SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl ,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson Niklas Selin Carl Göran Lundmark Pia Risán Bo Hedlund Henrik Sundén Lennart Gustafsson Övriga deltagande Gösta Lindmark, miljöchef Richard Ågren, miljöinspektör, 67 Maria Nilsson, avdelningschef lantmäteriavdelningen, 70 Gunnel Flodin, sekreterare Ersättare Börje Lindström Marie Berglund Vivianne Steinvall Jan Erik Engman Utses att justera Lars Olof Brännström med Stig Granlund som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Seved Brännström, ordförande/ /Gunnel Flodin, sekreterare/.. /Lars Olof Brännström, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av miljönämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Trädgårdsgatan 7 Underskrift. Gunnel Flodin

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 64 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt förslag

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 65 Information a) Studiebesök Boliden den 23 augusti. Programmet omfattade Bergrum Boliden för information om det tilltänkta sandmagasinet Hötjärnmagasinet, studiebesök på anrikningsverket och cyanidverket. Därefter till damm A vid Gillervattnet för information om slutfyllnad av Gillervattnet. Därefter Bjurlidträsket för syn av det tilltänkta dammläget för Hötjärnmagasinet. b) Arbetsmiljö (dnr ) Avdelningschef Gösta Lindmark informerar miljönämnden om läget då det gäller sjukfrånvaro på miljöavdelningen. För närvarande pågår medarbetarsamtal med miljöavdelningens personal. c) Yttrande över betänkandet Förbättrat djurskydds och livsmedelstillsyn, Ds 2004:11 (dnr ) Avdelningschef Gösta Lindmark informerar. d) Överklagande av beslut beträffande bilkörning på isbana (dnr ) Avdelningschef Gösta Lindmark informerar. e) Nedskräpning på allmän plats, regeltolkning och hantering av nedskräpning Avdelningschef Gösta Lindmark informerar. f) Annordnande av föreläsning beträffande vätgassamhället. Avdelningschef Gösta Lindmark informerar miljönämnden om att kommunledningskontoret kommer att försöka samordna detta med andra förvaltningar. g) Överklagande av miljönämndens i Skellefteå kommun beslut angående Skellefteå kraft AB:s anläggning för kraftvärmeproduktion inom kv. Hallen, Hedensbyns industriområde (dnr ) (Svar från LST) h) Överklagande av miljönämndens i Skellefteå kommun beslut angående Skellefteå kraft AB:s anläggning för kraftvärmeproduktion inom kv. Hallen, Hedensbyns industriområde (dnr ) (Svar från LST) Miljönämndens beslut att tacka för informationen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KS 66 Dnr Yttrande över delbetänkandena Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation, SOU 2004:38, samt Kortare instanskedja och ökad samordning. Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation, SOU 2004:40. Sammanfattning Skellefteå kommun anser att tillståndsprövning enligt miljöbalken kan effektiviseras genom att skapa miljöprövningsdelegationer med egen organisation för beredning av ärenden. Det mest ändamålsenliga alternativet bedöms vara miljöbalkskommitténs alternativ 2, det vill säga där all tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter sker vid 3 5 st. miljöprövningsdelegationer. Skellefteå kommun delar också kommittéernas syn att en samordnad överprövning av miljöbalksärenden och vissa PBL-ärenden, i första hand bygglov, bör eftersträvas. Det kan med stor sannolikhet leda till större samsyn och kortare handläggningstider när ärenden behandlas enligt båda lagstiftningarna. Miljöbalkens nuvarande organisation för överprövning, s.k. miljödomstols- alternativet, bedöms vara det mest ändamålsenliga för en effektivisering av ärendehanteringen. Bakgrund Miljödepartementet har berett Skellefteå kommun möjlighet att yttra sig över två delbetänkanden; från miljöbalkskommittén Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation, SOU 2004:38, samt från PBL-kommittén Kortare instanskedja och ökad samordning Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation, SOU 2004:40. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett miljönämnden uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden upprätta förslag till yttrande. I betänkandena behandlas olika alternativ för prövningsorganisationen, d v s vilken myndighet som ska tillståndspröva olika typer av verksamhet som första instans. Organisationen för överprövning behandlas också, d v s vilka myndigheter som ska pröva överklaganden i ärenden samt på hur många nivåer som ett ärende ska kunna överklagas.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Miljöbalkens prövningsorganisation Nuläge Idag är miljöfarlig verksamhet indelad enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) i A-verksamheter (ca 500 st. i Sverige idag) tillstånd prövas av miljödomstol. B-verksamheter (ca st) tillstånd prövas av länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen). C-verksamheter anmälan skall göras till kommunens miljönämnd. Därutöver kan nämnas att tillstånd till vattenverksamhet idag prövas av miljödomstolen och att täkter (ca st.) tillståndsprövas av länsstyrelsen. Alternativa förslag I delbetänkandet från miljöbalkskommittén föreslås olika alternativ för att miljöbalkens prövningsorganisation ska bli mer ändamålsenlig. Tre alternativ till prövningsorganisation presenteras Alternativ 1 innebär att prövningen av vattenverksamheter och A-verksamheter koncentreras till 3 5 miljöprövningsdelegationer. Var och en av dessa ska ha ansvaret för prövningen av vattenverksamheter och A-verksamheter inom ett geografiskt område motsvarande flera län. Indelningen skulle likna den som tillämpas för strukturfondsdelegationerna och den nya indelningen för förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Delegationerna ska verka med hög grad av självständighet i förhållande till länsstyrelserna, med fast anställd personal som på heltid sysslar med tillståndsprövning och med en egen beredningsorganisation. B-verksamheterna ska även fortsättningsvis prövas av länsstyrelsernas 21 miljöprövningsdelegationer. Alternativ 2 innebär att även flytta prövningen av B-verksamheterna till dessa 3-5 stora miljöprövningsdelegationer. All tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter skulle då ske vid dessa delegationer. Belastningen av B-ärenden på de 21 miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelserna varierar i dag kraftigt mellan olika län. I vissa län är antalet ärenden mycket litet vilket också innebär att det är svårt att hålla kompetens för en snabb och samtidigt rättssäker handläggning. En tillräckligt stor ärendetillströmning är en förutsättning för att en myndighet skall kunna bygga upp och behålla tillräcklig kompetens för ärendehandläggningen. Naturvårdsverket har nyligen lämnat in en rapport till regeringen med förslag som innebär en minskning av antalet B-verksamheter. Ca 1350 B-verksamheter

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 föreslås flyttas till C-nivån, d v s bli anmälningspliktiga till kommunen. Verket förespråkar också en ytterligare stegvis minskning av antalet tillståndspliktiga verksamheter. En sådan minskning av den individuella tillståndsprövningen till förmån för ökad användning av exempelvis generella föreskrifter skulle i sig kunna ge förutsättningar för administrativa förenklingar utan att hälso- och miljöskyddskraven begränsas. Utifrån önskemålen om effektivisering har även ett alternativ 3 med enbart en prövningsmyndighet utan direkt koppling till länsstyrelserna aktualiserats. Alternativet innebär att det vid sidan om dagens länsstyrelser och miljödomstolar inrättas en fristående helt ny myndighet för all tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter i landet. Sammanfattning: Tre alternativ till den nuvarande prövningsordningen för miljöbalken redovisas. Samtliga alternativ innebär att miljödomstolen befrias från förstainstansprövningar som överförs till förvaltningsmyndigheter. Samtliga tre alternativ sägs uppfylla direktivens krav på en renodling av domstolarnas roll och på en utjämning av skillnaderna mellan regelsystemen för prövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. När det gäller effektiviteten möjligheten att hålla den kompetens som behövs för korrekta och snabba beslut sägs den enligt det första alternativet vara oförändrad, för att i det andra respektive tredje stegvis öka jämfört med dagens organisation. Överprövning Direktiven för utredningen är att en framtida instansordning bör utformas med så få instanser som möjligt. Antalet nivåer i instanskedjan bör vara högst tre vid tillståndsprövning. Utredningens direktiv är att en framtida instansordning bör utformas med så få instanser som möjligt. Antalet nivåer i instanskedjan bör vara högst tre vid tillståndsprövning. Utredningen ser inte anledning att föreslå några större förändringar i organisationen för överprövning av de tillstånd som prövas enligt miljöbalken. Med utredningens förslag om att all tillståndsprövning skall ske i förvaltningsmyndighet som första instans, innebär det att Miljööverdomstolen blir slutinstans i samtliga miljömål. Instanskedjan blir därmed inte längre än i dag. För att förbättra möjligheterna till prejudikatbildning kan det i vissa fall finnas anledning att öppna för en prövning av Högsta domstolen.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Plan- och bygglagens prövningsorganisation Nuläge I princip alla PBL-ärenden prövas i dagsläget av kommunen. Det gäller allt från bygglov, bygganmälan och olika tillståndsärenden till översiktsplaner. Instansordningen för överprövningen beror på vilka typer av beslut som fattas. Vissa beslut har karaktären av riktlinjer, framförallt beslut avseende översiktsplaner. Dessa överprövas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning där kommunens beslut överklagas till länsrätt. Länsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och därefter till regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs till både kammarrätten och regeringsrätten. Beslut som fattas med stöd av PBL innebär i de flesta fall myndighetsutövning och följer då prövningsordningen för förvaltningsbesvär där kommunens beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser har getts en speciell instanskedja med i slutändan en ren politisk prövning. Dessa överklagas till länsstyrelsen och därefter till regeringen. För detaljplaner finns det en möjlighet att ansöka om rättsprövning hos regeringsrätten. Bygglov kan överprövas i fyra instanser först i länsstyrelsen, sedan i länsrätten därefter finns det möjlighet att överklaga till kammarrätten och slutligen regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs för de två sist nämnda. Förslag PBL-kommittén för tillsammans med miljöbalkskommittén fram två alternativa förslag för överprövning av vissa PBL-ärenden, i första hand bygglov. Det ena innebär en gemensam ordning för överprövning av ärenden enligt de båda lagstiftningarna. (Detta alternativ beskrivs nedan under nästa rubrik). Det andra alternativet från PBL-kommittén innebär en överprövning i förvaltningsdomstolar men kortad genom att instansen länsstyrelsen tas bort. Fördelen med modellen är att man kan säkra en domstolsprövning i ett tidigare skede jämfört med idag. Modellen ligger också i linje med en allmän strävan att avveckla specialdomstolar och förlägga tyngdpunkten i dömandet till första instans. Ärenden som prövas av regeringen, framför allt detaljplaner och områdesbestämmelser, kommer att behandlas i det fortsatta arbetet av PBLkommittén. Kommittéernas gemensamma alternativ för överprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Det gemensamma alternativet från både PBL-kommittén och miljöbalkskommittén innebär en samordning av överprövningen av ärenden enligt båda lagstiftningarna. Alternativet innebär att överprövningen av vissa

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 ärenden enligt plan- och bygglagen, främst bygglov, skulle ske i samma instanskedja som miljöbalkens ärenden d v s med länsstyrelse, miljödomstol och miljööverdomstol som överprövningsinstanser. Förslaget är en följd av PBL-kommitténs och miljöbalkskommitténs gemensamma övergripande synsätt som innebär att det behövs en ökad samordning mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. En gemensam instansordning vid överklaganden skulle vara ett första steg för att närma de båda lagstiftningarna till varandra. Även om den inte ger några konkreta samordningsvinster kan en gemensam instanskedja bidra till en större samsyn i prejudicerande fall, ökade möjligheter till en tidsmässig samordning av ärenden som prövas enligt båda lagstiftningarna och en ökad förståelse. Bygg- och miljökontorets synpunkter Miljöbalkens prövningsorganisation Dagens prövningsorganisation med miljöprövningsdelegationer vid varje länsstyrelse för tillståndsprövning av B-verksamheter samt prövning av A- resp. vattenverksamheter vid miljödomstolar har från tid till annan inneburit långa handläggningstider. Det kan delvis bero på att beredningen av ärenden, som gjorts av förvaltningsmyndigheterna, dragit ut på tiden. Delvis kan det också bero på bristande insikt från de sökande i vilka krav som ställs på underlagsmaterial m. m. vid tillståndsprövningar. Att som utredningen föreslår skapa miljöprövningsdelegationer med egen beredningsorganisation bör kunna effektivisera myndigheternas arbete. Det mest ändamålsenliga alternativet bedöms vara alternativ 2, dvs. där all tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter sker vid 3 5 miljöprövningsdelegationer. En viktig aspekt är då att vidta åtgärder för att bibehålla möjligheterna till medborgarinflytande i tillståndsprövningarna jämfört med dagens situation med kortare avstånd till beredningsmyndigheten. Plan- och bygglagens prövningsorganisation Erfarenheterna med dagens system där länsstyrelsen är första instans för överprövning är goda. Den juridiska kompetensen kopplad till länsstyrelsens plan- och byggkompetens har överlag fungerat mycket bra. Utan denna kompetens på länsstyrelsen skulle det vara betydligt svårare för kontorets handläggare att få råd och stöd i juridiska frågor. De många instanserna totalt sett kan som kommittén framhåller ibland medföra att ärenden tar allt för lång tid. Andra oklarheter som prövningens omfattning och rätten att komma till tals tas upp först i slutbetänkandet. Av bland annat ovanstående skäl är miljödomstolsalternativet med länsstyrelsen som första instans att föredra. Överprövning samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen Skellefteå kommun delar utredningens syn att en samordnad överprövning av ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL), i första hand bygglov bör eftersträvas. Det kan med stor sannolikhet leda till större samsyn

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 och kortare handläggningstider när ärenden behandlas enligt båda lagstiftningarna. Gemensam överprövning kan bli ett första steg mot ökad samordning överhuvudtaget i prövningsärenden där de båda lagstiftningarna tillämpas. Den exakta instansordningen för en gemensam överprövning är inte avgörande men för att en tidsvinst ska bli följden förefaller miljöbalkens nuvarande organisation för överprövning mer ändamålsenlig än PBL:s med fler instanser. Ett villkor för det alternativet är att miljödomstolarna ges nytt namn och att kompetens för PBL-ärenden tillförs dem, vilket även tas upp i PBL-betänkandet. Sett ur ett medborgarperspektiv är det också viktigt att en samordning av lagstiftningarna kan medföra att onödig dubbelprövning undviks samt att förutsättningarna för att ett ärende ska bli färdigt samtidigt ur såväl PBL:s som miljöbalkens synvinkel ökar. Skellefteå kommun delar även utredningens syn att det etappvis finns möjligheter att gå vidare i samordningen. Om förslagen till förändringar utvärderas noggrant bör det bästa ur såväl plan- och bygglagens som miljöbalkens sätt att se kunna lyftas fram i det fortsatta arbetet och därigenom leda till bättre och enklare handläggning. Samråd Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna ovanstående skrivelse som förslag till yttrande, samt att överlämna beslutet till miljönämnden som i sin tur, efter sitt beslut översänder allt till kommunstyrelsen. Miljönämndens beslut att överlämna ovanstående skrivelse som förslag till yttrande över delbetänkandena SOU 2004:38 och SOU 2004:40. Henrik Sundén (m) och Lennart Gustafsson (fp) vill ha följande protokollsanteckning. På grund av ärendets korta remisstid, dessutom under sommaren, har jag som miljönämndsledamot inte haft möjlighet att sätta mig in i frågan. Arbetsutskottets förslag anlände sex dagar före nämndssammanträdet. Ett ändrat förslag utdelades på gruppmötet en timme före nämndssammanträdet. Ärendet kan inte bordläggas. Jag avstår därför att deltaga i detta beslut, som gäller en betydelsefull ändring av organisationen av miljötillståndsgivningen i landet.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Naturvårdsverket 67 Dnr Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd för buller från motorsportbano, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon ( till 2 kap miljöbalken ) (Naturvårdsverkets diarienummer: Rv) Naturvårdsverket önskar miljönämndens synpunkter över förslag till nya allmänna råd rörande bullrande ljudmiljöer vid motorbanor, halkövningsbanor etc. Bakgrund De gällande allmänna råden från 1975 behöver förnyas och anpassas till miljöbalkens 2 kap och de allmänna hänsynsreglerna. En översyn anses vara nödvändig. I remissen ingår en sammanfattning, förslag till verkets författningssamling, bilaga, konsekvensutredning samt ett underlag från de gamla råden från I detta ingår jämförelser med EG-direktiv och hur andra länder behandlar dessa frågor. Förslagets innehåll Följande riktvärden angivna såsom högsta momentana ljudnivåer i dba frifältsvärden bör enligt verket vara vägledande för bedömning av lämpliga bullerbegränsningar: Område Helgfri måndaglördag kl Bostäder för permanent boende och fritidshus Vårdlokaler Undervisningslokaler Friluftsområden 1) Högsta ljudnivå i dba fast, LAmax Kväll kl samt sön- och helgdagar kl Nattetid bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorsport- och bilprovningsanläggningar 1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelser är en viktig faktor. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter som t.ex. skjutbanor, skoterleder etc.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Värdena ska beräknas som frifältsvärden ( ej påverkade av reflexer från t ex husfasader). Förslaget innebär att vid motorbanor som har fler än 100 verksamhetsdagar med störande ljud per år bör 5 db lägre riktvärde än ovanstående tabellvärde tillämpas. En justering av tidsgränserna har också gjorts för verksamhet under dagtid som definieras till kl , jämfört med kl enligt nu gällande allmänna råd. Det anges även att arrangemang som orsakar stora bullerstörningar så långt som möjligt bör förläggas till mindre störningskänslig tid. Förslaget innebär även att fritidshusbebyggelse i detta sammanhang jämställs med permanentbebyggelse. Detta innebär en ökning av accepterad ljudnivå i fritidshusbebyggelse med 5 db jämfört med nu gällande råd. I förslaget till skyddsåtgärder ingår att såväl åtgärder på fordon som vid banan bör övervägas. Åtgärder på fordonen kan avse högre krav på avgasljuddämpning och i vissa fall förbud mot vissa fordonskategorier. Åtgärder vid motorbanan kan t ex avse bullervallar samt hantering av högtalare. Bygg- och miljökontorets synpunkter Bygg- och miljökontoret anser att det mesta i bakgrundsförslaget och remissförslagen kompletterar miljöbalkens regler på ett bra sätt. För att uppnå de nationella miljömålen måste de allmänna hänsynsreglerna och försiktighetsmått som beskrivs i de allmänna råden och konsekvensanalysen beaktas vid bedömningar av motorbanor i olika former. Bygg- och miljökontoret anser vidare att det är viktigt att enskilda tävlingar som sker mer sällan likt SM-tävlingar bör kunna bedömas på annat sätt, i enlighet med vad som nämns i förslaget till allmänna råd. Vidare så är bullermätningar och beräkningar inte beskaffade så att de kan ange eller säkerställa störningsgraden beroende på att tvåtaktare i olika former är mer störande än fyrtaktsmotorer p g a frekvenserna på motorljudet. I detta fall förväntas en ytterligare teknikutveckling för att minska störningarna av buller. Effektivare motorer bidrar även till lägre ljudnivåer. Beträffande motorernas utveckling är det också positivt med att alternativa bränslen blir allt vanligare inom motorsporten. Såväl myndigheter som branschorganisationer bör fortsättningsvis driva på en fortsatt utveckling mot tystare och renare motorer. I förslaget till allmänna råd bör också förtydliganden göras om hur man bedömer störande ljud från motorbanor - som punktkälla eller linjekälla i beräkningsmodeller och vid mätningar.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Kontoret anser även att det i råden bör framgå några enkla grundregler som gäller vid ljudstörningar, t ex sambandet mellan antalet startande och ljudnivån samt ljuddämpningen i förhållande till avståndet från bullerkällan. Det är också önskvärt att man i de allmänna råden försöker definiera enheten decibel så enkelt som möjligt. Råden bör också innehålla ett avsnitt om att störningsupplevelsen är subjektiv och individuell, och ge exempel på andra faktorer som kan påverka denna. Detta kan förenkla och göra det lättare att ta del av informationen. De allmänna råden bör också tydliggöra vikten av samråd, även om detta finns med i miljöbalken. Det finns oftast betydande resurser och kunskaper i berörda områden som måste tas till vara. Man bör t ex vid öppnande av en ny motorbana, utöver de samråd som hålls i samband med etableringen, även ha uppföljande samråd mellan verksamhetsutövare och andra berörda för korrigeringar och förbättringar. Arbetsutskottet föreslår miljönämnden besluta att lämna bygg- och miljökontorets synpunkter som yttrande över förslag till allmänna råd för prövning och vägledning rörande miljöhänsyn vid motorsportbanor, halkövningsbanor samt banor för provning av motordrivna fordon. Miljönämndens beslut I enlighet med arbetsutskottets förslag.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Berco Produktion AB BMK/EK 68 Dnr Begäran om nedsättning av tillsynsavgift Fastighet: CHARKUTERIET 3 Verksamhetsutövare: BERCO PRODUKTION AB Adress: PLASTVÄGEN SKELLEFTEÅ Inledning Företaget har efter att debitering av tillsynsavgift för innevarande år begärt omprövning av beloppet. Beloppet grundar sig på en tillståndsgiven volym för produktion av polyuretanplast. I dagsläget nyttjas inte tillståndet av företaget. Grund för debitering Företaget har ett tillstånd enligt miljöskyddslagen som medger en produktion om 70 ton polyuretanplastprodukter. Detta tillstånd ska ligga till grund för debiteringen enligt 17 i fullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Dessutom ska ett tillägg enligt 18 göras med 25 % för andra miljöfarliga verksamheter som finns utom huvudverksamheten. I detta fall har tillägget omfattat förbrukning av lösningsmedel men processförändringar har gjort att företaget numer ligger under förbrukningsnivån för fast avgift. Företagets klassning blir då B och det fastställda beloppet blir kr. Bygg- och miljökontorets bedömning Enligt 22 i fullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område får avgiften nedsättas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter. För närvarande finns ett tillstånd med villkor som ska följas upp av tillsynsmyndigheten. Gällande villkor är starkt kopplade till tillverkning av polyuretanplast och har låg tillämplighet på dagens verksamhet. Tillsynsbehovet med anledning av tillståndet är därmed reducerat. Företaget kan begära hos tillståndsmyndigheten att tillståndet hävs då det inte nyttjas. Verksamheten skulle då bli U-anläggning och tillsynsavgiften skulle då timdebiteras. Då tillståndsgiven verksamhet inte bedrivs bedöms tillsynsbehovet motsvara ca 30 % av tillsyn grundat på tillståndet. Det motsvarar ungefär 5 timmar/år.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Det skulle innebära att den årliga tillsynsavgiften med nuvarande timtaxa skulle bli 5 *800 kr = kronor. Enligt 19 kan nedsättningen bara ske för enskilt år. Om samma förutsättningar kvarstår 2005 får företaget återkomma med ny ansökan om nedsättning. Miljönämndens beslut att avgiften för 2004 ska motsvaras av 5 timmar.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 KLK/EK BMK/EK 69 Dnr Ekonomisk redovisning Budgetläget för bygg- och miljökontoret och dess nämnder per den sista juli 2004 redovisas. Kommentarer Verksamhet 8100 miljönämnd: Total nettokostnad ligger på 52% och kostnader för arbetskraft ligger på 65%. Anslag för 2004 ligger på kr och resultatet väntas balansera mot budget. Verksamhet 8200 Kalkningsverksamhet: Nettobudget ligger på kr och resultatet väntas balansera mot budget. Miljönämndens beslut att godkänna redovisningen.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KS KLK/EK 70 Dnr Budget 2005 med styrkort och plan Miljönämnden Ordförande: Seved Brännström Chef: Göran Åström Verksamhetens omfattning Miljömålsarbete Agenda 21 Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelstillsyn Djurskyddstillsyn Miljöövervakning Kalkningsverksamhet Nuläge De nationella och regionala miljömålen är vägledande i planeringen av miljönämndens verksamhet. Samtidigt fortlöper framtagandet av lokala miljömål för Skellefteå kommun som ska tillställas kommunfullmäktige under år Miljönämnden deltar i arbetet som referensgrupp till styrgruppen. Från och med år 2004 har Agenda 21-arbetet flyttats från kommunledningskontoret till bygg- och miljökontoret och förlagts inom miljönämndens verksamhetsområde. Inom tillsynsområdena, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel fortsätter arbetet med att få verksamhetsutövarnas egentillsyn att närma sig kraven i miljöbalk och livsmedelslagstiftning. Inom livsmedelstillsynen görs också försök med datorbaserade inspektioner med bärbara handdatorer. Djurskyddstillsynen har intensifierats och har under 2004 en inriktning mot mindre jordbruk. Hälsoskyddstillsynen har blivit mer projektbaserad med inriktning mot allergiförekomst och inomhusmiljö i skolan. Området miljöövervakning får en allt större betydelse i nämndens verksamhet i och med att underlag till miljömålsarbetet efterfrågas. Osäkerhet råder idag om organisation och resurser för genomförande av EU:s vattendirektiv. (se nedan) Kalkningsverksamheten sker fortfarande på länsstyrelsens uppdrag.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 På uppdrag av miljönämnden handlägger bygg- och miljökontorets energirådgivare ärenden om anmälan om värmepump. Ärendemängden har ökat markant under det senaste året. Antalet ärenden uppgick under första halvåret 2004 till 132 stycken vilket kan jämföras med 64 stycken under samma period 2003, d v s en fördubbling av antalet ärenden. En anledning torde vara de höga elpriserna. Aktuell utveckling och förändring Ett område där behov av utökade resurser på bygg- och miljökontoret kan bli aktuellt är när EU:s ramdirektiv för vatten ska genomföras. Direktivet trädde i kraft fr. o m årsskiftet 2003/04 men det praktiska arbetet har ännu inte påbörjats eftersom organisations- och resursfrågorna inte var lösta. Oklarhet råder bl. a om kommunerna kommer att tilldelas utökade resurser för arbetet. Utredningen har uppskattat att personalbehovet vid varje vattenmyndighet (5 st. i landet) kommer att uppgå till personer. På kommunal nivå ökar också ansvaret och arbetsuppgifterna för kontroll av vattenkvaliteten. Resursbehovet i Skellefteå har översiktligt beräknats av bygg- och miljökontoret till minst en tjänst för det tillkommande arbetet med vattendirektivets frågor. Enligt uppgifter från miljödepartementet kommer resursfrågan för vattendirektivets genomförande att behandlas i regeringens höstbudget. Agenda 21-arbetet har samlats under en och samma förvaltning. Detta innebär att bygg- och miljökontoret i stort kommer att vara mera involverat i detta arbete. Miljömålsarbetet har en naturlig koppling till Agenda 21. Allt bygger på frivilliga insatser där information och inspiration är grundpelare för att nå framgång. År 2005 kommer att innebära tätare kontakter med företag och allmänhet. Bland annat planeras ett miljöprojekt inriktat mot att stödja små och medelstora företag i sitt miljöarbete. Ett bra miljöarbete i företagen innebär marknadsfördelar på en allt mer miljömedveten marknad. Den sociala biten av Agenda 21 innebär under 2005 främst insatser i barnkonventionens anda. Planeringen går ut på att granska miljö- och andra konsekvensbeskrivningar utifrån ett barnperspektiv. Djurskydds- och livsmedelstillsynen föreslås i en skrivelse från Jordbruksdepartementet (Ds: 2004:11) stärkas och förbättras. Enligt förslaget ska en kommun som inte sköter tillsynen kunna tilldelas ett vite för att förmås att förbättra sitt arbete. Om kommunen inte förbättrar sin tillsyn trots att ett föreläggande med vite meddelats kan livsmedelsverket eller länsstyrelsen ta över tillsynen av vissa anläggningar. Om förslaget genomförs kommer det troligen innebära ökade krav på kommunen att utföra frekvent tillsyn vid fler anläggningar än vad som görs idag. Ett folkhälsopolitiskt program håller på att tas fram för Skellefteå. Arbetet leds av Folkhälsorådet och en arbetsgrupp med representanter från kommun och

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 landsting har dragit upp riktlinjerna för arbetet. Kommunens olika nämnder blir inblandade mer eller mindre i arbetet som organiseras i 11 st. arbetsgrupper. Varje grupp tar sig an ett av de nationella folkhälsomålen. Eftersom folkhälsomål och miljömål är nära förknippade med varandra lär miljönämnden vara en av de nämnder som blir mer engagerad i framtagandet av det folkhälsopolitiska programmet. Miljöbalkens prövningssystem för miljöfarliga verksamheter föreslås av naturvårdsverket och miljöbalkskommittén att förändras. Bland annat föreslår naturvårdsverket att av nuvarande tillståndspliktiga verksamheter i Sverige ska ca flyttas ned till anmälningsnivån. Det innebär att när en sådan verksamhet ska nystartas eller förändras ska kommunerna handlägga anmälningsärenden i stället för den tillståndsprövning som idag görs av länsstyrelserna. Samtidigt föreslås en enkel informationsplikt ersätta anmälningsskyldigheten för ca 100 verksamheter vilket ger en nettoökning av antalet anmälningspliktiga C-anläggningar med 1250 ( ). Vilken påverkan detta kan få för miljönämnden i Skellefteå är svårt att säga, men eftersom kommunen är rik på små och medelstora företag (troliga C- anläggningar) är det sannolikt att miljönämndens arbete med att pröva anläggningar vid nystart kommer att öka om förslaget genomförs. Täkter (grus-, berg-, och matjord m.m) föreslås i utredningen placeras in under miljöfarlig verksamhet. En konsekvens av detta blir att ansvaret för tillsyn och anmälningar hamnar hos kommunerna i stället för hos länsstyrelserna, vilket medför ett merarbete på kommunal nivå. Miljökvalitetsnormer finns idag för såväl utomhusluft som fiske- och musselvatten. Normerna kan förväntas innebära ökade krav på att nivåerna av olika föroreningar och andra parametrar i luft och vatten kontrolleras via mätning, provtagning etc. Detta kan innebära att miljönämndens resurser för miljöövervakning anlitas mer än tidigare. Ett förslag är ute på remiss om huruvida länsstyrelsen ska samordna kommuners luftövervakning via ett luftvårdsförbund. Sammanfattning Kommande förändringar i miljönämndens ansvarsområde med vattendirektivets genomförande och förändringar i miljöbalkens regler för prövning, kan innebära ökat ansvar och ökade arbetsuppgifter. Driftbudget, tkr Årsbudget 2005 Plan 2006 Plan resultat 2003 Intäkter Kostnader Nettokostnad

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Ev avvikelse Årsbudget 2005 Plan 2006 Plan 2007 Förtroendevaldas ers, not miljönämnd Förslag Årsbudget 2005 Plan 2006 Plan res Anslagsnivå förslag miljönämnd miljönämnd kalkningsverksamhet Noter driftbudget 1. Miljönämndens anslag är för lågt i förhållande till antalet ledamöter. Under 2003 förbrukades mer än budgeterat, fastän inga extra kostnadskrävande åtgärder genomförts. För 2004 har extra anslag beviljats i kompletteringsbudgeten. Budgetläget vid halvårsskiftet 2004 är att miljönämnden har förbrukat 55 % av sitt utökade anslag. Förslag att anpassa nämndens anslag till lämplig nivå i förhållande till antalet ledamöter föreslås förändring i nämndens anslag: en nivåhöjning med 150 tkr per år samt en särskild satsning under första året i mandatperioden (2007) med ytterligare 50 tkr för den särskilda utbildning som då behövs för de förtroendevalda. 2. Kommunens anslag för kalkningsverksamhet (360 tkr/år) täcker ca 15% av kostnaderna, resten av kostnaderna (ca 85 %) täcks av statsbidrag. Arbetsutskottet beslutar att utan eget yttrande överlämna ärendet till miljönämnden för beslut. Miljönämndens behandling av ärendet. Vid miljönämndens behandling av ärendet diskuteras Styrkort och problemen med att formulera mål som berör personal och ekonomi, eftersom budget för personal och verksamhet inte ligger på miljönämnden. Endast anslag för politikernas egna kostnader samt kalkningsverksamheten ligger på miljönämnden Miljönämndens beslut att godkänna budgetförslaget

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Kursverksamhet Inbjudan finns till följande kurser/konferenser: 1. Djurskyddsmyndighetens tillsynsdagar 2004 Tid: Plats: Arrangör: Avgift: november Luleå Djurskyddsmyndigheten Arbetsutskottet beslutar att anmäla 3 ledamöter till Djurskyddsmyndighetens tillsynsdagar i Luleå november Seved Brännström (s), Lars-Olof Brännström (c) och Pia Risán (v). Miljönämndens beslut att konfirmera arbetsutskottets beslut.

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (20) Miljönämnden 2007-06-14

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (20) Miljönämnden 2007-06-14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16.20 Beslutande Lars Olof Brännström, mötesordförande Stig Granlund Carola Hedman Niklas Selin Maria Hedkvist Börje Lindström Lennart

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Carina Lillbacka Rosalie

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-15.45 Beslutande Valter Stenberg Agda Johansson Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Rosalie

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2007-01-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2007-01-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Ugglan klockan 14.00-15.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Kommunfullmäktige 2008-10-27 240 556 Kommunstyrelsen 2008-10-13 214 360 Arbets- och personalutskottet 2008-09-15 192 461 Dnr 08.563-041 oktkf10 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Peter Ardö Uppsala 2009-01-27 M 2007:04 Direktiv 2007:94 Tilläggsdirektiv 2007:184 Tilläggsdirektiv 2008:119 Utredningen ska vara avslutad april 2009 Direktiv finns på www.sou.gov.se Utredare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp)

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl. 08.15 09.30 Beslutande Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S),

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer