LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP"

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk orientering avseende vuxna A. PPTP01. Kurs 1: Teoretisk bas (theoretical basis) Nivå A. 7 högskolepoäng Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för psykologi Kursplanen är ändrad av ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet Denna kursplan gäller från och med ht 2012 B. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i psykodynamiskt orienterad psykoterapi avseende vuxna, under termin ett. Undervisningsspråk är svenska. Kursens syfte är att ge ingående kunskap i utvecklingspsykologi och psykodynamisk teori på avancerad nivå. Kursen skall tillsammans med sex andra kurser inom psykoterapeutprogrammet, totalt 90 hp, leda fram till psykoterapeutexamen. Utbildningen i sin helhet är en av socialstyrelsen reglerad legitimationsgrundande yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. Undervisningen kommer att samordnas med utbildningen i psykodynamisk inriktning för barn och ungdom och till viss del med utbildningarna i kognitiv beteendeinriktad psykoterapi samt familjeterapi. C. Mål Efter genomgången kurs ska den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk orienterad psykoterapi avseende vuxna kunna: Reflektera över och ingående redogöra för kunskap om den grundläggande teorin för psykodynamisk psykoterapi Reflektera över och ingående redogöra för kunskap om centrala teoretiska perspektiv på individens emotionella, kognitiva, beteendemässiga och sociala utveckling. Reflektera över och ingående redogöra för psykodynamisk teori ur ett brett perspektiv om människans utveckling, personlighet och dess samband med psykopatologisk utveckling. Självständigt integrera grundläggande utvecklingspsykologiska perspektiv med psykodynamisk inriktad psykoterapeutisk teori samt att integrera teori med klinisk förståelse D. Kursinnehåll Kursen behandlar teoretiska perspektiv på individens psykologiska utveckling och dess samband med den vuxna personligheten. Både normal och avvikande utveckling belyses. Dessutom omfattar kursen en genomgång av den grundläggande teorin för psykodynamisk psykoterapi. 1

2 E. Undervisning och examination Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Undervisningen är obligatorisk. Seminarierna kräver förutom obligatorisk närvaro ett aktivt deltagande och ansvarstagande från de studerande. Examinationen består av en enskild skriftlig hemtentamen. Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle. F. Betyg Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. G. Förkunskapskrav Antagen till psykoterapeutprogrammet H. Litteratur Fonagy, P., Gergely, G., & Target, M. (2007). The parent-infant dyad and the construction of the subjective self. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, Gabbard, G. O. Bonnie, E. Litowitz, B. E., & P. Williams (Eds.). (2012). Textbook of Psychoanalysis Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc. 620 pp. (Läses ca 200 sid) Rydén, G., & Wallroth, P. (2008). Mentalisering. Att leka med verkligheten. Stockholm: Natur & Kultur. (336 sid, läses ca 150 sid) Fonagy, P. (2007). Anknytningsteori och psykoanalys. Stockholm: Liber. (260 sid). Wennerberg, T. (2010). Vi är våra relationer. Om anknytning, trauma och dissociation. Stockholm: Natur och Kultur. (270 sid). Viberg, L (2007). Övergångsobjekt - Ett psykoanalytiskt begrepp i barnets utveckling. I Rosenbaum B., Balint S., Gammelgaard J., Lunn S. & Aagaard S (red). Psykoanalysens aktualitet (s )., Danmark: Multivers ACADEMIC. Sharp, C., & Fonagy P. (2008). The parent s capacity to treat the child as a psychological agent: Constructs, measures and implications for developmental psychopathology. Social Development, 17, Därtill kommer ett antal tidskriftsartiklar efter anvisning från lärare. I. Övrigt

3 LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk orientering avseende vuxna A. PPTP02. Kurs 2: Psykopatologi, diagnostik (Psychopathology, diagnostics) Nivå A. 10 högskolepoäng Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för psykologi Kursplanen är ändrad av ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet Denna kursplan gäller från och med ht 2012 B. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i psykodynamiskt orienterad psykoterapi avseende vuxna under termin ett t.o.m. tre. Undervisningsspråk är svenska. Kursens syfte är att ge ingående kunskap i psykopatologi och diagnostik på avancerad nivå. Kursen skall tillsammans med sex andra kurser inom psykoterapeutprogrammet, totalt 90 hp, leda fram till psykoterapeutexamen. Utbildningen i sin helhet är en av socialstyrelsen reglerad legitimationsgrundande yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. Undervisningen kommer delvis att samordnas med utbildningen i psykodynamisk inriktning för barn och ungdom och till viss del med utbildningarna i kognitiv beteendeinriktad psykoterapi samt familjeterapi. C. Förväntade läranderesultat Efter genomgången kurs ska den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk orienterad psykoterapi avseende vuxna kunna: Ingående redogöra för kunskap om psykopatologiska tillstånd Analysera och ingående redogöra för ny och aktuell forskning kring olika syndrom och denna kunskaps relevans för det terapeutiska förhållningssättet och interventionerna Ingående redogöra för relevant neuropsykologisk forskning och teori samt kunskap om psykofarmakologi Reflektera över, redogöra för samt självständigt tillämpa kunskaper och färdigheter för att göra diagnostiska bedömningar Kritiskt reflektera över och självständigt använda kunskaper om diagnostiska instrument på de patienter den blivande psykoterapeuten möter i sin klinik Kritiskt reflektera över och självständigt tillämpa kunskaper om psykiatrisk diagnostik Kritiskt reflektera över och självständigt tillämpa kunskaper om psykodynamisk diagnostik samt att relatera denna till psykiatrisk diagnostik 3

4 Kritiskt reflektera över och ingående redogöra för såväl psykodynamiska som allmänpsykiatriska centrala begrepp och förklaringsmodeller om diagnostiska metoder och modeller och hur dessa används vid fallformulering avseende vuxna samt hur dessa kan modifieras efter specifika problemområden hos patienten eller olika forskningsansatser Kritiskt reflektera över sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser. Ingående redogöra för kunskaper om centrala teorier och modeller för beskrivning av psykopatologi främst utifrån ett psykodynamiskt perspektiv men även utifrån ett neurologiskt, kognitiv-beteendeterapeutiskt och socialpsykologiskt perspektiv. D. Kursinnehåll Delkursen belyser olika störningar såväl i deskriptiva termer (DSM/ICD-diagnostik) som ur dynamiska och kognitiva aspekter. Olika kliniska syndrom som depressioner/suicidologi, ångeststörningar, personlighetsstörningar, missbruk, psykosomatiska sjukdomar, neuroser och psykoser diskuteras ur olika perspektiv. Hållningar, specifika interventioner och målsättningar för behandlingen vid olika kliniska syndrom diskuteras. Psykofarmakologisk kunskap delges under kursens gång och aktuell forskning inom psykopatologin belyses. E. Undervisning och examination Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar. Undervisningen är obligatorisk. Seminarierna kräver förutom obligatorisk närvaro ett aktivt deltagande och ansvarstagande från de studerande. Examinationen består av en individuell hemtentamen samt av medföljande seminarier. Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle. F. Betyg Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. G. Förkunskapskrav Antagen till psykoterapeutprogrammet H. Litteratur Beck-Friis, J. (2005). När Orfeus vände sig om. En bok om depression som förlorad självaktning. Stockholm: Natur och Kultur (314 s). Gabbard, G. O. (2005) Psychodynamic psychiatry in clinical practice. Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc. (629 sid, läses ca 450 sid) McWilliams, N. (2001) Psykoanalytisk diagnostic. Att förstå personlighetsstruktur. Stockholm: Wahlström och Widstrands. (482 s.) Hallerstedt, G. (red). (2006). Diagnosens makt. Göteborg: Daidalos. (128 s) 4

5 PDM Task force. (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. American Psychoanalytic Association (2006). 857sid, läses ca 300 sid) Därtill kommer ett antal tidskriftsartiklar efter anvisning från lärare. I. Övrigt

6 LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk orientering avseende vuxna A. PPTP03. Kurs 3: Etik och juridik (Ethics and law) Nivå A. 3 högskolepoäng Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för psykologi Kursplanen är ändrad av ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet Denna kursplan gäller från och med ht 2012 B. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i psykodynamiskt orienterad psykoterapi avseende vuxna under termin två t.o.m. tre. Undervisningsspråk är svenska. Kursens syfte är att ge ingående kunskap i etik och juridik avseende psykoterapeutisk verksamhet på avancerad nivå. Kursen skall tillsammans med sex andra kurser inom psykoterapeutprogrammet, totalt 90 hp, leda fram till psykoterapeutexamen. Utbildningen i sin helhet är en av socialstyrelsen reglerad legitimationsgrundande yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. Undervisningen kommer att samordnas med utbildningen i psykodynamisk terapi avseende barn och ungdom samt med utbildningarna i kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi och familjeterapi. C. Mål Efter genomgången kurs ska den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk psykoterapi avseende vuxna kunna: Kritiskt reflektera över och självständigt tillämpa ett professionellt och etiskt förhållningssätt i relation till klienter och omvärld, samt ingående redogöra för och förklara ansvarsfrågor i det psykoterapeutiska arbetet Självständigt ta ställning till psykoterapins möjligheter och begränsningar D. Kursinnehåll Kursen innehåller genomgång av etiska frågeställningar i samband med självständigt utövande av psykoterapi. Utöver att etiska frågeställningar belyses ges orientering om den psykiska hälso- och sjukvårdens organisation i relation till psykoterapeutisk verksamhet. Vidare behandlas frågor gällande terapeutens roll i ett multidisciplinärt arbetsteam samt ansvarsfrågor. E. Undervisning och examination Undervisningen sker som föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner Undervisningen är obligatorisk. Både seminarierna och gruppdiskussionerna kräver förutom obligatorisk närvaro 6

7 ett aktivt deltagande och ansvarstagande från de studerande. Examination omfattar fullgörande av seminarie- och gruppdiskussionsuppgifter. Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle. F. Betyg Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. G. Förkunskapskrav Antagen till psykoterapeutprogrammet H. Litteratur Sverne Arvill, E., Hjelm, Å., & Sääf, C. (2010) Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter. Lund: Studentlitteratur. 330 s. I. Övrigt

8 LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk orientering avseende vuxna A. PPTP04. Kurs 4: Psykoterapeutiska teorier och metoder (Theories and methods of psychotherapy) Nivå A. 30 högskolepoäng Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för psykologi Kursplanen är ändrad av ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet Denna kursplan gäller från och med ht 2012 B. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i psykodynamiskt orienterad psykoterapi avseende vuxna, under termin ett t.o.m. sex. Undervisningsspråk är svenska. Kursens syfte är att ge ingående kunskap i psykoterapeutiska teorier och metoder på avancerad nivå. Kursen skall tillsammans med sex andra kurser inom psykoterapeutprogrammet, totalt 90 hp, leda fram till psykoterapeutexamen. Utbildningen i sin helhet är en av socialstyrelsen reglerad legitimationsgrundande yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. Undervisningen kommer delvis att samordnas med utbildningen i psykodynamisk inriktning för barn och ungdom och till viss del med utbildningarna i kognitiv beteendeinriktad psykoterapi samt familjeterapi. C. Mål Efter genomgången kurs ska den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk orienterad psykoterapi avseende vuxna kunna: Självständigt reflektera över och etablera en förtroendefull allians i den psykoterapeutiska relationen Självständigt reflektera över och tillämpa olika typer av interventioner och förhållningssätt, planera och genomföra sina interventioner på ett systematiskt sätt Självständigt planera och implementera olika faser i terapin som inledningsfas, bearbetningsfas och avslutningsfas Reflektera över och besitta ingående kunskaper om det terapeutiska samspelet i mötet med en klient/patient Självständigt tillämpa och reflektera över fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder och teorier inom området för psykodynamiskt orienterad psykoterapi samt tillämpa dessa i det psykoterapeutiska arbetet. Självständigt tillämpa psykodynamiskt orienterad psykoterapi vid olika svårigheter hos, i första hand, vuxna men i viss mån även hos barn- och ungdomar och hos äldre, samt 8

9 vidare att självständigt bedöma tillämpbarheten för långtids- respektive korttidsinterventioner, samt kritiskt reflektera över och självständigt använda kunskaper om kontraindikationer för psykodynamiskt orienterad psykoterapi och kunskap om hur modifieringar av terapeutisk teknik kan göras under en pågående psykoterapi. Analysera och redogöra för likheter och skillnader mellan olika psykoterapeutiska inriktningar och om psykoterapeutisk integration D. Kursinnehåll Kursen innehåller en genomgång av olika metoder och centrala teorier inom området för psykodynamiskt orienterad psykoterapi gällande såväl långtids- som korttidspsykoterapi. Undervisningen belyser olika typer av psykodynamiska psykoterapier, de olika faserna i en psykoterapi, olika typer av interventioner och tekniker, överföringsreaktioner samt egna reaktioner. Relationen patient - terapeut står i centrum för arbetet liksom hur terapeuten skall använda sig själv som ett redskap för att hjälpa patienten. Behovet av olika interventioner vid behandling av patienter med olika typer av problem inkluderande svåra psykiska störningar belyses. E. Undervisning och examination Undervisningen sker som föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och tillämpningsövningar. Närvaro är obligatorisk. Seminarierna, gruppdiskussionerna och tillämpningsövningar kräver förutom obligatorisk närvaro ett aktivt deltagande och ansvarstagande från de studerande. Examinationen sker i form av individuella hemskrivningar på genomgången teori, dels examineras ett av varje deltagares individuella terapifall, företrädesvis det första långtidsfallet. Såväl teori, terapeutisk metod som psykopatologiska synpunkter skall beaktas. Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle. F. Betyg Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. G. Förkunskapskrav Antagen till psykoterapeutprogrammet H. Litteratur Busch, F., Rudden, M., & Shapiro, T. (2004). Psychodynamic treatment of depression. Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc. (204 sid) Clarkin, J. F., Fonagy, P. & Gabbard, G. O. (2010). Psychodynamic psychotherapy for personality disorders. Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc. (450 sid). Della Selva, P. C. (2004). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Theory and Technique. London: Karnac (272 sid). Fosha, D. (2000). The Transforming Power of Affect: A Model for Accelerated Change. New York: Basic Books (376 sid) 9

10 Gabbard, G. O. Bonnie, E. Litowitz, B. E., & P. Williams (Eds.). (2012). Textbook of Psychoanalysis Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc. 620 pp. (Läses ca 150 sid) Holmqvist, R. (2007). Relationella perspektiv på psykoterapi. Stockholm: Liber. (352 sid). Karterud, S. & Bateman, A. (2011). Mentaliseringsbaserad terapi. Stockholm: Liber (130s) McCullough, L., Kuhn, N., Andrews, S., Kaplan, A., Wolf, J., & Hurley C. L. (2003). Treating affect phobia. New York: The Guilford Press. (365 sid). Milrod, B., Busch, F., Cooper, A., & Shapiro, T. (2008). Psykodynamisk behandling vid panikstörning. Lund: Studentlitteratur. (116 sid). Muran, J. C. & Barber, J. P. (2010). The therapeutic alliance. An evidence-based guide to practice. New York: Guilford Press. (350 s) Ogden T. (2009). Rediscovering Psychoanalysis; Thinking and Dreaming, Learning and Forgetting, London: Routledge. (184 sid) Rydén, G., & Wallroth, P. (2008). Mentalisering. Att leka med verkligheten. Stockholm: Natur & Kultur. (336 sid, läses ca 40 sid). Schore. A. N. (2012). The science of the art of psychotherapy. New York: W.W. Norton. (432 sid) Symington N. (2006), A Healing Conversation, London Karnac. (160 sid) Därtill kommer ett antal tidskriftsartiklar efter anvisning från lärare. I. Övrigt

11 LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk orientering avseende vuxna A. PPTP05. Kurs 5: Vetenskapsteori och forskningsmetodik för psykoterapeuter (Theory of science and methods of research for psychotherapists) Nivå A. 10 högskolepoäng. Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för psykologi Kursplanen är ändrad av ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet Denna kursplan gäller från och med ht 2012 B. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i psykodynamiskt orienterad psykoterapi avseende vuxna termin ett t.o.m.fem. Undervisningsspråk är svenska. Kursens syfte är att ge ingående kunskaper på avancerad nivå om vetenskapsteoretiska perspektiv på psykoterapi, samt om de olika typer av forskningsmetodik som används inom psykoterapiforskningen, och vilka metoder som lämpar sig för olika frågeställningar. Kursen skall tillsammans med 6 andra kurser inom psykoterapeutprogrammet, totalt 90 hp, leda fram till psykoterapeutexamen. Utbildningen i sin helhet är en av socialstyrelsen reglerad legitimationsgrundande yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. Undervisningen kommer att samordnas med utbildningen i psykodynamisk terapi avseende vuxna samt utbildningarna i kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi och familjeterapi. C. Mål Efter genomgången kurs förväntas den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk psykoterapi för vuxna kunna redogöra för olika vetenskapsteoretiska perspektiv på psykoterapi, och på ett insiktsfullt sätt diskutera i vilken mån dessa strider mot varandra eller kan utgöra komplement redogöra för olika typer av frågeställningar och forskningsmetoder inom psykoterapiområdet, samt vilka metoder som lämpar sig bäst för olika typer av frågeställningar självständigt söka efter aktuell forskningslitteratur inom psykoterapiområdet ta del av psykoterapiforskning i vetenskapliga tidskrifter, förstå innebörden av den, samt kritiskt reflektera över denna på ett insiktsfullt sätt delta i diskussioner kring psykoterapiforskning genomföra egna mindre undersökningar på ett vetenskapligt godtagbart sätt 11

12 D. Kursinnehåll I undervisningen sker en genomgång av de viktigaste begreppen inom olika vetenskapsteoretiska perspektiv på psykoterapi. En ingående behandling görs av basala begrepp, som t.ex. relation, teknik, icke-specifika faktorer, common factors, och evidensbaserad behandling. Såväl effektforskning som processforskning och forskning kring terapirelationen behandlas. Olika typer av forskningsdesigner och -metoder som används inom psykoterapiforskningen beskrivs och illustreras med konkreta exempel ur forskningslitteraturen: experimentella och kvasiexperimentella designer, olika typer av mått som används inom psykoterapiforskning, fallstudiemetodik, patientfokuserad forskning, korrelationsstudier, metaanalys, och olika former av kvalitativ forskningsmetodik. Begrepp som intern och extern validitet, statistisk och klinisk signifikans, samt effektstorlek behandlas ingående. E. Undervisning och examination Undervisningen sker i form av föreläsningar i storgrupp och grupparbeten/diskussioner i mindre grupper. Examinationen sker i form av aktiv närvaro vid föreläsningar och gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter och grupptentamen, samt en avslutande individuell hemskrivning. Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle F. Betyg Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. G. Förkunskapskrav Antagen till psykoterapeutprogrammet H. Litteratur Kazdin, A. E. (2003). Research design in clinical psychology, (4 th ed). Boston: Allyn & Bacon. Cirka 500 sidor. Som alternativ till ovanstående bok (Kazdin) kan nedanstående (Sundell) användas: Sundell, K. (2012). (Red.). Att göra effektutvärderingar. Socialstyrelsen och Gothia Förlag. 584 sidor. Finns att ladda ner fritt från Socialstyrelsens hemsida Lundh, L. G. (2009). Vetenskapsteori för psykoterapeuter. Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Kompendium, cirka 100 sidor. McLeod, J. (2010) Case study research in counselling and psychotherapy. London: Sage, sidor. Olsson, G., (2008). Berättelsen som utgångspunkt. Stockholm: Natur & Kultur. Kapitel 4-10 Därtill kommer ett antal tidskriftsartiklar enligt anvisning från lärare. I. Övrigt 12

13 LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk orientering avseende vuxna A. PPTP06. Kurs 6. Vetenskapligt arbete (Scientific paper). Nivå A. 15 högskolepoäng Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för psykologi Kursplanen är ändrad av ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet Denna kursplan gäller från och med ht 2012 B. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, psykodynamiskt orienterad psykoterapi under termin ett t.o.m. sex. Undervisningsspråk är svenska. Undervisningen kommer att samordnas med utbildningen i psykodynamisk terapi avseende vuxna samt utbildningarna i kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi och familjeterapi. C. Mål Efter genomgången kurs skall den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk psykoterapi för vuxna kunna: Kritiskt granska och tillgodogöra sig innehållet i vetenskapliga artiklar/rapporter och på dessa grunder bedöma praktisk tillämpning och/eller tillskott till forskningsfronten Kritiskt granska och självständigt förmedla synpunkter på vetenskapliga artiklar i sin yrkesroll och i form av oppositions- och andra rapporter Genomföra ett vetenskapligt arbete av empirisk karaktär med relevans för psykoterapeutarbete Självständigt tillämpa forskningsetiska principer D. Kursinnehåll (2 moment) Moment 1: Psykoterapeutexamensuppsats Under momentet skall den blivande psykoterapeuten lära sig hur man lägger upp och genomför ett forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för psykoterapeutarbete och vilka etiska överväganden som skall göras, samt skriva en psykoterapeutexamensuppsats. Uppsatsarbetet sker i huvudsak i par. Moment 2: Opponentskap Under momentet skall den blivande psykoterapeuten få information om hur man opponerar, samt genomföra en opposition på en annan psykoterapeutexamensuppsats. E. Undervisning och examination Undervisningen ges huvudsakligen i form av handledning, men också som lektioner i hur man skriver vetenskapliga arbeten, samt i etikfrågor. Examinationen sker i form av seminarier där 13

14 de blivande psykoterapeuterna dels försvarar sina uppsatser, dels opponerar på andra författares uppsats. Examensarbetet ska lämnas in i elektronisk form enligt institutionens anvisningar, för publicering i open access-databas på server tillhörande Lunds universitet. Vid tungt vägande skäl kan dispens från publicering beviljas. Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle F. Betyg Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. G. Förkunskapskrav Antagen till psykoterapeutprogrammet H. Litteratur I. Övrigt 14

15 LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk orientering avseende vuxna A. PPTP07. Kurs 7: Psykoterapeutiskt arbete under handledning (Psychotherapeutic work under supervision) Nivå A. 15 högskolepoäng Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för psykologi Kursplanen är ändrad av ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet Denna kursplan gäller från och med ht B. Allmänna uppgifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i psykodynamiskt orienterad psykoterapi avseende vuxna under termin två till sex. Undervisningsspråk är svenska. Kursens syfte är att ge ingående kunskap i psykoterapeutiskt arbete under handledning på avancerad nivå. Kursen skall tillsammans med sex andra kurser inom psykoterapeutprogrammet, totalt 90 hp, leda fram till psykoterapeutexamen. Utbildningen i sin helhet är en av socialstyrelsen reglerad legitimationsgrundande yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. C. Mål Efter genomgången kurs ska den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk orienterad psykoterapi avseende vuxna kunna: Kritiskt reflektera över och tillämpa en fördjupad kunskap om ett professionellt psykoterapeutiskt förhållningssätt med hänsyn till etiska överväganden och ansvarsfrågor i behandlingsarbetet Självständigt tillämpa de färdigheter som fordras för att kunna göra diagnostiska bedömningar och upprätta en realistisk behandlingsplanering samt att kunna genomföra en psykoterapi. Självständigt tillämpa kunskap om och besitta insiktsfull förtrogenhet med det terapeutiska samspelet i mötet med en klient/patient samt ha förmåga till empatisk inlevelse Reflektera över ett självständigt bedrivet psykoterapeutiskt arbete med inriktning på psykodynamiskt orienterad psykoterapi D. Kursinnehåll Fortlöpande under kursen bedriver de studerande individuellt terapeutiskt arbete under handledning omfattande minst tre på varandra följande terapiärenden inkluderande både långtids- och korttidspsykoterapi. Minst ett ärende ska vara en långtidspsykoterapi om en till två sessioner per vecka och ett ärende ska vara en korttidspsykoterapi. Minst en av terapierna måste vara filminspelad. Handledningen ges i form av grupphandledning (180 tim) samt som 15

16 individuell handledning (10 tim). Handledning och det terapeutiska arbetet påbörjas under termin två och pågår parallellt med den teoretiska undervisningen. E. Undervisning och examination Undervisningen ges i form av handledning. Närvaro vid handledningstimmarna är obligatorisk. De studerande gör processanteckningar eller filminspelningar av terapierna. Minst en av terapierna måste vara filminspelad. Två av de handledda terapifallen skall redovisas skriftligt. För godkänt betyg krävs att den studerande, enligt handledarens bedömning, uppfyllt kraven på lämplighet. Med lämplighet menas att den studerande uppnått de för kursen rubricerade målen. Examination sker genom aktivt deltagande i handledning där det utförda psykoterapeutiska arbetet examineras fortlöpande av handledaren. Vid bedömning av det handledda klientarbetet skall skicklighet och utveckling under terapi- och handledningsprocessen beaktas. För Godkänt på kursen krävs fullgjord handledning samt fullgjorda skriftliga fallanalyser av klientarbetet. Kursmoment som examineras via handledning som är utsträckt över tid reexamineras när tillfälle ges under nästkommande kursomgång. Vid underkänt på handledningsmomentet ges endast ytterligare en möjlighet att fullgöra detta. F. Betyg Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. G. Förkunskapskrav Antagen till psykoterapeutprogrammet H. Litteratur Litteratur till denna delkurs finns integrerad i övriga delkursers litteratur. I. Övrigt

PPTP01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle

PPTP01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PPTP01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTP Institutionen för psykologi Psykodynamisk inriktning avseende barn & ungdom A. PPTT01. Kurs 1: Teoretisk bas (theoretical basis) Nivå A. 7 högskolepoäng Kursen är inrättad

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd.

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. KURSINFORMATION Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Basutbildning i psykoterapi 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2016 och pågår till december 2017, sammanlagt tre

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPT Institutionen för psykologi Beteendeinriktning avseende barn och ungdom

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPT Institutionen för psykologi Beteendeinriktning avseende barn och ungdom LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPT Institutionen för psykologi Kognitiv- Beteendeinriktning avseende barn och ungdom A. Kurskod PPTS01. KURS 1: Teoretisk bas (Theoretical base) Nivå A. 7 högskolepoäng Kursen

Läs mer

PPTS01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle

PPTS01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PPTS01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

KURSPLAN Psykoterapeutprogrammet, 2016 2019 Poäng: 90 hp Avancerad Nivå

KURSPLAN Psykoterapeutprogrammet, 2016 2019 Poäng: 90 hp Avancerad Nivå KURSPLAN Psykoterapeutprogrammet, 2016 2019 90 hp Start 25 26 augusti 2015. Beslutat av SAPU:s styrelse 2015-11-25 Psykoterapeutisk metod - Introduktion: Theories and Methods of Psychotherapy An introduction.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Kurskrav Obligatorisk närvaro, aktivt deltagande på lektioner och i kontinuerliga mindre grupper, inlämnande av skriftlig examinationsuppgift.

Kurskrav Obligatorisk närvaro, aktivt deltagande på lektioner och i kontinuerliga mindre grupper, inlämnande av skriftlig examinationsuppgift. KURSPLAN Psykoterapeutprogrammet, HT 2014 VT 2017 Start 15 september 2014 Antaget av SAPU:s styrelse 2013-10-23 Psykoterapeutisk metod - Introduktion: Theories and Methods of Psychotherapy. An introduction

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME IN PSYCHOTHERAPY, SPECIALIZATION FAMILY THERAPY 90 CREDITS Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30,0 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30.0

Läs mer

Utbildning i familjeterapi, steg 1

Utbildning i familjeterapi, steg 1 Kursplan för Utbildning i familjeterapi, steg 1 60 högskolepoäng Kurskod 9C7000 Kursens benämning Utbildning i familjeterapi, steg 1 Högskolepoäng 60 Huvudområde Psykoterapi Nivå Gx - Grundnivå Betygsskala

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPT Institutionen för psykologi Beteendeinriktning avseende vuxna

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPT Institutionen för psykologi Beteendeinriktning avseende vuxna LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPT Institutionen för psykologi Kognitiv- Beteendeinriktning avseende vuxna A. PPTN71. KURS 1: Teoretisk bas (Theoretical base) Nivå A. 7 högskolepoäng Kursen är inrättad av

Läs mer

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy)

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) 90 högskolepoäng Allmänt Psykoterapi som metod för behandling av psykiska problem har fått en ökad betydelse

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp Psychology MA, Psychological Treatment Interventions and Psychotherapy, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi HT 2016 INFORMATION Inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattande sex heldagar (kl 9-12

Läs mer

PPTN71, Psykologi:Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle

PPTN71, Psykologi:Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PPTN71, Psykologi:Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 90 HP UPPSALA CAMPUS 50% Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling) för personer som har ett annat människovårdande yrke

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP12, Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 högskolepoäng Basic Course in Psychodynamic Psychotherapy, 45 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

Behandlingsmetod och teknik, 6 hp PTU14

Behandlingsmetod och teknik, 6 hp PTU14 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet Anvisningar för delkurs inom Psykodynamiska teorier och metoder inom PDT: Behandlingsmetod och teknik, 6 hp PTU14 Undervisning

Läs mer

PM1612, Kurs 12: Utredning och åtgärder avseende individen, 15 högskolepoäng

PM1612, Kurs 12: Utredning och åtgärder avseende individen, 15 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PM1612, Kurs 12: Utredning och åtgärder avseende individen, 15 högskolepoäng Investigative Methods and Remedial Measures Concerning Individuals, 15 higher education

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete - en introduktion 7,5 högskolepoäng grundläggande nivå Ht 2016 Stockholm Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse att gälla från och med , höstterminen 2014.

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse att gälla från och med , höstterminen 2014. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP02, Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45 högskolepoäng Basic Course in Psychodynamic Psychotherapy, 45 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI

INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI INFORMATION OM BASUTBILDNINGEN I PSYKOTERAPI 2015 2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till februari 2017, sammanlagt tre terminer. Det första tillfället är i form av ett

Läs mer

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng,

PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning. i kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar 45 högskolepoäng, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2170, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 45 högskolepoäng Cognitive behaviour therapy with children

Läs mer

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad grund, 45 högskolepoäng Basic Psychotherapeutical Course in Cognitive-Behavioral Therapy, 45 credits

Läs mer

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits Kurskod: PS702G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng)

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

PPTR01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle

PPTR01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PPTR01, Psykologi: Teoretisk bas, 7 högskolepoäng Psychology: Theoretical Basis, 7 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP05, Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund, 45 högskolepoäng Basic Course in Family Psychotherapy, 45 credits

Läs mer

Anvisningar för termin 1 Delkurs: Klinisk problemanalys (6 hp) ht- 14

Anvisningar för termin 1 Delkurs: Klinisk problemanalys (6 hp) ht- 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet Psykoterapeutiska teorier och metoder, 30 hp (KBT) Anvisningar för termin 1 Delkurs: Klinisk problemanalys (6 hp) ht- 14 OBS att

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi III och Utbildningsterapi, 20 högskolepoäng

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

HANDLEDAR- OCH LÄRARUTBILDNING I PSYKOTERAPI

HANDLEDAR- OCH LÄRARUTBILDNING I PSYKOTERAPI Studiehandbok HANDLEDAR- OCH LÄRARUTBILDNING I PSYKOTERAPI (Postgraduate programme in Psychotherapy Supervision) 45 högskolepoäng 2011-2013 LINKÖPINGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP OCH

Läs mer

Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal

Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal ERICASTIFTELSEN Mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar, 15 hp. HT2011 Examinationsuppgift - Sofie Alzén Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal Inledning Barn- och

Läs mer

Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi

Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi Gemensamma anvisningar till delkursen P5- PT Psykoterapeutisk teori: Psykodynamisk terapi & Kognitiv beteendeterapi Psykologprogrammet, termin 6 7.5 HP, HT- 2017 (ytterligare specifika anvisningar för

Läs mer

Mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar, 15, hp Susanna Billström 2011-11-14. Examinationsuppgift.

Mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar, 15, hp Susanna Billström 2011-11-14. Examinationsuppgift. Mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar, 15, hp Susanna Billström 2011-11-14 Examinationsuppgift Inledning Inom barnpsykiatrin har det blivit allt mer sällan som barn erbjuds

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1143, Grundkurs i psykologi, 30 högskolepoäng Basic course in Psychology, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

AXX, Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP15, Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund, 45 högskolepoäng Basic Systems-Theoretical and Interactionist Psychotherapy

Läs mer

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Cognitive and Developmental Psychology, 30

Läs mer

PC1235, Psykologi: Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30 högskolepoäng

PC1235, Psykologi: Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1235, Psykologi: Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30 högskolepoäng Grundnivå Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30 credits, First Cycle

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

KURSPLAN. Grundläggande utbildning i Psykoterapi Steg I, med kognitiv inriktning i Nyköping. ht 2006 ht 2007

KURSPLAN. Grundläggande utbildning i Psykoterapi Steg I, med kognitiv inriktning i Nyköping. ht 2006 ht 2007 KURSPLAN Grundläggande utbildning i Psykoterapi Steg I, med kognitiv inriktning i Nyköping ht 2006 ht 2007 Centrum för Kognitiv Psykoterapi i Sörmland (CKPT-Sörmland) i samarbete med Psykiatriska klinikens

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna

Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna KURSINFORMATION Basutbildningen i psykoterapi med inriktning mot Unga vuxna 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i januari 2016 och pågår till maj 2017, sammanlagt tre terminer. Det första

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR (EPU) 90 hp

UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR (EPU) 90 hp UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR (EPU) 90 hp Utbildningsplan för Ericastiftelsens psykoterapeutprogram med inriktning på barn och ungdomar fastställd

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. PSYKOTERAPI I, t3 748A35. Tema 4: Relationell och interpersonell psykoterapi, 12hp HT2014. Kursansvarig: Erika Viklund

STUDIEHANDLEDNING. PSYKOTERAPI I, t3 748A35. Tema 4: Relationell och interpersonell psykoterapi, 12hp HT2014. Kursansvarig: Erika Viklund STUDIEHANDLEDNING PSYKOTERAPI I, t3 748A35 Tema 4: Relationell och interpersonell psykoterapi, 12hp HT2014 Kursansvarig: Erika Viklund Administratör: Fredrik LaFleur 1 KURSENS INNEHÅLL Välkommen till tema

Läs mer

Kursen ges på svenska. Inslag av engelska kan förekomma. C. Mål. För godkänt på kursen ska nedanstående kompetensmål uppfyllas.

Kursen ges på svenska. Inslag av engelska kan förekomma. C. Mål. För godkänt på kursen ska nedanstående kompetensmål uppfyllas. LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN A. SOAP06 Grundläggande psykoterapi verktyg i psykiatrikerns vardag (Basic Education in Psychotherapy Tools in the Psychiatrist s Daily Work), 45 högskolepoäng (45 credits, second

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

PC1235, Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30,0 högskolepoäng Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30.0 higher education credits

PC1235, Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30,0 högskolepoäng Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1235, Sexologi, klinisk inriktning, fortsättningskurs 2, 30,0 högskolepoäng Clinical Sexology, Intermediate Course 2, 30.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTR

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTR LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN PPTR Institutionen för psykologi Familjeterapi A. PPTR01. Kurs 1: Teoretisk bas (theoretical basis) Nivå A. 7 högskolepoäng Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

PM2616, Kurs 16: Psykoterapi, 45,0 högskolepoäng Psychotherapy, 45.0 higher education credits

PM2616, Kurs 16: Psykoterapi, 45,0 högskolepoäng Psychotherapy, 45.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PM2616, Kurs 16: Psykoterapi, 45,0 högskolepoäng Psychotherapy, 45.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Psykodynamisk bedömning och behandling II Psykologprogrammet termin 8: VT 2011

Psykodynamisk bedömning och behandling II Psykologprogrammet termin 8: VT 2011 1 Anvisningar och schema till momentet Psykoterapeutisk fördjupning Psykodynamisk bedömning och behandling II Psykologprogrammet termin 8: VT 2011 4,5 hp Innehåll och upplägg Välkomna till denna kurs!

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNINGEN VID SAPU 2015 2016 uppdaterat 2014-12-16 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy)

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) 90 högskolepoäng Allmänt Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi, Psykoterapeutprogrammet, läses med två olika

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

KURSINFORMATION och KURSPLAN

KURSINFORMATION och KURSPLAN KURSINFORMATION och KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2017-2018 februari 2017 maj 2018 sammanlagt 3 terminer. -. - affektfokuserat-, - SAPU har ett samarbete med OCTC

Läs mer

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher

Läs mer

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR (EPU) 90 hp

UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR (EPU) 90 hp UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR (EPU) 90 hp Utbildningsplan för Ericastiftelsens psykoterapeutprogram med inriktning på barn och ungdomar fastställd

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

UTBILDNINGSBESKRIVNING

UTBILDNINGSBESKRIVNING UTBILDNINGSBESKRIVNING Psykoterapeutprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad terapi, KBT, 90 hp Antagen av rektor, augusti 2013 Utbildningens övergripande mål Är att den studerande efter fullbordad utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR 90 hp

UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR 90 hp UTBILDNINGSPLAN FÖR ERICASTIFTELSENS PSYKOTERAPEUTPROGRAM MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR 90 hp Utbildningsplan för Ericastiftelsens Psykoterapeutprogram med inriktning på barn- och ungdomar fastställd

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-16 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-12-13 Sidan

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2261, Handledning i familjeterapi samt egenterapi, 20,0 högskolepoäng Family Therapy - Supervision and Personal Psychotherapy, 20.0 higher education credits Avancerad

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM7410 Avancerade vårdhandlingar vid psykiatriska tillstånd, 15 högskolepoäng Advanced nursing interventions in psychiatric conditions, 15 higher education credits

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 11 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se KBT Vidare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Struktur Lärare Examination Omfattning

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Stockholms universitet Termin 3 HT 2007. Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1. FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp

Stockholms universitet Termin 3 HT 2007. Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1. FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp Psykologiska institutionen Psykologlinjen Stockholms universitet Termin 3 HT 2007 Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1 FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp Kursens innehåll...2 Kursens uppläggning...2

Läs mer

Mänskliga processer och socialt arbete, 30 högskolepoäng Human Processes and Social Work, 30 Credits

Mänskliga processer och socialt arbete, 30 högskolepoäng Human Processes and Social Work, 30 Credits 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Mänskliga processer och socialt arbete, 30 högskolepoäng Human Processes and

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT16 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2015-10-06 Sidan 2(10) 1. Basdata 1.1. Programkod 2PT16 1.2. Programmets

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM2616 Kurs 16: Psykoterapi, 45 högskolepoäng Psychotherapy, 45 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-12-07

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN DIP310 Klinisk nutrition 2, 30 högskolepoäng Clinical Nutrition 2, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2013-04-11 och

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

DSKN16 Barns livsvillkor, hälsa och ohälsa

DSKN16 Barns livsvillkor, hälsa och ohälsa 1 (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) DSKN16 Barns livsvillkor, hälsa och ohälsa 7,5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A1F) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Barnhälsovård Typ av kurs

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer