HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning april 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning 2000. 28 april 2001"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg Årsredovisning april

2 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förvaltningsberättelse Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, eget telefonnät och datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås/säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och 1999 för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och beaktande av den ursprungliga arkitekturen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberg. Erik Friberg var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberg moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberg kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter: 60 lägenheter (total yta 2318 kvm) och två lokaler (143 kvm) med adresser Gibraltargatan 21A-E (Johanneberg 45:1), 48 lägenheter (total yta 2222 kvm) med adresser Eklandagatan 67A-D (Johanneberg 45:2), 48 lägenheter (total yta 2024 kvm) med adresser Lindströmsg. 3A-D (Johanneberg 44:5). För olika typer av lägenheter se not 1. Varje byggnad består av fyra våningar med en vind och längsgående terrass. Konstruktion av betong och med extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROTrenoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp, elkablar och allmän belysning, fönster, portdörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att bibehålla sopnedkasten för restavfall och installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt avfall. Huset Gibraltargatan byggs om för sortering med tvåkärlssystem år

3 Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering utökades och omasfalterades de 25 parkeringsplatserna till 28 st. År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internetabonnemang och abonnera på fast telefonabonnemang från Tele1 som ett alternativ till Telias telefonabonnemang. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Folksam Försäkringsbolag. Viktiga händelser under året eller efter dess slut För att få biologiska kärl inomhus i varje ända av huset Gibraltargatan med liknande nedkast i entrén som husen Eklanda-/Lindströmsgatan påbörjades ombyggnationen av nedfartsrampen till norra källaringången i mars månad Syftet är att använda de gamla vanliga sopnedkasten för restavfall och i varje ända på huset, entréer Gibraltargatan 21A och E, bygga nedkast för biologiskt avfall. Staket vid nedfartsramperna, norra gavlarna, för alla tre husen tillverkas och sätts upp. Månadsavgiftsaviseringen har utförts av styrelsen och ett inhyrt företag Conec under åren Från och med 1 januari 2001 sköter HSB Göteborg allt rörande månadsavgiftsaviseringen såsom utskick, registrering och påminnelser. Föreningens hemsida omarbetades och utökades för att ge utomstående som föreningsmedlemmar kortsiktig och långsiktig information. Mottagning för markbunden digital-tv installerades i september 2000 och antennanläggningens förstärkare byttes samt TV1, 2 och 4 antenn flyttades för bättre mottagning. Projektet med start år 1998 för styrning av värme, ventilation, vattenmätning, tvättstugor och trappljus via en industridator är i slutfasen och återstående är installation av program i PCdator för loggning och enklare hantering av styrsystemet. Styrningen från år 1998 har utökats och givare har flyttats från ventilationskanal till översta lägenheterna på gavlarna. Slutförandet fick invänta att installationen av signalnätet fullbordades i april år Efter en provtid (mars-oktober) med Samhall fastighetsservice tecknades ettårsavtal med HSB Göteborg för fastighetsservice under år Föreningen upphör därmed med egen tillsvidareanställd fastighetsskötare. 3

4 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Underhåll, reparationer och investeringar Under året har följande periodiskt/planerat underhåll genomförts (se not 16): Lagstadgat krav på rengöring/sotning av spiskåpor och ventilationskanaler. Nyläggning av dränering huset Lindströmsgatan. Omasfaltering parkeringsplatser (år 1999) och uppmärkning linjer (år 2000). Föreningens stadgebundna del för renovering av badrum i lägenheter. Årlig avsättning till yttre fond görs via en underhållsplan för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. Vidare ingår inte i underhållsplanen större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem. För dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms möjlighet finnas för föreningen att ta upp nya lån. Under år 2000 gjordes investeringar och påbörjade investeringar år 2001 är: Mottagning för markbunden digital-tv installerades i september 2000 och utbyte av antennanläggningens förstärkare. Påbörjad investering i mars 2001; ombyggnation av huset Gibraltargatan för möjlighet till tvåkärlssystem för hushållssopor för omkring kr. Påbörjad investering i april 2001; installation och inköp av en extra större torktumlare till varje tvättstuga (3 st) och utbyte av två äldre tvättmaskiner, iordningställande av ventilation, el och rördragning för extra torktumlare och befintlig torktumlare, totalt omkring kr. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 maj I stämman deltog 24 medlemmar. Antalet överlåtelser av medlemskap i föreningen under året var 27 st och två överlåtelser av nyttjanderätten. Se not 2 för antal överlåtelser åren 1986 till och med år Överlåtelsepriserna steg under år 2000, i skrivande stund ca kr för en tvårumslägenhet. Genomsnittpriset är kr och genomsnittsytan som överlåts är 43 kvadratmeter. Föreningen hade vid årets slut 158 medlemmar och 156 lägenheter, därtill kommer HSB Göteborg. Andrahandsupplåtelserna är omkring st per år. Lägenhet Utträdande medlem Inträdande medlem 1 Clas Kron överlåter halva nyttjanderätten Befintlig medlem Per Kron övertar halva nyttjanderätten 4 Märta Svensson Mauritz Jensen 11 Pernilla Andersson Sanna Svenson-Händén 20 Martin Åkesson överlåter nyttjanderätten Jonas Sjöquist 22 Charlotta Löfberg Befintlig medlem Martin Åkesson övertar nyttjanderätten 29 Maria Wembling Hanna Helgegren 36 Lise-Lott Schreiber Kent Abbås 4

5 Lägenhet Utträdande medlem Inträdande medlem 52 Per Alvers Maria Geterud 59 Dödsbo Carl Klason Lars-Gunnar Klason & Johan Klason 62 Nina Lundh Joakim Jonsson 69 Johanna Hansson Henrik Johansson 72 Ulf Månsson & Ewa Westerdahl David Carlén 78 Eva Nordborg överlåter halva nyttjanderätten 79 Anna Dornerus Jessica Dornerus 79 Jessica Dornerus Carl-Magnus Lewerth 84 Mikael Nilsén Mattias Marklund 89 Mikael Knutsson Kjell Kalén 104 Anna Jeansson Lars Svensson 114 Camilla Andersson Johan Stjernberg 115 Anna Svensby Anders Grönlund 119 Andreas Magnusson Andrew Macrae 123 Marie Stjernlöf Tobias Tång 131 Anders Holttinen Anton Falklind 137 Björn Öhman Johan Carlsson 140 Mikia Blomberg John Skantze 148 Dödsbo Gustav Åberg Robert Lindqvist 155 Carl-Henrik Andersson Jan-Robert Jansson Befintlig medlem Magnus Lindau övertar halva nyttjanderätten Förtroendevalda fram till 18 maj 2000 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Carsten Jensen Sekreterare Charlott Jonsson Ekonomiansvarig Pär Ivarsson Ledamot Louise Amunder HSB representant Kent-Olof Stigh Suppleanter Håkan Wignell Robert Rundqvist Anders Bergström, Carsten Jensen, Louise Amunder, Pär Ivarsson och Charlott Jonsson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman 18 maj Revisorer, utsedda av föreningsstämman, har varit Björn Öhman med Jan-Olov Lantto som suppleant. HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå har förordnat BoRevision Revisionsbyrå med Magnus Lidén som revisor. Valberedningen bestod av Lena Hedenström (sammankallande), Per Alvers, Mikia Blomberg och Bo Eklund. Mikia Blomberg flyttade från föreningen vintern Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. 5

6 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förtroendevalda från den 18 maj 2000 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Carsten Jensen Sekreterare Louise Amunder Ekonomiansvarig Pär Ivarsson Ledamot Håkan Wignell Ledamot Lena Hedenström HSB representant Kent-Olof Stigh Suppleant Kjell Kalén Suppleant Fredrik Svensson Suppleant Gunnar Kempe Suppleant Jessica Ljung Kjell Kalén och Jessica Ljung har sedan september 2000 haft förhinder att delta i styrelsearbetet. Anders Bergström, Carsten Jensen, Louise Amunder, Pär Ivarsson, Håkan Wignell och Lena Hedenström har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman 7 maj Revisorer, utsedda av föreningsstämman, har varit Björn Öhman med Jan-Olov Lantto som suppleant. HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå har förordnat BoRevision Revisionsbyrå med Magnus Lidén som revisor. Valberedningen består av Roeland Costenoble (sammankallande), Åsa Bergman och Herdis Nyberg. Herdis Nyberg avsade sig uppdraget vintern Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. I tur att avgå är ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år Pär Ivarsson och Louise Amunder samt ordinarie ledamot med en mandatperiod om ett år Lena Hedenström. Vidare suppleanter med en mandatperiod om ett år Kjell Kalén, Fredrik Svensson, Gunnar Kempe och Jessica Ljung. Ordinarie ledamöter med återstående ett år är Anders Bergström, Carsten Jensen och Håkan Wignell. Styrelsen har under året hållit 10 styrelsemöten och sju arbetsmöten samt två möten tillsammans med grannföreningen HSB:s Brf Johanneberg Bokningen av Gillestugan sköts av Andreas Gyllensten. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. 6

7 Verksamhetsplan 2001 Styrelsen organiserar administrationen kontinuerligt med syftet att underlätta styrelsearbetet och öka kvalitén i hanteringen av föreningens ekonomi och administration. Med denna inriktningen överlät styrelsen år 1998 hanteringen av överlåtelser av medlemskap i föreningen och pantsättningsnotering till HSB Göteborg. I januari 2001 övertog HSB Göteborg administreringen av månadsavgifterna med avisering, registrering och påminnelsehantering. Denna hantering utvärderas under år I januari år 2001 togs i drift värmestyrning för samtliga lägenheter efter temperaturinformation från de sex översta gavellägenheterna (de är svalast). Detta skall ligga till grund för en ombalansering av värmesystemet då det har upptäckts att södra gaveln i huset Gibraltargatan har en lägre inomhustemperatur. Ventilationen styrs sedan januari 2001 efter medlemmarnas gemensamma behov. Spjället i spiskåpan styrs av ett tidur som ger kontakt i öppet läge och via signalnätet varvar upp fläkten till full fart för den tid spjället är öppet. 24 lägenheter styr en fläkt, två fläktar per hus. Denna styrningen utvärderas under år Hus 1, Gibraltargatan, byggs om för sortering genom att bygga om entré 21 A och E. Ytterligare en uppställningsplats för cyklar byggs i samband med ombyggnad av nedfartsramp vid källaringång. Nya staket vid ramperna på norra gavlarna görs efter förslag från Meter arkitektur. Utökning och viss ombyggnation av tvättstugorna sker våren 2001 med installation av en extra torktumlare i varje tvättstuga och utbyte av äldre tvättmaskiner i husen Eklandagatan och Lindströmsgatan. Ventilationen förbättras för att nå lagstiftade krav för ventilation (OVK) i tvättstugor och torkrum samt för att säkra driften av torktumlare genom att dessa får egna utlopp för frånluften. Funderingar finns om att lägga klinkergolv i torkrummen för att lufta husgrunden och förhindra mögelangrepp. Ett förslag finns för cykelhus och cykelställ mellan hus 1 och 2. Förslagen är under utredning. En TV-kamerainspektion skedde i december 2000 av huvudavloppet under källargolvet i husen Gibraltargatan och Lindströmsgatan. Dålig lukt förekommer i en av Pizzerians toaletter och i delar av källaren i huset Lindströmsgatan. En konsult skall engageras för att vidare utreda vad det kan beror på och om så behövs, hur en reparation skall ske. Pizzerian överväger att bygga om kök och servering/bar inredning i samband med att eventuell reparation sker av avloppsrör under golv i pizzerian. Utredning pågår om föreningen skall betala del av reparationen eller del i omändring av inredning för att utföra reparationen. Elcentralen inne i köket uppfyller inte kraven för en sådan central i ett restaurangkök och elcentralen kommer att byggas om enligt gällande norm. 7

8 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor Sedan år 1998 har styrelserna haft en inriktning mot att styrelsearbetet mer och mer skall innehålla att hålla styrelse-/arbetsmöten samt expeditioner. Sysslor som förr med mer eller mindre framgång utfördes inom styrelsen läggs ut på entreprenad. Dessa sysslor som t.ex. överlåtelser, pantsättning och månadsavgiftsavisering ökar, desto fler överlåtelser som sker i föreningen. Överlåtelserna har varit och är omkring ett per år, ca procent av lägenheterna, se not 2. Till detta kommer andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning kan ge ändringar för Internetkopplingar, parkeringsplatser, cykelplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt tar tid i anspråk, t.ex. data-/tele-/signalnät, lagerbyggnad för pizzerian, ombyggnad för sortering, utökning av parkeringsplatser, dräneringsarbeten, värme- /ventilationsstyrning samt lås-/säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt skett som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning samt fönstermålning. Med hänsyn till detta köps allt fler tjänster som ekonomisk administration, månadsavgiftsavisering och fastighetsservice. De köpta tjänsterna håller en högre kvalitet jämfört med att de utförs inom styrelsen. Styrelsen kan koncentrera sig på att hålla styrelsemöten och hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Lånepolitiken är att ha hälften av lånen rörliga och den andra hälften bunden. Bindningstiderna väljs så att de bundna lånen inte upphör samtidigt. Underhållet i föreningen skall ske med egna insamlade medel via underhållsplan och yttre underhållsfond. Vissa undantag görs för större underhållsrenoveringar som byta av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkabelage. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som varje medlem kan relatera till, t.ex. TV-kanalsutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Skillnaden att ta emot egna färre kanaler än Telia/ComHems kabel-tv utbud rör sig om en inbesparing omkring kr per år, ca procent av månadsavgiften. Samma filosofi används när tvättavgifter tas ut med 5 kr per 60 min maskintvätt, totalt ger detta ca kr i intäkt och bättre fyllda maskiner, fler lediga maskiner och att den som orsakar kostnaden vid körning av en maskin, betalar en del av den kostnaden (ca kr i kostnad och 5 kr betalas). Storleken på månadsavgiften beror till en stor del av ränteutveckling, kostnadsutveckling av fjärrvärme och fastighetsskatt. Resterande kostnader är mindre osäkra. 8

9 Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgiften sänktes med två procent den 1 januari Månadsavgifterna sänktes ännu en gång 1 januari år 2000 med sex procent. Månadsavgifterna under år 2001 beräknas att förbli oförändrade. Beroende på ränteutveckling, fastighetsskatt och utvärdering av de nya tjänster som köps under år 2001; administrering av månadsavgiftsavisering samt fastighetsservice, kan månadsavgiften för år 2002 komma att höjas med 2-3 procent. Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är i intervallet kr för år 2000 och år Se not 1 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av en månadsavgiftskostnad per kvadratmeter och år. Använd andelstalet för er lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt, för att beräkna årskostnaden eller årsintäkten för er lägenhet. I not 3 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar. Föreningen har för år 2000 betalat fastighetsskatt med 1,2 procent för bostäder med taxeringsvärde kr och 1,0 procent för lokaler med taxeringsvärde kr, se not 11. Föreningens likvida medel har under år 2000 varit placerade på räntebärande konto med en avkastning om kronor. De likvida medlen uppgick till kronor vid årsskiftet. Kortfristiga fordringar om kr innehåller en skattefordran om kr för fastighetsskatt och övriga kortfristiga fordringar som till större delen består av arbetskraftskostnadsreduktion för åren 1998 och 1999, se not 13. Likviditeten ökar snabbt de kommande åren allt eftersom fonden för yttre underhåll byggs upp. Riksdagen har beslutat att dra in det långsiktiga RBF-stöd som föreningen erhöll år 1994 för renovering av torkrum, fönstermålning, trapphusmålning och balkongrenovering. Föreningen förlorar därmed en fordran/bidrag om kr, se balansräkning samt not 16. Föreningens lånebild Ett lån om 2,25 miljoner kronor har rörlig ränta om f.n. 4,40 procent, långivare SE Banken. Ett lån om 2,25 miljoner kronor har rörlig ränta om f.n. 4,40 procent, långivare SE Banken. Ett lån om 4,37 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n. 4,40 procent, långivare SE Banken. Omläggning av lån med fast ränta 5,43 procent, skuld 4,43 miljoner kr och löptid 3 år t.o.m. mars 2001, långivare Trygg Banken numera uppköpt av SE Banken. Ny långivare SBAB med belopp 5,63 miljoner kronor till en ränta om 4,68 procent bunden i tre år t.o.m. 2 april Ett lån med fast ränta 5,63 procent, skuld 5,6 miljoner kr och löptid 5 år t.o.m. 31 mars 2003, långivare Trygg Banken numera uppköpt av SE Banken. Under år 2000 har en amortering skett med kr. Vid en omläggning av lån 2 april 2001 ökades totala lånestocken till kr. Lån om 11,1 miljoner kronor förtidsinlöstes den 18 december 1997 och nytt lån om 13,25 miljoner kronor upptogs med rörlig ränta. Våren 1998 valde styrelsen med tanke på höstens riksdagsval och dess utgång samt EMU-starten den 1 januari 1999 att binda ca 10 miljoner kronor. I resultaträkningen redovisas den periodiserade förtidsinlösenkostnaden för året under rubriken periodisering förutbetalda räntekostnader år 1997, se även not 10. 9

10 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Några historiska översikter och diagram för året som gick Årsavgifter Finansiellakost. Driftskost. Underhållskost. Avskrivningar Figur 1 Årsavgifter och kostnader för åren (ingen korrigering för inflation) I figur 1 visas årsavgifter och kostnader i föreningen för tiden och beloppen är inte korrigerade för inflation. Finansiella kostnader är räntenettot, dvs. räntekostnader med avdrag för räntebidrag (åren ) och med tillägg för andra större finanskostnader, framförallt periodiseringen av förtidsinlösenkostnaden, se not 10, vilket i sig är långivarens krav om ränteersättning (åren ). Driftskost. är driftskostnader inkl. fastighetsskatt, innehåller t.ex. löner, el-, vatten- och värmekostnader. Underhållskost. är underhållskostnad med mestadels avsättning till fond för yttre underhåll. Avskrivningar består av både avskrivning byggnad samt maskiner och inventarier. Efter många år med ökningar av årsavgifterna har det äntligen de senaste två åren skett minskningar efter idogt arbete från styrelsen med att sänka kostnader, t.ex.: förtidsinlösen av lån, vilket gav lägre finansiella kostnader, reducering och bättre styrning av trappstädning och fastighetsskötarkostnader, vattensparprojekt och noggrannare värmestyrning (slutförs år 2001), lägre taxor vid sortering av hushållsavfall jämfört med taxan för osorterat hushållsavfall, egen billigare mottagning av TV-kanaler och nyttjande av tillfälliga skattesänkningar vid byggnadsinvesteringar och underhåll (RBF-stöd, arbetskraftskostnadsreduktion) ger en lägre investeringskostnad och därmed lägre avskrivning respektive framtida avsättningar till fonden för yttre underhåll. I figur 1 märks att underhållskostnaden knappt fanns under perioden , vilket berodde på att det inte skedde någon avsättning till fonden för yttre underhåll. Ändringen beror på att styrelsens politik och kunskap ändrats till att idag innehålla en underhållsplan med planerat underhåll under 50 år och därmed en årlig avsättning som en kostnad under posten underhållskostnad till fonden för yttre underhåll. Se not 8 och

11 Driftskostnaden ökar åren och verkar plana ut med mindre ökningar de sista åren. År 1993 beslutade riksdagen att momsbelägga (25 %) fjärrvärme, el, vatten, sophantering, trappstädning och fastighetsskötsel. Förbrukningsökningen av vatten har minskats genom att samtliga kranar och duschar i föreningen har påmonterats en reduceringseffekt år Till detta kommer det ökande kostnader för administration rörande ekonomi, månadsavgiftsavisering och styrelse/revisorarvode. Fastighetsskatt rår varken styrelse eller medlemmar över och den har ökat väsentligt, dels beroende på att den ROT-renovering som skedde år var så omfattande att föreningen slapp att betala full fastighetsskatt under några år, dels att taxeringsvärdet för fastigheterna har ökat. Sedan år 1996 betalas full fastighetsskatt. vatten 7% el 6% övrigt 1% löner-arvoden 20% adm. förvaltning 5% försäkring 1% fjärrvärme 33% HSB medlemskap 4% TV-kanaler 1% fast.skötsel 12% snöskott 1% trappstäd. 5% sopor 4% Figur 2 Fördelning av driftskostnader exkl. inköp och Internet till medlemmar I not 4 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar; driftskostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt, avskrivningar och räntekostnader. Ur föreningens kostnadsmassa har vi valt ut underhållskostnader då dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. I figur 2 ovan är driftskostnader exkl. kostnaderna inköp och Internet till medlemmar då dessa matchas ut av intäkten försäljning till medlemmar. Löner och arvoden omfattar löner till fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse och revisorer inkl. arbetsgivaravgifter. Fastighetsskötsel innehåller materialkostnad maskiner/inventarier, fastighetsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, förbrukningsmaterial/-inventarier. Adm. förvaltning är kontorsmaterial, telefon-/porto-/datorkostnader, administrationsarvode och diverse förvaltningskostnader. Förslag till vinstdisposition Styrelsen ser att föreningen har goda framtidsutsikter och tackar för förtroendet för räkenskapsåret 2000 med förhoppning om än bättre år 2001 för föreningen med förslaget: att årets resultat om kronor avsätts till dispositionsfonden. 11

12 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader fastighetslån Periodisering förutbetalda räntekostnader ÅRETS RESULTAT

13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek. fören Långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Fond för yttre underhåll Långfristiga skulder Inteckningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån Ansvarsförbindelser Garantisumma, arbetsgivareorg. Fastigo/KAB

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med 2000 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen. Denna har för föreningen främst inneburit förändringar i uppställningen av resultat- och balansräkningen. Jämförelseårets resultat- och balansräkning har också anpassats enligt de nya reglerna. Fastigheter Årets avskrivning på fastigheter är kronor. Avskrivningarna har baserats på HSB:s 75-åriga avskrivningsplan. Föreningen tillämpar en anpassning av ackumulerade avskrivningar till en ny avskrivningsplan. Den gamla raka avskrivningsplanen (linjär) är mycket diffus och följer årliga amorteringar för föreningens lån. Problem uppstår vid extra återbetalning av lån och att teknisk livslängd för ROT-renoveringen skiljer sig allt för mycket från den gamla planens avskrivningstid. Den nya avskrivningsplanen löper över 75 år med start i ROTrenoveringen 1984 och vi befinner oss 15 år in i planen. Den är progressiv de första 34 åren och linjär de resterande åren. En jämförelse mellan ackumulerade avskrivningar och den nya planens ackumulerade avskrivningar t.o.m. år 15 ger att ackumulerade avskrivningar är större än den nya planens ackumulerade avskrivningar. Därför sker en infasning med hänsyn till den nya avskrivningsplanen under 20 år med start år Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs enligt plan på 3-10 år. Fordringar Fordringar har upptagit till de belopp varmed de beräknas inflyta Avsättningar Avsättningar till fond för yttre underhåll av föreningens fastigheter, görs enligt föreningens underhållsplan. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not. Not 1 Olika typer av 1-2 rumslägenheter i föreningens byggnader 20 st 25 kvm enrummare med kokvrå, andelstal 0,003996, månadsavg kr. 28 st st 36 kvm enrummare med kök, andelstal 0,005598, månadsavg kr. 4 st 43,5 kvm tvårummare med kokvrå, andelstal 0,006408, månadsavg kr. 20 st 45 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,006789, månadsavg kr. 8 st 45 kvm tvårummare med kök, balkong, andelstal 0,007049, månadsavg kr. 44 st 45,5 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,006853, månadsavg kr. 7 st 45,5 kvm tvårummare, kök, balkong, andelstal 0,007113, månadsavg kr. 1 st 45,5 kvm tvårummare, kök, fransk balkong, andelstal 0,006963, månadsavg kr. 3 st 47 kvm tvårummare med kök, balkong, andelstal 0,007306, månadsavg kr. 1 st 47 kvm tvårummare med kök, fransk balkong, andelstal 0,007156, månadsavg kr. 4 st 49 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007303, månadsavg kr. 8 st 52 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007688, månadsavg kr. 8 st 52,5 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007753, månadsavg kr. 1 st 54 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007945, månadsavg kr. 3 st 54 kvm tvårummare med kök, balkong, andelstal 0,00818, månadsavg kr. 15

16 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Not 2 Antal överlåtelser per år för åren 1986 till och med år 2000 Not 3 Jämförelse med andra HSB bostadsrättsföreningar Jämförelse med andra HSB bostadsrättsföreningar är mycket ungefärlig då varje förening är unik med hänsyn till byggnadernas byggnadssätt, allmänna ytor (ex. avsaknad av vind då vinden är inredd vind med vindslägenheter), andra installationer som t.ex. datanät, terrasser, ventilation, uteplatser, grönytor, sopsorteringssystem, mm. Totala kostnaderna i föreningen fördelas på lägenhetsyta, vilket ökar kostnaden per kvadratmeter lägenhetsyta då intäkter för uthyrning av lokaler och parkeringsplatser samt tvättavgifter inte medräknas. Föreningarna är olika och de som har valts ut nedan har ROT-renoverats under , de har ungefärligen samma byggår som vår förening ( ) och är belägna i centrala Göteborg (med tanke på taxeringsvärde och fastighetsskatt, gäller ej Nordgården). I dagsläget år 2001 har Brf Johanneberg 1936 en kostnad per år och kvadratmeter om 658 kr. Om intäkterna för lokaler, parkeringsplatser, cykelplatser, tvättavgifter, Internet-försäljning till medlemmar, anslutningsavgifter Internet/telefoni och internförsäljning Brf 1937 tillåts reducera kostnadera blir kostnaden per år och kvadratmeter lägenhetsyta 576 kr för Brf 1936 I dagsläget år 2001 har Brf Johanneberg 1937 en kostnad per år och kvadratmeter om 589 kr. Jämförelsen nedan gäller för år Antal Inflyttning Ombygg. Lägenhets- Kostnad per år Ursprunglig lägenhet år år yta i m 2 & m 2 läg. yta produktionskost m 2 läg. yta Brf Brf Ottnaren Lilla Le Bjurslätt Nordgården

17 Not 4 Föreningens olika kostnadsgrupper år 2000 Not 5 Personal Antal anställda under året med olika anställningsformer; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 6 6 Arbetad tid som en andel av årsarbetstiden för en heltidsanställd uttryckt i procent. 82% 68% Löner och ersättningar uppgår till Arvoden förtroendevalda; styrelse och revisor Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Not 6 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror lokaler Hyror cykeluppställningsplatser Hyror biluppställningsplatser Tvättavgifter Försäljning till medlemmar Internetavgifter Internetanslutningsavgifter Telefonanslutningsavgifter Gemensamt inköp HSB Brf Johanneberg 1937, internförsäljning Övrigt

18 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Not 7 Driftskostnader Löner Arvoden förtroendevalda Arbetsgivareavgifter Diverse personalkostnader Revisionsarvoden Materialkostnad; maskiner och inventarier Sakförsäkringspremie Renhållning Fjärrvärme El Vatten Föreningsavgifter; medlemskap i HSB Fastighetsskötsel Materialkostnad intern fastighetsskötsel Inköp till medlemmar Kabel TV kostnader Internetkostnader Kontorsmaterial Trappstädning Fönsterputsning Snöskottning Förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Telefonkostnader Portokostnader Datorkostnader Administrationsarvode Föreningsstämma Tryckning av årsredovisning Fastigo service och årsavgfit Hemsidan Övrigt Not 8 Underhållskostnader Mark, löpande Byggnader, löpande Byggnader, periodiskt enligt plan Ianspråkstagande fonden för yttre underhåll Avsättning till fond för yttre underhåll Not 9 Avskrivningar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer

19 Not 10 Grund för beslut av förtidsinlösen av lån och periodisering av förutbetalda räntekostnader Räntekostnad 12,34 % per år för 11,1 Mkr 180 kkr 2012 kkr 1320 kkr totalt 3,5 Mkr Räntekostnad uppskattad ränta 4,87 % per år i genomsnitt för 13,25 Mkr 85 kkr 881 kkr 782 kkr totalt 3,2 mkr Vinst 3,5-3,2 Mkr = 0,3 Mkr Utbetalning 1,472 Mkr i förtidinlösenkostnad, periodiseringsöversikt 2,1 år. År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 dec. månad Not 11 Byggnader Ursprungligt anskaffningsvärde Investeringar i ombyggnad Årets investeringar i ombyggnad Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnad Mark Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Fordran skattemyndigheten avdrag arbetskrafskostnader RBF-stöd Hyresfordringar Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Folksam försäkring SPA Försäljning till medlemmar Ränteskillnadsersättning Tvättavg sep - dec

20 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Not 15 Eget kapital Insatser Dispositions- Årets resultat fond Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 16 Fond för yttre underhåll Värde vid räkenskapsårets ingång Enligt vinstdisposition beslutad på föreningsstämma Avsättning 2000 och Ianspråktagande för: Underhåll p-platser Sotning Övrigt Dräneringsarbete Vattenskador Avgår: Arbetskostnadsavdrag RBF-stödet har upphört Utgående värde Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Arvoden förtroendevalda Arvoden förtro.valda soc Rev.arvode Internetkostnader jan.-juli Internetkostnader sep.-dec Förutbetalda månadsavgifter Upplupna räntekostnader Upplupna arbetsgivareavgifter Övrigt

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg ÅRSREDOVISNING 2001 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 2013 information

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g JOHANNEBERG 1936 i G ö t e b o r g Takterrassen, norrut, Gibraltarg. 21E, ny imkanalsfläkt rst Eklandagatan 67A, vy norrut, april 2013 Trädgård Gibraltargatan-Eklandagatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer