TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Akvarellmuseet, kl Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare Astrid Edström Utses att justera Nils Lackfors (s) och Vilgoth Wilhelmsson (ka) Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 14 december 2000, kl Underskrifter Sekreterare Paragraf Astrid Edström Ordförande Bert Petersson (c) Justerande Nils Lackfors (s) Vilgoth Wilhelmsson (ka) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Carina Eliasson

2 Kommunfullmäktige KF 170 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställs med följande ändringar: Följande ärenden tillkommer: 4a Motion om toalettbyggnad vid polishuset. 4b Motion om informationstavlor på vägarna 160 och c 4d Motion om informationstavla vid infarten till södra hamnen. Motion om att gästhamnen i Skärhamn ska arrenderas ut. 36. Entledigande av ledamot i Tjörns Bostads AB:s styrelse 37. Val av ledamot i Tjörns Bostads AB:s styrelse. Följande ärende utgår: P 18 Information om budgetuppföljningsprognos 4 b. P 33 Val av ledamot i arbetsmarknadsnämnden.

3 Kommunfullmäktige KF 171 Dnr H 00:189 SAMMANTRÄDESDAGAR OCH TIDER FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2001 Kansliet har efter samråd gjort ett förslag till sammanträdestider. Kommunfullmäktige Måndagar kl februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 19 november (budget), 3 december. Kommunstyrelsen Torsdagar kl vid tema kl ordinarie sammanträde 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 18 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december. Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsdagar kl januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november. Arbetsutskottets beslut , 171 om arbetsutskottets sammanträdestider: Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsdagar kl januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutade att, kommunstyrelsens sammanträdestider 2001 är: Kommunstyrelsen Torsdagar kl januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 18 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2001 är: Kommunfullmäktige Måndagar kl februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 19 november (budget), 3 december. Kommunfullmäktige beslutar vidare att alla nämndsammanträden ska koncentreras till 2 veckor. Nämndsammanträdena ska bokas in samma vecka, eller veckan efter, kommunstyrelsens sammanträde.

5 Kommunfullmäktige KF 172 Dnr H 00:190 ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN I 5 kap 10 Kommunallagen regleras annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften skall införas i en viss ortstidning, skall uppgiften införas i den tidningen Fullmäktige ska alltså besluta om i vilka ortstidningar som annonsen ska införas. Med ortstidning menas en skrift som utkommer så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning inom orten. Fullmäktige får också besluta att annonser om sammanträdena skall införas endast i en tidning för kommunal information som kommunen ger ut och som sprids till samtliga hushåll. Idag kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i följande tidningar: Göteborgsposten, Västerbygden, Bohuslänningen och Stenungsundsposten. Kostnaden för ett års sammanträden blir ca kronor. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens beslut , 195. Kommunfullmäktiges kungörelser införs fr o m 2001 i nya ST-tidningen.

6 Kommunfullmäktige KF MOTION OM TOALETTBYGGNAD VID POLISHUSET På sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m)in en motion som lyder: Sedan Nordiska Akvarellmuseets öppnande och Södra hamnens restaurerats har tillströmningen av besökare i hamnen ökat mycket kraftigt. I stort sett fungerar hamnen väl, men nuvarande bestånd av toaletter är inte i paritet med antalet besökare. Moderaterna föreslår därför, att det i anslutning till polishuset uppförs en toalettbyggnad, färdig att tas i bruk till säsongen Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TJÖRNS KOMMUN 7 Kommunfullmäktige KF 174 Dnr MOTION OM INFORMATIONSTAVLA VID TJÖRNBRON PÅ VÄG 160 OCH 169 SAMT VÄG 160 EFTER SKÅPESUNDSBRON Vid sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m) in en motion med följande lydelse: Tjörns kommun har ett stort antal verksamma företag, vilka är spridda över ön. De senaste åren har dessutom turismen ökat kraftigt. Detta gör att det finns ett stort behov av information till besökare, biltransporter och turister. Moderaterna på Tjörn föreslår därför att informationstavlor placeras ut på 2 ställen, nämligen efter Tjörnbron på vägarna 160 samt 169 samt dessutom på väg 160 efter Skåpesundsbron. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

8 Kommunfullmäktige KF 175 Dnr MOTION OM INFORMATIONSTAVLA VID INFARTEN TILL SÖDRA HAMNEN. Vid sammanträdet lämnade Lars Öfverström (m) in en motion med följande lydelse: Tillströmningen av båtturister och museibesökare har gjort att det bör sättas upp orienteringstavlor i Södra Hamnen. Tavlorna skall informera besökarna om var de kan finna den service man önskar i Skärhamn. I samband med att hamnen snyggades upp togs samtliga reklamskyltar för restauranger, butiker m m bort. Moderaterna föreslår att, inför säsongen 2001, en snygg informationstavla placeras vid bergsidan i Södra Hamnens infart. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

9 Kommunfullmäktige KF 176 Dnr MOTION OM ATT GÄSTHAMNEN I SKÄRHAMN SKA ARRENDERAS UT Vid sammanträdet lämnade Birgitta Adolfsson (fpl) in en motion med följande lydelse: Skärhamns Båtförening har under de senare åren arrenderat Småbåtshamnen i Skärhamn. Detta med mycket bra resultat både ekonomiskt och driftmässigt. Nu har föreningen även visat intresse för att arrendera gästhamnen. FPL ser detta mycket positivt och menar att kommunen så snart som möjligt tar kontakt och börjar förhandla med Båtföreningen. Motionen överlämnad till kommunstyrelsen för beredning.

10 Kommunfullmäktige KF 177 Dnr H 00:191 DISPOSITIONSRÄTT FÖR BRYGGA PÅ KOHOLMEN 1:1 Ett förslag till avtal för dispositionsrätt för del av fastigheten Koholmen 1:1 har upprättats av tekniska avdelningen. Parterna är Tjörns kommun och Restaurang Salt och Sill. Ändamålet är brygga och allmän plats vilka anläggs av företaget och överlämnas vederlagsfritt till kommunen och är sålunda kommunens egendom. Dispositionstiden är 25 år. Avtal om arrende behandlas av Fastighets- och tekniknämnden. Arbetsutskottets beslut , 173 Kommunstyrelsens beslut , 196. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om dispositionsrätt på fastigheten Koholmen 1:1 mellan Restaurang Salt och Sill och Tjörns kommun. Avtalet undertecknas av kommunalrådet, Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

11 Kommunfullmäktige KF 178 Dnr H 00:192 DISPOSITIONSRÄTT FÖR BRYGGA PÅ KLÄDESHOLMEN 1:1 Ett förslag till avtal för dispositionsrätt för del av fastigheten Klädesholmen 1:1 har upprättats av tekniska avdelningen. Parterna är Tjörns kommun och Sydvåg HB. Ändamålet är brygga och allmän plats vilka anläggs av företaget och överlämnas vederlagsfritt till kommunen och är sålunda kommunens egendom. Dispositionstiden är 25 år. Avtal om arrende behandlas av Fastighets- och tekniknämnden. Arbetsutskottets beslut , 174. Kommunstyrelsens beslut , 197. Noteras Avtalstexten vad gäller arrendet är ändrad efter arbetsutskottets sammanträde under rubriken förbud mot upplåtelse i andra hand. Beslut om arrende beslutas av Fastighetsoch tekniknämnden. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om dispositionsrätt på fastigheten Klädesholmen 1:1 mellan Sydvåg HB och Tjörns kommun. Avtalet undertecknas av kommunalrådet, Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

12 Kommunfullmäktige KF 179 Dnr H 00:193 KOMMUNALT SKÄRGÅRDSPROGRAM LEVANDE SKÄRGÅRD OCH ÖAR Den politiska majoritetsgruppen (s, sb och kd) har gjort ett förslag till skärgårdsprogram , Levande skärgård & öar året runt. Arbetsutskottets beslut , 175. Kommunstyrelsens beslut , 198. Yrkande Bo Bertelsen (ka) och Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade avslag till programmet. Jan-Evert Halldin (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: Ja-röst för kommunstyrelsens Förslag till beslut: Nej-röst för Bo Bertelsens (ka) och Birgitta Adolfssons (fpl) yrkande. Omröstningsresultat 24 ja-röster 15 nej-röster Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet som bifogas protokollet.

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunalt skärgårdsprogram , Levande skärgård och öar, som en viljeinriktning för skärgårdens utveckling. Dessutom noteras, att enligt sedvanlig ordning skall åtgärder som genomföres vara finansierade. Reservation Samtliga ledamöter från folkpartiet Liberalerna liksom Kommunalt alternativs kommunfullmäktigeledamöter reserverade sig mot beslutet.

14 Kommunfullmäktige KS 180 Dnr H 00:194 ÄNDRING I RENHÅLLNINGSTAXAN FÖR MOTTAGNING AV AVLOPPSSLAM OCH ÄNDRING AV TIDPUNKT FÖR INDEXBERÄKNING Nuvarande taxa är uppdelad på en avgift för slam från brunnar och en avgift för slam från slutna tankar, eftersom slammet hittills passerat olika vägar i reningsverket och kostat olika mycket. Ny mottagningstank har installerats vilket gör att kostnaderna numera är lika för båda typerna av slammottagning. Investeringskostnaderna och driftskostnader gör dock att taxan behöver höjas. Därför föreslår nu Fastighets- och tekniknämnden att taxan höjs enligt följande: Slutna tankar Slambrunnar 121 kr/m³ 121 kr/m³ Vad gäller index föreslår nämnden att index för avgifter som avser mottagning av slam till Ängholmen och mottagningsavgifter för byggavfall m m till Heås skall regleras den 1 januari efter index för oktober närmast föregående år. Ändringen ska inte gälla för hushållsavfall, latrin och affärssopor. Fastighets- och tekniknämndens beslut , 130. Arbetsutskottets beslut , 176. Kommunstyrelsens beslut , Mottagningsavgifterna för avloppsslam ska vara: Slutna tankar 121 kr/m³ Slambrunnar 121 kr/m³ 2. Index för mottagning av slam till Ängholmen och mottagningsavgifter för byggavfall mm vid Heås ändras så att indexreglering sker1 januari efter index för oktober månad närmast föregående år. (Gäller inte hushållsavfall, latrin och affärssopor.) 3. Ny taxa och ny indexuppräkning gäller från och med

15 Kommunfullmäktige KF 181 Dnr H 00:139 TAXOR OCH AVGIFTER I HAMNVERKSAMHETEN Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 130 att återremittera ärendet hamntaxor. Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde , 83 åter behandlat ärendet och föreslår följande: 1. Taxorna inom hamnverksamheten höjs med 10 % i enlighet med bilagor 1 och Båtlyft under helger debiteras enligt följande: Under lördagar perioden 15/4 31/5 och 1/9-15/10 debiteras vanlig taxa enligt bilaga 1. Under lördagar övrig tid under året samt söndagar året hela säsongen debiteras ett tillägg motsvarande personalens övertidsersättning. 3. Halv båtplatsavgift för innevarande år utgår vid båtplatskontrakt tecknade efter 15/7. Ovanstående taxor (punkt 1,2 och 3 skall fortsättningsvis årligen regleras med konsumentprisindex. 4. Gästhamnavgiften höjs till 100 kronor. Detta under förutsättning att samarbetskommunerna Stenungsund och Orust höjer till samma avgift. 5. Vid kortidsuthyrning skall följande gälla: Under perioden 15/8-15/5 ( d v s vinterhalvåret) söndag till fredag debiteras 200 kronor per kortvecka. Ingen korttidsuthyrning 16/5-14/8. 6. De personer som vill stå i båtplatskö debiteras 100 kr per år från år två i kön. 7. Ändringarna ska gälla från Arbetsutskottets beslut , 177 Kommunstyrelsens beslut ,.

16 Kommunfullmäktige Taxorna inom hamnverksamheten höjs med 10 % i enlighet med bilagor 1 och 2. 2 Båtlyft under helger debiteras enligt följande: Under lördagar perioden 15/4 31/5 och 1/9-15/10 debiteras vanlig taxa enligt bilaga 1. Under lördagar övrig tid under året samt söndagar året hela säsongen debiteras ett tillägg motsvarande personalens övertidsersättning. 3 Halv båtplatsavgift för innevarande år utgår vid båtplatskontrakt tecknade efter 15/7. Ovanstående taxor (punkt 1,2 och 3 skall fortsättningsvis årligen regleras med konsumentprisindex. 4 Gästhamnavgiften höjs till 100 kronor. Detta under förutsättning att samarbetskommunerna Stenungsund och Orust höjer till samma avgift. 5 Vid kortidsuthyrning skall följande gälla: Under perioden 15/8-15/5 (d v s vinterhalvåret) söndag till fredag debiteras 200 kronor per kortvecka. Ingen korttidsuthyrning 16/5-14/8. 6 De personer som vill stå i båtplatskö debiteras 100 kr per år från år två i kön. 7 Ändringarna ska gälla från Kommunstyrelsen skall vid kommande sammanträde få information om vilka regler/begränsningar som gäller för avgifts-/taxesättning i föreningsdrivna fritidsbåtshamnar. Dessutom får förvaltningen i uppdrag att se över hamnavgifterna för färjetrafiken på Tjörn samt en jämförelse med andra kommuner i regionen.

17 Kommunfullmäktige KF 182 Dnr H 00:195 RÄTTELSE AV FASTIGHETSBETECKNING I BESLUT OM FÖRSÄLJNING AV MARK - RÖNNÄNG 1:539 TILL RÖNNÄNG 1:556 Kommunfullmäktige beslutade , 117 att sälja del av fastigheten Rönnäng 1:539 till firma Henry Allti Allt. Försäljningen avsåg dock del av Rönnäng 1:556 som nu, efter lantmäteriförrättning, endast omfattar det markområde som preciserades i köpeavtalet. Köpeskillingen är kronor. Arbetsutskottets beslut , 178 Kommunstyrelsens beslut , 201. Kommunfullmäktige beslutar med ändring av sitt beslut , 117, låta beslutet avse Rönnäng 1:556. Köpehandlingarna undertecknas av Jan-Evert Halldin och Ingemar Karlsson.

18 Kommunfullmäktige KF 183 Dnr H 00:196 FÖRLÄNGD BORGEN TILL TJÖRNS RIDKLUBB Tjörns kommun har idag borgensåtaganden för Tjörns Ridklubb på totalt kronor. Aktuell låneskuld, och därmed åtagande är idag kronor fördelade på 3 lån. För två av lånen, checkkredit i SEB på kronor och lån på SEB på kronor är borgensåtagandet begränsat till 5 år. Borgensåtagandet för dessa upphör Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige beviljar: Förlängning av borgen för checkkrediten på kronor och borgen för lån på kronor t o m Kultur- och fritidsnämndens beslut , 79. Arbetsutskottets beslut , 179. Kommunstyrelsens beslut , Borgen för checkkredit kronor och borgen för lån kronor förlängs att gälla t o m Borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker. 3. En förutsättning för borgensåtagandet är att räntenivån på lånet är jämförbar med den räntenivå som Tjörns kommun kan låna till på motsvarande löptid.

19 Kommunfullmäktige KF 184 Dnr H 00:197 ÖVERFÖRANDE AV BORGEN FRÅN FÖRENINGEN FÖR IDROTTENS BEFRÄMJANDE TILL SKÄRHAMNS IK Föreningen för Idrottens Befrämjande ska upphöra.. Fastigheten som inrymmer Saga Bio, tänker man sälja till Skärhamns IK för den skuld som finns på fastigheten, kronor. Man vill nu att kommunen överför sitt borgensåtagande från Föreningen för idrottens befrämjande till Skärhamns IK. Arbetsutskottets beslut , 180. Kommunstyrelsens beslut , 203. Tjörns kommun går i borgen såsom för egen skuld för lån till Skärhamns IK på totalt kronor under längst åtta år. Borgensåtagandet minskas i takt med att amortering sker. En förutsättning för åtagandet är att föreningen kan erhålla lån med ränta vars nivå är jämförbar med den Tjörns kommun kan låna till på motsvarande löptid.

20 Kommunfullmäktige KF 185 Dnr H 00:199 EXPLOATERINGSAVTAL FÖR UTBYGGNADEN AV ALMÖ LIVS I MYGGENÄS Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Donald Hermansson. Avtalet reglerar tekniska och ekonomiska frågor kring genomförandet av utbyggnaden av Almö Livs. Arbetsutskottets beslut , 182. Kommunstyrelsens beslut , 205. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson.

21 Kommunfullmäktige KF 186 Dnr H 00:210 SERVITUTSAVTAL VEBERGA I SAMBAND MED BYGGANDE AV BERGRUM Mellan ägarna till fastigheten Rönnäng 1:267, Mats Kristensson, Hans Kristensson och Olof Kristensson och ägaren till fastigheten Rönnäng 1:539, Tjörns kommun har träffats ett servitutsavtal. I servitutsavtalet medges kommunen rätt att inom den del av fastigheten Rönnäng 1:267 som omfattas av detaljplan för Bergrum Veberga, antagen av kommunfull-mäktige utföra och för all framtid bibehålla bergrumsgarage med tillhörande anordningar. Arbetsutskottets beslut , 196. Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat servitutsavtal avseende bergrumsgarage med tillhörande anordningar inom fastigheten Rönnäng Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar Karlsson. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

22 Kommunfullmäktige KF 187 Dnr H 00:188 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde , 160, en grupp för att se över ersättningar till kommunalt förtroendevalda utifrån att ny politisk ledning tillträtt i kommunen. Arvodesgruppen, Eva Bertilsson-Styvén (s), Lars Öfverström (m), Birgitta Adolfsson (fpl) och Mats Simonsson (kd) överlämnar vid sammanträdet ett för slag om bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, daterat Gruppen är överens om förslaget förutom punkt 1. Gruppens förslag: För 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ändras uppdraget till 50 % av heltid och följer ordförande/kommunalrådets bestämmelser. Samtliga arbetsutskott, förutom kommunstyrelsens och socialnämndens, tas bort. För samtliga nämnder gäller att vice ordförande ändras till 1:e vice ordförande samt att en 2:e vice ordförande tillsätts. Dessa båda uppdrag ska ha samma % av heltid.( förutom kommunstyrelsen) I kommunstyrelsen och socialnämnden ska det finnas två au-ledamöter, förutom ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. En arvodesgrupp tillsätts för att göra en fördjupad genomgång/revidering av de ekonomiska ersättningarna till kommunalt förtroendevalda. De nya reglerna ska gälla från Kommunstyrelsens beslut , 188. Kommunfullmäktiges beslut , 165. Kommunstyrelsens beslut , 218.

23 Kommunfullmäktige Jäv Lars Öfverström (m), Birgitta Adolfsson (fpl) Yvonne Andersson (m) och Reidun Lorentzon (kd) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Yrkanden Martin Johansen yrkade att Tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara oförändrad, d v s 37,5 %. Jan-Evert Halldin yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut: Nej-röst för Martin Johansens yrkande. Omröstningsresultat 22 ja-röster 12 nej-röster Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet som bifogas protokollet. För 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ändras uppdraget till 50 % av heltid och följer ordförande/kommunalrådets bestämmelser. Samtliga arbetsutskott, förutom kommunstyrelsens och socialnämndens, tas bort. För samtliga nämnder gäller att vice ordförande ändras till 1:e vice ordförande samt att en 2:e vice ordförande tillsätts. Dessa båda uppdrag ska ha samma % av heltid.( förutom kommunstyrelsen)

24 Kommunfullmäktige I kommunstyrelsen och socialnämnden ska det finnas två au-ledamöter, förutom ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. En arvodesgrupp tillsätts för att göra en fördjupad genomgång/revidering av de ekonomiska ersättningarna till kommunalt förtroendevalda. De nya reglerna ska gälla från Arvodesgruppen får i uppdrag att se över bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i sin helhet.

25 Kommunfullmäktige KF 188 Dnr VAL AV 2:E VICE ORDFÖRANDE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Yvonne Andersson (m) har entledigats från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande.i Tjörns kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut , 134. Kommunfullmäktiges beslut Valberedningens förslag , 11. Bert Olsson (sb) väljs till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

26 Kommunfullmäktige KF 189 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN Lena Andersson (s) blev entledigad , 150 från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Valberedningens beslut , 12. : Som ersättare i socialnämnden väljs Ingrid Olsson (s).

27 Kommunfullmäktige KF 190 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I FASTIGHETS- OCH TEKNIKNÄMNDEN Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som ersättare i Fastighets- och tekniknämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 13. : Till ersättare i Fastighets- och tekniknämnden väljs Jan-Åke Axelsson (kd).

28 Kommunfullmäktige KF 191 Dnr ERSÄTTARE SOM REVISOR Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som revisor vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 14. Till ersättare som revisor väljs Susanne Axelsson (kd)

29 Kommunfullmäktige KF 192 Dnr VAL AV SUPPLEANT I TJÖRNS BOSTADSBOLAG AB Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som suppleant i Tjörns bostadsbolag AB vid kommunfullmäktiges sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 15. Till suppleant i Tjörns bostadsbolag AB väljs Susanne Axelsson (kd)

30 Kommunfullmäktige KF 193 Dnr H 00:214 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL STIFTELSEN SJÖFARTENS UTBILDNINGSINSTITUT Kommunfullmäktige skall välja representanter till stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut åren Valberedningens beslut Som ledamöter i stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut väljs Eva Bertilsson-Styvén(s) Tage Nilsson (fpl) Som ersättare väljs Leif Göbel (s)

31 Kommunfullmäktige KF 194 Dnr VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL KOMMUNFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE TILL OCH MED ÅR 2002 Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot till kommunförbundets förbundsmöte. Dessutom skall ersättare väljas efter Torsten Persson (s) som avlidit. Valberedningens beslut , 17. Som ombud till kommunförbundets förbundsmöte till och med år 2002 väljs Ombud Reidun Lorentzon (kd) Ersättare Jan-Evert Halldin (s)

32 Kommunfullmäktige KF 195 Dnr VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I GÖTEBORGSREGIONENS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. Valberedningens beslut , 18. Till ledamot och ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige väljs Birgitta Adolfsson (fpl), ordinarie Reidun Lorentzon, (kd), ersättare.

33 Kommunfullmäktige KF 196 Dnr VAL AV REPRESENTANT I STIFTELSEN TJÖRNS ISHALL Då Torsten Persson (s) har avlidit skall ny representant i Stiftelsen Tjörns Ishall väljas. Valberedningens beslut Som representant i Stiftelsen Tjörns ishall väljs Marita Medin (s).

34 Kommunfullmäktige KF 197 Dnr VAL AV LEKMANNAREVISOR I STIFTELSEN TJÖRNS ISHALL Mats Simonsson (kd) blev entledigad från uppdraget som lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall vid kommunfullmäktige sammanträde , 167. Valberedningens beslut , 20. Till uppdraget som lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall väljs Torgny Larsson (s).

35 Kommunfullmäktige KF 198 Dnr VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Då Torsten Persson (s) avlidit skall ny ersättare väljas. Valberedningens beslut , 21. Som ersättare i kommuninvest väljs Reidun Lorentzon (kd)

36 Kommunfullmäktige KF 199 Dnr VAL AV STÄMMOOMBUD I BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som stämmoombud till Bohuskustens vattenvårdsförbund. Valberedningens beslut , 22. Som stämmoombud i Bohuskustens vattenvårdsförbund väljs Lars Andersson (kd).

37 Kommunfullmäktige KF 200 Dnr VAL AV LEDAMOT I AKVARELLSTIFTELSEN Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i akvarellstiftelsen. Valberedningens beslut , 23. Till ledamot i Akvarellstiftelsen väljs Laila Nilsson (kd)

38 Kommunfullmäktige KF 201 Dnr VAL AV LEDAMOT I FÖRVALTNINGSHÖGSKOLANS RÅD FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning. Valberedningens beslut Som ledamot i förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning väljs Jan- Evert Halldin (s).

39 Kommunfullmäktige KF 202 Dnr VAL AV LEDAMOT I FOLKHÄLSORÅDET Thomas Fransson (kd) har entledigats från uppdraget som ledamot i folkhälsorådet. Valberedningens beslut , 26. Till ledamot i Folkhälsorådet väljs Reidun Lorentzon (kd).

40 Kommunfullmäktige KF 203 Dnr ENTLEDIGANDE AV STYRELSELEDAMOT I TJÖRNS BOSTADS AB Lars-Ola Andersson (m) vill bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tjörns Bostads AB. Lars-Ola Andersson (m) entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tjörns Bostads AB.

41 Kommunfullmäktige KF 204 VAL AV STYRELSELEDAMOT I TJÖRNS BOSTADS AB Lars-Ola Andersson kommer att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Tjörns bostads AB. Valberedningens beslut , 27. Som styrelseledamot i Tjörns bostads AB väljs Per-Olov Ek.

42 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll kommunfullmäktige (2) Ledamöter Närv o tj Närv ej tj Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Lars Öfverström (m) Allan Axelsson (m) 3. Kenneth Larsson (m) 4. Jarl Jansson (m) Tony Jansson (m) Yvonne Andersson (m) Jan-Evert Halldin (s) Eva B-Styvén (s) Jan Fredriksson (s) Gunilla Larsson (s) Torsten Gustafsson (s) Marita Medin (s) 13. L-G Lundkwist (s) 14. Marie-Ann Doll (s) Christer Tegemo (s) Benny Andersson (s) Cecil de Rosario (s) 18. Robert Bull (s) Eva Lind (s) Bo Isaksson (s) Tage Nilsson (fpl) Gudrun Ivarsson (fpl) Birgitta Adolfsson (fpl) Martin Johansen (fpl) Gunilla Samsson (fpl) Robert Hansson (fpl) Bert Petersson (c) Inga Olsson (c) Emilio Cotroneo (v) Gösta Andersson (sb) Bert Olsson (sb) Magne Hallberg (sb) 33. Östen Tornéus (mp) Bo Bertelsen (ka) 1 1 1

43 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll kommunfullmäktige (2) Ledamöter 35. Rune Olsson (ka) 36. Bo Sörensson (ka) 37. Rosita Runegrund (kd) Närv o tj Närv ej tj Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 38. Dan Gustavsson (kd) 1 1 Tom Lars Andersson (kd) Jan-Åke Axelsson (kd) Bengt-Olof Karlsson (kd) **** ERSÄTTARE **** Solweig Börjesson (m) Morgan Englund (m) Stig Jansson Kenneth Lind (m) (s) Nils Lackfors (s) Stig-Ove Johansson Leif Göbel (s) (s) Gerhard Bernhardsson (s) Gjert Magnusson (s) Christer Olofsson Ewa-Lena Svensson Magnus Ronqvist Nils Åsberg Sven-Gösta Wengelin Kurt Berntsson Teresa Menéses Nen Arnell Annika Andersson (s) (fpl) (fpl) (fpl) (c) (c) (v) (v) (sb) Kjell Myrberg (sb) Robert Johansson Inger Eyssen (mp) (mp) Vilgot Wilhelmsson (ka) Lennart Nilsson Elisabeth Ludvigsson (ka) (kd) Stefan Wickman (kd) Reidun Lorentzon (kd) 1 1 Summa:

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer