STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1"

Transkript

1 STAffiVISJORPS ICO&Iftll t2 1

2 STAFFANSTORPS KOMMUN \ 1/1 b. Länsstyrelsen i Skånelän PROTOKOLL Ny ledamot i kommunfullmäktige ILi - ks-1--'6 onr: Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 maj 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Staffanstorp Parti: Sverigedemokraterna Ny ledamot: Sören Larsson Avgången ledamot: Jimmy Åkesson Någon ny ersättare kunde inte utses. Sören Larsson har utsetts genom lottning. Vid lottningen närvarade länsassessor Therese l Ortner, byrådirektör Marie Fender och förvaltningshandläggare Maja Wixenius. l D en som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Slaffanstorp Ledamot Ersättare LeifWidmark Sören Larsson * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. D en som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. Kopia till Kommun&:trdsting Ny ledamot Parti

3 Länsstyrelsen i Skåne län o PROlOKO L 1/J Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 maj 2014 till och med den 14 oktober Kommun: Staffanstorp Parti: Staffanstorpspartiet Ny ersättare: Lars-Erik W ikman Avgången ersättare: Ingrid Karlsson STAFFANSTORPS KOMMUN o Diarienr co l~. (02J Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Slaffanstorp Ledamot Ralph Friberg Ersättare l. Stefan Qvick 2. Lars-Erik W ikman * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. Marie Fender Gk//~<!:1~? ~Pitt- tj!>--16 t:l/ tf lf(;iw~

4 Michael Lavesson Friggs, iig l O Hjiirup, t- T elefon: E-posl: micijac ail.com Datum: 20 1, STAFFANSTORPS KOMMUN T ill: Kommunfullmäktige Stalhlllslo rp kommun Il ej J ag vill härmed avsäga mig uppdraget som ordimuie ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Anledningen är attjag inte har den tid och intresse det krävs för att fortsätta med mitt uppdrag. Ber om ursäkt för de oangelägenheter detta bidrar till HMJJL-- Michacl Lavesson

5 STAFFANSTORPS KOMMUN ~ l-j - KS - 20 Interpellation. Hjärup Ordförande i KS Christian Sonesson Kostnaden for de nya fotbollsplanerna i Hjärup är beräknad till 31 miljoner kronor. Kommer kostnadsramen att hålla? Ovanstående fråga hade jag lämnat in i en interpellation som jag drog tillbaka efter den ekonomiska redovisningen vid kommunstyrelsens sammanträde 12/ som visade på en ökning med 8 millioner. Därfor blir min fråga i stället; Hur kan ni räkna så fel nästan innan anläggningen är påbörjad? Vem är ansvarig for att man räknat fel med en kostnadsökning av 25o/o. Hur stor är ytan som inköpts till planerna? Vad kostade inköpet av marken till anläggningen? Är den summan inräknad i de 31 miljonerna plus åtta extra som kommit till? När man presenterade planerna om att bygga en ny anläggning påstod ni att försäljningen av marken från den gamla idrottsplatsen skulle inbringa lika mycket som den nya anläggningen kommer att kosta. Är detta ett påstående som ni fortfarande håller fast vid? Rolf Lind. H a upsbo. Johannas vag 10, Hjarup, Tel: se Ledamot, Kommunfullmäktige. Ledamot, Miljö o samhällsbyggnadsnämnden Ersättare, kommunstyrelsen

6 . ' STAFFANSTORPS KOMMUN 1. Interpellation. Christian Sonesson Nya Moderaterna Staffanstorp Hjärup När jag städade bort MP från mina skrivbordslådor hittade jag ett par utskick som M. gjort inför tidigare val. Till valet 2006 var ert program for framtidens Hjärup bland annat: Krav på att spåren genom Hjärup ska grävas ner i en tunnel. Detta blir inte av! Förbättrade bussförbindelser mellan Hjärup och Staffanstorp. Ingen forändring eller forbättring har skett på 8 år sen valet 2006! Utbyggnad av den offentliga servisen. På vilket sätt har detta skett sedan 2006? Bättre förutsättningar för kommersiell service. Fakta är att spelbutiken i Hjärup har försvunnit! Postens paketservice finns inte kvar längre! Bankomaten är numera borta och kvar är bara ett "hål i väggen"! En kraftigt förbättrad grönyteskötsel. Trots en betydligt högre kostnad har grönyteskötseln försämrats! 2010 lovade ni i ert Hjärupsutskick att 2011 ska arbetet med en Hjärupspark påbörjas och en idrottsplats byggas. När det gäller parken så har ingenting skett sen 20 l Ooch bollplatsen kommer inte att ens vara halvfårdig under detta året! Mina frågor utifrån ovanstående blir därför: Kan man lova vad som helst i valrörelser men sen bara "sopa löftena under mattan efter valet"? Det är kanske fler än jag som behåller gammalt valmaterial! Rolf Lind. Hjä u sbo. Johannas vag 10, Hjärup, Tel: Ledamot, Kommunfullmäktige. Ledamot, Miljö o samhällsbyggnadsnämnden Ersättare, kommunstyrelsen

7 [20t"O Vi lyssnar och tar till oss. l vintras knackade Moderaterna dörr i Hjärup och bjöd på kaffe vid tågstationen många tidiga morgnar. Under dessa möten med flera hundratals personer har vi fått väldigt värdefulla synpunkter och ideer om hur Hjärup kan fortsätta utvecklas. Vi vill gärna tacka alla er som bidragit med goda ideer! Tillsammans med Hjärups byalag och Hem och Skola har vi funnit en bra form för dialog och ideutbyte. Detta har bland annat lett till förslag om att: Moderaterna arbetar för att Södra stambanan genom Hjärup ska förläggas till en tu nnel. Vårt program för framtidens Hjärup: scoutparken blir kvar Ingen bebyggelse närmast skolan Maximalt tre våningar höga hus l. Nej till genomfartstrafik. 2. Krav på att spåren genom Hjärup ska grävas ner i en tunnel. 3. Bussförbindelserna mellan Hjärup och Staffanstorp måste förbättras. 4. Krav på att en riktig vårdcentral ska inrättas i Hjärup. 5. Balanserad tillväxt i Hjärup. Utbyggnaden av den offentliga servicen måste gå hand i hand med bostadsbyggandet. 6. Bättre förutsättningar för kommersiell service. 7. En kraftigt förbättrad grönyteskötsel redan <. Ny park och ny idrottsplats nästa år påbörjas arbetet med att anlägga en ny park och att byqqa en ny idrottsplats i Hjärup. Bland annat fler bollplaner och nya klubblokaler finns i planerna. Arbetet med att utveckla stationsområdet har påbörjats tillsammans med Trafikverket (tidigare Banverketr För att få en trivsammare miljö med mindre buller ska järnvägen sänkas ner. En bred och ljus passage under järnvägen ska binda samman den östra och västra sidan. -~

8 Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider Enligt den nya skollagen som bötjade gälla den l juli 2011 ska kommunerna sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, "i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas forvärvsarbete och familjens situation i övrigt". I hälften av landets kommuner finns inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta ställer till problem for de föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden. Affärernas öppettider tenderar också att forlängas på kvällstider, helger. Barnomsorgens öppettider hindrar en av fyra deltidsanställda inom detaljhandeln att arbeta heltid. Det är ett extra stort problem for ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. Avsaknaden av barnomsorg får inte utgöra ett hinder for föräldrar att ta ett jobb. I vår kommun har vi tom morföräldrar (70-75 år) som kör från Simrishamn (såväl sommar som vinter) for att tillgodose dotterns behov av omsorg på obekväma arbetstider (samtycke har skett med berörda om att få nämna detta). I en del fall har man hänvisat till Röda stugan i Lund och det kan säkert vara ett alternativ for en del föräldrar men inte för alla. En del arbetar i Malmö och då är inte Lund en optimal lösnmg. Vi menar också att barnomsorgsgarantin bör gälla även barnomsorg på obekväm arbetstid, eftersom det skulle ge en tydlig signal till föräldrarna om den rättighet som finns i kommunen. Det forhållandet att behoven ser olika ut i de enskilda fallen är inget argument mot att utöka barnomsorgsgarantin till att även gälla barnomsorg på obekväm arbetstid. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider och lyfta fram vilka hinder som finns att tillgodose behovet, att Staffanstorps kommun fastslår föräldrarnas rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, att infonnationen om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid når ut till hela målgruppen (d.v.s. samtliga föräldrar i vår kommun), att inom ramen för översynen/inventeringen ska också frågan om ett "nattis" (en forskola som har öppet dygnet runt) undersökas. F'' S cialde~mk erna storp e_ , Ptct 7:7~~~ Werner Unger (S)/ Carina Dilton (S) ~~~l\l70 ~ a~ Pia Jönsson (S) Laila Olsen (S) Rickard Severin Ekström (S) STAFFANSTORPS KOMMUN l Diarienr ZO [t-f.'0'-!.q_.. - """""------~-- '

9 KANSLI STAFFANSTORPS KOMMUN T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-203 DATUM: VAR REFERENS: Anmälningar KF Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att informationen läggs till handlingarna Beslutsunderlag a) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om fiberband i Hjärup. Dnr 2012.KS.36 b) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om detaljplan för Tågvägen. Dnr 2014.KS.l18 c) Tekniska nämndens beslut med anledning av motion om belysning av spontanidrottsplatser. Dnr 2013.KS.193 d) Revisorernas granskning av leverantörsskulder och dess system. Dnr 2014.KS.204 e) Tekniska nämndens beslut med anledning av medborgarförslag om cykelväg från Knästorps kvarn till väg 108. Dnr 2014.KS.10 f) Tekniska nämndens beslut med anledning av medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens soptunnor i Staffanstorps kommun. Dnr 2013.KS.336 g) Socialnämndens beslut med anledning av motion om ökat ekonomiskt bistånd till Lunds kvinnojour. Dnr 2013.KS.212 h) Kommunstyrelsens beslut 61/14 om ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun perioden januari - mars Dnr 2014.KS.176

10 KANSLI 2(2) STA~6~~1~RPS T JANSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-203 DATUM: {yyyy-mm-dd} i) Kommunstyrelsens beslut med anledning av motion om utbyggnad av el-stolpar för laddning av elfordon i tätorterna. Dnr 2013-KS-95 j) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om att få alternativ till margarin vid skolmåltid. Dnr 2014-KS-72 k) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat i alla verksamheter i Staffanstorps kommun. Dnr 2013-KS-335 l) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup. Dnr 2014-KS-30 m) Socialnämndens beslut med anledning av motion om att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor. Dnr 2013-KS-310 n) Socialnämndens beslut med anledning av medborgarförslag om lokal med aktiviteter för ungdomar. Dnr 2014-KS-66

11 i J STAFFANSTOR PS I(QMMUN Kommunstyrelsen 29(33) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Besvarande av medborgarförslag om fiberbredband i Hjärup 2012-KSa36 Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 20'1 2 att överlänrna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslu t. Medborgarförslagsställaren vill att kommunen ska stä för nergrävningen av kabeln och att de som vill ansluta sin fastighet bekostar anslulttingen. Yrkanden Ordföranden Christi an Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till det i ärendet red ovisade anse medborgarförslaget besvarat. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 70, Tjänsteskrivelse daterad Medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslu t J 77 20J 2 Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande r.5

12 KANSLI 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2012-KS-36 DATUM: VÅR REFERENS: Inga-Lill Hellberg l ngali Il. Medborgarförslag om fiberbredband i Hjärup Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. Kort sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit angående nedgrävning av fiberkabel i Hjärup. Förslagsställaren vill att kommunen ska stå för nergrävningen av kabeln och att de som vill ska få ansluta sin fastighet bekostar anslutningen. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Tjänsteskrivelse, Ärendebeskrivning stahanstorps Fibernät AB har beslutat att bygga ut fibernät till alla som är intresserade i stahanstorp och Hjärup dock behövs en anslutningsgrad på minst 40% inom ett område på ca 100 personer. Beslutet med 40% inom ett område är taget ur ett ekonomiskt perspektiv. Att bygga ut ett nät till alla oberoende av intresse skulle vara väldigt kostsamt. Beslutet är taget med grund att inga skattemedel ska användas för utbyggnad. stahanstorps Fibernät AB har gått ut med erbjudande i både stahanstorps och Hjärups tätort. I Hjärup finns 4 st beslutade områden och fler är på gång. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Medborgarförslagsställaren, Fredrik Delbo

13 r STAFFANSTORPS KOMMUN l ~ Med borgarförsia g STAFFANSTORPS Dlarienr _ KOMMUN F örslagsställare.~~ ' Namn J-l Adresslj':.va~ LJ Postnumme~f563 l Postadress TjdiUtJ b ~lanketten skickas till : Slaffanstorps kommun l Telefonnummer Kansliet statfanstorp 1 v - sid 1av2 Förslaget Presentera här kort ditt medborgarförslag t 1oeroreuoano Ull tijarup kw'w\ VY\~ ""'e'v1 S 4 ~ \ {6{ V'l.e V '(J re.. v V\;~ O G V\ ~ Sovn. V,' l\ CA V).S l u+c,_ S; r'\ ~~~{ fö { c).v\ ()v\) k.o ~# Le Y\ f 0.5t(5 h ej- Motivering Här kan du lämna en mer utförtig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gäma varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras (fortsätt på sidan två om du behöver mer utrymme]: r j ag läser om Staffanstorps kommun står det ofta att denna kommunen ligger i framkanten av utveckling, m en i ad undrar jag? Att få in ett fibernät till Hjärup skulle göra att vår by skulle bli än atraktivare än den är idag. D t är 2012 och vi kör över telenätet skrämande för att vara en så modern konunun. N 'r det kommer fibernät till Hjärup kommer fler företag och de som vill jobba hemifrån kunna göra detta på ett p oblemfrit sätt. Det är mindre kommuner som har fibernät fult utbyggt. grävde för fibernätt till skolorna här i Hjärup varför fotsatte ni inte? h F edrik Delbo Postadress 24S 80 statfanstorp Hemsida Telefon 046-2S Telefax 046-2S ss 70

14 ~ STAFFANSTOHI'S I<OMMUN Kommunstyrelsen 33(33) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Besvarande av medborgarförslag om detaljplan för Tågvägen Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den10mars 201 4, 68 att överlämna till kommu nsty relsen a tt besluta i medborgarförslag orn de talj p lan för Tågvägen. Medborgarförslagsställaren vill att en skriftlig utredning ska göras av miljö- och samhällsbyggnndsnämndens beslut om a tt stälin ut ett förslag till detaljplan för Tågvägen i Hjärup utan att det har funnits någon till d etta detaljplaneförslag fogad barnkonsekvensbeskrivning. Medborgarförslagsställaren y tttar sig i ärende t. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslä medborgarförslaget. Särskilt uttalande Den socialdemokratiska gruppen avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att de inte vill bebygga Tågvägen. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och fim1er att kommunstyrelsen har beslutat i enlighel med de tta. Beslutsunderlag Kommunstyre lsens ordförandes skrivelse da ter ad J 1 Medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut 68, 2014 Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande c s rtj

15 STAFFANSTORPS KOMMUN Förslagsställare Namn jlennart Friberg Medborgarförslag Presentera här kort ditt medborgarförslag Blanketten skickas till : statfanstorps kommun Kansliet Slaffanstorp Adress j Näktergalen 29 Postnummer l l Postadress Il... HJarup l Telefonnummer Förslaget Presentera här kort ditt medborgarförslag Utredning måste göras angående MoS s beslut att ställa ut detaljplanen för Tågvägen utan at1 göra någon form av barnkonsekvensbeskri vni ng. Har MoS tagit ett beslut stick i stäv mot vad KF och därmed Slaffan storps kommun står för i alla sina översiktsplaner? Man bebygger BMX-banan och tar bort ett skolområde som enligt en av sakägarna används dagligdags av elever, utan beslutad plan för kompensation. MoS säger själva att man inte har gjort någon utredning och "Planen berör inte mark för skoländamål." Är det så Slaffanstorps kommun ser till barnens bästa? Samtidigt har kommande "stadspark" bantats med 12 Mkr. Ingen politiker vet vad resterande 18 Mkr räcker ti ll! Utredningen ska vara skriftli g och göras offentl ig så att vi kommuninvånare får full insyn i våra folkvaldas tankar om barn. Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras ( fortsätt på sidan2om du behöver mer utrymme) Slaffanstorps kommun går emot artikel 3 i Barnkonvcntionen. "Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn." ( K F - Tillvä xt 7000, Till växt program för Slaffanstorps kommu n) l samråd sredogörelsen har Mos skrivit : "Utifrån PBL ' s perspektiv omfattas barn av begreppet männ iskor, och eftersom all pl anering enligt lagen tar hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet, så gäller det1a även barnen. Någon specifik barnkonsekvensbeskrivning behöver således inte upprättas." Det är inte frågan om vad lagen säger - det är frågan om trovärdighet och vad Staffanstorps kommun står för! Nedan finns ex på beslut som tagits i KF som visar på kommunens annars så positiva vi lja att flilja konventionen KF - Till växt 7000, Tillväxtprogram för Slaffanstorps komm un Dokumentet redogör för artikel 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen. Man kan bl.a. läsa: " l Staffanstorps kommun är barnkonventionen ett grundläggande styrdokument.... Vid planering av våra nya områden skall planer och deras konsekvenser beskrivas ur barnens perspektiv med... fungerande verktyg som visar barnens perspekti v" KF beslöt att barncheckli sta under en prövotid skall användas till underlag för beslut i Underskrift Ort och datum, ~ /..J..J a. r u f Blanketten skickas till : statfanstorps kommun Kansliet statfanstorp Postadress Staffanst orp Hemsida Telefon Telefax

16 STAFFANSTORPS KOMMUN Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras. (fortsättning från föragående sida) Slaffanstorps kommuns nämnder då ärende berör barn under 18 år K F- FÖP Hjärup-06 (underlag till Framtidens kommun - perspektiv 2038) Översiktsplanen behandlar barnfrågan under många kap itel. Några textudrag: Sid 5 l : "Bostadsmiljöerna är barnens uppväxtmiljö. de är exper1erna och de bör engageras i det fo rtsatta arbetet." Sid 62: "Referensgrupper bestående av olika åldersgrupper bör bildasinfor det fort sat1a arbetet.... länga upp barn... och samtidigt ge dem inflytande över Hjärups utveckling." KF antog följande: "Genom barnkonventionen har Slaffanstorps kommun ansvar för an se till att alla bam och unga får sina rättigheter tillgodosedda."' Kf beslöt om kontinuerlig utbildning för förtroendevalda om Barnkonventionen mm." K F - Framtidens kommun - perspektiv 2038 Sid 5 1: "Underlaget till tordjupningen, FÖP lljärup - 06, redovisar särskilt ett barnperspekti v... Dessa är gi ltiga även för Framtidens kommun.'' KF beslöt att Framtidens kom mun perspektiv 2038 från fortfarand e var gällande. MoS har vid detalj planearbete nyttjat formuleringen '"KF beslöt att barnchecklista under en prövotid skall användas till underlag för beslut i Slaffanstorps kommuns nämnder då ärende berör barn under 18 år. " exempelvis vid J Hjärup park, Vikhem etapp Il och Hjärup BoCentrum. Samm annrttning över tre mandatperioder! Det finn s ledande politiker som står for kontinuiteten och trovärdigheten! Kr: förtyd ligar gång på gång behovet av att göra bästa möj liga för bnrnen genom olika former av barnkonsekvensutredningar. Man gör det direkt i sina översiktsplaner, varför det står utom all tvivel att MoS måste la hänsyn ti ll detta vid sina utbyggnader. Det är alltså inte enbart en policyfråga. Sedan 2009 skickar Kf en mycket stark signal, då man även erbjuder kontinuerlig utbildning om Barnkonventionen för förtroendevalda. Det råder heller ingettvivel om att Mos är fu llt medvetna om K F s beslut då man oft ast ingår i K F samt att vid ell antal detaljplanearbeten valt att hänvisa till behovet av utredning för barn under J 8 år. Sammaninget finns det många frågetecken över MoS arbete. Och ovanstående urklipp är endast ett axplock av alla positiva formuleri ngar som Slaffanstorps kommun om ger sig av när det gäller barn! Är det verkligen så att det bara är luft i orden, i K r: s olika översiktsplaner och policy, eftersom MoS inte ens gör någon utredning när man tar bort BMX-banan och platsen för skolans dagliga verksamhet. Närmare så när det gäller kommunbeslut och påverkan på barnens miljö och verksamhetsområde i Hjärup går knappast at1 komma! Om KF anser att detta Medborgarförslag inte ska behandlas, alternativt all MoS har gjort rätt är det högst rimligt att KF fö ljdriktigt beslutar om att ta bort alla formuleringar i sina styrdokument om an följa barnkonventionen etc. Om KF däremot fin ner att MoS inte har gjort rätt bör detaljplanearbetet för Tågvägen stoppas för åtgärd. Vi pratar om Slaffanstorps kom muns politikers trovärdighet! Postadress Staffanstorp Hemsida Telefon Telefax

17 - q Ar ( ANS T ORI'~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) z se) Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott r , STAFFANSTORPS KOMMUN Tekniska nämnden Pierre Sjöströms (S) motion om belysning av spontanidrotsplatser (dn r Tn ) Kommunfullmäktige 161/13, , har till tekniska nämnden lämnat in en motion av Pierre Sjöström (S) om belysning av spontanidrottsplatser. Förslag till svar är utarbetat av fältingenjör Teknisk chef föredrar ärendet. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande: Ordförande Berit Lagergen (M) yrkar att arbetsutskottets ska besluta föreslå tekniska nämnden besluta att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad. Pia Jönsson (S) yrkar bifall till motionen med tillägget att belysningen ska vara tänd till klockan varje dag. Ordförande ställer proposition på båda yrkandena och finner sitt eget yrkande vara bifallet. Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad. Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga l. Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar fältingenjör ärendet om belysning av spontanidrottsplatser. Förslag till yttrande är utarbetat av fältingenjör Vid nämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden: Justerandens sign ~r Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18). - S far f AN 51 ORJ'S KOMMlJN Tekniska nämnden 14 forts Sammanträdesdatum Ordföranden Berit Lagergren (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad. Pia Jönsson (S) yrkar att belysningen på prov ska vara tänd till i Hjärup. Ordföranden ställer proposition på båda yrkandena och finner sitt eget yrkande vara bifallet. Tekniska nämnden beslutar att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse motionen besvarad Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga l. Ordfö~tn s sign l Justerandens sign 9f Utdragsbestyrkande

19 Reservation om belysning vid spontanidrottsplatser i Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun har gjort en nysatsning på ett antal spontanidrottsplatser i kommunen. Alla spontanidrottsplatser är utformade för flera olika bollsporter förutom en mindre fotbollsplan med konstgräs är de utrustade med baskettkorgar, streethockeymål och ett stativ för volleybollnät Samtliga spontanidrottsplatser är utrustade med belysning fram till klockan så att de kan användas även på kvällstid. Spontanidrottsplatserna är uppskattade av många ungdomar och stimulerar till en aktiv fritid och är ett ställe där man kan träffas och umgås nära hemmet och skolan. En del av spontanidrottsplatserna ligger en bit från bebyggelse och stör inte omgivningen. Därför anser vi socialdemokrater att man under en tid kan prova ungdomarnas önskemål om utökad tid för belysning och att göra ett försöka med utökad tid för belysning till klockan vid spontanidrottsplats som inte ligger så nära bebyggelse. Vi ser stor vikt av att ungdomarna har en aktiv fritid med umgänge nära sitt hem. Hjärup ~-Roci) ldemo kra terna ~ liotl Pia Jönsson (S)

20 Datum Diarienr: (1) Tekniska nämndens arbetsutskott STAFFANSTORPS KOMMUN TEKNISKA ENHETEN Besvarande av motion om belysning av spontanidrottsplatser (d nr Ks ) Motion ar lämnats in av Socialdemokraterna genom Pierre Sjöström gällande förlängd belysningstid på multisportanläggningarna. Belysningen är för närvarande tänd t o m kl21,00. Det kornmer in klagomål redan nu från boende som vill kunna utnyttja sina trädgårdar utan att bli störda och framförallt på sommaren när det inte behövs någon belysning för att kunna se att utnyttja multiarenorna ändå. Ingen av multiarenorna ligger så långt ifrån boende att dom inte kan upplevas som störande. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta: att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning att därmed anse motionen besvarad. TEKNISKA ENHETEN ~ {j_._} t l~ ~ '- Bengt Larsson Fältingenjör Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax Bankgiro BG

21 Motion om belysning av spontanidrottsplatser De senaste åren har Staffanstorps kommun gjmt en nysatsning på spontanidrottsplatser i form av ett antal multiarenor. De fem spontanidrottsplatserna kommer att ligga i anslutning till Borggårdsskolan, Anneroskolan, Hjärups skola, Tottm ps skola och Kyrkheddinge skola. Alla fem är utformade för flera olika bollspmter. Förutom en mindre fotbollsplan med konstgräs har de basketkorgar, streethockeymål och stativ för volleybollnät En del av dessa ligger en bit ifrån bebyggelse och stör inte omgivningen. Totalt beräknas satsningen kosta 4,2 miljoner kronor. De fem spontanidrottsplatserna är utrustade med belysning så att de kan användas under kvällstid. Spontanidrottsplatserna uppskattas av många ungdomar och stimulerar ungdomar till en aktiv fritid. Ett ställe där man träffas och umgås nära hemmet och skolan. Problemet är att belysningen stängs klockan nio på kvällen (samtliga dagar). Ungdomarna själva anser att belysningstiden borde utökas på helgerna (fredag-lördag) till klockan elva och till klockan tio på vardagar (särskilt under sommaren). Under förutsättning att inte grannarna störs så är deras förslag vält att pröva. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över belysningstiderna på våra spontanidrottsplatser i syfte att utöka ungdomarnas möjligheter till en aktiv fritid. Staffanstorp ~«t ri!ic STAFFANSTORPS KOMMUN o :----- ~ Diarienr 'lo! O. \ '5 ~

22 STAFFANSTORPS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN REVISORERNA Kornmunfullmäktige Kornmunstyrelsen Granskning av leverantörsskulder och dess system PwC har på uppdrag av revisionen i stahanstorps kommun genomfört en granskning av kommunens leverantörsskulder och dess system. Revisionsfrågan för denna granskning har varit om kommunstyrelsens interna kontroll avseende leverantörsskulder och dess system är tillfredställande och ändamålsenlig. Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att kommunstyrelsens interna kontroll avseende kommunens leverantörsskulder och dess system, utifrån kontrollmålen, till övervägande del fungerar tillfredställande och ändamålsenligt. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast till på rubricerad granskning. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Carl-Gustaf Folkeson sakkunnigt biträde Bilaga: Revisionsrapport " Granskning av s tahanstorps kornmuns leverantörsskulder och dess system"

23 STAFFANSTORPS KOMMUN Revisionsrapport r... A.nila.Hilffiä.~ssoi1 ; ;,,!, ::::::,::~munal Revisionskonsult!.! Henrik Friang,. Risk manager Mar s 2014 p wc

24 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Metod Granskltingsresultat Dubbla leverantörer finns inte upplagda i systemet Bedömning och rekommendationer Verifikationsnummerserien är obruten Bedömning och rekommendationer Dubbla utbetalningar förekommer inte Bedömning och rekommendationer Utbetalningar till icke upplagda leverantörer förekommer inte Bedömning och rekommendationer Uppläggning av nya leverantörer görs av behörig personal Bedömning och rekommendationer Attest av leverantörsbetalningar görs av behörig personal Bedömning och rekommendationer Korrekt bank/pg-nummer är upplagda i systemet Bedömning och rekommendationer Sammanfattande bedömning t- Mars 2014 P wc

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

L x \..-o-. ~-e_~e {D Kommunstyrelsen

L x \..-o-. ~-e_~e {D Kommunstyrelsen 2014-04-11 1(2) L x \..-o-. ~-e_~e {D Kommunstyrelsen STYRELSENS ORDFÖRANDE Diarienr 2014-04- 11 Besvarande av medborgarförslag Kommunfullmäktige har den10mars 2014, 68, beslutat att till kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter: Kommunfullmäktige 1(28) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-12-1 4 Klockan 15.00-18.10, a journering 17.10-17.25 Rådhuset, Bjällerup

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1(8) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-03-25 18.00-18.20 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 29-32 Beslutande:

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-02-11 ';,'. (' ''.., ' ;,._\:'i LI'.':: 17 (30) 20 Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar Dnr 2015/314 Ruwaida Nazar-Taha

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin -A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) m 2013-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp måndagen den 28 januari 2013 klockan 09.30-11.55 Beslutande Christian Sonesson (M)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Tekniska nämnden. klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Tekniska nämnden. klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2011-04-12 Tekniska nämnden Plats och tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 12 april 2011, klockan 18.00-19.15 Beslutande Övriga deltagande Bertil Persson (M) Pia Jönsson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-01-27 18:00-19:00 Sammanträdesrum, Bjällerup A l- 10 Beslutande: Pierre Lindberg (M)

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer