Svenstavik Bostäder & lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenstavik Bostäder & lokaler"

Transkript

1 Svenstavik Bostäder & lokaler

2 ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK 2

3 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Sammanfattning Projekt Svenstavik 8 Ekonomi 10 Hyresgäster 12 Bilder 14 Projektbeskrivning Bergsviken 4:59 16 Projektdata & Ekonomi 18 Projektbeskrivning Bergsviken 4: Projektdata & Ekonomi 22 Projektbeskrivning Bergsviken 4:63 24 Projektdata & Ekonomi 26 Projektbeskrivning Galhammar 4: Projektdata & Ekonomi 30 Övergripande fakta Bergs kommun 32 Bilagor 1. Fastighetsutdrag 33

4 4 Inledande information Bakgrund Rosengren & Co har på uppdrag av Nordros AB och dess ägare, tillsammans nedan kallad Fastighetsägaren, sammanställt detta prospekt avseende försäljningen av Berg Bergsviken 4:129, Berg Bergsviken 4:59, Berg Bergsviken 4:63 och Berg Galhammar 4:195. Innehållet baseras på uppgifter hämtade från Fastighetsägarens interna system samt på information från officiella källor. En köpare rekommenderas att fullgöra sin undersökningsplikt och själv göra erforderliga kontroller av Försäljningsobjektet innan bindande överlåtelseavtal undertecknas. Informationen i denna version av prospektet är en färskvara och kan ändras löpande. Därför är det viktigt att Köparen förvissar sig om att det är den senaste versionen av prospektet som ligger till grund för pågående diskussioner. Rosengren & Co friskiver sig från alla eventuella fel och brister i försäljningsprospektet. Detta prospekt får inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast tjäna som vägledning till en eventuell affär. ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK

5 5 Kontaktpersoner Frågor angående Försäljningsobjektet kan ställas till Jan Rosengren och till Joel Nilsson Erleman på Rosengren & Co. Var vänlig och respektera att inte kontakta annan personal hos säljaren. Följande kontaktuppgifter gäller: Jan Rosengren M: E: Joel Nilsson Erleman M: E:

6 6 Transaktioner, bud och processen Transaktionsstruktur Nordros Fastigheter i Svenstavik AB äger 100% i fastigheterna Bergsviken 4:129, Bergsviken 4:59 Bergsviken 4:63 samt Galhammar 4:195. Avyttring av fastigheterna sker genom försäljning av samtliga aktier i Nordros Fastigheter i Svenstavik AB. Skattemässigt restvärde per : tkr. Indikativt pris: kr NORDROS AB NORDROS FASTIGHETER I SVENSTAVIK AB BERGSVIKEN 4:129 BERGSVIKEN 4:59 BERGSVIKEN 4:63 GALHAMMAR 4:195 ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Konfidentiell information Informationen i prospektet är konfidentiell. Innehavaren av detta exemplar ansvarar för att Fastighetsägarens önskan om att en konfidentiell hantering efterföljs.

7 7 Indikativa bud Baserat på de uppgifter som presenteras i denna promemoria inbjuds Köparen att lämna, ett skriftligt indikativt bud. Det indikativa budet skall baseras på förvärv av bolag innehållande fastigheterna. Budet ska lämnas på underliggande fastighetsvärde samt eventuellt avdrag för latent skatt. Budgivaren skall även redogöra hur förvärvet avses att finansieras samt eventuella villkor för budet. Försäljningsprocessen PRESENTATION AV PROJEKTET KÖPARENS UTVÄRDERING OCH INDIKATIVT BUD AVTALSFÖRHANDLING OCH DD-PROCESS SIGNING TILLTRÄDE ENLIGT ÖK Efter inkomna bud sker en genomgång av dessa varefter säljaren avser att slutförhandla med en eller flera intressenter. Som grund för slutförhandlingen ligger det indikativa budet. INDIKATIV BUD SKICKAS TILL ROSENGREN & CO VIA MAIL TILL

8 8 Sammanfattning Projekt Svenstavik Bergs kommun Nordros AB äger genom Nordros Fastigheter i Svenstavik fastigheterna, Bergsviken 4:59, Bergsviken 4:63, Bergsviken 4:129 samt Galhammar 4:195. Portföljen är belägen i Bergs kommun och centralorten Svenstavik. Försäljningen avser fyra fastigheter belägna i de centrala delarna av staden. Svenstavik är beläget längs med E45 cirka 5 mil söder om Östersund. Järnvägsstationen för inlandsbanan finns i centrum och via Östersund finns tillgång till flyg, inrikes som utrikes. Kommunen har ett rikt natur- och friluftsliv, kringliggande skidorter expanderar stort i dagsläget och är navet i Bergs kommuns utveckling. Aktuella orter är Vemdalen, Klövsjö, Storhogna och Björnriket. Pågående bygglov och detaljplaner i omkringliggande skidorter för nya bäddar. I dagsläget är det bostadsbrist i kommunen och intresset för att flytta in eller att stanna kvar i kommunen är starkt. Total uthyrningsbar area uppgår kvm, varav kontor/lokaler kvm och bostäder kvm (69 lgh) fördelat över samtliga fastigheter. Flertalet större aktörer finns som hyresgäster, Swedbank, Systembolaget, Posten, SCA, Arbetsförmedlingen, Bergs kommun. Flertalet av de stora kommersiella aktörernas kontrakt räknas upp med 2% årligen. Kommunen har även ett lågt lokalutbud vilket innebär låg vakansrisk i portföljen. Hyresintäkterna uppgår till tkr per år enligt gällande hyresavtal och drift- och underhållskostnader om tkr vilket ger ett driftnetto om tkr. Försäljning av fastigheterna sker genom bolagstransaktion. Fördelning yta ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK % 12% 17% 34% Bergsviken 4:59 Uthyrbar area: kvm Bergsviken 4:129 Uthyrbar area: kvm Bergsviken 4:63 Uthyrbar area: kvm Galhammar 4:195 Uthyrbar area: kvm

9 9 FASTIGHETERNAS LÄGE FASTIGHETERNA ÄR BELÄGNA I CENTRALA DELARNA AV SVENSTAVIK. KARTA ÖVER ORTEN

10 10 Ekonomi - Intäkter och kostnader Sammanställning Intäkter 12 mån INTÄKTER TKR 2018 KR/KVM NOTERING BERGSVIKEN 4:59 BERGSVIKEN 4:129 BERGSVIKEN 4:63 GALHAMMAR 4:195 TORGSAMFÄLLIGHET A A A A B TOTALA INTÄKTER (A) Faktiska hyresintäkter 2018 (B) Avser skötsel av torgsamfällighet (6 tkr i månaden) och skötsel av kommunens gruppboende (8 tkr i månaden) på skogsvägenn (10 lgh) Fördelning hyresintäkter per fastighet ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK % 31% 8% 19% Bergsviken 4:59 Bergsviken 4:129 Bergsviken 4:63 Galhammar 4:195

11 11 Sammanställning kostnader 12 mån KOSTNADER TKR 2018 KR/KVM NOTERING EL FÖR BELYSNING & VÄRME FJÄRRVÄRME VATTEN & AVLOPP SOPHÄMTNING TILLSYN, SKÖTSEL ADMINISTRATION REPARATION & UNDERHÅLL FÖRSÄKRING FASTIGHETSSKATT ÖVRIGA FASTIGHETSKOSTNADER A A A A A A A A B TOTALA KOSTNADER Driftnetto tkr (A) Beräknade kostnader 2018 (B) Uppskattade kostnader för Svenstaviks centrums Samfällighet samt Tv-avgifter

12 12 Hyresgäster Större delen av lokalintäkterna härrör från kreditvärdiga hyresgäster. Dessa hyresgästers verksamheter utgör viktiga funktioner i kommunen och orten. Swedbank Är en av Sveriges största banker med 7,4 miljoner privatkunder och företagskunder är Swedbank den ledande banken för de många hushållen och företagen. Swedbank hemmamarknad är Sverige, Estland, Lettland och Litauen och deras storföretagsenhet är även verksam i övriga nordiska länder. Swedbank erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar och försäkringar. Förlängning om 1 år. Postnord Postnord är en nordisk postoperatör som bildades genom ett samgående mellan svenska Posten och Post Danmark. Koncernen bytte 2011 namn från Posten Norden till Postnord. Moderbolag i koncernen, är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna, PostNord är den ledande leverantören av kommunikationsoch logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer även postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Hyreskontrakt till och med ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Systembolaget Systembolaget är ett statligt företag som har lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel med spritdrycker, vin och öl som har en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent. Systembolagets ensamrätt förebygger mänskliga tragedier, samtidigt som den sparar hundratals miljoner för samhället. Vinsten med Systembolaget mäts bäst i lägre samhällskostnader och problem som aldrig uppstår. Systembolaget driver en kedja med drygt 430 butiker och cirka anställda. Systembolaget har också cirka 500 ombud på mindre orter och i glesbygden. Hyreskontrakt till och med Bergs kommun Kommunens politiska ledning finns inom kommunkontoret i Svenstavik där även växel och reception finns. Kommunens förvaltningsorganisation består av sex avdelningar. De lokaler som kommunen förhyr lyder under verksamhetsnämnde som ombesörjs av avdelningarna; Stöd, utveckling och hälsa (SUH) samt Barn- och utbildning (BU). SUH hanterar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, integration samt socialtjänst och bistånd. BU hanterar kultur, bibliotek samt barnomsorg och skola. Hyreskontrakt till och med 2022.

13 13 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. De finns i hela landet och deras tjänster är avgiftsfria Arbetsförmedlingens uppdrag är de långsiktiga målen och uppgifterna som kommer från riksdagen och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Hyreskontrakt till och med Skogstyrelsen Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Deras uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör. Ytterst ansvarig är en styrelse som utses av regeringen. De har tre avdelningar, skogsavdelningen, administrativa avdelningen, och uppdragsavdelningen som stödjer verksamheten. Flera av medarbetarna vid avdelningarna finns representerade ute vid de lokala kontoren. Totalt arbetar drygt 800 personer på Skogsstyrelsen. Hyreskontrakt till och med SCA SCA grundades 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag i och med köpet av det svenska hygienföretaget Mölnlycke delades SCA koncernen i två noterade bolag, skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity. SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Papper, Massa och Förnybar energi. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Hyreskontrakt till och med 2021.

14 R O SE N G REN PR O JE K T S VEN STAVI K 14 Bergsviken 4:129 Galhammar 4:195

15 15 Galhammar 4:195 Bergsviken 4:59

16 16 Projektbeskrivning Bergsviken 4:59 Fastigheten och dess läge Fastigheten Bergsviken 4:59 är belägen i de centrala delarna av Svenstavik, och utgör med sina verksamheter en betydande del av ortens centrum. Fastigheten är uppdelad i 2 delar belägna på var sin sida om Centrumvägen. På den södra sidan finns tre sammanbyggda delar, varav två uppfördes på 50 talet och den tredje under 90-talet. Här finns hyresgäster som Swedbank och verksamheter inriktade som florist, begravningsbyrå, gym samt bostäder. Fastigheten har även 41 stycken parkeringsplatser. På den norra delen av centrumvägen finns en byggnad linnehållandes Systembolaget, Posten med mera. Total uthyrningsbar area uppgår till kvm som fördelas enligt tabellen på sid 15. Utöver de uthyrbara ytorna finns gemensamhetsytor som delas av hyresgästerna i byggnad 1 och 2. Samtliga ytor är uthyrda. Bostäderna är belägna på övre våningarna i byggnad 1 och 2, totalt finns 12 lägenheter och samtliga är uthyrda. Största hyresgäst sett till yta är Posten, Kroppsbolaget och Swedbank. Totala hyresintäkter uppgår till tkr med drifts- och underhållskostnader om tkr ges ett driftnetto om tkr. Byggnaderna på respektive sida är i gott skick. 4 ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK TOMTKARTA BERGSVIKEN 4:59 FASTIGHETEN BELÄGEN PÅ TVÅ SIDOR OM CENTRUMVÄGEN

17 17 Uthyrbar area lokaler ANVÄNDNING AREA, KVM SYSTEMBOLAGET SVENSTAVIKS FÖRETAGARFÖRENING POSTENS MEDDELANDEN AB AM STRANDBERG AB NYA BLOMSTRANDE TIDER SWEDBANK MOHAGES I SVENSTAVIK AB RÖDINS TRÄ AB BERGS BEGRAVNINGSBYRÅ I SKÅLAN AB ÖSTMAN YVONNE KROPPSBOLAGET MINDRE LOKALHYRESGÄSTER BUTIK 251 ANNAN LOKAL 230 ANNAN LOKAL 525 BUTIK 135 BUTIK 94 KONTOR, BUTIK 343 BUTIK 156 KONTOR 58 KONTOR 83 BUTIK 75 GYM 470 LOKAL/KONTOR/BUTIK Uthyrbar area bostäder ANTAL LGH AREA, KVM 1 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK 3 RUM OCH KÖK Fördelning yta % 79% LOKALER BOSTÄDER

18 18 Projektdata och ekonomi Projektdata Bergsviken 4:59 Fastighetsbeteckning Bergsviken 4:59 Adress Fastighetsägare Huvudsaklig användning Centrumvägen 8a mfl Nordros fastigheter i Svenstavik AB Lokaler & bostäder Inteckningar, tkr Taxeringsvärde Tomtareal, kvm Taxerad yta, kvm Uthyrningsbar area Taxeringsenhet Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Teknisk beskrivning Bergsviken 4:59 Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 Byggnad 4 Nybyggnadsår 1950-tal 1950-tal , 1990, 2009 Ombyggnadsår Antal våningar 2 samt källare 3 samt källare 2 1 Grundläggning Betongplatta Betongplatta Betongplatta Betongplatta på mark, delvis på mark, delvis på mark på mark källare källare Stomme Betong Betong Betong Trä och stål Bjälklak Betong Betong Betong Stål Fasad Puts Tegel Prefab betong Trä samt tegel ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Fönster Alu.beklädd Alu.beklädd Alu.beklädd Trä, 3-glas trä 2-glas trå, 2-glas trä 2-glas (isolerkasetter) (Isolerkasetter) (Isolerkasetter) Tak Plåt & tak- Plåt & tak- Plåt & tak- Gummiduk & pannor (2013) pannor (2013) pannor (2013) Bandtäckt plåt Trapphus Utv. glas Utv. glas Betong - & stål & stål & stål Uppvärmning Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Eldrivet Vent.aggregat Ventilation FTX FTX FTX FTX Hiss 320, kg 4 pers 320, kg 4 pers 630 kg 8 pers - Kyla - Finns delvis Finns delvis Finns i posten nyttjas ej nyttjas ej & Systemb. lokaler

19 19 Sammanställning Intäkter 12 mån INTÄKTER TKR 2018 KR/KVM NOTERING HYRESINTÄKTER LOKALER HYRESINTÄKTER BOSTÄDER A, C A TOTALA INTÄKTER Sammanställning kostnader 12 mån KOSTNADER TKR 2018 KR/KVM NOTERING EL FÖR BELYSNING FJÄRRVÄRME VATTEN & AVLOPP SOPHÄMTNING REAPARATION & UNDERHÅLL FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSKOSTNADER B B B B B B B TOTALA KOSTNADER Driftnetto tkr (A) Faktiska intäkter 2018 (B) Beräknade kostnader 2018 (C) I hyresintäkten ingår fastighetsskatt, tillägg för El samt parkering. Fördelning hyresintäkter % 73% Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter bostäder

20 20 Projektbeskrivning Bergsviken 4:129 Fastigheten och dess läge Fastigheten Bergsviken 4:129 är belägen med cirka 2 minuters gångavstånd från Svenstavik centrum, belägen på den västra sidan om stationsvägen. Fastigheten är byggd i etapper där den första delen uppfördes 1998 i ett plan med träfasad. Tillbyggnad uppfördes 2007 i två plan i betongelement och under 2014 har lokaler byggts om för kommunal utbildningsverksamhet. Största hyresgäst sett till yta är Bergs kommun som hyr det övre planet i byggnaden, i nedre plan hyr flera skogsinriktade företag. Totalt finns det 7 hyresgäster på fastigheten. Totala hyresintäkter uppgår till tkr med drifts och underhållskostnader om 456 tkr ges ett driftnetto om tkr. Den uthyrningsbara arean uppgår till kvm och tomtarealen uppgår till kvm. Samtliga ytor i byggnaden är kontor och utbildningsytor. Lokalerna är de modernaste i närområdet och i mycket gott skick. ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK 1 1. BERGSVIKEN 1:29 FASTIGHETEN ÄR BELÄGEN PÅ DEN VÄSTRA SIDAN OM STATIONSVÄGEN.

21 21 Uthyrbar area lokaler ANVÄNDNING AREA, KVM SKOGSSTYRELSEN MERASKOG I JÄMTLAND AB SCA SKOG AB ARBETSFÖRMEDLINGEN SCA SKOG AB BERGS KOMMUN GEHM EKONOMI AB KONTOR 237 KONTOR 73 KONTOR 220 KONTOR 216 KONTOR 8 KONTOR/UTBILDNING 734 KONTOR Fördelning yta % 7% 15% 13% 5% 14% Skogsstyrelsen Meraskog i Jämtland AB SCA Skog AB Arbetsförmedlingen Bergs Kommun Gehm Ekonomi AB

22 22 Projektdata och ekonomi Projektdata Bergsviken 4:129 Fastighetsbeteckning Bergsviken 4:129 Adress Stationsvägen 7 Fastighetsägare Huvudsaklig användning Nordros Fastigiheter i Svenstavik AB Lokaler & Parkering Inteckningar, tkr Taxeringsvärde Tomtareal, kvm Taxerad yta, kvm Uthyrbar area, kvm Taxeringsenhet Hyreshusenhet, kontor inom industrimark Teknisk beskrivning Bergsviken 4:129 Ny-/ombyggnadsår 1998, 2007, 2014 Antal våningar 2 Grundläggning Stomme Bjälklak Fasad Fönster Tak Trapphus Betongplatta på mark Trä, betong Betong Trä samt prefab betong i träimitation Trä, 3-glas Plåt Betong ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Uppvärmning Ventilation Hiss vattenburen eluppvärmning FTX 450 kg/ 5 pers

23 23 Sammanställning Intäkter 12 mån INTÄKTER TKR 2018 KR/KVM NOTERING SKOGSSTYRELSEN MERASKOG I JÄMTLAND AB SCA SKOG AB ARBETSFÖRMEDLINGEN BERGS KOMMUN GEHM EKONOMI AB A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D TOTALA INTÄKTER Sammanställning kostnader 12 mån KOSTNADER TKR 2018 KR/KVM NOTERING EL FÖR BELYSNING & VÄRME VATTEN & AVLOPP SOPHÄMTNING REAPARATION & UNDERHÅLL FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSKOSTNADER B B 14 9 B B B 14 9 B TOTALA KOSTNADER Driftnetto tkr (A) Faktiska intäkter 2018 (B) Beräknade kostnader 2018 (C) 2% uppräkning per år (D) I hyresintäkterna ingår fastighetsskatt, tillägg för el samt parkering. Fördelning hyresintäkter % 9% 12% 15% 5% 17% Skogsstyrelsen Meraskog i Jämtland AB SCA Skog AB Arbetsförmedlingen Bergs Kommun Gehm Ekonomi AB

24 24 Projektbeskrivning Bergsviken 4:63 Fastigheten och dess läge Fastigheten är belägen inom 5 minuters gångavstånd till Svenstavik centrum. Fastigheten uppfördes ursprungligen under 40-talet men byggdes om till bostäder på 80-talet. I fastighetens norra ände finns lokaler som hyrs ut. Den uthyrningsbara arean för byggnaden uppgår till kvm varav 542 kvm avser bostäder och 556 kvm avser lokaler. Total tomtareal om kvm. Bostadsytan är fördelat på 9 stycken lägenheter varav 8 stycken 2 rum och kök och 1 stycken med 1 rum och kök. På fastigheten finns även sex stycken parkeringsplatser och åtta garage. Nuvarande ägare skall i de vakanta lokalerna om 233 kvm bedriva verksamhet för kontorshotell. Totala hyresintäkter uppgår till 618 tkr med drifts- och underhållskostnader om 282 tkr, ges ett driftnetto om 336 tkr. ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK BERGSVIKEN 4:63 BELÄGEN NORR OM CENTRALA SVENSTAVIK PÅ STATIONSVÄGEN

25 25 Uthyrbar area lokaler ANVÄNDNING AREA, KVM VAKANT VÄRME OCH VATTEN ELSERVICE BRÅNAN AB SKOG OCH MÅLERITJÄNST SUMMA VAKANT 233 LAGER/KONTOR 87 LAGER/KONTOR 87 LAGER/KONTOR Uthyrbar area bostäder ANTAL LGH AREA, KVM 1 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK SUMMA Fördelning yta % 21% 8% 8% 14% VAKANT VÄRME OCH VATTEN ELSERVICE BRÅNAN AB SKOG OCH MÅLERITJÄNST BOSTÄDER

26 26 Projektdata och ekonomi Projektdata Bergsviken 4:63 Fastighetsbeteckning Bergsviken 4:63 Adress Fastighetsägare Huvudsaklig användning Stationsvägen 26 A-H Nordros Fastigheter i Svenstavik AB Bostäder & Lokaler Inteckningar, tkr Taxeringsvärde Tomtareal, kvm Taxerad yta, kvm Uthyrningsbar area, kvm Taxeringsenhet Hyreshusenhet, bostäder & lokaler Teknisk beskrivning Bergsviken 4:63 Nybyggnadsår 1940-tal, Antal våningar Grundläggning Stomme Bjälklak Fasad Fönster Tak Trapphus Uppvärmning 2 samt källare Betongplatta på mark, källare Betong Murat samt trä Trä Trä, 3-glas Plåt Betong, klinker Bergvärme, vattenburet uppvärmningssystem ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Ventilation Hiss FTX 450 kr/ 5 pers

27 27 Sammanställning Intäkter 12 mån INTÄKTER TKR 2018 KR/KVM NOTERING HYRESINTÄKTER LOKALER HYRESINTÄKTER BOSTÄDER P-PLATSER VAKANT A, C A 30 N/A A TOTALA INTÄKTER Sammanställning kostnader 12 mån KOSTNADER TKR 2018 KR/KVM NOTERING EL FÖR BELYSNING & VÄRME VATTEN & AVLOPP SOPHÄMTNING REAPARATION & UNDERHÅLL FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSKOSTNADER B B B B B B TOTALA KOSTNADER Driftnetto 336 tkr (A) Faktiska intäkter 2018 (B) Beräknade kostnader 2018 (C) I hyresintäkterna ingår fastighetsskatt Fördelning hyresintäkter % 15% HYRESINTÄKTER LOKALER HYRESINTÄKTER BOSTÄDER

28 28 Projektbeskrivning Galhammar 4:195 Fastigheten och dess läge Fastigheten är belägen på cirka minuters gångavstånd till Svenstavik centrum. Byggnaderna på fastigheten utgörs av bostadshus i radhusbebyggelse i en respektive två plan. Bostäderna utgör det modernaste boendet på orten. Omkringliggande bebyggelse i form av förskola från årskull 1-9 samt Fjällgymnasiet och fotbollsplan, lekpark skidspår, badhus, ny idrottshall för 30 mkr och friluftsområde. Byggnaderna är uppförda i etapper under åren Förråd, garage och bostadshus är delvis ommålade under 2011 och Den uthyrningsbara arean uppgår till kvm varav samtliga ytor är bostäder. Lägenheterna är om 1 till 4 rum och kök och totalt finns det 48 lägenheter, samtliga lägenheter har tillgång till balkong eller uteplats. För närvarande finns det inga vakanser och säljaren uppger att det är mycket stark efterfrågan på lägenheterna. Totala hyresintäkterna uppgår till tkr med drift- och underhållskostnader om tkr ges ett driftnetto om tkr. ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK GALHAMMAR 4:195 FASTIGHETEN ÄR BELÄGEN VÄSTER OM CENTRALA SVENSTAVIK

29 29 Uthyrbar area Bostäder ANTAL LGH AREA, KVM 1 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK 3 RUM OCH KÖK 4 RUM OCH KÖK SUMMA Fördelning yta % 6% 4% 56% 1 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK 3 RUM OCH KÖK 4 RUM OCH KÖK

30 30 Projektdata och ekonomi Projektdata Galhammar 4:195 Fastighetsbeteckning Galhammar 4:195 Adress Fastighetsägare Huvudsaklig användning Skogsvägen 8 mfl Nordros Fastigheter i Svenstavik AB Bostäder Inteckningar, tkr Taxeringsvärde Tomtareal, kvm Taxerad yta, kvm Uthyrningsbar area, kvm Taxeringsenhet Hyreshusenhet, bostäder Teknisk beskrivning Galhammar 4:195 Nybyggnadsår Antal våningar 1-2 Grundläggning Stomme Bjälklak Fasad Fönster Tak Trapphus Uppvärmning Ventilation Betongplatta på mark samt torpargrund Trä, betong Betong Trä samt prefab betong Trä, 3-glas Plåt samt takpannor Trä, betong Fjärrvärme FTX ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Entrédörrar Bredband Trä ADSL

31 31 Sammanställning Intäkter 12 mån INTÄKTER TKR 2018 KR/KVM NOTERING 1 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK 3 RUM OCH KÖK 4 RUM OCH KÖK TOTALA INTÄKTER A A A A Sammanställning kostnader 12 mån KOSTNADER TKR 2018 KR/KVM NOTERING EL FÖR BELYSNING FJÄRRVÄRME VATTEN & AVLOPP SOPHÄMTNING REAPARATION & UNDERHÅLL FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSKOSTNADER B B B B B 25 7 B B TOTALA KOSTNADER Driftnetto tkr (A) Faktiska intäkter 2018 (B) Beräknade kostnader 2018 Fördelning hyresintäkter % 5% 4% 57% 1 RUM OCH KÖK 2 RUM OCH KÖK 3 RUM OCH KÖK 4 RUM OCH KÖK

32 32 Övergripande fakta Bergs kommun Allmänt Svenstavik är centralorten i Bergs kimmun, beläget vid Storsjöns södra spets cirka 45 minuter från Östersund. Kommunen har ett rikt natur- och friluftsliv med kringliggande skidorter som Vemdalen, Klövsjö, Storhogna och Björnriket. Med närhet till Östersund finns ett utbrett utbud av service kombinerat med en attraktiv boendemiljö. Berg kommun har en befolkningsökning om 1% på en treårsbasis med totalt invånare i kommunen. Kortafattad information om Stockholm kommun Län Jämtland Folkmängd Skattesats, procent 33,72% Ordförandeparti S ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Största arbetsgivaren, privat Största arbetsgivaren, Offentlig Största kommunala bostadsbolag Storhogna högfjällshotell Berg kommun Berg Hyreshus AB

33 33 Fastighet Berg Bergsviken 4:59 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Distrikt Berg Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning Z-Berg Bergsviken 4: /20 Ursprung Berg Bergsviken 4:52 Adress Centrumvägen 8A Svenstavik Centrumvägen 3D Svenstavik Mellanvägen 1D Svenstavik Centrumvägen 8C Svenstavik Mellanvägen 1C Svenstavik Centrumvägen 8B Svenstavik Centrumvägen 3C Svenstavik Mellanvägen 1E Svenstavik Centrumvägen 10B Svenstavik Centrumvägen 8E Svenstavik Centrumvägen 10A Svenstavik Mellanvägen 1F Svenstavik Centrumvägen 3B Svenstavik Centrumvägen 10D Svenstavik Centrumvägen 8D Svenstavik Centrumvägen 3A Svenstavik Centrumvägen 10C Svenstavik Mellanvägen 1B Svenstavik Mellanvägen 1A Svenstavik Areal Land: kvm Vatten: - kvm Totalt: kvm msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 1 av 4

34 34 BERG BERGSVIKEN 4:59 Koordinat N = , E = Andel i Gemensamhetsanläggning Berg Bergsviken Ga:4 Gemensamhetsanläggning Gemensamhetsanläggning Berg Bergsviken Ga:5 Berg Bergsviken Ga:6 Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta berg berg Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Avstyckning ber-884 Fastighetsreglering /74 Ledningsåtgärd /27 Gränsbestämning ber-1003 Anläggningsåtgärd /16 Anläggningsåtgärd /26 Fastighetsreglering /32 Fastighetsreglering /22 Avskild mark Berg Bergsviken 4:125 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Förmån Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-55/ Beskr: Avloppsledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-56/ Beskr: Vattenledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-61/ Beskr: Ledning mm Last Ledningsrätt Fjärrvärme /27.1 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK Detaljplan p91/5 Bergsviken 4:59 M Fl Detaljplan p91/4 Bergsviken 3:39 M Fl msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 2 av 4

35 35 BERG BERGSVIKEN 4:59 Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning Nordros Fastigheter I Svenstavik Ab Box Svenstavik Andel 1/1 Köpeskilling Avser även annan fastighet /1902 Köp, Andel 1/ /1902 Tidigare lagfart/tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskr.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Roling I Svenstavik Ab Box Östersund 91/1741 Köp, Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm SEK / SEK / SEK /3726 Antal sökta inteckningar: 3 Summa: SEK Inskrivning Nr Inskr.dag Aktnummer Typ /1606 Avtalsservitut Ledning mm /1153 Avtalsservitut Vattenledning Taxering Taxeringsenhet: Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Id för tax.enhet: Markvärde: 923 tkr Taxering genomförd: 2016 Byggnadsvärde: tkr Summa taxvärde: tkr Areal: kvm Hel registerfastighet msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 3 av 4

36 36 BERG BERGSVIKEN 4:59 Värderingsenheter Hyrehusmark bostäder Tax.värde: 194 tkr Byggrätt ovan mark: 777 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 250 Id.nr: Hyreshusmark lokaler Tax.värde: 294 tkr Byggrätt ovan mark: 1310 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 225 kr/kvm Id.nr: Tax.värde: 126 tkr Byggrätt ovan mark: 564 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 225 kr/kvm Id.nr: Tax.värde: 141 tkr Byggrätt ovan mark: 630 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 225 kr/kvm Id.nr: Tax.värde: 168 tkr Byggrätt ovan mark: 751 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 225 kr/kvm Id.nr: Hyrehusbyggnad bostäder Hyrehusbyggnad bostäder Tax.värde: tkr Bostadsyta: 622 kvm Hyresintäkter: 581 Tkr/år Nybyggnadsår: 1956 Om/tillbyggnadsar: 1992 Värderingsår: 1992 Under byggnad: Nej Hyreshusbyggnad lokaler Tax.värde: 804 tkr Lokalyta: 626 kvm Hyresintäkter: 346 Tkr/år Nybyggnadsår: 1956 Om/tillbyggnadsår: 1992 Värdeår: 1992 Under byggnad: Nej Tax.värde: 442 tkr Lokalyta: 470 kvm Hyresintäkter: 208 Tkr/år Nybyggnadsår: 1974 Om/tillbyggnadsår: - Värdeår: 1974 Under byggnad: Nej Tax.värde: 778 tkr Lokalyta: 705 kvm Hyresintäkter: 335 Tkr/år Nybyggnadsår: 1992 Om/tillbyggnadsår: - Värdeår: 1992 Under byggnad: Nej Tax.värde: tkr Lokalyta: 1092 kvm Hyresintäkter: 620 Tkr/år Nybyggnadsår: 1992 Om/tillbyggnadsår: 2000 Värdeår: 1992 Under byggnad: Nej ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 4 av 4

37 37 Fastighet Berg Bergsviken 4:63 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Distrikt Berg Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning Z-Berg Bergsviken 4: /20 Ursprung Berg Bergsviken 4:35 Adress Stationsvägen 26F Svenstavik Stationsvägen 26D Svenstavik Stationsvägen 26H Svenstavik Stationsvägen 26A Svenstavik Stationsvägen 26E Svenstavik Stationsvägen 26B Svenstavik Stationsvägen 26C Svenstavik Stationsvägen 26G Svenstavik Areal Land: kvm Vatten: - kvm Totalt: kvm Koordinat N = , E = Andel i Gemensamhetsanläggning Berg Bergsviken Ga:6 Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta berg msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 1 av 4

38 38 BERG BERGSVIKEN 4:63 Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Ägoutbyte ber-917 Anläggningsåtgärd /16 Fastighetsreglering /67 Tekniska åtgärder Säkerställande av gränsmärke ber-1084 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Förmån Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-47/34.1 Beskr: Vattentäkt mm Förmån Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-47/535.1 Beskr: Vattenledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-47/536.1 Beskr: Vattentäkt Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-99/630.1 Beskr: Luftledning Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning Byggnadsplan ber-1346 Östra Delen Av Svenstavik Delområde som avser genomförandetider: Genomförandetiden har utgått Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning Nordros Fastigheter I Svenstavik Ab Box Svenstavik Andel 1/1 Köpeskilling Avser hela fastigheten /13290 Köp, Andel 1/ /13290 ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 2 av 4

39 39 BERG BERGSVIKEN 4:63 Tidigare lagfart/tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskr.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Nilsson, Gösta Rise Hallen 87/2064 Köp Överlåten andel 1/2 Lagfaren ägare Nilsson, Gunnar Adress saknas 87/2066 Köp Överlåten andel 1/2 Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm SEK /11918 Fastighetsreglering 12/ SEK /11919 Fastighetsreglering 12/2715 Antal sökta inteckningar: 2 Summa: SEK Inskrivning Nr Inskr.dag Aktnummer Typ /536 Avtalsservitut Vattentäkt /630 Avtalsservitut Luftledning Taxering Taxeringsenhet: Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Id för tax.enhet: Markvärde: 329 tkr Taxering genomförd: 2016 Byggnadsvärde: tkr Summa taxvärde: tkr Areal: kvm Hel registerfastighet msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 3 av 4

40 40 BERG BERGSVIKEN 4:63 Värderingsenheter Hyrehusmark bostäder Tax.värde: 169 tkr Byggrätt ovan mark: 677 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 250 Id.nr: Hyreshusmark lokaler Tax.värde: 160 tkr Byggrätt ovan mark: 715 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 225 kr/kvm Id.nr: Hyrehusbyggnad bostäder Hyrehusbyggnad bostäder Tax.värde: tkr Bostadsyta: 542 kvm Hyresintäkter: 465 Tkr/år Nybyggnadsår: 1988 Om/tillbyggnadsar: - Värderingsår: 1988 Under byggnad: Nej Hyreshusbyggnad lokaler Tax.värde: 681 tkr Lokalyta: 611 kvm Hyresintäkter: 293 Tkr/år Nybyggnadsår: 1988 Om/tillbyggnadsår: - Värdeår: 1988 Under byggnad: Nej ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 4 av 4

41 41 Fastighet Berg Bergsviken 4:129 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Distrikt Tidigare beteckning Berg Inga tidigare beteckningar. Ursprung Berg Bergsviken 4:119 Adress Stationsvägen Svenstavik Areal Land: kvm Vatten: - kvm Totalt: kvm Koordinat N = , E = Andel i Gemensamhetsanläggning Berg Bergsviken Ga:6 Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta berg Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Avstyckning /53 Fastighetsreglering /53 Anläggningsåtgärd /16 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-87/782.1 Beskr: Tele Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-95/ Beskr: Telekabel Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 1 av 3 ROSENGREN & Co Tel: Organisationsnr:

42 42 BERG BERGSVIKEN 4:129 Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning Ändring av dp p99/2 Bergsviken 4:119 Delområde för andra anm.: Ändrade bestämmelser se(akt 2326-p99/8) Ändring av dp p99/8 Bergsviken 4:129 M Fl Delområde för andra anm.: Ursprunglig plan se(akt 2326-p99/2) Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning Nordros Fastigheter I Svenstavik Ab Box Svenstavik Andel 1/1 Köpeskilling Avser hela fastigheten /9050 Köp, Andel 1/ /9050 Tidigare lagfart/tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskr.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Nilsson, Bertil Bergsviken Högstorp Svenstavik Övriga fångeshandlingar, Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Lagfartsanm: Lagfarten avser stamfastigheten, Akt: saknas 94/6790 Lagfaren ägare Roling I Svenstavik Ab Box Östersund Köpeskilling Avser hela fastigheten /1123 Köp , Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 2 av 3

43 43 BERG BERGSVIKEN 4:129 Lagfaren ägare Gunnar & Gösta Nilsson I Svenstavik Ab Box 428/ederwall/ Östersund Köpeskilling Avser hela fastigheten /1456 Köp , Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Lagfartsanm: Namn, Akt: 00/1731 Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm SEK / SEK / SEK /1465 Antal sökta inteckningar: 3 Summa: SEK Inskrivning Nr Inskr.dag Aktnummer Typ /782 Avtalsservitut Tele /2273 Avtalsservitut Telekabel Taxering Taxeringsenhet: Hyreshusenhet, kontor inom industrimark Id för tax.enhet: Markvärde: 528 tkr Taxering genomförd: 2016 Byggnadsvärde: tkr Summa taxvärde: tkr Areal: kvm Hel registerfastighet Värderingsenheter Hyreshusmark lokaler Tax.värde: 528 tkr Byggrätt ovan mark: 2347 kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 225 kr/kvm Id.nr: Hyreshusbyggnad lokaler Tax.värde: tkr Lokalyta: 1976 kvm Hyresintäkter: 968 Tkr/år Nybyggnadsår: 1998 Om/tillbyggnadsår: 2015 Värdeår: 1998 Under byggnad: Nej msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 3 av 3

44 44 Fastighet Berg Galhammar 4:195 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Lantmäteriförättning (100704) Lantmäteriförrättning pågår Distrikt Berg Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning Z-Berg Galhammar 4: /20 Ursprung Berg Galhammar 4:190 Adress Skogsvägen 18B Svenstavik Skogsvägen 12D Svenstavik Skogsvägen 18D Svenstavik Skogsvägen 10B Svenstavik Skogsvägen 16C Svenstavik Skogsvägen 8E Svenstavik Skogsvägen 10A Svenstavik Skogsvägen 8J Svenstavik Skogsvägen 8B Svenstavik Skogsvägen 14G Svenstavik Skogsvägen 8I Svenstavik Skogsvägen 13F Svenstavik Skogsvägen 8F Svenstavik Skogsvägen 14E Svenstavik Skogsvägen 14H Svenstavik Skogsvägen 8G Svenstavik Skogsvägen 8H Svenstavik Skogsvägen 14D Svenstavik Skogsvägen 14C Svenstavik Skogsvägen 12E Svenstavik msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 1 av 5 ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK ROSENGREN & Co Linnégatan Stockholm Tel: Fax: e-post: Organisationsnr: Säte: Stockholm

45 45 BERG GALHAMMAR 4:195 Skogsvägen 14A Svenstavik Skogsvägen 14B Svenstavik Skogsvägen 13D Svenstavik Skogsvägen 20B Svenstavik Skogsvägen 16A Svenstavik Skogsvägen 13H Svenstavik Skogsvägen 13B Svenstavik Skogsvägen 8K Svenstavik Skogsvägen 13A Svenstavik Skogsvägen 8A Svenstavik Skogsvägen 13E Svenstavik Skogsvägen 12A Svenstavik Skogsvägen 20A Svenstavik Skogsvägen 12B Svenstavik Skogsvägen 8D Svenstavik Skogsvägen 20D Svenstavik Skogsvägen 18A Svenstavik Skogsvägen 13G Svenstavik Skogsvägen 20C Svenstavik Skogsvägen 14F Svenstavik Skogsvägen 13C Svenstavik Skogsvägen 8C Svenstavik Skogsvägen 16D Svenstavik Skogsvägen 16B Svenstavik Skogsvägen 18C Svenstavik Skogsvägen 12C Svenstavik Areal Land: kvm Vatten: - kvm Totalt: kvm Koordinat N = , E = Andel i Gemensamhetsanläggning Berg Bergsviken Ga:6 msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 2 av 5

46 46 BERG GALHAMMAR 4:195 Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta berg berg berg berg Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Avstyckning /31 Ledningsåtgärd /27 Anläggningsåtgärd /16 Fastighetsreglering /32 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-71/ Beskr: Kraftledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-71/358.1 Beskr: Ledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-80/ Beskr: Kraftledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-81/ Beskr: Kraftledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-81/4073a.1 Beskr: Kraftledning Last Avtalsservitut Se beskrivning 23-im2-89/ Beskr: Jordkabel Last Ledningsrätt Fjärrvärme /27.1 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning Byggnadsplan p89/11 Del Av Svenstaviks Samhälle,galhammar 4:190 M Fl ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 3 av 5

47 47 BERG GALHAMMAR 4:195 Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning Nordros Fastigheter I Svenstavik Ab Box Svenstavik Andel 1/1 Köpeskilling Avser hela fastigheten /16273 Köp, Andel 1/ /16273 Tidigare lagfart/tomträtt Lagfart/Tomträtt Inskr.dag Aktbeteckning Lagfaren ägare Roling I Svenstavik Ab Box Östersund 89/1510 Köp, Andel 1/1 Överlåten andel 1/1 Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm SEK D :3 Antal sökta inteckningar: 1 Summa: SEK Inskrivning Nr Inskr.dag Aktnummer Typ /358 Avtalsservitut Ledning /2028 Avtalsservitut Kraftledning /3170 Avtalsservitut Kraftledning /4073 Avtalsservitut Kraftledning /4073A Avtalsservitut Kraftledning /2966 Avtalsservitut Jordkabel msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 4 av 5

48 48 BERG GALHAMMAR 4:195 Taxering Taxeringsenhet: Hyreshusenhet, bostäder Id för tax.enhet: Markvärde: tkr Taxering genomförd: 2016 Byggnadsvärde: tkr Summa taxvärde: tkr Areal: kvm Hel registerfastighet Värderingsenheter Hyrehusmark bostäder Tax.värde: 265 tkr Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 250 Id.nr: Tax.värde: 605 tkr Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 250 Id.nr: Tax.värde: 283 tkr Byggrätt ovan mark: kvm Riktvärdesomr: Riktvärde: 250 Id.nr: Hyrehusbyggnad bostäder Hyrehusbyggnad bostäder Tax.värde: tkr Bostadsyta: 594 kvm Hyresintäkter: 518 Tkr/år Nybyggnadsår: 1989 Om/tillbyggnadsar: - Värderingsår: 1989 Under byggnad: Nej Hyrehusbyggnad bostäder Tax.värde: tkr Bostadsyta: 848 kvm Hyresintäkter: 717 Tkr/år Nybyggnadsår: 1993 Om/tillbyggnadsar: - Värderingsår: 1993 Under byggnad: Nej Hyrehusbyggnad bostäder Tax.värde: tkr Bostadsyta: kvm Hyresintäkter: 1721 Tkr/år Nybyggnadsår: 1990 Om/tillbyggnadsar: - Värderingsår: 1990 Under byggnad: Nej ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK msf Copyright c 2018 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 5 av 5

49 Anteckningar 49

50 ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK 50