SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder"

Transkript

1 Projektrapport SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder SIU är ett samarbetsprojekt i Öresundsregionen med kommunerna Landskrona, Köpenhamn, Kristianstad och Bjuv. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1

2 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2. Bakgrund Syfte och målsättning, projektperiod Projektperiod och projektpartners Projektledargrupp och styrgrupp Målgrupper 9 3. Genomförande Utbildningar, kurser, kompetensutveckling Värdering av samtal Børn og selvledelse BRIEF FN:s konvention om barns rättigheter Motiverande intervju, MI-utbildning Kurs i projektledning Grundkurs i konflikthantering Handledning, Digital Storytellning Utbyte mellan professionella, studieresor Metodutveckling Drömsamtal och Drömatlas Kompetensprofiler Delaktighetsmetod Ung Öresund Drogförebyggande arbete genom relationskompetens Alle med Ung Bo Drömplatsen Boost Camp Etikhjulet 52 4 Möjligheter, hinder och utmaningar Viktiga slutsatser Avtryck Att tänka på inför framtida projekt Implementering Redan implementerat Förslag från projektgruppen Efter SIU - förslag på nya initiativ 61 Slutord 62 Kontaktuppgifter 63 BILAGA: Utvärdering 3

4 Redaktion: Projektledningen för SIU Ansvarig: Tim Andersson, Landskrona stad Foto: Tim Andersson, Natalia Kulikova, Markus Svensson Illustrationer: Ellinor Evaldsson Grafisk utformning: Analysera Communcation AB Tryck: Kommuntryck, Landskrona stad September

5 Sammanfattning Social inklusion/social inkludering är de danska och svenska termerna för det engelska begreppet social inclusion. I grund och botten handlar det om att alla har samma rätt att bli inkluderade i samhälleliga sammanhang, oavsett vilka förutsättningar man har. De nordiska länderna har olika system på en lång rad områden, bland annat när det gäller lagstiftning och utbildningssystem. Samtidigt är vi också överens om att vi är små länder med skandinaviska välfärdsmodeller och att vi står inför en rad gemensamma utmaningar de kommande åren, som till exempel ökad fattigdom i vissa grupper och stigande ungdomsarbetslöshet. Projektet SIU Social inklusion av unge i udsatte boligområder/social inkludering av unga i utsatta bostadsområden har valt att lyfta bostadsområdets betydelse för hur delaktigheten i denna tillväxt ser ut, men också de professionellas ansvar att genom kompetens- och metodutveckling bli effektivare på att möta och stödja gruppen unga i dessa bostadsområden. Projektets målsättning har varit att utveckla en Öresundsmodell för utbildningsinsatser av medarbetare som arbetar med unga i utsatta bostadsområden. De moduler som presenteras i rapporten omfattar såväl kartläggning av basala kompetenser som samtalstekniker och redskap för att arbeta med etiska frågeställningar. Av de metoder som testats i projektet har de flesta varit etablerade sedan tidigare, undantaget Drömsamtalet/Drömatlas-metoden och vissa av de lokala pilotprojekten. Metodutvecklingen har i stället inneburit en vidareutveckling av redan existerande metoder, innovativa kombinationer av metoder samt utforskande av potentiellt nya användningsområden. Genom metodutvecklingen har medarbetare kunnat testa kända metoder, utformat nya metoder och kombinera dessa på nya sätt och i nya användningsområden. Pilotprojekten erbjöd i stort sätt fria händer att utforma lokala insatser. Drömplatsen är ett exempel på en verksamhet som möjliggjorts på grund av projektet. Den finns och forsätter att växa som ett tydligt projektavtryck. De kopplingar som gjorts mellan olika metoder har skapat dynamik och potential för framtida projekt. En röd tråd i projektet har varit metoden Digital Storytellning. Den användes ursprungligen i två pilotprojekt, men är nu en etablerad del av verksamheten i arbete med unga. Kompetensprofiler är en annan del som i princip redan etablerats. SIU har dock varit komplext genom sin interregionalitet, det vill säga, omfattar två länders system med deltagare från olika professioner och skilda verksamheter, men också genom sitt innehåll som hanterar såväl lokala pilotprojekt som gemensamma utbildningar studieresor, föreläsningar och nätverkande. Under kapitel 2, bakgrund, har vi redogjort mer detaljerat för varför projektet varit spretigt och svårgreppbart. Men även om det gungat kraftigt vid flera tillfällen och projektet stod inför nedläggningshot efter halva tiden, så är detta ändå inte projektets starkaste avtryck. Projektets största avtryck är de möjligheter som projektet bidragit till att förverkliga. Projektets avtryck bärs även av de medarbetare som deltagit mest aktivt i olika insatser. För de svenska projektpartnerna har möjligheten att erbjuda kvantiteter av kvalitativ kompetensutveckling stärkt medarbetare i att hantera sina professionella utmaningar på nya och kreativa sätt. Rapporten är skriven av projektets deltagande medlemmar varför vissa avsnitt är skrivna på svenska och andra på danska. Vi har upplevt att just språket varit den största barriären i det interregionala samarbetet. Som en del av metodutvecklingen har vi därför valt att översätta svåra ord direkt på varje uppslag. användningsområde frågeställningar grund och botten gungat hur kopplingar lagstiftning oavsett olika rad gemensamma anvendelser spørgsmål dybest set svajede hvordan koblinger lovgivning uanset forskellige række fælles redan redan redogjort samhälleliga sätt undantaget utbildningar utbildningssystemet utmaningar även allerede allerede forklaret samfundsmæssige måde undtagelse uddannelse uddannelsessystem udfordringe også 5

6 2. Bakgrund 2.1 Syfte och målsättning, projektperiod Hög arbetslöshet och bristande delaktighet i samhällets offentliga miljöer, i och av gruppen unga främst från socioekonomiskt utsatta bostadsområden, är utmaningar i Öresundsregionen delar med resten av Europa. Samtidigt tillhör Öresundsregionen en av Europas snabbast växande regioner såväl befolkningsmässigt som ekonomiskt. Projektet har valt att lyfta bostadsområdets betydelse för hur delaktigheten, i denna tillväxt, ser ut men också de professionellas ansvar att genom kompetens- och metodutveckling bli effektivare på att möta och stödja gruppen unga i dessa bostadsområden. Projektets huvudfokus har legat på kompetensutveckling för de professionella och att stärka unga i de utvalda bostadsområdena. Detta har skett genom både utbildningsinsatser och föreläsningar, studieresor och lokalt utformade pilotprojekt. Det interregionala perspektivet har syftat till att stärka professionella på båda sidor av Öresund genom att erbjuda gemensam kompetensutveckling, men också utbyte av erfarenheter gjorda i respektive pilotprojekt och vid studiebesök. Projektets slutmål har varit att utforma en utbildning uppbyggd av kursmoduler som testats i projektet men också att metodutveckla det som inledningsvis kallades för Drömatlas. Förändringar, ändrade omständigheter och avvikelser under projekttiden. Tiden mellan projektskrivelse och genomförande innebär inte sällan att omständigheterna förändrats från det att projektets skrevs. Så har också varit fallet i SIU. Den som utformade projektet var initialt tänkt som huvudprojektledare men hade för tiden av projektets start fått en annan tjänst. Även om delar av projektet var tydligt utformade fanns det andra mindre tydliga som innebar utmaningar för de projektledare som sedan tog vid. Framför allt väckte inslaget om metodutveckling av en Drömatlas mycket frågor och under projektperioden kom fokus i metodutvecklingen mer att ligga på att utveckla Drömsamtal på individuell nivå. Det kollektiva Drömatlasen blev skissartad och en fortsatt utmaning utanför ramen för detta projekt. Ett annat inslag som fanns i den ursprungliga projektskrivelsen var den professionella samverkan och utbyte som skulle ske genom så kallade coachningsgrupper. Tanken var att de lokala pilotprojekten skulle utformas och testas först av en grupp professionella som sedan under period två skulle stödja sina avbytande kollegor när de tog vid pilotprojekten. Detta inslag har helt fallit bort då relevanta förutsättningar saknades såväl lokalt som för det konkreta utbytet. Projektets svårigheter och utmaningar kan härledas till såväl projektledarbyte, hos projektägaren, som till det faktum att projektägarskapet fick föras över från den danska till den svenska sidan av Sundet eftersom Vuxenpedagogiskt center (VPC) lades ner. Detta ledde i sin tur också till att den naturliga hemvisten för projektets utbildningsmodul försvann. Att hitta institutioner som kan och vill erbjuda den samlade utbildningen med samtliga moduler har visserligen inte varit projektets mål, men med den ursprungliga leadpartnern VPCs verksamhetsinriktning var denna placering självklar från dansk sida. Den utgjorde därmed också en garanti för projektets lyckade implementering. När förutsättningarna förändrades fick också den målsättningen anpassas. Projektet kommer därför att presentera modulerna med hänvisning till respektive arrangör/metodägare. Metoden Drömsamtal har utvecklats inom projektet. Det finns således ingen extern metodägare att hänvisa till. När VPC lades ner innebar det att endast en partner fanns på den danska sidan. BUF Amager hade inte heller möjlighet att ta över rollen som lead partner utan den överfördes till Sverige och Landskrona. Även om budgetbalansen anpassades till de Interregionala kraven så blev obalansen tydlig i såväl genomförda aktiviteter som i projektgruppen. På den svenska sidan fanns tre projektledare, projektassistent, ekonomstöd och styrgruppsmedlemmar. På den danska fanns en projektledare och en styrgruppsmedlem. Utöver denna obalans blev det under projektets gång också alltmer tydligt att aktivitetsnivån skiljde sig på de båda sidorna av Sundet. Inte minst har detta varit tydligt avseende förankring och mandat i den egna organisationen. Även om projektledarna på den svenska sidan haft interna utmaningar under projekttiden har de planerade insatserna kunnat genomföras. Detta har inte varit fallet på den danska sidan. Intresset för det tänkta utbytet har också varierat vilket delvis kan förstås utifrån de olika förutsättningarna som finns lokalt. Olikheter mellan de båda systemen har tydliggjorts under projektets gång och här borde den inledande ansatsen, att kompetensutveckla projektledningen i dessa skillnader, fullföljts. Relevant kompetens fanns hos den ursprungliga projektledaren på VPC och en inledande utbildning hölls i ett tidigt skede men perspektivet försvann när projektets förutsättningar förändrades. anpassades betydelse bostadsområden erfarenheter gemensam inslag lades ner olikheter tilpasset betydning boligområder erfaring fælles element ophørte forskelle självklar skillnader skissartad stödja syftat till utbildning utbildningsinsatser utmaningar given forskelle skitseret understøtte haft som formål uddannelse uddannelsesindsatser udfordringer 6

7 En tydlig lärdom är att projekt i allmänhet och gränsöverskridande i synnerhet behöver säkerställa ett gemensamt språk baserat på åtminstone en rudimentär kunskap och förståelse för varandras olika system och organisationer. När det gäller språket medför projektet lärdomar som pekar på behov av åtminstone en språklig introduktion för de mest aktiva i projektet. Projektledningen bör också ta ställning till vilken vikt som tillmäts att de inhemska språken talas. Ett av projektets huvudsakliga syften har varit att stärka nätverkandet och banden mellan professionella över Sundet. Återigen har olikheter inom våra respektive organisationer, projektstrukturer men också inom deltagande yrkesgrupper komplicerat det som i projektansökan beskrevs som en förhållandevis enkelt hanterad samverkan. Eftersom den enda aktören som fanns kvar på den danska sidan organisatoriskt tillhörde Barn- och utbildningsförvaltningen har dessa yrkeskategorier bara delvis matchats av de professionella på den svenska sidan. I Sverige har det varit en varierad representation vid utbildningstillfällena beroende av att rekryteringsbasen för inbjudningar till projektets aktiviteter, varit mer allmänt kommunal det vill säga omfattat såväl skola som socialtjänst och arbetsmarknad. De professionella i de lokala pilotprojekten har ytterliga bidragit till en professionell mångfald. Ytterligare en skillnad i synen på projektgenomförande har varit det konkreta fysiska utbytet där den svenska sidan vid ett flertal tillfällen besökt den danska men där den danska sidan i högre grad använt idéutbytet som samverkansforum genom att endast ett fåtal deltagit i aktiviteten men sedan fört vidare lärdomarna till sina kollegor. Snarare än att bidra till ett konkret fysiskt nätverkande har detta bidragit till en gemensam kompetensutveckling, men med begränsat nätverkande. Även om utvärderingarna generellt har uttryckt positiva omdömen om insatserna, inklusive möjligheterna att träffa kollegor från andra kommuner och på tvärs över Sundet, så är det högst begränsade påtagliga kontakter som knutits undantaget internt mellan medlemmarna i projektledningen. Däremot har initiativ från deltagande professionella visat på en nyfikenhet för att fortsätta det Öresundsövergripande nätverkandet. Under projektets gång diskuterades, i projektledningen, möjligheten till professionellt utbyte i form av jobb byte eller liknande. Detta bedömdes dock som en insats som i alltför hög grad avvek från projektets ursprungliga idé. olikheter yrkesgrupper skillnad lärdomarna gemensam forskelle fagfolk forskel erfaringer fælles träffa mellan nyfikenhet ursprungliga møde mellem nysgerrighed oprindelige 7

8 Den avslutande satsningen Ung Öresund 2020 är ett konkret resultat av projektledningens strävan att stärka nätverkandet och genom utformandet sker detta både i den professionella gruppen och i den sekundära, de unga. 2.2 Projektperiod och partners Projektet, som var ett regionalfondsprojekt inom Interreg IVA, startade den 1 oktober 2011 och avslutades den 30 september Projektet hade en budget om totalt 2,5 miljoner Euro. Vid projektets start fanns det 8 partners i projektet och vid dess avslutning fanns endast fyra kvar. Bara några månader efter projektstart lämnade Boligforeningen VIBO-projektet. De bedömde att de inte hade administrativa resurser som krävdes för att kunna vara en del av projektet. Efter ytterligare några månader lämnade Höganäs kommun projektet och efter ett drygt år lämnade Svalövs kommun. De senare lämnade på grund av interna omorganisationer och personalomsättning. Under 2012 beslutades en omorganisation inom Köpenhamns kommun som skulle medförda att avdelningen Voksenpædagogisk Center (VPC) skulle upphöra med sin verksamhet. Beslutet kom övriga partners till del i slutet av september 2012 och en lång tid av diskussioner kring projektets fortsättning följde. Utgångspunkten var att huvudmannaskapet för projektet skulle stanna på dansk sida och med samma personal som var aktiva i projektet och ledningen för VPC var övertygad om att avdelningen kunde fortsätta verksamheten i annan regi, antingen inom kommunen eller hos annan aktör. I slutet av november 2012 kom dock beskedet att detta inte skulle bli verklighet utan nedläggning av avdelningen var ett faktum. De kvarvarande fyra partnerna i projektet ansåg alla att de processer som startats var värdefulla och hade goda utsikter att bli lyckade. Dessutom hade man satsat stora resurser varför man var överens om att göra sitt yttersta för att få projektet att överleva. VPC var en naturlig bärare av resultaten och den organisation som tagit initiativet till projektet. De fyra kvarvarande parterna höll tillsammans med Öresundssekretariatet en rad möten under december och till slut hade man kommit överens om en möjlig väg för fortsättning av projektet. Landskrona stad som största partner var naturlig som ny Lead Partner. Det blev också en förändring för övriga partners som fick en större del av projektets budget. (se tabell 1) Förändringen i organisationen och inte minst förändringen av påbörjade aktiviteter gjorde naturligt att projektet tappade fart. Alla aktiviteter låg på is och projektets framtid var osäker. Det tog tid att starta upp igen och planera in aktiviteterna med hänsyn till organisationernas ordinarie verksamhet. Tabell 1 Projektets partners med procentuell andel vid start och efter strukturförändringen januari Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, 9,2 Voksenpedagogisk Center Lead Partner 1 oktober december 2012 Andel projektstart % Andel projektslut % Landskrona stad 43,1 47,7 Lead Partner 1 januari september 2014 Københavns Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, Område Amager 15,3 33,0 Boligforeningen VIBO 14,9 Kristianstads kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen 12,5 13,8 Bjuvs kommun 2,2 5,5 Svalövs kommun 1,8 Höganäs kommun 1,0 omorganisation nedläggning kvarvarande reorganisering lukning resterende en rad tappade fart række mistede momentum 8

9 2.3 Projektledargrupp och styrgrupp I projektets startfas och när VPC var Lead Partner, fram till 31 december 2012, hade projektet en styrgrupp bestående av en utsedd ledamot från varje organisation. Med i styrgruppen var också projektledarna från Lead Partner och Koordinerande partner som föredragande. Under denna period växlade man plats för möten mellan parterna och den partner som var värd var också ordförande för mötet. Driften av projektet organiserades av två grupperingar; En projektledargrupp med en projektledare från varje partner och en utbildningsgrupp där projektledarna från de två största parterna på varje sida Sundet ingick. Den sistnämnda gruppen hade fokus på de gemensamma utbildningar som skulle genomföras under projektperioden. Kopplat till Lead Partner fanns en kommunikatör på deltid och en administratör. 2.4 Målgrupper Projektet har haft två målgrupper. Den primära har varit professionella som i sitt arbete möter den sekundära målgruppen, unga och unga vuxna i utsatta bostadsområden. Huvudfokus har legat i åldersintervallet år men det har inte varit statiskt, framför allt har något yngre ungdomar även deltagit i aktiviteter. Projektet har utformats och utvecklats i den interregionala kontexten som varit såväl miljö som utmaning. Efter den 1 januari 2013, då fyra partners återstod, bestämdes att styrgruppen, precis som tidigare, skulle bestå av en representant från varje partner. Det fanns också en enighet att Landskrona stad, som blev ny Lead Partner, skulle vara ordförande i styrgruppen vid alla möten. Utbildningsgruppen löstes upp och projektledargruppen hanterade även projektets utbildningsfrågor. I samband med att Landskrona stad tog över huvudmannaskapet inleddes också rekryteringen av en administratörstjänst. En administratör kopplades till projektet i början av mars Den nya organisationen beslutade också att arbeta efter att konsensusbeslut i största möjligaste mån skulle nås och att öppenhet och transparens skulle råda parterna emellan. styrgrupp Projektledning Projektägare och administration (Landskrona) Landskrona stad Kristianstads kommun Bjuvs kommun Københavns Kommune bostadsområden framför allt boligområder især huvudmannaskapet samband hovedansvaret forbindelse 9

10 Projektets förslag till utbildningar och metoder som professionella kan använda i sitt arbete Lagstiftning, regelsystem Innehåller utbildningsdelar som lagstiftning, regelsystem i Sverige och Danmark. Digital storytelling en metod där den egna berättelsen är i fokus men man använder gruppen som resurs. Kan kopplas till specifika teman i olika typer av utvecklingsarbete. Delaktighetsmetod en metod som använts och testats flitigt under projektperioden. Bygger på individuella digitala berättelser, gemensamma teman ur dessa och utifrån dessa arbetas fram förslag på nya initiativ eller hur olika ämnesområden kan utvecklas. Värdering av samtal en metod som ser om samtal och möten är framgångsrika. Drömsamtal och drömatlas en samtalsmetod med nyfiket och förutsättningslöst förhållningssätt. BRIEF utbildning i en metod som handlar om hur barn och ungdomar kan utveckla sina färdigheter MI, motiverande samtal MI är en evidensbaserad metod som har till syfte att stimulera en annan person att förändra ett beteende. Kompetensprofiler en metod som arbetar med att stärka individens olika kompetenser för att komma närmare arbetsmarknaden. Boendestöd en metod som bygger på hur olika delar av samhället kan samverka och hur man framgångsrikt kan arbeta för att stödja unga till självständighet och eget boende. Drömplatsen bygger på erfarenheter kring etablerandet av en mötesplats i samverkan mellan unga och personal. I verksamheten på mötesplatsen används ett flertal av projektets framarbetade metoder. Konflikthantering en nödvändigbas för att kunna hantera konflikter när de uppstår och att lära sig se när konflikter är under uppsegling. FN:s konvention om barnets rättigheter en grundläggande utbildningen i Barnkonventionens olika delar Boost Camp en metod som handlar om personlig utveckling och att ta ansvar för sin egen lärprocess. Etikhjulet ett verktyg för värdegrundsarbete för såväl personal som unga. Belyser på ett pedagogiskt sätt vårt etiska förhållningssätt och hur vi kan hantera våra starka och svaga sidor. 10

11 3. Genomförande Parallellt med metodutvecklingen, som skett dels i form av gemensamma aktiviteter och dels i form av lokala pilotprojekt, har utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt utbyte mellan professionella kontinuerligt genomförts. I listan till vänster räknas de insatser upp som projektledningen efter projektavslut anser vara relevanta och användbara för professionella i arbetat med unga i utsatta bostadsområden. Under detta kapitel kommer utbildningar, kurser och kompetensutveckling att presenteras för sig, utbyte mellan professionella och studieresor för sig och metodutvecklingen för sig. Av de metoder som testats i projektet har de flesta varit etablerade sedan tidigare, undantaget Drömsamtalet/Drömatlas-metoden och vissa av de lokala pilotprojekten. Metodutvecklingen har istället inneburit en vidareutveckling av redan existerande metoder, innovativa kombinationer av metoder samt utforskande av potentiellt nya användningsområden. Urvalet av genomförda insatser har gjorts genom kartläggning av de behov av fortbildning inom vissa områden som personal som arbetar med unga i utsatta bostadsområden anser sig ha. Det har även varit av stor vikt att se vilka kompetensutvecklingsinsatser som varit nödvändiga kopplat till pilotprojekten och de övriga metodutvecklingsinsatserna. Projektledare hos respektive partner har genomfört kartläggningen genom intervjuer och möten med personalen eller företrädare för personalen. Projektledningen har sedan värderat och styrgruppen har beslutat och vilka insatser som ska genomföras. En del av utbildningarna har genomförts lokalt knutet till pilotprojekten. Projektets målsättning har varit att skapa en Öresundsmodell för utbildningsinsatser för professionella som arbetar med unga i utsatta bostadsområden. I denna modell bör det finnas en typ av baspaket som innehåller exempelvis skillnader i lagstiftning, regelsystem och tysta överenskommelser. I baspaketet kan även vissa utbildningar och kurser som redovisas på följande sidor ingå, exempelvis konflikthantering och FN:s konvention om barnets rättigheter. Sidan 10 Sidan 11 använder boende framgångsrika förhållningssätt förhållningssätt hantera hur lagstiftning nyfiket olika stödja syfte uppsegling utbildningen utbildningsdelar bruger bolig vellykkede tilgang tilgang styre hvordan lovgivning nysgerrigt forskellige understøtte formål opsejling uddannelsen uddannelsesdele afgørende betydning grundpakke boligområder fælles forbundet lovgivning uddannelses- vurderet av stor vikt baspaket bostadsområden gemensamma knutet lagstiftning utbildningsvärderat 11

12 Parallellt med pågående metodutveckling har en rad utbildningar erbjudits i projektets regi under projektperioden. Ett axplock av de utbildningar som genomförts är: Värdering av samtal BRIEF FN:s konvention om Barnets Rättigheter Motiverande intervju Projektledning Konflikthantering Handledarutbildning Digital Storytelling pågående axplock projektledning igangværende udvælgelse projektledelse 12

13 3.1 Utbildningar, kurser och kompetensutveckling Värdering av samtal Outcome Rating Scale och Session Rating Scale Scott Miller, amerikansk psykoterapeut, har under ett tjugotal år genomfört ett forskningsarbete i syfte att urskilja vilka variabler som är relevanta och betydelsebärande för att avgöra om en faktisk förändring ägt rum eller ej. På samma sätt har han tillsammans med kollegor arbetat med mötet mellan behandlare och terapeut för att förstå vilka variabler som är betydelsefulla för att avgöra mötets kvalité. Forskningsarbetet har genererat två evidensbaserade skalor, båda med fyra variabler. Outcome Rating Scale, mätning av förändring och Session Rating Scale, skattning av samtal. Efter digital bearbetning presenteras resultatet i diagramform tillgängligt för tolkning och analys, resultatet av det arbete som utförts på ett betydande material som genererats under åren. Outcome Rating Scale användas i början av ett möte för att tydliggöra vilken förändring som ägt rum från föregående möte alternativt vilket utgångsläget är. Session Rating Scale används i slutet av mötet för att möjligöra feedback till terapeuten och lokalisera de delar som inte fullt ut varit tillfredsställande för klienten. Om denna skala pekar på utvecklingsområden för terapeuten utifrån det nyss avslutade mötet så visar Outcome Rating Scale på behandlingens sammantagna effekt. Den 11.e november 2013 besökte Scott Miller Kristianstad och höll en heldags välbesökt och mycket uppskattad föreläsning om såväl terapeutiska metoder som de båda mätinstrumentens många användningsområden och potential. Även om flera av, de i projektet ingående, yrkeskategorierna har uppdrag med terapeutiska inslag var det framför allt Session Rating Scale-skalan som projektledningen bedömt som intressant. I samtliga verksamheter som arbetar med den sekundära målgruppen förekommer möten, men utvärdering av dessa möten är sällsynta men icke desto mindre önskvärda. Inte minst med tanke på den forskning som visar på att lärares förväntningar på eleverna har betydelse för det faktiska resultat som eleven uppnår. I vissa delar har detta ifrågasatts i andra forskningsresultat men inte när det gäller barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden. Den kommunikation som användandet av Session Rating Scale innebär möjliggör en feedback från den sekundära målgruppen med potential att synliggöra dessa förväntningar. Under punkten Drömsamtal utvecklas resonemanget om förväntningars betydelse ytterligare. För ytterligare information om Scott Miller och skattningsskalorna hänvisas till hemsidan: används användningsområde bedömt betydelsebärande förekommer bruges anvendelser vurderes meningsfuld opstår med tanke på mätning under ett tjugotal år uppskattad på grund af måling i løbet af 20 år anslået 13

14 3.1.2 Børn og selvledelse BRIEF Børn og Selvledelse (BRIEF) er et pædagogisk værktøj til både lærere og elever i folkeskolen. BRIEF tager udgangspunkt i psykologien, og det er coach Kim Schrøder med speciale i pædagogisk psykologi fra PPR Amager, som kører forløbet. Metoden sætter fokus på elevens adfærd i form af styrker og svagheder, og hvordan eleven kan udvikle sine færdigheder. Metoden består i, at eleverne tager en test, hvor de skal svare på en række spørgsmål omkring deres adfærd. Læreren gennemgår testresultaterne med coach Kim Schrøder. Efterfølgende gennemgår læreren resultaterne med eleven og sætter derigennem fokus på, hvordan eleven kan arbejde med at udbygge disse færdigheder i det videre skoleforløb. Inden for pædagogikken findes der forskellige faser i udviklingen af en færdighed. Første fase handler om at finde frem til, hvilken strategi som vil være hensigtsmæssig i håndteringen af den unges problem. I næste fase kommer læreren med eksempler på, hvordan dette kan gøres. I de efterfølgende faser hen mod selvstændiggørelse træner den unge med støtte fra læreren i at opbygge færdigheden, hvorefter fasen selvstændiggørelse indtræder, og hvor kompetencen er integreret hos den unge. I sidste fase inklusionsfasen kan den unge bruge kompetencen, også selvom der opstår forstyrrende stimuli. BRIEF tager udgangspunkt i 8 aspekter, som fremgår nedenfor: Inhibition Impulshæmning Fleksibilitet Emotionel regulering Initiering Arbejdshukommelse Planlægning og Organisering Organisering af materiale Monitorering/Selvevaluering Testresultaterne viser, hvilke af de otte aspekter eleven har brug for at arbejde med. I materialet vedrørende BRIEF fremgår, hvilke metoder eleven og læreren kan benytte til, at eleven lærer at udvikle denne færdighed. BRIEF har været afprøvet i 10. Klasse på Ungdomsskolen Amager, hvor flere lærere har indgået i et vejledningsforløb med Kim Schrøder. Når vejledningsforløbet er færdigt, har de lærere, som har gennemgået vejledningsforløbet, mulighed for at vejlede andre lærere i metoden. Metoden har givet gode resultater, og lærerne på Ungdomsskolen Amager synes, at metoden har været brugbar og lærerig. En af lærerne har udtrykt, at metoden netop får sat fokus på den unges udfordringer og styrker. Dette gør, at både læreren og eleven bliver bevidste om, hvor der skal arbejdes med disse kompetencer og får lagt en plan for det arbejde. Denne lærer har planlagt at fortsætte med at gøre brug af metoden på sine nye hold til næste skoleår. Hvis man vil høre mere om metoden, kan man kontakte Kim Schrøder fra PPR Amager på FN:s konvention om barnets rättigheter 53 personer deltog i en utbildningsdag kring FN:s konvention om barnets rättigheter. Utbildningen gav inspiration och förståelse för hur Barnkonventionen kan införas i det dagliga arbetet och bli ett praktiskt verktyg för att få in barnets perspektiv i allt arbete. Utbildningen tog upp begrepp som tvingande och vägledande rättigheter och vad det egentligen innebär att inta ett barnperspektiv. Utvärderingen av insatsen visade att mer 80 % tycker det är viktigt att få regelbundet återkommande information och utbildning i ämnet. adfærd arbejdshukommelse benytte bruge egentligen innebär forkellige forstyrrende gøre brug hensigtsmæssig hvordan beteende arbetsminne använda använda virkelig betyder olika störande använda lämplig hur monitorering/selvevaluering regelbundet tvingande tycker udfordringer utbildningsdag utvärderingen vejlede återkommande övervakning/självutvärdering regelmæssigt nødvendige synes utmaning uddannelsesdag evalueringen vägleda tilbagevendende 14

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Eva Marie Rigné Kristina Hellberg Marie Gustavsson Holmström Ingrid Hylander Maria Monahov Centrum för kommunstrategiska studier Utvärdering av projektet

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer