ÄnsREDovrsNrNG. rön. B O S T.q.N SRI T T S TÖRENINGE N STEI\UNGE SLT]PEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄnsREDovrsNrNG. rön. B O S T.q.N SRI T T S TÖRENINGE N STEI\UNGE SLT]PEN"

Transkript

1 ÄnsREDovrsNrNG rön B O S T.q.N SRI T T S TÖRENINGE N STEI\UNGE SLT]PEN 2121

2 KALLELSE TILL FöRENINGSSTÄUIMA TID: Måndagen den 29 oktober 21 Kl. 18. PLATS: Föreningens lokal DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman 4. Val av tuå justeringspersoner 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning 7. Föredragning av revisorernas berättelse 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 1. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen 11. Fråga om arvoden 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av revisor och suppleant 14. Val av valberedning 15. lnlämnade motioner 16. Övrigt att beredas av den nya styrelsen 17. Avslutning Utdrag ur föreningens stadgar $ 1B: "Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen minst en vecka före stämman." PROTOKOLLET från föreningsstämman kommer om möjligt att finnas tillgängligt i föreningslokalen två veckor efter föreningsstämmans avslutning. BOSTADSRÄTTS FöREN I N G EN STENUNGE SLUPEN STYRELSEN

3 Bostadsrättsföreningen StenungeSLUPEN,Stenungsund. Org.nr ARSREDoVISN I NG FÖR VERKSAM H ETSARET 2OOO-7-O FÖRVALTN I N GSB ERÄTTC ISE Styrelsen för Brf StenungeSLUPEN får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet. SryRELSE Ordinarie: Suppleant: Kjell Berggren Revisor: Dan-Axel Klötuerskjöld Ordförande Rune Pettersson V ordförande Sekreterare Helena Andersson Per-Ake Sköld Kassör t.o m 2143 Allan Rosenholm Kassör Göran Johansson, KPMG (Aukt. revisor) Suppleant: Nils Lind6n Styrelsen och revisorer väljs, enligt stadgarna, på ett år. SAMMANTnÄOgru Styrelsen har under året hållit 15 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 november 2. På stämmanvar 24 personer närvarande. FöRVALTNING Stenungsundshem AB har biträtt styrelsen med den ekonomiska och tekniska förvaltningen enligt avtal. Föreningen har ingen anställd personal MEDLEMSKAP Föreningen blev medlem i SBC(bostadsrättsorg.) den 15 december VERKSAMHETEN Det har under året visats ett starkt intresse för lägenheter islupen. Atta lagenheter har sålts. Det flnns för närvarande inga outhyrda lägenheter i fastigheten. Sjutton bostadsrätter ägs av Stenungsundshem som i sin tur hyr ut dessa. I en bostadsrätt, som kommunen äger, bedrivs dagverksamhet för äldre. Ny uteplats har iordningsställts och ska kompletteras med bord och bänk. Garagedörren är ljuddämpad. Enligt alla prognoser kommer bostadsrättsföreningens kostnader att stiga bl a tillföljd av minskade räntesubventioner. Fastigheten har besiktigats i samverkan med representant från Stenungsundshem. Diverse plåt- och målningsarbeten måste utföras, till viss del garantiarbeten. g. /

4 FASTIGHETEN Fastighetens taxeringsvärde är kr :-, varav byggnadsvärdet uppgår till kr :-. (Beslut om omräkning 21) Fastighetens beteckning är Stenung2:237 och består av följande bostäder: lrok 1 2 rok 36 3 rok 15 4rok 4 Srok 2 Summa 58 lgh 4183,1 m2 Till varje lägenhet finns garageplats och förråd i källarplan. Färdigställningsår IANT- Fastig heten är fullvärd esförsäkrad hos Länsförsäkri ngar i Göteborgs och Bohus län. SPECIFIKATION Ränte- Skuld Lånet bundet Långivare sats % till SBAB 5, FöreningsSparbanken 5, Stenungsunds kommun 4,3 3 5 Rörlig 3 mån (nästa års amortering=149 OOO, UNDERHALL Föreningens fond för fastighetsunderhåll uppgick vid årets början till Arets avsättning Disponerat under året Behållning Medel från fond för fastighetsunderhåll har under verksamhetsåret bl a använts för: rep. pumpar, tillsyn och rep. av tvättstugeutrustning, rensning av avlopp, rep. värmesystem, hissar, installation av belysning i källarförråd, rep. pga balkongläckage, förnyelse av kullarna på gården, rep. garageport, justering dörrar mm. ARSnVC fffr Månadsavgifterna har inte åndrats sedan den 1 oktober Arsavgifterna är i genomsnitt kr 932:- per kvm och år. EKONOMISK Resultatet av föreningens verksamhet under året och den STALLNING OCH ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av RESULTAT efterföljande resultat- och balansräkning. - - f

5 RESULTATRÄTruIruC Verksamhetsåret lntäkter Arsavgifter bostäder Övriga intäkter S:a nettoomsättning Not 1 2t / Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 5 6 I d

6 BALANSRÄKNING TILLGANGAR NOt /2 Anläggnin gstil lgångar Byggnader och mark 7 lnsats SBC S:a anläggningstillgångar O Omsättningstillgångar Hyresfordringar Avräkn ing skatter(s kattekontot) Fordran fastighetsskatt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel S:a omsäftningstillgångar I SUMMA TILLGÄNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital lnbetalda insatser Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat S:a eget kapital Avsättningar Fond för fastighetsunderhåll 1 S:a avsättningar Långfristiga skulder Lån, Stenungsunds kommun Statliga lån, SBAB Bottenlån, FöreningsSparbanken S:a långfristiga skulder s Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplupna räntor Övr.kortfristiga skulder S:a kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Kommunal borgen Ansvarsförbindelser lnga

7 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt följande: - fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta - periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed Not 1 Ärsavgifter bostäder Arsavgifter bostäder Avgiftsbortfall, outhyrt, avgiftsnedsättn. S:a årsavgifter bostäder / Not 2 Driftkostnader Förbrukningsmateriel Sotning/imkanaler Bevakning Fastighetsel Fjärrvärme Vattenförbrukning Sophämtning Försäkringspremier Kabel-W avgifter Arsavgift SBC Övriga kostnader Revisionsarvoden Förvaltningsarvoden S:a driftkostnader Not 3 Underhållskostnader Avsättning till föreningens reparationsfond S: a u nderhållskostnader Not 4 Avskrivningar Avskrivning, byggnader och markanläggn. (=amortering) S:a avskrivningar Not 5 Ränteintäkter Räntor på likvida medel och skattekontot S:a ränteintäkter Not 6 Räntekostnader Räntor på fastighetslån S:a räntekostnader I I Not 7 Byggnader och mark Produktionskostnad Avskrivning = amortering Värde mi nsknin g skyddsru msbid rag Bidrag konstnärlig utsmyckning S:a byggnader och mark

8 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag per Upplupen intäktsränta Postg.kontot per Länsförsäkringar, premie S:a förutbet. kostn. och uppl. intäkter Not 9 Likvida medel Kontantkassa Postgiro Bank S:a likvida medel 2t i Not 1 Avsättningar Fond för fastighetsunderhåll Arets avsättning Disponerat under året S:a avsättningar ib Not 11 Lån Stenungsunds kommun Lån Stenungsunds kommun. Rörlig ränta S:a lån Stenungsunds kommun Not 12 Statliga lån, SBAB Ursprungligt lånebelopp fullt räntebidrag reduc. räntebidrag Amortering Nästa års amortering S:a statliga lån Not 1 3 Boftenlån, FöreningsSparbanken Ursprungligt lånebelopp, fullt räntebidrag Reducerat räntebidrag Amortering Nästa års amortering S:a bottenlån Not 14 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Revisionsarvode Avräkning ST-hem S:a kortfristiga skulder Not 15 Upplupna räntor Stenungsunds Kommun SBAB FöreningsSparb S:a upplupna räntor

9 Not 16 Övriga kortfristiga skulder Upplupen sophämtningsavgift Upplupen va-kostnad Upplupen värmekostnad Upplupen elkostnad Upplupen bevakning Reparationskostnader Kursavgift, krawerksamhet Avg iftsbortfal l, förutbetalda avgifter Fastighetsskatt S:a övriga kortfristiga skulder Ärets resultat 2t / Den ekonomiska redogörelsen utvisar att verksamheten gett ett resultat på kr Balanserat resultat Arets resultat Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets överskott, kr , jämte tidigare balanserat underskott, kr , tillsammans ett underskott på kr , balanseras i ny räkning. sund21-o7'jl Rune Pettersson Rosenholm Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisningen har avgivits 21- la-f t

10 FINANSIERINGSANALYS TILLFÖRDA MEDEL Redovisat årsresultat Avskrivningar Avsatt till föreningens reparationsfond Från årets verksamhet internt tillförda medel Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder SUMMA TILLFORDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL I nvesteringar i mark,byggnader, maskiner och inventarier Uttag ur föreningens reparationsfond Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder SUMMA ANVÄNDA MEDEL FöRÄN DRING AV RÖRELSEKAPITAL SPEGIFIKATION AV RöRELSEKAPITAL- FÖRÄNDRING Ökning(+1/minskningC) av ko rtfristig a fo rd ri n ga r Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder Ökning(+1/minskning(-) av likvida medel SUMMA TöNÄruORtNG AV RöRELSEKAPITAL / SUMMA TOTALT RÖRELSEKAPITAL ( Rö re I se ka pital =O msättn i n g sti I I g minus kortfristiga skulder) ångar G- / ' '41 427

11 Bostadsrättsföre n i n gen StenungeSlupen FEMÄRSÖVENSITT lntäkter Hyresförluster Driftkostnader Fond för fastighetsunderhåll Underhållskostnader(avsättning) 174 Uttag från fonden (rep/underhåll) Fastighetsskatt Avskrivningar Ränteintäkter 8 1 Räntebidrag Räntekostnader Resultat Eget kapital Räntebärande lån Balansomslutning Soliditet " 11o/o Likviditet ** 157% Taxeringsvärde *** t /2 1998/ / / Q o% 114Ä % 112o/o % 14o/o % 176% * Eget kapitalibalansomslutning ** O msättni ngsti I lgån garikortfristiga sku lder *"" Efter omräkningstal FemåEöversikt TH

12 Revisionsberättelse Ti ll loreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Stenunge S lupen Org nr Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens forvaltning i Bostadsrättsftireningen Stenunge Slupen for räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingama och forvaltningen. Miff ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och lorvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomft)rt revisionen for att i rimlig grad forsäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i ftireningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot foreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen eller ftireningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av frreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen ftir {öreningen, behandlar forlusten enligt forslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg 21- lo-( I Göran J

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer