KS SU KALLELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU KALLELSE 2014-02-17"

Transkript

1 KS SU KALLELSE

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott KALLELSE Datum Sida 1 (1) Kommunstyrelsens strategiutskott kallas härmed till sammanträde måndag den ]7 februari 2014 kl i Vargen, Tjädernhuset, for att behandla följande: Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Trafikplan Kl. 13.0D Anna Tosteby, miljö- och samml/sbyggnadschef Per-Olof Herou, trafik- och planeringschef 4. Plan uppdrag för Tviksta Kl Anna Tosteby, miljö- och sammilsbyggnadschef 5. Ansökan om medel till Centrumgruppen Kl Karin UJfstrand, HNB 6. Regionalt Serviceprogram Kl Karin L6fstrand, HNB Barbro Sterner 7. Kommunbygderådets organisation och arbetsformer Kl Karin Löfstrand, HNB Barbro Sterner 8. Bidrag till entreprenörskap och lokal utveckling KI Karin L6fstrand, HNB Barbro Sterner 9. Utveckling av Hovranområdet Kl Barbro Sterner 10. Redovisning av avtal och markarrenden för badplatser i kommunen Kl Per Torsell 11. Delgivningar Gun Drugge (C) ordförande Jennifer Berglund sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Kommunstyrelsens strategiutskott Datum: NARVARANOE T JANSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Drugge Gun, ordförande C Nygårds Berndt. ledamot S Hansson Ulf, ledamot S Ann Christin Hjort, ledamot S Andersson Melker, vice ordförande M Hedqvist Anita Ersättare S Fagerström Per Ersättare S Ahlinder Owe Ersättare C Gotthardsson Mikael Ersättare C Carlgren Jonas Ersättare M

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5ammantradesdatum Sida 5(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 24 Dnr KS Trafikplan Sammanfattning Den 4 februari 2014 di skuterade strategiutskottet det förslag till Trafikplan som presenterats och beslutade om en del ändringar i förslaget. Trafik- och planeringschefen presenterade förslag på remissinstanser som trafikplanen skulle gå ut till, vilka strategiutskottet antog. Vidare beslutade strategi utskottet att förslaget till Trafikplan med strategiutskottets beslutade ändringar, ska presenteras för strategiutskottet den 17 februari 2014 och då ska även Trafikplan ha kompletterats med ett skriftligt förord från kommunstyrelsens ordförande samt viee ordförande och ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Strategiutskotlet den Il mars 2013 Il Strategi utskottet den 20 maj Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med förslag till remiss för Trafikplan den 30 juli 2013 Strategi utskottet den 19 augusti Strategiutskottet den 23 september Strategiutskottet den 18 november Strategi utskottet den 20 januari Strategiutskoltet den 4 februari 2014, 20 Förslag till beslut Strategi utskottet antar förslaget till Trafikplan och uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka ut förslaget på remiss till tidigare beslutade remissinstanser. Remissvar ska vara förvaltningen tillhanda senast den 21 mars Utdrag till Miljö- och samhäjjsbyggnadsförvaltningen I U"""".""",,

5 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $ammanltadewah"m Sida 6(14) 25 Dnr KS Planuppdrag Tviksta Sammanfattning Ärendet presenteras på sammanträdet av fö rvaltningschef Amm Tosteby. Beslutsunderlag "[Skriv instans och här]" Förslag till beslut "[Skriv text här]" Utdrag till "[Skriv text här]" I U"",.",,,,,,,",,,

6 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdatum Sida 7(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 26 Dnr KS Ansökan om medel till Centrumgruppen Sammanfattning I-Icdcmora Näringsli v AB ansöker från I-Iedemora kommun om medel på 30 tkr för delfinallsiering av fortsatt arbete med projekt Centrumgruppen för perioden l samt att det utses en politisk representant i styrgruppen. Den finansierin gsl110dell som det arbetas utifrån for projektet 2014 är att fastighetsägare, Hedcmora kommun och KöpmannafOreningen tar en tredjedel vardera. Till dags dato har Köpmannaforeningcn beviljat 30 tkr medan samtal pågår med fastighetsägarna där det hittills är klart med en finan siering på 20 tkr. Beslutsunderlag Stratcgiutskottct den 1 J mars II Strategiutskottct den 20 maj Förslag till beslut Strategiutskoltet beslutar alt delfinansiera projektet Centrumgruppen med en tredjedel, det vi ll säga lika mycket som vardera Köpmannaförening och fastighetsägare beslutar att delfinansiera projektet med. Medel tas från strategiutskottets budget. Utdrag till Eko nomiavdelningen Hedemora Näringsliv AB ["'"'''''''''' I I U""""",,,,,,,

7 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $ammanlr.desdalum Sida 8( 14) Kommunstyrelsens strategiutskott 27 Dnr KS Remiss om Regionalt Serviceprogram Sammanfattning Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att la fram och genomföra regionalt serviceprogram för perioden Riktlinjer för framtagningen har utformats utav Ti ll växtverket. Länsstyrelsen Dalarna har nu skickat ut Dalarnas Regionala Serviceprogram på remiss till länets kommuner och inbjuder intresserade att lämna synpunkter och fö rslag tilllänsstyrclsen senast den 28 februari KonllnunstyrclsefOrvaltningen anser ah förslaget är genomarbetet och har inga an märkningar, förändringar e ller tillägg att till föra. Beslutsunderlag Remissversion för Dalarnas regionala serviceprogram från Länsstyrelsen Dalarna Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsefdrvaltningcn den 10 februari 2014 Förslag till beslut Förslaget är genomarbetet, och Hedemora kommun har inga anmärkningar, förändringar eller tillägg att tillföra. Utdrag till Länsstyrelsen Dalarnas län I"""''''''',i," I UId""",,'I""""

8 ~HEDEMORA!fl! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammantrMesdalum Sida 9(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 28 Kommunbydgerådets organisation och arbetsformer Sammanfattning För att forbättra kontaktvägarna mellan kommunen och de lokala utvecklingsgrupperna föreslås att J-Iedernora Kommunbygderåds organisation och arbetssätt förändras. Därutöver föreslås att det införs årliga öppna möten på varje ort där politiker och tj änstemän träffar ortens invånare samt au en mindre landshygdsgrupp med olika aktörer bildas j syfte att bidra till en bättre helhetssyn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 februari Förslag till beslut I. Strategi utskottet antar organisation och arbetsformer enligt presenterat förslag. 2. Strategiulskouct antar förslaget om öppna ortsmöten enli gt presenterat forslag. 3. Strategiutskottet antar förslaget om landsbygdsgrupp enligt presenterat fors lag. Utdrag till Barbro Sterner Hedemora Näringsliv AB

9 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlladesdatum Sida 10(14) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Stöd till entreprenörskap och lokal utveckling Sammanfattning Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika enheter i kommunen. Det är främst konutiunstyrclseforvaltningen samt tidigare kulturoch fritidsförvaltningen som har hanterat dessa. Organisationsförändringar och utbyte av tjänslcpersoncr gör att kriterier och rutiner behöver ses över och uppdateras. Gränsdragningen mellan olika stöd behöver göras tydli g, samtidigt som helhetssyn och samverkan gynnas. Kommunstyrelseförvaltningen har i en skrivelse yttrat sig och ger ett förslag till beslut j fem punkter. Beslutsunderlag 'Ijänsteskrivelse från kommunstyrclsefdrvaltningen den 10 februari Förslag till beslut Strategi utskottet beslutar att: I. I kriterierna for Stöd fil! entrepren6rj'kap och lokal utveckling ska kopplingen ti ll biosfårarbetet vara tydlig. Stödet: ska ut veckla/stärka landsbygden genom att: lyfta fram natur- och kulturvärden öka ti ll gängli gheten främja lokal ekonomi stödja lokah engagemang ska gälla endast ideell verksamhet och mindre projekt som inte lämpar sig som Leader-projekt eller kan komma ifråga får företagsstöd via länsstyrelsen. ska ses som en investering i landsbygden. Insatser som är bestående/varaktiga över längre tid bör vara prioriterade. 2. Stöd till tillfalliga event hanteras av kultur/fritid på bildningsförvaltningen. Dessa ska ha en tyd lig koppling till Sju landmärken for hälsa och hållbar utveckling. Forts. 29 I"'''''''''''.go I I u..,..',,..,,"..,,,

10 it. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOll SammanlradesdallJm "" 11 (1 4) Forts Inkomna ansökningar ska beredas tillsammans med kommunens controller. Controllern är även med och bereder inkomna ansökningar till övri ga enheter i kommunen som hanterar liknande stöd. Stöd till entreprenörskap och lokal utveckling stäms sedan av i kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsen. 4. En särskild post skapas på bi ldningsförvaltningen (kultur/fritid) i syfte att stimulera och aktivera medborgare och besökare. 5. En särskild post för likviditets och förskottsmedel skapas till fromma för utveckli ngsgrupper och byalag som vill driva projekt. Utdrag till Barbro Sterner Hedemora Näringsli v AB I''''"''''''.;g, I U'''og''''''''''''''

11 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlfolldesdatum Sida 12(14) 30 Onr KS Hovrans utvecklingsmöjligheter Sammanfattning Under 2014 pågår en förstudie om I-Iovranområdets utveckli ng för bl.a. rekreation, attraktivt besöksm ål och ökad biologisk mångfald. Förstudien finansieras av LEADER Nedre Dalälven och Hedemora kommun. Den kommer bl.a. att innehålla förslag på hur markerna runt Hovran kan öppnas upp och hävdas, hur enlrt!cma ska placeras och utfonnas, hur besökare kan ta sig fram i området och hur det kan utgöra bas för skolans naturstudier. Våtmarksområdet Oset i utkanten av Örebro är ett golt exempel och kan ge inspiration till de aktörer som vill vara delaktiga i utvecklingen av området. Projektledaren och samordnaren för hållbar ut veckling arrangerar en studieresa med buss till Oset under maj-juni I fö rsta hand inbjuds de som deltog på ett idemöte för Hovrans framtid i januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrei seförvaltningen den 10 februari 2014 Förslag till beslut Strategiutskottet beslutar att: l. Projektl edaren för utvecklingen av Hovranområdet får i uppdrag att, tillsammans med samordnaren för hållbar utveckling, arrangera en studieresa med buss ti ll Oset under maj-juni Strategi utskottet avsätter 10 tkr till finansieringen for genomförandet av studieresa med buss. Utdrag till Barbro Sterner Peter Sennblad Ekonomiavdelningen ['"""'''''' -'"

12 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammalltrådesdatum s.. 13(1 4) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Avtal och markarrenden med kommunens badplatser Sammanfattning Stralcgiulskottct uppdrog den 20 januari 2014 till lokal- och rnarkavdcjningen alt till strategi utskottets sammanträde den 17 fe bruari 2014, redovisa samtli ga avtal och markarrenden som kommunen har med kommunens badplatser. Beslutsunderlag Strategiutskottet den 20 januari 2014, 10 Tjänsteskri velse från kommunstyrelsefdrva ltningen den 10 februari 2014 Förslag till beslut Strategiutskottet forklarar sig ha tagit del av informationen. Utdrag till Lokal- och markavdelningen I u~ '..,""'",,'''''

13 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(14) Kommunstyrelsens strategiutskott Delgivningar a) KS Industriell Förnyelse- Delrapport för perioden b) Information om att Ekokommun I-Iedemora hamnar på 58:e plats av 290 kommuner i Miljöaktuells kommunranking. c) Information om att Hedemora kommun är anmäld som deltagare i Earth J-Iour lördagen dcn 29 mafs Förslag till beslut Strategiutskottcl f6rklarar sig ha tagit del av delgivningarna. IJ"""'"''.," I I"'''''''''''' '"'"

14 r.:..~ HEDEMORA o NÄRINGSLIV BILAGOR TILL ÄRENDE NR (... J... SIDOR) o"k.s..o(l:.tjj.'iq... Ansökan om medel till Centrumgruppen Hedemora Näringsliv AB söke r från Hedemora kommun kr för en delfinansiering av Centrumgruppen för perioden , samt att det utses en pol itisk representant i styrgruppen. Idag består den av två representanter för Köpmannaföreningen, två representanter för fa stighetsägarna samt projektledaren. Förutom dessa finns kontaktpersoner i kommunen beroende på vilka frågor man jobbar med. Nuvarande projekt Centrumgruppen har finansierat s av Hedemora Näringsliv AB, Södra Dalarnas Sparbank och Hedemora kommun och projektet avslutas Projektets övergripande mål är att öka omsättningen för handel och andra verksamheter i centrala Hedemora, få fler besökare och en högre nyttjandegrad av befintliga lokaler samt utveckla stråket från stationsområdet till RV 70. En förutsättning för att detta ska komma till stånd är ett utvecklat samarbete m ellan näringsidka re, fastighetsägare och offentlig sektor. Attraktiv handel handlar bl.a. om -Fyl lda och tillgängliga lokaler -Gott bemötande -Miljön runtomkring -Tillfredsställande utbud av va ror och tjänster För att närma oss detta har vi i projektet gjort insatser som kompetensutveckling för handlare (via bl.a. Dalalyft) skapat bättre möjligheter för gemensam marknadsföring (hemsida), kopplat ihop kultur och handel i gemensamma aktiviteter (musikalisk lucköppning, interaktiva kulturva ndringa r ), arbetat för att stråket Hedemora station (resecentrum) ner till riksväg 70 och Morängets handelsområde ska hänga ihop och ge en positiv upplevelse för besökare och för ett ökat utbud av butiker (mer verksa mhet på stora torget, trafikplanen och företagarträffarjföretagsbesök Moränget) Sa mtliga insatser i projektet bygger på, och har varit beroende av samverkan mellan Köpma nnaföreningen, fastighetsägare, kommunala tjänstemän och Hedemora Näringsliv AB. För att fortsätta arbetet när projektet avslutas krävs en lå ngsiktig finansiering av i första ha nd centrumsamordnarens roll. Den modell som föreslagits för 2014 är en miniminivå dä r fastighetsägare, Hedemora kommun och köpmannaföreningen tar 1/ 3 vardera och att den lägsta summan är kr vardera under Köpmannaföreningen har beviljat kr och samta I pågår med fastighet säga rna där vi till dags dato fått klart med kr. Arbetet kommer på läng r e sikt tro ligen att kräva en högre finansiering och arbetet under 2014 kommer i första hand att fokusera på att tydliggöra formerna för- och den lånsiktiga målsättningen med detta arbete. Eventuella aktiviteter kommer det att sökas annan finansiering för. Stig Hjalmarsson, representant för fastighetsägarna och Daniel Tengstad, ordförande Köpmannaföreningen ställer sig positiva t ill denna ansökan. Hedemora ,.. I I.() ~./ ~ ) Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Box Hedemora

15 Jennifer Berglund IKommunstyrförv övergripande IKommuns! Från: Skickat: Till : Kopia: Ämne: Bifogade filer: Annika Strand IKommunstyrförv övergripande IKom den 26 januari :17 Annika Jax IKansliavdelning IKommunstyrelseförval IKommunstyrtörv övergripande I Kommunstyrelseför K'.S03{, - / 'I J '11 BILAGOR TILL ÄRENDE NR... G ~ 2- ( SIDOR) Barbro Sterner IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltnlng VB: Remiss Regionalt Serviceprogram Följebrev rem iss RSP pdf; Remiss RSP docx; Service i Dalarna ANALYSUNDERLAG.DOCX; Insatser för (2).docx; Sändlista remiss RSP xlsx Hej Till beredning. Barbro, kan du lä sa igenom materialet och ge synpunkter till politiken här./mvh An nika Frän: lundin Sten-Rune Skickat: den 28 januari :04 Till: lundin Sten-Rune Ämne: Remiss Regionalt Serviceprogram Bifogade dokument är inbjudan till att ge synpunkter på förslag till nytt Regionalt Serviceprogram. Sista dag för kommentarer och förslag är 28 februari Hälsningar Sten-Rune lundin ~~ STEN RUNE LUNDIN IUinss/yrelsen Dalama jregionall serviceprogram OBS! Nya telenummer Telefon växel: I Telefon direkt: Postadress: Falun E-post: sten rune Webbsidor: l _ Facebook: ansstyrelsenidalarn a I se _ dalarna se

16 ---~ 1 (1) Remiss Regionalt scrviccpro{;ram Bifogat material ät underlaget för det regionala serv1ccprogram mct Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att ta fram och genomföta regionalt sclviceprogram för P{'J:joden Riktlinjer för fmm tagningcn utfonnadcs av Till"äxtvcrkct och sändes till länet 27 september Oärcfccr stattade processen i Dalarna med att diskutera inom ramen för pågående program i dc arbetsgtuppcc som utsetts. Dessutom samlades representanter fö r partnerskapet till ett arhctsmötc 26/27 november. Bifogade dokument är programföl1>lagct samt två bilagor för dels aktiviteter 20 14, dels Service i Dalatna inför nytt regionalt seniccprogratn. lntresserade jllhjuds att lämna kommentucj' s}'npunkter och forslag till Länsstyrelsen senast 28 febmari. Kommentarer etc sänds via e-post till Sten-Rune Lundin Stcll-rune.l ssty relsen!s~ P. )un dag som ovan E nhetschef Länsstyrelsen Dalarna Postadress FALUN Besöksadress Asgatan 38 Telefon Fax Web E-posl PIusgiro Bankgiro Org nr

17 Sändli.t. Remi ss RSP Heidkamp Peter Persson Göran Enoksson lars Områdeschef Marknadsomrädeschef Näringslivssekreterare Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Avesta kommun peter. fbetsformed~en.se rmedlingen.se lar s.enok Emtebrink carina Friberg Anders lars lsacsson Oybvik Ingelin Fredriksson Ulla Jansson Gun-Britt lindborg Gunnel Granat Asa Jan Bohman Sved"etun Asa Jöngren Sara Nilsson Ur Alf Jonny Gahnshag Noren Linda Avesta kommun Kommun,hef Kommunalråd Borlänge kommun Pensionärernas Riksorganisation, PRO Dalarna Synskadades Riksförbund, SRF Dalarna Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO Kommunchef Kommunlaråd Näringslivschef Verksamhetsledare Sveriges Pensionärsförbund, SPF Dalarna Kommunalråd Näringslivschef Avesta kommun Avesta kommun Avesta kommun 80rlänge Borlänge Borlänge Borlänge Borlän e Kommun Borlange kommun Borlänge Kommun Coompanion Dala-Järna Falu kommun Falu kommun t~.s e anders. fr fars.isacsson av sta.si!. in elin.d bvik borlame.se ulla gunnel.l asa. Nygren Dan Andersson Gösta Bruhn Asa Grundström Göran Hanna Enochsson Helena Kommunchef Landstinget Dalarna Högskolan Dalarna Region Dalarna Region Dalarna Falu kommun Falun Falun Falun Falun dan.n ren falun. n. rundstrom re i ndalarna.se helena.hanno. n hsson regiondalarna.se Holm Elisabeth lundberg Marianne rojektledare Winnet Dalarna, Region Dalarna Stiftelsen Minerva, Dalarna Falun Fa lun EIi~beth.Holm re iondalarna.se president(&lminerva.nu Nilsson Kerstin Stridh Joanna Hedin-Sahlin lisbeth landstinget Dalarna, handikappkonsulent Falu kommun Regionchef Fa lun Fa lun Företagarna oanna.$ ridh falun. Ringsbv Karin Regionordförande Företagarna Helin Per Försäkringskassan r.helln forsakrin sl<assan.se Gyllander Gunnel Lindfors Ingegerd Sofia Jarl Löfgren Karin Stoltz Lena Wilstrand In er Ber Anders Kommunchef Näringslivsansva rig Kommunalråd Hedemora Näringsliv Hedemora kommun VD, Hedemora Näringsliv Lokal strateg!näringslivsfrågor Gagnet kommun Gagnet kommun Gagnet Kommun Hedemora Hedemora Hedemora Hedemora kommun unnel. Ilander n f. I na.stolu h d mora.se in er h demoranarin stiv. Strand Annika Kommunchef Hedemora kommun Ulf hansson Boström Johan Eriksson Bengt Kommunlaråd Ordförande Förvaltningschef Hedemora kommun Hela Sverige ska leva Dalarna Högskolan 2

18 = ISlik., l Ka'",,,, l'o".'ojoh" iii, =,, IUlrika il',,, ~, m,, M,rt', ~, IW'h' P.w,, " ~ IM"",,,,,,IK"", 19, I "I,. ",.,,..,,,, " :: ~,, i IG" Gö,,' ",,. i IOlsson Marie,, I L""",d.",, 0",.0', GO",, 1""0' 0",.0', ", INII"o,,-,,",, 1""0' D"""' ",,, ~,.,, ~,.. i,abbe 'I,,,,.,, " ~.., I.,, " ISä"", H.,eo,., ISä"" i

19 ,,.I I ",,, " j,w7,, iii C,mlll, IW7 iii. iii I.. F,Id,,,,,,, Llod, S,,," P'g' j B"", H,oo, Got" ',Ik " " D",d,,. I"'d" I Polisen Dalarna Hassis linnea IRegion Dalarna,,, I, M'go",, I, I Höö, Region Dalarna,,, k o<h,,, Llg" ",,,,.Ii II S,b,' St" Polisen Dalarna I, B"g' troooy, ~ j II. I, = I, " ",, I, ",, I

20 Somaliska föreningen Somaliska föreningen

21 Dalarnas regionala servicer Untorp, Orsa Foto: Mostphotos Näringslivsenheten Sten-Rune Lundin och Birgitta Laszlo Länsstyrelsen Dalarna Postadress Falun Be söksadress Asgatan 38 Telefon www _lansstyrelsen.sejdalarna

22 Innehåll Inledning Bakgrund Analys... 8 Dagligvaror Drivtnedel Beraltjänstcr ~.. IIiii~~ Pakct, P'''tnerska[> ,A ~?"I_F 18 Kommunalt deltagande... "I'.,,,c.~,.. "<"" "" HåUbar utveckling Prioriterade Servicclösningar i Område "L... \;;. C"" Jf lusk- och km"d'e;is; s","p",c<""röd för planerade insatser O IU'eärld sbcc'.knil... ~J' L''''''de~h ~~n!~ rvä rd~~\g y Service i Darl"n,. analysunderlag

23 Inledning De regiona/ä semi/.'eprogra/jl/j/cii Jka lämnas lill NäringJdeparlm/f:l/IeI.sCllasl den f.j Illars De regiolloln semictprograjjlfllcfj ska Mtja gäl/a od) g(l1oljjjonu frå" dm l tlpri/2014. R;kllinl~r fur fmmtal-?0<.k och ~,:nomfiir;ulj ~ ~y n'~u"ab scn";c'1''''l'rnm 21!l4- ljllll Dalarna är ett differentierat län, med sram skil bruksoncr och jordbruksbygd i söder till fj " Borlängeregionen med invåna Silja! -byg fmnmarksomtådcn och västra k: genomströmning av fjällruristcr. hur, befolkning och näringar. Från arcmellan finns Falun kultur och turism, vidsträckta Det ställer höga krav på landsbygden. Lokala fö,~-' samordnare, ~ö"dh,ctj' arbetet för en god och [imlig servicenivå på!tu::!'!''!';". grad styra utfo rmningen av scrvicclösningar. ng'lilf!l'k" mm,,, n,m>a i spetsen, och med Länsstyrel sen som un'ecklas utifrån unika lo kala förutsättningar visar tydligt diffe rentieringen, men också en form igl?<,dc,i"-l,:),fcn som har lägst. tillgänglighetsgrad för service har också sämst ocl){cfl,,'iv bcfolkningsurveckling. De präglas generellt av traditionella könslltil"'cr, begränsad arbetsmarknad och låga fa stighetspriser. ~~r:;mcck ling"n som en viktig fniga i kommande arbete. Där man tidiga re ~oble lncn utifrån att samhällsservicen försvinner från landsbygden mås te fokus framåt vara att förändra en stilla stående eller negativ befolkningsutveckling. När butiker läggs ner sker det ofta som en följd av invånarnas ändrade konsumtionsvanor. Stormarknader lockar med lägre priser och det är inte tillgången till dagligvaror som många saknar när butiken läggs ner, utan den roll butiken spelar som social mötesplats. De som kan aka till stormarknader blir också mindre beroende av beraltjänster och ombudsservice på hemorten. De som drabbas hårdast av försämrad service på landsbygden är dc som inre har tillgång till bil och ny teknik, eller som inte får bankkort och konton. I kommande RSP i Dalarna kommer yi att 3

24 fokusera på de grupper på landsbygden som riskerar att marginaliseras i dcn ufvec kjingen. Genom an flera landsbygdsbor kan ca del av service ökar den kritiska massa som gör att servicenivån kan behållas. Många excmpel har dessutom visa l att de åtgärder som tas fram utifrån en marginaliserad grupps behov, ofta blir bra for de flesta. Det innebär också att arbetet i RSP genomsyras aven helhetssyn som omfattar jämställdhet, integration, mångfald och ävcn miljö. I arbetet Illcd RSll i länet har vi träffat samtliga kommunlcdningar och många näringslivschefcr och landsbygdsufvecklare. Vi har diskuterat med handikapp- och pensionärsorganisationer, forskare och fö reträdare föl" en rad aktörer i samhället. Länsstyrelsens egna sakkunniga i frågor om jämställdhet, integration, miljö- och klimat frågor har. rit till stor hjälp och inspiratio n. Som grund för vår analys har vi också sa mmanställt ett brett kunskapsunderlag om sec\ticc, näringar och demografi i länet. Undcrlaget fi l""~~i.ii~~~1 till Dalarnas RSP. Bakgrund De Il!giollola JenJiceprogm""'Jell frir Ilen l/iaroetal ",ed hlil/!}i! lill ofh ",ed till/l(jralogollde al! etfimmheler orh klljl1kap/råll dcl! lidigtlf"e progmll/pniodm../l//liiilcl/lll!giollola lemiceprogra", lk.tl frall/gå "ilka etfonmheler orh Idrdoltlar SOIl/ jim/s fråfl gmomjörda illsolser och ok/im/eler i liffigare progromperiod sa",1 1)fI,. dessa ska las IiIIt/am. o h dsbrgdsfrågorna står infö r större utmaninga r än någonsin. Det Wc' och Monika Rönniund i sin rapport Så arbetar Dalarnas kommuner m ed {sutveckling 2012, på uppdmg av Dalarnas RSP. De menar att det är viktigt ~!'!I.."r,' ~rimlige n kan klara i sammanhanget. Efterso m programmet skrevs för en an dess utom frågor som ansågs som mycker viktiga då, nu vara överspelade. Vi menar ait det processinriktade arbetssä tt som beskrivs i riktlinjerna inför kommandc RSP, därfö r är rclevaol och intressant inför fortsätmingen. Det är ocksa något som efterlysts av flera följeforskare i Dalarna under nuvarandc programpcr;od. Nuvarande RSP utvecklades i nä ra samarbete med kommunerna. Trors del ses det av flera som ett top d own~pro j ek t, och möjligen kan det bidra till att några ko mmuner i in tervjuerna inför rapporten känner brist på motivation för RSP-arbeter. Erfarenheterna och följe forskningen (din nuvarande programperiod \'isar dessutom att kommunerna är olika organiseradc. Dct varierar 4

25 "ilka funktioner som deltar i RSP-arberel och i vilken grad kommunledningen är eng.tgerad i scrviccfrågorna. Frågan har inte samma prioritet i alla kommuner. Det fmns ocbå olika uppfanningar i frågan inom ko mmuner, beroende på fu nktion. Inom kommunerna förekommer intern kritik mot att centralorten priori leras framför kringliggande mindre orter. Näringslivsenhercrna är visserligen oftare engagerade i arbetet för landsb)'gdsutveckling numera, men få r kritik för att de främst prioriterar rena näringsli"sfrågor. Inför arbetet med kommande RSP är det viktigt att kommunledningnrna är ln"ol"erade. De personer som utses att arbera med f tågorna i kommunen måste också ha kommunledningens mandat j det konkreta arberet, och tid avsatt för an arbeta med frågorna. Det finns en frustration över hur kommunerna på sikt ska klara serviccförsö. befolkade delarna av kommunen och krasst handlar det om ekonomiska realitet mellan kommunerna är i dagsläget begränsat och flera efterlyser mera fleta kolllmunö"etskridande projekt fö r att hitta lösningar. Det rycks också vara så att utveckling satbeten som dtivs i', <o)... "n',; met nytänkande och öppenhet. Flera av dc intervjuade j länge "i branschen" anser att man arbetar unge far på '.i'''''''' många år sedan och att det finns ett beho" a" {ö,cnl.el e glest 1IIiI;.l:o'... a i behov av, PP""t, som arbetat \ i~rn<a idag som för Lösningnrna för service set olika ut bcw,""l~.~ :V ", "~"'''J '' liiiiip,in!;al Därför är förutsättningen för ett framgångsrikt arbete lilom ~glil,c,nang, liksom samarbelet med byalag, föreningnr och andra samarbetspartner och etc och omvärldsb evakning. ".7 _,.. arbetet ska Länsstyrelsen "am en N"F"ul[,:ytc, plattformar för möten, information t I Dalarna finns en vil organisationsformer. r del arbelet, eftersom d det finn s ct( kr""... ~ att prova nya samo rdningslösningar och itcten i n ' nga m yndigheters rcgc1verk upplevs dock som hinder i. n prova nya lösningar på enskilda platser. Dc upplever att r alltid mås te genomföras i hela landet, oavsett om det finns å tillåtelse att hina nya lösningar på enskilda platser, anser dc. 'analyser av service - serviccftågnn i den kommunala processen, på RSP, beskriverjohan Kostcla och Bengt Welin (201 1) en modell för att [ägan i den kommunala planeringen. En del kan vara art göra ortsanalyser, som Id annat det som scrviccplanerna innehåller idag. Dc ska i så fall göras tillsammans med invånarna och metoderna kan utvecklas till arr innehålla användandet a" modern teknik, tillsammans med fysiska mö ten. Analyserna bör handla om "ilket utbud av tjänster och service som ska finnas och hur den fysiska miljön ska utvecklas. En viktig del är också arr analysera \ ilka förutsättningar en Ort har att upprätthålla funktioner. Vi menar att planeringssystemen i kommunerna behö" er utyecklas för an integreras med varandra och pavcrka varandra. 5

26 Detta stöds också a\' Kostela / Welin i rapporten. Orrsanalyscr kan ingå som en av flera delar i exempelvis kommunernas översiktsplaner. Planeringen behöver bli en bredare aktivitet med fl era människor inblandade j ko mmunerna. Analyser, samhällsutveckling och planering är beroende av engagema ng. E ngagcmang skapas genom delaktighcl, vars fö rutsättning är kommunikation: Tankemodellen kring delaktighet och en a e ang förutsättning fö r att skapa engageman mycket som talar för ett behov av vik ten av kommunikation som en ssutom visa r följe forskningen att det är En studie gjord av Dalarnas 11~,,!\. '~.~ uppdrag av Dalarnas RSP områdena inom RSP. ::Iisabeth AllIlbcrg och Johanna Jansson 2011 ) på mcd deltagare i arbetsgrupperna fö r de olika ts]>. Studicn visar också att det krävs en helhetssyn på m IlS önskemål att Länsstyrelsen ska driva frågan på ett gel m kunskapsstöd till kommunerna i detta arbete. Många har funktion fö r omvärldsbevakning infö r kommande program och xpertkompetens inom strategiska områden. Dialogen med partnerska pet ~~... 7, n av att hitta former fö r kunskapsutbyte och lärande. Idag menar många :\tt a rån programmets olika aktivitetcr inte sprids och därför inte får fu ll effe kt. Vi mcnar att Länsstyrelsen i kommande RSP ska spela en viktig roll för kommunikation. info rmation. kunskapsspridning/ Järande och omvärldsbevakning. Utbudet av service och möjligheterna att tillgodose de egna bchoven har ö kat markant, för dc medborgare som kan använda ny teknik. Det är en utveckling som under många år påtalats som landsbygdens möjliggörare. Vi blir dcssulo m aut Iller benägna an rcsa till arbctct och kravcn p å boendemiljö ökar. Dct borde alltså vara " Bingo" fö r landsbygdcn, skriver Welin och Rönniund i ovan nämnda rapport för RSP. "'Mcn tro ts detra minskar befolkningen på landsbygden och frågan är varför? Att ställa obckväma frågor är ett vcrktyg fö r förnyelse." En av dessa frågor ä r 6

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 Bilaga 1 Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 Untorp, Orsa Foto: Mostphotos Näringslivsenheten Sten-Rune Lundin och Birgitta Laszlo Länsstyrelsen Dalarna Telefon 010 225 00 00 www.lansstyrelsen.se/dalarna

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

KS SU PROTOKOLL Extra

KS SU PROTOKOLL Extra KS SU PROTOKOLL Extra it. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlclesdatum Sida 1(6) Plats och lid Beslutande Radhuset, kl 13.00-13.45 Ledam6ter Se narvarotista sidan 2 Tjl!instgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN 2008-2012 Fastställd av kommunfullmäktige2008-09-29 65 Dnr: KS 2007/361 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Övergripande mål... 4 4. Syfte

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys Regionalt serviceprogram för Uppsala län 2014-2018 Inledning Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Uppsala län att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. Det regionala serviceprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Ledningskontoret 2014-01-30 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Avgränsning... 4 4 Kopplingar till andra program... 4 5 Partnerskap...

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Remissvar utvecklingsstrategi

Remissvar utvecklingsstrategi Remissvar utvecklingsstrategi 2014-11-05 Egersta Byalag Jag har läst ett par gånger och kanske läser igen men jag tycker det ser gediget och väskrivet ut. Jag delar en hel del bedömningar och inriktningar.

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Serviceplan

Serviceplan Serviceplan 2016-2018 Serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse & kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- & landsbygdsutveckling samt att tillgång till service

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2013-04-22

KS SU PROTOKOLL 2013-04-22 KS SU PROTOKOLL 2013-04-22 ~ HEDEMORA SAMMANTRADESPROTOKOLL SammantrMesdatum 2013-04-22 Sida 1(17) Plats och lid Beslu1ande Tjadernhusel, sammanlradesrum Vargen, kl. 13.00-17.05 Ledam61er Se Mrvarolista

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 1 (l) 2013-08-21 YITRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samhällsbyggnadskontoret YTTRANDE Remiss: Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgslän 2014-2025 Sala kommun har

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22 KS AU PROTOKOLL it.hedemora 1(11) Plats och tid Radhuset, radhussalen, kl. 13.00-13.20 Beslutande Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista sidan 2 Ovriga narvarande Ersattare

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2012-10-08

KS SU PROTOKOLL 2012-10-08 KS SU PROTOKOLL 2012-10-08 HEDEMQRA KOMMUN Sainmanträdesdatum 20 12-10-08 1(14) Plats och tid Beslutande Tjaderhuset, lokal Vargen kl. 13.0c16.15 Gun Drugge (C), ordförande Berndt Nygards (S) Anita Hedqvist

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (3) Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Tid: Måndag 31 maj 2010, kl. 13.00-15.00 Plats: Lilla Björn, Länsstyrelsen Ledamöter: Göran Nilsson Jan Johansson Kjell Hjelm Majvor Johansson Roger

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Nuvarande regionala serviceprogram 2010-2013 Nytt regionalt serviceprogram 2014-2018, 14 mars Våra utgångspunkter Stockholms läns regionala serviceprogram

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-12.05 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Johan

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 14 (20) 5 Sammanträdesdatum 2013-03-12 56 Dnr 2012/402 Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet INLEDNING Coompanion har hos Företagarcentrum

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun falun.se/ 2006-06-01 Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun Slutrapport Falun har en omfattande och en attraktiv tätortsnära landsbygd dit människor vill flytta och bo. En

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg och hälsa 2014-05-09

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg och hälsa 2014-05-09 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Christina Wessman 023-77 70 60 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2014-05-12 Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL YTTRANDE 1(5) Förvaltningsnamn Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL Region Jönköpings län har fått rubricerat

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016

Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Handlingsplan för regionalt serviceprogram 2016 Jämtlands län - Insatser 2016 För att arbetet inom det regionala serviceprogrammet (RSP) fortsatt ska leda

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

* Bevara: Bevara genom brukande, landskap, ekosystem och biologisk mångfald

* Bevara: Bevara genom brukande, landskap, ekosystem och biologisk mångfald KS 2013/5/1 Nedre Dalälven 2012-12-18 Till kommunstyrelsens ordförande Inbjudan till utvecklingsråd för Biosfårområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven Bakgrund 20 Il utsåg Unesco Nedre Dalälven tilllandets

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Slutkonferens Bygd o stad i balans

Slutkonferens Bygd o stad i balans Slutkonferens Bygd o stad i balans VISION för landsbygden Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd och stad

Läs mer

KS SU PROTOKOLL

KS SU PROTOKOLL KS SU PROTOKOLL r~1 HEDEMORA!~/ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(11 ) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, Vargen, kl. 13.00-15.55 Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer