Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE"

Transkript

1 Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! Socialnämndens sammanträdesrum den 21 januari 2015 kl Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE Kommunfullmäktigeärenden 1. Motion ang. äldreomsorgens mat 2. Motion ang. farthinder 3. Filipstads kommuns kommunikationsnät Kommunstyrelseärenden 4. Motion ang. behov av utbyggnad av Spångbergshallen (instansordning) 5. Redovisning medelsplacering, lån och likviditetsställning 6. Rätten att teckna handlingar m m för Finansiering avtalspensioner BUN 8. Val av ledamöter, ersättare samt presidium Kommunstyrelsens arbetsutskott för Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Kommunstyrelsens teknikutskott för Val av ledamöter och ersättare i Kultur/föreningsutskottet för Val av ledamot och ersättare i Handikapprådet för Val av ledamot och ersättare i Pensionärsrådet för Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet för Val av representanter vid årsmöten/föreningsstämmor 15. Val av representant vid bolagsstämmor 16. Instruktion till ombud vid bolagsstämmor för Stadshus AB med dotterbolag 17. Instruktion till ombud vid bolagsstämma med Filipstads Värme AB 18. Revidering av arvode 19. Nytänkare 20. Delgivning 21. Anmälningsärenden 22. Ev. ärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober Kommunfullmäktige 18 september Au 76 Ks Kf 80 Dnr 2014/150 Motion ang. äldreomsorgens mat Kf 18 september 2014 I motion 4 augusti 2014 anför Helen Eriksson (FIL) följande: I dagsläget kan de brukare som bor i ordinärt boende välja mellan två maträtter till lunch, skolans eller äldreomsorgens. Denna valmöjlighet finns enbart under skolterminerna. När skolan har lov finns inte denna. De brukare som bor i särskilt boende har ingen valmöjlighet alls. När man blir äldre eller sjuk och inte längre klarar av sin matlagning är det än viktigare att maten smakar bra, är näringsrik och serveras på ett tilltalande sätt. För många är matsituationen dagens viktigaste händelse och bör därför vara en positiv matupplevelse. Sannolikheten för att maten blir uppäten ökar. Det finns idag en problematik inom äldrevården gällande undernäring. Valmöjligheten mellan fler rätter kan vara ett sätt att minska denna. Matens betydelse är viktig för att främja hälsan och livskvaliteten hos våra brukare. Valfriheten ökar möjligheten att få något som man tycker om till förmån för att kunna välja bort det man tycker mindre om eller rent av inte tycker om alls. Med anledning av ovanstående yrkar Filipstadspartiet på att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att under ett år prova och sedan utvärdera: Att brukare inom ordinärt boende under hela året får välja mellan två rätter till lunch under hela året, som tillagas i de kommunala köken. Att brukare inom särskilt boende under hela året får välja mellan två rätter till lunch, som tillagas i kommunala köken. Att brukare inom ordinärt och särskilt boende genom upphandling får välja på ytterligare en utförare (restaurang).. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar I-NP SOC att remittera motionen till tekniske chefen att i samverkan med socialförvaltningen besvara motionen.

3 Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet den 8 december 2014, 49 och beslutat enligt förvaltningens förslag. Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens teknikutskott beslöt 8 september 2014 i enlighet med tidigare beslut i kommunen att iordningställa ett tillagningskök på Älvkullens vårdboende och organisera kostverksamheten i en skolkostdel och en äldre kostdel. I samband med att det nya tillagningsköket tas i bruk och den nya organisationen kommer på plats hösten 2015, kommer de praktiska möjligheterna att kunna erbjuda två olika lunchrätter och organisationen kommer att titta över möjligheterna för detta och återkomma med förslag i ärendet. Att som motionären också förslår Att brukare inom ordinärt och särskilt boende genom upphandling får välja på ytterligare en utförare (restaurang)., anser förvaltningen med hänsyn till vårdverksamheternas krav och kommunens egen kostverksamhet och ekonomi olämpligt Förvaltningens förslag till beslut Motionen avseende delen förslaget att välja ytterligare en utförare/restaurang avslås. Motionen föreslås för övrigt vara besvarad.

4 Kommunstyrelsen 27 augusti Kommunfullmäktige 12 juni Ks Ks 88 Kf 55 Dnr 2014/121 Motion ang. farthinder I motion inkommen till kommunkansliet 3 juni 2014 anför Henric Forsberg (S) följande: Ett antal trafikolyckor, orsakade av alldeles för hög hastighet har skett på senare år. Hittills har ingen människa omkommit men frågan är om det inte bara är en tidsfråga. Farthinder finns utplacerade på olika ställen i staden men dessa har visat sig ha begränsad effekt. Dessutom finns de bara sommartid. Det behövs permanenta farthinder (t.ex. fartgupp). Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna i Filipstads kommun att permanenta farthinder byggs, på de platser där det behövs. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: TU att remittera motionen till Teknikutskottet. Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet den 8 december 2014 och beslutat enligt förvaltningens förslag. Förvaltningens förslag till svar: Kommunstyrelsen Teknik och Service förvaltningen är av den uppfattningen att alla problem i trafiken med höga hastigheter och olämpliga beteende inte går att bygga bort.

5 I vissa fall bör kommunen som väghållare genomföra åtgärder i form av trafikreglering och i vissa fall i form av fysiska åtgärder men för att det inte skall bli inflation i åtgärder och trafiksäkerhetsfokus hamnar på kommunens farthinder istället för trafikanternas beteenden och polisens trafikövervakning, så anser förvaltningen att åtgärder i form av permanenta farthinder även invid skolor och andra liknande miljöer där många barn vistas, och på särskilt belastade genomfartsgator. Vidare föreslår förvaltningen att tillfälliga farthinder används på samma sätt som hittills på bostadsgator för att under perioder stävja trafikproblem. Förslag till beslut Motionen föreslås besvarad, och Teknik- och Service även fortsättningsvis får uppdraget att se över behoven av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolmiljöer och på särskilt belastade genomfartsgator i kommunen.

6 Kommunstyrelsens teknikutskott 8 december Tu 47 Dnr 2014/231 Filipstads Kommuns Kommunikationsnät Förslag till beslut Tillstyrker förvaltningens förslag till IT infrastrukturplan för perioden att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige anslå 679 tkr för utbyggnadsåtgärder av IT infrastrukturen för kommunens verksamheter under Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen IT enheten har under 2014 låtit ta fram en plan för kommunens egen Infrastruktur utveckling för perioden Denna plan var inte klar att kunna presenteras i samband med kommunens budget arbete under hösten 2014 utan redovisas separat som förslag för perioden Utbyggnaden av IT infrastrukturen är nödvändig utifrån de verksamheter som finns i kommunens fastigheter och den verksamhet som planeras tillkomma. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Ks

7 Kommunfullmäktige 11 december Kf Kf 26 Dnr 2014/222 Motion ang. behov av utbyggnad av Spångbergshallen I motion 25 november 2014 anför Christer Olsson (M) följande: Idrottshall och gym som finns inrymda i Spångbergshallen har växt ur sin kostym i takt med att Innebandysporten har utvecklats och att gymmet utnyttjas flitigt bl.a av kommunens och företagarnas friskvård (ffa) samt ett stort antal nyanlända ungdomar. Vad gäller innebandyn så är det flera lag och grupper som spelar. Det är spelare i olika åldrar, såväl tjejer som killar och behovet av träningstider/matchtider är mycket stort, vilket ställer krav på väl fungerande lokaler och en bra organisation av verksamheten. Lagen spelar också seriespel ( t.ex. damer div. 2 och herrar div. 2 ), vilket innebär att en rad olika lag från andra orter kommer till Filipstad för att spela matcher. För att våra lag ska ha en möjlighet att ytterligare utvecklas och för att den populära sporten ska kunna fortsätta att växa så är en utbyggnad av Spångbergshallen ett måste. Ett stort bekymmer idag är också det mycket begränsade utrymmet vad gäller publikplatser, enl. uppgift ca Det finns ett stort publikintresse att kunna följa de olika lagens framfart i hallen och som det är nu ges inte alla som vill se matcherna den möjligheten. Behovet av utökade öppettider har också blivit mer omfattande i takt med att fler använder hallen. Undertecknad yrkar därför; att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en utbyggnad av Spångbergshallen och därefter presentera ett förslag till beslut. att Spångbergshallen tillsvidare utökar sina öppettider på helger och skollov. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

8 Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 13 Januari 2015 (9 December 2014) Sammanställning: Likvida medel: Handelsbanken 12,9 mkr (Filipstads kommun -9,2 mkr, Stadshus 22,1 mkr) Ränta inlåning 0,050% (0,050%) Ränta utlåning 0,472% (0,493%) Placeringar: Carnegie 1,0 mkr Kreditobligation i Traxx lån Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Nordbanken 10,0 1,12% 3 mån. förl Kommuninvest 6,5 1,23% 3 mån. förl Kommuninvest 14,0 1,47% varje dag Kommuninvest Stadshus 13,3 0,79% 3 mån. förl Kommuninvest 22,0 2,90% fast ränta / Kommuninvest 19,3 3,44% fast ränta / Kommuninvest Stadshus 15,2 2,75% fast ränta / Kommuninvest 30,0 1,93% fast ränta / ,2 genomsnittlig ränta 2,15% (2,19 %) Övertagna lån stiftelsen 6,0 3,19% varje dag 16,6 1,01% fast ränta / ,4 1,47% varje dag 8,8 2,83% fast ränta / ,7 genomsnittlig ränta 1,93 % (1,93 %) Total låneskuld 161,9 genomsnittlig ränta 2,11% (2,14%) Ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - ÖVERGRIPANDE\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m.xls

9 Ks Dnr 2015/03 Rätten att teckna handlingar m m för Tillträde till kommunens bankfack Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, assistent Marie-Louise Hansson och debiteringshandläggare Linda Bengtzing äger var för sig tillträde till kommunens bankfack. Tecknande av diverse handlingar m m Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas eller initieras av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. Dessutom har kommunchefen rätt att för löpande förvaltningsåtgärder underteckna handlingar. Behörighet att teckna kommunens firma tillkommer kommunstyrelsens ordförande och kommunchef, var för sig. Vid förfall för dem tecknas firman av kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignering enligt punkten Övrigt nedan. Det ska antecknas att kommunstyrelsens ordförande är Per Gruvberger, 1:e vice ordförande är Torbjörn Parling, 2:e vice ordförande är Christer Olsson och kommunchef är Claes Hultgren. Låne- och borgensförbindelser Kommunchefen Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson i förening eller endera av dessa i förening med assistenten Marie-Louise Hansson eller Linda Bengtzing debiteringshandläggare. Kommunens likvidkonton Kommunchef Claes Hultgren, ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, två i förening eller endera av dessa i förening med assistenten Marie-Louise Hansson, debiteringshandläggare Linda Bengtzing, assistenten Ingela Heikkinen eller assistenten Daniel Jansson. Övrigt Kontrasignering sker av den enhets-/avdelningschef (motsvarande) som berett sakärendet eller anställd som styrelsen bestämmer. För de fall tveksamhet skulle kunna uppstå om behörig kontrasignent skall kontrasignation ske av kanslichef Catrin Marsell.

10 ÖPPNANDE AV ANBUD Enligt lag skall särskilt beslut fattas om behöriga anbudsöppnare för respektive kontor. Efter kontakter med respektive kontor föreslås att följande personer minst två i förening får rätt att öppna av respektive kontor infordrade anbud. Kommunledningskontor Kommunchef Claes Hultgren, kanslichef Catrin Marsell, förvaltningschef Inge Nilsson-Piehl, assistenten Inger Johansson och assistenten Annika Jansson. Ekonomi Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, Controller Ulf G Persson, assistent Marie-Louise Hansson och debiteringshandläggare Linda Bengtzing. Övrigt Kontoren har rätt att anlita inköpsfunktionen för öppnande av anbud. BEFULLMÄKTIGANDE AV OMBUD I delegationsplan för kommunstyrelsen finns för ett antal befattningshavare intaget befullmäktigande att företräda kommunen. Delegationsplanen innehåller av naturliga skäl inga namn eftersom den skall ha löpande giltighet. För det fall befullmäktigat ombud inte utsetts är det delegerat till kommunstyrelsens ordförande med kommunchefen som ställföreträdare att utfärda fullmakt. För att av praktiska skäl få befullmäktigandena namnsatta så att inte en mångfald handlingar skall behöva sändas med för att styrka vederbörandes rätt har följande förslag i anslutning till delegationsplanen upprättats. Kommunens befullmäktigade ombud för A Betalningsföreläggande även innefattande tvistiga fall som hänskjutes till kronofogde eller rättegång och handräckning som begäres samtidigt med betalningsföreläggande kommunchefen Claes Hultgren, kanslichefen Catrin Marsell eller endera med Linda Bengtzing, Zandra Juvél eller Ingela Heikkinen som ställföreträdare.

11 B Bevakning av kommunens fordringar och andra rättigheter vid konkurser och exekutiva auktioner eller likvärdig situation - kommunchefen Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kanslichef Catrin Marsell och debiteringshandläggare Linda Bengtzing som ställföreträdare. C Mål och ärenden angående folkbokföring, taxering samt mantalsskrivning ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kanslichef Catrin Marsell som ställföreträdare. D Taxeringsärenden - ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kommunchef Claes Hultgren som ställföreträdare. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen äger rätt att förordna annan delegat.

12 Ks Dnr 2014/28 Finansiering avtalspensioner Barn- och utbildningsförvaltningen I tjänsteskrivelser daterade föreslår tf förvaltningschef Tage Nordqvist att avtal om avtalspension ingås med två medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget är framtaget i samråd med kommunchefen Claes Hultgren. Bakgrund till förslaget är att arbetsuppgifterna och kompetenskrav förändras i och med den omorganisation som genomförts från och med 1 januari De båda medarbetarna har meddelat att de avser gå i pension den 1 oktober respektive 1 november Detta innebär att det inte är lämpligt att vidta den kompetensutveckling som förutsätts för fortsatt arbete. Avtalens omfattning föreslås utgöra 75 % av heltid. Ärendet har föredragits kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till personalchefen att i samråd med förvaltningen ingå avtal om särskild avtalspension enligt tjänsteskrivelserna att finansiering om ca 500 tkr sker med omställningsmedel

13 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter, ersättare samt presidium Kommunstyrelsens arbetsutskott för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamöter Ersättare Presidium Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

14 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Kommunstyrelsens teknikutskott för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamöter Ersättare Presidium Ordförande 1:e vice 2:e vice

15 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter och ersättare i Kultur/föreningsutskottet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamöter Ersättare Ordförande

16 Ks 9 Dnr 2015/04 Val av ledamot och ersättare i Handikapprådet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamot Ersättare

17 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamot och ersättare i Pensionärsrådet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamot Ersättare

18 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter och ersättare i Folkhälsorådet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamot Ersättare

19 5 FILIPSTADS KOMMUN Ks 4 Dnr 2015/04 Val av representanter vid årsmöten/föreningsstämmor 1. Vid föreningsstämman med Kommuninvest ekonomisk förening 2. Vid årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget 3. Vid årsmöte med Brottsförebyggande centrum i Värmland 4. Vid årsmöte med Friskvården i Värmland (26 mars 2015) 5. Vid föreningsstämman med Inlandsbanan Ekonomisk förening 6. Vid föreningsstämma/årsmöte Partnerskap Bergslagsbanan.

20 Ks 5 Dnr 2015/04 Val av representant vid bolagsstämmor 1. Filipstads Stadshus AB, Vårgårda fastigheter AB och Novelty AB 2. Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB 3. Filipstads Värme AB 4. Inlandsbanan turism

21 Ks Dnr 2015/05 Revidering av arvode Kanslichefen Catrin Marsell meddelar i tjänsteskrivelse 12 januari 2015 att Kommunstyrelsen beslutade 22 januari 2014, 6 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över arvodesbestämmelserna för Filipstads kommun. Vid gruppens sammanträden konstaterades att det pågick ett arbete med översyn av ansvarsområden inom kommunens nämnder och styrelse. Det var den parlamentariska arbetsgruppens mening att i det fall verksamhetsförändringar skulle komma att påverka nämndernas, och därmed ordförandes uppdrag, skulle detta beaktas i en revidering av arvodesbestämmelserna. Kommunfullmäktige beslutade 12 juni (dnr 2014/104) bland annat att samla arbetet med barn och unga inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, vilket innebär att socialtjänstens insatser för barn- och unga hanteras inom nämnden. Förändringen har verkställts från och med 1 januari 2015 och innebär att barn- och utbildningsnämndens ordförande har ytterligare ansvarsområden som är av specifik natur och inte är att betrakta som en löpande förändring i uppdraget. Förslag till beslut att ordförande i Barn- och utbildningsnämnden ersätts med samma fasta årsarvode som socialnämndens ordförande.

22 Ks Dnr 2014/202 Nytänkare Kommunfullmäktige beslutade 14 mars att kommunstyrelsen två gånger per år skall utse Nytänkare inom kommunens verksamheter. Med nytänkare avses förslag eller idé, alt genomförda förändringar, som är till nytta och gagn för kommunens verksamhet och våra kommunmedborgare. Arbetesplatser/arbetslag/enheter omfattas av möjligheten att utnämnas till nytänkare. Förslag inlämnas skriftligt till kommunkansliet. Inlämnade förslag bereds av förvaltningschefsgruppen som lämnar förslag på Nytänkare till kommunstyrelsen Förslag på Nytänkare överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Godkända förslag redovisas till Kommunfullmäktige. Belöning utgår med ett belopp mellan 5000 kronor och kronor att fritt användas av verksamheten ex. kompetensutveckling. Utdelning Nytänkare sker 2 gånger per år i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunchef Claes Hultgren och kanslichef Catrin Marsell presenterar förvaltningschefsgruppens förslag. Utmärkelsen Nytänkare delas för hösten 2014 ut till personalen vid Förskolan Sörgården. Förskolan har genom att använda tillgänglig modern teknik förbättrat och underlättat kommunikationen med barnens föräldrar. Med enkel, tillgänglig, kostnadseffektiv och miljövänlig metod, får samtliga vårdnadshavare tillgång till informationen samtidigt. Personalen vid förskolan Sörgården premieras med kr. Förskolan har upprättat kommunikationskanal via sms-grupp. Det innebär att förskolan enkelt kan skicka meddelanden till samtliga föräldrar och förälder kan skicka meddelande till personalen. Föräldrar har då möjlighet att både ta del av och lämna information när det passar dem bäst. Vidare säkerställs att förskolans information når alla föräldrar.

23 Ks Delgivningsärenden 1. Skrivelse från Elöverkänsligas förening i Värmland

24 Ks Anmälningsärenden 1. Överklagan av Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut gällande utvidgat strandskydd i Filipstads kommun (Bifogas)

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer