Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015"

Transkript

1 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar... 7 Områden av klass 1 eller N om Rismyr, A Furuhösen, A Nära Långtjärnen, A O om Märosen, A NV om Dalsvallen, A Nävjarna, västra området. A Nävjarna, östra området. A Nära Lill-Gönan, norra området. A Nära Lill-Gönan, södra området. A Områden med lägre naturvärden A A A A A och A Diskussion

3 Deltagare på inventeringsresan Maria Bergström, Ellinor Delin, Johanna Eriksson, Anton Gustafsson, Elin Götmark (stöd i artkunskap), Zackarias Hort, Linda Johannesson, David Midhage, Johan Moberg, Kerstin Månsson och Helena Rimme. Rapporten är skriven gemensamt av deltagarna på resan. Samtliga fotografier är tagna av deltagarna. Framsidefoto En grov gammal tallåga i ett avverkningsanmält område nära Lill-Gönan, A Datum för färdigställande av rapport 26 september 2015 Kontakt Ellinor Delin, Helena Rimme,

4 Inledning Sommaren 2014 genomförde Fältbiologernas skogsnätverk inventeringar på skogsbolaget Holmen Skogs marker i Strömsunds kommun, Jämtland. Då möttes vi av skogsmaskiner i färd med att avverka en skyddsvärd skog, i strid med certifieringen FSC:s regler som Holmen åtagit sig att följa. Tack vare vår inventering där vi hittade flera rödlistade arter avbröts avverkningen, men då hade tre fjärdedelar av skogen redan hunnit sågas ned. Även flera andra av de avverkningsanmälda områdena vi besökte visade sig ha höga naturvärden Efter våra inventeringar så besökte Skogsstyrelsen dessa områden, och fem av dessa blev klassade som nyckelbiotop. Vi anmälde de brott mot FSC som vi ansåg att Holmen Skog hade begått, och de fick därefter en varning från sin certifierare i form av en s.k. mindre avvikelse. Vi fick också höra från certifieraren att nya rutiner för naturvärdesbedömning hade införts i Holmen under hösten Sommaren 2015, gav vi oss återigen ut på en inventeringsresa på Holmens marker, den här gången i Härjedalen. Även nu fann vi att flera av de avverkningsanmälda skogarna hade höga naturvärden. Att sådana skogar fortfarande avverkas är illa. I dagsläget är bara 3,6 % av den produktiva skogsmarken formellt skyddad (Skogsstatistisk årsbok 2014). Det är långt från de 20 % som många forskare anser är nödvändiga för att bevara den biologiska mångfalden ( besökt 2 sept 2015). De sista naturskogarna försvinner i rask takt, och vi kommer förmodligen bli tvungna att även skydda skog med något lägre naturvärden, för att nå upp till 20 %. Sett i det ljuset ter sig avverkningsanmälningarna av skogar med höga naturvärden ännu värre. Dessutom så är det inte ens tillåtet för FSC-certifierade bolag att avverka skogar med nyckelbiotopsklass. Men FSC och deras certifierarorganisationer har många gånger visat sig vara alltför dåliga på att kontrollera att skogsbolagen sköter sig, och alltför svaga i sina reaktioner på brott mot certifieringens kriterier. Detta har lett till att Fältbiologerna och flera andra miljöorganisationer hävdar att FSC saknar trovärdighet. En icke-trovärdig certifiering gör mer skada än nytta den greenwashar istället för att kontrollera. Läget för den svenska naturskogen ser mörk ut. Vi har en skogsnäring som sällan tar tillräckligt med naturhänsyn, en alltför svag miljölagstiftning gällande skogsbruk, en statlig Skogsstyrelse som inte har resurser nog att göra sitt naturvårdsarbete, länsstyrelser som inte har resurser nog att instifta de reservat de skulle vilja, och en certifiering (FSC) som utlovar ett hållbart skogsbruk, men som har visat sig vara mest greenwashing. Därför inventerar vi Fältbiologer, för att försöka bidra till att åtminstone några fler skogsområden skyddas. I grunden handlar vårt engagemang om själva skogen. Vi vill att det ska få finnas kvar skog med höga naturvärden så att även alla de arter som inte överlever i de enformiga och likåldriga produktionsskogarna kan få finnas. Vi vill att ekosystem med stor biologisk mångfald ska bevaras. Det handlar i längden om hela jorden, upprätthållandet av ekosystem för att bibehålla en planet som fungerar som levnadsplats för oss människor. Vi vet så lite om 4

5 hur allt hänger ihop, och därför måste vi vara försiktiga. Både för vår egen skull och för skogens. Vi är inte motståndare till skogsbruk, men vi är motståndare till skogsbruk i den här utsträckningen och med en sådan brutal metod som kalhyggesbruk. Skogen har så många fler värden än det ekonomiska och råvarumässiga, både i sig själv och för oss människor. Vi vill att alla värden ska få finnas. Vi hoppas att du som läser detta tar till dig informationen i rapporten och gör vad du kan för att skogar med höga naturvärden bevaras både de som beskrivs här, och de ännu oskyddade och oupptäckta som finns ute i skogslandskapet. Metod Mellan den 8 och 13 augusti 2015 besökte vi 17 avverkningsanmälda skogsområden i Härjedalens kommun, varav 2 redan var avverkade. Samtliga besökta områden ägs av Holmen Skog, som är certifierade av FSC. Skogarna genomsöktes efter rödlistade arter och signalarter, främst svampar och lavar, men även en del insekter, mossor, kärlväxter och fåglar. Även strukturella värden såsom mängden död ved, trädslagsblandning, spår av brand samt trädens ålder och skiktning bedömdes. Artbestämningarna skedde huvudsakligen i fält, vissa svårbestämda svampar bestämdes i efterhand av Sten Svantesson. De inventerade områdena indelades i fyra kategorier beroende på av gruppen bedömt skyddsvärde: Klass 1: skog som enligt vår bedömning når upp till nyckelbiotopskvalitet. Klass 2: skog som enligt vår bedömning kan komma att nå upp till nyckelbiotopskvalitet inom ca 50 år. Klass 3: utvecklingsskog, som kan bli värdefull ur naturvårdssynpunkt om den får stå orörd en längre tid, eller om någon typ av restaureringsarbete (t.ex. naturvårdsbränning) utförs. Klass 4: områden nästan utan naturvärden. Den 16 augusti 2015 kontaktade vi Holmen Skog och den lokala skogsstyrelsen och sände dem artlistor för de avverkningsanmälda skogar som vi ansåg var av klass 1-2. Vi uppmanade Holmen att undvika att avverka de områden som visat sig ha höga naturvärden, och Skogsstyrelsen att utföra nyckelbiotopsinventeringar i de berörda områdena. För de områden som vi åtminstone bitvis klassade som klass 1 upprättades klagomål om brott mot FSC:s standard. Dessa klagomål skickades till ansvariga på Holmen Skog och för kännedom till deras certifierare DNV GL den 19 augusti

6 Begreppsförklaringar Signalarter Signalarter är arter som signalerar miljöer med höga naturvärden. Signalarterna utses av skogstyrelsen och är avsedda att fungera som praktiska naturvårdsredskap i skogen. De utgörs därför av arter som är relativt lätta att identifiera, till skillnad från många av de rödlistade arterna. ( Naturskog och urskog Naturskogar kännetecknas av träd i olika åldrar, grova träd, död ved i olika nedbrytningsstadier samt få eller inga spår efter mänskliga ingrepp. En urskog är en skog som aldrig har påverkats av människor. ( Rödlistade arter Rödlistan är en förteckning över arter som riskerar att dö ut i Sverige. Alla arter som är rödlistade har bedömts och klassats i olika kategorier, vilka på ett översiktligt sätt sammanfattar arternas situation och i vilken grad de hotas av att försvinna från landet. Rödlistan har sex olika kategorier som sammanfattas nedan. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och fastställs sedan av Naturvårdsverket. ( Kategoriförkortningar Försvunnen RE Akut hotad CR Starkt hotad EN Sårbar VU Missgynnad NT Kunskapsbrist DD FSC Forest Stewardship Council är en internationell organisation som verkar för certifiering av skogsbruk. Medlemmarna i FSC är bland andra miljöorganisationer, skogsföretag och köpare av skogsprodukter. Certifieringen ska innebära att en oberoende organisation intygar att skogsbruket bedrivits på ett sådant sätt som naturvårdsorganisationerna och skogsföretagen har kommit överens om. Såväl miljöaspekter som ekonomiska och sociala faktorer beaktas. Vi har dock observerat att det skogsbolagen åtar sig enligt FSC inte återspeglas i de skogar vi besökt. Flera svenska miljöorganisationer, bland dem Fältbiologerna, har under de senaste åren lämnat svenska FSC eftersom de tycker att skogsnäringen inte lever upp till FSC-kraven och trots detta inte fråntas sina certifikat. Idag är Sveriges Ornitologiska Förening och WWF de enda miljöorganisationerna som fortfarande är medlemmar i Svenska FSC. ( 6

7 Områdesbeskrivningar Samtliga områden ligger i Härjedalens kommun. Koordinater anges i SWEREF99TM. Områden av klass 1 eller 2 N om Rismyr, A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 8 augusti. Talldominerat område. Ganska ljusöppen skog. Tallar äldre än 70 år. Enstaka senvuxna tallar. Marken är näringsfattig. Tydligt inslag av stora block. Området angränsar till en tjärn. Det finns även en mindre vattensamling inuti området. Markvegetationen består av blåbär- och lingonris samt lavar. Tydligt inslag av död ved (torrakor, lågor i olika stadier, silverstubbar, silverlågor). Brandljud och andra brandspår förekommer. Relativt rikligt med hänglav. Några stubbar som visar på att skogsbruk bedrivits. Bedömning: Klass 1. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Dvärgbägarlav X NT Kolflarnlavsart X NT Nordtagging NT Vedskivlav X NT Vedticka X - Foton från området 7

8 Furuhösen, A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 8 augusti. Grandominerat område. Beståndet är olikåldrigt och flerskiktat. Tydligt inslag av träd grövre än 40 cm. Inslag av asp, rönn, björk och sälg. Skogen har ett skyddat klimatläge skuggigt 8

9 och fuktigt. En del stora block finns. Området korsas av flera trädlösa gator. Annars är skogen huvudsakligen tät. Tydligt mosstäcke på stenar och stockar. Flera äldre tallågor i sent nedbrytningsstadium finns i området samt ett fåtal nyfallna lågor. En del grova tallstubbar, vissa med brandspår, vissa ganska höga. Brandljud på levande tall. Rikligt med hänglavar. Garnlav finns spritt i området. Många gamla sälgar med Lobaria- och Nephromaarter. Relativt rikt med lågörter, t.ex. hultbräken, fläcknycklar. Bedömning: Klass 1. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Garnlav X NT Fläcknycklar - Fridlyst Knärot X NT Kolflarnlavsart X NT Lunglav X NT Spindelblomster X - Skrovellav X NT Skuggblåslav X - Stuplav X - Vitgrynig nållav X NT Vitmosslav (på ved) X NT Foton från området 9

10 Nära Långtjärnen, A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 9 augusti. Talldominerat. Vissa tallar åtminstone 130 år gamla. Senvuxna tallar. Likåldrigt och likskiktat. Småblockig hällmark. Gränsar till en myr där äldre tallar finns. Markvegetationen innehåller ljung, blåbär, lingon och lavar. Några torrakor och högstubbar. Gamla mosstäckta lågor förekommer. Äldre brandstubbar och stormfällda yngre träd. Brandljud förekommer på äldre tall. Området gränsar till ett område med äldre tallar samt till en våtmark. Naturhänsyn har markerats vid myr och bäck. Bedömning: Klass 2. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Blanksvart spiklav X NT Dvärgbägarlav X NT Kolflarnlavsart X NT Vedflamlav X NT Vågbandad barkbock X - Foton från området 10

11 O om Märosen, A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 9 augusti. 11

12 Talldominerat område. Olikåldrig men inte skiktad skog. Tallar upp till 140 år gamla, men de flesta betydligt yngre än så. Inslag av björk och gran. Marken är stenig med spridda block. Sluttning mot syd. Markvegetationen domineras av blåbärsris, ljung, mossor och lavar. Inga färska lågor. Enstaka gamla lågor i olika nedbrytningsstadier, varav vissa grova silverlågor. Torrakor förekommer. Brandspår på stubbar och lågor förekommer. Hjulspår förekommer. Gränsar till hygge i norr. Bedömning: Svag klass 2. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Dvärgbägarlav X NT Kolflarnlavsart X NT Nordtagging NT Vedflamlav X NT Vedskivlav X NT Foton från området NV om Dalsvallen, A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 11 augusti. Större delen av skogen är talldominerad och ganska likåldrig. Tallarnas ålder är år. En del överväxta lågor finns. Några vindfällen. En del stubbar med brandspår. Längst mot nordost är en brant sluttning mot en bäck. Detta område är fuktigt och grandominerat, olikåldrigt och flerskiktat, med inslag av björk. Där finns rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier samt gamla stubbar. Inslag av insektsgnag. Spår på gran efter tretåig hackspett. Bedömning: Klass 1 i det grandominerade området. Stark klass 3 i det talldominerade. 12

13 Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Gammelgransskål X NT Garnlav X NT Granticka X NT Grantickeporing VU Tretåig hackspett, hackspår NT Vedticka X - Vitgrynig nållav X NT Vitmosslav (på ved) X NT Foton från området 13

14 Nävjarna, västra området. A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 12 augusti. Området gränsar till det talldominerade området A Det ligger också nära en, av Holmen klassad, nyckelbiotop. 14

15 Grandominerad, flerskiktad skog. Inslag av tall. Många björkar och gamla sälgar med stora bålar av lunglav och skrovellav. En bäck går genom området, och skogen är bitvis fuktig och skuggig. Här och var öppnar skogen sig i gläntor. Vitmossor och blåbär dominerar markvegetationen. Vid bäcken finns inslag av lågörter. En hel del lågor i olika nedbrytningsstadier finns, de flesta relativt nyfallna men även vissa gamla. Tydligt inslag av grova, gamla mossbevuxna stubbar. Även stenar och block är mossbevuxna. Spår av brand finns på gammal död ved. Garnlav finns spritt i området och det är generellt sett gott om hänglavar. Spår av tjäder finns i området. Björn finns inom en kilometer från området. 2 observerades, en unge och en vuxen vid olika tillfällen och platser. En björnriven myrstack finns i området. Skogen är tydligt påverkad av skogsbruk, men har bevarat en naturlig karaktär. Bedömning: Klass 1. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Garnlav X NT Kolflarnlavsart X NT Lunglav X NT Luddlav X - Skrovellav X NT Vedskivlav X NT Vedtrappmossa X NT Vitgrynig nållav X NT Foton från området 15

16 Nävjarna, östra området. A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 12 augusti. Området gränsar till det grandominerade, fuktigare området A Det ligger också nära en, av Holmen klassad, nyckelbiotop. Talldominerad skog med inslag av gran och björk. Enstaka senvuxna, äldre tallar finns. Gles, ljusöppen skog med en del stora block. Blåbär och lingon dominerar markvegetationen. Bitvis tydligt inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier, vissa grova och mosstäckta. Tydligt inslag av silverstubbar med brandspår, vissa mer än 2 m höga. Rikligt med hänglavar. Spår av tjäder. Björn finns inom en kilometer från området. 2 observerades, en unge och en vuxen vid olika tillfällen och platser. Bedömning: Klass 2, bitvis klass 1. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Blanksvart spiklav X NT Garnlav X NT Gräddporing X VU Dvärgbägarlav X NT Knärot X NT Kolflarnlavsart X NT Vedflamlav X NT Vedskivlav X NT Vitmosslav (på ved) X NT Foton från området 16

17 Nära Lill-Gönan, norra området. A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 13 augusti. 17

18 Talldominerad skog på höjderna. Rikligt med gamla tallar med grova grenar. Grandominerat i fuktiga sänkor. Inslag av björk och en. Ett fåtal aspar och sälgar. En levande tall med brandljud observerades. Skogen ligger på sandig mark i en kuperad sydvästsluttning. Till största delen torrt, men vissa fuktiga stråk går genom området. Strax nedan området rinner en stor bäck. Stora trädlösa gläntor på vissa ställen. Markvegetationen domineras av renlavar, blåbär och ljung. Enstaka torrakor av tall finns. Till stora delar tydligt inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier. Tydligt inslag av silverstubbar av varierande höjd, med brandspår. Silverlågor finns, vissa mycket grova (mer än 1 m i diameter). Naturhänsynssnitslar är utsatta runt många av de finaste strukturerna. Dessa bitar riskerar dock att förlora i värde om resten av området avverkas. Bedömning: Åtminstone bitvis klass 1. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Garnlav X NT Dvärgbägarlav X NT Kolflarnlavsart X NT Vedflamlav X NT Vedskivlav X NT Violettgrå tagellav X NT Vitgrynig nållav X NT Vitmosslav (på ved) X NT Foton från området 18

19 Nära Lill-Gönan, södra området. A Mittpunktskoordinat: , Besökt den 13 augusti. 19

20 Ofullständigt inventerat området gicks bara igenom snabbt p.g.a. tidsbrist. Detta område liknar A som beskrivs ovan, men är tätare och tycks vara något fuktigare. Talldominerad skog med inslag av gran och björk. Blandade åldrar hos tall, inkl. vissa äldre tallar med knotiga grenar/runda toppar. Skogen ligger i en småblockig sluttning ned mot en tjärn. Ganska rikligt med död ved. Brandspår på silverstubbar. Rikligt med mossbevuxna gamla tallågor. Även en del nyfallna tallar och en del torrakor. Bedömning: potentiell klass 1. Artfynd Signalart Rödlistekategori 2015 ( - = LC) Garnlav X NT Kolflarnlavsart X NT Vedflamlav X NT Foton från området 20

21 Områden med lägre naturvärden Vi besökte även ett antal andra områden, som visade sig ha relativt låga naturvärden. Dessa beskrivs kortfattat nedan. Dessa områden kan enligt vår mening få brukas, men hänsyn bör tas till de naturvärden som trots allt finns i områdena. De flesta av dessa områden har ändå högre naturvärden än majoriteten av de skogar som syns från skogsbilvägarna, och kan därför vara värdefulla att spara för framtiden. Om vi ska nå miljömålen kommer förmodligen vi behöva spara mer än A Besökt den 8 augusti. Spår efter gammal skog, stubbar och lågor med vissa unika arter. Gallrat senaste decennierna. Dimensionsavverkat för över 100 år sedan, sedan brand, sedan storm (varefter rotvältor hämtats). Skogen ser ut att troligtvis aldrig ha varit kalavverkad. Att kalavverka området skulle bryta kontinuiteten i området, vi anser därför ej att skogen bör kalavverkas. Bedömning: Klass 2-3. A Besökt den 9 augusti. Enformig tallskog, med relativt jämngamla träd. Dåligt med död ved, förutom ett par nyfallna tallågor. Vissa gamla tallstubbar med kol. Skogen bör inte kalavverkas p.g.a. vissa tallars ålder är åtminstone 130 år. Bedömning: Klass 2-3 N om vägen, klass 3-4 S om vägen. A Besökt den 9 augusti. 21

22 Talldominerat, men stort uppslag av gran. Några brända stubbar, övervuxna lågor. Kolbotten. Inslag av björk. Tretåig hackspett. Bedömning: Klass 3. A Besökt den 11 augusti. Talldominerat, men granar på intåg. En och annan björk. Tallåldrar uppskattningsvis år. Rester av brand på gamla stubbar och högstubbar av tall. Lågakontinuiteten är bruten. Nedanför avverkningsområdet våtmark med sälg, lunglav. Bedömning: Klass 3. A och A Besökta den 12 augusti. Bedömning: Talldominerat. I områdena finns en del äldre tallar som bör undantas från avverkning. Diskussion När vi åkte runt i Härjedalen under den här resan omgavs vi av ett exploaterat, söndertrasat landskap med kalhyggen, torvtäkter och stora enformiga trädplanteringar, både av våra inhemska träd och av contortatall från Nordamerika. Det har sagts förut: Om välkomstskyltarnas Härliga Härjedalen byttes mot Härjade Härjedalen skulle de kanske ge en mer rättvisande bild. Desto viktigare att det som kvarstår av höga naturvärden tillåts finnas kvar. De nya rutinerna för naturvärdesbedömning, som vi fick höra att Holmen infört hösten 2014, tycks inte ha varit tillräckliga för att undvika att skogar med höga naturvärden avverkningsanmäls. Vi hoppas att Holmens FSC-certifierare (DNV GL) denna gång kommer sätta mer press på Holmen att förbättra naturvärdesbedömningarna. Vi hoppas att Skogsstyrelsen tar vara på den här informationen och inventerar de områden som vi anser har höga naturvärden. Och slutligen vi hoppas såklart att de här skogarna med höga naturvärden får stå kvar även i framtiden. 22

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun År 2013 släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Rövarna vid Rövarberget

Rövarna vid Rövarberget Rövarna vid Rövarberget 4 Bengt Oldhammer, Orsa Sägnerna berättar om de hemska rövarna vid Rövarberget som överföll klövjeforor på väg till den stora vintermarknaden vid Jamtmot i norra Mora kommun. Det

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Bakgrund I år släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016.

Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016. Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016. Vi, medlemmar i Birdlife Sverige, är upprörda över att Birdlife Sverige är kvar som medlem i Forest Stewardship Council (FSC) Sverige. Anledningen till detta

Läs mer

Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten

Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten Granskning av SCA:s skogsbruk i Västerbotten Fältbiologernas inventeringsresa 7 16 augusti 2013 1 Innehåll Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar... 7 Stor-Gåstjärnberget...

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21

RAPPORT. Naturvärdesinventering Kristineberg VALLENTUNA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1181038000 2014-11-21 VALLENTUNA KOMMUN Naturvärdesinventering Kristineberg UPPDRAGSNUMMER 1181038000 SWECO ENVIRONMENT AB KAJ ALMQVIST & GRY STRANDELL, FÄLTINVENTERING OCH HANDLÄGGNING FRIDA SNELL, KVALITETSGRANSKNING Innehållsförteckning

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR I

INVENTERING AV SVAMPAR I INVENTERING AV SVAMPAR I ÅSBARRSKOGAR PÅ SWEDAVIAS MARKINNEHAV VID ARLANDA MED FOKUS PÅ RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER 2010-12 - 16 Beställning Beställarens namn Swedavia Framställt av: Ekologigruppen

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Tumba 2015-03-05 Avgränsning är utförd av Dan Arvidsson och Nils Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn Svenska modellen Skydd Ex HF Generell hänsyn MILJÖHÄNSYN VID SKOGLIGA ÅTGÄRDER BEVARA FÖRST -- NYSKAPA NU!!... ÅTERSKAPA B E V A R A F Ö R S T Ä R K Skog med naturvärden knutna till marksvampar, hänglavar,

Läs mer

UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer

UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer UTFLYKTSTIPSET Värmderåsen i Orsa jättetallarnas skog Bengt Oldhammer En av de trevligaste skogarna att besöka i Dalarna är utan tvekan Värmderåsen i Orsa (ligger norr om Skattungbyn/Torsmo och några kilometer

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen.

Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen. Naturvärdesinventering inom planerad vindkraftpark på Söderåsen. Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB, för Eolus Vind AB, augusti 2012. Inledning På uppdrag av Eolus Vind AB har FORAN Sverige AB

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Ett nyhetsbrev från Naturskyddsföreningens skogsnätverk maj/juni 2011 Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Miljömedvetna tyska konsumenter har länge svävat i tron att det svensktillverkade

Läs mer

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade.

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade. Distrikt Södra Dalarnas synpunkter på remiss Ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen samt remiss Målbilder för god miljöhänsyn. Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i

Läs mer

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014

Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav. i Västerbottens län 2014 Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav i Västerbottens län 2014 Text och foto: Gudrun Norstedt, Skogsfruns naturinventeringar Omslagsbild: Dimforsen, Vilhelmina kommun På uppdrag av länsstyrelsen

Läs mer

Kan vi återskapa naturvärden?

Kan vi återskapa naturvärden? Kan vi återskapa naturvärden? Erfarenheter från Sveaskogs arbete med ekoparker och naturvårdande skötsel Stefan Bleckert Peter Bergman Innehåll Den svenska modellen - bu eller bä? Ekoparker skapar nya

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial Anna-Lena Axelsson Anna-Lena Axelsson Forest Landscape Change in Boreal Sweden Forest 1850-2000 Landscape - a multi-scale Change in approach Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach Historiska

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Strömsund

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Strömsund Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Strömsund Rapport från Fältbiologernas inventeringsresa augusti 2014 1 Innehåll Inledning... 4 Metod... 6 Begreppsförklaringar... 7 Områdesbeskrivningar samt FSC-klagomål...

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha 4126 Gyllebo Kommun Simrishamn Totalareal 129 ha Naturgeografisk region 8 Areal land 91 ha Objektskategori Ä Areal vatten 38 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 87 ha Areal värdekärna 41 ha

Läs mer

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1 Nåsten 1:1, Uppsala kommun Uppdragsgivare Jörgen Hellgren Tidpunkt för inventeringen Oktober 2013 Inventeringen utförd av Ellen Salomonsson Rapporten

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Miljökvalitetsmål. Ett rikt växt- och djurliv. Biologisk mångfald

Miljökvalitetsmål. Ett rikt växt- och djurliv. Biologisk mångfald Biotopskyddsområden Detta är små biotoper som Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen, med lagstöd i miljöbalken, fastställer ska skyddas då de har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Skyddet liknar

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Skilda världar Detta säger rödlistan om tillståndet i skogen ca 30 000 skogslevande arter i Sverige Inte bedömda ca

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun

Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun Värdetrakter för biologisk mångfald - utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun Rapporten är framtagen under arbetet med ny översiktsplan för Jönköpings

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN SÖRGRANINGE HITTA HIT MED GPS: 62.971 17.167 Med naturen som FÖREBILD Se upp för fångstgropar! Bland dofttickor och långskägg Vandra på fina stigar Välkommen till Sörgraninge

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN NATURVÄRDESBEDÖMNING AV SKOGAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERADE VINDKRAFTSPROJEKT 1 Miljötjänst Nord AB December 2011 Mattias Åkerstedt INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 LOKALISERING...

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

Arter och död ved utan värde?

Arter och död ved utan värde? Arter och död ved utan värde? En beskrivning av fallen Östra Värmderåsen (inkl. artlista) och Värmderåsen i Orsa, Dalarna Bengt Oldhammer, Orsa Förenta Nationerna, FN, utlyste 2010 till biologiska mångfaldens

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Avverkningsanmälda skogar av FSC-certifierade skogsbolag Jämtland Lillådalen 3 Öster-Noren 4 Över Renåflyn 5 Israelvattnet 6 Linjeviken 7 Norrbotten Storberget

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla räd TBroaryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Broaryd Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring Broaryds tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets

Läs mer

Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen

Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och parkenheten 2012-12-14 Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen Karlstads kommuns skogsinnehav är indelat i två

Läs mer

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Bureau Veritas Certification Sweden Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Kommun, län Boden, Norrbottens län Markägare Sveaskog AB Certifierare Bureau Veritas Certification Sweden Certifikat

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 Fig. 1 Området mot öster längs markvägen med äldre tallar och ekar, riktning norrut. Sammanfattning

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård Guide till Naturstigen vid Vamlingbo prästgård Väg mot Kvarne naturum Stigen är ca. 1 km lång och löper genom lättgången terräng. Det går bra att ta med barnvagn. Välkommen till naturstigen! Stigen är

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm vid kyrkogården i Reftele är den största almen i Reftele socken. Trädet mäter 400 cm i brösthöjdsomkrets. Värdefulla räd TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Reftele Under

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärde. Maglehem. Campingplats i Kristianstads kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB 2014 2015-01-30

Inventering och bedömning av naturvärde. Maglehem. Campingplats i Kristianstads kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB 2014 2015-01-30 Inventering och bedömning av naturvärde Maglehem Campingplats i Kristianstads kommun Produktion: Enetjärn Natur AB 2014 Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Tyréns AB Inventering och bedömning

Läs mer

Naturorientering i Bokskogen

Naturorientering i Bokskogen Naturorientering i Bokskogen Lär dig om skogen i skogen Malmö Naturskola www.natur.pedc.se Malmö stad Pedagogiska centralen Rönnbladsgatan 1B 212 16 Malmö Tel. 040 34 31 13 Kluriga ord Bete - Plats för

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

FSC-certifierat skogsbruk

FSC-certifierat skogsbruk FSC-certifierat skogsbruk - En möjlighet eller ett hinder för Huddinge kommun? HANDLÄGGARE Patrick Lundström MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, Staben 08-535 363 40, patrick.lundstrom@huddinge.se

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

1. Vad anser du att det innebär att kursen heter hållbart familjeskogsbruk? Vad ska en sådan kurs innehålla?

1. Vad anser du att det innebär att kursen heter hållbart familjeskogsbruk? Vad ska en sådan kurs innehålla? Frågeställningar kring hållbart 1. Vad anser du att det innebär att kursen heter hållbart familjeskogsbruk? Vad ska en sådan kurs innehålla? 2. Är hållbarhetsbegreppet något som vi ska arbeta med? Hur

Läs mer

Naturvärdesinventering Sunnansjö 125:2 m.fl. (Brittsand) Ludvika kommun

Naturvärdesinventering Sunnansjö 125:2 m.fl. (Brittsand) Ludvika kommun Naturvärdesinventering Sunnansjö 125:2 m.fl. (Brittsand) Ludvika kommun TaigaEkologerna Janolof Hermansson 2015 1 Bilden på framsidan visar mosaiken av öppen gräs- och örtrik mark och trädbuxen mark med

Läs mer

Så skyddas värdefull skog. Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län

Så skyddas värdefull skog. Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län Så skyddas värdefull skog Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län Levande skogar Sveriges Riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål för hur miljön bör vara. Målet för skogen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer