Ungt forum HIV. Per Björkman. Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungt forum HIV. Per Björkman. Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015"

Transkript

1 Ungt forum HIV Per Björkman Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015

2 Joakim, 20 år Studerar på högskola sedan några månader Haft behandling för depression i öppenvård för ett år sedan Insjuknat med feber, halsont och allmän sjukdomskänsla för 3 dagar sedan Sökt jourcentral, ordinerad pcv på misstanke om tonsillit Fortsatt febril, tillkomst av makulo-papulöst exanthem på bålen och huvudvärk Framkommer att pat haft oskyddad sex med en okänd man 2 veckor tidigare Neg anti-hiv, pos HIV-antigen

3 Hur vill du handlägga fallet? 1. Bör inleda ART snarast efavirenz+tenofovir+emtricitabin (Atripla) 2. Bör inleda ART snarast-abacavir+lamivudin+dolutegravir (Tivicay) 3. Bör inleda ART snarast darunavir+tenofovir+emtricitabin (Prezista+Truvada) 4. Bör avvakta med ART, fortsatt uppföljning

4 Hur vill du handlägga fallet?

5 HIV primärinfektion Symtomgivande hos 20-50% Median 2 veckor efter smittotillfället Vanliga symptom Utslag, feber, halsont, lymfadenopati, slemhinneulcerationer Encefalopati, Guillain-Barré Snabbare progress hos personer med svårare sjukdomsbild under primärinfektion Sammanfaller med serokonversionsfas Hög smittsamhet under primärinfektion

6 Markörer under HIV-primärinfektion

7 Vad sker efter smitta med HIV? Spridning från slemhinna till regionala lymfkörtlar viremi Spridning till lymfatisk vävnad; ffa i gastrointestinalkanalen (GALT) Omfattande undergång av CD4 i GALT sker inom dagarveckor efter infektion Skadad tarmbarriär bakteriell translokation och kronisk immunaktivering Återställs endast i begränsad omfattning under ART

8

9 Indikationer för ART Etablerad HIV-infektion HIV-relaterade symtom CD4 <500 Graviditet Kronisk hepatit B, aktiv TB Serodiskordant partner Direkt ART vid primärinfektion? Möjligen minskad förlust av GALT och Th17 om behandling inleds tidigt i sjukdomsförloppet Ingen kvarvarande effekt om ART avbrytes senare

10 Provtagning inför start av ART Genotypisk resistensbestämning Överförd resistens hos ca 5 % Vanligare hos MSM och HIV-1 subtyp B Speciellt NNRTI-resistens - enstegsmutation HLA B57 Högt negativt prediktivt värde för överkänslighetsreaktion mot abacavir Co-infektioner HBV, HCV, CMV, toxoplasma Tuberkulos? STI

11 Joakim - kompletterande provsvar Inleder behandling med Truvada+Prezista en dag efter diagnostillfället HIV RNA 2,2 milj kopior/ml CD4 300 celler/µl Pos serologi för lues Saknar markörer för HBV, anti-hcv negativ HIV-1 subtyp B; närvaro av K103N (höggradig NNRTI-resistens)

12 Vilka preparat skall ingå?

13 Hänsyn vid val av preparat för ART NNRTI, proteashämmare eller integrashämmare? Risk för primär resistens Viss risk för överförd NNRTI-resistens spec MSM Tröskel för resistensutveckling NNRTI enstegsmutation PI fler mutationer krävs, mindre risk vid sämre följsamhet Risk för biverkningar Efavirenz CNS-biverkningar, problematiskt vid psykisk sjukdom PI gastrointestinala biverkningar, ikterus (atazanavir; Reyataz) Långtidsbiverkningar?

14 Hänsyn vid val av NRTI Tenofovir eller abacavir? Något högre risk för virologisk svikt med abacavir hos pat med HIV RNA > kopior/ml Association mellan abacavir och risk för hjärtinfarkt (riskökning hos rökare?) Överkänslighetsreaktion hos litet antal patienter Kan med hög säkerhet förutsägas med HLA B57-typning Tenofovir eller abacavir? Proximal tubulär påverkan förekommer vid tenofovir Risk för allvarlig njurskada sannolikt låg Dosreduktion vid njurinsufficiens Påverkan på skelettmassa Oklar signifikans

15 Joakims behandling Inleder behandling med Truvada+Prezista en dag efter diagnostillfället; får också behandling för lues Uppger en del biverkningar i form av diarré, sömnbesvär och huvudvärk men tar sina mediciner varje morgon Missar en del provtagningstillfällen men kommer till sina besök Provtagning efter 3 mån visar HIV RNA 110 kopior/ml, CD4 450 celler/µl

16 Hur vill du fortsätta behandlingen? 1. Sannolikt välfungerande behandling fortsätt oförändrad regim 2. Klar behandlingssvikt byte av regim 3. Misstänker behandlingssvikt kontrollera koncentration av darunavir i plasma 4. Klar behandlingssvikt lägg till integrashämmare

17 Hur vill du fortsätta behandlingen?

18 Joakims behandling fortsätter oförändrad Vid kontroll efter ytterligare 3 mån är HIV RNA <20 kopior/ml, CD4 500 celler/µl Pat har tagit uppehåll i sina studier, har ingen fast partner och förnekar sexuella kontakter Vid kontroll efter 1 års behandling är HIV RNA kopior/ml, CD4 500 celler/µl

19 Hur vill du fortsätta behandlingen? 1. Behandlingssvikt misstänks kontrollera resistens 2. Klar behandlingssvikt omedelbart byte av samtliga preparat i regimen 3. Blip (tillfällig viremi) ingen ytterligare åtgärd, fortsätt oförändrad behandling 4. Behandlingssvikt misstänks; i första hand misstanke om bristande följsamhet: fortsätt oförändrad behandling med ny kontroll om 1 månad

20 Hur vill du fortsätta behandlingen?

21 Joakim ter sig nedstämd, medger att han ofta missat sina doser senaste veckorna Använder en del alkohol i ångestdämpande syfte Kontakt med kurator för samtal Fortsätter oförändrad ART Inga tecken till ytterligare resistens vid upprepad testning Vid kontroll efter 1 månad är HIV RNA<20 kopior/ml, CD4 650 celler/µl

22 Betydelse av viremi under ART Blip - intermittent låggradig viremi (<500 kopior/ml) ej klart associerad till terapisvikt eller resistens Låggradig viremi ( kopior/ml) associerad till senare resistensutveckling och virologisk svikt Bättre utfall vid tidig upptäckt av virologisk svikt och terapibyte

23 Handläggning av viremi under ART Undersök följsamhet i första hand - innan förändringar av regimen! Finns problem med biverkningar? Finns andra orsaker till dålig följsamhet? Depression Missbruk

24 Jenny, 28 år Ursprungligen från Thailand, gift med svensk man sedan 2 år, nyligen flyttat till Sverige Tid väs frisk Gravid v 14 Tid gravid vid ett tillfälle för flera år sedan, avbröts med abort Vid screening på MVC positiv HIV-test

25 Hur vill du förfara nu? 1. ART bör inledas efter viss ytterligare utredning 2. ART bör inledas omedelbart 3. ART bör inte inledas förrän i början av tredje trimestern med hänsyn till risk för fosterskador av läkemedel i tidigare stadier av graviditeten 4. Indikation för ART beror på virusmängd och CD4 hos patienten

26 Hur vill du förfara nu?

27 Pat informeras om provsvaret, har ingen tidigare kännedom om HIV Hon blir chockad och orolig Hon mår väl frånsett visst illamående och kräkningar ART rekommenderas från graviditetsvecka 14 Maken Johan lämnar akutprov med negativt resultat; deras senaste sexuella kontakt var för 3 dagar sedan

28 Hur vill du följa upp Johan? 1. Bör erhålla PEP och därefter följas för HIV-serokonversion (12 veckor) 2. Behöver ingen vidare uppföljning avseende HIV eftersom de varit gifta i flera år 3. Provtas upp till 6 veckor efter senaste kontakt 4. Provtas upp till 12 veckor efter senaste kontakt

29 Hur vill du följa upp Johan?

30 Provtagning visar CD4 630 celler/µl, HIV RNA kopior/ml Inga mutationer associerade med resistens HBsAg positiv, saknar markörer för lues och HCV HBeAg positiv, ALAT 0,45 Förberedd att starta ART, har fint stöd av sin make och hans familj

31 Vilken regim för ART vill du föreslå? 1. AZT+lamivudin+nevirapin (Combivir+Viramune) 2. Abacavir+lamivudin+dolutegravir (Kivexa+Tivicay) 3. Tenofovir+emtricitabin+efavirenz (Truvada+Stocrin; Atripla) 4. Tenofovir+emtricitabin+darunavir/r (Truvada+Prezista)

32 Vilken regim för ART vill du föreslå?

33 Preparatval vid graviditet Ingen säkerställd ökad risk för fosterskador med antiretrovirala preparat Försiktighet med nyare medel (mindre erfarenhet hos gravida) AZT mest välstuderat Hänsyn till andra faktorer vid val av regim Koncentrationsbestämning kan övervägas om bristande virologiskt svar

34 ART hos patienter med HBV co-infektion Högre risk för progredierande leverfibros och dekompenserad cirrhos hos HIV+ Alla HIV+ med kronisk hepatit B bör erhålla ART Välj regim innehållande två medel med effekt mot både HIV och HBV Tenofovir + emtricitabin Undvik monoterapi med lamivudin som enda HBV-aktivt medel Hög risk för resistensutveckling hos HBV, speciellt hos HIV+

35 Pat insättes på tenofovir+emtricitabin+darunavir/r Uppvisar god följsamhet HIV RNA 80 kopior/ml efter 1 månad, icke-detekterbar HIV RNA efter 2 mån behandling Planeras för fortsatt kontroll av HIV RNA varje månad samt vid partus

36 Hur vill du planera för förlossningen? 1. Elektivt kejsarsnitt, flaskuppfödning 2. Fortsätt ART, normal förlossning med infusion av AZT under partus; barnet skall ej amma 3. Fortsätt ART, normal förlossning, barnet skall ej amma 4. Fortsätt ART, normal förlossning, kan amma barnet

37 Hur vill du planera för förlossningen?

38 Elektivt kejsarsnitt rekommenderas ej rutinmässigt HIV RNA > 50 kopior/ml Obstetriska indikationer Planeras i så fall graviditetsvecka AZT-infusion endast om HIV RNA > 50 kopior/ml och/eller förlossning innan graviditetsvecka 34 Engångsdos nevirapin 4-12 tim innan beräknad partus om HIV RNA >50 kopior/ml Profylax till barnet 4 veckor (AZT, ev triterapi om moderns HIV RNA >50 kopior/ml)

39 Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. Warszawski, Josiane; Tubiana, Roland; Le Chenadec, Jerome; Blanche, Stephane; Teglas, Jean-Paul; Dollfus, Catherine; Faye, Albert; Burgard, Marianne; Rouzioux, Christine; Mandelbrot, Laurent AIDS. 22(2): , January 11, DOI: /QAD.0b013e3282f3d63c Fig. 2. Relationship between duration of antiretroviral therapy (ART) during pregnancy and mother-to-child HIV-1 transmission (MTCT) rate. The ANRS French Perinatal Cohort ( ). The curve was estimated by a generalized additive model (GAM) with a nonlinear term (splines). The model was based on 5235 available data among the 5271 included mother-child pairs who received antenatal therapy and did not breastfed. Plain line, all births (N = 5235); dotted line, term births (37 weeks or more) (N = 4554); bold dotted line, term births (37 weeks or more) and maternal HIV-1 RNA N = 2840) Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

40 Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. Warszawski, Josiane; Tubiana, Roland; Le Chenadec, Jerome; Blanche, Stephane; Teglas, Jean-Paul; Dollfus, Catherine; Faye, Albert; Burgard, Marianne; Rouzioux, Christine; Mandelbrot, Laurent AIDS. 22(2): , January 11, DOI: /QAD.0b013e3282f3d63c Table 3. Mother-to-child transmission (MTCT) in women receiving antiretroviral therapy during pregnancy: stepwise logistic regressiona; the ANRS French Prenatal Cohort ( ) Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

41 Vertikal transmission och uppfödningssätt Kumulativt ökad risk med längre amningsperiod Högst risk vid blandad uppfödning (amning+flaskuppfödning) Kraftigt minskad risk för transmission genom amning om modern har effektiv ART och/eller förlängd profylax till barnet

42 Amning är det enda realistiska alternativet för barn som föds till HIV+ kvinnor i de flesta områden

43 Rose, 42 år Ursprungligen från Zambia, gift - bor i Sverige sedan 2 år Uppges vara tid väs frisk ej erbjuden hälsoundersökning vid ankomst till Sverige Sedan ca en månad ofrivillig viktnedgång, trötthet och allmän sjukdomskänsla Sökt primärvården Hb=90, SR=120 mm, CRP=28 mg/l, V=3,2, Trc=130, kreatinin=60 Man föreslår även ett hiv-test utfaller positivt

44 Fynd vid undersökning Lätt förstorade körtlar fossa supraclavicularis dx Rikliga svampbeläggningar i munhålan Rtg pulm antydd förstorad hjärtkontur, bilat små mängder pleuravätska, diskreta bilat stråkiga parenkyminfiltrat av ospecifikt utseende Saturation 95%, puls 90, BT 110/80 CD4=20 celler/µl HIV RNA kopior/ml

45 Hur vill du förfara nu? 1. Pat är gravt immunsupprimerad och måste starta ART omedelbart 2. Pat bör först starta cotrimoxazol-profylax, planeras start av ART ca en vecka senare 3. Pat behöver utredas vidare med hänsyn till opportunistiska infektioner 4. Remiss till kardiolog för vidare hjärtutredning

46 Hur vill du förfara nu?

47 Utredning har patienten TB? VSK neg direktmikroskopi och PCR för TB UKG betydande perikardexsudat, dock utan säker hemodynamisk påverkan FNP av lymfkörtel ospecifik inflammation, inga syrafasta stavar, neg PCR för TB

48 Hur går du vidare? 1. Invänta odlingssvar för TB, starta cotrimoxazol 2. TB kan uteslutas, pat kan starta ART direkt 3. Inled TB-behandling ex juvantibus, ART bör helst startas först när TB-behandlingen är avslutad 4. Inled TB-behandling ex juvantibus, planera för ART ca 2 veckor därefter

49 Hur går du vidare?

50 Pat har perikardexsudat av oklar genes Ingen indikation för dränage bedöms föreligga ur kardiologisk synpunkt TB vanligaste orsak till perikardit hos HIV+ från Afrika söder om Sahara Man beslutar att starta TB-behandling ex juvantibus

51 Vilken typ av TB-behandling bör ges? 1. Standardbehandling för TB vad gäller duration och preparat 2. Bör erhålla förlängd behandling för TB med hänsyn till HIV+ 3. Bör erhålla TB-behandling utan rifampicin med hänsyn till interaktioner med antivirala läkemedel 4. Bör erhålla standardbehandling för TB, men med tillägg av steroider de första veckorna

52 Vilken typ av TB-behandling bör ges?

53 Opportunistiska infektioner tuberkulos och HIV Tuberkulos viktigaste OI och dödsorsak TB kan förekomma hos HIV+ oberoende av CD4-nivå men De flesta HIV+ med TB har avancerad immunsuppression Ofta atypiska manifestationer av TB vid avancerad HIV-infektion

54 HIV och tuberkulos HIV är enskilt starkaste riskfaktor för reaktivering av latent TB och utveckling av aktiv TB efter nysmitta Risk för reaktivering av latent TB 5-10 % under livstiden hos HIV-negativa Risk för reaktivering av latent TB 5-10 % per år hos HIVpositiva

55 Tuberkulos hos HIV+ Svårare sjukdom men också svårare att upptäcka! Feber och viktnedgång mera framträdande lungsymtom mindre framträdande Mindre andel har positiv direktmikroskopi från sputum Ofta atypiska lungröntgenfynd Extrapulmonella manifestationer vanligare

56 Inleder TB-behandling enligt standardregim med tillägg av Prednisolon 60 mg, dessutom cotrimoxazol (profylaxdos) Klinisk förbättring inom 1 vecka efter start av TB-behandling uppvisar inga biverkningar av tuberkulostatika Planerar start av ART efter ytterligare 1 vecka

57 Vilken ART-regim vill du föreslå? 1. Tenofovir+emtricitabin+efavirenz (Truvada+Stocrin; Atripla) 2. Abacavir+lamivudin+efavirenz (Kivexa+Stocrin) 3. Tenofovir+emtricitabin+darunavir/r (Truvada+Prezista) 4. Abacavir+lamivudin+dolutegravir (Kivexa+Tivicay)

58 Vilken ART-regim vill du föreslå?

59 ART hos patienter med TB Minskad mortalitet vid start av ART under TB-behandling Hänsyn till läkemedelsinteraktioner ffa rifampicin Efavirenz, integrashämmare Undvik proteashämmare Ökad risk för IRIS

60 Early mortality among adults accessing a communitybased antiretroviral service in South Africa: implications for programme design. Lawn, Stephen; Myer, Landon; Orrell, Catherine; Bekker, Linda-Gail; Wood, Robin AIDS. 19(18): , December 2, Fig. 2. The effect of receiving antiretroviral therapy. Kaplan-Meier curves for patients who did (ART) or did not (No ART) receive treatment, showing the probability of survival from entry to the programme. The median interval between enrolment and treatment initiation is indicated by a double vertical line at 29 days Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

61 Early mortality among adults accessing a communitybased antiretroviral service in South Africa: implications for programme design. Lawn, Stephen; Myer, Landon; Orrell, Catherine; Bekker, Linda- Gail; Wood, Robin AIDS. 19(18): , December 2, Fig. 3. The effect of disease stage on survival in the programme. (a,b) Survival in patients who received antiretroviral treatment; Kaplan-Meier plots showing the probability of survival from initiation of treatment stratified by baseline World Health Organization stage (a) and blood CD4 lymphocyte count (b). (c,d) Survival for all patients enrolled into the programme; Kaplan- Meier plots showing the probability of survival from enrolment stratified by baseline WHO stage (c) and blood CD4 cell count (d). CD4 lymphocyte count groups were stratified as > 151, , and < 50 cells/[mu]l Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

62 Immunrekonstitutionssyndrom IRIS Klinisk försämring av OI (paradoxalreaktion) eller debut av OI efter start av ART (unmasking) Inflammatorisk reaktion till följd av förbättrat immunologiskt svar Hos ca 30 % av HIV/TB Högst risk vid tidig start av ART, låga CD4 Fortsätt ART och TB-behandling Överväg: annan OI?, terapisvikt?, steroider?, dränage?

63 Handläggning av TB hos HIV+ Erbjud HIV-testning till alla pat med bekräftad eller misstänkt TB! Samma behandling för TB som hos HIV-negativa TB-behandling skall inledas innan ART Tidpunkt för start av ART beror på grad av immunsuppression Tänk på läkemedelsinteraktioner vid val av ART Följsamhet kritiskt både för TB-behandling och ART

64 Inleder Atripla två veckor efter start av TB-behandling Vid tabletthämtning efter en vecka klagar pat över sömnsvårigheter och yrsel, mår i övrigt ganska väl

65 Hur vill du fortsätta behandling? 1. Fortsätt med Atripla 2. Kontrollera koncentration av efavirenz, överväg dossänkning 3. Byt efavirenz till dolutegravir i regimen 4. Ändra TB-behandling till regim med rifabutin istället för rifampicin, planera sedan för behandling med proteashämmare

66 Hur vill du fortsätta behandling?

67 Rifabutin kan ersätta rifampicin och kombineras med proteashämmare Kräver dosjustering av både rifabutin och proteashämmare CNS-biverkningar vanligt under behandling med efavirenz oftast lindriga och övergående Integrashämmare (dubblerad dos) bästa alternativ om efavirenz ej kan användas

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar 483 Magnus Gisslén, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, SU/Sahlgrenska, Göteborg Inledning Till begreppet STI Sexually Transmitted Infections hänförs

Läs mer

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner srekommendation De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV)

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

nr 20 NR 20 / NOVEMBER 2009 UTGES AV FÖRENINGEN LÄKARE MOT AIDS OCH STIFTELSEN NOAKS ARK

nr 20 NR 20 / NOVEMBER 2009 UTGES AV FÖRENINGEN LÄKARE MOT AIDS OCH STIFTELSEN NOAKS ARK NR 20 / NOVEMBER 2009 UTGES AV FÖRENINGEN LÄKARE MOT AIDS OCH STIFTELSEN NOAKS ARK pers pek tiv på hiv nr 20 Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och stiftelsen Noaks Ark i samarbete.

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET SFOG-RIKTLINJE från Endokrin ARG, 2014-12-28 Under graviditet gäller andra referensgränser för TSH än hos icke-gravida. Helst ska lokala trimester- och laboratoriespecifika

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer