Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011"

Transkript

1 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Om bolagsstyrningsrapporten Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv antagna i juni I enlighet med ägardirektiven skall Svensk Kod för bolagsstyrning, Koden, tillämpas och avsteg från Koden skall redovisas öppet. Rapporten är inte en del av årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisorer. Tillämpning av Koden Utöver de avsteg från Koden som redovisas i gällande ägardirektiv följs reglerna i Koden med följande undantag: Bolagen inom koncernen har inte upprättat någon hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Index (GRI). Skälet till detta är att verksamheten och omslutningen i bolagen är mycket begränsad. n i bolagen inom koncernen har inte upprättat någon beskrivning av internkontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för KTH Holding AB Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i heleller delägda projekt- och tjänstebolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Kungliga Tekniska högskolan samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Projekt- och tjänstebolagen får inte, vare sig direkt eller indirekt bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet. Bengt Lindberg (f. 1954), ordförande: Under 2011 tillträdde Bengt Lindberg som styrelseordförande i KTH Holding AB och aktivt medverkat i förberedelse och genomförande av bolagets styrelsemöten samt medverkat i strategiutveckling för bolagets framtida investeringsverksamhet. Bengt är även dekan för skolan KTH Industriell teknik och management samt professor i produktionssystem. Bengt har även 15års industriellerfarenhet från Scania. Under 2011 erhåll Bengt samma styrelsearvode som övriga ledamöter. Bengt sitter även i styrelsen för European Learning Factories, School of Engineering, Jönköping University, Swedish Academy of production Engineering och DMMS- Design and management of manufacturing systems, industrial research center. Lisa Ericsson (f. 1973), extern VD: Lisa Ericsson är ekonom. Lisa anställdes vid KTH Holding AB i november 2002 och är sedan 1 januari 2006 VD för bolaget. 1 januari 2007 övergick Lisas huvudsakliga anställning till KTH som avdelningschef för KTH Innovation i samband med detta upprättades ett VD avtal. VD:s arbetsuppgifter innefattar att operativt hantera bolagets och koncernens löpande drift, bistå vid upprättande av bokslut, efterlevnad av ägardirektiv etc. Under 2011 har arbetet varit fokuserat på att

2 arbeta fram ny strategi och nya verksamhetsinriktningar. Den löpande driften har även innefattar att arbeta med de immateriella rättigheter som bolaget har till uppgift att kommersiellt exploatera. VD har även arbetat med två av koncernens dotterbolag som är under avveckling, KTH Education AB och KTH Applied Finance Institut AB. VD erhåller ett VD arvode från bolaget för sitt arbete. VD har utöver detta en heltidsanställning på Kungliga Tekniska högskolan. Utöver sitt engagemang i styrelser inom koncernen sitter Lisa i styrelsen för Venture Cup Öst, KTH Chalmers Capital KB samt VINNExcellece centrena BIMAC Innovation och ProNova. Övriga befattningar Daniel Carlsson (f. 1977), IP-ansvarig: Daniel är civilingenjör och civilekonom. Daniel anställdes vid KTH Holding AB i november 2011 för att ansvara för uppbyggnaden av affärsområdet IP som bl.a. ska hantera de immateriella rättigheter som bolaget har till uppgift att kommersiellt exploatera, exempelvis ur olika forskningscentrum såsom VINN Excellence Centers. Under 2012 har fokus för arbetet med IP inom KTH Holding legat på att utveckla befintliga och nya projekt, särskilt på att avsluta projekt genom framgångsrika affärer med industriella bolag. Arbete har även inletts med att utveckla basen för nya kompletterande erbjudanden kopplat till IP som riktas mot forskare för att ytterligare förbättra möjligheter till kommersiell exploatering av idéer ur forskning. Daniel uppbär ett arvode för detta engagemang i bolaget och har utöver detta en heltidsanställning på Kungliga Tekniska Högskolan som affärsutvecklingscoach vid KTH Innovation. n i KTH Holding AB utgörs av åtta personer inklusive ordföranden: Bengt Lindberg (f. 1954), Ordinarie ledamot, ordförande: Bengt Lindberg är teknologiedoktor samt professor i produktionssystem vid KTH. Bengt är även dekan för KTH Industriell teknik och management. Mathias Uhlén (f. 1954), Ordinarie ledamot: Mathias Uhlén är teknologie doktor samt professor i mikrobiologi vid KTH. Mathias är upphovsman till ett stort antal patent samt grundare av flera företag inom bioteknik. Anders Lundgren (f. 1956), Ordinarie ledamot: Anders Lundgren är ekonom. Anders är förvaltningschef på KTH. Charlotte Brogren (f. 1963), Ordinarie ledamot: Charlotte Brogren är civilingenjör och teknologie doktor. Charlotte är generaldirektör på VINNOVA. Madeleine Caesar (f. 1949), Ordinarie ledamot: Madeleine är fd VD på KK stiftelsen och sitter idag i fler styrelser bland annat som styrelseordförande på Mälardalens högskola. Jan Sundberg (f. 1944), Ordinarie ledamot: Jan Sundberg är ekonom. Jan är Executive Director på SEB. Karl Swartling (f. 1965), Ordinarie ledamot: Karl Swartling har en MBA från Handelshögskolan. Karl är chef för företagsinvesteringar på Sjätte AP-fonden. Birgitta Sundblad (f. 1958), Ordinarie ledamot: Birgitta är civilingenjör inom kemiteknik. Birgitta är VD för industriforskningsinstitutet Innventia AB

3 n har under året sammanträtt fyra gånger. Arbetsordning för styrelse och VD har upprättats. Externa ledamöter samt ledamöter från KTHs fakultet erhåller ersättning om SEK/år för styrelsearbetet. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i sin ställning till bolaget. KTH Education AB Bolaget skall förmedla sådan uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor för företag, myndigheter och organisationer i Sverige och utomlands. Bolaget är under avveckling. Bolaget har inte innehaft någon VD under verksamhetsåret n i KTH Education AB utgörs av två personer inklusive ordföranden samt en suppleant: Lisa Ericsson (f. 1973), Ordinarie ledamot: Lisa Ericsson är ekonom, och arbetar som avdelningschef på KTH Innovation. Lisa är även VD i KTH Holding AB. Fredrik Lagergren (f. 1970), Ordinarie ledamot: Fredrik Lagergren är civilingenjör och teknologie doktor (Industriell ekonomi och organisation/energiteknik). Fredrik är VD i KTH Executive School AB. Barbro Edman (f. 1949), suppleant: Barbro Edman är ansvarig för ekonomin inom koncernen. n har under året sammanträtt 1 gång. Arbetsordning för styrelse och för VD har upprättats. Ingen av ledamöterna erhåller någon ersättning för styrelsearbetet. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. KTH Executive School AB Bolaget skall utveckla och genomföra managementutbildning som riktar sig till näringslivet. Utbildningen skall till stor del baseras på Kungliga Tekniska högskolans (KTH) kompetens men avse program sammansatt så att de inte återfinns i KTHs ordinarie kursutbud. Bolaget skall även förmedla och aktivts marknadsföra KTHs ordinarie fort- och vidareutbildning samt uppdragsutbildning inom managementområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 Fredrik Lagergren (f. 1970), VD: Fredrik Lagergren är sedan 1 januari 2006 VD för KTH Executive School AB. Han är Teknologie doktor i Industrial Management och energiteknik samt civilingenjör i industriell ekonomi. Utöver rollen som VD så arbetar han också aktivt i bolaget som programledare och konsult. Fredrik har inte innehaft några uppdrag för KTHs räkning under verksamhetsåret Eric Giertz (f. 1949), arbetande styrelseordförande: Eric Giertz har under 2011 varit arbetande styrelseordförande i KTH Executive School AB. Han har aktivt medverkat i bolagets strategiska utveckling samt i utveckling, marknadsföring och genomförande av bolagets utvecklingsprogram för högre chefer i näringslivet. Eric Giertz har under 2011 frivilligt avstått från halva sin avtalade lön. Eric Giertz har även, i enlighet med gällande avtal, under 2011 haft styrelseuppdrag i andra externa bolag. Han är ledamot i Camfil AB och styrelseordförande i Camfil Svenska AB samt styrelseledamot i Einar Mattson Byggnads AB. n i KTH Executive School AB utgörs av fem personer inklusive ordföranden. Eric Giertz (f. 1949), Ordinarie ledamot, ordförande: Eric Giertz är teknologie doktor och professor i Industriell ekonomi och organisation. Eric grundande KTH Executive School år Anders Flodström (f. 1944), Ordinarie ledamot: Anders Flodström är teknologie doktor och professor i materialfysik vid KTH. Han har varit rektor för Linköpings universitet samt rektor för KTH. Anders Flodström har varit universitetskansler och chef för Högskoleverket och är idag vice ordförande i EIT (European Institute of Innovation and Technology) Susanne Flykt Sandström (f. 1966), Ordinarie ledamot: Susanne är civilekonom från Uppsala Universitet. Hon är idag chef för Internationella Affärsutvecklingen i Posten Norden AB. Stellan Lundström (f. 1950), Ordinarie ledamot: Stellan Lundström är professor i bygg och fastighetsekonomi vid KTH. Lennart Lübeck (f. 1938) Lennart Lübeck är civilingenjör från KTH. Han har en bakgrund som departementsråd och statssekreterare innan han 1979 utsågs till VD för Industrifonden. Han var sedan VD för Rymdbolaget och därefter huvudprojektledare för Teknisk Framsyn. Han är ledamot i ett flertal styrelser och ordförande i bl a Rymdbolaget n har under året sammanträtt fyra gånger. Arbetsordning för styrelse och för VD har upprättats. Externa ledamöter har ett arvode om SEK. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. KTH Applied Finance Institute AB Bolaget skall bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet, konsultativ verksamhet samt seminarier, kurser och konferenser inom det ekonomiska och finansiella området. Bolaget kan förmedla sådan uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

5 Bolaget skall ej (vare sig direkt eller indirekt) bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande utbildning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet för lärosätet. Bolaget är sedan under avveckling Bolaget har inte innehaft någon VD under verksamhetsåret n i KTH Applied Finace Institute AB utgörs av fyra personer inklusive ordföranden. Lisa Ericsson (f. 1973), Ordinarie ledamot, styrelseordförande Lisa är ekonom. Avdelningschef KTH Innovation samt VD KTH Holding AB. Invald Stellan Lundström (f. 1950), Ordinarie ledamot Stellan är teknologie doktor. Dekanus för ABE-skolan KTH samt professor i fastighetsekonomi. Invald Folke Snickars (f. 1944), Ordinarie ledamot Folke är teknologie doktor. Fakultetens dekanus, KTH. Professor i regional planering vid KTH. Invald Mats Wilhelmsson (f. 1964), Ordinarie ledamot Mats är professor samt biträdande föreståndare för Centrum för Bank och Finans, KTH. Invald n har under året sammanträtt en gång. Arbetsordning för styrelse och för VD har upprättats. Inget arvode har utgått. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. KTH Seed Capital Holding AB Bolaget skall investera i högteknologiska företag, vars verksamhet bygger på forskning och unik kompetens med anknytning till Kungliga tekniska högskolan, även som idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget är komplementär i fonden KTH Seed Capital KB och har därmed ingen egen ledning. n i KTH Seed Capital Holding AB utgörs av fem personer inklusive ordföranden. Eric Giertz (f. 1949), ordförande: Eric Giertz är teknologie doktor och professor i Industriell ekonomi och organisation. Han är sedan skolchef på KTH Företagssamverkan.

6 Lisa Ericsson (f. 1973), Ordinarie ledamot: Lisa Ericsson är ekonom, och arbetar som avdelningschef på KTH Innovation. Lisa är även VD i KTH Holding AB. Jakob Svärdström (f. 1964), Ordinarie ledamot: Jakob är ekonom och chef för KTH Seed Capital KB samt KTH Chalmers Capital KB samt delägare i KTH Seed Capital Holding AB Joachim Karlsson (f. 1967), Ordinarie ledamot: Joachim är civilingenjör och investment manager vid KTH Seed Capital KB samt KTH Chalmers Capital KB samt delägare i KTH Seed Capital Holding AB. Jonas Rahmn (f. 1967), Ordinarie ledamot: Jonas är civilingenjör och investment manager vid KTH Seed Capital KB samt KTH Chalmers Capital KB samt delägare i KTH Seed Capital Holding AB. n har under året sammanträtt 1 gånger. Ingen av ledamöterna erhåller någon ersättning för styrelsearbetet. Samtliga ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Bolagsstyrningsrapport 2005

Bolagsstyrningsrapport 2005 Handläggare, enhet Datum Jan-Olof Johansson 1 (6) Bolagsstyrningsrapport 2005 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ägs till 100 procent av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, som

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 Denna rapport om BillerudKorsnäs-koncernens bolagsstyrning 2013 är utformad enligt reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. BillerudKorsnäs

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Allmänt HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Precise Biometrics AB (publ), organisationsnummer 556545-6596, med

Läs mer

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna.

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna. Årsredovisning 2009 BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING Precise Biometrics AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 3 oktober

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport DGC One AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556624-1732. Bolagets aktie är sedan 16 juni 2008 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Inledning Getinge är ett globalt företag med verksamhet i 40 länder och egen produktion i 9 länder. Förändrings- och tillväxttakten har sedan

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 1 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 2 BOLAGSSTYRNINGEN I IKANO BANK... 4 2.1 Översikt... 4 2.2 Policy-dokument... 5 2.3 Bolagsorgan... 6 2.4 Aktieägaren... 6

Läs mer

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning Ansvar och styrning / Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNING Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inlandsinnovation är ett nystartat riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) SVENSK KOD FÖR BOLAGSSYRNING Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fr o m 1 juli 2008 och har därför upprättat sin bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Claes-Göran Sylvén, Styrelsens ordförande Sylvén, Ordförande God bolagsstyrning är en förutsättning för en positiv utveckling för ICA Gruppen och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18

Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18 Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18 Till årsredovisning för 2013 2(8) Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Gotland är ett ömsesidigt sakförsäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget i sin helhet

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2014 Denna bolagsstyrningsrapport utgör den rapport som avses i avsnitt 7 kapitel 7 i den finska värdepappersmarknadslagen (2012/746) samt bolagsstyrningsrapporten

Läs mer