TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Akvarellmuseet, kl Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare Astrid Edström Utses att justera Nils Lackfors (s) och Vilgoth Wilhelmsson (ka) Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 14 december 2000, kl Underskrifter Sekreterare Paragraf Astrid Edström Ordförande Bert Petersson (c) Justerande Nils Lackfors (s) Vilgoth Wilhelmsson (ka) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Carina Eliasson

2 Kommunfullmäktige KF 170 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställs med följande ändringar: Följande ärenden tillkommer: 4a Motion om toalettbyggnad vid polishuset. 4b Motion om informationstavlor på vägarna 160 och c 4d Motion om informationstavla vid infarten till södra hamnen. Motion om att gästhamnen i Skärhamn ska arrenderas ut. 36. Entledigande av ledamot i Tjörns Bostads AB:s styrelse 37. Val av ledamot i Tjörns Bostads AB:s styrelse. Följande ärende utgår: P 18 Information om budgetuppföljningsprognos 4 b. P 33 Val av ledamot i arbetsmarknadsnämnden.

3 Kommunfullmäktige KF 171 Dnr H 00:189 SAMMANTRÄDESDAGAR OCH TIDER FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2001 Kansliet har efter samråd gjort ett förslag till sammanträdestider. Kommunfullmäktige Måndagar kl februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 19 november (budget), 3 december. Kommunstyrelsen Torsdagar kl vid tema kl ordinarie sammanträde 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 18 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december. Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsdagar kl januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november. Arbetsutskottets beslut , 171 om arbetsutskottets sammanträdestider: Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsdagar kl januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutade att, kommunstyrelsens sammanträdestider 2001 är: Kommunstyrelsen Torsdagar kl januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 18 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2001 är: Kommunfullmäktige Måndagar kl februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 19 november (budget), 3 december. Kommunfullmäktige beslutar vidare att alla nämndsammanträden ska koncentreras till 2 veckor. Nämndsammanträdena ska bokas in samma vecka, eller veckan efter, kommunstyrelsens sammanträde.

5 Kommunfullmäktige KF 172 Dnr H 00:190 ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN I 5 kap 10 Kommunallagen regleras annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften skall införas i en viss ortstidning, skall uppgiften införas i den tidningen Fullmäktige ska alltså besluta om i vilka ortstidningar som annonsen ska införas. Med ortstidning menas en skrift som utkommer så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning inom orten. Fullmäktige får också besluta att annonser om sammanträdena skall införas endast i en tidning för kommunal information som kommunen ger ut och som sprids till samtliga hushåll. Idag kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i följande tidningar: Göteborgsposten, Västerbygden, Bohuslänningen och Stenungsundsposten. Kostnaden för ett års sammanträden blir ca kronor. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut , 195. Kommunfullmäktiges kungörelser införs fr o m 2001 i nya ST-tidningen.

6 Kommunfullmäktige KF MOTION OM TOALETTBYGGNAD VID POLISHUSET På sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m)in en motion som lyder: Sedan Nordiska Akvarellmuseets öppnande och Södra hamnens restaurerats har tillströmningen av besökare i hamnen ökat mycket kraftigt. I stort sett fungerar hamnen väl, men nuvarande bestånd av toaletter är inte i paritet med antalet besökare. Moderaterna föreslår därför, att det i anslutning till polishuset uppförs en toalettbyggnad, färdig att tas i bruk till säsongen Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TJÖRNS KOMMUN 7 Kommunfullmäktige KF 174 Dnr MOTION OM INFORMATIONSTAVLA VID TJÖRNBRON PÅ VÄG 160 OCH 169 SAMT VÄG 160 EFTER SKÅPESUNDSBRON Vid sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m) in en motion med följande lydelse: Tjörns kommun har ett stort antal verksamma företag, vilka är spridda över ön. De senaste åren har dessutom turismen ökat kraftigt. Detta gör att det finns ett stort behov av information till besökare, biltransporter och turister. Moderaterna på Tjörn föreslår därför att informationstavlor placeras ut på 2 ställen, nämligen efter Tjörnbron på vägarna 160 samt 169 samt dessutom på väg 160 efter Skåpesundsbron. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

8 Kommunfullmäktige KF 175 Dnr MOTION OM INFORMATIONSTAVLA VID INFARTEN TILL SÖDRA HAMNEN. Vid sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m) in en motion med följande lydelse: Tillströmningen av båtturister och museibesökare har gjort att det bör sättas upp orienteringstavlor i Södra Hamnen. Tavlorna skall informera besökarna om var de kan finna den service man önskar i Skärhamn. I samband med att hamnen snyggades upp togs samtliga reklamskyltar för restauranger, butiker m m bort. Moderaterna föreslår att, inför säsongen 2001, en snygg informationstavla placeras vid bergsidan i Södra Hamnens infart. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

9 Kommunfullmäktige KF 176 Dnr MOTION OM ATT GÄSTHAMNEN I SKÄRHAMN SKA ARRENDERAS UT Vid sammanträdet lämnade Birgitta Adolfsson (fpl) in en motion med följande lydelse: Skärhamns Båtförening har under de senare åren arrenderat Småbåtshamnen i Skärhamn. Detta med mycket bra resultat både ekonomiskt och driftmässigt. Nu har föreningen även visat intresse för att arrendera gästhamnen. FPL ser detta mycket positivt och menar att kommunen så snart som möjligt tar kontakt och börjar förhandla med Båtföreningen. Motionen överlämnad till kommunstyrelsen för beredning.

10 Kommunfullmäktige KF 177 Dnr H 00:191 DISPOSITIONSRÄTT FÖR BRYGGA PÅ KOHOLMEN 1:1 Ett förslag till avtal för dispositionsrätt för del av fastigheten Koholmen 1:1 har upprättats av tekniska avdelningen. Parterna är Tjörns kommun och Restaurang Salt och Sill. Ändamålet är brygga och allmän plats vilka anläggs av företaget och överlämnas vederlagsfritt till kommunen och är sålunda kommunens egendom. Dispositionstiden är 25 år. Avtal om arrende behandlas av Fastighets- och tekniknämnden. Arbetsutskottets beslut , 173 Kommunstyrelsens beslut , 196. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om dispositionsrätt på fastigheten Koholmen 1:1 mellan Restaurang Salt och Sill och Tjörns kommun. Avtalet undertecknas av kommunalrådet, Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

11 Kommunfullmäktige KF 178 Dnr H 00:192 DISPOSITIONSRÄTT FÖR BRYGGA PÅ KLÄDESHOLMEN 1:1 Ett förslag till avtal för dispositionsrätt för del av fastigheten Klädesholmen 1:1 har upprättats av tekniska avdelningen. Parterna är Tjörns kommun och Sydvåg HB. Ändamålet är brygga och allmän plats vilka anläggs av företaget och överlämnas vederlagsfritt till kommunen och är sålunda kommunens egendom. Dispositionstiden är 25 år. Avtal om arrende behandlas av Fastighets- och tekniknämnden. Arbetsutskottets beslut , 174. Kommunstyrelsens beslut , 197. Noteras Avtalstexten vad gäller arrendet är ändrad efter arbetsutskottets sammanträde under rubriken förbud mot upplåtelse i andra hand. Beslut om arrende beslutas av Fastighetsoch tekniknämnden. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om dispositionsrätt på fastigheten Klädesholmen 1:1 mellan Sydvåg HB och Tjörns kommun. Avtalet undertecknas av kommunalrådet, Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

12 Kommunfullmäktige KF 179 Dnr H 00:193 KOMMUNALT SKÄRGÅRDSPROGRAM LEVANDE SKÄRGÅRD OCH ÖAR Den politiska majoritetsgruppen (s, sb och kd) har gjort ett förslag till skärgårdsprogram , Levande skärgård & öar året runt. Arbetsutskottets beslut , 175. Kommunstyrelsens beslut , 198. Yrkande Bo Bertelsen (ka) och Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade avslag till programmet. Jan-Evert Halldin (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: Ja-röst för kommunstyrelsens Förslag till beslut: Nej-röst för Bo Bertelsens (ka) och Birgitta Adolfssons (fpl) yrkande. Omröstningsresultat 24 ja-röster 15 nej-röster Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet som bifogas protokollet.

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunalt skärgårdsprogram , Levande skärgård och öar, som en viljeinriktning för skärgårdens utveckling. Dessutom noteras, att enligt sedvanlig ordning skall åtgärder som genomföres vara finansierade. Reservation Samtliga ledamöter från folkpartiet Liberalerna liksom Kommunalt alternativs kommunfullmäktigeledamöter reserverade sig mot beslutet.

14 Kommunfullmäktige KS 180 Dnr H 00:194 ÄNDRING I RENHÅLLNINGSTAXAN FÖR MOTTAGNING AV AVLOPPSSLAM OCH ÄNDRING AV TIDPUNKT FÖR INDEXBERÄKNING Nuvarande taxa är uppdelad på en avgift för slam från brunnar och en avgift för slam från slutna tankar, eftersom slammet hittills passerat olika vägar i reningsverket och kostat olika mycket. Ny mottagningstank har installerats vilket gör att kostnaderna numera är lika för båda typerna av slammottagning. Investeringskostnaderna och driftskostnader gör dock att taxan behöver höjas. Därför föreslår nu Fastighets- och tekniknämnden att taxan höjs enligt följande: Slutna tankar Slambrunnar 121 kr/m³ 121 kr/m³ Vad gäller index föreslår nämnden att index för avgifter som avser mottagning av slam till Ängholmen och mottagningsavgifter för byggavfall m m till Heås skall regleras den 1 januari efter index för oktober närmast föregående år. Ändringen ska inte gälla för hushållsavfall, latrin och affärssopor. Fastighets- och tekniknämndens beslut , 130. Arbetsutskottets beslut , 176. Kommunstyrelsens beslut , Mottagningsavgifterna för avloppsslam ska vara: Slutna tankar 121 kr/m³ Slambrunnar 121 kr/m³ 2. Index för mottagning av slam till Ängholmen och mottagningsavgifter för byggavfall mm vid Heås ändras så att indexreglering sker1 januari efter index för oktober månad närmast föregående år. (Gäller inte hushållsavfall, latrin och affärssopor.) 3. Ny taxa och ny indexuppräkning gäller från och med

15 Kommunfullmäktige KF 181 Dnr H 00:139 TAXOR OCH AVGIFTER I HAMNVERKSAMHETEN Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 130 att återremittera ärendet hamntaxor. Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde , 83 åter behandlat ärendet och föreslår följande: 1. Taxorna inom hamnverksamheten höjs med 10 % i enlighet med bilagor 1 och Båtlyft under helger debiteras enligt följande: Under lördagar perioden 15/4 31/5 och 1/9-15/10 debiteras vanlig taxa enligt bilaga 1. Under lördagar övrig tid under året samt söndagar året hela säsongen debiteras ett tillägg motsvarande personalens övertidsersättning. 3. Halv båtplatsavgift för innevarande år utgår vid båtplatskontrakt tecknade efter 15/7. Ovanstående taxor (punkt 1,2 och 3 skall fortsättningsvis årligen regleras med konsumentprisindex. 4. Gästhamnavgiften höjs till 100 kronor. Detta under förutsättning att samarbetskommunerna Stenungsund och Orust höjer till samma avgift. 5. Vid kortidsuthyrning skall följande gälla: Under perioden 15/8-15/5 ( d v s vinterhalvåret) söndag till fredag debiteras 200 kronor per kortvecka. Ingen korttidsuthyrning 16/5-14/8. 6. De personer som vill stå i båtplatskö debiteras 100 kr per år från år två i kön. 7. Ändringarna ska gälla från Arbetsutskottets beslut , 177 Kommunstyrelsens beslut ,.

16 Kommunfullmäktige Taxorna inom hamnverksamheten höjs med 10 % i enlighet med bilagor 1 och 2. 2 Båtlyft under helger debiteras enligt följande: Under lördagar perioden 15/4 31/5 och 1/9-15/10 debiteras vanlig taxa enligt bilaga 1. Under lördagar övrig tid under året samt söndagar året hela säsongen debiteras ett tillägg motsvarande personalens övertidsersättning. 3 Halv båtplatsavgift för innevarande år utgår vid båtplatskontrakt tecknade efter 15/7. Ovanstående taxor (punkt 1,2 och 3 skall fortsättningsvis årligen regleras med konsumentprisindex. 4 Gästhamnavgiften höjs till 100 kronor. Detta under förutsättning att samarbetskommunerna Stenungsund och Orust höjer till samma avgift. 5 Vid kortidsuthyrning skall följande gälla: Under perioden 15/8-15/5 (d v s vinterhalvåret) söndag till fredag debiteras 200 kronor per kortvecka. Ingen korttidsuthyrning 16/5-14/8. 6 De personer som vill stå i båtplatskö debiteras 100 kr per år från år två i kön. 7 Ändringarna ska gälla från Kommunstyrelsen skall vid kommande sammanträde få information om vilka regler/begränsningar som gäller för avgifts-/taxesättning i föreningsdrivna fritidsbåtshamnar. Dessutom får förvaltningen i uppdrag att se över hamnavgifterna för färjetrafiken på Tjörn samt en jämförelse med andra kommuner i regionen.

17 Kommunfullmäktige KF 182 Dnr H 00:195 RÄTTELSE AV FASTIGHETSBETECKNING I BESLUT OM FÖRSÄLJNING AV MARK - RÖNNÄNG 1:539 TILL RÖNNÄNG 1:556 Kommunfullmäktige beslutade , 117 att sälja del av fastigheten Rönnäng 1:539 till firma Henry Allti Allt. Försäljningen avsåg dock del av Rönnäng 1:556 som nu, efter lantmäteriförrättning, endast omfattar det markområde som preciserades i köpeavtalet. Köpeskillingen är kronor. Arbetsutskottets beslut , 178 Kommunstyrelsens beslut , 201. Kommunfullmäktige beslutar med ändring av sitt beslut , 117, låta beslutet avse Rönnäng 1:556. Köpehandlingarna undertecknas av Jan-Evert Halldin och Ingemar Karlsson.

18 Kommunfullmäktige KF 183 Dnr H 00:196 FÖRLÄNGD BORGEN TILL TJÖRNS RIDKLUBB Tjörns kommun har idag borgensåtaganden för Tjörns Ridklubb på totalt kronor. Aktuell låneskuld, och därmed åtagande är idag kronor fördelade på 3 lån. För två av lånen, checkkredit i SEB på kronor och lån på SEB på kronor är borgensåtagandet begränsat till 5 år. Borgensåtagandet för dessa upphör Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige beviljar: Förlängning av borgen för checkkrediten på kronor och borgen för lån på kronor t o m Kultur- och fritidsnämndens beslut , 79. Arbetsutskottets beslut , 179. Kommunstyrelsens beslut , Borgen för checkkredit kronor och borgen för lån kronor förlängs att gälla t o m Borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker. 3. En förutsättning för borgensåtagandet är att räntenivån på lånet är jämförbar med den räntenivå som Tjörns kommun kan låna till på motsvarande löptid.

19 Kommunfullmäktige KF 184 Dnr H 00:197 ÖVERFÖRANDE AV BORGEN FRÅN FÖRENINGEN FÖR IDROTTENS BEFRÄMJANDE TILL SKÄRHAMNS IK Föreningen för Idrottens Befrämjande ska upphöra.. Fastigheten som inrymmer Saga Bio, tänker man sälja till Skärhamns IK för den skuld som finns på fastigheten, kronor. Man vill nu att kommunen överför sitt borgensåtagande från Föreningen för idrottens befrämjande till Skärhamns IK. Arbetsutskottets beslut , 180. Kommunstyrelsens beslut , 203. Tjörns kommun går i borgen såsom för egen skuld för lån till Skärhamns IK på totalt kronor under längst åtta år. Borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker. En förutsättning för åtagandet är att föreningen kan erhålla lån med ränta vars nivå är jämförbar med den Tjörns kommun kan låna till på motsvarande löptid.

20 Kommunfullmäktige KF 185 Dnr H 00:199 EXPLOATERINGSAVTAL FÖR UTBYGGNADEN AV ALMÖ LIVS I MYGGENÄS Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Donald Hermansson. Avtalet reglerar tekniska och ekonomiska frågor kring genomförandet av utbyggnaden av Almö Livs. Arbetsutskottets beslut , 182. Kommunstyrelsens beslut , 205. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

21 Kommunfullmäktige KF 186 Dnr H 00:210 SERVITUTSAVTAL VEBERGA I SAMBAND MED BYGGANDE AV BERGRUM Mellan ägarna till fastigheten Rönnäng 1:267, Mats Kristensson, Hans Kristensson och Olof Kristensson och ägaren till fastigheten Rönnäng 1:539, Tjörns kommun har träffats ett servitutsavtal. I servitutsavtalet medges kommunen rätt att inom den del av fastigheten Rönnäng 1:267 som omfattas av detaljplan för Bergrum Veberga, antagen av kommunfull-mäktige utföra och för all framtid bibehålla bergrumsgarage med tillhörande anordningar. Arbetsutskottets beslut , 196. Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat servitutsavtal avseende bergrumsgarage med tillhörande anordningar inom fastigheten Rönnäng Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

22 Kommunfullmäktige KF 187 Dnr H 00:188 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde , 160, en grupp för att se över ersättningar till kommunalt förtroendevalda utifrån att ny politisk ledning tillträtt i kommunen. Arvodesgruppen, Eva Bertilsson-Styvén (s), Lars Öfverström (m), Birgitta Adolfsson (fpl) och Mats Simonsson (kd) överlämnar vid sammanträdet ett för slag om bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, daterat Gruppen är överens om förslaget förutom punkt 1. Gruppens förslag: För 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ändras uppdraget till 50 % av heltid och följer ordförande/kommunalrådets bestämmelser. Samtliga arbetsutskott, förutom kommunstyrelsens och socialnämndens, tas bort. För samtliga nämnder gäller att vice ordförande ändras till 1:e vice ordförande samt att en 2:e vice ordförande tillsätts. Dessa båda uppdrag ska ha samma % av heltid.( förutom kommunstyrelsen) I kommunstyrelsen och socialnämnden ska det finnas två au-ledamöter, förutom ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. En arvodesgrupp tillsätts för att göra en fördjupad genomgång/revidering av de ekonomiska ersättningarna till kommunalt förtroendevalda. De nya reglerna ska gälla från Kommunstyrelsens beslut , 188. Kommunfullmäktiges beslut , 165. Kommunstyrelsens beslut , 218.

23 Kommunfullmäktige Jäv Lars Öfverström (m), Birgitta Adolfsson (fpl) Yvonne Andersson (m) och Reidun Lorentzon (kd) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Yrkanden Martin Johansen yrkade att Tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara oförändrad, d v s 37,5 %. Jan-Evert Halldin yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut: Nej-röst för Martin Johansens yrkande. Omröstningsresultat 22 ja-röster 12 nej-röster Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet som bifogas protokollet. För 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ändras uppdraget till 50 % av heltid och följer ordförande/kommunalrådets bestämmelser. Samtliga arbetsutskott, förutom kommunstyrelsens och socialnämndens, tas bort. För samtliga nämnder gäller att vice ordförande ändras till 1:e vice ordförande samt att en 2:e vice ordförande tillsätts. Dessa båda uppdrag ska ha samma % av heltid.( förutom kommunstyrelsen)

24 Kommunfullmäktige I kommunstyrelsen och socialnämnden ska det finnas två au-ledamöter, förutom ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. En arvodesgrupp tillsätts för att göra en fördjupad genomgång/revidering av de ekonomiska ersättningarna till kommunalt förtroendevalda. De nya reglerna ska gälla från Arvodesgruppen får i uppdrag att se över bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i sin helhet.

25 Kommunfullmäktige KF 188 Dnr VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Yvonne Andersson (m) har entledigats från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande.i Tjörns kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut , 134. Kommunfullmäktiges beslut Valberedningens förslag , 11. Bert Olsson (sb) väljs till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

26 Kommunfullmäktige KF 189 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN Lena Andersson (s) blev entledigad , 150 från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Valberedningens beslut , 12. : Som ersättare i socialnämnden väljs Ingrid Olsson (s).

27 Kommunfullmäktige KF 190 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I FASTIGHETS- OCH TEKNIKNÄMNDEN Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som ersättare i Fastighets- och tekniknämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 13. : Till ersättare i Fastighets- och tekniknämnden väljs Jan-Åke Axelsson (kd).

28 Kommunfullmäktige KF 191 Dnr ERSÄTTARE SOM REVISOR Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som revisor vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 14. Till ersättare som revisor väljs Susanne Axelsson (kd)

29 Kommunfullmäktige KF 192 Dnr VAL AV SUPPLEANT I TJÖRNS BOSTADSBOLAG AB Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som suppleant i Tjörns bostadsbolag AB vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 15. Till suppleant i Tjörns bostadsbolag AB väljs Susanne Axelsson (kd)

30 Kommunfullmäktige KF 193 Dnr H 00:214 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL STIFTELSEN SJÖFARTENS UTBILDNINGSINSTITUT Kommunfullmäktige skall välja representanter till stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut åren Valberedningens beslut Som ledamöter i stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut väljs Eva Bertilsson-Styvén(s) Tage Nilsson (fpl) Som ersättare väljs Leif Göbel (s)

31 Kommunfullmäktige KF 194 Dnr VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL KOMMUNFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE TILL OCH MED ÅR 2002 Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot till kommunförbundets förbundsmöte. Dessutom skall ersättare väljas efter Torsten Persson (s) som avlidit. Valberedningens beslut , 17. Som ombud till kommunförbundets förbundsmöte till och med år 2002 väljs Ombud Reidun Lorentzon (kd) Ersättare Jan-Evert Halldin (s)

32 Kommunfullmäktige KF 195 Dnr VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I GÖTEBORGSREGIONENS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. Valberedningens beslut , 18. Till ledamot och ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige väljs Birgitta Adolfsson (fpl), ordinarie Reidun Lorentzon, (kd), ersättare.

33 Kommunfullmäktige KF 196 Dnr VAL AV REPRESENTANT I STIFTELSEN TJÖRNS ISHALL Då Torsten Persson (s) har avlidit skall ny representant i Stiftelsen Tjörns Ishall väljas. Valberedningens beslut Som representant i Stiftelsen Tjörns ishall väljs Marita Medin (s).

34 Kommunfullmäktige KF 197 Dnr VAL AV LEKMANNAREVISOR I STIFTELSEN TJÖRNS ISHALL Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall vid kommunfullmäktige sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 20. Till uppdraget som lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall väljs Torgny Larsson (s).

35 Kommunfullmäktige KF 198 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Då Torsten Persson (s) avlidit skall ny ersättare väljas. Valberedningens beslut , 21. Som ersättare i kommuninvest väljs Reidun Lorentzon (kd)

36 Kommunfullmäktige KF 199 Dnr VAL AV STÄMMOOMBUD I BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som stämmoombud till Bohuskustens vattenvårdsförbund. Valberedningens beslut , 22. Som stämmoombud i Bohuskustens vattenvårdsförbund väljs Lars Andersson (kd).

37 Kommunfullmäktige KF 200 Dnr VAL AV LEDAMOT I AKVARELLSTIFTELSEN Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i akvarellstiftelsen. Valberedningens beslut , 23. Till ledamot i Akvarellstiftelsen väljs Laila Nilsson (kd)

38 Kommunfullmäktige KF 201 Dnr VAL AV LEDAMOT I FÖRVALTNINGSHÖGSKOLANS RÅD FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning. Valberedningens beslut Som ledamot i förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning väljs Jan- Evert Halldin (s).

39 Kommunfullmäktige KF 202 Dnr VAL AV LEDAMOT I FOLKHÄLSORÅDET Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i folkhälsorådet. Valberedningens beslut , 26. Till ledamot i Folkhälsorådet väljs Reidun Lorentzon (kd).

40 Kommunfullmäktige KF 203 Dnr ENTLEDIGANDE AV STYRELSELEDAMOT I TJÖRNS BOSTADS AB Lars-Ola Andersson (m) vill bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tjörns Bostads AB. Lars-Ola Andersson (m) entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tjörns Bostads AB.

41 Kommunfullmäktige KF 204 VAL AV STYRELSELEDAMOT I TJÖRNS BOSTADS AB Lars-Ola Andersson kommer att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Tjörns bostads AB. Valberedningens beslut , 27. Som styrelseledamot i Tjörns bostads AB väljs Per-Olov Ek.

42 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll kommunfullmäktige (2) Ledamöter Närv o tj Närv ej tj Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Lars Öfverström (m) Allan Axelsson (m) 3. Kenneth Larsson (m) 4. Jarl Jansson (m) Tony Jansson (m) Yvonne Andersson (m) Jan-Evert Halldin (s) Eva B-Styvén (s) Jan Fredriksson (s) Gunilla Larsson (s) Torsten Gustafsson (s) Marita Medin (s) 13. L-G Lundkwist (s) 14. Marie-Ann Doll (s) Christer Tegemo (s) Benny Andersson (s) Cecil de Rosario (s) 18. Robert Bull (s) Eva Lind (s) Bo Isaksson (s) Tage Nilsson (fpl) Gudrun Ivarsson (fpl) Birgitta Adolfsson (fpl) Martin Johansen (fpl) Gunilla Samsson (fpl) Robert Hansson (fpl) Bert Petersson (c) Inga Olsson (c) Emilio Cotroneo (v) Gösta Andersson (sb) Bert Olsson (sb) Magne Hallberg (sb) 33. Östen Tornéus (mp) Bo Bertelsen (ka) 1 1 1

43 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll kommunfullmäktige (2) Ledamöter 35. Rune Olsson (ka) 36. Bo Sörensson (ka) 37. Rosita Runegrund (kd) Närv o tj Närv ej tj Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 38. Dan Gustavsson (kd) 1 1 Tom Lars Andersson (kd) Jan-Åke Axelsson (kd) Bengt-Olof Karlsson (kd) **** ERSÄTTARE **** Solweig Börjesson (m) Morgan Englund (m) Stig Jansson Kenneth Lind (m) (s) Nils Lackfors (s) Stig-Ove Johansson Leif Göbel (s) (s) Gerhard Bernhardsson (s) Gjert Magnusson (s) Christer Olofsson Ewa-Lena Svensson Magnus Ronqvist Nils Åsberg Sven-Gösta Wengelin Kurt Berntsson Teresa Menéses Nen Arnell Annika Andersson (s) (fpl) (fpl) (fpl) (c) (c) (v) (v) (sb) Kjell Myrberg (sb) Robert Johansson Inger Eyssen (mp) (mp) Vilgot Wilhelmsson (ka) Lennart Nilsson Elisabeth Ludvigsson (ka) (kd) Stefan Wickman (kd) Reidun Lorentzon (kd) 1 1 Summa:

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist.

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-22 1 Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet kl 18.30 18.50 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2000-02-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.30-20.30 Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Christer Persson (m), tjg ers Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Justeringens plats och tid Kansliet, måndag den 18 mars 2002, kl 16.00. Underskrifter Sekreterare Paragraf 27-50 Astrid Edström

Justeringens plats och tid Kansliet, måndag den 18 mars 2002, kl 16.00. Underskrifter Sekreterare Paragraf 27-50 Astrid Edström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2002-03-11 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30 20.45 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Utses att justera

Läs mer

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00.

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2003-02-06 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30-19.00 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf Jytte Grundberg. Jan-Evert Halldin (s) Justerande. Reidun Lorentzon (kd) och Martin Johansen (fp) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf Jytte Grundberg. Jan-Evert Halldin (s) Justerande. Reidun Lorentzon (kd) och Martin Johansen (fp) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Extra sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2005-10-13 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30 21.00 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef, Bo Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Extra sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 19.30 22.50 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-19 1 Plats och tid Billströmska folkhögskolan kl. 17.00 19.50 Blad Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 42-56 Birgith Åhs. Ewa-Lena Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 42-56 Birgith Åhs. Ewa-Lena Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kultur- och fritidsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid Akvarellmuseet kl 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Allan Axelsson (m) ordf Solveig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-11-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-11-09 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2000-11-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 19.55 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Lars Andersson, (kd), tjg ers Magne Hallberg (sb), tjg ers Lars Öfverström (m), Allan Axelsson (m) Gunnemar Olsson (fpl) Bo Bertelsen(ka)

Lars Andersson, (kd), tjg ers Magne Hallberg (sb), tjg ers Lars Öfverström (m), Allan Axelsson (m) Gunnemar Olsson (fpl) Bo Bertelsen(ka) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2001-05-17 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-20.10 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Eva Lind (s) Christer Olofsson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-10-26 1 Plats och tid Sagahuset, Skärhamn, kl.17.10 19.00 Beslutande Martin Johansen (fp) Gudrun Ivarsson (fp) tjg ers Bo Bertelsen (ka) Vilgoth Wilhelmsson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Moliendos musikhus och Kållekärrs skola kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gjert Magnusson (s) ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 14.00-18.30 Blad Beslutande Benita Nilsson (fp), ordf Rigmor Friis (s) Inger Bengtson (s) Bert-Inge Nordberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD) Kommunfullmäktige 2010-03-11 1 [13] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.10 Beslutande Förteckning enligt bilaga Tjänstemän Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 13.00 17.30

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 13.00 17.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2004-04-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 13.00 17.30 Beslutande Martin Johansen (fp) Hans Kristensson (fp) Bo Bertelsen (ka) Tage Nilsson (ka) Dan-Tore

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Paragraf

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Underskrifter Sekreterare Paragraf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-03-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-21.30 Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Gjert Magnusson (s) Justerare BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Gjert Magnusson (s) Justerare BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-04-12 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 19.55 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunkontoret 2014-12-03, kl 20.40 20.55 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ingrid Sundbom (c) Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström (s)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-16 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30 23.25 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer