Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE"

Transkript

1 Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! Socialnämndens sammanträdesrum den 21 januari 2015 kl Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE Kommunfullmäktigeärenden 1. Motion ang. äldreomsorgens mat 2. Motion ang. farthinder 3. Filipstads kommuns kommunikationsnät Kommunstyrelseärenden 4. Motion ang. behov av utbyggnad av Spångbergshallen (instansordning) 5. Redovisning medelsplacering, lån och likviditetsställning 6. Rätten att teckna handlingar m m för Finansiering avtalspensioner BUN 8. Val av ledamöter, ersättare samt presidium Kommunstyrelsens arbetsutskott för Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Kommunstyrelsens teknikutskott för Val av ledamöter och ersättare i Kultur/föreningsutskottet för Val av ledamot och ersättare i Handikapprådet för Val av ledamot och ersättare i Pensionärsrådet för Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet för Val av representanter vid årsmöten/föreningsstämmor 15. Val av representant vid bolagsstämmor 16. Instruktion till ombud vid bolagsstämmor för Stadshus AB med dotterbolag 17. Instruktion till ombud vid bolagsstämma med Filipstads Värme AB 18. Revidering av arvode 19. Nytänkare 20. Delgivning 21. Anmälningsärenden 22. Ev. ärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober Kommunfullmäktige 18 september Au 76 Ks Kf 80 Dnr 2014/150 Motion ang. äldreomsorgens mat Kf 18 september 2014 I motion 4 augusti 2014 anför Helen Eriksson (FIL) följande: I dagsläget kan de brukare som bor i ordinärt boende välja mellan två maträtter till lunch, skolans eller äldreomsorgens. Denna valmöjlighet finns enbart under skolterminerna. När skolan har lov finns inte denna. De brukare som bor i särskilt boende har ingen valmöjlighet alls. När man blir äldre eller sjuk och inte längre klarar av sin matlagning är det än viktigare att maten smakar bra, är näringsrik och serveras på ett tilltalande sätt. För många är matsituationen dagens viktigaste händelse och bör därför vara en positiv matupplevelse. Sannolikheten för att maten blir uppäten ökar. Det finns idag en problematik inom äldrevården gällande undernäring. Valmöjligheten mellan fler rätter kan vara ett sätt att minska denna. Matens betydelse är viktig för att främja hälsan och livskvaliteten hos våra brukare. Valfriheten ökar möjligheten att få något som man tycker om till förmån för att kunna välja bort det man tycker mindre om eller rent av inte tycker om alls. Med anledning av ovanstående yrkar Filipstadspartiet på att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att under ett år prova och sedan utvärdera: Att brukare inom ordinärt boende under hela året får välja mellan två rätter till lunch under hela året, som tillagas i de kommunala köken. Att brukare inom särskilt boende under hela året får välja mellan två rätter till lunch, som tillagas i kommunala köken. Att brukare inom ordinärt och särskilt boende genom upphandling får välja på ytterligare en utförare (restaurang).. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar I-NP SOC att remittera motionen till tekniske chefen att i samverkan med socialförvaltningen besvara motionen.

3 Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet den 8 december 2014, 49 och beslutat enligt förvaltningens förslag. Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens teknikutskott beslöt 8 september 2014 i enlighet med tidigare beslut i kommunen att iordningställa ett tillagningskök på Älvkullens vårdboende och organisera kostverksamheten i en skolkostdel och en äldre kostdel. I samband med att det nya tillagningsköket tas i bruk och den nya organisationen kommer på plats hösten 2015, kommer de praktiska möjligheterna att kunna erbjuda två olika lunchrätter och organisationen kommer att titta över möjligheterna för detta och återkomma med förslag i ärendet. Att som motionären också förslår Att brukare inom ordinärt och särskilt boende genom upphandling får välja på ytterligare en utförare (restaurang)., anser förvaltningen med hänsyn till vårdverksamheternas krav och kommunens egen kostverksamhet och ekonomi olämpligt Förvaltningens förslag till beslut Motionen avseende delen förslaget att välja ytterligare en utförare/restaurang avslås. Motionen föreslås för övrigt vara besvarad.

4 Kommunstyrelsen 27 augusti Kommunfullmäktige 12 juni Ks Ks 88 Kf 55 Dnr 2014/121 Motion ang. farthinder I motion inkommen till kommunkansliet 3 juni 2014 anför Henric Forsberg (S) följande: Ett antal trafikolyckor, orsakade av alldeles för hög hastighet har skett på senare år. Hittills har ingen människa omkommit men frågan är om det inte bara är en tidsfråga. Farthinder finns utplacerade på olika ställen i staden men dessa har visat sig ha begränsad effekt. Dessutom finns de bara sommartid. Det behövs permanenta farthinder (t.ex. fartgupp). Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna i Filipstads kommun att permanenta farthinder byggs, på de platser där det behövs. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: TU att remittera motionen till Teknikutskottet. Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet den 8 december 2014 och beslutat enligt förvaltningens förslag. Förvaltningens förslag till svar: Kommunstyrelsen Teknik och Service förvaltningen är av den uppfattningen att alla problem i trafiken med höga hastigheter och olämpliga beteende inte går att bygga bort.

5 I vissa fall bör kommunen som väghållare genomföra åtgärder i form av trafikreglering och i vissa fall i form av fysiska åtgärder men för att det inte skall bli inflation i åtgärder och trafiksäkerhetsfokus hamnar på kommunens farthinder istället för trafikanternas beteenden och polisens trafikövervakning, så anser förvaltningen att åtgärder i form av permanenta farthinder även invid skolor och andra liknande miljöer där många barn vistas, och på särskilt belastade genomfartsgator. Vidare föreslår förvaltningen att tillfälliga farthinder används på samma sätt som hittills på bostadsgator för att under perioder stävja trafikproblem. Förslag till beslut Motionen föreslås besvarad, och Teknik- och Service även fortsättningsvis får uppdraget att se över behoven av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolmiljöer och på särskilt belastade genomfartsgator i kommunen.

6 Kommunstyrelsens teknikutskott 8 december Tu 47 Dnr 2014/231 Filipstads Kommuns Kommunikationsnät Förslag till beslut Tillstyrker förvaltningens förslag till IT infrastrukturplan för perioden att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige anslå 679 tkr för utbyggnadsåtgärder av IT infrastrukturen för kommunens verksamheter under Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen IT enheten har under 2014 låtit ta fram en plan för kommunens egen Infrastruktur utveckling för perioden Denna plan var inte klar att kunna presenteras i samband med kommunens budget arbete under hösten 2014 utan redovisas separat som förslag för perioden Utbyggnaden av IT infrastrukturen är nödvändig utifrån de verksamheter som finns i kommunens fastigheter och den verksamhet som planeras tillkomma. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Ks

7 Kommunfullmäktige 11 december Kf Kf 26 Dnr 2014/222 Motion ang. behov av utbyggnad av Spångbergshallen I motion 25 november 2014 anför Christer Olsson (M) följande: Idrottshall och gym som finns inrymda i Spångbergshallen har växt ur sin kostym i takt med att Innebandysporten har utvecklats och att gymmet utnyttjas flitigt bl.a av kommunens och företagarnas friskvård (ffa) samt ett stort antal nyanlända ungdomar. Vad gäller innebandyn så är det flera lag och grupper som spelar. Det är spelare i olika åldrar, såväl tjejer som killar och behovet av träningstider/matchtider är mycket stort, vilket ställer krav på väl fungerande lokaler och en bra organisation av verksamheten. Lagen spelar också seriespel ( t.ex. damer div. 2 och herrar div. 2 ), vilket innebär att en rad olika lag från andra orter kommer till Filipstad för att spela matcher. För att våra lag ska ha en möjlighet att ytterligare utvecklas och för att den populära sporten ska kunna fortsätta att växa så är en utbyggnad av Spångbergshallen ett måste. Ett stort bekymmer idag är också det mycket begränsade utrymmet vad gäller publikplatser, enl. uppgift ca Det finns ett stort publikintresse att kunna följa de olika lagens framfart i hallen och som det är nu ges inte alla som vill se matcherna den möjligheten. Behovet av utökade öppettider har också blivit mer omfattande i takt med att fler använder hallen. Undertecknad yrkar därför; att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en utbyggnad av Spångbergshallen och därefter presentera ett förslag till beslut. att Spångbergshallen tillsvidare utökar sina öppettider på helger och skollov. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

8 Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 13 Januari 2015 (9 December 2014) Sammanställning: Likvida medel: Handelsbanken 12,9 mkr (Filipstads kommun -9,2 mkr, Stadshus 22,1 mkr) Ränta inlåning 0,050% (0,050%) Ränta utlåning 0,472% (0,493%) Placeringar: Carnegie 1,0 mkr Kreditobligation i Traxx lån Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Nordbanken 10,0 1,12% 3 mån. förl Kommuninvest 6,5 1,23% 3 mån. förl Kommuninvest 14,0 1,47% varje dag Kommuninvest Stadshus 13,3 0,79% 3 mån. förl Kommuninvest 22,0 2,90% fast ränta / Kommuninvest 19,3 3,44% fast ränta / Kommuninvest Stadshus 15,2 2,75% fast ränta / Kommuninvest 30,0 1,93% fast ränta / ,2 genomsnittlig ränta 2,15% (2,19 %) Övertagna lån stiftelsen 6,0 3,19% varje dag 16,6 1,01% fast ränta / ,4 1,47% varje dag 8,8 2,83% fast ränta / ,7 genomsnittlig ränta 1,93 % (1,93 %) Total låneskuld 161,9 genomsnittlig ränta 2,11% (2,14%) Ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - ÖVERGRIPANDE\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m.xls

9 Ks Dnr 2015/03 Rätten att teckna handlingar m m för Tillträde till kommunens bankfack Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, assistent Marie-Louise Hansson och debiteringshandläggare Linda Bengtzing äger var för sig tillträde till kommunens bankfack. Tecknande av diverse handlingar m m Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas eller initieras av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. Dessutom har kommunchefen rätt att för löpande förvaltningsåtgärder underteckna handlingar. Behörighet att teckna kommunens firma tillkommer kommunstyrelsens ordförande och kommunchef, var för sig. Vid förfall för dem tecknas firman av kommunstyrelsens vice ordförande med kontrasignering enligt punkten Övrigt nedan. Det ska antecknas att kommunstyrelsens ordförande är Per Gruvberger, 1:e vice ordförande är Torbjörn Parling, 2:e vice ordförande är Christer Olsson och kommunchef är Claes Hultgren. Låne- och borgensförbindelser Kommunchefen Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson i förening eller endera av dessa i förening med assistenten Marie-Louise Hansson eller Linda Bengtzing debiteringshandläggare. Kommunens likvidkonton Kommunchef Claes Hultgren, ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, två i förening eller endera av dessa i förening med assistenten Marie-Louise Hansson, debiteringshandläggare Linda Bengtzing, assistenten Ingela Heikkinen eller assistenten Daniel Jansson. Övrigt Kontrasignering sker av den enhets-/avdelningschef (motsvarande) som berett sakärendet eller anställd som styrelsen bestämmer. För de fall tveksamhet skulle kunna uppstå om behörig kontrasignent skall kontrasignation ske av kanslichef Catrin Marsell.

10 ÖPPNANDE AV ANBUD Enligt lag skall särskilt beslut fattas om behöriga anbudsöppnare för respektive kontor. Efter kontakter med respektive kontor föreslås att följande personer minst två i förening får rätt att öppna av respektive kontor infordrade anbud. Kommunledningskontor Kommunchef Claes Hultgren, kanslichef Catrin Marsell, förvaltningschef Inge Nilsson-Piehl, assistenten Inger Johansson och assistenten Annika Jansson. Ekonomi Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson, Controller Ulf G Persson, assistent Marie-Louise Hansson och debiteringshandläggare Linda Bengtzing. Övrigt Kontoren har rätt att anlita inköpsfunktionen för öppnande av anbud. BEFULLMÄKTIGANDE AV OMBUD I delegationsplan för kommunstyrelsen finns för ett antal befattningshavare intaget befullmäktigande att företräda kommunen. Delegationsplanen innehåller av naturliga skäl inga namn eftersom den skall ha löpande giltighet. För det fall befullmäktigat ombud inte utsetts är det delegerat till kommunstyrelsens ordförande med kommunchefen som ställföreträdare att utfärda fullmakt. För att av praktiska skäl få befullmäktigandena namnsatta så att inte en mångfald handlingar skall behöva sändas med för att styrka vederbörandes rätt har följande förslag i anslutning till delegationsplanen upprättats. Kommunens befullmäktigade ombud för A Betalningsföreläggande även innefattande tvistiga fall som hänskjutes till kronofogde eller rättegång och handräckning som begäres samtidigt med betalningsföreläggande kommunchefen Claes Hultgren, kanslichefen Catrin Marsell eller endera med Linda Bengtzing, Zandra Juvél eller Ingela Heikkinen som ställföreträdare.

11 B Bevakning av kommunens fordringar och andra rättigheter vid konkurser och exekutiva auktioner eller likvärdig situation - kommunchefen Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kanslichef Catrin Marsell och debiteringshandläggare Linda Bengtzing som ställföreträdare. C Mål och ärenden angående folkbokföring, taxering samt mantalsskrivning ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kanslichef Catrin Marsell som ställföreträdare. D Taxeringsärenden - ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson med kommunchef Claes Hultgren som ställföreträdare. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen äger rätt att förordna annan delegat.

12 Ks Dnr 2014/28 Finansiering avtalspensioner Barn- och utbildningsförvaltningen I tjänsteskrivelser daterade föreslår tf förvaltningschef Tage Nordqvist att avtal om avtalspension ingås med två medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget är framtaget i samråd med kommunchefen Claes Hultgren. Bakgrund till förslaget är att arbetsuppgifterna och kompetenskrav förändras i och med den omorganisation som genomförts från och med 1 januari De båda medarbetarna har meddelat att de avser gå i pension den 1 oktober respektive 1 november Detta innebär att det inte är lämpligt att vidta den kompetensutveckling som förutsätts för fortsatt arbete. Avtalens omfattning föreslås utgöra 75 % av heltid. Ärendet har föredragits kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till personalchefen att i samråd med förvaltningen ingå avtal om särskild avtalspension enligt tjänsteskrivelserna att finansiering om ca 500 tkr sker med omställningsmedel

13 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter, ersättare samt presidium Kommunstyrelsens arbetsutskott för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamöter Ersättare Presidium Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

14 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Kommunstyrelsens teknikutskott för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamöter Ersättare Presidium Ordförande 1:e vice 2:e vice

15 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter och ersättare i Kultur/föreningsutskottet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamöter Ersättare Ordförande

16 Ks 9 Dnr 2015/04 Val av ledamot och ersättare i Handikapprådet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamot Ersättare

17 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamot och ersättare i Pensionärsrådet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamot Ersättare

18 Ks Dnr 2015/04 Val av ledamöter och ersättare i Folkhälsorådet för Kommunstyrelsen beslutar att välja enligt följande Ledamot Ersättare

19 5 FILIPSTADS KOMMUN Ks 4 Dnr 2015/04 Val av representanter vid årsmöten/föreningsstämmor 1. Vid föreningsstämman med Kommuninvest ekonomisk förening 2. Vid årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget 3. Vid årsmöte med Brottsförebyggande centrum i Värmland 4. Vid årsmöte med Friskvården i Värmland (26 mars 2015) 5. Vid föreningsstämman med Inlandsbanan Ekonomisk förening 6. Vid föreningsstämma/årsmöte Partnerskap Bergslagsbanan.

20 Ks 5 Dnr 2015/04 Val av representant vid bolagsstämmor 1. Filipstads Stadshus AB, Vårgårda fastigheter AB och Novelty AB 2. Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB 3. Filipstads Värme AB 4. Inlandsbanan turism

21 Ks Dnr 2015/05 Revidering av arvode Kanslichefen Catrin Marsell meddelar i tjänsteskrivelse 12 januari 2015 att Kommunstyrelsen beslutade 22 januari 2014, 6 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över arvodesbestämmelserna för Filipstads kommun. Vid gruppens sammanträden konstaterades att det pågick ett arbete med översyn av ansvarsområden inom kommunens nämnder och styrelse. Det var den parlamentariska arbetsgruppens mening att i det fall verksamhetsförändringar skulle komma att påverka nämndernas, och därmed ordförandes uppdrag, skulle detta beaktas i en revidering av arvodesbestämmelserna. Kommunfullmäktige beslutade 12 juni (dnr 2014/104) bland annat att samla arbetet med barn och unga inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, vilket innebär att socialtjänstens insatser för barn- och unga hanteras inom nämnden. Förändringen har verkställts från och med 1 januari 2015 och innebär att barn- och utbildningsnämndens ordförande har ytterligare ansvarsområden som är av specifik natur och inte är att betrakta som en löpande förändring i uppdraget. Förslag till beslut att ordförande i Barn- och utbildningsnämnden ersätts med samma fasta årsarvode som socialnämndens ordförande.

22 Ks Dnr 2014/202 Nytänkare Kommunfullmäktige beslutade 14 mars att kommunstyrelsen två gånger per år skall utse Nytänkare inom kommunens verksamheter. Med nytänkare avses förslag eller idé, alt genomförda förändringar, som är till nytta och gagn för kommunens verksamhet och våra kommunmedborgare. Arbetesplatser/arbetslag/enheter omfattas av möjligheten att utnämnas till nytänkare. Förslag inlämnas skriftligt till kommunkansliet. Inlämnade förslag bereds av förvaltningschefsgruppen som lämnar förslag på Nytänkare till kommunstyrelsen Förslag på Nytänkare överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Godkända förslag redovisas till Kommunfullmäktige. Belöning utgår med ett belopp mellan 5000 kronor och kronor att fritt användas av verksamheten ex. kompetensutveckling. Utdelning Nytänkare sker 2 gånger per år i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunchef Claes Hultgren och kanslichef Catrin Marsell presenterar förvaltningschefsgruppens förslag. Utmärkelsen Nytänkare delas för hösten 2014 ut till personalen vid Förskolan Sörgården. Förskolan har genom att använda tillgänglig modern teknik förbättrat och underlättat kommunikationen med barnens föräldrar. Med enkel, tillgänglig, kostnadseffektiv och miljövänlig metod, får samtliga vårdnadshavare tillgång till informationen samtidigt. Personalen vid förskolan Sörgården premieras med kr. Förskolan har upprättat kommunikationskanal via sms-grupp. Det innebär att förskolan enkelt kan skicka meddelanden till samtliga föräldrar och förälder kan skicka meddelande till personalen. Föräldrar har då möjlighet att både ta del av och lämna information när det passar dem bäst. Vidare säkerställs att förskolans information når alla föräldrar.

23 Ks Delgivningsärenden 1. Skrivelse från Elöverkänsligas förening i Värmland

24 Ks Anmälningsärenden 1. Överklagan av Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut gällande utvidgat strandskydd i Filipstads kommun (Bifogas)

20 januari 2016 kl

20 januari 2016 kl Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-01-14 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 20 januari 2016 kl. 13.30 Kommunfullmäktigeärenden Kommunstyrelseärende 1. Redovisning

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl.15.00-15.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sune Frisk, Bengt-Olof Persson, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Benny Ahremark-Persson

Sune Frisk, Bengt-Olof Persson, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Benny Ahremark-Persson Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 23 januari 2013 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.42 Ajournering kl. 14.27-15.15.15.25-15.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

23 mars 2016 kl

23 mars 2016 kl Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-03-16 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 23 mars 2016 kl. 13.30 Kommunfullmäktigeärenden 1. Motion ang. tids- och sensorstyrd

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 februari 2015 kl. 18.15

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 februari 2015 kl. 18.15 Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 februari 2015 kl. 18.15 Sammanträdet inleds med utdelning av 2014 års Nytänkarpris. Sedan börjar Allmänhetens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 februari 2015 kl.09.00 Justerare :Torbjörn Parling Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Sune Frisk, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-12

Sune Frisk, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-12 Kommunstyrelsen 25 januari 2012 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.39-15.33 Ajournering kl. 14.55-15.28 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-22

Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-22 Kommunstyrelsen 27 januari 2011 1(34) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.30-11.10 Ajournering kl. 10.00-10.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Thorbjörn Parling Marina Isaksson Olle

Läs mer

Michael Helmersson. Övriga deltagande: Kristina Steijner, socialförvaltningen 13,14, 20 Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef

Michael Helmersson. Övriga deltagande: Kristina Steijner, socialförvaltningen 13,14, 20 Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef Kommunstyrelsen 25 februari 2010 1(23) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.55 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Britt-Marie Wall, Henric Forsberg (tom 16.40), Christel Iversen, Marcos Ciscar. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 62-76

Britt-Marie Wall, Henric Forsberg (tom 16.40), Christel Iversen, Marcos Ciscar. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 62-76 Kommunstyrelsen 27 maj 2015 1(23) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-17.20 Ajournering kl.14.45-15.00, 16.40-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15 Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15 Sammanträdet inleds med en information från Jan-Erik Andrén, nyanställd förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

29 februari 2016 kl

29 februari 2016 kl Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 februari 2016 kl. 13.30 Kommunfullmäktigeärenden 1. Motion angående försörjningsstöd

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende. Kommunstyrelseärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-11-28 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 2 december 2016 kl.09.00 Justerare: Gisela Nyqvist Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-11.10 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2012 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-13.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

25 maj 2016 kl

25 maj 2016 kl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-05-19 Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 25 maj 2016 kl. 13.30 Kommunfullmäktigeärenden 1. Länsöverenskommelse - Vård och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare

Sammanträdet inleds med en information om Säker kommun av Michael Björklund, säkerhetssamordnare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-03-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 mars 2015 kl.09.00 (Styrelsemöte för Stadshus mfl börjar kl.09.00,

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-, 13-34, 14.45-15.10, 16.25-16-43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19. Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.35 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast (Bisnod) gällande näringslivsanalys.

Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast (Bisnod) gällande näringslivsanalys. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2017-03-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Bröderna Ericssonrummet 6 mars 2017 kl.09.00 Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december (13)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.02-11.30 Ajournering kl.10.15-10.20 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Klockan 14.00 besöks sammanträdet av Kommunrevisionen (Övergripande granskning av nämnder och styrelser 2015)

Klockan 14.00 besöks sammanträdet av Kommunrevisionen (Övergripande granskning av nämnder och styrelser 2015) Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-24 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 30 november 2015 kl. 08.30 OBS! Tiden Klockan 14.00 besöks sammanträdet av Kommunrevisionen

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.50 Ajournering kl. 09.50-10.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2009-09-08 1-15 Plats och Tid Stadshuset 13:30-15:25 Beslutande Kurt Svensson (C) Kjell Kaså (C) Anne Sörqvist (C) Thomas Fridlund (C) Ulla-Britt Johansson (C) Christer Törnell (KD) Gustav Wennberg (C)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl. 18.15 Sammanträdet inleds med en information av Anna Lindström från Sveriges kommuner och

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer