Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala"

Transkript

1 Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala

2 Box Stockholm Telefon Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga 11, Socialdemokraternas Hus, Stockholm Broderskaps Förlag är en del av Sveriges Kristna Socialdemokrater, troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Omslagsbild: Bertil Kaa Enberg 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING timmarsregeln i a-kassan... Förbundsstyrelsens utlåtande över motion timmarsregeln i A-kassan Arbetslöshet i högre ålder... 6 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 2. Arbetslöshet i högre ålder Försäkringskassans regler vid utförsäkring... 8 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 3. Försäkringskassans regler vid utförsäkring Fas 3 Aktivitetsgarantin... 9 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 4. Fas 3 Aktivitetsgarantin Jobba mindre - rädda världen... Förbundsstyrelsens utlåtande över motion. Jobba mindre - rädda världen Motion om kostnadsfria bankkort Stoppa faktureringsavgifter Minska kontantanvändningen Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 6. Kostnadsfria bankkort, motion 7. Stoppa faktureringsavgifter och motion 8. Minska kontanthanteringen Utbildning av skolpersonal angående kroniska sjukdomar Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 9. Utbildning av skolpersonal angående kroniska sjukdomar årig meriterande civiltjänst med solidaritetsarbete för -åringarna - räddningen för ungdomarna och Sverige Förbundsstyrelsens utlåtande över motion. 1-årig meriterande civiltjänst med solidaritetsarbete för -åringarna - räddningen för ungdomarna och Sverige Läraren lär ut? Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 11. Läraren lär ut?

4 12. Om behovet av Varvad Utbildning Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 12. Om behovet av Varvad Utbildning Regelverk och kontrollmöjligheter och beslutsföljder för privata företag i skolor, vård och omsorger Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 13. Regelverk och kontrollmöjligheter och beslutsföljder för privata företag i skolor, vård och omsorger Vidga vindkraften vårdat Kärnkraften - ett gissel! Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 14. Vidga vindkraften vårdat och. Kärnkraften ett gissel Motion angående nedläggningen av tingsrätter! Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 16. Motion angående nedläggningen av tingsrätter! Meddelarskyddet skall gälla också privata arbetsgivare Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 17. Meddelarskyddet skall gälla också privata arbetsgivare

5 1. 80-timmarsregeln i a-kassan I A-kassan finns en regel som innebär att den arbetslösa måste jobba min. 80 timmar per månad i 6 månader för att kvalificera sig tillbaka i A-kassan. Denna regel är ett stort hinder för många arbetslösa att kunna komma tillbaka i A-kassan. Den innebär också att den som hamnar i Aktivitetsgarantin obönhörligt går mot steg 3 i Aktivitetsgarantin, vilket innebär stora problem för den arbetslösa och så småningom innebär det utstämpling från alla trygghetssystem. Återstår i bästa försörjningsstöd/socialbidrag. Denna regel är en fråga om jämställdhet och drabbar ofta kvinnor som vikarierar i vård, omsorg, skola och liknande arbeten. Det går inte att via A-kassan eller Fackförening få fram hur A- kassan räknar fram de 80-timmarna. Det är en väl förankrad hemlighet! Vi yrkar: 1 att vi driver frågan om en förändring av 80-timmarsregeln 2 att motionen bifalles av kongressen och den förs vidare till vår S-riksdagsgrupp. Kristna Socialdemokrater i Norrbotten Gm. Birgitta Gidblom, ordförande Förbundsstyrelsens utlåtande över motion timmarsregeln i A- kassan Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder En väl fungerande, tydlig, frivillig och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring är en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. En sådan arbetslöshetsförsäkring möjliggör nödvändig strukturomvandling, ger ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulerar efterfrågan i ekonomin när arbetslösheten stiger och motverkar press nedåt på lönerna. Sedan regeringen började försämra arbetslöshetsförsäkringen har reglerna gjorts om gång på gång: ersättningens storlek, finansieringen, medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och regler för ränta och återkrav. Försäkringen har blivit krånglig och allt färre får ut ersättning vid arbetslöshet. Resultatet är att personer har trängts ut ur a-kassan. Var tredje löntagare står utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Endast var fjärde ung har rätt till a-kassa och bara en av tio av de arbetslösa får 80 procent av sin tidigare inkomst i arbetslöshetsersättning.

6 Även om man har jobbat innan man blev arbetslös, är det inte säkert att man får någon a-kassa eftersom villkoren idag är mycket svårare att uppfylla. Den som arbetar i en bransch som är utsatt för stora påfrestningar som en följd av den ekonomiska krisen får ta den största smällen, inte bara för att man riskerar att bli av med jobbet utan också för att man måste betala mer än andra för samma försäkring. Motionen tar upp en av många problem i dagens a-kassesystem. Förbundsstyrelsen menar att a- kassans regler måste ses över i ett sammanhang, och inte styckevis och delat. Därför välkomnar vi den översyn av arbetslöshetsförsäkringen som socialdemokraterna driver. Vi menar, liksom partiet, att det mest effektiva sättet att öka tryggheten för löntagarna är att påbörja återuppbyggnaden av arbetslöshetsförsäkringen. En prioritering som partiet lyft fram är en sänkning av avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen så att alla har råd att vara med. Det är en utmärkt prioritering, Vi vill ta bort differentieringen av avgiften. Den som jobbar i en bransch med högre risk för arbetslöshet ska inte betala mer än andra. Vi vill höja ersättningsnivån i a- kassan. Vårt mål är att 80 procent av löntagarna ska ha 80 procent i ersättning. Arbetslöshetsförsäkringen ska finansieras solidariskt. Översynen av arbetslöshetsförsäkringen bör ske i nära dialog med fackföreningsrörelsen, till exempel arbetsvillkoret och reglerna för deltidsstämpling så att de inte diskriminerar deltidsarbetslösa och så att det alltid lönar sig att arbeta, oavsett om det handlar om korta eller varaktiga anställningar, vilket det inte gör idag. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 1 att sända motionen jämte utlåtande till Broderskapsgruppen i riksdagen samt 2 stt därmed anse motionen besvarad. 2. Arbetslöshet i högre ålder Idag bedöms arbetslösa oftast utifrån sin ålder på papperet. En person kan emellertid ha olika mental ålder beroende på olika faktorer. Projektet Best Agers är ett EU-projekt som utgår från -plusare eller äldre. Det är ett intressant projekt där man jobbar i fas med att arbetskraft har en mental ålder till vilken arbetsmarknaden bör ta hänsyn. Det finns många arbetsuppgifter som äldre kan jobba med och som de har kunskap av. Kvinnor drabbas oftast hårdare av åldersdiskriminering än män. 6

7 Vi yrkar; 1 att Projektet får inte dö ut som många andra projekt gör när undersökningen är slutförd. 2 att Projektet bör förverkligas i Socialdemokraternas partiprogram och föras ut 3 att motionen bifalls av kongressen och skickas till partiet för att förslagsvis föras in i partiprogram. Kristna Socialdemokrater i Norrbotten Gm. Birgitta Gidblom, ordförande Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 2. Arbetslöshet i högre ålder Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder Målet om allas rätt till arbete utgår från att alla också har både rätt och skyldighet att bidra till samhällsbygget. Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har dock lett till att samhällsbyggnadsperspektivet mer och mer kommit i skymundan för företagens kortsiktiga vinstmål. När man låtit marknaden ta ett för stort ansvar för samhällsutvecklingen har också målen i realiteten förskjutits. Därmed kan heller inte arbetsmarknaden utan styrning se till att alla människors resurser tas tillvara i samhällsbygget. Marknaden må vara en utmärkt tjänare, men är aldrig annat än en usel herre. Det projekt, Best Agers, som motionen handlar om drivs huvudsakligen i ett av länen, samtidigt som det ska understrykas att det är ett internationellt projekt som genomförs i åtta av EU:s medlemsländer. Förbundsstyrelsen har den uppfattningen att det är mindre lämpligt att vår förbundskongress låser fast sig vid enskilda projekt i generella politiska ställningstaganden. Däremot är utgångspunkten för motionen och projektet angeläget att ställa sig bakom. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 1 att översända motionen jämte utlåtandet till Broderskapsgruppen i riksdagen som underlag för deras ställningstaganden samt 2 att därmed anse motionen besvarad. 7

8 3. Försäkringskassans regler vid utförsäkring Vi kan i massmedia läsa alltmera hur alltfler blir utförsäkrade från Försäkringskassan. Bekanta, vänner och kanske t.o.m. familjemedlemmar drabbas av Försäkringskassans regler vilka inte är medmänskliga. Alltfler läkare slår larm om att när de skriver läkarspråk på intygen så blir dessa underkända. Frågan är vem är det som gör bedömningarna? Kunniga läkare på Försäkringskassan eller handläggare? Vi yrkar: 1 att det bör vara läkarspecialister som gör bedömningarna av sjukdom och möjlighet att arbeta. 2 att Försäkringskassans regler görs om och blir medmänskliga. 3 att motionen bifalles av kongressen som för den vidare till vår S-riksdagsgrupp. Kristna Socialdemokrater i Norrbotten Gm. Birgitta Gidblom, ordförande Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 3. Försäkringskassans regler vid utförsäkring Förbundsstyrelsens föredragande: Hilde Klasson Idag utförsäkras allt fler människor från Försäkringskassan. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har drygt har hamnat utanför systemet. Drygt två tredjedelar av dessa är kvinnor. Man kan läsa om handläggare på Försäkringskassan som själva ifrågasätter hanteringen av sjuka människor. Bedömningarna görs många gånger utan att individen det berör har fått träffa de som har att fatta besluten. Motionärerna menar att det ska vara medicinska specialistbedömningar som ska ligga till grund för bedömning av ett så stort beslut som detta innebär för den enskilda människan. Vidare vill man att regelverket för bedömning ska göras om så att det ska finnas ett utrymme för medmänsklighet och individuella hänsynstaganden. 8

9 Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det system som idag gäller, när människor kastas ut i hopplöshet och utan möjligheter att klara sin försörjning är djupt förnedrande och inhumant. Vidare anser förbundsstyrelsen, precis som motionärerna, att beslut som har så genomgripande konsekvenser för den enskildas liv givetvis ska fattas av personer som innehar specialistkompetens vad gäller sjukdomstillstånden i fråga. Viktigt att beakta i sammanhanget är att många gånger kan det vara fråga om en multisjuk person varför det inte alltid räcker med en specialistkompetens. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 1 att bifalla motionen i sin helhet samt 2 att överlämna motionen till Broderskapsgruppen i riksdagen 4. Fas 3 Aktivitetsgarantin Alltfler drabbas av den förnedring som fas 3 i aktivitetsgarantin innebär. 2 kr per dag för att jobba med ett kvalificerat alt. ett okvalificerat jobb i ett företag som får 000 kronor per månad för att ta emot en långtidsarbetslös. En arbetsgivare som får vara anonym där Arbetsförmedlingarna nekar insyn för externa intressen. Vi yrkar; 1 att Sveriges Kristna Socialdemokrater i lämpliga instanser arbetar för att fas 3 skall avskaffas och jobben skall förhandlas fram med avtalsenliga löner. 2 att motionen bifalles av kongressen och skickas till vår S-riksdagsgrupp. Kristna Socialdemokrater i Norrbotten Gm. Birgitta Gidblom, ordförande Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 4. Fas 3 Aktivitetsgarantin Förbundsstyrelsens föredragande: Hilde Klasson Kristna socialdemokrater i Norrbotten lyfter fram en av den borgerliga regeringens misslyckade försök att få ner arbetslösheten. Fas 3 har visat sig vara ett sätt att utnyttja arbetslösa personer samtidigt som det ger arbetsgivare tillgång till betald arbetskraft. Att Arbetsförmedlingen medverkar till att det inte ges möjlighet till insyn i de företag som använder sig av Fas 3 är mycket anmärkningsvärt. 9

10 Motionärerna vill att Sveriges kristna socialdemokrater, på lämpligt sätt och i lämpliga instanser, verkar för att Fas 3 skall avskaffa. Man vill istället att jobben till arbetslösa ska förhandlas fram och att ersättningen ska vara avtalsenlig lön för arbetsinsatsen. FS delar motionärernas syn på att det är grovt felaktigt att utnyttja arbetssökande människor som fullgod arbetskraft och därtill erhålla ekonomisk ersättning för detta. Det är däremot otydligt vad motionärerna menar när det gäller att förhandla fram arbeten till avtalsenliga löner. Frågan är vem som ska förhandla med vem och var kostnaderna för detta ska tas. Arbetsförmedlingen till exempel har inte till uppgift att skapa arbetstillfällen, endast att matcha arbete med arbetstagare. Om kommuner och landsting ska ansvara för detta ligger det på lokala politikiska företrädare att lägga budgetförslag som bidrar till att öka fördelningen av skattemedel till offentligt finansierad verksamhet. Alternativet är att staten via arbetsmarknadspolitiska beslut fördelar mer medel till offentlig sektor med riktning mot fler arbetstillfällen. Man kan också tänka sig stöd till privata arbetsgivare vad gäller anställningskostnader. Oavsett hur man väljer att agera så ser FS inte att det går att koppla ihop frågan om att skapa arbetstillfällen genom förhandling och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 1 att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att fas 3 skall avskaffas och att motionen i detta stycke skickas till Broderskapsgruppen i Riksdagen samt 2 att i övrigt anse motionen besvarad. Jobba mindre - rädda världen Detta var rubriken på ett offentligt möte som bl. a ABF inbjöd till i Malmö lördag 29 januari 11. Det som skulle analyseras och diskuteras var följande: Vad är ett gott människoliv? Vilka arbeten behöver utföras? Vilka behov behöver tillfredsställas? Vilka gränser sätter naturen för det vi kan göra på jorden Jag blev glatt överraskad över att dessa och liknande existentiella och globala överlevnadsfrågor fortfarande diskuteras och intresserar människor hos oss i Sverige i vår nästan helt genomkommersialiserade och individualiserade tillvaro. Det är hög tid för oss i SKSF att åter ta upp dessa frågor och även driva dem politiskt.

11 Jag yrkar därför 1 att Broderskapsrörelsen initierar samtal och debatt om ARBETET(S VÄRDE), MÄNSKLIGA BEHOV, DET GODA LIVET, MEDVETEN LIVSSTIL (som inte tär på jordens resurser), LIVSSTIL, OCH SOLIDARITET etc etc. 2 att Dessa tankar och värderingar får avspegla sig i och prägla våra politiska ställningstaganden och program framöver. Antagen som Söderhamns Broderskapsgrupps egen motion Förbundsstyrelsens utlåtande över motion. Jobba mindre - rädda världen Förbundsstyrelsens föredragande: Lars G Linder I Manifest för kristen vänster slår vi fast Människan lever i spänningen mellan viljan till frihet och oberoende, och behovet av att ingå i en gemenskap. Dagens svenska samhälle är mer individualiserat än kanske något annat samhälle hittills i mänsklighetens historia. Men individualiseringen måste kombineras med gemenskap för att hålla ihop ett samhälle. Vi är kristen vänster, vi vill slåss för att individualiseringen inte skall ta formen av egoism och isolering, utan i stället bli ett uttryck för mänsklig frigörelse och ett lösgörande av människans skaparkraft. Vi brinner för en bättre värld och vi tror att vi tillsammans kan förvalta vår jord solidariskt. Allas rätt till arbete är en viktig väg för att nå i den riktning vi vill. Men det är inte det överordnade målet, utan ett medel att nå precis dit motionären vill. Människans frigörelse är och måste alltid vara det vi strävar efter. Förbundsstyrelsen menar att i stort sett all verksamhet som bedrivs inom förbundet har utgångspunkten att driva denna linje. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 1 att anse motionen besvarad. 6. Motion om kostnadsfria bankkort Idag pågår en aktiv kampanj mot kontanter som betalningsmedel. T.ex. vill arbetsmiljöverket stoppa kontanthantering i mindre butiker, redan tidigare har kontanter förbjudits på bussarna i Göteborgsområdet. Kontanter utmålas som något som bara för elände med sig, man hänvisar till rån och pengatransporter m.m. Som alltid med kampanjer där vi uppmanas ändra vårt beteende så ligger stora ekonomiska intressen bakom och så är det även i detta fall. 11

12 Storbankerna vill att vi ska sluta använda kontanter och istället använda deras avgiftsbelagda bank- och kreditkort. Allt färre banker erbjuder kostnadsfria uttagskort, Swedbank tog bort detta redan juni 08 och SEB planerar att ta bort dessa 1 januari 11. Även Nordea tänker avsluta dessa kort inom snar framtid. De som finns ute på marknaden idag kommer sluta fungera. Istället hänvisas kunderna till bankkort som har en betalfunktion kopplat till sig. För detta måste man betala en årsavgift och dessutom tar bankerna en avgift av handlarna per köp. Hur mycket pengar bankerna tjänar på sina kort kan man bara gissa eftersom de vägrar att redovisa dessa siffror. Man kan däremot göra en grov uppskattning, oljebolaget Q8 har ett kreditkort som ger 1 % bonus på samtliga köp som görs oavsett var i världen man är. Denna bonus kan man få ut i kontanter om man vill. Kortet är dessutom helt avgiftsfritt, Q8 vill inte heller uppge exakt vad de tjänar på kortet men medger att kortet inte är en förlustaffär för deras del. Q8 har naturligtvis samma kostnader för sitt kort som storbankerna men kan alltså ändå ge 1 % i ren bonus till kunderna utan att förlora på det. Storbankernas bankkort ger ingen bonus alls vilket innebär att 1 % av de köp som görs med kort går som ren vinst till storbankerna. Uppskattningsvis kan man anta att 70 % av alla köp sker med kort. 09 omsatte svensk detaljhandel kr, 70 % som sker med kort ger alltså Och om vi utgår från Q8 så är 1 % av detta ren vinst till bankerna, dvs. 4.2 miljarder kronor får vi betala till banken för att få lov att använda vår lön till att köpa mat, kläder och mediciner. En lokal handlare som önskar vara anonym har talat om för mig att han/hon betalar 600 kr i månadshyra för kortterminalen, minimiavgiften per köp är 1.90 kr, de dyraste korten tar en avgift på 3.4 % av hela köpesumman. Det är lika mycket som årsräntan på ett dyrt bolån! Från och med 1 augusti är det förbjudet för handlarna att ta ut en avgift när man betalar med kort. Vem är det som egentligen tjänar pengar på detta? Jag anser detta vara ett stötande missförhållande som måste åtgärdas. För att komma till rätta med problemet yrkar jag på tre konkreta åtgärder, nämligen: 1 att bankerna öppet och detaljerat måste redovisa hur mycket pengar de tjänar på sina korttjänster 2 att bankerna enligt lag skall vara tvingade att erbjuda sina kunder kostnadsfria uttagskort 3 att bankerna enligt lag måste erbjuda ett kostnadsfritt bankkort med betalfunktion av samma sort som det Q8 har infört och som nämnts i texten ovan. 12

13 Jag yrkar även på 4 att motionen skall skickas vidare till Kungälvs arbetarekommun, Bohusläns partidistrikt samt partikongressen. Jag yrkar även på att motionen skickas vidare till Bohusläns broderskapsdistrikt samt broderskaps förbundskongress. Fredrik Schandorff Kungälvs broderskapsgrupp medlemsmöte den 22 november ställer sig enhälligt bakom motionen och skickar den vidare till arbetarekommunens medlemsmöte, partidistriktet samt partikongressen. Motionen skickas även vidare till Bohusläns broderskapsdistrikt samt broderskaps förbundskongress. Öckerö den 13 januari 11 YTTRANDE MOTION OM KOSTNADSFRIA BANKKORT FRÅN FREDRIK SCHANDORFF Styrelsen har Bohusläns broderskapsdistrikt har den januari 11 behandlat motionen. Motionen tar upp en viktig fråga. Vid övergången till ett kontantfritt samhälle finns det grupper som kan få det svårt. Det kan vara flera äldre och andra som inte känner sig vana vid att använda kort mm som betalningsmedel. Samhället har en viktig uppgift bevaka att dessa grupper inte åsamkas höga kostnader för kort och transaktioner. Med de kommentarer som anges ovan tillstyrkes motionen och överlämnas till förbundskongressen i juni månad 11. Jan Åke Simonsson Ordförande 7. Stoppa faktureringsavgifter Extra avgifter som läggs på fakturorna skapar irritation hos många och nu har de även börjat tas ut vid autogiro. Många har inte dator och möjlighet att betala via dator och det innebär att det uppstår diskriminering av många grupper, bl.a. äldre, arbetslösa, sjuka m.fl., varav många inte använder datorn för sina bankärenden. Det innebär att de får en merkostnad som kan uppstiga till tusentals kronor per år. 13

14 Vi yrkar: 1 att det är dags att förbjuda extra avgifter vid fakturering på samma sätt som butikernas kortavgifter förbjöds sommaren. 2 att motionen bifalls av kongressen och den förs vidare till S-riksdagsgruppen 3 att motionen skickas till Konsumentverket för ev. handläggning Kristna Socialdemokrater i Norrbotten Gm. Birgitta Gidblom, ordförande 8. Minska kontantanvändningen Användandet av kontanter kostar samhället enorma pengar. Kontanterna ska tryckas, vaktas, transporteras, hämtas ut, räknas om och om igen och sedan samlas in, många gånger helt i onödan. Riksbanken har räknat fram att det kostar runt miljarder om året, bara för hanteringen. Den ekonomiska brottsligheten och undanhållandet av skatt, negativ påverkan på klimat och arbetsmiljö samt våldsbrott i kontanternas spår finns det inte ens några siffror för, men de sammantagna kostnaderna är mångdubbelt högre än den redan höga kostnaden miljarder. Samhället behöver därför minska kontanthanteringen till förmån för mer effektiva och mindre kostsamma lösningar. Sverige har varit ett föregångsland i att utnyttja ny teknik för utveckling och vi har goda förutsättningar för att fortsätta ligga i framkant. Denna motion syftar till att ytterligare stärka Sveriges position på området effektiva betalningar. Visste du att Två tredjedelar av kontanterna i Sverige finns i den svarta och kriminella ekonomin enligt Riksbanken. Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige sämst till i fråga om kortbetalningar, i förhållande till betalningar med kontanter. Små företag får betala upp till gånger mer till bankerna för ett kortköp än stora kedjor. Minskade koldioxidutsläpp Kontanter fraktas från tiotusentals butiker, krogar och serviceinrättningar i hela landet till banker, bankerna transporterar till sina kontor, till bankomater, till växelkassor och människor åker till bankerna för att hämta kontanter, som inom kort ska tillbaka dit igen. Transporterna av 14

15 våra kontanter släpper ut koldioxid, utsläpp som i princip inte existerar för elektroniska betalningar. Ökad personlig säkerhet och trygghet Att underlätta för andra betalningslösningar som kort och internet, giro och telefonbank eller betalning via mobilen och satsa på information om detta, skulle göra livet tryggare och mer praktiskt för många. Säkerheten för elektroniska betalningar utvecklas hela tiden och banken ersätter nästan alltid om man förlorat pengar vid till exempel kortbetalningar i affär eller över internet. Om man förlorar kontanta pengar är de däremot borta för alltid, detta gäller för privatpersoner, men är också i allra högsta grad relevant för företagare inom handeln där hantering av dagskassor ofta är ett påtagligt personligt säkerhetsproblem. Förbättrad arbetsmiljö och mindre risk för rån Rån mot exempelvis banker och butiker är ett växande exempel på kriminalitet kopplad till kontanter. Vid varje rån måste polisen rycka ut. Chockad och skadad personal måste få vård och krishantering och företagen drabbas av produktionsbortfall. För polisutredningar och rättegångar, vård och sjukskrivningar får samhället betala. Och antalet rån är inte som många tror ett avtagande problem utan tvärtom, rånen blir fler, och dessutom brutalare med mer tungt beväpnade rånare. En annan aspekt på detta är att affärer de senaste åren mer och mer tagit över rollen som bank och hanterar mycket kontanter. På banker finns skottsäkert glas, vakter och övervakningskameror, men dessa lösningar är för dyra för de flesta mindre butiker och dessutom ineffektiva och onödiga jämfört med att minska mängden kontanter. Värna småföretagarna Grafen nedan visar att det i första hand är butiker som drabbas av de ökande rånen, butiker som av ekonomiska skäl ofta inte ser sig ha valet att uppmuntra kunderna till att betala på andra sätt än med kontanter. I hög utsträckning är det småföretagarna som drabbas. Det är ju även som sagt generellt mycket dyrare för mindre företag att hantera kort och de slutna kassasystem som löst problemet hos exempelvis stora livsmedelskedjor är på de flesta ställen otänkbart på grund av installationskostnaderna. På flera sätt hindras småbutiker, caféer och andra småföretag från att delta i näringslivet och betalningshanteringen på samma villkor som de större företagen, de halkar efter i form av både vinstmarginaler och effektivitet, det är en onödig orättvisa.

16 antal Antal polisanmälda rån per år, från 197 till 09. Olika typer av rån. Källa: Brottsförebyggande rådet. Mot bank Mot post Mot butik Mot värdetransporter år Hela Sverige ska leva Med elektroniska betalningar försvinner avstånden i hanteringen av dagskassor. De positiva effekter som en minskad kontanthantering skulle ge blir ännu tydligare i glesbygden än i tätbebyggda områden. Samhället sponsrar de facto kontanthanteringen med stora summor varje år, pengar som istället skulle kunna investeras i infrastruktur för betalningar som är bättre och mer effektiv för hela landet. Se ett konkret exempel i utdraget från Tillväxtverkets seminarium nedan. Utdrag från Tillväxtverkets seminarium för servicehandläggare 09 Nedläggningen av Svensk kassaservice har medfört stora problem, särskilt i fjällnära områden och i skärgården. Det rapporterade arbetsgruppen för bevakningsuppdraget betaltjänster. Christina Rehnberg, från samordnande länsstyrelse Dalarna, redovisade utfallet av en enkät. 19 län har svarat. Vilka reaktioner har länsstyrelserna fått? De som har reagerat är främst äldre, anhöriga till funktionsnedsatta personer, landsbygdsbutiker och företrädare för företagarföreningar. Länsstyrelserna anser att det fortfarande finns stora problem, men många reaktioner når inte fram. 16

17 Vad är problemen? Främst brister att lämna dagskassor. För särskilda grupper saknas möjligheter att ta ut kontanter eller betala räkningar. Exempel från skärgården Idag finns det tre öar i Stockholms skärgård där betalningsservice är upphandlat via PTS. Utöver detta finns det ingenstans att banka dagskassor. Det kan vara upp till 13 timmars resväg för att lämna dagskassan. Exempel från Norrlands inland Angela Nilsson från Länsstyrelsen Norrbotten berättade om hur nedläggningen slagit i sitt län. De flesta bor nära kusten men många bor även nära fjällen och där blir det problem. Det största problemet för företagen i dessa områden är dagskassahantering. I exempelvis Arjeplogs kommun finns idag endast en bank i centralorten. Orterna i utkanten av kommunen måste åka till Arjeplog för att lämna dagskassan. Detta innebär resurskrävande resor (dyrt bränsle, dåliga vägar), oro för risker samt ett ofta stort kassalager hemma. Det senare väljer få att prata om eftersom man p.g.a. inbrottsrisk inte vill skylta med att man har pengar hemma. En deltagare frågade om man inte borde använda sig av kortbetalning i större utsträckning? Det är dyrt för små företag. Speciellt företag som har många små transaktioner. En annan deltagare undrade varför man inte kan skriva avtal med värdetransportföretag? Närmaste värdetransportföretag finns i Piteå. Detta innebär en resa på 60 mil tur och retur för värdetransporten vilket medför orimligt hög kostnad, menade Angela. Minskade möjligheter för skattebrott och organiserad brottslighet Kontanter används till droglangning, häleri, svarttaxi och försäljning av sådant som smuggelgods och hembränd sprit. Och pengar som ska beskattas undanhålls. Enorma summor går varje dag från kassalådor direkt ner i fickor i form av bland annat svarta löner, utan att ta vägen via redovisning och beskattning. Hela två tredjedelar av kontanterna i Sverige finns i den svarta och kriminella ekonomin enligt Riksbanken. Att minska kontanthanteringen är ett effektivt sätt att minska de faktiska möjligheterna för både skattefusk och droger. Minskad kontanthantering drar helt enkelt undan mattan för flera typer av brottlighet som är beroende av kontanter. 17

18 Effektivare handel och minskade kostnader för samhället Vi måste justera avgifter och kostnader så att de speglar även samhällets kostnader. Kostnaderna för att betala med kort är relativt lätta att överblicka, det handlar om fasta kostnader som inköp av kortautomater och IT-system hos bankerna, kostnader som ligger på handlare och banker som vill få igen pengarna för investeringar och underhåll av systemen. Men kostnaderna för kontanthanteringen är mycket svåra att överblicka och till stor del ligger kostnaderna för kontanthanteringen på oss alla, oavsett hur vi väljer att betala. Därför är det oacceptabelt att bankerna idag tar höga avgifter per korttransaktion men inget för en enskild kontanttransaktion, eftersom det inte motsvarar de faktiska kostnaderna. Det bör inte heller vara tillåtet för bankerna att ta ut högre avgifter på kortköp för mindre handlare. Avgifterna bör justeras så att de inte får den negativa effekten att de hindrar elektroniska eller mobila betalningar till förmån för kontanta betalningar, exempelvis genom att kortavgiften inte kopplas till antalet transaktioner. Den största delen av kontanthanteringen kommer från köp under 0 kronor, så att koncentrera sig på att öka användandet av kort för småköp är en viktig del av lösningen. Den lag som infördes den 1 november som förhindrar näringsidkare i Sverige från att ta ut en avgift när du betalar med kort kan på ytan verka vara en lösning, men det löser bara en väldigt liten del av problemet. Den drabbar istället i första hand småföretagare inom detaljhandeln, småföretagare som inte kan förhandla ner avgifterna som de stora kedjorna. Kostnaden för handlaren för att ta emot betalningar via bankkort är generellt 1-3 kronor per transaktion, för betal-/kreditkort kostar det 1-3 kronor + 1, % -3 % på köpsumman. Utländska kort är oftast ännu dyrare än inhemska betal-/kreditkort. De stora kedjorna och medlemmar i Svensk handel kan få betala så pass låga avgifter som mellan 0 och 80 öre till bankerna för varje kortköp, medan små enskilda handlare får betala mångdubbelt mer. Svensk Handel har marknadens bästa avtal men det är få handlare som har detta avtal och många handlare står utanför Svensk Handel, ofta av ekonomiska skäl. Istället för att öka antalet kortköp drabbade lagen små handlare och tvingade fler att införa ett minimibelopp för kortköp, och minskade därmed fördelarna med kortköp för både handlare och kunder, istället för tvärtom. Handelsanställdas förbund har tidigare krävt ett enhetligt regelverk som förhindrar avgift på alla kortköp, men detta regelverk bör rikta sig även mot bankernas avgifter och inte bara mot de enskilda handlarna som det nu blivit. Vi kan utgå från att teknik och elektronisk handel är framtiden och att kontanterna allt mer bör och kommer att fasas ut. Det är inte rimligt att vi helt och hållet lämnar åt bankerna och den 18

19 privata sektorn att leda denna utveckling. Den svenska staten behöver snarast bli en mer aktiv aktör på den marknaden. Betalkort för alla? Det kan vara svårt för till exempel nyanlända invandrare, gömda flyktingar, unga utan inkomst eller för den som har betalningsanmärkningar av något slag att få bankkort, vilket vi behöver se över. Om fler har rätt och möjlighet att använda kort, som idag är det dominerande alternativet till kontanter, kommer också kontanthanteringen att kunna minska. Även barn bör kunna få använda andra lösningar än kontanter. Idag kan barn vara ordförande för stora organisationer, de kan arbeta för lön och driva företag, men ofta hindras de från att ha bankkort. Barn som är stora nog att få veckopeng och därmed hantera kontanter bör även ha rätt att använda alternativa betalningslösningar. Morgondagens betalningslösningar måste vara tillgängliga för alla som idag hanterar cash, oavsett ekonomisk eller legal situation, ålder eller medborgarskap. Problem: monopolsituation Ett reellt problem med kortanvändning är att några få företag, inte minst kortföretag som Visa och Mastercard, dominerar marknaden och har ett mycket stort inflytande över villkoren för hanteringen av ekonomiska transaktioner i handeln. Denna funktion är i högsta grad att betrakta som samhällsviktig, och det demokratiska inflytandet över hanteringen måste öka. Bankernas och kortföretagens regler och avgifter har lett till att det ofta upplevs som billigare och enklare med kontantbetalningar jämfört med andra alternativ. En förklaring till detta är att en stor del av kostnaderna för kontanthantering ligger på samhället och belastar våra gemensamma tillgångar, snarare än på de aktörer som använder sig av kontanterna. Detta behöver regleras statligt. Möjlig lösning? I Danmark har man försökt lösa problemet genom att inför ett nationellt konkurrerande betalkort kallat DanCard, som kostar betydligt mindre att använda än de multinationella korten. Det har hjälpt Danmark att bli ett av världens bästa länder på att få medborgarna att betala med kort, men alla som rest i Danmark med Visa eller Mastercard förstår att det finns problem. Handlare tar ogärna emot kort med så höga avgifter som Visa och Mastercard när ett bättre och billigare alternativ finns för majoriteten av kunderna. Kun DanCard är en skylt man ofta möts av i danska affärer och Danmark framstår inte som särskilt vänliga mot turister. Ett europeiskt betalkort skulle dock kunna bli ett alternativt konkurrerande betalkort som satte press på Visa och Mastercard att justera och hålla sina avgifter nere. Ett betalkort med både 19

20 demokratiskt inflytande och insyn skulle på sikt kunna expandera till andra länder i världen. Detta kräver en noggrann utredning innan vidare steg tas. Räkneövning Mica har en kiosk, avgiften hon får betala till banken varje gång en kund väljer att betala med kort är kronor, för kontanter tar banken en avgift på 9 kronor per insättning, i snitt går Mica till banken efter 00 betalningar. Idag ville en kund köpa ett frimärke för 6 kronor. Förtjänsten på ett frimärke är 0 öre. Hur mycket tjänar Mica på att sälja ett frimärke efter att avgifterna är betalda för kort respektive kontantköp? Problem: integritetskränkningar Som tidigare nämnt så är betalningslösningar i högsta grad att betrakta som en samhällsviktig funktion, och därför måste det demokratiska inflytandet över hanteringen öka. Exempel på problem som kan nämnas är att de elektroniska betalföretagen PayPal, Visa och Mastercard nyligen beslutade sig för att blockera alla betalningar till organisationen WikiLeaks, och alltså hindrar en organisations verksamhet av politiska skäl. Ett annat exempel är de svenskar som arbetade med det somaliska banksystemet al-barakat som fick sina elektroniska tillgångar frysta enbart på grund av att ett annat land hävdade misstankar om terrorbrott. Det är inte är rimligt att försätta människor i ekonomisk husarrest på lösa misstankar av något slag. Lagstiftningen är redan tydlig i förbuden mot att uppsåtligen ge ekonomiskt stöd till illegal verksamhet. Att det är möjligt, eftersom att större andel av betalningarna sker elektroniskt, motiverar inte den ökningen av restriktioner eller övervakning kring betalningar vi sett, och utvecklingen innebär ett hot mot vår integritet. Detta är ett allvarligt problem som finns redan idag, och inget som skapas av en ytterligare minskad kontanthantering eller kan lösas av att kontanthanteringen fortsätter som vanligt. Men det är likafullt viktigt att ha med i arbetet kring betalningslösningar. Vi behöver grundligt utreda hur integritet, yttrandefrihet, äganderätt och andra grundläggande rättigheter kan kombineras med elektroniska betalningar och en övergång till minskad kontanthantering. Det vill säga hur det demokratiska inflytandet och medborgarnas integritet när det kommer till betalningar kan öka. Möjligheten till anonyma kortbetalningar Idag kan man med hjälp av kontokortet följa var människor befinner sig och vad de handlar, och kontokortsinformationen är både åtråvärd och känslig och därför behöver lagarna för betalkort vad gäller den personliga integriteten skärpas. Kopplingen mellan personnummer/folkbokföring och betalkort är idag för stark och behöver försvagas för

Motion: Minska kontantanvändningen. Contents

Motion: Minska kontantanvändningen. Contents Motion: Minska kontantanvändningen Användandet av kontanter kostar samhället enorma pengar. Kontanterna ska tryckas, vaktas, transporteras, hämtas ut, räknas om och om igen och sedan samlas in, många gånger

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar e ' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 15[36) 201 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80 INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2014-10-21 10 (29) 207 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80- + INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Legala vapen för jakt- och skytteändamål

Legala vapen för jakt- och skytteändamål Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3233 av Beatrice Ask m.fl. (M) Legala vapen för jakt- och skytteändamål Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Våra tre partier står gemensamt bakom målet arbete åt alla. Det räcker dock inte med att alla som kan och vill arbeta får möjlighet till det.

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla Bild: Robert Nyberg Sjukförsäkring som är bra för vissa, men som är bestraffningssystem för många sjuka och skadade eller Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla HUR VILL

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1 Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 5 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion I motion 2014:2A3Fr, Utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län RAPPORT ISSN1400-0792 Nr 2010:9 Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län 2 Titel: Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län Utgivningsår:

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer