Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl Ajournering kl ( 60) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Ove Ivarsen (S) ersättare för Mehari Tesfai (FP) Jonas Ahlström (M) Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mikael Börjesson (KD) Ersättare: Johnny Edvinsson (V) Mats-Olov Johansson (M) Mikael Welander (C) Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Yvonne Härling, Controller, 60 Anette Almqvist, verksamhetschef Gymnasiet/Vux, Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16, 60 Susann Johansson, verksamhetschef 1-16, 60 Camilla B Jansson, kvalitetschef/verksamhetschef Stureplan, 60, 70 Sirpa Mohlin, personalföreträdare Vision, Thomas Roos, rektor vuxenutbildningen, Kristina Fahlgren Palm, kostchef, 68 Christina Ljungström, förskolesekreterare, 69 Madeleine Seger, personalkonsult, 71

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20) Justering : Elisabet Stålarm Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 29 september 2014 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Anneli Löwhagen Sebastian Clausson Elisabet Stålarm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Den 19 september 2014 Datum då anslaget sätts upp: Den 29 september 2014 Datum då anslaget tas ned: Den 20 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (20) Innehållsförteckning Bun 60 Dnr 14/83 Lokalhyra... 4 Bun 61 Dnr 13/138 Måldokument Utbildning Skaraborg... 5 Bun 62 Dnr 13/138 Samverkansavtal gymnasieutbildning i Skaraborg... 6 Bun 63 Dnr 13/138 Samverkansavtal Vuxenutbildning Skaraborg... 7 Bun 64 Dnr 13/138 Samverkan Samhällsorientering Skaraborg... 8 Bun 65 Lokal överenskommelse om nyanländas etablering... 9 Bun 66 Dnr 14/185 Avstängning frivillig skolform Bun 67 Dnr 14/149 Motion om fältassistentverksamheten Bun 68 Dnr 14/83 Avtal måltidsservice Bun 69 Dnr 14/163 Avgiftskontroll för barnomsorg Bun 70 Dnr 14/182 Skolpeng vid utlandsstudier Bun 71 Medarbetarenkät hösten Bun 72 Dnr 14/55 Inspektion Arbetsmiljöverket våren Bun 73 Delegation Bun 74 Meddelande... 20

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20) Bun 60 Dnr 14/83 Lokalhyra Nämndens beslut beslutar om avsteg från gällande hyresregler för Skara FC i samband med Somarland Cup sommaren Hyreskostnaden för Skara FC i samband med Somarland Cup sommaren 2014 reduceras till kr, vilket motsvarar hyreskostnaden för 2013 (23 000kr) uppräknad med 12%. Eventuella uppkomna extrakostnader i samband med hyresperioden debiteras utöver detta. Sammanfattning av ärendet Skara FC anser att de nya beslutade hyresreglerna, för att hyra lokaler inom förvaltningens verksamheter, genererar en för kraftig hyreshöjning att jämföra med tidigare år och bestrider därför den debitering som har skett. Mötet ajourneras kl Paragrafen ska skickas till; Skara FC

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) Bun 61 Dnr 13/138 Måldokument Utbildning Skaraborg Nämndens beslut ställer sig bakom förslaget till Måldokument Utbildning Skaraborg och överlämnar ärendet för beslut av kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Måldokument Utbildning Skaraborg innefattar i sin intention alla utbildningsväsendets skolformer såsom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildningar och yrkeshögskola med kommunal huvudman. Områden som särskilt lyfts fram är samarbete inom forsknings- och utvecklingsfrågor, studie- och yrkesvägledning samt överlämning mellan olika skolformer. Bakgrunden till måldokumentet är den gymnasieutredning som efter beslut i Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse, togs fram under Måldokument Utbildning Skaraborg har under hösten varit ute på remiss i kommunerna och arbetsgruppen har sammanställt remissvaren. Måldokumentet har därefter justerats i enlighet med arbetsgruppens förslag. Beslutsunderlag Måldokument Utbildning Skaraborg Skaraborgs kommunalförbunds beslut 25, den 7 mars 2014

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20) Bun 62 Dnr 13/138 Samverkansavtal gymnasieutbildning i Skaraborg Nämndens beslut ställer sig bakom förslaget till Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg och överlämnar ärendet för beslut av kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet För att stärka Skaraborg som en attraktiv och konkurrenskraftig del av Västsverige betonas betydelsen av samverkan och kraftsamling inte minst kring utbildning. I Västra Götalands tillväxtstrategi 2020, framhålls att för ökad tillväxt och för att bli en ledande och attraktiv kunskapsregion krävs högre utbildning och forskning samt att företag, akademi och samhälle samverkar för en kunskapsdriven utveckling. Att lyfta blicken och se till hela Skaraborgs utveckling är centralt i detta avtal. Perspektivet att se till hela Skaraborg innefattar på utbildningssidan både kommunala skolor, fristående huvudmän och utbildningar där Västra Götalandsregionen är huvudman. Skaraborgs Kommunalförbunds styrelses gymnasieutredning 2012 som ligger till grund för avtalet präglas av ett uttalat Skaraborgsperspektiv. Alla samverkande kommuner fattar egna beslut kring sin gymnasieskola, men hänsyn till hela Skaraborg skall tas i besluten. Det är parternas uttalade åsikt att med förtroende och tillit samverka kring elevernas bästa. Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg har under hösten varit ute på remiss i kommunerna och arbetsgruppen har sammanställt remissvaren. Avtalet har därefter justerats i enlighet med arbetsgruppens förslag. Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg blir en bilaga till Måldokument Utbildning Skaraborg. Beslutsunderlag Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg Skaraborgs kommunalförbunds beslut, 25 den 7 mars 2014

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) Bun 63 Dnr 13/138 Samverkansavtal Vuxenutbildning Skaraborg Nämndens beslut ställer sig bakom förslaget till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg och överlämnar ärendet för beslut av kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Kommunerna i Skaraborg samverkar sedan tidigare om vuxenutbildningen. Målsättningen är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning i Skaraborg. Avtalet ska leda till att de kommunala resurserna optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av utbildningsresurser och av intresserade studerande. En öppen samverkansform ska gynna kommuninvånare, näringslivet och offentligt verksamhet. Genom olika nätverk ska kommunernas utveckling stärkas. Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg har under hösten varit ute på remiss i kommunerna och arbetsgruppen för nytt samverkansavtal har sammanställt remissvaren. Avtalet har därefter justerats i enlighet med arbetsgruppens förslag. Samverkansavtalet vuxenutbildningen i Skaraborg blir en bilaga till Måldokumentet Utbildning Skaraborg. Beslutsunderlag Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbunds beslut 50, den 13 juni 2014.

8 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (20) Bun 64 Dnr 13/138 Samverkan Samhällsorientering Skaraborg Nämndens beslut ställer sig bakom förslaget till Samverkansavtal Samhällsorientering Skaraborg och överlämnar ärendet för beslut av kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Under åren bedrivs samhällsorientering i Skaraborg genom kommunsamverkan i projektform (SAM-projektet) där Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare. Projektet är externfinansierat från Länsstyrelsen ( 37-medel). Syftet är att alla nyanlända i Skaraborg, oavsett vilken kommun de är bosatta i eller vilken språkgrupp de tillhör, ska få en kvalitativ samhällsorientering. Projektet har i uppdrag att utveckla och implementera en samverkansmodell för samhällsorientering i Skaraborg. För att kunna uppnå kraven på samhällsorientering på modersmålet så behövs det ett relativt stort deltagarunderlag för att verksamheten ska kunna vara kostnadseffektiv men även ur en pedagogisk synpunkt då kurserna bygger på dialog och reflektion. Finansiering av verksamheten för samhällsorientering är tvådelad. En del som utgör grundersättning på årsbasis för samordningen och övriga fasta kostnader. Grundersättningen är baserat på kommuninvånarantal. Den andra delen utgör deltagaravgift för respektive deltagare som deltar i samhällsorienteringen. Förslaget är att denna samverkansmodell med tillhörande organisation träder i kraft Samverkansmodellen för Samhällsorientering Skaraborg bygger på att en kommun är samordnande kommun, i detta fall Skövde kommun. Samverksavtal tecknas mellan Skövde kommun och samverkande kommuner i Skaraborg. Samverkansavtalet för samhällsorientering blir en bilaga till Måldokumentet Utbildning Skaraborg. Beslutsunderlag Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg, daterat Skaraborgs kommunalförbund beslut 33, den 25 april 2014.

9 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) Bun 65 Lokal överenskommelse om nyanländas etablering Thomas Roos, rektor Vuxenutbildningen, redogör kort för lokal överenskommelse vid nyanländas etablering. Syftet med överenskommelsen är att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet genom att samordna insatserna. Arbetsförmedlingen Skara är sammankallande. Samverkande parter är Migrationsverket, Försäkringskassan, Närhälsan, Bräcke Diakoni och Skara kommun.

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (20) Bun 66 Dnr 14/185 Avstängning frivillig skolform Nämndens beslut beslutar om avstängning för aktuell elev i ärendet. Eleven är avstängd helt från Katedralskolan och Vuxenutbildningen. Avstängningen gäller till och med den 31 december Under avstängningsperioden får eleven inte vistas på skolan. Sammanfattning av ärendet Med stöd av 5 kap 17 i Skollagen är eleven i ärendet avstängd från sin ordinarie undervisningstid med motiveringen att eleven inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Rektor har rätt att besluta om avstängning av elev från undervisning max två veckor under en termin. Utifrån detta har rektor redan beslutat om avstängning för den aktuella eleven. Den avstängningstiden har nu upphört, och då avstängningens syfte inte har uppnåtts så bedöms det som nödvändigt (med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero) att avstängningen förlängs. Beslutsunderlag Rektors rapport, dat

11 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20) Bun 67 Dnr 14/149 Motion om fältassistentverksamheten Nämndens beslut föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. M, C och KD reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. Sammanfattning av ärendet Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar i sin motion att man snarats återbesätter tjänsterna inom fältverksamheten och att de organisatoriskt återförs till barn- och utbildningsnämnden från omsorgsnämnden. Sedan juni 2008 arbetar barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen tillsammans med förebyggande verksamhet för Skaras barn och unga i Edvin-arbetet. Det finns en tydlig ledningsstruktur för arbetet med insatser som ger mätbara förbättringar för dem som behöver/får dessa insatser. Båda förvaltningarna vill fortsätta utveckla detta arbete. Edvins ledningsgrupp kan utöver det förebyggande arbetet bli den grupp som ser när kommunen behöver göra insatser för att möta sociala problem som rör även grupper i Skara. Till exempel om missbruk av droger sprider sig i en ungdomsgrupp eller om andra nedbrytande beteende förekommer i ungdomsgrupper. I Edvins ledningsgrupp finns de funktioner som har möjlighet att se helheten av de bekymmer som finns bland de unga i Skara. Ledningsgruppen har beslutsmandat och möjlighet att sätta in nödvändiga resurser. När vi tittar på hur andra kommuner i vår närhet arbetar med fältverksamhet ser vi att många av dessa uppgifter ryms inom den verksamhet vi har genom stöd till enskilda unga, möjlighet till nätverksarbete med grupper av olika slag samt föräldrastöd. Vi vill gärna se mer resurser i detta arbete, och att det blir en mer stabil och långlivad verksamhet om detta arbete sker inom ramen av Edvinarbetet. Vi ser en risk med att ansvaret för denna uppgift hamnar på några få utpekade tjänster.

12 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20) Beslutsunderlag Motion angående fältassistentverksamheten, dat Kommunstyrelsens beslut 128, dat

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20) Fortsättning 67 Förslag till beslut på sammanträdet Jonas Ahlström (M) yrkar att motionen ska bifallas. Beslutsgång Ordförande ställer förslag till beslut att motionen ska avslås mot Jonas Ahlströms yrkande att motionen ska bifallas, och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget att avslå motionen. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att avslå motionen. Nej-röst för att bifalla motionen. Omröstningsresultat Med fem ja-röster för avslag och fem nej-röster för bifall avgörs omröstningen av ordföranden, som beslutar att barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Sebastian Clausson (S) X Jessica Bredenberg (S) X Kristina Adolfsson (S) X Peter Holm (S) X Ove Ivarsen (S X Malin Larsson (MP) X Jonas Ahlström (M) X Elisabet Stålarm (M) X Patrik Ragnar (M) X Suzanne Johansson (C) X Mikael Börjesson (KD) X Summa Paragrafen ska skickas till; Kommunstyrelsen

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20) Bun 68 Dnr 14/83 Avtal måltidsservice 2015 Nämndens beslut godkänner förslag till avtal för måltidsservice för Sammanfattning av ärendet Med utgångspunkt från föregående års avtal har ett nytt avtal för 2015 tagits fram. Det gemensamma kostavtalet för BUN och ON har utformats av kostchef i samråd med förvaltningarnas beställarrepresentanter. I bilaga 4 Serveringsställen, tjänster och volymer är volymerna preliminärberäknade för Beslutsunderlag Förslag till avtal för måltidsservice 2015

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20) Bun 69 Dnr 14/163 Avgiftskontroll för barnomsorg Nämndens beslut beslutar genomföra en förstudie under hösten 2014 om ett eventuellt införande av avgiftskontroll för kommunens barnomsorgsdebiteringar. Sammanfattning av ärendet Som underlag för ett eventuellt senare beslut om att införa avgiftskontroll kommer en förstudie utföras av vår systemleverantör IST. Förstudien tydliggör vad det ungefärliga ekonomiska utfallet kan bli för kommunen om avgiftskontroll införs. Kostnad för förstudien har en fast del på cirka kr (varav kr avräknas vid avrop av fortsatt avgiftskontroll) samt en rörlig del med 10 öre per frågepost som går till Skatteverket. Barnomsorgsavgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst. Inkomsten ska anmälas av hushållet själv till kommunen. Avgiftskontroll är en kvalitetssäkring där hushållets anmälda inkomst jämförs med taxerad inkomst. Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten, enligt Skatteverkets register, delas med tolv månader. Den genomsnittliga månadsinkomst kommunen då får fram, jämförs sedan med den anmälda inkomsten som avgiften beräknats på. Om kontrollen visar en differens mellan anmäld och verklig inkomst kommer avgiften att justeras. I de fall avgiften varit för låg får räkningsmottagaren betala tillbaka mellanskillnaden till kommunen, och när avgiften varit för hög betalar kommunen tillbaka till räkningsmottagaren. Avgiftskontrollen sker retroaktivt och genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

16 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20) Bun 70 Dnr 14/182 Skolpeng vid utlandsstudier Nämndens beslut beslutar att inte skicka med skolpengen om en elev som är folkbokförd i Skara kommun väljer att studera en kortare eller längre period utanför Sverige. Beslutet gäller för både grundskola och gymnasieskola. Sammanfattning av ärendet Med större rörlighet i världen ökar också möjligheten att flytta utomlands under längre eller kortare perioder för familjer. Föräldrar och barn kan fortfarande vara skrivna i kommunen för arbete och studier utomlands. I samband med detta har frågan aktualiserats om den kommunala skolpengen ska kunna tas med till utlandsskolor. Idag saknas en nationell tydlig reglering angående skolpeng vid utlandsstudier. Kommunerna i Sverige har därför en varierad hållning i denna fråga. Det finns kommuner som sänder med elevpengen till exempel svenska skolan utomlands, som står under tillsyn av Skolinspektionen och följer den svenska läroplanen. När det gäller grundskolan så gäller inte skolplikten för barn som varaktigt vistas utomlands. Skollagen innehåller dock inte någon definition av vad som avses med att varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör så upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning. Vidare finns det inte någon skyldighet för hemkommunen att bekosta skolgång i svenska skolor utomlands, som inte är en del av det offentliga skolväsendet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) meddelar att kommunerna inte har någon skyldighet att skicka med skolpengen vid studier utomlands. Detta gäller så väl grundskola som gymnasieskola. Vidare anser SKL att det är tveksamt om det ens är förenligt med kommunallagen att sända med skolpengen då kommunens betalningsskyldighet upphör utanför Sverige.

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20) Bun 71 Medarbetarenkät hösten 2013 Madeleine Seger, personalkonsult, redogör för enheternas arbete utifrån resultatet av medarbetarankäten från hösten 2013.

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20) Bun 72 Dnr 14/55 Inspektion Arbetsmiljöverket våren 2014 Ulla-Stina Millton, förvaltningschef, redogör för de briser och krav som framkom vid Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014.

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) Bun 73 Delegation Delegationsärenden enligt förteckning nr 9/2014, anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga bun 73/2014

20 Bilaga Bun 73/2014 KOMMUN Sammanställning av anmälda delegationsbeslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 september 2014 FÖRTECKNING NR 9/2014 Delegationsbeslut NR FRÅN ÄRENDE DNR 43. Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Yttrande över anmälan kränkande behandling Bun 13/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Yttrande över anmälan kränkande behandling och elevens rätt till utbildning 48. Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Yttrande över anmälan om elevs rätt till särskilt stöd Bun 14/112 Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Beslut om vårdnadsbidrag Bun 14/ Mikael Norrgård, rektor Beslut om uppskjuten skolplikt Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Yttrande över anmälan om kränkande behandling samt elevens rätt till utbildning Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Beslut om vårdnadsbidrag Bun 14/151

21 2(2) NR FRÅN ÄRENDE DNR 66. Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef Rekvisition statsbidrag för matematiklärare 14/ Yvonne Härling, controller Rekvisition statsbidrag för omsorg på obekväm arbetstid maj augusti 2014 Bun 14/63 Bun 14/ Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef Rekvisition statsbidrag för läxhjälp Bun 14/ Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef Redovisning av statsbidrag för matematikhandledare 13/14 Bun 13/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Patrik Ask, rektor Beslut om avstängning i vissa obligatoriska skolformer Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 14/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Komplettering till yttrande över anmälan om elevs skolsituation Bun 13/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Maria Jönsson, trafikplanerare Beslut ansökan skolskjuts Bun 14/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Tillbudsrapport till huvudmannen vid kränkande behandling och diskriminering Bun 14/

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20) Bun 74 Meddelande Meddelande enligt förteckning nr 10/2014, anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga bun 74/2014

23 Bilaga Bun 74/2014 KOMMUN Sammanställning av anmälan av meddelande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 september 2014 FÖRTECKNING NR 10/2014 Meddelande NR FRÅN ÄRENDE DNR 19. Kommunala Pensionärsrådet Protokoll daterat Skolinspektionen Beslut om elevens rätt till särskilt stöd Bun 13/ Skolinspektionen Begäran om yttrande om kränkande behandling och elevs rätt till utbildning Bun 14/ Barn- och elevombudet (BEO) Beslut om kränkande behandling Bun 14/ Skolverket Beslut om statsbidrag för omsorg på obekväm arbetstid Skolverket Beslut om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen Förvaltningsrätten Dom avvisningsbeslut av ansökan om statsbidrag till skolhuvudmän sominrättar karriärsteg för lärare 26. Kommunfullmäktige KF 64 Reglemente och avtal för nämnd för service och teknik 27. Kommunfullmäktige KF 63 Återremiss ny politisk organisation, arvoden och ersättningar mandatperioden Kommunstyrelsen KS 141 Planeringsförutsättningar inför budget och plan Kommunstyrelsen KS 126 Utvärdering av Skara kommuns verksamhet inom arbetsmarknadsområdet Bun 14/33.4 Bun 14/100 Bun 14/42.7 Ks 14/191 Ks 13/49 Ks 14/214 Ks 13/ Skolinspektionen Beslut om kränkande behandling Bun 13/ Skolinspektionen Beslut om kränkande behandling Bun 13/ Skolinspektionen Beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Lidköpings kommun 33. Christina Ljungström, förskolesekreterare Tjänsteanteckning till beslut om avstängning från barnomsorg 34. Kommunstyrelsen KS 128 Remittering av motion om fältassistentverksamhet Bun 14/45.4 Bun 14/133,3 Bun 14/ Skolinspektionen Beslut kränkande behandling Bun 14/60.7

24 2(2) NR FRÅN ÄRENDE DNR 36. Skolinspektionen Beslut om elevens rätt till särskilt stöd Bun 14/ Christina Ljungström, förskolesekreterare Avskrivning av krav Bun 13/ Skolinspektionen Beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Mariestads kommun 39. Skolinspektionen Beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Skövde kommun Bun 14/30.4 Bun 14/28.4

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2013-12-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Ersättare:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.05 16.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.50-15.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.15 16.15 Ajournering klockan 15.30-15.35 ( 85) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 Sammanträdesprotokoll 1 (19) 2015-03-18 Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 ande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Åsa Landberg, C Mikael lång, S Henrik Mellberg, S Dan Torkelsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.10 16.15 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 9.00 10.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-11-12 kl. 09.00-14.20 Ajournering för överläggningar i partigrupper 11.50 12.00 Beslutande Tina Kerro (FP) ordförande

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S)

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S) 1(15) Plats och tid Ku-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.40 12.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik måndag den 14 januari kl 10,30-14,30 Närvarande ersättare Beslutande Jonas Andersson (V) Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) vice ordförande Marie Lindh Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2004 12 15 1(20) Plats och tid Sjöängsskolan Askersund onsdagen den 15 december 2004, kl. 15.00-17.40 Beslutande Solveig Samuelsson (s) ordf Rune Karlsson (v) Elise-Marie Löfkvist

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Plats och tid Kommunhuset 10 september 2015 kl. 13.30 18.10 Mötet ajournerades 15.10 15.20 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30-19:30 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S)

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (25) Paragrafer 1-20 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Rune Persson (S), ordförande

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Linda Norberg ordförande (M) Monica Brohede Tellström (FP) Espen Bjordal (S) Lena Gatenborg (M) Sofia Fölster (M) Anna Flory Kjellin (M) Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) Fredrik Hammarstrand

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-18.30 Beslutande Ragnar Lindberg (s) ordf. Nicke Lindberg (v) Gerd Johansson (c) vice.ordf. 38-40 Grazyna Dahl-Ringdahl 41-42 ers Mona Wirkander (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 15.42-17.20 Dana Roman Blomster (KD)

Anna Foldemark Lanhage (V) Camilla Andersson (MP) Abshir Anbashe Elmi (M), kl 15.42-17.20 Dana Roman Blomster (KD) 1(14) Utbildningsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 15:00-17:20 ande ledamöter Fahimeh Nordborg (V), Ordförande Remigiusz Bielinski (M), 2:e vice ordförande Monica Larsson (S) tjänstgör för M Wiking

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Gerd Johansson (c) vice.ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar (s) Dragomir Zekic (s) Kristina Ericsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-15 85 Meddelanden. 86 Anmälan om delegationsbeslut. 87 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport maj 2011. 78 Redovisning av LUPP-enkäten. 89 Permanentning av Lokal styrelse

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-02 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Fredrik Johansson (S) Josefine Dinäss (S), kl. 13.00-14.40,

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Skogsbrynets förskoleenhet, Köping, kl 14.00 16.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.20 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-29 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare för Suzana

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-08 i Skånes Fagerhultsrummet, 13.30-17.15 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande, 30-41 Thomas Bjertner (S) -

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 1(18) Plats och tid ande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 Annsofi Ramevik (s), Ordförande Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Ronny Samuelsson (s), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-11 1 (13) Plats och tid Beslutande Ersätttare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Birgith Olsson Johansson (s), ordf., Gösta Svensson (s), Yvonne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2015-09-24 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.10 13.40 Beslutande: Jessica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-09-03 kl. 09.00-14.20 Ajournering för överläggningar i partigrupper 11.15-11.35 Beslutande Tina Kerro (FP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Diarienummer BUN/2016-0082 Tid och plats kl 08.00 12.00 Strömstiernaskolans konferensrum Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), 1:e vice ordförande Elisabeth Johansson

Läs mer

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09.

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9 Barn- ungdomsnämnden 1-9 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015... 7 Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- ungdomsnämnden... 8 Lednings- kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016... 11 Systematiskt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 i källaren kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12) Nr 03 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-03-25 1(12) Tid och plats onsdagen den 25 mars 2015, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Sarah Isgren, vice ordf.

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Åkerby Herrgård, Nora, kl 10.30 11.15 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Åkerby Herrgård, Nora, kl 10.30 11.15 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Åkerby Herrgård, Nora, kl 10.30 11.15 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Madeleine Jansson (S) för Irene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Boklunden, Torna Hällestad, kl 17:30-18:45 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S) Ledamöter:

Läs mer

Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-20 Dnr 2016:93/53 Sida A GAGNEFS KOMMUN Ank. 2016 -C4-2 7- Bun 43 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset Kinna, klockan 08.30-13:00 Beslutande M Anders Lindal tjänstgör för Lena Eriksson (M) M Nina Paulsson Åmark FP Egon Svensson tjänstgör

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-08-20 1(13) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Sylvia Samuelsson (C) tjg ers Urban Lindström (S) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kavelbron Event, kl. 13.30-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ann-Britt Danielsson (M) Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Ann Ohlsson (L) justerande Peter Björklund

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer