Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering2011"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012

2 Sida: 2 av 90

3 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas etablering reformens första år Arbetsförmedlingen ska senast den 22 februari 2012 lämna en rapport om hur genomförandet av etableringsreformen framskrider. Av rapporten ska framgå hur Arbetsförmedlingen samverkat med övriga myndigheter och aktörer i reformens olika delar. Redovisningen, som ska omfatta verksamheten till och med december 2011, ska särskilt behandla följande: Arbetsförmedlingens arbete med bosättning av nyanlända. Etableringsplanen, dess innehåll och kvalitet samt bedömning av prestationsförmåga och rehabiliterande insatser. Hur nyanlända kvinnors behov av etableringsinsatser har tillgodosetts. Hur valfrihetssystemet med etableringslotsar fungerar, marknaden har utvecklats samt tjänstens innehåll och kvalitet. Hur utbetalningarna av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning har fungerat samt hur myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket har samverkat för att den nyanlände ska få sin utbetalning så fort som möjligt. Exakt återgivelse av återrapporteringsuppdraget finns angivet i inledningen av respektive avsnitt. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Johan Nylander. I den slutliga handläggningen har chefen för avdelningen Integration och Etablering Marie Linell-Persson, chefen för enheten Integration Strategi Ingela Söderman, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren samt chefen för Ledningsstaben Christina Storm Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Johan Nylander

4 Sida: 4 av 90

5 Sida: 5 av 90 Innehållsförteckning Sammanfattning...9 Inledning...11 Bakgrund...11 Många aktörer måste samarbeta...11 Tidigt möte och tidiga insatser Efterfrågan på arbetsmarknaden Avgränsning Inflöde och utflöde Målgrupp Etableringsinsatser...23 Etableringssamtal och etableringsplan...23 Information...24 Etableringsplanernas innehåll, utformning och kvalitet Aktiviteter påbörjade före bosättning...28 Personer som har haft etableringsplan i minst ett halvår...29 Ledtider...34 Prestationsförmåga...40 Bosättning...46 Samverkan inom bosättningsuppdraget Länstal Anmälan om hjälp med bosättning...48 Anvisning...49 Bosättning...50 Ledtider i bosättningen...51 Utmaningar i bosättningsarbetet Valfrihetssystem med etableringslotsar...60 Valfrihetssystemet och användandet av etableringslots...60 Marknadsutveckling...63 Tjänstens innehåll Kvalitetssäkring och uppföljning...69 Utbetalning av ersättning...71 Beskrivning av processen Ledtider Tilläggsersättningar Beskrivning av samarbete och vidtagna åtgärder för att korta ledtider till utbetalning Svårigheter Bilaga 1 Könsfördelning...82 Bilaga 2 Aktiviteter... 87

6 Sida: 6 av 90 Tabellförteckning Tabell 1 Antal inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på kön och län, december Tabell 2 Tid från beviljat uppehållstillstånd till beslut om etableringsplan för ABO och EBO (antal personer inom parentes), december Tabell 3 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 4 Tid från inskrivning till start av arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetsförberedande insats fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 5 Tid från inskrivning till start av samhällsorientering fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 6 Tid från inskrivning till start av Sfi fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 7 Antal personer som anmält behov av hjälp med bosättning fördelat på vuxna/barn och kön, december Tabell 8 Antal personer som har fått anvisning fördelat på vuxna/barn och kön, december Tabell 9 Antal personer som bosatts fördelat på vuxna/barn och kön, december Tabell 10 Tid från beviljat uppehållstillstånd till anvisning fördelat på kategori (antal ärenden inom parentes), december Tabell 11 Tid från beviljat uppehållstillstånd till faktisk bosättning (ABO) (antal ärenden inom parentes), december Tabell 12 Tid från beviljat uppehållstillstånd till planerad bosättning (EBO) (antal ärenden inom parentes), december Tabell 13 Tid från beslut om etableringsplan till beslut om lots fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tabell 14 Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning under medverkan (EEM), (antal personer inom parantes), december Tabell 15 Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning för deltagande i plan (EEP) för de personer som inte fått etableringsersättning under medverkan (EEM), (antal personer inom parantes), december Tabell 16 Tilläggsersättningar, december Tabell 17 Tid från beviljat uppehållstillstånd till beslut om etableringsplan fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tabell 18 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på kön (antal personer inom parentes), december

7 Sida: 7 av 90 Tabell 19 Tabell 20 Tabell 21 Tabell 22 Tabell 23 Tabell 24 Tid från inskrivning till start av arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetsförberedande insats fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tid från inskrivning till start av samhällsorientering fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tid från inskrivning till start av Sfi fördelat på kön (antal personer inom parentes), december Tid från beslut om etableringsplan till beslut om lots fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning under medverkan (EEM) fördelat på kön (antal personer inom parantes), december Tid från inskrivning till första utbetalning av etableringsersättning för deltagande i plan (EEP) för de personer som inte fått etableringsersättning under medverkan (EEM) fördelat på kön (antal personer inom parantes), december Diagramförteckning Diagram 1 Månatligt inflöde etableringsuppdraget, december Diagram 2 Andel fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Diagram 3 Andel fördelat på åldersnivå (antal personer inom parentes), december Diagram 4 Andel fördelat på utbildningsnivå (antal personer inom parentes), december Diagram 5 Etableringsplanernas innehåll fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december Diagram 6 Antal personer som anmält behov av hjälp med bosättning fördelat på kategori, december Diagram 7 Ärendenflöden i bosättningsarbetet, december Diagram 8 Andel med etableringsplan som även har fått lots fördelat på kategori och kön (antal personer med plan inom parantes), december Diagram 9 Antal sökbara verksamhetsadresser, december Diagram 10 Lotsföretagens storlek utifrån antal anställda, december Diagram 11 Lotsföretagens mångfald utifrån juridisk form, december Diagram 12 Aktiviteter hos lots fördelat på utbildningsbakgrund, december Diagram 13 Etableringsplanernas innehåll fördelat på kön (antal personer inom parentes), december

8 Sida: 8 av 90

9 Sida: 9 av 90 Sammanfattning I denna rapport redovisas Arbetsförmedlingens arbete med etableringsreformen från och med dess införande den första december 2010 till och med den sista december Rapporten är indelad i avsnitten inflöde och utflöde, målgrupp, etableringsinsatser, bosättning, valfrihetssystem med etableringslotsar samt utbetalning av ersättning. In- och utflöde samt målgrupp Arbetsförmedlingen har sedan etableringsuppdraget införande haft ett genomsnittligt inflöde på ungefär 600 personer per månad. Totalt har personer tagits emot med anledning av etableringsuppdraget och av dessa har 261 personer lämnat Arbetsförmedlingen. Flest nyanlända är inskrivna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Det är ungefär lika många kvinnor som män. Målgruppen är relativt ung och har en kort utbildningsbakgrund. Etableringsinsatser Arbetsförmedlingen möter idag målgruppen för etableringsuppdraget betydligt tidigare än innan reformen infördes och arbetar för att de inom två månader ska få en etableringsplan upprättad. Syftet är att den sökande tidigt ska få arbetsförberedande insatser, Sfi och samhällsorientering. Vid utgången av 2011 hade personer en etableringsplan och 798 personer medverkade till att upprätta en sådan. 95 procent av de som har en etableringsplan hade vid utgången av 2011 deltagit i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetsförberedande insats. Andelen nyanlända som fått ta del av Sfi var 79 procent och för samhällsorientering var andelen 39 procent. Sökande som deltagit i etableringsinsatser under en längre period har i större utsträckning, parallellt med sina svenskstudier, subventionerade och osubventionerade anställningar samt arbetsmarknadsutbildningar. Bosättning Vid utgången av 2011 hade Arbetsförmedlingen tagit emot anmälan om behov av hjälp med bosättning från totalt personer. Det antal personer som Arbetsförmedlingen ansvarar för att bosätta är högre än det som Migrationsverket hade innan etableringsreformen trädde ikraft. Arbetsförmedlingen har anvisat av dessa personer en plats för bosättning och av dem hade flyttat till de orter som föreslagits. 607 personer har tackat nej till sin anvisning. För att en nyanländ ska kunna anvisas plats för bosättning krävs att denne först presenterats till en kommun och att kommunen sedan tackar ja till att ta emot personen.

10 Sida: 10 av 90 Valfrihetssystem med etableringslotsar Nyanlända som deltar i etableringsuppdraget har vid sidan av Arbetsförmedlingens insatser erbjudits professionellt stöd av så kallade etableringslotsar. Arbetsförmedlingen upphandlar denna tjänst enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Antalet tillgängliga etableringslotsar på marknaden har stigit under hela 2011 och utgjorde vid utgången av året 191 företag på 941 verksamhetsadresser. Mångfalden på marknaden har under året ökat. Andelen personer som har en etableringslots har också ökat löpande och utgjorde vid årets utgång 72 procent av alla med en etableringsplan. Utbetalning av ersättning till nyanlända Arbetsförmedlingen har beslutat om etableringsersättning till de som medverkar till att upprätta eller deltar i en etableringsplan. Försäkringskassan har vidare beslutat om och utbetalat tilläggsersättningar i form av bostadsersättning och etableringstillägg. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket har under året pågått för att tiden till utbetalning ska vara så kort som möjligt.

11 Sida: 11 av 90 Inledning Bakgrund I och med att lag (2010:197) om etableringsinsatser trädde i kraft den 1 december 2010 fick Arbetsförmedlingen ett utökat och samordnande ansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Lagen syftar till att underlätta och påskynda vägen mot ett arbete eller högre studier och därmed ge individen förutsättningar för egen försörjning. Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med samtliga som ingår i målgruppen för etableringsuppdraget så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd. Samtalen syftar till att upprätta en individuell etableringsplan med insatser som ska påskynda etablering på arbetsmarknaden. Den nyanlände får etableringsersättning vid medverkan till upprättande av en etableringsplan och vid deltagande i planen. Utöver etableringsersättning finns tillägg till nyanlända med barn samt för bostadskostnad. För att stödja individen att genomföra aktiviteterna i sin etableringsplan infördes en ny aktör, etableringslotsen. Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, ökat egenansvar och etableringslotsen ska nyanlända ges bättre förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin försörjning. Den 1 december 2010 övergick också bosättningsansvaret från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen när det gäller personer som omfattas av 6 Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska hjälpa nyanlända som uttrycker behov av hjälp. Både personer i anläggningsboende (ABO) och personer med eget boende (EBO) under asyltiden får i sitt första etableringssamtal erbjudande om hjälp med bosättning. De kan även själva anmäla behov av hjälp inom sex månader efter beslut om uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ska anvisa den nyanlände plats för bosättning i en kommun som har träffat en överenskommelse med en länsstyrelse om mottagande för bosättning. Den viktigaste utgångspunkten i detta arbete ska vara individens möjligheter till förvärvsarbete och högre studier. Många aktörer måste samarbeta Den nyanlände möter ett flertal myndigheter under sin etablering i Sverige. Dessa myndigheter delar med Arbetsförmedlingen ett gemensamt ansvar för att etableringsprocessen fungerar väl. För detta krävs ett gott samarbete på lokal, regional och nationell nivå.

12 Sida: 12 av 90 Migrationsverket ansvarar under asyltiden för bland annat den inledande kartläggningen av den nyanlände. Arbetsförmedlingen ska så fort som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd hålla ett första etableringssamtal som utmynnar i en etableringsplan med individuellt anpassade aktiviteter. Arbetsförmedlingen ska också vid behov hjälpa till med bosättning. I detta arbete har kommunerna fortfarande kvar sitt ansvar vad gäller tillgång till bostäder. Vidare har kommunerna ansvar för bland annat tillgång till svenskundervisning, samhällsorientering och insatser för de arbetssökandes barn och ungdomar. Länsstyrelserna ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt främja regional samverkan mellan de aktörer som anordnar aktiviteter för dem. Försäkringskassan ska utbetala etableringsersättning och även pröva och utbetala tilläggsersättningar för barn och bostad. Landstingen är en fortsatt viktig aktör för individens hälsa och bidrar även med underlag för bedömning av prestationsförmåga. Arbetsförmedlingen tecknar lokala överenskommelser med olika aktörer. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen på orten för de olika insatser som de arbetssökande är i behov av. Överenskommelserna möjliggör direkt kommunikation med rätt part och ger kommunerna förutsättningar att planera och tillhandahålla anpassade aktiviteter för bland annat funktionshindrade, anpassning av bostäder och svenskundervisning. Arbetsföredlingen har i tidigare återrapporteringar påpekat att de nyanlända, framförallt tidigt i etableringsprocessen, ofta är i behov av en hel del praktiskt stöd. Både handläggarna på Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna får bidra med råd och stöd i frågor som att skaffa id-kort och bankkonto samt i olika myndighetskontakter. Vidare behövs ofta stöd i att förstå de olika ersättningssystemen i Sverige och i kontakt med hyresvärdar. Vi kan i dag se att behovet av denna typ av stöd minskar över tid men att visst stöd även behövs senare i processen. Praktiska frågor kan dyka upp i kontakt med de flesta inblandade och ansvariga aktörer. Detta är en komplex problematik och det är viktigt att alla inblandade aktörer samarbetar på ett sådant sätt att de nyanlända får hjälp med dessa, ofta brådskande, frågor utan att de hänvisas mellan olika aktörer. Tidigt möte och tidiga insatser Ett av de bakomliggande skälen till etableringsreformen var att de nyanlända tidigt skulle få kontakt med Arbetsförmedlingen och tidigt få insatser som leder till arbete. Innan reformens genomförande var den genomsnittliga tiden mellan beviljat uppehållstillstånd och inskrivning på

13 Sida: 13 av 90 Arbetsförmedlingen 134 dagar 1. I dag kommer de nyanlända i kontakt med Arbetsförmedlingen betydligt tidigare. Det tar idag i genomsnitt 26 dagar innan man skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter beviljat uppehållstillstånd. Ytterligare 46 dagar senare har som regel en etableringsplan upprättats och individen deltar i aktiviteter som syftar till att få en anställning. Att Arbetsförmedlingen idag mycket tidigare möter de nyanlända innebär för individen att denne tidigt får fokus på arbete. Efter inskrivningen hos Arbetsförmedlingen görs en översiktlig kartläggning av den sökandes utbildning och yrkeserfarenhet. När en fördjupad kartläggning behövs görs detta genom olika typer av insatser, ibland i samarbete med en annan aktör eller genom yrkeskompetensbedömning hos en arbetsgivare. Ett år in i etableringsreformen kan vi se att de arbetssökande som deltagit i etableringsinsatser under en lite längre period, parallellt med sina svenskstudier, börjar upparbeta kontakt med arbetsmarknaden i form av arbetsplatsförlagda aktiviteter. Efterfrågan på arbetsmarknaden Syftet med etableringsuppdraget är att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet. Förusättningarna för att infria ambitionerna i uppdraget är till stor del beroende på arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. Efterfrågan består dels i det generella behovet av arbetskraft men även i vilken utsträckning arbetsgivarna ser kompetensen hos utrikesfödda. För att kunna möta de krav som ställs på samhället i och med den framtida generationsväxlingen på arbetsmarknaden är det viktigt att arbetsgivarna har en positiv inställning till att anställa utrikesfödda. Avgränsning De nyanlända som vid de första kontakterna med Arbetsförmedlingen saknar person- eller samordningsnummer kan inte registreras i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem utan måste hanteras manuellt. När sedan person- eller samordningsnummer erhålls registreras personen i datasystemet retroaktivt. De personer som hanteras manuellt ingår inte i denna rapport. Vid varje ny mätperiod uppdateras data genomgående med den senast kända informationen. Ledtider redovisas för perioden 1 december december Antalet personer som ligger till grund för beräkningen av respektive ledtid redovisas inom parentes i tabellerna. Ledtiderna i rapporten är uppdelade på 1 Uppföljning av etableringssamtal (Rapport 2011:28) från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

14 Sida: 14 av 90 kategori men i bilaga 1 lämnas även dessa uppdelade på kön. Vidare redovisas andra tabeller och diagram uppdelade på kön i bilagan i de fall de inte inkluderades i det aktuella avsnittet. Arbetsförmedlingen har hittills lämnat fyra återrapporter om myndighetens verksamhet inom etableringsuppdraget år 2011: Månadsstatistik som kommer att redovisas gällande uppföljning av etableringsreformen lämnades den 27 februari. Nyanländas etablering - analys med kommentarer över reformens olika delar lämnades 26 april och avsåg perioden december 2010 mars Nyanländas etablering - reformens första sju månader lämnades 1 augusti och avsåg perioden december 2010 juni Nyanländas etablering - analys med kommentarer över reformens olika delar lämnades 15 november och avsåg perioden december 2010 september När jämförelser mot statistik i någon av rapporterna ovan görs refereras till perioden rapporten avsåg. I fotnot framgår sedan vilken rapport som avses. Totalt hade 345 personer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen innan den första december 2010, det vill säga innan etableringsreformen trädde ikraft. Dessa personer har genomgående undantagits från analysen av de ledtider som utgår ifrån inskrivningsdatum då deras inskrivningsdatum inte är en relevant indikator på när personerna kom in i etableringsuppdraget 2. I fotnot kan den genomsnittliga ledtiden om gruppen hade inkluderats utläsas. Dessa personer ingår inte heller i diagram 5 om etableringsplanens innehåll. Samtliga ledtider avser kalenderdagar så länge annat inte särskilt anges. I genomgången av bosättningsprocessen har samtliga bosättningsärenden som har påbörjats under den aktuella mätperioden granskats. Till skillnad från tidigare återrapporter baseras ledtiderna i bosättningsarbetet i denna 2 Av de 345 personerna är 143 kvinnor och 202 män. En närmre granskning genomförd i samband med Arbetsförmedlingens återrapport den 15 november visade att merparten tillhörde den grupp som fått uppehållstillstånd innan 1 december men fortfarande var ABO och som därmed tillhörde reformen. Den näst största gruppen utgjordes av personer som fick sitt uppehållstillstånd i november 2010 och därmed tillhörde reformen. Vidare hade ett antal personer skrivits in före 1 december när de hade en annan typ av uppehållstillstånd alternativt var asylsökande. Fenomenet med personer inskrivna innan den 1 december 2010 är till största delen övergående.

15 Sida: 15 av 90 återrapport på den genomsnittliga ledtiden i bosättningsärenden och inte för personer. Skälen till denna ändring redogörs för i bosättningsavsnittet.

16 Sida: 16 av 90 Inflöde och utflöde Som nämndes i avgränsningen finns ett antal personer som vid första kontakterna med Arbetsförmedlingen saknar person- eller samordningsnummer. Antalet personer som hanteras manuellt har under hela perioden varit ungefär 400 per månad. De personer som ej ännu hunnit registreras ingår inte i underlaget för denna återrapport. Diagram 1 Månatligt inflöde etableringsuppdraget, december 2011 Antal Män Kvinnor December 2010 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Källa: Arbetsförmedlingen I diagram 1 redovisas det månatliga inflödet till etableringsuppdraget. Här ingår de som har en etableringsplan samt de som medverkar i upprättandet av en sådan. Vid utgången av december var det totala inflödet personer, ett genomsnittligt inflöde på drygt 600 personer per månad. Det är lägre än vad Arbetsförmedlingen tidigare har beräknat. Arbetsförmedlingen utgår i sina bedömningar från Migrationsverkets prognoser över årligt inflöde. Arbetsförmedlingen har i sina prognoser justerat ned andelen som kommer att delta i etableringsuppdraget från 56 till 52 procent av totala antalet 3 i Migrationsverkets prognoser. Av de personer som Arbetsförmedlingen har varit i kontakt med sedan lagen trädde i kraft är det 261 personer som inte längre deltar i etableringsuppdraget. 3 Med totala antalet avses alla personer som tas emot i Sverige och får ett sådant uppehållstillstånd som avses i 2 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

17 Sida: 17 av 90 De ovan nämnda 261 personerna som ej längre deltar inom ramen för etableringsuppdraget fördelar sig som följer: 119 personer har efter deltagande i etableringssamtal samt prövning fått avslag på rätten till etableringsplan. Arbetsförmedlin gen har även fattat beslut om avbrott av etableringsplanen för 47 personer. Slutligen har 95 personer avaktualiserats från Arbetsförmedlingen 4. I redovisninga rna som följer inkluderas, om inte annat anges, inte dessa 261 personer. Vid utgången av december hade personer en etableringsplan och 798 medverkade till att upprätta en etableringsplan. Totalt omfattade således målgruppen för etableringsuppdraget vid denna tidpunkt personer. 4 En person registreras som avaktualiserad när han eller hon ej längre är aktuell hos Arbetsförmedlingen.

18 Sida: 18 av 90 Tabell 1 Antal inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på kön och län, december Län Kvinnor Män Totalt Antal Andel kvinnor Antal Andel män Antal totalt Stockholm % % 1166 Västra Götaland % Andel totalt 15% % % Skåne % % % Norrbotten 220 6% 226 6% 446 6% Kronoberg 229 6% 190 5% 419 5% Dalarna 161 4% 213 5% 374 5% Örebro 181 5% 191 5% 372 5% Södermanland 194 5% 168 4% 362 5% Västernorrland 179 5% 171 4% 350 5% Västerbotten 161 4% 151 4% 312 4% Gävleborg 123 3% 185 5% 308 4% Östergötland 134 4% 162 4% 296 4% Jönköping 98 3% 139 3% 237 3% Värmland 114 3% 116 3% 230 3% Kalmar 106 3% 119 3% 225 3% Västmanland 84 2% 104 3% 188 2% Jämtland 71 2% 78 2% 149 2% Blekinge 62 2% 66 2% 128 2% Uppsala 60 2% 59 1% 119 2% Halland 28 1% 32 1% 60 1% Gotland 3 0% 1 0% 4 0% Totalt % % % Källa: Arbetsförmedlingen Av tabell 1 framgår att de nyanlända i störst utsträckning är inskrivna i län med storstadsregioner. Stockholms län har tagit emot den största andelen, följt av Västra Götaland och Skåne. 5 Länstillhörighet utgår från vilket Arbetsförmedlingskontor den nyanlände är inskriven på och inte folkbokföringsadress. Andel anger hur stor andel av kvinnorna i målgruppen, andel av männen i målgruppen och andel av den totala målgruppen som är inskrivna i det länet.

19 Sida: 19 av 90 Målgrupp Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Vidare omfattas anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun. De inskrivna i etableringsuppdraget utgjorde vid utgången av december personer, 48 procent var kvinnor och 52 procent män. Sammansättningen har inte förändrats nämnvärt sedan Arbetsförmedlingens återrapporter i augusti och november. Diagram 2 Andel fördelat på kategori (antal personer inom parentes), december % 35% 30% Andel 25% 20% 15% Män Kvinnor 10% 5% 0% Anhö rig (6 46) ABO (1960) EBO (2874) K vot (928) Övriga (1285) Källa: Arbetsförmedlingen Migrationsverket delar upp nyanlända utifrån deras boende vid tidpunkten för erhållet uppehållstillstånd, det vill säga som anläggningsboende (ABO) och de som har eget boende (EBO). Indelningen i kategori vilar delvis också på vilken grund den nyanlände fick uppehållstillstånd, som kvotflykting eller som anhörig. Kategorin övriga består främst av personer i anläggningsboende eller eget boende som ej ännu har skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem 6. Migrationsverket registrerar uppgift om kategori först 6 Den absoluta merparten av kategorin övriga utgörs av personer som ej ännu skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Resterande fåtal individer utgörs av personer där uppgift om kategori ej framgår i den fil som Migrationsverket skickar till Arbetsförmedlingen.

20 Sida: 20 av 90 när den nyanlände faktiskt skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem, eller blir folkbokförd i en kommun. Först efter att detta har skett framgår om dessa personer har varit anläggningsboende eller har bott i eget boende under asyltiden. Den största andelen av målgruppen har bott i eget boende. Nyanlända som har bott i anläggningsboende utgör den näst största gruppen. De två minsta kategorierna utgörs av kvotflyktingar och anhöriga. Diagram 3 Andel fördelat på åldersnivå (antal personer inom parentes), december % 30% 25% And el 20% 15% Män Kvinnor 10% 5% 0% (293) (1619) (1672) (22 34) (1165) (558) (1 52) Källa: Arbetsförmedlingen Över tre fjärdedelar av målgruppen är under 40 år och en fjärdedel är under 25 år. Som framgår av diagram 3 är åldersfördelningen mellan kvinnor och män ungefär densamma. Vid utgången av december 2011 omfattades 293 personer 7 i åldersgruppen år av etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen betonade i augusti att det är viktigt att unga personer inte av ekonomiska skäl väljer att delta i etableringsuppdraget och därmed missar viktig basutbildning. Av detta skäl har myndigheten tittat närmare på samtliga ärenden där en etableringsplan upprättades mellan juni och november för personer i åldern år 8. 7 Arbetsförmedlingens återrapport Nyanländas etablering reformens första sju månader ( ). 8 Vid utgången av 2011 hade totalt åringar en etableringsplan och 124 ingick i granskningen.

21 Sida: 21 av 90 Skälen till varför unga deltar i en etableringsplan istället för i gymnasiestudier varierar. I strax över 30 av ärendena har den sökande en etableringsplan utan att det tydligt framgår om han eller hon har studieambitioner eller om gymnasiestudier har diskuterats. I nästan 20 av ärendena ska personen snart fylla 20 år när beslutet om etableringsplan fattas och påbörjande av gymnasiestudier är därmed inte praktiskt möjligt. I närmare 20 ärenden framgår det tydligt att den den arbetssökande så fort som möjligt vill ha en anställning och därmed även vill ha en etableringsplan. I ett tiotal ärenden finns det anledning att anta att individen väljer bort sina gymnasiestudier när han eller hon inser att de inte längre har rätt etableringsersättning om de väljer studier. Ungefär lika många ärenden kan sägas utgöra ett mörkertal i och med att det i daganteckningarna framgår att den individen har studieambitioner men ändå av okänd anledning har en etableringsplan. Ett generellt intryck är att individen inte får en klar bild av hur deras ekonomiska situation kommer att se ut om de väljer att studera på gymnasiet. Ofta har dessa personer under en tid fått etableringsersättning och om försörjningen under gymnasietiden är oklar är det förståeligt att individen väljer att inte lämna etableringsuppdraget. Om individen väljer att studera på gymnasiet ska försörjningen komma från CSN och vid behov via kompletterande försörjningsstöd från kommunen. I några fall är det tveksamt om de har fått information om möjligheten till CSN-stöd och i en handfull av ärendena har kommunerna felaktigt hänvisat till att etableringsersättning ska utgöra individens försörjning. Arbetsförmedlingen och kommunerna måste tillsammans presentera vilken ekonomisk försörjning en gymnasiestudent har rätt till och individen ska få alternativet presenterat på ett sådant sätt att han eller hon uppmuntras till studier. Det är viktigt att samtliga ungdomar informeras om vikten av gymnasiestudier.

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 - Etablering av vissa nyanlända statistik kring Inlämnad den 1 november 2013 Avser januari september 2013 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2012/445712 Datum:

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Inlämnad den 15 juni 2012 Avser januari april 2012 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Sida: 2 av 78. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet

Sida: 2 av 78. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 - Inlämnad den 22 februari 2013 Avser januari december 2012 Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser september 2013 mars 2014 Sida: 2 av 88 Sida: 3 av 88 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Nyanländas etablering - reformens första sju Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-08-01 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - ETABLERINGSUPPDRAGET 1 november 2014 Avser september 2013 - september 2014 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september Etableringsreformen Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén Växjö 29 september Regeringens ambition med reformen Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 statistik kring etableringsuppdraget 2015-05-04 Avser 2014 Sida: 2 av 88 Dnr: Af-2015/200480 Datum: 2015-05-04 Sida: 3 av 88 statistik kring etableringsuppdraget

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum:

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum: PM Sida: 1 av 10 Diarienumer: Af-2012/300597 Datum: 2012-09-24 Länstal 2013 Länstalen för 2013 har fastställts av Arbetsförmedlingen efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal statistik kring etableringsuppdraget 2015-09-01 . Af-2015/200480 Datum: 2015-09-01 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Målgruppsbild av asylsökande och nyanlända

Målgruppsbild av asylsökande och nyanlända Rapport 1 (8) Datum 2017-01-10 Etableringskoordinator Viktoria Hansson 0410-73 30 80, 0708-81 76 86 viktoria.hansson@trelleborg.se Målgruppsbild av asylsökande och nyanlända 2017-01-10 Bakgrund På uppdrag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4 Robert Flognfeldt robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se 010-488 61 02 Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Samarbetet Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88 Kommittédirektiv Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Dir. 2011:88 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer