Bokslutsrapport för år 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsrapport för år 2001"

Transkript

1 JAK Medlemsbank Org nr Bokslutsrapport för år 2001 Verkställande direktören för JAK Medlemsbank avger härmed en bokslutsrapport för år BOKSLUTSRAPPORT FÖR ÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...2 RESULTATRÄKNING...9 BALANSRÄKNING...10 FINANSIERINGSANALYSER...11 NOTER...12 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1

2 Förvaltningsberättelse Allmänt JAK Medlemsbank bedriver bank- och folkbildningsverksamhet. Associationsformen är ekonomisk förening. Verksamheten regleras främst av Föreningslagen, Bankrörelselagen och Medlemsbankslagen. Det karaktäristiska för JAK Medlemsbank är att den är en idéburen kooperativ förening. Den ägs och kontrolleras på ett demokratiskt vis av medlemmarna och alla medlemmar behandlas lika. Utgångspunkten är våra grundläggande värderingar beträffande människors ekonomiska relationer och vår idé om ränta. Det skall vara en rättvis ekonomi där ingen missbrukar ett övertag över andra, man skall leva på eget arbete och inte utnyttja sitt ägande för att leva på andras. Att begära ränta för utlånande pengar innebär att man kräver en risk- och arbetsfri avkastning på sitt ägande som bekostas av andra genom deras risktagande och arbete. Föreningen driver därför en bankverksamhet på räntefri grund. Eftersom föreningens idé bärs av medlemmarna så har vi organiserat oss för att kunna bedriva en lokal idéverksamhet. Vi uppfattar dessutom att vår uppgift till viss del har folkbildningskaraktär. Bankverksamheten sköts från bankens kontor i Skövde och den lokala idéverksamheten bedrivs i 24 lokalavdelningar som fungerar som anslutna demokratiska föreningar som bedriver sin verksamhet med stöd från en central organisation inom föreningen. Både inlåning och utlåning har ökat under perioden. Efterfrågan på lån har varit stor och flera gånger under året har det krävts extra insatser för att undvika låneköer. Likviditeten har varit hög och det egna kapitalet har ökat. De lokala aktiviteterna har ökat påtagligt. Deltagandet i föreningens kurser har ökat liksom de lokala utåtriktade aktiviteterna. Kostnaderna för administration, lokalavdelningarnas verksamheter, stödet från riks till de lokala aktiva samt marknadsföringen har ökat p g a de ökade aktiviteterna. Intäkterna i form av låneavgifter och betalningsberedskapens placeringar har ökat. Under perioden har investeringar i inventarier skett med totalt 0,8 miljoner kronor. Avtal har träffats med Postgirot Bank AB innebärande att Postgirot Bank AB är ombud för JAK Medlemsbank i riksbanks- och dataclearingen. Det innebär i ett första steg att våra medlemmar med automatik kan få lön, pension, sjuklön, barnbidrag et c insatt på konto hos JAK Medlemsbank. Som andra steg ska man via sitt JAK-konto kunna utföra betalningar av räkningar och överföringar mellan konto samt någon form av betalkortssystem. Vi räknar med att vara klara med steg ett sommaren år Antalet medlemmar var vid årsskiftet (20 705) vilket innebär en ökning med 10 procent under Ökningen under 2000 var 3,7 procent. Trenden med ett växande medlemsantal har stärkts. 2

3 Arbetet med bygdekontona fortsätter. Hittills har fem bygdekonton skapats och flera är på gång. Vi har valt att tills vidare inte föra fram Bygdefonder eftersom det lätt uppstår missförstånd när man talar om lån och riskkapital. När bygdekontokonceptet väl har satt sig, avser vi att återuppta arbetet med att utveckla bygdefonder. Banken har beslutat att öppna ett avdelningskontor i Orsa som ska kunna utföra samma tjänster som Skövdekontoret. I starten kommer kontoret att vara bemannat med en person och hålla öppet fyra timmar per dag. Det kommer att inrymmas i Dalagatan 1 som är ett företagsutvecklingscenter i Orsa. Dalagatan 1 är delfinansierat med lån från Bygdekontolån och lokalt stödsparande. Kontoret beräknas kunna öppnas i juli/augusti Förutom att erbjuda allmän bankservice kommer kontoret att, i samarbete med lokalavdelningen i Ovansiljan, arbeta för lokal finansiering och för att skapa finansiella förutsättningar för en levande bygd såväl socialt och kulturellt som ekonomiskt rättvist. Bankverksamheten Försparande Försparandet har utvecklats gynnsamt under året. Det har ökat med 47 mkr eller 17,6% och uppgår till 316 mkr. Av försparandet är 54 mkr bundet på 6,12 eller 24 månader och där den största delen ligger med 24 månaders bindningstid. Sparfaktorn för obundet sparande är 0,7 sedan 1999 för att minska och på sikt eliminera sparpoängsunderskottet. Underskottet har under året minskat och sparfaktorförändringen 1999 har inte påverkat försparandet negativt utan som framgår ovan har det istället ökat kraftigt. Under 2000 infördes Skogskonto. Efterfrågan av denna produkt har inte varit stor och sparandet uppgår till knappt 0,4 mkr. Eftersparande Eftersparandet ökade med 22 mkr eller 10% och uppgår till 244 mkr. Nyutlåningen har under året varit hög och så har det även varit de senaste åren varför det med automatik medför ett ökat eftersparande. Utlåning Utbetalda lån under 2001 blev 134,3 mkr mot budgeterat 105 mkr. Föregående år utbetalades 108,5 mkr. Efterfrågan av lån har varit stor hos medlemmarna. Det har inte varit några problem att tillgodose medlemmarnas behov då försparandet har varit mycket bra och så även eftersparandet samt att bankens likviditet är mycket god. I februari höjdes fördelningstalet från 10 till 15 vilket kan vara en förklaring till att utbetalningen av nya lån blev hög under året. De flesta medlemmar lånar till fördelningstal 15 men det förekommer också att man lånar till lägre fördelningstal. Det som i huvudsak styr medlemmens val av lån är den månadsbetalning som man anser sig klara av. 3

4 Likviditet Bankens likviditet har under året varit mycket god. Den genomsnittliga likviditeten har varit 114 mkr varav i statsskuldsväxlar 98 mkr. Inlåningsöverskottet, skillnad mellan utlåning och sparande, har i genomsnitt varit 70 mkr. Data Under året har mycket arbete ägnats åt att vidareutveckla bankdatasystemet och få en tillfredställande drift och säkerhetsnivå. Arbetet har påbörjats med att vidareutveckla banktelefonen och att implementera denna funktion på Internet samt förberedelserna för bankclearingen. Inför 2002 kommer arbete att påbörjas med att utveckla en Internetbank samt uppkoppling och drift av kontoret i Orsa. Vi kommer också att installera och driftsätta ny telefonväxel för att öka tillgängligheten för medlemmarna och erbjuda bättre servicefunktioner via telefon. Fastigheten Ingen större underhåll eller reparation av fastigheten har förekommit. Vi räknar dock med att under 2002 få göra en större översyn och ommålning av yttertaket. Lokal idéutveckling och folkbildning Lokal verksamhet År 2001 var hektiskt och innehöll ett större utbud av lokala aktiviteter än någonsin. Vårens rekorddeltagande var JAK Södra Hälsinglands årsmöte dit det kom 90 personer, då de passade på att ordna en föreläsninng om Attac i anslutning. Under tre höstmånader hölls minst 60 lokala informationsmöten, 6 studiecirklar och fem lokala helgkurser. Dessutom medverkade de lokalt aktiva i 3 utsällningar/marknader som varade sammanlagt 6 dagar. Lokalavdelningarna har annonserat i tidningarna i större utsträckning än förut. De lokala aktiviteterna speglas i media. JAK har även i år ett stort antal pressklipp 150 st. (110 för 2000). Fem lokalavdelningar sköter numera sina egna hemsidor. Kurser och seminarier Möjligheten att studera på distans har utvecklats och heter numera e-skolan. Under året har 16 deltagare påbörjat studier på e- skolan. Fler än förväntat har deltagit i de kurser och seminarier som vi ordnat på riksnivå. Till JAKskolan, som numera innehåller tre parallella kurser och hålls vid två tillfällen under året kom sammanlagt 73 deltagare. De tre kurserna är; Informatörskurs (43 st), fortbildning (15 st) och webbkurs (15 st). Till kvalitetsseminariet i april kom det över 60 personer. Det deltog 9 st Skriva- Tala-Kommunicera-kursen. Årets sommarseminarium slog rekord, när det kom över 160 personer varav 40 barn. Höstens kvalitetsseminarium i Hudiksvall lockade 23 deltagare som arbetade med att ta fram kärnan i JAK. Till höstens seminarium för syskonorganisationer kom 40 personer. Året avslutades med ett konfliktlösningsseminarium om demokratifrågan i Hallsberg i december dit det kom 13 deltagare. 4

5 Allt som allt, inklusive tre fördjupningskurser som riks ordnat i samarbete med lokalavdelningarna har minst 425 personer deltagit i riksarrangemang under (2000 var det 238). Utöver detta har ca 10 studiecirklar och helgkurser/seminarier hållits lokalt. Bland annat ordnade JAK Södra Hälsingland ett välbesökt och proffsigt seminarium under rubriken Det globala Kasinot. Medlemsutveckling Från att ha stått och stampat vid ca medlemmar i flera år ser det ut att ha lossnat. Vid årsskiftet var vi totalt medlemmar, varav bor i Sverige. Det ser lokalt mycket olika ut beroende på hur stor den ideella kraften är. Antalet aktiva har ökat från 334 till 381. Där medlemmar varit aktiva länge och enträget märks resultatet tydligt. Andel av befolkningen som är medlemmar i JAK är ett bra mått för att se hur väl vi lyckas att bli fler. Målet att bli medlemmar år 2005 innebär att knappt en halv procent av Sveriges befolkning är med i JAK. Det målet nåddes redan år 2000 av 20 kommuner. Under 2001 har målet nåtts i 29 kommuner. Det innebär att i 29 kommuner är andelen JAK-medlemmar av befolkningen mer än en halv procent. I Orsa kommun är nästan 3% av befolkningen medlemmar i JAK. Förra året var det 2%. En ökning med en hel procentenhet! Om vi i hela Sverige skulle ha så många medlemmar som Orsa kommun har, skulle vi idag totalt vara medlemmar. Om vi skulle vara lika många som man är i Tanum, skulle vi vara medlemmar osv. De lokalavdelningar som redan nått målet är JAK Ovansiljan, JAK Södra Hälsingland, JAK Norra Hälsingland, JAK Uddevalla, JAK Säter och JAK Pitedalen. Inte långt ifrån är lokalavdelningarna JAK Ljusdal och JAK Gotland. Bygdekonton, Sparpoängsfonden och Kvinnofonden Vi har nu arbetat sedan sommaren 2000 med Bygdekonton och med Sparpoängsfonden och Kvinnofonden. Grunden för dessa stödformer är att man kan överföra sparpoäng mellan medlemmar. Syftet med sparpoängsfonderna är att lämna extra stöd till särskilt angelägna projekt. Bygdekontokonceptet syftar till att göra det möjligt för sparare att stödja projekt i den egna bygden som annars har svårt att finna en lämplig finansiering. Regler för Sparpoängsfonden och Kvinnofonden När man lämnar föreningen kan man inte ta sparpoängen med sig. Man har dock möjlighet att överlåta sparpoängen till någon annan medlem. Om man inte gör det kommer två tredjedelar av poängen att överföras till Sparpoängsfonden och resten till Kvinnofonden. Lån ur Sparpoängsfonden och Kvinnofonden kan lämnas till ändamål som främjar 1. en bygds fortlevnad och utveckling såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt, 2. ett demokratiskt, rättvist och ekologiskt uthålligt samhälle och 3. en hög grad av egen kontroll för hushållen över de resurser i bygden som de behöver för sin försörjning. 5

6 Normalt återbetalas sparpoängen genom att eftersparandet får stå inne den tid som erfordras för att sparpoängslånet återbetalas i sin helhet. I speciella fall kan lån lämnas till enskild medlem under åberopande av extraordinära och svåra sociala omständigheter. För Sparpoängsfonden gäller särskilt att medlem eller person som blir medlem, eller organisation som bildats av medlemmar i JAK, kan få låna sparpoäng ur sparpoängsfonden. För Kvinnofonden gäller att kvinnliga medlemmar som startar projekt eller företag kan få låna sparpoäng ur sparpoängsfonden. Normalt återbetalas sparpoängen genom att eftersparandet får stå inne den tid som erfordras för att sparpoängslånet ska bli återbetalt i sin helhet. Lån med stöd av Sparpoängsfonden Det första lånet med stöd av Sparpoängsfonden utbetalades i december Det finns idag totalt 14 projekt som har fått lån med stöd av Sparpoängsfonden. Det sammanlagda belopp som beviljats är 18,9 mkr. Φ Otterbäcken Vind 1 ek.för. Vindkraftverk vid Vänern Φ Åbyggeby Landsbygdscenter. Idrottshall, allaktivitetshus och kooperativt daghem strax utanför Ockelbo i Gästrikland Φ Tåtorps Vandrarhem. Ekologiskt vandrarhem vid Göta kanal Φ Ljusbacken ek.för. Vandrarhem och allaktivitetshus utan för Delsbo i Hälsingla Φ Anders Johansson, Laxsjöns camping. Traditionell camping i Dalsland kompletterad med lägerskola och rekreation för långtidssjuka barn Φ Växhuset Ralph Palmpers, Kursgård mellan Söderhamn och Bollnäs Φ Väderöarnas Vandrarhem. Vandrarhem och kursgård i Bohuslän Φ Christoffer Andersson. Projekt i Jämtland för bevarande av urskog och gamla hantverkstraditioner Φ Skolgården Hajdes ek.för. Hem för autistiska vuxna på Gotland Φ Wannborga ek.för. Planerat vindkraftverk på Öland Φ Stockholms Fria Tidning Φ Gnarps Trävaruhandel AB. Traditionell snickeri- och trävaruhandel kompletterad med utbildning och anpassning av långtidsarbetslösa till nytt förvärvsarbete Φ Världsbutiken Myrstacken. Alternativ handel med ekologiska varor i Skövde Φ Lanna Hidinge Vindkraft ek.för. Mindre vindkraftverk för Lanna Hidinge socken utanför Örebro Φ Eleonora och Sonny Thorgren. Stensmycketillverkning mm. Jokkmokk. Φ Undersåkers Bygdeförening, Undersåker. Φ Mälardalens Timmerhus, Kolbäck. Tillverkning av timmerhus. Lån med stöd av Kvinnofonden Det första lånet med stöd av Kvinnofonden utbetalades i maj De fem kvinnoprojekt som hittills har fått stöd har beviljats sammanlagt 2,3 mkr. Φ Annika Repo Konsult. Projektering av ekologiska hus Φ Ljungskile Tångbadhus. Tångbad och bastu i Ljungskile Φ Fria Former i Vetlanda. Tillverkning och försäljning av egna hantverksprodukter 6

7 Φ Akademin för Holistisk Livsstil ek. för. Projekt i Göteborg som fått EU-bidrag för att hjälpa invandrarkvinnor att få arbete. Φ Kooperativet Jättendal ek.för. Förvärv av stationsbyggnad i Jättendal (Hälsingland) för kulturell verksamhet i bygden Φ Kerstin Jofjell. Ateljé i Skåne Φ Agneta Lund och Barbro Eriksson. Övertagande av kiosk i Hassela Φ Barbro Lomakka, Gotland. Kläder och design i fårskinn. Φ Marita Edvall-Dahlgren, Bollnäs. Naturridning med islandshästar. Φ Dagmar Johansson, Gotland. Toffeltillverkning i fårskinn. Bygdekonton Lån till lokala projekt kan numera ordnas i ett samarbete mellan JAK Medlemsbank och en lokal organisation. Utgångspunkten är att det är svårt eller omöjligt att få lån i en vanlig bank för att genomföra ett projekt som är viktigt för bygden trots att människorna i bygden tillsammans har ett stort sparande och ett stort engagemang för projektet. Tillsammans med JAK Medlemsbank skapar man ett bygdekonto för projektet. Var och en kan sedan öppna sitt eget bygdekonto för detta projekt. Syftet är att allt sparande ska kunna användas av JAK för att finansiera ett lån till projektet. De som stödsparar på bygdekonto bör spara så länge som möjligt under projektets amorteringstid men det finns möjlighet att göra uttag för den som behöver. Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett bygdekonto skall upprättas. Det första är att projektet måste vara förenligt med JAK:s grundläggande värderingar. Det andra är att banken måste göra den lagstadgade prövningen av låntagarens/projektets betalningsförmåga och den säkerhet som erbjuds för lånet. Om dessa två förutsättningar är uppfyllda måste man bedöma om bygden verkligen har den vilja och förmåga att stödja genom sparande som är nödvändig för att det gemensamma sparandet skall bli lika stort som lånet. Slutligen krävs det att man kan skapa en lokal organisation eller nätverk för bygdekontot så att man kan organisera och driva den kampanj som är nödvändig. Lånet kan betalas ut först när den samlade bygdekontoinlåningen överstiger lånebeloppet. Bygdekonton för lokala projekt Första bygdekontolånet utbetalades i augusti För närvarande finns det bygdekonton för fem projekt som beviljats sammanlagt 6,2 mkr i lån. 1. Eko-kött i Bohuslän AB. Lokalt ekologiskt och kravgodkänt slakteri på Orust 2. Hornbore Bygdekonto. Tidsenlig vikingaby i Hamburgsund med många kulturella aktiviteter året runt Lilla Krossekärr Bygdekonto. Ekoby på Orust Ett 15-tal fastigheter kommer att uppföras samt kursgård och kooperativ butik. 3. Lilla Krossekärr Bygdekonto. Ekoby på Orust Ett 15-tal fastigheter kommer att uppföras samt kursgård och kooperativ butik. 4. Bygdekonto Dalagatan 1. Företagscenter i Orsa 5. Järnvägsspar. Bygdekonto för bevarande och upprustning av Dellenbanan som är Sveriges enda elektrifierade museijärnväg 7

8 Översiktlig information (belopp i tkr) 1999 Rörelseintäkter Resultat före kreditförluster Årets resultat Balansomslutning Soliditet 10,4% 10,6% 10,5% Medelantal anställda Kapitaltäckningsanalys Kapitalbasen uppgick vid årets slut till 68,4 miljoner kronor (61,1). Summan av de riskvägda beloppen för kreditrisker uppgick till totalt 277 miljoner kronor (232,2). Det ger 24,7% (26,3) kapitaltäckningsgrad för kreditrisker. Medlemsbanken tar inte positioner i finansiella instrument för att göra kortsiktiga vinster. Innehavet av statsskuldsväxlar är uteslutande motiverat av behovet av att ha en säker placering av likviditeten. För sådana innehav krävs ej någon kapitaltäckning. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Fria reserver Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Avsättning till reservfond I ny räkning överförs Kronor

9 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Avkastning på likviditet (statsskuldsväxlar) Räntekostnader Räntenetto Låneavgifter Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar 12, Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat före jämförelsestörande post Jämförelsestörande post Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Balansräkning Not Tillgångar Kassa och bank Statsskuldsväxlar Utlåning till allmänheten (medlem/icke-medlem) Fordran på låneavgift Immateriell anläggningstillgång 12 Datautvecklingskostnader Materiella tillgångar 13 Inventarier Byggnad och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Inlåning från allmänheten (medlem/icke-medlem) Förutbetalda låneavgifter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Obeskattad reserv Eget kapital 22 Bundet eget kapital Grundinsats Låneinsats Reservfond Fritt eget kapital 10

11 Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Finansieringsanalyser Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Utrangeringsförlust på inventarier Avskrivningar Aktuell inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning av placering i statsskuldväxlar Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av fordran på låneavgift Ökning av omsättningstillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning av inlåning från allmänheten Ökning av övriga skulder Ökning av förutbetalda låneavgifter Förändring av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

12 Finansieringsverksamheten Insatser från medlemmar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Kassa och bank vid årets början Kassa och bank vid årets slut Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens allmänna råd tillämpas för uppställning av resultat- och balansräkning och värdering. När det i denna lag har hänvisats till Årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas denna bestämmelse. Låneavgifterna debiteras låntagaren förskottsvis vid låneutbetalningen och intäktsförs i räkenskaperna över lånets löptid. Denna periodiseringsprincip medför att för lån understigande kr i genomsnitt 70-80% av hela låneavgiften bokförs det första året och att återstående intäkter fördelas jämnt över den ovannämnda löptiden. För lån överstigande kr periodiseras låneavgiften linjärt över hela löptiden. Not 2 Medelantalet anställda Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit 23 personer (22), varav 43% (45) män. Not 3 Övriga rörelseintäkter Förtidsinlösen, lån Uttag säkerheter Upplysningar Övrigt Not 4 Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal

13 Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala pensionskostnader Övriga administrationskostnader Totala allmänna administrationskostnader Not 5 Övriga rörelsekostnader Lokalkostnader Telefon och porto Medlemstidningen Grus & Guld Annonsering och reklam Insättningsgaranti Datakostnader Övrigt Not 6 Kreditförluster Årets nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster - - befarade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Not 7 Jämförelsestörande post Återbäringsmedel, Konsumentkooperationens Pensionskassa

14 Not 8 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Not 9 Statsskuldsväxlar Det redovisade beloppet avser i sin helhet statsskuldsväxlar med förfallodatum Värdering sker till anskaffningsvärde. Balansposten klassificeras som omsättningstillgång. Not 10 Utlåning till allmänheten (medlem/icke-medlem) Grundlån Tilläggslån Miljölån/speciallån Utlåning till icke medlemmar Värdereglering Löptiderna för utlåning till allmänheten är följande: Inom 1 år Mellan 2 och 5 år Längre än 5 år Värdereglering Not 11 Fordran på låneavgift Anskaffningsvärde

15 Not 12 Immateriella anläggningstillgångar Organisationskostnader Ingående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Aktiverade organisationskostnader avser JAK ekonomisk förenings nedlagda kostnader i samband med bankoktrojansökan. Organisationskostnader avskrivs årligen med 25% på anskaffningsvärdet enligt ursprunglig avskrivningsplan i JAK ekonomisk förening. År 2000 var aktiverade utgifter fullt avskrivna. Datautvecklingskostnader Orion Bank Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Orion Bank är benämningen på den gamla ekonomiska föreningens bankdatasystem, där aktivering har skett av nedlagda kostnader och installation av specialanpassat dataprogram avsett för föreningens låneverksamhet. Avskrivning sker med 25% på anskaffningsvärdet enligt övertagen avskrivningsplan från JAK ekonomisk förening. Till och med 1996 uppgick avskrivningarna till 20% av anskaffningsvärdet. År 2001 är tillgången fullt avskriven. 15

16 Quatro Ingående anskaffningsvärde Årets aktivering Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde I medlemsbanken har inköp skett av ett nytt bankdatasystem, Quatro. Aktivering har skett av nedlagda kostnader och installation av specialanpassat dataprogram avsett för bankens verksamhet. Avskrivning enligt plan sker med 20% av anskaffningsvärdet. Not 13 Materiella tillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Försäljning/utrangering Inköp Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier avskrivs årligen planenligt med 20% av anskaffningsvärdet enligt övertagen avskrivningsplan från JAK ekonomisk förening. Byggnad Ingående = utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

17 Byggnaden har skrivits av med 2% på anskaffningsvärdet med beaktande av innehavstid. Mark Ingående anskaffningsvärde = Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Byggnad Mark Not 14 Lån och ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare Namn Anknytning till JAK Lånevillkor Låneavgift Lånebelopp Bengt Harrsjö 1) Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Hans Gefvert Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Marianne Påsse 1) Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Monjia Sonnius Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Susanne Reich Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Kjell Engberg Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie ) Medlåntagare Not 15 Övriga tillgångar Avräkning lokalavdelningar Fordran Konsumentkooperationens Pensionskassa Övrigt Redovisat belopp klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång Allokerade medel hos Konsumentkooperationens Pensionskassa uppgår till nominellt belopp kr på balansdagen. Då återbäring kan komma att nyttjas under en period av uppskattningsvis två år har en diskontering skett. I likhet med föregående år har en diskonteringsränta på 4% använts. 17

18 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Redovisat belopp klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång Not 17 Inlåning från allmänheten (medlem/icke-medlem) Baskonto med etisk markering Målsparkonto/Uppsägningskonto 24 mån Preskriberade medel Skogskonto Spärrat konto JAK Spar Baskonto Eftersparande Löptiderna för inlåning från allmänheten är följande: Inom 1 år Mellan 2 och 5 år Längre än 5 år Not 18 Förutbetalda låneavgifter Totalt har kronor ( ) i förutbetalda låneavgifter reserverats för kommande år. I bokföringen debiteras låntagarens låneavgifter förskottsvis vid låneutbetalningen och intäktsförs i resultaträkningen över lånets löptid. 18

19 Låneavgifter återförs med följande belopp: Inom 1 år Mellan 2 och 5 år Längre än 5 år Not 19 Övriga skulder Avräkning JAK Ekonomisk förening i likvidation Leverantörskuld Skatteskuld Källskatt Övrigt Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Not 21 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Den uppskjutna skatteskulden per uppgår till kr per balansdagen. 19

20 Not 22 Eget kapital Grund- och Balanserat Årets låneinsats Reservfond Resultat resultat Belopp vid årets ingång Förändring insatser Till reservfonden överförda grundinsatser Vinstdisposition: Omföring resultat Till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 23 Definitioner Soliditet Soliditet definieras som beskattat eget kapital samt 72% av obeskattade reserver i relation till totala tillgångar. Grundinsats Den insats om 200 kronor som alla medlemmar måste skjuta till. Låneinsats Den insats som varje låntagare måste skjuta till. Insatsbeloppet motsvarar 6% av det ursprungliga lånebeloppet och återbetalas sedan lånet har slutamorterats. Skövde den 18 april 2002 /Oscar Kjellberg/ Verkställande direktör 20

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer