Die Energiewende. Den tyska energiomställningen. Annika Steele och Malin Niemi. FORES Policy Paper 2013:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Die Energiewende. Den tyska energiomställningen. Annika Steele och Malin Niemi. FORES Policy Paper 2013:2"

Transkript

1 Die Energiewende Den tyska energiomställningen Annika Steele och Malin Niemi FORES Policy Paper 2013:2

2 Om författarna Annika Steele har en kandidatexamen i statsvetenskap och historia från University of Manchester och var praktikant på FORES miljöprogram under hösten För närvarande läser hon en masters i statsvetenskap vid Freie Universität i Berlin med inriktning mot internationella miljö- och rättvisefrågor. Malin Niemi studerar pol. kand med nationalekonomi som inriktning vid Uppsala universitet och har praktiserat på FORES miljöprogram våren 2013.

3 Innehåll 1. Inledning En överblick Bakgrund Tysklands energimarknad Energiewende Expanderingen av förnybara energislag EEG- lagen och inmatningstarifferna Utbyggnad av elnäten Ett europeiskt perspektiv Ett energieffektivare Tyskland Behovet av energieffektivisering Reformer och incitament Den tyska debatten Elpriserna För mycket solenergi? För mycket kolkraftverk? Slutsatser Referenser

4 1. Inledning Medan länder som Kina, Indien, Ryssland, USA och Sydkorea väljer att satsa ytterligare resurser på kärnkraft så gör Tyskland, Europas största ekonomi och energimarknad, tvärtom. Motståndet mot kärnkraften har funnits länge i landet men det var först efter kärnkraftskatastrofen 2011 i Fukushima, Japan, som Tyskland beslutade att bli helt fritt från kärnkraft Tysklands energiomställning, kallad die Energiewende, är den största energiomställningen ett industriland har genomfört. Energiewende innebär att landet inte bara ska avveckla sin kärnkraft utan att landet på sikt även ska gå från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Det ursprungliga målet, att Tyskland ska minska utsläppen av växthusgaser från års nivåer med 40 procent fram till 2020 finns kvar. Även målet att minska utsläppen med 80 procent fram till Energiewende är alltså fokuserad på landets mål om förnybarhet vad gäller energi och energieffektivitet. Tysklands klimatmål ska med andra ord nu nås utan kärnkraften, som 2010 stod för 23 procent 2 av den totala energianvändningen i Tyskland 3. Tyskland har på mycket kort tid lyckats ställa om till en allt större förnyelsebar energiproduktion, vilket har slagit både Tyskland och världen med häpnad. År 1998 låg den förnyelsebara energiproduktionen under 6 procent av den totala energi- produktionen. År 2012 hade andelen stigit till 22 procent. Men omställningen är också mycket ifrågasatt, bland annat då nya kol- 1 SvD Näringsliv (2012) En jätte gör helt om, The Economist (2012) Energiewende, SvD ledare (2013) Sluta slösa pengar på dyr vindkraft 2 PÖYRY (2013), The Economist (2012) Don t mention the atom 3 Detta kan jämföras med Sveriges andel på 44 procent samma år (Statens energimyndighet, 2010) 4

5 kraftverk byggs och eftersom en stor del av kostnaderna för Energiewende bärs av de tyska hushållen. Men trots den växande kritiken tror majoriteten av den tyska befolkningen att Energie- wende är nödvändig för att landet ska kunna uppnå sina klimat- mål 4. Syftet med denna rapport är att redogöra för Tysklands energiomställning genom att sammanfatta den tyska debatten kring Energiewende. Några av frågorna som ofta dyker upp i den tyska debatten kommer att tas upp i denna rapport: Är vägen till en ny energipolitik för dyr och mödosam, särskilt för konsumenterna? Borde förbundsregeringen fortsätta stödja omställningen till förnybara energikällor eller låta marknaden sköta det? Hur ska elnätens kapacitet utökas? Hur ska man säkra energiförsörjningen när kärnkraften läggs ner? Beslutet att avveckla kärnkraften och hur det eventuellt påverkar chansen att nå de övriga målen kommer inte att diskuteras. Istället ligger fokus på de centrala delarna i omställningen, hur det har fungerat, vilka fördelar och nackdelar omställningen fört med sig, samt hur resultaten hittills sett ut. Förhoppningen är att ge en insikt i Energiewende, då Sverige och omvärlden eventuellt kan lära sig av det tyska exemplet. Rapporten är uppdelad i 6 delar. Del 2 diskuterar bakgrunden till Energiewende samt Tysklands energimarknad. Del 3 diskuterar expanderingen av förnybara energislag, för att sedan gå vidare till energieffektiviseringen i del 4. Del 5 tar upp den tyska debatten kring energiomställningen och del 6 avslutar rapporten med en sammanfattande slutsats. 4 The Environmental Magazine (2012) Germany s Renewable Energy Gamble, German Energy Blog (2013) 5

6 2. En överblick 2.1 Bakgrund Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 och med Tjernobylolyckan i minnet röstade 85 procent av den tyska befolkningen för en gradvis avveckling av kärnkraften fram till Redan månaden efter omröstningen stängdes åtta äldre kärnkraftverk ned, motsvarande cirka 8 gigawatt (GW) 6 nukleär- kapacitet 7. Detta räcker till att försörja cirka 6 miljoner hushåll med el, under ett givet ögonblick 8. De återstående nio kärnkraft- verken kommer avvecklas fram till 2022, vilket innebär att ytterligare 10 GW kommer att försvinna 9. Beslutet om avvecklingen genomdrevs med Tysklands förbundskansler Angela Merkel i spetsen, som då helt och hållet ändrat åsikt i frågan. År 2010, bara ett år innan beslutet om avveckling, hade Merkel nämligen lagt förslag på att istället utöka livstiden för kärnkraftsreaktorerna med i genomsnitt 12 år, fram till mitten av talet 10. Tysklands omställning till förnyelsebar energi kan delas upp i två delar. Dels behövs en expandering av de förnybara energislag som redan finns. Elnät måste byggas och vindkraftverk och solpaneler måste installeras. Den andra delen av omställningen innebär att 5 Nationalencyklopedin, Tjernobylolyckan watt = 1 kilowatt kilowatt = 1 megawatt megawatt = 1 gigawatt gigawatt = 1 terawatt. Ett kärnkraftverk som har en gigawatts kapacitet producerar en gigawatt el när den är i full gång. Om det körs i en timme, har den producerat en gigawattimme (GWh). Dock används sällan den fulla potentialen. (Energy Transition, The German Energiewende, odaterad) 7 Buchan (2012) s Cleanenergyauthority.com (2011) California reaches milestone - 1 gigawatt of installed solar power 9 Förbundsministeriet för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet (2011) s. 10, Buchan (2012) s Gawel, Struntz och Lehmann (2012) s. 4, Sveriges radio (2013) Hur går det för Tysklands energiomställning? 6

7 användningen måste effektiviseras, mindre energi måste gå åt vid samma förbrukning 11. Tabell 1. Nuvarande situation och huvudsakliga mål inom Energiewende Minskning av växthusgasutsläpp (mot 1990) - 25,50 % - 40 % - 55 % - 70 % - 80 till - 95 % Expandering av förnyelsebar energi Andel i totala energianvändningen 12.6 % 18 % 30 % 45 % 60 % Andel i totala elektricitetsanvändningen 22.9 % 35 % 50 % 65 % 80 % Energieffektivisering Minskning av primärenergianvändning (mot 2008) - 6 % - 20 % - 50 % Minskning av elektricitetsanvändning (mot 2008) % - 10 % - 25 % Minskning av totala energianvändningen transportsektorn (mot 2005) % - 10 % - 40 % Källa: Buchan (2012), Agora (2013) års siffror är tagna från BMU (2013) Fram till 2020 har Tyskland som mål att minska sina växthusgasutsläpp med 40 procent vilket kan jämföras med EUs mål på 20 procent. För förnyelsebar energi har Tyskland antagit samma mål som EU, det vill säga att 18 procent av den totala energiproduktionen ska utgöras av förnyelsebar energi Tysklands mål för energieffektivisering är att förbrukningen av primärenergi 12 ska falla 20 procent under 2008 års nivåer fram till 2020 och med 50 procent till Dessutom ska användningen av el minska med 10 procent under 2008 års nivåer fram till 2020 och med 25 procent fram till (för en 11 The Economist (2012) Energiewende 12 Primärenergi är den mängd energi som tas in ett försörjningssystem, i motsats till den "användbara energin" som återstår till konsumenterna. De ton kol som matas till ett kolkraftverk motsvarar primärenergi, medan den el som lämnar anläggningen motsvarar sekundär energi. Exempelvis förbrukar ett kolkraftverk med en effektivitet på 40 procent, 2,5 gånger mer primärenergi än det producerar i form av el (sekundär energi). För vindkraft och solenergi, är det ingen skillnad mellan primär och sekundär energi (Energy Transition, The German Energiewende (odaterad) Glossary ) 13 Buchan (2012) s.2 7

8 sammanfattning av Tysklands huvudsakliga mål inom Energiewende samt det nuvarande läget, se tabell 1). 2.2 Tysklands energimarknad Tyskland, som största energimarknad i EU, har en årlig toppbelastning på över 85 GW. Med toppbelastning menas den maximala efterfrågan på energi som inträffar inom ett år 14. Motsatsen till toppbelastning är basbelastning, alltså den lägsta mängd energi som konsumeras i Tyskland under ett år. Basbelastningen ligger kring GW i Tyskland 15. Ett kärn- kraftverk motsvarar cirka 1 GW, eller två koleldade kraftverk, och är tillräckligt med energi för att försörja cirka bostäder under ett givet ögonblick 16. Viktigt att notera är att 1 GW kärnkraft kan producera 3-7 gånger mer el per år än 1 GW sol- eller vindel. Detta eftersom kärnkraften kan kontrolleras, i den meningen att kraftverksoperatörerna kan påverka produktionen, och gå på full effekt konstant, medan solceller och vindkraftverk är beroende av väderförhållanden vilket innebär att elproduktionen är okontrollerbar 17. Priserna på Tysklands elmarknad bestäms av en så kallad meritordning, där den billigaste elen, det vill säga den med lägst driftskostnad, används först. Allt eftersom konsumtionen ökar används därefter el med högre drifts- kostnader för att täcka efterfrågan. El som genereras från vindkraft och solenergi är i meritordningen billigast eftersom dessa (trots att de kännetecknas av höga investeringskostnader) har nära noll bränslekostnader och låga driftskostnader. Väl i drift med en marginalkostnad nära noll, har därför produktionen av 14 IEA (2013) 15 Agora (2013) s Cleanenergyauthority.com (2011) California reaches milestone - 1 gigawatt of installed solar power 17 Dagens Nyheter (2012) Solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid 8

9 ytterligare en kilowattimme vind- eller solkraft i stort sett ingen merkostnad. Näst billigast är el från vattenkraft, därefter el från kärnkraft, sedan el från brunkol, och beroende på koldioxid (CO2) och bränslepriser, el från stenkol och gaseldade kraftverk. Det dyraste kraftverket som behövs för att täcka den rådande efterfrågan, det marginella kraftverket, bestämmer sedan priset på elmarknaden 18. En betydande effekt av Energiewende och åren fram till besluten om energiomvändningen är att el- oligopolet i landet har brutits upp. Länge har fyra stora företag, E.ON, RWE, EnBW och svenska Vattenfall, dominerat elproduktionen. Men dessa företag är i stort sett frånvarande i den förnybara sektorn och äger tillsammans bara en andel på cirka 7 procent. Istället äger enskilda individer 40 procent av den förnybara kapaciteten, olika energiaktörer 14 procent, bönder 11 procent, finansiella företag 11 procent, energiintensiva industriföretag 9 procent, och små regionala- och internationella energibolag 7 procent 19. Tabell 2. Tysklands energimix (avrundad andel i % av den totala energiproduktionen) År Brunkol Vind 8 7 Förnyelsebart Bioenergi 5 6 Stenkol Sol 3 5 Kärnkraft Vattenkraft 3 3 Naturgas Geotermisk energi 1 1 Källa: German Energy Blog (2013, 2011) 2.3 Energiewende Trots Merkels beslut att stänga reaktorerna 2011 så råder det ingen akut obalans mellan utbud och efterfrågan på energi i 18 Agora (2013) s. 20, Reuters (2013) Analysis: Renewables turn utilities into dinosaurs of the energy world 9

10 Tyskland. Efter att de åtta kärnkraftverken stängts ner, så kvarstod ändå en produktionskapacitet på cirka 100 GW, alltså fortfarande en bra bit över landets toppbelastning på kring 85 GW 20. Detta betyder att Tyskland fortfarande har en god marginal för en säker energiförsörjning. Men år 2022 så uppskattas det behövas ytterligare 17 GW, för att garantera energiförsörjningen 21. Detta eftersom de 9 kärnkraftverken som idag kvarstår då kommer att vara avvecklade. Utöver de cirka 10 GW som då försvinner kommer även behovet av reservkapaciteten växa. Detta eftersom en allt större andel av energiförsörjningen kommer produceras av okontrollerbara energikällor som förlitar sig på väder- förhållanden. Reservkapacitet är ett mått på den tillgängliga energikapaciteten utöver den kapacitet som behövs för att möta toppbelastningen 22. Inför vintern 2012 så hade Tysklands nät- operatörer sammanlagt 2,5 GW i reservkapacitet. Reservkapacitet kan alltså liknas vid en säkerhetsmarginal, ifall något oväntat skulle hända, såsom en ovanligt kall vinter 23. Hur balansen mellan tillgång och efterfrågan och därmed behovet av reservkapacitet utvecklas beror på flera faktorer. Däribland hur snabbt havsbaserad vindkraft kan utvecklas, hur priset på gas utvecklas, huruvida nya kolkraftverk byggs eller inte, hur mycket förnybar el som kan genereras från biomassa, hur mycket överskottsel som kan lagras och i vilken takt elnäten hinner byggas ut och uppgraderas 24. Idag ligger investeringsfokus inom energiomställningen på sol- och vindenergi som 2012 stod för 5 respektive 7 procent av den tyska energiförsörjningen 25. Bioenergi stod 2012 för cirka 6 20 Buchan (2012) s Pahl (2013), OECD (2012) s EnergyVortex.com, Energy Dictionary (odaterad) 23 ICIS (2012) Germany secures 2.5GW of winter reserve electricity capacity 24 Buchan (2012) s Se tabell nr 2 10

11 procent av den tyska energiförsörjningen, men tillväxtpotentialen är till en viss del begränsad. Det beror på att jordbruks- och skogsarealen är relativt liten och användningen av trä och energigrödor i energisystemet konkurrerar direkt med många andra potentiella markanvändningsområden. Dessutom är biomassa en relativt dyr energikälla för elproduktion, vars kostnader har ökat snarare än minskat under de senaste åren. Vidare står vattenkraft och geotermisk energi för 3 respektive 1 procent av den tyska energiproduktionen 26. Med ett fokus på sol- och vindenergi krävs det, förutom reservkapacitet, även en betydande flexibilitet i Tysklands energisystem eftersom väderförhållanden fluktuerar. Med flexibilitet menas att när solen går i moln eller vinden slutar blåsa måste de kontrollerbara fossila kraftverken kunna reagera på dessa förändringar snabbt, oftast på bara några minuter. Om förnybar energi står för 50 procent av den tyska energiförsörjningen, måste man räkna med extremfall där belastningen, som måste täckas av reglerbara, fossila kraftverk, kan öka med ca 40 GW 27 inom loppet av fyra timmar. Behovet av denna nivå av flexibilitet kommer att skapa helt nya utmaningar för energisystemen i framtiden 28. Eftersom det i Tyskland anses vara helt uteslutet att importera elektricitet från utländsk kärnkraft, kommer omställningen till förnyelsebar energi underlättas av kolkraftverk. Detta är mycket kontroversiellt eftersom kol är den överlägset mest förorenande källan vid energiproduktion eftersom mer växthusgaser produceras per kilowattimme än hos något annat fossilt bränsle 29. Kol frigör ca 0,3 kg CO2 per kilowattimme (kwh) 30 jämfört med 26 Agora (2013) s GW är ungefär 40 % av den installerade maxkapaciteten i Tyskland 2011 (Buchan (2012) s. 23). 28 Agora (2013) s The Economist (2012) Europe s dirty secret, the unwelcome renaissance 30 Se fotnot 6 för skillnad mellan kwh och GW. 11

12 0,25 för olja, 0,19 för naturgas och 0,055 för vedeldning 31. Men den förnybara energin kommer att minska behovet av fossila bränslen. När förnybara energislag står för 40 procent av Tysklands energiförsörjning kommer endast 10 till 25 GW 32konventionella energikällor behövas. Detta motsvarar ca produktionstimmar per år 33. År 2012 hade brunkol ökat en hel procentenhet till att utgöra 25,6 procent av den tyska elproduktionen och är idag den största energikällan. Samma år ökade stenkol med 0,6 procentenheter till 19,1 procent. Därmed utgör kol energi från olika typer av kol cirka 44,7 procent av den tyska elproduktionen. Regeringen har under de senaste 40 åren subventionerat kolbranschen, vilket i sin tur har förhindrat tyska nedläggningar av kolgruvorna. Regeringen har sagt att dessa subventioner kommer att upphöra Sedan sekelskiftet fram till 2011 har den årliga kolanvändningen minskat med 85 terawattimmar (TWh) årligen 35. Trots att Tyskland ökade sin användning av både sten- och brunkol 2012 över 2011 års nivåer, med 5,1 procent, så är detta fortfarande lägre än under något år , och ungefär lika med 2008 års nivåer 36. Samtidigt har oljeanvändningen under minskat med drygt 200 TWh årligen, gasanvändningen med cirka 75 TWh och kärnkraftselen med 70 TWh. Vidare så har den förnybara elen ökat med cirka 105 TWh. Så förutom att ersätta 70 årliga TWh kärnkraft har Tyskland fram till 2011 även ersatt 35 TWh fossil energi. Dessutom har Tyskland energieffektiviserat eftersom en TWh producerad med vind- eller solenergi, motsvarar två eller tre TWh fossil energi, räknat som primärenergi BioEnergy Explained (odaterat) GW är ungefär % av den installerade maxkapaciteten i Tyskland 2011 (Buchan (2012) s. 23). 33 Agora (2013) s The Globalist (2013) Germany s Energiewende: What have we learned so far?, PÖYRY (2013) s Dagens Industri (2013) Debatt: Tysk omställning minskar fossilenergi 36 Energy Transition, The German Energiewende (2013) The German coal myth 37 Dagens Industri (2013) Debatt: Tysk omställning minskar fossilenergi 12

13 Dock så ökade Tysklands växthusgasutsläpp med 1,6 procent under 2012, främst på grund av den ökade kolförbränningen. Tyskland framhåller ändå att de fortfarande har uppfyllt de mål som finns inom ramen för Kyotoprotokollet eftersom landet har minskat sina växthusgasutsläpp med 25,5 procent jämfört med års nivåer 38. Kyotoprotokollet från 1997 slog fast att Tyskland skulle minska växthusgasutsläppen med 21 procent jämfört med års nivåer mellan År 2008 uppnådde Tyskland målet när utsläppen hade minskat med 23 procent 39. Trots att kolkraftverk släpper ut en och en halv till två gånger så mycket koldioxid som gaseldade kraftverk så har Tyskland i större utsträckning valt kol framför gas. Detta anses framförallt bero på att kostnaden för att producera el med gaseldade kraftverk är betydligt högre än för koleldade kraftverk. En större användning av gaskraft skulle därför innebära ökade elpriser The Local Germany s news in English (2013) Greenhouse gases rise as Germany burns coal 39 PÖYRY (2013) s SpiegelOnline (2012): Flexible Fossils: A New Role for Coal in German Energy Revolution 13

14 3. Expanderingen av förnybara energislag 3.1 EEG-lagen och inmatningstarifferna För att stödja den förnybara elproduktionen introducerade Tyskland redan 1991 en typ av subventionslagstiftning kallad Stromeinspeisungsgesetz (StrEG). Bokstavligen betyder detta lagen om inmatning av el till nätet och är ursprunget till uttrycket "feed- in tariff (inmatningstariff) som denna typ av subvention kallas 41. StrEG- lagen gjorde att producenter av förnybar energi var garanterade ett lägstapris för sin förnybara el. Subventionen motsvarade procent av konsumentpriset 42 vilket kopplade subventionen till marknaden 43. Dock så resulterade detta i en viss osäkerhet på grund av det fluktuerande konsumentpriset, vilket gjorde bankerna och investerare motvilliga att låna ut pengar till producenter av förnyelsebar energi. År 2000 infördes därför en ny typ av tariff, kallad Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), lagen om förnybar energi, som då gick ifrån relationen till marknaden. Tyska miljöministeriet uppger att fler än 50 länder, med Tyskland som exempel, har introducerat subventioner som liknar EEG- lagen 44. Skillnaden mot StrEG- lagen från 1991 blev att varje typ av förnyelsebart energislag, exempelvis vindkraft eller solceller, fick en given inmatningstariff. 41 Buchan (2012) s Gawel, Struntz och Lehmann (2012) s Denna tariff ansågs generös eftersom en stor del av de tyska elpriserna är konsumentskatter vilket innebär att konventionella elproducenter fick betydligt mindre än procent av konsumentpriset för sin el (Buchan, 2012 s.13) 44 Buchan (2012) s

15 Tarifferna varierar inte endast beroende på energislag utan även beroende på projektets storlek, ansökan och resursåtgång. Vidare baseras de på kostnadsuppskattningar för de nästkommande 20 åren och är konstruerade så att de minskar över tid. Att tarifferna minskar över tid beror på ett antagande om att producenterna kommer att få mer erfarenhet och göra teknologiska förbättringar, vilket gör förnybar energiproduktion alltmer konkurrenskraftig och investeringsvänlig gentemot fossila energikällor 45. De senaste åren har tekniken förbättrats kontinuerligt. För tio år sedan kompenserade regeringen producenter med cent var för en kwh förnybar el, nu ligger kompensationen på cent per kwh 46. Inmatningstarifferna är skyddade av avtalsrätten i Tyskland, vilket innebär att om staten försöker sänka redan utsatta subventioner så bryter staten mot lagen. Att sänka tarifferna för nya projekt är därmed det enda sättet för staten att dra ned på subventionerna, vilket är en av orsakerna till att förnybara energikällor idag är en stor investeringskälla 47. Något som också har bidragit till investeringsboomen i förnyelsebar energi är att EEG- lagen ger två garantier till nätoperatörerna: den mängd förnyelsebar energi som produceras ges både prioritet i elnäten och en säljargaranti, det finns alltså ingen risk för att den producerade elen inte blir såld Utbyggnad av elnäten Elnäten i Tyskland drivs av fyra stora privata operatörer; holländska TenneT, Amprion, 50Hertz och Transnet BW. Näten tillhörde tidigare E.ON, RWE, EnBW och Vattenfall, men enligt 45 Buchan (2012), s. 13,14 46 Die Zeit (2012) Die Preissteigerung ist überschaubar 47 Buchan (2012) s Buchan (2012) s

16 europeisk konkurrenslagstiftning var elbolagen tvungna att sälja näten till fristående nätoperatörer, så kallade stamnätsföretag. Stamnätsföretagen innehar en viktig roll i Energiewende eftersom de ansvarar för utbyggnaden av elnäten och ser till att systemet är tekniskt stabilt 49. Tysklands matchade inte sina ambitioner om förnyelsebar energi med den nödvändiga elnätsutbyggnaden ens före beslutet om Energiewende. Dessutom ställer förnyelsebar energi extra krav på behovet av elnät. Bland annat eftersom produktionen ofta är mer utspridd än hos de fossila kraftverken. För tillfället finns det inte tillräckligt med kapacitet i de tyska elnäten och det har hänt att Tyskland har behövt transportera sin el från norr till söder via grannländer som Polen och Tjeckien i öst och Holland i väst. Detta har varit allt annat än populärt hos grannarna. Holland har exempelvis nu infört restriktioner för hur mycket tysk el som får transporteras via landets elnät 50. Under vintern 2011/2012 nådde elförsörjningen många gånger ett kritiskt läge med många strömavbrott. I februari 2012 misslyckades TenneT med att transportera tillräckligt med el från norr till söder, där många av de avvecklade kärnkraftverken fanns, och blev då tvungna att importera reservel från Österrike 51. Denna vinter hade Tyskland laddat upp med en reservkapacitet på 2 GW 52. År 2000 fick den halvstatliga tyska energiagenturen Dena (Deutsche Energieagentur) uppgiften att beräkna landets behov av elledningar eftersom utbyggnaden av elnäten inte växt i samma takt som den förnyelsebara energin. I sin första studie från 2005 drog Dena slutsatsen att Tyskland behövde expandera sitt högspänningsnät 53 med 850 km 54. År 2010 hade endast 90 km 49 Buchan (2012) s Buchan (2012) s. 19, Buchan (2012) s ICIS (2012) Germany secures 2.5GW of winter reserve electricity capacity 53Lågspänningsnät kan transportera högst 1000 volt växelspänning eller 1500 volt likspänning och allt där över 16

17 byggts 55. I Denas andra studie från 2010 reviderades tidigare resultat när utbyggnadsbehovet fram till 2020 nu uppskattades till 3600 km högspänningsledningar utöver existerande nät, till en kostnad av nästan en miljard euro 56. Samtidigt rapporterar Tysklands federala nätagentur BnetzA och kartellmyndigheten Bundeskartellamt i en gemensam rapport, att under 2011 byggdes endast 214 km (12 procent) av de 1834 km nya elledningar som getts högsta prioritet 57. Utöver en utbyggnad av elnäten behövs även renoveringar av de befintliga elnäten. Officiella uppskattningar visar på att 20 miljarder euro kommer att behöva investeras inom de närmsta 10 åren för att uppgradera elnäten 58. De flesta elnät är byggda för en jämn tillförsel av ström, som kol, olja, kärnkraft och naturgas genererar. Blåser det mycket samtidigt som solen skiner kan det leda till att ett nät blir överbelastat eftersom nätet inte har den kapacitet som krävs för att kunna transportera all el som genereras för stunden 59. Så kallade smarta elnät är en lösning på detta problem och under uppsikt av regeringen så testades smarta elnät i sex områden runt om i Tyskland Med hjälp av dessa smarta elnät så minskade hushållens elförbrukning med 13 procent och elkostnaderna med 8 procent 60. Smarta elnät bygger på ett digitalt nätverk som knyter samman decentraliserade leverantörer och kunder via Internet, och matchar sedan den tillgängliga effekten vid varje given tidpunkt med konsumenternas behov. Dessutom, i motsats till ett centralt kraftverk, kan effekt tillföras även ute i nätet. Detta tillåter transporteras av högspänningsnät. Likström är en elektrisk ström som alltid har samma riktning och som alltid är lika stor, till skillnad från växelström som både byter riktning och storlek. Volt är den enhet man mäter elektrisk spänning med (Midas, odaterat, Växelström och likström ). 54 Dena (2005) s Buchan (2012) s Dena (2010) s BnetzA och tyska kartellmyndigheten (2012) s Energy Transition, The German Energiewende (2013) Germany s Energiewende: What Have We Learned So Far? 59 Affärsvärlden (2013) Tysklands kraftlösa omställning, Buchan (2012), s German Energy Blog (2012) Smart Grid Pilot Projects in Germany First Project Completed 17

18 exempelvis konsumenter med sol- paneler på sina tak, att även vara producenter på elmarknaden Ett europeiskt perspektiv En energiomställning på europeisk nivå borde leda till betydande besparingar, både när det kommer till kostnader och energiproduktion. Anledningen är att skillnader på utbudssidan samt efterfrågesidan mellan regioner blir mer fördelaktiga med en större geografisk diversifiering av energisystemet. Desto större geografiskt område som täcks, desto mer minskar behovet av flexibilitet, och därmed också användningen av fossila bränslen som utgör reservenergin 62. Belastningskurvan på efterfrågesidan, som ofta är daglig och säsongsbetonad, skulle kunna jämnas ut på grund av skillnader mellan enskilda medlemsstater och regioner och därmed resultera i en lägre total genomsnittlig toppbelastning. Detta skulle i sin tur leda till lägre kostnader eftersom marginalkostnaden för att möta energiefterfrågan vid en toppbelastning är hög 63. Samma sak gäller utbudssidan eftersom regionala skillnader i vind och sol balanserar den fluktuerande energiproduktionen. Exempelvis skulle en europeisk utbyggnad av elnäten kunna optimera produktionen med solenergi från syd och vindkraft från norr. Då skulle även ett eventuellt överskott kunna säljas till europeiska grannar istället för att lagras eller gå till spillo. År 2020 uppskattas överskottet kunna uppgå till 22 GW under vissa timmar i Tyskland och 2030 skulle överskottet kunna uppgå till 41 GW. Om detta krav på flexibilitet skulle mötas enbart genom lagringsmöjligheter, skulle det vara mycket kostsamt eftersom de flesta av dessa anläggningar skulle användas väldigt sällan 64. I en studie av KEMA och Oxford Economics, uppskattas 61 The Environmental Magazine (2012) Germany s Renewable Energy Gamble 62 Agora (2013) s Living Economics (undated) Load Pricing 64 Agora (2013) s

19 ett europeiskt elnätssystem minska användningen av reservenergi med hela 40 procent 65. Under de tre första kvartalen under 2012 exporterade Tyskland mer el än vad landet någonsin gjort förut, totalt 12,3 TWh. Holland har varit den främsta importören av tysk energi eftersom landet valt att periodvis stänga av sin elproduktion till förmån för den billiga elen från Tyskland. Däremot har Tjeckien börjat installera utrustning vid den tyska gränsen för att kunna strypa sin tyska elimport när det blåser som mest eftersom deras nät inte klarar av belastningen 66. En annan möjlig följd av ett europeiskt samarbete är att marknadspriset på el skulle kunna jämnas ut, och på så vis bidra till en säkrare energiförsörjning genom att hålla vissa elproducenter kvar på marknaden. Allteftersom Energiewende ökar andelen förnybara energikällor, kommer drifttimmar för fossila kraftverk att minska, särskilt för gaseldade- och stenkolskraftverk som vanligtvis ligger bakom brunkolskraftverk i den tidigare nämnda meritordningen. År 2020 kommer Tyskland att producera ungefär dubbelt så mycket el från vind och sol som resten av EU och eftersom dessa energikällor har marginal- kostnader som ligger nära noll kommer marknadspriset för el att minska. Detta är en effekt som märks av mitt på dagen idag. När detta händer så skulle efterfrågan från omgivande länder kunna hjälpa att driva upp priserna och därmed lönsamheten för producenterna, eftersom högre efterfrågan leder till högre priser. Omvänt så kan energi från grannländerna flöda in i Tyskland när det är molnigt och lite vind, vilket skulle kunna dämpa de då stundvis höga elpriserna i Tyskland ECF (2010) s. 59 ff. 66 Ny Teknik (2012) Tysk elexport slår rekord 67 Agora (2013) s. 21, 30 19

20 Det har också diskuterats om EEG- lagen är överflödig på grund av dess interaktion med den europeiska utsläppshandeln (EU ETS). I och med övergången till förnybara energikällor, minskar energisektorns behov av utsläppsrätter vilket i sin tur leder till att andra sektorer kan släppa ut mer och ändå hålla sig inom utsläppstaket. I detta fall skulle ett av de huvudsakliga syftena med Energiewende urholkas, eftersom möjliga utsläpps- minskningar inom energisektorn elimineras. Men Tyskland har justerat sitt nationella utsläppstak för att förhindra utsläpps- ökningar i andra sektorer och för att säkerställa att EEG tillåter för utsläppsminskningar 68. Detta styrker påståendet att EEG och EU ETS snarare kan komplettera varandra och att EEG är nödvändig eftersom den minskar den snedvridna konkurrensen mellan fossila bränslen och förnybara energikällor. Fossila bränslen, såsom kol, har som tidigare nämnts länge tjänat på en rad subventioner. Bara i Tyskland fick kolindustrin nästan två miljarder i subventioner under Vind- och solenergi kan inte inbringa tillräckligt med intäkter för att täcka den genomsnittliga kostnaden för den initiala investering som krävs eftersom marginalpriset kommer att vara lägre än marknads- prisgenomsnittet när vinden blåser eller solen skiner. Därför finns målet att göra dessa energikällor konkurrenskraftiga, så att utvecklingen av dessa energikällor drivs framåt. Således behövs EEG för att främja och stödja tekniken som bryter beroendet av fossila bränslen Gawel, Struntz och Lehmann (2012) s OECD (2013) 70 Agora (2013) s

Energiewende. Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand

Energiewende. Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand Energiewende Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand FORES Policy Paper 2015:1 Om författaren Nina Björstrand jobbar sedan 2008 som konsult och projektledare i Tyskland åt en av Europas ledande

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Omvärldsrapport på uppdrag av Näringsdepartementet Dnr: 2013/125 Förord Tillväxtanalys fick i januari 2011 ett stående uppdrag från Näringsdepartementet

Läs mer

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER ett europeiskt perspektiv applicerat på Sverige FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS A European perspective applied to Sweden Handledare: Joseph Strahl Examinator:

Läs mer

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat - Fem frågor väljarna bör få svar på inför de kommande EU- och riksdagvalen Allan Larsson Ola Alterå Nannan Lundin Frank Eriksson-Wingårdh Maj

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt kraft att förändra KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Valter Mutt, Yvonne

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer