Energiprojektet. Energi och trygghet vid el- och värmeavbrott. Anvisningar, råd, kursplaner och manus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiprojektet. Energi och trygghet vid el- och värmeavbrott. Anvisningar, råd, kursplaner och manus 2008-06-20 1"

Transkript

1 Energiprojektet Energi och trygghet vid el- och värmeavbrott Anvisningar, råd, kursplaner och manus

2 Tänk på att syftet med energiinformationen är att ge en målgruppsanpassad information som skapar förståelse för samhällets sårbarhet och en vilja hos den enskilde att bidra till att minska sårbarheten vid störningar i energiförsörjningen. Var därför lyhörd för deltagarnas egna erfarenheter, frågor och önskemål. På Civilförsvarsförbundets hemsida finns tips och idéer för hur du kan lägga upp informationen till olika målgrupper. Där finns bland annat en metodbank som du kan använda dig av för att levandegöra informationen och aktivera deltagarna. För information till allmänheten finns pärmen Trygg energiförsörjning med OH-serie på CD, talarmanus, affisch samt informationsmaterial (se nedan). Uppdraget från Energimyndigheten Övergripande mål Att skapa ett stabilt och långsiktigt kunnande hos den enskilde i frågor som rör trygg el- och värmeförsörjning och därmed bidra till att skapa en hållbar samhällsutveckling. I projektet ingår att utveckla och fördjupa kontakter och samarbete med de kommunala beredskapssamordnarna samt de kommunala energirådgivarna och de regionala energikontoren. Syfte Genom målgruppsanpassad information skapa förståelse för samhällets sårbarhet, det egna ansvaret och en vilja hos den enskilde att bidra till att minska sårbarheten vid störningar i energiförsörjningen. Mål Att öka medvetenheten om elberoendet och samhällets och individens sårbarhet. Att tydliggöra individens roll i energisystemet. Att minska sårbarheten vid störningar i energiförsörjningen. Att tydliggöra den enskildes ansvar att kunna hantera sin egen situation vid störningar i energiförsörjningen. Att nå minst människor med energiinformation varje år. Att tydliggöra vikten av den lokala förankringen av det förebyggande och lindrande arbetet vid störningar i el- och värmeförsörjningen. Att samtliga aktiviteter inom projektet ska bidra till att skapa hållbar samhällsutveckling. Organisation Distriktets energiinstruktör ansvarar för och leder energiprojektet på regional nivå. Instruktören ska samarbeta med och hålla verksamhetsledaren informerad om verksamheten. Energiinformatörerna utbildas och fortbildas av distriktets energiinstruktör. Informatörerna rekryteras främst ur befintlig instruktörskader men kan även vara någon annan lämplig person. Projektledning och kontaktpersoner Jan Alsander, utbildningschef, , Gunilla Ekholm, informations- och marknadschef, ,

3 Utbildningen av energiinformatörerna Kursens längd: Antal kursdeltagare: Genomförande: 8 timmar Eventuellt genomförs en preparandkurs i Säkerhet till vardags och vid kris (Krisberedskap) med de personer som inte har instruktörsbakgrund. Lägst 5 personer. Samordna även mellan närliggande distrikt för att få en pedagogisk lämplig grupp. Inget hindrar att man utbildar flera från samma förening. Kursen på 8 timmar bör kunna genomföras över dagen i de flesta fall. I distrikt med stora avstånd krävs övernattning. Ersättning/instruktör: För genomförandet av kursen ersätts instruktören totalt med kronor plus sociala avgifter (omfattar planering, genomförande och utvärdering). Reseersättning tillkommer (billigaste färdsätt, med egen bil utgår 18,50 kr/mil). Budget/redovisning: Innan kurs för informatörer genomförs ska en budget och planering göras och stämmas av med riksförbundet. Genomförd kurs redovisas till riksförbundet senast 4 veckor efter genomförandet. Utbetalning sker genom distrikten. Kursmateriel: Faktamateriel för energiinformatörerna och informationsmaterialet beställs från Strömberg Distribution. Riksförbundet svarar för fraktkostnaden

4 Kursplan för utbildning av energiinformatörer, 8 timmar Uppdragets målsättning. Energimyndigheten Rollen som energiinformatör vid energiinformation och som en lokal resurs i ett akut skede. Mål: - kunskaper om uppdraget från Energimyndigheten. - grundlig kunskap om energiinformatörernas roll och uppgifter. - kunskaper om kommunens beredskapsplanering, energi- ock klimatrådgivning samt de regionala energikontoren. - kännedom om övriga lokala resurser som t ex beredskapssamordnaren, tekniska chefen, driftschefen på kommunens el/energiverk/värmeverk, lokala energileverantörer. Energihistoria (kort Gällande energipolitik (kort) Energisystemet (kort) Mål: - översiktlig kännedom om hur Sveriges energianvändning ser ut och har utvecklats. - översiktlig kännedom om inriktningen för den nuvarande energipolitiken. - översiktlig kännedom om det svenska energisystemet ser ut och vad framtiden kräver. - kunskap om vart frågor som rör energipolitik och miljö, elpriser samt olika sparåtgärder för el och värme kan hänvisas (t ex Samhällets sårbarhet och energiberoende Energiberedskap Individens/hushållens ansvar Mål: - kunskaper om samhällets sårbarhet i infrastrukturen och beroendet av energi och synnerhet el. - kännedom om Sveriges energiberedskap för kris. - kännedom om ansvarsfördelningen i samhället vad avser energi inklusive hushållets eget ansvar för energianvändningen och beredskapen i bostaden. Avbrott i energiförsörjningen; konsekvenser för hushållet och vardagen Mål: - kännedom om olika sparåtgärder för el och värme och kunskap om vart frågor som rör detta kan hänvisas. - kunskaper om vad ett avbrott i energiförsörjningen får för konsekvenser för landet, kommunen och i synnerhet hushållet

5 Informationsproblemet vid störning i el- och värmeförsörjning Extra el Belysning Mål: - kännedom om hur ett elbortfall påverkar informationsspridningen och behovet av att i hushållet kunna lyssna på radio. - kännedom om hur man kan ordna extra el (t ex elverk, 12V batteri/omformare etc). - kunskaper om olika belysningar som inte kräver el. Värmeproblemet Matlagning Mål: - kännedom om hur snabbt en bostad kyls ner. - kunskaper om hur man kan ordna en extra värmekälla. - kunskaper om hur man kan laga mat utan el. - kännedom om åtgärder för att kunna minska risken för värmeslag. Vatten Risker Mål: - kännedom om hur ett elbortfall i kommunen påverkar vattenförsörjningen och vilka konsekvenser det kan få för vattnets kvalitet. - kunskap om hur man renar vatten genom kokning. - förståelse och kunskap om vilka risker som kan förekomma när man använder olika bränslen till tillfälliga värmekällor och fritidskök. - kännedom om vilka mängder bränslen som får förvaras i en bostad. Informationsmateriel till allmänheten Avslutande genomgång Mål: - goda kunskaper om projektets informationsmateriel och hur det ska användas. - goda kunskaper om hur informationen till allmänheten förutsätts ske inom projektet. - kännedom om var mer information/fakta kan hämtas (t ex websidor)

6 Den lokala informationen Energiinformatörerna genomför informationsträffar och inte utbildning. Antal deltagare: Lägst 10. Tid: Ersättning: Redovisning: Deltagarförteckning max 2 timmar 1½ timma aktivitet (info) ½ timma eventuell diskussion. utgår med totalt 650 kr för en informationsträff. Riksförbundet ersätter en information om 1½ timme med 650 kronor. Ersättningen utbetalas till det distrikt eller den civilförsvarsförening som genomfört informationen. Utbetalningssättet bestäms av civilförsvarsföreningarna tillsammans med distrikten, och sker via plusgiro. Informatören/instruktören ersätts med 340 kr (2 timmar á 170 kr) för en information. Inklusive sociala avgifter blir instruktörens/informatörens ersättning 452 kr. Resterande del, ca 200 kr, avser övriga kostnader för informationens genomförande, exempelvis marknadsföring, administrativt stöd och reseersättning. Redovisning sker på särskild blankett för energiinformation. Kursanordnaren sänder uppgifterna till verksamhetsledaren, som granskar om rapporten är korrekt och underskriven av rätt personer. Verksamhetsledaren godkänner rapporten och skickar den vidare till riksförbundet för utbetalning. Deltagarförteckning helst med adressuppgifter ska finnas för varje kurs och signeras av den som är ansvarig för gruppen bortsett från informatören. Deltagarförteckningen ska sparas i minst fem år hos civilförsvarsföreningen eller distriktet samt på anmodan skickas in till riksförbundet. Innehåll (i stort): Energihistoria 10% Energiberedskap 90% Det är viktigt att för deltagarna göra en tydlig avgränsning av vad informationen kommer att innehålla. Vår information tar fasta på vad den enskilde energianvändaren kan göra för att minska sårbarheten vid störningar i energiförsörjningen. Det gäller både el och värme. Vad jag själv kan göra och påverka. Ansvarsfrågan och det egna ansvaret. Ägna diskussionen åt det! (Frågor om energipolitik, klimat och miljö ska hänvisas vidare till kommunens energioch klimatrådgivare.) Ett sätt att göra denna avgränsning för deltagarna är att rita upp triangeln och förklara att informationen kommer att handla om hörnet Trygghet. De andra hörnen Miljö och Politik hänvisas till kommunens energi- och klimatrådgivare

7 Miljö Trygghet Ekonomi Om triangeln: En trygg energiförsörjning rymmer en avvägning mellan ekonomi, trygghet och miljö enligt energipolitikens mål. Det handlar om att hitta en för samhällets olika aktörer godtagbar balans mellan förebyggande och avhjälpande åtgärder (trygghet) och kostnaden för dessa (ekonomi) samt miljönyttan. Här finns det intressekonflikter och svåra avväganden behöver göras. Den svenska energipolitikens mål: Den svenska energipolitikens mål, enligt regeringens proposition 2001/2002:143, är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska också skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Nästan allt vi gör medför att vi använder energi på ett eller annat sätt. Tänk dig en vanlig dag: Du väcks av en väckarklocka, tar en varm dusch, äter frukost, åker till jobbet, sitter i varma lokaler och jobbar, äter lunch, jobbar lite till, åker hem, äter mat, åker och tränar, tränar i en uppvärmd och upplyst lokal, duschar, åker hem igen, tittar på TV, borstar tänderna och går och lägger dig i en varm skön säng, - Vilka moment klarar du av utan att använda energi? - Hur klarar du dig en ovanlig dag, det vill säga en dag utan tillgång till energi? Naturligtvis kan dessa båda sätt kombineras

8 Hjälpmedel: Varje energiinformatör utrustas med pärmen Trygg energi- försörjning som innehåller CD med talmanus, OH samt en förevisningssats. Innehållet i nya energipärmen är målgruppsanpassat och kan beställas hos Energimyndighetens publikationsservice Upphör energiinformatören att verka ska materielen återlämnas till Civilförsvarsförbundet! Beställ och dela ut skriften Elavbrott vad gör jag nu? Skriften går att beställa både hos Civilförsvarsförbundet och Energimyndighetens publikationsservice på

9 Information till allmänheten, 1½ timma Följande är ett exempel på vad energiinformationen kan innehålla. Tänk på att syftet med informationen är att ge en målgruppsanpassad information som skapar förståelse för samhällets sårbarhet och en vilja hos den enskilde att bidra till att minska sårbarheten vid störningar i energiförsörjningen. Var därför lyhörd för deltagarnas egna erfarenheter, frågor och önskemål. Presentation av energiinformatören, Civilförsvarsförbundet och uppdraget/energimyndigheten, kommunens energi- och klimatrådgivare, kommunens beredskapssamordnare. Energihistoria Kort tillbakablick över energihistorien och utvecklingen av energianvändningen. Samhällets elberoende och sårbarhet. Konsekvenser av el- eller värmeavbrott Skapa förståelse för samhällets elberoende och kännedom om Sveriges energiberedskap, främst hur kommunen har planerat. Individens/hushållens roll i energisystemet. Eget ansvar; beredskap inför kris. Ge kännedom och förståelse för att den enskilde har ett eget ansvar för att ordna en beredskap i bostaden för el- och värmeavbrott och därmed skapa en mental beredskap för det egna ansvaret vid störningar i energiförsörjningen. Kunskap om åtgärder vid ett el- och värmeavbrott Extra el vilka möjligheter finns? Informationsproblemet radio, grannar Hur informationsbehovet kan lösas vid ett el- och värmeavbrott. Belysning Olika alternativa belysningar Värme Kännedom om hur snabbt en bostad kyls ner och vilka alternativa värmekällor som kan användas. Matlagning Kännedom om olika reservkök att laga mat på. Vatten Vattenförsörjningens beroende av el. Effekter av ett längre avbrott i vattenförsörjningen. Vattenrening. Risker Skapa förståelse för de risker som kan förekomma när man hanterar kök och värmekällor som kräver bränslehantering. Hänvisningar till var kompletterande information finns. Energimyndigheten, de regionala energikontoren, kommunal energi- och klimatrådgivning med mera

10 Manus till Energiprojektet 1. Presentation av energiinformatören, Civilförsvarsförbundet, uppdraget/ Energimyndigheten samt kommunens energi- och klimatrådgivare och kommunens beredskapssamordnare. Presentation av informatören och Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet är en frivilligorganisation inom samhällets krishanteringssystem. Vi arbetar med frågor om den enskilda människans säkerhet och trygghet. Vår viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper inom säkerhet, trygghet och överlevnad. Syftet är att bidra till ett hållbart och robust samhälle där människor kan ta ansvar för sig själv vid olyckor och kriser. Presentation av Energimyndigheten, hushållens energiberedskap och kommunernas energi- och klimatrådgivning samt beredskapsplanering. Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar inom flera större arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Största arbetsområdena är: hållbar energianvändning, beredskaps- och sårbarhetsfrågor, stöd till forskning och teknikutveckling samt utveckling och hantering av styrmedel. (Tillsyn av energimarknaden och elpriserna är sedan 2008 en uppgift för den nybildade Energimarknadsinspektionen.) Energiprojektet arbetar vi med på uppdrag av och i samarbete med Energimyndigheten. Projektets syfte är att ge så många hushåll som möjligt stabil och användbar kunskap om energiberedskap. Civilförsvarsförbundet sprider energiinformation i hela landet med hjälp av civilförsvarsföreningarnas energiinformatörer. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras. Presentera vem som är energi- och klimatrådgivare i kommunen, gärna med både namn och telefonnummer. Presentera också vem i kommunen som har hand om beredskapsplanering. Avgränsning Det är viktigt att göra en tydlig avgränsning för deltagarna av vad informationen kommer att innehålla. Se triangeln

11 2. Skapa motivation genom att knyta an till någon händelse eller företeelse som kan intressera den aktuella målgruppen. Exempel: - en vanlig dag utan el och värme (exempel i dokumentet anvisningar, råd och kursplaner - tidningsartiklar om elavbrott - hörn - övning med frågor hämtade ur referenspärmen - energihistoria. Sårbarhetens utveckling. - fler exempel i metodbanken på 3. Led över diskussionen till vem som har ansvar för energianvändningen och beredskapen inför störningar i energiförsörjningen. Alla delar av samhället har ett ansvar. Det gäller även de enskilda hushållen. Staten Har det övergripande ansvaret för planering, inriktning, beredskapsåtgärder och beslut genom sina myndigheter. Energimyndigheten är beredskapsmyndighet för olja. Länsstyrelsen Är ansvarig myndighet för regional ledning och samordning samt krishantering. Kommunen Ansvarar för att upprätthålla en livsnödvändig försörjning för invånarna i kommunen. Energiföretagen Importörer, säljare och förbrukare av olja och kol, samt större industrier och kommuner är enligt lag skyldiga att hålla beredskapslager för att trygga tillgången under krig och andra försörjningskriser. Avtalet som är en överenskommelse mellan 26 länder kräver bland annat att varje medlemsland lagrar olja motsvarande 90 dagars nettoimport. Individen Samhällets krishanteringssystem grundar sig på att individen tar sitt ansvar och förbereder sig på att klara en störning inom energi- och värmeförsörjningen. Till exempel genom att klara sig själv en tid vid energiavbrott, att genom sparåtgärder bidra till energiomställningen samt att spara vid kriser. 4. Konsekvenser. Hur påverkas du och vad gör du för att ta din del av ansvaret? Konsekvenser Grundbehoven Målgruppsanpassat manus enligt referenspärmen. Checklista

12 5. Handlingsplan Avsluta informationen så att deltagarna motiveras till att skapa en egen handlingsberedskap för avbrott eller störningar i el- och värmeförsörjningen. Finns det tid kan det vara ett bra tillfälle att låta deltagarna börja att skapa sin egen handlingsplan. Energiinformation i förskolan, mellanstadiet och högstadiet Förskoleklassen Frågeställningar samt övningar anpassade till målgruppen: Hur får man lampor att lysa? Saker som äter el? Hur man får energi? o Energitest Följa John lek Följa John och fråga om frukostvanor (din egen energi) Filmer om Skurt t ex: när det blev mörkt och kallt Strömavbrott Hur klarar ni det hemma (inne)? Med värme, vatten och belysning Hur märker ni det utomhus? Hur klarar ni av ett strömavbrott i förskolan? Svarta väskan Tre regler: Belysning, värme, vatten. Diskutera dessa. Släck-sånger/Strömavbrottssånger Energihalsband detta behöver Du: o Trubbiga nålar o Björntråd o Skålar med o Popcorn o Morotsslantar o Russin o Tunna äppelskivor o Torkade aprikosbitar o Majs

13 Mellanstadieklassen Teori blandat med praktiska övningar och grupparbeten: Basinformation Använd värmekaminen och koka varm dryck Inventering: saker som inte fungerar utan el o Inne o Ute o I skolan Artiklar om strömavbrott o Återberättas gruppvis Svarta väskan Historisk tillbakablick o Hur klarade man sig förr när man inte hade el o Vem har ansvaret o Hur förberedda är ni hemma på strömavbrott o Hur klarar ni ett strömavbrott i skolan o Hur klarar ni ett strömavbrott på sommaren Shoppinglista vad behöver jag hemma? Hörnövning: tema strömavbrott Storyline: Ellen/Eloff är ensam hemma när det blir strömavbrott. Vad händer sen? Rita och berätta fortsättningen! Vykort börja med att göra vykorten, arrangera därefter en utställning och avsluta med att skicka korten! o Rita och skriv ditt eget tips hur du klarar strömavbrott eller vad man ska ha tänkt på innan det inträffar (tänkt för föräldrar/vänner) Frågesport i fickformat o Elavbrott vad gör jag nu? som basmaterial Energihjulet Gör ett chokladhjul med rubriker, dela in klassen i 4-5 grupper, låt varje grupp snurra på hjulet och svara på frågorna. Svaren finns i det material som energiinformatören har. Lämpliga rubriker: o Strömavbrott o Säkerhet o STEM o SCF

14 Klassens energiordlista låt klassen göra en ordlista över de svåra ord som hänger ihop med energiområdet! Högstadieklassen Energiinformation med både teori och praktiska övningar: Basinformation Historisk återblick Använd kamin och koka varm dryck, berätta om grundbehov Hörnövning: tema strömavbrott Har ni varit med om strömavbrott. Hur klarade ni er. Konsekvens av strömavbrott vid de olika årstiderna. Läsa artiklar/hur klarade de sig: Konsekvenser av strömavbrott efter 1 timme, 3 timmar, 1 dag, 1 vecka Svarta väskan Vad behöver du ha hemma för att klara ett strömavbrott. Gör en checklista Gör även en shoppinglista vad du behöver ha hemma. Vattenrening, brandsäkerhet när man har öppen låga inne. Frågor i fickformat Elavbrott vad gör jag nu? som basmateriel. Tipsrunda Gör en tävling: Fixa 5 fungerande ficklampor. De ska få lamporna att lysa och även berätta hur på tid. Solcell, batteri, laddningsbar, diod, skakficklampa. Eller gör rygg mot rygg den ena får en sak som den ska beskriva det kan t ex vara tändsticka, liten ficklampa, batteri eller pellets och den andra ska gissa, och de övriga i klassen får inte säga något. Frågor att arbeta med i olika målgrupper Vilken är den bästa temperaturen i ett kylskåp? Vilken är den bästa temperaturen i en frysbox? Varför måste man alltid stänga av TV:n på apparaten och inte med fjärrkontrollen?

15 Vad betyder förkortningen kwh? I vilket land använder man mest vatten per person? Hur länge håller en modern frys kylan vid ett strömavbrott? Varför ska mat inte hållas ljummen? Varför ska man inte blanda olika livsmedel? Vad menas med att en produkt är CE-märkt? Vilket av följande är ett bra sätt att rena vatten? (visa olika vattenreningsmetoder) Vilket av följande är INTE lämpligt för att ordna lite varmare om man saknar kamin (visa olika uppvärmningsanordningar) Kompletterande fakta Energihistoria i korthet Jägarliv För grottmänniskan gällde det att skaffa föda. Hon samlade in växter och djur med hjälp av den egna muskelkraften. Den äldre stenåldersmänniskan uppfann redskap för att underlätta arbetet. Mycket tidigt utnyttjades också elden för uppvärmning och matlagning. Senare användes även elden till att smälta och bearbeta metaller. Bondesamhället När människan började bruka jorden tog hon hjälp av djur som tämjdes. Vinden och det rinnande vattnet användes också tidigt. Muskelkraften, veden, vinden och vattnet blev fram till 1700-talet de enda större energikällorna. De utnyttjades för transporter, för drift av kvarnar och sågar, för gruvhantering och metallurgi. Industrisamhället växer fram Ångmaskinens utveckling under 1700-talet blev början till det egentliga industrisamhället. Med framväxande industrier växte också energibehovet. Kolet blev viktigt som energikälla. Metoder utvecklades så att man bättre kunde utnyttja energi i olika former. Elgeneratorn och elmotorn togs i bruk i slutet av 1800-talet. Kolet förstärkte sin ledande ställning som energikälla genom att ångmaskinen och senare ångturbinen användes för elproduktion. En alternativ drivkälla blev vattenturbinen och i början av 1900-talet startade utbyggnaden av den svenska vattenkraften. Oljeprodukter användes blygsamt under senare delen av 1800-talet. Förbränningsmotorns entré i energins historia gav oljan ny användning. Efter andra världskriget blev oljan den dominerande energikällan över hela världen. Samtidigt byggdes de första kärnkraftverken för att producera elenergi

16 Det övergripande syftet med miljökvalitétsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Kärnkraften ska fasas ut ansvarsfullt och planerat och förnyelsebar energi effektiviseras systematiskt. Energisystemet Vad är energi? Lite förenklat kan man säga att energi är rörelse eller möjlighet till rörelse. Energi finns i många olika former till exempel som mat, ved, el, värme, olja och kol. Solen ger oss energi Solen är förutsättning för allt liv på jorden. Solen är också ursprunget till de flesta energikällorna. Solen driver vattnets kretslopp som ger oss möjligheter att tillverka el med hjälp av strömmande vatten. Solenergi finns också lagrat i gröna växter liksom i kol, olja och gas. Solens strålar kan också utnyttjas i solceller och solfångare. De enda energikällor som inte har sitt direkta ursprung i solen är uran, tidvattenvågor och värme från jordens inre. Solen har likväl ett finger med i spelet där också. Utan solens värme och strålning hade jorden inte funnits! Den eviga energin Mängden energi är konstant. Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas mellan olika former av energi. Lägesenergin i ett vattenmagasin kan omvandlas till rörelseenergi i kraftverkets turbin och bli till elektrisk energi i generatorn. Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi i vindkraftverkets generator. Den elektriska energin kan omvandlas till värmeenergi i en spis och en kastrull med soppa kan i sin tur omvandlas till kemisk energi i kroppen. Grundbehov För att kroppen och knoppen ska fungera måste vissa grundbehov tillgodoses. Under normala vardagliga förhållanden känner vi oss trygga i våra rutiner och i att det mesta fungerar. Vi har tillgång till information, mat, vatten, värme och sömn. Händer det något som berövar oss någon eller några av dessa självklarheter, ger det effekter på psyket och kroppen inom några timmar. Trygghet Får något oss ur balans, börjar vi omedelbart att söka svar och lösningar för att återvinna jämnvikten. Misslyckas vi kan osäkerhet, oro och ängslan leda till handlingsförlamning. Sunt förnuft, kunskap och erfarenheter minskar risken att vi står handfallna. Vid större händelser i samhället såsom större elavbrott, störningar i vattenförsörjningen, stora bränder och stormar kommer information att ges till allmänheter på via radio och TV. Se till att ha en batteriradio till hands ifall elnätet slås ut

17 Mat Om du plötsligt av någon anledning står utan mat, kommer du inom några timmar att påverkas av att energitillförseln till kroppen minskat. Hjärnan får inte nog med energi, vilket leder till att hjärnan får sämre förmåga att bearbeta information, vilket leder till sämre omdöme. Kroppens ämnesomsättning minskar, viket gör dig mer frusen. Nerver och muskler har inte bränsle nog för snabba reaktioner, vilket gör att man blir fumlig och klumpig. Det enda sättet att häva detta, är att äta. Du behöver inte äta normalstora portioner. För att hålla kroppen och hjärnan igång krävs det bara att du äter hälften, men då helst kolhydratrik mat, såsom potatis, ris, pasta, bröd, söta soppor. Vatten I ett idealläge får kroppen i sig 2-3 liter vatten per dag genom det vi dricker och vattnet som finns i maten. De flesta har en lätt vätskebrist till vardags, men det ger inga större märkbara symtom. Skulle vätskebristen öka, börjar det påverka oss med sämre tankeförmåga, orkar mindre, arbetar sämre och senare huvudvärk, dåsighet och förvirring. För att häva detta, måste du dricka vatten, men inte för mycket på en gång. Om det finns fog för att misstänka att vattnet inte är rent bör du koka vattnet i 5 minuter. Värme Kroppen mår och fungerar bäst när kroppstemperaturen är runt grader. Lika viktigt som att skydda kroppen mot överhettning, är att skydda den mot nedkylning. Om kroppskärnans (bål och huvud) temperatur faller från +37 till +35, har man bara halv arbetsförmåga, huttrar och börjar bli inåtvänd. Faller temperaturen ytterligare blir man oförmögen att hjälpa sig själv, för att vid +30 bli medvetslös och få hjärtflimmer runt +22 grader i kroppskärnan. Vind, fukt, väta, låga temperaturer kyler snabbt ned kroppen, så det är viktigt att skydda, täcka och isolera kroppen mot dessa faktorer. Mycket blod strömmar genom huvudet per minut, så för att hindra att det kyls ned är mössan viktig. Sömn Redan en natts utebliven eller störd sömn leder till sämre fattnings- och tankeförmåga, försämrad reaktionsförmåga, retlighet eller uppsluppenhet. En tupplur på 30 minuter kan ersätta några timmars nattsömn och göra att du orkar med resten av dagen, men den kan aldrig ersätta nattsömnen. Skapa en lugn sovmiljö, ett rum som är mörkt, svalt och tyst. Undvik att äta och dricka för mycket på kvällen. Effekterna av brist på trygghet, mat, vatten, värme och sömn påverkar kroppen och knoppen så pass att det kan bli svårt att ta itu med vardagliga problem och sysslor, ännu mindre onormala situationer där dina beslut och din förmåga avgör hur det kommer att gå för dig eller dina närmaste. Barn upp till 11 års ålder påverkas dubbelt så fort än vuxna av dessa bristsituationer! Aktörer på energimarknaden Svenska aktörer I Sverige finns många företag som producerar elektricitet, annan energi och värme. Ungefär hälften av landets bostäder och lokaler värms upp av fjärrvärme. Regeringen bestämmer inriktningen på energipolitiken och villkoren för företagen. Till sin hjälp har regeringen ett antal myndigheter som genomför regeringens politik

18 Ansvariga myndigheter Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme Finansdepartementet ansvarar för energi och miljöskatter. Energimyndigheten ansvarar för att energisystemet förändras i en miljömässigt hållbar riktning. Myndigheten ansvarar för landets energiberedskap och ger pengar till forskning inom energiområdet. Svenska kraftnät äger de stora nationella elnäten, stamnäten, samt förbindelserna till de Nordiska grannländerna. Statens kärnkraftsinspektion ansvarar för säkerheten i våra kärnkraftverk. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga skador på personer och hus orsakade av elfel. Arbetet finansieras bland annat av landets hushåll genom att vi betalar sex kronor årligen på elräkningen. Energin i framtiden Riksdagen har beslutat om att vår energiförsörjning ska ställas om till ett ekologiskt uthålligt och ekonomiskt bärkraftigt system. Användningen av fossila bränslen ska minskas och kärnkraften avvecklas på sikt. Energisystemet ska bygga på förnyelsebara energikällor. Internationellt samarbete ska främja klimatfrågorna. Det är viktigt att både effektivisera användningen av energi och stödja forskningen kring förnyelsebara energikällor. Genom att effektivisera sin egen användning blir man mindre sårbar i störningar i energiförsörjningen

19 Checklista för elavbrott BELYSNING extra säkringar ficklampa batterier stearinljus lyktor (+lampolja) tändstickor/tändare lysstavar VÄRME reservkamin bränsle sovsäck filt liggunderlag isoleringsmaterial tätningslister MAT reservmat reservkök VATTEN dunkar/hinkar HYGIEN hygienartiklar husapotek våtservetter toalettpapper plastpåsar/sopsäckar INFORMATION batteriradio vevradio

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Råd till privatpersoner. Elavbrott. Vad gör jag nu? TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG

Råd till privatpersoner. Elavbrott. Vad gör jag nu? TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG Råd till privatpersoner Elavbrott Vad gör jag nu? TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG Historiens längsta elavbrott 3 Håll värmen med några enkla råd 4 Håll värmen med en kamin 7 Ljus i mörker 9 Tappa upp vatten

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

Huset. Framtidsvägen 8. Ett temamaterial som ingår i Naturväktarnas Energi på hållbar väg

Huset. Framtidsvägen 8. Ett temamaterial som ingår i Naturväktarnas Energi på hållbar väg Huset Framtidsvägen 8 Ett temamaterial som ingår i Naturväktarnas Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i

Läs mer

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott Råd till dig som bor i lägenhet Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Hembert. Instruktörshandledning. Åsa Hagelberg

Hembert. Instruktörshandledning. Åsa Hagelberg Hembert Instruktörshandledning Åsa Hagelberg I Hembert-utbildningen ges fakta, tips och idéer om hur man som vuxen på olika sätt kan förbereda barn för ett elavbrott. Att vara rätt förberedd inom de tre

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

Tidningen:el. Solens kraft. Nu är det dags för solenergins genombrott ELCHOCKER ENERGISMART JUL ANVÄND MOTORVÄRMAREN RÄTT

Tidningen:el. Solens kraft. Nu är det dags för solenergins genombrott ELCHOCKER ENERGISMART JUL ANVÄND MOTORVÄRMAREN RÄTT Tidningen:el EN TIDNING FRÅN DITT LOKALA ELFÖRETAG NUMMER 3-2008 ÅRGÅNG 62 Solens kraft Nu är det dags för solenergins genombrott ELCHOCKER ENERGISMART JUL ANVÄND MOTORVÄRMAREN RÄTT IDÉSKISS: JERNHUSEN

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04

Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04 Indikatorer för försörjningstrygghet ER 2007:04 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: publikationsservice@energimyndigheten.se

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Miljöresan. Meteorologen Pär Holmgren är nu klimatkämpe på heltid. Hötorgshallen energisparar. Förbered dig på elavbrott! Brasa sänker din elräkning

Miljöresan. Meteorologen Pär Holmgren är nu klimatkämpe på heltid. Hötorgshallen energisparar. Förbered dig på elavbrott! Brasa sänker din elräkning Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2011 årgång 65 16 Hötorgshallen energisparar ta hjälp i frågor om energi 7 Förbered dig på elavbrott! 6 Miljöresan Meteorologen Pär Holmgren är

Läs mer