STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1"

Transkript

1 STAffiVISJORPS ICO&Iftll t2 1

2 STAFFANSTORPS KOMMUN \ 1/1 b. Länsstyrelsen i Skånelän PROTOKOLL Ny ledamot i kommunfullmäktige ILi - ks-1--'6 onr: Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 maj 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Staffanstorp Parti: Sverigedemokraterna Ny ledamot: Sören Larsson Avgången ledamot: Jimmy Åkesson Någon ny ersättare kunde inte utses. Sören Larsson har utsetts genom lottning. Vid lottningen närvarade länsassessor Therese l Ortner, byrådirektör Marie Fender och förvaltningshandläggare Maja Wixenius. l D en som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Slaffanstorp Ledamot Ersättare LeifWidmark Sören Larsson * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. D en som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. Kopia till Kommun&:trdsting Ny ledamot Parti

3 Länsstyrelsen i Skåne län o PROlOKO L 1/J Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 maj 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Staffanstorp Parti: Staffanstorpspartiet Ny ersättare: Lars-Erik W ikman Avgången ersättare: Ingrid Karlsson STAFFANSTORPS KOMMUN o Diarienr co l~. (02J Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Slaffanstorp Ledamot Ralph Friberg Ersättare l. Stefan Qvick 2. Lars-Erik W ikman * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. Marie Fender Gk//~<!:1~? ~Pitt- tj!>--16 t:l/ tf lf(;iw~

4 Michael Lavesson Friggs, iig l O Hjiirup, t- T elefon: E-posl: micijac ail.com Datum: 20 1, STAFFANSTORPS KOMMUN T ill: Kommunfullmäktige Stalhlllslo rp kommun Il ej J ag vill härmed avsäga mig uppdraget som ordimuie ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Anledningen är attjag inte har den tid och intresse det krävs för att fortsätta med mitt uppdrag. Ber om ursäkt för de oangelägenheter detta bidrar till HMJJL-- Michacl Lavesson

5 STAFFANSTORPS KOMMUN ~ l-j - KS - 20 Interpellation. Hjärup Ordförande i KS Christian Sonesson Kostnaden for de nya fotbollsplanerna i Hjärup är beräknad till 31 miljoner kronor. Kommer kostnadsramen att hålla? Ovanstående fråga hade jag lämnat in i en interpellation som jag drog tillbaka efter den ekonomiska redovisningen vid kommunstyrelsens sammanträde 12/ som visade på en ökning med 8 millioner. Därfor blir min fråga i stället; Hur kan ni räkna så fel nästan innan anläggningen är påbörjad? Vem är ansvarig for att man räknat fel med en kostnadsökning av 25o/o. Hur stor är ytan som inköpts till planerna? Vad kostade inköpet av marken till anläggningen? Är den summan inräknad i de 31 miljonerna plus åtta extra som kommit till? När man presenterade planerna om att bygga en ny anläggning påstod ni att försäljningen av marken från den gamla idrottsplatsen skulle inbringa lika mycket som den nya anläggningen kommer att kosta. Är detta ett påstående som ni fortfarande håller fast vid? Rolf Lind. H a upsbo. Johannas vag 10, Hjarup, Tel: se Ledamot, Kommunfullmäktige. Ledamot, Miljö o samhällsbyggnadsnämnden Ersättare, kommunstyrelsen

6 . ' STAFFANSTORPS KOMMUN 1. Interpellation. Christian Sonesson Nya Moderaterna Staffanstorp Hjärup När jag städade bort MP från mina skrivbordslådor hittade jag ett par utskick som M. gjort inför tidigare val. Till valet 2006 var ert program for framtidens Hjärup bland annat: Krav på att spåren genom Hjärup ska grävas ner i en tunnel. Detta blir inte av! Förbättrade bussförbindelser mellan Hjärup och Staffanstorp. Ingen forändring eller forbättring har skett på 8 år sen valet 2006! Utbyggnad av den offentliga servisen. På vilket sätt har detta skett sedan 2006? Bättre förutsättningar för kommersiell service. Fakta är att spelbutiken i Hjärup har försvunnit! Postens paketservice finns inte kvar längre! Bankomaten är numera borta och kvar är bara ett "hål i väggen"! En kraftigt förbättrad grönyteskötsel. Trots en betydligt högre kostnad har grönyteskötseln försämrats! 2010 lovade ni i ert Hjärupsutskick att 2011 ska arbetet med en Hjärupspark påbörjas och en idrottsplats byggas. När det gäller parken så har ingenting skett sen 20 l Ooch bollplatsen kommer inte att ens vara halvfårdig under detta året! Mina frågor utifrån ovanstående blir därför: Kan man lova vad som helst i valrörelser men sen bara "sopa löftena under mattan efter valet"? Det är kanske fler än jag som behåller gammalt valmaterial! Rolf Lind. Hjä u sbo. Johannas vag 10, Hjärup, Tel: Ledamot, Kommunfullmäktige. Ledamot, Miljö o samhällsbyggnadsnämnden Ersättare, kommunstyrelsen

7 [20t"O Vi lyssnar och tar till oss. l vintras knackade Moderaterna dörr i Hjärup och bjöd på kaffe vid tågstationen många tidiga morgnar. Under dessa möten med flera hundratals personer har vi fått väldigt värdefulla synpunkter och ideer om hur Hjärup kan fortsätta utvecklas. Vi vill gärna tacka alla er som bidragit med goda ideer! Tillsammans med Hjärups byalag och Hem och Skola har vi funnit en bra form för dialog och ideutbyte. Detta har bland annat lett till förslag om att: Moderaterna arbetar för att Södra stambanan genom Hjärup ska förläggas till en tu nnel. Vårt program för framtidens Hjärup: scoutparken blir kvar Ingen bebyggelse närmast skolan Maximalt tre våningar höga hus l. Nej till genomfartstrafik. 2. Krav på att spåren genom Hjärup ska grävas ner i en tunnel. 3. Bussförbindelserna mellan Hjärup och Staffanstorp måste förbättras. 4. Krav på att en riktig vårdcentral ska inrättas i Hjärup. 5. Balanserad tillväxt i Hjärup. Utbyggnaden av den offentliga servicen måste gå hand i hand med bostadsbyggandet. 6. Bättre förutsättningar för kommersiell service. 7. En kraftigt förbättrad grönyteskötsel redan <. Ny park och ny idrottsplats nästa år påbörjas arbetet med att anlägga en ny park och att byqqa en ny idrottsplats i Hjärup. Bland annat fler bollplaner och nya klubblokaler finns i planerna. Arbetet med att utveckla stationsområdet har påbörjats tillsammans med Trafikverket (tidigare Banverketr För att få en trivsammare miljö med mindre buller ska järnvägen sänkas ner. En bred och ljus passage under järnvägen ska binda samman den östra och västra sidan. -~

8 Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider Enligt den nya skollagen som bötjade gälla den l juli 2011 ska kommunerna sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, "i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas forvärvsarbete och familjens situation i övrigt". I hälften av landets kommuner finns inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta ställer till problem for de föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden. Affärernas öppettider tenderar också att forlängas på kvällstider, helger. Barnomsorgens öppettider hindrar en av fyra deltidsanställda inom detaljhandeln att arbeta heltid. Det är ett extra stort problem for ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. Avsaknaden av barnomsorg får inte utgöra ett hinder for föräldrar att ta ett jobb. I vår kommun har vi tom morföräldrar (70-75 år) som kör från Simrishamn (såväl sommar som vinter) for att tillgodose dotterns behov av omsorg på obekväma arbetstider (samtycke har skett med berörda om att få nämna detta). I en del fall har man hänvisat till Röda stugan i Lund och det kan säkert vara ett alternativ for en del föräldrar men inte för alla. En del arbetar i Malmö och då är inte Lund en optimal lösnmg. Vi menar också att barnomsorgsgarantin bör gälla även barnomsorg på obekväm arbetstid, eftersom det skulle ge en tydlig signal till föräldrarna om den rättighet som finns i kommunen. Det forhållandet att behoven ser olika ut i de enskilda fallen är inget argument mot att utöka barnomsorgsgarantin till att även gälla barnomsorg på obekväm arbetstid. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider och lyfta fram vilka hinder som finns att tillgodose behovet, att Staffanstorps kommun fastslår föräldrarnas rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, att infonnationen om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid når ut till hela målgruppen (d.v.s. samtliga föräldrar i vår kommun), att inom ramen för översynen/inventeringen ska också frågan om ett "nattis" (en forskola som har öppet dygnet runt) undersökas. F'' S cialde~mk erna storp e_ , Ptct 7:7~~~ Werner Unger (S)/ Carina Dilton (S) ~~~l\l70 ~ a~ Pia Jönsson (S) Laila Olsen (S) Rickard Severin Ekström (S) STAFFANSTORPS KOMMUN l Diarienr ZO [t-f.'0'-!.q_.. - """""------~-- '

9 KANSLI STAFFANSTORPS KOMMUN T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-203 DATUM: VAR REFERENS: Anmälningar KF Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att informationen läggs till handlingarna Beslutsunderlag a) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om fiberband i Hjärup. Dnr 2012.KS.36 b) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om detaljplan för Tågvägen. Dnr 2014.KS.l18 c) Tekniska nämndens beslut med anledning av motion om belysning av spontanidrottsplatser. Dnr 2013.KS.193 d) Revisorernas granskning av leverantörsskulder och dess system. Dnr 2014.KS.204 e) Tekniska nämndens beslut med anledning av medborgarförslag om cykelväg från Knästorps kvarn till väg 108. Dnr 2014.KS.10 f) Tekniska nämndens beslut med anledning av medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens soptunnor i Staffanstorps kommun. Dnr 2013.KS.336 g) Socialnämndens beslut med anledning av motion om ökat ekonomiskt bistånd till Lunds kvinnojour. Dnr 2013.KS.212 h) Kommunstyrelsens beslut 61/14 om ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun perioden januari - mars Dnr 2014.KS.176

10 KANSLI 2(2) STA~6~~1~RPS T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-203 DATUM: {yyyy-mm-dd} i) Kommunstyrelsens beslut med anledning av motion om utbyggnad av el-stolpar för laddning av elfordon i tätorterna. Dnr 2013-KS-95 j) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om att få alternativ till margarin vid skolmåltid. Dnr 2014-KS-72 k) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat i alla verksamheter i Staffanstorps kommun. Dnr 2013-KS-335 l) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup. Dnr 2014-KS-30 m) Socialnämndens beslut med anledning av motion om att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor. Dnr 2013-KS-310 n) Socialnämndens beslut med anledning av medborgarförslag om lokal med aktiviteter för ungdomar. Dnr 2014-KS-66

11 i J STAFFANSTOR PS I(QMMUN Kommunstyrelsen 29(33) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Besvarande av medborgarförslag om fiberbredband i Hjärup 2012-KSa36 Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 20'1 2 att överlänrna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslu t. Medborgarförslagsställaren vill att kommunen ska stä för nergrävningen av kabeln och att de som vill ansluta sin fastighet bekostar anslulttingen. Yrkanden Ordföranden Christi an Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till det i ärendet red ovisade anse medborgarförslaget besvarat. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 70, Tjänsteskrivelse daterad Medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslu t J 77 20J 2 Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande r.5

12 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2012-KS-36 DATUM: VÅR REFERENS: Inga-Lill Hellberg l ngali Il. Medborgarförslag om fiberbredband i Hjärup Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. Kort sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit angående nedgrävning av fiberkabel i Hjärup. Förslagsställaren vill att kommunen ska stå för nergrävningen av kabeln och att de som vill ska få ansluta sin fastighet bekostar anslutningen. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Tjänsteskrivelse, Ärendebeskrivning stahanstorps Fibernät AB har beslutat att bygga ut fibernät till alla som är intresserade i stahanstorp och Hjärup dock behövs en anslutningsgrad på minst 40% inom ett område på ca 100 personer. Beslutet med 40% inom ett område är taget ur ett ekonomiskt perspektiv. Att bygga ut ett nät till alla oberoende av intresse skulle vara väldigt kostsamt. Beslutet är taget med grund att inga skattemedel ska användas för utbyggnad. stahanstorps Fibernät AB har gått ut med erbjudande i både stahanstorps och Hjärups tätort. I Hjärup finns 4 st beslutade områden och fler är på gång. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Medborgarförslagsställaren, Fredrik Delbo

13 r STAFFANSTORPS KOMMUN l ~ Med borgarförsia g STAFFANSTORPS Dlarienr _ KOMMUN F örslagsställare.~~ ' Namn J-l Adresslj':.va~ LJ Postnumme~f563 l Postadress TjdiUtJ b ~lanketten skickas till : Slaffanstorps kommun l Telefonnummer Kansliet statfanstorp 1 v - sid 1av2 Förslaget Presentera här kort ditt medborgarförslag t 1oeroreuoano Ull tijarup kw'w\ VY\~ ""'e'v1 S 4 ~ \ {6{ V'l.e V '(J re.. v V\;~ O G V\ ~ Sovn. V,' l\ CA V).S l u+c,_ S; r'\ ~~~{ fö { c).v\ ()v\) k.o ~# Le Y\ f 0.5t(5 h ej- Motivering Här kan du lämna en mer utförtig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gäma varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras (fortsätt på sidan två om du behöver mer utrymme]: r j ag läser om Staffanstorps kommun står det ofta att denna kommunen ligger i framkanten av utveckling, m en i ad undrar jag? Att få in ett fibernät till Hjärup skulle göra att vår by skulle bli än atraktivare än den är idag. D t är 2012 och vi kör över telenätet skrämande för att vara en så modern konunun. N 'r det kommer fibernät till Hjärup kommer fler företag och de som vill jobba hemifrån kunna göra detta på ett p oblemfrit sätt. Det är mindre kommuner som har fibernät fult utbyggt. grävde för fibernätt till skolorna här i Hjärup varför fotsatte ni inte? h F edrik Delbo Postadress 24S 80 statfanstorp Hemsida Telefon 046-2S Telefax 046-2S ss 70

14 ~ STAFFANSTOHI'S I<OMMUN Kommunstyrelsen 33(33) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Besvarande av medborgarförslag om detaljplan för Tågvägen Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den10mars 201 4, 68 att överlämna till kommu nsty relsen a tt besluta i medborgarförslag orn de talj p lan för Tågvägen. Medborgarförslagsställaren vill att en skriftlig utredning ska göras av miljö- och samhällsbyggnndsnämndens beslut om a tt stälin ut ett förslag till detaljplan för Tågvägen i Hjärup utan att det har funnits någon till d etta detaljplaneförslag fogad barnkonsekvensbeskrivning. Medborgarförslagsställaren y tttar sig i ärende t. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslä medborgarförslaget. Särskilt uttalande Den socialdemokratiska gruppen avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att de inte vill bebygga Tågvägen. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och fim1er att kommunstyrelsen har beslutat i enlighel med de tta. Beslutsunderlag Kommunstyre lsens ordförandes skrivelse da ter ad J 1 Medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut 68, 2014 Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande c s rtj

15 STAFFANSTORPS KOMMUN Förslagsställare Namn jlennart Friberg Medborgarförslag Presentera här kort ditt medborgarförslag Blanketten skickas till : statfanstorps kommun Kansliet Slaffanstorp Adress j Näktergalen 29 Postnummer l l Postadress Il... HJarup l Telefonnummer Förslaget Presentera här kort ditt medborgarförslag Utredning måste göras angående MoS s beslut att ställa ut detaljplanen för Tågvägen utan at1 göra någon form av barnkonsekvensbeskri vni ng. Har MoS tagit ett beslut stick i stäv mot vad KF och därmed Slaffan storps kommun står för i alla sina översiktsplaner? Man bebygger BMX-banan och tar bort ett skolområde som enligt en av sakägarna används dagligdags av elever, utan beslutad plan för kompensation. MoS säger själva att man inte har gjort någon utredning och "Planen berör inte mark för skoländamål." Är det så Slaffanstorps kommun ser till barnens bästa? Samtidigt har kommande "stadspark" bantats med 12 Mkr. Ingen politiker vet vad resterande 18 Mkr räcker ti ll! Utredningen ska vara skriftli g och göras offentl ig så att vi kommuninvånare får full insyn i våra folkvaldas tankar om barn. Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras ( fortsätt på sidan2om du behöver mer utrymme) Slaffanstorps kommun går emot artikel 3 i Barnkonvcntionen. "Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn." ( K F - Tillvä xt 7000, Till växt program för Slaffanstorps kommu n) l samråd sredogörelsen har Mos skrivit : "Utifrån PBL ' s perspektiv omfattas barn av begreppet männ iskor, och eftersom all pl anering enligt lagen tar hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet, så gäller det1a även barnen. Någon specifik barnkonsekvensbeskrivning behöver således inte upprättas." Det är inte frågan om vad lagen säger - det är frågan om trovärdighet och vad Staffanstorps kommun står för! Nedan finns ex på beslut som tagits i KF som visar på kommunens annars så positiva vi lja att flilja konventionen KF - Till växt 7000, Tillväxtprogram för Slaffanstorps komm un Dokumentet redogör för artikel 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen. Man kan bl.a. läsa: " l Staffanstorps kommun är barnkonventionen ett grundläggande styrdokument.... Vid planering av våra nya områden skall planer och deras konsekvenser beskrivas ur barnens perspektiv med... fungerande verktyg som visar barnens perspekti v" KF beslöt att barncheckli sta under en prövotid skall användas till underlag för beslut i Underskrift Ort och datum, ~ /..J..J a. r u f Blanketten skickas till : statfanstorps kommun Kansliet statfanstorp Postadress Staffanst orp Hemsida Telefon Telefax

16 STAFFANSTORPS KOMMUN Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras. (fortsättning från föragående sida) Slaffanstorps kommuns nämnder då ärende berör barn under 18 år K F- FÖP Hjärup-06 (underlag till Framtidens kommun - perspektiv 2038) Översiktsplanen behandlar barnfrågan under många kap itel. Några textudrag: Sid 5 l : "Bostadsmiljöerna är barnens uppväxtmiljö. de är exper1erna och de bör engageras i det fo rtsatta arbetet." Sid 62: "Referensgrupper bestående av olika åldersgrupper bör bildasinfor det fort sat1a arbetet.... länga upp barn... och samtidigt ge dem inflytande över Hjärups utveckling." KF antog följande: "Genom barnkonventionen har Slaffanstorps kommun ansvar för an se till att alla bam och unga får sina rättigheter tillgodosedda."' Kf beslöt om kontinuerlig utbildning för förtroendevalda om Barnkonventionen mm." K F - Framtidens kommun - perspektiv 2038 Sid 5 1: "Underlaget till tordjupningen, FÖP lljärup - 06, redovisar särskilt ett barnperspekti v... Dessa är gi ltiga även för Framtidens kommun.'' KF beslöt att Framtidens kom mun perspektiv 2038 från fortfarand e var gällande. MoS har vid detalj planearbete nyttjat formuleringen '"KF beslöt att barnchecklista under en prövotid skall användas till underlag för beslut i Slaffanstorps kommuns nämnder då ärende berör barn under 18 år. " exempelvis vid J Hjärup park, Vikhem etapp Il och Hjärup BoCentrum. Samm annrttning över tre mandatperioder! Det finn s ledande politiker som står for kontinuiteten och trovärdigheten! Kr: förtyd ligar gång på gång behovet av att göra bästa möj liga för bnrnen genom olika former av barnkonsekvensutredningar. Man gör det direkt i sina översiktsplaner, varför det står utom all tvivel att MoS måste la hänsyn ti ll detta vid sina utbyggnader. Det är alltså inte enbart en policyfråga. Sedan 2009 skickar Kf en mycket stark signal, då man även erbjuder kontinuerlig utbildning om Barnkonventionen för förtroendevalda. Det råder heller ingettvivel om att Mos är fu llt medvetna om K F s beslut då man oft ast ingår i K F samt att vid ell antal detaljplanearbeten valt att hänvisa till behovet av utredning för barn under J 8 år. Sammaninget finns det många frågetecken över MoS arbete. Och ovanstående urklipp är endast ett axplock av alla positiva formuleri ngar som Slaffanstorps kommun om ger sig av när det gäller barn! Är det verkligen så att det bara är luft i orden, i K r: s olika översiktsplaner och policy, eftersom MoS inte ens gör någon utredning när man tar bort BMX-banan och platsen för skolans dagliga verksamhet. Närmare så när det gäller kommunbeslut och påverkan på barnens miljö och verksamhetsområde i Hjärup går knappast at1 komma! Om KF anser att detta Medborgarförslag inte ska behandlas, alternativt all MoS har gjort rätt är det högst rimligt att KF fö ljdriktigt beslutar om att ta bort alla formuleringar i sina styrdokument om an följa barnkonventionen etc. Om KF däremot fin ner att MoS inte har gjort rätt bör detaljplanearbetet för Tågvägen stoppas för åtgärd. Vi pratar om Slaffanstorps kom muns politikers trovärdighet! Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

17 - q Ar ( ANS T ORI'~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) z se) Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott r , STAFFANSTORPS KOMMUN Tekniska nämnden Pierre Sjöströms (S) motion om belysning av spontanidrotsplatser (dn r Tn ) Kommunfullmäktige 161/13, , har till tekniska nämnden lämnat in en motion av Pierre Sjöström (S) om belysning av spontanidrottsplatser. Förslag till svar är utarbetat av fältingenjör Teknisk chef föredrar ärendet. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande: Ordförande Berit Lagergen (M) yrkar att arbetsutskottets ska besluta föreslå tekniska nämnden besluta att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad. Pia Jönsson (S) yrkar bifall till motionen med tillägget att belysningen ska vara tänd till klockan varje dag. Ordförande ställer proposition på båda yrkandena och finner sitt eget yrkande vara bifallet. Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad. Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga l. Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar fältingenjör ärendet om belysning av spontanidrottsplatser. Förslag till yttrande är utarbetat av fältingenjör Vid nämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden: Justerandens sign ~r Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18). - S far f AN 51 ORJ'S KOMMlJN Tekniska nämnden 14 forts Sammanträdesdatum Ordföranden Berit Lagergren (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad. Pia Jönsson (S) yrkar att belysningen på prov ska vara tänd till i Hjärup. Ordföranden ställer proposition på båda yrkandena och finner sitt eget yrkande vara bifallet. Tekniska nämnden beslutar att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga l. Ordfö~tn s sign l Justerandens sign 9f Utdragsbestyrkande

19 Reservation om belysning vid spontanidrottsplatser i Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun har gjort en nysatsning på ett antal spontanidrottsplatser i kommunen. Alla spontanidrottsplatser är utformade för flera olika bollsporter förutom en mindre fotbollsplan med konstgräs är de utrustade med baskettkorgar, streethockeymål och ett stativ för volleybollnät Samtliga spontanidrottsplatser är utrustade med belysning fram till klockan så att de kan användas även på kvällstid. Spontanidrottsplatserna är uppskattade av många ungdomar och stimulerar till en aktiv fritid och är ett ställe där man kan träffas och umgås nära hemmet och skolan. En del av spontanidrottsplatserna ligger en bit från bebyggelse och stör inte omgivningen. Därför anser vi socialdemokrater att man under en tid kan prova ungdomarnas önskemål om utökad tid för belysning och att göra ett försöka med utökad tid för belysning till klockan vid spontanidrottsplats som inte ligger så nära bebyggelse. Vi ser stor vikt av att ungdomarna har en aktiv fritid med umgänge nära sitt hem. Hjärup ~-Roci) ldemo kra terna ~ liotl Pia Jönsson (S)

20 Datum Diarienr: (1) Tekniska nämndens arbetsutskott STAFFANSTORPS KOMMUN TEKNISKA ENHETEN Besvarande av motion om belysning av spontanidrottsplatser (d nr Ks ) Motion ar lämnats in av Socialdemokraterna genom Pierre Sjöström gällande förlängd belysningstid på multisportanläggningarna. Belysningen är för närvarande tänd t o m kl21,00. Det kornmer in klagomål redan nu från boende som vill kunna utnyttja sina trädgårdar utan att bli störda och framförallt på sommaren när det inte behövs någon belysning för att kunna se att utnyttja multiarenorna ändå. Ingen av multiarenorna ligger så långt ifrån boende att dom inte kan upplevas som störande. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta: att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning att därmed anse motionen besvarad. TEKNISKA ENHETEN ~ {j_._} t l~ ~ '- Bengt Larsson Fältingenjör Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax Bankgiro BG

21 Motion om belysning av spontanidrottsplatser De senaste åren har Staffanstorps kommun gjmt en nysatsning på spontanidrottsplatser i form av ett antal multiarenor. De fem spontanidrottsplatserna kommer att ligga i anslutning till Borggårdsskolan, Anneroskolan, Hjärups skola, Tottm ps skola och Kyrkheddinge skola. Alla fem är utformade för flera olika bollspmter. Förutom en mindre fotbollsplan med konstgräs har de basketkorgar, streethockeymål och stativ för volleybollnät En del av dessa ligger en bit ifrån bebyggelse och stör inte omgivningen. Totalt beräknas satsningen kosta 4,2 miljoner kronor. De fem spontanidrottsplatserna är utrustade med belysning så att de kan användas under kvällstid. Spontanidrottsplatserna uppskattas av många ungdomar och stimulerar ungdomar till en aktiv fritid. Ett ställe där man träffas och umgås nära hemmet och skolan. Problemet är att belysningen stängs klockan nio på kvällen (samtliga dagar). Ungdomarna själva anser att belysningstiden borde utökas på helgerna (fredag-lördag) till klockan elva och till klockan tio på vardagar (särskilt under sommaren). Under förutsättning att inte grannarna störs så är deras förslag vält att pröva. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över belysningstiderna på våra spontanidrottsplatser i syfte att utöka ungdomarnas möjligheter till en aktiv fritid. Staffanstorp ~«t ri!ic STAFFANSTORPS KOMMUN o :----- ~ Diarienr 'lo! O. \ '5 ~

22 STAFFANSTORPS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN REVISORERNA Kornmunfullmäktige Kornmunstyrelsen Granskning av leverantörsskulder och dess system PwC har på uppdrag av revisionen i stahanstorps kommun genomfört en granskning av kommunens leverantörsskulder och dess system. Revisionsfrågan för denna granskning har varit om kommunstyrelsens interna kontroll avseende leverantörsskulder och dess system är tillfredställande och ändamålsenlig. Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att kommunstyrelsens interna kontroll avseende kommunens leverantörsskulder och dess system, utifrån kontrollmålen, till övervägande del fungerar tillfredställande och ändamålsenligt. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast till på rubricerad granskning. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Carl-Gustaf Folkeson sakkunnigt biträde Bilaga: Revisionsrapport " Granskning av s tahanstorps kornmuns leverantörsskulder och dess system"

23 STAFFANSTORPS KOMMUN Revisionsrapport r... A.nila.Hilffiä.~ssoi1 ; ;,,!, ::::::,::~munal Revisionskonsult!.! Henrik Friang,. Risk manager Mar s 2014 p wc

24 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Metod Granskltingsresultat Dubbla leverantörer finns inte upplagda i systemet Bedömning och rekommendationer Verifikationsnummerserien är obruten Bedömning och rekommendationer Dubbla utbetalningar förekommer inte Bedömning och rekommendationer Utbetalningar till icke upplagda leverantörer förekommer inte Bedömning och rekommendationer Uppläggning av nya leverantörer görs av behörig personal Bedömning och rekommendationer Attest av leverantörsbetalningar görs av behörig personal Bedömning och rekommendationer Korrekt bank/pg-nummer är upplagda i systemet Bedömning och rekommendationer Sammanfattande bedömning t- Mars 2014 P wc

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer