D-UPPSATS. Bankers balansering av lönsamhetskrav med rollen som samhällsfunktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. Bankers balansering av lönsamhetskrav med rollen som samhällsfunktion"

Transkript

1 D-UPPSATS 2009:005 Bankers balansering av lönsamhetskrav med rollen som samhällsfunktion en fallstudie om bankers olönsamma kunder Christian Cleve Emelie Ekersund Luleå tekniska universitet D-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell marknadsföring och e-handel 2009:005 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--09/005--SE

2 Abstract The purpose of this thesis was to expose how banks balance their requirement for profitability with their civic function. In order to respond to the purpose three research questions were conducted concerning how banks identify and handle unprofitable customers and deal with corporate social responsibility (CSR) referred to financial exclusion. A case study was implemented based on interviews with three bank office managers representing their local bank offices. The empirical result was presented with anonymity in order to get more honest and exhaustive information. The result has shown that banks have an instantaneous approach to customer value and when handling unprofitable customers there is hazard for financial exclusion foremost due to risk assessment and targeted marketing. Banks investments in CSR tend to be concentrated to charitable activities with little influence on the financial sector and financial exclusion. An explanation to this might be the conflict between banks economic and social objectives.

3 Förord Denna uppsats är ett resultat av tio veckors heltidsstudier under höstterminen 2008 vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap på Luleå tekniska universitet. Uppsatsen har varit berikande både kunskapsmässigt och personligen. Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till vår handledare Rickard Wahlberg för vägledning under uppsatsens gång. Vi vill också tacka våra opponenter som kommit med värdefulla råd och synpunkter. Denna uppsats hade inte varit genomförbar utan bankernas medverkan och vi vill därför speciellt tacka kontorscheferna för den värdefulla tid de avsatt för att hjälpa oss. Luleå, den 20 januari 2009 Christian Cleve Emelie Ekersund

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte och forskningsfrågor Teoretisk referensram Identifiering av olönsamma kunder Identifieringsmetoder för kunders lönsamhet Identifiera kunders värde Kategorisera kunder Bankers hantering av olönsamma kunder Styra om kunder till lågkostnadsalternativ Prissättning av kostsamma tjänster Utbildning av olönsamma kunder Finansiell uteslutning Bankers samhällsansvar Corporate Social Responsibility Samhällsansvar ur ett bankperspektiv Tre nivåer av samhällsansvar För- och nackdelar med samhällsansvar Informationskanaler för samhällsansvar Metod Litteratursökning Val av forskningsstrategi Val av undersökningsobjekt Tillvägagångssätt Datainsamlingsmetod Analysmetod Metodproblem Empiriskt resultat Identifiering av olönsamma kunder Identifieringsmetoder för kunders lönsamhet Identifiera kunders värde Kategorisera kunder Bankers hantering av olönsamma kunder... 19

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styra om kunder till lågkostnadsalternativ Prissättning av kostsamma tjänster Utbildning av olönsamma kunder Finansiell uteslutning Bankers samhällsansvar Corporate Social Responsibility Samhällsansvar ur ett bankperspektiv Tre nivåer av samhällsansvar För- och nackdelar med samhällsansvar Informationskanaler för samhällsansvar Analys Identifiering av olönsamma kunder Identifieringsmetoder för kunders lönsamhet Identifiera kunders värde Kategorisera kunder Bankers hantering av olönsamma kunder Styra om kunder till lågkostnadsalternativ Prissättning av kostsamma tjänster Utbildning av olönsamma kunder Finansiell uteslutning Bankers samhällsansvar Corporate Social Responsibility Samhällsansvar ur ett bankperspektiv Tre nivåer av samhällsansvar För- och nackdelar med samhällsansvar Informationskanaler för samhällsansvar Slutsatser och diskussion Svar på forskningsfrågor Identifiering av olönsamma kunder Bankers hantering av olönsamma kunder Bankers samhällsansvar Diskussion och återkoppling till syftet Bidrag och förslag till fortsatt forskning Litteraturförteckning Bilaga Bilaga 1: Intervjuguide

6 INLEDNING 1. Inledning Detta kapitel ger en introduktion till situationen på bankmarknaden och övergår sedan till en presentation av de problem som kan uppstå med finansiell uteslutning. Detta leder vidare till en problematisering av ämnet och mynnar slutligen ut i syfte och forskningsfrågor. 1.1 Bakgrund Värdet på Stockholmsbörsen (OMX) sjönk med drygt 40 procent under 2008 till följd av den pågående finanskrisen. Stormen på finansmarknaden har till stor del orsakats av den amerikanska bolånekrisen som inleddes på allvar våren 2007 när amerikanska subprimelåntagare 1 fick svårt att betala räntor och amorteringar (e24, no date). För att finansiera långivningen och sprida risken hade amerikanska banker paketerat och sålt vidare sina fordringar i form av obligationer till investerare världen över. När subprimelånen började förfalla i strid ström blev obligationerna värdelösa. På grund av att finansmarknadens aktörer inte visste vilka banker som köpt obligationerna blev de allt mer ovilliga att ge krediter då de inte kunde lita på att pengarna skulle kunna återbetalas (e24). Samtidigt är den svenska bankmarknaden under stor förändring (Svenska Bankföreningen, 2007). Etablering av utländska aktörer, branschglidning och ny teknologi har starkt påverkat utvecklingen för både banker och kunder. Mellan 1996 och 2006 skedde 18 nyinträden på den svenska bankmarknaden. Bland annat har det handlat om företag inom försäkring och detaljhandel som etablerat bankverksamhet, men även utländska banker som etablerat sig på den svenska marknaden (ibid). Decker (2004) belyser att banker tillhandahåller samhället verktyg för att hantera, spara och investera pengar. Privatmarknaden, som denna uppsats behandlar, är inriktad på att erbjuda tjänster för individer och enskilda firmor. Dessa tjänster inkluderar penningöverföringar, betalningar, sparande, krediter och placeringar som är väsentliga för fullt och effektivt deltagande i det moderna ekonomiska livet, särskilt med det ökande användandet av kontantlösa betalningar (Decker, 2004). Sharma och Reddy (2003) menar att marknadsstrategier som involverar informationsteknologi revolutionerat bankbranschen och medfört ökad servicenivå genom Internet- och telefonbank men reducerat servicenivån på bankkontor. Antalet traditionella bankkontor har minskat med 15 procent senaste decenniet, men enligt Svenska Bankföreningen är det dock inte självklart att denna trend kommer att fortsätta. Något som talar för att trenden avstannar är de befintliga kontorens förändrade inriktning där rådgivning fått allt större betydelse (ibid). Leverin och Liljander (2006) tolkar detta som ett sätt för banker att bibehålla relationer med sina lönsamma kunder. De menar att det blivit allt svårare för banker att behålla lönsamma kunder då konkurrensen hårdnat och finansiella institut specialiserat sig på att erbjuda lönsamma segment attraktiva tjänster till bra priser. Den strategiska utvecklingen av den finansiella sektorn med ökad kundsegmentering och strävan efter mer kapitalstarka kunder har enligt Sharma och Reddy förvärrat problemen med finansiell uteslutning. Carbo, Gardener och Molyneux (2007) ger en bred definition på 1 Subprime var beteckningen på bolån till husköpare med sämre ekonomiska förutsättningar (e24, no date) 1

7 INLEDNING finansiell uteslutning: the inability to access necessary financial services in an appropriate form. Decker (2004) är inne på samma spår och menar att finansiell uteslutning refererar till individers, hushålls, socioekonomiska gruppers eller områdens oförmögenhet att få tillgång till finansiella tjänster som passar deras behov. Sharma och Reddy ifrågasätter bankers samhällsansvar, när banker medvetet eller omedvetet använder marknadskoncept som eliminerar de minst fördelaktiga från det finansiella systemet. Medan fler individer än någonsin har ett bankkonto, står en liten men växande minoritet utan tillgång till finansiella tjänster (ibid). Som svar på ökad medvetenhet om finansiell uteslutning och de problem det skapar i lokala samhällen, belyser Fuller, Mellor, Dodds och Affleck (2006) att den brittiska regeringen arbetat för att inkludera fler i det finansiella systemet. Detta har skett genom att man satt press på brittiska storbanker att stödja ett system som ger tillgång till basala tjänster genom postkontor (ibid). I Sverige har istället riksdagen beslutat att stänga Svensk Kassaservice (SKS) (PTS, no date). Man förklarar detta med att svenska folkets bank- och betalvanor förändrats i grunden. Det vanligaste sättet att betala räkningar är numera Internetbank och många använder kort för att betala i butiker och på restauranger (ibid). Denna studie kommer att behandla svenska storbankers hantering av olönsamma kunder och samhällsfunktion. 1.2 Problemdiskussion Enligt Nielsen, Bukh och Mols (2000) verkar den ökade konkurrensen inom finansiella sektorn kräva ett mer marknadsorienterat synsätt. Helgesen (2006) menar att marknadsorientering strävar efter att både kunder och företag ska bli nöjda. Kunder anses generellt bli nöjda om de erbjuds tjänster som möter deras behov, önskningar och efterfrågan och företaget blir tillfredställt när utbytet blir lönsamt och resulterar i vinst (ibid). Som en del i ett marknadsorienterat synsätt lyfter Nielsen et al fram kundorientering som de menar grundar sig i användandet av kunddata i marknadsbeslut. Lindgreen och Antiocio (2004) förespråkar Customer Relationship Management (CRM) för att utveckla en databas i realtid för att kunna identifiera vilka kunder banken hanterar. Enligt van Raaij (2005) kan två kunder med samma produktmix köpta till samma pris kräva olika kostnader för upprätthållande av relationen till banken, vilket skapar olika grader av lönsamhet som lämpligare identifieras med hjälp av Customer Profitability Analysis (CPA). Alla kunder är alltså inte likadana. 80/20-regeln är applicerbar på de flesta företag och syftar till att 20 procent av kunderna står för 80 procent av försäljningen (Pegler, 2004). Ibland talas det till och med om 80/20/30-regeln som hävdar att 20 procent av kunderna genererar så mycket som 80 procent av vinsten varav hälften går åt till att hantera företagets olönsamma 2 kunder, som beräknas till 30 procent av kundstocken (Kotler & Keller, 2006, s 148). Leverin och Liljander (2006) skriver att kunders oregelbundenhet till och med är ännu tydligare inom banksektorn. Hart och Smith (1998) belyser att 20 procent av en banks kunder kan stå för över 100 procent av vinsten, medan övriga kunder innebär en förlust. Kotler och Keller menar att företag kan öka sin vinst genom att göra sig av med sina sämsta kunder. 2 Vi menar att en kund är olönsam när intäkterna är lägre än kostnaderna för att upprätthålla relationen. 2

8 INLEDNING van Raaij (2005) menar att avveckling av olönsamma kunder enbart har positiv effekt på lönsamheten om de ersätts med lönsamma kunder, eller om företaget i och med avvecklingen kan skära ned på sina fasta kostnader. Pegler (2004) hävdar att alla kunder inte är värda att behålla, men van Raaij menar att beslut att göra sig av med olönsamma kunder kräver noggrant övervägande. Bartram (2000) och van Raaij är av åsikten att beslutsfattare som bara ser till siffrorna kommer tro att det enda kloka alternativet vore att göra sig av med olönsamma kunder, men Bartram menar fortsättningsvis att öppet diskriminera dessa kan innebära negativ PR och stöta bort framtida storkunder. Pegler håller med om att även lågvärderade kunder ska behandlas med respekt och omsorg, då det är svårt att veta deras påverkan på andra kunder. Finansiella tjänster blir alltmer avreglerade med följden att konkurrensen mellan banker ökar, vilket enligt Carbo et al (2007) delvis kan förklara varför finansiell uteslutning blivit mer synligt senaste decenniet. Då de flesta banker har vinstdrivande syfte har implementering av standardiserade, stränga krav på kreditvärdighet och formulering av lönsamma finansiella kontrakt (lån) begränsat tillgång till finansiella tjänster för vissa grupper och orsakat uteslutning av de vars ekonomiska profil inte lever upp till nuvarande standard (ibid). Sharma och Reddy (2003) anser att banker bör inta en social roll och allmänheten har formellt krävt att banker, åtminstone i vissa länder, tillhandahåller basala tjänster tillgängliga för alla oavsett socioekonomisk status. Svenska banker är enligt bankrörelselagen (SFS 2004:297) skyldiga att öppna konton och ta emot inlåning från allmänheten, men behöver inte erbjuda andra tjänster. Enligt Carbo et al har svenska banker rätt att vägra utföra betalningar och inte erbjuda uttagskort. De sociala grupper som saknar tillgång till finansiella tjänster är ofta oförmögna att uppfylla andra sociala krav och finansiell uteslutning kan ofta förvärra andra typer av social uteslutning (Carbo et al, 2007). Ett stort antal låginkomsttagare 3 är uteslutna från basutbudet av finansiella tjänster (ibid). Uteslutning kan bero på faktorer orsakade av banker men även självexkludering från individens sida (Carbo et al, 2007; Decker 2004). Carbo et al förklarar att självexkludering härstammar från negativa känslor som skapar inträdesbarriärer när individer upplever att banker inte är till för dem, medan bankdrivna uteslutningsstrategier inkluderar produktinkompatibilitet (villkorsuteslutning), höga priser (prisuteslutning) och brist på marknadsföring (marknadsuteslutning). Nedläggning av bankkontor utan etablering av bankomater eller andra uttagstjänster menar Sharma och Reddy kan ses som avsiktliga försök att exkludera vissa grupper. Enligt Svenska Bankföreningen (2007) har dock möjligheten för kunder att utföra banktjänster ökat väsentligt trots att antalet kontor minskat. Detta beskriver de bland annat vara en följd av Internet- och telefonbank och betalkort, som vi i uppsatsen benämner som nya tjänster. Dessa typer av tjänster upplever Sharma och Reddy dock inte vara lämpligt utformande för alla grupper i det socioekonomiska samhället. Författarna menar att förutom tillgång till rätt utrustning krävs ökad finansiell kunskap hos kunderna. Vid diskussion om innovativa tjänsters informationsbehov upplever Sharma och Reddy inte informationen vara olämplig eller otillgänglig, men kräver att användaren innehar 3 Litteraturen ger ingen tydlig definition på låginkomsttagare. Ett påträffat förslag är personer som tjänar mindre än 50 % av medianinkomsten, vilket vi väljer att se som ett riktmärke. 3

9 INLEDNING en passande kunskapsnivå som gör att denne kan sortera och ta till sig informationen. Kunder som är villiga att aktivt delta i utförandet av tjänsten menar Ennew och Binks (1996) kan förvänta sig ett bättre resultat. Decker (2004) ser det som allmänt att huvudfunktionen för alla företag är att skapa värde genom att producera varor och tjänster som samhället efterfrågar. Genom att göra detta menar hon att företag genererar vinst till sina ägare samtidigt som de bidrar till välfärd för samhället. Detta synsätt innebär enligt författaren att företags tjänster ska ligga i linje med samhällets behov och innebära ett socialt kontrakt vilket ökar företagens sociala ansvar. Carbo et al framhåller att de negativa konsekvenserna med finansiell uteslutning inte är begränsade till individen utan påverkar samhället i stort. De anser vidare att det är upp till myndigheterna att reglera marknaden och ta ansvar för de finansiellt uteslutna, medan Sharma och Reddy menar att banker bör ta samhällsansvar. Fair Trade Center, Food First Information & Action Network, Lutherhjälpen, Utbildning för biståndsverksamhet, Svenska Naturskyddsföreningen och SwedWatch (no date) förklarar att i den internationella diskussionen om företags samhällsansvar talas det ofta om företagen som goda samhälls-medborgare Corporate Social Responsibility. Litteraturen (Lozano, 2008; McDonald & Rundle-Thiele, 2008; Meehan, Meehan & Richards, 2006) beskriver stora svårigheter att enas kring en definition. Vi följer dock Lantos (2001) definition av Corporate Social Responsibility (CSR): An organization s obligation to maximize its positive impact and minimize its negative effects in being a contributing member to society, with concern for society s long-run needs and wants. CSR means being a good steward of society s economic and human resources. Decker menar att även om CSR är frivilligt, innebär pressen från intressenter att det kan vara väsentligt för ett företags verksamhet att visa samhällsansvar. Detta belyser den ökande pressen på företag att integrera CSR i beslutsfattande och vara marknadsorienterade och samtidigt ta samhällsansvar (ibid). Europakommissionen (refererad i Decker, 2004) beskriver att konceptet har en branschspecifik dimension och att vad som utgör CSR beror på situationen, det enskilda företaget och i vilket sammanhang verksamhet bedrivs. En meningsfull diskussion om CSR:s betydelse inom bankverksamhet menar Decker således borde ta hänsyn till de karaktärsdrag och sociala frågor som kännetecknar finansiella sektorn. Även om CSR ofta fokuserar på miljöansvar, välgörenhet och anställningsfrågor påpekar Decker att finansiell uteslutning är en av de viktigare frågorna om CSR inom finansiella sektorn. Carbo et al framhåller att erfarenheter i Sverige visat det problematiskt att upprätthålla en allomfattande icke-diskriminerande finansiell sektor (det sociala målet) och samtidigt begära att den ska vara säker och sund (det ekonomiska målet). McDonald och Rundle-Thiele beskriver en svårighet i att förstå relationen mellan CSR och kunders nöjdhet. De anser att vilken effekt bankers samhällsansvar har på kunders nöjdhet endast är marginellt förstådd. Författarna understryker att företag som använder sig av CSR med förväntningar om förbättrad kundnöjdhet, kan rikta dyrbara resurser mot underlag som inte uppskattas av majoriteten av kunderna. Vi menar att det finns en konflikt mellan de lönsamhetskrav och roll som samhällsfunktion som svenska storbanker har. Litteraturen visar att hantering av olönsamma kunder, oavsett om det innebär att banker endast erbjuder dessa basala tjänster eller exkluderar dem helt från det 4

10 INLEDNING finansiella systemet skapar svårigheter för individen. McDonald och Rundle-Thiele påvisar att det saknas tillräcklig forskning på området CSR med koppling till bankers verksamhet, vilket ytterligare understryker varför detta område är intressant att undersöka. 1.3 Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna uppsats är att visa hur banker balanserar lönsamhetskrav med rollen som samhällsfunktion. För att uppnå syftet har vi formulerat tre forskningsfrågor som bygger på varandra. Vi anser det fundamentalt att inledningsvis behandla bankers igenkännande och kategorisering av olönsamma kunder för att förklara den verkställande process som sedan tar vid. Då finansiell uteslutning syftar till en hanteringsprocess har vi valt att redovisa teori om detta redan under andra forskningsfrågan. Detta för att understödja resonemanget kring bankers samhällsansvar som den tredje forskningsfrågan berör på en mer övergripande nivå. Forskningsfrågor Hur identifierar 4 banker olönsamma kunder? Hur hanterar 5 banker olönsamma kunder? Hur behandlar banker samhällsansvar gällande finansiell uteslutning? 4 Med identifiering menar vi bankers igenkännande och kategorisering av kunder. 5 Med hantering menas den verkställande process som tar vid efter identifiering. 5

11 TEORETISK REFERENSRAM 2. Teoretisk referensram Detta kapitel behandlar teori med relevans för studiens forskningsfrågor. I avsnitt 2.1 behandlas teori till forskningsfråga 1 om bankers identifiering av olönsamma kunder, i avsnitt 2.2 framställs teori till forskningsfråga 2 om bankers hantering av olönsamma kunder och i avsnitt 2.3 belyses bankers behandling av samhällsansvar (CSR) kopplat till forskningsfråga Identifiering av olönsamma kunder För att kunna besvara frågan om hur banker identifierar olönsamma kunder krävs en förståelse för hur olika identifieringsmetoder används och hur banker kan identifiera och kategorisera kunders värde Identifieringsmetoder för kunders lönsamhet Kundlönsamhet definieras av Hart och Smith (1998) som the difference between the revenue earned from the customer and all the costs that can be associated with that customer. De beskriver kundlönsamhetsanalyser som verktyg för att förbättra effektiviteten. Customer relationship management Customer relationship management (CRM) innebär enligt Lindgreen och Antiocio (2004) att närmare relationer etableras mellan företag och dess viktigaste kunder. De använder Parvatiyar och Sheths definition av CRM: Customer Relationship Management is a comprehensive strategy and process of acquiring, retaining and partnering with selective customers to create superior value for the company and the customer. Lindgreen och Antiocio anser det viktigt för banker att utveckla databaser i realtid för att identifiera kundkategorier och segmentera mer effektivt. Enligt Lindgreen och Antiocio fokuserar CRM som marknadsstrategi inom bank på lönsamma kunder genom information om vem som köper vad och hur mycket vilket möjliggör för banken att ha en kommersiell inställning baserad på kunden och inte på produkten. Genom analys av tidigare kundbeteenden kan banker enligt författarna rikta erbjudanden mer effektivt och förutspå framtida kundbehov. Författarna framhäver kundens attityd, behov, sociodemografiska variabler, nuvarande och potentiell lönsamhet samt val av banktjänster som viktiga faktorer i beräkningen. CRM möjliggör för banker att proaktivt skapa behov utifrån bättre information, istället för att gå på känsla, och erbjuda standardiserade eller individualiserade tjänster beroende på kundens betydelse för banken. Identifiering av lönsamma och olönsamma kunder möjliggör för banker att styra olönsamma kunder till mindre kostsamma distributionskanaler. Customer profitability analysis Många företag använder avancerade CRM-system för beräkning av kundlönsamhet utifrån registrerade data om exempelvis försäljning (van Raaij, 2005). Bristfälliga data ger således även bristfälliga beräkningar, därför rekommenderar van Raaij jämförelser med Customer profitability analysis (CPA) för att kontrollera systemens korrekthet. Han beskriver CPA som en lönsamhetsberäkning där intäkter och kostnader härleds till individuella kunder genom identifiering av kostnadsställen (exempelvis kundtjänst) och kostnadsdrivare som uttrycker 6

12 TEORETISK REFERENSRAM resursförbrukningen för kostnadsställena. När det fastslås att alla tjänster inte är lika resurskrävande är det enligt van Raaij enkelt att se att kunder på grund av olika tjänster konsumerar olika resurser. Två kunder med samma produktmix och pris (och samma vinstmarginal) kan således ha olika kostnader för relationen på grund av exempelvis orderstorlek, antal besök och utnyttjandet av kundtjänst, vilket författaren förklarar leder till olika grader av lönsamhet. Enligt van Raaij (2005) fungerar CPA som stöd för prisstrategier för utökade tjänster då analysen synliggör att vissa tjänster sänker lönsamheten i den grad att de inte kan erbjudas kostnadsfritt Identifiera kunders värde Bartram (2000) använder dålig för att beskriva kunder som inte är värda att hantera som exempelvis på grund av ekonomisk oansvarighet medför extra administrativt arbete. Han menar att företag i alla branscher är medvetna om att vissa kunder innebär förluster, men åtgärder innebär att företagen anklagas för att vara politiskt inkorrekta. Bartram anser att kundlojalitet vid rätt hantering kan vara för en livstid, vilket understryker svårigheten med att dagens dåliga kunder kan vara morgondagens bra, och tvärtom. Startpunkten för att skilja bra kunder från dåliga är enligt Stone (refererad i Bartram, 2000) att fokusera på kundens värde för företaget och här föreslår Pegler (2004) att kundens intäkter jämförs med kostnader för att få en korrekt bild av lönsamheten. När hänsyn tas till kostnader för prisrabatter och specialbehandling kan man enligt Pegler förvånas över hur lite vissa kunder bidrar till lönsamheten. Bartram belyser tre sätt att identifiera kundens värde. Historiskt värde är resultatet av total aktivitet fram till idag. För att behålla historiskt lönsamma kunders lönsamhet i framtiden, menar Stone (refererad i Bartram, 2000) att företaget ska försöka öka antalet affärer med dessa. Stone poängterar dock att tidigare beteende inte alltid fungerar som riktlinje för framtiden, särskilt inte vid livsförändringar. Andra synsättet är ögonblickligt värde (kundens lönsamhet under en viss period) som inte tar hänsyn till irrelevant historisk information, men kan ge felaktig uppfattning av kundvärdet sett till en för kort period. Nuvarande lönsamhet menar van Raaij aldrig ska vara den enda parametern för att bestämma hur attraktivt ett segment är. Tredje synsättet på kundvärde är livstidsvärde; kundens värde under relationens förväntade livstid (Bartram, 2000). Enligt van Raaij (2005) får unga kunder högre uppskattningar på framtida lönsamhet än mogna kunder, men Stone menar att det är svårt att beräkna eftersom okända faktorer inverkar som exempelvis risken att kunden byter till en konkurrent. Enligt van Raaij kan en kund ha strategiskt värde om den leder till lönsamhet tillsammans med andra kunder. Pegler förklarar att även lågvärderade kunder ska behandlas med omsorg, då det är svårt att veta dess påverkan på andra kunder. En kund kan exempelvis vara olönsam för banken individuellt, men äga ett företag som är en mycket lönsam kund för banken (ibid) Kategorisera kunder Lee, Kwon och Schumann (2005) beskriver hur kunder kan delas in i olika grupper beroende på villighet och mognad att ta till sig en tjänst. De menar att demografiska faktorer påverkar förmågan att ta till sig en banktjänst och att olika demografiska segment har vanemässiga beteenden som är viktiga att identifiera. För att öka användning och spridning av ny teknologi 7

13 TEORETISK REFERENSRAM bland kunder krävs det enligt Ozdemir, Trott och Hoecht (2008) att banker förstår skillnaderna mellan kunder som är villiga att ta till sig ny teknologi och de som är ovilliga. Enligt Wan, Luk och Chow (2005) skiljer sig användandet av kontorstjänster och Internetbank mest åt mellan olika demografiska segment. Kontorstjänster associeras med äldre kunder med lägre kapitalstyrka och utbildningsnivå som värderar tid lågt, medan användare av Internetbank tenderar vara i medelåldern med ett generellt välstånd och värderar tid högt (ibid). Med hjälp av lönsamhetsdata menar van Raaij (2005) att kunder kan klassificeras i lönsamma, break even och olönsamma kunder och beskrivas med sociodemografiska, geografiska och psykografiska variabler. Med sådan kunskap kan företag enligt van Raaij rikta sig mot kunder som påminner om det mest lönsamma segmentet under förutsättning att man har sund förståelse för varför dessa kunder är mer lönsamma än andra. Samtidigt menar han att de kunder som skiljer sig från de mest lönsamma kan undvikas, eller åtminstone kan investeringar i dessa segment reduceras. Stone (refererad i Bartram, 2000) delar in dåliga kunder i fem kategorier. Första kategorin består av kunder som ägnar sig åt avsiktligt bedrägeri vilket beskrivs som ett stort problem i exempelvis försäkringsbranschen. Andra kunder är oansvariga och utnyttjar garantier som ger pengarna tillbaka och öppet köp. Stones tredje kategori består av kunder som ständigt klagar, aldrig blir nöjda och vill kompenseras. Pegler (2004) kallar dessa kunder kroniska klagare, som aldrig upplever att de blivit tillräckligt bra behandlade. Nästa kategori kallar Stone för promiskuösa, en marknadsföringsterm för köpare som alltid vill ha rabatt. Denna kundgrupp utvecklar aldrig lojalitet till företag, utan väljer utifrån priset. Sista kategorin består av kunder som genomgår en viktig förändring som påverkar deras beteende och kan leda till försenade betalningar, utökade krediter och ökade hanteringskostnader (ibid). 2.2 Bankers hantering av olönsamma kunder I detta avsnitt kommer hantering av olönsamma kunder diskuteras för att belysa hur banker utbildar och styr om kunder till lågkostnadsalternativ. Genom bankers hantering av olönsamma kunder utestängs vissa socioekonomiska grupper i varierande utsträckning från det finansiella systemet, vilket gör det relevant att belysa finansiell uteslutning Styra om kunder till lågkostnadsalternativ Enligt van Raaij (2005) kan lönsamheten förbättras genom justeringar på intäktssidan eller kostnadssidan; på intäktssidan kan pris korrigeras eller merförsäljning stimuleras och på kostnadssidan kan servicenivån justeras eller mindre kostsamma distributionskanaler introduceras för kunden. Han föreslår ökande kundanpassning vid högre lönsamhetsnivåer, men mindre lönsamma kunder ska erbjudas självservice eller standardiserade tjänster mot avgift. Även när kunder är klart olönsamma finns enligt Hart och Smith (1998) anledning att influera deras beteenden, dock utan att kompromissa med deras nöjdhet. Wan et als (2005) studie om hur olika demografiska kundsegment använder olika distributionskanaler visade att bankomat är den mest använda banktjänsten, följd av Internetbank, kontorstjänster och slutligen telefonbank. Ozdemir et al (2008) menar att Internetbanker möjliggör för banker att öka antal transaktioner, utöka kundstocken och minska kostnader för kundhantering samt innebär fördelar för kunden genom ökat självförtroende och ökad frihet. 8

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:162 Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå

C-UPPSATS. Kundtillfredsställelse bland småföretagare. En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå C-UPPSATS 2007:274 Kundtillfredsställelse bland småföretagare En fallstudie på Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå André Andersson Fredrik Karlsson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson

C-UPPSATS. Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas. Andreas Gröning Ingela Johansson C-UPPSATS 2006:090 Hur kan kundrelationer upprätthållas? - när möjligheten till fysisk kontakt gentemot kunden begränsas Andreas Gröning Ingela Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen D-UPPSATS 2006:025 Kundlojalitet i försäkringsbranschen Fallstudier av Länsförsäkringar Norrbotten och Folksam Karin Morin Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer D-UPPSATS 2006:072 E-handelsrelationer En fallstudie av hur e-handelsföretag arbetar med sina relationer till konsumenter Andreas Gerdin Emelie Hellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Kundlönsamhet i banker

Kundlönsamhet i banker FE7000KI Magisteruppsats HT 2002 Kundlönsamhet i banker En fallstudie av en svensk nischbank Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Författare: Karin Ewerlöf 781110 Susanna Kroon 781027 Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare EXAMENSARBETE 2005:054 SHU Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare En fallstudie i Norrbotten Christian Andersson Johan Eriksson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Social-CRM. Företagsekonomiska institutionen FEKK01 Höstterminen 2010. Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier

Social-CRM. Företagsekonomiska institutionen FEKK01 Höstterminen 2010. Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier Företagsekonomiska institutionen FEKK01 Höstterminen 2010 Social-CRM Bank & Försäkringsföretagens förhållning till sociala medier Författare: Manu Mahal Jeanette Nikdavoodi Handledare: Lars Carlman Sammanfattning

Läs mer

KREDITHANTERING RÅDGIVARENS SYN PÅ RISKHANTERING

KREDITHANTERING RÅDGIVARENS SYN PÅ RISKHANTERING KREDITHANTERING RÅDGIVARENS SYN PÅ RISKHANTERING VID BOSTADSLÅN Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Jens Carlsson Sofie Karlsson VT 2014: CE20 I Förord Vi vill tacka för den tid, engagemang

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag D-UPPSATS 2007:030 Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna En fallstudie av fyra företag Lisa Johansson Johanna Sjögren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder Linnea Eriksson Madeleine Jönsson Louise Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Thesis 516 Företagsekonomi

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag - Ur en svensk storbanks perspektiv Basel II s effect on the credit process concerning small firms - From the perspective of a Swedish bank Helen

Läs mer