Ungt forum HIV. Per Björkman. Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungt forum HIV. Per Björkman. Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015"

Transkript

1 Ungt forum HIV Per Björkman Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015

2 Joakim, 20 år Studerar på högskola sedan några månader Haft behandling för depression i öppenvård för ett år sedan Insjuknat med feber, halsont och allmän sjukdomskänsla för 3 dagar sedan Sökt jourcentral, ordinerad pcv på misstanke om tonsillit Fortsatt febril, tillkomst av makulo-papulöst exanthem på bålen och huvudvärk Framkommer att pat haft oskyddad sex med en okänd man 2 veckor tidigare Neg anti-hiv, pos HIV-antigen

3 Hur vill du handlägga fallet? 1. Bör inleda ART snarast efavirenz+tenofovir+emtricitabin (Atripla) 2. Bör inleda ART snarast-abacavir+lamivudin+dolutegravir (Tivicay) 3. Bör inleda ART snarast darunavir+tenofovir+emtricitabin (Prezista+Truvada) 4. Bör avvakta med ART, fortsatt uppföljning

4 Hur vill du handlägga fallet?

5 HIV primärinfektion Symtomgivande hos 20-50% Median 2 veckor efter smittotillfället Vanliga symptom Utslag, feber, halsont, lymfadenopati, slemhinneulcerationer Encefalopati, Guillain-Barré Snabbare progress hos personer med svårare sjukdomsbild under primärinfektion Sammanfaller med serokonversionsfas Hög smittsamhet under primärinfektion

6 Markörer under HIV-primärinfektion

7 Vad sker efter smitta med HIV? Spridning från slemhinna till regionala lymfkörtlar viremi Spridning till lymfatisk vävnad; ffa i gastrointestinalkanalen (GALT) Omfattande undergång av CD4 i GALT sker inom dagarveckor efter infektion Skadad tarmbarriär bakteriell translokation och kronisk immunaktivering Återställs endast i begränsad omfattning under ART

8

9 Indikationer för ART Etablerad HIV-infektion HIV-relaterade symtom CD4 <500 Graviditet Kronisk hepatit B, aktiv TB Serodiskordant partner Direkt ART vid primärinfektion? Möjligen minskad förlust av GALT och Th17 om behandling inleds tidigt i sjukdomsförloppet Ingen kvarvarande effekt om ART avbrytes senare

10 Provtagning inför start av ART Genotypisk resistensbestämning Överförd resistens hos ca 5 % Vanligare hos MSM och HIV-1 subtyp B Speciellt NNRTI-resistens - enstegsmutation HLA B57 Högt negativt prediktivt värde för överkänslighetsreaktion mot abacavir Co-infektioner HBV, HCV, CMV, toxoplasma Tuberkulos? STI

11 Joakim - kompletterande provsvar Inleder behandling med Truvada+Prezista en dag efter diagnostillfället HIV RNA 2,2 milj kopior/ml CD4 300 celler/µl Pos serologi för lues Saknar markörer för HBV, anti-hcv negativ HIV-1 subtyp B; närvaro av K103N (höggradig NNRTI-resistens)

12 Vilka preparat skall ingå?

13 Hänsyn vid val av preparat för ART NNRTI, proteashämmare eller integrashämmare? Risk för primär resistens Viss risk för överförd NNRTI-resistens spec MSM Tröskel för resistensutveckling NNRTI enstegsmutation PI fler mutationer krävs, mindre risk vid sämre följsamhet Risk för biverkningar Efavirenz CNS-biverkningar, problematiskt vid psykisk sjukdom PI gastrointestinala biverkningar, ikterus (atazanavir; Reyataz) Långtidsbiverkningar?

14 Hänsyn vid val av NRTI Tenofovir eller abacavir? Något högre risk för virologisk svikt med abacavir hos pat med HIV RNA > kopior/ml Association mellan abacavir och risk för hjärtinfarkt (riskökning hos rökare?) Överkänslighetsreaktion hos litet antal patienter Kan med hög säkerhet förutsägas med HLA B57-typning Tenofovir eller abacavir? Proximal tubulär påverkan förekommer vid tenofovir Risk för allvarlig njurskada sannolikt låg Dosreduktion vid njurinsufficiens Påverkan på skelettmassa Oklar signifikans

15 Joakims behandling Inleder behandling med Truvada+Prezista en dag efter diagnostillfället; får också behandling för lues Uppger en del biverkningar i form av diarré, sömnbesvär och huvudvärk men tar sina mediciner varje morgon Missar en del provtagningstillfällen men kommer till sina besök Provtagning efter 3 mån visar HIV RNA 110 kopior/ml, CD4 450 celler/µl

16 Hur vill du fortsätta behandlingen? 1. Sannolikt välfungerande behandling fortsätt oförändrad regim 2. Klar behandlingssvikt byte av regim 3. Misstänker behandlingssvikt kontrollera koncentration av darunavir i plasma 4. Klar behandlingssvikt lägg till integrashämmare

17 Hur vill du fortsätta behandlingen?

18 Joakims behandling fortsätter oförändrad Vid kontroll efter ytterligare 3 mån är HIV RNA <20 kopior/ml, CD4 500 celler/µl Pat har tagit uppehåll i sina studier, har ingen fast partner och förnekar sexuella kontakter Vid kontroll efter 1 års behandling är HIV RNA kopior/ml, CD4 500 celler/µl

19 Hur vill du fortsätta behandlingen? 1. Behandlingssvikt misstänks kontrollera resistens 2. Klar behandlingssvikt omedelbart byte av samtliga preparat i regimen 3. Blip (tillfällig viremi) ingen ytterligare åtgärd, fortsätt oförändrad behandling 4. Behandlingssvikt misstänks; i första hand misstanke om bristande följsamhet: fortsätt oförändrad behandling med ny kontroll om 1 månad

20 Hur vill du fortsätta behandlingen?

21 Joakim ter sig nedstämd, medger att han ofta missat sina doser senaste veckorna Använder en del alkohol i ångestdämpande syfte Kontakt med kurator för samtal Fortsätter oförändrad ART Inga tecken till ytterligare resistens vid upprepad testning Vid kontroll efter 1 månad är HIV RNA<20 kopior/ml, CD4 650 celler/µl

22 Betydelse av viremi under ART Blip - intermittent låggradig viremi (<500 kopior/ml) ej klart associerad till terapisvikt eller resistens Låggradig viremi ( kopior/ml) associerad till senare resistensutveckling och virologisk svikt Bättre utfall vid tidig upptäckt av virologisk svikt och terapibyte

23 Handläggning av viremi under ART Undersök följsamhet i första hand - innan förändringar av regimen! Finns problem med biverkningar? Finns andra orsaker till dålig följsamhet? Depression Missbruk

24 Jenny, 28 år Ursprungligen från Thailand, gift med svensk man sedan 2 år, nyligen flyttat till Sverige Tid väs frisk Gravid v 14 Tid gravid vid ett tillfälle för flera år sedan, avbröts med abort Vid screening på MVC positiv HIV-test

25 Hur vill du förfara nu? 1. ART bör inledas efter viss ytterligare utredning 2. ART bör inledas omedelbart 3. ART bör inte inledas förrän i början av tredje trimestern med hänsyn till risk för fosterskador av läkemedel i tidigare stadier av graviditeten 4. Indikation för ART beror på virusmängd och CD4 hos patienten

26 Hur vill du förfara nu?

27 Pat informeras om provsvaret, har ingen tidigare kännedom om HIV Hon blir chockad och orolig Hon mår väl frånsett visst illamående och kräkningar ART rekommenderas från graviditetsvecka 14 Maken Johan lämnar akutprov med negativt resultat; deras senaste sexuella kontakt var för 3 dagar sedan

28 Hur vill du följa upp Johan? 1. Bör erhålla PEP och därefter följas för HIV-serokonversion (12 veckor) 2. Behöver ingen vidare uppföljning avseende HIV eftersom de varit gifta i flera år 3. Provtas upp till 6 veckor efter senaste kontakt 4. Provtas upp till 12 veckor efter senaste kontakt

29 Hur vill du följa upp Johan?

30 Provtagning visar CD4 630 celler/µl, HIV RNA kopior/ml Inga mutationer associerade med resistens HBsAg positiv, saknar markörer för lues och HCV HBeAg positiv, ALAT 0,45 Förberedd att starta ART, har fint stöd av sin make och hans familj

31 Vilken regim för ART vill du föreslå? 1. AZT+lamivudin+nevirapin (Combivir+Viramune) 2. Abacavir+lamivudin+dolutegravir (Kivexa+Tivicay) 3. Tenofovir+emtricitabin+efavirenz (Truvada+Stocrin; Atripla) 4. Tenofovir+emtricitabin+darunavir/r (Truvada+Prezista)

32 Vilken regim för ART vill du föreslå?

33 Preparatval vid graviditet Ingen säkerställd ökad risk för fosterskador med antiretrovirala preparat Försiktighet med nyare medel (mindre erfarenhet hos gravida) AZT mest välstuderat Hänsyn till andra faktorer vid val av regim Koncentrationsbestämning kan övervägas om bristande virologiskt svar

34 ART hos patienter med HBV co-infektion Högre risk för progredierande leverfibros och dekompenserad cirrhos hos HIV+ Alla HIV+ med kronisk hepatit B bör erhålla ART Välj regim innehållande två medel med effekt mot både HIV och HBV Tenofovir + emtricitabin Undvik monoterapi med lamivudin som enda HBV-aktivt medel Hög risk för resistensutveckling hos HBV, speciellt hos HIV+

35 Pat insättes på tenofovir+emtricitabin+darunavir/r Uppvisar god följsamhet HIV RNA 80 kopior/ml efter 1 månad, icke-detekterbar HIV RNA efter 2 mån behandling Planeras för fortsatt kontroll av HIV RNA varje månad samt vid partus

36 Hur vill du planera för förlossningen? 1. Elektivt kejsarsnitt, flaskuppfödning 2. Fortsätt ART, normal förlossning med infusion av AZT under partus; barnet skall ej amma 3. Fortsätt ART, normal förlossning, barnet skall ej amma 4. Fortsätt ART, normal förlossning, kan amma barnet

37 Hur vill du planera för förlossningen?

38 Elektivt kejsarsnitt rekommenderas ej rutinmässigt HIV RNA > 50 kopior/ml Obstetriska indikationer Planeras i så fall graviditetsvecka AZT-infusion endast om HIV RNA > 50 kopior/ml och/eller förlossning innan graviditetsvecka 34 Engångsdos nevirapin 4-12 tim innan beräknad partus om HIV RNA >50 kopior/ml Profylax till barnet 4 veckor (AZT, ev triterapi om moderns HIV RNA >50 kopior/ml)

39 Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. Warszawski, Josiane; Tubiana, Roland; Le Chenadec, Jerome; Blanche, Stephane; Teglas, Jean-Paul; Dollfus, Catherine; Faye, Albert; Burgard, Marianne; Rouzioux, Christine; Mandelbrot, Laurent AIDS. 22(2): , January 11, DOI: /QAD.0b013e3282f3d63c Fig. 2. Relationship between duration of antiretroviral therapy (ART) during pregnancy and mother-to-child HIV-1 transmission (MTCT) rate. The ANRS French Perinatal Cohort ( ). The curve was estimated by a generalized additive model (GAM) with a nonlinear term (splines). The model was based on 5235 available data among the 5271 included mother-child pairs who received antenatal therapy and did not breastfed. Plain line, all births (N = 5235); dotted line, term births (37 weeks or more) (N = 4554); bold dotted line, term births (37 weeks or more) and maternal HIV-1 RNA N = 2840) Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

40 Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. Warszawski, Josiane; Tubiana, Roland; Le Chenadec, Jerome; Blanche, Stephane; Teglas, Jean-Paul; Dollfus, Catherine; Faye, Albert; Burgard, Marianne; Rouzioux, Christine; Mandelbrot, Laurent AIDS. 22(2): , January 11, DOI: /QAD.0b013e3282f3d63c Table 3. Mother-to-child transmission (MTCT) in women receiving antiretroviral therapy during pregnancy: stepwise logistic regressiona; the ANRS French Prenatal Cohort ( ) Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

41 Vertikal transmission och uppfödningssätt Kumulativt ökad risk med längre amningsperiod Högst risk vid blandad uppfödning (amning+flaskuppfödning) Kraftigt minskad risk för transmission genom amning om modern har effektiv ART och/eller förlängd profylax till barnet

42 Amning är det enda realistiska alternativet för barn som föds till HIV+ kvinnor i de flesta områden

43 Rose, 42 år Ursprungligen från Zambia, gift - bor i Sverige sedan 2 år Uppges vara tid väs frisk ej erbjuden hälsoundersökning vid ankomst till Sverige Sedan ca en månad ofrivillig viktnedgång, trötthet och allmän sjukdomskänsla Sökt primärvården Hb=90, SR=120 mm, CRP=28 mg/l, V=3,2, Trc=130, kreatinin=60 Man föreslår även ett hiv-test utfaller positivt

44 Fynd vid undersökning Lätt förstorade körtlar fossa supraclavicularis dx Rikliga svampbeläggningar i munhålan Rtg pulm antydd förstorad hjärtkontur, bilat små mängder pleuravätska, diskreta bilat stråkiga parenkyminfiltrat av ospecifikt utseende Saturation 95%, puls 90, BT 110/80 CD4=20 celler/µl HIV RNA kopior/ml

45 Hur vill du förfara nu? 1. Pat är gravt immunsupprimerad och måste starta ART omedelbart 2. Pat bör först starta cotrimoxazol-profylax, planeras start av ART ca en vecka senare 3. Pat behöver utredas vidare med hänsyn till opportunistiska infektioner 4. Remiss till kardiolog för vidare hjärtutredning

46 Hur vill du förfara nu?

47 Utredning har patienten TB? VSK neg direktmikroskopi och PCR för TB UKG betydande perikardexsudat, dock utan säker hemodynamisk påverkan FNP av lymfkörtel ospecifik inflammation, inga syrafasta stavar, neg PCR för TB

48 Hur går du vidare? 1. Invänta odlingssvar för TB, starta cotrimoxazol 2. TB kan uteslutas, pat kan starta ART direkt 3. Inled TB-behandling ex juvantibus, ART bör helst startas först när TB-behandlingen är avslutad 4. Inled TB-behandling ex juvantibus, planera för ART ca 2 veckor därefter

49 Hur går du vidare?

50 Pat har perikardexsudat av oklar genes Ingen indikation för dränage bedöms föreligga ur kardiologisk synpunkt TB vanligaste orsak till perikardit hos HIV+ från Afrika söder om Sahara Man beslutar att starta TB-behandling ex juvantibus

51 Vilken typ av TB-behandling bör ges? 1. Standardbehandling för TB vad gäller duration och preparat 2. Bör erhålla förlängd behandling för TB med hänsyn till HIV+ 3. Bör erhålla TB-behandling utan rifampicin med hänsyn till interaktioner med antivirala läkemedel 4. Bör erhålla standardbehandling för TB, men med tillägg av steroider de första veckorna

52 Vilken typ av TB-behandling bör ges?

53 Opportunistiska infektioner tuberkulos och HIV Tuberkulos viktigaste OI och dödsorsak TB kan förekomma hos HIV+ oberoende av CD4-nivå men De flesta HIV+ med TB har avancerad immunsuppression Ofta atypiska manifestationer av TB vid avancerad HIV-infektion

54 HIV och tuberkulos HIV är enskilt starkaste riskfaktor för reaktivering av latent TB och utveckling av aktiv TB efter nysmitta Risk för reaktivering av latent TB 5-10 % under livstiden hos HIV-negativa Risk för reaktivering av latent TB 5-10 % per år hos HIVpositiva

55 Tuberkulos hos HIV+ Svårare sjukdom men också svårare att upptäcka! Feber och viktnedgång mera framträdande lungsymtom mindre framträdande Mindre andel har positiv direktmikroskopi från sputum Ofta atypiska lungröntgenfynd Extrapulmonella manifestationer vanligare

56 Inleder TB-behandling enligt standardregim med tillägg av Prednisolon 60 mg, dessutom cotrimoxazol (profylaxdos) Klinisk förbättring inom 1 vecka efter start av TB-behandling uppvisar inga biverkningar av tuberkulostatika Planerar start av ART efter ytterligare 1 vecka

57 Vilken ART-regim vill du föreslå? 1. Tenofovir+emtricitabin+efavirenz (Truvada+Stocrin; Atripla) 2. Abacavir+lamivudin+efavirenz (Kivexa+Stocrin) 3. Tenofovir+emtricitabin+darunavir/r (Truvada+Prezista) 4. Abacavir+lamivudin+dolutegravir (Kivexa+Tivicay)

58 Vilken ART-regim vill du föreslå?

59 ART hos patienter med TB Minskad mortalitet vid start av ART under TB-behandling Hänsyn till läkemedelsinteraktioner ffa rifampicin Efavirenz, integrashämmare Undvik proteashämmare Ökad risk för IRIS

60 Early mortality among adults accessing a communitybased antiretroviral service in South Africa: implications for programme design. Lawn, Stephen; Myer, Landon; Orrell, Catherine; Bekker, Linda-Gail; Wood, Robin AIDS. 19(18): , December 2, Fig. 2. The effect of receiving antiretroviral therapy. Kaplan-Meier curves for patients who did (ART) or did not (No ART) receive treatment, showing the probability of survival from entry to the programme. The median interval between enrolment and treatment initiation is indicated by a double vertical line at 29 days Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

61 Early mortality among adults accessing a communitybased antiretroviral service in South Africa: implications for programme design. Lawn, Stephen; Myer, Landon; Orrell, Catherine; Bekker, Linda- Gail; Wood, Robin AIDS. 19(18): , December 2, Fig. 3. The effect of disease stage on survival in the programme. (a,b) Survival in patients who received antiretroviral treatment; Kaplan-Meier plots showing the probability of survival from initiation of treatment stratified by baseline World Health Organization stage (a) and blood CD4 lymphocyte count (b). (c,d) Survival for all patients enrolled into the programme; Kaplan- Meier plots showing the probability of survival from enrolment stratified by baseline WHO stage (c) and blood CD4 cell count (d). CD4 lymphocyte count groups were stratified as > 151, , and < 50 cells/[mu]l Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

62 Immunrekonstitutionssyndrom IRIS Klinisk försämring av OI (paradoxalreaktion) eller debut av OI efter start av ART (unmasking) Inflammatorisk reaktion till följd av förbättrat immunologiskt svar Hos ca 30 % av HIV/TB Högst risk vid tidig start av ART, låga CD4 Fortsätt ART och TB-behandling Överväg: annan OI?, terapisvikt?, steroider?, dränage?

63 Handläggning av TB hos HIV+ Erbjud HIV-testning till alla pat med bekräftad eller misstänkt TB! Samma behandling för TB som hos HIV-negativa TB-behandling skall inledas innan ART Tidpunkt för start av ART beror på grad av immunsuppression Tänk på läkemedelsinteraktioner vid val av ART Följsamhet kritiskt både för TB-behandling och ART

64 Inleder Atripla två veckor efter start av TB-behandling Vid tabletthämtning efter en vecka klagar pat över sömnsvårigheter och yrsel, mår i övrigt ganska väl

65 Hur vill du fortsätta behandling? 1. Fortsätt med Atripla 2. Kontrollera koncentration av efavirenz, överväg dossänkning 3. Byt efavirenz till dolutegravir i regimen 4. Ändra TB-behandling till regim med rifabutin istället för rifampicin, planera sedan för behandling med proteashämmare

66 Hur vill du fortsätta behandling?

67 Rifabutin kan ersätta rifampicin och kombineras med proteashämmare Kräver dosjustering av både rifabutin och proteashämmare CNS-biverkningar vanligt under behandling med efavirenz oftast lindriga och övergående Integrashämmare (dubblerad dos) bästa alternativ om efavirenz ej kan användas

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala Uppdatering HIV-behandling - Med lite regulatoriskt perspektiv Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala HIV-behandling effekt inte något större bekymmer Resistens per startår

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Infektioner och graviditet Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Hepatit A Aldrig kronicitet Kortvarig viremi = liten risk för perinatal smitta Ingen transplacentär överföring Ingen säkert ökad morbiditet

Läs mer

Arkiverad. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation. Riskfaktorer för smittöverföring.

Arkiverad. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation. Riskfaktorer för smittöverföring. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel och elektivt kejsarsnitt sänker radikalt risken för

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta i vården Hepatit B och C, hiv Risk vid: - stickskada - blodstänk i ögon eller mun (slemhinnor) - blod på öppna sår Blodsmitta i vården

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Historia Spreds i Europa på 1500-talet (Columbus?) Stor spridning i Sverige på 1800-talet 1905 påvisades Treponoma Pallidum

Läs mer

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gav HIV ett ansikte Berättade offentligt 1987 Dog 1989-46 år gammal Globalt lever ca. 33 miljoner individer

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne Tuberkulos Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 2 Tuberkulosincidensen bland svenskfödda i Sverige 1920-2008 700 600 Antal fall per 100,000 500 400 300 200 BCG 100

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion

Antiretroviral behandling av HIV-infektion Ny rekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion uppdaterad rekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella rekommendationer

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 Bergen visade sig från sin vackraste sida när det elfte norsk-svenska hiv-symposiet gick av stapeln. Himlen var blå och inte en enda regndroppe

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 Syfilis Kallades först lues venerea (lues = pest på latin) Bevisat att Columbus sjömän tog med den till

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet

BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA. RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet BARA FÖR ATT DET FINNS MEDICINER BEHÖVER MAN INTE CHANSA RFSL om hiv, behandlingar och smittsamhet HUR HAR HIVMEDICINERNA FÖRÄNDRAT VÅRA ATTITYDER TILL SÄKRARE SEX? När det ständigt kommer nya hoppfulla

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 HIV-1 struktur 2 Barn med HIV Lars Navér 1 HIV-1 replikationscykel 3 Barn med HIV Lars Navér HIV-1 replikationscykel 4 Barn

Läs mer

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation NORLEVO Akut-p-piller Patientinformation NORLEVO ett effektivt akut-p-piller Vad är NORLEVO? NORLEVO är ett så kallat akut-p-piller som kan förhindra att graviditet uppstår efter oskyddat samlag. samlag.

Läs mer

STI inom primärvården klinik och diagnostik

STI inom primärvården klinik och diagnostik STI inom primärvården klinik och diagnostik STI och inte STD. Sexually Transmitted Infections istället för Diseases betonar att det rör sig om just infektioner och att man dessutom kan bära många av dessa

Läs mer

PPD- Tuberkulinprövning

PPD- Tuberkulinprövning Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Iwona Jacobsson (ijn018) 2015-09-25 2014-03-25 Iwona Jacobsson (ijn018) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Hans Boman (hbn007),

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2009, uppdaterad version - Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2009, uppdaterad version - Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2009, uppdaterad version - Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har publicerat nationella rekommendationer

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19

Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19 Hur smittar HIV Sex Barn med HIV Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lars Navér 2009-10-19 Blod Mamma-barn Graviditet Förlossning Amning 2 3 Mor-barn överföring Transmission intrauterint, under

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Utfärdad av: Lars Hagberg Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Magnus Gisslén Godkänd datum: 2012-02-07 Bakgrund

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING. Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08

INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING. Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08 INSULINRESISTENS/DIABETES VID HIV OCH HIV-BEHANDLING Göran Bratt Venhälsan, Södersjukhuset 2011-12 - 08 HIV- historik 1981 Lunginflammation och Kaposi sarkom bland gay men i NYC.. AIDS 1985 Orsak: HTLV-III

Läs mer

TBC - hotbilden har förvärrats

TBC - hotbilden har förvärrats Förändrad population nya utmaningar TBC - hotbilden har förvärrats SFOG, Norrköping, 25 augusti 2009 250 200 Tuberkulos Stockholms län 1989-2008 Kvinna Man Totalt 230 Antal rapporterade 150 100 120

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) EMA/608280/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Rezolsta som beskriver de åtgärder som

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

TUBERKULOS. Rekommendationer för preventiva insatser mot. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen 2007

TUBERKULOS. Rekommendationer för preventiva insatser mot. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen 2007 Rekommendationer för preventiva insatser mot TUBERKULOS Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen 2007 Ingela Berggren, Stockholms läns landsting sidan 1 Världen cirka 2 miljarder smittade

Läs mer

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Stephan Stenmark Smittskyddsläkare i Västerbotten Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Stora framgångar men fortsatt utmaningar. Birgitta Åsjö Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institut,uib

Stora framgångar men fortsatt utmaningar. Birgitta Åsjö Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institut,uib Stora framgångar men fortsatt utmaningar Birgitta Åsjö Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institut,uib Infektion och epidemier med tidigare okända virus inte ett nytt fenomen t.ex. Ebola, SARS

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING HIV. Mellansvenskt läkemedelsforum. Per Josefson Specialistläkare Inf klin USÖ. Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING HIV. Mellansvenskt läkemedelsforum. Per Josefson Specialistläkare Inf klin USÖ. Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro HIV Mellansvenskt läkemedelsforum 130207 Per Josefson Specialistläkare Inf klin USÖ Disposition Historik Epidemiologi Smittvägar Naturalförlopp Symptom Diagnostik Behandling Interaktioner Graviditet o

Läs mer

Skolboksvenereologi för vetgiriga. Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012

Skolboksvenereologi för vetgiriga. Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012 Skolboksvenereologi för vetgiriga Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012 VENERISKA SJUKDOMAR Venereologi = läran om kärleksgiftet Sexually Transmitted Diseases Sexually Transmitted Infections

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Atripla. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Atripla. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Atripla 600 mg/200 mg/245 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor

Läs mer

Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik

Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik Carin Anagrius, Britta Loré STD-mottagningen, Mikrobiologen Falu lasarett, Sverige JS Jensen SSI,Danmark Knäckefall Negativ index! Index 1 20-årig

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 7 Fall för Klassundervisning Reviderad 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning Irriterad trebarnsmamma 31-årig

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p)

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p) MEQ-FRÅGA ANNA Anna är 32 år. Hon är socionom, gift sedan 1 år, inga barn. Hennes mor har ledvärk utan någon klar diagnos. Hon har haft Raynaudbesvär sedan barndomen. I övre tonåren tillkom diffusa ledbesvär.

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn uppdatering Behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn uppdatering Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn uppdatering Behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

Frågor och svar om hiv och aids

Frågor och svar om hiv och aids Frågor och svar om hiv och aids I början av 1980-talet upptäckte man en sjukdom i USA som fick namnet AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Viruset som orsakar sjukdomen upptäcktes 1983 och kallas

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Perspektiv på hiv. lars moberg. jan albert. jukka aminoff. anders sönnerborg. a4 text & form ab. redaktör och ansvarig utgivare

Perspektiv på hiv. lars moberg. jan albert. jukka aminoff. anders sönnerborg. a4 text & form ab. redaktör och ansvarig utgivare Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark-Röda korset Eriksbergsgatan 46 114 30 Stockholm.

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer