Ungt forum HIV. Per Björkman. Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungt forum HIV. Per Björkman. Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015"

Transkript

1 Ungt forum HIV Per Björkman Infektionskliniken MALMÖ Skånes Universitetssjukhus Infektionsveckan Östersund 2015

2 Joakim, 20 år Studerar på högskola sedan några månader Haft behandling för depression i öppenvård för ett år sedan Insjuknat med feber, halsont och allmän sjukdomskänsla för 3 dagar sedan Sökt jourcentral, ordinerad pcv på misstanke om tonsillit Fortsatt febril, tillkomst av makulo-papulöst exanthem på bålen och huvudvärk Framkommer att pat haft oskyddad sex med en okänd man 2 veckor tidigare Neg anti-hiv, pos HIV-antigen

3 Hur vill du handlägga fallet? 1. Bör inleda ART snarast efavirenz+tenofovir+emtricitabin (Atripla) 2. Bör inleda ART snarast-abacavir+lamivudin+dolutegravir (Tivicay) 3. Bör inleda ART snarast darunavir+tenofovir+emtricitabin (Prezista+Truvada) 4. Bör avvakta med ART, fortsatt uppföljning

4 Hur vill du handlägga fallet?

5 HIV primärinfektion Symtomgivande hos 20-50% Median 2 veckor efter smittotillfället Vanliga symptom Utslag, feber, halsont, lymfadenopati, slemhinneulcerationer Encefalopati, Guillain-Barré Snabbare progress hos personer med svårare sjukdomsbild under primärinfektion Sammanfaller med serokonversionsfas Hög smittsamhet under primärinfektion

6 Markörer under HIV-primärinfektion

7 Vad sker efter smitta med HIV? Spridning från slemhinna till regionala lymfkörtlar viremi Spridning till lymfatisk vävnad; ffa i gastrointestinalkanalen (GALT) Omfattande undergång av CD4 i GALT sker inom dagarveckor efter infektion Skadad tarmbarriär bakteriell translokation och kronisk immunaktivering Återställs endast i begränsad omfattning under ART

8

9 Indikationer för ART Etablerad HIV-infektion HIV-relaterade symtom CD4 <500 Graviditet Kronisk hepatit B, aktiv TB Serodiskordant partner Direkt ART vid primärinfektion? Möjligen minskad förlust av GALT och Th17 om behandling inleds tidigt i sjukdomsförloppet Ingen kvarvarande effekt om ART avbrytes senare

10 Provtagning inför start av ART Genotypisk resistensbestämning Överförd resistens hos ca 5 % Vanligare hos MSM och HIV-1 subtyp B Speciellt NNRTI-resistens - enstegsmutation HLA B57 Högt negativt prediktivt värde för överkänslighetsreaktion mot abacavir Co-infektioner HBV, HCV, CMV, toxoplasma Tuberkulos? STI

11 Joakim - kompletterande provsvar Inleder behandling med Truvada+Prezista en dag efter diagnostillfället HIV RNA 2,2 milj kopior/ml CD4 300 celler/µl Pos serologi för lues Saknar markörer för HBV, anti-hcv negativ HIV-1 subtyp B; närvaro av K103N (höggradig NNRTI-resistens)

12 Vilka preparat skall ingå?

13 Hänsyn vid val av preparat för ART NNRTI, proteashämmare eller integrashämmare? Risk för primär resistens Viss risk för överförd NNRTI-resistens spec MSM Tröskel för resistensutveckling NNRTI enstegsmutation PI fler mutationer krävs, mindre risk vid sämre följsamhet Risk för biverkningar Efavirenz CNS-biverkningar, problematiskt vid psykisk sjukdom PI gastrointestinala biverkningar, ikterus (atazanavir; Reyataz) Långtidsbiverkningar?

14 Hänsyn vid val av NRTI Tenofovir eller abacavir? Något högre risk för virologisk svikt med abacavir hos pat med HIV RNA > kopior/ml Association mellan abacavir och risk för hjärtinfarkt (riskökning hos rökare?) Överkänslighetsreaktion hos litet antal patienter Kan med hög säkerhet förutsägas med HLA B57-typning Tenofovir eller abacavir? Proximal tubulär påverkan förekommer vid tenofovir Risk för allvarlig njurskada sannolikt låg Dosreduktion vid njurinsufficiens Påverkan på skelettmassa Oklar signifikans

15 Joakims behandling Inleder behandling med Truvada+Prezista en dag efter diagnostillfället; får också behandling för lues Uppger en del biverkningar i form av diarré, sömnbesvär och huvudvärk men tar sina mediciner varje morgon Missar en del provtagningstillfällen men kommer till sina besök Provtagning efter 3 mån visar HIV RNA 110 kopior/ml, CD4 450 celler/µl

16 Hur vill du fortsätta behandlingen? 1. Sannolikt välfungerande behandling fortsätt oförändrad regim 2. Klar behandlingssvikt byte av regim 3. Misstänker behandlingssvikt kontrollera koncentration av darunavir i plasma 4. Klar behandlingssvikt lägg till integrashämmare

17 Hur vill du fortsätta behandlingen?

18 Joakims behandling fortsätter oförändrad Vid kontroll efter ytterligare 3 mån är HIV RNA <20 kopior/ml, CD4 500 celler/µl Pat har tagit uppehåll i sina studier, har ingen fast partner och förnekar sexuella kontakter Vid kontroll efter 1 års behandling är HIV RNA kopior/ml, CD4 500 celler/µl

19 Hur vill du fortsätta behandlingen? 1. Behandlingssvikt misstänks kontrollera resistens 2. Klar behandlingssvikt omedelbart byte av samtliga preparat i regimen 3. Blip (tillfällig viremi) ingen ytterligare åtgärd, fortsätt oförändrad behandling 4. Behandlingssvikt misstänks; i första hand misstanke om bristande följsamhet: fortsätt oförändrad behandling med ny kontroll om 1 månad

20 Hur vill du fortsätta behandlingen?

21 Joakim ter sig nedstämd, medger att han ofta missat sina doser senaste veckorna Använder en del alkohol i ångestdämpande syfte Kontakt med kurator för samtal Fortsätter oförändrad ART Inga tecken till ytterligare resistens vid upprepad testning Vid kontroll efter 1 månad är HIV RNA<20 kopior/ml, CD4 650 celler/µl

22 Betydelse av viremi under ART Blip - intermittent låggradig viremi (<500 kopior/ml) ej klart associerad till terapisvikt eller resistens Låggradig viremi ( kopior/ml) associerad till senare resistensutveckling och virologisk svikt Bättre utfall vid tidig upptäckt av virologisk svikt och terapibyte

23 Handläggning av viremi under ART Undersök följsamhet i första hand - innan förändringar av regimen! Finns problem med biverkningar? Finns andra orsaker till dålig följsamhet? Depression Missbruk

24 Jenny, 28 år Ursprungligen från Thailand, gift med svensk man sedan 2 år, nyligen flyttat till Sverige Tid väs frisk Gravid v 14 Tid gravid vid ett tillfälle för flera år sedan, avbröts med abort Vid screening på MVC positiv HIV-test

25 Hur vill du förfara nu? 1. ART bör inledas efter viss ytterligare utredning 2. ART bör inledas omedelbart 3. ART bör inte inledas förrän i början av tredje trimestern med hänsyn till risk för fosterskador av läkemedel i tidigare stadier av graviditeten 4. Indikation för ART beror på virusmängd och CD4 hos patienten

26 Hur vill du förfara nu?

27 Pat informeras om provsvaret, har ingen tidigare kännedom om HIV Hon blir chockad och orolig Hon mår väl frånsett visst illamående och kräkningar ART rekommenderas från graviditetsvecka 14 Maken Johan lämnar akutprov med negativt resultat; deras senaste sexuella kontakt var för 3 dagar sedan

28 Hur vill du följa upp Johan? 1. Bör erhålla PEP och därefter följas för HIV-serokonversion (12 veckor) 2. Behöver ingen vidare uppföljning avseende HIV eftersom de varit gifta i flera år 3. Provtas upp till 6 veckor efter senaste kontakt 4. Provtas upp till 12 veckor efter senaste kontakt

29 Hur vill du följa upp Johan?

30 Provtagning visar CD4 630 celler/µl, HIV RNA kopior/ml Inga mutationer associerade med resistens HBsAg positiv, saknar markörer för lues och HCV HBeAg positiv, ALAT 0,45 Förberedd att starta ART, har fint stöd av sin make och hans familj

31 Vilken regim för ART vill du föreslå? 1. AZT+lamivudin+nevirapin (Combivir+Viramune) 2. Abacavir+lamivudin+dolutegravir (Kivexa+Tivicay) 3. Tenofovir+emtricitabin+efavirenz (Truvada+Stocrin; Atripla) 4. Tenofovir+emtricitabin+darunavir/r (Truvada+Prezista)

32 Vilken regim för ART vill du föreslå?

33 Preparatval vid graviditet Ingen säkerställd ökad risk för fosterskador med antiretrovirala preparat Försiktighet med nyare medel (mindre erfarenhet hos gravida) AZT mest välstuderat Hänsyn till andra faktorer vid val av regim Koncentrationsbestämning kan övervägas om bristande virologiskt svar

34 ART hos patienter med HBV co-infektion Högre risk för progredierande leverfibros och dekompenserad cirrhos hos HIV+ Alla HIV+ med kronisk hepatit B bör erhålla ART Välj regim innehållande två medel med effekt mot både HIV och HBV Tenofovir + emtricitabin Undvik monoterapi med lamivudin som enda HBV-aktivt medel Hög risk för resistensutveckling hos HBV, speciellt hos HIV+

35 Pat insättes på tenofovir+emtricitabin+darunavir/r Uppvisar god följsamhet HIV RNA 80 kopior/ml efter 1 månad, icke-detekterbar HIV RNA efter 2 mån behandling Planeras för fortsatt kontroll av HIV RNA varje månad samt vid partus

36 Hur vill du planera för förlossningen? 1. Elektivt kejsarsnitt, flaskuppfödning 2. Fortsätt ART, normal förlossning med infusion av AZT under partus; barnet skall ej amma 3. Fortsätt ART, normal förlossning, barnet skall ej amma 4. Fortsätt ART, normal förlossning, kan amma barnet

37 Hur vill du planera för förlossningen?

38 Elektivt kejsarsnitt rekommenderas ej rutinmässigt HIV RNA > 50 kopior/ml Obstetriska indikationer Planeras i så fall graviditetsvecka AZT-infusion endast om HIV RNA > 50 kopior/ml och/eller förlossning innan graviditetsvecka 34 Engångsdos nevirapin 4-12 tim innan beräknad partus om HIV RNA >50 kopior/ml Profylax till barnet 4 veckor (AZT, ev triterapi om moderns HIV RNA >50 kopior/ml)

39 Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. Warszawski, Josiane; Tubiana, Roland; Le Chenadec, Jerome; Blanche, Stephane; Teglas, Jean-Paul; Dollfus, Catherine; Faye, Albert; Burgard, Marianne; Rouzioux, Christine; Mandelbrot, Laurent AIDS. 22(2): , January 11, DOI: /QAD.0b013e3282f3d63c Fig. 2. Relationship between duration of antiretroviral therapy (ART) during pregnancy and mother-to-child HIV-1 transmission (MTCT) rate. The ANRS French Perinatal Cohort ( ). The curve was estimated by a generalized additive model (GAM) with a nonlinear term (splines). The model was based on 5235 available data among the 5271 included mother-child pairs who received antenatal therapy and did not breastfed. Plain line, all births (N = 5235); dotted line, term births (37 weeks or more) (N = 4554); bold dotted line, term births (37 weeks or more) and maternal HIV-1 RNA N = 2840) Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

40 Mother-to-child HIV transmission despite antiretroviral therapy in the ANRS French Perinatal Cohort. Warszawski, Josiane; Tubiana, Roland; Le Chenadec, Jerome; Blanche, Stephane; Teglas, Jean-Paul; Dollfus, Catherine; Faye, Albert; Burgard, Marianne; Rouzioux, Christine; Mandelbrot, Laurent AIDS. 22(2): , January 11, DOI: /QAD.0b013e3282f3d63c Table 3. Mother-to-child transmission (MTCT) in women receiving antiretroviral therapy during pregnancy: stepwise logistic regressiona; the ANRS French Prenatal Cohort ( ) Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

41 Vertikal transmission och uppfödningssätt Kumulativt ökad risk med längre amningsperiod Högst risk vid blandad uppfödning (amning+flaskuppfödning) Kraftigt minskad risk för transmission genom amning om modern har effektiv ART och/eller förlängd profylax till barnet

42 Amning är det enda realistiska alternativet för barn som föds till HIV+ kvinnor i de flesta områden

43 Rose, 42 år Ursprungligen från Zambia, gift - bor i Sverige sedan 2 år Uppges vara tid väs frisk ej erbjuden hälsoundersökning vid ankomst till Sverige Sedan ca en månad ofrivillig viktnedgång, trötthet och allmän sjukdomskänsla Sökt primärvården Hb=90, SR=120 mm, CRP=28 mg/l, V=3,2, Trc=130, kreatinin=60 Man föreslår även ett hiv-test utfaller positivt

44 Fynd vid undersökning Lätt förstorade körtlar fossa supraclavicularis dx Rikliga svampbeläggningar i munhålan Rtg pulm antydd förstorad hjärtkontur, bilat små mängder pleuravätska, diskreta bilat stråkiga parenkyminfiltrat av ospecifikt utseende Saturation 95%, puls 90, BT 110/80 CD4=20 celler/µl HIV RNA kopior/ml

45 Hur vill du förfara nu? 1. Pat är gravt immunsupprimerad och måste starta ART omedelbart 2. Pat bör först starta cotrimoxazol-profylax, planeras start av ART ca en vecka senare 3. Pat behöver utredas vidare med hänsyn till opportunistiska infektioner 4. Remiss till kardiolog för vidare hjärtutredning

46 Hur vill du förfara nu?

47 Utredning har patienten TB? VSK neg direktmikroskopi och PCR för TB UKG betydande perikardexsudat, dock utan säker hemodynamisk påverkan FNP av lymfkörtel ospecifik inflammation, inga syrafasta stavar, neg PCR för TB

48 Hur går du vidare? 1. Invänta odlingssvar för TB, starta cotrimoxazol 2. TB kan uteslutas, pat kan starta ART direkt 3. Inled TB-behandling ex juvantibus, ART bör helst startas först när TB-behandlingen är avslutad 4. Inled TB-behandling ex juvantibus, planera för ART ca 2 veckor därefter

49 Hur går du vidare?

50 Pat har perikardexsudat av oklar genes Ingen indikation för dränage bedöms föreligga ur kardiologisk synpunkt TB vanligaste orsak till perikardit hos HIV+ från Afrika söder om Sahara Man beslutar att starta TB-behandling ex juvantibus

51 Vilken typ av TB-behandling bör ges? 1. Standardbehandling för TB vad gäller duration och preparat 2. Bör erhålla förlängd behandling för TB med hänsyn till HIV+ 3. Bör erhålla TB-behandling utan rifampicin med hänsyn till interaktioner med antivirala läkemedel 4. Bör erhålla standardbehandling för TB, men med tillägg av steroider de första veckorna

52 Vilken typ av TB-behandling bör ges?

53 Opportunistiska infektioner tuberkulos och HIV Tuberkulos viktigaste OI och dödsorsak TB kan förekomma hos HIV+ oberoende av CD4-nivå men De flesta HIV+ med TB har avancerad immunsuppression Ofta atypiska manifestationer av TB vid avancerad HIV-infektion

54 HIV och tuberkulos HIV är enskilt starkaste riskfaktor för reaktivering av latent TB och utveckling av aktiv TB efter nysmitta Risk för reaktivering av latent TB 5-10 % under livstiden hos HIV-negativa Risk för reaktivering av latent TB 5-10 % per år hos HIVpositiva

55 Tuberkulos hos HIV+ Svårare sjukdom men också svårare att upptäcka! Feber och viktnedgång mera framträdande lungsymtom mindre framträdande Mindre andel har positiv direktmikroskopi från sputum Ofta atypiska lungröntgenfynd Extrapulmonella manifestationer vanligare

56 Inleder TB-behandling enligt standardregim med tillägg av Prednisolon 60 mg, dessutom cotrimoxazol (profylaxdos) Klinisk förbättring inom 1 vecka efter start av TB-behandling uppvisar inga biverkningar av tuberkulostatika Planerar start av ART efter ytterligare 1 vecka

57 Vilken ART-regim vill du föreslå? 1. Tenofovir+emtricitabin+efavirenz (Truvada+Stocrin; Atripla) 2. Abacavir+lamivudin+efavirenz (Kivexa+Stocrin) 3. Tenofovir+emtricitabin+darunavir/r (Truvada+Prezista) 4. Abacavir+lamivudin+dolutegravir (Kivexa+Tivicay)

58 Vilken ART-regim vill du föreslå?

59 ART hos patienter med TB Minskad mortalitet vid start av ART under TB-behandling Hänsyn till läkemedelsinteraktioner ffa rifampicin Efavirenz, integrashämmare Undvik proteashämmare Ökad risk för IRIS

60 Early mortality among adults accessing a communitybased antiretroviral service in South Africa: implications for programme design. Lawn, Stephen; Myer, Landon; Orrell, Catherine; Bekker, Linda-Gail; Wood, Robin AIDS. 19(18): , December 2, Fig. 2. The effect of receiving antiretroviral therapy. Kaplan-Meier curves for patients who did (ART) or did not (No ART) receive treatment, showing the probability of survival from entry to the programme. The median interval between enrolment and treatment initiation is indicated by a double vertical line at 29 days Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

61 Early mortality among adults accessing a communitybased antiretroviral service in South Africa: implications for programme design. Lawn, Stephen; Myer, Landon; Orrell, Catherine; Bekker, Linda- Gail; Wood, Robin AIDS. 19(18): , December 2, Fig. 3. The effect of disease stage on survival in the programme. (a,b) Survival in patients who received antiretroviral treatment; Kaplan-Meier plots showing the probability of survival from initiation of treatment stratified by baseline World Health Organization stage (a) and blood CD4 lymphocyte count (b). (c,d) Survival for all patients enrolled into the programme; Kaplan- Meier plots showing the probability of survival from enrolment stratified by baseline WHO stage (c) and blood CD4 cell count (d). CD4 lymphocyte count groups were stratified as > 151, , and < 50 cells/[mu]l Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

62 Immunrekonstitutionssyndrom IRIS Klinisk försämring av OI (paradoxalreaktion) eller debut av OI efter start av ART (unmasking) Inflammatorisk reaktion till följd av förbättrat immunologiskt svar Hos ca 30 % av HIV/TB Högst risk vid tidig start av ART, låga CD4 Fortsätt ART och TB-behandling Överväg: annan OI?, terapisvikt?, steroider?, dränage?

63 Handläggning av TB hos HIV+ Erbjud HIV-testning till alla pat med bekräftad eller misstänkt TB! Samma behandling för TB som hos HIV-negativa TB-behandling skall inledas innan ART Tidpunkt för start av ART beror på grad av immunsuppression Tänk på läkemedelsinteraktioner vid val av ART Följsamhet kritiskt både för TB-behandling och ART

64 Inleder Atripla två veckor efter start av TB-behandling Vid tabletthämtning efter en vecka klagar pat över sömnsvårigheter och yrsel, mår i övrigt ganska väl

65 Hur vill du fortsätta behandling? 1. Fortsätt med Atripla 2. Kontrollera koncentration av efavirenz, överväg dossänkning 3. Byt efavirenz till dolutegravir i regimen 4. Ändra TB-behandling till regim med rifabutin istället för rifampicin, planera sedan för behandling med proteashämmare

66 Hur vill du fortsätta behandling?

67 Rifabutin kan ersätta rifampicin och kombineras med proteashämmare Kräver dosjustering av både rifabutin och proteashämmare CNS-biverkningar vanligt under behandling med efavirenz oftast lindriga och övergående Integrashämmare (dubblerad dos) bästa alternativ om efavirenz ej kan användas

Tuberkulos och HIV PER BJÖRKMAN - KLINISK INFEKTIONSMEDICIN

Tuberkulos och HIV PER BJÖRKMAN - KLINISK INFEKTIONSMEDICIN Tuberkulos och HIV PER BJÖRKMAN - KLINISK INFEKTIONSMEDICIN Alice, 32 år Från Kamerun, 1 år i Sverige Söker akutklinik med någon veckas anamnes på andfåddhet, feber, buksmärtor Vilodyspné, hypoxi, resistens

Läs mer

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010 TBC vid HIV Maria Norrby 2010 Figure 1.3 Estimated TB incidence rate, by country, 2006 Estimated new TB cases (all forms) per 100 000 population No estimate 0 24 25 49 50 99 100 299 300 or more Epidemiologi

Läs mer

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 HIV/AIDS Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 Sverige 1982 Första fallet av AIDS diagnostiseras i Sverige 1983 HIV viruset upptäcks (Montagnier, Nobelpris 2008)

Läs mer

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle HIV Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle Stora utmaningar med HIV-behandling i u-länder 1. På flera ställen har fortfarande endast en minoritet tillgång till bromsmediciner. 2. Flera av mediciner

Läs mer

Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor

Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor Profylax med zidovudin och elektivt kejsarsnitt sänker risken för smittöverföring av HIV från mor till barn radikalt. Detta

Läs mer

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala Uppdatering HIV-behandling - Med lite regulatoriskt perspektiv Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala HIV-behandling effekt inte något större bekymmer Resistens per startår

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Hur minimeras Hepatit B- smitta från mor till barn? Ann Söderström Smittskyddsläkare

Hur minimeras Hepatit B- smitta från mor till barn? Ann Söderström Smittskyddsläkare Hur minimeras Hepatit B- smitta från mor till barn? Ann Söderström Smittskyddsläkare Risk för överföring av Hepatit B Utan profylax Upp till 90 % risk om mor HBeAg pos < 20 % risk om mor anti-hbeag pos

Läs mer

Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW

Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW Infektionskliniken Anna Werner, öl Datum November 2006 Referat från Riksstämman Göteborg nov-06 Ref. AW UHIV-AIDS: Blandat från: - Virologisymposiet Hiv-behandling inför 2007 vetenskap och trender (Anders

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

SCREENING FÖR TBC HOS HIV+ I SKANDINAVIEN: Hur, när och varför? (Per Björkman)

SCREENING FÖR TBC HOS HIV+ I SKANDINAVIEN: Hur, när och varför? (Per Björkman) Referat från Svensk/Norskt HIV-symposium Göteborg Oktober 2010 Ref. Anna Werner Datum 20101021 SCREENING FÖR TBC HOS HIV+ I SKANDINAVIEN: Hur, när och varför? (Per Björkman) -Tuberkulos är den dominerande

Läs mer

Latent tuberkulos och screening hur når vi rätt grupper?

Latent tuberkulos och screening hur når vi rätt grupper? Rekmässan 2011 Tuberkulos Latent tuberkulos och screening hur når vi rätt grupper? Per Hagstam Smittskydd Skåne Latent tuberkulos LTBI Vad är det? Skall vi leta efter det? Vilka är riskgrupperna? Lönar

Läs mer

Sticktillbud Höstmötet 2016

Sticktillbud Höstmötet 2016 Sticktillbud Höstmötet 2016 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Upplägg Kort om blodsmittor: hiv, hepatit C och hepatit B Rekommenderade åtgärder vid tillbud Att ta med hem Första frågan:

Läs mer

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion)

Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Viktig information om kombinationen av emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) Information till personer som ordinerats kombinationen av

Läs mer

15. Hiv och hepatiter

15. Hiv och hepatiter Kapitel 15 1 15. Hiv och hepatiter Hiv-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus. En Hiv infektion kan förlöpa asymtomatisk under många år. En del nysmittade får en

Läs mer

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Infektioner och graviditet Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Hepatit A Aldrig kronicitet Kortvarig viremi = liten risk för perinatal smitta Ingen transplacentär överföring Ingen säkert ökad morbiditet

Läs mer

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Förutsättningar för god handläggning under graviditet aktuell kunskap med nationella

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Hepatit A-E, update Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Akut hepatit Symtom: Ikterus, mörk urin, ljus avföring Kan bero på vilken sjukdom

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

HIV-infektionen i går, i dag och i morgon

HIV-infektionen i går, i dag och i morgon HIV-infektionen i går, i dag och i morgon Yngre Geriatrikers Symposium Ersta 20170324 Sven Grützmeier Infektion/Venhälsan Södersjukhuset I GÅR HIV-infektionens naturhistoria utan kombinationsbehandling

Läs mer

Hepatit grundkurs nov 2017

Hepatit grundkurs nov 2017 Hepatit grundkurs nov 2017 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit: Provta flera, vaccinera, remittera! A: vaccinera barn inför resa till föräldrars ursprungsländer A+B: vaccinera MSM

Läs mer

Tuberkulos. Läkemedelsstämman 2017

Tuberkulos. Läkemedelsstämman 2017 Tuberkulos Läkemedelsstämman 2017 Vad är tuberkulos och hur smittar det Latent tuberkulos, behandling Aktiv tuberkulos, behandling, DOTS BCG-vaccination Bakgrund Uppskattningsvis 1/3 av jordens befolkning

Läs mer

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta i vården Hepatit B och C, hiv Risk vid: - stickskada - blodstänk i ögon eller mun (slemhinnor) - blod på öppna sår Blodsmitta i vården

Läs mer

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/stramaansvariga 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Mässling? kontakta infektionsklinik direkt Luftburen smitta,

Läs mer

Mentometerfråga. Nytt om HIV. Hur hittar vi patienterna? Mentometerfråga. Indikatorsjukdomar

Mentometerfråga. Nytt om HIV. Hur hittar vi patienterna? Mentometerfråga. Indikatorsjukdomar Mentometerfråga Nytt om HIV Gunilla Persson Infektionsläkare och bitr smittskyddsläkare 2013-10-02 Hur många HIV-patienter är kända i Västerbotten och följs vid infektionskliniken i Umeå? 1: 83 st 2: 125st

Läs mer

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist Blodsmitta FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist ann-louise.svedberg@nll.se Hepatit B Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det

Läs mer

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Infektioner och graviditet Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Hepatit A Aldrig kronicitet Kortvarig viremi = liten risk för perinatal smitta Ingen transplacentär överföring Ingen säkert ökad morbiditet

Läs mer

Blodsmitta stick- och skärskador

Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta Hiv Hepatit B Hepatit C Hiv 30-35 miljoner människor lever med hiv idag 7 000 i Sverige 400-500 nya fall per år majoriteten smittade utomlands Hiv i världen

Läs mer

Arkiverad. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation. Riskfaktorer för smittöverföring.

Arkiverad. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation. Riskfaktorer för smittöverföring. Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor Behandlingsrekommendation Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel och elektivt kejsarsnitt sänker radikalt risken för

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Asyl- och migranthälsa

Asyl- och migranthälsa Asyl- och migranthälsa 160919 Program 9.40-10.40 Anders Lindblom Bodil Petersén Läget i Dalarna Smittskydds PM gällande provtagning vid hälsoundersökningar Relevanta informationssidor: FOHM, Rikshandboken

Läs mer

HIV och virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionsläkare Anna Hanehöj Pohjola, infektionssjuksköterska Akademiska sjukhuset

HIV och virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionsläkare Anna Hanehöj Pohjola, infektionssjuksköterska Akademiska sjukhuset HIV och virala hepatiter Anders Lannergård, infektionsläkare Anna Hanehöj Pohjola, infektionssjuksköterska Akademiska sjukhuset BMA har stuckit sig på en kanyl i en stickburk Tillbud med exposition för

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Tuberkulos. Anne Tideholm Nylén anne.tideholm-nylen@sll.se

Tuberkulos. Anne Tideholm Nylén anne.tideholm-nylen@sll.se Tuberkulos Anne Tideholm Nylén anne.tideholm-nylen@sll.se 9 miljoner människor/år insjuknar 1,5 miljoner människor/år dör 1/3 av jordens befolkning är bärare Smittämnet Mycobacterium tuberculosiskomplexet

Läs mer

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Historia Spreds i Europa på 1500-talet (Columbus?) Stor spridning i Sverige på 1800-talet 1905 påvisades Treponoma Pallidum

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis (lues) 2016-10-18 Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis Ovanligt - men ökar! Syfilis = Stor imitatör Tänk tanken!! Fråga alltid om oskyddat sex om någon har ett sår genitalt

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gav HIV ett ansikte Berättade offentligt 1987 Dog 1989-46 år gammal Globalt lever ca. 33 miljoner individer

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Mässling och Kikhosta Finns de?

Mässling och Kikhosta Finns de? Mässling och Kikhosta Finns de? Foto: Public Health Image Library Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Mässling Luftburen smitta, mycket smittsamt! Inkubationstid 8-10 dagar (7-12),

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella

Läs mer

Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin

Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin Gabrielle Fröberg MD, PhD Specialistläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset gabrielle.froberg@karolinska.se

Läs mer

Blodsmitta. Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län. Smittskyddsenheten

Blodsmitta. Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län. Smittskyddsenheten Blodsmitta Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län Smittväg Bra att veta om alla infektioner För att kunna leta smittkälla Inkubationstid Reservoir För att veta hur lång tid man har

Läs mer

Virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska

Virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska Virala hepatiter Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska Vårdprogram för virushepatiter Syfte optimerad handläggning tydlig ansvarsfördelning beskriva vårdkedjan inblandade enheter involveras

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne Tuberkulos Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 2 Tuberkulosincidensen bland svenskfödda i Sverige 1920-2008 700 600 Antal fall per 100,000 500 400 300 200 BCG 100

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir)

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir) Cutterguide: No Printing Process: Offset, GD: RV32305 Size: 195 X 125 mm Pages: 16 Colors: C M Y K (4 Colors), Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller XI Läkare och sköterskor

Läs mer

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Stada 200 mg/245 mg filmdragerade tabletter , version 1.3

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Stada 200 mg/245 mg filmdragerade tabletter , version 1.3 Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Stada 200 mg/245 mg filmdragerade tabletter 30.5.2016, version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Emtricitabine/Tenofovir

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Hepatit B. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska

Hepatit B. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska Hepatit B Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska HbsAg pos (och HCV-RNA pos) PRIMÄRVÅRD FLYKTINGMOTTAGNING MÖDRAVÅRD Remittera till infektionskliniken Ge smittskyddsinformation till patienten

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Screening av gravida för tbc

Screening av gravida för tbc 2016-10-18 Screening av gravida för tbc Hur går det? Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Sidan 1 35 30 25 20 15 10 5 60% Tbc bland kvinnor 2015 74% 50+ år 20-49 år 0-19 år 0 75% Afrika Asien Latinamerika

Läs mer

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Dugganummer 1 (5) Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 11 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 10 kortsvarsfrågor.

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2014, uppdaterad version Behandlingsrekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella

Läs mer

Genvoya OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Genvoya OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/661227/2015 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för, som specificerar de åtgärder som

Läs mer

2015-11-19 Ingela Berggren www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2015-11-19 Ingela Berggren www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Tuberkulos är en långsamt förlöpande sjukdom, som smittar vid långvarig, nära kontakt, där 90% av de som smittas aldrig blir sjuka och de som insjuknar kan få behandling och bli helt friska.

Läs mer

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon )

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Smittskyddsläkaren Rev 2015-02-19 Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Riktlinjer för testning i öppen vård Målsättning Att identifiera de personer i en högriskpopulation

Läs mer

asylsökande/kvotflykting/anhöriginvandrare/"kärleksinvandrare" eller motsvarande

asylsökande/kvotflykting/anhöriginvandrare/kärleksinvandrare eller motsvarande Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 1 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Eva Mogard Bitr smittskyddsläkare/öl infektionskliniken Ingemar

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Virushepatiter i primärvården Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Hepatit C Epidemiologi, smittvägar Globalt: 200 miljoner (iatrogen smitta vanligt) Några 100 i Gävleborg? Ca

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM

Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Jenny Stenkvist MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Allmänfarliga sjukdomar Hepatit A-E, TBC, hiv, flera sexuellt överförbara sjukdomar/sti

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Arkiverad. Antiretroviral behandling av hiv-infektion, uppdaterad version Behandlingsrekommendation. Inledning. Förberedelser inför behandling

Arkiverad. Antiretroviral behandling av hiv-infektion, uppdaterad version Behandlingsrekommendation. Inledning. Förberedelser inför behandling , uppdaterad version Behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och RAV, Referensgruppen för antiviral terapi, har tidigare vid två tillfällen, 2002 och 2003, i samarbete publicerat rekommendationer för

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Antiretroviral behandling av HIV-infektion

Antiretroviral behandling av HIV-infektion Ny rekommendation Antiretroviral behandling av HIV-infektion uppdaterad rekommendation Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella rekommendationer

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

HIV-infektion i primärvården

HIV-infektion i primärvården HIV-infektion i primärvården Janusinfo/Medicinsk fortbildning SVEA Konferens 20161019 Sven Grützmeier Venhälsan I GÅR 2 HIV-infektionens naturhistoria utan kombinationsbehandling Innan 1996 Hälften får

Läs mer

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg

Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige. Professor Anders Sönnerborg Förbättrad bekämpning av HIV resistens i Afrika och Sverige Professor Anders Sönnerborg 2 MSB:s kontaktpersoner: Sara Brunnberg 010-240 4087 Publikationsnummer: MSB1000 - april 2016 3 Förord Humant immunbrist

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

screening inom mödrahälsovården och barnmorskemottagningarna

screening inom mödrahälsovården och barnmorskemottagningarna screening inom mödrahälsovården och barnmorskemottagningarna Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Stockholms läns landsting Sidan 1 En allmänfarlig smittsam sjukdom som kan behandlas men inte botas.

Läs mer

Tuberkulos hos hiv-positiva personer i Etiopien

Tuberkulos hos hiv-positiva personer i Etiopien Tuberkulos hos hiv-positiva personer i Etiopien - Hur kan omhändertagandet av människor med tuberkulos och hiv förbättras inom primärvården i låginkomstländer? 2 MSB:s kontaktpersoner: Sara Brunnberg,

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni hos vuxna revision jämfört vårdprogram 1997 Influensa hos vuxna,

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Rekommenderade rutiner och provtagningar av asylsökande/kvotflykting/anhöriginvandrare/ kärleksinvandrare. eller motsvarande i Landstinget i Värmland

Rekommenderade rutiner och provtagningar av asylsökande/kvotflykting/anhöriginvandrare/ kärleksinvandrare. eller motsvarande i Landstinget i Värmland 10036.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Rutin Smittskydd 8 7 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Ingemar Hallén Ingemar Hallén Rekommenderade rutiner och provtagningar

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Hur och när har HBV spridits?

Hur och när har HBV spridits? Hepatit B och C nytta av diagnostik 130312 Magnus Lindh Avd för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet Akut Vid smitta i vuxen ålder 200-250/år i Sverige Injektionsmissbruk, sexuellt Sjuk 2-3 veckor,

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Barn och hiv i ett globalt perspektiv

Barn och hiv i ett globalt perspektiv Barn och hiv i ett globalt perspektiv 29 september 2016 Tobias Alfvén, MD, PhD Sachsska Barnsjukhuset & Global Health, Department of Public Health Sciences Karolinska Institutet Tobias Alfvén 1 Unites

Läs mer

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003

XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 XI årliga svensk-norska hiv-symposiet i Bergen 4-5/9 2003 Bergen visade sig från sin vackraste sida när det elfte norsk-svenska hiv-symposiet gick av stapeln. Himlen var blå och inte en enda regndroppe

Läs mer