FR X. Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FR X. Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg"

Transkript

1 NR FR X R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg Ska du anställa extra personal i sommar? Här får du veta vad som gäller 475 nya medlemmar Företagarna Gävleborg på frammarsch Svagare småföretagskonjunktur i Gävleborg Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! 1

2 LEDARE 475 nya medlemmar! INNEHÅLL Företagarna i Gävleborg stärker positionen som småföretagens språkrör i länet. Företagarna i Gävleborg hade en kraftig anslutning av nya medlemmar under år 2003, hela 475 nya företag i länet valde att bli nya medlemmar. Region Gävleborg kom trea bland Företagarnas regioner i fråga om medlemsökning. Vi har blivit mycket bättre på att föra ut vårt budskap och det här är ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker. Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna. Jag tror att det märks hur vi agerar. Allt fler talar nu om hur viktiga småföretagen är. Småföretagen är 99,2 procent av alla företag i Sverige. Företagarna kommer enträget fortsätta att på verka politiker och myndigheter för att förbättra småföretagarnas förutsättningar. En mycket viktig uppgift under 2004 är att våra medlemmar, nya som gamla, känner sig nöjda med sitt medlemskap. Snart är det dags för kongress (sker vartannat år) i Jönköping. I år är kon gress upplägget ändrat för att öka deltagarnas möjligheter att göra sina röster hörda. Motioner och ärenden kommer att diskuteras på ett antal så kallade förslagstorg i stället för i den stora kongresslokalen. På så sätt tror jag att det blir mer intressant att delta och det blir lättare att påverka. Företagarnas kanske viktigaste upp gift just nu är att skapa förståelse för sambandet mellan före - tagande och välstånd. Många människor saknar kunskap om och erfarenhet av företagande. Man tänker inte på att gravören, kocken, artisten, rörmokaren och konsulten faktiskt tar en personlig risk i sitt före tagande. Att den drivkraften, det entre pre - nörskapet, kommer så många andra till godo i form av idéer, varor och tjänster. Det är detta som ger sysselsättning så att vi alla kan leva lite bättre. Utan välskötta före tag saknas resurser till vård-skola-omsorg. Lasse Svender, ordförande Företagarna Gävleborg Småföretagsbarometern Svagare småföretagskonjunktur i Gävleborg Det Stora Sambandet Är du en välfärdsarbetare? Företagarna+Shortcut Ungt företagandes första träff Rådgivningsinfo Företagarna ger svar Lokalföreningar Ny ordförande i Hudiksvall Gävleföreningen i Budapest Notiser Ny ordförande i Företagarna Medlemsförmåner Kreditgarantiföreningen ett sätt för dig att starta, ut veck la eller expandera ditt företag SM i företagande Gävleborg var näst bäst FR X ges ut av: FR X är ett nyhetsbrev för alla med lemmar i Företagarna Gävleborg. Ansvarig utgivare Lasse Svender, tel Redaktörer Thomas Wanke tel Therese Wassberg Formgivning Krokus, Foto Therese Wassberg, Anna-Karin Persson, Matt Olsen, Lucien Aréstegüi, Martin Alexandersson och Tryck Sjöströms Grafiska, 2 Upplaga ex Adress & telefon Företagarna Box 1131, Gävle Besöksadress: Nygatan 12 Tel Fax E-post

3 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Svagare småföretagskonjunktur i Gävleborg För ett halvår sedan upp levde Gävleborgsföretagen fortfarande den näst starkaste konjunkturen i landet men noterar nu svagare efterfrågan på produkter och tjänster. Därmed faller konjunkturindikatorn, som väger samman småföretagens syn på orderingång, omsättning och sysselsättning, från 77 till 55. Nedgången är särskilt tydlig bland länets tillverkande företag, medan tjänsteföretagen till och med har höjt aktiviteten på vissa områden. Svagare orderläge boven i dramat Svagare orderingång är den främsta orsaken bakom den sjunkande kon junkturindikatorn i Gävleborgs län. Endast 39 procent av länets småföretag redovisar fler beställningar under den gångna tolvmånadersperioden. Ungefär vart femte företag rapporterar att antalet beställningar minskar. Ett ljustecken i vårens länsbarometer är att omsättningstillväxten har ökat bland tjänsteföretagen, där vartannat före tag nu noterar att om sättningen är på väg upp. Överkapaciteten minskar från hög nivå Den utdragna lågkonjunkturen har inne burit att allt fler småföretag i landet får lediga resurser. Detta gäller även företagen i Gävleborgs län. När det gäller framtiden har Gävle borgsföretagen en försiktigare inställning till nyanställningar än företag i övriga landet. Cirka tre av fyra företag räknar med oförändrat antal anställda det närmaste året. Industrins lönsamhet försämras Gävleborgsföretagens lönsamhet har försämrats något sedan i höstas. Även på detta område är det inom tillverkningsindustrin som problemen visar sig. Bland tjänsteföretagen är lönsamheten förhållandevis god. En tredjedel är nöjda med utvecklingen. Över hälften tror på egen expansion Trots lågkonjunkturen anser 55 procent av landets småföretagare att det egna företaget har goda möjligheter att expandera. Andelen ligger i stort sett still sedan i höstas och återspeglar företagens optimism om konjunkturen i stort. Även i Gävleborgs län hoppas 55 procent av småföretagen på expansion. Det är ungefär lika många som i höstens barometer. På branschnivå har det dock skett förskjutningar. Till verk ningsindustrin tror inte på expansion i lika stor utsträckning som tjänsteföretagen. Tidigare var förhållandet det omvända. Tillväxthinder Bland de av länets företag som anser sig ha goda expansionsmöjligheter är det viktigaste hindret bristen på lämplig arbetskraft. 21 procent av företagen ger detta svar. 14 procent av företagen tycker att bristen på riskkapital och extern finansiering är ett problem medan 16 procent inte vill växa alls. 3

4 Det Stora Sambandet Det Stora Sambandet Det Stora Sambandet är en kampanj från Företagarna för att sprida kunskap om företagandets betydelse för hela Sveriges välstånd. Det handlar om att Sverige ska vara ett bra land att leva i. Går det bra för de små företagen betyder det mycket för samhället. Människor får arbete och lön som används för konsumtion och skatt. Företagen får vinster som investeras och beskattas. Detta kommer samhället till del som välstånd. Det vill alla ha. Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! Vad är Sambandet? En av de stora utmaningarna för Företagarna fram till nästa val är att lyfta fram och åskådliggöra entreprenörens roll i det svenska samhället. Som ett led i detta arbete har Företagarna inlett en kampanj som skall klarlägga sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd Det Stora Sambandet. Samhällsdebatten belyser sällan kopp lingen mellan företagandet, till växt och välstånd. Det betyder att före tagan dets villkor aldrig på allvar blir en prioritet för våra politiker. Så en av våra viktigaste utmaningar blir att göra»det stora Sambandet«synligt och begripligt för fler än företagarna säger Thomas Wanke, regionchef Gävleborg. Dåligt intresse för företagarfrågor Bakgrunden är enkel Samhälls debatten belyser alltför sällan det sam band som är grundläggande för en väl fun gerande och växande ekonomi. Atti tyderna och kunskapen om före tagan dets betydelse för tillväxt och väl stånd måste i grunden förändras och för bättras. Det tydliggjordes inte minst av den väljarundersökning som genomfördes över hela landet i samband med det senaste riksdagsvalet. Resultaten visade tydligt att frågor som rör företagandets 4

5 Det Stora Sambandet förut sättningar och tillväxt hamnade långt ned på listan över de frågor som avgjorde hur svenska folket fällde sin röst. I stället priori terades frågeställningar om hur de gemensamma resurserna skall fördelas. Det måste bli lättare för människor att ta vara på sina egna idéer och möjligheter genom ett eget företagande. Företagarnas uppgift är att väcka opinion för att Sverige ska bli ett bättre land att starta och driva företag i. Företagens roll Politikerna lyfter alltför sällan fram kopplingen mellan företagande, tillväxt och välstånd. Många svenskar uppfattar inte sambandet eller tycker att det är viktigt. Om inte väljarna tycker att till växt frågorna är viktiga kommer inte heller ansvariga politiker att ta dem på till räckligt stort allvar. Vad händer då med Sveriges välstånd i framtiden? Till vår välfärd 586 kronor Till ägare och anställda 414 kronor Tusenlappar visar hur företagen bidrar till välfärden och är en del i den stora kampanj som Företagarna driver för att öka förståelsen för företagandets betydelse för hela Sveriges välstånd, i ordets bredare bemärkelse. Målet för kampanjen är att göra frågor om tillväxt och värdet av blomstrande växande företag till en mer naturlig del av den politiska debatten om Sveriges framtid. Varannan svensk över 65 år Om tjugo år är över 40 procent av svenskarna över 65 år, jämfört med 30 procent idag. Om femtio år är det varannan svensk. Om Sverige ska klara av att försörja en allt äldre befolkning med en krympande andel arbetande krävs det att vi har starka och produktiva företag. Går det bra för småföretagen betyder det mycket för samhället. Människor får arbete och lön som används för kon sumtion och skatt. Före tagen får vinster som investeras och be skattas. Detta kommer samhället, det vill säga oss alla, till del som gemensam välfärd. Det vill vi alla ha. Så bra villkor för företagen är en bra affär för oss alla fortsätter Thomas Wanke. Visa ditt företags betydelse En av våra viktigaste utmaningar är där för att göra Det Stora Sambandet synligt och begripligt för fler än bara landets företagare. Låt oss hjälpas åt att öka kunskapen om företagandets betydelse för tillväxten och vårt framtida väl stånd. Ju fler vi är desto större genomslag kommer vårt budskap att få. Goda villkor för företagare ger fler jobb och därmed ökade resurser. Därför är det avgörande att människors inställning till entreprenörskap förbättras. Vårt samhälle har inte råd att låta goda idéer och den enskildes mod att våga satsa för att förverkliga dessa idéer gå förlorat. Det är du, företagaren, som är den drivkraft som för vårt samhälle framåt. Bli budbärare! Det är enkelt, gå in på vår hemsida Visa hur mycket just ditt företag bidrar med till Sveriges välstånd. Gör din egen Tusenlapp och sätt upp den väl synligt på ditt företag. Berätta om Sambandet. Tipsa andra företagare om att fylla i tusenlappen på hemsidan. Prata om vad Sambandet är. Bär Sambandsknappen beställ den på hemsidan. Bär den med stolthet! 5

6 RAPORTERAT Första nätverksträffen för & Shortcut Den 7 maj hade Företagarnas nät verk för unga företagare sin första nät verksträff på Café Artist i Gävle. Det var en trevlig kväll med både skratt och allvarligare inslag i form av korta före läsningar. Hans Backman, riksdagsledamot för Folkpartiet berättade om sin alar merande rapport om generationsväxlingen. Thomas Wanke, Företagarna, Annelie Hydén, Ung Före tag samhet och Jonas Karlsson, Drivhuset Gävleborg pratade runt ämnet»före tagande och välfärd Hur får vi fler unga att bli företagare«. Efter föreläsningarna fanns det tid för att knyta nya kontakter. Nästa nätverksträff kommer att anordnas i Hälsningland. Har ni frågor om nätverket kon takta gärna Therese Wassberg eller Anna- Karin Persson, som är ambassadörer för Företagarnas nätverk för unga företagare i Gävleborg. Rabatt på bensin! Nu ännu bättre... Hos oss på Svenska Shell har du rabatter på bensin med 28 öre/l, diesel med 50 öre/l och tvätt, olja och kemartiklar 10 %. KROKUS Utnyttja vårt sommarerbjudande från den 1 juni 31 augusti där du som medlem i Företagarna får ytterligare 10 öre i rabatt på bensin och diesel. Kontakta oss gärna! Shell, tel Företagarnas kontakt: Dan Sjöberg tel Var god ange ID-nummer: KK Med reservation för ev ändringar. 6

7 Företagarnas rådgivningstelefon Att anställa extra personal under sommaren Under sommaren kan det bli aktuellt att anställa extra personal. Nedan finns en sammanställning över de viktigaste frågorna vad gäller sådan anställning. Observera att de arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal kan ha ytterligare regler att ta hänsyn till. Minderåriga Den som inte har fyllt 18 år är minderårig. Det är lämpligt att ta in sommarjobbare någon vecka innan stora delar av företagets ordi narie personal går på semester så att de kan»gå bredvid någon«och på detta vis enkelt lära sig vad arbetet kräver. Finns skyddsombud på arbetsplatsen ska denne alltid infor meras angående de arbets upp gifter sommarjobbarna ska få. Vissa arbets uppgifter är strikt för bjudna för minderåriga (till exempel bergarbete, våldsfarligt arbete, arbete på hög höjd etc.) och dessa får aldrig anvisas minder åriga. Utförliga instruktioner från Arbetsmiljöverket finns på Arbete före 13 års ålder är förbjudet, såvida det inte gäller lättare arbete såsom bärplockning, plan - tering, ut ford rings arbete eller försäljning av maj blommor. Vid års ålder får man arbeta, men högst 7 timmar/dag och 35 timmar/vecka. Arbetet får inte utföras mellan kl och kl Vid 15 års ålder får man arbeta högst 8 timmar/dag och 40 timmar/ vecka. Vid års ålder gäller (för de som gått ut grundskolan) att man får arbeta samma antal timmar som en femtonåring men arbetstiderna kan senareläggas. Man får dock inte anvisa nattarbete för minderåriga ( eller ). Glöm inte att för anställning av personer upp till 16 års ålder krävs föräldrarnas samtycke. Anställningsavtal Skriftliga anställningsavtal av seen - de tidsbegränsad an ställ ning för din tillfälligt anställda personal bör alltid tecknas. An ställ nings avtalet ska inne - hålla vilka arbetsuppgifter som ska ut föras, hur lång an ställ nings tiden är tänkt att vara, hur många timmar man ska arbeta per dag, den av talade lönen etc. Använd gärna den anställ nings blankett vi tagit fram: Anstall ningsavtal (www.foretagarna.se/pdf/jur/ anstallningsavtal.pdf) Semesterersättning Alla arbetstagare har rätt till se mesterer sättning. Ett undantag finns dock. Om den anställde endast arbetat högst 3 månader och sammanlagt 60 timmar anses se mester ersättningen ingå i lönen, vilket också tydligt ska framgå av an ställ nings avtalet. I alla andra fall ska alltså även sommarjobbare ha semesterersättning (12% av lönesumman). Observera att lönen res pektive semesterersättningen måste redo visas noga i löne speci fi ka tionen. Sjukdom Arbetstagare har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden. Är den avtalade arbetstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsoförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande 20 kalenderdagarna. Första dagen i sjuklöneperioden kallas karensdagen och för denne utgår ingen sjuklön. Men de följande 20 kalenderdagarna utgår sjuklön med 80 procent av anställningsförmånerna. Skulle arbetstagaren fortfarande vara sjuk efter 21 dagar har du som arbetsgivare en skyldighet att anmäla detta till försäkringskassan som då tar över sjukansvaret. 7

8 LOKALFÖRENINGAR NOTISER Företagarna i Gävle Konferensresa till Budapest Under pingsthelgen genomförde Företagarna i Gävle sin årliga konferensresa. Denna gång var destinationen Budapest. Under konferenspassen fick vi bland annat ta del av tips och råd inför en anställning av Ulf Westblom, Kompetensförmedlarna och information om Kreditgarantiföreningen av Thomas Wanke, regionschef Före tagarna Gävleborg. Vi hann även med en uppskattad stadsrundtur och en lunch tur på Donau. Företagarna i Hofors Vi vill redan nu flagga för Hoforsföreningens STORA dag FÖRETAGARDAGEN Boka redan nu in den 23 September Vi återkommer med mer information längre fram! Företagarna i Hudiksvall Ny ordförande Företagarna i Hudiksvall Irene Hübinette, Hübinette Dykentreprenad Irene är sedan någon månad tillbaka ny ordförande i Företagarna Hudiksvall. Hon driver företaget Hübinette Dykentreprenad tillsammans med sin make. Företaget utför bland annat broin spektioner och reparationer under vatten. Hon har tre stora ambitioner med sitt uppdrag som ordförande i föreningen: 1. MEDLEMSVÅRD Hon tycker det känns väldigt viktigt att göra ett så bra jobb som möjligt för de befintliga medlemmarna. Hon vill ordna aktiviteter där medlemmarna får träffas. 2. ENGAGERADE MEDLEMMAR Hon vill engagera medlemmarna, hon vill att medlemmarna ska ha möjlighet att ta del av styrelsens arbete och att de aktivt deltar på de träffar som anordnas. 3. FÖRBÄTTRA FÖRETAGSKLIMATET Hon vill försöka förmå kommunen och andra organisationer att förbättra villkoren för småföretagen. Få till stånd ett bra samarbete mellan kommunen Ålder: 56 Intressen: Data, Böcker och Hårdrock (nyligen hemkommen från Metallica konsert) Familj: Man, 5 barn, 4 söner och 1 dotter, 3 barnbarn och ett på väg. och näringslivet. Även ett bra samarbete mellan och inom olika organisationer är något hon vill sträva efter. Vi är övertygade att hon kommer att lyckas bra med sitt nya uppdrag, och vi önskar henne lycka till! 8

9 Vem blev vald? Vid vårt årsmöte den 1/ på Gavle Central Konferens i Gävle valdes Lasse Svender, Ljusdal, till ordförande för Företagarna i Gävleborg. Sture Bengtsson, Edsbyn, valdes till vice ordförande och Mikael Kedbäck, Gävle, valdes till styrelseledamot. Lokal - föreningarna kommer även att utse varsin styrelseledamot. Vi önskar styr elsen lycka till med sitt viktiga arbete. Efter de formella års mötes för hand- ling arna avslutades årsmötet med en gemen sam middag. Vision Vår vision är ett samhälle med positiva attityder till företagare och ett bra företagarklimat. Vi ska därför arbeta för att människor ges bästa möjliga förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag. Det ska vara lätt att driva företag och roligt att vara företagare! Medlemsförmåner Företagarna i Gävleborg har tecknat rabatt- och sam arbetsavtal med följande företag: (transporter) (bensin, påfyllnadsolja) Ny ordförande i Företagarna Företagaren Salvatore Grimaldi föreslås som ny ordförande i Företagarnas riksstyrelse. Salvatore är ägare och koncernchef i Grimaldi Industri AB som består av flera företag, till exempel Cycleuropekoncernen (Monark, Crescent, Bianchi, DBS, etc.), Grimaldis Mekaniska Verkstad AB, Alpha Sweden AB med flera. Han är styrelseledamot i Italienska Handels kammaren, Accademia Italiana della Cucina, Direct Försäkringsmäklarna Västerås, Auktionshuset Metropol Stockholm och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Riksstyrelsen väljs på Företagarnas kongress som äger rum i Jönköping den juni Kontoret håller semesterstängt under juli. Ha en riktigt skön sommar! (bensin) (upplysningar) (el) (mobiltelefoni) Vid frågor om rabatterna kontakta Företagarnas regionkontor, tel Som medlem får du även möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom GARANT Försäkringar via Företagarna, tel kostnadsfri telefonrådgivning i företagarfrågor & juridiska frågor tel tidningen Företagaren, 10 ggr per år tidningen FR X, 3 ggr per år Välkommen att nyttja dina medlemsförmåner! 9

10 RAPPORTERAT Kreditgarantiföreningarna är ett unikt ömsesidigt system där företagen själva organiserar och administrerar säkerheten för sina krediter och lån. KreditGarantiFöreningen, KGF en angelägenhet för alla som gillar företagande Vi vet sedan tidigare att brist på kapital uppfattas av många företagare som ett tillväxthinder. Vi vet även att de allra flesta småföretagen vänder sig till sin bank när de behöver finansiering. Anled ningen till detta är att banken, i alla fall idag, finns i den geografiska närheten. Många företagare kan vittna om att det blivit allt svårare att låna till närings verk samhet. En anledning kan vara bankernas strukturomvandling där utvecklingen gått från lokala bankkontor till stora börsbolag. Där mindre hänsyn tas till lokala förutsättningar och där kunden blir allt mer okänd för beslutfattarna. Billigare och större lån En lösning på problemet kan vara att bilda en Kreditgarantiförening. Föreningens syfte är att främja det lokala näringslivet genom rådgivning och mentorskap samt för att garantera en del av småföretagens lån hos banker och andra kreditinstitut. Genom garantin kan småföretagen i regionen få billigare och större lån. Företagen inte minst de nystartade skall få lättare tillgång till lånekapital. Positiv företagsutveckling Det centrala i föreningen, och för dess medlemmar, är att ta ansvar för regionen och driva fram en positiv företagsutveckling. Föreningens syfte är att öka nyföretagandet och stärka näringslivet i regionen och drivs av regionens företagare. Kreditgarantiföreningens uppgift är att ställa kreditgarantier för företagsamma personer som vill starta företag eller utveckla och expandera redan existerande företag. Förutom att ställa kreditgarantier, kommer föreningen att ge råd och erbjuda mentorskap, medverka i affärsutveckling genom stöd och aktivt engagemang. Företagarens kreditvillkor förbättras och behovet av egna säkerheter minskar. Detta är ett sätt att sänka bankens krav på personlig borgen, vilket idag i stort sett är ett krav från banken. Det finns ju en smärtgräns hur mycket man kan och ska borga för. Minst lika viktigt är det stöd och den rådgivning som företagaren kan få genom att ta del av den samlade kompetensen i föreningen. Ny företeelse Kreditgarantiföreningar är en ny företeelse i Sverige men finns sedan länge i flera europeiska läder. Där är dessa föreningar en etablerad och välrenommerad partner för företag och banker. Vidgar vi blicken ytterligare så hittar vi liknande system i bland annat USA och Japan. Hela regionen har nytta av en Kreditgarantiförening. De större företagen som inte har direkt egen nytta av garantierna är beroende av att det finns små lokala underleverantörer och ett aktivt näringsliv. Fackföreningar, kommuner etc ställer stora förhopp ningar till att småföretagandet utvecklas positivt. Kreditgarantiföreningarna är en angelägenhet för alla som gillar före tagande! 10

11 Våga Vara Egen-mässan avslutad Två guld och två silver till Gävleborg RAPPORTERAT UF LiSa från Gävle vann bästa innovation och Helena Sjöberg från Sandviken utsågs till årets bästa UF-lärare. Näst efter Stockholmsregionen tog Gävleborg hem flest priser! Gävleborg kammade hem två guld genom uf LiSa från Polhemsskolan i Gävle som vann bästa innovation och Helena Sjöberg från Hammargymnasiet som utsågs till årets bästa lärare. Dessutom tog Askungen uf silver i bästa tjänst och Lätt att lära uf silver i bästa vara, båda från Bromangymnasiet i Hudiksvall. Det känns att Ung Företagsamhet Gävleborg verkligen är på gång näst efter Stockholmsregionen tog vi hem flest priser! Den 18 maj avslutades Ung Företagsamhets Våga Vara Egen-mässa med en stor galamiddag och pris ut del ningsceremoni i Victoriahallen på Stock holmsmässan. uf-företag från hela Sverige hade samlats för att under två dagar ställa ut sina företag som tävlade mot de bästa uf-företagen från varje län. Som segrare i Ung Företagsamhets mest prestigefyllda tävling bästa uf-företag stod PreSnatch uf från Sjödalsgymnasiet i Huddinge. De tog dessutom ett silver i bästa affärsplan redan igår. Företaget har lanserat en säkerhetskrok för caféer som ska förhindra väskstölder. Juryns motivering UF LiSa från Polhemsskolan i Gävle vann bästa innovation och får här ta emot prischecken i Victoriahallen på Stock holms mässan löd;»mot tydligt uppställda mål har företaget genom gränsöverskridande samarbete, stort engagemang, ett proffsigt och säkert genomförande i alla moment visat att de även i framtiden ligger steget före.«företaget kommer att representera Sverige på Europamästerskapen på Malta i juli. För mer information, kontakta: Annelie Hydén, Regionchef Gävleborg Telefon

12 B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid defi nitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) Missa inte årets händelse! Den 11 december är det dags för en helkväll du sent kommer att glömma Där kommer företagare att uppmärksammas, före tagsamheten hyllas och företagsklimatet att utvecklas. Här sätts fokus på oss som vill skapa en framtid för oss själva och för andra. Vi erbjuder en hög kvalitativ bankett med ett förstklassigt program, bland annat uppträdande av väl kända artister, dans, utdelning av företagarpriser med mera. Kvällen gestaltar samverkan och framåtanda! Alla kommer kommer DU? Håll ögonen öppna fortsättning följer... Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. I Gävleborgs län är vi ca medlemmar och 9 lokalföreningar. 12

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Gotland - 4:e plats i länsrankingen 2014... 4 Gotland - 36:e plats i kommunrankingen 2014... 5 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Småföretagsbarometern 2016 Värmland län

Småföretagsbarometern 2016 Värmland län Småföretagsbarometern län Om Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges småföretag

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Gävle kommun... 5 Bollnäs kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Småföretagsbarometern 2016 Halland län

Småföretagsbarometern 2016 Halland län Småföretagsbarometern 2016 län Om Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Hej! I den här broschyren hittar du viktig information som är bra att läsa innan du börjar din praktik, som hur blanketter ska fyllas i, arbetstider m.m. Besök gärna emmaboda.se/feriepraktik

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer