Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering2011"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012

2 Sida: 2 av 90

3 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas etablering reformens första år Arbetsförmedlingen ska senast den 22 februari 2012 lämna en rapport om hur genomförandet av etableringsreformen framskrider. Av rapporten ska framgå hur Arbetsförmedlingen samverkat med övriga myndigheter och aktörer i reformens olika delar. Redovisningen, som ska omfatta verksamheten till och med december 2011, ska särskilt behandla följande: Arbetsförmedlingens arbete med bosättning av nyanlända. Etableringsplanen, dess innehåll och kvalitet samt bedömning av prestationsförmåga och rehabiliterande insatser. Hur nyanlända kvinnors behov av etableringsinsatser har tillgodosetts. Hur valfrihetssystemet med etableringslotsar fungerar, marknaden har utvecklats samt tjänstens innehåll och kvalitet. Hur utbetalningarna av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning har fungerat samt hur myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket har samverkat för att den nyanlände ska få sin utbetalning så fort som möjligt. Exakt återgivelse av återrapporteringsuppdraget finns angivet i inledningen av respektive avsnitt. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Johan Nylander. I den slutliga handläggningen har chefen för avdelningen Integration och Etablering Marie Linell-Persson, chefen för enheten Integration Strategi Ingela Söderman, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren samt chefen för Ledningsstaben Christina Storm Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Johan Nylander

4 Sida: 4 av 90

5 Sida: 5 av 90 Innehållsförteckning Sammanfattning...9 Inledning...11 Bakgrund...11 Många aktörer måste samarbeta...11 Tidigt möte och tidiga insatser Efterfrågan på arbetsmarknaden Avgränsning Inflöde och utflöde Målgrupp Etableringsinsatser...23 Etableringssamtal och etableringsplan...23 Information...24 Etableringsplanernas innehåll, utformning och kvalitet Aktiviteter påbörjade före bosättning...28 Personer som har haft etableringsplan i minst ett halvår...29 Ledtider...34 Prestationsförmåga...40 Bosättning...46 Samverkan inom bosättningsuppdraget Länstal Anmälan om hjälp med bosättning...48 Anvisning...49 Bosättning...50 Ledtider i bosättningen...51 Utmaningar i bosättningsarbetet Valfrihetssystem med etableringslotsar...60 Valfrihetssystemet och användandet av etableringslots...60 Marknadsutveckling...63 Tjänstens innehåll Kvalitetssäkring och uppföljning...69 Utbetalning av ersättning...71 Beskrivning av processen Ledtider Tilläggsersättningar Beskrivning av samarbete och vidtagna åtgärder för att korta ledtider till utbetalning Svårigheter Bilaga 1 Könsfördelning...82 Bilaga 2 Aktiviteter... 87

6 Sida: 6 av 90 Tabellförteckning Tabell 1 Antal inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på kön och län, december Tabell 2 Tid från beviljat uppehållstillstånd till beslut om etableringsplan för ABO och EBO (antal personer inom parentes), december Tabell 3 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 4 Tid från inskrivning till start av arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetsförberedande insats fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 5 Tid från inskrivning till start av samhällsorientering fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 6 Tid från inskrivning till start av Sfi fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 7 Antal personer som anmält behov av hjälp med bosättning fördelat på vuxna/barn och kön, december Tabell 8 Antal personer som har fått anvisning fördelat på vuxna/barn och kön, december Tabell 9 Antal personer som bosatts fördelat på vuxna/barn och kön, december Tabell 10 Tid från beviljat uppehållstillstånd till anvisning fördelat på kategori (antal ärenden inom parentes), december Tabell 11 Tid från beviljat uppehållstillstånd till faktisk bosättning (ABO) (antal ärenden inom parentes), december Tabell 12 Tid från beviljat uppehållstillstånd till planerad bosättning (EBO) (antal ärenden inom parentes), december Tabell 13 Tid från beslut om etableringsplan till beslut om lots fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 14 Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning under medverkan (EEM), (antal personer inom parantes), december Tabell 15 Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning för deltagande i plan (EEP) för de personer som inte fått etableringsersättning under medverkan (EEM), (antal personer inom parantes), december Tabell 16 Tilläggsersättningar, december Tabell 17 Tid från beviljat uppehållstillstånd till beslut om etableringsplan fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tabell 18 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på kön (antal personer inom parentes), december

7 Sida: 7 av 90 Tabell 19 Tabell 20 Tabell 21 Tabell 22 Tabell 23 Tabell 24 Tid från inskrivning till start av arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetsförberedande insats fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tid från inskrivning till start av samhällsorientering fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tid från inskrivning till start av Sfi fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tid från beslut om etableringsplan till beslut om lots fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning under medverkan (EEM) fördelat på kön (antal personer inom parantes), december Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning för deltagande i plan (EEP) för de personer som inte fått etableringsersättning under medverkan (EEM) fördelat på kön (antal personer inom parantes), december Diagramförteckning Diagram 1 Månatligt inflöde etableringsuppdraget, december Diagram 2 Andel fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Diagram 3 Andel fördelat på åldersnivå (antal personer inom parentes), december Diagram 4 Andel fördelat på utbildningsnivå (antal personer inom parentes), december Diagram 5 Etableringsplanernas innehåll fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Diagram 6 Antal personer som anmält behov av hjälp med bosättning fördelat på kategori, december Diagram 7 Ärendenflöden i bosättningsarbetet, december Diagram 8 Andel med etableringsplan som även har fått lots fördelat på kategori och kön (antal personer med plan inom parantes), december Diagram 9 Antal sökbara verksamhetsadresser, december Diagram 10 Lotsföretagens storlek utifrån antal anställda, december Diagram 11 Lotsföretagens mångfald utifrån juridisk form, december Diagram 12 Aktiviteter hos lots fördelat på utbildningsbakgrund, december Diagram 13 Etableringsplanernas innehåll fördelat på kön (antal personer inom parentes), december

8 Sida: 8 av 90

9 Sida: 9 av 90 Sammanfattning I denna rapport redovisas Arbetsförmedlingens arbete med etableringsreformen från och med dess införande den första december 2010 till och med den sista december Rapporten är indelad i avsnitten inflöde och utflöde, målgrupp, etableringsinsatser, bosättning, valfrihetssystem med etableringslotsar samt utbetalning av ersättning. In- och utflöde samt målgrupp Arbetsförmedlingen har sedan etableringsuppdraget införande haft ett genomsnittligt inflöde på ungefär 600 personer per månad. Totalt har personer tagits emot med anledning av etableringsuppdraget och av dessa har 261 personer lämnat Arbetsförmedlingen. Flest nyanlända är inskrivna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Det är ungefär lika många kvinnor som män. Målgruppen är relativt ung och har en kort utbildningsbakgrund. Etableringsinsatser Arbetsförmedlingen möter idag målgruppen för etableringsuppdraget betydligt tidigare än innan reformen infördes och arbetar för att de inom två månader ska få en etableringsplan upprättad. Syftet är att den sökande tidigt ska få arbetsförberedande insatser, Sfi och samhällsorientering. Vid utgången av 2011 hade personer en etableringsplan och 798 personer medverkade till att upprätta en sådan. 95 procent av de som har en etableringsplan hade vid utgången av 2011 deltagit i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetsförberedande insats. Andelen nyanlända som fått ta del av Sfi var 79 procent och för samhällsorientering var andelen 39 procent. Sökande som deltagit i etableringsinsatser under en längre period har i större utsträckning, parallellt med sina svenskstudier, subventionerade och osubventionerade anställningar samt arbetsmarknadsutbildningar. Bosättning Vid utgången av 2011 hade Arbetsförmedlingen tagit emot anmälan om behov av hjälp med bosättning från totalt personer. Det antal personer som Arbetsförmedlingen ansvarar för att bosätta är högre än det som Migrationsverket hade innan etableringsreformen trädde ikraft. Arbetsförmedlingen har anvisat av dessa personer en plats för bosättning och av dem hade flyttat till de orter som föreslagits. 607 personer har tackat nej till sin anvisning. För att en nyanländ ska kunna anvisas plats för bosättning krävs att denne först presenterats till en kommun och att kommunen sedan tackar ja till att ta emot personen.

10 Sida: 10 av 90 Valfrihetssystem med etableringslotsar Nyanlända som deltar i etableringsuppdraget har vid sidan av Arbetsförmedlingens insatser erbjudits professionellt stöd av så kallade etableringslotsar. Arbetsförmedlingen upphandlar denna tjänst enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Antalet tillgängliga etableringslotsar på marknaden har stigit under hela 2011 och utgjorde vid utgången av året 191 företag på 941 verksamhetsadresser. Mångfalden på marknaden har under året ökat. Andelen personer som har en etableringslots har också ökat löpande och utgjorde vid årets utgång 72 procent av alla med en etableringsplan. Utbetalning av ersättning till nyanlända Arbetsförmedlingen har beslutat om etableringsersättning till de som medverkar till att upprätta eller deltar i en etableringsplan. Försäkringskassan har vidare beslutat om och utbetalat tilläggsersättningar i form av bostadsersättning och etableringstillägg. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket har under året pågått för att tiden till utbetalning ska vara så kort som möjligt.

11 Sida: 11 av 90 Inledning Bakgrund I och med att lag (2010:197) om etableringsinsatser trädde i kraft den 1 december 2010 fick Arbetsförmedlingen ett utökat och samordnande ansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Lagen syftar till att underlätta och påskynda vägen mot ett arbete eller högre studier och därmed ge individen förutsättningar för egen försörjning. Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med samtliga som ingår i målgruppen för etableringsuppdraget så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd. Samtalen syftar till att upprätta en individuell etableringsplan med insatser som ska påskynda etablering på arbetsmarknaden. Den nyanlände får etableringsersättning vid medverkan till upprättande av en etableringsplan och vid deltagande i planen. Utöver etableringsersättning finns tillägg till nyanlända med barn samt för bostadskostnad. För att stödja individen att genomföra aktiviteterna i sin etableringsplan infördes en ny aktör, etableringslotsen. Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, ökat egenansvar och etableringslotsen ska nyanlända ges bättre förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin försörjning. Den 1 december 2010 övergick också bosättningsansvaret från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen när det gäller personer som omfattas av 6 Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska hjälpa nyanlända som uttrycker behov av hjälp. Både personer i anläggningsboende (ABO) och personer med eget boende (EBO) under asyltiden får i sitt första etableringssamtal erbjudande om hjälp med bosättning. De kan även själva anmäla behov av hjälp inom sex månader efter beslut om uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ska anvisa den nyanlände plats för bosättning i en kommun som har träffat en överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. Den viktigaste utgångspunkten i detta arbete ska vara individens möjligheter till förvärvsarbete och högre studier. Många aktörer måste samarbeta Den nyanlände möter ett flertal myndigheter under sin etablering i Sverige. Dessa myndigheter delar med Arbetsförmedlingen ett gemensamt ansvar för att etableringsprocessen fungerar väl. För detta krävs ett gott samarbete på lokal, regional och nationell nivå.

12 Sida: 12 av 90 Migrationsverket ansvarar under asyltiden för bland annat den inledande kartläggningen av den nyanlände. Arbetsförmedlingen ska så fort som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd hålla ett första etableringssamtal som utmynnar i en etableringsplan med individuellt anpassade aktiviteter. Arbetsförmedlingen ska också vid behov hjälpa till med bosättning. I detta arbete har kommunerna fortfarande kvar sitt ansvar vad gäller tillgång till bostäder. Vidare har kommunerna ansvar för bland annat tillgång till svenskundervisning, samhällsorientering och insatser för de arbetssökandes barn och ungdomar. Länsstyrelserna ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt främja regional samverkan mellan de aktörer som anordnar aktiviteter för dem. Försäkringskassan ska utbetala etableringsersättning och även pröva och utbetala tilläggsersättningar för barn och bostad. Landstingen är en fortsatt viktig aktör för individens hälsa och bidrar även med underlag för bedömning av prestationsförmåga. Arbetsförmedlingen tecknar lokala överenskommelser med olika aktörer. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen på orten för de olika insatser som de arbetssökande är i behov av. Överenskommelserna möjliggör direkt kommunikation med rätt part och ger kommunerna förutsättningar att planera och tillhandahålla anpassade aktiviteter för bland annat funktionshindrade, anpassning av bostäder och svenskundervisning. Arbetsföredlingen har i tidigare återrapporteringar påpekat att de nyanlända, framförallt tidigt i etableringsprocessen, ofta är i behov av en hel del praktiskt stöd. Både handläggarna på Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna får bidra med råd och stöd i frågor som att skaffa id-kort och bankkonto samt i olika myndighetskontakter. Vidare behövs ofta stöd i att förstå de olika ersättningssystemen i Sverige och i kontakt med hyresvärdar. Vi kan i dag se att behovet av denna typ av stöd minskar över tid men att visst stöd även behövs senare i processen. Praktiska frågor kan dyka upp i kontakt med de flesta inblandade och ansvariga aktörer. Detta är en komplex problematik och det är viktigt att alla inblandade aktörer samarbetar på ett sådant sätt att de nyanlända får hjälp med dessa, ofta brådskande, frågor utan att de hänvisas mellan olika aktörer. Tidigt möte och tidiga insatser Ett av de bakomliggande skälen till etableringsreformen var att de nyanlända tidigt skulle få kontakt med Arbetsförmedlingen och tidigt få insatser som leder till arbete. Innan reformens genomförande var den genomsnittliga tiden mellan beviljat uppehållstillstånd och inskrivning på

13 Sida: 13 av 90 Arbetsförmedlingen 134 dagar 1. I dag kommer de nyanlända i kontakt med Arbetsförmedlingen betydligt tidigare. Det tar idag i genomsnitt 26 dagar innan man skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter beviljat uppehållstillstånd. Ytterligare 46 dagar senare har som regel en etableringsplan upprättats och individen deltar i aktiviteter som syftar till att få en anställning. Att Arbetsförmedlingen idag mycket tidigare möter de nyanlända innebär för individen att denne tidigt får fokus på arbete. Efter inskrivningen hos Arbetsförmedlingen görs en översiktlig kartläggning av den sökandes utbildning och yrkeserfarenhet. När en fördjupad kartläggning behövs görs detta genom olika typer av insatser, ibland i samarbete med en annan aktör eller genom yrkeskompetensbedömning hos en arbetsgivare. Ett år in i etableringsreformen kan vi se att de arbetssökande som deltagit i etableringsinsatser under en lite längre period, parallellt med sina svenskstudier, börjar upparbeta kontakt med arbetsmarknaden i form av arbetsplatsförlagda aktiviteter. Efterfrågan på arbetsmarknaden Syftet med etableringsuppdraget är att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet. Förusättningarna för att infria ambitionerna i uppdraget är till stor del beroende på arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. Efterfrågan består dels i det generella behovet av arbetskraft men även i vilken utsträckning arbetsgivarna ser kompetensen hos utrikesfödda. För att kunna möta de krav som ställs på samhället i och med den framtida generationsväxlingen på arbetsmarknaden är det viktigt att arbetsgivarna har en positiv inställning till att anställa utrikesfödda. Avgränsning De nyanlända som vid de första kontakterna med Arbetsförmedlingen saknar person- eller samordningsnummer kan inte registreras i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem utan måste hanteras manuellt. När sedan person- eller samordningsnummer erhålls registreras personen i datasystemet retroaktivt. De personer som hanteras manuellt ingår inte i denna rapport. Vid varje ny mätperiod uppdateras data genomgående med den senast kända informationen. Ledtider redovisas för perioden 1 december december Antalet personer som ligger till grund för beräkningen av respektive ledtid redovisas inom parentes i tabellerna. Ledtiderna i rapporten är uppdelade på 1 Uppföljning av etableringssamtal (Rapport 2011:28) från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

14 Sida: 14 av 90 kategori men i bilaga 1 lämnas även dessa uppdelade på kön. Vidare redovisas andra tabeller och diagram uppdelade på kön i bilagan i de fall de inte inkluderades i det aktuella avsnittet. Arbetsförmedlingen har hittills lämnat fyra återrapporter om myndighetens verksamhet inom etableringsuppdraget år 2011: Månadsstatistik som kommer att redovisas gällande uppföljning av etableringsreformen lämnades den 27 februari. Nyanländas etablering - analys med kommentarer över reformens olika delar lämnades 26 april och avsåg perioden december 2010 mars Nyanländas etablering - reformens första sju månader lämnades 1 augusti och avsåg perioden december 2010 juni Nyanländas etablering - analys med kommentarer över reformens olika delar lämnades 15 november och avsåg perioden december 2010 september När jämförelser mot statistik i någon av rapporterna ovan görs refereras till perioden rapporten avsåg. I fotnot framgår sedan vilken rapport som avses. Totalt hade 345 personer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen innan den första december 2010, det vill säga innan etableringsreformen trädde ikraft. Dessa personer har genomgående undantagits från analysen av de ledtider som utgår ifrån inskrivningsdatum då deras inskrivningsdatum inte är en relevant indikator på när personerna kom in i etableringsuppdraget 2. I fotnot kan den genomsnittliga ledtiden om gruppen hade inkluderats utläsas. Dessa personer ingår inte heller i diagram 5 om etableringsplanens innehåll. Samtliga ledtider avser kalenderdagar så länge annat inte särskilt anges. I genomgången av bosättningsprocessen har samtliga bosättningsärenden som har påbörjats under den aktuella mätperioden granskats. Till skillnad från tidigare återrapporter baseras ledtiderna i bosättningsarbetet i denna 2 Av de 345 personerna är 143 kvinnor och 202 män. En närmre granskning genomförd i samband med Arbetsförmedlingens återrapport den 15 november visade att merparten tillhörde den grupp som fått uppehållstillstånd innan 1 december men fortfarande var ABO och som därmed tillhörde reformen. Den näst största gruppen utgjordes av personer som fick sitt uppehållstillstånd i november 2010 och därmed tillhörde reformen. Vidare hade ett antal personer skrivits in före 1 december när de hade en annan typ av uppehållstillstånd alternativt var asylsökande. Fenomenet med personer inskrivna innan den 1 december 2010 är till största delen övergående.

15 Sida: 15 av 90 återrapport på den genomsnittliga ledtiden i bosättningsärenden och inte för personer. Skälen till denna ändring redogörs för i bosättningsavsnittet.

16 Sida: 16 av 90 Inflöde och utflöde Som nämndes i avgränsningen finns ett antal personer som vid första kontakterna med Arbetsförmedlingen saknar person- eller samordningsnummer. Antalet personer som hanteras manuellt har under hela perioden varit ungefär 400 per månad. De personer som ej ännu hunnit registreras ingår inte i underlaget för denna återrapport. Diagram 1 Månatligt inflöde etableringsuppdraget, december 2011 Antal Män Kvinnor December 2010 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Källa: Arbetsförmedlingen I diagram 1 redovisas det månatliga inflödet till etableringsuppdraget. Här ingår de som har en etableringsplan samt de som medverkar i upprättandet av en sådan. Vid utgången av december var det totala inflödet personer, ett genomsnittligt inflöde på drygt 600 personer per månad. Det är lägre än vad Arbetsförmedlingen tidigare har beräknat. Arbetsförmedlingen utgår i sina bedömningar från Migrationsverkets prognoser över årligt inflöde. Arbetsförmedlingen har i sina prognoser justerat ned andelen som kommer att delta i etableringsuppdraget från 56 till 52 procent av totala antalet 3 i Migrationsverkets prognoser. Av de personer som Arbetsförmedlingen har varit i kontakt med sedan lagen trädde i kraft är det 261 personer som inte längre deltar i etableringsuppdraget. 3 Med totala antalet avses alla personer som tas emot i Sverige och får ett sådant uppehållstillstånd som avses i 2 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

17 Sida: 17 av 90 De ovan nämnda 261 personerna som ej längre deltar inom ramen för etableringsuppdraget fördelar sig som följer: 119 personer har efter deltagande i etableringssamtal samt prövning fått avslag på rätten till etableringsplan. Arbetsförmedlin gen har även fattat beslut om avbrott av etableringsplanen för 47 personer. Slutligen har 95 personer avaktualiserats från Arbetsförmedlingen 4. I redovisninga rna som följer inkluderas, om inte annat anges, inte dessa 261 personer. Vid utgången av december hade personer en etableringsplan och 798 medverkade till att upprätta en etableringsplan. Totalt omfattade således målgruppen för etableringsuppdraget vid denna tidpunkt personer. 4 En person registreras som avaktualiserad när han eller hon ej längre är aktuell hos Arbetsförmedlingen.

18 Sida: 18 av 90 Tabell 1 Antal inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på kön och län, december Län Kvinnor Män Totalt Antal Andel kvinnor Antal Andel män Antal totalt Stockholm % % 1166 Västra Götaland % Andel totalt 15% % % Skåne % % % Norrbotten 220 6% 226 6% 446 6% Kronoberg 229 6% 190 5% 419 5% Dalarna 161 4% 213 5% 374 5% Örebro 181 5% 191 5% 372 5% Södermanland 194 5% 168 4% 362 5% Västernorrland 179 5% 171 4% 350 5% Västerbotten 161 4% 151 4% 312 4% Gävleborg 123 3% 185 5% 308 4% Östergötland 134 4% 162 4% 296 4% Jönköping 98 3% 139 3% 237 3% Värmland 114 3% 116 3% 230 3% Kalmar 106 3% 119 3% 225 3% Västmanland 84 2% 104 3% 188 2% Jämtland 71 2% 78 2% 149 2% Blekinge 62 2% 66 2% 128 2% Uppsala 60 2% 59 1% 119 2% Halland 28 1% 32 1% 60 1% Gotland 3 0% 1 0% 4 0% Totalt % % % Källa: Arbetsförmedlingen Av tabell 1 framgår att de nyanlända i störst utsträckning är inskrivna i län med storstadsregioner. Stockholms län har tagit emot den största andelen, följt av Västra Götaland och Skåne. 5 Länstillhörighet utgår från vilket Arbetsförmedlingskontor den nyanlände är inskriven på och inte folkbokföringsadress. Andel anger hur stor andel av kvinnorna i målgruppen, andel av männen i målgruppen och andel av den totala målgruppen som är inskrivna i det länet.

19 Sida: 19 av 90 Målgrupp Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Vidare omfattas anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun. De inskrivna i etableringsuppdraget utgjorde vid utgången av december personer, 48 procent var kvinnor och 52 procent män. Sammansättningen har inte förändrats nämnvärt sedan Arbetsförmedlingens återrapporter i augusti och november. Diagram 2 Andel fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december % 35% 30% Andel 25% 20% 15% Män Kvinnor 10% 5% 0% Anhö rig (6 46) ABO (1960) EBO (2874) K vot (928) Övriga (1285) Källa: Arbetsförmedlingen Migrationsverket delar upp nyanlända utifrån deras boende vid tidpunkten för erhållet uppehållstillstånd, det vill säga som anläggningsboende (ABO) och de som har eget boende (EBO). Indelningen i kategori vilar delvis också på vilken grund den nyanlände fick uppehållstillstånd, som kvotflykting eller som anhörig. Kategorin övriga består främst av personer i anläggningsboende eller eget boende som ej ännu har skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem 6. Migrationsverket registrerar uppgift om kategori först 6 Den absoluta merparten av kategorin övriga utgörs av personer som ej ännu skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Resterande fåtal individer utgörs av personer där uppgift om kategori ej framgår i den fil som Migrationsverket skickar till Arbetsförmedlingen.

20 Sida: 20 av 90 när den nyanlände faktiskt skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem, eller blir folkbokförd i en kommun. Först efter att detta har skett framgår om dessa personer har varit anläggningsboende eller har bott i eget boende under asyltiden. Den största andelen av målgruppen har bott i eget boende. Nyanlända som har bott i anläggningsboende utgör den näst största gruppen. De två minsta kategorierna utgörs av kvotflyktingar och anhöriga. Diagram 3 Andel fördelat på åldersnivå (antal personer inom parentes), december % 30% 25% And el 20% 15% Män Kvinnor 10% 5% 0% (293) (1619) (1672) (22 34) (1165) (558) (1 52) Källa: Arbetsförmedlingen Över tre fjärdedelar av målgruppen är under 40 år och en fjärdedel är under 25 år. Som framgår av diagram 3 är åldersfördelningen mellan kvinnor och män ungefär densamma. Vid utgången av december 2011 omfattades 293 personer 7 i åldersgruppen år av etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen betonade i augusti att det är viktigt att unga personer inte av ekonomiska skäl väljer att delta i etableringsuppdraget och därmed missar viktig basutbildning. Av detta skäl har myndigheten tittat närmare på samtliga ärenden där en etableringsplan upprättades mellan juni och november för personer i åldern år 8. 7 Arbetsförmedlingens återrapport Nyanländas etablering reformens första sju månader ( ). 8 Vid utgången av 2011 hade totalt åringar en etableringsplan och 124 ingick i granskningen.

21 Sida: 21 av 90 Skälen till varför unga deltar i en etableringsplan istället för i gymnasiestudier varierar. I strax över 30 av ärendena har den sökande en etableringsplan utan att det tydligt framgår om han eller hon har studieambitioner eller om gymnasiestudier har diskuterats. I nästan 20 av ärendena ska personen snart fylla 20 år när beslutet om etableringsplan fattas och påbörjande av gymnasiestudier är därmed inte praktiskt möjligt. I närmare 20 ärenden framgår det tydligt att den den arbetssökande så fort som möjligt vill ha en anställning och därmed även vill ha en etableringsplan. I ett tiotal ärenden finns det anledning att anta att individen väljer bort sina gymnasiestudier när han eller hon inser att de inte längre har rätt etableringsersättning om de väljer studier. Ungefär lika många ärenden kan sägas utgöra ett mörkertal i och med att det i daganteckningarna framgår att den individen har studieambitioner men ändå av okänd anledning har en etableringsplan. Ett generellt intryck är att individen inte får en klar bild av hur deras ekonomiska situation kommer att se ut om de väljer att studera på gymnasiet. Ofta har dessa personer under en tid fått etableringsersättning och om försörjningen under gymnasietiden är oklar är det förståeligt att individen väljer att inte lämna etableringsuppdraget. Om individen väljer att studera på gymnasiet ska försörjningen komma från CSN och vid behov via kompletterande försörjningsstöd från kommunen. I några fall är det tveksamt om de har fått information om möjligheten till CSN-stöd och i en handfull av ärendena har kommunerna felaktigt hänvisat till att etableringsersättning ska utgöra individens försörjning. Arbetsförmedlingen och kommunerna måste tillsammans presentera vilken ekonomisk försörjning en gymnasiestudent har rätt till och individen ska få alternativet presenterat på ett sådant sätt att han eller hon uppmuntras till studier. Det är viktigt att samtliga ungdomar informeras om vikten av gymnasiestudier.

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013

Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget. Inlämnad 2 maj 2013 2013 Etablering av vissa nyanlända- Bosättning av nyanlända inom etableringsuppdraget Inlämnad 2 maj 2013 Sida: 2 av 21 Sida: 3 av 21 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2013-05-02 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 54. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 22 februari 2013 Sida: 2 av 54 Sida: 3 av 54 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning

Sida: 2 av 40. Etablering av vissa nyanlända Samverkan och samordning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända Samverkan Inlämnad den 15 juni 2012 Sida: 2 av 40 Sida: 3 av 40 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Inlämnad 15 september 2012 Sida: 2 av 62 Sida: 3 av 62 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-15 Återrapportering enligt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Etableringsprogrammet inom ISA årsrapport för 2010

Etableringsprogrammet inom ISA årsrapport för 2010 Direkttelefon Referens 2011-02-09 Mobil: Kommunledningskontoret Arbetsmarknadsgruppen Linda Morén ISA årsrapport för 2010 Postadress: Skellefteå kommun KLK-PA 931 85 Skellefteå Besöksadress: Trädgårdsgatan

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer