Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda"

Transkript

1 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 21 september 2014

2

3 Innehåll Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 5 Antagna av Rädda Barnens riksmöte 2014 Vägledning till Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 6 Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för valberedning i Rädda Barnen 13 Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 17 Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 3

4

5 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 5

6 Förord Riktlinjer för ideellt arbete har som syfte att säkerställa att Rädda Barnen har en verksamhet som genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. De ska ge trygghet, både för den enskilda, aktiva medlemmen och för medlemsrörelsen. Det är viktigt att ha en tydlig vägledning för hur vi förhåller oss i olika situationer och att kunna förmedla dessa principer till omvärlden. Rädda Barnens förtroendekapital är vår största tillgång och har byggts upp under lång tid. Riktlinjer Riktlinjerna innehåller åtta punkter som var för sig beskriver frågor som kan vara verksamhetskritiska i Rädda Barnens verksamhet. Riktlinjerna gäller alla medlemmar som har ett förtroendeuppdrag i Rädda Barnens namn. Riktlinjerna ska undertecknas och godkännas av dem som har ett förtroendeuppdrag i Rädda Barnen och som arbetar i direkt kontakt med barn eller har ett ekonomiskt ansvar inom organisationen. Riktlinjerna bör löpande diskuteras i varje styrelse. Riktlinjerna ska skrivas under som en försäkran om att den enskilda medlemmen som arbetar i Rädda Barnen får kunskap om och godkänner arbetssättet, dels för att det skapar trygghet i arbetet, dels för att vi ska kunna hänvisa till Riktlinjerna vid en eventuell granskning av vår verksamhet. Varje styrelse ska tillse att Riktlinjerna undertecknas enligt ovan och följa upp att Riktlinjerna efterlevs. Vägledning Vägledning till Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen beskriver hur Riktlinjerna ska implementeras och hanteras praktiskt i medlemsrörelsen. Vägledningen är en instruktion för styrelsen på varje nivå i organisationen. 6 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen

7 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 1. Jag ska tydligt ta ställning för barnets bästa Enligt Kompassen ska vi vara modiga när vi kämpar för barnets rättigheter och för barnets talan. Tydliga ställningstaganden förpliktigar och kan innebära att vi utsätter oss för kritik och motstånd. 2. Jag ska respektera barns och vuxnas rätt till integritet samt möta dem med respekt, vänlighet och ödmjukhet Det är viktigt att vi i vårt arbete bidrar till ett öppet, tillitsfullt klimat som präglas av respekt för individen. Vi ska värna om barnets integritet genom vara noggranna när vi engagerar vuxna i verksamhet där den vuxne har direkt kontakt med barn - vare sig det gäller frivilligt eller betalt arbete. Vi ska ta referenser. Ett riktmärke är att vi ska vara mer än en vuxen när vi arbetar i direkt kontakt med barn. 3. Jag ska följa Rädda Barnens stadgar, Kompass och Verksamhetsinriktning och policyer För den som får ett uppdrag av Rädda Barnen inom en lokal styrelse eller liknande är det viktigt att känna till dessa grundläggande dokument. Det är inte nödvändigt att kunna allt men det är bra om man känner till idéerna bakom dem och dessutom har tillgång till dokumenten. Är det något man inte förstår eller något som man tycker är motsägelsefullt bör man diskutera det med sin styrelse. 4. Jag ska följa Rädda Barnens avtal och intentioner i samarbete med andra organisationer I allt samarbete krävs en förmåga och vilja till kompromisser men det är samtidigt bra att ha klart för sig vad man kan kompromissa om och inte. Utgångspunkten bör vara att vi ska värna om Rädda Barnens verksamhetsidé. Varje samarbete är unikt och det krävs förtrogenhet med den egna verksamheten och en målmedvetenhet om vad man vill uppnå med ett samarbete med andra organisationer. 5. Jag ska förvalta Rädda Barnens pengar på bästa sätt och aldrig ta emot pengar eller gåvor för eget bruk Det är självklart att vi ska vara noga med Rädda Barnens pengar men det kan inte nog påpekas. Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 7

8 Rädda Barnens riktlinjer för hantering av insamlade medel ska tillämpas. Pengar ska hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 6. Jag ska vara ansvarsfull när jag använder insamlade medel och följa regler och rutiner Vi ska använda våra pengar till arbete för barnets bästa och för att förbättra villkoren för barn. Kostnader för administration ska minimeras. 7. Jag ska bidra till att skapa ett gott arbetsklimat, öppna beslutsprocesser och lovar att inte använda min position för egen vinning Ideellt arbete bygger på ett personligt engagemang. Det upplevs därför ofta som meningsfullt och tillfredsställande samtidigt som det kan vara en källa till glädje och gemenskap. Ett öppet välkomnande klimat och ett demokratiskt arbetssätt bidrar både till att stärka organisationen och att fler människor vill engagera sig i vår verksamhet. 8. Jag ska värna om Rädda Barnens goda namn och rykte Rädda Barnen är en demokratisk folkrörelse med aktiva medlemmar, många sympatisörer och god förankring i det svenska samhället. Vår främsta tillgång är vårt förtroendekapital. Det är helt avgörande för organisationen att vi förvaltar det på bästa sätt. Vi ska vara lojala mot Rädda Barnen och vid misstanke om förtroendebrott mot verksamheten ska vi anmäla det till polisen. Med brott i detta sammanhang avses brott mot barn och ekonomiska brott mot uppdragsgivare. 8 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen

9 Vägledning till Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen Varför behöver Rädda Barnen Riktlinjer? Förslaget till Riktlinjer för ideellt arbete har kommit till för att värna det förtroendekapital vi har och för att skapa trygghet, både för den enskilda, aktiva medlemmen och för medlemsrörelsen. Det är viktigt att ha en tydlig vägledning för hur vi förhåller oss i olika situationer och att också kunna förmedla dessa principer till omvärlden. Riktlinjerna ska skrivas under som en försäkran om att den enskilda medlemmen som arbetar i direkt kontakt med barn får kunskap om och också godkänner arbetssättet. Vem gäller Riktlinjerna? Riktlinjerna gäller alla medlemmar som har ett förtroendeuppdrag, uppdrag i Rädda Barnens namn, arbetar i direkt kontakt med barn eller har ett ekonomiskt ansvar inom organisationen. Rädda Barnens förtroendekapital är vår största tillgång och har byggts upp under lång tid. Vem har ansvar för att Riktlinjerna skrivs under? Styrelsen på den nivå där medlemmen är aktiv ansvarar för att Riktlinjerna skrivs under och följs upp. Det är lämpligt att en genomgång av Riktlinjerna görs vid det första styrelsemötet efter genomfört årsmöte/riksmöte. Styrelsens ordförande ansvarar för att Riktlinjerna undertecknas och ger varje medlem eget ansvar för att bevara det undertecknade dokumentet. Styrelsens ordförande ansvarar för att i ett särskilt register göra en notering om undertecknande. Registret uppdateras en gång per år. Hur länge gäller Riktlinjerna? Riktlinjerna gäller till dess att annat beslut fattas av riksmötet. En uppföljning av och en diskussion om hur Riktlinjerna fungerar genomförs på det första styrelsemötet varje år. Nya medlemmar som valts in till något uppdrag ska underteckna Riktlinjerna. När upphör Riktlinjerna att gälla? Riktlinjerna upphör att gälla när medlemmen avslutar sitt uppdrag i Rädda Barnen. Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 9

10 Vem omfattas av kravet på utdrag ur belastningsregistret och hur hanteras utdraget? Samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen för lokalföreningar och distrikt ska uppvisa eget utdrag ur belastningsregistret. När en medlem arbetar i direkt kontakt med barn i Rädda Barnens regi ska medlemmen visa ett utdrag ur belastningsregistret som medlemmen själv begär från polisen (det utdrag som används för skolpersonal). Medlemmen ansvarar själv för att hantera utdraget och för att bevara det. Styrelsens ordförande ansvarar för att i ett särskilt register notera att utdraget uppvisats. De lokala ordförandena ska uppvisa eget utdrag ur belastningsregistret för sitt distrikts ordförande. Distriktets ordförande ansvarar för att notera att utdraget uppvisats av ordförande i de lokalföreningar som tillhör distriktet. Distriktets ordförande ska i sin tur uppvisa eget utdrag för riksstyrelsens ordförande som ansvarar för att notera att utdraget uppvisats av distriktets ordförande. Samtliga ledamöter i riksstyrelsen ska uppvisa eget utdrag för valberedningen som ansvarar för att i särskilt register notera att utdraget uppvisats av ledamöterna. Notera särskilt att i samtliga ovanstående fall då utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas måste kuvertet med utdraget var oöppnat då det lämnas över för registrering. Vad ska du göra om du misstänker att Riktlinjerna inte följs? Inom Rädda Barnen är vi angelägna om att snarast kunna ge stöd och vägledning i de fall tveksamheter uppstår kring efterlevnaden av riktlinjerna. Om du som medlem misstänker brott eller oegentligheter vänder du dig i första hand till styrelsen för lokalföreningen eller distriktet, som snarast ska behandla frågan. Du kan som medlem eller förtroendevald också vända dig till Rädda Barnens regionkontor eller till Ställföreträdande Generalsekreteraren för att få stöd och vägledning. Vid en sådan förfrågan följer kansliet den särskilda rutin som beslutats av Generalsekreteraren. När ska polisanmälan göras? Om medlem med uppdrag i Rädda Barnen gör sig skyldig till förtroendebrott mot Rädda Barnens verksamhet ska brottet polisanmälas. Alla valda medlemmar har ansvar för att vid misstanke om brott delge detta till ordföranden i styrelsen eller till valda revisorer. Om medlemmen tycker att det är känsligt eller svårt att göra en anmälan till styrelsen kan denne vända sig till nästa nivå i organisationen eller till kansliet för att få hjälp och vägledning. 10 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen

11 Så här läser du Riktlinjerna! Punkterna 1 8, fet stil, i Riktlinjer för ideellt arbete inom Rädda Barnen, anger utgångspunkten för vad som gäller. Under varje punkt finns en förklarande text som förtydligar punkten. Den kan användas som diskussionsunderlag tillsammans med Vägledningen när styrelsen går igenom Riktlinjerna med medlemmen. Övriga dokument som kan stärka diskussionen! Stadgar för Rädda Barnen gällande från den 21 september 2014, Kompassen Vägledning för Rädda Barnen och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 11

12

13 Riktlinjer Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för Valberedning inom Rädda Barnen 13

14 Valberedningen Valberedningens arbete är mycket viktigt eftersom det utgör grunden för en väl fungerande och demokratisk organisation. Uppgiften är att l Ta reda på vilka personer som har tänkt avsäga sig sitt uppdrag. l Omvärldsbevaka och aktivt söka upp personer. l Ta kontakt med aktuella personer och få dem att kandidera. l Ta emot namnförslag till styrelse och revisorer. l Ta kontakt med samtliga nominerade. l Redovisa valberedningens förslag till årsmötet/riksmötet. l Redovisa övriga nominerade kandidater som tackat ja. l På riksnivå även bereda frågan om arvodering och ersättningsregler för förtroendevalda inför Riksmötet. Valberedningsarbetet Valberedningens mandattid sträcker sig från det årsmöte/riksmöte den väljs till nästa årsmöte/riksmöte. På riksnivå förbereds valet av valberedning av en nomineringskommitté som utses på Riksmötet. Valberedningens arbete pågår under hela denna tid och alltså inte bara under en kort tid inför årmötet/riksmötet. Valberedningen är medlemmarnas ombud. För att kunna göra ett bra arbete bör den följa styrelsens arbete kontinuerligt under mandatperioden genom att t ex ta del av mötesprotokoll och delta i Rädda Barnens verksamhetskonferenser. I Rädda Barnens stadgar framgår hur många ledamöter och revisorer som ska väljas på riks-, distrikts- respektive lokal nivå. I god tid före årsmötet/riksmötet ska valberedningen kontakta de vars mandattid utgår för att höra om de vill kandidera för kommande mandatperiod. Nomineringsarbetet När valberedningen vet vilka som vill kandidera görs en bedömning av huruvida omval eller inte ska föreslås. Det är ingen självklarhet att nominera ledamöter bara för att de inte avsagt sig omval. När det gäller nyval är det viktigt att informera om styrelsearbetet ifråga, om vad som krävs både kunskaps- och tidsmässigt. 14 Riktlinjer för Valberedning inom Rädda Barnen

15 Det är viktigt att eftersträva en allsidig bemanning i styrelsen som ger styrelsen en bred och samlad kompetens. Det är också viktigt med balansen mellan förnyelse och kontinuitet. Om valberedningen avser föreslå en ny ledamot som har eller haft uppdrag inom andra delar av Rädda Barnen ska valberedningen inhämta referens från den förening som personen haft förtroendeuppdrag inom. Valbarhet l Medlemskap är en förutsättning för att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom Rädda Barnen. l Medlem som har ett anställningsförhållande till Rädda Barnen kan inte samtidigt vara ledamot i någon styrelse inom Rädda Barnen, inneha annat förtroendeuppdrag inom Rädda Barnen eller väljas som ombud till distriktets årsmöte eller Rädda Barnens Riksmöte. l Risken för jäv ska beaktas både för vald ledamot och föreslagen kandidat i relation till andra ledamöter respektive anställda. Upplysningsplikt gäller, dvs. att såväl förslagsställare, den föreslagne, mötesordföranden eller årsmötes-/riksmötesombud som kan ha kännedom om risk för jäv ska upplysa om omständigheten. Därefter är det årsmötets/riksmötets röstberättigade ombud som vid sin röstning bedömer kandidatens lämplighet. En ledamot som redan är vald bedömer själv om han /hon ska vara kvar i styrelsen eller avstå från att bereda och/eller rösta i ett speciellt ärende. l Styrelseledamöter ska ha ett gott förtroende i samhället och ska inte genom tidigare eller nuvarande agerande kunna skada organisationen. l Styrelseledamöter får inte ha varit föremål för rättslig process vare sig när det gäller brott mot barn eller ekonomisk brottslighet. l För lokalföreningar och distrikt som har 90-konto gäller SFI:s (Svensk Insamlingskontroll) föreskrifter för 90-konto 2: Styrelseledamöterna och suppleanterna får inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna och obetalda skatteskulder. Kreditupplysning ska inges beträffande samtliga ledamöter och suppleanter. En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. l För lokalföreningar och distrikt som inte har 90-konto får inte ordförande, vice ordförande och kassör ha betalningsanmärkning och/eller förfallna och obetalda skatteskulder. Kreditupplysning ska inges beträffande samtliga ledamöter och suppleanter. En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Riktlinjer för Valberedning inom Rädda Barnen 15

16

17 Riktlinjer Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 17

18 Förord Riktlinjer för internkontroll i Rädda Barnen har tagits fram för att ge vägledning till lokalföreningar och distrikt i att bygga goda strukturer för ekonomisk förvaltning. Riktlinjerna syftar till att internkontrollen inom hela Rädda Barnen ska uppnå samma grundnivå, och i slutändan att skydda Rädda Barnens anseende och tillgångar. De är också ett bra verktyg för föreningar att utvärdera sina rutiner och strukturer. Då de innehåller grundläggande strukturer för en god internkontroll, förväntas de åtföljas av alla Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt. Huvudsyftena med internkontroll är att säkerställa att föreningens resurser används ändamålsenligt och effektivt att säkerställa en korrekt ekonomisk rapportering att se till att lagar och regler följs att skydda personer som hanterar föreningens medel att minska risken för att medel används felaktigt, genom t ex. oegentligheter eller okunskap En grundpelare i en organisations internkontroll är det som brukar kallas Kontrollmiljön. Kontrollmiljön innefattar viktiga områden som en organisations integritet, kultur och etiska värden, och även dess struktur, kompetens och ansvarsfördelning. Det är styrelsen som bäst kan påverka detta och sätta goda exempel, och som även har det övergripande ansvaret för organisationens internkontroll. En annan viktig del av kontrollmiljön är de policyer och riktlinjer som organisationens aktiva förväntas följa. I Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen finns ytterligare vägledning. Om tveksamheter uppstår kring efterlevnaden av dessa grundläggande dokument eller av svensk lag, är Rädda Barnens kansli angeläget om att snabbt kunna ge stöd och vägledning. En medlem som misstänker oegentligheter vänder sig i första hand till styrelsen för lokalföreningen eller distriktet som snarast ska behandla frågan om det finns substans i anklagelsen. En medlem eller förtroendevald kan också vända sig till Rädda Barnens regionkontor eller till Rädda Barnens Internrevision för stöd och vägledning. Vid en sådan förfrågan följer kansliet den särskilda rutin som beslutats av Generalsekreteraren. 18 internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt

19 Riktlinjer för internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 1. Utbetalningar och attestering 1.1 Styrelsen ska besluta om firmatecknare och bankbehörighet. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Det rekommenderas även att bank- och plusgirokonton tecknas av två personer i förening. 1.2 En attestordning ska fastställas av styrelsen, som specificerar vilka som har rätt att attestera 1 utbetalningar, och innehåller en formulering om undre beloppsgräns för stora utgifter som måste godkännas av styrelsen. Attestordningen ska även specificera i vilken utsträckning utgifter utanför fastställd budget kräver godkännande av styrelsen. 1.3 Alla betalningar ska attesteras enligt attestordningen och av de personer som administrerar utbetalningen innan betalning görs. Minst två personer ska attestera en kostnad innan utbetalning. 1.4 En person får inte attestera betalningar för egna eller närståendes kostnader. 1.5 Styrelsen ska besluta om för vilka kostnader och till vilka belopp kostnadsersättningar ska utgå till styrelsemedlemmar (t.ex. milersättning, telefonersättning och högstanivåer för rese- och bostadsersättning) 1.6 Utbetalningar ska baseras på en affärshändelse som stöds av en faktura, originalkvitto, skriftligt avtal eller liknande. Förskottsbetalningar till enskilda personer ska undvikas. Om ett förskott ändå måste utgå ska beloppet inte överstiga kronor. 1 Attestering innebär ett godkännande om utbetalning. När man attesterar, bekräftar man att tillräckliga kontroller av utbetalningen har utförts (t.ex. vara/tjänst har mottagits, priset är i enlighet med avtal, varan/tjänsten motsvarar det som beställts) och att underlag och uppgifter är korrekta, samt att kostnaden faller inom ramen för vad styrelsen beslutat. internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 19

20 2. Insamling 2.1 Insamlade medel ska användas i Rädda Barnens verksamhet, för avsett projekt och mottagarland. Ordentlig uppföljning och återrapportering ska göras. Insamling ska följa Regler och riktlinjer för Lokal insamling. (Finns tillgänglig på Rädda Barnens Medlemsportal) 2.2 Sponsring och samarbeten med företag ska följa Riktlinjer för lokalt företagssamarbete, Policy för Rädda Barnens samarbete med företag samt Riktlinjer för hantering av Rädda Barnens logotyp i företagssamarbeten. (Finns tillgängliga på Rädda Barnens Medlemsportal) 3. Bokföring och redovisning 3.1 Styrelsen ansvarar för att föreningens räkenskaper bokförs och redovisas enligt god redovisningssed. 3.2 Förslag på kontoplan för lokalföreningar och distrikt samt blankettmallar för resultat- och balansräkning finns på Medlemsportalen. 3.3 Enligt Rädda Barnens stadgar, ska varje lokalförening redovisa verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse till riksförbundet varje år senast den 15 mars. 3.4 Styrelsen ska regelbundet gå igenom en uppdaterad resultat- och balansräkning, och jämföra resultaträkning med fastställd budget. Större avvikelser ska följas upp. 3.5 Styrelsen ska vara insatt i och följa dokumentet Arkivering och dokumenthantering för Rädda Barnens lokalföreningar och distriktsförbund. (Finns tillgängligt på Rädda Barnens Medlemsportal) 3.6 Föreningens ekonomi och förvaltning ska granskas av förtroendevald revisor som har tillräckliga kunskaper inom ekonomi för att utföra sitt uppdrag, ej står i ett jävsförhållande till någon styrelsemedlem, är myndig och ej försatt i konkurs. 20 internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt

21 4. Tillgångar 4.1 Handkassa, bank- och plusgirokonton, och övriga likvida balanskonton ska stämmas av varje månad av kassören mot bankutdrag och faktisk kassabalans. Övriga balanskonton ska stämmas av minst två gånger per år. Avstämningar ska sedan granskas och godkännas av utsedd styrelsemedlem som inte har bokföringsbehörighet, förslagsvis ordförande eller vice ordförande. 4.2 Eventuell handkassa ska bevaras säkert och bör inte innehålla mer än kronor. 4.3 Föreningen ska använda bankkonton som är registrerade i föreningens namn. Personliga konton får inte användas för att förvara eller slussa vidare föreningens medel. 4.4 Om föreningen har 90-konto, ska Svensk Insamlingskontrolls regler åtföljas. 4.5 Föreningen bör inte ha bank- och kreditkort kopplade till bankkontot. För undantag från detta, ska styrelsen besluta om rutiner för attestering. 4.6 Föreningen ska ha ett register över sina inventarier, även helt avskrivna sådana. Detta ska ange inköpspris, förvaringsplats och ansvarig person. 5. Personal 5.1 Om föreningen har anställda, eller betalar ut arvoden till personer som inte är godkända för F-skatt, har styrelsen arbetsgivaransvar. Styrelsen ska försäkra sig om att följa tillämpbar lagstiftning, uppfylla krav på rapportering, deklaration och betalningar till Skatteverket. 5.2 Alla anställda ska ha anställningsavtal. Skriftliga arbetsbeskrivningar rekommenderas. 5.3 Löneutbetalningar ska attesteras på samma sätt som andra utbetalningar, enligt antagen attestordning. internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 21

22

23

24 Rädda Barnen Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg T F Art. nr: 10250

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RÄDDA BARNEN

RIKTLINJER FÖR RÄDDA BARNEN RIKTLINJER FÖR RÄDDA BARNEN Fastställda av Riksmötet 2016 Gäller för: Alla medlemmar, aktiva och anställda räddabarnen.se INLEDNING Att arbeta för Rädda Barnen, i Sverige eller i ett annat land, innebär

Läs mer

Stadgar Antagna av Rädda Barnens Riksmöte den 21 september 2014

Stadgar Antagna av Rädda Barnens Riksmöte den 21 september 2014 Stadgar Antagna av Rädda Barnens Riksmöte den 21 september 2014 Förord I din hand håller du stadgar för Rädda Barnen som antogs vid Riksmötet 2014. De gäller från och med den 21 september 2014 och ersätter

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR RÄDDABARNEN

STADGAR FÖR RÄDDABARNEN STADGAR FÖR RÄDDABARNEN Fastställda av Riksmötet 2016 Gäller för: Alla medlemmar, aktiva och anställda räddabarnen.se FÖRORD I din hand håller du stadgar för Rädda Barnen som antogs vid riksmötet 2016.

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Reviderade Stadgar för Rädda Barnen

Reviderade Stadgar för Rädda Barnen Förslag till Reviderade Stadgar för Rädda Barnen Riksmötet 2012 antog nu gällande Stadgar för Rädda Barnen. Inför Riksmötet 2014 föreslår riksstyrelsen ett antal revideringar och rättelser. Revideringar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process,

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016.

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016. Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016. Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Värmland

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Värmland 1 Instruktion för valberedningen i Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 2 1.3 Kommunikation och införande... 2 2 Valberedningens sammansättning...

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Denna arbetsordning fastställdes måndag 30 maj 2016 och utgör lekmannarevisionens granskningsplan, se även bilaga där vi sammanställt den information

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för. Sveriges Konsumenter. Antagna av årsmötet att gälla från och med 1 januari 2017

Stadgar för. Sveriges Konsumenter. Antagna av årsmötet att gälla från och med 1 januari 2017 Stadgar för Sveriges Konsumenter Antagna av årsmötet 2016-04-26 att gälla från och med 1 januari 2017 Sveriges Konsumenter Org.nr 802017-0489 Box 38001, 100 64 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 172 Telefon:

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer