Bokslutsrapport för år 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsrapport för år 2001"

Transkript

1 JAK Medlemsbank Org nr Bokslutsrapport för år 2001 Verkställande direktören för JAK Medlemsbank avger härmed en bokslutsrapport för år BOKSLUTSRAPPORT FÖR ÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...2 RESULTATRÄKNING...9 BALANSRÄKNING...10 FINANSIERINGSANALYSER...11 NOTER...12 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1

2 Förvaltningsberättelse Allmänt JAK Medlemsbank bedriver bank- och folkbildningsverksamhet. Associationsformen är ekonomisk förening. Verksamheten regleras främst av Föreningslagen, Bankrörelselagen och Medlemsbankslagen. Det karaktäristiska för JAK Medlemsbank är att den är en idéburen kooperativ förening. Den ägs och kontrolleras på ett demokratiskt vis av medlemmarna och alla medlemmar behandlas lika. Utgångspunkten är våra grundläggande värderingar beträffande människors ekonomiska relationer och vår idé om ränta. Det skall vara en rättvis ekonomi där ingen missbrukar ett övertag över andra, man skall leva på eget arbete och inte utnyttja sitt ägande för att leva på andras. Att begära ränta för utlånande pengar innebär att man kräver en risk- och arbetsfri avkastning på sitt ägande som bekostas av andra genom deras risktagande och arbete. Föreningen driver därför en bankverksamhet på räntefri grund. Eftersom föreningens idé bärs av medlemmarna så har vi organiserat oss för att kunna bedriva en lokal idéverksamhet. Vi uppfattar dessutom att vår uppgift till viss del har folkbildningskaraktär. Bankverksamheten sköts från bankens kontor i Skövde och den lokala idéverksamheten bedrivs i 24 lokalavdelningar som fungerar som anslutna demokratiska föreningar som bedriver sin verksamhet med stöd från en central organisation inom föreningen. Både inlåning och utlåning har ökat under perioden. Efterfrågan på lån har varit stor och flera gånger under året har det krävts extra insatser för att undvika låneköer. Likviditeten har varit hög och det egna kapitalet har ökat. De lokala aktiviteterna har ökat påtagligt. Deltagandet i föreningens kurser har ökat liksom de lokala utåtriktade aktiviteterna. Kostnaderna för administration, lokalavdelningarnas verksamheter, stödet från riks till de lokala aktiva samt marknadsföringen har ökat p g a de ökade aktiviteterna. Intäkterna i form av låneavgifter och betalningsberedskapens placeringar har ökat. Under perioden har investeringar i inventarier skett med totalt 0,8 miljoner kronor. Avtal har träffats med Postgirot Bank AB innebärande att Postgirot Bank AB är ombud för JAK Medlemsbank i riksbanks- och dataclearingen. Det innebär i ett första steg att våra medlemmar med automatik kan få lön, pension, sjuklön, barnbidrag et c insatt på konto hos JAK Medlemsbank. Som andra steg ska man via sitt JAK-konto kunna utföra betalningar av räkningar och överföringar mellan konto samt någon form av betalkortssystem. Vi räknar med att vara klara med steg ett sommaren år Antalet medlemmar var vid årsskiftet (20 705) vilket innebär en ökning med 10 procent under Ökningen under 2000 var 3,7 procent. Trenden med ett växande medlemsantal har stärkts. 2

3 Arbetet med bygdekontona fortsätter. Hittills har fem bygdekonton skapats och flera är på gång. Vi har valt att tills vidare inte föra fram Bygdefonder eftersom det lätt uppstår missförstånd när man talar om lån och riskkapital. När bygdekontokonceptet väl har satt sig, avser vi att återuppta arbetet med att utveckla bygdefonder. Banken har beslutat att öppna ett avdelningskontor i Orsa som ska kunna utföra samma tjänster som Skövdekontoret. I starten kommer kontoret att vara bemannat med en person och hålla öppet fyra timmar per dag. Det kommer att inrymmas i Dalagatan 1 som är ett företagsutvecklingscenter i Orsa. Dalagatan 1 är delfinansierat med lån från Bygdekontolån och lokalt stödsparande. Kontoret beräknas kunna öppnas i juli/augusti Förutom att erbjuda allmän bankservice kommer kontoret att, i samarbete med lokalavdelningen i Ovansiljan, arbeta för lokal finansiering och för att skapa finansiella förutsättningar för en levande bygd såväl socialt och kulturellt som ekonomiskt rättvist. Bankverksamheten Försparande Försparandet har utvecklats gynnsamt under året. Det har ökat med 47 mkr eller 17,6% och uppgår till 316 mkr. Av försparandet är 54 mkr bundet på 6,12 eller 24 månader och där den största delen ligger med 24 månaders bindningstid. Sparfaktorn för obundet sparande är 0,7 sedan 1999 för att minska och på sikt eliminera sparpoängsunderskottet. Underskottet har under året minskat och sparfaktorförändringen 1999 har inte påverkat försparandet negativt utan som framgår ovan har det istället ökat kraftigt. Under 2000 infördes Skogskonto. Efterfrågan av denna produkt har inte varit stor och sparandet uppgår till knappt 0,4 mkr. Eftersparande Eftersparandet ökade med 22 mkr eller 10% och uppgår till 244 mkr. Nyutlåningen har under året varit hög och så har det även varit de senaste åren varför det med automatik medför ett ökat eftersparande. Utlåning Utbetalda lån under 2001 blev 134,3 mkr mot budgeterat 105 mkr. Föregående år utbetalades 108,5 mkr. Efterfrågan av lån har varit stor hos medlemmarna. Det har inte varit några problem att tillgodose medlemmarnas behov då försparandet har varit mycket bra och så även eftersparandet samt att bankens likviditet är mycket god. I februari höjdes fördelningstalet från 10 till 15 vilket kan vara en förklaring till att utbetalningen av nya lån blev hög under året. De flesta medlemmar lånar till fördelningstal 15 men det förekommer också att man lånar till lägre fördelningstal. Det som i huvudsak styr medlemmens val av lån är den månadsbetalning som man anser sig klara av. 3

4 Likviditet Bankens likviditet har under året varit mycket god. Den genomsnittliga likviditeten har varit 114 mkr varav i statsskuldsväxlar 98 mkr. Inlåningsöverskottet, skillnad mellan utlåning och sparande, har i genomsnitt varit 70 mkr. Data Under året har mycket arbete ägnats åt att vidareutveckla bankdatasystemet och få en tillfredställande drift och säkerhetsnivå. Arbetet har påbörjats med att vidareutveckla banktelefonen och att implementera denna funktion på Internet samt förberedelserna för bankclearingen. Inför 2002 kommer arbete att påbörjas med att utveckla en Internetbank samt uppkoppling och drift av kontoret i Orsa. Vi kommer också att installera och driftsätta ny telefonväxel för att öka tillgängligheten för medlemmarna och erbjuda bättre servicefunktioner via telefon. Fastigheten Ingen större underhåll eller reparation av fastigheten har förekommit. Vi räknar dock med att under 2002 få göra en större översyn och ommålning av yttertaket. Lokal idéutveckling och folkbildning Lokal verksamhet År 2001 var hektiskt och innehöll ett större utbud av lokala aktiviteter än någonsin. Vårens rekorddeltagande var JAK Södra Hälsinglands årsmöte dit det kom 90 personer, då de passade på att ordna en föreläsninng om Attac i anslutning. Under tre höstmånader hölls minst 60 lokala informationsmöten, 6 studiecirklar och fem lokala helgkurser. Dessutom medverkade de lokalt aktiva i 3 utsällningar/marknader som varade sammanlagt 6 dagar. Lokalavdelningarna har annonserat i tidningarna i större utsträckning än förut. De lokala aktiviteterna speglas i media. JAK har även i år ett stort antal pressklipp 150 st. (110 för 2000). Fem lokalavdelningar sköter numera sina egna hemsidor. Kurser och seminarier Möjligheten att studera på distans har utvecklats och heter numera e-skolan. Under året har 16 deltagare påbörjat studier på e- skolan. Fler än förväntat har deltagit i de kurser och seminarier som vi ordnat på riksnivå. Till JAKskolan, som numera innehåller tre parallella kurser och hålls vid två tillfällen under året kom sammanlagt 73 deltagare. De tre kurserna är; Informatörskurs (43 st), fortbildning (15 st) och webbkurs (15 st). Till kvalitetsseminariet i april kom det över 60 personer. Det deltog 9 st Skriva- Tala-Kommunicera-kursen. Årets sommarseminarium slog rekord, när det kom över 160 personer varav 40 barn. Höstens kvalitetsseminarium i Hudiksvall lockade 23 deltagare som arbetade med att ta fram kärnan i JAK. Till höstens seminarium för syskonorganisationer kom 40 personer. Året avslutades med ett konfliktlösningsseminarium om demokratifrågan i Hallsberg i december dit det kom 13 deltagare. 4

5 Allt som allt, inklusive tre fördjupningskurser som riks ordnat i samarbete med lokalavdelningarna har minst 425 personer deltagit i riksarrangemang under (2000 var det 238). Utöver detta har ca 10 studiecirklar och helgkurser/seminarier hållits lokalt. Bland annat ordnade JAK Södra Hälsingland ett välbesökt och proffsigt seminarium under rubriken Det globala Kasinot. Medlemsutveckling Från att ha stått och stampat vid ca medlemmar i flera år ser det ut att ha lossnat. Vid årsskiftet var vi totalt medlemmar, varav bor i Sverige. Det ser lokalt mycket olika ut beroende på hur stor den ideella kraften är. Antalet aktiva har ökat från 334 till 381. Där medlemmar varit aktiva länge och enträget märks resultatet tydligt. Andel av befolkningen som är medlemmar i JAK är ett bra mått för att se hur väl vi lyckas att bli fler. Målet att bli medlemmar år 2005 innebär att knappt en halv procent av Sveriges befolkning är med i JAK. Det målet nåddes redan år 2000 av 20 kommuner. Under 2001 har målet nåtts i 29 kommuner. Det innebär att i 29 kommuner är andelen JAK-medlemmar av befolkningen mer än en halv procent. I Orsa kommun är nästan 3% av befolkningen medlemmar i JAK. Förra året var det 2%. En ökning med en hel procentenhet! Om vi i hela Sverige skulle ha så många medlemmar som Orsa kommun har, skulle vi idag totalt vara medlemmar. Om vi skulle vara lika många som man är i Tanum, skulle vi vara medlemmar osv. De lokalavdelningar som redan nått målet är JAK Ovansiljan, JAK Södra Hälsingland, JAK Norra Hälsingland, JAK Uddevalla, JAK Säter och JAK Pitedalen. Inte långt ifrån är lokalavdelningarna JAK Ljusdal och JAK Gotland. Bygdekonton, Sparpoängsfonden och Kvinnofonden Vi har nu arbetat sedan sommaren 2000 med Bygdekonton och med Sparpoängsfonden och Kvinnofonden. Grunden för dessa stödformer är att man kan överföra sparpoäng mellan medlemmar. Syftet med sparpoängsfonderna är att lämna extra stöd till särskilt angelägna projekt. Bygdekontokonceptet syftar till att göra det möjligt för sparare att stödja projekt i den egna bygden som annars har svårt att finna en lämplig finansiering. Regler för Sparpoängsfonden och Kvinnofonden När man lämnar föreningen kan man inte ta sparpoängen med sig. Man har dock möjlighet att överlåta sparpoängen till någon annan medlem. Om man inte gör det kommer två tredjedelar av poängen att överföras till Sparpoängsfonden och resten till Kvinnofonden. Lån ur Sparpoängsfonden och Kvinnofonden kan lämnas till ändamål som främjar 1. en bygds fortlevnad och utveckling såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt, 2. ett demokratiskt, rättvist och ekologiskt uthålligt samhälle och 3. en hög grad av egen kontroll för hushållen över de resurser i bygden som de behöver för sin försörjning. 5

6 Normalt återbetalas sparpoängen genom att eftersparandet får stå inne den tid som erfordras för att sparpoängslånet återbetalas i sin helhet. I speciella fall kan lån lämnas till enskild medlem under åberopande av extraordinära och svåra sociala omständigheter. För Sparpoängsfonden gäller särskilt att medlem eller person som blir medlem, eller organisation som bildats av medlemmar i JAK, kan få låna sparpoäng ur sparpoängsfonden. För Kvinnofonden gäller att kvinnliga medlemmar som startar projekt eller företag kan få låna sparpoäng ur sparpoängsfonden. Normalt återbetalas sparpoängen genom att eftersparandet får stå inne den tid som erfordras för att sparpoängslånet ska bli återbetalt i sin helhet. Lån med stöd av Sparpoängsfonden Det första lånet med stöd av Sparpoängsfonden utbetalades i december Det finns idag totalt 14 projekt som har fått lån med stöd av Sparpoängsfonden. Det sammanlagda belopp som beviljats är 18,9 mkr. Φ Otterbäcken Vind 1 ek.för. Vindkraftverk vid Vänern Φ Åbyggeby Landsbygdscenter. Idrottshall, allaktivitetshus och kooperativt daghem strax utanför Ockelbo i Gästrikland Φ Tåtorps Vandrarhem. Ekologiskt vandrarhem vid Göta kanal Φ Ljusbacken ek.för. Vandrarhem och allaktivitetshus utan för Delsbo i Hälsingla Φ Anders Johansson, Laxsjöns camping. Traditionell camping i Dalsland kompletterad med lägerskola och rekreation för långtidssjuka barn Φ Växhuset Ralph Palmpers, Kursgård mellan Söderhamn och Bollnäs Φ Väderöarnas Vandrarhem. Vandrarhem och kursgård i Bohuslän Φ Christoffer Andersson. Projekt i Jämtland för bevarande av urskog och gamla hantverkstraditioner Φ Skolgården Hajdes ek.för. Hem för autistiska vuxna på Gotland Φ Wannborga ek.för. Planerat vindkraftverk på Öland Φ Stockholms Fria Tidning Φ Gnarps Trävaruhandel AB. Traditionell snickeri- och trävaruhandel kompletterad med utbildning och anpassning av långtidsarbetslösa till nytt förvärvsarbete Φ Världsbutiken Myrstacken. Alternativ handel med ekologiska varor i Skövde Φ Lanna Hidinge Vindkraft ek.för. Mindre vindkraftverk för Lanna Hidinge socken utanför Örebro Φ Eleonora och Sonny Thorgren. Stensmycketillverkning mm. Jokkmokk. Φ Undersåkers Bygdeförening, Undersåker. Φ Mälardalens Timmerhus, Kolbäck. Tillverkning av timmerhus. Lån med stöd av Kvinnofonden Det första lånet med stöd av Kvinnofonden utbetalades i maj De fem kvinnoprojekt som hittills har fått stöd har beviljats sammanlagt 2,3 mkr. Φ Annika Repo Konsult. Projektering av ekologiska hus Φ Ljungskile Tångbadhus. Tångbad och bastu i Ljungskile Φ Fria Former i Vetlanda. Tillverkning och försäljning av egna hantverksprodukter 6

7 Φ Akademin för Holistisk Livsstil ek. för. Projekt i Göteborg som fått EU-bidrag för att hjälpa invandrarkvinnor att få arbete. Φ Kooperativet Jättendal ek.för. Förvärv av stationsbyggnad i Jättendal (Hälsingland) för kulturell verksamhet i bygden Φ Kerstin Jofjell. Ateljé i Skåne Φ Agneta Lund och Barbro Eriksson. Övertagande av kiosk i Hassela Φ Barbro Lomakka, Gotland. Kläder och design i fårskinn. Φ Marita Edvall-Dahlgren, Bollnäs. Naturridning med islandshästar. Φ Dagmar Johansson, Gotland. Toffeltillverkning i fårskinn. Bygdekonton Lån till lokala projekt kan numera ordnas i ett samarbete mellan JAK Medlemsbank och en lokal organisation. Utgångspunkten är att det är svårt eller omöjligt att få lån i en vanlig bank för att genomföra ett projekt som är viktigt för bygden trots att människorna i bygden tillsammans har ett stort sparande och ett stort engagemang för projektet. Tillsammans med JAK Medlemsbank skapar man ett bygdekonto för projektet. Var och en kan sedan öppna sitt eget bygdekonto för detta projekt. Syftet är att allt sparande ska kunna användas av JAK för att finansiera ett lån till projektet. De som stödsparar på bygdekonto bör spara så länge som möjligt under projektets amorteringstid men det finns möjlighet att göra uttag för den som behöver. Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett bygdekonto skall upprättas. Det första är att projektet måste vara förenligt med JAK:s grundläggande värderingar. Det andra är att banken måste göra den lagstadgade prövningen av låntagarens/projektets betalningsförmåga och den säkerhet som erbjuds för lånet. Om dessa två förutsättningar är uppfyllda måste man bedöma om bygden verkligen har den vilja och förmåga att stödja genom sparande som är nödvändig för att det gemensamma sparandet skall bli lika stort som lånet. Slutligen krävs det att man kan skapa en lokal organisation eller nätverk för bygdekontot så att man kan organisera och driva den kampanj som är nödvändig. Lånet kan betalas ut först när den samlade bygdekontoinlåningen överstiger lånebeloppet. Bygdekonton för lokala projekt Första bygdekontolånet utbetalades i augusti För närvarande finns det bygdekonton för fem projekt som beviljats sammanlagt 6,2 mkr i lån. 1. Eko-kött i Bohuslän AB. Lokalt ekologiskt och kravgodkänt slakteri på Orust 2. Hornbore Bygdekonto. Tidsenlig vikingaby i Hamburgsund med många kulturella aktiviteter året runt Lilla Krossekärr Bygdekonto. Ekoby på Orust Ett 15-tal fastigheter kommer att uppföras samt kursgård och kooperativ butik. 3. Lilla Krossekärr Bygdekonto. Ekoby på Orust Ett 15-tal fastigheter kommer att uppföras samt kursgård och kooperativ butik. 4. Bygdekonto Dalagatan 1. Företagscenter i Orsa 5. Järnvägsspar. Bygdekonto för bevarande och upprustning av Dellenbanan som är Sveriges enda elektrifierade museijärnväg 7

8 Översiktlig information (belopp i tkr) 1999 Rörelseintäkter Resultat före kreditförluster Årets resultat Balansomslutning Soliditet 10,4% 10,6% 10,5% Medelantal anställda Kapitaltäckningsanalys Kapitalbasen uppgick vid årets slut till 68,4 miljoner kronor (61,1). Summan av de riskvägda beloppen för kreditrisker uppgick till totalt 277 miljoner kronor (232,2). Det ger 24,7% (26,3) kapitaltäckningsgrad för kreditrisker. Medlemsbanken tar inte positioner i finansiella instrument för att göra kortsiktiga vinster. Innehavet av statsskuldsväxlar är uteslutande motiverat av behovet av att ha en säker placering av likviditeten. För sådana innehav krävs ej någon kapitaltäckning. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Fria reserver Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Avsättning till reservfond I ny räkning överförs Kronor

9 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Avkastning på likviditet (statsskuldsväxlar) Räntekostnader Räntenetto Låneavgifter Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar 12, Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat före jämförelsestörande post Jämförelsestörande post Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Balansräkning Not Tillgångar Kassa och bank Statsskuldsväxlar Utlåning till allmänheten (medlem/icke-medlem) Fordran på låneavgift Immateriell anläggningstillgång 12 Datautvecklingskostnader Materiella tillgångar 13 Inventarier Byggnad och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Inlåning från allmänheten (medlem/icke-medlem) Förutbetalda låneavgifter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Obeskattad reserv Eget kapital 22 Bundet eget kapital Grundinsats Låneinsats Reservfond Fritt eget kapital 10

11 Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Finansieringsanalyser Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Utrangeringsförlust på inventarier Avskrivningar Aktuell inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning av placering i statsskuldväxlar Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av fordran på låneavgift Ökning av omsättningstillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning av inlåning från allmänheten Ökning av övriga skulder Ökning av förutbetalda låneavgifter Förändring av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

12 Finansieringsverksamheten Insatser från medlemmar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Kassa och bank vid årets början Kassa och bank vid årets slut Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens allmänna råd tillämpas för uppställning av resultat- och balansräkning och värdering. När det i denna lag har hänvisats till Årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas denna bestämmelse. Låneavgifterna debiteras låntagaren förskottsvis vid låneutbetalningen och intäktsförs i räkenskaperna över lånets löptid. Denna periodiseringsprincip medför att för lån understigande kr i genomsnitt 70-80% av hela låneavgiften bokförs det första året och att återstående intäkter fördelas jämnt över den ovannämnda löptiden. För lån överstigande kr periodiseras låneavgiften linjärt över hela löptiden. Not 2 Medelantalet anställda Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit 23 personer (22), varav 43% (45) män. Not 3 Övriga rörelseintäkter Förtidsinlösen, lån Uttag säkerheter Upplysningar Övrigt Not 4 Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal

13 Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala pensionskostnader Övriga administrationskostnader Totala allmänna administrationskostnader Not 5 Övriga rörelsekostnader Lokalkostnader Telefon och porto Medlemstidningen Grus & Guld Annonsering och reklam Insättningsgaranti Datakostnader Övrigt Not 6 Kreditförluster Årets nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster - - befarade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Not 7 Jämförelsestörande post Återbäringsmedel, Konsumentkooperationens Pensionskassa

14 Not 8 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Not 9 Statsskuldsväxlar Det redovisade beloppet avser i sin helhet statsskuldsväxlar med förfallodatum Värdering sker till anskaffningsvärde. Balansposten klassificeras som omsättningstillgång. Not 10 Utlåning till allmänheten (medlem/icke-medlem) Grundlån Tilläggslån Miljölån/speciallån Utlåning till icke medlemmar Värdereglering Löptiderna för utlåning till allmänheten är följande: Inom 1 år Mellan 2 och 5 år Längre än 5 år Värdereglering Not 11 Fordran på låneavgift Anskaffningsvärde

15 Not 12 Immateriella anläggningstillgångar Organisationskostnader Ingående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Aktiverade organisationskostnader avser JAK ekonomisk förenings nedlagda kostnader i samband med bankoktrojansökan. Organisationskostnader avskrivs årligen med 25% på anskaffningsvärdet enligt ursprunglig avskrivningsplan i JAK ekonomisk förening. År 2000 var aktiverade utgifter fullt avskrivna. Datautvecklingskostnader Orion Bank Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Orion Bank är benämningen på den gamla ekonomiska föreningens bankdatasystem, där aktivering har skett av nedlagda kostnader och installation av specialanpassat dataprogram avsett för föreningens låneverksamhet. Avskrivning sker med 25% på anskaffningsvärdet enligt övertagen avskrivningsplan från JAK ekonomisk förening. Till och med 1996 uppgick avskrivningarna till 20% av anskaffningsvärdet. År 2001 är tillgången fullt avskriven. 15

16 Quatro Ingående anskaffningsvärde Årets aktivering Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde I medlemsbanken har inköp skett av ett nytt bankdatasystem, Quatro. Aktivering har skett av nedlagda kostnader och installation av specialanpassat dataprogram avsett för bankens verksamhet. Avskrivning enligt plan sker med 20% av anskaffningsvärdet. Not 13 Materiella tillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Försäljning/utrangering Inköp Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier avskrivs årligen planenligt med 20% av anskaffningsvärdet enligt övertagen avskrivningsplan från JAK ekonomisk förening. Byggnad Ingående = utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

17 Byggnaden har skrivits av med 2% på anskaffningsvärdet med beaktande av innehavstid. Mark Ingående anskaffningsvärde = Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Byggnad Mark Not 14 Lån och ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare Namn Anknytning till JAK Lånevillkor Låneavgift Lånebelopp Bengt Harrsjö 1) Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Hans Gefvert Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Marianne Påsse 1) Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Monjia Sonnius Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Susanne Reich Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie Kjell Engberg Styrelseledamot Ordinarie Ordinarie ) Medlåntagare Not 15 Övriga tillgångar Avräkning lokalavdelningar Fordran Konsumentkooperationens Pensionskassa Övrigt Redovisat belopp klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång Allokerade medel hos Konsumentkooperationens Pensionskassa uppgår till nominellt belopp kr på balansdagen. Då återbäring kan komma att nyttjas under en period av uppskattningsvis två år har en diskontering skett. I likhet med föregående år har en diskonteringsränta på 4% använts. 17

18 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Redovisat belopp klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång Not 17 Inlåning från allmänheten (medlem/icke-medlem) Baskonto med etisk markering Målsparkonto/Uppsägningskonto 24 mån Preskriberade medel Skogskonto Spärrat konto JAK Spar Baskonto Eftersparande Löptiderna för inlåning från allmänheten är följande: Inom 1 år Mellan 2 och 5 år Längre än 5 år Not 18 Förutbetalda låneavgifter Totalt har kronor ( ) i förutbetalda låneavgifter reserverats för kommande år. I bokföringen debiteras låntagarens låneavgifter förskottsvis vid låneutbetalningen och intäktsförs i resultaträkningen över lånets löptid. 18

19 Låneavgifter återförs med följande belopp: Inom 1 år Mellan 2 och 5 år Längre än 5 år Not 19 Övriga skulder Avräkning JAK Ekonomisk förening i likvidation Leverantörskuld Skatteskuld Källskatt Övrigt Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Not 21 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Den uppskjutna skatteskulden per uppgår till kr per balansdagen. 19

20 Not 22 Eget kapital Grund- och Balanserat Årets låneinsats Reservfond Resultat resultat Belopp vid årets ingång Förändring insatser Till reservfonden överförda grundinsatser Vinstdisposition: Omföring resultat Till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 23 Definitioner Soliditet Soliditet definieras som beskattat eget kapital samt 72% av obeskattade reserver i relation till totala tillgångar. Grundinsats Den insats om 200 kronor som alla medlemmar måste skjuta till. Låneinsats Den insats som varje låntagare måste skjuta till. Insatsbeloppet motsvarar 6% av det ursprungliga lånebeloppet och återbetalas sedan lånet har slutamorterats. Skövde den 18 april 2002 /Oscar Kjellberg/ Verkställande direktör 20

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för år 2005

Årsredovisning för år 2005 Årsredovisning för år 2005 Styrelsen och verkställande direktören för JAK Medlemsbank avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Innehållsförteckning JAK Medlemsbank FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer