Small difference. Årsberättelse 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Small difference. Årsberättelse 2003"

Transkript

1 Small Big fibers. difference. Årsberättelse 2003

2 Innehåll 2 Kort om Ahlstrom 3 Affärsstrategi 3 Nyckeltal 4 Verkställande direktörens översikt 6 Ekonomisk rapport i korthet Verksamhetsrapporter 14 FiberComposites-divisionen 20 LabelPack-divisionen 24 Specialties-divisionen 28 Förbättringsprogrammet a plus 28 Innovationer Ahlstrom & samhället 31 Ahlstroms etiska riktlinjer 32 Ahlstroms samhällsansvar 33 Ledningssystem 36 Personalen 40 Arbetshygien och arbetarskydd 41 Ekonomiskt ansvar 42 Miljöansvar 46 Corporate governance Bokslut 50 Styrelsens verksamhetsberättelse 54 Resultaträkning 55 Finansieringsanalys 56 Balansräkning 58 Bilageuppgifter 70 Nyckeltal 72 Aktier och aktieägare 73 Styrelsens förslag till vinstdisposition 73 Revisionsberättelse 74 Styrelsen 76 Koncernledningen 78 Ordlista 79 Kontaktinformation 80 Ekonomiska meddelanden

3 Vår vision är att vara världens mest framgångsrika företag för högkvalitativa fiberteknologiprodukter och att stå i främsta ledet i fråga om kvalitet på ledarskap. Ahlstrom har en drygt 150 år lång historia och sysselsätter idag omkring personer. Bolaget har försäljningskontor och produktionsanläggningar i över 20 länder på fem kontinenter. Division FiberComposites LabelPack Specialties Omsättning år Me 542 Me 345 Me Antal anställda Produktions- Belgien, Brasilien, Finland, Finland, Frankrike, Italien Estland, Finland, Frankrike, Kina, anläggningar Frankrike, Förenta Staterna, Nederländerna, Norge, Polen, Italien, Korea, Spanien, Ryssland, Sverige, Tyskland Storbritannien, Sverige Affärsområden och Fiberdukar Releasebaspapper Tekniska papper deras viktigaste Servetter Självhäftande etiketter Möbelpapper tillämpningar Sjukhuskläder och -textilier Slippapper Väggbeklädnader Förpacknings- och Maskeringstejp Tepåsar etikettpapper Motortätningar Skal för charkuteri Livsmedelförpackningar för Affischpapper t.ex. kaffe, mjölkprodukter Tapeter Filtermaterial och djurmat Processpapper Luft-, bränsle- samt oljefilter Etiketter för dricksflaskor för motorer Hylsor och hylskartong Industri- och laboratoriefiltrering Hylsor för pappersindustrin Textilhylsor Glasfibermaterial Kartong Vingblad för vindkraftverk Båtskrov Golvmattor 2 Årsberättelse 2003

4 Kort om Ahlstrom Affärsstrategi Kontinuerligt förbättrad lönsamhet Vi fortsätter att koncentrera oss på att förbättra resultatet genom kontroll av kostnaderna och rörelsekapitalet, effektiverad operativ verksamhet och genom att följa en strikt investeringsstrategi. Expansion inom valda tillväxtområden med högre mervärde Vi koncentrerar oss på fiberlösningar som ger högre mervärde och goda tillväxtmöjligheter, i synnerhet inom fiberduk, filtermaterial och releasebaspapper. Vårt mål är att expandera inom dessa affärsområden genom att investera i ökad produktionskapacitet i våra nuvarande produktionsanläggningar. Vi söker aktivt efter nya möjligheter till företagsförvärv. Förstärkning av samarbetet med våra viktigaste kunder Vi koncentrerar oss på kundernas behov och utvecklar nya produkter och produkt egenskaper i nära samarbete med kunderna. Kundorienterade innovationer är en central förutsättning för framgång på lång sikt och en starkare position på marknaden. Många av våra kunder är ledande inom sitt område och deras krav ökar samtidigt som de utvidgar sin verksamhet geografiskt. Vi är en global leverantör som kan betjäna våra kunder över hela världen. Medverkan i branschkonsolideringen Vi följer aktivt och utvärderar möjligheterna till företagsförvärv. Vi vill delta i konsolideringen inom branschen och öka våra marknadsandelar inom fibermaterial med högre mervärde och snabbare tillväxt. Nyckeltal 2003 i korthet Me Omsättning 1 556, ,0 Rörelsevinst 48,5 92,4 Vinst före extraordinära poster 33,7 67,9 Räkenskapsperiodens vinst 22,4 55,2 Balansomslutning, totalt 1 425, ,7 Investeringar 93,1 83,1 Soliditet (%) 47,4 45,4 Gearing (%) 42,3 55,2 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 4,6 7,5 Resultat per aktie (euro) 0,61 1,42 Lönsamheten försvagades till följd av ett svagt marknadsläge, engångsutgifter i samband med omstruktureringar och den stärkta euron. Starkt kassaflöde till följd av sänkt rörelsekapital och fokuserade investeringar. Den största divisionen, FiberComposites, bevarade lönsamheten på fjolårsnivån trots en krävande omvärld. 3

5 Den externa affärsmiljön var mycket krävande och bjöd på många utmaningar för Ahlstrom år Vi upplevde en svag efterfrågan på flera av våra affärsområden, vilket ledde till ett lågt kapacitetsutnyttjande. Dollarns snabbt sjunkande värde mot euron minskade vår omsättning och sänkte lönsamheten. Dessa externa faktorer ledde till en lägre lönsamhet än beräknat. Å andra sidan kunde vi uppvisa ett starkt kassaflöde som tillät oss minska våra skulder betydligt. Under redovisningsåret fortsatte vi att utveckla Ahlstrom enligt vår strategi. Tyngdpunkten låg på att förbättra resultatet och att utveckla tillväxtprojekten. Nyckeln till framgång på bägge dessa områden ligger hos Ahlstroms anställda, och därför arbetar vi aktivt med att utveckla personalen. Den ekonomiska utvecklingen Liksom tidigare nämnt var Ahlstroms lönsamhet år 2003 en besvikelse för oss. Vår rörelsevinst uppgick till 48,5 miljoner euro (65,4 miljoner euro före kostnader för omstruktureringarna) och avkastningen på sysselsatt kapital ROCE var 4,6 % (6,1 % före ovannämnda kostnader av engångskaraktär). Den främsta orsaken till det otillfredsställande resultatet var en svag efterfrågan på flera affärsområden. Den svaga efterfrågan reflekterade det osäkra makroekonomiska läget på våra främsta marknader. Verksamheten belastades också av den försvagade dollarn gentemot euron, eftersom 28 % av vår omsättning sker i amerikanska dollar. Trots det utmanande marknadsläget var det särskilt uppmuntrande att notera att både FiberComposites- och LabelPack-divisionerna kunde bibehålla sin lönsamhet ungefär på samma nivå som året innan, exklusive valutakursförändringar. Den minskade lönsamheten på koncernnivå beror främst på Specialties-divisionen, vars produktlinjer bl.a. för tapetpapper och hylskartong uppvisade ett synnerligen svagt resultat. Trots sämre lönsamhet kunde vi bevara ett starkt kassaflöde. Med hjälp av ett välplanerat investeringsprogram och sänkt driftkapital kunde vi minska våra räntebärande nettoskulder med 116 miljoner euro till 286 miljoner euro i slutet av året. Vår lönsamhet år 2003 var mindre än det uppställda målet på en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 13 %. Men jag tror alltjämt att målet är realistiskt och inom räckhåll för oss. Ett bevis på detta är att många av våra 4 Årsberättelse 2003

6 Verkställande direktörens översikt affärsverksamheter redan överskrider det uppställda målet. Vi har inlett två viktiga åtgärdsprogram för att hjälpa bolagets olika verksamhetsområden att nå de uppställda målen. För det första måste vi snabbt vända den negativa trenden i våra förlustbringande enheter, och för det andra har vi inlett förbättringsprogrammet a plus för att utveckla vår affärsverksamhet. Fjolårets marknadsläge visade att vi har för stor produktionskapacitet inom några av våra affärsverksamheter. Vi har därför beslutat att minska produktionskapaciteten där det behövs. Under det sista kvartalet 2003 gjorde vi en reservering på 21,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för kapitalminskningar och omstruktureringar. Vårt mål är att se till att alla våra affärsverksamheter är kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga på lång sikt och därför fattar vi nödvändiga beslut och vidtar åtgärder vid behov. Som en del av vårt förbättringsprogram arbetar vi oavbrutet vidare på att åstadkomma en lättare kostnadsstruktur vid våra produktionsanläggningar. Vårt förbättringsprogram a plus startades år Målet med programmet är att förbättra vår verksamhet t.ex. genom att minska materialsvinnet, effektivera användningen av maskinerna och höja kvaliteten. Programmet bygger på de lokala anställdas engagemang. Deras uppgift är att identifiera utvecklingsmöjligheterna och implementera nya idéer. Tillväxt Ett unikt drag hos Ahlstrom är att vi verkar inom ett flertal intressanta tillväxtområden, som t.ex. fiberduk, filtermaterial och releasebaspapper. På alla dessa områden har vi sett en årlig marknadsökning på 5 8 %, och väntar oss en fortsatt positiv utveckling i framtiden. För att skapa mervärde för vårt bolag och alla våra intressegrupper strävar vi efter att växa åtminstone i samma takt som marknaderna. Därför har vi under de senaste åren tagit flera viktiga investeringsbeslut. Under år 2004 kommer flera av dessa investeringar att börja leverera nya produkter till marknaderna; bland andra vår nya produktionslinje för fiberdukkompositer i USA, vår nya filter- och fiberdukslinje i Korea och den ombyggda pappersmaskinen på den italienska fabriken i Turin som börjar producera filter- och fiberduksmaterial samt kräppat papper. Därtill har vi ställt upp ett ambitiöst mål att bli en av de tre främsta aktörerna inom den växande fiberduksmarknaden genom lämpliga företagsförvärv. Jag anser att vi är väl rustade att ta dessa steg. Vi har en omfattande och djupgående kunskap om marknaden, vi har den nödvändiga ekonomiska styrkan och en gedigen erfarenhet av företagsförvärv och integrering av nya företag i vår egen affärsverksamhet. Vår strävan efter en konsolidering av branschen är alltjämt stark. Om vi behöver utökade finansiella resurser för att genomföra strategiska projekt är vi och våra ägare redo att ta in externt kapital som förberedelse för en börsintroduktion. Utveckling av personalen Jag är övertygad om att nyckeln till framgång både när det gäller det ekonomiska resultatet och tillväxtmålen i sista hand är personalens engagemang, motivation och kunskaper. Utöver den pågående ledarskaps utvecklingen har a plus medfört helt nya dimensioner och behov i förbättringsprojekten. Flera hundra personer ingår redan i våra a plus team och vi har därmed ökat utbildningen i praktiskt ledarskap. Den nya utbildningen ut nyttjar de erfarenheter som samlats genom existerande program, bl.a. ledarskapsprofilering. För några år sedan inledde vi en intensiv kampanj för att förbättra säkerheten i vår verksamhet. Detta utgör en del av koncernens hälso- och arbetarskydd och miljöengagemang, som i dag också ingår som ett väsentligt element i vårt förbättringsprogram a plus. År 2001 ställde vi upp det ambitiösa målet att minska olyckor som leder till frånvaro från arbetsplatsen med 50 % före utgången av år Även om vi inte uppnådde målet till hundra procent gjorde vi betydande framsteg på området. Förbättrad säkerhet är ett långsiktigt engagemang och därför har vi nu ställt upp ett nytt mål: Vi avser att sänka antalet olyckor som leder till arbetstagarnas frånvaro med ytterligare 50 % inom de två följande åren. Trots varierande resultat år 2003 är jag övertygad om att Ahlstrom är ett steg närmare sin vision och de mål man ställt för affärsverksamheten. Vi har klara planer på hur vi ska gå vidare. Jag är övertygad om att vi under 2004 kommer att kunna uppvisa ett flertal förbättringar. Till sist vill jag framföra mitt tack till Ahlstroms kunder, vår personal, våra aktieägare och övriga intressegrupper för ert fortsatta understöd och engagemang. Juha Rantanen verkställande direktör 5

7 Ahlstroms lönsamhet påverkades märkbart av svåra marknadslägen och dollarkursen under 2003 Ekonomiska målsättningar 1. Lönsamhet: 13 % avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). 2. Tillväxt som skapas såväl organiskt som genom företagsförvärv inom marknader med högt mervärde. Den organiska tillväxten borde öka snabbare än marknaden i genomsnitt. 3. Stark finansiell struktur: en skuldsättningsgrad (gearing) mellan % (kan temporärt överskridas i samband med strategiska företagsförvärv). 4. Dividender en genomsnittlig dividend på % av räkenskapsperiodens nettoresultat. Allmänt År 2003 var det tredje året i rad av rationaliserings- och omstruktureringsåtgärder inom Ahlstrom. Under dessa tre år har man vidtagit interna åtgärder för att fokusera affärsverksamheten på kärnverksamheterna och förbättra koncernens lönsamhet. Åtgärderna har omfattat bland annat avyttring av tillgång som inte ingår i kärnverksamheten, effektivering av verksamheterna samt förbättring av resultaten på produktionsanläggningarna. År 2003 vidtogs åtgärder för att omstrukturera verksamheten på olönsamma enheter i Frankrike, Tyskland, Sverige och Finland. Under det svåra marknadsläget år 2003 uppnådde koncernen en 6,1 % avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exklusive poster av engångskaraktär. Det starka första kvartalet gav en antydan om en uppåtgående trend, men under det andra kvartalet kunde en tydlig svängning mot det sämre skönjas. Under den senare hälften av 2003 påverkades konsumenternas efterfrågan av den svaga världsekonomin vilket hade en indirekt effekt på försäljningen av flera av Ahlstroms produkter. Trots att resultatet var svagare än året innan var kassaflödet starkt och koncernens skuldsättningsgrad sjönk till 42,3 %, vilket ligger klart under målsättningen på %. Fjolåret uppvisade också positiv utveckling på flera områden. Inom glasfibermaterial förbättrades lönsamheten betydligt under Också filtermaterialverksamheten uppvisade en bra lönsamhet och investeringsprojekten framskrider enligt planerna. Därtill ökade releasebaspappersförsäljningsvoly- Me Omsättning Me Omsättning enligt division Omsättning enligt marknadsområden Q1 Q2 Q3 Q Övriga affärsverksamheter och elimineringar 2% Specialties 22% LabelPack 35% FiberComposites Övriga 18 % 41% Polen 1 % Japan 2 % Kina 2 % Sverige 2 % Nederländerna 2 % Belgien 3 % Ryssland 3 % Finland 3 % Spanien 4 % Storbritannien 6 % USA 18 % Tyskland 16 % Frankrike 11 % Italien 9 % 6 Årsberättelse 2003

8 Ekonomisk rapport Rörelsevinst Rörelsevinst före extraordinära poster Räkenskapsperiodens resultat (exkl. poster av engångskaraktär) (exkl. poster av engångskaraktär) (exkl. poster av engångskaraktär) Me 100 Me 50 Me 75 Me 50 Me 60 Me Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 0 merna och bevara lönsamheten jämfört med året innan. Leveranser Leveranserna till kunderna ökade 1,8 % år 2003 jämfört med året innan. Öknin gen härrörde främst från LabelPackdivisionens releasebaspapper samt FiberComposites-divisionens företagsförvärv och investeringar. Efterfrågan var emellertid svag på flera produktlinjer, vilket ledde till lägre försäljningsvolymer. Efterfrågan, som var svagare än förväntat, ledde till produktionsstopp. Under hela året uppgick de marknadsrelaterade produktionsstoppen till 4,0 % och kapacitetsutnyttjandet sjönk till omkring 88 %. De marknadsrelaterade produktionsstoppen steg till 9,5 % under årets fjärde kvartal. Den svaga dollarn sänkte omsättningen Omsättningen uppgick till Me (1 778 Me). Minskningen på 12,5 % är främst en följd av avyttrad verksamhet år 2002 som inte ingår i kärnverksamheten. Den jämförbara omsättningen exklusive avyttrad verksamhet sjönk med 91 Me (1 647 Me år 2002), vilket berodde på följande faktorer: Försäljningsvolymer + 59 Försäljningspriser - 31 Valutakursdifferenser - 94 Övrigt Den främsta orsaken till minskningen var lägre försäljningspriser och en starkare euro, vilket påverkade speciellt FiberComposites-divisionen. Geografiskt sett fördelades Ahlstroms omsättning enligt följande: Europa 62 %, Nordamerika 18 %, Asien 8 % och övriga länder 12 %. Europa förblir koncernens främsta marknadsområde, även om Europas andel av den totala omsättningen exklusive avyttrad affärsverksamhet sjönk med 3 procentenheter, Nordamerikas med 4 procentenheter. Omstruktureringskostnaderna påverkade lönsamheten Ahlstroms rörelsevinst år 2003 sjönk jämfört med 2002 till följd av omfattande omstruktureringskostnader i slutet av året liksom även av svag efterfrågan, lägre försäljningspriser och en starkare euro. Koncernens rörelsevinst sjönk till 48,5 Me (92,4 Me), dvs. 3,1 % (5,2 %) av omsättningen. I rörelsevinsten ingår några extraordinära poster som inte hör till koncernens normala affärsverksamhet och som redovisas som poster av engångskaraktär. Omstruktureringskostnaderna år 2003 härrör främst från reserveringar och nedskrivningar i Specialties-divisionen till följd av omstruktureringar på divisionens förlustbringande produktionsanläggningar i Frankrike, Tyskland och Finland. En annan betydande post är vinsten på försäljningen av koncernens kraftverks enhet i USA Rörelsevinst (EBIT) 48,5 92,4 Poster av engångskaraktär: - omstruktureringskostnader 21,7 10,0 - övrigt - 4,8-4,2 EBIT exkl. poster av engångskaraktär 65,4 98,2 Rörelsevinsten exklusive poster av engångskaraktär minskade med 32,8 Me jämfört med Förändringen tillskrivs divisionerna enligt följande: FiberComposites + 1 LabelPack - 3 Specialties - 17 Dollarkursen - 6 Övriga enheter Specialties- och LabelPack-divisonernas resultat minskade främst på grund av dålig lönsamhet på några produktionslinjer. Åtgärder har vidtagits för att sänka tillverkningskostnaderna och förbättra produktiviteten på dessa produktionsanläggningar. 7

9 Intäkter från intressebolag, i synnerhet Jujo Thermal Ltd, uppgick till 3,3 Me (3,6 Me). Vinsten före extraordinära poster uppgick till 33,7 Me (67,9 Me). Nettoräntekostnaderna var 10,4 Me (11,9 Me). Räntekostnaderna gagnades av en minskad räntebärande skuld och lägre räntor. Siffrorna för år 2002 omfattar därtill ränteintäkter av engångskaraktär på 3,0 Me. Valutakursförlusterna främst från fordringar i dollar uppgick till 4,7 Me (8,9 Me). Övriga nettofinansieringskostnader var 0,3 Me (3,7 Me). Vinsten var 22,4 Me (55,2 Me). Inkomstskattekostnaderna uppgick till 11,1 Me (17,2 Me). Resultatet per aktie (EPS) sjönk till 0,61 euro jämfört med 1,42 euro året innan. Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 4,6 % (7,5 %) och avkastningen på eget kapital (ROE) var 3,2 % (7,1 %). Det sysselsatta kapitalet uppgick till 994 Me, vilket var 178 Me mindre än föregående år, främst på grund av lägre driftskapital samt företagsavyttringar. För att ytterligare förbättra den operativa verksamheten på produktionsanläggningarna fortsatte Ahlstrom sitt interna förbättringsprogram a plus under I slutet av år 2003 var ungefär hälften av Ahlstroms produktionsanläggningar engagerade i a plus. Kassaflödet förblev starkt År 2003 stärktes Ahlstroms ekonomiska ställning ytterligare främst till följd av ett starkt kassaflöde men också av en förmånlig omräkningsdifferens för euron gentemot den amerikanska dollarn. Ahlstroms gearing (räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital) låg på en klart lägre nivå än det långsiktiga målet på % och uppgick till 42,3 % i slutet av året (55,2 %). Soliditeten förbättrades till 47,4 % (45,4 %). Affärsverksamhetens kassaflöde, dvs. kassaflödet efter nettoräntekostnader, skatter och förändringar i driftskapitalet, ökade till 202,0 Me (184,0 Me), främst till följd av lägre driftskapital, kassaflöde från säkringsåtgärder och lägre finansieringskostnader. Till följd av det stärkta kassaflödet och avyttringen av en tillgång som inte ingick i kärnverksamheten sjönk den räntebärande nettoskulden till 285,8 Me (401,5 Me). Den stärkta euron sänkte skulden i balansräkningen med omkring 20 Me. I november utdelades en extra dividend på en euro per aktie (totalt ca 36 Me) till aktieägarna. Dividenderna uppgick totalt till 56 Me år En stark balansräkning är en viktig förutsättning för implementering av Ahlstroms tillväxtstrategi som består av kontrollerad expansion och strategiska företagsförvärv. Koncernens likviditet var bra under hela redovisningsåret. I slutet av året sjönk kassa och övriga likvida medel till 24,1 Me (35,3 Me). Därtill disponerade koncernen över avtalade kreditlimiter till omkring 446 Me. Fokuserat investeringsprogram Investeringarna uppgick till totalt 93,1 Me (83,1 Me). Den främsta enskilda investeringen på 16 Me gjordes för att förbättra produktiviteten på en av Ahlstroms största pappersmaskiner på den tyska produktionsanläggningen i Osnabrück. Investeringen slutfördes inom budget- och tidtabellsramar. För närvarande pågår flera betydande investeringsprojekt, bland annat byggs en ny produktionslinje för kompositfiberduk på Windsor Locks-fabriken, USA (38 Me) och en andra produktionslinje för fiberduk och filtermaterial byggs på produktionsanläggningen i Sydkorea (28 Me). Därtill pågår två investeringsprojekt om 11 Me och 5,5 Me för ombyggnaden av produktionslinjerna på den italienska Turinfabriken. De byggs om för produktion av filtermaterial för förbränningsmotorer samt fiberdukstilllämpningar för sjukvård, servetter och allmänna industriella tillämpningar. Investeringarna ökar Ahlstroms produktionskapacitet på starkt växande marknadsområden. Alla dessa projekt Resultatutveckling per kvartal Me Q1/2002 Q2/2002 Q3/2002 Q4/2002 Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Omsättning Kostnader 1) Övriga intäkter och kostnader 1) Avskrivningar och nedskrivningar 1) Poster av engångskaraktär Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Inkomstskatter 2) Minoritetsintressen Räkenskapsperiodens vinst Rörelsevinst 1) Rörelsevinst, % 1) 5,0 5,5 4,9 6,8 6,5 4,2 3,3 2,7 1) Exklusive poster av engångskaraktär. 2) Skatterna är beräknade på det beskattningsbara resultatet för den rapporterade perioden. 8 Årsberättelse 2003

10 Ekonomisk rapport Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % % Avkastning på eget kapital (ROE) % 9 % 9 Räntebärande nettoskulder och gearing % % Me Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 0 framskrider planenligt och produktionen beräknas starta under det andra och tredje kvartalet Ahlstrom tänker fortsätta sitt fokuserade investeringsprogram även år Affärsverksamheten i divisionerna FiberComposites Försäljningsvolymerna ökade med 8,1% jämfört med fjolåret. Det beror främst på de förvärvade verksamheterna och investeringarna år 2002 och Divisionens omsättning sjönk emellertid med 7,0 % till 644,7 Me (693,4 Me). Minskningen beror på att euron stärktes mot andra valutor eftersom mer än 60 % av divisionens omsättning uppstår utanför euroområdet. Divisionen blev tvungen att genomföra betydande marknadsrelaterade produktionsstopp under andra hälften av året. Divisionens rörelsevinst uppgick till 57,2 Me (63,0 Me), dvs. 8,9 % (9,1 %) av omsättningen. Rörelsevinsten inkluderar en vinst på 4,6 Me på försäljningen av ett kraftverk i USA i januari. Vinsten på försäljningen av kraftverket påverkar dock inte den jämförbara rörelsevinsten eftersom den för år 2002 omfattar vinst på försäljningen av el. Avkastningen på sysselsatt kapital (RONA) uppgick till 10,8 % (10,6 %). LabelPack Divisionens omsättning 2003 minskade till 541,5 Me (556,2 Me). Även om försäljningsvolymerna ökade med 1,8 % jämfört med 2002 påverkades omsättningen av de lägre försäljningspriserna bl.a. till följd av lägre priser på massa. Därtill hade den amerikanska dollarns sjunkande kurs en negativ effekt på försäljningen utanför euroområdet. Divisionens lönsamhet sjönk något på grund av lägre försäljningspriser och strejker på de franska produktionsanläggningarna i april. Den negativa effekten uppvägdes dock något av lägre priser på råmaterial. Rörelsevinsten sjönk till 24,9 Me (28,5 Me). Divisionens avkastning på sysselsatt kapital (RONA) uppgick till 8,3 % (8,6 %). Chantrainefabriken i Frankrike, som tidigare ingick i Specialties-divisionen, överfördes till LabelPack-divisionen den 1 september Siffrorna för respektive divisioner har justerats. Fabrikens omsättning uppgick till 44,3 Me år Specialties Divisionens omsättning minskade och uppgick till 344,6 Me (361,6 Me). Minskningen berodde främst på 4,7 % lägre leveransvolymer liksom även på lägre försäljningspriser till följd av svaga marknader på alla verksamhetsområden. Divisionens lönsamhet belastades av omstruktureringsåtgärder som vidtogs främst under det fjärde kvartalet. Rörelseförlusten uppgick till 23,7 Me (rörelsevinst 3,9 Me) och avkastningen på sysselsatt kapital (RONA) var negativ, -13,8 % (positiv 2,0 %). Reserveringarna och nedskrivningarna i anslutning till omstruktureringarna i Frankrike, Tyskland och Finland uppgick till totalt 19,3 Me. Övrig verksamhet Största delen av den övriga verksamheten härrör från Tecno Jolly-fabriken i Italien och Kubanfabriken i Ryssland, vilka förblev i Ahlstroms ägo efter avyttringen av Åkerlund & Rausing. Övrig affärsverksamhet omfattar även intressebolaget Jujo Thermal Ltd, koncernenheter i Finland, Frankrike och USA såväl som Ahlstroms försäljningskontor, som betjänar alla divisionernas kunder 9

11 genom Ahlstroms egna globala försäljnings- och marknadsföringsnätverk i 19 länder. Omsättningen för dessa affärsverksamheter uppgick till 85,9 Me (98,3 Me). Rörelseförlusten uppgick till 9,9 Me (år 2002 en förlust på 4,1 Me). I koncernens övriga affärsverksamheter ingick även byggnadsbolaget Kamtech som avyttrades i juni I koncernens resultaträkning för år 2002 ingår Kamtechs omsättning på 139,0 Me. Motsvarande rörelsevinst var 1,1 Me. Priskänslighetsanalys Euro En stor del av koncernens kassaflöde, kundfordringar, leverantörsskulder och lån är i en annan valuta än euro. Enhetspriset på Ahlstroms främsta råmaterial, internationellt marknadsförd pappersmassa, uttrycks generellt sett i amerikanska dollar. Däremot prissätts våra produkter i gängse valuta. Omkring 64 % av koncernens totala fakturering år 2003 var i euro och 28 % i amerikanska dollar. I slutet av år 2003 hade den amerikanska dollarn försvagats ca 20 % jämfört med föregående år. De fluktuerande kurserna för amerikansk dollar och euro har därmed stor betydelse för Ahlstrom, eftersom de påverkar såväl resultatet som koncernens ekonomiska utveckling och konkurrenskraft. Eurons höga kurs gentemot andra valutor, hade en stor effekt på FiberCompositesdivisionens försäljning och lönsamhet, eftersom mer än 60 % av divisionens omsättning uppstår utanför euroområdet. De övriga divisionernas försäljning i andra valutor än euro påverkades också av den starkare euron. För att minska effekterna på koncernnivå har Ahlstrom vidtagit skyddsåtgärder mot valutakursriskerna. Skyddsåtgärderna beskrivs närmare i kapitlet om finansiell riskhantering på sidan 68. Fibrer Ahlstroms viktigaste råmaterial är olika naturliga och syntetiska fibrer. Koncernens totala kostnader för fiberråmaterial år 2003 uppgick till omkring 400 Me. Det främsta råmaterialet är cellulosa. Kostnaderna för övriga naturliga och syntetiska fibrer samt glasfibrer ökade mer än 20 %. Ahlstrom har ingen egen trämassaproduktion och köper följdaktligen upp 100 % av sitt massabehov. Koncernens rörelsevinst utsätts därför i hög grad för variationer i priser på massa, med vissa undantag för specialmassa. Även om en del av dessa fluktuationer överförs på produktpriserna påverkas koncernens resultat av marknadsförhållandena samt tiden mellan prisförändringarna av råmaterialet och produkterna. Ahlstroms målsättning är att minska priskänsligheten av massa genom fasta priser eller genom överenskommelser om övre och nedre prisgränser. Kemikalier Ahlstrom använder ett stort urval kemikalier i sin produktion (bindemedel, fyllnadsmaterial och pigment, harts etc). Koncernens totala kostnader för kemikalier år 2003 uppgick till omkring 180 Me. Latexbaserade bindemedel, den största enskilda typen av kemikalier, stod för mer än en femtedel av kostnaderna. Förändringarna i priset på latex är stora på grund av att de korrelerar starkt med priset på råolja och petrokemiska derivat. Prisfluktuationerna för andra kemikalier har ingen större inverkan på Ahlstroms lönsamhet. Målet är att ingå årliga avtal om möjligast låga, fasta priser för varje kemikalie. Energi Koncernens totala energikostnader år 2003 uppgick till omkring 115 Me. Elektricitet stod för omkring 39 % och gas för omkring 45 % av de totala energikostnaderna. År 2003 drabbades den europeiska Divisionerna per kvartal Me Q1/2002 Q2/2002 Q3/2002 Q4/2002 Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Omsättning FiberComposites LabelPack Specialties Övriga affärsverksamheter och elimineringar Fortsatt verksamhet totalt Avvecklade affärsverksamheter Koncernen totalt Rörelsevinst FiberComposites 13,5 15,7 15,5 18,3 21,7 14,5 11,6 9,4 LabelPack 6,9 8,3 5,5 7,8 11,2 4,8 5,0 3,9 Specialties 3,4 5,0 0,1-4,6 2,8 0,4-4,4-22,5 Övriga affärsverksamheter och elimineringar -0,5-2,4-1,5 0,3-4,0-3,2-0,9-1,8 Divisioner totalt 23,3 26,6 19,6 21,8 31,7 16,5 11,3-11,0 Avvecklade affärsverksamheter 1,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernen totalt 24,6 26,4 19,6 21,8 31,7 16,5 11,3-11,0 10 Årsberättelse 2003

12 Ekonomisk rapport Investeringar Nettokassaflöde från verksamheten Resultat per aktie (EPS) Me 225 Me 50 Me 225 Me 75 Euro 1,60 Euro 0, ,20 0, ,80 0, ,40 0, ,00 0, Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 0-0, Q1 Q2 Q3 Q4-0,15 marknaden av höjda elpriser, och trenden väntas fortsätta under Emellertid täcks omkring 50 % av Ahlstroms elbehov i Europa av inköpsavtal till fasta priser för Målet är att ytterligare minska känsligheten för prisfluktuationer genom att samordna inköpen och ingå avtal till fasta priser såväl som att utforska alla de möjligheter som avregleringen av den europeiska energimarknaden medför. Implementeringen av IFRS Från och med det första kvartalet 2005 kommer Ahlstrom att tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). Innan den första delårsrapporten publiceras år 2005 publicerar Ahlstrom ett jämförbart bokslut enligt IFRS för räkenskapsåret Av rapporten framgår de viktigaste effekterna av IFRS. Vid övergången till IFRS kommer Ahlstrom att tillämpa First-time Adoption -standarden som tillåter vissa avvikelser vid övergångstillfället. Den 1 januari 2004 används som tidpunkt för övergången till IFRS. Ahlstrom har utarbetat en plan för övergången till IFRS. Under 2003 var de viktigaste uppgifterna att definiera informationsbehovet, att uppdatera de främsta bokslutsprinciperna samt att kartlägga behoven av ändringar i datasystemen. Den främsta utmaningen för år 2004 är utbildning i standarderna. Koncernens bokslut för år 2004 uppgörs enligt de allmänna bokslutsprinciperna i Finland, men samtidigt samlar man in jämförande information för IFRS-bokslutet. De främsta förändringarna vid övergången till IFRS är: Anställningsförmåner Koncernen har olika pensionsplaner redovisade enligt lokal praxis i olika länder. Planerna kommer att klassificeras antingen som premie- eller förmånsbaserade arrangemang. Betalningarna i premiebaserade arrangemang bokförs därför som kostnad för det år de gäller. Åliggandena för de förmånsbaserade arrangemangen bokförs som kostnad på basis av aktuariekalkyler. Nedskrivningar Tillgångarnas balansvärde beräknas på varje bokslutsdag. Avsikten är att upptäcka eventuella tecken på en nedskrivning av någon förmögenhetspost. Om sådana tecken upptäcks beräknas det bokföringsmässiga beloppet antingen enligt nettoförsäljningspriset eller bruksvärdet, beroende på vilket som är högre. Enligt First-time Adoption -standarden testas goodwill för nedskrivning vid datum för övergången till IFRS. Finansieringsinstrument Gängse värden och kassaflödesskydd skall uppfylla kriterierna för dokumentering och effektivitet i standarden för att kunna behandlas i bokföringen enligt reglerna för säkringsredovisning. Säkringsredovisning kommer att tillämpas på ränteswapkontrakt och skydd av de utländska koncernenheternas eget kapital mot valutarisker. Omsättningstillgångar Det kan ske förändringar i beräkningen av omsättningstillgångarna på grund av reserveringar av inkurant vara och omklassificeringen av reservdelar. 11

13 De viktigaste händelserna Den 12 mars Den 9 januari Ahlstrom säljer återstoden av sin energiverksamhet i Nordamerika Ahlstrom meddelade om försäljningen av återstoden av sina amerikanska kraftverksaktiviteter till Algonquin Power Management, Inc. i Oakville, Ontario, Canada. Försäljningen av kraftverket på 56 megawatt i Windsor Locks, Connecticut uppgick till 28 miljoner euro. Ahlstrom invigde en ny hylsfabrik i Kina En ny produktionsanläggning för tillverkning av hylsor invigdes i Shouguang i Kina. Den nya anläggningen är utrustad med toppmodern teknologi och är Ahlstroms första produktionsanläggning i Kina. Den 23 juni Ahlstrom investerar 5,5 Me i en ny produktionslinje i Italien Ahlstrom beslutade att investera 5,5 miljoner euro i en ny produktionslinje för fiberduk på den italienska fabriken i Turin. Den nya produktionslinjen producerar avancerat filtermaterial och fiberduk och utvidgar därmed Ahlstroms produktutbud. januari februari mars april maj juni Den 13 februari Den 9 maj Investeringar på 49 Me i fabrikerna i Windsor Locks och Turin Ahlstrom beslutade att investera 38 miljoner euro i en ny produktionslinje för fiberduk. Produktionslinjen byggs på fabriken i Windsor Locks, Connecticut, USA. Genom investeringen blir fabriken en av Ahlstroms största globala produktionsanläggningar. Samma dag offentliggjorde bolaget sitt beslut att investera 11 miljoner euro i ombyggnaden av en av produktionslinjerna på den italienska fabriken i Turin. Produktionen omstruktureras för att bredda produktutbudet. Investeringar i ökad filtermaterialproduktion i Brasilien Ahlstrom meddelade om sitt beslut att investera 2 miljoner euro i moderniseringen av produktionslinjen på fabriken i Louveira, Brasilien. Investeringen utvidgar produktionskapaciteten och förbättrar verksamhetsförutsättningarna. Den 9 maj Bolagsstämman beslutar om en dividend på 0,55 euro per aktie Enligt styrelsens förslag beslutade Ahlstrom Abp:s bolagsstämma den 9 maj 2003 att utbetala en dividend på 0,55 euro per aktie för år Årsberättelse 2003

14 2003 i korthet Den 4 september Utnämningar i Ahlstroms högsta ledning Jukka Moisio, direktör för FiberCompositesdivisionen och medlem av ledningsgruppen, har utsetts till vice verkställande direktör. Han fortsätter samtidigt som direktör för FiberComposites-divisionen. Svante Adde utsågs till finansdirektör och medlem av ledningsgruppen. Han arbetade tidigare på den internationella investeringsbanken Lazard. Den 24 september Investeringen på 16 Me i fabriken i Osnabrück slutförd Ahlstrom slutförde ett investeringsprogram på pappersmaskin PM6 på den tyska fabriken i Osnabrück. Investeringen förbättrade produktionseffektiviteten för tungt ensidigt bestruket papper. Den 12 november Extra bolagsstämman slog fast utbetalningen av en extra dividend Den 11 november beslutade :s extra bolagsstämma att utbetala en extra dividend på 1,00 euro per aktie. juli augusti september oktober november december Den 22 augusti Den 6 oktober Ahlstrom säljer sitt aktieinnehav i Amcor Flexibles Europe A/S År 2001 förvärvade Ahlstrom-koncernen 6,8 % av aktierna i Amcor Flexibles Europe A/S som en del av avyttringen av Åkerlund & Rausing, företaget för flexibla förpackningar. Nu såldes aktieinnehavet till Amcor European Holdings för 19,5 miljoner euro. Ahlstrom effektiverar verksamheten i Sverige I oktober meddelade FiberCompositesdivisionen om sina planer på en omorganisering av produktionsanläggningen för fiberduk i Ställdalen i Sverige. Omorganiseringen innebär att avdelningen för sjukvårdstextilier läggs ner, ett nytt europeiskt distributionscentrum grundas i Belgien och att produktionskapaciteten för fiberduksproduktionen anpassas till situationen på marknaden. Förändringarna innebär uppsägning av totalt ca 90 personer. 13

15 Fortsatt stark volymtillväxt, men valutakurserna sänkte rörelsevinsten FiberComposites-divisionen Omsättning, Me 644,7 693,4 Rörelsevinst, Me 57,2 63,0 Rörelsevinst, % 8,9 9,1 Avkastning på sysselsatt kapital (RONA), % 10,8 10,6 Antal anställda i slutet av året Andel av koncernens omsättning, % Användningen av fiberduk i servetttillämpningar fortsätter att öka världen runt i synnerhet i materialer med kompositfiberstrukturer. 14 Årsberättelse 2003

16 2003 i korthet FiberComposites-divisionen ökade sina försäljningsvolymer med 8 % jämfört med året innan genom att erövra nya marknadsandelar, förbättra kundservicen och framgångsriktigt lansera nya produkter. Trots volymökningen minskade omsättningen och rörelsevinsten jämfört med räkenskapsåret 2002 eftersom mer än 60 % av FiberComposites affärer bedrivs utanför euroområdet. Divisionens ekonomiska resultat utan den negativa effekten av ofördelaktiga valutakurser låg ungefär på samma nivå som år På grund av framgångsrika kundrelationer och innovationsverksamhet beslutade divisionen att göra fyra investeringar med sikte på organisk tillväxt två på produktionsanläggningen i Turin, Italien, en på Windsor Locks-fabriken i Connecticut, USA och en i Louveira, Brasilien. Därtill beslutades redan år 2002 om utbyggnaden av en ny produktionslinje i Sydkorea. Alla dessa investeringar kommer att medföra en betydande ökning av produktionskapaciteten på fem anläggningar år FiberComposites-divisionen fortsatte införandet av koncernens interna förbättringsprogram a plus på ytterli- FiberComposites-divisionen är en av världens främsta tillverkare av fiberduksrullvara. Den mot övriga valutor stärkta euron inverkade negativt på divisionens ekonomiska resultat under FiberComposites-divisionen gare sex anläggningar och målet är att hela divisionen är engagerad i utvecklingsprogrammet i slutet av Divisionens tillväxt skapade ett behov av nya ledare. Divisionens princip att välja ledare i första hand internt visade sig vara lyckad. Man fann en kompetent person bland Ahlstroms egen personal för nästan alla de viktigaste lediga chefsposterna. Klara mål på växande marknader FiberComposites-divisionen har 16 produktionsenheter på fyra kontinenter. Produktlinjerna är flexibla och kan tjäna många olika slutanvändare. Gemensamt för alla linjer är att de utnyttjar flera olika fiberdukteknologier och kombinationer av dessa. Råmaterialbasen består av konst- och naturfiber: glasfiber, textilfiber samt specialmassa, som används i olika kombinationer. FiberComposites hör till världens främsta tillverkare av fiberduksrullvara och betjänar tillverkare och marknadsförare av konsument- och industriprodukter som använder fiberduksmaterial i sina slutprodukter. Ahlstrom är mycket engagerad inom detta affärsområde och ämnar stärka sin ställning som industrileverantör med hjälp av investeringar i organisk tillväxt och företagsförvärv. FiberComposites strävar efter att tillgodose de ekonomiska målsättningarna på koncernnivå (EBIT 10 %, ROCE 13 %) oavsett konjunkturläget. En betydande del av det operativa kassaflödet skall användas för utveckling av nya produkter samt för förbättring av kapaciteten och övriga resurser, som t.ex. förvärv av små och medelstora företag. Divisionens marknad beräknas växa 6 7 % årligen. Kundrelationer byggs upp på lång sikt Divisionen verkar över hela världen och dess uppgift inom Ahlstrom är att kartlägga och tillgodose behoven hos kunder som behöver krävande specialmaterial. Konkurrenskraften bygger på förståelse för kundernas behov, att omvandla dem till produktkoncept och produkter, att se till att produkten kan tillverkas industriellt samt att kunna er bjuda produkter och tjänster över hela världen. Divisionen bygger upp sina kundförhållanden på lång sikt, och de består i allmänhet över flera produkt- 15

17 och teknologigenerationer. FiberComposites uppnår stärkt kundfokusering inom sina tre huvudverksamheter: filtermaterial, fiberduk (konsument- och sjukvårdstextilier, industriell fiberduk) samt glasfibermaterial. Tillsammans med divisionsledningen stöder och främjar dessa affärsverksamhetsområden principen om att dela med sig av sitt kunnande inom koncernen och utvidga kunskapsbasen för att kunna förbättra servicen till de enskilda kunderna. I praktiken sprids kunnandet genom speciella team där medlemmarna vid behov representerar flera olika affärsfunktioner. De främsta affärsverksamhetsområdena fördelas på produktlinjer för särskilda kundtillämpningar såsom fiberduk för servetter eller sjukvårdstextilier, maskinfiltermaterial eller glasfiberduk för PVC-golvbeläggning. Varje affärsområde består av produktlinjer som betjänar kunder över hela världen med speciella tillämpningar för produkterna. Tillverkningen är mycket flexibel och tjänar därför kunder även på andra affärsområden. Produktlinjerna planerar sin verksamhet och sätter sina mål i enlighet med möjligheterna världen runt. Den ekonomiska utvecklingen 2003 Försäljningsvolymerna ökade med 8 % år Trots ökade försäljningsvolymer minskade omsättningen med 7 %. Minskningen beror främst på att euron stärktes mot andra valutor, eftersom mer än 60 % av divisionens omsättning uppstår utanför euroområdet och den amerikanska dollarn är den största enskilda valutan inom divisionen. Efterfrågan på produkter och tjänster minskade efter första kvartalet och återhämtade sig inte mot slutet av året. Divisionen blev därför tvungen att genomföra betydande marknadsrelaterade produktionsstopp under andra hälften av året. Omsättningen 2003 uppgick till 645 Me och rörelsevinsten var 57 Me (8,9 %). Avkastningen på sysselsatt kapital (RONA) uppgick till 10,8 %. Rörelsevinsten för 2003 omfattar en engångsvinst på 4,6 Me från avyttringen av kraftverket i Windsor Locks (Connecticut, USA). Jämfört med rörelsevinsten för 2002 har vinsten på försäljningen av kraft verket dock ingen betydelse, eftersom rörelsevinsten för år 2002 omfattar vinst på försäljningen av el. Marknadsutvecklingen enligt affärsområde Fiberduk Försäljningsvolymerna för affärsverksamheten för fiberduk ökade med 8 % år Tapetbaspapper, livsmedelsförpackningar, sjukvårdstextilier och teknisk fiberduk stod för den största ökningen medan försäljningen av de övriga var mindre eller lika stor som föregående år. Efterfrågan var positiv under årets första hälft, men återhämtade sig inte helt efter de stillsamma sommarmånaderna. Mot slutet av året beslutade divisionen att genomföra marknadsrelaterade produktionsstopp för att minska på lagren och anpassa produktionen till den låga efterfrågan. Filtermaterial Enheten för filtermaterial gick framåt under 2003 och uppvisade en en ökning av försäljningsvolymerna på 8 %. En ökning i volymerna uppnåddes på alla marknadsområden, speciellt i Asien. Efterfrågan var bra under hela året även om början av året var bättre än slutet av året, leveranserna minskade under de sista månaderna och återspeglade den allmänna osäkerheten kring efterfrågan och kundernas ovilja att ta in varor på lager. Glasfibermaterial Affärsverksamheten noterade en 7 % tillväxt år Efterfrågan på PVCgolvbeläggning ökade, speciellt på den östeuropeiska marknaden. Det första halvåret 2003 var stillsammare än det andra då försäljningen i september och oktober uppvisar rekordartade siffror. Mot slutet av året avmattades försäljningen eftersom kunderna minskade på sina lager. Investeringar stöder tillväxten Försäljningsvolymerna ökade 2003 med stöd av investeringarna i organisk tillväxt för divisionen samt de extra volymer som företagsförvärven 2001 och 2002 medförde. Under 2003 beslutade divisionen om flera investeringar i organisk tillväxt, vilket kommer att Fyra nya produktionslinjer kör igång år Årsberättelse 2003

18 FiberComposites-divisionen De 10 främsta fiberduksproducenterna * Omsättning enligt slutanvändningsområde 1. Freudenberg 2. DuPont 3. Kimberly-Clark 4. BBA 5. Ahlstrom 6. PGI 7. Johns Manville 8. Buckeye 9. Colbond 10. Japan Vilene USD, milj *) Enligt försäljning i USD, 2002 Källa: Nonwovens Industry, Ahlstrom Industriella tillämpningar 18 % Filtrering & bilindustri 39 % Byggindustri 10 % Konsument & hälsovård 33 % underlätta lanseringen av nya produkter och ytterligare förbättra servicen till divisionens globala kunder år 2004 och framöver. Divisionen kör igång fyra nya produktionslinjer år 2004 två i Italien, en i Sydkorea och en i USA. Därtill utvidgas en existerande, stor produktionslinje i Brasilien. Den geografiska spridningen av investeringarna understryker verksamhetens globala karaktär. Investeringar i fiberduk och filtermaterial Den snabba utvecklingen på den asiatiska marknaden stöder divisionens expansion i Sydkorea, och den andra produktionslinjen kör igång under sommaren Den nuvarande produktionslinjen betjänar enbart tillämpningar av filter för förbränningsmotorer medan produktionen på den nya linjen kommer att omfatta både filtermaterial och industriell fiberduk. Investeringen uppgår till 28 Me. Belslutet att öka kapaciteten även i Europa på Ahlstroms italienska produktionsanläggning i Turin, där bolaget kommer att bygga om en av produktionslinjerna för filter- och fiberdukstillämpningar, togs baserat på den fortsatt ökande efterfrågan. Den förnyade produktionslinjen kör igång under andra kvartalet Investeringen uppgår till 11 Me. Investeringar i filtermaterial De höga kvalitetskraven inom vissa filtertillämpningar med hög tillväxt ledde till divisionens framgångsrika utveckling av nya filtermaterial med fina fibrer varefter divisionen beslutade i juni 2003 att investera 5,5 Me i ökad produktionskapacitet. En ny produktionslinje kör i gång i Turinfabriken i Italien i oktober Den sydamerikanska marknaden har utvecklats i en positiv riktning och behovet av filtermaterial för förbränningsmotorer kommer att vara stort. Divisionens beslut att öka kapaciteten och förbättra produktkvaliteten stärker Ahlstroms starka ställning som en förstklassig varuleverantör. En ny produktionslinje körde igång i januari Investeringen uppgår till 2,0 Me. Investeringar i fiberduk Kompositprodukter för flera olika ändamål uppnår småningom allmänt godkännande på fiberduksmarknaden och vårt investeringsprojekt på produktionsanläggningen i Windsor Locks, Connecticut, USA utökar våra möjligheter att leverera dessa produkter. Kompositprodukternas främsta kundkrets finns på den snabbt växande servettproduktmarknaden där Ahlstroms produktlinjeteam med stor framgång samarbetat med de ledande konsumentvaru märkena i branschen. Investerings beslutet fattades i februari 2003 och produktionslinjen kör igång under andra kvartalet Investeringen uppgår till 38 Me. 17

19 Viktiga händelser 2003 Flera nya produkter på marknaden FiberComposites-divisionen fortsatte lanseringen av nya produkter. De långsiktiga kundrelationer som divisionen har bevarat och de nya relationer som divisionen etablerat under 2003 är de främsta tecknen på vår förmåga att utveckla nya produkter. Innovationsaktiviteten är starkt bunden vid kundprodukter och under 2003 kunde ett flertal nya produkter och produktmodifikationer lan seras. Divisionens fiberduksmaterial för reklamaffischer och filtermaterial för vinkällare belönades i internationella tävlingar under Därtill lanserade divisionen fiberduktapeten EasyLife i USA år 2003 och presenterade produktsortimentet på Heimtextil-mässan i Europa i januari Flera nya produkter lanserades tillsammans med kunderna inom fiberduk för sjukvårdstextilier, servetter och teknisk fiberduk, filtermaterial samt glasfibermaterial. Omstruktureringar inom divisionen och intern befordran ledde till förbättrad kundservice I oktober meddelade divisionen om sammanslagningen av affärsverksamheterna för specialfilter och motorfilter. Avsikten med sammanslagningen var att skapa ett verksamhetsområde för filter med större resurser och en tillräcklig storlek för att kunna ge bättre kundservice. Ändringen stöder Ahlstroms strategi enligt vilken bolaget stärker sin ställning som världens ledande leverantör av filtermaterial. I oktober inledde FiberCompositesdivisionen åtgärder för att effektivera produktlinjen för sjukvårdstextilier. Enligt planerna grundas ett europeiskt distributionscentrum i Belgien och enheten för sjukvårdstextilier i Ställdalen i Sverige läggs ner. I framtiden kommer vidareförädlingen av sjukvårdstextilier att koncentreras till den amerikanska Windsor Locks-fabriken som förfogar över både rullvaruproduktion och en modern vidareförädlingsenhet. Kostnaderna kommer att sjunka och kundservicen förbättras när distributionen ligger närmare de främsta kunderna. Samtidigt meddelade divisionen om en kapacitetsnedskärning på bolagets fabrik i Ställdalen i Sverige. Effektiveringen av verksamheten innebär att ca 90 anställda sägs upp. De årliga inbesparingarna av bägge åtgärderna väntas uppgå till ca 6 7 Me. Divisionens princip att välja ledare i första hand internt visade sig vara lyckad. Man fann en kompetent person bland Ahlstroms egen personal för nästan alla de viktigaste lediga posterna. Detta stärker företagskulturen och medför kontinuitet i kundservicen och verksamheten. Under 2003 anställde divisionen mer än 25 nya ledare eller experter som har möjligheter att avancera till viktiga ledarposter inom Ahlstrom-koncernen i framtiden. Divisionens medlemmar får stöd genom program för ledarskapsutveckling och andra arrangemang på koncernnivå, vilket hjälper dem att identifiera och utnyttja sin personliga förmåga och sina utvecklingsmöjligheter. Nya ISO-certifikat på divisionens produktionsanläggningar ISO certifikat tilldelades divisionens produktionsanläggningar i Radcliffe (Storbritannien), Madisonville (USA) FiberComposites Affärsområde Fiberduk Filter- Glasfibermaterial Produktlinje Konsument- och Industriell fiberduk material Armeringskompositer sjukvårdsfiberduk Produktionsanläggningar: Livs- Servetter Sjukvård Tapet- Bil- Teknisk Väv och Glasfiber- Glasfilt medels- material industrin fiber- special- armerindustrin duk armerings- ingar produkter Barcelona (E) Brignoud (F) Chirnside (UK) Hyun Poong (ROK) Karhula (FIN) Louveira (BRA) Madisonville (USA) Malmédy (B) Mikkeli (FIN) Mt. Holly Springs (USA) Ställdalen (S) Tampere (FIN) Taylorville (USA) Turin (I) Windsor Locks (USA) 18 Årsberättelse 2003

20 Ahlstroms nya filtermaterial minskar dieselmotorernas utsläpp FiberComposites-divisionen har lanserat ett nytt filtermaterial avsett speciellt för kollektivtrafiken. Den nya produkten är ett cellulosabaserat material för filtrering av dieselångor. Produkten tillverkas på Ahlstroms produktionsanläggning i Turin, Italien. Filtret, som kan filtrera över 90 % av finpartiklarna i dieselångor, är resultatet av ett forskningsprojekt som genomfördes av Ahlstroms tekniska kundservice och produktutvecklingsavdelning, Endeavour Systems Engineering, myndigheterna i Emilia Romagnaregionen och det regionala miljövårdsverket (Arpa). Filtret kan brännas upp efter användning i stället för att föras till soptippen. Hela filtret både det filtrerande materialet och höljet är tillverkat av massabaserade fibrer. Finpartiklarna fångas upp av fibrerna i filtermaterialet. Denna typ av filter fungerar effektivt i dieselmotorer av alla storlekar och åldrar. Filtret testades först på två bussar i kollektivtrafik i staden Ferrara, i Emilia Romagna. Resultatet var strålande: efter kilometers körning hade partikelutsläppen minskat med mer än 90 %. Filtret vidareanalyseras nu i laboratorier och testas ytterligare i 30 av Ferraras stadsbussar, i 10 avfallshanteringstruckar och i några andra kommersiella fordon. Projektet har sponsorerats av Emilia Romagna-regionen och därtill fått ett betydande bidrag från europeiska forskningsfonder. Filtret kommer att användas i kollektivtrafikens fortskaffningsmedel i Emilia Romagna-regionen. Det är ytterst effektivt speciellt i stadsbussar på rutter med många hållplatser. och Taylorville (USA). ISO 9001/2000 och ISO tilldelades Mount Holly Springs (USA). Framtidsutsikterna I slutet av 2003 var framtidsutsikterna osäkra på grund av utmanande ekonomiska faktorer och ofördelaktiga valutakurser. De faktorer som främst påverkar efterfrågan på filtermaterial och fiberduk är gynnsamma men försäljningsvolymerna beror på hur snabb den allmänna ekonomiska återhämtningen är i USA och Europa. Valutakursfluktuationerna kan inverka på omsättningen och rörelsevinsten även år Trots den osäkra affärsmiljön är divisionen övertygad om att åtgärderna för en effektivare produktion, utvecklingen av nya produkter, personalutvecklingen och en stärkning av teamen samt utvidgningen av kapaciteten bereder väg för en positiv utveckling under

Boksluts- meddelande 2011

Boksluts- meddelande 2011 Bokslutsmeddelande 2011 Bokslutskommuniké 2011 Sida 1 Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2012 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för

Läs mer

Det svåra marknadsläget fortsätter

Det svåra marknadsläget fortsätter Helsingfors den 29 oktober 2003 1 / 13 Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period i fjol ifall inte annat anges Det svåra marknadsläget fortsätter Ahlstrom, en ledande tillverkare av avancerade

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Högre rörelseresultat och marginal för både Konsumentprodukter och Professionella produkter

Högre rörelseresultat och marginal för både Konsumentprodukter och Professionella produkter HALVÅRSRAPPORT 2000 11 augusti 2000 Sid 1 (18) -Nettoresultatet per aktie ökade med 28%, värdeskapandet fördubblades- Belopp i Mkr, om Första halvåret Föränd- Andra kvartalet Förändej annat angivits 2000

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003 HALVÅRSRAPPORT Januari juni 2003 Nettoomsättningen uppgick till 4 342 MSEK (4 787) under andra kvartalet, och under det första halvåret till 8 631 MSEK (9 330). För jämförbara enheter/valutakurser ökade

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001

Bokslutskommuniké 2001 Innovativ fordonsteknik Bokslutskommuniké 2001 Rörelseresultatet minskade 47% till 178 MSEK (338). Resultat efter skatt var 112 MSEK (270), en minskning med 59%. Kraftig nedgång i fordonsproduktionen påverkade

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 (8 337) Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 (1 386) 1) Resultatet före skatt uppgick till 1 411 (1 277)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04 9 Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 ELEKTA AB (PUBL) ORG NR 55617-415 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 Niomånadersrapport 1 maj 31 januari 23/4 Rörelseresultatet uppgick till 192 (235) och

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012 Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 SKOGEN ÄR FULL AV NYA MÖJLIGHETER Världen förändras Knappa resurser Världsekonomins fokus förflyttas Klimatförändringar

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september Industriförvaltnings A B Kinnevik Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september FÖRVALTNING Under de senaste 15 åren har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari 31 mars 2004 Concordia Maritime är ett internationellt stortankrederi som äger två VLCC om vardera 312.600 dwt levererade 2001, Stena V-MAX. Fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Därutöver

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer