KS SU KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU KALLELSE 2014-02-17"

Transkript

1 KS SU KALLELSE

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott KALLELSE Datum Sida 1 (1) Kommunstyrelsens strategiutskott kallas härmed till sammanträde måndag den ]7 februari 2014 kl i Vargen, Tjädernhuset, for att behandla följande: Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Trafikplan Kl. 13.0D Anna Tosteby, miljö- och samml/sbyggnadschef Per-Olof Herou, trafik- och planeringschef 4. Plan uppdrag för Tviksta Kl Anna Tosteby, miljö- och sammilsbyggnadschef 5. Ansökan om medel till Centrumgruppen Kl Karin UJfstrand, HNB 6. Regionalt Serviceprogram Kl Karin L6fstrand, HNB Barbro Sterner 7. Kommunbygderådets organisation och arbetsformer Kl Karin Löfstrand, HNB Barbro Sterner 8. Bidrag till entreprenörskap och lokal utveckling KI Karin L6fstrand, HNB Barbro Sterner 9. Utveckling av Hovranområdet Kl Barbro Sterner 10. Redovisning av avtal och markarrenden för badplatser i kommunen Kl Per Torsell 11. Delgivningar Gun Drugge (C) ordförande Jennifer Berglund sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Kommunstyrelsens strategiutskott Datum: NARVARANOE T JANSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Drugge Gun, ordförande C Nygårds Berndt. ledamot S Hansson Ulf, ledamot S Ann Christin Hjort, ledamot S Andersson Melker, vice ordförande M Hedqvist Anita Ersättare S Fagerström Per Ersättare S Ahlinder Owe Ersättare C Gotthardsson Mikael Ersättare C Carlgren Jonas Ersättare M

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5ammantradesdatum Sida 5(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 24 Dnr KS Trafikplan Sammanfattning Den 4 februari 2014 di skuterade strategiutskottet det förslag till Trafikplan som presenterats och beslutade om en del ändringar i förslaget. Trafik- och planeringschefen presenterade förslag på remissinstanser som trafikplanen skulle gå ut till, vilka strategiutskottet antog. Vidare beslutade strategi utskottet att förslaget till Trafikplan med strategiutskottets beslutade ändringar, ska presenteras för strategiutskottet den 17 februari 2014 och då ska även Trafikplan ha kompletterats med ett skriftligt förord från kommunstyrelsens ordförande samt viee ordförande och ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Strategiutskotlet den Il mars 2013 Il Strategi utskottet den 20 maj Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med förslag till remiss för Trafikplan den 30 juli 2013 Strategi utskottet den 19 augusti Strategiutskottet den 23 september Strategiutskottet den 18 november Strategi utskottet den 20 januari Strategiutskoltet den 4 februari 2014, 20 Förslag till beslut Strategi utskottet antar förslaget till Trafikplan och uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka ut förslaget på remiss till tidigare beslutade remissinstanser. Remissvar ska vara förvaltningen tillhanda senast den 21 mars Utdrag till Miljö- och samhäjjsbyggnadsförvaltningen I U"""".""",,

5 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $ammanltadewah"m Sida 6(14) 25 Dnr KS Planuppdrag Tviksta Sammanfattning Ärendet presenteras på sammanträdet av fö rvaltningschef Amm Tosteby. Beslutsunderlag "[Skriv instans och här]" Förslag till beslut "[Skriv text här]" Utdrag till "[Skriv text här]" I U"",.",,,,,,,",,,

6 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdatum Sida 7(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 26 Dnr KS Ansökan om medel till Centrumgruppen Sammanfattning I-Icdcmora Näringsli v AB ansöker från I-Iedemora kommun om medel på 30 tkr för delfinallsiering av fortsatt arbete med projekt Centrumgruppen för perioden l samt att det utses en politisk representant i styrgruppen. Den finansierin gsl110dell som det arbetas utifrån for projektet 2014 är att fastighetsägare, Hedcmora kommun och KöpmannafOreningen tar en tredjedel vardera. Till dags dato har Köpmannaforeningcn beviljat 30 tkr medan samtal pågår med fastighetsägarna där det hittills är klart med en finan siering på 20 tkr. Beslutsunderlag Stratcgiutskottct den 1 J mars II Strategiutskottct den 20 maj Förslag till beslut Strategiutskoltet beslutar alt delfinansiera projektet Centrumgruppen med en tredjedel, det vi ll säga lika mycket som vardera Köpmannaförening och fastighetsägare beslutar att delfinansiera projektet med. Medel tas från strategiutskottets budget. Utdrag till Eko nomiavdelningen Hedemora Näringsliv AB ["'"'''''''''' I I U""""",,,,,,,

7 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $ammanlr.desdalum Sida 8( 14) Kommunstyrelsens strategiutskott 27 Dnr KS Remiss om Regionalt Serviceprogram Sammanfattning Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att la fram och genomföra regionalt serviceprogram för perioden Riktlinjer för framtagningen har utformats utav Ti ll växtverket. Länsstyrelsen Dalarna har nu skickat ut Dalarnas Regionala Serviceprogram på remiss till länets kommuner och inbjuder intresserade att lämna synpunkter och fö rslag tilllänsstyrclsen senast den 28 februari KonllnunstyrclsefOrvaltningen anser ah förslaget är genomarbetet och har inga an märkningar, förändringar e ller tillägg att till föra. Beslutsunderlag Remissversion för Dalarnas regionala serviceprogram från Länsstyrelsen Dalarna Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsefdrvaltningcn den 10 februari 2014 Förslag till beslut Förslaget är genomarbetet, och Hedemora kommun har inga anmärkningar, förändringar eller tillägg att tillföra. Utdrag till Länsstyrelsen Dalarnas län I"""''''''',i," I UId""",,'I""""

8 ~HEDEMORA!fl! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammantrMesdalum Sida 9(14) Kommunstyrelsens strategiutskott 28 Kommunbydgerådets organisation och arbetsformer Sammanfattning För att forbättra kontaktvägarna mellan kommunen och de lokala utvecklingsgrupperna föreslås att J-Iedernora Kommunbygderåds organisation och arbetssätt förändras. Därutöver föreslås att det införs årliga öppna möten på varje ort där politiker och tj änstemän träffar ortens invånare samt au en mindre landshygdsgrupp med olika aktörer bildas j syfte att bidra till en bättre helhetssyn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 6 februari Förslag till beslut I. Strategi utskottet antar organisation och arbetsformer enligt presenterat förslag. 2. Strategiulskouct antar förslaget om öppna ortsmöten enli gt presenterat forslag. 3. Strategiutskottet antar förslaget om landsbygdsgrupp enligt presenterat fors lag. Utdrag till Barbro Sterner Hedemora Näringsliv AB

9 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlladesdatum Sida 10(14) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Stöd till entreprenörskap och lokal utveckling Sammanfattning Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika enheter i kommunen. Det är främst konutiunstyrclseforvaltningen samt tidigare kulturoch fritidsförvaltningen som har hanterat dessa. Organisationsförändringar och utbyte av tjänslcpersoncr gör att kriterier och rutiner behöver ses över och uppdateras. Gränsdragningen mellan olika stöd behöver göras tydli g, samtidigt som helhetssyn och samverkan gynnas. Kommunstyrelseförvaltningen har i en skrivelse yttrat sig och ger ett förslag till beslut j fem punkter. Beslutsunderlag 'Ijänsteskrivelse från kommunstyrclsefdrvaltningen den 10 februari Förslag till beslut Strategi utskottet beslutar att: I. I kriterierna for Stöd fil! entrepren6rj'kap och lokal utveckling ska kopplingen ti ll biosfårarbetet vara tydlig. Stödet: ska ut veckla/stärka landsbygden genom att: lyfta fram natur- och kulturvärden öka ti ll gängli gheten främja lokal ekonomi stödja lokah engagemang ska gälla endast ideell verksamhet och mindre projekt som inte lämpar sig som Leader-projekt eller kan komma ifråga får företagsstöd via länsstyrelsen. ska ses som en investering i landsbygden. Insatser som är bestående/varaktiga över längre tid bör vara prioriterade. 2. Stöd till tillfalliga event hanteras av kultur/fritid på bildningsförvaltningen. Dessa ska ha en tyd lig koppling till Sju landmärken for hälsa och hållbar utveckling. Forts. 29 I"'''''''''''.go I I u..,..',,..,,"..,,,

10 it. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOll SammanlradesdallJm "" 11 (1 4) Forts Inkomna ansökningar ska beredas tillsammans med kommunens controller. Controllern är även med och bereder inkomna ansökningar till övri ga enheter i kommunen som hanterar liknande stöd. Stöd till entreprenörskap och lokal utveckling stäms sedan av i kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsen. 4. En särskild post skapas på bi ldningsförvaltningen (kultur/fritid) i syfte att stimulera och aktivera medborgare och besökare. 5. En särskild post för likviditets och förskottsmedel skapas till fromma för utveckli ngsgrupper och byalag som vill driva projekt. Utdrag till Barbro Sterner Hedemora Näringsli v AB I''''"''''''.;g, I U'''og''''''''''''''

11 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlfolldesdatum Sida 12(14) 30 Onr KS Hovrans utvecklingsmöjligheter Sammanfattning Under 2014 pågår en förstudie om I-Iovranområdets utveckli ng för bl.a. rekreation, attraktivt besöksm ål och ökad biologisk mångfald. Förstudien finansieras av LEADER Nedre Dalälven och Hedemora kommun. Den kommer bl.a. att innehålla förslag på hur markerna runt Hovran kan öppnas upp och hävdas, hur enlrt!cma ska placeras och utfonnas, hur besökare kan ta sig fram i området och hur det kan utgöra bas för skolans naturstudier. Våtmarksområdet Oset i utkanten av Örebro är ett golt exempel och kan ge inspiration till de aktörer som vill vara delaktiga i utvecklingen av området. Projektledaren och samordnaren för hållbar ut veckling arrangerar en studieresa med buss till Oset under maj-juni I fö rsta hand inbjuds de som deltog på ett idemöte för Hovrans framtid i januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrei seförvaltningen den 10 februari 2014 Förslag till beslut Strategiutskottet beslutar att: l. Projektl edaren för utvecklingen av Hovranområdet får i uppdrag att, tillsammans med samordnaren för hållbar utveckling, arrangera en studieresa med buss ti ll Oset under maj-juni Strategi utskottet avsätter 10 tkr till finansieringen for genomförandet av studieresa med buss. Utdrag till Barbro Sterner Peter Sennblad Ekonomiavdelningen ['"""'''''' -'"

12 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammalltrådesdatum s.. 13(1 4) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Avtal och markarrenden med kommunens badplatser Sammanfattning Stralcgiulskottct uppdrog den 20 januari 2014 till lokal- och rnarkavdcjningen alt till strategi utskottets sammanträde den 17 fe bruari 2014, redovisa samtli ga avtal och markarrenden som kommunen har med kommunens badplatser. Beslutsunderlag Strategiutskottet den 20 januari 2014, 10 Tjänsteskri velse från kommunstyrelsefdrva ltningen den 10 februari 2014 Förslag till beslut Strategiutskottet forklarar sig ha tagit del av informationen. Utdrag till Lokal- och markavdelningen I u~ '..,""'",,'''''

13 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(14) Kommunstyrelsens strategiutskott Delgivningar a) KS Industriell Förnyelse- Delrapport för perioden b) Information om att Ekokommun I-Iedemora hamnar på 58:e plats av 290 kommuner i Miljöaktuells kommunranking. c) Information om att Hedemora kommun är anmäld som deltagare i Earth J-Iour lördagen dcn 29 mafs Förslag till beslut Strategiutskottcl f6rklarar sig ha tagit del av delgivningarna. IJ"""'"''.," I I"'''''''''''' '"'"

14 r.:..~ HEDEMORA o NÄRINGSLIV BILAGOR TILL ÄRENDE NR (... J... SIDOR) o"k.s..o(l:.tjj.'iq... Ansökan om medel till Centrumgruppen Hedemora Näringsliv AB söke r från Hedemora kommun kr för en delfinansiering av Centrumgruppen för perioden , samt att det utses en pol itisk representant i styrgruppen. Idag består den av två representanter för Köpmannaföreningen, två representanter för fa stighetsägarna samt projektledaren. Förutom dessa finns kontaktpersoner i kommunen beroende på vilka frågor man jobbar med. Nuvarande projekt Centrumgruppen har finansierat s av Hedemora Näringsliv AB, Södra Dalarnas Sparbank och Hedemora kommun och projektet avslutas Projektets övergripande mål är att öka omsättningen för handel och andra verksamheter i centrala Hedemora, få fler besökare och en högre nyttjandegrad av befintliga lokaler samt utveckla stråket från stationsområdet till RV 70. En förutsättning för att detta ska komma till stånd är ett utvecklat samarbete m ellan näringsidka re, fastighetsägare och offentlig sektor. Attraktiv handel handlar bl.a. om -Fyl lda och tillgängliga lokaler -Gott bemötande -Miljön runtomkring -Tillfredsställande utbud av va ror och tjänster För att närma oss detta har vi i projektet gjort insatser som kompetensutveckling för handlare (via bl.a. Dalalyft) skapat bättre möjligheter för gemensam marknadsföring (hemsida), kopplat ihop kultur och handel i gemensamma aktiviteter (musikalisk lucköppning, interaktiva kulturva ndringa r ), arbetat för att stråket Hedemora station (resecentrum) ner till riksväg 70 och Morängets handelsområde ska hänga ihop och ge en positiv upplevelse för besökare och för ett ökat utbud av butiker (mer verksa mhet på stora torget, trafikplanen och företagarträffarjföretagsbesök Moränget) Sa mtliga insatser i projektet bygger på, och har varit beroende av samverkan mellan Köpma nnaföreningen, fastighetsägare, kommunala tjänstemän och Hedemora Näringsliv AB. För att fortsätta arbetet när projektet avslutas krävs en lå ngsiktig finansiering av i första ha nd centrumsamordnarens roll. Den modell som föreslagits för 2014 är en miniminivå dä r fastighetsägare, Hedemora kommun och köpmannaföreningen tar 1/ 3 vardera och att den lägsta summan är kr vardera under Köpmannaföreningen har beviljat kr och samta I pågår med fastighet säga rna där vi till dags dato fått klart med kr. Arbetet kommer på läng r e sikt tro ligen att kräva en högre finansiering och arbetet under 2014 kommer i första hand att fokusera på att tydliggöra formerna för- och den lånsiktiga målsättningen med detta arbete. Eventuella aktiviteter kommer det att sökas annan finansiering för. Stig Hjalmarsson, representant för fastighetsägarna och Daniel Tengstad, ordförande Köpmannaföreningen ställer sig positiva t ill denna ansökan. Hedemora ,.. I I.() ~./ ~ ) Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Box Hedemora

15 Jennifer Berglund IKommunstyrförv övergripande IKommuns! Från: Skickat: Till : Kopia: Ämne: Bifogade filer: Annika Strand IKommunstyrförv övergripande IKom den 26 januari :17 Annika Jax IKansliavdelning IKommunstyrelseförval IKommunstyrtörv övergripande I Kommunstyrelseför K'.S03{, - / 'I J '11 BILAGOR TILL ÄRENDE NR... G ~ 2- ( SIDOR) Barbro Sterner IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltnlng VB: Remiss Regionalt Serviceprogram Följebrev rem iss RSP pdf; Remiss RSP docx; Service i Dalarna ANALYSUNDERLAG.DOCX; Insatser för (2).docx; Sändlista remiss RSP xlsx Hej Till beredning. Barbro, kan du lä sa igenom materialet och ge synpunkter till politiken här./mvh An nika Frän: lundin Sten-Rune Skickat: den 28 januari :04 Till: lundin Sten-Rune Ämne: Remiss Regionalt Serviceprogram Bifogade dokument är inbjudan till att ge synpunkter på förslag till nytt Regionalt Serviceprogram. Sista dag för kommentarer och förslag är 28 februari Hälsningar Sten-Rune lundin ~~ STEN RUNE LUNDIN IUinss/yrelsen Dalama jregionall serviceprogram OBS! Nya telenummer Telefon växel: I Telefon direkt: Postadress: Falun E-post: sten rune Webbsidor: l _ Facebook: ansstyrelsenidalarn a I se _ dalarna se

16 ---~ 1 (1) Remiss Regionalt scrviccpro{;ram Bifogat material ät underlaget för det regionala serv1ccprogram mct Länsstyrelsen har av regeringen uppdraget att ta fram och genomföta regionalt sclviceprogram för P{'J:joden Riktlinjer för fmm tagningcn utfonnadcs av Till"äxtvcrkct och sändes till länet 27 september Oärcfccr stattade processen i Dalarna med att diskutera inom ramen för pågående program i dc arbetsgtuppcc som utsetts. Dessutom samlades representanter fö r partnerskapet till ett arhctsmötc 26/27 november. Bifogade dokument är programföl1>lagct samt två bilagor för dels aktiviteter 20 14, dels Service i Dalatna inför nytt regionalt seniccprogratn. lntresserade jllhjuds att lämna kommentucj' s}'npunkter och forslag till Länsstyrelsen senast 28 febmari. Kommentarer etc sänds via e-post till Sten-Rune Lundin Stcll-rune.l ssty relsen!s~ P. )un dag som ovan E nhetschef Länsstyrelsen Dalarna Postadress FALUN Besöksadress Asgatan 38 Telefon Fax Web E-posl PIusgiro Bankgiro Org nr

17 Sändli.t. Remi ss RSP Heidkamp Peter Persson Göran Enoksson lars Områdeschef Marknadsomrädeschef Näringslivssekreterare Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Avesta kommun peter. fbetsformed~en.se rmedlingen.se lar s.enok Emtebrink carina Friberg Anders lars lsacsson Oybvik Ingelin Fredriksson Ulla Jansson Gun-Britt lindborg Gunnel Granat Asa Jan Bohman Sved"etun Asa Jöngren Sara Nilsson Ur Alf Jonny Gahnshag Noren Linda Avesta kommun Kommun,hef Kommunalråd Borlänge kommun Pensionärernas Riksorganisation, PRO Dalarna Synskadades Riksförbund, SRF Dalarna Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO Kommunchef Kommunlaråd Näringslivschef Verksamhetsledare Sveriges Pensionärsförbund, SPF Dalarna Kommunalråd Näringslivschef Avesta kommun Avesta kommun Avesta kommun 80rlänge Borlänge Borlänge Borlänge Borlän e Kommun Borlange kommun Borlänge Kommun Coompanion Dala-Järna Falu kommun Falu kommun t~.s e anders. fr fars.isacsson av sta.si!. in elin.d bvik borlame.se ulla gunnel.l asa. Nygren Dan Andersson Gösta Bruhn Asa Grundström Göran Hanna Enochsson Helena Kommunchef Landstinget Dalarna Högskolan Dalarna Region Dalarna Region Dalarna Falu kommun Falun Falun Falun Falun dan.n ren falun. n. rundstrom re i ndalarna.se helena.hanno. n hsson regiondalarna.se Holm Elisabeth lundberg Marianne rojektledare Winnet Dalarna, Region Dalarna Stiftelsen Minerva, Dalarna Falun Fa lun EIi~beth.Holm re iondalarna.se president(&lminerva.nu Nilsson Kerstin Stridh Joanna Hedin-Sahlin lisbeth landstinget Dalarna, handikappkonsulent Falu kommun Regionchef Fa lun Fa lun Företagarna oanna.$ ridh falun. Ringsbv Karin Regionordförande Företagarna Helin Per Försäkringskassan r.helln forsakrin sl<assan.se Gyllander Gunnel Lindfors Ingegerd Sofia Jarl Löfgren Karin Stoltz Lena Wilstrand In er Ber Anders Kommunchef Näringslivsansva rig Kommunalråd Hedemora Näringsliv Hedemora kommun VD, Hedemora Näringsliv Lokal strateg!näringslivsfrågor Gagnet kommun Gagnet kommun Gagnet Kommun Hedemora Hedemora Hedemora Hedemora kommun unnel. Ilander n f. I na.stolu h d mora.se in er h demoranarin stiv. Strand Annika Kommunchef Hedemora kommun Ulf hansson Boström Johan Eriksson Bengt Kommunlaråd Ordförande Förvaltningschef Hedemora kommun Hela Sverige ska leva Dalarna Högskolan 2

18 = ISlik., l Ka'",,,, l'o".'ojoh" iii, =,, IUlrika il',,, ~, m,, M,rt', ~, IW'h' P.w,, " ~ IM"",,,,,,IK"", 19, I "I,. ",.,,..,,,, " :: ~,, i IG" Gö,,' ",,. i IOlsson Marie,, I L""",d.",, 0",.0', GO",, 1""0' 0",.0', ", INII"o,,-,,",, 1""0' D"""' ",,, ~,.,, ~,.. i,abbe 'I,,,,.,, " ~.., I.,, " ISä"", H.,eo,., ISä"" i

19 ,,.I I ",,, " j,w7,, iii C,mlll, IW7 iii. iii I.. F,Id,,,,,,, Llod, S,,," P'g' j B"", H,oo, Got" ',Ik " " D",d,,. I"'d" I Polisen Dalarna Hassis linnea IRegion Dalarna,,, I, M'go",, I, I Höö, Region Dalarna,,, k o<h,,, Llg" ",,,,.Ii II S,b,' St" Polisen Dalarna I, B"g' troooy, ~ j II. I, = I, " ",, I, ",, I

20 Somaliska föreningen Somaliska föreningen

21 Dalarnas regionala servicer Untorp, Orsa Foto: Mostphotos Näringslivsenheten Sten-Rune Lundin och Birgitta Laszlo Länsstyrelsen Dalarna Postadress Falun Be söksadress Asgatan 38 Telefon www _lansstyrelsen.sejdalarna

22 Innehåll Inledning Bakgrund Analys... 8 Dagligvaror Drivtnedel Beraltjänstcr ~.. IIiii~~ Pakct, P'''tnerska[> ,A ~?"I_F 18 Kommunalt deltagande... "I'.,,,c.~,.. "<"" "" HåUbar utveckling Prioriterade Servicclösningar i Område "L... \;;. C"" Jf lusk- och km"d'e;is; s","p",c<""röd för planerade insatser O IU'eärld sbcc'.knil... ~J' L''''''de~h ~~n!~ rvä rd~~\g y Service i Darl"n,. analysunderlag

23 Inledning De regiona/ä semi/.'eprogra/jl/j/cii Jka lämnas lill NäringJdeparlm/f:l/IeI.sCllasl den f.j Illars De regiolloln semictprograjjlfllcfj ska Mtja gäl/a od) g(l1oljjjonu frå" dm l tlpri/2014. R;kllinl~r fur fmmtal-?0<.k och ~,:nomfiir;ulj ~ ~y n'~u"ab scn";c'1''''l'rnm 21!l4- ljllll Dalarna är ett differentierat län, med sram skil bruksoncr och jordbruksbygd i söder till fj " Borlängeregionen med invåna Silja! -byg fmnmarksomtådcn och västra k: genomströmning av fjällruristcr. hur, befolkning och näringar. Från arcmellan finns Falun kultur och turism, vidsträckta Det ställer höga krav på landsbygden. Lokala fö,~-' samordnare, ~ö"dh,ctj' arbetet för en god och [imlig servicenivå på!tu::!'!''!';". grad styra utfo rmningen av scrvicclösningar. ng'lilf!l'k" mm,,, n,m>a i spetsen, och med Länsstyrel sen som un'ecklas utifrån unika lo kala förutsättningar visar tydligt diffe rentieringen, men också en form igl?<,dc,i"-l,:),fcn som har lägst. tillgänglighetsgrad för service har också sämst ocl){cfl,,'iv bcfolkningsurveckling. De präglas generellt av traditionella könslltil"'cr, begränsad arbetsmarknad och låga fa stighetspriser. ~~r:;mcck ling"n som en viktig fniga i kommande arbete. Där man tidiga re ~oble lncn utifrån att samhällsservicen försvinner från landsbygden mås te fokus framåt vara att förändra en stilla stående eller negativ befolkningsutveckling. När butiker läggs ner sker det ofta som en följd av invånarnas ändrade konsumtionsvanor. Stormarknader lockar med lägre priser och det är inte tillgången till dagligvaror som många saknar när butiken läggs ner, utan den roll butiken spelar som social mötesplats. De som kan aka till stormarknader blir också mindre beroende av beraltjänster och ombudsservice på hemorten. De som drabbas hårdast av försämrad service på landsbygden är dc som inre har tillgång till bil och ny teknik, eller som inte får bankkort och konton. I kommande RSP i Dalarna kommer yi att 3

24 fokusera på de grupper på landsbygden som riskerar att marginaliseras i dcn ufvec kjingen. Genom an flera landsbygdsbor kan ca del av service ökar den kritiska massa som gör att servicenivån kan behållas. Många excmpel har dessutom visa l att de åtgärder som tas fram utifrån en marginaliserad grupps behov, ofta blir bra for de flesta. Det innebär också att arbetet i RSP genomsyras aven helhetssyn som omfattar jämställdhet, integration, mångfald och ävcn miljö. I arbetet Illcd RSll i länet har vi träffat samtliga kommunlcdningar och många näringslivschefcr och landsbygdsufvecklare. Vi har diskuterat med handikapp- och pensionärsorganisationer, forskare och fö reträdare föl" en rad aktörer i samhället. Länsstyrelsens egna sakkunniga i frågor om jämställdhet, integration, miljö- och klimat frågor har. rit till stor hjälp och inspiratio n. Som grund för vår analys har vi också sa mmanställt ett brett kunskapsunderlag om sec\ticc, näringar och demografi i länet. Undcrlaget fi l""~~i.ii~~~1 till Dalarnas RSP. Bakgrund De Il!giollola JenJiceprogm""'Jell frir Ilen l/iaroetal ",ed hlil/!}i! lill ofh ",ed till/l(jralogollde al! etfimmheler orh klljl1kap/råll dcl! lidigtlf"e progmll/pniodm../l//liiilcl/lll!giollola lemiceprogra", lk.tl frall/gå "ilka etfonmheler orh Idrdoltlar SOIl/ jim/s fråfl gmomjörda illsolser och ok/im/eler i liffigare progromperiod sa",1 1)fI,. dessa ska las IiIIt/am. o h dsbrgdsfrågorna står infö r större utmaninga r än någonsin. Det Wc' och Monika Rönniund i sin rapport Så arbetar Dalarnas kommuner m ed {sutveckling 2012, på uppdmg av Dalarnas RSP. De menar att det är viktigt ~!'!I.."r,' ~rimlige n kan klara i sammanhanget. Efterso m programmet skrevs för en an dess utom frågor som ansågs som mycker viktiga då, nu vara överspelade. Vi menar ait det processinriktade arbetssä tt som beskrivs i riktlinjerna inför kommandc RSP, därfö r är rclevaol och intressant inför fortsätmingen. Det är ocksa något som efterlysts av flera följeforskare i Dalarna under nuvarandc programpcr;od. Nuvarande RSP utvecklades i nä ra samarbete med kommunerna. Trors del ses det av flera som ett top d own~pro j ek t, och möjligen kan det bidra till att några ko mmuner i in tervjuerna inför rapporten känner brist på motivation för RSP-arbeter. Erfarenheterna och följe forskningen (din nuvarande programperiod \'isar dessutom att kommunerna är olika organiseradc. Dct varierar 4

25 "ilka funktioner som deltar i RSP-arberel och i vilken grad kommunledningen är eng.tgerad i scrviccfrågorna. Frågan har inte samma prioritet i alla kommuner. Det fmns ocbå olika uppfanningar i frågan inom ko mmuner, beroende på fu nktion. Inom kommunerna förekommer intern kritik mot att centralorten priori leras framför kringliggande mindre orter. Näringslivsenhercrna är visserligen oftare engagerade i arbetet för landsb)'gdsutveckling numera, men få r kritik för att de främst prioriterar rena näringsli"sfrågor. Inför arbetet med kommande RSP är det viktigt att kommunledningnrna är ln"ol"erade. De personer som utses att arbera med f tågorna i kommunen måste också ha kommunledningens mandat j det konkreta arberet, och tid avsatt för an arbeta med frågorna. Det finns en frustration över hur kommunerna på sikt ska klara serviccförsö. befolkade delarna av kommunen och krasst handlar det om ekonomiska realitet mellan kommunerna är i dagsläget begränsat och flera efterlyser mera fleta kolllmunö"etskridande projekt fö r att hitta lösningar. Det rycks också vara så att utveckling satbeten som dtivs i', <o)... "n',; met nytänkande och öppenhet. Flera av dc intervjuade j länge "i branschen" anser att man arbetar unge far på '.i'''''''' många år sedan och att det finns ett beho" a" {ö,cnl.el e glest 1IIiI;.l:o'... a i behov av, PP""t, som arbetat \ i~rn<a idag som för Lösningnrna för service set olika ut bcw,""l~.~ :V ", "~"'''J '' liiiiip,in!;al Därför är förutsättningen för ett framgångsrikt arbete lilom ~glil,c,nang, liksom samarbelet med byalag, föreningnr och andra samarbetspartner och etc och omvärldsb evakning. ".7 _,.. arbetet ska Länsstyrelsen "am en N"F"ul[,:ytc, plattformar för möten, information t I Dalarna finns en vil organisationsformer. r del arbelet, eftersom d det finn s ct( kr""... ~ att prova nya samo rdningslösningar och itcten i n ' nga m yndigheters rcgc1verk upplevs dock som hinder i. n prova nya lösningar på enskilda platser. Dc upplever att r alltid mås te genomföras i hela landet, oavsett om det finns å tillåtelse att hina nya lösningar på enskilda platser, anser dc. 'analyser av service - serviccftågnn i den kommunala processen, på RSP, beskriverjohan Kostcla och Bengt Welin (201 1) en modell för att [ägan i den kommunala planeringen. En del kan vara art göra ortsanalyser, som Id annat det som scrviccplanerna innehåller idag. Dc ska i så fall göras tillsammans med invånarna och metoderna kan utvecklas till arr innehålla användandet a" modern teknik, tillsammans med fysiska mö ten. Analyserna bör handla om "ilket utbud av tjänster och service som ska finnas och hur den fysiska miljön ska utvecklas. En viktig del är också arr analysera \ ilka förutsättningar en Ort har att upprätthålla funktioner. Vi menar att planeringssystemen i kommunerna behö" er utyecklas för an integreras med varandra och pavcrka varandra. 5

26 Detta stöds också a\' Kostela / Welin i rapporten. Orrsanalyscr kan ingå som en av flera delar i exempelvis kommunernas översiktsplaner. Planeringen behöver bli en bredare aktivitet med fl era människor inblandade j ko mmunerna. Analyser, samhällsutveckling och planering är beroende av engagema ng. E ngagcmang skapas genom delaktighcl, vars fö rutsättning är kommunikation: Tankemodellen kring delaktighet och en a e ang förutsättning fö r att skapa engageman mycket som talar för ett behov av vik ten av kommunikation som en ssutom visa r följe forskningen att det är En studie gjord av Dalarnas 11~,,!\. '~.~ uppdrag av Dalarnas RSP områdena inom RSP. ::Iisabeth AllIlbcrg och Johanna Jansson 2011 ) på mcd deltagare i arbetsgrupperna fö r de olika ts]>. Studicn visar också att det krävs en helhetssyn på m IlS önskemål att Länsstyrelsen ska driva frågan på ett gel m kunskapsstöd till kommunerna i detta arbete. Många har funktion fö r omvärldsbevakning infö r kommande program och xpertkompetens inom strategiska områden. Dialogen med partnerska pet ~~... 7, n av att hitta former fö r kunskapsutbyte och lärande. Idag menar många :\tt a rån programmets olika aktivitetcr inte sprids och därför inte får fu ll effe kt. Vi mcnar att Länsstyrelsen i kommande RSP ska spela en viktig roll för kommunikation. info rmation. kunskapsspridning/ Järande och omvärldsbevakning. Utbudet av service och möjligheterna att tillgodose de egna bchoven har ö kat markant, för dc medborgare som kan använda ny teknik. Det är en utveckling som under många år påtalats som landsbygdens möjliggörare. Vi blir dcssulo m aut Iller benägna an rcsa till arbctct och kravcn p å boendemiljö ökar. Dct borde alltså vara " Bingo" fö r landsbygdcn, skriver Welin och Rönniund i ovan nämnda rapport för RSP. "'Mcn tro ts detra minskar befolkningen på landsbygden och frågan är varför? Att ställa obckväma frågor är ett vcrktyg fö r förnyelse." En av dessa frågor ä r 6

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

* Bevara: Bevara genom brukande, landskap, ekosystem och biologisk mångfald

* Bevara: Bevara genom brukande, landskap, ekosystem och biologisk mångfald KS 2013/5/1 Nedre Dalälven 2012-12-18 Till kommunstyrelsens ordförande Inbjudan till utvecklingsråd för Biosfårområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven Bakgrund 20 Il utsåg Unesco Nedre Dalälven tilllandets

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2014-03-24

KS SU PROTOKOLL 2014-03-24 KS SU PROTOKOLL ~ HEDEMORA SammantrMesdalum "" 1(21) Plats och tid Tjadernhuset, lokal Vargen, kl. 13.00-16.30 Beslutande LedamOter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se narvarolista sidan

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ii.hedemora sammamr ädesdatum 2014-03~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl. 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

PM 2014 01. Service i Dalarna

PM 2014 01. Service i Dalarna Bilaga 1 PM 2014 01 Service i Dalarna Inför RSP 2014-2018 Foto: Emma Erkers Näringslivsenheten Sten-Rune Lundin, Birgitta Laszlo Länsstyrelsen Dalarna Telefon 023 810 00 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Innehållsförteckning Inledning och syfte....3 Avgränsning....3 Kopplingar till andra program....3 Bakgrund........4

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-24 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget "Kom till gården i Svartådalen".

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Kom till gården i Svartådalen. SALA KOMMUN Bilaga KS 2012/61/1 SALA KOMMUN Ink. 2012-03- 2 6 1 (l) 2011-03-20 SKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Information Sala SKRIVELSE Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 5(24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 110 Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 Dnr 2012/90 INLEDNING Förbundet Agenda

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer