SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl ,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson Niklas Selin Carl Göran Lundmark Pia Risán Bo Hedlund Henrik Sundén Lennart Gustafsson Övriga deltagande Gösta Lindmark, miljöchef Richard Ågren, miljöinspektör, 67 Maria Nilsson, avdelningschef lantmäteriavdelningen, 70 Gunnel Flodin, sekreterare Ersättare Börje Lindström Marie Berglund Vivianne Steinvall Jan Erik Engman Utses att justera Lars Olof Brännström med Stig Granlund som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Seved Brännström, ordförande/ /Gunnel Flodin, sekreterare/.. /Lars Olof Brännström, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av miljönämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Trädgårdsgatan 7 Underskrift. Gunnel Flodin

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 64 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt förslag

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 65 Information a) Studiebesök Boliden den 23 augusti. Programmet omfattade Bergrum Boliden för information om det tilltänkta sandmagasinet Hötjärnmagasinet, studiebesök på anrikningsverket och cyanidverket. Därefter till damm A vid Gillervattnet för information om slutfyllnad av Gillervattnet. Därefter Bjurlidträsket för syn av det tilltänkta dammläget för Hötjärnmagasinet. b) Arbetsmiljö (dnr ) Avdelningschef Gösta Lindmark informerar miljönämnden om läget då det gäller sjukfrånvaro på miljöavdelningen. För närvarande pågår medarbetarsamtal med miljöavdelningens personal. c) Yttrande över betänkandet Förbättrat djurskydds och livsmedelstillsyn, Ds 2004:11 (dnr ) Avdelningschef Gösta Lindmark informerar. d) Överklagande av beslut beträffande bilkörning på isbana (dnr ) Avdelningschef Gösta Lindmark informerar. e) Nedskräpning på allmän plats, regeltolkning och hantering av nedskräpning Avdelningschef Gösta Lindmark informerar. f) Annordnande av föreläsning beträffande vätgassamhället. Avdelningschef Gösta Lindmark informerar miljönämnden om att kommunledningskontoret kommer att försöka samordna detta med andra förvaltningar. g) Överklagande av miljönämndens i Skellefteå kommun beslut angående Skellefteå kraft AB:s anläggning för kraftvärmeproduktion inom kv. Hallen, Hedensbyns industriområde (dnr ) (Svar från LST) h) Överklagande av miljönämndens i Skellefteå kommun beslut angående Skellefteå kraft AB:s anläggning för kraftvärmeproduktion inom kv. Hallen, Hedensbyns industriområde (dnr ) (Svar från LST) Miljönämndens beslut att tacka för informationen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KS 66 Dnr Yttrande över delbetänkandena Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation, SOU 2004:38, samt Kortare instanskedja och ökad samordning. Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation, SOU 2004:40. Sammanfattning Skellefteå kommun anser att tillståndsprövning enligt miljöbalken kan effektiviseras genom att skapa miljöprövningsdelegationer med egen organisation för beredning av ärenden. Det mest ändamålsenliga alternativet bedöms vara miljöbalkskommitténs alternativ 2, det vill säga där all tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter sker vid 3 5 st. miljöprövningsdelegationer. Skellefteå kommun delar också kommittéernas syn att en samordnad överprövning av miljöbalksärenden och vissa PBL-ärenden, i första hand bygglov, bör eftersträvas. Det kan med stor sannolikhet leda till större samsyn och kortare handläggningstider när ärenden behandlas enligt båda lagstiftningarna. Miljöbalkens nuvarande organisation för överprövning, s.k. miljödomstols- alternativet, bedöms vara det mest ändamålsenliga för en effektivisering av ärendehanteringen. Bakgrund Miljödepartementet har berett Skellefteå kommun möjlighet att yttra sig över två delbetänkanden; från miljöbalkskommittén Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation, SOU 2004:38, samt från PBL-kommittén Kortare instanskedja och ökad samordning Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation, SOU 2004:40. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett miljönämnden uppdrag att i samråd med byggnadsnämnden upprätta förslag till yttrande. I betänkandena behandlas olika alternativ för prövningsorganisationen, d v s vilken myndighet som ska tillståndspröva olika typer av verksamhet som första instans. Organisationen för överprövning behandlas också, d v s vilka myndigheter som ska pröva överklaganden i ärenden samt på hur många nivåer som ett ärende ska kunna överklagas.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Miljöbalkens prövningsorganisation Nuläge Idag är miljöfarlig verksamhet indelad enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) i A-verksamheter (ca 500 st. i Sverige idag) tillstånd prövas av miljödomstol. B-verksamheter (ca st) tillstånd prövas av länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen). C-verksamheter anmälan skall göras till kommunens miljönämnd. Därutöver kan nämnas att tillstånd till vattenverksamhet idag prövas av miljödomstolen och att täkter (ca st.) tillståndsprövas av länsstyrelsen. Alternativa förslag I delbetänkandet från miljöbalkskommittén föreslås olika alternativ för att miljöbalkens prövningsorganisation ska bli mer ändamålsenlig. Tre alternativ till prövningsorganisation presenteras Alternativ 1 innebär att prövningen av vattenverksamheter och A-verksamheter koncentreras till 3 5 miljöprövningsdelegationer. Var och en av dessa ska ha ansvaret för prövningen av vattenverksamheter och A-verksamheter inom ett geografiskt område motsvarande flera län. Indelningen skulle likna den som tillämpas för strukturfondsdelegationerna och den nya indelningen för förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Delegationerna ska verka med hög grad av självständighet i förhållande till länsstyrelserna, med fast anställd personal som på heltid sysslar med tillståndsprövning och med en egen beredningsorganisation. B-verksamheterna ska även fortsättningsvis prövas av länsstyrelsernas 21 miljöprövningsdelegationer. Alternativ 2 innebär att även flytta prövningen av B-verksamheterna till dessa 3-5 stora miljöprövningsdelegationer. All tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter skulle då ske vid dessa delegationer. Belastningen av B-ärenden på de 21 miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelserna varierar i dag kraftigt mellan olika län. I vissa län är antalet ärenden mycket litet vilket också innebär att det är svårt att hålla kompetens för en snabb och samtidigt rättssäker handläggning. En tillräckligt stor ärendetillströmning är en förutsättning för att en myndighet skall kunna bygga upp och behålla tillräcklig kompetens för ärendehandläggningen. Naturvårdsverket har nyligen lämnat in en rapport till regeringen med förslag som innebär en minskning av antalet B-verksamheter. Ca 1350 B-verksamheter

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 föreslås flyttas till C-nivån, d v s bli anmälningspliktiga till kommunen. Verket förespråkar också en ytterligare stegvis minskning av antalet tillståndspliktiga verksamheter. En sådan minskning av den individuella tillståndsprövningen till förmån för ökad användning av exempelvis generella föreskrifter skulle i sig kunna ge förutsättningar för administrativa förenklingar utan att hälso- och miljöskyddskraven begränsas. Utifrån önskemålen om effektivisering har även ett alternativ 3 med enbart en prövningsmyndighet utan direkt koppling till länsstyrelserna aktualiserats. Alternativet innebär att det vid sidan om dagens länsstyrelser och miljödomstolar inrättas en fristående helt ny myndighet för all tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter i landet. Sammanfattning: Tre alternativ till den nuvarande prövningsordningen för miljöbalken redovisas. Samtliga alternativ innebär att miljödomstolen befrias från förstainstansprövningar som överförs till förvaltningsmyndigheter. Samtliga tre alternativ sägs uppfylla direktivens krav på en renodling av domstolarnas roll och på en utjämning av skillnaderna mellan regelsystemen för prövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. När det gäller effektiviteten möjligheten att hålla den kompetens som behövs för korrekta och snabba beslut sägs den enligt det första alternativet vara oförändrad, för att i det andra respektive tredje stegvis öka jämfört med dagens organisation. Överprövning Direktiven för utredningen är att en framtida instansordning bör utformas med så få instanser som möjligt. Antalet nivåer i instanskedjan bör vara högst tre vid tillståndsprövning. Utredningens direktiv är att en framtida instansordning bör utformas med så få instanser som möjligt. Antalet nivåer i instanskedjan bör vara högst tre vid tillståndsprövning. Utredningen ser inte anledning att föreslå några större förändringar i organisationen för överprövning av de tillstånd som prövas enligt miljöbalken. Med utredningens förslag om att all tillståndsprövning skall ske i förvaltningsmyndighet som första instans, innebär det att Miljööverdomstolen blir slutinstans i samtliga miljömål. Instanskedjan blir därmed inte längre än i dag. För att förbättra möjligheterna till prejudikatbildning kan det i vissa fall finnas anledning att öppna för en prövning av Högsta domstolen.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Plan- och bygglagens prövningsorganisation Nuläge I princip alla PBL-ärenden prövas i dagsläget av kommunen. Det gäller allt från bygglov, bygganmälan och olika tillståndsärenden till översiktsplaner. Instansordningen för överprövningen beror på vilka typer av beslut som fattas. Vissa beslut har karaktären av riktlinjer, framförallt beslut avseende översiktsplaner. Dessa överprövas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning där kommunens beslut överklagas till länsrätt. Länsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och därefter till regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs till både kammarrätten och regeringsrätten. Beslut som fattas med stöd av PBL innebär i de flesta fall myndighetsutövning och följer då prövningsordningen för förvaltningsbesvär där kommunens beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser har getts en speciell instanskedja med i slutändan en ren politisk prövning. Dessa överklagas till länsstyrelsen och därefter till regeringen. För detaljplaner finns det en möjlighet att ansöka om rättsprövning hos regeringsrätten. Bygglov kan överprövas i fyra instanser först i länsstyrelsen, sedan i länsrätten därefter finns det möjlighet att överklaga till kammarrätten och slutligen regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs för de två sist nämnda. Förslag PBL-kommittén för tillsammans med miljöbalkskommittén fram två alternativa förslag för överprövning av vissa PBL-ärenden, i första hand bygglov. Det ena innebär en gemensam ordning för överprövning av ärenden enligt de båda lagstiftningarna. (Detta alternativ beskrivs nedan under nästa rubrik). Det andra alternativet från PBL-kommittén innebär en överprövning i förvaltningsdomstolar men kortad genom att instansen länsstyrelsen tas bort. Fördelen med modellen är att man kan säkra en domstolsprövning i ett tidigare skede jämfört med idag. Modellen ligger också i linje med en allmän strävan att avveckla specialdomstolar och förlägga tyngdpunkten i dömandet till första instans. Ärenden som prövas av regeringen, framför allt detaljplaner och områdesbestämmelser, kommer att behandlas i det fortsatta arbetet av PBLkommittén. Kommittéernas gemensamma alternativ för överprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Det gemensamma alternativet från både PBL-kommittén och miljöbalkskommittén innebär en samordning av överprövningen av ärenden enligt båda lagstiftningarna. Alternativet innebär att överprövningen av vissa

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 ärenden enligt plan- och bygglagen, främst bygglov, skulle ske i samma instanskedja som miljöbalkens ärenden d v s med länsstyrelse, miljödomstol och miljööverdomstol som överprövningsinstanser. Förslaget är en följd av PBL-kommitténs och miljöbalkskommitténs gemensamma övergripande synsätt som innebär att det behövs en ökad samordning mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. En gemensam instansordning vid överklaganden skulle vara ett första steg för att närma de båda lagstiftningarna till varandra. Även om den inte ger några konkreta samordningsvinster kan en gemensam instanskedja bidra till en större samsyn i prejudicerande fall, ökade möjligheter till en tidsmässig samordning av ärenden som prövas enligt båda lagstiftningarna och en ökad förståelse. Bygg- och miljökontorets synpunkter Miljöbalkens prövningsorganisation Dagens prövningsorganisation med miljöprövningsdelegationer vid varje länsstyrelse för tillståndsprövning av B-verksamheter samt prövning av A- resp. vattenverksamheter vid miljödomstolar har från tid till annan inneburit långa handläggningstider. Det kan delvis bero på att beredningen av ärenden, som gjorts av förvaltningsmyndigheterna, dragit ut på tiden. Delvis kan det också bero på bristande insikt från de sökande i vilka krav som ställs på underlagsmaterial m. m. vid tillståndsprövningar. Att som utredningen föreslår skapa miljöprövningsdelegationer med egen beredningsorganisation bör kunna effektivisera myndigheternas arbete. Det mest ändamålsenliga alternativet bedöms vara alternativ 2, dvs. där all tillståndsprövning av vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter sker vid 3 5 miljöprövningsdelegationer. En viktig aspekt är då att vidta åtgärder för att bibehålla möjligheterna till medborgarinflytande i tillståndsprövningarna jämfört med dagens situation med kortare avstånd till beredningsmyndigheten. Plan- och bygglagens prövningsorganisation Erfarenheterna med dagens system där länsstyrelsen är första instans för överprövning är goda. Den juridiska kompetensen kopplad till länsstyrelsens plan- och byggkompetens har överlag fungerat mycket bra. Utan denna kompetens på länsstyrelsen skulle det vara betydligt svårare för kontorets handläggare att få råd och stöd i juridiska frågor. De många instanserna totalt sett kan som kommittén framhåller ibland medföra att ärenden tar allt för lång tid. Andra oklarheter som prövningens omfattning och rätten att komma till tals tas upp först i slutbetänkandet. Av bland annat ovanstående skäl är miljödomstolsalternativet med länsstyrelsen som första instans att föredra. Överprövning samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen Skellefteå kommun delar utredningens syn att en samordnad överprövning av ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL), i första hand bygglov bör eftersträvas. Det kan med stor sannolikhet leda till större samsyn

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 och kortare handläggningstider när ärenden behandlas enligt båda lagstiftningarna. Gemensam överprövning kan bli ett första steg mot ökad samordning överhuvudtaget i prövningsärenden där de båda lagstiftningarna tillämpas. Den exakta instansordningen för en gemensam överprövning är inte avgörande men för att en tidsvinst ska bli följden förefaller miljöbalkens nuvarande organisation för överprövning mer ändamålsenlig än PBL:s med fler instanser. Ett villkor för det alternativet är att miljödomstolarna ges nytt namn och att kompetens för PBL-ärenden tillförs dem, vilket även tas upp i PBL-betänkandet. Sett ur ett medborgarperspektiv är det också viktigt att en samordning av lagstiftningarna kan medföra att onödig dubbelprövning undviks samt att förutsättningarna för att ett ärende ska bli färdigt samtidigt ur såväl PBL:s som miljöbalkens synvinkel ökar. Skellefteå kommun delar även utredningens syn att det etappvis finns möjligheter att gå vidare i samordningen. Om förslagen till förändringar utvärderas noggrant bör det bästa ur såväl plan- och bygglagens som miljöbalkens sätt att se kunna lyftas fram i det fortsatta arbetet och därigenom leda till bättre och enklare handläggning. Samråd Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna ovanstående skrivelse som förslag till yttrande, samt att överlämna beslutet till miljönämnden som i sin tur, efter sitt beslut översänder allt till kommunstyrelsen. Miljönämndens beslut att överlämna ovanstående skrivelse som förslag till yttrande över delbetänkandena SOU 2004:38 och SOU 2004:40. Henrik Sundén (m) och Lennart Gustafsson (fp) vill ha följande protokollsanteckning. På grund av ärendets korta remisstid, dessutom under sommaren, har jag som miljönämndsledamot inte haft möjlighet att sätta mig in i frågan. Arbetsutskottets förslag anlände sex dagar före nämndssammanträdet. Ett ändrat förslag utdelades på gruppmötet en timme före nämndssammanträdet. Ärendet kan inte bordläggas. Jag avstår därför att deltaga i detta beslut, som gäller en betydelsefull ändring av organisationen av miljötillståndsgivningen i landet.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Naturvårdsverket 67 Dnr Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd för buller från motorsportbano, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon ( till 2 kap miljöbalken ) (Naturvårdsverkets diarienummer: Rv) Naturvårdsverket önskar miljönämndens synpunkter över förslag till nya allmänna råd rörande bullrande ljudmiljöer vid motorbanor, halkövningsbanor etc. Bakgrund De gällande allmänna råden från 1975 behöver förnyas och anpassas till miljöbalkens 2 kap och de allmänna hänsynsreglerna. En översyn anses vara nödvändig. I remissen ingår en sammanfattning, förslag till verkets författningssamling, bilaga, konsekvensutredning samt ett underlag från de gamla råden från I detta ingår jämförelser med EG-direktiv och hur andra länder behandlar dessa frågor. Förslagets innehåll Följande riktvärden angivna såsom högsta momentana ljudnivåer i dba frifältsvärden bör enligt verket vara vägledande för bedömning av lämpliga bullerbegränsningar: Område Helgfri måndaglördag kl Bostäder för permanent boende och fritidshus Vårdlokaler Undervisningslokaler Friluftsområden 1) Högsta ljudnivå i dba fast, LAmax Kväll kl samt sön- och helgdagar kl Nattetid bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorsport- och bilprovningsanläggningar 1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelser är en viktig faktor. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter som t.ex. skjutbanor, skoterleder etc.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Värdena ska beräknas som frifältsvärden ( ej påverkade av reflexer från t ex husfasader). Förslaget innebär att vid motorbanor som har fler än 100 verksamhetsdagar med störande ljud per år bör 5 db lägre riktvärde än ovanstående tabellvärde tillämpas. En justering av tidsgränserna har också gjorts för verksamhet under dagtid som definieras till kl , jämfört med kl enligt nu gällande allmänna råd. Det anges även att arrangemang som orsakar stora bullerstörningar så långt som möjligt bör förläggas till mindre störningskänslig tid. Förslaget innebär även att fritidshusbebyggelse i detta sammanhang jämställs med permanentbebyggelse. Detta innebär en ökning av accepterad ljudnivå i fritidshusbebyggelse med 5 db jämfört med nu gällande råd. I förslaget till skyddsåtgärder ingår att såväl åtgärder på fordon som vid banan bör övervägas. Åtgärder på fordonen kan avse högre krav på avgasljuddämpning och i vissa fall förbud mot vissa fordonskategorier. Åtgärder vid motorbanan kan t ex avse bullervallar samt hantering av högtalare. Bygg- och miljökontorets synpunkter Bygg- och miljökontoret anser att det mesta i bakgrundsförslaget och remissförslagen kompletterar miljöbalkens regler på ett bra sätt. För att uppnå de nationella miljömålen måste de allmänna hänsynsreglerna och försiktighetsmått som beskrivs i de allmänna råden och konsekvensanalysen beaktas vid bedömningar av motorbanor i olika former. Bygg- och miljökontoret anser vidare att det är viktigt att enskilda tävlingar som sker mer sällan likt SM-tävlingar bör kunna bedömas på annat sätt, i enlighet med vad som nämns i förslaget till allmänna råd. Vidare så är bullermätningar och beräkningar inte beskaffade så att de kan ange eller säkerställa störningsgraden beroende på att tvåtaktare i olika former är mer störande än fyrtaktsmotorer p g a frekvenserna på motorljudet. I detta fall förväntas en ytterligare teknikutveckling för att minska störningarna av buller. Effektivare motorer bidrar även till lägre ljudnivåer. Beträffande motorernas utveckling är det också positivt med att alternativa bränslen blir allt vanligare inom motorsporten. Såväl myndigheter som branschorganisationer bör fortsättningsvis driva på en fortsatt utveckling mot tystare och renare motorer. I förslaget till allmänna råd bör också förtydliganden göras om hur man bedömer störande ljud från motorbanor - som punktkälla eller linjekälla i beräkningsmodeller och vid mätningar.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Kontoret anser även att det i råden bör framgå några enkla grundregler som gäller vid ljudstörningar, t ex sambandet mellan antalet startande och ljudnivån samt ljuddämpningen i förhållande till avståndet från bullerkällan. Det är också önskvärt att man i de allmänna råden försöker definiera enheten decibel så enkelt som möjligt. Råden bör också innehålla ett avsnitt om att störningsupplevelsen är subjektiv och individuell, och ge exempel på andra faktorer som kan påverka denna. Detta kan förenkla och göra det lättare att ta del av informationen. De allmänna råden bör också tydliggöra vikten av samråd, även om detta finns med i miljöbalken. Det finns oftast betydande resurser och kunskaper i berörda områden som måste tas till vara. Man bör t ex vid öppnande av en ny motorbana, utöver de samråd som hålls i samband med etableringen, även ha uppföljande samråd mellan verksamhetsutövare och andra berörda för korrigeringar och förbättringar. Arbetsutskottet föreslår miljönämnden besluta att lämna bygg- och miljökontorets synpunkter som yttrande över förslag till allmänna råd för prövning och vägledning rörande miljöhänsyn vid motorsportbanor, halkövningsbanor samt banor för provning av motordrivna fordon. Miljönämndens beslut I enlighet med arbetsutskottets förslag.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Berco Produktion AB BMK/EK 68 Dnr Begäran om nedsättning av tillsynsavgift Fastighet: CHARKUTERIET 3 Verksamhetsutövare: BERCO PRODUKTION AB Adress: PLASTVÄGEN SKELLEFTEÅ Inledning Företaget har efter att debitering av tillsynsavgift för innevarande år begärt omprövning av beloppet. Beloppet grundar sig på en tillståndsgiven volym för produktion av polyuretanplast. I dagsläget nyttjas inte tillståndet av företaget. Grund för debitering Företaget har ett tillstånd enligt miljöskyddslagen som medger en produktion om 70 ton polyuretanplastprodukter. Detta tillstånd ska ligga till grund för debiteringen enligt 17 i fullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Dessutom ska ett tillägg enligt 18 göras med 25 % för andra miljöfarliga verksamheter som finns utom huvudverksamheten. I detta fall har tillägget omfattat förbrukning av lösningsmedel men processförändringar har gjort att företaget numer ligger under förbrukningsnivån för fast avgift. Företagets klassning blir då B och det fastställda beloppet blir kr. Bygg- och miljökontorets bedömning Enligt 22 i fullmäktiges beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område får avgiften nedsättas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter. För närvarande finns ett tillstånd med villkor som ska följas upp av tillsynsmyndigheten. Gällande villkor är starkt kopplade till tillverkning av polyuretanplast och har låg tillämplighet på dagens verksamhet. Tillsynsbehovet med anledning av tillståndet är därmed reducerat. Företaget kan begära hos tillståndsmyndigheten att tillståndet hävs då det inte nyttjas. Verksamheten skulle då bli U-anläggning och tillsynsavgiften skulle då timdebiteras. Då tillståndsgiven verksamhet inte bedrivs bedöms tillsynsbehovet motsvara ca 30 % av tillsyn grundat på tillståndet. Det motsvarar ungefär 5 timmar/år.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Det skulle innebära att den årliga tillsynsavgiften med nuvarande timtaxa skulle bli 5 *800 kr = kronor. Enligt 19 kan nedsättningen bara ske för enskilt år. Om samma förutsättningar kvarstår 2005 får företaget återkomma med ny ansökan om nedsättning. Miljönämndens beslut att avgiften för 2004 ska motsvaras av 5 timmar.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 KLK/EK BMK/EK 69 Dnr Ekonomisk redovisning Budgetläget för bygg- och miljökontoret och dess nämnder per den sista juli 2004 redovisas. Kommentarer Verksamhet 8100 miljönämnd: Total nettokostnad ligger på 52% och kostnader för arbetskraft ligger på 65%. Anslag för 2004 ligger på kr och resultatet väntas balansera mot budget. Verksamhet 8200 Kalkningsverksamhet: Nettobudget ligger på kr och resultatet väntas balansera mot budget. Miljönämndens beslut att godkänna redovisningen.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KS KLK/EK 70 Dnr Budget 2005 med styrkort och plan Miljönämnden Ordförande: Seved Brännström Chef: Göran Åström Verksamhetens omfattning Miljömålsarbete Agenda 21 Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelstillsyn Djurskyddstillsyn Miljöövervakning Kalkningsverksamhet Nuläge De nationella och regionala miljömålen är vägledande i planeringen av miljönämndens verksamhet. Samtidigt fortlöper framtagandet av lokala miljömål för Skellefteå kommun som ska tillställas kommunfullmäktige under år Miljönämnden deltar i arbetet som referensgrupp till styrgruppen. Från och med år 2004 har Agenda 21-arbetet flyttats från kommunledningskontoret till bygg- och miljökontoret och förlagts inom miljönämndens verksamhetsområde. Inom tillsynsområdena, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel fortsätter arbetet med att få verksamhetsutövarnas egentillsyn att närma sig kraven i miljöbalk och livsmedelslagstiftning. Inom livsmedelstillsynen görs också försök med datorbaserade inspektioner med bärbara handdatorer. Djurskyddstillsynen har intensifierats och har under 2004 en inriktning mot mindre jordbruk. Hälsoskyddstillsynen har blivit mer projektbaserad med inriktning mot allergiförekomst och inomhusmiljö i skolan. Området miljöövervakning får en allt större betydelse i nämndens verksamhet i och med att underlag till miljömålsarbetet efterfrågas. Osäkerhet råder idag om organisation och resurser för genomförande av EU:s vattendirektiv. (se nedan) Kalkningsverksamheten sker fortfarande på länsstyrelsens uppdrag.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 På uppdrag av miljönämnden handlägger bygg- och miljökontorets energirådgivare ärenden om anmälan om värmepump. Ärendemängden har ökat markant under det senaste året. Antalet ärenden uppgick under första halvåret 2004 till 132 stycken vilket kan jämföras med 64 stycken under samma period 2003, d v s en fördubbling av antalet ärenden. En anledning torde vara de höga elpriserna. Aktuell utveckling och förändring Ett område där behov av utökade resurser på bygg- och miljökontoret kan bli aktuellt är när EU:s ramdirektiv för vatten ska genomföras. Direktivet trädde i kraft fr. o m årsskiftet 2003/04 men det praktiska arbetet har ännu inte påbörjats eftersom organisations- och resursfrågorna inte var lösta. Oklarhet råder bl. a om kommunerna kommer att tilldelas utökade resurser för arbetet. Utredningen har uppskattat att personalbehovet vid varje vattenmyndighet (5 st. i landet) kommer att uppgå till personer. På kommunal nivå ökar också ansvaret och arbetsuppgifterna för kontroll av vattenkvaliteten. Resursbehovet i Skellefteå har översiktligt beräknats av bygg- och miljökontoret till minst en tjänst för det tillkommande arbetet med vattendirektivets frågor. Enligt uppgifter från miljödepartementet kommer resursfrågan för vattendirektivets genomförande att behandlas i regeringens höstbudget. Agenda 21-arbetet har samlats under en och samma förvaltning. Detta innebär att bygg- och miljökontoret i stort kommer att vara mera involverat i detta arbete. Miljömålsarbetet har en naturlig koppling till Agenda 21. Allt bygger på frivilliga insatser där information och inspiration är grundpelare för att nå framgång. År 2005 kommer att innebära tätare kontakter med företag och allmänhet. Bland annat planeras ett miljöprojekt inriktat mot att stödja små och medelstora företag i sitt miljöarbete. Ett bra miljöarbete i företagen innebär marknadsfördelar på en allt mer miljömedveten marknad. Den sociala biten av Agenda 21 innebär under 2005 främst insatser i barnkonventionens anda. Planeringen går ut på att granska miljö- och andra konsekvensbeskrivningar utifrån ett barnperspektiv. Djurskydds- och livsmedelstillsynen föreslås i en skrivelse från Jordbruksdepartementet (Ds: 2004:11) stärkas och förbättras. Enligt förslaget ska en kommun som inte sköter tillsynen kunna tilldelas ett vite för att förmås att förbättra sitt arbete. Om kommunen inte förbättrar sin tillsyn trots att ett föreläggande med vite meddelats kan livsmedelsverket eller länsstyrelsen ta över tillsynen av vissa anläggningar. Om förslaget genomförs kommer det troligen innebära ökade krav på kommunen att utföra frekvent tillsyn vid fler anläggningar än vad som görs idag. Ett folkhälsopolitiskt program håller på att tas fram för Skellefteå. Arbetet leds av Folkhälsorådet och en arbetsgrupp med representanter från kommun och

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 landsting har dragit upp riktlinjerna för arbetet. Kommunens olika nämnder blir inblandade mer eller mindre i arbetet som organiseras i 11 st. arbetsgrupper. Varje grupp tar sig an ett av de nationella folkhälsomålen. Eftersom folkhälsomål och miljömål är nära förknippade med varandra lär miljönämnden vara en av de nämnder som blir mer engagerad i framtagandet av det folkhälsopolitiska programmet. Miljöbalkens prövningssystem för miljöfarliga verksamheter föreslås av naturvårdsverket och miljöbalkskommittén att förändras. Bland annat föreslår naturvårdsverket att av nuvarande tillståndspliktiga verksamheter i Sverige ska ca flyttas ned till anmälningsnivån. Det innebär att när en sådan verksamhet ska nystartas eller förändras ska kommunerna handlägga anmälningsärenden i stället för den tillståndsprövning som idag görs av länsstyrelserna. Samtidigt föreslås en enkel informationsplikt ersätta anmälningsskyldigheten för ca 100 verksamheter vilket ger en nettoökning av antalet anmälningspliktiga C-anläggningar med 1250 ( ). Vilken påverkan detta kan få för miljönämnden i Skellefteå är svårt att säga, men eftersom kommunen är rik på små och medelstora företag (troliga C- anläggningar) är det sannolikt att miljönämndens arbete med att pröva anläggningar vid nystart kommer att öka om förslaget genomförs. Täkter (grus-, berg-, och matjord m.m) föreslås i utredningen placeras in under miljöfarlig verksamhet. En konsekvens av detta blir att ansvaret för tillsyn och anmälningar hamnar hos kommunerna i stället för hos länsstyrelserna, vilket medför ett merarbete på kommunal nivå. Miljökvalitetsnormer finns idag för såväl utomhusluft som fiske- och musselvatten. Normerna kan förväntas innebära ökade krav på att nivåerna av olika föroreningar och andra parametrar i luft och vatten kontrolleras via mätning, provtagning etc. Detta kan innebära att miljönämndens resurser för miljöövervakning anlitas mer än tidigare. Ett förslag är ute på remiss om huruvida länsstyrelsen ska samordna kommuners luftövervakning via ett luftvårdsförbund. Sammanfattning Kommande förändringar i miljönämndens ansvarsområde med vattendirektivets genomförande och förändringar i miljöbalkens regler för prövning, kan innebära ökat ansvar och ökade arbetsuppgifter. Driftbudget, tkr Årsbudget 2005 Plan 2006 Plan resultat 2003 Intäkter Kostnader Nettokostnad

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer