Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda"

Transkript

1 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 21 september 2014

2

3 Innehåll Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 5 Antagna av Rädda Barnens riksmöte 2014 Vägledning till Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 6 Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för valberedning i Rädda Barnen 13 Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 17 Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 3

4

5 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 5

6 Förord Riktlinjer för ideellt arbete har som syfte att säkerställa att Rädda Barnen har en verksamhet som genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. De ska ge trygghet, både för den enskilda, aktiva medlemmen och för medlemsrörelsen. Det är viktigt att ha en tydlig vägledning för hur vi förhåller oss i olika situationer och att kunna förmedla dessa principer till omvärlden. Rädda Barnens förtroendekapital är vår största tillgång och har byggts upp under lång tid. Riktlinjer Riktlinjerna innehåller åtta punkter som var för sig beskriver frågor som kan vara verksamhetskritiska i Rädda Barnens verksamhet. Riktlinjerna gäller alla medlemmar som har ett förtroendeuppdrag i Rädda Barnens namn. Riktlinjerna ska undertecknas och godkännas av dem som har ett förtroendeuppdrag i Rädda Barnen och som arbetar i direkt kontakt med barn eller har ett ekonomiskt ansvar inom organisationen. Riktlinjerna bör löpande diskuteras i varje styrelse. Riktlinjerna ska skrivas under som en försäkran om att den enskilda medlemmen som arbetar i Rädda Barnen får kunskap om och godkänner arbetssättet, dels för att det skapar trygghet i arbetet, dels för att vi ska kunna hänvisa till Riktlinjerna vid en eventuell granskning av vår verksamhet. Varje styrelse ska tillse att Riktlinjerna undertecknas enligt ovan och följa upp att Riktlinjerna efterlevs. Vägledning Vägledning till Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen beskriver hur Riktlinjerna ska implementeras och hanteras praktiskt i medlemsrörelsen. Vägledningen är en instruktion för styrelsen på varje nivå i organisationen. 6 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen

7 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 1. Jag ska tydligt ta ställning för barnets bästa Enligt Kompassen ska vi vara modiga när vi kämpar för barnets rättigheter och för barnets talan. Tydliga ställningstaganden förpliktigar och kan innebära att vi utsätter oss för kritik och motstånd. 2. Jag ska respektera barns och vuxnas rätt till integritet samt möta dem med respekt, vänlighet och ödmjukhet Det är viktigt att vi i vårt arbete bidrar till ett öppet, tillitsfullt klimat som präglas av respekt för individen. Vi ska värna om barnets integritet genom vara noggranna när vi engagerar vuxna i verksamhet där den vuxne har direkt kontakt med barn - vare sig det gäller frivilligt eller betalt arbete. Vi ska ta referenser. Ett riktmärke är att vi ska vara mer än en vuxen när vi arbetar i direkt kontakt med barn. 3. Jag ska följa Rädda Barnens stadgar, Kompass och Verksamhetsinriktning och policyer För den som får ett uppdrag av Rädda Barnen inom en lokal styrelse eller liknande är det viktigt att känna till dessa grundläggande dokument. Det är inte nödvändigt att kunna allt men det är bra om man känner till idéerna bakom dem och dessutom har tillgång till dokumenten. Är det något man inte förstår eller något som man tycker är motsägelsefullt bör man diskutera det med sin styrelse. 4. Jag ska följa Rädda Barnens avtal och intentioner i samarbete med andra organisationer I allt samarbete krävs en förmåga och vilja till kompromisser men det är samtidigt bra att ha klart för sig vad man kan kompromissa om och inte. Utgångspunkten bör vara att vi ska värna om Rädda Barnens verksamhetsidé. Varje samarbete är unikt och det krävs förtrogenhet med den egna verksamheten och en målmedvetenhet om vad man vill uppnå med ett samarbete med andra organisationer. 5. Jag ska förvalta Rädda Barnens pengar på bästa sätt och aldrig ta emot pengar eller gåvor för eget bruk Det är självklart att vi ska vara noga med Rädda Barnens pengar men det kan inte nog påpekas. Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 7

8 Rädda Barnens riktlinjer för hantering av insamlade medel ska tillämpas. Pengar ska hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 6. Jag ska vara ansvarsfull när jag använder insamlade medel och följa regler och rutiner Vi ska använda våra pengar till arbete för barnets bästa och för att förbättra villkoren för barn. Kostnader för administration ska minimeras. 7. Jag ska bidra till att skapa ett gott arbetsklimat, öppna beslutsprocesser och lovar att inte använda min position för egen vinning Ideellt arbete bygger på ett personligt engagemang. Det upplevs därför ofta som meningsfullt och tillfredsställande samtidigt som det kan vara en källa till glädje och gemenskap. Ett öppet välkomnande klimat och ett demokratiskt arbetssätt bidrar både till att stärka organisationen och att fler människor vill engagera sig i vår verksamhet. 8. Jag ska värna om Rädda Barnens goda namn och rykte Rädda Barnen är en demokratisk folkrörelse med aktiva medlemmar, många sympatisörer och god förankring i det svenska samhället. Vår främsta tillgång är vårt förtroendekapital. Det är helt avgörande för organisationen att vi förvaltar det på bästa sätt. Vi ska vara lojala mot Rädda Barnen och vid misstanke om förtroendebrott mot verksamheten ska vi anmäla det till polisen. Med brott i detta sammanhang avses brott mot barn och ekonomiska brott mot uppdragsgivare. 8 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen

9 Vägledning till Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen Varför behöver Rädda Barnen Riktlinjer? Förslaget till Riktlinjer för ideellt arbete har kommit till för att värna det förtroendekapital vi har och för att skapa trygghet, både för den enskilda, aktiva medlemmen och för medlemsrörelsen. Det är viktigt att ha en tydlig vägledning för hur vi förhåller oss i olika situationer och att också kunna förmedla dessa principer till omvärlden. Riktlinjerna ska skrivas under som en försäkran om att den enskilda medlemmen som arbetar i direkt kontakt med barn får kunskap om och också godkänner arbetssättet. Vem gäller Riktlinjerna? Riktlinjerna gäller alla medlemmar som har ett förtroendeuppdrag, uppdrag i Rädda Barnens namn, arbetar i direkt kontakt med barn eller har ett ekonomiskt ansvar inom organisationen. Rädda Barnens förtroendekapital är vår största tillgång och har byggts upp under lång tid. Vem har ansvar för att Riktlinjerna skrivs under? Styrelsen på den nivå där medlemmen är aktiv ansvarar för att Riktlinjerna skrivs under och följs upp. Det är lämpligt att en genomgång av Riktlinjerna görs vid det första styrelsemötet efter genomfört årsmöte/riksmöte. Styrelsens ordförande ansvarar för att Riktlinjerna undertecknas och ger varje medlem eget ansvar för att bevara det undertecknade dokumentet. Styrelsens ordförande ansvarar för att i ett särskilt register göra en notering om undertecknande. Registret uppdateras en gång per år. Hur länge gäller Riktlinjerna? Riktlinjerna gäller till dess att annat beslut fattas av riksmötet. En uppföljning av och en diskussion om hur Riktlinjerna fungerar genomförs på det första styrelsemötet varje år. Nya medlemmar som valts in till något uppdrag ska underteckna Riktlinjerna. När upphör Riktlinjerna att gälla? Riktlinjerna upphör att gälla när medlemmen avslutar sitt uppdrag i Rädda Barnen. Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 9

10 Vem omfattas av kravet på utdrag ur belastningsregistret och hur hanteras utdraget? Samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen för lokalföreningar och distrikt ska uppvisa eget utdrag ur belastningsregistret. När en medlem arbetar i direkt kontakt med barn i Rädda Barnens regi ska medlemmen visa ett utdrag ur belastningsregistret som medlemmen själv begär från polisen (det utdrag som används för skolpersonal). Medlemmen ansvarar själv för att hantera utdraget och för att bevara det. Styrelsens ordförande ansvarar för att i ett särskilt register notera att utdraget uppvisats. De lokala ordförandena ska uppvisa eget utdrag ur belastningsregistret för sitt distrikts ordförande. Distriktets ordförande ansvarar för att notera att utdraget uppvisats av ordförande i de lokalföreningar som tillhör distriktet. Distriktets ordförande ska i sin tur uppvisa eget utdrag för riksstyrelsens ordförande som ansvarar för att notera att utdraget uppvisats av distriktets ordförande. Samtliga ledamöter i riksstyrelsen ska uppvisa eget utdrag för valberedningen som ansvarar för att i särskilt register notera att utdraget uppvisats av ledamöterna. Notera särskilt att i samtliga ovanstående fall då utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas måste kuvertet med utdraget var oöppnat då det lämnas över för registrering. Vad ska du göra om du misstänker att Riktlinjerna inte följs? Inom Rädda Barnen är vi angelägna om att snarast kunna ge stöd och vägledning i de fall tveksamheter uppstår kring efterlevnaden av riktlinjerna. Om du som medlem misstänker brott eller oegentligheter vänder du dig i första hand till styrelsen för lokalföreningen eller distriktet, som snarast ska behandla frågan. Du kan som medlem eller förtroendevald också vända dig till Rädda Barnens regionkontor eller till Ställföreträdande Generalsekreteraren för att få stöd och vägledning. Vid en sådan förfrågan följer kansliet den särskilda rutin som beslutats av Generalsekreteraren. När ska polisanmälan göras? Om medlem med uppdrag i Rädda Barnen gör sig skyldig till förtroendebrott mot Rädda Barnens verksamhet ska brottet polisanmälas. Alla valda medlemmar har ansvar för att vid misstanke om brott delge detta till ordföranden i styrelsen eller till valda revisorer. Om medlemmen tycker att det är känsligt eller svårt att göra en anmälan till styrelsen kan denne vända sig till nästa nivå i organisationen eller till kansliet för att få hjälp och vägledning. 10 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen

11 Så här läser du Riktlinjerna! Punkterna 1 8, fet stil, i Riktlinjer för ideellt arbete inom Rädda Barnen, anger utgångspunkten för vad som gäller. Under varje punkt finns en förklarande text som förtydligar punkten. Den kan användas som diskussionsunderlag tillsammans med Vägledningen när styrelsen går igenom Riktlinjerna med medlemmen. Övriga dokument som kan stärka diskussionen! Stadgar för Rädda Barnen gällande från den 21 september 2014, Kompassen Vägledning för Rädda Barnen och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 11

12

13 Riktlinjer Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 Riktlinjer för Valberedning inom Rädda Barnen 13

14 Valberedningen Valberedningens arbete är mycket viktigt eftersom det utgör grunden för en väl fungerande och demokratisk organisation. Uppgiften är att l Ta reda på vilka personer som har tänkt avsäga sig sitt uppdrag. l Omvärldsbevaka och aktivt söka upp personer. l Ta kontakt med aktuella personer och få dem att kandidera. l Ta emot namnförslag till styrelse och revisorer. l Ta kontakt med samtliga nominerade. l Redovisa valberedningens förslag till årsmötet/riksmötet. l Redovisa övriga nominerade kandidater som tackat ja. l På riksnivå även bereda frågan om arvodering och ersättningsregler för förtroendevalda inför Riksmötet. Valberedningsarbetet Valberedningens mandattid sträcker sig från det årsmöte/riksmöte den väljs till nästa årsmöte/riksmöte. På riksnivå förbereds valet av valberedning av en nomineringskommitté som utses på Riksmötet. Valberedningens arbete pågår under hela denna tid och alltså inte bara under en kort tid inför årmötet/riksmötet. Valberedningen är medlemmarnas ombud. För att kunna göra ett bra arbete bör den följa styrelsens arbete kontinuerligt under mandatperioden genom att t ex ta del av mötesprotokoll och delta i Rädda Barnens verksamhetskonferenser. I Rädda Barnens stadgar framgår hur många ledamöter och revisorer som ska väljas på riks-, distrikts- respektive lokal nivå. I god tid före årsmötet/riksmötet ska valberedningen kontakta de vars mandattid utgår för att höra om de vill kandidera för kommande mandatperiod. Nomineringsarbetet När valberedningen vet vilka som vill kandidera görs en bedömning av huruvida omval eller inte ska föreslås. Det är ingen självklarhet att nominera ledamöter bara för att de inte avsagt sig omval. När det gäller nyval är det viktigt att informera om styrelsearbetet ifråga, om vad som krävs både kunskaps- och tidsmässigt. 14 Riktlinjer för Valberedning inom Rädda Barnen

15 Det är viktigt att eftersträva en allsidig bemanning i styrelsen som ger styrelsen en bred och samlad kompetens. Det är också viktigt med balansen mellan förnyelse och kontinuitet. Om valberedningen avser föreslå en ny ledamot som har eller haft uppdrag inom andra delar av Rädda Barnen ska valberedningen inhämta referens från den förening som personen haft förtroendeuppdrag inom. Valbarhet l Medlemskap är en förutsättning för att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom Rädda Barnen. l Medlem som har ett anställningsförhållande till Rädda Barnen kan inte samtidigt vara ledamot i någon styrelse inom Rädda Barnen, inneha annat förtroendeuppdrag inom Rädda Barnen eller väljas som ombud till distriktets årsmöte eller Rädda Barnens Riksmöte. l Risken för jäv ska beaktas både för vald ledamot och föreslagen kandidat i relation till andra ledamöter respektive anställda. Upplysningsplikt gäller, dvs. att såväl förslagsställare, den föreslagne, mötesordföranden eller årsmötes-/riksmötesombud som kan ha kännedom om risk för jäv ska upplysa om omständigheten. Därefter är det årsmötets/riksmötets röstberättigade ombud som vid sin röstning bedömer kandidatens lämplighet. En ledamot som redan är vald bedömer själv om han /hon ska vara kvar i styrelsen eller avstå från att bereda och/eller rösta i ett speciellt ärende. l Styrelseledamöter ska ha ett gott förtroende i samhället och ska inte genom tidigare eller nuvarande agerande kunna skada organisationen. l Styrelseledamöter får inte ha varit föremål för rättslig process vare sig när det gäller brott mot barn eller ekonomisk brottslighet. l För lokalföreningar och distrikt som har 90-konto gäller SFI:s (Svensk Insamlingskontroll) föreskrifter för 90-konto 2: Styrelseledamöterna och suppleanterna får inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna och obetalda skatteskulder. Kreditupplysning ska inges beträffande samtliga ledamöter och suppleanter. En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. l För lokalföreningar och distrikt som inte har 90-konto får inte ordförande, vice ordförande och kassör ha betalningsanmärkning och/eller förfallna och obetalda skatteskulder. Kreditupplysning ska inges beträffande samtliga ledamöter och suppleanter. En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Riktlinjer för Valberedning inom Rädda Barnen 15

16

17 Riktlinjer Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Barnens Riksmöte 2014 internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 17

18 Förord Riktlinjer för internkontroll i Rädda Barnen har tagits fram för att ge vägledning till lokalföreningar och distrikt i att bygga goda strukturer för ekonomisk förvaltning. Riktlinjerna syftar till att internkontrollen inom hela Rädda Barnen ska uppnå samma grundnivå, och i slutändan att skydda Rädda Barnens anseende och tillgångar. De är också ett bra verktyg för föreningar att utvärdera sina rutiner och strukturer. Då de innehåller grundläggande strukturer för en god internkontroll, förväntas de åtföljas av alla Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt. Huvudsyftena med internkontroll är att säkerställa att föreningens resurser används ändamålsenligt och effektivt att säkerställa en korrekt ekonomisk rapportering att se till att lagar och regler följs att skydda personer som hanterar föreningens medel att minska risken för att medel används felaktigt, genom t ex. oegentligheter eller okunskap En grundpelare i en organisations internkontroll är det som brukar kallas Kontrollmiljön. Kontrollmiljön innefattar viktiga områden som en organisations integritet, kultur och etiska värden, och även dess struktur, kompetens och ansvarsfördelning. Det är styrelsen som bäst kan påverka detta och sätta goda exempel, och som även har det övergripande ansvaret för organisationens internkontroll. En annan viktig del av kontrollmiljön är de policyer och riktlinjer som organisationens aktiva förväntas följa. I Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen finns ytterligare vägledning. Om tveksamheter uppstår kring efterlevnaden av dessa grundläggande dokument eller av svensk lag, är Rädda Barnens kansli angeläget om att snabbt kunna ge stöd och vägledning. En medlem som misstänker oegentligheter vänder sig i första hand till styrelsen för lokalföreningen eller distriktet som snarast ska behandla frågan om det finns substans i anklagelsen. En medlem eller förtroendevald kan också vända sig till Rädda Barnens regionkontor eller till Rädda Barnens Internrevision för stöd och vägledning. Vid en sådan förfrågan följer kansliet den särskilda rutin som beslutats av Generalsekreteraren. 18 internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt

19 Riktlinjer för internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 1. Utbetalningar och attestering 1.1 Styrelsen ska besluta om firmatecknare och bankbehörighet. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Det rekommenderas även att bank- och plusgirokonton tecknas av två personer i förening. 1.2 En attestordning ska fastställas av styrelsen, som specificerar vilka som har rätt att attestera 1 utbetalningar, och innehåller en formulering om undre beloppsgräns för stora utgifter som måste godkännas av styrelsen. Attestordningen ska även specificera i vilken utsträckning utgifter utanför fastställd budget kräver godkännande av styrelsen. 1.3 Alla betalningar ska attesteras enligt attestordningen och av de personer som administrerar utbetalningen innan betalning görs. Minst två personer ska attestera en kostnad innan utbetalning. 1.4 En person får inte attestera betalningar för egna eller närståendes kostnader. 1.5 Styrelsen ska besluta om för vilka kostnader och till vilka belopp kostnadsersättningar ska utgå till styrelsemedlemmar (t.ex. milersättning, telefonersättning och högstanivåer för rese- och bostadsersättning) 1.6 Utbetalningar ska baseras på en affärshändelse som stöds av en faktura, originalkvitto, skriftligt avtal eller liknande. Förskottsbetalningar till enskilda personer ska undvikas. Om ett förskott ändå måste utgå ska beloppet inte överstiga kronor. 1 Attestering innebär ett godkännande om utbetalning. När man attesterar, bekräftar man att tillräckliga kontroller av utbetalningen har utförts (t.ex. vara/tjänst har mottagits, priset är i enlighet med avtal, varan/tjänsten motsvarar det som beställts) och att underlag och uppgifter är korrekta, samt att kostnaden faller inom ramen för vad styrelsen beslutat. internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 19

20 2. Insamling 2.1 Insamlade medel ska användas i Rädda Barnens verksamhet, för avsett projekt och mottagarland. Ordentlig uppföljning och återrapportering ska göras. Insamling ska följa Regler och riktlinjer för Lokal insamling. (Finns tillgänglig på Rädda Barnens Medlemsportal) 2.2 Sponsring och samarbeten med företag ska följa Riktlinjer för lokalt företagssamarbete, Policy för Rädda Barnens samarbete med företag samt Riktlinjer för hantering av Rädda Barnens logotyp i företagssamarbeten. (Finns tillgängliga på Rädda Barnens Medlemsportal) 3. Bokföring och redovisning 3.1 Styrelsen ansvarar för att föreningens räkenskaper bokförs och redovisas enligt god redovisningssed. 3.2 Förslag på kontoplan för lokalföreningar och distrikt samt blankettmallar för resultat- och balansräkning finns på Medlemsportalen. 3.3 Enligt Rädda Barnens stadgar, ska varje lokalförening redovisa verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse till riksförbundet varje år senast den 15 mars. 3.4 Styrelsen ska regelbundet gå igenom en uppdaterad resultat- och balansräkning, och jämföra resultaträkning med fastställd budget. Större avvikelser ska följas upp. 3.5 Styrelsen ska vara insatt i och följa dokumentet Arkivering och dokumenthantering för Rädda Barnens lokalföreningar och distriktsförbund. (Finns tillgängligt på Rädda Barnens Medlemsportal) 3.6 Föreningens ekonomi och förvaltning ska granskas av förtroendevald revisor som har tillräckliga kunskaper inom ekonomi för att utföra sitt uppdrag, ej står i ett jävsförhållande till någon styrelsemedlem, är myndig och ej försatt i konkurs. 20 internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt

21 4. Tillgångar 4.1 Handkassa, bank- och plusgirokonton, och övriga likvida balanskonton ska stämmas av varje månad av kassören mot bankutdrag och faktisk kassabalans. Övriga balanskonton ska stämmas av minst två gånger per år. Avstämningar ska sedan granskas och godkännas av utsedd styrelsemedlem som inte har bokföringsbehörighet, förslagsvis ordförande eller vice ordförande. 4.2 Eventuell handkassa ska bevaras säkert och bör inte innehålla mer än kronor. 4.3 Föreningen ska använda bankkonton som är registrerade i föreningens namn. Personliga konton får inte användas för att förvara eller slussa vidare föreningens medel. 4.4 Om föreningen har 90-konto, ska Svensk Insamlingskontrolls regler åtföljas. 4.5 Föreningen bör inte ha bank- och kreditkort kopplade till bankkontot. För undantag från detta, ska styrelsen besluta om rutiner för attestering. 4.6 Föreningen ska ha ett register över sina inventarier, även helt avskrivna sådana. Detta ska ange inköpspris, förvaringsplats och ansvarig person. 5. Personal 5.1 Om föreningen har anställda, eller betalar ut arvoden till personer som inte är godkända för F-skatt, har styrelsen arbetsgivaransvar. Styrelsen ska försäkra sig om att följa tillämpbar lagstiftning, uppfylla krav på rapportering, deklaration och betalningar till Skatteverket. 5.2 Alla anställda ska ha anställningsavtal. Skriftliga arbetsbeskrivningar rekommenderas. 5.3 Löneutbetalningar ska attesteras på samma sätt som andra utbetalningar, enligt antagen attestordning. internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt 21

22

23

24 Rädda Barnen Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg T F Art. nr: 10250

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Jönköping Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Förslag till FRIIs årsmöte 2013 bilaga 1, 14 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att bidra till ett starkt och långsiktigt förtroende för givande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer