FR X. Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FR X. Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg"

Transkript

1 NR FR X R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg Ska du anställa extra personal i sommar? Här får du veta vad som gäller 475 nya medlemmar Företagarna Gävleborg på frammarsch Svagare småföretagskonjunktur i Gävleborg Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! 1

2 LEDARE 475 nya medlemmar! INNEHÅLL Företagarna i Gävleborg stärker positionen som småföretagens språkrör i länet. Företagarna i Gävleborg hade en kraftig anslutning av nya medlemmar under år 2003, hela 475 nya företag i länet valde att bli nya medlemmar. Region Gävleborg kom trea bland Företagarnas regioner i fråga om medlemsökning. Vi har blivit mycket bättre på att föra ut vårt budskap och det här är ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker. Hur småföretagarna har det är en hjärtefråga för alla oss som är engagerade i Företagarna. Jag tror att det märks hur vi agerar. Allt fler talar nu om hur viktiga småföretagen är. Småföretagen är 99,2 procent av alla företag i Sverige. Företagarna kommer enträget fortsätta att på verka politiker och myndigheter för att förbättra småföretagarnas förutsättningar. En mycket viktig uppgift under 2004 är att våra medlemmar, nya som gamla, känner sig nöjda med sitt medlemskap. Snart är det dags för kongress (sker vartannat år) i Jönköping. I år är kon gress upplägget ändrat för att öka deltagarnas möjligheter att göra sina röster hörda. Motioner och ärenden kommer att diskuteras på ett antal så kallade förslagstorg i stället för i den stora kongresslokalen. På så sätt tror jag att det blir mer intressant att delta och det blir lättare att påverka. Företagarnas kanske viktigaste upp gift just nu är att skapa förståelse för sambandet mellan före - tagande och välstånd. Många människor saknar kunskap om och erfarenhet av företagande. Man tänker inte på att gravören, kocken, artisten, rörmokaren och konsulten faktiskt tar en personlig risk i sitt före tagande. Att den drivkraften, det entre pre - nörskapet, kommer så många andra till godo i form av idéer, varor och tjänster. Det är detta som ger sysselsättning så att vi alla kan leva lite bättre. Utan välskötta före tag saknas resurser till vård-skola-omsorg. Lasse Svender, ordförande Företagarna Gävleborg Småföretagsbarometern Svagare småföretagskonjunktur i Gävleborg Det Stora Sambandet Är du en välfärdsarbetare? Företagarna+Shortcut Ungt företagandes första träff Rådgivningsinfo Företagarna ger svar Lokalföreningar Ny ordförande i Hudiksvall Gävleföreningen i Budapest Notiser Ny ordförande i Företagarna Medlemsförmåner Kreditgarantiföreningen ett sätt för dig att starta, ut veck la eller expandera ditt företag SM i företagande Gävleborg var näst bäst FR X ges ut av: FR X är ett nyhetsbrev för alla med lemmar i Företagarna Gävleborg. Ansvarig utgivare Lasse Svender, tel Redaktörer Thomas Wanke tel Therese Wassberg Formgivning Krokus, Foto Therese Wassberg, Anna-Karin Persson, Matt Olsen, Lucien Aréstegüi, Martin Alexandersson och Tryck Sjöströms Grafiska, 2 Upplaga ex Adress & telefon Företagarna Box 1131, Gävle Besöksadress: Nygatan 12 Tel Fax E-post

3 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Svagare småföretagskonjunktur i Gävleborg För ett halvår sedan upp levde Gävleborgsföretagen fortfarande den näst starkaste konjunkturen i landet men noterar nu svagare efterfrågan på produkter och tjänster. Därmed faller konjunkturindikatorn, som väger samman småföretagens syn på orderingång, omsättning och sysselsättning, från 77 till 55. Nedgången är särskilt tydlig bland länets tillverkande företag, medan tjänsteföretagen till och med har höjt aktiviteten på vissa områden. Svagare orderläge boven i dramat Svagare orderingång är den främsta orsaken bakom den sjunkande kon junkturindikatorn i Gävleborgs län. Endast 39 procent av länets småföretag redovisar fler beställningar under den gångna tolvmånadersperioden. Ungefär vart femte företag rapporterar att antalet beställningar minskar. Ett ljustecken i vårens länsbarometer är att omsättningstillväxten har ökat bland tjänsteföretagen, där vartannat före tag nu noterar att om sättningen är på väg upp. Överkapaciteten minskar från hög nivå Den utdragna lågkonjunkturen har inne burit att allt fler småföretag i landet får lediga resurser. Detta gäller även företagen i Gävleborgs län. När det gäller framtiden har Gävle borgsföretagen en försiktigare inställning till nyanställningar än företag i övriga landet. Cirka tre av fyra företag räknar med oförändrat antal anställda det närmaste året. Industrins lönsamhet försämras Gävleborgsföretagens lönsamhet har försämrats något sedan i höstas. Även på detta område är det inom tillverkningsindustrin som problemen visar sig. Bland tjänsteföretagen är lönsamheten förhållandevis god. En tredjedel är nöjda med utvecklingen. Över hälften tror på egen expansion Trots lågkonjunkturen anser 55 procent av landets småföretagare att det egna företaget har goda möjligheter att expandera. Andelen ligger i stort sett still sedan i höstas och återspeglar företagens optimism om konjunkturen i stort. Även i Gävleborgs län hoppas 55 procent av småföretagen på expansion. Det är ungefär lika många som i höstens barometer. På branschnivå har det dock skett förskjutningar. Till verk ningsindustrin tror inte på expansion i lika stor utsträckning som tjänsteföretagen. Tidigare var förhållandet det omvända. Tillväxthinder Bland de av länets företag som anser sig ha goda expansionsmöjligheter är det viktigaste hindret bristen på lämplig arbetskraft. 21 procent av företagen ger detta svar. 14 procent av företagen tycker att bristen på riskkapital och extern finansiering är ett problem medan 16 procent inte vill växa alls. 3

4 Det Stora Sambandet Det Stora Sambandet Det Stora Sambandet är en kampanj från Företagarna för att sprida kunskap om företagandets betydelse för hela Sveriges välstånd. Det handlar om att Sverige ska vara ett bra land att leva i. Går det bra för de små företagen betyder det mycket för samhället. Människor får arbete och lön som används för konsumtion och skatt. Företagen får vinster som investeras och beskattas. Detta kommer samhället till del som välstånd. Det vill alla ha. Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! Vad är Sambandet? En av de stora utmaningarna för Företagarna fram till nästa val är att lyfta fram och åskådliggöra entreprenörens roll i det svenska samhället. Som ett led i detta arbete har Företagarna inlett en kampanj som skall klarlägga sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd Det Stora Sambandet. Samhällsdebatten belyser sällan kopp lingen mellan företagandet, till växt och välstånd. Det betyder att före tagan dets villkor aldrig på allvar blir en prioritet för våra politiker. Så en av våra viktigaste utmaningar blir att göra»det stora Sambandet«synligt och begripligt för fler än företagarna säger Thomas Wanke, regionchef Gävleborg. Dåligt intresse för företagarfrågor Bakgrunden är enkel Samhälls debatten belyser alltför sällan det sam band som är grundläggande för en väl fun gerande och växande ekonomi. Atti tyderna och kunskapen om före tagan dets betydelse för tillväxt och väl stånd måste i grunden förändras och för bättras. Det tydliggjordes inte minst av den väljarundersökning som genomfördes över hela landet i samband med det senaste riksdagsvalet. Resultaten visade tydligt att frågor som rör företagandets 4

5 Det Stora Sambandet förut sättningar och tillväxt hamnade långt ned på listan över de frågor som avgjorde hur svenska folket fällde sin röst. I stället priori terades frågeställningar om hur de gemensamma resurserna skall fördelas. Det måste bli lättare för människor att ta vara på sina egna idéer och möjligheter genom ett eget företagande. Företagarnas uppgift är att väcka opinion för att Sverige ska bli ett bättre land att starta och driva företag i. Företagens roll Politikerna lyfter alltför sällan fram kopplingen mellan företagande, tillväxt och välstånd. Många svenskar uppfattar inte sambandet eller tycker att det är viktigt. Om inte väljarna tycker att till växt frågorna är viktiga kommer inte heller ansvariga politiker att ta dem på till räckligt stort allvar. Vad händer då med Sveriges välstånd i framtiden? Till vår välfärd 586 kronor Till ägare och anställda 414 kronor Tusenlappar visar hur företagen bidrar till välfärden och är en del i den stora kampanj som Företagarna driver för att öka förståelsen för företagandets betydelse för hela Sveriges välstånd, i ordets bredare bemärkelse. Målet för kampanjen är att göra frågor om tillväxt och värdet av blomstrande växande företag till en mer naturlig del av den politiska debatten om Sveriges framtid. Varannan svensk över 65 år Om tjugo år är över 40 procent av svenskarna över 65 år, jämfört med 30 procent idag. Om femtio år är det varannan svensk. Om Sverige ska klara av att försörja en allt äldre befolkning med en krympande andel arbetande krävs det att vi har starka och produktiva företag. Går det bra för småföretagen betyder det mycket för samhället. Människor får arbete och lön som används för kon sumtion och skatt. Före tagen får vinster som investeras och be skattas. Detta kommer samhället, det vill säga oss alla, till del som gemensam välfärd. Det vill vi alla ha. Så bra villkor för företagen är en bra affär för oss alla fortsätter Thomas Wanke. Visa ditt företags betydelse En av våra viktigaste utmaningar är där för att göra Det Stora Sambandet synligt och begripligt för fler än bara landets företagare. Låt oss hjälpas åt att öka kunskapen om företagandets betydelse för tillväxten och vårt framtida väl stånd. Ju fler vi är desto större genomslag kommer vårt budskap att få. Goda villkor för företagare ger fler jobb och därmed ökade resurser. Därför är det avgörande att människors inställning till entreprenörskap förbättras. Vårt samhälle har inte råd att låta goda idéer och den enskildes mod att våga satsa för att förverkliga dessa idéer gå förlorat. Det är du, företagaren, som är den drivkraft som för vårt samhälle framåt. Bli budbärare! Det är enkelt, gå in på vår hemsida Visa hur mycket just ditt företag bidrar med till Sveriges välstånd. Gör din egen Tusenlapp och sätt upp den väl synligt på ditt företag. Berätta om Sambandet. Tipsa andra företagare om att fylla i tusenlappen på hemsidan. Prata om vad Sambandet är. Bär Sambandsknappen beställ den på hemsidan. Bär den med stolthet! 5

6 RAPORTERAT Första nätverksträffen för & Shortcut Den 7 maj hade Företagarnas nät verk för unga företagare sin första nät verksträff på Café Artist i Gävle. Det var en trevlig kväll med både skratt och allvarligare inslag i form av korta före läsningar. Hans Backman, riksdagsledamot för Folkpartiet berättade om sin alar merande rapport om generationsväxlingen. Thomas Wanke, Företagarna, Annelie Hydén, Ung Före tag samhet och Jonas Karlsson, Drivhuset Gävleborg pratade runt ämnet»före tagande och välfärd Hur får vi fler unga att bli företagare«. Efter föreläsningarna fanns det tid för att knyta nya kontakter. Nästa nätverksträff kommer att anordnas i Hälsningland. Har ni frågor om nätverket kon takta gärna Therese Wassberg eller Anna- Karin Persson, som är ambassadörer för Företagarnas nätverk för unga företagare i Gävleborg. Rabatt på bensin! Nu ännu bättre... Hos oss på Svenska Shell har du rabatter på bensin med 28 öre/l, diesel med 50 öre/l och tvätt, olja och kemartiklar 10 %. KROKUS Utnyttja vårt sommarerbjudande från den 1 juni 31 augusti där du som medlem i Företagarna får ytterligare 10 öre i rabatt på bensin och diesel. Kontakta oss gärna! Shell, tel Företagarnas kontakt: Dan Sjöberg tel Var god ange ID-nummer: KK Med reservation för ev ändringar. 6

7 Företagarnas rådgivningstelefon Att anställa extra personal under sommaren Under sommaren kan det bli aktuellt att anställa extra personal. Nedan finns en sammanställning över de viktigaste frågorna vad gäller sådan anställning. Observera att de arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal kan ha ytterligare regler att ta hänsyn till. Minderåriga Den som inte har fyllt 18 år är minderårig. Det är lämpligt att ta in sommarjobbare någon vecka innan stora delar av företagets ordi narie personal går på semester så att de kan»gå bredvid någon«och på detta vis enkelt lära sig vad arbetet kräver. Finns skyddsombud på arbetsplatsen ska denne alltid infor meras angående de arbets upp gifter sommarjobbarna ska få. Vissa arbets uppgifter är strikt för bjudna för minderåriga (till exempel bergarbete, våldsfarligt arbete, arbete på hög höjd etc.) och dessa får aldrig anvisas minder åriga. Utförliga instruktioner från Arbetsmiljöverket finns på Arbete före 13 års ålder är förbjudet, såvida det inte gäller lättare arbete såsom bärplockning, plan - tering, ut ford rings arbete eller försäljning av maj blommor. Vid års ålder får man arbeta, men högst 7 timmar/dag och 35 timmar/vecka. Arbetet får inte utföras mellan kl och kl Vid 15 års ålder får man arbeta högst 8 timmar/dag och 40 timmar/ vecka. Vid års ålder gäller (för de som gått ut grundskolan) att man får arbeta samma antal timmar som en femtonåring men arbetstiderna kan senareläggas. Man får dock inte anvisa nattarbete för minderåriga ( eller ). Glöm inte att för anställning av personer upp till 16 års ålder krävs föräldrarnas samtycke. Anställningsavtal Skriftliga anställningsavtal av seen - de tidsbegränsad an ställ ning för din tillfälligt anställda personal bör alltid tecknas. An ställ nings avtalet ska inne - hålla vilka arbetsuppgifter som ska ut föras, hur lång an ställ nings tiden är tänkt att vara, hur många timmar man ska arbeta per dag, den av talade lönen etc. Använd gärna den anställ nings blankett vi tagit fram: Anstall ningsavtal (www.foretagarna.se/pdf/jur/ anstallningsavtal.pdf) Semesterersättning Alla arbetstagare har rätt till se mesterer sättning. Ett undantag finns dock. Om den anställde endast arbetat högst 3 månader och sammanlagt 60 timmar anses se mester ersättningen ingå i lönen, vilket också tydligt ska framgå av an ställ nings avtalet. I alla andra fall ska alltså även sommarjobbare ha semesterersättning (12% av lönesumman). Observera att lönen res pektive semesterersättningen måste redo visas noga i löne speci fi ka tionen. Sjukdom Arbetstagare har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden. Är den avtalade arbetstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsoförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande 20 kalenderdagarna. Första dagen i sjuklöneperioden kallas karensdagen och för denne utgår ingen sjuklön. Men de följande 20 kalenderdagarna utgår sjuklön med 80 procent av anställningsförmånerna. Skulle arbetstagaren fortfarande vara sjuk efter 21 dagar har du som arbetsgivare en skyldighet att anmäla detta till försäkringskassan som då tar över sjukansvaret. 7

8 LOKALFÖRENINGAR NOTISER Företagarna i Gävle Konferensresa till Budapest Under pingsthelgen genomförde Företagarna i Gävle sin årliga konferensresa. Denna gång var destinationen Budapest. Under konferenspassen fick vi bland annat ta del av tips och råd inför en anställning av Ulf Westblom, Kompetensförmedlarna och information om Kreditgarantiföreningen av Thomas Wanke, regionschef Före tagarna Gävleborg. Vi hann även med en uppskattad stadsrundtur och en lunch tur på Donau. Företagarna i Hofors Vi vill redan nu flagga för Hoforsföreningens STORA dag FÖRETAGARDAGEN Boka redan nu in den 23 September Vi återkommer med mer information längre fram! Företagarna i Hudiksvall Ny ordförande Företagarna i Hudiksvall Irene Hübinette, Hübinette Dykentreprenad Irene är sedan någon månad tillbaka ny ordförande i Företagarna Hudiksvall. Hon driver företaget Hübinette Dykentreprenad tillsammans med sin make. Företaget utför bland annat broin spektioner och reparationer under vatten. Hon har tre stora ambitioner med sitt uppdrag som ordförande i föreningen: 1. MEDLEMSVÅRD Hon tycker det känns väldigt viktigt att göra ett så bra jobb som möjligt för de befintliga medlemmarna. Hon vill ordna aktiviteter där medlemmarna får träffas. 2. ENGAGERADE MEDLEMMAR Hon vill engagera medlemmarna, hon vill att medlemmarna ska ha möjlighet att ta del av styrelsens arbete och att de aktivt deltar på de träffar som anordnas. 3. FÖRBÄTTRA FÖRETAGSKLIMATET Hon vill försöka förmå kommunen och andra organisationer att förbättra villkoren för småföretagen. Få till stånd ett bra samarbete mellan kommunen Ålder: 56 Intressen: Data, Böcker och Hårdrock (nyligen hemkommen från Metallica konsert) Familj: Man, 5 barn, 4 söner och 1 dotter, 3 barnbarn och ett på väg. och näringslivet. Även ett bra samarbete mellan och inom olika organisationer är något hon vill sträva efter. Vi är övertygade att hon kommer att lyckas bra med sitt nya uppdrag, och vi önskar henne lycka till! 8

9 Vem blev vald? Vid vårt årsmöte den 1/ på Gavle Central Konferens i Gävle valdes Lasse Svender, Ljusdal, till ordförande för Företagarna i Gävleborg. Sture Bengtsson, Edsbyn, valdes till vice ordförande och Mikael Kedbäck, Gävle, valdes till styrelseledamot. Lokal - föreningarna kommer även att utse varsin styrelseledamot. Vi önskar styr elsen lycka till med sitt viktiga arbete. Efter de formella års mötes för hand- ling arna avslutades årsmötet med en gemen sam middag. Vision Vår vision är ett samhälle med positiva attityder till företagare och ett bra företagarklimat. Vi ska därför arbeta för att människor ges bästa möjliga förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag. Det ska vara lätt att driva företag och roligt att vara företagare! Medlemsförmåner Företagarna i Gävleborg har tecknat rabatt- och sam arbetsavtal med följande företag: (transporter) (bensin, påfyllnadsolja) Ny ordförande i Företagarna Företagaren Salvatore Grimaldi föreslås som ny ordförande i Företagarnas riksstyrelse. Salvatore är ägare och koncernchef i Grimaldi Industri AB som består av flera företag, till exempel Cycleuropekoncernen (Monark, Crescent, Bianchi, DBS, etc.), Grimaldis Mekaniska Verkstad AB, Alpha Sweden AB med flera. Han är styrelseledamot i Italienska Handels kammaren, Accademia Italiana della Cucina, Direct Försäkringsmäklarna Västerås, Auktionshuset Metropol Stockholm och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Riksstyrelsen väljs på Företagarnas kongress som äger rum i Jönköping den juni Kontoret håller semesterstängt under juli. Ha en riktigt skön sommar! (bensin) (upplysningar) (el) (mobiltelefoni) Vid frågor om rabatterna kontakta Företagarnas regionkontor, tel Som medlem får du även möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom GARANT Försäkringar via Företagarna, tel kostnadsfri telefonrådgivning i företagarfrågor & juridiska frågor tel tidningen Företagaren, 10 ggr per år tidningen FR X, 3 ggr per år Välkommen att nyttja dina medlemsförmåner! 9

10 RAPPORTERAT Kreditgarantiföreningarna är ett unikt ömsesidigt system där företagen själva organiserar och administrerar säkerheten för sina krediter och lån. KreditGarantiFöreningen, KGF en angelägenhet för alla som gillar företagande Vi vet sedan tidigare att brist på kapital uppfattas av många företagare som ett tillväxthinder. Vi vet även att de allra flesta småföretagen vänder sig till sin bank när de behöver finansiering. Anled ningen till detta är att banken, i alla fall idag, finns i den geografiska närheten. Många företagare kan vittna om att det blivit allt svårare att låna till närings verk samhet. En anledning kan vara bankernas strukturomvandling där utvecklingen gått från lokala bankkontor till stora börsbolag. Där mindre hänsyn tas till lokala förutsättningar och där kunden blir allt mer okänd för beslutfattarna. Billigare och större lån En lösning på problemet kan vara att bilda en Kreditgarantiförening. Föreningens syfte är att främja det lokala näringslivet genom rådgivning och mentorskap samt för att garantera en del av småföretagens lån hos banker och andra kreditinstitut. Genom garantin kan småföretagen i regionen få billigare och större lån. Företagen inte minst de nystartade skall få lättare tillgång till lånekapital. Positiv företagsutveckling Det centrala i föreningen, och för dess medlemmar, är att ta ansvar för regionen och driva fram en positiv företagsutveckling. Föreningens syfte är att öka nyföretagandet och stärka näringslivet i regionen och drivs av regionens företagare. Kreditgarantiföreningens uppgift är att ställa kreditgarantier för företagsamma personer som vill starta företag eller utveckla och expandera redan existerande företag. Förutom att ställa kreditgarantier, kommer föreningen att ge råd och erbjuda mentorskap, medverka i affärsutveckling genom stöd och aktivt engagemang. Företagarens kreditvillkor förbättras och behovet av egna säkerheter minskar. Detta är ett sätt att sänka bankens krav på personlig borgen, vilket idag i stort sett är ett krav från banken. Det finns ju en smärtgräns hur mycket man kan och ska borga för. Minst lika viktigt är det stöd och den rådgivning som företagaren kan få genom att ta del av den samlade kompetensen i föreningen. Ny företeelse Kreditgarantiföreningar är en ny företeelse i Sverige men finns sedan länge i flera europeiska läder. Där är dessa föreningar en etablerad och välrenommerad partner för företag och banker. Vidgar vi blicken ytterligare så hittar vi liknande system i bland annat USA och Japan. Hela regionen har nytta av en Kreditgarantiförening. De större företagen som inte har direkt egen nytta av garantierna är beroende av att det finns små lokala underleverantörer och ett aktivt näringsliv. Fackföreningar, kommuner etc ställer stora förhopp ningar till att småföretagandet utvecklas positivt. Kreditgarantiföreningarna är en angelägenhet för alla som gillar före tagande! 10

11 Våga Vara Egen-mässan avslutad Två guld och två silver till Gävleborg RAPPORTERAT UF LiSa från Gävle vann bästa innovation och Helena Sjöberg från Sandviken utsågs till årets bästa UF-lärare. Näst efter Stockholmsregionen tog Gävleborg hem flest priser! Gävleborg kammade hem två guld genom uf LiSa från Polhemsskolan i Gävle som vann bästa innovation och Helena Sjöberg från Hammargymnasiet som utsågs till årets bästa lärare. Dessutom tog Askungen uf silver i bästa tjänst och Lätt att lära uf silver i bästa vara, båda från Bromangymnasiet i Hudiksvall. Det känns att Ung Företagsamhet Gävleborg verkligen är på gång näst efter Stockholmsregionen tog vi hem flest priser! Den 18 maj avslutades Ung Företagsamhets Våga Vara Egen-mässa med en stor galamiddag och pris ut del ningsceremoni i Victoriahallen på Stock holmsmässan. uf-företag från hela Sverige hade samlats för att under två dagar ställa ut sina företag som tävlade mot de bästa uf-företagen från varje län. Som segrare i Ung Företagsamhets mest prestigefyllda tävling bästa uf-företag stod PreSnatch uf från Sjödalsgymnasiet i Huddinge. De tog dessutom ett silver i bästa affärsplan redan igår. Företaget har lanserat en säkerhetskrok för caféer som ska förhindra väskstölder. Juryns motivering UF LiSa från Polhemsskolan i Gävle vann bästa innovation och får här ta emot prischecken i Victoriahallen på Stock holms mässan löd;»mot tydligt uppställda mål har företaget genom gränsöverskridande samarbete, stort engagemang, ett proffsigt och säkert genomförande i alla moment visat att de även i framtiden ligger steget före.«företaget kommer att representera Sverige på Europamästerskapen på Malta i juli. För mer information, kontakta: Annelie Hydén, Regionchef Gävleborg Telefon

12 B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid defi nitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) Missa inte årets händelse! Den 11 december är det dags för en helkväll du sent kommer att glömma Där kommer företagare att uppmärksammas, före tagsamheten hyllas och företagsklimatet att utvecklas. Här sätts fokus på oss som vill skapa en framtid för oss själva och för andra. Vi erbjuder en hög kvalitativ bankett med ett förstklassigt program, bland annat uppträdande av väl kända artister, dans, utdelning av företagarpriser med mera. Kvällen gestaltar samverkan och framåtanda! Alla kommer kommer DU? Håll ögonen öppna fortsättning följer... Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. I Gävleborgs län är vi ca medlemmar och 9 lokalföreningar. 12

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

För ungt entreprenörskap framåt

För ungt entreprenörskap framåt Om företagsklimatet i Borås. Sidan 2 Tänk på att ha rätt avtal vid uppdrag. Sidan 4 Lägre skatt för extraarbetande ungdomar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Årgång 4 Nummer 3 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu?

FÖRETAGAREN. Sofias största lärdom som småföretagare. Tips för bästa konferensen. Vad händer om du blir sjuk? Behöver du revisorn nu? 1 DALA FÖRETAGAREN NR 1 2012 Årgång 19 Tidningen från Dalarna Sid 4-5 Sofias största lärdom som småföretagare Sid 6-11 Vad händer om du blir sjuk? Sid 14-17 Tips för bästa konferensen Sid 18-23 Behöver

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad Nr 1 december 2014. Pris 35 kr xx Tidningen för ett bättre företagarklimat i Stockholm & Uppsala från Kvalitet istället för vinstförbud Immaterialrättsskola del 1 Ta hand om företagets dolda värden. Skatteoptimera

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan.

Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Gemensam samling kring näringslivet ska förbättra företagsklimatet och sätta Täby på kartan. Våra gränser ändras sid 2. Företagarnas Hus i Täby sid 3. Delas visionen om ett Näringslivscentrum? sid 4 Vi

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vikten av att skriva Bokslutsrapport En månad kvar till årets höjdpunkt Penningtvätt och finansiering mot terrorism Fastigheter

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer