Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling"

Transkript

1 1 Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling Journalnummer: Projektnamn: Stödmottagare: Kontaktpersoner: Djurvälfärd kompetensutveckling i djurskyddskontroll inom svensk animalieproduktion. Delrapport kompetensutveckling gris. Mats Sjöquist Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) SLU, Box Uppsala Mats Sjöquist Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) SLU, Box Uppsala Tel: , e-post: Lotta Berg, utbildningskoordinator Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) Inst. Husdjurens miljö och hälsa SLU, Box Skara Tel: e-post:

2 2 Sammanfattning delprojekt 1, kompetensutveckling gris Huvudprojektet syftar till att öka kompetensen hos de yrkeskategorier som arbetar med information kring och kontroll av djurskydd i svenska gris- och andra djurbesättningar, det vill säga främst besättningsveterinärer (vanligen de som ansvarar för den villkorade läkemedelsbehandlingen), samt kontrollpersonal på länsstyrelserna t.ex. djurskyddshandläggare, länsveterinärer, bygghandläggare, jurister m fl. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om lantbruksdjurens behov, befintlig lagstiftning på området samt om bedömning av djurvälfärd. Inom projektet planerades att genomföra 7 st. 2-dagarsutbildningar med fokus på grishållning under våren Det planerades även att delar av det material som framtogs inom projektet även skulle kunna användas inom kursverksamhet riktad direkt till djurhållare. Under perioden 9 februari (datum för beslutet från SJV, baserat på vår projektplan) till mitten av juni 2010, genomfördes den första planerade utbildningssatsningen, vilket avsåg kompetensutveckling för besättningsveterinärer och länsstyrelsens kontrollpersonal avseende gris. Sex kurstillfällen genomfördes i enlighet med Jordbruksverkets förslag på datum och orter. Visst framtaget kursmaterial i form av bilder har lämnats över till Svenska Pig för att användas vid utbildning av djurhållare. Utöver detta pågår för närvarande arbete att lägga in kursmaterial på webben. Medverkande i projektet: Mats Sjöquist, SCAW, ansvarig för projektet Lotta Berg, SCAW, utbildningskoordinator Kalle Hammarberg, projektledare Maria Forsberg Lönn, projektsamordnare Margareta Stéen, SCAW Katarina Cvek-Hopkins, SCAW Katarina Gielen, SJV Björn Dahlén, SJV Alexandre Barchiesi, SJV Gunnar Palmquist, SJV Samarbete har skett med andra organisationer såsom SvDHv, Sveriges grisföretagare, Svenska Pig och länsstyrelser. Anledning till projektet Den svenska grisnäringen skakades under hösten 2009 av en omfattande djurskyddsskandal då djurrättsaktivister filmade och på andra sätt dokumenterade det som de påstod vara missförhållanden. Filmerna fick stor medial uppmärksamhet och undergrävde förtroendet för svensk animalieproduktion. Efter de påstådda missförhållandena har flera länsstyrelser genomfört riktade kontroller av djurskyddet i grisbesättningar. Dessutom har Jordbruksverket tillsammans med näringen och länsstyrelserna utarbetat ett system för att låta även besättningsveterinärerna utföra rutinmässiga djurskyddskontroller med hjälp av s.k.

3 3 djurskyddsdeklarationer. Dessa kontroller kommer att ske i tillägg till den ordinarie officiella kontrollen, och genomföras i samband med de veterinärbesök som redan görs som en del i den villkorade läkemedelsbehandlingen på många grisgårdar. Jordbruksverkets arbete med att ta fram vägledningar och blanketter för dessa djurskyddsdeklarationer avseende gris avslutades under våren Från och med 1 juni 2010 är det ett krav att djurskyddsdeklarationen skall användas på gris vi villkorad läkemedelsanvändning. Nationellt Centrum för Djurvälfärd (SCAW Swedish Centre for Animal Welfare) har identifierat ett behov av kompetensutveckling och bedömer att det idag finns ett uppenbart behov av riktade, fokuserade djurslagsinriktade fortbildningar för såväl djurskyddshandläggare som veterinärer och andra berörda yrkeskategorier. Med anledning av framtagandet av djurskyddsdeklarationer uppstod dessutom ett behov av kalibrering av de veterinära bedömningarna i samband med ifyllandet av djurskyddsdeklarationerna. Som ett första delprojekt beslutades att en relativt omfattande satsning gällande kompetensutveckling för gris skulle genomföras under våren Vem riktade sig projektet till? Denna första del av projektet, kompetensutveckling avseende gris, har riktat sig till de yrkeskategorier som arbetar med information kring och kontroll av djurskydd i svenska grisbesättningar, det vill säga främst besättningsveterinärer (vanligen de som ansvarar för den villkorade läkemedelsbehandlingen), samt kontrollpersonal på länsstyrelserna t.ex. djurskyddshandläggare, länsveterinärer, bygghandläggare, jurister m.fl. Samtliga yrkesgrupper har blivit direkt berörda av projektet i form av deltagande på kursen Djurskyddsbedömning gris. Inga länsjurister har dock deltagit vid ett helt kurstillfälle, däremot på del av kurs. Vad har vi genomfört i projektet? I enlighet med projektplanen har som ett första led kompetensutveckling avseende gris genomförts under våren Kompetensutvecklingen har skett i form av 2-dagarskurser i första hand riktad till besättningsveterinärer och länsstyrelsepersonal. Totalt genomfördes 6 kurstillfällen på olika platser i Sverige enligt följande. Skara april Kristianstad 3-4 maj Halmstad 5-6 maj Kalmar maj Umeå 1-2 juni Stockholm 9-10 juni Antal deltagare under kursen djurskyddsbedömning gris har totalt uppgått till 353 personer exkl. föreläsare och arrangörer. Av dessa 353 deltagare har 188 varit länsstyrelsepersonal (varav 141 djurskyddshandläggare, 32 länsveterinärer, 3 länsjurister samt 12 byggnadskonsulenter), totalt 134 veterinärer med förskrivning av villkorad läkemedelsanvändning (varav 90 distriktsveterinärer, 14 Djurhälsoveterinärer, samt 30 privatpraktiserande veterinärer). I övrigt deltog även 5 veterinärer som ej förskriver villkorad läkemedelsanvändning (från SVA, SLU samt läkemedelsbranschen), 18 revisorer samt 9 övriga deltagare. (Se bilaga 1)

4 4 Enligt projektplanen var målet att under första året utbilda ca 150 besättningsveterinärer, 80 djurskyddshandläggare, 21 länsveterinärer, 21 byggnadshandläggare samt 21 länsjurister. Så här långt har målet uppnåtts med god marginal när det gäller djurskyddshandläggare och länsveterinärer. Vad gäller byggnadskonsulenter har ca hälften av det önskvärda antalet utbildats. När det gäller länsjurister har målet dock inte alls uppnåtts, då ingen jurist deltagit vid ett helt kurstillfälle. Däremot har 3 länsjurister deltagit vid del av kurs (em dag 1). En genomgång av deltagarlistan visar även att samtliga länsstyrelser har haft personal på plats, om än i varierande omfattning. Vad gäller målet att utbilda veterinärer med villkorad förskrivning av läkemedel, har detta nära nog uppnåtts med 134 utbildade av önskat antal 150. Länsstyrelsernas deltagande Samtliga länsstyrelser har deltagit på kursen, om än i varierande omfattning, se nedan. Deltagande länsstyrelser Antal deltagare Blekinge län - K 3 Dalarnas län - W 2 Gotlands län - I 4 Gävleborgs län - X 5 Hallands län - N 14 Jämtlands län - Z 1 Jönköpings län - F 9 Kalmar län - H 11 Kronobergs län - G 11 Norrbottens län - BD 3 Skåne län - M 26 Stockholms län - AB 26 Södermanlands län - D 6 Uppsala län - C 10 Värmlands län - S 4 Västerbottens län - AC 7 Västmanlands län - U 4 Västernorrlands län - Y 6 Västra Götalands län - O 20 Örebro län - T 4 Östergötlands län - E 11

5 5 Kurserna har bl.a. erbjudit utbildning i grisens miljö och etologi, som vilda och som tamuppfödda, modern grisuppfödning, marknadens krav, kontrollsystemet, veterinärens anmälningsplikt, roller för olika parter, samt rättssäkerheten för djurägaren. Kursen har även belyst etiska aspekter med djurhållning samt erbjudit kursdeltagarna inblick i veterinärt djurhälsoarbete på fält och länsstyrelsepersonalens kontroller. Även representant från näringen, Sveriges grisföretagare, har medverkat för att belysa sin situation. Slutligen har deltagarna fått en omfattande genomgång av djurskyddsdeklarationen för gris och praktiska övningar i djurskyddsbedömning. Övningarna har genomförts i grupper med blandade yrkeskategorier för att främja likriktning och samsyn samt även ge möjlighet till utveckling av samarbete mellan de olika kategorierna. Slutligen har kursmaterial vidarebefordrats till Svenska Pig för användandet vid utbildning av djurhållare. Utöver detta pågår även arbete med att lägga ut kursmaterial på webben för tillgänglighet för övriga intresserade.

6 6 Slutsatser Utbildningssatsningen Djurskyddsbedömning gris har fått stor uppmärksamhet av näringen och i media. Många berörda har gått utbildningen. Kursutvärderingar från deltagarna (se bilaga 2) visar på att en övervägande del av deltagare är nöjda och många har uttalat att de vill ha fler liknande utbildningar på andra djurslag, vilket också kommer att genomföras. Några svårigheter har vi dock stött på. En sådan kan hänföras till vår målsättning att hålla kostnader för lokaler mm nere, eftersom kursen varit avgiftsfri för deltagare inom målgruppen. Detta har rent ekonomiskt varit framgångsrikt tack vare att vi haft mycket samarbete med de olika länsstyrelserna på plats och kostnadsfritt fått använda oss av deras lokaler. Organisatoriskt har vi även ibland fått hjälp att ordna fika, lunch samt i något fall gemensam middag. SCAW har oftast betalat fikat, men deltagarna har själva fått betala för lunchen, vilket upplevts som besvärligt på vissa platser. Det har även varit svårt att ordna gemensamma luncher på vissa orter, då det inte funnits tillräckligt stora restauranger i närheten av kurslokalen. Gemensamma luncher och middagar är dock av stort värde för att främja nätverkande mellan de olika yrkesgrupperna. Detta är något vi i fortsättningen bör verka för och ha i åtanke vid fortsatta beslut om kursorter. Vissa svårigheter kan hänföras till den extremt korta förberedelsetid för dessa kurser. Detta problem kommer förhoppningsvis inte att uppstå vid satsningar framöver. Dessutom kommer en fördel i de kommande utbildningssatsningarna vara att vi nu, efter denna kursomgång, skaffat oss viss rutin och vana att arrangera kurser av den här storleken. Vårt samlade intryck av denna kursomgång är dock övervägande positiv. Bilagor: Deltagande, alla kurser. Bilaga 1 Kursutvärdering, alla kurser. Bilaga 2

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01 Meddelandeblad Mottagare: Landsting/motsvarande Verksamhetschefer inom ambulanssjukvården Ambulansöverläkare Ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården Nr 5/01 Maj 2001 Svensk ambulanssjukvård

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Försöksverksamhet med videokonferens DV-RAPPORT 2004:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1509-1997 Tryckt av Tabergs tryckeri AB,

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer