KS SU KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU KALLELSE 2014-02-17"

Transkript

1 KS SU KALLELSE

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott KALLELSE Datum Sida 1 (1) Kommunstyrelsens strategiutskott kallas härmed till sammanträde måndag den ]7 februari 2014 kl i Vargen, Tjädernhuset, for att behandla följande: Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Trafikplan Kl. 13.0D Anna Tosteby, miljö- och samml/sbyggnadschef Per-Olof Herou, trafik- och planeringschef 4. Plan uppdrag för Tviksta Kl Anna Tosteby, miljö- och sammilsbyggnadschef 5. Ansökan om medel till Centrumgruppen Kl Karin UJfstrand, HNB 6. Regionalt Serviceprogram Kl Karin L6fstrand, HNB Barbro Sterner 7. Kommunbygderådets organisation och arbetsformer Kl Karin Löfstrand, HNB Barbro Sterner 8. Bidrag till entreprenörskap och lokal utveckling KI Karin L6fstrand, HNB Barbro Sterner 9. Utveckling av Hovranområdet Kl Barbro Sterner 10. Redovisning av avtal och markarrenden för badplatser i kommunen Kl Per Torsell 11. Delgivningar Gun Drugge (C) ordförande Jennifer Berglund sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Kommunstyrelsens strategiutskott Datum: NARVARANOE T JANSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Drugge Gun, ordförande C Nygårds Berndt. ledamot S Hansson Ulf, ledamot S Ann Christin Hjort, ledamot S Andersson Melker, vice ordförande M Hedqvist Anita Ersättare S Fagerström Per Ersättare S Ahlinder Owe Ersättare C Gotthardsson Mikael Ersättare C Carlgren Jonas Ersättare M

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5ammantradesdatum Sida 5(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 24 Dnr KS Trafikplan Sammanfattning Den 4 februari 2014 di skuterade strategiutskottet det förslag till Trafikplan som presenterats och beslutade om en del ändringar i förslaget. Trafik- och planeringschefen presenterade förslag på remissinstanser som trafikplanen skulle gå ut till, vilka strategiutskottet antog. Vidare beslutade strategi utskottet att förslaget till Trafikplan med strategiutskottets beslutade ändringar, ska presenteras för strategiutskottet den 17 februari 2014 och då ska även Trafikplan ha kompletterats med ett skriftligt förord från kommunstyrelsens ordförande samt viee ordförande och ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Strategiutskotlet den Il mars 2013 Il Strategi utskottet den 20 maj Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med förslag till remiss för Trafikplan den 30 juli 2013 Strategi utskottet den 19 augusti Strategiutskottet den 23 september Strategiutskottet den 18 november Strategi utskottet den 20 januari Strategiutskoltet den 4 februari 2014, 20 Förslag till beslut Strategi utskottet antar förslaget till Trafikplan och uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka ut förslaget på remiss till tidigare beslutade remissinstanser. Remissvar ska vara förvaltningen tillhanda senast den 21 mars Utdrag till Miljö- och samhäjjsbyggnadsförvaltningen I U"""".""",,

5 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $ammanltadewah"m Sida 6(14) 25 Dnr KS Planuppdrag Tviksta Sammanfattning Ärendet presenteras på sammanträdet av fö rvaltningschef Amm Tosteby. Beslutsunderlag "[Skriv instans och här]" Förslag till beslut "[Skriv text här]" Utdrag till "[Skriv text här]" I U"",.",,,,,,,",,,

6 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdatum Sida 7(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 26 Dnr KS Ansökan om medel till Centrumgruppen Sammanfattning I-Icdcmora Näringsli v AB ansöker från I-Iedemora kommun om medel på 30 tkr för delfinallsiering av fortsatt arbete med projekt Centrumgruppen för perioden l samt att det utses en politisk representant i styrgruppen. Den finansierin gsl110dell som det arbetas utifrån for projektet 2014 är att fastighetsägare, Hedcmora kommun och KöpmannafOreningen tar en tredjedel vardera. Till dags dato har Köpmannaforeningcn beviljat 30 tkr medan samtal pågår med fastighetsägarna där det hittills är klart med en finan siering på 20 tkr. Beslutsunderlag Stratcgiutskottct den 1 J mars II Strategiutskottct den 20 maj Förslag till beslut Strategiutskoltet beslutar alt delfinansiera projektet Centrumgruppen med en tredjedel, det vi ll säga lika mycket som vardera Köpmannaförening och fastighetsägare beslutar att delfinansiera projektet med. Medel tas från strategiutskottets budget. Utdrag till Eko nomiavdelningen Hedemora Näringsliv AB ["'"'''''''''' I I U""""",,,,,,,

7 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $ammanlr.desdalum Sida 8( 14) Kommunstyrelsens strategiutskott 27 Dnr KS Remiss om Regionalt Serviceprogram Sammanfattning Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att la fram och genomföra regionalt serviceprogram för perioden Riktlinjer för framtagningen har utformats utav Ti ll växtverket. Länsstyrelsen Dalarna har nu skickat ut Dalarnas Regionala Serviceprogram på remiss till länets kommuner och inbjuder intresserade att lämna synpunkter och fö rslag tilllänsstyrclsen senast den 28 februari KonllnunstyrclsefOrvaltningen anser ah förslaget är genomarbetet och har inga an märkningar, förändringar e ller tillägg att till föra. Beslutsunderlag Remissversion för Dalarnas regionala serviceprogram från Länsstyrelsen Dalarna Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsefdrvaltningcn den 10 februari 2014 Förslag till beslut Förslaget är genomarbetet, och Hedemora kommun har inga anmärkningar, förändringar eller tillägg att tillföra. Utdrag till Länsstyrelsen Dalarnas län I"""''''''',i," I UId""",,'I""""

8 ~HEDEMORA!fl! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammantrMesdalum Sida 9(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 28 Kommunbydgerådets organisation och arbetsformer Sammanfattning För att forbättra kontaktvägarna mellan kommunen och de lokala utvecklingsgrupperna föreslås att J-Iedernora Kommunbygderåds organisation och arbetssätt förändras. Därutöver föreslås att det införs årliga öppna möten på varje ort där politiker och tj änstemän träffar ortens invånare samt au en mindre landshygdsgrupp med olika aktörer bildas j syfte att bidra till en bättre helhetssyn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 februari Förslag till beslut I. Strategi utskottet antar organisation och arbetsformer enligt presenterat förslag. 2. Strategiulskouct antar förslaget om öppna ortsmöten enli gt presenterat forslag. 3. Strategiutskottet antar förslaget om landsbygdsgrupp enligt presenterat fors lag. Utdrag till Barbro Sterner Hedemora Näringsliv AB

9 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlladesdatum Sida 10(14) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Stöd till entreprenörskap och lokal utveckling Sammanfattning Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika enheter i kommunen. Det är främst konutiunstyrclseforvaltningen samt tidigare kulturoch fritidsförvaltningen som har hanterat dessa. Organisationsförändringar och utbyte av tjänslcpersoncr gör att kriterier och rutiner behöver ses över och uppdateras. Gränsdragningen mellan olika stöd behöver göras tydli g, samtidigt som helhetssyn och samverkan gynnas. Kommunstyrelseförvaltningen har i en skrivelse yttrat sig och ger ett förslag till beslut j fem punkter. Beslutsunderlag 'Ijänsteskrivelse från kommunstyrclsefdrvaltningen den 10 februari Förslag till beslut Strategi utskottet beslutar att: I. I kriterierna for Stöd fil! entrepren6rj'kap och lokal utveckling ska kopplingen ti ll biosfårarbetet vara tydlig. Stödet: ska ut veckla/stärka landsbygden genom att: lyfta fram natur- och kulturvärden öka ti ll gängli gheten främja lokal ekonomi stödja lokah engagemang ska gälla endast ideell verksamhet och mindre projekt som inte lämpar sig som Leader-projekt eller kan komma ifråga får företagsstöd via länsstyrelsen. ska ses som en investering i landsbygden. Insatser som är bestående/varaktiga över längre tid bör vara prioriterade. 2. Stöd till tillfalliga event hanteras av kultur/fritid på bildningsförvaltningen. Dessa ska ha en tyd lig koppling till Sju landmärken for hälsa och hållbar utveckling. Forts. 29 I"'''''''''''.go I I u..,..',,..,,"..,,,

10 it. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOll SammanlradesdallJm "" 11 (1 4) Forts Inkomna ansökningar ska beredas tillsammans med kommunens controller. Controllern är även med och bereder inkomna ansökningar till övri ga enheter i kommunen som hanterar liknande stöd. Stöd till entreprenörskap och lokal utveckling stäms sedan av i kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsen. 4. En särskild post skapas på bi ldningsförvaltningen (kultur/fritid) i syfte att stimulera och aktivera medborgare och besökare. 5. En särskild post för likviditets och förskottsmedel skapas till fromma för utveckli ngsgrupper och byalag som vill driva projekt. Utdrag till Barbro Sterner Hedemora Näringsli v AB I''''"''''''.;g, I U'''og''''''''''''''

11 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlfolldesdatum Sida 12(14) 30 Onr KS Hovrans utvecklingsmöjligheter Sammanfattning Under 2014 pågår en förstudie om I-Iovranområdets utveckli ng för bl.a. rekreation, attraktivt besöksm ål och ökad biologisk mångfald. Förstudien finansieras av LEADER Nedre Dalälven och Hedemora kommun. Den kommer bl.a. att innehålla förslag på hur markerna runt Hovran kan öppnas upp och hävdas, hur enlrt!cma ska placeras och utfonnas, hur besökare kan ta sig fram i området och hur det kan utgöra bas för skolans naturstudier. Våtmarksområdet Oset i utkanten av Örebro är ett golt exempel och kan ge inspiration till de aktörer som vill vara delaktiga i utvecklingen av området. Projektledaren och samordnaren för hållbar ut veckling arrangerar en studieresa med buss till Oset under maj-juni I fö rsta hand inbjuds de som deltog på ett idemöte för Hovrans framtid i januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrei seförvaltningen den 10 februari 2014 Förslag till beslut Strategiutskottet beslutar att: l. Projektl edaren för utvecklingen av Hovranområdet får i uppdrag att, tillsammans med samordnaren för hållbar utveckling, arrangera en studieresa med buss ti ll Oset under maj-juni Strategi utskottet avsätter 10 tkr till finansieringen for genomförandet av studieresa med buss. Utdrag till Barbro Sterner Peter Sennblad Ekonomiavdelningen ['"""'''''' -'"

12 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammalltrådesdatum s.. 13(1 4) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Avtal och markarrenden med kommunens badplatser Sammanfattning Stralcgiulskottct uppdrog den 20 januari 2014 till lokal- och rnarkavdcjningen alt till strategi utskottets sammanträde den 17 fe bruari 2014, redovisa samtli ga avtal och markarrenden som kommunen har med kommunens badplatser. Beslutsunderlag Strategiutskottet den 20 januari 2014, 10 Tjänsteskri velse från kommunstyrelsefdrva ltningen den 10 februari 2014 Förslag till beslut Strategiutskottet forklarar sig ha tagit del av informationen. Utdrag till Lokal- och markavdelningen I u~ '..,""'",,'''''

13 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(14) Kommunstyrelsens strategiutskott Delgivningar a) KS Industriell Förnyelse- Delrapport för perioden b) Information om att Ekokommun I-Iedemora hamnar på 58:e plats av 290 kommuner i Miljöaktuells kommunranking. c) Information om att Hedemora kommun är anmäld som deltagare i Earth J-Iour lördagen dcn 29 mafs Förslag till beslut Strategiutskottcl f6rklarar sig ha tagit del av delgivningarna. IJ"""'"''.," I I"'''''''''''' '"'"

14 r.:..~ HEDEMORA o NÄRINGSLIV BILAGOR TILL ÄRENDE NR (... J... SIDOR) o"k.s..o(l:.tjj.'iq... Ansökan om medel till Centrumgruppen Hedemora Näringsliv AB söke r från Hedemora kommun kr för en delfinansiering av Centrumgruppen för perioden , samt att det utses en pol itisk representant i styrgruppen. Idag består den av två representanter för Köpmannaföreningen, två representanter för fa stighetsägarna samt projektledaren. Förutom dessa finns kontaktpersoner i kommunen beroende på vilka frågor man jobbar med. Nuvarande projekt Centrumgruppen har finansierat s av Hedemora Näringsliv AB, Södra Dalarnas Sparbank och Hedemora kommun och projektet avslutas Projektets övergripande mål är att öka omsättningen för handel och andra verksamheter i centrala Hedemora, få fler besökare och en högre nyttjandegrad av befintliga lokaler samt utveckla stråket från stationsområdet till RV 70. En förutsättning för att detta ska komma till stånd är ett utvecklat samarbete m ellan näringsidka re, fastighetsägare och offentlig sektor. Attraktiv handel handlar bl.a. om -Fyl lda och tillgängliga lokaler -Gott bemötande -Miljön runtomkring -Tillfredsställande utbud av va ror och tjänster För att närma oss detta har vi i projektet gjort insatser som kompetensutveckling för handlare (via bl.a. Dalalyft) skapat bättre möjligheter för gemensam marknadsföring (hemsida), kopplat ihop kultur och handel i gemensamma aktiviteter (musikalisk lucköppning, interaktiva kulturva ndringa r ), arbetat för att stråket Hedemora station (resecentrum) ner till riksväg 70 och Morängets handelsområde ska hänga ihop och ge en positiv upplevelse för besökare och för ett ökat utbud av butiker (mer verksa mhet på stora torget, trafikplanen och företagarträffarjföretagsbesök Moränget) Sa mtliga insatser i projektet bygger på, och har varit beroende av samverkan mellan Köpma nnaföreningen, fastighetsägare, kommunala tjänstemän och Hedemora Näringsliv AB. För att fortsätta arbetet när projektet avslutas krävs en lå ngsiktig finansiering av i första ha nd centrumsamordnarens roll. Den modell som föreslagits för 2014 är en miniminivå dä r fastighetsägare, Hedemora kommun och köpmannaföreningen tar 1/ 3 vardera och att den lägsta summan är kr vardera under Köpmannaföreningen har beviljat kr och samta I pågår med fastighet säga rna där vi till dags dato fått klart med kr. Arbetet kommer på läng r e sikt tro ligen att kräva en högre finansiering och arbetet under 2014 kommer i första hand att fokusera på att tydliggöra formerna för- och den lånsiktiga målsättningen med detta arbete. Eventuella aktiviteter kommer det att sökas annan finansiering för. Stig Hjalmarsson, representant för fastighetsägarna och Daniel Tengstad, ordförande Köpmannaföreningen ställer sig positiva t ill denna ansökan. Hedemora ,.. I I.() ~./ ~ ) Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Box Hedemora

15 Jennifer Berglund IKommunstyrförv övergripande IKommuns! Från: Skickat: Till : Kopia: Ämne: Bifogade filer: Annika Strand IKommunstyrförv övergripande IKom den 26 januari :17 Annika Jax IKansliavdelning IKommunstyrelseförval IKommunstyrtörv övergripande I Kommunstyrelseför K'.S03{, - / 'I J '11 BILAGOR TILL ÄRENDE NR... G ~ 2- ( SIDOR) Barbro Sterner IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltnlng VB: Remiss Regionalt Serviceprogram Följebrev rem iss RSP pdf; Remiss RSP docx; Service i Dalarna ANALYSUNDERLAG.DOCX; Insatser för (2).docx; Sändlista remiss RSP xlsx Hej Till beredning. Barbro, kan du lä sa igenom materialet och ge synpunkter till politiken här./mvh An nika Frän: lundin Sten-Rune Skickat: den 28 januari :04 Till: lundin Sten-Rune Ämne: Remiss Regionalt Serviceprogram Bifogade dokument är inbjudan till att ge synpunkter på förslag till nytt Regionalt Serviceprogram. Sista dag för kommentarer och förslag är 28 februari Hälsningar Sten-Rune lundin ~~ STEN RUNE LUNDIN IUinss/yrelsen Dalama jregionall serviceprogram OBS! Nya telenummer Telefon växel: I Telefon direkt: Postadress: Falun E-post: sten rune Webbsidor: l _ Facebook: ansstyrelsenidalarn a I se _ dalarna se

16 ---~ 1 (1) Remiss Regionalt scrviccpro{;ram Bifogat material ät underlaget för det regionala serv1ccprogram mct Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att ta fram och genomföta regionalt sclviceprogram för P{'J:joden Riktlinjer för fmm tagningcn utfonnadcs av Till"äxtvcrkct och sändes till länet 27 september Oärcfccr stattade processen i Dalarna med att diskutera inom ramen för pågående program i dc arbetsgtuppcc som utsetts. Dessutom samlades representanter fö r partnerskapet till ett arhctsmötc 26/27 november. Bifogade dokument är programföl1>lagct samt två bilagor för dels aktiviteter 20 14, dels Service i Dalatna inför nytt regionalt seniccprogratn. lntresserade jllhjuds att lämna kommentucj' s}'npunkter och forslag till Länsstyrelsen senast 28 febmari. Kommentarer etc sänds via e-post till Sten-Rune Lundin Stcll-rune.l ssty relsen!s~ P. )un dag som ovan E nhetschef Länsstyrelsen Dalarna Postadress FALUN Besöksadress Asgatan 38 Telefon Fax Web E-posl PIusgiro Bankgiro Org nr

17 Sändli.t. Remi ss RSP Heidkamp Peter Persson Göran Enoksson lars Områdeschef Marknadsomrädeschef Näringslivssekreterare Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Avesta kommun peter. fbetsformed~en.se rmedlingen.se lar s.enok Emtebrink carina Friberg Anders lars lsacsson Oybvik Ingelin Fredriksson Ulla Jansson Gun-Britt lindborg Gunnel Granat Asa Jan Bohman Sved"etun Asa Jöngren Sara Nilsson Ur Alf Jonny Gahnshag Noren Linda Avesta kommun Kommun,hef Kommunalråd Borlänge kommun Pensionärernas Riksorganisation, PRO Dalarna Synskadades Riksförbund, SRF Dalarna Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO Kommunchef Kommunlaråd Näringslivschef Verksamhetsledare Sveriges Pensionärsförbund, SPF Dalarna Kommunalråd Näringslivschef Avesta kommun Avesta kommun Avesta kommun 80rlänge Borlänge Borlänge Borlänge Borlän e Kommun Borlange kommun Borlänge Kommun Coompanion Dala-Järna Falu kommun Falu kommun t~.s e anders. fr fars.isacsson av sta.si!. in elin.d bvik borlame.se ulla gunnel.l asa. Nygren Dan Andersson Gösta Bruhn Asa Grundström Göran Hanna Enochsson Helena Kommunchef Landstinget Dalarna Högskolan Dalarna Region Dalarna Region Dalarna Falu kommun Falun Falun Falun Falun dan.n ren falun. n. rundstrom re i ndalarna.se helena.hanno. n hsson regiondalarna.se Holm Elisabeth lundberg Marianne rojektledare Winnet Dalarna, Region Dalarna Stiftelsen Minerva, Dalarna Falun Fa lun EIi~beth.Holm re iondalarna.se president(&lminerva.nu Nilsson Kerstin Stridh Joanna Hedin-Sahlin lisbeth landstinget Dalarna, handikappkonsulent Falu kommun Regionchef Fa lun Fa lun Företagarna oanna.$ ridh falun. Ringsbv Karin Regionordförande Företagarna Helin Per Försäkringskassan r.helln forsakrin sl<assan.se Gyllander Gunnel Lindfors Ingegerd Sofia Jarl Löfgren Karin Stoltz Lena Wilstrand In er Ber Anders Kommunchef Näringslivsansva rig Kommunalråd Hedemora Näringsliv Hedemora kommun VD, Hedemora Näringsliv Lokal strateg!näringslivsfrågor Gagnet kommun Gagnet kommun Gagnet Kommun Hedemora Hedemora Hedemora Hedemora kommun unnel. Ilander n f. I na.stolu h d mora.se in er h demoranarin stiv. Strand Annika Kommunchef Hedemora kommun Ulf hansson Boström Johan Eriksson Bengt Kommunlaråd Ordförande Förvaltningschef Hedemora kommun Hela Sverige ska leva Dalarna Högskolan 2

18 = ISlik., l Ka'",,,, l'o".'ojoh" iii, =,, IUlrika il',,, ~, m,, M,rt', ~, IW'h' P.w,, " ~ IM"",,,,,,IK"", 19, I "I,. ",.,,..,,,, " :: ~,, i IG" Gö,,' ",,. i IOlsson Marie,, I L""",d.",, 0",.0', GO",, 1""0' 0",.0', ", INII"o,,-,,",, 1""0' D"""' ",,, ~,.,, ~,.. i,abbe 'I,,,,.,, " ~.., I.,, " ISä"", H.,eo,., ISä"" i

19 ,,.I I ",,, " j,w7,, iii C,mlll, IW7 iii. iii I.. F,Id,,,,,,, Llod, S,,," P'g' j B"", H,oo, Got" ',Ik " " D",d,,. I"'d" I Polisen Dalarna Hassis linnea IRegion Dalarna,,, I, M'go",, I, I Höö, Region Dalarna,,, k o<h,,, Llg" ",,,,.Ii II S,b,' St" Polisen Dalarna I, B"g' troooy, ~ j II. I, = I, " ",, I, ",, I

20 Somaliska föreningen Somaliska föreningen

21 Dalarnas regionala servicer Untorp, Orsa Foto: Mostphotos Näringslivsenheten Sten-Rune Lundin och Birgitta Laszlo Länsstyrelsen Dalarna Postadress Falun Be söksadress Asgatan 38 Telefon www _lansstyrelsen.sejdalarna

22 Innehåll Inledning Bakgrund Analys... 8 Dagligvaror Drivtnedel Beraltjänstcr ~.. IIiii~~ Pakct, P'''tnerska[> ,A ~?"I_F 18 Kommunalt deltagande... "I'.,,,c.~,.. "<"" "" HåUbar utveckling Prioriterade Servicclösningar i Område "L... \;;. C"" Jf lusk- och km"d'e;is; s","p",c<""röd för planerade insatser O IU'eärld sbcc'.knil... ~J' L''''''de~h ~~n!~ rvä rd~~\g y Service i Darl"n,. analysunderlag

23 Inledning De regiona/ä semi/.'eprogra/jl/j/cii Jka lämnas lill NäringJdeparlm/f:l/IeI.sCllasl den f.j Illars De regiolloln semictprograjjlfllcfj ska Mtja gäl/a od) g(l1oljjjonu frå" dm l tlpri/2014. R;kllinl~r fur fmmtal-?0<.k och ~,:nomfiir;ulj ~ ~y n'~u"ab scn";c'1''''l'rnm 21!l4- ljllll Dalarna är ett differentierat län, med sram skil bruksoncr och jordbruksbygd i söder till fj " Borlängeregionen med invåna Silja! -byg fmnmarksomtådcn och västra k: genomströmning av fjällruristcr. hur, befolkning och näringar. Från arcmellan finns Falun kultur och turism, vidsträckta Det ställer höga krav på landsbygden. Lokala fö,~-' samordnare, ~ö"dh,ctj' arbetet för en god och [imlig servicenivå på!tu::!'!''!';". grad styra utfo rmningen av scrvicclösningar. ng'lilf!l'k" mm,,, n,m>a i spetsen, och med Länsstyrel sen som un'ecklas utifrån unika lo kala förutsättningar visar tydligt diffe rentieringen, men också en form igl?<,dc,i"-l,:),fcn som har lägst. tillgänglighetsgrad för service har också sämst ocl){cfl,,'iv bcfolkningsurveckling. De präglas generellt av traditionella könslltil"'cr, begränsad arbetsmarknad och låga fa stighetspriser. ~~r:;mcck ling"n som en viktig fniga i kommande arbete. Där man tidiga re ~oble lncn utifrån att samhällsservicen försvinner från landsbygden mås te fokus framåt vara att förändra en stilla stående eller negativ befolkningsutveckling. När butiker läggs ner sker det ofta som en följd av invånarnas ändrade konsumtionsvanor. Stormarknader lockar med lägre priser och det är inte tillgången till dagligvaror som många saknar när butiken läggs ner, utan den roll butiken spelar som social mötesplats. De som kan aka till stormarknader blir också mindre beroende av beraltjänster och ombudsservice på hemorten. De som drabbas hårdast av försämrad service på landsbygden är dc som inre har tillgång till bil och ny teknik, eller som inte får bankkort och konton. I kommande RSP i Dalarna kommer yi att 3

24 fokusera på de grupper på landsbygden som riskerar att marginaliseras i dcn ufvec kjingen. Genom an flera landsbygdsbor kan ca del av service ökar den kritiska massa som gör att servicenivån kan behållas. Många excmpel har dessutom visa l att de åtgärder som tas fram utifrån en marginaliserad grupps behov, ofta blir bra for de flesta. Det innebär också att arbetet i RSP genomsyras aven helhetssyn som omfattar jämställdhet, integration, mångfald och ävcn miljö. I arbetet Illcd RSll i länet har vi träffat samtliga kommunlcdningar och många näringslivschefcr och landsbygdsufvecklare. Vi har diskuterat med handikapp- och pensionärsorganisationer, forskare och fö reträdare föl" en rad aktörer i samhället. Länsstyrelsens egna sakkunniga i frågor om jämställdhet, integration, miljö- och klimat frågor har. rit till stor hjälp och inspiratio n. Som grund för vår analys har vi också sa mmanställt ett brett kunskapsunderlag om sec\ticc, näringar och demografi i länet. Undcrlaget fi l""~~i.ii~~~1 till Dalarnas RSP. Bakgrund De Il!giollola JenJiceprogm""'Jell frir Ilen l/iaroetal ",ed hlil/!}i! lill ofh ",ed till/l(jralogollde al! etfimmheler orh klljl1kap/råll dcl! lidigtlf"e progmll/pniodm../l//liiilcl/lll!giollola lemiceprogra", lk.tl frall/gå "ilka etfonmheler orh Idrdoltlar SOIl/ jim/s fråfl gmomjörda illsolser och ok/im/eler i liffigare progromperiod sa",1 1)fI,. dessa ska las IiIIt/am. o h dsbrgdsfrågorna står infö r större utmaninga r än någonsin. Det Wc' och Monika Rönniund i sin rapport Så arbetar Dalarnas kommuner m ed {sutveckling 2012, på uppdmg av Dalarnas RSP. De menar att det är viktigt ~!'!I.."r,' ~rimlige n kan klara i sammanhanget. Efterso m programmet skrevs för en an dess utom frågor som ansågs som mycker viktiga då, nu vara överspelade. Vi menar ait det processinriktade arbetssä tt som beskrivs i riktlinjerna inför kommandc RSP, därfö r är rclevaol och intressant inför fortsätmingen. Det är ocksa något som efterlysts av flera följeforskare i Dalarna under nuvarandc programpcr;od. Nuvarande RSP utvecklades i nä ra samarbete med kommunerna. Trors del ses det av flera som ett top d own~pro j ek t, och möjligen kan det bidra till att några ko mmuner i in tervjuerna inför rapporten känner brist på motivation för RSP-arbeter. Erfarenheterna och följe forskningen (din nuvarande programperiod \'isar dessutom att kommunerna är olika organiseradc. Dct varierar 4

25 "ilka funktioner som deltar i RSP-arberel och i vilken grad kommunledningen är eng.tgerad i scrviccfrågorna. Frågan har inte samma prioritet i alla kommuner. Det fmns ocbå olika uppfanningar i frågan inom ko mmuner, beroende på fu nktion. Inom kommunerna förekommer intern kritik mot att centralorten priori leras framför kringliggande mindre orter. Näringslivsenhercrna är visserligen oftare engagerade i arbetet för landsb)'gdsutveckling numera, men få r kritik för att de främst prioriterar rena näringsli"sfrågor. Inför arbetet med kommande RSP är det viktigt att kommunledningnrna är ln"ol"erade. De personer som utses att arbera med f tågorna i kommunen måste också ha kommunledningens mandat j det konkreta arberet, och tid avsatt för an arbeta med frågorna. Det finns en frustration över hur kommunerna på sikt ska klara serviccförsö. befolkade delarna av kommunen och krasst handlar det om ekonomiska realitet mellan kommunerna är i dagsläget begränsat och flera efterlyser mera fleta kolllmunö"etskridande projekt fö r att hitta lösningar. Det rycks också vara så att utveckling satbeten som dtivs i', <o)... "n',; met nytänkande och öppenhet. Flera av dc intervjuade j länge "i branschen" anser att man arbetar unge far på '.i'''''''' många år sedan och att det finns ett beho" a" {ö,cnl.el e glest 1IIiI;.l:o'... a i behov av, PP""t, som arbetat \ i~rn<a idag som för Lösningnrna för service set olika ut bcw,""l~.~ :V ", "~"'''J '' liiiiip,in!;al Därför är förutsättningen för ett framgångsrikt arbete lilom ~glil,c,nang, liksom samarbelet med byalag, föreningnr och andra samarbetspartner och etc och omvärldsb evakning. ".7 _,.. arbetet ska Länsstyrelsen "am en N"F"ul[,:ytc, plattformar för möten, information t I Dalarna finns en vil organisationsformer. r del arbelet, eftersom d det finn s ct( kr""... ~ att prova nya samo rdningslösningar och itcten i n ' nga m yndigheters rcgc1verk upplevs dock som hinder i. n prova nya lösningar på enskilda platser. Dc upplever att r alltid mås te genomföras i hela landet, oavsett om det finns å tillåtelse att hina nya lösningar på enskilda platser, anser dc. 'analyser av service - serviccftågnn i den kommunala processen, på RSP, beskriverjohan Kostcla och Bengt Welin (201 1) en modell för att [ägan i den kommunala planeringen. En del kan vara art göra ortsanalyser, som Id annat det som scrviccplanerna innehåller idag. Dc ska i så fall göras tillsammans med invånarna och metoderna kan utvecklas till arr innehålla användandet a" modern teknik, tillsammans med fysiska mö ten. Analyserna bör handla om "ilket utbud av tjänster och service som ska finnas och hur den fysiska miljön ska utvecklas. En viktig del är också arr analysera \ ilka förutsättningar en Ort har att upprätthålla funktioner. Vi menar att planeringssystemen i kommunerna behö" er utyecklas för an integreras med varandra och pavcrka varandra. 5

26 Detta stöds också a\' Kostela / Welin i rapporten. Orrsanalyscr kan ingå som en av flera delar i exempelvis kommunernas översiktsplaner. Planeringen behöver bli en bredare aktivitet med fl era människor inblandade j ko mmunerna. Analyser, samhällsutveckling och planering är beroende av engagema ng. E ngagcmang skapas genom delaktighcl, vars fö rutsättning är kommunikation: Tankemodellen kring delaktighet och en a e ang förutsättning fö r att skapa engageman mycket som talar för ett behov av vik ten av kommunikation som en ssutom visa r följe forskningen att det är En studie gjord av Dalarnas 11~,,!\. '~.~ uppdrag av Dalarnas RSP områdena inom RSP. ::Iisabeth AllIlbcrg och Johanna Jansson 2011 ) på mcd deltagare i arbetsgrupperna fö r de olika ts]>. Studicn visar också att det krävs en helhetssyn på m IlS önskemål att Länsstyrelsen ska driva frågan på ett gel m kunskapsstöd till kommunerna i detta arbete. Många har funktion fö r omvärldsbevakning infö r kommande program och xpertkompetens inom strategiska områden. Dialogen med partnerska pet ~~... 7, n av att hitta former fö r kunskapsutbyte och lärande. Idag menar många :\tt a rån programmets olika aktivitetcr inte sprids och därför inte får fu ll effe kt. Vi mcnar att Länsstyrelsen i kommande RSP ska spela en viktig roll för kommunikation. info rmation. kunskapsspridning/ Järande och omvärldsbevakning. Utbudet av service och möjligheterna att tillgodose de egna bchoven har ö kat markant, för dc medborgare som kan använda ny teknik. Det är en utveckling som under många år påtalats som landsbygdens möjliggörare. Vi blir dcssulo m aut Iller benägna an rcsa till arbctct och kravcn p å boendemiljö ökar. Dct borde alltså vara " Bingo" fö r landsbygdcn, skriver Welin och Rönniund i ovan nämnda rapport för RSP. "'Mcn tro ts detra minskar befolkningen på landsbygden och frågan är varför? Att ställa obckväma frågor är ett vcrktyg fö r förnyelse." En av dessa frågor ä r 6

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer