PM Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning"

Transkript

1 Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts på Malmö högskola hösten 2008-våren 2009 av Enheten för kompetensutveckling och utvärdering på uppdrag av prorektor Harriet Axelsson. Syftet är att avrapportera projektet till dess uppdragsgivare, samt att dokumentera och synliggöra projektprocessen för intressenter. Interna intressenter kan t ex vara prefekter, enhetschefer, programansvariga och andra som har kvalitetsansvar inom grundutbildningen på Malmö högskola. Externa intressenter kan vara personer vid andra lärosäten som arbetar med att utveckla kursutvärdering, studentinflytande och kvalitetsarbete. Uppdraget, dess genomförande och resultat presenteras kortfattat tillsammans med reflektioner, diskussionspunkter och problem som uppstått under projektets gång. 1.1 Uppdraget Hösten 2008 fick Enheten för kompetensutveckling och utvärdering i uppdrag att leda ett utvecklingsprojekt i anslutning till arbetet med kursutvärdering på Malmö högskola. Projektets övergripande syfte var att i anslutning till högskolans övriga kvalitetsarbete: Öka studenternas inflytande över kurserna Öka kontaktytorna mellan undervisande lärare och studenter Öka kvaliteten på kursernas genomförande Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola N. Neptunigatan 5, Malmö Innovation och utveckling S Malmö

2 2(21) Målet med uppdraget var att tillhandahålla kursansvariga lärare ett stöd, dels för summativ kursvärdering, dels för formativ kursvärdering i form av en tidig dialog mellan lärare och studenter 1. Stödet skulle med fördel erbjudas genom It`s Learning. I uppdraget ingick även att föreslå en struktur för uppföljning av kursvärdering med åtgärder på kort respektive lång sikt, dvs. en struktur för det kvalitetsarbete som kursutvärdering är en del av. Projektet genomfördes av undertecknad, Karen Ask, Enheten för kompetensutveckling och utvärdering. Min roll har varit att driva projektet i samarbete med en referensgrupp, Utbildningsberedningen och Studentkåren Malmö, samt att koordinera de många mindre pilotprojekt som lärare vid högskolans olika områden har genomfört som del av projektet. Joakim Tranquist, Enheten för kompetensutveckling och utvärdering, har fungerat som administrativ projektledare och som handledare. Referensgruppen bestod av: Karen Ask, Enheten för kompetensutveckling och utvärdering Michael Svedemar, Kultur och samhälle/k3 Christel Brost, Kultur och samhälle/k3 Gunilla Löfström, Lärarutbildningen Henriette Lucander, Centrum för teknikstudier Berndt Hjälm, Hälsa och samhälle Fredrik Björk, Kultur och samhälle/urbana studier Christina Hansen, Studentkåren Malmö Gunnar Warfvinge, Odontologiska fakulteten Förutom referenspersonerna har jag haft en dialog med en rad personer på Malmö högskola, dels för att få information om hur arbetet med kursutvärdering bedrivs på olika områden, dels har flera personer varit intresserade av projektet och velat framföra sina synpunkter. 1.2 Målgrupp Projektets vänder sig i första hand till kursansvariga lärare men också till alla andra som är involverade i arbetet med kursvärderingar: programansvariga, ämnesansvariga, administratörer. Projektet riktar sig inte minst till prefekter och enhetschefer de som har kvalitetsansvar för grundutbildningen. 1.3 Avgränsningar Uppdraget är avgränsat till att enbart omfatta kursvärdering/kursutvärdering och inte programvärdering/programutvärdering. Kursvärdering/kursutvärdering kan dock ses som en del av programvärdering/programutvärdering eftersom program består av enstaka kurser. 1 Formativ och summativ kursvärdering kommer av formativ och summativ utvärdering. Formativ utvärdering avser en löpande uppföljning av verksamheten för att se hur den utvecklar sig. Summativ utvärdering avser att vid arbetets slut utvärdera verksamheten mot uppställda mål. (Kollberg, 2003)

3 3(21) Stödet i It s Learning, i form av kursvärderingsformulär, är skapad med tanke på att användas på kurser på grundnivå. Kursvärderingsformulären fungerar bäst på kurser med ett traditionellt upplägg och mindre bra på rena projekt- och uppsatskurser, verksamhetsförlagda kurser och liknande. Strukturen för kvalitetsarbetet med kursutvärdering kan dock användas på kurser på både grundoch avancerad nivå. 2. Utgångspunkter Här presenteras vilka perspektiv och synsätt som har fungerat som utgångspunkter för arbetet. Det har i projektet inte formulerats någon ambition om att presentera en forskningsöversikt över teorier och perspektiv inom kursutvärdering. Projektet har haft en praktisk inriktning mot användbarhet och genomförbarhet. Litteraturhänvisningar finns i Malmö högskolas tidigare arbete med kvalitetsarbete och kursvärderingar, något detta projekt bygger vidare på. Litteraturen som använts för detta projekt består till största delen av rapporter från liknande projekt och erfarenheter av kursutvärdering, studentinflytande och kvalitetsarbete vid andra högskolor och universitet i Sverige. 2.1 Kursvärdering eller kursutvärdering? Vid utvärdering av kurser används begreppen kursvärdering och kursutvärdering. I denna rapport och projektet i övrigt används följande definitioner (Appelqvist & Arvidsson, 2004): Kursvärdering studenternas bedömning av pågående eller avslutad kurs eller kursavsnitt. Kursutvärdering en sammanvägd bedömning av relevanta faktorer, utfall och olika aktörers bedömningar av kurs eller kursavsnitt. Frågeformulären i It`s Learning är alltså ett verktyg för att genomföra kursvärdering. I projektet omfattar begreppet kursvärdering processen där studenternas synpunkter insamlas från skapandet av enkätfrågor över studenternas besvarande av enkäter till återkopplingsmöten där studenternas svar diskuteras med studenterna. Begreppet kursutvärdering innebär ett bredare perspektiv där studenternas synpunkter på kursen kompletteras med lärarnas kommentarer, examinationsresultat och annat av relevans för bedömning av kursens kvalitet. Processen där kursvärdering blir till kursutvärdering och kursutvärdering leder till kursutveckling beskrivs i strukturen för kvalitetsarbetet med kursutvärdering.

4 4(21) 2.2 Kursvärderingar och lärande Projektet bygger vidare på tidigare erfarenheter av kvalitetsarbete med kursvärderingar, i anslutning till kvalitetsplanen för grundutbildningen Följande citat från regeringens proposition 1999/2000 formulerades av den dåvarande arbetsgruppen som ett mycket viktigt syfte med kursvärderingar vid Malmö högskola: En bra utbildning skall resultera i att studenterna lärt sig kritiskt granska sitt eget lärande och sin egen arbetsmiljö. Därigenom skapas förutsättningar för deras medverkan i kvalitetsarbetet både i utbildningen och senare i arbetslivet. Den dåvarande arbetsgruppen utgick från en modell där fokus var på studentens eget lärande, dvs. att ansvaret för lärandet läggs på studenten genom att denna i kursvärderingar reflekterar över sin egen insats. Kursvärdering ses dessutom som en process och en pågående dialog mellan lärare och studenter kring studentens utveckling och lärande. Dessa utgångspunkter ingår alltså även i närvarande projekt. Den syn på kursutvärderingens roll i studentens lärande som projektet bygger på tydliggörs i följande citat: Lärandet är inte konsumtion utan kunskapsproduktion. Vår uppgift är att ta kunden bakom disken och göra honom och henne till medarbetare och medproducent av kunskap. Kursutvärdering är ett hjälpmedel för att redovisa erfarenheterna av denna kunskapsproduktion och därmed skapa underlag för förbättringar av produktionen. (Karl-Axel Nilsson, 1998) Citatet ska läsas i ljuset av en diskussion kring utvecklingen av kursvärderingen från kundenkät till pedagogiskt verktyg. Under 80-och 90-talets marknadstänkande betraktades studenten som utbildningskonsument, och kursvärderingarna handlade om att sätta betyg på allt från service till studenten till enskilda lärares insatser. Men från 2000-talet och framåt ligger fokus alltmer på studentaktivt lärande och studenten som kunskapsproducent. 3. Resurser för kursutvärdering Projektet har resulterat i en rad resurser för kursutvärdering som ska finnas tillgängliga i It`s Learning. Med referensgruppens hjälp har en nerskriven struktur för kvalitetsarbetet med kursutvärdering tagits fram. Strukturdokumentet ska finnas tillgängligt i It`s Learning samt på Malmö högskolas hemsida. Referensgruppen har också hjälpt till att skapa frågor för tre olika kursvärderingsformulär som sedan har testats och vidareutvecklats tillsammans med lärare på olika områden. Som 2 Se:

5 5(21) hjälp för lärare och andra som vill använda kursvärderingsformulären har en vägledning också skrivits. Vägledningen beskriver hur kursvärderingsformulären skapas i It`s Learning och används som underlag för att skapa egna kursvärderingar. Både kursvärderingsformulären och vägledningen ska finnas tillgängliga i It`s Learning. 3.1 Struktur för kvalitetsarbetet med kursutvärdering I uppdraget ingick att föreslå en struktur för uppföljning av kursvärdering med åtgärder på kort respektive lång sikt, dvs. en struktur för kvalitetsarbetet med kursutvärdering (se bilaga 1) (länk). Strukturen har tagits fram med hjälp av referensgruppen, samt utifrån information om rutiner för kursutvärdering på olika områden vid Malmö högskola. Strukturen bygger vidare på sådant som redan fungerar bra best practices och försöker samtidigt ge lösningar på problemområden och utvecklingsbehov som finns. Inspiration har hämtats från litteraturen inom området och liknande projekt vid andra högskolor och universitet. Resultatet har blivit en generell struktur som beskriver hur den kvalitetsprocess, som kursvärderingarna är en del av, i bästa fall ska fungera på Malmö högskola. Referensgruppen har valt att benämna denna process för kvalitetsbygge eftersom den handlar om att sätta in kursvärderingarna studenternas erfarenheter av kurserna i ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med strukturen är att vara ett stöd för institutionerna/enheterna/områdena i skapandet av egna rutiner för en strukturerad kursutvärderings- och kvalitetsprocess. Strukturen har därför skapats med hensikten att den ska vara tillräcklig flexibel och öppen för att kunna anpassas till varje institutions/enhets/områdes förutsättningar och behov. 3.2 Tre olika typer av kursvärderingar Stödet för formativ och summativ kursvärdering i It`s Learning har resulterat i tre kursvärderingsformulär med frågor som, utifrån principen om minsta gemensamma nämnare, ska kunna anpassas till kurser på hela högskolan. Kursansvarig lärare kan, enligt projektets mål, välja mellan en uppsättning frågor samt har utrymme att lägga till egna frågealternativ. Läraren kan alltså på detta sätt anpassa frågeformulären till sin egen kurs i den utsträckning som läraren önskar. Det kan röra sig om anpassningar i fråga om kursens innehåll, upplägg och nivå. Läraren kan också välja att använda frågeformulären som de är. Områdesspecifika kursvärderingsformulär har inte tagits fram eftersom sådana görs bäst av områdena själva. Om områdena önskar utveckla egna formulär kan de emellertid använda de högskolegemensamma formulären som utgångspunkt och inspiration. Följande tre kursvärderingsformulär har tagits fram med hjälp av referensgruppen samt lärare från områdena. Formulären beskrivs närmare i vägledning för kursvärderingar i It s Learning (länk).

6 6(21) Temperaturtagning. En formativ kursvärdering som ges i början av kursen, med fördel inom tre veckor från kursstart vid heltidskurs. Kursvärderingens syfte är att ta temperaturen på kursen att kolla läget. Har studenterna fått den information de behöver? Upplever studenterna att relationen med kursens lärare fungerar? Är kraven på studenterna rimliga i förhållande till deras förkunskaper? Det är några av frågorna som studenterna besvarar i en temperaturtagning. Tidig dialog. En formativ kursvärdering som ges i mitten av kursen. Den kan också användas i mitten på en termin. Kursvärderingens syfte är att få studenterna att reflektera kring sin egen roll, sin aktivitet och sitt lärande i kursen. Enkäten är ett underlag för egen reflektion och efterföljande dialog med läraren, individuellt i utvecklingssamtal eller i grupp, snarare än ett mätverktyg som samlar in kvantifierbara synpunkter om kursen. Summativ kursvärdering. Ges efter kursens slut. Syftet är att få en bild av hur studenterna upplevt kursen och de förutsättningar de haft för att uppnå kursens lärandemål. Kursvärderingen fungerar som ett underlag för förbättringar av kursens kvalitet. Frågeformulären är uppbyggda utifrån principen att det ska erbjudas studenten möjlighet att dels göra kvantitativa skattningar, dels skriva kommentarer i fritext. Frågeformulären finns både på svenska och engelska. Obligatoriska frågor Referensgruppen har inte föreslagit några obligatoriska frågor i kursvärderingsformulären. Frågan är vad syftet med obligatoriska frågor på samtliga kurser inom Malmö högskola skulle vara, annat än högskolegemensam uppföljning. Denna uppföljning kan ske på annat sätt, t ex genom kraven i Malmö högskolas kvalitetsplan (länk) om årliga sammanställningar av kursoch programvärderingar. 4. Studentinflytande Ökad studentinflytande har varit en röd tråd i arbetet med att utveckla en struktur för kursvärderingar. 4.1 Studentinflytandepolicy Parallellt med kursutvärderingsprojektet har en arbetsgrupp på Malmö högskola formulerat en Studentinflytandepolicy (länk). De två uppdragen har samordnats via Utbildningsberedningen och via personer som har varit med i både studentinflytandegruppen och kursutvärderingsprojektets referensgrupp. Det gäller Christina Hansen, Studentkåren Malmö, och Gunilla Löfström, Lärarutbildningen.

7 7(21) I studentinflytandepolicyn framhävs kursvärderingar som en central del i den enskilde studentens möjlighet till inflytande: En väl beprövad form för studenters inflytande över sin utbildning utgörs av kursvärderingar. Kursvärderingar kan i en mening ses som den enskilde studentens mest konkreta väg till studentinflytande. För att kursvärderingar ska fungera som medel för studentinflytande krävs en aktiv och konstruktiv medverkan från varje enskild student, en välfungerande struktur för sammanställning och redovisning av kursvärderingar samt åtgärd och återkoppling av resultaten från högskolans sida. Detta projekts struktur för kvalitetsarbetet med kursutvärdering inbakar studentinflytande i varje steg i form av ökat ansvar, delaktighet och dialog. Den är ett första steg mot att skapa en välfungerande struktur såsom studentinflytandepolicyn förespråkar en struktur som används i det dagliga och kontinuerliga arbete med kursvärderingar och kvalitetsutveckling. Kursvärderingar kan också kopplas till ett starkt studentinflytande och Malmö högskolas mål om gränsöverskridande handlingskompetens och medborgerlig bildning som beskrivs i Studentinflytandepolicyn: För Malmö högskola utgör ett stärkt studentinflytande en självklar konsekvens av de sinsemellan nära relaterade målen om att utveckla gränsöverskridande handlingskompetens och medborgerlig bildning (se Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör skillnad). Högskolan bedriver inte bara utbildning inom kunskapsområden och ämnen, utan har också som målsättning att utbilda demokratiskt sinnade och aktiva samhällsmedborgare. En utgångspunkt i projektet har varit att studenten genom att delta i kursutvärderingsprocessen lär sig att reflektera kring det egna lärande, lärandemål och kursutveckling. Studenten utvecklar kompetenser som krävs för att kunna att utveckla sig själv och den verksamhet de ingår i; kompetenser som behövs i arbetslivet och i det civila livet som aktiv samhällsmedborgare. 4.2 Hur kan studenter engageras i kursvärderingar? Enligt Studentkåren Malmös rapport om studenters attityder till kursvärderingar (Jallow, 2008) tycker drygt 50 procent av studenterna att kursvärderingar är väldigt eller mycket viktiga, och 27 procent att de är ganska viktiga. Även om en femtedel av studenterna 20 procent inte tycker att kursvärderingar är viktiga, avspeglar siffrorna att det finns en stor potential att engagera och delaktiggöra studenter i att besvara och arbeta med kursvärderingar. Detta stärks av att fördelningen är ungefär den samma när det gäller frågan om studenterna tycker det är viktigt att vara delaktig i utvecklingsarbetet av sin kurs. Med dessa siffror i bakhuvudet är det värt

8 8(21) att fundera över varför det av lärare och institutioner upplevs svårt att engagera och delaktiggöra studenter i kursvärderingsarbetet. Jallows rapport ger flera kvalificerade svar på frågan: 71 procent av studenterna tycker det är väldigt, mycket eller ganska viktigt att skriftliga kursvärderingar kompletteras med muntliga. 41 procent har aldrig haft möjlighet att genomföra en muntlig kursvärdering. En majoritet av studenterna 89 procent tycker också att det är väldigt, mycket eller ganska viktigt att kursvärderingarna återkopplas. 40 procent har aldrig fått kursvärderingar återkopplade. 89 procent av studenterna tycker det är väldigt, mycket eller ganska viktigt att eventuella förändringar som föranleds av kursvärderingarna återkopplas till dem. 83 procent märker aldrig eller sällan av någon förändring på grund av synpunkter som lämnats i kursvärderingar. Av de gruppdiskussioner som Jallow genomfört med studenter framgår det att studenternas engagemang för kursvärderingar faller när de inte får någon återkoppling eller märker av förändringar. De upplever att kursvärderingarna inte tas på allvar. Förtroendet för kursvärderingar är med andra ord lågt. I rapporter som dokumenterar andra universitets och högskolors arbete med kursvärderingar, studentinflytande och kvalitetsarbete finns många exempel på hur lärosätena och lärarna kan involvera studenter i arbetet med kursvärderingar. 3 Exemplen i rapporterna ger en bild av att ju mer studenterna utifrån ett dialogperspektiv informeras och involveras i kursvärderings- och kvalitetsprocessens olika faser, ju mer benägna blir de att besvara och engagera sig i kursvärderingar. Begreppen studentinflytande och studentdelaktighet sätts på sin spets i följande citat: I min beskrivning av utvärderingspraxis reser sig en hel del frågetecken kring vår föreställning om att studenten kan göra sin stämma hörd i ett utvärderingssystem där lärarna är de som formulerar frågorna, beslutar om genomförandetidpunkt, tolkar resultaten och avgör om något ska förändras. Utan att vara klar över syftet får studenten representera den enda rösten i en bedömning av något som i hög grad är en gemensam process undervisning. (Fjellström 2002) 4.3 Studentinflytande och svarsfrekvens Men varför ska Malmö högskola arbeta med studentinflytande i hela kursvärderings- och kvalitetsprocessen när vi inte ens får studenterna att besvara kursvärderingarna? Svaret är att det hänger ihop. Ju mer studenterna medverkar 3 Det gäller t ex Högskoleverkets rapport: Heldt-Cassel, Susanna & Palestro, Joakim (2004): Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling.

9 9(21) och tar ansvar i kursvärderings- och kvalitetsarbetet, ju högre incitament får de att besvara kursvärderingarna. Det förutsätter också att kvalitetsprocessen fungerar och är synlig att det finns en tydlig struktur för processen från kursvärdering till kursutveckling, och att studenterna är väl informerade om och kan följa denna process. Arbetet med att engagera studenterna börjar redan under kursens gång i en dialog mellan lärare och studenter. En kombination av löpande och slutlig kursutvärdering ger kanske en högre svarsfrekvens i slutet (Heldt-Cassel & Palestro, 2004). 5. En del av Malmö högskolas kvalitetsarbete Kursvärderingar är en del av Malmö högskolas kvalitetsarbete inom grundutbildningen. Arbetet med kursutvärdering har därför kopplats till Malmö högskolas kvalitetsplan (länk). Kvalitetsarbete via struktur kvalitetsarbete med kursutvärdering I strukturen för kvalitetsarbetet med kursutvärdering har hänsyn särskilt tagits till följande formuleringar i kvalitetsplanen: I ansvaret för kurser ligger också ett ansvar för att det finns utarbetade modeller för kursvärderingar som tillämpas systematiskt och vars resultat utgör grund för kursutveckling. Kursvärderingarna ska följas upp och bidra till utvecklingen av nya kurser samt återkopplas till studenterna. Ett av kvalitetsplanens utvecklingsområden är systematisk granskning och revidering av utbildningar. En prioriterad utvecklingsinsats under detta område är att genomföra formativa (i kurser omfattande minst 15 hp) och summativa kursvärderingar i samtliga kurser. Detta ska dokumenteras och följas upp genom en årlig sammanställning och analys av kurs- och programvärderingar, samt en skriftlig dokumentation av resultat, analys och åtgärder i verksamhetsplaner och verksamhetsrapporter. Ansvaret för detta ligger hos prorektor, dekanus och enhetschef. 5.1 Kvalitetsarbete via kursvärderingsformulär Vad gäller kursvärderingsformulären är vissa frågor kopplade till målformuleringar i kvalitetsplanen och andra kvalitetsdokument. Det gäller t ex frågan om kursen har forskningsanknytning. Forskningsanknuten undervisning ingår som ett utvecklingsområde i kvalitetsplanen: Utbildningarna ska utvecklas så att de tydligare vilar på vetenskaplig grund och uttrycker ett nära och synligt samband mellan forskning och undervisning. Frågan kring examinationsformer kan också kopplas till kvalitetsplanen där en utvecklingsinsats är att ha varierade examinationsformer för att uppnå målet att öka överensstämmelsen mellan lärandemål, examinationsformer och undervisningsformer i samtliga kurser.

10 10(21) Frågan kring studentinflytande och om att ta tillvara studenters synpunkter och erfarenheter inom kursen är kopplade till studentinflytandepolicyn. Målet om att utveckla gränsöverskridande handlingskompetens som är formulerat i Malmö högskolas visionsdokument (länk) tar sig uttryck ifrån om kursens yrkesrelevans. Det kan argumenteras för att sådana frågor kan användas för kvalitetskontroll och uppföljning från centralt håll. Referensgruppens mål med dessa frågor är dock snarare att åstadkomma en kvalitetsutveckling genom det som inom utvärderingsteori kallas utvärderingens konstitutiva effekt (Dahler-Larsen, 2006). De kriterier för utvärdering som formuleras uttrycker vad som är viktigt i den verksamhet som utvärderas. Effekten kan bli att lärarna på Malmö högskola utvecklar undervisning som anpassas efter utvärderingskriterierna, t ex genom att sträva efter att studenterna upplever en koppling till både yrkesliv och forskning i undervisningen. Det är dock viktigt att beakta att konstitutiva effekter av utvärdering ofta sträcker sig bortom det planerade; det går alltså aldrig helt att styra undervisningens inriktning genom kursvärderingsfrågor men det är dock en aspekt att vara medveten om. 6. Tankar kring kursvärderingsformulären Nedan presenteras de val och tankar som referensgruppen gjort gällande kursvärderingsformulären. 6.1 Flexibel kursvärdering med standardenkät? Kursutvärderingens innehåll kan inte standardiseras. Den måste utgå från kursernas olika betingelser för lärandet, hur kvalitetsarbetet förs vidare och ta fasta på de frågor som aktualiserats i diskussionen mellan lärare och studenter. Formuleringen finns i Karl-Axel Nilssons rapport från 1998 om kursutvärdering vid Lunds universitet. Rådet om att inte ha standardenkäter återkommer i mycket av den svenska litteraturen kring kursutvärdering. Risken är att standardenkäter och centralstyrning av utvärderingsverksamhet leder till att kursutvärdering blir en organisationsritual (Persson, 1996). Standardkursvärdering rimmar dessutom illa med projektets syfte att öka studenternas delaktighet i arbetet med kursvärderingar. Studentkåren Malmös rapport om studenters attityder till kursvärderingar (Jallow, 2008) visar att studenters engagemang ökar om kursvärderingarna inte är standardmaller utan är anpassade till kurserna. Det är därför ett dilemma att utgångspunkten för kursutvärderingsprojektet har varit att från centralt håll skapa en gemensam mall i form av en uppsättning frågor

11 11(21) som ska kunna användas på kurser på hela Malmö högskola. För att lösa detta har resultatet blivit en struktur och ett frågebatteri som är så flexibelt och anpassningsbart som möjligt. 6.2 Lärandemål och kvalitet framför uppföljning och kontroll Sammantaget inriktar sig frågorna i kursvärderingsformulären på studentens lärande kopplat till kursens lärandemål. Med tanke på det lärande perspektivet på kursvärderingar finns frågor som betygssättning av lärare och liknande inte med i formulären. Frågorna är dessutom formulerade med tanke på att svaren ska kunna fungera som underlag för kursutveckling. Frågor som syftar till att kunna göra högskolegemensam uppföljning och kontroll, t ex kring kvalitet och breddad rekrytering, har referensgruppen försökt undvika. Även om sådana uppföljningar kan vara intressanta i sig, hänger de inte ihop med kursutvärderingsprojektets syfte om att förbättra dialog och förutsättningar för lärande. Frågor som kan användas för att Gemensam Förvaltning ska kunna göra kvalitetskontroll kan dessutom riskera skapa motstånd på områdena mot användningen av kursvärderingsformulären. 6.3 Minsta möjliga mängd information Referensgruppen har strävat efter att kursvärderingsformulären endast ska omfatta ett begränsat antal frågor, utifrån antagandet att studenterna är mer benägna att besvara kursvärderingar om det inte tar för lång tid. För läraren och institutionen handlar kortfattade kursvärderingar om att hämta in minsta möjliga mängd information för att få ett underlag för kursutveckling. 6.4 Frågor i formativa kursvärderingar En av tankarna med formativ kursvärdering är att studenterna ska ges möjlighet att påverka innevarande kurs. I verkligheten är det dock begränsat vad som går att påverka under kursens gång. Av hänsyn till detta har frågorna i enkäterna för formativ kursvärdering formulerats på ett sätt så studenter inte får orealistiska förväntningar på vad de faktiskt kan påverka. Å andra sidan finns några öppna frågor kring hindrande och gynnande faktorer för studentens lärande som kan användas som underlag för kvalitetsutveckling på längre sikt. På detta sätt fungerar formativ kursvärdering även som summativ kursvärdering, på samma sätt som summativ kursvärdering fungerar som formativ kursvärdering. Bägge delar kan fånga upp aspekter på en verksamhet som avslutas, samtidigt som verksamheten hela tiden fortsätter. 7. Pilotprojekt Lärare vid Malmö högskola har genomfört såkallade pilotprojekt i form av test av frågeformulären i It`s Learning på studenter i pågående kurser ht Den summativa kursvärdering har testats på ett antal kurser på Urbana studier

12 12(21) (Transport Management och Organisation och ledarskap), på K3 (Grafisk Design), på Centrum för teknikstudier (medieteknik) och på Hälsa och samhälle (Folkhälsovetenskap). Temperaturtagning har testats av lärare på Urbana Studier (Organisation och ledarskap), och Tidig dialog har testats på Centrum för kompetensbreddning (Introduktionsutbildningen), på Lärarutbildningen (Barnunga-samhälle) samt på Centrum för teknikstudier (Medieteknik). En lärare i engelska på Introduktionsutbildningen har översatt frågeformulären till engelska. 7.1 Genomförande av test Testen har varit upplagda på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. Testen har fungerat som kursernas verkliga kursvärderingar och har alltså inte varit komplement till de kursvärderingar som lärarna i andra fall brukar genomföra. Lärarna har kopierat frågeformuläret till sina egna kurssidor i It`s Learning och har därefter anpassat frågorna till kursen samt i vissa fall lagt till egna frågor. Lärarna har dock fått använda alla frågor i formulären; något som de säkert inte skulle göra i skarpt läge. Huvudfrågorna som testen förväntades ge svar på har varit: Hur fungerar kursvärderingar i form av frågeformulär i It s Learning i ett verkligt kurssammanhang? Hur fungerar frågorna? Ur lärarnas perspektiv? Ur studenternas perspektiv? 7.2 Lärarnas och studenternas synpunkter Lärarnas synpunkter har samlats in genom att de rapporterat sina reflektioner kring kursvärderingarna. Studenternas synpunkter har främst samlats in via lärarna, samt via sammanställningar av kursvärderingarna där det i viss mån gått att utläsa hur studenterna har tolkat frågorna. Vid ett tillfälle genomfördes en intervju med en grupp studenter som medverkat i en temperaturtagning. Det har dock inte funnits tid att genomföra fler intervjuer. Studenternas synpunkter har också samlats in direkt via kursvärderingsformulären. I slutet av formulären har de fått besvara frågan: Vad tyckte du om denna kursvärderingsenkät? Förslag till förbättringar? Av de studenter som har besvarat frågan tyckte de flesta att frågeformulären fungerade bra. Det uppskattades att enkäten finns på It`s Learning: Lätt att hitta enkäterna och det är bra att man kan fylla i dem när man har tid över. De svarande studenterna uppfattar det som smidigt att besvara enkäterna elektroniskt då man kan göra det i lugn och ro hemma. Några tyckte dock att det var svårt att hitta kursvärderingen och annat material på It`s Learning.

13 13(21) De flesta studenter tyckte att enkäten består av en lagom mängd frågor som uppfattades som relevanta trots att enkäterna av många av de testande lärare uppfattades som långa. En överraskande kommentar var att enkäten inte uppfattades som en standardenkät: Bra med frågor som stämde överens med varje kurs och inte en standardenkät. Trots att förlagan till kursvärderingen är en standardmall verkar det alltså fungera i sammanhanget när lärarna anpassar frågorna till varje kurs. Förslagen till förbättringar handlade främst om frågetekniska aspekter, som att dela in fler frågor i underkategorier (t ex frågorna läraktiviteter och kursens arbetsmaterial) eller att några studenter ville ha fler eller färre fritextfrågor. Sammantaget får studenternas kommentarer tolkas med tanke på att studenterna är en heterogen grupp med olika erfarenheter av kursvärdering och It`s Learning. Några studenter ville t ex ha möjligheten att kunna ge synpunkter på lärarna, vilket kan vara något som de är vana vid. Att besvara en viss typ av kursvärdering och en viss typ av frågor handlar för studenterna om att utveckla ett visst sätt at tänka om kursvärdering. Förutom studenternas kommentarer på frågeformulären kom deras synpunkter fram i samband med de muntliga återkopplingar till studenterna som lärarna i de flesta tillfällen genomförde. Här framfördes t ex synpunkter kring formuleringar, praktiska frågor kring genomförandet och andra viktiga och mer nyanserade aspekter som inte kom fram i de elektroniska svaren. En av de lärare som testade slutkursvärderingen genomförde en workshop med studenterna där studenterna i grupper fick diskutera frågeformuläret och komma med förslag på eventuella förändringar. På detta sätt fick läraren fram många synpunkter, dels på frågornas relevans för kursen, dels på de generella formuleringarna. Vid studentintervjun kring genomförandet av en temperaturtagning framkom följande synpunkter: Temperaturtagningen upplevdes som positivt som en möjlighet att få sina synpunkter fram i ett tidigt skede av kursen med en förväntning om att kunna påverka innevarande kurs. Studenterna tyckte dock att diskussion de hade med läraren vid återkopplingstillfället var viktigast; även om enkäten var ett viktigt underlag för diskussionen. Lärarna som testat temperaturtagning rapporterade att studenternas upplevelse av att kunna påverka kursen handlade mer om känslan av att bli lyssnade på, än om reell påverkan. Det är en viktig poäng att formativ kursvärdering, som reellt sett ger begränsade påverkansmöjligheter på innevarande kurs, för studenterna i hög grad handlar om möjligheten att föra fram och få bemött sina synpunkter.

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Implementering av policy låter det sig göras?

Implementering av policy låter det sig göras? Rapport från Centrum för lärande och undervisning NR 9:2006 Implementering av policy låter det sig göras? - en reflektion över två exempel vid Högskolan i Borås Iréne Arvidsson och Susanne Jämsvi ISSN

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer