RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande, Göran T Andersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Karl-Erik Karlsson, s, observerande ersättare Elis Holgersson, t f kommundirektör Christian Björkqvist, kanslichef Ulla Kullman, assistent Jörn Wahlroth, ekonomichef, delvis Utses att justera Astrid Adholm, 1 12 och Thomas Håkansson Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Ulla Kullman Paragrafer: 1-15 Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm Astrid Adholm Thomas Håkansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kommunledningskontoret Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 1 Dnr Kommunförbundet Blekinges anhållan om förslag på ledamot och ersättare att ingå i Blekinge Turisms styrelse Kommunförbundet Blekinge anhåller om förslag på en ledamot och en ersättare att ingå i Blekinge Turisms styrelsen under tiden Nils-Otto Olsson, s, och Anders L Petersson, c, har fram till varit ledamot respektive ersättare i Blekinge Turism. Yrkande m m JanAnders Palmqvist, s, med instämmande av Göran T Andersson, v: Nils-Otto Olsson, s, och Anders L Petersson, c, omväljs som ledamot respektive ersättare. Ledamoten Astrid Adholm, m, framför att man borde ta hänsyn till den obalans som finns i nomineringarna och försöka träffa överenskommelse med övriga Blekingekommuner om att även representanter från oppositionen utses. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på det framförda yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår Kommunförbundet Blekinge att Nils-Otto Olsson, s, utses till ledamot och Anders L Petersson, c, utses till ersättare i styrelsen för Blekinge Turism under tiden

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 2 Dnr Byggnadsnämndens förslag om försäljning av del av Ronneby 22:1 till Lena och Ingmar Mazetti Byggnadsnämnden har under 484/1999 beslutat att avstyrka försäljning av del av Ronneby 22:1 till Lena och Ingmar Mazetti och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för avgörande. Vid kommunstyrelsens behandling , 329/1999 beslutades att ärendet återremitterades till byggnadsnämnden för ny bedömning. För närvarande föreligger inga konkreta planer för området. Kanslichef Christian Björkqvist redovisar att byggnadsnämnden under 624/1999 beslutat föreslå kommunstyrelsen att försälja ca 650 m 2 av fastigheten Ronneby 22:1 till Lena och Ingmar Mazetti. Området 650 m 2 skall inregleras i fastigheten Hantverkaren 5. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen uppdrar åt kanslienheten att uppta förhandlingar med Lena och Ingmar Mazetti i ärendet.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 3 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Listerby 14:6 Tararp 1:6 Mjuamåla 1:13 Hasselstad 5:68 Ronneby 5:8 Kalleberga 8:114 Levalunda 7:1, hälften Mölleryd 4:10 Transportköp från Jan-Åke Nilsson/Divator AB Allan Johansson/ Jonnie Lundborg hälften och Ing-Marie Lundborg hälften Dödsbodelägare Benny Ottosson, Tommy Ottosson och Yvonne Sjövind-Kertby i dödsboet efter Gösta Wilhelm Ottosson/Leif Mathisson hälften och Ingrid Mathisson hälften Lars Einar Carlsson 1/4, Börje Nilsson 1/4, Kenneth Jönsson 1/4 och Bengt Jönsson 1/4/ Viktorija Ivankovic Kjell Åke Nilsson/Ernst Fabian Wrede 1/3, Carl Wilhelm Petri 1/3 och Carl Axel Petri 1/3 Allan Lindström/Blekinge Sanerings AB Karl-Gunnar Åkesson/Joakim Åkesson Lars Jönsson/Per Lindblad hälften och Ingrid Lindblad hälften : : : : : : : :-

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 3 Norra Eringsboda 1:81 Krister Hillborg hälften och Yvonne Hillborg häften/anders Lagerlund och Carina Lagerlund :- Klingsmåla 1:4, hälften Sonja Klüft/Lisbeth Klüft hälften :- Bökevik 1:41, 1/5 Bökevik 1:41, 1/5 Hunnamåla 1:75, 2/3 Häggatorp 1:103 Johan Nordblom/Bo Nordblom, Ingmar Nordblom och Mats Nordblom Gabriella Hesthamar/Bo Nordblom, Ingmar Nordblom och Mats Nordblom Magnus Olsson och Emma Olsson/Henrik Olsson Thage Edlund/Bengt Johansson hälften och Mikael Olsson hälften : : : :- Arbetsutskottets beslut - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 4 Dnr Förfrågan från LRF Konsult om kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Kalleberga 7:3 Kanslichef Christian Björkqvist redovisar att LRF Konsult i skrivelse gjort förfrågan om kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Kalleberga 7:3. Arbetsutskottets beslut - Kommunen avser inte att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Kalleberga 7:3. Exp: LRF Konsult

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 5 Dnr Eventuellt förvärv av byggnad på ofri grund, Fornanäs 1:14, Sjömansstugan Kanslichef Christian Björkqvist redovisar att han fått förfrågan från Ronneby församling huruvida kommunen är intresserad av att förvärva byggnaden på fastigheten Fornanäs 1:14. Fastigheten ligger inom området för hamnverksamhet. Christian Björkqvist redovisar att kommunen äger fastigheten Fornanäs 1:14 i Ronneby hamn. Fastigheten arrenderas sedan 60-talet av Föreningen Ronneby Kyrkliga Sjömansråd. Föreningen har avvecklats och dess tillgångar har överförts till Ronneby församling. På fastigheten finns ett hus uppfört, den så kallade Sjömansstugan, som för närvarande ägs av Ronneby församling. Sjömansrådet/församlingen har inte erlagt någon arrendeavgift till kommunen. Ronneby församling har låtit värdera fastigheten. Marknadsvärdet har angivits till : :-. Kommunen har därefter låtit värdera fastigheten. Vid denna värdering har marknadsvärdet angivits till : %. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen meddelar Ronneby församling att kommunen inte är intresserad av att förvärva fastigheten Fornanäs 1:14.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 6 Dnr AB Ronnebyhus anhållan om kommunal borgen AB Ronnebyhus har vid styrelsesammanträde , 68, anhållit om kommunal borgen enligt nedan. AB Ronnebyhus har i finanspolicy beslutat om att lån skall fortlöpande inlösas och samlas för placering till gemensamma lån, vilket innebär färre antal lån. Under år 2000 skall lån konventeras med tillsammans :- enligt följande: Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Kalleberga 13:8 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen : :- Hoby 6:84 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Hopslagna lån Kommunal borgen : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Pantbrev : :- Kalleberga 13:27 Pantbrev : :- Kalleberga 18:4 Pantbrev : :- Tallen 2,Borgen 6 Pantbrev : :- Ernst 2 3 Pantförskrivning : :- Rby 24:24-16:179 Inteckning : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Åke 11 Inteckning : :- Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kallmar 1:46 m fl Pantbrev : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Backaryd 1:82 Pantbrev : :-

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 6 Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kalleberga 8:204 Pantförskrivning : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Kv Elsa Kommunal borgen : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kalleberga 9:90 Kommunal borgen : :- Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Hoby 1:38 Kommunal borgen : :- Summa kr : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev och inteckningar :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld :- reduceras med ett antal mindre lån som ej kommer att konventeras. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-. För nyupptagning av lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt under år 1999 och 2000 avseende fastigheterna Hjorten 1, Älgen 1och 4, Kalleberga 5:49 samt Kalleberga 8:204 m fl med sammanlagt :-. AB Ronnebyhus anhåller att tidigare kommunal borgen och pantbrev utgår med :- att hos Ronneby kommun hemställa om kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 6 AB Ronnebyhus ordförande Karl-Erik Karlsson redovisar de projekt som ingår i beloppet ny borgen på kronor. Yrkanden JanAnders Palmqvist, s: AB Ronnebyhus framställan om kommunal borgen bifalles. Astrid Adholm, m: AB Ronnebyhus framställan om utökning av den kommunala borgen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framförda yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller JanAnders Palmqvists yrkande. Arbetsutskottets förslag - Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-. Tidigare beviljad borgen på kronor återkallas.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 7 Dnr Ekonomienhetens förslag till verksamhetsuppföljning och tidplan för ekonomiarbetet år 2000 Ekonomichef Jörn Wahlroth redovisar i skrivelse daterad förslag till plan för ekonomiarbetet år 2000 samt tidplan för årets ekonomiarbete avseende budget, uppföljning och bokslut. En nyhet är att tidplanen tar ett grepp om hela den kommunala koncernen. Av skrivelsen framgår bland annat följande: Stärkta krav på rapportering från de kommunala bolagen 1999 fattades beslut om att kommunens ekonomienhet skulle verka för ett samlat grepp om kommunens och dess helägda bolags ekonomistyrning. Av tidplanen framgår att kraven avseende bolagens rapportering till ägaren skärps. Att öka kraven på rapportering och information från dotterbolagen är i linje med de intentioner som gavs 1996 i samband med bildande av bolagskoncernen AB Ronneby Helsobrunn. I motiven för koncernbildningen talades om att kommunstyrelsen skulle utgöra styrelse för koncernmoderbolaget, och därigenom stärka kommunstyrelsens uppsikt över verksamheten som bedrivs i bolagsform. Någon renodlad personunion mellan KS och koncernmoderbolagets styrelse finns inte i dagsläget; fyra av KS ledamöter återfinns ej som ordinarie ledamot i koncernmoderbolaget. För att stärka kommunstyrelsens roll, som ägarens organ för att hålla uppsikt över de kommunala bolagen, föreslås att koncernmoderbolagets styrelsesammanträden samordnas med kommunstyrelsen, vilket ger de ledamöter som ej ingår i styrelsen möjlighet till en bättre information. Om koncernmoderbolaget kallar till sammanträde som ej sammanfaller med kommunstyrelsen, föreslås att KS ordinarie ledamöter som står utanför koncernmoderbolaget erhåller kallelse för kännedom med rätt att närvara som åhörare.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Budgetprocessen Bolagen Enligt ägarens direktiv skall bolagens budget delges kommunstyrelsen senast i januari månad varje budgetår. Varje bolagsstyrelse har att fatta beslut om sin budget. AU 7 Nu föreslås att bolagsstyrelserna tar ställning till en preliminär budget som föredras av VD (med styrelseordförande och vice ordförande närvarande) i budgetberedningen. Budgeten skall kompletteras med en plan för ytterligare två år, och samma skall gälla för de planerade investeringsaktiviteterna. Ägaren får genom sin budgetberedning inte bara en möjlighet till information, utan även en chans att skicka med en signal till bolagets styrelse för eventuella revideringar. I december sker dragning i koncernmoderbolagets styrelse/kommunstyrelsen av bolagens slutgiltiga budgetar, vilka går med i trycket av kommunens officiella budget, som därmed kommer att omfattas av hela den kommunala koncernen. Kompletteringsbudgetering i kommunen Äskande om kompletteringsmedel omfattar ingen löpande verksamhet, utan enbart särskilda projekt, som löper över räkenskapsåren och där hänsyn till detta ej kunnat tas i samband med budgetarbetet, samt investeringsprojekt. Ram inför kommande år För ramäskanden inför 2001 kommer bokslutsgenomgångarna att vara en viktig utgångspunkt. Närmare anvisningar för budget 2001 kommer i vecka 6. Uppföljning Formaliserad uppföljning sker tertialvis. Det åligger dock respektive budgetansvarig att månatligen följa sin verksamhet, och så snart väsentliga avvikelser mot lämnade prognoser uppstår skall rapportering ske till närmast överordnade led. Verksamhetschef rapporterar till nämnd, vilken det åligger att om anledning härför föreligger rapportera till kommunstyrelsen. Rapport skall i varje led innehålla analys och förslag till åtgärd. Den formaliserade tertialvisa rapporteringen kompletteras med muntlig redogörelse från verksamhetschefer och bolagschefer till kommunstyrelsen/ koncernmoderbolaget. Che-

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 fer för större verksamheter svarar regelmässigt för den muntliga rapporteringen, medan mindre verksamheter enbart rapporterar muntligt på förekommen anledning (stora avvikelser och andra viktiga händelser). AU 7 T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar utkast till målstyrning/uppföljning/ verksamhetsmått för kommunen. En enkät sänds ut till verksamheterna där dessa ska redovisa mål och nyckeltal. Enkäten besvaras under februari Arbetsutskottets förslag - Förslaget till tidplan för ekonomiarbetet för år 2000 överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 8 Dnr Skrivelse från Monia Svensson angående utredning av gymnastikvillans framtida användning Monia Svensson, c, har i skrivelse till kommunstyrelsen framfört följande synpunkter angående Villa Gymnastiken: Ronnebyborna har börjat hitta till Brunnsparken. Det är numera inte bara turister utan minst lika mycket ronnebybor som besöker parken. Boulespel utanför Brunnshallarna är ett av de senaste trevliga inslagen. Loppmarknaden är den stora publikdragaren med tusentals besökare varje söndag. Kvitterplatsen har fått en rejäl ansiktslyftning och det skall bli lättare att ta sig dit med rullstol från Vidablicksområdet. Persborgsdammen är klar och har börjat få sin vattenspegel. Allt detta är positivt men enligt min mening är det alldeles för få byggnader i parken som allmänheten har möjlighet att besöka eller på annat sätt utnyttja. Tidigare i är gav tekniska nämnden bygg- och fastighetsenheten i uppgift att göra en sammanställning av kommunens fastighetsinnehav och där även ange hur de olika fastigheterna går ihop. I denne sammanställning framgick att Gymnastikvillan i Brunnsparken har gått med mycket stort underskott i flera år, nämligen: År : : : :-. Gymnastikvillan används idag till skollokal och det behövs inte så stora insikter för att förstå att denna lokal är dyr att värma upp.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 För att på sikt erbjudan ronnebybor och turister tillträde till gymnastikvillan hemställer undertecknad att kommunstyrelsen initierar en utredning om gymnastikvillans framtida användning att annan lämplig lokal anvisas för den verksamhet som nu bedrivs i byggnaden. AU 8 Arbetsutskottets beslut - Arbetsutskottet uppdrar åt t f kommundirektör Elis Holgersson att besvara skrivelsen. Exp Elis Holgersson

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 9 Dnr Framställning från Belganets Samhällsförening om återinförande av postortsnamnet Belganet Belganets Samhällsförening har i skrivelse på nytt framfört önskemål om att byn återfår sin status som postort med eget postnummer Belganet. I skrivelsen hänvisas bl a till att adressändringar från postlådenummer till vägnamn är nära förestående och det vore rationellt att samtidigt genomföra postortsnamnändringen. Vidare påtalas att för dem som har företag i byn förekommer ofta förseningar och missförstånd med postadressen Hallabro. Posten Brev beslöt att avslå tidigare framställan i ärendet. Arbetsutskottets beslut - Ronneby kommun anhåller hos Posten Brev om att Belganet åter blir postort med postnummer och hänvisar till tidigare insända handlingar i ärendet.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 10 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, med förslag om översyn av skolskjutsregler Kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, har lämnat in följande motion: MOTION ANGÅENDE SKOLSKJUTSREGLER Någon översyn av skolskjutsreglerna har i Ronneby kommun inte gjorts sedan början på 1980-talet. Jag tycker därför att det är hög tid att kommunfullmäktige nu ser över och eventuellt kompletterar nuvarande regler. Vad KF speciellt bör se över är följande: Elevmiljö 1. Vilka gångavstånd till framförallt Hållplats skall gälla för respektive åldersgrupp? 2. Vilket är den längsta totala väntetiden för elever som kan tolereras? 3. Vilket är den längsta sammanhängande åktid för respektive åldersgrupp som kan tolereras? 4. Inga mer skolpoäng, utan en sittplats per elev oavsett ålder. På- och avstigningsplatser 1. Varje skola i kommunen bör ha en säker och med räcke försedd på- och avstigningsplats. 2. Varje hållplats längs linjen skall vara så placerad att den är 100 % trafiksäker, d v s ingen HPL i kurva, på backkrön, i vägkorsning med stark trafik etc. 3. Om ett större antal elever skall stiga på eller av skolbuss, skall det finnas skyddsräcke ut mot körbanan. 4. Trafikfarlig väg skall bedömas i förhållande till elevs trafikmognad. Trafikmätning skall göras när så bedöms erforderligt.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Buss/Taximiljö 1. Bilbälten skall användas där sådana finns. 2. Bussar med bälten skall gå före obältade vid upphandling. 3. En handlingsplan i händelse av olycka bör medfölja varje skolskjutsfordon. 4. Varje fordon i skolskjutstrafik skall vara utrustad med modern kommunikationsteknik. AU 10 Yttrande-beredning Förskole- och grundskolenämnden , 113: Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att en översyn av skolskjutsreglerna görs under år Kanslienhetens förslag: - Motionen bifalles. - Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler. Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige bifaller motionen. - Kommunfullmäktige uppdrar åt förskole- och grundskolenämnden att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 11 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, med förslag om inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, har lämnat in följande motion: MOTION till Ronneby kommunfullmäktige angående inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst I Blekinge finns ingen samordnande skolhälsovårdsöverläkare analogt med barnhälsovårdsöverläkaren och mödrahälsovårdsöverläkaren. Samarbetet mellan skolsköterskorna och landstingets barnhälsovård är viktigt, och det är en stor brist att en sådan samordnande funktion saknas. Behovet har påpekats av förre barnhälsovårdsöverläkaren i länet och landstinget har uppmärksammat bristen. En debatt har kring barnhälsovården också förts i media. En skolhälsovårdsöverläkare skulle utgöra en stark resurs för att kvalitetshöja skolhälsovården. Att skolan och barnhälsovården har olika huvudmän får inte utgöra ett hinder för samarbete. Många sexåringar vistas numera i skolan, vilket gör samarbetet mellan huvudmännen än mer viktigt. Enligt FN:s barnkonvention skall barnets bästa alltid vara vägledande när beslut fattas som berör barn. Kompetensmässigt krävs att vederbörande läkare är specialist i barn- och ungdomsmedicin och är beredd att profilera sig mot tonårsmedicin, liksom att han/hon har fördjupad kunskap inom barnneurologi såsom neuropsykiatriska tillstånd av typ DAMP. Ett tänkbart sätt att lösa frågan kunde vara att skolhälsovårdsöverläkaren tjänstgjorde % på barnkliniken för att därigenom uppehålla sin barnläkarkompetens och övrig tid ansvarade för rutiner vid länets skolor, personalutbildning, kontakt med skolverket m m. Samarbete på beskrivet sätt kan också höja kvalitén på folkhälsoarbetet.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Tjänsten föreslås samfinansieras mellan landstinget och länets fem kommuner. Frågan kan lämpligen lösas i samarbete mellan Kommunförbundets länsavdelning och landstinget. AU 11 Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag att undersöka möjligheterna att i samarbete med länets kommuner och Landstinget Blekinge inrätta en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare i Blekinge. Yttrande beredning Verksamhetschef Tommy Ahlqvists och utvecklingssamordnare Inger Hjort har avgivit följande yttrande: Karl-Erik Olsson, Kristdemokraterna i Ronneby, har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger i uppdrag att undersöka möjligheterna att i samarbete med länets kommuner och landstinget inrätta en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare i Blekinge. En samordnande skolläkare som svarar för information, policyfrågor och viss utbildning gentemot skolsköterskorna är ett mycket angeläget önskemål. I Ronneby köps skolläkartjänsterna via avtal med landstingets primärvårdsavdelning. För närvarande arbetar 7-8 distriktsläkare, utlånade från de olika vårdcentralerna, med skolhälsovården i kommunens grundskolor. Detta innebär uppenbara svårigheter med samordning av skolhälsovårdsarbetet. Något utvecklingsarbete förekommer inte. Ingen speciell bevakning av det specifika skolhälsovårdsområdet sker. Kommunens skolsköterskor har åtskilliga gånger påtalat frågan om samordnande skolläkare till kommunen. Vi har i avtalsförhandlingarna med landstinget sökt att nå en överenskommelse om att få skolläkartimmarna koncentrerade på färre läkare med ett speciellt samordningsansvar på helst en läkare, utan framgång. Ingen praktisk möjlighet har funnits att lösa frågan från landstingets sida.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Vi välkomnar ett inrättande av en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare i Blekinge. Vi deltar gärna i överläggningarna med Kommunförbundet i Blekinge och Landstinget Blekinge för att förverkliga detta. Föreslår att nämnden med ovanstående svar finner motionen besvarad. Förskole- och grundskolenämnden , 96: Nämnden antar ovanstående yttrande som svar på motionen. AU 11 Kanslienhetens yttrande: Kanslienheten instämmer i bedömningen av att det finns ett starkt behov av en samordning inom skolhälsovården i länet. Kommunförbundet Blekinge är den instans som normalt ombesörjer frågor av länsövergripande karaktär varför en framställan i ärendet bör överlämnas dit. Kanslienhetens förslag: - Motionen bifalles. - Ronneby kommun gör framställan till Kommunförbundet Blekinge att Kommunförbundet undersöker möjligheterna till att Landstinget Blekinge i samarbete med länets kommuner inrättar en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare. Arbetsutskottets förslag - Motionen bifalles. - Ronneby kommun gör framställan till Kommunförbundet Blekinge att Kommunförbundet undersöker möjligheterna till att Landstinget Blekinge i samarbete med länets kommuner inrättar en tjänst som skolhälsovårdsöverläkare.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 12 Dnr Framtidsgruppens rapport om 2003-projektet för tiden juni november 1999 Utvecklingssamordnare Bengt Lundahl har överlämnat Framtidsgruppens rapport nr 2. Paraplyprojektet Ronneby 2003 startades 1993 och har nu pågått drygt sex år. Denna rapport inriktas på perioden från senaste avrapporteringen i maj fram till när rapporten skrivs ( ). Den ska ses som en sammanfattning och gör inte anspråk på att vara fullständig. På och Kanal R finns mer information om projekt och verksamhet. Utvärdering lämnas under våren Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 13 Dnr Förslag till Brottsförebyggande handlingsprogram för Ronneby kommun Kommunstyrelsen beslutade under 169/1999 att sända ut förslaget till Brottsförebyggande program på remiss till politiska och ideella organisationer samt kommunens olika verksamheter. Efter inkomna remisser har viss bearbetning skett av programmet. Av programmets inledning framgår följande: Brott berör alla i samhället på ett eller annat sätt. Antingen att man själv, anhörig, bekant eller ens arbetsplats blivit utsatt för brott och dess verkningar. Det stora flertalet brott som drabbar enskilda människor begås i deras lokala miljö och brotten har också ofta sina rötter i denna miljö. Det är där som orsakerna till brottsligheten finns och det är där som gärningsmännen bor eller vistas. Effektiva åtgärder mot denna kriminalitet måste alltså först och främst grunda sig på lokala brottsförebyggande insatser. Samtidigt har andelen uppklarade brott minskat. Staten, som ytterst ansvarig för kampen mot kriminaliteten, har genom regeringen antagit ett nationellt brottsförebyggande program Allas vårt ansvar, vilket skall utgöra grunden för ett lokalt brottsförebyggande program där alla samhällssektorer medverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det lokala brottsförebyggande handlingsprogrammet skall ses som början på ett brett upplagt arbete för att skapa förutsättningar och förståelse för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Det är självklart att polisen har en central roll i detta arbete men ensam står sig polisen slätt och därför måste alla i samhället samverka för att nedbringa brottsligheten. det gäller enskilda, myndigheter, organisationer, företagare, föreningsrörelsen etc.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Det lokala handlingsprogrammet avses att utgöra en vägledning och strategi om hur man på bästa sätt skall nå brottsförebyggande effekter till gagn för alla i samhället. Programmet upptar punkterna: Organisationsplan för brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande målsättningar m m AU 13 Till programmet har också fogats följande bilagor Brott Problemorienterat polisarbete Brottsförebyggande teorier Situationell brottsprevention Social brottsprevention Det går att motverka brott Att tänka på vid olika brottstyper Adress- och telefonlista Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige antar förslaget till Brottsförebyggande program som ett inriktningsdokument för kommunens verksamhet. - Kommunledningsgruppen får i uppdrag att se till att en handlingsplan upprättas för genomförande av programmets intentioner.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 14 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets förslag - Svenska Kommunförbundet kurs, Införandefrågor vid elektronisk handel i Hässleholm överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 AU 15 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, 1999 års beredskapsuppföljning Länsstyrelsen, Förordnande som ombud enligt begravningslagen Länsstyrelsen, beslut, detaljplan för Ronneby 25:34, Svarven 2 och 3 m fl (Högskolan- Soft Center, etapp VI-X) Länsstyrelsen, cykelväg längs Vierydsvägen i Ronneby kommun Länsstyrelsen, beslut om regionalpolitiskt företagsstöd, AB Berg & Berg Parkett Länsstyrelsen, ansökan om förvärvstillstånd, Gunseryd 1:15, Bengt, Eva och Olof Dahlberg Länsstyrelsen, beslut om regionalpolitiskt företagsstöd, Karosseriverken I Urbanusson AB Länsstyrelsen, beslut om investeringsstöd, Aluminium & PVC Fasader i Kallinge AB Länsstyrelsen, Mål 2-program i Blekinge län under strukturfondsperioden Länsstyrelsen, samrådsyttrande, fördjupad översiktsplan för Droppemåla Risanäs Länsstyrelsen, Beslutsgruppen MÅL 2, beslut om strukturfondsmedel, Siti Syd AB Länsstyrelsen, Beslutsgruppen MÅL 2, beslut, avslag på ansökan om strukturfondsmedel, Ronneby kommun

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Svenska Kommunförbundets cirkulär nr 1999:105, 1999: , 1999: , 1999: , 2000:1 och 2000:3 Svenska Kommunförbundet, skrivelse, utrikesministern om Östersjösamarbetet AU 15 Blekinge Länstrafik, nya taxor fr o m 1 januari 2000 Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, Högskolan Karlskrona/Ronneby, internationell affärs- och produktionsutveckling inom besöksnäringen, 80 poäng Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, Högskolan Karlskrona/Ronneby, inriktning Vård och omsorg, 80 poäng Skogsvårdsstyrelsen, tillstånd till föryngringsavverkning av ädellövskog på fastigheterna Risatorp 3:63 och Svenstorp 2:2 Declaration of Helsinki, Mayors of the World for a Global Cities Dialogue on the Information Society Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämndens 51/1999, problem med måsar och duvor vår- och sommartid Förskole- och grundskolenämnden, 128/1999, fastställande av läsåret 2000/2001 Kommunfullmäktige i Sölvesborg, 130/1999, införande av ny avfallsmodell i Blekinge Kommunfullmäktige i Sölvesborg, 132/1999, ändrat huvudmannaskap för färdtjänsten Kommunförbundet Blekinge, styrelsen, 105/1999, Blekingestyrelsen

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.10 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Göran T Andersson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 2004-02-18 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Johnny Adolfsson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 22.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(6) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 15 50, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16)

Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16) Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.55 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Socialnämnden 1999-05-25

Socialnämnden 1999-05-25 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.30-11.55. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 13.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson Sammanträdesprotokoll 1(17) 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson (s) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson

Läs mer