Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter

2 Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument är Ericssons Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter. Tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet, utgör det koncernens Årsredovisning för år Om något av dokumenten saknas kan det beställas från Ericsson, Koncerninformation, HF/LME/DI, Stockholm, tel Osäkerheter i framtiden Safe Harbor -uttalande i enlighet med den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995 Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bland annat sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och följder av kundfinansiering. Omslag: Oskar I Tjeckien installerade Ericsson ett komplett GSM-system på rekordtid. Redan ett halvt år efter att ha fått ordern, hade Ericsson installerat och satt i drift mer än 500 radiobasstationer över hela landet.

3 Innehåll 2 Ekonomiska nyckeldata 3 Ericsson i korthet 4 Förvaltningsberättelse 13 Koncernens resultaträkning 14 Koncernens balansräkning 16 Koncernens kassaflödesanalys 17 Moderbolagets resultaträkning 18 Moderbolagets balansräkning 20 Moderbolagets kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 38 Revisorernas rapport 39 Finansförvaltning och finansiella risker 42 Tioårsöversikt 44 Styrelse och koncernledning 46 Segmentsrapportering 52 Aktieinformation 54 Ordlista 56 Aktieägarinformation 2001 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 1

4 Ekonomiska nyckeldata Koncernens resultat Förändring (Miljarder SEK) i procent Orderingång Fakturering Resultat för skatter Nettoresultat Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK) Utdelning (SEK) Kassaflöde före finansiella poster Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, procent) Soliditet (procent) Antal anställda Resultat per affärssegment Orderingång Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår intern orderingång Totalt Fakturering Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår internförsäljning Totalt Rörelseresultat Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Icke-allokerade kostnader Totalt Inkl. Realisationsvinst på Juniper-aktier Inkl. Omstruktureringskostnader Inkl. Icke-operationella poster Försäljning per marknadsområde Västeuropa Central och Östeuropa, Mellanöstern & Afrika Nordamerika Latinamerika Asien och Oceanien Totalt Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

5 Ericsson i korthet Några av våra prestationer under år 2000: Vi tog ledningen inom Mobilt Internet Leverantör i22av 33 annonserade överenskommelser för 3G infrastruktur 50 procent av marknaden för GPRS med64 överenskommelser om leveranser Lanserade komplett produktportfölj för WCDMA och CDMA 2000-system Nya data- och nätprotokoll lanserade, inklusive IP v6 och VOICE OVER IP WCDMA PARTNERSKAP med MICROSOFT, IBM och WORLDCOM för utveckling av tjänster för Mobilt Internet Vi försvarade vår ledning inom 2G system: FLERA STORA KONTRAKT på utökningar eller nya nät, inklusive AT&T Wireless, Telcel, Pegaso och China Telecom Försäljningen av GSM-SYSTEM nådde rekordnivåer 40PROCENT av mobiltrafiken passerar genom Ericssonsystem Vi fortsätter att leda marknaden för migration av fasta nät: ENGINE tog35procents andel av marknaden för migration till bredband i Storbritannien LEVERANSER av ENGINE till BT ENGINE ACCESS RAMP, en plattform för bredbandig nätaccess, LANSERADES Vi etablerade en stark position för datacom och IP backbone: PARTNERSKAP med Juniper Networks Inc. inom routers för Mobilt Internet GENOMBROTTSORDER från Telia International och China Telecom Vi fokuserade vår division Konsumentprodukter på att återfå lönsamhet: Klar ny strategi för KONSUMENTPRODUKTER fastlagd, genomförandet påbörjat SMARTPHONE R380, GPRS/Bluetooth-telefonen R520, ungdomsorienteradet20 och ett nytt headset för Bluetooth lanserades Finansiella mål En konkurrrenskraftig värdetillväxt för våra aktieägare är ett av Ericssons viktigaste övergripande mål. Våra långsiktiga mål, som etablerades 1999, förblir oförändrade. Vi avser att växa snabbare än marknaden som helhet, med en takt av minst 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. För att nå detta mål kommer vi att förbättra positionerna inom både de operatörs- och konsumentinriktade delarna av vår verksamhet. Ericsson strävar efter att ha ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv. En tillväxt på minst 20 procent med ett bibehållet positivt kassaflöde kräver en avkastning på sysselsatt kapital på mellan 20 och 25 procent för Ericsson som helhet. Vi måste därför vidmakthålla en rörelsemarginal på minst 10 procent och en kapitalomsättning på i medeltal två eller bättre. Avkastningskraven kan dock variera för olika delar av vår verksamhet. En lägre rörelsemarginal kan också motverkas av en högre kapitalomsättningshastighet. Ekonomiskt resultat för år 2000: För år 2000 uppnådde vi alla våra finansiella mål utom ett: Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 3

6 Förvaltningsberättelse Ericssons mission är att förstå sina kunders möjligheter och behov och att tillhandahålla kommunikationslösningar som är bättre än någon av konkurrenternas. Genom att göra detta ska Ericsson skapa en konkurrenskraftig avkastning på sina aktieägares investering i företaget. Våra långsiktiga mål är att växa snabbare än marknaden, med en avkastning på sysselsatt kapital på mellan 20 och 25 procent och med ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv. Vår strategi är att behålla vår marknadsledande ställning inom mobilsystem och att etablera Ericsson som den största leverantören av lösningar för Mobilt Internet och som en av de ledande leverantörerna av högklassiga multitjänstnät som klarar bredbands- och IP-baserad kommunikation. Vi har för avsikt att fortsätta vara en av de ledande leverantörerna av mobiltelefoner. I vår prognos för år 2000 förväntade vi oss en tillväxt av vår försäljning med mer än 20 procent, kombinerad med en avsevärd ökning av resultatet, med ett positivt kassaflöde. Utvecklingen under året fick oss att ändra vår prognos för hela året så att vi efter nio månader förväntade en ökad försäljning med omkring 25 procent, men som en följd av problemen inom mobiltelefoner en lägre rörelsemarginal kring 6-7 procent, jämfört med 8,2 procent förra året, och ett negativt kassaflöde. Resultatet för helåret är i linje med prognosen från niomånadersrapporten, med en försäljningsökning på 27 procent och en justerad rörelsemarginal på 6,1 procent. Kassaflödet förbättrades så att det blev bättre än förväntat, genom en försäljning av aktier i Juniper Networks Inc. i december. Vår systemverksamhet gick mycket starkt under året, med en försäljningstillväxt som var snabbare än marknadens och med bibehållna marginaler. Vi styrktes av en mycket gynnsam utveckling när det gäller 3Göverenskommelser och ett starkt genomslag av vår ENGINE-lösning på marknaden för kretskopplat till paketdata. Inom vår mobiltelefonverksamhet drabbades vi däremot av flera svåra bakslag, vilka vi nu adresserar i vårt program Back-to-Profit och genom en påskyndad outsourcing av vår telefontillverkning. Det övergripande finansiella resultatet ligger lägre än våra mål och vi vidtar kraftfulla åtgärder för att återupprätta lönsamheten. Det viktigaste är förstås att lösa problemen inom divisionen Konsumentprodukter. Ett annat mål var att stärka vår balansräkning och uppnå en soliditet kring 40 procent, jämfört med 35 procent förra året. Vi nådde 38 procent och är fast beslutna att fortsätta att fokusera på ökad effektivitet i kapitalutnyttjandet under Kapitalmarknad, ekonomi IT-branschen hade ett turbulent år på aktiemarknaden. Utvecklingen drevs av osäkerheter kring den nya ekonomin och hur snabbt nya Internettjänster kan erövra marknaden. Justeringen av börskurserna hade också en negativ påverkan på aktiekurserna för mer traditionella och väletablerade telekomleverantörer, trots den allmänt gynnsamma tillväxten för mobiltelefoni. Vårt eget börsvärde på Stockholmsbörsen, som ökade från 381 miljarder kronor till miljarder 1999 sjönk med 21 procent till 852 miljarder i slutet av år Jämfört med våra större konkurrenter är emellertid vår tillbakagång inte lika kraftig. Marknad/konkurrens Nätoperatörer Fortsatt stark abonnenttillväxt och ökad användningstid per abonnent resulterade i stark trafiktillväxt, vilket i sin tur ledde till ännu ett år med gynnsam utveckling för mobil infrastruktur. Vi lyckades öka våra marknadsandelar för mobilsystem, där vi är den odiskutabla marknadsledaren. Inom fasta nät intog vi en stark marknadsposition när det gäller lösningar för att migrera nuvarande kretskopplade nät till paketkopplade nät som kan hantera data och Internet-trafik. Licensgivningen för 3G startade under året, med början i Japan och Europa. I början var licensavgifterna i de auktioner som hölls mycket höga, men de blev lägre i de auktioner som genomfördes senare under året. Vi har varit mer framgångsrika än vad vi kunnat hoppas på och blivit utsedda som leverantör i 22 av 33 officiellt annonserade överenskommelser fram till slutet av året. Detta är ett erkännande av vårt tekniska ledarskap och vår beprövade förmåga som systemintegratör och leverantör av helhetslösningar. Ingen konkurrent kommer i närheten av detta facit. På de finansiella marknaderna uttrycktes en del oro kring operatörernas behov av kapital för att bygga ut 3G-näten. Helt nya och oerfarna operatörer förväntades behöva avsevärd hjälp med finansieringen från leverantörerna. Både operatörer och leverantörer har därför fått erfara en viss nedgradering av sin kreditvärdighet. 4 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

7 Förvaltningsberättelse Vi fortsatte att öka vår marknadsandel också för 2G infrastruktur och vann dessutom en majoritet av de order som lades på utrustning för GPRS (2,5G). En gynnsam utveckling under år 2000 var beslutet av många USA- och Latinamerikabaserade operatörer att gå över till GSM-teknologi för att bygga sina 2,5Gnät, som en bättre väg vidare mot 3G. Detta kommer att gynna oss som marknadsledande inom GSM/GPRS. Under året började vi också leverera 2G CDMAsystem, som ett resultat av vårt förvärv under 1999 av Qualcomms infrastrukturdivision. Vi är den enda leverantör i marknaden som kan erbjuda alla mobila teknologier. Under året introducerade vi också mobiltelefoner för CDMA. Vi kunde under år 2000 glädja oss åt en stark efterfrågan på Ericssons ENGINE-lösning för uppgradering av existerande fasta nät så att de klarar datakommunikation och IP-baserad telefoni. ENGINE bygger i hög på grad vår egen tidigare utveckling inom bredbandsområdet, exempelvis bredbands ISDN och optiska transmissionssystem. Tack vare detta och tack vare vår nya generation av AXE-växlar, med avsevärt förbättrade prestanda, utvecklades försäljning och lönsamhet gynnsamt också för vår verksamhet inom multitjänstnät. Försäljningen till nätoperatörer var särskilt stark i USA, Japan och Latinamerika. Försäljningsutvecklingen i Kina var något långsammare än väntat, medan orderingången ökade under slutet av året. Vi tror att investeringarna i infrastruktur i Kina nu tar fart igen. Konsumentprodukter För Konsumentprodukter kännetecknades år 2000 av en stark marknadstillväxt. Antalet sålda telefoner ökade globalt med 47 procent, från 278 miljoner sålda enheter 1999 till runt 410 miljoner. Vi kunde emellertid inte dra full nytta av detta, huvudsakligen som en följd av problem med vår komponentförsörjning och kvaliteten på vissa komponenter. Till viss del påverkades vi också negativt av en ofördelaktig produktmix. Komponentbristen berodde på en brand hos en av våra nyckelleverantörer, liksom på en allmän brist på vissa komponenter i marknaden. Vi drabbades också av kvalitetsproblem i leveranserna från en annan viktig leverantör. Dessa faktorer ledde till svåra förseningar i våra leveranser och våra produkter måste säljas med extra rabatter. Därutöver har vi tvingats till avsevärda nedskrivningar av överflödiga och omoderna komponenter och till omförhandling av kontrakt med leverantörer. Ett åtgärdsprogram inkluderande omstruktureringsaktiviteter, samarbetsavtal och full outsourcing av all tillverkning håller på att genomföras, med målet att telefonverksamheten skall visa vinst igen under andra halvåret Med en leveransvolym på 43,3 miljoner enheter en ökning med 38 procent förlorade vi något i marknadsandel, men vi bibehöll vår position som tredje största leverantör på marknaden. Priskonkurrensen inom mobiltelefoner ökade under fjärde kvartalet, som en konsekvens av ett överskott på telefoner i marknaden, främst i Västeuropa, där penetrationen för mobiltelefoner nu i många länder ligger runt 60 procent eller mer. Företagslösningar och Övriga verksamheter Vår verksamhet inom Företagslösningar omorganiserades under året. Fokuseringen på tjänster för Mobilt Internet ökades, något som kommer att vara avgörande för marknaden för 3G. Våra företagsväxlar och datanätprodukter utvecklades ogynnsamt. Vi räknar med att förbättra försäljningen på dessa områden avsevärt, genom omstrukturering av våra distributionskanaler från egen till tredjepartsförsäljning. Övriga verksamheter utvecklades mycket väl. Särskilt gäller detta för vår Kabelverksamhet, som ökade försäljningen av optokabel starkt. Vår verksamhet för Mikroelektronik började leverera Bluetooth-kretsar och volymerna väntas öka under första halvan av 2001 när en godkänd standard fastställts. Försvarssystem hade också ett bra år. Under tredje kvartalet förvärvade Ericsson delar av Hewlett Packards minoritetsandel i samverkansbolaget Ericsson-Hewlett Packard för 1,4 miljarder kronor. Ericsson sammanförde sedan aktiviteterna kring programvaruprodukten OSS med mobilsystemverksamheten. Lönsamheten i den återstående delen av EHPT-s verksamhet inom segmentet för driftstödssystem var otillfredsställande. Produkter Under året lanserade vi en rad nya produkter och lösningar. På infrastrukturområdet togs den förbättrade AXE-n, ENGINE-lösningen, GPRS och CDMAutrustning emot mycket väl. Vårt nya tjänsteutbud för professionell nätdrift togs också väl emot och vi säkra- Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 5

8 Förvaltningsberättelse de flera sådana kontrakt. Flera nya mobiltelefoner introducerades under året, bland annat WAP-telefonen R320, den intelligenta telefonen R380, en telefon för CDMA och T20, som riktar sig mot marknaden för enklare telefoner. Ericssons varumärke stärktes ytterligare genom olika aktiviteter. För första gången deltog Ericsson i den stora Comdex-mässan i USA, med gott om besökare i montern. Patent Under de senaste två decennierna har patent blivit mer och mer viktigt för tillverkare inom telekommunikations- och IT-industrin. En stark, välbalanserad patentportfölj som täcker nuvarande och framtida teknologier och produkter är en förutsättning för framgång inom dessa industrier. En sådan immateriell tillgång ger, även om den inte direkt kan återfinnas i ett bolags balansräkning, patentinnehavaren inte bara strategiska fördelar utan även andra affärsmässiga sådana, till exempel kan tillgång till teknik uppnås genom korslicensiering med andra tillverkare. Denna fokusering på patent inom de konvergerande teknologierna har samtidigt fört med sig en ökad exponering för påståenden om intrång i andras patenträttigheter Sedan början av 1990-talet har Ericsson skyddat sina investeringar inom forskning och utveckling och mött den ökande konkurrensen genom att bygga upp en patentportfölj i världsklass för att stödja sin affärsverksamhet. Ericsson är därför väl förberett att möta utmaningarna under det kommande decenniet. Under år 2000 lämnade Ericsson in mer än 1300 patentansökningar för att skydda rätten till sina uppfinningar. Produktion och försörjning Komponentbrist präglade av branschen under årets första nio månader. Detta ledde till leveransförseningar och ökade lager. Ericsson drabbades därutöver av följderna av en brand i en fabrik hos en av våra nyckelleverantörer av komponenter till mobiltelefoner. Inom andra områden förbättrades vår leveransförmåga starkt, med avsevärt kortare ledtider för många produkter. Vi genomförde också försök tillsammans med flera olika kunder och leverantörer kring lösningar för elektronisk handel. Outsourcing fortsatte under 2000 inom mobiltelefon- och infrastrukturproduktion. Detta är ett resultat av vår strategiska strävan att fokusera på mer värdeskapande verksamheter inom utveckling och systemintegration. I slutet av året bestämde vi oss för att lägga ut all produktion av mobiltelefoner och i januari 2001 skrev vi en principöverenskommelse med Flextronics för detta, i syfte att överföra all produktion under första halvan av Fokuserad organisation Vi fortsatte att alltmer fokusera vår affärsverksamhet på kärnområden och avyttrade verksamheterna inom Privatradiosystem och Energisystem under året. Så gott som alla våra fastigheter såldes och vår fastighetsskötsel lades under året ut på externa företag. Vi gjorde detsamma med vår interna support för datorer och lokala nät i Sverige och andra Europeiska länder. Produktions- och konstruktionsverksamhet i Longuenesse, Frankrike, och Östersund och Katrineholm, Sverige, outsourcades i början av året till Solectron, AU-system och Flextronics. Förvärv, partnerskap och riskkapitalfonder I november förvärvades företaget Microwave Power Devices Inc. (MPD), som har viktig kompetens som utvecklare av kraftförstärkare, viktiga delar i nästa generations mobilnät. MPD kommer att döpas om till Ericsson Amplifier Technology Inc. Samverkansbolaget med Microsoft etablerades också under året. Dess första produkt, Outlook via mobil, lanserades. Vi ingick också ett samarbete med Juniper Networks för att leverera dataklara lösningar för Mobilt Internet. Samarbetet mellan branschledande företag i bolaget Symbian, som utvecklar operativsystemet EPOC för mobila terminaler, fortsatte framgångsrikt. Detsamma gällde också för arbetet inom WAP-forum, en organisation som har som mål att åstadkomma standardprotokoll för mobila telefontillämpningar. Dessa samverkansbolag är viktiga för etablerandet av de factostandarder som bas för utvecklingen av de nya tillämpningar som krävs för att få till stånd en snabb acceptans av 3G-tjänster. Som en ledande 3G-leverantör är vi naturligtvis aktiva deltagare i 3GPP (3G Partnership Program) för fortsatt utveckling av 3G-standarden. För att stödja utvecklingen av tillämpningar, produkter och tjänster för Mobilt Internet, tog vi initiativ till och deltog i bildandet av ett antal riskkapitalfonder. Detta skedde i samarbete med ledande finansi- 6 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

9 Förvaltningsberättelse ella aktörer: Ericsson Venture Partners tillsammans med Investor, Industrivärden och Merrill Lynch och imgo med Investor och Hutchison Whampoa. Därutöver gjorde vi en del direkta investeringar i företag för att stödja nya tillämpningar för Mobilt Internet, exempelvis Red Jade, Merrimac Industries, Littauer Technologies och Mediatude. I förberedelserna för en väntad massiv uppbyggnad av 3G-nät, med start i slutet av 2001, ingick vi ett antal samarbetsavtal med välrenommerade anläggningsföretag som ABB, Skanska och NCC. Målet är att säkerställa tillräcklig kapacitet och kompetens för att klara behovet av snabb nätutbyggnad. Finansiella resultat Orderingången ökade med 31 procent och försäljningen med 27 procent (33 procent och 29 procent för jämförbara enheter) vilket var något mer än vår prognos. Orderingång och försäljning inom vårt segment Nätoperatörer utvecklades väl under året, med en ökning av orderingången på 40 procent och av försäljningen med 29 procent. En stark efterfrågan på 2Ginfrastruktur och ENGINE var de främsta drivkrafterna. Inom vår mobiltelefonrörelse ökade försäljningen med 21 procent och leveransvolymerna med 38 procent. Försäljning och rörelsemarginal påverkades kraftigt bland annat av leveransproblem från en nyckelleverantör, vilket ledde till förseningar och minskad försäljning, lägre priser och stora nedskrivningar av komponentförråd. Dessutom beslöt vi också att genomföra ett aggressivt omstruktureringsprogram för telefonverksamheten och ådrog oss därmed ytterligare kostnader. 12,7 miljarder kronor i omstruktureringskostnader belastade det sammanlagda rörelseresultatet på -24,2 miljarder kronor. Omstruktureringen beräknas medföra årliga besparingar om 15 miljarder kronor från år Försäljningsökningen minskade under fjärde kvartalet, särskilt i Västeuropa, Nordamerika och Japan. I Europa har operatörerna börjat dra ner på subventionerna till mobiltelefoner, vilket minskar tillväxten av antalet nya abonnenter och också minskar utbytestakten. När abonnenttätheten nu börjar nå upp till 60 procent i många länder är huvudmålet för operatörerna att behålla sin nuvarande kundbas. Ett antal kontrakt på 3G undertecknades i fjärde kvartalet, vilket understryker vår ledande position. ENGINE fortsätter att dominera marknaden för krets-till-paket. En stor genombrottsorder för IP stamnät, inkluderande routrar från Juniper, säkrades med Telia International. Vår verksamhet i Nordamerika ökade försäljningen starkt under året. Operatörer har bestämt sig för att använda GSM för 2,5G-nät, som ett sätt att snabbt komma vidare till 3G. Detta är gynnsamt för oss som marknadsledande inom GSM och GPRS. Försök med GPRS pågår. Försäljningen av CDMA började ta fart och en strategisk order vanns för kabelmodem. I Latinamerika var försäljningen mycket stark i Mexico och Argentina, liksom i Brasilien. Även i Latinamerika kommer operatörer att ta GSM/GPRSvägen till 3G. I Asien-Stillahavsområdet gick utvecklingen för de två stora marknaderna Kina och Japan åt delvis olika håll. Kina noterade moderata ökningar i försäljningen, men starkare orderingång. Försäljningen i Japan var å andra sidan mycket stark, medan orderingången där utvecklades svagare. Det tycks som om marknaden i Kina nu börjar ta fart efter en relativt låg investeringsnivå under år Exporten från Sverige uppgick till 158 miljarder kronor (131), en ökning med 21 procent. Detta inkluderar försäljning till konsoliderade bolag. Övriga rörelseintäkter inkluderar realisationsvinster på 25,2 miljarder, varav 19,3 miljarder är rörelserelaterade inkluderande 15,4 miljarder från försäljningen av aktier i Juniper Networks. Icke-operationella realisationsvinster på 5,9 miljarder är resultatet av försäljningen av Energisystem och av fastigheter. En återbäring av pensionspremier i Sverige uppgående till 1,1 miljarder är också inräknad bland de övriga rörelseintäkterna och betraktas som ickeoperationell. Rörelsens omkostnader uppgick till 33 procent av försäljningen, vilket är över vårt mål på 30 procent och en följd av ökade investeringar i forskning och utveckling och utbyggnad av kapaciteten för 3Gleveranser, som ett resultat av att vi fått fler 3G-affärer. Utgifterna inom forskning och utveckling ökade med 27 procent, lika mycket som vår försäljning, medan försäljnings- och administrationsomkostnader ökade i lägre takt. Forskning och utveckling, inklusive utvecklingskostnader för kundorder ökade med 26 procent till 43,8 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 7

10 Förvaltningsberättelse miljarder kronor eller 16 procent (16) av vår försäljning. Sammantaget uppnådde vi en justerad rörelsemarginal på 6,1 procent exklusive reavinsten på 15,4 miljarder från försäljningen av Juniper-aktier, den ytterligare avsättningen av 8,0 miljarder för omstruktureringskostnader inom mobiltelefonverksamheten samt icke-operationella poster om 7,0 miljarder. Effekterna av ändrade valutakurser på vårt resultat, jämfört med kurserna under förra året var omkring +1,3 miljarder. För mobiltelefonerna var däremot effekterna negativa med ungefär 3,4 miljarder, som följd av en ofördelaktig exponering genom inköp i japanska Yen och US dollar, kombinerad med en stor andel intäkter i Euro. Resultatet före skatter var 28,7 (16,4) miljarder kronor en ökning med 75 procent. Skattenivån för året blev så låg som 27 procent, eftersom en del av reavinsterna var skattefria. Vinst per aktie efter full utspädning, var 2,65 (1,54) kronor. Utspädningseffekten av årets optionsprogram för de anställda var omkring 0,2 procent. Ungefärlig vinst per aktie efter full utspädning i enlighet med US GAAP uppgick till 2,94 (1,92) kronor. Omsättningshastigheten för lagret nådde under året 5,2 (4,8) gånger. Den påverkades av nedskrivningar. Vårt mål var en nivå på 5,0 eller högre. Omsättningshastigheten för våra kundfordringar var under året 3,9 (3,7) något under vårt mål på 4,0. Kundfinansiering erbjuds mycket selektivt och helst då i form av så kallad bridge-financing i väntan på att kunden hittar permanenta lösningar. Under året lyckades vi minska bruttofinansieringen på balansräkningen med 17 procent, medan bruttoexponeringen utanför balansräkningen endast ökade marginellt. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 12,3 miljarder, varav 5,1 miljarder i Sverige. Soliditeten uppgick vid årets slut till 37,7 procent (35,2). Vi nådde inte vårt mål på 40 procent och kommer därför att fortsätta vår strävan att förbättra kapitaleffektiviteten, särskilt när det gäller lager och kundfordringar. Kassaflödet före finansiella aktiviteter var under året 6,4 miljarder (-2,4), då positiva effekter från aktieförsäljning och avyttrandet av Energisystem och fastigheter mer än uppvägde ökningar i lager och kundfordringar. Kassaflödet från finansiella aktiviteter ökade genom försäljning av konvertibla skuldebrev och minskade till följd av återköp av egna aktier. Nätoperatörer Med en orderingång och försäljning som ökade mer än marknaden, ökade rörelsemarginalen till 17 (13) procent. Orderingången och försäljningen var stark för alla mobilstandarder och god orderingång noterades för vår ENGINE-lösning. Även MINILINK transmissionsutrustning hade en stark förbättring jämfört med föregående år. Rörelseresultatet återspeglar en ökad investeringsnivå i forskning och utveckling samt andra aktiviteter för att förbereda en snabb leverans av 3G. Konsumentprodukter Vi ökade försäljningen med 38 procent, räknat på antalet enheter, till 43,3 miljoner enheter. Försäljningen i kronor växte svagare, med 21 procent till 56,3 miljarder som resultat av förlorad försäljning till följd av komponentbrist, ogynnsam produktmix och en överskottssituation under senare delen av året, vilket ledde till ökad priskonkurrens. Förlusten för helåret uppgick till 16,2 miljarder kronor, vilket är i linje med den bedömning som gjordes vid niomånadersrapporten. Denna summa inkluderar omstruktureringskostnader på 4,7 miljarder. Ytterligare avsättningar för omstrukturering på 8,0 miljarder gjordes vid årets slut, varav 2,0 miljarder avser det ursprungliga omstruktureringsprogrammet och ytterligare 6,0 miljarder hänger samman med den totala outsourcingen av telefonproduktionen till Flextronics. Under tredje kvartalet ingick vi ett outsourcing-avtal med det Taiwan-baserade företaget Arima, för utveckling och produktion av telefoner i enlighet med våra specifikationer. Ett liknande kontrakt skrevs i januari 2001 med ett annat taiwanesiskt företag, GVC. Företagslösningar Konsultverksamheten växte avsevärt under året och blev alltmer fokuserad på tillämpningar för Internet. Den traditionella verksamheten med kommunikationslösningar för företag, omfattande företagsväxlar och datanät, började omorganisera sina distributionskanaler under året, vilket bromsade upp affärsutvecklingen. Order och försäljning var oförändrade och rörelsemarginalen blev något lägre än tidigare år. 8 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

11 Förvaltningsberättelse Övriga verksamheter och icke allokerade kostnader Under året har vi avyttrat vår verksamhet inom Energisystem och merparten av våra fastigheter. Effekterna av detta rapporteras som icke-operationella reavinster. Bland övriga affärsverksamheter noterade Kabel, Försvar och Mikroelektronik alla mycket starka försäljningsökningar. Orderingången ökade också mycket bra, utom inom Försvarssystem, där en mycket stor order på Erieye förra året gör att årets orderingång är lägre. Icke allokerade kostnader minskade mer än 20 procent jämfört med föregående år. En återbetalning av pensionspremier på 1,1 miljarder kronor är inräknad i icke-operationella poster. Ny segmentrapportering för 2001 För att förbättra jämförbarheten med andra företag i vår bransch och av konkurrensskäl, kommer vi under 2001 att rapportera order, försäljning och rörelseresultat enligt våra primära affärsområden system, telefoner och övrig verksamhet. Inom systemverksamheten kommer order och försäljning för mobilsystem och multitjänstnät att redovisas separat, fastän det råder en hög grad av integrering inom systemverksamheten då det gäller forskning och utveckling, kunder, installation och supporttjänster. Förändringar inom Ericsson under året En ny organisation infördes under andra halvan av året. Syftet var att förbättra Ericssons konkurrensförmåga på en marknad där telekom- och datanät smälter samman och där många nya operatörer uppträder. De affärsverksamheter som direkt adresserar våra nyckelmarknader kommer att hanteras i tre divisioner: Mobile systems, mobiltelesystem Multiservice Networks, flertjänstnät Consumer Products, konsumentprodukter Tre ytterligare divisioner etablerades också. Dessa ska fokusera på utveckling och leverans av produkter och tjänster inom vissa av infrastrukturverksamhetens kärnområden: Global Services, med fokus på systemimplementering och integration, plus andra nyckeltjänster, som drift och optimering av kommunikationsnät. Vi vet att många operatörer behöver nya verktyg och tjänster för att driva och underhålla sina nät nu när dessa blir alltmer komplexa i och med införandet av 3G, med nya typer av trafik och nya affärsmodeller för prissättning och intäktsgenerering. Data Backbone and Optical networks, med fokus på koppling av paketbaserad trafik och IP-telefoni. Divisionen ska stödja Multiservice Networks och Mobile Systems med produkter för datatrafik i fast och Mobilt Internet. Internet Applications, som vi betraktar som en viktig del av vårt utbud för att operatörerna ska lyckas i 3G-miljön, bli konkurrenskraftiga och kunna generera trafik och intäkter i sina nät. Dessa divisioner kommer att öka konkurrenskraften i Ericssons utbud av infrastruktur till våra nyckelkunder bland nätoperatörerna i fasta och mobila nät. Det tidigare segmentet Företagslösningar har omstrukturerats. Konsultverksamheten flyttades till Segmentsresultat 2000 Försälj)- Justerad Justerad Order nings)- Justerat rörelse)- rörelse tillväxt), Försälj)- tillväxt), rörelse)- marginal marginal Segment (SEK mdr.) Orderingång proc ning proc resultat 2000, proc 1999, proc Anställda Nätoperatörer 212, , , Konsumentprodukter 57, , , Företagslösningar 17,8 1 17, Övriga verksamheter 18, ,0 14 1, Icke allokerade kostnader 1, Försäljning mellan segmenten 13,5 13,3 Totalt 292, , , Justeringar: Realisationsvinst, Juniper 15,4 Icke-operationella poster 7,0 Tillkommande omstrukturering 8,0 Rörelseresultat 31,2 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 9

12 Förvaltningsberättelse den nya divisionen för Internet-tillämpningar och aktiviteterna inom intern IT-support organiserades som en ny intern serviceenhet. Återstående aktiviteter för företagsmarknaden företagsväxlar, företagstelefoner och datanät organiserades i en ny enhet, Företagsnät, som nu ingår i Övriga verksamheter. Dess försäljnings- och distributionskanaler via lokala Ericssonbolag planerar vi att avyttra till tredje part. Övriga affärsverksamheter omfattar nu Kabel, Försvarssystem, Företagsnät och Mikroelektronik. I början av året sålde vi Private Radio Systems till USA-baserade Com-Net Critical Communications, utan någon materiell reavinst. Energisystem såldes till Emerson den 1 april, med en reavinst på 4,5 miljarder. Merparten av vårt fastighetsinnehav har avyttrats under år 2000, med en vinst på 1,5 miljarder. Verksamheten för komponentdistribution inom Microelectronics såldes till Frankrikebaserade Electrodis. energikonsumtionen vid användning. Ericsson utnyttjar till fullo IT-industrins inneboende möjligheter att miniatyrisera produkter och minska deras energikonsumtion, vilket ofta också minskar den icke önskvärda miljöpåverkan av en viss funktion avsevärt. Svenska regler som kräver tillstånd eller rapportering Det finns 14 produktionsenheter i Sverige. För sju av dessa krävs tillstånd på grund av utsläpp till luft eller vatten, medan fem enheter måste rapportera vissa riskfyllda aktiviteter. Inga nämnvärda krav eller klagomål har mottagits under året. ISO-certifikat Miljöledning enligt ISO skall införas i samtliga produktionsenheter. I Sverige har de flesta av enheterna erhållit certifikat. De kvarvarande certifieringsrevideras under Anställda Vid slutet av år 2000 hade Ericsson anställda i världen, en nettoökning med under året, till största delen ett resultat av ökade forsknings- och utvecklingssatsningar inom 3G. En minskning med ungefär anställda på grund av att verksamhet lagts ut på externa partners uppvägdes av att 400 nya anställda tillkom via förvärvade verksamheter och i andra ökningar. Omfattande utbildningsaktiviteter genomfördes under året för de anställda, i syfte att öka kunskapen om Internet. Alla anställda uppmuntrades att skaffa sig certifikat på genomgången utbildning i PC- och allmänna data/internet-kunskaper. Under året infördes två sjuåriga optionsprogram för tillsammans cirka anställda. För år 2000 hade dessa program en utspädningseffekt på vinst per aktie med 0,2 procent. Miljöfrågor Ericsson driver produktion i nio länder, för sammansättning av elektronikkomponenter och tillverkning av kablar och komponenter. Miljöpåverkan från dessa verksamheter utgörs av utsläpp i luft och vatten, avfallsprodukter och störande ljud. Bland använda kemikalier ingår flussmedel, lödpasta och lacker i puderform. Livscykelanalyser av våra produkter visar att den största påverkan på miljön är Miljöansvar Koncernens har en löpande uppföljning av miljöansvarsfrågor inom ramen för koncernens miljöledningssystem. Därutöver sker vid behov direkta undersökningar av bolagets fastigheter och produktionsenheter. Cirka hälften av koncernens producerande enheter ligger i Sverige. I samband med att stora delar av koncernens fastigheter sålts ut under 2000 undersöktes och reglerades miljöansvar för kända skador. För bokslutsåret 2000 bedöms kvarvarande miljöansvar understiga 40 mkr för svenska anläggningar. För de utländska enheterna är endast en större miljöskada känd vid fabriken i Holland. Skadeansvaret är reglerat med myndigheten och finansiellt har frågan lösta genom att värdet på fastigheten satts ned. Några andra beaktansvärda miljöskulder är inte kända. Mer information finns i Ericssons Miljörapport Styrelsen och dess arbetsordning Lars-Eric Petersson avgick ur styrelsen den 7 januari 2000 med anledning av att han utsetts till ordförande i Telia. Niall FitzGerald och Eckhard Pfeiffer invaldes i styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 31 mars Styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson består av nio ledamöter valda av aktieägare vid ordinarie bolagsstämma samt tre arbetstagarledamöter, var och 10 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

13 Förvaltningsberättelse en med en suppleant, valda av arbetstagarorganisationerna. Under 2000 hölls elva styrelsesammanträden. Företagets revisorer har för styrelsen redovisat sina iakttagelser från revisionen. Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning som revideras och antas på nytt av styrelsen minst en gång per år. Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess tre kommittéer, dels mellan styrelsen och VD respektive koncernchefen. Medlemmarna i de tre kommittéerna Revision, Finans och Kompensation är samtliga styrelseledamöter. Styrelsen har till varje kommitté delegerat rätten att besluta i vissa ärenden och styrelsen kan även ge en kommitté utökad rätt att besluta i specifika ärenden. Förändringar i ledningen Den 15 februari efterträdde Jan Wäreby, tidigare Vice VD med ansvar för marknadsområde Europa/Mellanöstern/Afrika, Johan Siberg som Vice VD för affärssegment Konsumentprodukter. Vice VD Johan Siberg tillträde en befattning som samordnare av Ericssons svenska verksamheter, direkt underställd VD. Ragnar Bäck och Karl Alsmar, bolagschefer i våra italienska och tyska dotterbolag, utsågs till Vice VD med ansvar för marknadsområde Västeuropa respektive marknadsområde Öst- och Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika. Per-Arne Sandström utnämndes till Vice VD och ansvarig för marknadsområde Nordamerika. Han efterträdde Bo Dimert, som gick i pension. Carl Olof Blomquist utsågs till direktör och chef för Koncernfunktion Juridik. Tre nya divisioner etablerades vid halvårsskiftet, under ledning av Vice VD-ar: Data Backbone and Optical Networks, Mike Thurk Internet Applications, Haijo Pietersma Global Services, Bert Nordberg Styrelsen har utsett VD Kurt Hellström även till koncernchef från den 1 januari Händelser efter bokslutet I januari utsågs Ericsson av den portugisiska operatören TMN som leverantör av 3G-utrustning. Ericsson har ingått ett partnerskap med ebank i Japan för att stödja utvecklingen av elektronisk handel i landet. Tjänsterna kommer att göras helt säkra med hjälp av Ericssons produkter betalningsservern Safetrade för Internet och systemet Jalda. I januari säkrade Ericsson ännu en stor order för ENGINE, från amerikanska operatören WorldCom. Ericsson stödjer en snabbare utbyggnad av 3G genom öppnandet den 1 mars av två så kallade inter-operabilitets-testcenter där andra leverantörer kan testa hur deras utrustning fungerar tillsammans med Ericssons kompletta system. Ericsson bildar också ett helägt bolag inriktat på att stödja Internettjänster i mobila och fasta flertjänstnät. Bolaget får namnet Internet Applications and Solutions AB. Samtidigt upplöses divisionen Internet Applications och Vice VD Haijo Pietersma lämnar Ericsson. Delar av verksamheten kring Internetlösningar överförs till divisionen Global Services. Utsikter för år 2001 En osäkrare ekonomisk omvärld och en ökad försiktighet på kapitalmarknaden bidrar sammantaget till en ökad osäkerhet även inom vår bransch. Vi har trots detta en fortsatt optimistisk syn på vår verksamhet. Vi har vunnit de flesta kontrakten avseende nästa generations nät. Därför ökar vi investeringarna för att säkrerställa att vi är snabba i starten med 3G. För första kvartalet 2001 kommer vi att se en fortsatt stark tillväxt för system och lägre fakturering för telefoner. Totalt förväntar vi oss en ökad fakturering med cirka 15 procent för jämförbara enheter. Resultat före skatt förväntas bli omkring noll, belastat med fortsatta rörelseförluster för telefoner och ökade 3Ginvesteringar. Senare under året kommer vi att kunna tillgodoräkna oss effekter av omstruktureringen av vår telefonverksamhet. För helåret 2001 förväntar vi oss att faktureringen skall öka med mellan 15 och 20 procent och en rörelsemarginal kring 6-8 procent. Moderbolaget Telefonaktiebolaget LM Ericsson Resultatet för moderbolaget inkluderar verksamheter som drivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Credit AB. Kommissionärsavtalet med Ericsson Telecom AB sades upp från den 1 januari 2000, varvid också Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 11

14 Förvaltningsberättelse tillgångar på 6,6 miljarder kronor överfördes. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 44 (45) länder. Moderbolagets fakturering uppgick till 1,2 (15,4) miljarder. Den lägre faktureringen hänför sig till att kommissionärsavtalet med Ericsson Telecom AB sagts upp. Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,0 (3,2) miljarder. Större förändringar i bolagets finansiella ställning var: ökade investeringar om 11 miljarder, varav 9,5 miljarder i dotterbolag i Sverige ökade kort- och långfristiga lån till dotterbolag, 18,2 miljarder ökad kassa och kortfristiga placeringar på 8,7 miljarder Dessa investeringar finansierades primärt genom ökad intern upplåning. Vid årets slut uppgick kassa och kortfristiga placeringar till 25,8 (17,1) miljarder. Återköp av aktier År 2000 gjorde ny lagstiftning i Sverige det möjligt att återköpa aktier. Ericsson har utnyttjat denna möjlighet och återköpt 1,8 miljoner aktier för att säkra optionsprogrammet för de anställda. Återköpta aktier är inte utdelningsberättigade. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt SEK Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras som följer: att till de på avstämningsdagen registrerade aktieägarna utdelas en utdelning på 0,50 per aktie SEK att återstoden överföres i ny räkning SEK Totalt SEK Ericsson B-aktier som innehas av moderbolaget är inte berättigade till utdelning. Stockholm 26 Januari 2001 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Org. nr Tom Hedelius Vice ordförande Lars Ramqvist Ordförande Marcus Wallenberg Vice Ordförande Göran Lindahl Sverker Martin-Löf Clas Reuterskiöld Peter Sutherland Eckhard Pfeiffer Niall FitzGerald Göran Engström Jan Hedlund Per Lindh Kurt Hellström Verkställande direktör och koncernchef 12 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

15 Januari december MSEK Not Koncernens resultaträkning Fakturering Kostnader för fakturerade varor och tjänster Bruttomarginal Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av resultat före skatter Resultat före skatter* Skatter Skatt på årets resultat Minoritetens andel av skatter Årets resultat Vinst per aktie före utspädning, SEK 5 2,67 1,55 1,67 Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 5 2,65 1,54 1,67 *Realisationsresultat, netto efter minoriteter, inkluderade i Resultat före skatter Operationellt realisationsresultat Icke-operationellt Nyckeltal-resultaträkningsposter i procent av faktureringen Bruttomarginal 34,1% 41,6% 42,9% Omkostnader 32,9% 34,5% 33,1% Rörelsemarginal 11,4% 8,2% 10,4% Justerad rörelsemarginal** 6,1% 8,3% 10,8% Vinstmarginal 12,5% 9,2% 11,7% Övriga nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital 26,5% 19,0% 24,9% Omsättningshastighet i sysselsatt kapital 2,1 2,1 2,1 Omsättningshastighet i kundfordringar 3,9 3,7 3,8 Omsättningshastighet i varulager 5,2 4,8 4,2 **Rörelseresultat justerat för poster som påverkar jämförbarheten Realisationsvinst Juniper Networks Icke-operationellt realisationsresultat Pensionsåterbetalningar Ytterligare omstruktureringskostnader i Konsumentprodukter Totala justeringar Justerat rörelseresultat Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 13

16 Koncernens balansräkning 31 december MSEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7, 23, Finansiella anläggningstillgångar 8 Kapitalandelar i intresseföretag Aktier och andelar Långfristig kundfinansiering Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kundfordringar Kortfristig kundfinansiering Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Ställda säkerheter Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

17 31 december MSEK Not Koncernens balansräkning Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 14 Aktiekapital Bundna reserver Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Minoritetsintressen i dotterbolag Avsättningar Långfristiga skulder 17, 20 Certifikat och obligationslån Konvertibla förlagslån Skulder till kreditinstitut Andra långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Varav räntebärande avsättningar och skulder (45 020) (kortfristig del (12 010)) Ansvarsförbindelser Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 15

18 Kassaflödesanalys för koncernen Januari december MSEK Not Rörelsen 22 Årets resultat Icke likviditetspåverkande poster Minoritetens andel av årets resultat Icke utdelade andelar i intresseföretags resultat Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar Skatter Förändringar i rörelsens nettotillgångar Varulager Kort- och långfristig kundfinansiering Kundfordringar och övriga rörelsetillgångar Avsättningar och rörelseskulder Kassaflöde från rörelsen Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto Nettotillskott från minoriteter Övrigt Kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde före finansiella aktiviteter Finansiering 22 Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto Emission av konvertibelt förlagslån Upptagande av andra långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Realisationsvinster vid försäljning av egna optioner och konvertibler Återköp av egna aktier 386 Betalda utdelningar Kassaflöde från finansiella aktiviteter Omräkningsdifferenser i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

19 Januari december MSEK Not Fakturering Kostnader för fakturerade varor och tjänster Bruttomarginal Moderbolagets resultaträkning Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningar utöver plan Förändring i andra obeskattade reserver Erhållna koncernbidrag, netto Resultat före skatter Skatter Årets resultat Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 17

20 Moderbolagets balansräkning 31 december MSEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7, Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Koncernföretag 8, Intresseföretag 8, Andra aktier och andelar Fordringar koncernföretag Långfristig kundfinansiering Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kundfordringar Kortfristig kundfinansiering Fordringar koncernföretag Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Ställda säkerheter Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

iii finansiell information 44

iii finansiell information 44 iii finansiell information 44 FAKTURERING OCH ORDERINGÅNG (MSEK) 220 000 180 000 140 000 100 000 60 000 20 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 Orderingång Fakturering RESULTAT FÖRE SKATTER (MSEK) 18 000 14

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG 02 03 04 05 06 07 08 01 09 10 11 12 13 14 01 Henry Sténson Senior Vice President, Group Function Communications 02 Håkan Eriksson Senior Vice President

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer