RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande, Göran T Andersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Karl-Erik Karlsson, s, observerande ersättare Elis Holgersson, t f kommundirektör Christian Björkqvist, kanslichef Ulla Kullman, assistent Jörn Wahlroth, ekonomichef, delvis Utses att justera Astrid Adholm, 1 12 och Thomas Håkansson Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Ulla Kullman Paragrafer: 1-15 Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm Astrid Adholm Thomas Håkansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kommunledningskontoret Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 1 Dnr Kommunförbundet Blekinges anhållan om förslag på ledamot och ersättare att ingå i Blekinge Turisms styrelse Kommunförbundet Blekinge anhåller om förslag på en ledamot och en ersättare att ingå i Blekinge Turisms styrelsen under tiden Nils-Otto Olsson, s, och Anders L Petersson, c, har fram till varit ledamot respektive ersättare i Blekinge Turism. Yrkande m m JanAnders Palmqvist, s, med instämmande av Göran T Andersson, v: Nils-Otto Olsson, s, och Anders L Petersson, c, omväljs som ledamot respektive ersättare. Ledamoten Astrid Adholm, m, framför att man borde ta hänsyn till den obalans som finns i nomineringarna och försöka träffa överenskommelse med övriga Blekingekommuner om att även representanter från oppositionen utses. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår Kommunförbundet Blekinge att Nils-Otto Olsson, s, utses till ledamot och Anders L Petersson, c, utses till ersättare i styrelsen för Blekinge Turism under tiden

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 2 Dnr Byggnadsnämndens förslag om försäljning av del av Ronneby 22:1 till Lena och Ingmar Mazetti Byggnadsnämnden har under 484/1999 beslutat att avstyrka försäljning av del av Ronneby 22:1 till Lena och Ingmar Mazetti och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för avgörande. Vid kommunstyrelsens behandling , 329/1999 beslutades att ärendet återremitterades till byggnadsnämnden för ny bedömning. För närvarande föreligger inga konkreta planer för området. Kanslichef Christian Björkqvist redovisar att byggnadsnämnden under 624/1999 beslutat föreslå kommunstyrelsen att försälja ca 650 m 2 av fastigheten Ronneby 22:1 till Lena och Ingmar Mazetti. Området 650 m 2 skall inregleras i fastigheten Hantverkaren 5. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen uppdrar åt kanslienheten att uppta förhandlingar med Lena och Ingmar Mazetti i ärendet.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 3 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Listerby 14:6 Tararp 1:6 Mjuamåla 1:13 Hasselstad 5:68 Ronneby 5:8 Kalleberga 8:114 Levalunda 7:1, hälften Mölleryd 4:10 Transportköp från Jan-Åke Nilsson/Divator AB Allan Johansson/ Jonnie Lundborg hälften och Ing-Marie Lundborg hälften Dödsbodelägare Benny Ottosson, Tommy Ottosson och Yvonne Sjövind-Kertby i dödsboet efter Gösta Wilhelm Ottosson/Leif Mathisson hälften och Ingrid Mathisson hälften Lars Einar Carlsson 1/4, Börje Nilsson 1/4, Kenneth Jönsson 1/4 och Bengt Jönsson 1/4/ Viktorija Ivankovic Kjell Åke Nilsson/Ernst Fabian Wrede 1/3, Carl Wilhelm Petri 1/3 och Carl Axel Petri 1/3 Allan Lindström/Blekinge Sanerings AB Karl-Gunnar Åkesson/Joakim Åkesson Lars Jönsson/Per Lindblad hälften och Ingrid Lindblad hälften : : : : : : : :-

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 3 Norra Eringsboda 1:81 Krister Hillborg hälften och Yvonne Hillborg häften/anders Lagerlund och Carina Lagerlund :- Klingsmåla 1:4, hälften Sonja Klüft/Lisbeth Klüft hälften :- Bökevik 1:41, 1/5 Bökevik 1:41, 1/5 Hunnamåla 1:75, 2/3 Häggatorp 1:103 Johan Nordblom/Bo Nordblom, Ingmar Nordblom och Mats Nordblom Gabriella Hesthamar/Bo Nordblom, Ingmar Nordblom och Mats Nordblom Magnus Olsson och Emma Olsson/Henrik Olsson Thage Edlund/Bengt Johansson hälften och Mikael Olsson hälften : : : :- Arbetsutskottets beslut - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 4 Dnr Förfrågan från LRF Konsult om kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Kalleberga 7:3 Kanslichef Christian Björkqvist redovisar att LRF Konsult i skrivelse gjort förfrågan om kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Kalleberga 7:3. Arbetsutskottets beslut - Kommunen avser inte att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Kalleberga 7:3. Exp: LRF Konsult

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 5 Dnr Eventuellt förvärv av byggnad på ofri grund, Fornanäs 1:14, Sjömansstugan Kanslichef Christian Björkqvist redovisar att han fått förfrågan från Ronneby församling huruvida kommunen är intresserad av att förvärva byggnaden på fastigheten Fornanäs 1:14. Fastigheten ligger inom området för hamnverksamhet. Christian Björkqvist redovisar att kommunen äger fastigheten Fornanäs 1:14 i Ronneby hamn. Fastigheten arrenderas sedan 60-talet av Föreningen Ronneby Kyrkliga Sjömansråd. Föreningen har avvecklats och dess tillgångar har överförts till Ronneby församling. På fastigheten finns ett hus uppfört, den så kallade Sjömansstugan, som för närvarande ägs av Ronneby församling. Sjömansrådet/församlingen har inte erlagt någon arrendeavgift till kommunen. Ronneby församling har låtit värdera fastigheten. Marknadsvärdet har angivits till : :-. Kommunen har därefter låtit värdera fastigheten. Vid denna värdering har marknadsvärdet angivits till : %. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen meddelar Ronneby församling att kommunen inte är intresserad av att förvärva fastigheten Fornanäs 1:14.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 6 Dnr AB Ronnebyhus anhållan om kommunal borgen AB Ronnebyhus har vid styrelsesammanträde , 68, anhållit om kommunal borgen enligt nedan. AB Ronnebyhus har i finanspolicy beslutat om att lån skall fortlöpande inlösas och samlas för placering till gemensamma lån, vilket innebär färre antal lån. Under år 2000 skall lån konventeras med tillsammans :- enligt följande: Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Kalleberga 13:8 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen : :- Hoby 6:84 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Hopslagna lån Kommunal borgen : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Pantbrev : :- Kalleberga 13:27 Pantbrev : :- Kalleberga 18:4 Pantbrev : :- Tallen 2,Borgen 6 Pantbrev : :- Ernst 2 3 Pantförskrivning : :- Rby 24:24-16:179 Inteckning : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Åke 11 Inteckning : :- Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kallmar 1:46 m fl Pantbrev : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Backaryd 1:82 Pantbrev : :-

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 6 Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kalleberga 8:204 Pantförskrivning : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Kv Elsa Kommunal borgen : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kalleberga 9:90 Kommunal borgen : :- Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Hoby 1:38 Kommunal borgen : :- Summa kr : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev och inteckningar :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld :- reduceras med ett antal mindre lån som ej kommer att konventeras. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-. För nyupptagning av lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt under år 1999 och 2000 avseende fastigheterna Hjorten 1, Älgen 1och 4, Kalleberga 5:49 samt Kalleberga 8:204 m fl med sammanlagt :-. AB Ronnebyhus anhåller att tidigare kommunal borgen och pantbrev utgår med :- att hos Ronneby kommun hemställa om kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 6 AB Ronnebyhus ordförande Karl-Erik Karlsson redovisar de projekt som ingår i beloppet ny borgen på kronor. Yrkanden JanAnders Palmqvist, s: AB Ronnebyhus framställan om kommunal borgen bifalles. Astrid Adholm, m: AB Ronnebyhus framställan om utökning av den kommunala borgen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller JanAnders Palmqvists yrkande. Arbetsutskottets förslag - Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-. Tidigare beviljad borgen på kronor återkallas.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 7 Dnr Ekonomienhetens förslag till verksamhetsuppföljning och tidplan för ekonomiarbetet år 2000 Ekonomichef Jörn Wahlroth redovisar i skrivelse daterad förslag till plan för ekonomiarbetet år 2000 samt tidplan för årets ekonomiarbete avseende budget, uppföljning och bokslut. En nyhet är att tidplanen tar ett grepp om hela den kommunala koncernen. Av skrivelsen framgår bland annat följande: Stärkta krav på rapportering från de kommunala bolagen 1999 fattades beslut om att kommunens ekonomienhet skulle verka för ett samlat grepp om kommunens och dess helägda bolags ekonomistyrning. Av tidplanen framgår att kraven avseende bolagens rapportering till ägaren skärps. Att öka kraven på rapportering och information från dotterbolagen är i linje med de intentioner som gavs 1996 i samband med bildande av bolagskoncernen AB Ronneby Helsobrunn. I motiven för koncernbildningen talades om att kommunstyrelsen skulle utgöra styrelse för koncernmoderbolaget, och därigenom stärka kommunstyrelsens uppsikt över verksamheten som bedrivs i bolagsform. Någon renodlad personunion mellan KS och koncernmoderbolagets styrelse finns inte i dagsläget; fyra av KS ledamöter återfinns ej som ordinarie ledamot i koncernmoderbolaget. För att stärka kommunstyrelsens roll, som ägarens organ för att hålla uppsikt över de kommunala bolagen, föreslås att koncernmoderbolagets styrelsesammanträden samordnas med kommunstyrelsen, vilket ger de ledamöter som ej ingår i styrelsen möjlighet till en bättre information. Om koncernmoderbolaget kallar till sammanträde som ej sammanfaller med kommunstyrelsen, föreslås att KS ordinarie ledamöter som står utanför koncernmoderbolaget erhåller kallelse för kännedom med rätt att närvara som åhörare.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Budgetprocessen Bolagen Enligt ägarens direktiv skall bolagens budget delges kommunstyrelsen senast i januari månad varje budgetår. Varje bolagsstyrelse har att fatta beslut om sin budget. AU 7 Nu föreslås att bolagsstyrelserna tar ställning till en preliminär budget som föredras av VD (med styrelseordförande och vice ordförande närvarande) i budgetberedningen. Budgeten skall kompletteras med en plan för ytterligare två år, och samma skall gälla för de planerade investeringsaktiviteterna. Ägaren får genom sin budgetberedning inte bara en möjlighet till information, utan även en chans att skicka med en signal till bolagets styrelse för eventuella revideringar. I december sker dragning i koncernmoderbolagets styrelse/kommunstyrelsen av bolagens slutgiltiga budgetar, vilka går med i trycket av kommunens officiella budget, som därmed kommer att omfattas av hela den kommunala koncernen. Kompletteringsbudgetering i kommunen Äskande om kompletteringsmedel omfattar ingen löpande verksamhet, utan enbart särskilda projekt, som löper över räkenskapsåren och där hänsyn till detta ej kunnat tas i samband med budgetarbetet, samt investeringsprojekt. Ram inför kommande år För ramäskanden inför 2001 kommer bokslutsgenomgångarna att vara en viktig utgångspunkt. Närmare anvisningar för budget 2001 kommer i vecka 6. Uppföljning Formaliserad uppföljning sker tertialvis. Det åligger dock respektive budgetansvarig att månatligen följa sin verksamhet, och så snart väsentliga avvikelser mot lämnade prognoser uppstår skall rapportering ske till närmast överordnade led. Verksamhetschef rapporterar till nämnd, vilken det åligger att om anledning härför föreligger rapportera till kommunstyrelsen. Rapport skall i varje led innehålla analys och förslag till åtgärd. Den formaliserade tertialvisa rapporteringen kompletteras med muntlig redogörelse från verksamhetschefer och bolagschefer till kommunstyrelsen/ koncernmoderbolaget. Che-

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 fer för större verksamheter svarar regelmässigt för den muntliga rapporteringen, medan mindre verksamheter enbart rapporterar muntligt på förekommen anledning (stora avvikelser och andra viktiga händelser). AU 7 T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar utkast till målstyrning/uppföljning/ verksamhetsmått för kommunen. En enkät sänds ut till verksamheterna där dessa ska redovisa mål och nyckeltal. Enkäten besvaras under februari Arbetsutskottets förslag - Förslaget till tidplan för ekonomiarbetet för år 2000 överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 8 Dnr Skrivelse från Monia Svensson angående utredning av gymnastikvillans framtida användning Monia Svensson, c, har i skrivelse till kommunstyrelsen framfört följande synpunkter angående Villa Gymnastiken: Ronnebyborna har börjat hitta till Brunnsparken. Det är numera inte bara turister utan minst lika mycket ronnebybor som besöker parken. Boulespel utanför Brunnshallarna är ett av de senaste trevliga inslagen. Loppmarknaden är den stora publikdragaren med tusentals besökare varje söndag. Kvitterplatsen har fått en rejäl ansiktslyftning och det skall bli lättare att ta sig dit med rullstol från Vidablicksområdet. Persborgsdammen är klar och har börjat få sin vattenspegel. Allt detta är positivt men enligt min mening är det alldeles för få byggnader i parken som allmänheten har möjlighet att besöka eller på annat sätt utnyttja. Tidigare i är gav tekniska nämnden bygg- och fastighetsenheten i uppgift att göra en sammanställning av kommunens fastighetsinnehav och där även ange hur de olika fastigheterna går ihop. I denne sammanställning framgick att Gymnastikvillan i Brunnsparken har gått med mycket stort underskott i flera år, nämligen: År : : : :-. Gymnastikvillan används idag till skollokal och det behövs inte så stora insikter för att förstå att denna lokal är dyr att värma upp.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 För att på sikt erbjudan ronnebybor och turister tillträde till gymnastikvillan hemställer undertecknad att kommunstyrelsen initierar en utredning om gymnastikvillans framtida användning att annan lämplig lokal anvisas för den verksamhet som nu bedrivs i byggnaden. AU 8 Arbetsutskottets beslut - Arbetsutskottet uppdrar åt t f kommundirektör Elis Holgersson att besvara skrivelsen. Exp Elis Holgersson

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 9 Dnr Framställning från Belganets Samhällsförening om återinförande av postortsnamnet Belganet Belganets Samhällsförening har i skrivelse på nytt framfört önskemål om att byn återfår sin status som postort med eget postnummer Belganet. I skrivelsen hänvisas bl a till att adressändringar från postlådenummer till vägnamn är nära förestående och det vore rationellt att samtidigt genomföra postortsnamnändringen. Vidare påtalas att för dem som har företag i byn förekommer ofta förseningar och missförstånd med postadressen Hallabro. Posten Brev beslöt att avslå tidigare framställan i ärendet. Arbetsutskottets beslut - Ronneby kommun anhåller hos Posten Brev om att Belganet åter blir postort med postnummer och hänvisar till tidigare insända handlingar i ärendet.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 10 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, med förslag om översyn av skolskjutsregler Kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, har lämnat in följande motion: MOTION ANGÅENDE SKOLSKJUTSREGLER Någon översyn av skolskjutsreglerna har i Ronneby kommun inte gjorts sedan början på 1980-talet. Jag tycker därför att det är hög tid att kommunfullmäktige nu ser över och eventuellt kompletterar nuvarande regler. Vad KF speciellt bör se över är följande: Elevmiljö 1. Vilka gångavstånd till framförallt Hållplats skall gälla för respektive åldersgrupp? 2. Vilket är den längsta totala väntetiden för elever som kan tolereras? 3. Vilket är den längsta sammanhängande åktid för respektive åldersgrupp som kan tolereras? 4. Inga mer skolpoäng, utan en sittplats per elev oavsett ålder. På- och avstigningsplatser 1. Varje skola i kommunen bör ha en säker och med räcke försedd på- och avstigningsplats. 2. Varje hållplats längs linjen skall vara så placerad att den är 100 % trafiksäker, d v s ingen HPL i kurva, på backkrön, i vägkorsning med stark trafik etc. 3. Om ett större antal elever skall stiga på eller av skolbuss, skall det finnas skyddsräcke ut mot körbanan. 4. Trafikfarlig väg skall bedömas i förhållande till elevs trafikmognad. Trafikmätning skall göras när så bedöms erforderligt.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Buss/Taximiljö 1. Bilbälten skall användas där sådana finns. 2. Bussar med bälten skall gå före obältade vid upphandling. 3. En handlingsplan i händelse av olycka bör medfölja varje skolskjutsfordon. 4. Varje fordon i skolskjutstrafik skall vara utrustad med modern kommunikationsteknik. AU 10 Yttrande-beredning Förskole- och grundskolenämnden , 113: Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att en översyn av skolskjutsreglerna görs under år Kanslienhetens förslag: - Motionen bifalles. - Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler. Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige bifaller motionen. - Kommunfullmäktige uppdrar åt förskole- och grundskolenämnden att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 11 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, med förslag om inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, har lämnat in följande motion: MOTION till Ronneby kommunfullmäktige angående inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst I Blekinge finns ingen samordnande skolhälsovårdsöverläkare analogt med barnhälsovårdsöverläkaren och mödrahälsovårdsöverläkaren. Samarbetet mellan skolsköterskorna och landstingets barnhälsovård är viktigt, och det är en stor brist att en sådan samordnande funktion saknas. Behovet har påpekats av förre barnhälsovårdsöverläkaren i länet och landstinget har uppmärksammat bristen. En debatt har kring barnhälsovården också förts i media. En skolhälsovårdsöverläkare skulle utgöra en stark resurs för att kvalitetshöja skolhälsovården. Att skolan och barnhälsovården har olika huvudmän får inte utgöra ett hinder för samarbete. Många sexåringar vistas numera i skolan, vilket gör samarbetet mellan huvudmännen än mer viktigt. Enligt FN:s barnkonvention skall barnets bästa alltid vara vägledande när beslut fattas som berör barn. Kompetensmässigt krävs att vederbörande läkare är specialist i barn- och ungdomsmedicin och är beredd att profilera sig mot tonårsmedicin, liksom att han/hon har fördjupad kunskap inom barnneurologi såsom neuropsykiatriska tillstånd av typ DAMP. Ett tänkbart sätt att lösa frågan kunde vara att skolhälsovårdsöverläkaren tjänstgjorde % på barnkliniken för att därigenom uppehålla sin barnläkarkompetens och övrig tid ansvarade för rutiner vid länets skolor, personalutbildning, kontakt med skolverket m m. Samarbete på beskrivet sätt kan också höja kvalitén på folkhälsoarbetet.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Tjänsten föreslås samfinansieras mellan landstinget och länets fem kommuner. Frågan kan lämpligen lösas i samarbete mellan Kommunförbundets länsavdelning och landstinget. AU 11 Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag att undersöka möjligheterna att i samarbete med länets kommuner och Landstinget Blekinge inrätta en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare i Blekinge. Yttrande beredning Verksamhetschef Tommy Ahlqvists och utvecklingssamordnare Inger Hjort har avgivit följande yttrande: Karl-Erik Olsson, Kristdemokraterna i Ronneby, har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger i uppdrag att undersöka möjligheterna att i samarbete med länets kommuner och landstinget inrätta en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare i Blekinge. En samordnande skolläkare som svarar för information, policyfrågor och viss utbildning gentemot skolsköterskorna är ett mycket angeläget önskemål. I Ronneby köps skolläkartjänsterna via avtal med landstingets primärvårdsavdelning. För närvarande arbetar 7-8 distriktsläkare, utlånade från de olika vårdcentralerna, med skolhälsovården i kommunens grundskolor. Detta innebär uppenbara svårigheter med samordning av skolhälsovårdsarbetet. Något utvecklingsarbete förekommer inte. Ingen speciell bevakning av det specifika skolhälsovårdsområdet sker. Kommunens skolsköterskor har åtskilliga gånger påtalat frågan om samordnande skolläkare till kommunen. Vi har i avtalsförhandlingarna med landstinget sökt att nå en överenskommelse om att få skolläkartimmarna koncentrerade på färre läkare med ett speciellt samordningsansvar på helst en läkare, utan framgång. Ingen praktisk möjlighet har funnits att lösa frågan från landstingets sida.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Vi välkomnar ett inrättande av en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare i Blekinge. Vi deltar gärna i överläggningarna med Kommunförbundet i Blekinge och Landstinget Blekinge för att förverkliga detta. Föreslår att nämnden med ovanstående svar finner motionen besvarad. Förskole- och grundskolenämnden , 96: Nämnden antar ovanstående yttrande som svar på motionen. AU 11 Kanslienhetens yttrande: Kanslienheten instämmer i bedömningen av att det finns ett starkt behov av en samordning inom skolhälsovården i länet. Kommunförbundet Blekinge är den instans som normalt ombesörjer frågor av länsövergripande karaktär varför en framställan i ärendet bör överlämnas dit. Kanslienhetens förslag: - Motionen bifalles. - Ronneby kommun gör framställan till Kommunförbundet Blekinge att Kommunförbundet undersöker möjligheterna till att Landstinget Blekinge i samarbete med länets kommuner inrättar en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare. Arbetsutskottets förslag - Motionen bifalles. - Ronneby kommun gör framställan till Kommunförbundet Blekinge att Kommunförbundet undersöker möjligheterna till att Landstinget Blekinge i samarbete med länets kommuner inrättar en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 12 Dnr Framtidsgruppens rapport om 2003-projektet för tiden juni november 1999 Utvecklingssamordnare Bengt Lundahl har överlämnat Framtidsgruppens rapport nr 2. Paraplyprojektet Ronneby 2003 startades 1993 och har nu pågått drygt sex år. Denna rapport inriktas på perioden från senaste avrapporteringen i maj fram till när rapporten skrivs ( ). Den ska ses som en sammanfattning och gör inte anspråk på att vara fullständig. På och Kanal R finns mer information om projekt och verksamhet. Utvärdering lämnas under våren Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 13 Dnr Förslag till Brottsförebyggande handlingsprogram för Ronneby kommun Kommunstyrelsen beslutade under 169/1999 att sända ut förslaget till Brottsförebyggande program på remiss till politiska och ideella organisationer samt kommunens olika verksamheter. Efter inkomna remisser har viss bearbetning skett av programmet. Av programmets inledning framgår följande: Brott berör alla i samhället på ett eller annat sätt. Antingen att man själv, anhörig, bekant eller ens arbetsplats blivit utsatt för brott och dess verkningar. Det stora flertalet brott som drabbar enskilda människor begås i deras lokala miljö och brotten har också ofta sina rötter i denna miljö. Det är där som orsakerna till brottsligheten finns och det är där som gärningsmännen bor eller vistas. Effektiva åtgärder mot denna kriminalitet måste alltså först och främst grunda sig på lokala brottsförebyggande insatser. Samtidigt har andelen uppklarade brott minskat. Staten, som ytterst ansvarig för kampen mot kriminaliteten, har genom regeringen antagit ett nationellt brottsförebyggande program Allas vårt ansvar, vilket skall utgöra grunden för ett lokalt brottsförebyggande program där alla samhällssektorer medverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det lokala brottsförebyggande handlingsprogrammet skall ses som början på ett brett upplagt arbete för att skapa förutsättningar och förståelse för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Det är självklart att polisen har en central roll i detta arbete men ensam står sig polisen slätt och därför måste alla i samhället samverka för att nedbringa brottsligheten. det gäller enskilda, myndigheter, organisationer, företagare, föreningsrörelsen etc.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Det lokala handlingsprogrammet avses att utgöra en vägledning och strategi om hur man på bästa sätt skall nå brottsförebyggande effekter till gagn för alla i samhället. Programmet upptar punkterna: Organisationsplan för brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande målsättningar m m AU 13 Till programmet har också fogats följande bilagor Brott Problemorienterat polisarbete Brottsförebyggande teorier Situationell brottsprevention Social brottsprevention Det går att motverka brott Att tänka på vid olika brottstyper Adress- och telefonlista Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige antar förslaget till Brottsförebyggande program som ett inriktningsdokument för kommunens verksamhet. - Kommunledningsgruppen får i uppdrag att se till att en handlingsplan upprättas för genomförande av programmets intentioner.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 14 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets förslag - Svenska Kommunförbundet kurs, Införandefrågor vid elektronisk handel i Hässleholm överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 AU 15 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, 1999 års beredskapsuppföljning Länsstyrelsen, Förordnande som ombud enligt begravningslagen Länsstyrelsen, beslut, detaljplan för Ronneby 25:34, Svarven 2 och 3 m fl (Högskolan- Soft Center, etapp VI-X) Länsstyrelsen, cykelväg längs Vierydsvägen i Ronneby kommun Länsstyrelsen, beslut om regionalpolitiskt företagsstöd, AB Berg & Berg Parkett Länsstyrelsen, ansökan om förvärvstillstånd, Gunseryd 1:15, Bengt, Eva och Olof Dahlberg Länsstyrelsen, beslut om regionalpolitiskt företagsstöd, Karosseriverken I Urbanusson AB Länsstyrelsen, beslut om investeringsstöd, Aluminium & PVC Fasader i Kallinge AB Länsstyrelsen, Mål 2-program i Blekinge län under strukturfondsperioden Länsstyrelsen, samrådsyttrande, fördjupad översiktsplan för Droppemåla Risanäs Länsstyrelsen, Beslutsgruppen MÅL 2, beslut om strukturfondsmedel, Siti Syd AB Länsstyrelsen, Beslutsgruppen MÅL 2, beslut, avslag på ansökan om strukturfondsmedel, Ronneby kommun

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Svenska Kommunförbundets cirkulär nr 1999:105, 1999: , 1999: , 1999: , 2000:1 och 2000:3 Svenska Kommunförbundet, skrivelse, utrikesministern om Östersjösamarbetet AU 15 Blekinge Länstrafik, nya taxor fr o m 1 januari 2000 Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, Högskolan Karlskrona/Ronneby, internationell affärs- och produktionsutveckling inom besöksnäringen, 80 poäng Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, Högskolan Karlskrona/Ronneby, inriktning Vård och omsorg, 80 poäng Skogsvårdsstyrelsen, tillstånd till föryngringsavverkning av ädellövskog på fastigheterna Risatorp 3:63 och Svenstorp 2:2 Declaration of Helsinki, Mayors of the World for a Global Cities Dialogue on the Information Society Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämndens 51/1999, problem med måsar och duvor vår- och sommartid Förskole- och grundskolenämnden, 128/1999, fastställande av läsåret 2000/2001 Kommunfullmäktige i Sölvesborg, 130/1999, införande av ny avfallsmodell i Blekinge Kommunfullmäktige i Sölvesborg, 132/1999, ändrat huvudmannaskap för färdtjänsten Kommunförbundet Blekinge, styrelsen, 105/1999, Blekingestyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer