FSAs kvalitetsutmärkelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSAs kvalitetsutmärkelse 2011"

Transkript

1 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Arbetsterapienheten, (område 3) Göteborg Självskattning av kvalitetsindikatorer och bilagor

2 Innehåll FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Sid 3 Skattning av FSAs kvalitetsindikatorer Sid 4 Bilaga 1 Balanserat styrkort (BSK) för verksamheten Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2011 Bilaga 2a Årsredovisning 2010 VO Sjukgymnastik och Arbetsterapi Bilaga 2b Verksamhetsberättelse, Viktiga händelser 2010 för Arbetsterapienheten SU Bilaga 3 Förteckning över Arbetsterapiprogram, Vårdprogram och Rutiner Bilaga 4 Vårdprogram - Arbetsterapi vid stroke Bilaga 5 Vårdprogram - Arbetsterapi vid reumatoid artrit Bilaga 6 Vårdprogram Sjukgymnastik och Arbetsterapi vid brännskador 2

3 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Vid At-forum den 6 april delades 2011 års kvalitetsutmärkelse för bästa arbetsterapeutiska verksamhet utifrån FSAs kvalitetsindikatorer ut (kategorin 4 eller fler arbetsterapeuter). Det gick till arbetsterapeuterna vid arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg. Motiveringen till utmärkelsen 2011 lyder: Arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg har - en årlig verksamhetsplan med mätbara mål - en verksamhetsrapport där måluppfyllelsen redovisas - arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten. Exempel är ett Arbetsterapiprogram vid höftplastik, Vårdprogram - Sjukgymnastik och Arbetsterapi vid brännskador, Rutiner vid sjukgymnastik och arbetsterapeutisk rehabilitering efter radiusfraktur. I den här rapporten sammanställs den självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer som arbetsterapeuterna vid vid arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg, genomfört med några insända program och bilagor i sin ansökan. FSAs förhoppning är att det ska kunna leda till inspiration till eget lokalt kvalitetsarbete. Vi hoppas även att en samlad rapport med olika bilagor kan ge en utförligare bild av hur kvalitetsarbetet kan ta sig uttryck i det vardagliga kliniska arbetet och hur man kan administrera och dokumentera detta. I Självskattningens fält för kommentarer finns angivet vilken del av rapporten eller vilken bilaga som åsyftas. Nacka maj 2011 Lena Haglund Förbundsordförande Kontaktuppgifter: Vill du komma i kontakt med arbetsterapeuterna vid, Göteborg kan följande personer kontaktas; Marie Erickson, tel , e-post; Gunilla Christiansson, tel , e-post 3

4 Självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer (Skattning genomförd av arbetsterapeuterna vid i ansökan ) FSAs kvalitetspolicy, version 3, beskriver syftet med de nationella kvalitetsindikatorerna som är att skapa och upprätthålla en grundläggande kvalitet i den arbetsterapeutiska verksamheten. Självskattningsformuläret är konstruerat utifrån FSAs kvalitetsindikatorer. Formuläret är ett stöd i arbetet för att skapa ett ändamålsenligt system för egenkontroll av den arbetsterapeutiska verksamheten. Följande indikatorer avser den arbetsterapeutiska verksamheten: Ej tillämplig Finns inte Finns/ görs inte Finns/ görs till viss del Finns/ görs helt Kommentarer/ ev sidhänvisning Verksamhetsplan med mätbara mål görs årligen. X Bilaga 1, Balanserat styrkort Verksamhetsrapport med angivande av måluppfyllelse görs årligen X Bilaga 2, Årsredovisning inkl organisationsplan Arbetsterapiprogram finns för de mest frekventa patientgrupperna inom verksamheten X Bilaga 3-6, Arbetsterapiprogram Mätbara resultatmål finns för patienter som erhållit enbart utredning. Exempel på resultatmål är: andel patienter som genom utredning fått något klarlagt om sin situation. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 6,7,11,13 Mätbara resultatmål finns för patienter som erhållit både utredning och intervention. Exempel på resultatmål är andel patienter som uppnått något aktivitetsmål. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5,6,11,12,13 Finns det rutiner med mål och måluppfyllelse beskrivna för: Ej tillämplig Finns inte Finns/ görs inte Finns/ görs till viss del Finns/ görs helt Kommentarer/ ev sidhänvisning Patientens delaktighet i utredning och intervention? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 13 Användningen av FSAs klassifikation av arbetsterapeutiska åtgärder?. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 8 Redovisning av resultat till remittent och samverkansparter avseende utredning och intervention på individnivå X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5,6,7,12,13 Arbetet med yrkesetiska frågor i enlighet med FSAs etiska kod? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5 Patientdokumentation enligt ARTUR? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 13 Regelbunden granskning av patientdokumentation X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 7,13 4

5 Bilaga 1 Balanserat styrkort för verksamheten Sjukgymnastik och Arbetsterapi

6 Vår vision Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten ska värderas som ledande i Norden inom vård, forskning och utbildning Vår verksamhetsidé Tillgodose behovet av sjukgymnastik och arbetsterapi för patienter inom somatisk vuxensjukvård inom, samt medverka i dess hälsofrämjande arbete. Verksamheten ska vara nationellt och internationellt ledande, präglas av hög kompetens och kvalitet samt bidra till spridning av sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska kunskaper. uppdrag är att bedriva: vård forskning och utveckling utbildning Verksamheten för Sjukgymnastik och Arbetsterapi skall bedrivas i enlighet med lagar och förordningar, samt de styrande dokument som finns för, såsom budget för Västra Götalandsregionen och överenskommelse 2010 mellan SU och Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5,7, 11 och 12. Vårt uppdrag är att, utifrån den enskilde patientens behov, tillhandahålla sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk vård av karaktären länssjukvård för Göteborgsområdet, regionsjukvård för Västra Götalandsregionen, rikssjukvård för hela riket, samt viss planerad vård för utländska patienter. Detta omfattar slutenvård och öppenvård och grundar sig på de prioriteringar som arbetats fram inom verksamheten. Verksamheten har ett SU-internt uppdrag att bedriva friskvård för anställda på alla fyra sjukhustomter. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Patienter och anhöriga ska bemötas med omtanke, inlevelse och respekt, samt kunna lita på att den vård de får är trygg och säker. Regionens utvecklingsstrategi syftar till att ge rätt vård på rätt vårdnivå. Samverkan med övriga vårdgivare är prioriterat. Målet är att patienterna inte upplever några organisationsgränser vid byte av vårdnivå. Samverkan vårdgivare emellan är ett led i kunskapsspridning och utveckling av hälso- och sjukvården. Verksamhetsutveckling ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Fokus ska vara på att ta fram och implementera ny kunskap, samt att utveckla vårdkedjan. Arbetet ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och bygga på vårdprogram eller medicinska rutindokument. Verksamheten strävar efter att möjliggöra för medarbetarna att kunna kombinera kliniskt arbete med forskning. 2

7 I uppdraget ingår också att tillgodose praktikplatser för verksamhetsförlag utbildning, främst för arbetsterapeut- och sjukgymnaststuderande vid Sahlgrenska Akademin. s värderingar är: Patient- och kundorientering Långsiktighet Snabba reaktioner Faktabaserade beslut Ständiga förbättringar Allas delaktighet Dessa värderingar ska också prägla Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten. 3

8 Patient- och kundperspektivet Vår verksamhet håller hög internationell kvalitet och har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrift om God Vård 2005:12 Strategiska mål: vård på lika villkor rätt och säker vård och behandling i rimlig tid patientfokuserad vård med delaktiga och välinformerade patienter och närstående patienter som är nöjda med bemötande, behandling och resultat effektivt nyttjande av tillgängliga resurser Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Följsamhet till befintliga prioriteringsordningar, medicinska rutiner och vårdprogram God rapportering i MedControlPro Följsamhet till prioriteringsordningar och riktlinjer Andel enheter som informerat medarbetarna Högre än 2010 Skatta följsamheten via enkät Dec VLG + sektionsledare 100 % Information för alla medarbetare i MedControlPro Febr EC Antal inrapporterade vårdskador/medarbetare Minst 50 % ökning jämfört med 2010 Registrera vårdskador Dec EC, medarbetare Nöjda och delaktiga patienter Antal inrapporterade klagomål Andel nöjda och delaktiga patienter i slutenvården > % Registrera klagomål Enkäter inom slutenvård SG + AT och återkoppling av resultat till medarbetarna Dec Juni EC, medarbetare VLG Genomfört patientbesök 1/1 Patient i ledningsgruppen Juni VLG 4

9 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Barnrättsombud Person utsedd 1/1 Utse en person i verksamheten Febr VLG Fysiskt aktiva patienter Andel utbildade enheter 100 % Utbilda samtliga enheter SG+AT i förskrivning av Fysisk aktivitet med FaR Juni Övergripande FaRsamordnare Antal förskrivna recept 100 % fler än 2010 Följa statistik över antal utskrivna recept och återkoppla resultatet till medarbetarna Juni dec VLG och övergripande FaR-samordnare Arbete utifrån Riks-Strokes direktiv Antal registrerade patienter Följsamhet till direktiv Följsamhet till direktiv 90 % 90 % 100 % Registrering i Riks-Stroke Bedömning enligt direktiv Behandling enligt direktiv Jan, mars och septem ber Medarbetarna VLG VLG Högt deltagande av sjukhusets personal i friskvården Genomförd träff 1/1 Bjuda in hälsoinspiratörer till särskilt möte Mars Friskvårdsgruppen Fungerande blänkare 1/1 Få in en särskild blänkare, vid terminstarterna, på första sidan av SU:s hemsidan Sept Friskvårdsgruppen 5

10 Processperspektivet Verksamheten fokuserar på patienternas och kundernas behov och önskemål samt hur dessa skall uppfyllas. Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Arbetet präglas av helhetssyn, samarbete, dialog och öppenhet. Strategiska mål: gemensamma ledningssystem vilket bland annat omfattar kvalitet, patientsäkerhet och miljö tydliggörande av våra insatser och i vilka verksamheter de sker en välfungerande gemensam verksamhet för sjukgymnastik och arbetsterapi fungerande vårdkedjor gott samarbete med interna sjukhusaktörer Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Tydlighet kring verksamhetens uppdrag och den beslutsorganisation vi befinner oss i Antal arbetsgrupper, som genomfört detta samtal Antal arbetsgrupper, som tagit del av APT-info Genomfört seminarium 100 % 100 % 1/1 Arbetsgruppen ska, utifrån given mall, reflektera kring vilket specifikt uppdrag den har mot sin aktuella verksamhet Tydliggöra, på APT, den beslutsorganisation vi befinner oss i Bjuda in rehabchefer från universitetssjukhusen + forskare inom våra yrkesgrupper till en heldags framtidsseminarium Juni Feb Dec VLG + EC+ sektionsledare VC VLG Optimalt resursutnyttjande genom systematiskt utvecklingsarbete Genomförda utvärderingar för KASK-projektet, geriatriken 100 % Arbeta och utvärdera enligt handlingsplanprojekt för KASKprojektet, geriatriken Juni Projektledare + styrgrupp 6

11 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Gemensamt diskussionsforum för AT och SG inom SU, kommun och PV Genomförd konferens 1/1 Genomföra vårdkedjekonferens för AT och SG i kommun, primärvård och SU Maj Vårdkedjegruppen + utvecklingssekreterare. Utvärderad konferens 1/1 Utvärdera vårdkedjekonferensen Sep Vårdkedjegruppen + utvecklingssekreterare God kunskap om organisation, kompetensbehov och patientflöden inom PV och kommun Redovisat uppdragsresultat 1/1 Genomföra uppdrag inom projekt Förbättrat och effektivare samarbete i vårdkedjan Juni Linda Kristensson, AT/Ö och VC Gemensam behandlingsplan mellan SU, kommun och PV Genomfört samtal 1/1 Påbörja strukturerat samtal mellan kollegor från SU, kommun och PV om gemensam behandlingsplan. Maj Vårdkedjegruppen Handlingsplan upprättad 1/1 Synpunkter från gruppdiskussioner bearbetas till handlingsplan Dec Vårdkedjegruppen God mappstruktur på domän Fullföljt uppdrag 1/1 Arbetsgrupp tillsätts, med uppdrag att skapa en framgångsrik struktur på domän Juni VLG Välfungerande KLARA / SVPL-rutin Fungerande lathund/rutin 1/1 Utarbeta lathund/rutin för KLARA- SVPL Juni Vårdkedjegruppen 7

12 Medarbetarperspektivet Verksamheten ska präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och utvecklingsanda. Mångfald är en tillgång och verksamheten genomsyras av en positiv människosyn med ett respektfullt och öppet förhållningssätt. Alla medarbetare har ett ansvar dels för de egna arbetsuppgifterna dels för verksamhetens resultat. Arbetsmiljöarbetet sker i samspel med en öppen kommunikation och fokuserar på hälsofrämjande arbete. Våra medarbetare ska känna framtidstro, delaktighet, engagemang och stolthet över sitt bidrag till verksamhetens mål. Strategiska mål: attrahera, behålla och utveckla kvalificerade och engagerade medarbetare medarbetarskapet präglas av engagemang, delaktighet, initiativ- och ansvarstagande ledarskapet är målinriktat och kommunikativt med förmåga att tydliggöra och leda verksamhetens processer verksamheten främjar god arbetsmiljö och hälsa Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Bra löneprocess Tillsatt arbetsgrupp 1/1 Tillsättande av en arbetsgrupp med uppdrag att revidera lönekriterier för alla förbunden Sep VLG och arbetsgrupp Medarbetarna är väl förtrogna med vårt uppdrag och arbetar för att uppfylla verksamhetens strategiska mål Medarbetarenkät: Delaktig i att ta fram enhetens strategiska mål. Jag känner till enhetens strategiska mål > 3,7 medarb.index > 4,3 medarb.index Tydliggöra verksamhetens uppdrag och strategiska mål för medarbetarna April EC Likabehandlingsombud Andel enheter som genomfört aktiviteten 100 % Genomgång av likabehandlingsmålen och dess arbetssätt på APT Sep EC och likabehandlingsombudet 8

13 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Aktiva och engagerade medarbetare i arbetet med förbättringar Andel enheterna med fungerande rutindokument 100 % Färdigställa fungerande rutindokument på varje enhet, för hur förbättringsidéer tas om hand Juni EC Antal enheter som arbetat enligt FOKUS-modellen Minst 2 Starta förbättringsarbete genom användande av FOKUS-modellen Dec EC Enkätresultat från KASK Bättre än 2010 Enkät från KASK om förbättringsklimat Juni Arbetsgrupp Trygghet för cheferna i att hantera FK:s och AF:s nya sjukskrivningsregler Genomförd träff 1/1 VLG inbjuder representanter för FK och AF okt VLG Välfungerande sektionsledare Genomförd halvdagsutbildning 1/1 Ledarutvecklingsträff för sektionsledare och chefer Okt VLG Rimlig arbetsbelastning Andel gröna prickar på arbetsbelastningslappen Högre % gröna prickar än 2010 Regelbundna diskussioner och mätning av arbetsbelastning enligt instrument Feb och sep och feb 2012 Sektionsledare + VLG 9

14 Forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet Verksamheten ska stödja och stimulera forskning och utvecklingsarbete samt verka för att resultat och evidensbaserade metoder används i det dagliga arbetet. Kunskapsförmedling ska ske kontinuerligt liksom samarbete med Sahlgrenska Akademin (SA). Strategiska mål: forskning och utvecklingsarbete sker strukturerat och systematiskt som en integrerad del i enlighet med verksamhetens inriktning medarbetarna ska ha förmåga att kritiskt granska, värdera och använda ny kunskap implementering av evidensbaserade metoder samt avveckling av mindre effektiva metoder sker strukturerat överföring av kunskap sker kontinuerligt inom verksamheten och till andra vårdgivare studenter upplever den kliniska utbildningen inom verksamheten som en del i ett effektivt lärande Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Goda jämförelsemöjligheter med externa aktörer Publicerad lista på hemsidan 1/1 Skapa en lista över befintliga kvalitetsregister, där AT/SG registrerar Mars FoU-koordinator Genomförd genomlysning 1/1 Klargöra vilken information i registren som är användbara i kliniken Juni FoU-koordinator Andel enheter som mottagit information 100 % Informationstillfällen för att återkoppla till medarbetarna Nov FoU-koordinator/sektion God överblick över vilka nätverk som vi är involverade i Genomförd inventering och publicerad lista på hemsidan 1/1 Inventering och publicering på hemsidan av befintliga nätverk för diagnoser/tillstånd internt och externt Okt FoU-koordinator Förekomst av artikelgranskningsklubbar Antal artikelgranskningsklubbar > 2010 Starta ytterligare artikelgranskningsklubbar Okt FoU-sektion + EC Antal deltagare i artikelgranskningsklubbar > 2010 Räkna antalet deltagare i artikelgranskningsklubbar Dec FoU-koordinator 10

15 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Publicerade vetenskapliga artiklar Antal publicerade vetenskapliga artiklar under året > 2010 Räkna antalet publicerade vetenskapliga artiklar Dec FoU-koordinator God samverkan med GU Framarbetad avsiktsförklaring 1/1 Färdigställa dokumentet om avsiktsförklaringen mellan SU och GU Juni VC + arbetsgrupp Fungerande rutindokument 1/1 Skapa ett fungerande rutindokument för alla VFUplaceringar Okt VLG+huvudhandledare Nöjda studenter avseende ett effektivt lärande Andel nöjda studerande 90 % Genomföra studentenkät och återkoppla resultat Juni och dec Huvudhandledare Kompetenta bashandledare Genomförd föreläsning 1/1 SU-gemensam föreläsning för alla bashandledare Nov Huvudhandledare Antal handledare som gått handledarutbildning under året > 2010 Tillse att handledare går handledarutbildning Dec EC, huvudhandledare Akademiskt välutbildad personal på rätt ställe Framtagna måltal i en strategisk plan 1/1 Skapa en strategisk plan för antal specialister, magistrar, mastrar och doktorander och disputerade Nov VLG+FoU-koordinator Strukturerat implementeringsarbete Framtagen strategi 1/1 Utarbeta strategi för implementering Juni VLG genom arbetsgrupp 11

16 Ekonomiperspektivet Verksamheten ska ha långsiktiga, stabila och realistiska ekonomiska förutsättningar och ha en kostnadsutveckling som ligger i nivå med i budget tilldelade medel. Strategiska mål: en ekonomi i balans en verksamhet som är kostnadseffektiv Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Resultatuppföljning månad, delår och år Kostnader får ej överstiga intäkter 100 % Resultatuppföljning månad, delår och år Kont EC + VC Antalet årsarbetare anpassat till ram i personalbudget Kont EC 12

17 Bilaga 2a Årsredovisning 2010 VO sjukgymnastik och arbetsterapi 1 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

18 Viktiga händelser under året 2 Patient Helgtjänstgöring på StrokeS har utvärderats och införts permanent. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter anser själva att helgtjänstgöringen är viktig för att uppfylla målen i Nationella riktlinjer för Strokesjukvård och övrig vårdpersonal anser att deras närvaro på helgerna underlättar en tidig igångsättning av rehabiliteringen. Patienterna och anhöriga och har uttalat sig positivt om den tidigt påbörjade träningen. Andelen första bedömning inom 24 timmar och antalet patienter bedömda inom 24 timmar har ökat enligt data registrerade i RiksStroke utan att mängden erhållen träning under resten av veckan har minskat. Inte heller har arbetsbelastningen eller kontinuiteten för patienten försämrats. StrokeS har under året arbetat med att i pilotprojektform ta fram och utvärdera en modell för hemrehabilitering/tidig understödd hemgång integrerad i strokevården. Personalen har upplevt att hemrehabilitering är till mycket stor nytta för patienterna och anhöriga. Patientenkät inom all vår öppenvård har genomförts som visar att patienterna är mycket nöjda med vård, delaktighet och bemötande. En ny rutin för läsbehörighet i journaler utefter PDL har inneburit begränsningar av läsbehörighet i Melior vilket försvårat rapporteringsarbetet och tvingat fram nya administrativa rutiner för kommunikation om patienternas behov av arbetsterapi och sjukgymnastik. Genombrottsprojektet Steget före, fallförebyggande åtgärder har genomförts. Process Arbetsterapeuter har under året infört KVÅ registrering inom slutenvården vilket nu ger möjlighet till uppföljning av alla insatser som våra medarbetare gör inom såväl sluten som öppenvård. Ett övergripande SU verkställighetsbeslut om journalföring av KVÅ har underlättat genomförandet. Under året har arbetet med sjukgymnastiska lokaler, behandlings- och träningsutrymmen på Sahlgrenska sjukhuset varit intensivt med färdigställandet av en träningssal i kulvertplan i Nya vårdbyggnaden. Permanenta lokaler för sjukgymnastik och arbetsterapi på plan 09 i Höghuset/Centralkomplexet har färdigställts. De nya lokalerna på plan 09 kommer att utnyttjas för att bedriva träning och bedömning av inneliggande patienter. Östra enheterna har investerat mycket i att förbättra behandlingsmiljön i patientlokaler. Enheterna har strukturerat arbetat med förbättringsarbete under Man har identifierat förbättringsområden, vilka följts upp med checklistor uppsatta på väggarna på flera enheter. Inom sjukgymnastik och arbetsterapi på Östra har arbetet med Rätt patient i rätt tid och göra rätt saker fortsatt. På tre sjukhustomter har enheterna för arbetsterapi och sjukgymnastik gjort gemensamma BSK-affischer för att tydliggöra verksamhetsidé, vision och strategiska mål inom de olika perspektiven. Affischer finns även anslagna för viktiga mål och för avcheckning när aktivitet är gjord och mål uppfyllt ( Mäta på väggarna ). På arbetsterapienheten Sahlgrenska har man tagit tag i arbetet med prioriteringar på ett systematiskt sätt. Under året har det funnits stora problem kring det nya hjälpmedelsförsörjningsavtalet som trädde i kraft den 1 mars Leverantören har inte levt upp till ställda krav när det gäller tjänster och bemötande. Under våren har vi haft stora problem med leveranssäkerheten till våra buffertförråd. Patientsäkerheten minskade vid förskrivning då det inte alltid fanns tillgång till rätt hjälpmedel. Arbetsmiljön påverkades då problemen kring hjälpmedelshanteringen ledde till mycket merarbete för både förskrivare och 2 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

19 3 hjälpmedelsansvariga. Rätt verksamhet inom rätt verksamhet lekterapi till Omr 1 och Armprotes-/handkirurgi barn till verksamheten från Omr 5 Starten för översynen av Dagsjukvården Reumatologi är också en viktig händelse som även kommer att prägla Kollegial journalgranskning har genomförts på alla enheter. Klara SVPL har införts för informationsöverföring. Ny överenskommelse med PV, Kommun och SU angående hjälpmedelsförskrivning. Reningsanläggningen i bassängen på sjukgymnastiken Mölndal byggs om och får nya effektiva filter. Detta för att kunna säkra en god vattenkvalité för den stora mängden brukare som i dag besöker bassängen. Vidare har under året Västfastigheter genomfört nödvändig reparation av fönster, där det tidigare läckte in vatten. Medarbetare Under året skedde ett stort omställningsarbete då Dagrehab, Exstro, Hjärtrehab och A- teamet på Högsbo avvecklades. Många medarbetare berördes och flera fick flytta till andra enheter eller till andra arbetsgivare. Hela verksamheten har på så vis påverkats av omställningen. Vi har tagit fram en ny gemensam modell för uppdraget som gruppledare, vilka nu benämns sektionsledare. Gemensamt verktyg för arbetsbelastningsmätning har införts på alla enheter. FoU Förbättringsarbetet KASK har under året aktivt involverat alla medarbetare inom geriatrisk verksamhet, som tagit fram åtgärdsplaner, arbetat med effektivare arbetssätt på alla geriatriska avdelningar inom SU och förbättrad kommunikation i vårdkedjan. Huvudhandledare inom sjukgymnastik har utsetts under året (finns sedan tidigare inom arbetsterapi) och modellen har integrerats i verksamheten vad gäller VFU och övriga student och handledarfrågor. 0,5 FoU koordinator och 0,5 utvecklingssekreterare för verksamheten har tillsatts. Arbetsterapeuter på samtliga strokeenheter har under året börja registrera i RiksStroke. Ekonomi Rekrytering av en heltid sjukgymnast för vuxna med CF skedde under våren då extra resurser tillskapats. Utveckling av arbetet med GUCH patienter. Arbetet har dokumenterats väl och förbättringar har skett vilket har lett till att 2 heltidstjänster är beviljade inför Viktiga mål under året Patient Rätt och säker vård och behandling inom rimlig tid Patientfokuserad vård med delaktiga och välinformerade patienter och närstående Uppdaterad och genomarbetad patientinformation och träningsprogram tillgängliga i mapp på domän Tydliggörande av våra insatser i de verksamheter de sker med fungerande rapportrutiner på avdelningarna, att få rätt patient i rätt tid i samstämmighet med Patientdatalagen. 3 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

20 Följsamhet till befintliga prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram Följsamhet till kläd och hygienregler. Öka rapportering av avvikelser och följa upp dessa i Medcontrol Pro Utvärdering av helgtjänstgöring och integrerad hemrehabilitering på StrokeS 4 Process Effektiv dokumentation Organisera arbetet så att vi får mer patientnära tid och mindre tidstjuvar Utveckla ett effektivt samarbete mellan AT/SG på husen Medarbetare Medarbetarna är väl förtrogna med vårt uppdrag och arbetar för att uppfylla verksamhetens strategiska mål FoU Medarbetare som är aktiva och engagerade i arbetet med förbättringar Att jobba med prioriteringar och förändrat och effektivare arbetssätt. Att ta fram en FoU strategi Fortsatt ha en hög aktivitetsnivå när det gäller utveckling av våra behandlingsmetoder Fortsatt hög aktivitetsnivå när det gäller vår delaktighet i forskningsaktiviteter och användningen av forskningsresultaten i verksamheten. Ekonomi Effektivt utnyttjande av våra resurser, god arbetsfördelning/arbetsbelastning Faktabaserade beslut Aktiviteter för att nå dessa mål Patient Genomgång av allt befintligt patientinformationsmaterial och träningsprogram, revidering av det material som ska vara kvar, SG och AT verksamhetsövergripande informationsmaterial för en diagnos Inhämtat synpunkter från patienterna på externa hemsidan Utarbetande av ny patientinformation och träningsprogram Införande av nya versionen av Mobilus och utbildning av medarbetarna i detta Genomgång av befintliga prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram på gruppnivå. Stickprovsmätningar följsamhet hygien och klädregler och rapportering till kvalitetskoordinator område 3. Information om Medcontrol Pro till alla medarbetare. Regelbunden återkoppling på enheten. Testveckor där vi samlat in ex på avvikelser som vi sedan har diskuterat Helgtjänstgöring och understödd hemgång från strokes Förändrat arbetsorganisation och en rad behandlingsmetoder med mer fokus på ökad tillgänglighet och större valmöjligheter för patienten vad gäller träningsuppgifter och träningstider, mer träning i grupp och mer understödd självträning Genomgång av prioriteringsordningar och tillskapande av flera träningsgrupper för 4 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

21 patienter Informerat om insatser från arbetsterapeuter och sjukgymnaster på avdelningarnas APT Information och dialog med avdelningarna om Patientdatalagens riktlinjer för vår läsbehörighet i Melior. Uppföljning av RiksStroke och KVÅ-registrering 5 Process Avdelningsvis utarbetade administrativa rutiner samt implementering av dessa. Tydliggörande av verksamhetens uppdrag och strategiska mål APT med fokus på gemensamma aktiviteter på enheterna på sjukhustomterna; posters med verksamhetsidé vision och strategiska mål; vi mäter måluppfyllelse på planscher på väggarna; BSK är ett ständigt levande dokument. Struktur för att ta tillvara och synliggöra förslag till förbättringar samt feedbackstruktur. Förbättringsarbete finns som en stående punkt på alla gruppmöten. Ett levande dokument för förbättringsidéer och planerad handläggning av dessa finns anslaget i våra lokaler. Arbete enligt handlingsplaner i KASK-projekten samt gemensam journalgranskning Gemensam prioriteringsordning för AT+SG/geriatrik. Genomgång av dokumentation och kollegial journalgranskning Alla medarbetare har registrerat en förbättringsidé och detta är sedan sammanställt i en handlingsplan där nästan alla saker är åtgärdade Diskussion utifrån överenskommelsen om hjälpmedelsförskrivning och informationsöverföring Informationsmöte om KLARA/SVPL Påbörjat förbättringsförslag om hur vi kan effektivisera arbetet genom att samarbeta mer AT/SG Medarbetare Regelbundna diskussioner och mätning av arbetsbelastning enligt instrument i varje arbetsgrupp. Riktade kompetensutvecklingsinsatser, metodkurser/studiebesök/mi-utbildning/mm FoU Tillsättande av 0,5 FoU koordinator, tillskapande av en FoU sektion för alla disputerade medarbetare samt tydligt uppdrag till utvecklingssekreterare. Kartläggning av utbildningsnivå och pågående forskningsprojekt. Under året har vi fokuserat på utveckling av behandlingsmetoder med dator. Vi har aktivt arbetat med att möjliggöra för medarbetare att delta i vidareutbildning och i olika forskningsprojekt. Ekonomi Tillsättande av utvecklingssekreterare för att ta fram metoder för effektiv verksamhetsuppföljning. Uppföljning av antal insatser inom slutenvården och bemanningstal 5 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

22 Resultat som har uppnåtts 6 Patient De flesta grupperna har gått igenom allt befintligt patientinformationsmaterial och träningsprogram. Utarbetad patientinformation och träningsprogram används i det dagliga arbetet Gemensamt informationsmaterial har utarbetats av SG och AT på Handrehab och inom Hjärtrehabilitering är ett sådant påbörjat. Samliga grupper har haft genomgång av prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram på gruppnivå. Samtliga arbetsgrupper anger att de har fungerande rapportrutiner på alla vårdavdelningar Tydlighet i behovet av information och uppföljning beträffande fallförebyggande arbete. Helgtjänstgöring implementerad i ordinarie verksamhet Två nya behandlingsgrupper har startat Under hösten har leverenssäkerheten ökat till våra buffertförråd och därmed också patientsäkerheten. Problem med förrådssaldon, uppackning i förråd, fakturering och krediteringar har kvarstått under hösten vilket har lett till merarbete. Process Samarbete med SG o AT har förbättrats och dialoger sker ofta om hur man kan samarbeta mer kring patienterna. Samtliga arbetsgrupper har genomfört kollegial journalgranskning En förbättringsidé per medarbetare på flera enheter Målen I BSK på verksamhets- och enhetsnivå är väl kända. Medarbetarenkäten 2011 får utvisa detta. Alla medarbetare införstådda med vårt uppdrag inom respektive arbetsområde Ökad effektivitet genom ny rutin för strukturerad medverkan i SVPL Medarbetare Positiv feedback från medarbetarna men ej utvärderat hur stor andel som upplever sig varit delaktiga i att ta fram enhetens mål eller hur stor andel som känner till enhetens mål då detta framkommer i nästa Medarbetarenkät I genomsnitt 75 % gröna veckor i arbetsbelastningsmätningar Mycket gott resultat på Medarbetarenkäten FoU FoU koordinator och utvecklingssekreterare tillsatt. FoU katalog med alla pågående och under 2010 avslutade projekt/publikationer framställd. Arbetet med utvecklingen av datorbaserade behandlingsmetoder har gått framåt men är inte avslutat. Arbetet med förändrat arbetssätt för ökad tillgänglig och valmöjlighet för patienten har påbörjats men det är ännu för tidigt att utvärdera. En stor andel av våra medarbetare är ansvariga för eller delaktiga på olika nivåer i olika forskningsprojekt. Ekonomi God överblick över prestationer inom öppen och slutenvård som grund för planering av resursfördelning och strategier för framtiden. Positivt ekonomiskt utfall. 6 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer

Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer Självskattning av Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsindikatorer Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetspolicy, version 4, beskriver syftet med de nationella kvalitetsindikatorerna, som är att utgöra en

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Checklista - förbättringsarbete

Checklista - förbättringsarbete Checklista - förbättringsarbete Jag har tidigare varit med i ett Genombrottsprogram Använder PDSA-hjulet Använder fiskben som metod Har tillgång till utvecklingsledare eller motsvarande På min arbetsplats

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11

Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Syfte: Understödd tidig hemgång Ägaruppdrag 2010-11 Komplement till strokerehab. inom PV/Kommun Tryggare omhändertagande i hemmet Specialistkompetenta team fortsätter rehabiliteringen i hemmet Öka möjligheter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Ta fram ett systematiskt kvalitetssäkringssystem som syftar till att ge en kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ vård för

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete Foto: Från Google HabQ Koordinatorsträff 2016-09-22 Maria Johansson, Utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län Qulturum - Qvalitet Utveckling Ledarskap

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer