Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter

2 Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument är Ericssons Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter. Tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet, utgör det koncernens Årsredovisning för år Om något av dokumenten saknas kan det beställas från Ericsson, Koncerninformation, HF/LME/DI, Stockholm, tel Osäkerheter i framtiden Safe Harbor -uttalande i enlighet med den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995 Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bland annat sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och följder av kundfinansiering. Omslag: Oskar I Tjeckien installerade Ericsson ett komplett GSM-system på rekordtid. Redan ett halvt år efter att ha fått ordern, hade Ericsson installerat och satt i drift mer än 500 radiobasstationer över hela landet.

3 Innehåll 2 Ekonomiska nyckeldata 3 Ericsson i korthet 4 Förvaltningsberättelse 13 Koncernens resultaträkning 14 Koncernens balansräkning 16 Koncernens kassaflödesanalys 17 Moderbolagets resultaträkning 18 Moderbolagets balansräkning 20 Moderbolagets kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 38 Revisorernas rapport 39 Finansförvaltning och finansiella risker 42 Tioårsöversikt 44 Styrelse och koncernledning 46 Segmentsrapportering 52 Aktieinformation 54 Ordlista 56 Aktieägarinformation 2001 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 1

4 Ekonomiska nyckeldata Koncernens resultat Förändring (Miljarder SEK) i procent Orderingång Fakturering Resultat för skatter Nettoresultat Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK) Utdelning (SEK) Kassaflöde före finansiella poster Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, procent) Soliditet (procent) Antal anställda Resultat per affärssegment Orderingång Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår intern orderingång Totalt Fakturering Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår internförsäljning Totalt Rörelseresultat Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Icke-allokerade kostnader Totalt Inkl. Realisationsvinst på Juniper-aktier Inkl. Omstruktureringskostnader Inkl. Icke-operationella poster Försäljning per marknadsområde Västeuropa Central och Östeuropa, Mellanöstern & Afrika Nordamerika Latinamerika Asien och Oceanien Totalt Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

5 Ericsson i korthet Några av våra prestationer under år 2000: Vi tog ledningen inom Mobilt Internet Leverantör i22av 33 annonserade överenskommelser för 3G infrastruktur 50 procent av marknaden för GPRS med64 överenskommelser om leveranser Lanserade komplett produktportfölj för WCDMA och CDMA 2000-system Nya data- och nätprotokoll lanserade, inklusive IP v6 och VOICE OVER IP WCDMA PARTNERSKAP med MICROSOFT, IBM och WORLDCOM för utveckling av tjänster för Mobilt Internet Vi försvarade vår ledning inom 2G system: FLERA STORA KONTRAKT på utökningar eller nya nät, inklusive AT&T Wireless, Telcel, Pegaso och China Telecom Försäljningen av GSM-SYSTEM nådde rekordnivåer 40PROCENT av mobiltrafiken passerar genom Ericssonsystem Vi fortsätter att leda marknaden för migration av fasta nät: ENGINE tog35procents andel av marknaden för migration till bredband i Storbritannien LEVERANSER av ENGINE till BT ENGINE ACCESS RAMP, en plattform för bredbandig nätaccess, LANSERADES Vi etablerade en stark position för datacom och IP backbone: PARTNERSKAP med Juniper Networks Inc. inom routers för Mobilt Internet GENOMBROTTSORDER från Telia International och China Telecom Vi fokuserade vår division Konsumentprodukter på att återfå lönsamhet: Klar ny strategi för KONSUMENTPRODUKTER fastlagd, genomförandet påbörjat SMARTPHONE R380, GPRS/Bluetooth-telefonen R520, ungdomsorienteradet20 och ett nytt headset för Bluetooth lanserades Finansiella mål En konkurrrenskraftig värdetillväxt för våra aktieägare är ett av Ericssons viktigaste övergripande mål. Våra långsiktiga mål, som etablerades 1999, förblir oförändrade. Vi avser att växa snabbare än marknaden som helhet, med en takt av minst 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. För att nå detta mål kommer vi att förbättra positionerna inom både de operatörs- och konsumentinriktade delarna av vår verksamhet. Ericsson strävar efter att ha ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv. En tillväxt på minst 20 procent med ett bibehållet positivt kassaflöde kräver en avkastning på sysselsatt kapital på mellan 20 och 25 procent för Ericsson som helhet. Vi måste därför vidmakthålla en rörelsemarginal på minst 10 procent och en kapitalomsättning på i medeltal två eller bättre. Avkastningskraven kan dock variera för olika delar av vår verksamhet. En lägre rörelsemarginal kan också motverkas av en högre kapitalomsättningshastighet. Ekonomiskt resultat för år 2000: För år 2000 uppnådde vi alla våra finansiella mål utom ett: Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 3

6 Förvaltningsberättelse Ericssons mission är att förstå sina kunders möjligheter och behov och att tillhandahålla kommunikationslösningar som är bättre än någon av konkurrenternas. Genom att göra detta ska Ericsson skapa en konkurrenskraftig avkastning på sina aktieägares investering i företaget. Våra långsiktiga mål är att växa snabbare än marknaden, med en avkastning på sysselsatt kapital på mellan 20 och 25 procent och med ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv. Vår strategi är att behålla vår marknadsledande ställning inom mobilsystem och att etablera Ericsson som den största leverantören av lösningar för Mobilt Internet och som en av de ledande leverantörerna av högklassiga multitjänstnät som klarar bredbands- och IP-baserad kommunikation. Vi har för avsikt att fortsätta vara en av de ledande leverantörerna av mobiltelefoner. I vår prognos för år 2000 förväntade vi oss en tillväxt av vår försäljning med mer än 20 procent, kombinerad med en avsevärd ökning av resultatet, med ett positivt kassaflöde. Utvecklingen under året fick oss att ändra vår prognos för hela året så att vi efter nio månader förväntade en ökad försäljning med omkring 25 procent, men som en följd av problemen inom mobiltelefoner en lägre rörelsemarginal kring 6-7 procent, jämfört med 8,2 procent förra året, och ett negativt kassaflöde. Resultatet för helåret är i linje med prognosen från niomånadersrapporten, med en försäljningsökning på 27 procent och en justerad rörelsemarginal på 6,1 procent. Kassaflödet förbättrades så att det blev bättre än förväntat, genom en försäljning av aktier i Juniper Networks Inc. i december. Vår systemverksamhet gick mycket starkt under året, med en försäljningstillväxt som var snabbare än marknadens och med bibehållna marginaler. Vi styrktes av en mycket gynnsam utveckling när det gäller 3Göverenskommelser och ett starkt genomslag av vår ENGINE-lösning på marknaden för kretskopplat till paketdata. Inom vår mobiltelefonverksamhet drabbades vi däremot av flera svåra bakslag, vilka vi nu adresserar i vårt program Back-to-Profit och genom en påskyndad outsourcing av vår telefontillverkning. Det övergripande finansiella resultatet ligger lägre än våra mål och vi vidtar kraftfulla åtgärder för att återupprätta lönsamheten. Det viktigaste är förstås att lösa problemen inom divisionen Konsumentprodukter. Ett annat mål var att stärka vår balansräkning och uppnå en soliditet kring 40 procent, jämfört med 35 procent förra året. Vi nådde 38 procent och är fast beslutna att fortsätta att fokusera på ökad effektivitet i kapitalutnyttjandet under Kapitalmarknad, ekonomi IT-branschen hade ett turbulent år på aktiemarknaden. Utvecklingen drevs av osäkerheter kring den nya ekonomin och hur snabbt nya Internettjänster kan erövra marknaden. Justeringen av börskurserna hade också en negativ påverkan på aktiekurserna för mer traditionella och väletablerade telekomleverantörer, trots den allmänt gynnsamma tillväxten för mobiltelefoni. Vårt eget börsvärde på Stockholmsbörsen, som ökade från 381 miljarder kronor till miljarder 1999 sjönk med 21 procent till 852 miljarder i slutet av år Jämfört med våra större konkurrenter är emellertid vår tillbakagång inte lika kraftig. Marknad/konkurrens Nätoperatörer Fortsatt stark abonnenttillväxt och ökad användningstid per abonnent resulterade i stark trafiktillväxt, vilket i sin tur ledde till ännu ett år med gynnsam utveckling för mobil infrastruktur. Vi lyckades öka våra marknadsandelar för mobilsystem, där vi är den odiskutabla marknadsledaren. Inom fasta nät intog vi en stark marknadsposition när det gäller lösningar för att migrera nuvarande kretskopplade nät till paketkopplade nät som kan hantera data och Internet-trafik. Licensgivningen för 3G startade under året, med början i Japan och Europa. I början var licensavgifterna i de auktioner som hölls mycket höga, men de blev lägre i de auktioner som genomfördes senare under året. Vi har varit mer framgångsrika än vad vi kunnat hoppas på och blivit utsedda som leverantör i 22 av 33 officiellt annonserade överenskommelser fram till slutet av året. Detta är ett erkännande av vårt tekniska ledarskap och vår beprövade förmåga som systemintegratör och leverantör av helhetslösningar. Ingen konkurrent kommer i närheten av detta facit. På de finansiella marknaderna uttrycktes en del oro kring operatörernas behov av kapital för att bygga ut 3G-näten. Helt nya och oerfarna operatörer förväntades behöva avsevärd hjälp med finansieringen från leverantörerna. Både operatörer och leverantörer har därför fått erfara en viss nedgradering av sin kreditvärdighet. 4 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

7 Förvaltningsberättelse Vi fortsatte att öka vår marknadsandel också för 2G infrastruktur och vann dessutom en majoritet av de order som lades på utrustning för GPRS (2,5G). En gynnsam utveckling under år 2000 var beslutet av många USA- och Latinamerikabaserade operatörer att gå över till GSM-teknologi för att bygga sina 2,5Gnät, som en bättre väg vidare mot 3G. Detta kommer att gynna oss som marknadsledande inom GSM/GPRS. Under året började vi också leverera 2G CDMAsystem, som ett resultat av vårt förvärv under 1999 av Qualcomms infrastrukturdivision. Vi är den enda leverantör i marknaden som kan erbjuda alla mobila teknologier. Under året introducerade vi också mobiltelefoner för CDMA. Vi kunde under år 2000 glädja oss åt en stark efterfrågan på Ericssons ENGINE-lösning för uppgradering av existerande fasta nät så att de klarar datakommunikation och IP-baserad telefoni. ENGINE bygger i hög på grad vår egen tidigare utveckling inom bredbandsområdet, exempelvis bredbands ISDN och optiska transmissionssystem. Tack vare detta och tack vare vår nya generation av AXE-växlar, med avsevärt förbättrade prestanda, utvecklades försäljning och lönsamhet gynnsamt också för vår verksamhet inom multitjänstnät. Försäljningen till nätoperatörer var särskilt stark i USA, Japan och Latinamerika. Försäljningsutvecklingen i Kina var något långsammare än väntat, medan orderingången ökade under slutet av året. Vi tror att investeringarna i infrastruktur i Kina nu tar fart igen. Konsumentprodukter För Konsumentprodukter kännetecknades år 2000 av en stark marknadstillväxt. Antalet sålda telefoner ökade globalt med 47 procent, från 278 miljoner sålda enheter 1999 till runt 410 miljoner. Vi kunde emellertid inte dra full nytta av detta, huvudsakligen som en följd av problem med vår komponentförsörjning och kvaliteten på vissa komponenter. Till viss del påverkades vi också negativt av en ofördelaktig produktmix. Komponentbristen berodde på en brand hos en av våra nyckelleverantörer, liksom på en allmän brist på vissa komponenter i marknaden. Vi drabbades också av kvalitetsproblem i leveranserna från en annan viktig leverantör. Dessa faktorer ledde till svåra förseningar i våra leveranser och våra produkter måste säljas med extra rabatter. Därutöver har vi tvingats till avsevärda nedskrivningar av överflödiga och omoderna komponenter och till omförhandling av kontrakt med leverantörer. Ett åtgärdsprogram inkluderande omstruktureringsaktiviteter, samarbetsavtal och full outsourcing av all tillverkning håller på att genomföras, med målet att telefonverksamheten skall visa vinst igen under andra halvåret Med en leveransvolym på 43,3 miljoner enheter en ökning med 38 procent förlorade vi något i marknadsandel, men vi bibehöll vår position som tredje största leverantör på marknaden. Priskonkurrensen inom mobiltelefoner ökade under fjärde kvartalet, som en konsekvens av ett överskott på telefoner i marknaden, främst i Västeuropa, där penetrationen för mobiltelefoner nu i många länder ligger runt 60 procent eller mer. Företagslösningar och Övriga verksamheter Vår verksamhet inom Företagslösningar omorganiserades under året. Fokuseringen på tjänster för Mobilt Internet ökades, något som kommer att vara avgörande för marknaden för 3G. Våra företagsväxlar och datanätprodukter utvecklades ogynnsamt. Vi räknar med att förbättra försäljningen på dessa områden avsevärt, genom omstrukturering av våra distributionskanaler från egen till tredjepartsförsäljning. Övriga verksamheter utvecklades mycket väl. Särskilt gäller detta för vår Kabelverksamhet, som ökade försäljningen av optokabel starkt. Vår verksamhet för Mikroelektronik började leverera Bluetooth-kretsar och volymerna väntas öka under första halvan av 2001 när en godkänd standard fastställts. Försvarssystem hade också ett bra år. Under tredje kvartalet förvärvade Ericsson delar av Hewlett Packards minoritetsandel i samverkansbolaget Ericsson-Hewlett Packard för 1,4 miljarder kronor. Ericsson sammanförde sedan aktiviteterna kring programvaruprodukten OSS med mobilsystemverksamheten. Lönsamheten i den återstående delen av EHPT-s verksamhet inom segmentet för driftstödssystem var otillfredsställande. Produkter Under året lanserade vi en rad nya produkter och lösningar. På infrastrukturområdet togs den förbättrade AXE-n, ENGINE-lösningen, GPRS och CDMAutrustning emot mycket väl. Vårt nya tjänsteutbud för professionell nätdrift togs också väl emot och vi säkra- Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 5

8 Förvaltningsberättelse de flera sådana kontrakt. Flera nya mobiltelefoner introducerades under året, bland annat WAP-telefonen R320, den intelligenta telefonen R380, en telefon för CDMA och T20, som riktar sig mot marknaden för enklare telefoner. Ericssons varumärke stärktes ytterligare genom olika aktiviteter. För första gången deltog Ericsson i den stora Comdex-mässan i USA, med gott om besökare i montern. Patent Under de senaste två decennierna har patent blivit mer och mer viktigt för tillverkare inom telekommunikations- och IT-industrin. En stark, välbalanserad patentportfölj som täcker nuvarande och framtida teknologier och produkter är en förutsättning för framgång inom dessa industrier. En sådan immateriell tillgång ger, även om den inte direkt kan återfinnas i ett bolags balansräkning, patentinnehavaren inte bara strategiska fördelar utan även andra affärsmässiga sådana, till exempel kan tillgång till teknik uppnås genom korslicensiering med andra tillverkare. Denna fokusering på patent inom de konvergerande teknologierna har samtidigt fört med sig en ökad exponering för påståenden om intrång i andras patenträttigheter Sedan början av 1990-talet har Ericsson skyddat sina investeringar inom forskning och utveckling och mött den ökande konkurrensen genom att bygga upp en patentportfölj i världsklass för att stödja sin affärsverksamhet. Ericsson är därför väl förberett att möta utmaningarna under det kommande decenniet. Under år 2000 lämnade Ericsson in mer än 1300 patentansökningar för att skydda rätten till sina uppfinningar. Produktion och försörjning Komponentbrist präglade av branschen under årets första nio månader. Detta ledde till leveransförseningar och ökade lager. Ericsson drabbades därutöver av följderna av en brand i en fabrik hos en av våra nyckelleverantörer av komponenter till mobiltelefoner. Inom andra områden förbättrades vår leveransförmåga starkt, med avsevärt kortare ledtider för många produkter. Vi genomförde också försök tillsammans med flera olika kunder och leverantörer kring lösningar för elektronisk handel. Outsourcing fortsatte under 2000 inom mobiltelefon- och infrastrukturproduktion. Detta är ett resultat av vår strategiska strävan att fokusera på mer värdeskapande verksamheter inom utveckling och systemintegration. I slutet av året bestämde vi oss för att lägga ut all produktion av mobiltelefoner och i januari 2001 skrev vi en principöverenskommelse med Flextronics för detta, i syfte att överföra all produktion under första halvan av Fokuserad organisation Vi fortsatte att alltmer fokusera vår affärsverksamhet på kärnområden och avyttrade verksamheterna inom Privatradiosystem och Energisystem under året. Så gott som alla våra fastigheter såldes och vår fastighetsskötsel lades under året ut på externa företag. Vi gjorde detsamma med vår interna support för datorer och lokala nät i Sverige och andra Europeiska länder. Produktions- och konstruktionsverksamhet i Longuenesse, Frankrike, och Östersund och Katrineholm, Sverige, outsourcades i början av året till Solectron, AU-system och Flextronics. Förvärv, partnerskap och riskkapitalfonder I november förvärvades företaget Microwave Power Devices Inc. (MPD), som har viktig kompetens som utvecklare av kraftförstärkare, viktiga delar i nästa generations mobilnät. MPD kommer att döpas om till Ericsson Amplifier Technology Inc. Samverkansbolaget med Microsoft etablerades också under året. Dess första produkt, Outlook via mobil, lanserades. Vi ingick också ett samarbete med Juniper Networks för att leverera dataklara lösningar för Mobilt Internet. Samarbetet mellan branschledande företag i bolaget Symbian, som utvecklar operativsystemet EPOC för mobila terminaler, fortsatte framgångsrikt. Detsamma gällde också för arbetet inom WAP-forum, en organisation som har som mål att åstadkomma standardprotokoll för mobila telefontillämpningar. Dessa samverkansbolag är viktiga för etablerandet av de factostandarder som bas för utvecklingen av de nya tillämpningar som krävs för att få till stånd en snabb acceptans av 3G-tjänster. Som en ledande 3G-leverantör är vi naturligtvis aktiva deltagare i 3GPP (3G Partnership Program) för fortsatt utveckling av 3G-standarden. För att stödja utvecklingen av tillämpningar, produkter och tjänster för Mobilt Internet, tog vi initiativ till och deltog i bildandet av ett antal riskkapitalfonder. Detta skedde i samarbete med ledande finansi- 6 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

9 Förvaltningsberättelse ella aktörer: Ericsson Venture Partners tillsammans med Investor, Industrivärden och Merrill Lynch och imgo med Investor och Hutchison Whampoa. Därutöver gjorde vi en del direkta investeringar i företag för att stödja nya tillämpningar för Mobilt Internet, exempelvis Red Jade, Merrimac Industries, Littauer Technologies och Mediatude. I förberedelserna för en väntad massiv uppbyggnad av 3G-nät, med start i slutet av 2001, ingick vi ett antal samarbetsavtal med välrenommerade anläggningsföretag som ABB, Skanska och NCC. Målet är att säkerställa tillräcklig kapacitet och kompetens för att klara behovet av snabb nätutbyggnad. Finansiella resultat Orderingången ökade med 31 procent och försäljningen med 27 procent (33 procent och 29 procent för jämförbara enheter) vilket var något mer än vår prognos. Orderingång och försäljning inom vårt segment Nätoperatörer utvecklades väl under året, med en ökning av orderingången på 40 procent och av försäljningen med 29 procent. En stark efterfrågan på 2Ginfrastruktur och ENGINE var de främsta drivkrafterna. Inom vår mobiltelefonrörelse ökade försäljningen med 21 procent och leveransvolymerna med 38 procent. Försäljning och rörelsemarginal påverkades kraftigt bland annat av leveransproblem från en nyckelleverantör, vilket ledde till förseningar och minskad försäljning, lägre priser och stora nedskrivningar av komponentförråd. Dessutom beslöt vi också att genomföra ett aggressivt omstruktureringsprogram för telefonverksamheten och ådrog oss därmed ytterligare kostnader. 12,7 miljarder kronor i omstruktureringskostnader belastade det sammanlagda rörelseresultatet på -24,2 miljarder kronor. Omstruktureringen beräknas medföra årliga besparingar om 15 miljarder kronor från år Försäljningsökningen minskade under fjärde kvartalet, särskilt i Västeuropa, Nordamerika och Japan. I Europa har operatörerna börjat dra ner på subventionerna till mobiltelefoner, vilket minskar tillväxten av antalet nya abonnenter och också minskar utbytestakten. När abonnenttätheten nu börjar nå upp till 60 procent i många länder är huvudmålet för operatörerna att behålla sin nuvarande kundbas. Ett antal kontrakt på 3G undertecknades i fjärde kvartalet, vilket understryker vår ledande position. ENGINE fortsätter att dominera marknaden för krets-till-paket. En stor genombrottsorder för IP stamnät, inkluderande routrar från Juniper, säkrades med Telia International. Vår verksamhet i Nordamerika ökade försäljningen starkt under året. Operatörer har bestämt sig för att använda GSM för 2,5G-nät, som ett sätt att snabbt komma vidare till 3G. Detta är gynnsamt för oss som marknadsledande inom GSM och GPRS. Försök med GPRS pågår. Försäljningen av CDMA började ta fart och en strategisk order vanns för kabelmodem. I Latinamerika var försäljningen mycket stark i Mexico och Argentina, liksom i Brasilien. Även i Latinamerika kommer operatörer att ta GSM/GPRSvägen till 3G. I Asien-Stillahavsområdet gick utvecklingen för de två stora marknaderna Kina och Japan åt delvis olika håll. Kina noterade moderata ökningar i försäljningen, men starkare orderingång. Försäljningen i Japan var å andra sidan mycket stark, medan orderingången där utvecklades svagare. Det tycks som om marknaden i Kina nu börjar ta fart efter en relativt låg investeringsnivå under år Exporten från Sverige uppgick till 158 miljarder kronor (131), en ökning med 21 procent. Detta inkluderar försäljning till konsoliderade bolag. Övriga rörelseintäkter inkluderar realisationsvinster på 25,2 miljarder, varav 19,3 miljarder är rörelserelaterade inkluderande 15,4 miljarder från försäljningen av aktier i Juniper Networks. Icke-operationella realisationsvinster på 5,9 miljarder är resultatet av försäljningen av Energisystem och av fastigheter. En återbäring av pensionspremier i Sverige uppgående till 1,1 miljarder är också inräknad bland de övriga rörelseintäkterna och betraktas som ickeoperationell. Rörelsens omkostnader uppgick till 33 procent av försäljningen, vilket är över vårt mål på 30 procent och en följd av ökade investeringar i forskning och utveckling och utbyggnad av kapaciteten för 3Gleveranser, som ett resultat av att vi fått fler 3G-affärer. Utgifterna inom forskning och utveckling ökade med 27 procent, lika mycket som vår försäljning, medan försäljnings- och administrationsomkostnader ökade i lägre takt. Forskning och utveckling, inklusive utvecklingskostnader för kundorder ökade med 26 procent till 43,8 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 7

10 Förvaltningsberättelse miljarder kronor eller 16 procent (16) av vår försäljning. Sammantaget uppnådde vi en justerad rörelsemarginal på 6,1 procent exklusive reavinsten på 15,4 miljarder från försäljningen av Juniper-aktier, den ytterligare avsättningen av 8,0 miljarder för omstruktureringskostnader inom mobiltelefonverksamheten samt icke-operationella poster om 7,0 miljarder. Effekterna av ändrade valutakurser på vårt resultat, jämfört med kurserna under förra året var omkring +1,3 miljarder. För mobiltelefonerna var däremot effekterna negativa med ungefär 3,4 miljarder, som följd av en ofördelaktig exponering genom inköp i japanska Yen och US dollar, kombinerad med en stor andel intäkter i Euro. Resultatet före skatter var 28,7 (16,4) miljarder kronor en ökning med 75 procent. Skattenivån för året blev så låg som 27 procent, eftersom en del av reavinsterna var skattefria. Vinst per aktie efter full utspädning, var 2,65 (1,54) kronor. Utspädningseffekten av årets optionsprogram för de anställda var omkring 0,2 procent. Ungefärlig vinst per aktie efter full utspädning i enlighet med US GAAP uppgick till 2,94 (1,92) kronor. Omsättningshastigheten för lagret nådde under året 5,2 (4,8) gånger. Den påverkades av nedskrivningar. Vårt mål var en nivå på 5,0 eller högre. Omsättningshastigheten för våra kundfordringar var under året 3,9 (3,7) något under vårt mål på 4,0. Kundfinansiering erbjuds mycket selektivt och helst då i form av så kallad bridge-financing i väntan på att kunden hittar permanenta lösningar. Under året lyckades vi minska bruttofinansieringen på balansräkningen med 17 procent, medan bruttoexponeringen utanför balansräkningen endast ökade marginellt. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 12,3 miljarder, varav 5,1 miljarder i Sverige. Soliditeten uppgick vid årets slut till 37,7 procent (35,2). Vi nådde inte vårt mål på 40 procent och kommer därför att fortsätta vår strävan att förbättra kapitaleffektiviteten, särskilt när det gäller lager och kundfordringar. Kassaflödet före finansiella aktiviteter var under året 6,4 miljarder (-2,4), då positiva effekter från aktieförsäljning och avyttrandet av Energisystem och fastigheter mer än uppvägde ökningar i lager och kundfordringar. Kassaflödet från finansiella aktiviteter ökade genom försäljning av konvertibla skuldebrev och minskade till följd av återköp av egna aktier. Nätoperatörer Med en orderingång och försäljning som ökade mer än marknaden, ökade rörelsemarginalen till 17 (13) procent. Orderingången och försäljningen var stark för alla mobilstandarder och god orderingång noterades för vår ENGINE-lösning. Även MINILINK transmissionsutrustning hade en stark förbättring jämfört med föregående år. Rörelseresultatet återspeglar en ökad investeringsnivå i forskning och utveckling samt andra aktiviteter för att förbereda en snabb leverans av 3G. Konsumentprodukter Vi ökade försäljningen med 38 procent, räknat på antalet enheter, till 43,3 miljoner enheter. Försäljningen i kronor växte svagare, med 21 procent till 56,3 miljarder som resultat av förlorad försäljning till följd av komponentbrist, ogynnsam produktmix och en överskottssituation under senare delen av året, vilket ledde till ökad priskonkurrens. Förlusten för helåret uppgick till 16,2 miljarder kronor, vilket är i linje med den bedömning som gjordes vid niomånadersrapporten. Denna summa inkluderar omstruktureringskostnader på 4,7 miljarder. Ytterligare avsättningar för omstrukturering på 8,0 miljarder gjordes vid årets slut, varav 2,0 miljarder avser det ursprungliga omstruktureringsprogrammet och ytterligare 6,0 miljarder hänger samman med den totala outsourcingen av telefonproduktionen till Flextronics. Under tredje kvartalet ingick vi ett outsourcing-avtal med det Taiwan-baserade företaget Arima, för utveckling och produktion av telefoner i enlighet med våra specifikationer. Ett liknande kontrakt skrevs i januari 2001 med ett annat taiwanesiskt företag, GVC. Företagslösningar Konsultverksamheten växte avsevärt under året och blev alltmer fokuserad på tillämpningar för Internet. Den traditionella verksamheten med kommunikationslösningar för företag, omfattande företagsväxlar och datanät, började omorganisera sina distributionskanaler under året, vilket bromsade upp affärsutvecklingen. Order och försäljning var oförändrade och rörelsemarginalen blev något lägre än tidigare år. 8 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

11 Förvaltningsberättelse Övriga verksamheter och icke allokerade kostnader Under året har vi avyttrat vår verksamhet inom Energisystem och merparten av våra fastigheter. Effekterna av detta rapporteras som icke-operationella reavinster. Bland övriga affärsverksamheter noterade Kabel, Försvar och Mikroelektronik alla mycket starka försäljningsökningar. Orderingången ökade också mycket bra, utom inom Försvarssystem, där en mycket stor order på Erieye förra året gör att årets orderingång är lägre. Icke allokerade kostnader minskade mer än 20 procent jämfört med föregående år. En återbetalning av pensionspremier på 1,1 miljarder kronor är inräknad i icke-operationella poster. Ny segmentrapportering för 2001 För att förbättra jämförbarheten med andra företag i vår bransch och av konkurrensskäl, kommer vi under 2001 att rapportera order, försäljning och rörelseresultat enligt våra primära affärsområden system, telefoner och övrig verksamhet. Inom systemverksamheten kommer order och försäljning för mobilsystem och multitjänstnät att redovisas separat, fastän det råder en hög grad av integrering inom systemverksamheten då det gäller forskning och utveckling, kunder, installation och supporttjänster. Förändringar inom Ericsson under året En ny organisation infördes under andra halvan av året. Syftet var att förbättra Ericssons konkurrensförmåga på en marknad där telekom- och datanät smälter samman och där många nya operatörer uppträder. De affärsverksamheter som direkt adresserar våra nyckelmarknader kommer att hanteras i tre divisioner: Mobile systems, mobiltelesystem Multiservice Networks, flertjänstnät Consumer Products, konsumentprodukter Tre ytterligare divisioner etablerades också. Dessa ska fokusera på utveckling och leverans av produkter och tjänster inom vissa av infrastrukturverksamhetens kärnområden: Global Services, med fokus på systemimplementering och integration, plus andra nyckeltjänster, som drift och optimering av kommunikationsnät. Vi vet att många operatörer behöver nya verktyg och tjänster för att driva och underhålla sina nät nu när dessa blir alltmer komplexa i och med införandet av 3G, med nya typer av trafik och nya affärsmodeller för prissättning och intäktsgenerering. Data Backbone and Optical networks, med fokus på koppling av paketbaserad trafik och IP-telefoni. Divisionen ska stödja Multiservice Networks och Mobile Systems med produkter för datatrafik i fast och Mobilt Internet. Internet Applications, som vi betraktar som en viktig del av vårt utbud för att operatörerna ska lyckas i 3G-miljön, bli konkurrenskraftiga och kunna generera trafik och intäkter i sina nät. Dessa divisioner kommer att öka konkurrenskraften i Ericssons utbud av infrastruktur till våra nyckelkunder bland nätoperatörerna i fasta och mobila nät. Det tidigare segmentet Företagslösningar har omstrukturerats. Konsultverksamheten flyttades till Segmentsresultat 2000 Försälj)- Justerad Justerad Order nings)- Justerat rörelse)- rörelse tillväxt), Försälj)- tillväxt), rörelse)- marginal marginal Segment (SEK mdr.) Orderingång proc ning proc resultat 2000, proc 1999, proc Anställda Nätoperatörer 212, , , Konsumentprodukter 57, , , Företagslösningar 17,8 1 17, Övriga verksamheter 18, ,0 14 1, Icke allokerade kostnader 1, Försäljning mellan segmenten 13,5 13,3 Totalt 292, , , Justeringar: Realisationsvinst, Juniper 15,4 Icke-operationella poster 7,0 Tillkommande omstrukturering 8,0 Rörelseresultat 31,2 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 9

12 Förvaltningsberättelse den nya divisionen för Internet-tillämpningar och aktiviteterna inom intern IT-support organiserades som en ny intern serviceenhet. Återstående aktiviteter för företagsmarknaden företagsväxlar, företagstelefoner och datanät organiserades i en ny enhet, Företagsnät, som nu ingår i Övriga verksamheter. Dess försäljnings- och distributionskanaler via lokala Ericssonbolag planerar vi att avyttra till tredje part. Övriga affärsverksamheter omfattar nu Kabel, Försvarssystem, Företagsnät och Mikroelektronik. I början av året sålde vi Private Radio Systems till USA-baserade Com-Net Critical Communications, utan någon materiell reavinst. Energisystem såldes till Emerson den 1 april, med en reavinst på 4,5 miljarder. Merparten av vårt fastighetsinnehav har avyttrats under år 2000, med en vinst på 1,5 miljarder. Verksamheten för komponentdistribution inom Microelectronics såldes till Frankrikebaserade Electrodis. energikonsumtionen vid användning. Ericsson utnyttjar till fullo IT-industrins inneboende möjligheter att miniatyrisera produkter och minska deras energikonsumtion, vilket ofta också minskar den icke önskvärda miljöpåverkan av en viss funktion avsevärt. Svenska regler som kräver tillstånd eller rapportering Det finns 14 produktionsenheter i Sverige. För sju av dessa krävs tillstånd på grund av utsläpp till luft eller vatten, medan fem enheter måste rapportera vissa riskfyllda aktiviteter. Inga nämnvärda krav eller klagomål har mottagits under året. ISO-certifikat Miljöledning enligt ISO skall införas i samtliga produktionsenheter. I Sverige har de flesta av enheterna erhållit certifikat. De kvarvarande certifieringsrevideras under Anställda Vid slutet av år 2000 hade Ericsson anställda i världen, en nettoökning med under året, till största delen ett resultat av ökade forsknings- och utvecklingssatsningar inom 3G. En minskning med ungefär anställda på grund av att verksamhet lagts ut på externa partners uppvägdes av att 400 nya anställda tillkom via förvärvade verksamheter och i andra ökningar. Omfattande utbildningsaktiviteter genomfördes under året för de anställda, i syfte att öka kunskapen om Internet. Alla anställda uppmuntrades att skaffa sig certifikat på genomgången utbildning i PC- och allmänna data/internet-kunskaper. Under året infördes två sjuåriga optionsprogram för tillsammans cirka anställda. För år 2000 hade dessa program en utspädningseffekt på vinst per aktie med 0,2 procent. Miljöfrågor Ericsson driver produktion i nio länder, för sammansättning av elektronikkomponenter och tillverkning av kablar och komponenter. Miljöpåverkan från dessa verksamheter utgörs av utsläpp i luft och vatten, avfallsprodukter och störande ljud. Bland använda kemikalier ingår flussmedel, lödpasta och lacker i puderform. Livscykelanalyser av våra produkter visar att den största påverkan på miljön är Miljöansvar Koncernens har en löpande uppföljning av miljöansvarsfrågor inom ramen för koncernens miljöledningssystem. Därutöver sker vid behov direkta undersökningar av bolagets fastigheter och produktionsenheter. Cirka hälften av koncernens producerande enheter ligger i Sverige. I samband med att stora delar av koncernens fastigheter sålts ut under 2000 undersöktes och reglerades miljöansvar för kända skador. För bokslutsåret 2000 bedöms kvarvarande miljöansvar understiga 40 mkr för svenska anläggningar. För de utländska enheterna är endast en större miljöskada känd vid fabriken i Holland. Skadeansvaret är reglerat med myndigheten och finansiellt har frågan lösta genom att värdet på fastigheten satts ned. Några andra beaktansvärda miljöskulder är inte kända. Mer information finns i Ericssons Miljörapport Styrelsen och dess arbetsordning Lars-Eric Petersson avgick ur styrelsen den 7 januari 2000 med anledning av att han utsetts till ordförande i Telia. Niall FitzGerald och Eckhard Pfeiffer invaldes i styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 31 mars Styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson består av nio ledamöter valda av aktieägare vid ordinarie bolagsstämma samt tre arbetstagarledamöter, var och 10 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

13 Förvaltningsberättelse en med en suppleant, valda av arbetstagarorganisationerna. Under 2000 hölls elva styrelsesammanträden. Företagets revisorer har för styrelsen redovisat sina iakttagelser från revisionen. Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning som revideras och antas på nytt av styrelsen minst en gång per år. Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess tre kommittéer, dels mellan styrelsen och VD respektive koncernchefen. Medlemmarna i de tre kommittéerna Revision, Finans och Kompensation är samtliga styrelseledamöter. Styrelsen har till varje kommitté delegerat rätten att besluta i vissa ärenden och styrelsen kan även ge en kommitté utökad rätt att besluta i specifika ärenden. Förändringar i ledningen Den 15 februari efterträdde Jan Wäreby, tidigare Vice VD med ansvar för marknadsområde Europa/Mellanöstern/Afrika, Johan Siberg som Vice VD för affärssegment Konsumentprodukter. Vice VD Johan Siberg tillträde en befattning som samordnare av Ericssons svenska verksamheter, direkt underställd VD. Ragnar Bäck och Karl Alsmar, bolagschefer i våra italienska och tyska dotterbolag, utsågs till Vice VD med ansvar för marknadsområde Västeuropa respektive marknadsområde Öst- och Centraleuropa, Mellanöstern och Afrika. Per-Arne Sandström utnämndes till Vice VD och ansvarig för marknadsområde Nordamerika. Han efterträdde Bo Dimert, som gick i pension. Carl Olof Blomquist utsågs till direktör och chef för Koncernfunktion Juridik. Tre nya divisioner etablerades vid halvårsskiftet, under ledning av Vice VD-ar: Data Backbone and Optical Networks, Mike Thurk Internet Applications, Haijo Pietersma Global Services, Bert Nordberg Styrelsen har utsett VD Kurt Hellström även till koncernchef från den 1 januari Händelser efter bokslutet I januari utsågs Ericsson av den portugisiska operatören TMN som leverantör av 3G-utrustning. Ericsson har ingått ett partnerskap med ebank i Japan för att stödja utvecklingen av elektronisk handel i landet. Tjänsterna kommer att göras helt säkra med hjälp av Ericssons produkter betalningsservern Safetrade för Internet och systemet Jalda. I januari säkrade Ericsson ännu en stor order för ENGINE, från amerikanska operatören WorldCom. Ericsson stödjer en snabbare utbyggnad av 3G genom öppnandet den 1 mars av två så kallade inter-operabilitets-testcenter där andra leverantörer kan testa hur deras utrustning fungerar tillsammans med Ericssons kompletta system. Ericsson bildar också ett helägt bolag inriktat på att stödja Internettjänster i mobila och fasta flertjänstnät. Bolaget får namnet Internet Applications and Solutions AB. Samtidigt upplöses divisionen Internet Applications och Vice VD Haijo Pietersma lämnar Ericsson. Delar av verksamheten kring Internetlösningar överförs till divisionen Global Services. Utsikter för år 2001 En osäkrare ekonomisk omvärld och en ökad försiktighet på kapitalmarknaden bidrar sammantaget till en ökad osäkerhet även inom vår bransch. Vi har trots detta en fortsatt optimistisk syn på vår verksamhet. Vi har vunnit de flesta kontrakten avseende nästa generations nät. Därför ökar vi investeringarna för att säkrerställa att vi är snabba i starten med 3G. För första kvartalet 2001 kommer vi att se en fortsatt stark tillväxt för system och lägre fakturering för telefoner. Totalt förväntar vi oss en ökad fakturering med cirka 15 procent för jämförbara enheter. Resultat före skatt förväntas bli omkring noll, belastat med fortsatta rörelseförluster för telefoner och ökade 3Ginvesteringar. Senare under året kommer vi att kunna tillgodoräkna oss effekter av omstruktureringen av vår telefonverksamhet. För helåret 2001 förväntar vi oss att faktureringen skall öka med mellan 15 och 20 procent och en rörelsemarginal kring 6-8 procent. Moderbolaget Telefonaktiebolaget LM Ericsson Resultatet för moderbolaget inkluderar verksamheter som drivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Credit AB. Kommissionärsavtalet med Ericsson Telecom AB sades upp från den 1 januari 2000, varvid också Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 11

14 Förvaltningsberättelse tillgångar på 6,6 miljarder kronor överfördes. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 44 (45) länder. Moderbolagets fakturering uppgick till 1,2 (15,4) miljarder. Den lägre faktureringen hänför sig till att kommissionärsavtalet med Ericsson Telecom AB sagts upp. Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,0 (3,2) miljarder. Större förändringar i bolagets finansiella ställning var: ökade investeringar om 11 miljarder, varav 9,5 miljarder i dotterbolag i Sverige ökade kort- och långfristiga lån till dotterbolag, 18,2 miljarder ökad kassa och kortfristiga placeringar på 8,7 miljarder Dessa investeringar finansierades primärt genom ökad intern upplåning. Vid årets slut uppgick kassa och kortfristiga placeringar till 25,8 (17,1) miljarder. Återköp av aktier År 2000 gjorde ny lagstiftning i Sverige det möjligt att återköpa aktier. Ericsson har utnyttjat denna möjlighet och återköpt 1,8 miljoner aktier för att säkra optionsprogrammet för de anställda. Återköpta aktier är inte utdelningsberättigade. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt SEK Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras som följer: att till de på avstämningsdagen registrerade aktieägarna utdelas en utdelning på 0,50 per aktie SEK att återstoden överföres i ny räkning SEK Totalt SEK Ericsson B-aktier som innehas av moderbolaget är inte berättigade till utdelning. Stockholm 26 Januari 2001 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Org. nr Tom Hedelius Vice ordförande Lars Ramqvist Ordförande Marcus Wallenberg Vice Ordförande Göran Lindahl Sverker Martin-Löf Clas Reuterskiöld Peter Sutherland Eckhard Pfeiffer Niall FitzGerald Göran Engström Jan Hedlund Per Lindh Kurt Hellström Verkställande direktör och koncernchef 12 Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

15 Januari december MSEK Not Koncernens resultaträkning Fakturering Kostnader för fakturerade varor och tjänster Bruttomarginal Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av resultat före skatter Resultat före skatter* Skatter Skatt på årets resultat Minoritetens andel av skatter Årets resultat Vinst per aktie före utspädning, SEK 5 2,67 1,55 1,67 Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 5 2,65 1,54 1,67 *Realisationsresultat, netto efter minoriteter, inkluderade i Resultat före skatter Operationellt realisationsresultat Icke-operationellt Nyckeltal-resultaträkningsposter i procent av faktureringen Bruttomarginal 34,1% 41,6% 42,9% Omkostnader 32,9% 34,5% 33,1% Rörelsemarginal 11,4% 8,2% 10,4% Justerad rörelsemarginal** 6,1% 8,3% 10,8% Vinstmarginal 12,5% 9,2% 11,7% Övriga nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital 26,5% 19,0% 24,9% Omsättningshastighet i sysselsatt kapital 2,1 2,1 2,1 Omsättningshastighet i kundfordringar 3,9 3,7 3,8 Omsättningshastighet i varulager 5,2 4,8 4,2 **Rörelseresultat justerat för poster som påverkar jämförbarheten Realisationsvinst Juniper Networks Icke-operationellt realisationsresultat Pensionsåterbetalningar Ytterligare omstruktureringskostnader i Konsumentprodukter Totala justeringar Justerat rörelseresultat Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 13

16 Koncernens balansräkning 31 december MSEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7, 23, Finansiella anläggningstillgångar 8 Kapitalandelar i intresseföretag Aktier och andelar Långfristig kundfinansiering Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kundfordringar Kortfristig kundfinansiering Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Ställda säkerheter Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

17 31 december MSEK Not Koncernens balansräkning Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 14 Aktiekapital Bundna reserver Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Minoritetsintressen i dotterbolag Avsättningar Långfristiga skulder 17, 20 Certifikat och obligationslån Konvertibla förlagslån Skulder till kreditinstitut Andra långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Varav räntebärande avsättningar och skulder (45 020) (kortfristig del (12 010)) Ansvarsförbindelser Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 15

18 Kassaflödesanalys för koncernen Januari december MSEK Not Rörelsen 22 Årets resultat Icke likviditetspåverkande poster Minoritetens andel av årets resultat Icke utdelade andelar i intresseföretags resultat Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar Skatter Förändringar i rörelsens nettotillgångar Varulager Kort- och långfristig kundfinansiering Kundfordringar och övriga rörelsetillgångar Avsättningar och rörelseskulder Kassaflöde från rörelsen Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto Nettotillskott från minoriteter Övrigt Kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde före finansiella aktiviteter Finansiering 22 Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto Emission av konvertibelt förlagslån Upptagande av andra långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Realisationsvinster vid försäljning av egna optioner och konvertibler Återköp av egna aktier 386 Betalda utdelningar Kassaflöde från finansiella aktiviteter Omräkningsdifferenser i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

19 Januari december MSEK Not Fakturering Kostnader för fakturerade varor och tjänster Bruttomarginal Moderbolagets resultaträkning Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningar utöver plan Förändring i andra obeskattade reserver Erhållna koncernbidrag, netto Resultat före skatter Skatter Årets resultat Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter 17

20 Moderbolagets balansräkning 31 december MSEK Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7, Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Koncernföretag 8, Intresseföretag 8, Andra aktier och andelar Fordringar koncernföretag Långfristig kundfinansiering Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kundfordringar Kortfristig kundfinansiering Fordringar koncernföretag Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Ställda säkerheter Årsredovisning 2000 Finansiella rapporter

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Bokslutskommuniké Första kvartalet 2001 20 april 2001 Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Resultat före skatt 0,6 Mdr. Lägre tillväxt på telekommunikationsmarknaden. Faktureringen

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer