Vilk h an l dlar d t e om?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilk h an l dlar d t e om?"

Transkript

1 Vilka handlar det om?

2 De mest sjuka äldre vilka är de? Mest sjuka äldre är personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom Med omfattande sjukvård avses: multisjuklighet (tre diagnoser senaste tolv månaderna) )fler än 19 vårddagar ådd i slutenvård åd eller fler än tre inskrivningar ki i i slutenvård eller fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård. Med omfattande omsorg menas de äldre som bor permanent i särskilt boende, de som har beslut om 25 eller fler timmar hemtjänst per månad, de som bor i korttidsboende eller har beslut om insatser med stöd enligt LSS. 18% b f lk i i ik t h å % h i St kh l lä 18% av befolkningen i riket hur många % och personer i Stockholms län och i er kommun?

3 Vad pågår å i Stockholms län?

4 Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan inom äldreområdet - beslut i presidiegruppen Syftet med satsningen är att ge stöd till en gemensam ledningsstruktur som fördjupar samverkan och gör länet rustat inför det kommande prestationsbaserade statsbidraget på äldreområdet. Det övergripande målet är att de mest sjuka äldre i Stockholms län ska få och uppleva vård och omsorg som en helhet (oavsett huvudman). I Stockholms län finns ett strategiskt forum för samverkan mellan Landtingets Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och KSL:s Sociala välfärdsberedning den så kallade presidiegruppen. Presidiegruppens uppdrag är att: Ta initiativ till att förbättra brister i samverkan och undanröja hinder i syfte att stötta utveckling av vård och omsorg i Stockholms län. Identifiera gemensamma utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder. Ge varandra fortlöpande information om verksamhete och insatser riktade till barn och ungdomar, personer med funktionshinder, äldre med omfattande vård och omsorgsbehov och personer med psykisk sjukdom och/eller missbruksproblematik. Informera varandra om organisationsförändringar och hälsofrämjande och förebyggande insatser.

5 Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan inom äldreområdet - beslut i presidiegruppen Aktiviteter: Utveckla gemensamma mål för vården och omsorgen av äldre mellan kommun och landsting. Dessa mål ska vara styrande för utförare av vård och omsorg. Utveckla gemensamma definitioner inom vård och omsorg. Diskussionskonferenser, förankringskonferenser för politiker, tjänstemän, utförare och vårdgivare inför en kommunalisering av hemsjukvården. Utveckla konkret samverkan mellan vårdcoacher (som arbetar inom ramen för Aktiv hälsostyrning hs landstinget) och biståndshandläggare (hos kommunerna) Ett nytt avtal on In- och utskrivning i slutenvården inklusive Trygghetskvitto har tagits fram i länet. Detta kommer att utvärderas under Utvärderingen presenterad för styrgrupperna och kommer förmodligen att kräva ytterligare informationsinsatser, gemensamma tolkningar och insatser för implementering. Styrgruppen får i uppdrag att ta fram strukturer och former för samverkan och gemensamma prioriteringar mellan huvudmännen när det gäller statliga stimulansmedel. Förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre. Läkemedelsrelaterade problem ligger ofta bakom akuta inläggningar vid akutsjukhusen. Ett gemensamt arbete behövs mellan landsting och kommuner för att öka patientsäkerheten t t och ge patient/brukare t/b bättre hälsa och livskvalitet. lit t

6 AKTIVITETER RUNT DE MEST SJUKA ÄLDRE SOM PÅGÅR MELLAN ERA KOMMUNER OCH SLL 1 (3) Akutsjukhuset KS Huddinge Bättre samverkan Bättre liv 1 a) Kontaktperson Vårdcoacher Mångbesökare Ssk ringer plan uti behov KOL hjärtsvikt Läkemedel avstämning berättelse Akutprocessen Förebygga återinläggningar Huddinge / Botkyrka / ev Liljeholmen Häge. Rekrytera individer via vårdcoacherna inom ~ 48 h 1) Aktiv hälsostyrning länsövergripande Solna Demens Nutrition MiMottagningar Primärvårdsrehab samverkansrutin GIC Implementeringscoacher Na riktlinjer 2011 samverkansöverenskommelse styrgrupp för avslutande projekt och start av nya uppföljning Fvcnet Jakobsberg ger Danderyd ger PVchef Södertälje stimulansprojekt Vårdens teamprojekt övergångarna 65 år + LSS SLL Gemensam processledare i Nacka Kommun & Landst. Positivt Demensprojektet Nariktlinjer Ca 20 st. personer Äldreteam finns i Nacka Haninge Järfälla AsiH kanske ett alt. Team att jobba mot Kom. GBPSD team ~ utbildning och info. Stroke team ~ särskilda boenden i kommunerna Politisk samverkan finns i alla kommunerna Läkemedelsprojekt SÄBO Läkemedelsgenomgången Fou Centra Kungsholmen S:t Görans sjukhus Bromma PV + Bromma geriatriken

7 AKTIVITETER RUNT DE MEST SJUKA ÄLDRE SOM PÅGÅR MELLAN ERA KOMMUNER OCH SLL 2 (3) Nacka Samverkansavtal -- Träffas regelbundet Råd och konsultativt K L Politik Vård i samverkansdokument k Uppdateras hela tiden utifrån problem = Alla är med (50 utförare) 9 vårdcentraler Ingen hyllvärmare utan ett levande dokument som stöd KOMSAM Äldrevägledare information till ind. ~ för alla som inskrivs på Nacka ger. Trygga ind. Inför vårdplaneringsmöte. Samverkan god där en kommunanställd finns på Nacka ge. Demensteam tidigt säkerställa att individen får god vårdbonus (Kommunal hemsjukvård är bra för Nacka) Tillsammans en processledare L o K. gemensam Hägersten Liljeholmen Bättre samverkan Bättre Liv identifiera de med omfattande behov. 6 områden Leanperspektiv 1. Akut inläggning i förhindra akut sjukvård 2. Läkemedel rätt 3. Rutiner för att få vård och omsorg på rätt ställe 4. Proaktivt arbete 5. Rutiner för omhändertagande/ind i samarbete med akuten 6. Säkerställer utskrivning mottagare av individen hemma 7. Egenvårdspärm delaktighet Senior alert Läkemedelsgenomgång Hälsosamtal 75-åringar Telefonkonferenser DSK kallar aktuella utifrån behov

8 AKTIVITETER RUNT DE MEST SJUKA ÄLDRE SOM PÅGÅR MELLAN ERA KOMMUNER OCH SLL 3 (3) Huddinge Samverkansträffar Rådgivande möten ~ex Äldreteam Mobilt Äldreteam Avsl 2012 Avlastningsplatser + Palliativenhet Hemrehab hög individen Avsl 2012 förstärking Aktiv hälsostyrning start nu 2013 hjärt och kärl Dokumentationssystem införs Hälsosamtalen > 75 år önskan dock inte aktivt. Utskrivningsklara PV sällan med process Läkemedelsgenomgångar Kvalitetsregister Palliativt + SA Ns Demensriktlinjer Samarbete med FouNestor finns Sollentuna Utv.projekt kring Demens med Fou Läkemedel Äldrevård Landsting läkare Farmakolog Kunskap sprida till medborgarna Fall Nutr Checklista larma DSK i tid 2013 impl Samverkansträffar -utförarnivå Chefer K-Ger-PV Införnade av Kvalitetsreg. 4 st. Stockholm Stad Samverkansavtal träffar Träffas ej politisk men på tjänstemannanivå Operativa nivå kom. Hemsjukvård behöver ha fokus på individen och utgå DemensNariktlinjerna Dokumentationssystem gemensamt Na Kvalitetsregistren SA P + SVEDEM

9 Vad vet man? Exempel på faktaunderlag

10 Bättre liv för sjuka äldre en kvalitativ uppföljning. SKL multisjuka kvinnor och män och deras anhöriga Kommuner, landsting och vård- och omsorgsgivare g står inför sex stora utmaningar: 1. Det finns brister i samordningen och planeringen mellan olika aktörer 2. Det saknas ofta kontinuitet och långsiktighet i primärvårdens insatser 3. Det finns brister avseende informationsöverföring och helhetsansvar kring deras läkemedelsanvändning 4. Anhöriga involveras inte tillräckligt i utformningen av det kommunala stödet 5. Kontinuiteten i kontakten med hemtjänsten är bristfällig och det saknas ofta någon som de äldre har en förtroendefull relation med 6. Anhöriga står för en stor del av de multisjuka äldres omsorg men de ges inte tillräckligt t stöd för att hjälpa sina närstående

11 Bättre liv för sjuka äldre en kvalitativ uppföljning forts Fyra konkreta, underskattade möjligheter till förbättring och förnyelse: 1. Kommuner och landsting underskattar potentialen i tidig identifiering av multisjuka äldre och evidensbaserat riskförbyggande arbete 2. Huvudmännen underskattar värdet av att som beställare tillämpa styrsystem och incitament som kräver samordnad vård och omsorg kring de mest sjuka äldre 3. Värdet av anpassade lösningar för de multisjuka äldre är underskattat 4. Potentialen att involvera äldre och deras anhöriga i vården och omsorgen är underskattad D f i j d f å d fö hi d d k ti lä i k ll ä k till De frigjorda resurserna från en enda förhindrad akutinläggning skulle räcka till 56 primärvårdsbesök hos läkare, 220 hemtjänsttimmar eller 38 dagar i korttidsboende. Lägg därtill vinsten i livskvalitet till följd av att inte behöva åka in akut.

12 Hägersten Liljeholmen Bättre samverkan Bättre Liv identifiera de med omfattande behov. Exempel på identifierade förbättringsområden 6 områden 1. Akut inläggning förhindra akut sjukvård 2. Läkemedel rätt 3. Rutiner för att få vård och omsorg på rätt ställe 4. Proaktivt arbete 5. Rutiner för omhändertagande i samarbete med akuten 6. Säkerställer utskrivning mottagare av individen hemma 7. Egenvårdspärm delaktighet t

13 Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre -Kvalitetsregister Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

14 Fortsatt tt arbete på länsnivå i Stockholms län

15 Syftet med det gemensamma arbetet är: Att åstadkomma en hållbar struktur för ledning (dvs ett ledningssystem*) som resulterar i en mer sammanhållen vård och omsorg som skapar ett bättre liv för sjuka äldre i Stockholms län. Att skapa tydliga uppföljbara mål för arbetet i länet. Engagera team som deltar i SKL s satsning Ledningskraft och därmed ta del av den inspiration det kan ge i vårt län. * Socialstyrelsens definition av ledningssystem: system för att fastställa principer för ledning av verksamheten

16 BÄTTRE FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I STOCKHOLMS LÄN KOMMUNER OCH LANDSTING TILLSAMMANS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET ÄR ATT DE MEST SJUKA ÄLDRE I STOCKHOLMS LÄN SKA FÅ OCH UPPLEVA VÅRD OCH OMSORG SOM EN HELHET (OAVSETT HUVUDMAN) Från överenskommelsen LEDNING I SAMERKAN Formulera team och gemensamma mål för länet 29 mars och13 april Formulera gemensam värdegrund och ambition 7 juni Uppföljning - ledning i samverkan + teamen + politiker xxx Hållbar struktur för ledning i samverkan LEDNINGS Förberedelser Uppföljning Regional Nationellt Hägersten -KRAFTLiljeholmen för Nationellt av 3-4 maj mötesplats för möte 2 möte 2 inför 7 juni Lednings-kraft Bättre Team från samverkan länet deltar i Bättre Liv identifiera 3-4 maj de med omfattande behov. nationellt arbete (SKL) 23 april Xxxx? oktober Nationell konferens 19 sept 2013 SPIRA LOKALT ARBETE Kommuner och landsting tillsammans i de områdena man beslutar att arbeta i

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom behovsinventering och plan för kompetensutveckling www.smalandsbilder.se Projektrapport Jönköpings län, februari 2014 Anita Andersson, Iréne

Läs mer

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson 22 & Styrning mot samverkan Innehåll Sammanfattning 24 Inledning 25 Mot en sammanhållen vård och omsorg om äldre 25

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer