Bilagor 1. Förteckning över borgensåtaganden 2. Budgetavstämning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor 1. Förteckning över borgensåtaganden 2. Budgetavstämning"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 Inledning Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 1 Alvesta under fem år ett axplock... 3 Förvaltningsberättelse Allmänt om kommunen... 4 Verksamhet och ekonomi Kommunen... 5 De kommunägda företagen... 6 Framtiden... 7 Kommunens mål... 9 Ekonomisk analys, kommunen Personalekonomi, Lokala kändisar, akvarell av Margareta Widell Nämndsredovisning Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Teknisk förvaltning Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Övrig redovisning Miljöredovisning Redovisningsprinciper Resultaträkning Kassaflödesrapport Balansräkning Noter Begreppsförklaringar Organisation Revisionsberättelse Bilagor 1. Förteckning över borgensåtaganden 2. Budgetavstämning Bilder framsidan: Översvämning Alvesta tätort juli månad Isbjörn gjord av kommuninvånare Stationshuset Alvesta Alvesta yran Moheda, filminspelning tysk version av En danslärares återkomst Huseby

3 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET OMSTÄLLNING OCH UTVECKLING Kommunen fick 19,1 mkr i resultat Det är ett resultat jag inte är nöjd med. För att komma tillrätta med den negativa utvecklingen har kommunen tagit ett antal strategiska beslut under senare delen av förra året. Vi är nu mitt inne i ett omställningsarbete. Detta kommer successivt ge resultat. Vissa resultat syns redan i början av klarade kommunen att få ett litet plus men 2004 fortsatte omsorg-vård-skola att ha underskott samtidigt som skatteintäkterna blev betydligt mindre än beräknat. För att få ordning på ekonomin har en rad beslut tagits bland annat om anställningsstopp/-prövning, minskning av antal anställda och varsel av 69 personer, särskilt åtgärdspaket för socialnämnden. Besluten avser att minska kostnaderna i verksamheten under 2005 och bolag, AllboHus Fastighets AB, fick resultatet 4,8 mkr vilket är något bättre än planerat. I grunden har Alvesta kommun en bra situation med mycket goda kommunikationer och ett vitalt lokalt företagande. Sysselsättningen är hög och arbetslösheten är låg. Arbetslösheten är 3,0 procent av arbetskraften vid årsskiftet (rikssiffran var 5,0 %). Ytterligare ett kvitto på företagsklimatet är att kommunen i organisationens Svenskt Näringsliv s företagsbarometer gått från 120:e till 52:a plats i gynnsamt företagsklimat bland Sveriges kommuner. Dessutom har Alvesta kommun av organisationen Företagarna utsetts till Årets företagarkommun i Kronobergs län. Utnämningen presenterades under 2004 och grundar sig på en kartläggning av tillväxtkraften hos samtliga aktiebolag. Andra strategiska beslut som tagits under 2004 för en långsiktigt sund ekonomi och verksamhet är: beslut om snabbare nedläggning av Stenlyckeskolan än ursprunglig plan förändrad skolorganisation i norra kommundelen med bland annat om- och tillbyggnad av Mohedaskolan påbörjat diskussion om förändrad förskoleoch skolorganisation i södra kommundelen om- och tillbyggnad av före detta sjukhemmet Högåsen i Alvesta till ett mera tidsenligt boende för äldre. Antal platser/- boende minskas och ersätts med hemtjänst i ordinarie bostad Vår personal är A och O för en bra verksamhet. Olika satsningar sedan något år tillbaka på rehabilitering, friskvård med mera har börjat ge resultat. Sjukfrånvaron sjunker nu för andra året i rad. Om jag sätter på mig mina ägarglasögen kan jag se att samtliga kommunägda bolag har balans i sina ekonomier och redovisar överskott. Det är glädjande. Vårt största helägda Kommunstyrelsens ordförande Karin Vernersson För att utveckla vår bygd och satsa framåt krävs det samarbete från oss i kommunen, företag, organisationer och enskilda. Tillsammans kan vi göra en bra kommun ännu bättre! Karin Vernersson 1

4 ALVESTA UNDER FEM ÅR ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2004 är 31:00 då landsting och kommun räknas samman) 21:21 21:21 21:21 20:71 20:71 Ekonomiskt resultat, mkr -19,1 2,6 8,1-8,7 4,0 (= förändring av eget kapital) Nettokostnadernas andel av skatt och generella bidrag, procent 103,5 101,2 98,1 100,8 99,4 Likvida medel, mkr 54,5 56,1 54,3 54,2 44,0 Investeringar, mkr 23,6 35,6 27,2 20,6 51,4 Soliditet, inkl pensionsskuld före Soliditet, exkl pensionsskuld före Låneskuld, mkr 174,1 174,2 166,5 175,5 157,7 Pensionsskuld/avsättning, mkr 261,8 255,2 256,3 253,4 252,1 Skatteskuld för - -, mkr 63,5 61,9 62,2 61,5 60,9 Tillgångar och skulder - anläggningstillgångar, kr/inv omsättningstillgångar, kr/inv långfristiga skulder, kr/inv* kortfristiga skulder, kr/inv ALLBOHUS FASTIGHETS AB Ekonomiskt resultat, mkr 4,8 3,4 1,9 2,8 4,1 Soliditet 11,6 11,1 10,6 10,2 9,8 ALVESTA ELNÄT AB, KONCERNEN Ekonomiskt resultat, mkr 1,7 4,0 1,0 0,7 0,3 Soliditet 5,5 5,0 3,9 3,9 4,3 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB Ekonomiskt resultat, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Soliditet 7,0 7,6 8,3 12,3 13,0 *) Inklusive pensionsskuld/avsättning 2

5 ETT AXPLOCK UNDER 2004 HÄNDE T EX ATT... Skrotbilskampanjen tog hand om drygt 130 bilar. Skrivarcirkel för ungdomar med författarinnan Katarina von Bredow anordnades i samarbete med NBV. 85 procent av kommuninvånarna har nu möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet. Nästan hundra kommuner saknar idag yngre ledamöter i fullmäktige. I Alvesta har vi två ledamöter under 30 år varav den yngsta är 20 år. Kommunen bytte till bankgiro. En kurs i solvärme lockade 85 personer och en kurs i vedeldning 50. I Företagsbarometern (svenskt näringsliv) har kommunen gått från 120:e till 52:e plats i gynnsamt lokalt företagsklimat. Ny hemsida utformad med bland annat möjlighet till textförstoring. Sjukfrånvaron fortsatte att minska, vilket vi tillsammans med Växjö kommun är ensamma om bland länets kommuner. EN DAG I SEPTEMBER HÄNDE T EX ATT.. Hemtjänsten tog emot 750 larm från äldre/funktionshindrade luncher serverades till eleverna på kommunens grundskolor. 100 barn till asylsökande fick grundskoleundervisning. Huvudbiblioteket och bokbussen lånade ut 680 böcker/medier, varav nästan hälften till barn och ungdomar. 250 personer badade i Alvesta simhall. Två av dem köpte simglasögon och två köpte badshorts. En handduk blev kvarglömd. 100 serier spelades i bowlinghallen. Åtta bygg- eller miljöärenden registrerades. Kommunens åtta reningsverk tog hand om kbm avloppsvatten. 20 ton hushållssopor hämtades från 700 hushåll i kommun, vilket gav nästan 30 kg sopor per hushåll kopior togs av olika dokument och skrivelser. KÄNSLIGHETSANALYS Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. En del kontrolleras av kommunen, andra inte. Exempel på hur kommunens intäkter eller kostnader påverkas under ett år om några nyckelfaktorer ändras: MKR +/- 1 kr av kommunalskatten 25,1 1 % i löneförändring 5,5 100 kommuninvånare 3,6 1 % i prisförändring 3,6 10 heltidstjänster 3,4 1 % av kommunalekonomisk utjämning 1,5 1 % i avgiftsförändring 0,5 10 Mkr i lån 0,4 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT OM KOMMUNEN Järnvägens stora betydelse Folkmängden: invånare 2004 God utveckling på efterfrågan hos företagen Arbetslöshet: fortsatt låg nivå 3,0 % Kommunen är geografiskt långsmal som en miniatyr av Sverige - belägen i södra Småland väster om Växjö. Befolkningen på knappt invånare i olika åldrar och män-kvinnor liknar mycket ett riksgenomsnitt. Andelen invånare motsvarar 0,2 procent av riket. Kommunen består av gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter långt tillbaka i tiden. Genom järnvägens tillkomst växte de nuvarande tätorterna upp och drog till sig industrier och befolkning. Befolkning Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner som senare bildade Alvesta kommun tillsammans en folkmängd på invånare. Fram till talets mitt ökade befolkningen successivt och låg som mest på invånare vid årsskiftet Tillväxten bröts under 90-talets senare del, då invånarantalet minskade varje år. Vid årsskiftet uppgick antalet invånare i Alvesta kommun till , en minskning 2004 med 14 (år 2003: -51). Under den senaste tioårsperioden har befolkningen minskat med drygt 4 procent. Befolkningsutveckling Antal invånare resp år den 31 dec I jämförelse med riket har kommunen en högre andel barn och ungdomar i skolåldern, men något lägre andel i gruppen fem år och yngre. I gruppen år är befolkningsandelen under riksgenomsnittet. Efter avslutad grund- och gymnasieskola flyttar många ungdomar hemifrån för att studera vidare eller arbeta på annan 4 ort. Sedan mitten av 1990-talet och framåt har kommunens flyttningsnetto varit negativt varje år. Antalet yngre pensionärer (65-79 år) minskade något under 1990-talet, jämfört med talet. De äldre pensionärerna har successivt ökat i antal från 1975 och framåt, men sedan 1990-talet har ökningen avtagit. Prognoserna pekar på ett stabilt befolkningstal på nuvarande invånare fram till år Näringsliv Näringslivet i kommunen kännetecknas av många små och medelstora företag inom en mängd branscher, men framförallt tillverkningsindustri. Företagen är ofta familjeföretag (ledningen både äger och leder företaget) som arbetar långsiktigt och uthålligt. Läget mitt i Sydsverige med goda kommunikationer med järnväg, riksvägar och nära till flygplats ger flera fördelar. Under 2004 har företagen haft en mycket bra utveckling med mer och mer att göra. Eftersom prisutvecklingen är negativ har företagen i första hand effektiviserat produktionen vilket gjort att ytterligare personal inte anställts. I slutet av året kom dock signaler om att man behöver anställa för att klara den fortsatta utvecklingen. Alvesta kommun har haft en stor företagsnedläggning under I maj månad stängde Componenta AB, vilket bidrog till att 130 personer blev utan arbete. Arbetsmarknad Alvesta och Växjö har en gemensam arbetsmarknad. Det märks på pendlingsstatistiken. Cirka personer åker till Växjö och åker från Växjö till Alvesta. Avståndet mellan Alvesta-Växjö är bara 18 km och inom arbetsmarknadsregionen finns cirka arbetsplatser. Alvesta kommun har av tradition en låg arbetslöshet. Antalet öppet arbetslösa vid 2004 års utgång uppgick till 3,0 procent av arbetskraften (2,9 % 2003). Detta kan jämföras med rikssnittet 5,4 procent (5,0 % 2003).

7 Koncernen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SAMMANFATTNING Alvesta kommun och de kommunägda bolagen, kommunkoncernen visar i år ett negativt resultat. Av den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen framgår att årets sammanvägda resultat för kommunen och de ägda bolagen är 11,8 mkr (+9,6 mkr 2003). Utfallet för kommunen är negativt med 19,1 mkr (+2,6 mkr). Bostadsbolaget AllboHus AB redovisar ett plusresultat med 4,8 mkr (+3,4 mkr). Alvesta Elnät AB visar ett negativt resultat med 0,1 mkr (+1,8 mkr) och Alvesta Energi AB ett positivt resultat med 0,1 (-0,6 mkr). Renhållningsbolaget ARAB redovisar ett noll resultat, liksom föregående år. VERKSAMHET OCH EKONOMI Alvesta kommun Kommunens ekonomiska resultat 2004 blev 19,1 mkr. Budgeterat resultat var 12,3. +7,4 mkr år 2002). Skatteintäkterna blev totalt 11,9 mkr mindre än budgeterat. Statsbidrag på 10,5 mkr för tillfälligt sysselsättningsstöd 2004 utöver budgeterat belopp (3,8 mkr) Årets löneavtal har kostat 12,9 mkr, vilket innebär en ökad nivå på 2005 med 17,1 mkr. Finansnettot blev positivt med 5,1 mkr (10,8 mkr 2003 och -4,4 mkr 2002). Låga räntekostnader för lån och god utveckling på kommunens placering för kommande pensionsutbetalningar är de främsta bidragen. Viktigare finansiella frågor under 2004 Ur ett finansiellt perspektiv har ett antal frågor/- händelser varit särskilt viktiga för Alvesta kommuns ekonomi under Några av dessa är: Ett förändringsarbete har påbörjats med inriktning att ta kontroll över den ekonomiska utvecklingen och att hantera neddragning och utveckling samtidigt. Inriktningen är: - anställningsstopp/-prövning - åtgärder för lägre nettokostnader i verksamheten ( 23-punktslistan ) - minskad personalorganisation. Ett varsel är lagt till Länsarbetsnämnden på 69 årsarbetare - särskilt åtgärdspaket för socialnämnden Antalet anställda har för första gången på flera år minskat. Minskningen var 11 årstjänster (2003 ökade antalet nettoårsarbetare med 70, med en ökad kostnad på över 20 mkr.) Socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden överskred sina budgetar med 25,1 respektive 12,1 mkr. Framförallt högre kostnader för vård och behandling, försörjningsstöd, äldre- och handikappomsorg samt nytt ersättningssystem för friskolor gör att budgeten inte håller blev slutavräkning för kommunalskatt negativ med 8,0 mkr. (-3,8 mkr år 2003 och 5 Sommarens översvämning innebar direkta merkostnader för kommunen med drygt 1,2 mkr. Större verksamhetsfrågor under 2004 Från verksamheten 2004 kan följande lyftas fram. Beslut togs om att ersätta kultur- och fritidsnämnden med en ny kulturnämnd från och med 2005 (förvaltningen under nämnden har också omorganiserats) Inom grundskolan fortsätter antalet elever att minska Förberedelser inför en om- och tillbyggnad av före detta sjukhemmet Högåsen i Alvesta. I årsredovisningens del 2, Nämndsberättelser, finns per nämnd/förvaltning mer utförliga beskrivningar av verksamhet och ekonomi.

8 Koncernen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AllboHus Fastighets AB AllboHus redovisar ett positivt resultat på 4,8 (3,4 mkr 2003) efter bokslutsdispositioner och skatt. Intäkterna har ökat med 5 mkr beroende på hyreshöjning, mer el i hyran, två tillkommande fastigheter samt ny hyresgäst i Sparbankshuset (tidigare outhyrd). Antalet lägenheter har ökat något och är nu cirka Räntorna för lån till fastigheter har minskat med 5 mkr tack vare det gynnsamma ränteläget. Låneskulden har under året ökat med 9 mkr (3 mkr år 2003) till 475 mkr. Antalet outhyrda lägenheter har ökat i slutet av året då Migrationsverket lämnat cirka 30 lägenheter i Rönnedalsområdet. Ingen fastighet har sålts under året. Kostnaden för uppvärmning har minskat något beroende på energisparåtgärder genom ombyggnad av undercentraler för värmeväxlare. Däremot har kostnaden för el ökat, då el ingår i hyran alltmer. Kostnaden för underhåll uppgår till 23 mkr (21 mkr 2003). Under året har 33 mkr investerats (16 mkr 2003). Större underhålls- och investeringsåtgärder är inköp av nya fastigheter, inköp markområde vid Kloster, ombyggnad av Eksalen och Hallska huset, påbörjat nybygge av bostadshus i kvarteret Åldermannen, fortsatt ombyggnad undercentraler för värme, installerad fjärrvärme i två fastigheter i Vislanda. Alvesta Elnät AB Alvesta Elnät distribuerar elektrisk ström inom tätorterna Alvesta och Moheda med närliggande landsbygd. Bolaget erbjuder dessutom entreprenader, service och energitjänster. Bolaget äger Alvesta Energi AB och Bredband i Värend AB ( BIVA 50 %). Nätbolaget omfattar överföringsnätet med anläggningar i spänningsnivån 50 kv och distributionsnätet med anläggningar i spänningsnivån 0,4-10 kv. Förutom den huvudsakliga uppgiften att överföra och distribuera el på näten har bolaget ett ansvar att inom nätområdet överföra mätvärden till elmarknadens aktörer. Resultatet efter bokslutsdispositioner blev 0,1 mkr (1,8 mkr år 2003). För elbolagskoncernen (nätbolaget,, Alvesta Energi AB och andel i Bredband i Värend AB) blev resultatet 1,7 mkr (4,0 mkr år 2003). Nätomsättningen har minskat betydligt till 136,6 GWh (152,5 GWh 2003). Minskningen har ett tydligt samband med nedläggningen av gjuteriet i Alvesta, som skedde vid halvårsskiftet. Den ekonomiska omsättningen för nätbolaget uppgick till 40,8 mkr (41,0 mkr år 2003). Årets totala investeringar uppgår till 4,6 mkr (3,4 mkr år 2003) och avser huvudsakligen förnyelse och förbättring av distributionsnäten samt utrustning för mätinsamling. Alvesta Energi AB Alvesta Energi AB:s verksamhet är att bedriva elhandel, producera fjärrvärme och el samt att köpa, sälja och distribuera fjärrvärme. Bolaget hade 2004 ett årsresultat på 0,1 mkr (-0,6 mkr år 2003). Nettoomsättningen uppgick till 79,5 mkr (84,3 mkr 2003), vilket är en minskning med närmare 6 procent jämfört med föregående år. Leveransvolymen av el var 97,2 GWh (1 % mindre än 2003 års volym 98,3). Under året har ett samarbetsavtal med Östkraft träffats där de bistår med inköp av el och tillhörande tjänster. Det tidigare samarbetsavtalet med Vattenfall har samtidigt avvecklats. Elproduktion i egen anläggning i Ohs uppgick till det för anläggningen höga 3,5 GWh (2,5 år 2003). Intresset för fjärrvärme är fortsatt högt hos både villakunder och industrikunder. Produktion och distribution av fjärrvärme sker i Alvesta, Moheda och Vislanda. Total producerad volym under året uppgick till 139,3 GWh (124,3), en ökning med 12 procent. Årets totala investeringar uppgick till 12,1 mkr (25 mkr år 2003). Investeringarna utgörs i huvudsak av nya utbyggnadsetapper av fjärrvärmenätet samt kundanslutningar till näten i Alvesta, Vislanda och Moheda. 6

9 Koncernen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Alvesta Renhållnings AB (ARAB) Renhållningsbolaget redovisar ett nollresultat efter bokslutsdispositioner och skatt (nollresultat även 2003). Omsättningen ökade med 5 procent under året. Hushållsavfallen har ökat med 370 ton till deponerade ton. Industriavfallen har minskat med hela 46 procent och deponeringsmängden var ton. Anledningen är upphörandet av verksamheten vid Gjuteriet i Alvesta vid halvårsskiftet. Slambrunnstömningen har minskat. Årets återställningsarbete med gamla soptippen/- deponin i Alvesta har genomförts enligt plan. Av återställningsfonden har 0,5 mkr lyfts och 3 mkr finns kvar. Arbete pågår med alternativa lösningar för att lösa kommande villkor för hantering av komposterbart avfall. En mottagningsstation byggs i Växjö för att ta hand om slam från trekammarbrunnar från enskilda fastigheter och fettavskiljning från industrier. Stationen beräknas vara färdig hösten 2005 och är ett gemensamt projekt med Växjö. Ytterligare samarbete utreds inom avfallshantering, med i första hand Växjö. Övergång till sophämtning med plastkärl från villor görs av arbetsmiljöskäl. Med den nya tekniken behövs inga manuella lyft vid hämtning och dessutom minskar risken för stick och skärskador radikalt. Byte av samtliga kärl pågår och beräknas bli klar under första kvartalet Värends Räddningstjänstförbund Förbundet sköter på uppdrag av Alvesta och Växjö kommuner räddningstjänsten inom de två kommunerna. Förbundets resultat blev +1,4 mkr (-1,4 mkr år 2003). Förbundet följer kommuners balanskrav och ska därför inom två år återställa det negativa resultatet med minst motsvarande överskott års resultat innebär att förbundet kan återställa cirka hälften av tidigare två års underskott. Det positiva resultatet åstadkoms genom minskad övertid och ökning av intäkter framförallt inom utbildning. Lagen om skydd mot olyckor började gälla Förbundet har i samverkan med medlemskommunerna analyserat riskerna och arbetat fram förslag till handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. Beslut tas under första kvartalet Årets största räddningsinsats genomfördes efter skyfallen och det rikliga regnandet i juli. Alvesta tätort var värst drabbat inom förbundets geografiska område. Bredband i Värend AB (BIVA) Sommaren 2003 bildades bolaget BIVA Bredband i Värend AB. BIVA ägs till hälften av Alvesta Elnät och till andra hälften av Växjö Energi. FRAMTIDEN Kommunen Trots att kommunen för närvarande minskar sin organisation kommer kommunen de närmaste åren att kunna erbjuda en fortsatt god service till invånare, besökare, företag med flera. Det finns stora förväntningar på den kommunala servicen. Den kommunala verksamheten har kontinuerligt växt under ett antal år. Verksamhetens nettokostnader har de fem senaste åren i genomsnitt ökat med 4,4 procent per år var ökningen 4,8 procent (år 2003 var den 6,3 %). Kommunens verksamhet finansieras till cirka 75 % av skatter och statsbidrag. Tillväxten i ekonomi i riket Sverige är mycket central. Skatteunderlagets svagare utveckling än under 1990-talet, och statens problem med finanserna, påverkar kommunerna. För att få en ekonomi i balans krävs att kostnadsutvecklingen ligger i linje med hur de stora intäkterna utvecklas. Avgörande för hur ekonomin ska klaras i framtiden är framförallt att verksamheterna genomför beslutade förändringar för en lägre kostnadsnivå. De besparingar som görs motsvarar cirka 2-3 procent av kommunens omsättning. Dessa åtgärder kommer att ge en bättre ekonomi de närmsta åren. Utrymme måste skapas för demografiska och politiska prioriteringar. Det handlar främst om att minska mängden utförda och betalade arbetstimmar samt att möta volymförändringar inom skola, äldre- och handikappomsorg. Sjukfrånvaro och 7

10 Koncernen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE arbetsmiljö är en annan mycket stor och aktuell fråga. Bostäder Ambitioner de närmaste åren är att modernisera och rusta upp äldre bostäder och dess markanläggningar. Där möjlighet finns ska hiss installeras. Många av insatserna vid upprustning av bostadsområden handlar om trygghet. De flesta hyresgäster anser att tryggheten i bostadsområdet är den viktigaste trivselfaktorn. Ex på trygghetsskapande åtgärder är tvättstugor i markplan istället för i källare, garage istället för carport, bra belysning runt husen och vid parkeringsplatser och trafiksäker omgivning vid gator och p-plater. Nybyggnation av nytt hus i kvarteret Åldermannen blir klar hösten Dessutom planeras för ytterligare bostäder. Målet är att bygga nya lägenheter per år. Som exempel på större underhålls- och investeringsarbeten kan nämnas fortsatt arbete att försköna och handikappanpassa Storgatan i Alvesta. Underhåll av Bryggaren 18 i Alvesta med renovering av kök och badrum. Även satsningar på energisparåtgärder för bättre uppvärmningsteknik planeras. El, fjärrvärme och bredband Frågor kring säkerhet och konsekvenser av stormen i januari 2005 och skador orsakade av ovädret, kommer att vara i fokus i framtiden. Investeringar kommer i fortsättningen främst avse viss utbyggnad av fjärrvärmenät samt förbättringar av säkerhet i elnätet. Renhållning En för ARAB stor fråga är återställningsarbetet med den f d soptippen/deponin i Aringsås, Alvesta. Deponin ska vara helt avslutad 2006 och hitintills är tätningsskiktet färdigställt. Arbete kvarstår med att iordningställa täcknings- och vegetationsskiktet. Planering görs för att på ett mer ändamålsenligt sätt ta hand om yt- och lakvatten. Återställningen kommer troligtvis att kunna slutföras inom ARAB:s ekonomiska ramar för projektet. Räddningstjänst Värends Räddningstjänstförbund fortsätter arbetet med att tydliggöra mål och uppföljningsverktyg i verksamheten. Utvecklingen tyder på fler och större väderrelaterade händelser t ex vid översvämningar och stormskador. Det ökade antalet trafikolyckor och dess komplexitet medför krav på bättre teknik och nya metoder. Utrymmet för investeringar och förnyelse av räddningsmateriel och fordonspark bör ökas. Nuvarande takt och ekonomiskt utrymme innebär på sikt ett stort behov av reinvestering. KOMMUNSTYRELSEN 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS MÅL Vision 2010 Alvesta kommuns Vision 2010 är ett styrdokument för arbetet med att öka tillväxten i kommunen. Visionen förtydligas med mål inom fyra områden: Det strategiska läget i Sydsverige Attraktivt boende och god livsmiljö God kommunal service Samarbete kommun näringsliv för tillväxt. Fullmäktige antog visionen i februari 2002 och gav kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med och genomföra konkreta insatser inom sex områden/- uppgifter som ansågs mest angelägna. De uppföljningar som gjorts av kommunstyrelsens uppdrag visar att det genomförts eller pågår ett flertal aktiviteter inom respektive område. Flera insatser har t ex genomförts för att skapa förutsättningar för satsningar och utveckling inom bostadsbyggande, näringsliv och infrastruktur samt för att marknadsföra kommunen. Resultatmål Kommunfullmäktige beslutar årligen om resultatmål för nämnder/styrelser. Detta sker i samband med beslut om Mål och budget. Tydligare koppling fås därigenom mellan mål och pengar. Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning. För 2004 finns 43 mål antagna. Av dessa bedöms 90 procent som uppfyllda eller att arbetet pågår enligt plan alternativt delvis uppfyllda mål. En djupare uppföljning av resultatmålen finns i respektive nämndsberättelse som börjar på sidan 25. Finansiella mål Fullmäktige har beslutat att följande fyra finansiella mål gäller för Alvesta kommun: Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning Ökningstakten i verksamheternas kostnader ska minska (nettokostnader) Verksamheternas nettokostnader får inte överstiga 98 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Investeringarna ska fullt ut självfinansieras Vid avstämning av resultat med de fyra målen framgår att två mål uppfylls. Ökningstakten i verksamhetens nettokostnader har minskat från 6,3 procent 2003 till 2004 års värde 4,8 procent. Investeringarna har självfinansierats på så sätt att kommunen har klarat dessa utan nyupplåning. Däremot uppfylls inte portalmålet ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning eftersom kommunen har mer kostnader än intäkter. Målet att högst 98 procent av skatter och generella statsbidrag går till verksamhetens nettokostnader uppfylls inte (103,5 %). Nettokostnaders andel av skatt och generella bidrag Ökningstakt i verksamheternas nettokostnader % % utfall målvärde 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK ANALYS Resultaträkning 3 år i sammandrag (mkr) Budget Bokslut Avvik. Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter 181,3 237,7 56,4 234,8 205,9 Verksamhetens kostnader -833,4-926,5-93,1-891,9-822,8 Avskrivningar -26,5-25,0 1,5-23,7-23,4 Verksamhetens nettokostnader -678,6-713,8-35,2-680,8-640,3 Skatteintäkter 538,9 527,1-11,8 516,9 501,3 Gen statsbidrag o utjämning 154,4 162,5 8,1 155,7 151,5 Finansiella intäkter 10,6 12,6 2,0 27,2 13,4 Finansiella kostnader -13,0-7,5 5,5-16,4-17,8 Resultat före extraordinära poster 12,3-19,1-31,4 2,6 8,1 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 12,3-19,1-31,4 2,6 8,1 Årets resultat För första gången på tre år redovisas ett negativt resultat. Resultatet för 2004 uppgår till 19,1 mkr (2,6 mkr 2003). Resultatet är 31,4 mkr sämre än budget då kommunens ekonomiska resultat är budgeterat till 12,3 mkr; ett budgeterat resultat med en marginal på 2 procent av skatter och generella bidrag. Jämfört med föregående år är resultatet en försämring med 21,7 mkr. Måttet på resultat enligt balanskravet är 21,2 mkr (se även särskilt avsnitt sidan 15). Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens kostnad har ökat med 34,6 mkr (3,9 %) medan dess intäkter enbart ökat med 2,9 mkr (1,2 %). Den största posten bland verksamhetens kostnader är personalkostnaden som ökat med 16 mkr (2,9 %). Ökningen är under avtalsnivån och beror på färre antal årsarbetare samt en i stort sätt oförändrad skulduppräkning för övertid och semester. Kostnader som ökat mellan åren förutom lönekostnader är försörjningsstöd, interkommunal ersättning samt placeringskostnader för vård och behandling. Mellan 2002 och 2003 var ökningen på kostnadssidan 6,3 procent och på intäktssidan 3,1 procent. Avskrivningar Årets avskrivningar uppgår till 25 mkr. Det är en ökning med 1,3 mkr jämfört med 2003, vilket motsvarar 5,5 procent. Investeringsnivån 2003 var något över ett normalår, vilket påverkar avskrivningskostnaden Verksamhetens nettokostnader Totalt har verksamhetens nettokostnader ökat med 33 mkr och är nu 713,8 mkr. Ökningen motsvarar 4,8 procent. Året innan var ökningstakten 6,3 procent. Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning Intäkterna ökade med 17 mkr och är nu 689,6 mkr. Procentuellt ökade intäkterna med 2,6 procent, vilket kan jämföras med ökningen året innan som då uppgick till 3,1 procent. Relationen mellan verksamhetens nettokostnad som ökat med 4,8 procent och skatte- och bidragsintäkter, som ökat med lite drygt hälften (2,6 procent) är för andra året i rad inte acceptabel och en utveckling i fel riktning. 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning mål och budget Kommunfullmäktige har förtydligat att om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål skall styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna resultatmålen inte kan uppfyllas skall detta prövas av fullmäktige. Vid utvärdering om det ekonomiska resultatet är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om visar årets resultat på ett för högt kostnadsläge. Kommunen har ett dåligt driftnetto men god kvalitet i sin verksamhet. Nämnder och verksamheter har tagit på sig att göra mer än det finns pengar till. Årets underskott beror inte bara på årets verksamhet utan påverkas även av tidigare års utveckling samt av konjunkturläget i Sverige. Minskad ambitionsnivå och förändringar av verksamheterna måste till för att få samstämmighet mellan mål och budget. Det har tagits beslut om flera åtgärder och förändringar för att få en lägre kostnadsnivå. Varje nämnd ansvarar för att åtgärderna för lägre nettokostnader inom nämndens ansvarsområde blir genomförda. För närvarande finns en åtgärdslista för lägre nettokostnader i verksamheten på 23 punkter. En inriktning är att minska antalet utförda och betalade arbetstimmar motsvarande 80 årsarbetare så snart det är praktiskt möjligt. Minskningen mäts med nettoårsarbetare och jämförs med värdet enligt bokslut En annan inriktning för att få en sund balans mellan ekonomi och verksamhet är kommunstyrelsens beslut om anställningsstopp från och med 1 december 2003 till och med På kommunfullmäktige i september beslutades om ytterligare precisering. Bland annat har beslutet lett till att kommunen nu lagt ett varsel till Länsarbetsnämnden om uppsägning av 69 anställa inom kommunen. Under senare delen av året beslutades även om ett särskilt åtgärdspaket för socialnämnden. De besparingar som görs motsvarar cirka 2-3 procent av kommunens totala omsättning. Åtgärderna har börjat ge effekt och kommer att ge en bättre ekonomi och samstämmighet med de finansiella målen under de närmaste åren. Mer detaljerad redovisning finns under respektive nämndsberättelse Antal nettoårsarbetare - medelvärde retroaktivt över 12 månader helår jan juli dec En tydlig trend i minskning av kommunens lönekostnader och antalet nettoårsarbetare (volymmått på arbetad tid) finns under det senaste halvåret. Antalet nettoårsarbetare är nu 11 färre, mätt på helåret, än under Sommaren 2004 ökade antalet, men har sedan augusti successivt minskat (linjen eller bågen i grafen ovan visar trenden vid olika tillfällen). I november (som enskild månad) var antalet 47 färre än vad det var för ett år sedan. Jan Feb Mars Lönekostnad mkr per månad April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Mellan juni och december har kommunens reala lönekostnad varit 6 mkr lägre än förra året. Anledningen är färre antal nettoårsarbetare och en i stort sett oförändrad skuld för övertid och semester. Maj 2003 pågick konflikt med kommunal. Jan Feb Antal sjukdagar per anställd - medelvärde retroaktivt över 12 månader Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt För att följa omställningsarbetets påverkan på arbetsmiljön följs sjukfrånvaron noga. Sjuktalet ligger på en lägre nivå än för ett år sedan. Dec Nov Dec 11

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 Laholm under 2008 3 Förvaltningsberättelse Omvärldsbeskrivning och utvecklingen i kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer