Prof. em. Margareta Ihse Stockholms Universitet HUR ANALYSERAR MAN ETT LANDSKAP?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prof. em. Margareta Ihse Stockholms Universitet HUR ANALYSERAR MAN ETT LANDSKAP?"

Transkript

1 Prof. em. Margareta Ihse Stockholms Universitet HUR ANALYSERAR MAN ETT LANDSKAP? Landskapsperspektivet hur gör det skillnad? Seminarium 10 maj 2011

2 Men det var nog så att ingenting var Men det var nog så, att ingenting var sig riktigt likt, när man såg det så där uppifrån.

3 Hur analyserar man ett landskap? Tre få frågor att besvara 1. Vad behöver vi veta om landskapet och för vad? 2. Vilka komponenter behövs? bhö 3. Vilka metoder och tekniker finns?

4 1 Vad behöver vi veta om landskapet? Klargöra vad vi skall ha kunskapen till Syfte PLANERING FÖRVALTNING och ÖVERVAKNING SKYDD

5 1 Vad behöver vi veta om landskapet? OLIKA UTGÅNGSPUNKTER Vetenskapliga utgångspunkter Naturvetare naturlandskap Samhälls och kulturvetare kulturlandskap Integrerad landskapsanalys Modell för helhetlig tvärvetenskaplig analys/syntes av landskapets komponenter 4 TEMA Naturgivna förutsättningar Landskapets humanhistoria Det nutida kulturlandskapet Regionala särdrag (Sporrong)

6 1 Vad behöver vi veta om landskapet? OLIKA KUNSKAP OCH FÖRVÄNTNING Olika kunskap om samma objekt Olika förväntning på samma objekt

7 1 Vad behöver vi veta om landskapet? OLIKA UTGÅNGSPUNKTER/Teknik Fysiska utgångs/utsiktspunkter Från ovan på gåsrygg Från flygplan snedbilder Från flygbilder lod/stereobilder Från satellitbilder Från marken/utsiktspunkter Från kartor

8 1 Vad behöver vi veta om landskapet? Insamling i 4 TEMA Sveriges kultur landskapsregioner Naturgivna förutsättningar Landskapets humanhistoria Det nutida kulturlandskapet l k Regionala särdrag (enl. Sporrongs modell för integrerad landskapsanalys) Sporrong

9 Hur analyserar man ett landskap? Att analysera ett landskap är som att bygga ett hus Naturgivna förutsättningar Människans utnyttjande Det finns operationella metoder för att bygga hus Ekologiska funktioner och strukturer men det finns ingen enhetlig operationell metod Natur- och kulturvärden för att göra landskapsanalys idag Regionala R i l särdrag och immateriella värden Landskapets förändring 6 viktiga grupper av komponenter =byggstenar

10 Landskapsanalys på 1970 talet Hushållning med mark och vatten Planering på ekologisk grund Komponenter Berggrund, jordart, vegetation tti Analyser Förutsättningskartor, konsekvensanalyser, konfliktkartor

11 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? 1 Naturgivna förutsättningar Vegetation Berggrund- storformer Jordart Geomorfologi Topografi/brutenhet Klimat Hydrologi I ett europeiskt perspektiv Tematiska kartor

12 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? 1 Naturgivna förutsättningar Vegetation Berggrund- storformer Jordart Geomorfologi Topografi/brutenhet Klimat Hydrologi Specifikt för Norden i ett europeiskt perspektiv p

13 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? 1 Naturgivna förutsättningar Geomorfologi skapat av nedisning Vegetation Berggrund- storformer Geomorfologi Jordart Topografi/brutenhet Klimat Hydrologi Specifikt för Norden i ett europeiskt perspektiv

14 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna förutsättningar Vegetation Berggrund- storformer Geomorfologi Jordart Topografi/brutenhet Klimat Hydrologi Högsta kustlinjen (HK anger odlingsjordar)

15 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna förutsättningar biologisk-geografiska 2 Landskapets humanhistoria Människans utnyttjande 1. Historisk och aktuell markanvändning 2. Ägarstruktur och ägarförhållanden

16 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna förutsättningar biologisk-geografiska Landskapets humanhistoria 3 Ekologiska funktioner och strukturer Gröna nätverk/ekologisk infrastruktur Specifika habitat som ängsmarker, våtmarker, ängsmarker, våtmarker, lövskog

17 2. Vilka komponter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna biologisk-geografiska geografiska förutsättningar Människans utnyttjande Ekologiska funktioner och strukturer 4 Traditionella naturvärden Orört Sällsynt Karakteristiskt

18 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna biologisk-geografiska g g förutsättningar Människans utnyttjande Ekologiska funktioner och strukturer 4 Traditionella kulturvärden Traditionella bosättning o bebyggelse Fornlämningar Byggnader Hägnader Markanvändning (Agrarhistoriska) Spår av åkerdrift Spår av husdjursskötsel betesspår fodertäkt

19 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna biologiskgeografiska förutsättningar Människans utnyttjande Ekologiska funktioner och strukturer 4 Integrerade natur- och kulturvärden Agrarhistoriska värden Biologiska kulturvärden Kontinutet i hävd Historiskt djup Karakteristiska ekosystem genererade genom människans skötsel

20 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna biologiskgeografiska förutsättningar Människans utnyttjande Ekologiska funktioner och strukturer Natur- och kulturvärden 5 Regionala särdrag och 6 Immateriella värden Att finna mått för det som inte kan mätas

21 2. Vilka komponenter behövs för analysera ett landskap? Naturgivna biologisk år sen 1000 år sen geografiska förutsättningar Människans utnyttjande Ekologiska funktioner och strukturer Natur- och kulturvärden Regionala särdrag och immateriella värden 7 Landskapets förändring Tids- o rumsperspektiv (Mall stor bild) 300 år sen 100 årsen Vindkraftslandskap de senaste 5 åren Ystadområdets förändringunder 2000 år

22 3 Vilka metoder och tekniker finns? Insamling/ inventering Fältbesök Allmänna kartor Fjärranalys Tolkning av flygbilder Analys av satellitbilder Analys av radarbilder

23 Svart vita flygbilder, från 1940 talet Färgflygbilder, 1960 talet Infraröda färgflygbilder IRF från 1980 talet

24

25 3 Vilka metoder och tekniker finns? Insamling/ inventering Fältbesök Allmänna kartor Fjärranalys Tolkning av flygbilder Analys av satellitbilder Analys av radarbilder

26 3 Vilka metoder och tekniker finns? Insamling/ inventering Fältbesök Allmänna kartor Fjärranalys Tolkning av flygbilder Analys av satellitbilder Analys av radarbilder» Ur EMMA projektet Skånes, Glimskär, Allard 2011

27 Exempel från EMMA projektet, detaljrik information om strukturer

28 3 Vilka metoder och tekniker finns? Insamling/ inventering Analys/Syntes GIS (Geografiska Informations System) (Arc Info) Olika skalor i tid och rum Olika komponenter Olika grupperingar ( Skånes)

29 3 Vilka metoder och tekniker finns? Insamling/ inventering Analys/Syntes GIS (Geografiska Informations System) (Arc Info) Mörtberg et al; Mörtberg & Ihse

30 3 Vilka metoder och tekniker finns? Insamling/ inventering Analys Presentation/Visualisering Från NILS (Allard)

31 3 Vilka metoder och tekniker finns? Insamling/ inventering analys Presentation Övervakning/förändring LiM projektet LiM Landskapsinventering av Livsmedelspolitikens miljöeffekter NILS Projektet

32 LiMprojektets metod för separering av ytor, linjer och punkter=ekologisk landskapsstruktur för att förstå ekologisk funktion

33 Förändringar går åt olika håll vid olika tidpunkter Örkelljunga Mellanbygd (Blom)

34 NILS programmet Nationell Inventering och övervakning av Landskap i Stickprovsytor Stratifierad sampling i 630 landskapsrutor Landskapsvariabler = komponenter (Allard)

35 NILS landskap stratifierade sampling i 5x5km rutor Landskapsvariabler = komponenter från IRFbilder Marktäcke (vegetation) Habitat Markanvändning Markägare/kategori 93 Substrat (berggrund, jordart) Ekologisk funktion o struktur (småbiotoper, linjer,punkter) förändringar (Allard)

36 3 Vilka metoder och tekniker finns? Metoder behövs för: Sveriges kultur Insamling/ Inventering landskapsregioner Analys Presentation Övervakning Klassificering/Gruppering Bygder Regioner landskapstyper Engelska landskapstyper Kanadensiska landskapsenheter Nordiska naturgeografiska g regioner Johansson) Svenska kulturlandskapstyper (Sporrong) Länsregioner Länsregioner i C Sporrong län Länsregioner Uppsala län

37 3 Vilka metoder och tekniker finns? Mtd Metoder behövs för: Insamling/ inventering Analys Presentation Övervakning Klassificering Värdering Skyddade områden Nationalparker Världsarv Immateriella värden Skönhet Referensområden, kärnområd reservat Särskilda värden särskild skötsel Vardagslandskapet

38 Skönheten ligger i betraktarens öga Värdet ligger i betraktarens kunskap

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Redovisning av metodutvecklingsarbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011 Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det?

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det? Rapport från Riksantikvarieämbetet Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2010 Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Remissvar på Ett arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv Dnr 301-989-08

Remissvar på Ett arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv Dnr 301-989-08 Stockholm 23 februari 2009 Naturvårdsverket Landskapsenheten 106 48 Stockholm Remissvar på Ett arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv Dnr 301-989-08 Kungliga Skogs-

Läs mer

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Ska hela Sverige leva? Ska hela Sverige leva?

Ska hela Sverige leva? Ska hela Sverige leva? Ska hela Sverige leva? Ska hela Sverige leva? Ska hela Sverige leva och vad innebär i så fall det? Landsbygdsutveckling är ett värdeladdat ord. Men vad betyder det och vad menas med landsbygd? Hur viktigt

Läs mer

Med blicken mot jorden. satellitbilder för samhällsnytta och forskning

Med blicken mot jorden. satellitbilder för samhällsnytta och forskning Med blicken mot jorden satellitbilder för samhällsnytta och forskning Med blicken mot jorden satellitbilder för samhällsnytta och forskning Producerad av Rymdstyrelsen och Global Reporting 2013 Texter:

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Edgars Bojārs (Baltic Environmental Forum-Latvia, BEF-LV), med hjälp av Anda Ruskule (BEF-LV), Vivi Fleming-Lehtinen (Finnish Environment Institute, SYKE),

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Mångfunktionella ytor

Mångfunktionella ytor Boverket Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur Miljömålsprojekt Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Jenny Gustavsson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Jorden vi ärvde Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv

Jorden vi ärvde Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv Jorden vi ärvde Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 6 2012 Årgång 151 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster

Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster av Hans Kautsky Institutionen för Systemekologi Stockholms Universitet 106 91 Stockholm ver.20040513 1 Denna rapport är skriven

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman stad & land nr 183 HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson Agneta Persson & Lisa Östman

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Kulturarvet som resurs för regional utveckling

Kulturarvet som resurs för regional utveckling Kulturarvet som resurs för regional utveckling En kunskapsöversikt Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:1 Gösta Weissglas, Martin Paju, Lars Westin, Torbjörn Danell Riksantikvarieämbetets förlag Box

Läs mer