TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Akvarellmuseet, kl Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare Astrid Edström Utses att justera Nils Lackfors (s) och Vilgoth Wilhelmsson (ka) Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 14 december 2000, kl Underskrifter Sekreterare Paragraf Astrid Edström Ordförande Bert Petersson (c) Justerande Nils Lackfors (s) Vilgoth Wilhelmsson (ka) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Carina Eliasson

2 Kommunfullmäktige KF 170 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställs med följande ändringar: Följande ärenden tillkommer: 4a Motion om toalettbyggnad vid polishuset. 4b Motion om informationstavlor på vägarna 160 och c 4d Motion om informationstavla vid infarten till södra hamnen. Motion om att gästhamnen i Skärhamn ska arrenderas ut. 36. Entledigande av ledamot i Tjörns Bostads AB:s styrelse 37. Val av ledamot i Tjörns Bostads AB:s styrelse. Följande ärende utgår: P 18 Information om budgetuppföljningsprognos 4 b. P 33 Val av ledamot i arbetsmarknadsnämnden.

3 Kommunfullmäktige KF 171 Dnr H 00:189 SAMMANTRÄDESDAGAR OCH TIDER FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2001 Kansliet har efter samråd gjort ett förslag till sammanträdestider. Kommunfullmäktige Måndagar kl februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 19 november (budget), 3 december. Kommunstyrelsen Torsdagar kl vid tema kl ordinarie sammanträde 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 18 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december. Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsdagar kl januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november. Arbetsutskottets beslut , 171 om arbetsutskottets sammanträdestider: Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsdagar kl januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutade att, kommunstyrelsens sammanträdestider 2001 är: Kommunstyrelsen Torsdagar kl januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 18 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2001 är: Kommunfullmäktige Måndagar kl februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 19 november (budget), 3 december. Kommunfullmäktige beslutar vidare att alla nämndsammanträden ska koncentreras till 2 veckor. Nämndsammanträdena ska bokas in samma vecka, eller veckan efter, kommunstyrelsens sammanträde.

5 Kommunfullmäktige KF 172 Dnr H 00:190 ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN I 5 kap 10 Kommunallagen regleras annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften skall införas i en viss ortstidning, skall uppgiften införas i den tidningen Fullmäktige ska alltså besluta om i vilka ortstidningar som annonsen ska införas. Med ortstidning menas en skrift som utkommer så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning inom orten. Fullmäktige får också besluta att annonser om sammanträdena skall införas endast i en tidning för kommunal information som kommunen ger ut och som sprids till samtliga hushåll. Idag kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i följande tidningar: Göteborgsposten, Västerbygden, Bohuslänningen och Stenungsundsposten. Kostnaden för ett års sammanträden blir ca kronor. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut , 195. Kommunfullmäktiges kungörelser införs fr o m 2001 i nya ST-tidningen.

6 Kommunfullmäktige KF MOTION OM TOALETTBYGGNAD VID POLISHUSET På sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m)in en motion som lyder: Sedan Nordiska Akvarellmuseets öppnande och Södra hamnens restaurerats har tillströmningen av besökare i hamnen ökat mycket kraftigt. I stort sett fungerar hamnen väl, men nuvarande bestånd av toaletter är inte i paritet med antalet besökare. Moderaterna föreslår därför, att det i anslutning till polishuset uppförs en toalettbyggnad, färdig att tas i bruk till säsongen Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TJÖRNS KOMMUN 7 Kommunfullmäktige KF 174 Dnr MOTION OM INFORMATIONSTAVLA VID TJÖRNBRON PÅ VÄG 160 OCH 169 SAMT VÄG 160 EFTER SKÅPESUNDSBRON Vid sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m) in en motion med följande lydelse: Tjörns kommun har ett stort antal verksamma företag, vilka är spridda över ön. De senaste åren har dessutom turismen ökat kraftigt. Detta gör att det finns ett stort behov av information till besökare, biltransporter och turister. Moderaterna på Tjörn föreslår därför att informationstavlor placeras ut på 2 ställen, nämligen efter Tjörnbron på vägarna 160 samt 169 samt dessutom på väg 160 efter Skåpesundsbron. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

8 Kommunfullmäktige KF 175 Dnr MOTION OM INFORMATIONSTAVLA VID INFARTEN TILL SÖDRA HAMNEN. Vid sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m) in en motion med följande lydelse: Tillströmningen av båtturister och museibesökare har gjort att det bör sättas upp orienteringstavlor i Södra Hamnen. Tavlorna skall informera besökarna om var de kan finna den service man önskar i Skärhamn. I samband med att hamnen snyggades upp togs samtliga reklamskyltar för restauranger, butiker m m bort. Moderaterna föreslår att, inför säsongen 2001, en snygg informationstavla placeras vid bergsidan i Södra Hamnens infart. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

9 Kommunfullmäktige KF 176 Dnr MOTION OM ATT GÄSTHAMNEN I SKÄRHAMN SKA ARRENDERAS UT Vid sammanträdet lämnade Birgitta Adolfsson (fpl) in en motion med följande lydelse: Skärhamns Båtförening har under de senare åren arrenderat Småbåtshamnen i Skärhamn. Detta med mycket bra resultat både ekonomiskt och driftmässigt. Nu har föreningen även visat intresse för att arrendera gästhamnen. FPL ser detta mycket positivt och menar att kommunen så snart som möjligt tar kontakt och börjar förhandla med Båtföreningen. Motionen överlämnad till kommunstyrelsen för beredning.

10 Kommunfullmäktige KF 177 Dnr H 00:191 DISPOSITIONSRÄTT FÖR BRYGGA PÅ KOHOLMEN 1:1 Ett förslag till avtal för dispositionsrätt för del av fastigheten Koholmen 1:1 har upprättats av tekniska avdelningen. Parterna är Tjörns kommun och Restaurang Salt och Sill. Ändamålet är brygga och allmän plats vilka anläggs av företaget och överlämnas vederlagsfritt till kommunen och är sålunda kommunens egendom. Dispositionstiden är 25 år. Avtal om arrende behandlas av Fastighets- och tekniknämnden. Arbetsutskottets beslut , 173 Kommunstyrelsens beslut , 196. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om dispositionsrätt på fastigheten Koholmen 1:1 mellan Restaurang Salt och Sill och Tjörns kommun. Avtalet undertecknas av kommunalrådet, Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

11 Kommunfullmäktige KF 178 Dnr H 00:192 DISPOSITIONSRÄTT FÖR BRYGGA PÅ KLÄDESHOLMEN 1:1 Ett förslag till avtal för dispositionsrätt för del av fastigheten Klädesholmen 1:1 har upprättats av tekniska avdelningen. Parterna är Tjörns kommun och Sydvåg HB. Ändamålet är brygga och allmän plats vilka anläggs av företaget och överlämnas vederlagsfritt till kommunen och är sålunda kommunens egendom. Dispositionstiden är 25 år. Avtal om arrende behandlas av Fastighets- och tekniknämnden. Arbetsutskottets beslut , 174. Kommunstyrelsens beslut , 197. Noteras Avtalstexten vad gäller arrendet är ändrad efter arbetsutskottets sammanträde under rubriken förbud mot upplåtelse i andra hand. Beslut om arrende beslutas av Fastighetsoch tekniknämnden. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om dispositionsrätt på fastigheten Klädesholmen 1:1 mellan Sydvåg HB och Tjörns kommun. Avtalet undertecknas av kommunalrådet, Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

12 Kommunfullmäktige KF 179 Dnr H 00:193 KOMMUNALT SKÄRGÅRDSPROGRAM LEVANDE SKÄRGÅRD OCH ÖAR Den politiska majoritetsgruppen (s, sb och kd) har gjort ett förslag till skärgårdsprogram , Levande skärgård & öar året runt. Arbetsutskottets beslut , 175. Kommunstyrelsens beslut , 198. Yrkande Bo Bertelsen (ka) och Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade avslag till programmet. Jan-Evert Halldin (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: Ja-röst för kommunstyrelsens Förslag till beslut: Nej-röst för Bo Bertelsens (ka) och Birgitta Adolfssons (fpl) yrkande. Omröstningsresultat 24 ja-röster 15 nej-röster Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet som bifogas protokollet.

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunalt skärgårdsprogram , Levande skärgård och öar, som en viljeinriktning för skärgårdens utveckling. Dessutom noteras, att enligt sedvanlig ordning skall åtgärder som genomföres vara finansierade. Reservation Samtliga ledamöter från folkpartiet Liberalerna liksom Kommunalt alternativs kommunfullmäktigeledamöter reserverade sig mot beslutet.

14 Kommunfullmäktige KS 180 Dnr H 00:194 ÄNDRING I RENHÅLLNINGSTAXAN FÖR MOTTAGNING AV AVLOPPSSLAM OCH ÄNDRING AV TIDPUNKT FÖR INDEXBERÄKNING Nuvarande taxa är uppdelad på en avgift för slam från brunnar och en avgift för slam från slutna tankar, eftersom slammet hittills passerat olika vägar i reningsverket och kostat olika mycket. Ny mottagningstank har installerats vilket gör att kostnaderna numera är lika för båda typerna av slammottagning. Investeringskostnaderna och driftskostnader gör dock att taxan behöver höjas. Därför föreslår nu Fastighets- och tekniknämnden att taxan höjs enligt följande: Slutna tankar Slambrunnar 121 kr/m³ 121 kr/m³ Vad gäller index föreslår nämnden att index för avgifter som avser mottagning av slam till Ängholmen och mottagningsavgifter för byggavfall m m till Heås skall regleras den 1 januari efter index för oktober närmast föregående år. Ändringen ska inte gälla för hushållsavfall, latrin och affärssopor. Fastighets- och tekniknämndens beslut , 130. Arbetsutskottets beslut , 176. Kommunstyrelsens beslut , Mottagningsavgifterna för avloppsslam ska vara: Slutna tankar 121 kr/m³ Slambrunnar 121 kr/m³ 2. Index för mottagning av slam till Ängholmen och mottagningsavgifter för byggavfall mm vid Heås ändras så att indexreglering sker1 januari efter index för oktober månad närmast föregående år. (Gäller inte hushållsavfall, latrin och affärssopor.) 3. Ny taxa och ny indexuppräkning gäller från och med

15 Kommunfullmäktige KF 181 Dnr H 00:139 TAXOR OCH AVGIFTER I HAMNVERKSAMHETEN Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 130 att återremittera ärendet hamntaxor. Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde , 83 åter behandlat ärendet och föreslår följande: 1. Taxorna inom hamnverksamheten höjs med 10 % i enlighet med bilagor 1 och Båtlyft under helger debiteras enligt följande: Under lördagar perioden 15/4 31/5 och 1/9-15/10 debiteras vanlig taxa enligt bilaga 1. Under lördagar övrig tid under året samt söndagar året hela säsongen debiteras ett tillägg motsvarande personalens övertidsersättning. 3. Halv båtplatsavgift för innevarande år utgår vid båtplatskontrakt tecknade efter 15/7. Ovanstående taxor (punkt 1,2 och 3 skall fortsättningsvis årligen regleras med konsumentprisindex. 4. Gästhamnavgiften höjs till 100 kronor. Detta under förutsättning att samarbetskommunerna Stenungsund och Orust höjer till samma avgift. 5. Vid kortidsuthyrning skall följande gälla: Under perioden 15/8-15/5 ( d v s vinterhalvåret) söndag till fredag debiteras 200 kronor per kortvecka. Ingen korttidsuthyrning 16/5-14/8. 6. De personer som vill stå i båtplatskö debiteras 100 kr per år från år två i kön. 7. Ändringarna ska gälla från Arbetsutskottets beslut , 177 Kommunstyrelsens beslut ,.

16 Kommunfullmäktige Taxorna inom hamnverksamheten höjs med 10 % i enlighet med bilagor 1 och 2. 2 Båtlyft under helger debiteras enligt följande: Under lördagar perioden 15/4 31/5 och 1/9-15/10 debiteras vanlig taxa enligt bilaga 1. Under lördagar övrig tid under året samt söndagar året hela säsongen debiteras ett tillägg motsvarande personalens övertidsersättning. 3 Halv båtplatsavgift för innevarande år utgår vid båtplatskontrakt tecknade efter 15/7. Ovanstående taxor (punkt 1,2 och 3 skall fortsättningsvis årligen regleras med konsumentprisindex. 4 Gästhamnavgiften höjs till 100 kronor. Detta under förutsättning att samarbetskommunerna Stenungsund och Orust höjer till samma avgift. 5 Vid kortidsuthyrning skall följande gälla: Under perioden 15/8-15/5 (d v s vinterhalvåret) söndag till fredag debiteras 200 kronor per kortvecka. Ingen korttidsuthyrning 16/5-14/8. 6 De personer som vill stå i båtplatskö debiteras 100 kr per år från år två i kön. 7 Ändringarna ska gälla från Kommunstyrelsen skall vid kommande sammanträde få information om vilka regler/begränsningar som gäller för avgifts-/taxesättning i föreningsdrivna fritidsbåtshamnar. Dessutom får förvaltningen i uppdrag att se över hamnavgifterna för färjetrafiken på Tjörn samt en jämförelse med andra kommuner i regionen.

17 Kommunfullmäktige KF 182 Dnr H 00:195 RÄTTELSE AV FASTIGHETSBETECKNING I BESLUT OM FÖRSÄLJNING AV MARK - RÖNNÄNG 1:539 TILL RÖNNÄNG 1:556 Kommunfullmäktige beslutade , 117 att sälja del av fastigheten Rönnäng 1:539 till firma Henry Allti Allt. Försäljningen avsåg dock del av Rönnäng 1:556 som nu, efter lantmäteriförrättning, endast omfattar det markområde som preciserades i köpeavtalet. Köpeskillingen är kronor. Arbetsutskottets beslut , 178 Kommunstyrelsens beslut , 201. Kommunfullmäktige beslutar med ändring av sitt beslut , 117, låta beslutet avse Rönnäng 1:556. Köpehandlingarna undertecknas av Jan-Evert Halldin och Ingemar Karlsson.

18 Kommunfullmäktige KF 183 Dnr H 00:196 FÖRLÄNGD BORGEN TILL TJÖRNS RIDKLUBB Tjörns kommun har idag borgensåtaganden för Tjörns Ridklubb på totalt kronor. Aktuell låneskuld, och därmed åtagande är idag kronor fördelade på 3 lån. För två av lånen, checkkredit i SEB på kronor och lån på SEB på kronor är borgensåtagandet begränsat till 5 år. Borgensåtagandet för dessa upphör Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige beviljar: Förlängning av borgen för checkkrediten på kronor och borgen för lån på kronor t o m Kultur- och fritidsnämndens beslut , 79. Arbetsutskottets beslut , 179. Kommunstyrelsens beslut , Borgen för checkkredit kronor och borgen för lån kronor förlängs att gälla t o m Borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker. 3. En förutsättning för borgensåtagandet är att räntenivån på lånet är jämförbar med den räntenivå som Tjörns kommun kan låna till på motsvarande löptid.

19 Kommunfullmäktige KF 184 Dnr H 00:197 ÖVERFÖRANDE AV BORGEN FRÅN FÖRENINGEN FÖR IDROTTENS BEFRÄMJANDE TILL SKÄRHAMNS IK Föreningen för Idrottens Befrämjande ska upphöra.. Fastigheten som inrymmer Saga Bio, tänker man sälja till Skärhamns IK för den skuld som finns på fastigheten, kronor. Man vill nu att kommunen överför sitt borgensåtagande från Föreningen för idrottens befrämjande till Skärhamns IK. Arbetsutskottets beslut , 180. Kommunstyrelsens beslut , 203. Tjörns kommun går i borgen såsom för egen skuld för lån till Skärhamns IK på totalt kronor under längst åtta år. Borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker. En förutsättning för åtagandet är att föreningen kan erhålla lån med ränta vars nivå är jämförbar med den Tjörns kommun kan låna till på motsvarande löptid.

20 Kommunfullmäktige KF 185 Dnr H 00:199 EXPLOATERINGSAVTAL FÖR UTBYGGNADEN AV ALMÖ LIVS I MYGGENÄS Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Donald Hermansson. Avtalet reglerar tekniska och ekonomiska frågor kring genomförandet av utbyggnaden av Almö Livs. Arbetsutskottets beslut , 182. Kommunstyrelsens beslut , 205. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

21 Kommunfullmäktige KF 186 Dnr H 00:210 SERVITUTSAVTAL VEBERGA I SAMBAND MED BYGGANDE AV BERGRUM Mellan ägarna till fastigheten Rönnäng 1:267, Mats Kristensson, Hans Kristensson och Olof Kristensson och ägaren till fastigheten Rönnäng 1:539, Tjörns kommun har träffats ett servitutsavtal. I servitutsavtalet medges kommunen rätt att inom den del av fastigheten Rönnäng 1:267 som omfattas av detaljplan för Bergrum Veberga, antagen av kommunfull-mäktige utföra och för all framtid bibehålla bergrumsgarage med tillhörande anordningar. Arbetsutskottets beslut , 196. Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat servitutsavtal avseende bergrumsgarage med tillhörande anordningar inom fastigheten Rönnäng Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

22 Kommunfullmäktige KF 187 Dnr H 00:188 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde , 160, en grupp för att se över ersättningar till kommunalt förtroendevalda utifrån att ny politisk ledning tillträtt i kommunen. Arvodesgruppen, Eva Bertilsson-Styvén (s), Lars Öfverström (m), Birgitta Adolfsson (fpl) och Mats Simonsson (kd) överlämnar vid sammanträdet ett för slag om bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, daterat Gruppen är överens om förslaget förutom punkt 1. Gruppens förslag: För 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ändras uppdraget till 50 % av heltid och följer ordförande/kommunalrådets bestämmelser. Samtliga arbetsutskott, förutom kommunstyrelsens och socialnämndens, tas bort. För samtliga nämnder gäller att vice ordförande ändras till 1:e vice ordförande samt att en 2:e vice ordförande tillsätts. Dessa båda uppdrag ska ha samma % av heltid.( förutom kommunstyrelsen) I kommunstyrelsen och socialnämnden ska det finnas två au-ledamöter, förutom ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. En arvodesgrupp tillsätts för att göra en fördjupad genomgång/revidering av de ekonomiska ersättningarna till kommunalt förtroendevalda. De nya reglerna ska gälla från Kommunstyrelsens beslut , 188. Kommunfullmäktiges beslut , 165. Kommunstyrelsens beslut , 218.

23 Kommunfullmäktige Jäv Lars Öfverström (m), Birgitta Adolfsson (fpl) Yvonne Andersson (m) och Reidun Lorentzon (kd) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Yrkanden Martin Johansen yrkade att Tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara oförändrad, d v s 37,5 %. Jan-Evert Halldin yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut: Nej-röst för Martin Johansens yrkande. Omröstningsresultat 22 ja-röster 12 nej-röster Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet som bifogas protokollet. För 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ändras uppdraget till 50 % av heltid och följer ordförande/kommunalrådets bestämmelser. Samtliga arbetsutskott, förutom kommunstyrelsens och socialnämndens, tas bort. För samtliga nämnder gäller att vice ordförande ändras till 1:e vice ordförande samt att en 2:e vice ordförande tillsätts. Dessa båda uppdrag ska ha samma % av heltid.( förutom kommunstyrelsen)

24 Kommunfullmäktige I kommunstyrelsen och socialnämnden ska det finnas två au-ledamöter, förutom ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. En arvodesgrupp tillsätts för att göra en fördjupad genomgång/revidering av de ekonomiska ersättningarna till kommunalt förtroendevalda. De nya reglerna ska gälla från Arvodesgruppen får i uppdrag att se över bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i sin helhet.

25 Kommunfullmäktige KF 188 Dnr VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Yvonne Andersson (m) har entledigats från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande.i Tjörns kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut , 134. Kommunfullmäktiges beslut Valberedningens förslag , 11. Bert Olsson (sb) väljs till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

26 Kommunfullmäktige KF 189 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN Lena Andersson (s) blev entledigad , 150 från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Valberedningens beslut , 12. : Som ersättare i socialnämnden väljs Ingrid Olsson (s).

27 Kommunfullmäktige KF 190 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I FASTIGHETS- OCH TEKNIKNÄMNDEN Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som ersättare i Fastighets- och tekniknämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 13. : Till ersättare i Fastighets- och tekniknämnden väljs Jan-Åke Axelsson (kd).

28 Kommunfullmäktige KF 191 Dnr ERSÄTTARE SOM REVISOR Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som revisor vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 14. Till ersättare som revisor väljs Susanne Axelsson (kd)

29 Kommunfullmäktige KF 192 Dnr VAL AV SUPPLEANT I TJÖRNS BOSTADSBOLAG AB Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som suppleant i Tjörns bostadsbolag AB vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 15. Till suppleant i Tjörns bostadsbolag AB väljs Susanne Axelsson (kd)

30 Kommunfullmäktige KF 193 Dnr H 00:214 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL STIFTELSEN SJÖFARTENS UTBILDNINGSINSTITUT Kommunfullmäktige skall välja representanter till stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut åren Valberedningens beslut Som ledamöter i stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut väljs Eva Bertilsson-Styvén(s) Tage Nilsson (fpl) Som ersättare väljs Leif Göbel (s)

31 Kommunfullmäktige KF 194 Dnr VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL KOMMUNFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE TILL OCH MED ÅR 2002 Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot till kommunförbundets förbundsmöte. Dessutom skall ersättare väljas efter Torsten Persson (s) som avlidit. Valberedningens beslut , 17. Som ombud till kommunförbundets förbundsmöte till och med år 2002 väljs Ombud Reidun Lorentzon (kd) Ersättare Jan-Evert Halldin (s)

32 Kommunfullmäktige KF 195 Dnr VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I GÖTEBORGSREGIONENS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. Valberedningens beslut , 18. Till ledamot och ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige väljs Birgitta Adolfsson (fpl), ordinarie Reidun Lorentzon, (kd), ersättare.

33 Kommunfullmäktige KF 196 Dnr VAL AV REPRESENTANT I STIFTELSEN TJÖRNS ISHALL Då Torsten Persson (s) har avlidit skall ny representant i Stiftelsen Tjörns Ishall väljas. Valberedningens beslut Som representant i Stiftelsen Tjörns ishall väljs Marita Medin (s).

34 Kommunfullmäktige KF 197 Dnr VAL AV LEKMANNAREVISOR I STIFTELSEN TJÖRNS ISHALL Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall vid kommunfullmäktige sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 20. Till uppdraget som lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall väljs Torgny Larsson (s).

35 Kommunfullmäktige KF 198 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Då Torsten Persson (s) avlidit skall ny ersättare väljas. Valberedningens beslut , 21. Som ersättare i kommuninvest väljs Reidun Lorentzon (kd)

36 Kommunfullmäktige KF 199 Dnr VAL AV STÄMMOOMBUD I BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som stämmoombud till Bohuskustens vattenvårdsförbund. Valberedningens beslut , 22. Som stämmoombud i Bohuskustens vattenvårdsförbund väljs Lars Andersson (kd).

37 Kommunfullmäktige KF 200 Dnr VAL AV LEDAMOT I AKVARELLSTIFTELSEN Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i akvarellstiftelsen. Valberedningens beslut , 23. Till ledamot i Akvarellstiftelsen väljs Laila Nilsson (kd)

38 Kommunfullmäktige KF 201 Dnr VAL AV LEDAMOT I FÖRVALTNINGSHÖGSKOLANS RÅD FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning. Valberedningens beslut Som ledamot i förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning väljs Jan- Evert Halldin (s).

39 Kommunfullmäktige KF 202 Dnr VAL AV LEDAMOT I FOLKHÄLSORÅDET Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i folkhälsorådet. Valberedningens beslut , 26. Till ledamot i Folkhälsorådet väljs Reidun Lorentzon (kd).

40 Kommunfullmäktige KF 203 Dnr ENTLEDIGANDE AV STYRELSELEDAMOT I TJÖRNS BOSTADS AB Lars-Ola Andersson (m) vill bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tjörns Bostads AB. Lars-Ola Andersson (m) entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tjörns Bostads AB.

41 Kommunfullmäktige KF 204 VAL AV STYRELSELEDAMOT I TJÖRNS BOSTADS AB Lars-Ola Andersson kommer att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Tjörns bostads AB. Valberedningens beslut , 27. Som styrelseledamot i Tjörns bostads AB väljs Per-Olov Ek.

42 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll kommunfullmäktige (2) Ledamöter Närv o tj Närv ej tj Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Lars Öfverström (m) Allan Axelsson (m) 3. Kenneth Larsson (m) 4. Jarl Jansson (m) Tony Jansson (m) Yvonne Andersson (m) Jan-Evert Halldin (s) Eva B-Styvén (s) Jan Fredriksson (s) Gunilla Larsson (s) Torsten Gustafsson (s) Marita Medin (s) 13. L-G Lundkwist (s) 14. Marie-Ann Doll (s) Christer Tegemo (s) Benny Andersson (s) Cecil de Rosario (s) 18. Robert Bull (s) Eva Lind (s) Bo Isaksson (s) Tage Nilsson (fpl) Gudrun Ivarsson (fpl) Birgitta Adolfsson (fpl) Martin Johansen (fpl) Gunilla Samsson (fpl) Robert Hansson (fpl) Bert Petersson (c) Inga Olsson (c) Emilio Cotroneo (v) Gösta Andersson (sb) Bert Olsson (sb) Magne Hallberg (sb) 33. Östen Tornéus (mp) Bo Bertelsen (ka) 1 1 1

43 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll kommunfullmäktige (2) Ledamöter 35. Rune Olsson (ka) 36. Bo Sörensson (ka) 37. Rosita Runegrund (kd) Närv o tj Närv ej tj Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 38. Dan Gustavsson (kd) 1 1 Tom Lars Andersson (kd) Jan-Åke Axelsson (kd) Bengt-Olof Karlsson (kd) **** ERSÄTTARE **** Solweig Börjesson (m) Morgan Englund (m) Stig Jansson Kenneth Lind (m) (s) Nils Lackfors (s) Stig-Ove Johansson Leif Göbel (s) (s) Gerhard Bernhardsson (s) Gjert Magnusson (s) Christer Olofsson Ewa-Lena Svensson Magnus Ronqvist Nils Åsberg Sven-Gösta Wengelin Kurt Berntsson Teresa Menéses Nen Arnell Annika Andersson (s) (fpl) (fpl) (fpl) (c) (c) (v) (v) (sb) Kjell Myrberg (sb) Robert Johansson Inger Eyssen (mp) (mp) Vilgot Wilhelmsson (ka) Lennart Nilsson Elisabeth Ludvigsson (ka) (kd) Stefan Wickman (kd) Reidun Lorentzon (kd) 1 1 Summa:

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00.

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2003-02-06 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30-19.00 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Extra sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 19.30 22.50 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-02-09 1 [16] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00-17.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer