Villkor debetvärdepapper DEGIRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor debetvärdepapper DEGIRO"

Transkript

1 Villkor debetvärdepapper DEGIRO

2 Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6. Positioner... 5 Artikel 7. Risk och säkerhetsvärde... 6 Artikel 8. Direkta fordringar... 6 Artikel 9. Säkerhetsrätt, användning och utlåning... 7 Artikel 10. Avtalets längd och upphörande... 7 = Villkor Debetvärdepapper 2/7

3 Villkor Debetvärdepapper För sina tjänster i samband med försäljning av värdepapper utan täckning erbjuder DEGIRO ett Addendum debetvärdepapper som tillägg till Investeringsavtalet. Addendum debetvärdepapper utgörs av Ansökningssedel debetvärdepapper och Villkor debetvärdepapper. Addendum debetvärdepapper utgör tillsammans med Investeringsavtalet en fullst ndig helhet. Artikel 1. Definitioner De begrepp i Addendum debetvärdepapper med stor första bokstav förklaras mer ingående i Ansökningssedel debetvärdepapper och i Investeringsvillkoren. Därutöver gäller följande definitioner för Addendum debetvärdepapper: "Säljtransaktion utan täckning": en säljtransaktion i Värdepapper som görs av Kunden eller i Kundens namn, i den mån Värdepapperna är av samma typ och antal på och finns på samma förvaltningsplats som vid tidpunkten inte administrerats i Girosaldot. Artikel 2. Avtalsförhållande 2.1 Godkännande Innan Kunden har rätt att via DEGIRO göra Säljtransaktioner utan täckning och därmed försätta Girosaldot i en debetposition för Värdepapper, måste Kunden först ha godkänts för denna tjänst enligt DEGIROs interna procedur för kundgodkännande. Godkännande av Kunden kan göras före eller efter undertecknandet av Anmälningssedel Debetvärdepapper. DEGIRO kan därutöver ställa ytterligare villkor för Kunden. 2.2 Ytterligare information investeringstjänster Addendum debetvärdepapper ska läsas i sammanhang med dokument Ytterligare information om investeringstjänster som berör DEGIROs tjänster gällande debetvärdepapper. 2.3 Ändringar Enligt det som överenskommits i Investeringsavtalet har DEGIRO rätt att införa ändringar i avtalen. DEGIRO ska i sådana fall informera Kunden om väsentliga förändringar. Kunden kan läsa och ladda ner den senaste versionen av Villkor Debetvärdepapper på Webbplatsen. Artikel 3. Debetvärdepapper 3.1 Debetvärdepapper Genom en Säljtransaktion utan täckning, säljer Kunden Värdepapper som Kunden inte har. För regleringen av en Säljtransaktion utan täckning lånar Kunden de aktuella Värdepappren mot en avgift från DEGIRO. Kunden ska återställa de lånade Värdepappren till DEGIRO i sinom tid. Därför ska Kunden senare göra en säljtransaktion via DEGIRO med dessa Värdepapper. Om kursen faller har Kunden gått med vinst. Om kursen stiger har Kunden gått med förslust. = Villkor Debetvärdepapper 3/7

4 Artikel 4. Endast utförande 4.1 Endast utförande Kunden är införstådd med godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only (Endast utförande) och att DEGIRO inte förser kunden med investeringsråd. Order från Kunden bearbetas automatiskt av DEGIROs system och kontrolleras enbart mot de av Parterna avtalade Limiterna och villkoren. Kundens Order och positioner kan inte kontrolleras av DEGIRO mot likviditet, investeringsportföljen eller Kundens investeringsmålsättningar. Enbart Kunden ansvarar för valda Order och positioner. 4.2 Risk debetvärdepapper Att investera med lånade Värdepapper är inte utan risk. Kunden investerar då med hävstång. Kunden måste i sinom tid återlämna de lånade Värdepapprena till DEGIRO. På grund av att prisökning i teorin kan vara obegränsad kan därför förlusten för Kunden teoretiskt sett också bli oändligt stor. Kunden instämmer med att denna är fullt medveten om de risker som en Säljtransaktion utan täckning i Värdepapper innebär och ska säkerställa att förmåga finns att bära lidna förluster. Det är alltså (beroende av den personliga riskprofilen) klokt att då använda sig av tjänsten Debetkapital. 4.3 Kunskaper och information Kunden bekräftar att denne har erfarenhet med handel av Säljtransaktioner i V rdepapper utan täckning och är medveten om de därmed tillhörande riskerna. Kunden bekräftar att denne har läst och förstått kapitlet Debetvärdepapper i dokumentet Investeringstjänster i Ytterligare information om investeringstjänster. Kunden bekräftar och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only och inte förser med investeringsråd. 4.4 Aktsamhetskrav Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIROs tjänster med aktsamhet och inte göra transaktioner eller hålla positioner som överstiger sin förmåga eller som inte överensstämmer med sammansättningen av sin portfölj eller är lämplig för sina investeringsmål. Kunden bekräftar att denne inte ska göra transaktioner i Finansiella instrument som man inte har tillräcklig kännedom och kunskaper om. Kunden ska noga följa sina positioner i Debetvärdepapper och ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerheten när detta är nödvändigt för att inte överskrida Limiten. Artikel 5. Order 5.1 Order Kunden kan hos DEGIRO lägga Order vad gäller handel i ohedgade Värdepapperstransaktioner. Handel i ohedgade Värdepapperstransaktioner kan inte utföras för alla typer av Värdepapper. En Order från Kunden att utföra en ohedgad Värdepapperstransaktion betraktas som en kundförfrågan om lån av de aktuella Värdepappren från DEGIRO. DEGIRO är inte skyldig att för Kundens räkning verkställa en Order för en ohedgad Värdepapperstransaktion. = Villkor Debetvärdepapper 4/7

5 A Client s Order to conduct an Unhedged Sale Transaction is deemed to be a request from the Client to DEGIRO for DEGIRO to lend the relevant Securities to the Client. DEGIRO is not required to execute an Order for an Unhedged Sale Transaction for the Client. 5.2 Leveransskyldighet DEGIRO När Kunden via DEGIRO gör en ohedgad Värdepapperstransaktion, uppstår det för DEGIRO en skyldighet att leverera de aktuella Värdepapperen till infrastrukturen eller den (OTC) köpande parten. Gällande ohedgade värdepapperstransaktioner, verkställer DEGIRO enbart en Order för Kunden när DEGIRO försäkrat sig om att DEGIRO kan uppfylla sin levereraskyldighet; exemplevis att DEGIRO kunnat låna de aktuella Värdepappren från tredje part i god tid. 5.3 Lagar och förordningar Emellanåt inför tillsynsmyndigheter från finansmarknaderna, där DEGIRO tillhandahåller sina tjänster, begränsningar i verkställande av ohedgade Värdepapperstransaktioner. Kunden ska förvissa sig om sådana begränsningar i tid och hålla sig inom ramarna för dessa. 5.4 Begränsningar DEGIRO har alltid rätten att begränsa eller helt återkalla möjligheten att göra en ohedgad Värdepapperstransaktion. DEGIRO kan införa tillfälliga eller permanenta begränsningar för en av DEGIRO godkänd typ av Säljtransaktion utan täckning. DEGIRO ska göra sitt yttersta för att i tid informera Kunden om sådana begränsningar. 5.5 Limiter DEGIRO kommer enbart att utföra en Order från Kunden när Kunden efter Orderns utförande uppfyller kraven enligt de mellan parterna avtalade Limiter och villkor. Artikel 6. Positioner 6.1 Inkomster Obs! Om inkomster, såsom utdelningar och ränta, utbetalas från de Värdepapper som Kunden för tillfället har en debetposition på i Girosaldot, är Kunden skyldig DEGIRO bruttobeloppet av dessa inkomster, det vill säga före skatteavdrag. 6.2 Ersättning För användningen av Debetvärdepapper är Kunden skyldig att betala DEGIRO en avgift. Denna avgift kan vara beroende av den ersättning som DEGIRO är skyldig tredje part som lånar ut Värdepapperen till DEGIRO. Kunden kan hitta tarifferna på Webbsidan i tarifföversikten i Ytterligare information om investeringstjänster. = Villkor Debetvärdepapper 5/7

6 6.3 Köptransaktion I det ögonblick Kunden gör en köptransaktion i Värdepapper för vilken Kunden har en debetposition i sitt Girosaldo, kommer de köpta Värdepapprena, när de har samma förvaltningsplats som de av DEGIRO till Kunden utlånade Värdepapprena, automatiskt att användas av DEGIRO för reglering av Kundens saldo för de lånade Värdepapprena. 6.4 Begära restitution DEGIRO har rätt att kräva Kunden på restitution för att reglera en debetposition för Värdepapper i Girosaldot genom en köptransaktion eller överföring av de aktuella Värdepappren (med samma förvaltningsställe som de av DEGIRO utlånade Värdepappren) till Investeringsgirots Centrala konto. När Kunden inte går kravet tillmötes inom den av DEGIRO fastställda terminen har DEGIRO rätt att köpa de aktuella Värdepappren för Kundens räkning. DEGIRO ska informera Kunden om detta i god tid. Artikel 7. Risk och säkerhetsvärde 7.1 Limiter Positioner i Debetvärdepapper kan uppvisa stora prisfluktuationer. Kunden bekräftar härmed att denne är medveten om detta. Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att inte överskrida de för Kunden gällande Limiterna. Limiterna och de metoder som används för att fastställa dessa, finns att tillgå i dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debetvärdepapper i Ytterligare information om investeringstjänster. Kunden ska uppfylla detta ansvar på ett säkert och försiktigt sätt. Kunden ska inte göra transaktioner som rimligen kan leda till överskridande av Limiter och denne ska noga och dagligen följa positionerna i Debetvärdepapper och i tid ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet för att förhindra att Limiter överskrids. 7.2 Extra insättning Investeringar som baseras på lånade Värdepapper kan innebära stora värdeförändringar i förhållande till Kundens insats. Genom kursändringar kan de enligt Investeringsavtalet fastställda Limiterna överskridas. Kunden bekräftar att, på första förfrågan från DEGIRO, göra en extra insättning vid en överskriden Limit och att man förfogar över tillräckliga medel för detta. 7.3 Ingripande från DEGIRO DEGIRO upplyser Kunden om att DEGIRO vid en överskriden Limit kan ingripa enlig det som överenskommits mellan parterna i Investeringsavtalet och som mer i detalj beskrivs i Ytterligare information om investeringstjänster. Artikel 8. Direkta fordringar 8.1 Direkt fordringsbart Alla positioner i debetvärdepapper är direkt fordringsbara av DEGIRO om en av följande situationer uppstår: Kundens konkurs, uteblivande av betalning, lagstadgad skuld eller liknande arrangemang föreligger; Kundens dödsfall; = Villkor Debetvärdepapper 6/7

7 när Kunden inte längre har förfogande över sina tillgångar; när en väsentlig del av Kundens tillgångar beslagtagits; när Kunden enligt Kundavtalet har brutit mot väsentliga åtaganden. 8.2 Ränta I den utsträckning som Limiter för Debetvärdepapper överskrids, eller i den mån beloppen är direkt inkasserbara, ska den del av Debetvärdepappren påläggas dröjsmålsränta enligt specifikationerna i dokumentet Tariffer i Ytterligare information om investeringstjänster. Artikel 9. Säkerhetsrätt, användning och utlåning I den mån profilen Custody är tillämplig på Kundens Personliga sida, ger Kunden uttryckligen DEGIRO befogenhet att upp till ett värde som står i rimligt förhållande till det sammalagda värdet av Kundens Debetkapital och Debetvärdepapper, kvarhålla dessa Värdepapper på kontona hos prime brokers och custodians enligt artikel 4.5 och 9 i Villkor Investeringstjänster (tredje parts användning och utlåning av Värdepapper). Med andra Profiler är artikel 4.5 och 9 i Villkor Investeringstjänster tillämpliga i sin helhet. Artikel 10. Avtalets längd och upphörande Addendum Debetvärdepapper avtalas mellan Parterna för obestämd tid. Addendum Debetvärdepapper kan när som helst av båda Parter upplösas med en uppsägningstid på en kalendermånad. Addendum Debetvärdepapper upphör automatiskt vid Investeringsavtalets upphörande. = Villkor Debetvärdepapper 7/7

8 Anmälningssedel debetvärdepapper DEGIRO

9 Anmälningssedel debetvärdepapper De termer som i denna Anmälningssedel Debetvärdepapper skrivs med stor första bokstav har den betydelse som definieras i Villkor för Debetvärdepapper. 1. Addendum debet värdepapper Genom båda parters undertecknande av denna Anmälningssedel för Debetvärdepapper upprättas ett Addendum Debetvärdepapper mellan Parterna. Ett Addendum Debetvärdepapper utgörs av denna Anmälningssedel för Debetvärdepapper och Villkor Debetvärdepapper. Genom undertecknande av denna Anmälningssedel för Debetvärdepapper förklarar Kunden att denne har sparat och läst pdf-filen Villkor Debetvärdepapper. Addendum Debetvärdepapper är en integrerad del av Kundavtalet mellan Parterna. Villkoren i Investeringsavtalet är under förbehåll för Addendum Debetvärdepapper i den mån detta avviker från Investeringsavtalet. Kunden förklarar att denna förstår och går med på artikel 8 i Villkor Debetvärdepapper, "Säkerhet till tredje parter". 2. Endast utförande Kunden bekräftar och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only och att DEGIRO inte förser med investeringsråd. DEGIRO utvärderar inte Kundens Order och positioner, och inte heller dennes förmåga, investeringsportfölj eller investeringsmål, därav är Kunden uteslutande ansvarig för sina valda Order och placeringar. 3. Aktsamhetsplikt DEGIRO erbjuder Kunden möjlighet att handla med Finansiella instrument via DEGIROs system. Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIRO tjänster med aktsamhet och inte göra transaktioner och ta positioner som överstiger sin förmåga eller är olämpliga för sina investeringsmål. Kunden bekräftar att denne inte ska utföra transaktioner som denne inte har tillräcklig kundskap och kännedom om. Kunden bekräftar att denne ska följa sin Girokredit och när nödvändigt vidta åtgärder genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet så att Limitgränserna inte överskrids. 4. Säljtransaktioner utan säkerhet Kunden förklarar att denna har läst avsnittet Debetvärdepapper i dokumentet Investeringstjänster i Ytterligare information om investeringstjänster, och har fått tillräckligt med information samt har tillräcklig kännedom, förståelse och insikt i de därmed tillhörande riskerna, för att göra Osäkrade försäljningstransaktioner med Värdepapper och därmed medge debetpositioner i Värderpapper. Kunden bekräftar att denne känner till att osäkrad försäljning av Värdepapper medför ett stort risktagande; jämförbart med att utan täckning ställa ut en (put) säljoption där risken för Kunden är teoretiskt obegränsad. Kunden känner till att upprätthållande av skuldpositioner i värdepapper kan leda till förlust och att överskrida värdet av Girokrediten så att Kunden ställs i skuld till DEGIRO. Kunden bekräftar att man är medveten om de föreliggande riskerna. = Anmälningssedel debetvärdepapper DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten). 2/3 ADE

10 5. Kontoinnehavare e-postsadress för- och efternamn 6. Andra kontoinnehavare Vid affärskonton (flera kontoinnehavare) e-postsadress för- och efternamn 7. Namnteckning Alla ovan nämnda personerna ska skriva under anmälningssedeln datum namnteckning kontoinnehavare namnteckning andra kontoinnehavare Var skickas handlingarna? Den fullständigt ifyllda anmälningssedeln skickar du via e-post till: Du kan också skicka den ifyllda anmälningssedeln med vanlig post till: DEGIRO BV, Herengracht 442, 1017 BZ Amsterdam Nederländerna = Anmälningssedel debetvärdepapper DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten). 3/3 ADE

11 Villkor derivat DEGIRO

12 Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsrelation... 3 Artikel 3. Endast utförande... 3 Artikel 4. Order... 4 Artikel 5. Positioner... 4 Artikel 6. Risk och säkerhetsvärde... 5 Artikel 7. Säkerhet till tredje part... 5 Artikel 10. Avtalets längd och upphörande... 5 = Villkor derivat DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten).. 2/5 VD

13 Villkor Derivat För sina tjänster i samband med Derivat erbjuder DEGIRO ett Addendum Derivat som tillägg till Investeringsavtalet. Ett Addendum Derivat består av Anmälningssedel Derivat och Villkor Derivat. Artikel 1. Definitioner De begrepp som skrivs med stor bokstav i Addendum Derivat har den betydelse som anges i Anmälningssedel Investeringstjänster och Villkor Investeringstjänster. Artikel 2. Avtalsrelation 2.1 Godkännande Innan Kunden är berättigad att handla i Derivat via DEGIRO ska Kunden först godkännas för denna tjänst enligt en intern godkännandeprocedur som utförs av DEGIRO. Godkännande av Kunden kan göras före eller efter undertecknandet av Anmälningssedel Derivat. DEGIRO kan därutöver ställa ytterligare villkor för Kunden. 2.2 Investeringstjänster Ett Addendum Derivat är en integrerad del av Investeringsavtalet mellan Parterna. Villkoren i Investeringsavtalet är under förbehåll för ett Addendum Derivat i den utsträckning det avviker från Investeringsavtalet. Addendum Derivat ska läsas i samband med dokumentet Ytterligare information om investeringstjänster som berör DEGIROs tjänster gällande Derivat. 2.3 Ändringar Enligt det som överenskommits i Investeringsavtalet har DEGIRO rätt att införa ändringar i avtalen. DEGIRO ska i sådana fall informera Kunden om väsentliga förändringar. Kunden kan läsa och ladda ner den senaste versionen av Villkor Derivat på Webbplatsen. Artikel 3. Endast utförande 3.1 Endast utförande Kunden bekräftar och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only. DEGIRO tillhandahåller inte investeringsråd. Order från Kunden bearbetas automatiskt av DEGIROs system och kontrolleras inte av DEGIRO mot Kundens likviditet, investeringsportfölj eller investeringsmålsättningar. Kunden ansvarar själv för valda Order och övervakning av öppna Derivatpositioner. 3.2 Kunskaper och insikt Kunden instämmer med att denne är helt och hållet medveten om de risker som handel med Derivat innebär och ska säkerställa att förmåga finns att bära uppkomna förluster. Kunden bekräftar att denne har läst och förstår innehållet i kapitlet som berör handel med Derivat i dokumentet Egenskaper och risker med finansiella instrument under Ytterligare information om investeringstjänster. = Villkor derivat DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten).. 3/5 VD

14 3.3 Aktsamhetsplikt för Kunden Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIROs tjänster med aktsamhet och inte göra transaktioner och ta positioner som överstiger sin förmåga eller är lämplig för sin portfölj eller investeringsmålsättning. Kunden bekräftar att denne inte ska göra transaktioner i Finansiella instrument som man inte har tillräcklig kännedom och kunskaper om. Kunden ska noga följa sina positioner i Derivat och ska ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerheten när detta är nödvändigt för att inte överskrida Limiten. Artikel 4. Order 4.1 Order Kunden kan ge DEGIRO den typ av Order som beskrivs i dokumentet Order och policy för orderutförande i Ytterligare information om investeringstjänster. 4.2 Limiter Kunden ska inte göra transaktioner som rimligen kan leda till överskridande av Limiter. DEGIRO kommer enbart att utföra en Order från Kunden som inte överskrider en Limit. Artikel 5. Positioner 5.1 Motstående positioner DEGIRO ska hålla Kundens Derivatpositioner på nettobasis. Detta innebär att en position till följd av en säljorder med avseende på ett Derivat ska utjämnas mot en köporder med avseende på samma Derivat. 5.2 Lägliga instruktioner Det är Kundens ansvar att i enlighet med de av DEGIRO och i Ytterligare information om inversteringstjänster, upptagna kraven ge DEGIRO instruktioner i god tid, vid till exempel företagshändelser eller upphörande i relation till Derivatpositioner. När sådana instruktioner uteblir från Kundens sida kommer DEGIRO att göra sitt yttersta för att vidta åtgärder som rimligvist är till största fördel för Kunden. 5.3 Likvida medel När Kunden handlar i Derivat där en skyldighet att erlägga likvida medel kan uppstå, så som variationsmarginaler med positioner i futures, ska Kunden sörja för ett tillräckligt saldo eller kreditfaciliteter för det Addendum Debetkapital som hålls av DEGIRO för att uppfylla ett sådant krav. 5.4 Slumpmässig selektionsmetod När en eller flera Derivatpositioner som DEGIRO via Investeringsgiro håller åt sina kunder utfärdas, ska DeGiro via en slumpmetod instruera vilka positioner från vilka kunder som ska utfärdas. = Villkor derivat DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten).. 4/5 VD

15 Artikel 6. Risk och säkerhetsvärde 6.1 Bevakning av limiter Positioner i Derivat kan uppvisa stora värdesvängningar. Kunden bekräftar härmed att denne är medveten om detta. Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att inte överskrida de för Kunden gällande Limiterna. Kunden ska noga och dagligen följa positionerna i Derivat och i tid ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet för att förebygga att Limiter överskrids. 6.2 Extra insättning Kunden bekräftar på första förfrågan från DEGIRO att göra en extra insättning vid en överskriden Limit och att man förfogar över tillräckliga medel för detta. 6.3 Ingripande från DEGIRO Kunden ska för de risker som är förknippade med Derivat ställa en säkerhet gentemot DEGIRO enligt det som anges i Kundavtalet. Kunden ska vara medveten om de av Parterna avtalade Limiter och villkor och ska vidta åtgärder så att dessa Limiter och villkor inte överträds. Kunden bekräftar att denne är medveten om att DEGIRO vid en överträdelse av en Limit, kommer att ingripa enlig Investeringsavtalet mellan Parterna. Artikel 7. Säkerhet till tredje part DEGIRO innehar positionerna i Derivat för sina kunder hos tredje part via Investeringsgiro. DEGIRO ska därför ställa en säkerhet gentemot dessa tredje parter. DEGIRO får i detta syfte använda likvida medel och Finansiella instrument som hålls för Kundens risk och räkning. DEGIRO ska göra sitt yttersta för att iaktta skäliga proportioner mellan Kundens positioner i likvida medel och Finansiella instrument som ställs som säkerhet gentemot tredje part, som uppstår jämte sådana parter med hänseende på positioner i Derivat och Debetkapital och Debetvärdepapper. Artikel 10. Avtalets längd och upphörande Addendum Debetderivat avtalas mellan Parterna för obestämd tid. Addendum Derivat kan när som helst av båda Parter upplösas med en uppsägningstid på en kalendermånad. Addendum Derivat upphör automatiskt vid Investeringsavtalets upphörande. = Villkor derivat DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten).. 5/5 VD

16 Anmälningssedel derivat DEGIRO

17 Anmälningssedel derivat De termer som i denna Anmälningssedel Derivat skrivs med stor första bokstav har den betydelse som definieras i Villkor för Derivat. 1. Addendum derivat Genom båda parters undertecknande av denna Anmälningssedel för Derivat upprättas ett Addendum Derivat mellan Parterna. Ett Addendum Derivat utgörs av dennaanmälningssedel Debetkapital och Villkor Derivat. Genom undertecknande av denna Anmälningssedel för Derivat intygar Kunden att denne har sparat och läst pdf-filen Villkor Derivat. Ett Addendum Derivat är en integrerad del av Investeringsavtalet mellan Parterna. Villkoren i Investeringsavtalet är under förbehåll för ett Addendum Derivat i den utsträckning det avviker från Investeringsavtalet. Kunden intygar att denne förstår och går med på artikel 7 i Villkor för derivater, "Säkerhet till tredje parter". 2. Endast utförande Kunden bekräftar och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only och inte förser med investeringsråd. DEGIRO utvärderar inte Kundens Order och positioner, inte heller Kundens förmåga eller investeringsmål, så att Kunden är uteslutande ansvarig för sina valda Order och placeringar. 3. Aktsamhetsplikt DEGIRO erbjuder Kunden möjlighet att handla med Finansiella instrument via DEGIROs system. Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIRO tjänster med aktsamhet och inte göra transaktioner och ta positioner som överstiger sin förmåga eller är olämpliga för sina investeringsmål. Kunden bekräftar att denne inte ska göra transaktioner i Finansiella instrument som man inte har tillräcklig kännedom och kunskaper om. Kunden bekräftar att denne ska följa sin Girokredit och när nödvändigt vidta åtgärder genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet så att Limit-gränserna inte överskrids. 4. Handla i derivat Kunden bekräftar att den har läst dokumentet Egenskaper och risker med finansiella instrument i Ytterligare information om investeringstjänster, och har tillräckligt med kunskaper för att handla i derivat. Kunden bekräftar att man är fullt medveten om de höga risker som handel i Derivat innebär. Kunden känner till att långa positioner i Derivater under tidens gång förlorar allt värde och att korta positioner i Derivater kan medföra förlust som överstiger värdet av Girokrediten så att kunden försätts i skuld till DEGIRO. Kunden bekräftar att man är medveten om de föreliggande riskerna. 5. Uppgifter kontoinnehavaren e-postsadress för- och efternamn = Anmälningssedel derivat DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten). 2/3 AD

18 6. Uppgifter andra kontoinnehavare Vid gemensamt konto eller affärskonto e-postsadress för- och efternamn 7. Namnteckning Alla ovan nämnda personer ska skriva under anmälningssedeln datum handteckning 1:a kontoinnehavare handteckning 2:a kontoinnehavare Var skickas handlingarna? Den helt ifyllda anmälningssedeln skickar du via e-post till: Du kan också skicka den ifyllda anmälningssedeln med vanlig post till: DEGIRO BV, Herengracht 442, 1017 BZ Amsterdam Nederländerna = Anmälningssedel derivat DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten). 3/3 AD

19 Villkor Debetkapital DEGIRO

20 Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsrelation... 3 Artikel 3. Kreditregistrering... 4 Artikel 4. Debetkapital... 4 Artikel 5. Endast utförande... 5 Artikel 6. Risk och säkerhetsvärde... 6 Artikel 7. Direkta fordringar... 6 Artikel 8. Säkerhetsrätt, användning och utlåning... 7 Artikel 9. Avtalets längd och upphörande... 7 = Villkor Debetkapital 2/7

21 Villkor Debetkapital I en situation då Kunden inte har tillräckligt saldo i aktuell valuta för sina betalningsålägganden enligt Investeringsavtalet tillhandahåller DEGIRO tjänsten Debetkapital för reglering av ett negativt Girosaldo. Enligt tjänsten Debetkapital har Kunden inom de avtalade Limiterna och begränsningarna tillåtelse att upprätthålla debetpositioner i likvida medel. Som tillägg till Investeringsavtalet hanterar DEGIRO för den här tjänsten Addendum Debetkapital. Ett Addendum Debetkapital utgörs av en Anmälningssedel för Debetkapital och Villkor Debetkapital. Addendum Debetkapital är en del av Kundavtalet. Artikel 1. Definitioner De begrepp som skrivs med stor bokstav i Addendum Debetkapital har den betydelse som anges i Anmälningssedel Investeringstjänster och Villkor Investeringstjänster. Artikel 2. Avtalsrelation 2.1 Godkännande Innan Kunden tillåts en debetposition i likvida medel och därmed försätta Girosaldot i en debetposition, måste Kunden först ha godkänts för denna tjänst enligt DEGIROs interna procedur för kundgodkännande. Godkännande av Kunden kan göras före eller efter undertecknandet av Anmälningssedel Debetkapital. DEGIRO kan därutöver ställa ytterligare villkor för Kunden. 2.2 Byrå för kreditregistrering Som en del av DEGIROs godkännandeprocedur och med hjälp av uppgifterna från Kunden (när Kunden är en privatperson) utför DEGIRO en kreditprövning i Nederländerna: Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). När DEGIRO med anledning av denna kreditprövning beslutar att Kunden inte kommer i anmärkning för tjänsten Debetkapital, ska DEGIRO utan kostnad meddela Kunden resultatet av prövningen. 2.3 Ytterligare information investeringstjänster Addendum debetkapital ska läsas i sammanhang med dokument Ytterligare information om investeringstjänster som berör DEGIROs tjänster gällande Debetkapital. 2.4 Ändringar Enligt det som överenskommits i Investeringsavtalet har DEGIRO rätt att införa ändringar i avtalen. DEGIRO ska i sådana fall informera Kunden om väsentliga förändringar. Kunden kan läsa och ladda ner den senaste versionen av Villkor Debetkapital på Webbplatsen. = Villkor Debetkapital 3/7

22 Artikel 3. Kreditregistrering 3.1 Anmälan betalningsförseningar Vid försenade betalningar med hänseende på Addendum Debetkapital äldre än fyra månader, kommer DEGIRO att anmäla detta till BKR (om Kunden är en privatperson). Obs!: en anmälan till BKR kan ha konsekvenser för en senare kreditansökan hos andra finansieringsinstitut. När Kunden har reglerat betalningsåläggandet hos DEGIRO kommer DEGIRO att återkalla anmälan till BKR. Obs! efter återkallelsen av anmälan till DEGIRO förblir denna betalningsanmärkning kvar i BKR-registret i 5 år. Artikel 4. Debetkapital 4.1 Debetkapital Debetkapital är en tjänst med vilken Kunden i enlighet med villkoren och de angivna Limiterna i Investeringsavtalet kan låna och avbetala likvida medel. För mer information om Limiter hänvisar DEGIRO Kunden till dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debetvärdepapper i Ytterligare information om investeringstjänster. Girosaldot ska fungera därigenom som säkerhet för DEGIRO genom den panträtt som ingår i Villkor investeringstjänster. De belopp som kan lånas enligt Debetkapital varierar och är beroende på utvecklingen och värdet av Girosaldot. Debetkapital är en automatisk facilitet. Så snart Kunden enligt Investeringsavtalet har ett betalningsåtagande i en valuta som Kunden för tillfället inte har täckning för, ska DEGIRO ställa det aktuella beloppet i aktuell valuta till förfogande för Kunden i form av Debetkapital. Så snart Kunden sätter in likvida medel på det Centrala kontot, och med förbehåll för att ett Uppdrag om en insättning görs enligt beskrivningen i artikel 4.2 nedan, och en utbetalning för Kunden räknings görs till kontot, kommer detta belopp automatiskt att jämnas mot det nyttjade Debetkapitalet i aktuell valuta. 4.2 Uppdrag om insättning på motkontot När Kunden ger ett Uppdrag till DEGIRO att överföra likvida medel till Motkontot men till ett belopp som är större än det positiva Girosaldot i den aktuella valutan, då blir Uppdrag (1) en Order från Kunden att köpa Andelar i Cash Fund i den aktuella valutan och att (2) att sälja Andelarna i Cash Fund till summan av det till Motkontot överförda beloppet den därpå följande Handelsdagen. Avkastningen från denna säljtransaktion sätts in på Kundens Motkonto. 4.3 Utländsk valuta När Kunden använder tjänsten AutoFX, omvandlas Kundens betalningsförelägganden i en annan valuta än euro automatiskt av DEGIRO till ett betalningsföreläggande i euro. När Kunden inte använder tjänsten AutoFX för automatisk omvandling av Utländsk valuta, debiteras Kundens Girosaldo det aktuella beloppet i Utländsk valuta. Obs!: detta innebär att när Kunden inte använder AutoFX, kan ett debetsaldo förekomma i en valuta samtidigt som ett positivt saldo föreligger i en annan valuta. Detta kan vara en medveten investeringsstrategi från Kundens sida, men det betyder också att Kunden betalar ränta på de olika debetbeloppen. När Kunden väljer att koppla bort Auto FX-funktionen, är det Kundens ansvar att hantera positioner i valuta genom att omvandla beloppen vid gynnsamma valutakurser. = Villkor Debetkapital 4/7

23 4.4 Uppdrag Alla Uppdrag från Kunden kontrolleras av DEGIRO mot Limiterna innan de utförs. När utrymme finns inom de ställda Limiterna samt villkoren och DEGIRO har tillgång till den aktuella valutan, godtas Uppdraget. När endast utrymme till en del finns inom de ställda Limiterna har DEGIRO rätten men inte skyldigheten att utföra Uppdraget till en del. 4.5 Ränta För användningen av Debetkapital är Kunden skyldig att betala DEGIRO en ersättning. Den ränta som DEGIRO debiterar är variabel och beroende på valutan. I dokumentet Tariffer i Ytterligare information om investeringstjänster på Webbplatsen, har Kunden alltid åtkomst till de aktuella tarifferna. Förändringar av krediträntan är bindande från dagen för offentliggörandet. Såvida inget annat anges avseende en viss valuta i dokumentet Tariffer, baserar DEGIRO beräkningen av räntan på 360 kalenderdagar per år och det aktuella antalet dagar per månad. Räntan debiteras månadsvis från Girosaldot. DEGIRO debiterar inga andra avgifter än ränta för tjänsten Debetkapital. 4.6 Översikt Under löptiden för tjänsten Addendum Debetkapital tillhandahålles en specificerad översikt av utestående belopp per valuta på Kundens Personliga sida i WebTrader. Artikel 5. Endast utförande 5.1 Endast utförande Kunden är införstådd med och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only (Endast utförande) och att DEGIRO inte förser med investeringsråd. Order från Kunden bearbetas automatiskt av DEGIROs system och kontrolleras enbart mot de av Parterna avtalade Limiterna och villkoren. Kundens Order och positioner kan inte kontrolleras av DEGIRO mot likviditet, investeringsportföljen eller Kundens investeringsmålsättningar. Enbart Kunden ansvarar för valda Order och positioner. 5.2 Hävstångsverkan och Debetkapital Genom att investera med lånade medel är det möjligt att göra större investeringar men det innebär också ett större risktagande. Kunden investerar då med hävstång. Risken finns att förlusten blir högre än insatsen, vilket kan resultera i en restskuld istället för en investering. Ju mer man lånar för att investera, desto känsligare blir portföljen för kurssvängningar och desto snabbare kan förlust leda till likvidation av hela portföljen. Det är alltså (beroende av den personliga riskprofilen) klokt att då använda sig av tjänsten Debetkapital. 5.3 Kunskaper och information Kunden förklarar att ha förstått ovanstående och att man är införstådd med de risker som är förknippade med investeringar med lånade medel. Kunden bekräftar att man är helt införstådd med de risker som föreligger med att använda Debetkapital och att förmåga finns att bära uppkomna förluster. Kunden bekräftar att ha läst och förstått kapitlet Debetkapital i dokumentet Investeringstjänster i Ytterligare information om investeringstjänster. = Villkor Debetkapital 5/7

24 5.4 Aktsamhetskrav Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIROs tjänster med aktsamhet och inte göra transaktioner och ta positioner som överstiger sin förmåga eller är lämplig för sin portfölj eller investeringsmålsättning. Kunden bekräftar att denne inte ska utföra transaktioner som denne inte har tillräcklig kunskap och kännedom om. Kunden ska noga följa sina positioner i Debetkapital och de därmed finansierade positioner i Finansiella Instrumenten och ska ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerheten när detta är nödvändigt för att inte överskrida Limiten. Artikel 6. Risk och säkerhetsvärde 6.1 Täckning Debetkapital Användningen av Debetkapital ska fortlöpande ha täckning genom tillräckligt Säkerhetsvärde. DEGIRO arbetar till skillnad från många andra mäklare inte enbart med täckningsprocent täckningsgrad, varvid till exempel 80% av värdet av värdepappersportföljen kan lånas, men som dessutom utger en del av ett risksystem som hanterar begreppen Säkerhetsvärde och Risk, som Debetkapital utgör en del av. En detaljerad beskrivning av Säkerhetvärde och Risk finns i dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debetvärdepapper i Ytterligare information om investeringstjänster. 6.2 Limiter Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att inte överskrida de för Kunden gällande Limiterna för Debetkapital. Kunden ska inte göra transaktioner som rimligen kan leda till överskridande av Limiter. Kunden ska noga och dagligen följa Girosaldot och i tid ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet för att förebygga att Limiter överskrids. 6.3 Extra insättning Investeringar med lånade medel kan innebära stora värdeförändringar i förhållande till Kundens insats. Genom kursändringar kan de enligt Investeringsavtalet gällande Limiterna överskridas. Limiter kan bland annat också överskridas genom att DEGIRO ändrar hur Säkerhetsvärdet beräknas och genom debitering av ränta och avgifter. Kunden bekräftar härmed att vara medveten om detta. Kunden bekräftar att på första förfrågan från DEGIRO omgående göra en extra insättning vid en överskriden Limit och att man förfogar över tillräckliga medel för detta. 6.4 Ingripande från DEGIRO DEGIRO upplyser Kunden om att DEGIRO vid en överskriden Limit kan ingripa enlig det som överenskommits mellan parterna i Investeringsavtalet och i som mer ingående beskrivs i dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debetvärdepapper i Ytterligare information om investeringstjänster. Artikel 7. Direkta fordringar 7.1 Direkt fordringsbart Allt Debetkapital är direkt fordringsbart av DEGIRO om en av följande situationer uppstår: = Villkor Debetkapital 6/7

25 Kundens konkurs, uteblivande av betalning, lagstadgad skuld eller liknande arrangemang föreligger; Kundens dödsfall; när Kunden inte längre har förfogande över sina tillgångar; när Girosaldot eller andra av Kundens produkter beslagtas, eller avkrävs på annat sätt; när Kunden enligt Kundavtalet har brutit mot väsentliga åtaganden. 7.2 Ränta I den utsträckning som Limiter för Debetkapital överskrids, eller i den mån beloppen är direkt inkasserbara, ska den del av Debetvärdepappren påläggas dröjsmålsränta enligt specifikationerna i dokumentet Tariffer i Ytterligare information om investeringstjänster. Artikel 8. Säkerhetsrätt, användning och utlåning I den mån profilen Custody är tillämplig på Kundens Personliga sida, ger Kunden uttryckligen DEGIRO befogenhet att upp till ett värde som står i rimligt förhållande till det sammalagda värdet av Kundens Debetkapital och Debetvärdepapper, kvarhålla dessa Värdepapper på kontona hos prime brokers och custodians enligt artikel 4.5 och 9 i Villkor Investeringstjänster (tredje parts användning och utlåning av Värdepapper). Med andra Profiler är artikel 4.5 och 9 i Villkor Investeringstjänster tillämpliga i sin helhet. Artikel 9. Avtalets längd och upphörande Addendum Debetkapital avtalas mellan Parterna för obestämd tid. Addendum Debetkapital kan när som helst av båda Parter upplösas med en uppsägningstid på en kalendermånad. Addendum Debetkapital upphör automatiskt vid Investeringsavtalets upphörande. = Villkor Debetkapital 7/7

26 Anmälningssedel debetkapital DEGIRO

27 Anmälningssedel Debetkapital De termer som i denna Anmälningssedel Debetkapital skrivs med stor första bokstav har den betydelse som definieras i Villkor för Debetkapital. 1. Addendum debetkapital Genom båda parters undertecknande av denna Anmälningssedel för Debetkapital upprättas ett Addendum Debetkapital mellan Parterna. Ett Addendum Debetkapital utgörs av denna Anmälningssedel för Debetkapital och Villkor Debetkapital. Genom undertecknande av denna Anmälningssedel för Debetkapital intygar Kunden att denne har sparat och läst pdf-filen Villkor Debetkapital. Ett Addendum Debetkapital är en integrerad del av Investeringsavtalet mellan Parterna. Villkoren i Investeringsavtalet är under förbehåll för ett Addendum Debetkapital i den utsträckning det avviker från Investeringsavtalet. Kunden intygar att denna förstår och går med på artikel 8 i Villkor Debetvärdepapper, "Säkerhet till tredje parter". 2. Endast utförande Kunden bekräftar och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only och att DEGIRO inte förser Kunden med investeringsråd. DEGIRO utvärderar inte Kundens Order och positioner utgående från dennes förmåga, investeringsportfölj eller investeringsmål, därav är Kunden uteslutande ansvarig för sina valda Order och placeringar. 3. Aktsamhetsplikt Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIROs tjänster med aktsamhet och inte göra transaktioner och ta positioner som överstiger sin förmåga eller är olämpliga för sina investeringsmål. Kunden bekräftar att denne inte ska utföra transaktioner som denne inte har tillräcklig kundskap och kännedom om. Kunden bekräftar att denne ska följa sin Girokredit och när nödvändigt vidta åtgärder genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet så att Limitgränserna inte överskrids. 4. Handla med lånade medel Kunden förklarar att man har fått tillräckligt med information för att förstå och inse riskerna med att investera med lånade medel och skuldpositioner i kontanter i olika valutor. Kunden bekräftar att man är införstådd med det höga risktagandet som investering med lånade medel medför. Kunden är införstådd med att ett upprätthållande av skuldpositioner i kontanter kan leda till att värdet av Girokrediten överskrids, vilket försätter Kunden i skuld till DEGIRO. Kunden bekräftar att man är medveten om de föreliggande riskerna. 5. Uppgifter kontoinnehavaren e-postsadress för- och efternamn = Anmälningssedel debetkapital DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten). 2/3 ADG

28 6. Uppgifter andra kontoinnehavare Vid gemensamt konto eller affärskonto e-postsadress för- och efternamn 7. Namnteckning Alla ovan nämnda personer ska skriva under anmälningssedeln datum namnteckning kontoinnehavare namnteckning andra kontoinnehavare Var skickas handlingarna? Den korrekt ifyllda anmälningssedeln skickar du via e-post till: Du kan också skicka den ifyllda anmälningssedeln med vanlig post till: DEGIRO BV, Herengracht 442, 1017 BZ Amsterdam Nederländerna = Anmälningssedel debetkapital DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten). 3/3 ADG

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) 852 500 220 E-postadress:

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteswappar som kan handlas hos Danske Bank. Ränteswappar och swaptioner kan handlas OTC

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteoptioner som handlas hos Danske Bank. När du köper ränteoptioner får du antingen en rättighet eller en skyldighet

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Securities VÄRDEPAPPERSBELÅNING KREDIT Med värdepappersbelåning kan du som investerare få en flexibel finansiering av din handel, och möjligheten att frigöra likviditet

Läs mer

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Fonden Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK erbjuder försäkringstagare möjligheten att delta 100% i en positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index, en förtida inlösen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t Här hittar du allmän information om valutaoptionskontrakt som handlas hos Danske Bank. Valutaoptioner kan handlas OTC med oss som motpart.

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 13/2010 15 OKTOBER 2010 Innehåll CEBS KONSULTATION OM ERSÄTTNINGAR s.1 KOMMISSIONENS PLANER FÖR BESKATTNING AV FIN ANSSEKTORN s.5 GODKÄNDA SPRÅK VID

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN MoneyMarket EUR Stadgar för värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN MoneyMarket EUR är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn!

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! För att vi ska kunna öppna kontot behöver barnet ha ett Aktie- & fondkonto hos oss. Gör så här 1. Öppna ett Aktie- & fondkonto åt barnet

Läs mer

Avtal om Personaloptioner

Avtal om Personaloptioner BILAGA B Avtal om Personaloptioner Personaloptionsprogram 2015 i Medfield Diagnostics Aktiebolag 1 PARTER 1.1 Medfield Diagnostics Personnel AB, org. nr. 556788-2955, ett helägt dotterbolag till Medfield

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Informationsmaterial för gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn I

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Stockholm 11 maj 211 1 (2) Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. I vårt utbud finns ett antal fonder med

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder

Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder PROMEMORIA Datum 2007-08-31 Författare Charlotta Carlberg Anpassade placeringsregler för vissa investeringsfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Avtalet kan endast tecknas av företag

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 54 Målnummer: 3014-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-06-30 Rubrik: Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som angetts avse en kapitalförsäkring

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON Del 1 Kompletterande uppgifter PERSONNUMMER FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER E-POST

Läs mer

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande) Pacific Precious Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Pacific Precious, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer