FSAs kvalitetsutmärkelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSAs kvalitetsutmärkelse 2011"

Transkript

1 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Arbetsterapienheten, (område 3) Göteborg Självskattning av kvalitetsindikatorer och bilagor

2 Innehåll FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Sid 3 Skattning av FSAs kvalitetsindikatorer Sid 4 Bilaga 1 Balanserat styrkort (BSK) för verksamheten Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2011 Bilaga 2a Årsredovisning 2010 VO Sjukgymnastik och Arbetsterapi Bilaga 2b Verksamhetsberättelse, Viktiga händelser 2010 för Arbetsterapienheten SU Bilaga 3 Förteckning över Arbetsterapiprogram, Vårdprogram och Rutiner Bilaga 4 Vårdprogram - Arbetsterapi vid stroke Bilaga 5 Vårdprogram - Arbetsterapi vid reumatoid artrit Bilaga 6 Vårdprogram Sjukgymnastik och Arbetsterapi vid brännskador 2

3 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Vid At-forum den 6 april delades 2011 års kvalitetsutmärkelse för bästa arbetsterapeutiska verksamhet utifrån FSAs kvalitetsindikatorer ut (kategorin 4 eller fler arbetsterapeuter). Det gick till arbetsterapeuterna vid arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg. Motiveringen till utmärkelsen 2011 lyder: Arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg har - en årlig verksamhetsplan med mätbara mål - en verksamhetsrapport där måluppfyllelsen redovisas - arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten. Exempel är ett Arbetsterapiprogram vid höftplastik, Vårdprogram - Sjukgymnastik och Arbetsterapi vid brännskador, Rutiner vid sjukgymnastik och arbetsterapeutisk rehabilitering efter radiusfraktur. I den här rapporten sammanställs den självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer som arbetsterapeuterna vid vid arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg, genomfört med några insända program och bilagor i sin ansökan. FSAs förhoppning är att det ska kunna leda till inspiration till eget lokalt kvalitetsarbete. Vi hoppas även att en samlad rapport med olika bilagor kan ge en utförligare bild av hur kvalitetsarbetet kan ta sig uttryck i det vardagliga kliniska arbetet och hur man kan administrera och dokumentera detta. I Självskattningens fält för kommentarer finns angivet vilken del av rapporten eller vilken bilaga som åsyftas. Nacka maj 2011 Lena Haglund Förbundsordförande Kontaktuppgifter: Vill du komma i kontakt med arbetsterapeuterna vid, Göteborg kan följande personer kontaktas; Marie Erickson, tel , e-post; Gunilla Christiansson, tel , e-post 3

4 Självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer (Skattning genomförd av arbetsterapeuterna vid i ansökan ) FSAs kvalitetspolicy, version 3, beskriver syftet med de nationella kvalitetsindikatorerna som är att skapa och upprätthålla en grundläggande kvalitet i den arbetsterapeutiska verksamheten. Självskattningsformuläret är konstruerat utifrån FSAs kvalitetsindikatorer. Formuläret är ett stöd i arbetet för att skapa ett ändamålsenligt system för egenkontroll av den arbetsterapeutiska verksamheten. Följande indikatorer avser den arbetsterapeutiska verksamheten: Ej tillämplig Finns inte Finns/ görs inte Finns/ görs till viss del Finns/ görs helt Kommentarer/ ev sidhänvisning Verksamhetsplan med mätbara mål görs årligen. X Bilaga 1, Balanserat styrkort Verksamhetsrapport med angivande av måluppfyllelse görs årligen X Bilaga 2, Årsredovisning inkl organisationsplan Arbetsterapiprogram finns för de mest frekventa patientgrupperna inom verksamheten X Bilaga 3-6, Arbetsterapiprogram Mätbara resultatmål finns för patienter som erhållit enbart utredning. Exempel på resultatmål är: andel patienter som genom utredning fått något klarlagt om sin situation. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 6,7,11,13 Mätbara resultatmål finns för patienter som erhållit både utredning och intervention. Exempel på resultatmål är andel patienter som uppnått något aktivitetsmål. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5,6,11,12,13 Finns det rutiner med mål och måluppfyllelse beskrivna för: Ej tillämplig Finns inte Finns/ görs inte Finns/ görs till viss del Finns/ görs helt Kommentarer/ ev sidhänvisning Patientens delaktighet i utredning och intervention? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 13 Användningen av FSAs klassifikation av arbetsterapeutiska åtgärder?. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 8 Redovisning av resultat till remittent och samverkansparter avseende utredning och intervention på individnivå X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5,6,7,12,13 Arbetet med yrkesetiska frågor i enlighet med FSAs etiska kod? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5 Patientdokumentation enligt ARTUR? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 13 Regelbunden granskning av patientdokumentation X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 7,13 4

5 Bilaga 1 Balanserat styrkort för verksamheten Sjukgymnastik och Arbetsterapi

6 Vår vision Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten ska värderas som ledande i Norden inom vård, forskning och utbildning Vår verksamhetsidé Tillgodose behovet av sjukgymnastik och arbetsterapi för patienter inom somatisk vuxensjukvård inom, samt medverka i dess hälsofrämjande arbete. Verksamheten ska vara nationellt och internationellt ledande, präglas av hög kompetens och kvalitet samt bidra till spridning av sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska kunskaper. uppdrag är att bedriva: vård forskning och utveckling utbildning Verksamheten för Sjukgymnastik och Arbetsterapi skall bedrivas i enlighet med lagar och förordningar, samt de styrande dokument som finns för, såsom budget för Västra Götalandsregionen och överenskommelse 2010 mellan SU och Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5,7, 11 och 12. Vårt uppdrag är att, utifrån den enskilde patientens behov, tillhandahålla sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk vård av karaktären länssjukvård för Göteborgsområdet, regionsjukvård för Västra Götalandsregionen, rikssjukvård för hela riket, samt viss planerad vård för utländska patienter. Detta omfattar slutenvård och öppenvård och grundar sig på de prioriteringar som arbetats fram inom verksamheten. Verksamheten har ett SU-internt uppdrag att bedriva friskvård för anställda på alla fyra sjukhustomter. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Patienter och anhöriga ska bemötas med omtanke, inlevelse och respekt, samt kunna lita på att den vård de får är trygg och säker. Regionens utvecklingsstrategi syftar till att ge rätt vård på rätt vårdnivå. Samverkan med övriga vårdgivare är prioriterat. Målet är att patienterna inte upplever några organisationsgränser vid byte av vårdnivå. Samverkan vårdgivare emellan är ett led i kunskapsspridning och utveckling av hälso- och sjukvården. Verksamhetsutveckling ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Fokus ska vara på att ta fram och implementera ny kunskap, samt att utveckla vårdkedjan. Arbetet ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och bygga på vårdprogram eller medicinska rutindokument. Verksamheten strävar efter att möjliggöra för medarbetarna att kunna kombinera kliniskt arbete med forskning. 2

7 I uppdraget ingår också att tillgodose praktikplatser för verksamhetsförlag utbildning, främst för arbetsterapeut- och sjukgymnaststuderande vid Sahlgrenska Akademin. s värderingar är: Patient- och kundorientering Långsiktighet Snabba reaktioner Faktabaserade beslut Ständiga förbättringar Allas delaktighet Dessa värderingar ska också prägla Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten. 3

8 Patient- och kundperspektivet Vår verksamhet håller hög internationell kvalitet och har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrift om God Vård 2005:12 Strategiska mål: vård på lika villkor rätt och säker vård och behandling i rimlig tid patientfokuserad vård med delaktiga och välinformerade patienter och närstående patienter som är nöjda med bemötande, behandling och resultat effektivt nyttjande av tillgängliga resurser Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Följsamhet till befintliga prioriteringsordningar, medicinska rutiner och vårdprogram God rapportering i MedControlPro Följsamhet till prioriteringsordningar och riktlinjer Andel enheter som informerat medarbetarna Högre än 2010 Skatta följsamheten via enkät Dec VLG + sektionsledare 100 % Information för alla medarbetare i MedControlPro Febr EC Antal inrapporterade vårdskador/medarbetare Minst 50 % ökning jämfört med 2010 Registrera vårdskador Dec EC, medarbetare Nöjda och delaktiga patienter Antal inrapporterade klagomål Andel nöjda och delaktiga patienter i slutenvården > % Registrera klagomål Enkäter inom slutenvård SG + AT och återkoppling av resultat till medarbetarna Dec Juni EC, medarbetare VLG Genomfört patientbesök 1/1 Patient i ledningsgruppen Juni VLG 4

9 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Barnrättsombud Person utsedd 1/1 Utse en person i verksamheten Febr VLG Fysiskt aktiva patienter Andel utbildade enheter 100 % Utbilda samtliga enheter SG+AT i förskrivning av Fysisk aktivitet med FaR Juni Övergripande FaRsamordnare Antal förskrivna recept 100 % fler än 2010 Följa statistik över antal utskrivna recept och återkoppla resultatet till medarbetarna Juni dec VLG och övergripande FaR-samordnare Arbete utifrån Riks-Strokes direktiv Antal registrerade patienter Följsamhet till direktiv Följsamhet till direktiv 90 % 90 % 100 % Registrering i Riks-Stroke Bedömning enligt direktiv Behandling enligt direktiv Jan, mars och septem ber Medarbetarna VLG VLG Högt deltagande av sjukhusets personal i friskvården Genomförd träff 1/1 Bjuda in hälsoinspiratörer till särskilt möte Mars Friskvårdsgruppen Fungerande blänkare 1/1 Få in en särskild blänkare, vid terminstarterna, på första sidan av SU:s hemsidan Sept Friskvårdsgruppen 5

10 Processperspektivet Verksamheten fokuserar på patienternas och kundernas behov och önskemål samt hur dessa skall uppfyllas. Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Arbetet präglas av helhetssyn, samarbete, dialog och öppenhet. Strategiska mål: gemensamma ledningssystem vilket bland annat omfattar kvalitet, patientsäkerhet och miljö tydliggörande av våra insatser och i vilka verksamheter de sker en välfungerande gemensam verksamhet för sjukgymnastik och arbetsterapi fungerande vårdkedjor gott samarbete med interna sjukhusaktörer Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Tydlighet kring verksamhetens uppdrag och den beslutsorganisation vi befinner oss i Antal arbetsgrupper, som genomfört detta samtal Antal arbetsgrupper, som tagit del av APT-info Genomfört seminarium 100 % 100 % 1/1 Arbetsgruppen ska, utifrån given mall, reflektera kring vilket specifikt uppdrag den har mot sin aktuella verksamhet Tydliggöra, på APT, den beslutsorganisation vi befinner oss i Bjuda in rehabchefer från universitetssjukhusen + forskare inom våra yrkesgrupper till en heldags framtidsseminarium Juni Feb Dec VLG + EC+ sektionsledare VC VLG Optimalt resursutnyttjande genom systematiskt utvecklingsarbete Genomförda utvärderingar för KASK-projektet, geriatriken 100 % Arbeta och utvärdera enligt handlingsplanprojekt för KASKprojektet, geriatriken Juni Projektledare + styrgrupp 6

11 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Gemensamt diskussionsforum för AT och SG inom SU, kommun och PV Genomförd konferens 1/1 Genomföra vårdkedjekonferens för AT och SG i kommun, primärvård och SU Maj Vårdkedjegruppen + utvecklingssekreterare. Utvärderad konferens 1/1 Utvärdera vårdkedjekonferensen Sep Vårdkedjegruppen + utvecklingssekreterare God kunskap om organisation, kompetensbehov och patientflöden inom PV och kommun Redovisat uppdragsresultat 1/1 Genomföra uppdrag inom projekt Förbättrat och effektivare samarbete i vårdkedjan Juni Linda Kristensson, AT/Ö och VC Gemensam behandlingsplan mellan SU, kommun och PV Genomfört samtal 1/1 Påbörja strukturerat samtal mellan kollegor från SU, kommun och PV om gemensam behandlingsplan. Maj Vårdkedjegruppen Handlingsplan upprättad 1/1 Synpunkter från gruppdiskussioner bearbetas till handlingsplan Dec Vårdkedjegruppen God mappstruktur på domän Fullföljt uppdrag 1/1 Arbetsgrupp tillsätts, med uppdrag att skapa en framgångsrik struktur på domän Juni VLG Välfungerande KLARA / SVPL-rutin Fungerande lathund/rutin 1/1 Utarbeta lathund/rutin för KLARA- SVPL Juni Vårdkedjegruppen 7

12 Medarbetarperspektivet Verksamheten ska präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och utvecklingsanda. Mångfald är en tillgång och verksamheten genomsyras av en positiv människosyn med ett respektfullt och öppet förhållningssätt. Alla medarbetare har ett ansvar dels för de egna arbetsuppgifterna dels för verksamhetens resultat. Arbetsmiljöarbetet sker i samspel med en öppen kommunikation och fokuserar på hälsofrämjande arbete. Våra medarbetare ska känna framtidstro, delaktighet, engagemang och stolthet över sitt bidrag till verksamhetens mål. Strategiska mål: attrahera, behålla och utveckla kvalificerade och engagerade medarbetare medarbetarskapet präglas av engagemang, delaktighet, initiativ- och ansvarstagande ledarskapet är målinriktat och kommunikativt med förmåga att tydliggöra och leda verksamhetens processer verksamheten främjar god arbetsmiljö och hälsa Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Bra löneprocess Tillsatt arbetsgrupp 1/1 Tillsättande av en arbetsgrupp med uppdrag att revidera lönekriterier för alla förbunden Sep VLG och arbetsgrupp Medarbetarna är väl förtrogna med vårt uppdrag och arbetar för att uppfylla verksamhetens strategiska mål Medarbetarenkät: Delaktig i att ta fram enhetens strategiska mål. Jag känner till enhetens strategiska mål > 3,7 medarb.index > 4,3 medarb.index Tydliggöra verksamhetens uppdrag och strategiska mål för medarbetarna April EC Likabehandlingsombud Andel enheter som genomfört aktiviteten 100 % Genomgång av likabehandlingsmålen och dess arbetssätt på APT Sep EC och likabehandlingsombudet 8

13 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Aktiva och engagerade medarbetare i arbetet med förbättringar Andel enheterna med fungerande rutindokument 100 % Färdigställa fungerande rutindokument på varje enhet, för hur förbättringsidéer tas om hand Juni EC Antal enheter som arbetat enligt FOKUS-modellen Minst 2 Starta förbättringsarbete genom användande av FOKUS-modellen Dec EC Enkätresultat från KASK Bättre än 2010 Enkät från KASK om förbättringsklimat Juni Arbetsgrupp Trygghet för cheferna i att hantera FK:s och AF:s nya sjukskrivningsregler Genomförd träff 1/1 VLG inbjuder representanter för FK och AF okt VLG Välfungerande sektionsledare Genomförd halvdagsutbildning 1/1 Ledarutvecklingsträff för sektionsledare och chefer Okt VLG Rimlig arbetsbelastning Andel gröna prickar på arbetsbelastningslappen Högre % gröna prickar än 2010 Regelbundna diskussioner och mätning av arbetsbelastning enligt instrument Feb och sep och feb 2012 Sektionsledare + VLG 9

14 Forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet Verksamheten ska stödja och stimulera forskning och utvecklingsarbete samt verka för att resultat och evidensbaserade metoder används i det dagliga arbetet. Kunskapsförmedling ska ske kontinuerligt liksom samarbete med Sahlgrenska Akademin (SA). Strategiska mål: forskning och utvecklingsarbete sker strukturerat och systematiskt som en integrerad del i enlighet med verksamhetens inriktning medarbetarna ska ha förmåga att kritiskt granska, värdera och använda ny kunskap implementering av evidensbaserade metoder samt avveckling av mindre effektiva metoder sker strukturerat överföring av kunskap sker kontinuerligt inom verksamheten och till andra vårdgivare studenter upplever den kliniska utbildningen inom verksamheten som en del i ett effektivt lärande Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Goda jämförelsemöjligheter med externa aktörer Publicerad lista på hemsidan 1/1 Skapa en lista över befintliga kvalitetsregister, där AT/SG registrerar Mars FoU-koordinator Genomförd genomlysning 1/1 Klargöra vilken information i registren som är användbara i kliniken Juni FoU-koordinator Andel enheter som mottagit information 100 % Informationstillfällen för att återkoppla till medarbetarna Nov FoU-koordinator/sektion God överblick över vilka nätverk som vi är involverade i Genomförd inventering och publicerad lista på hemsidan 1/1 Inventering och publicering på hemsidan av befintliga nätverk för diagnoser/tillstånd internt och externt Okt FoU-koordinator Förekomst av artikelgranskningsklubbar Antal artikelgranskningsklubbar > 2010 Starta ytterligare artikelgranskningsklubbar Okt FoU-sektion + EC Antal deltagare i artikelgranskningsklubbar > 2010 Räkna antalet deltagare i artikelgranskningsklubbar Dec FoU-koordinator 10

15 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Publicerade vetenskapliga artiklar Antal publicerade vetenskapliga artiklar under året > 2010 Räkna antalet publicerade vetenskapliga artiklar Dec FoU-koordinator God samverkan med GU Framarbetad avsiktsförklaring 1/1 Färdigställa dokumentet om avsiktsförklaringen mellan SU och GU Juni VC + arbetsgrupp Fungerande rutindokument 1/1 Skapa ett fungerande rutindokument för alla VFUplaceringar Okt VLG+huvudhandledare Nöjda studenter avseende ett effektivt lärande Andel nöjda studerande 90 % Genomföra studentenkät och återkoppla resultat Juni och dec Huvudhandledare Kompetenta bashandledare Genomförd föreläsning 1/1 SU-gemensam föreläsning för alla bashandledare Nov Huvudhandledare Antal handledare som gått handledarutbildning under året > 2010 Tillse att handledare går handledarutbildning Dec EC, huvudhandledare Akademiskt välutbildad personal på rätt ställe Framtagna måltal i en strategisk plan 1/1 Skapa en strategisk plan för antal specialister, magistrar, mastrar och doktorander och disputerade Nov VLG+FoU-koordinator Strukturerat implementeringsarbete Framtagen strategi 1/1 Utarbeta strategi för implementering Juni VLG genom arbetsgrupp 11

16 Ekonomiperspektivet Verksamheten ska ha långsiktiga, stabila och realistiska ekonomiska förutsättningar och ha en kostnadsutveckling som ligger i nivå med i budget tilldelade medel. Strategiska mål: en ekonomi i balans en verksamhet som är kostnadseffektiv Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Resultatuppföljning månad, delår och år Kostnader får ej överstiga intäkter 100 % Resultatuppföljning månad, delår och år Kont EC + VC Antalet årsarbetare anpassat till ram i personalbudget Kont EC 12

17 Bilaga 2a Årsredovisning 2010 VO sjukgymnastik och arbetsterapi 1 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

18 Viktiga händelser under året 2 Patient Helgtjänstgöring på StrokeS har utvärderats och införts permanent. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter anser själva att helgtjänstgöringen är viktig för att uppfylla målen i Nationella riktlinjer för Strokesjukvård och övrig vårdpersonal anser att deras närvaro på helgerna underlättar en tidig igångsättning av rehabiliteringen. Patienterna och anhöriga och har uttalat sig positivt om den tidigt påbörjade träningen. Andelen första bedömning inom 24 timmar och antalet patienter bedömda inom 24 timmar har ökat enligt data registrerade i RiksStroke utan att mängden erhållen träning under resten av veckan har minskat. Inte heller har arbetsbelastningen eller kontinuiteten för patienten försämrats. StrokeS har under året arbetat med att i pilotprojektform ta fram och utvärdera en modell för hemrehabilitering/tidig understödd hemgång integrerad i strokevården. Personalen har upplevt att hemrehabilitering är till mycket stor nytta för patienterna och anhöriga. Patientenkät inom all vår öppenvård har genomförts som visar att patienterna är mycket nöjda med vård, delaktighet och bemötande. En ny rutin för läsbehörighet i journaler utefter PDL har inneburit begränsningar av läsbehörighet i Melior vilket försvårat rapporteringsarbetet och tvingat fram nya administrativa rutiner för kommunikation om patienternas behov av arbetsterapi och sjukgymnastik. Genombrottsprojektet Steget före, fallförebyggande åtgärder har genomförts. Process Arbetsterapeuter har under året infört KVÅ registrering inom slutenvården vilket nu ger möjlighet till uppföljning av alla insatser som våra medarbetare gör inom såväl sluten som öppenvård. Ett övergripande SU verkställighetsbeslut om journalföring av KVÅ har underlättat genomförandet. Under året har arbetet med sjukgymnastiska lokaler, behandlings- och träningsutrymmen på Sahlgrenska sjukhuset varit intensivt med färdigställandet av en träningssal i kulvertplan i Nya vårdbyggnaden. Permanenta lokaler för sjukgymnastik och arbetsterapi på plan 09 i Höghuset/Centralkomplexet har färdigställts. De nya lokalerna på plan 09 kommer att utnyttjas för att bedriva träning och bedömning av inneliggande patienter. Östra enheterna har investerat mycket i att förbättra behandlingsmiljön i patientlokaler. Enheterna har strukturerat arbetat med förbättringsarbete under Man har identifierat förbättringsområden, vilka följts upp med checklistor uppsatta på väggarna på flera enheter. Inom sjukgymnastik och arbetsterapi på Östra har arbetet med Rätt patient i rätt tid och göra rätt saker fortsatt. På tre sjukhustomter har enheterna för arbetsterapi och sjukgymnastik gjort gemensamma BSK-affischer för att tydliggöra verksamhetsidé, vision och strategiska mål inom de olika perspektiven. Affischer finns även anslagna för viktiga mål och för avcheckning när aktivitet är gjord och mål uppfyllt ( Mäta på väggarna ). På arbetsterapienheten Sahlgrenska har man tagit tag i arbetet med prioriteringar på ett systematiskt sätt. Under året har det funnits stora problem kring det nya hjälpmedelsförsörjningsavtalet som trädde i kraft den 1 mars Leverantören har inte levt upp till ställda krav när det gäller tjänster och bemötande. Under våren har vi haft stora problem med leveranssäkerheten till våra buffertförråd. Patientsäkerheten minskade vid förskrivning då det inte alltid fanns tillgång till rätt hjälpmedel. Arbetsmiljön påverkades då problemen kring hjälpmedelshanteringen ledde till mycket merarbete för både förskrivare och 2 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

19 3 hjälpmedelsansvariga. Rätt verksamhet inom rätt verksamhet lekterapi till Omr 1 och Armprotes-/handkirurgi barn till verksamheten från Omr 5 Starten för översynen av Dagsjukvården Reumatologi är också en viktig händelse som även kommer att prägla Kollegial journalgranskning har genomförts på alla enheter. Klara SVPL har införts för informationsöverföring. Ny överenskommelse med PV, Kommun och SU angående hjälpmedelsförskrivning. Reningsanläggningen i bassängen på sjukgymnastiken Mölndal byggs om och får nya effektiva filter. Detta för att kunna säkra en god vattenkvalité för den stora mängden brukare som i dag besöker bassängen. Vidare har under året Västfastigheter genomfört nödvändig reparation av fönster, där det tidigare läckte in vatten. Medarbetare Under året skedde ett stort omställningsarbete då Dagrehab, Exstro, Hjärtrehab och A- teamet på Högsbo avvecklades. Många medarbetare berördes och flera fick flytta till andra enheter eller till andra arbetsgivare. Hela verksamheten har på så vis påverkats av omställningen. Vi har tagit fram en ny gemensam modell för uppdraget som gruppledare, vilka nu benämns sektionsledare. Gemensamt verktyg för arbetsbelastningsmätning har införts på alla enheter. FoU Förbättringsarbetet KASK har under året aktivt involverat alla medarbetare inom geriatrisk verksamhet, som tagit fram åtgärdsplaner, arbetat med effektivare arbetssätt på alla geriatriska avdelningar inom SU och förbättrad kommunikation i vårdkedjan. Huvudhandledare inom sjukgymnastik har utsetts under året (finns sedan tidigare inom arbetsterapi) och modellen har integrerats i verksamheten vad gäller VFU och övriga student och handledarfrågor. 0,5 FoU koordinator och 0,5 utvecklingssekreterare för verksamheten har tillsatts. Arbetsterapeuter på samtliga strokeenheter har under året börja registrera i RiksStroke. Ekonomi Rekrytering av en heltid sjukgymnast för vuxna med CF skedde under våren då extra resurser tillskapats. Utveckling av arbetet med GUCH patienter. Arbetet har dokumenterats väl och förbättringar har skett vilket har lett till att 2 heltidstjänster är beviljade inför Viktiga mål under året Patient Rätt och säker vård och behandling inom rimlig tid Patientfokuserad vård med delaktiga och välinformerade patienter och närstående Uppdaterad och genomarbetad patientinformation och träningsprogram tillgängliga i mapp på domän Tydliggörande av våra insatser i de verksamheter de sker med fungerande rapportrutiner på avdelningarna, att få rätt patient i rätt tid i samstämmighet med Patientdatalagen. 3 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

20 Följsamhet till befintliga prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram Följsamhet till kläd och hygienregler. Öka rapportering av avvikelser och följa upp dessa i Medcontrol Pro Utvärdering av helgtjänstgöring och integrerad hemrehabilitering på StrokeS 4 Process Effektiv dokumentation Organisera arbetet så att vi får mer patientnära tid och mindre tidstjuvar Utveckla ett effektivt samarbete mellan AT/SG på husen Medarbetare Medarbetarna är väl förtrogna med vårt uppdrag och arbetar för att uppfylla verksamhetens strategiska mål FoU Medarbetare som är aktiva och engagerade i arbetet med förbättringar Att jobba med prioriteringar och förändrat och effektivare arbetssätt. Att ta fram en FoU strategi Fortsatt ha en hög aktivitetsnivå när det gäller utveckling av våra behandlingsmetoder Fortsatt hög aktivitetsnivå när det gäller vår delaktighet i forskningsaktiviteter och användningen av forskningsresultaten i verksamheten. Ekonomi Effektivt utnyttjande av våra resurser, god arbetsfördelning/arbetsbelastning Faktabaserade beslut Aktiviteter för att nå dessa mål Patient Genomgång av allt befintligt patientinformationsmaterial och träningsprogram, revidering av det material som ska vara kvar, SG och AT verksamhetsövergripande informationsmaterial för en diagnos Inhämtat synpunkter från patienterna på externa hemsidan Utarbetande av ny patientinformation och träningsprogram Införande av nya versionen av Mobilus och utbildning av medarbetarna i detta Genomgång av befintliga prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram på gruppnivå. Stickprovsmätningar följsamhet hygien och klädregler och rapportering till kvalitetskoordinator område 3. Information om Medcontrol Pro till alla medarbetare. Regelbunden återkoppling på enheten. Testveckor där vi samlat in ex på avvikelser som vi sedan har diskuterat Helgtjänstgöring och understödd hemgång från strokes Förändrat arbetsorganisation och en rad behandlingsmetoder med mer fokus på ökad tillgänglighet och större valmöjligheter för patienten vad gäller träningsuppgifter och träningstider, mer träning i grupp och mer understödd självträning Genomgång av prioriteringsordningar och tillskapande av flera träningsgrupper för 4 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

21 patienter Informerat om insatser från arbetsterapeuter och sjukgymnaster på avdelningarnas APT Information och dialog med avdelningarna om Patientdatalagens riktlinjer för vår läsbehörighet i Melior. Uppföljning av RiksStroke och KVÅ-registrering 5 Process Avdelningsvis utarbetade administrativa rutiner samt implementering av dessa. Tydliggörande av verksamhetens uppdrag och strategiska mål APT med fokus på gemensamma aktiviteter på enheterna på sjukhustomterna; posters med verksamhetsidé vision och strategiska mål; vi mäter måluppfyllelse på planscher på väggarna; BSK är ett ständigt levande dokument. Struktur för att ta tillvara och synliggöra förslag till förbättringar samt feedbackstruktur. Förbättringsarbete finns som en stående punkt på alla gruppmöten. Ett levande dokument för förbättringsidéer och planerad handläggning av dessa finns anslaget i våra lokaler. Arbete enligt handlingsplaner i KASK-projekten samt gemensam journalgranskning Gemensam prioriteringsordning för AT+SG/geriatrik. Genomgång av dokumentation och kollegial journalgranskning Alla medarbetare har registrerat en förbättringsidé och detta är sedan sammanställt i en handlingsplan där nästan alla saker är åtgärdade Diskussion utifrån överenskommelsen om hjälpmedelsförskrivning och informationsöverföring Informationsmöte om KLARA/SVPL Påbörjat förbättringsförslag om hur vi kan effektivisera arbetet genom att samarbeta mer AT/SG Medarbetare Regelbundna diskussioner och mätning av arbetsbelastning enligt instrument i varje arbetsgrupp. Riktade kompetensutvecklingsinsatser, metodkurser/studiebesök/mi-utbildning/mm FoU Tillsättande av 0,5 FoU koordinator, tillskapande av en FoU sektion för alla disputerade medarbetare samt tydligt uppdrag till utvecklingssekreterare. Kartläggning av utbildningsnivå och pågående forskningsprojekt. Under året har vi fokuserat på utveckling av behandlingsmetoder med dator. Vi har aktivt arbetat med att möjliggöra för medarbetare att delta i vidareutbildning och i olika forskningsprojekt. Ekonomi Tillsättande av utvecklingssekreterare för att ta fram metoder för effektiv verksamhetsuppföljning. Uppföljning av antal insatser inom slutenvården och bemanningstal 5 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

22 Resultat som har uppnåtts 6 Patient De flesta grupperna har gått igenom allt befintligt patientinformationsmaterial och träningsprogram. Utarbetad patientinformation och träningsprogram används i det dagliga arbetet Gemensamt informationsmaterial har utarbetats av SG och AT på Handrehab och inom Hjärtrehabilitering är ett sådant påbörjat. Samliga grupper har haft genomgång av prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram på gruppnivå. Samtliga arbetsgrupper anger att de har fungerande rapportrutiner på alla vårdavdelningar Tydlighet i behovet av information och uppföljning beträffande fallförebyggande arbete. Helgtjänstgöring implementerad i ordinarie verksamhet Två nya behandlingsgrupper har startat Under hösten har leverenssäkerheten ökat till våra buffertförråd och därmed också patientsäkerheten. Problem med förrådssaldon, uppackning i förråd, fakturering och krediteringar har kvarstått under hösten vilket har lett till merarbete. Process Samarbete med SG o AT har förbättrats och dialoger sker ofta om hur man kan samarbeta mer kring patienterna. Samtliga arbetsgrupper har genomfört kollegial journalgranskning En förbättringsidé per medarbetare på flera enheter Målen I BSK på verksamhets- och enhetsnivå är väl kända. Medarbetarenkäten 2011 får utvisa detta. Alla medarbetare införstådda med vårt uppdrag inom respektive arbetsområde Ökad effektivitet genom ny rutin för strukturerad medverkan i SVPL Medarbetare Positiv feedback från medarbetarna men ej utvärderat hur stor andel som upplever sig varit delaktiga i att ta fram enhetens mål eller hur stor andel som känner till enhetens mål då detta framkommer i nästa Medarbetarenkät I genomsnitt 75 % gröna veckor i arbetsbelastningsmätningar Mycket gott resultat på Medarbetarenkäten FoU FoU koordinator och utvecklingssekreterare tillsatt. FoU katalog med alla pågående och under 2010 avslutade projekt/publikationer framställd. Arbetet med utvecklingen av datorbaserade behandlingsmetoder har gått framåt men är inte avslutat. Arbetet med förändrat arbetssätt för ökad tillgänglig och valmöjlighet för patienten har påbörjats men det är ännu för tidigt att utvärdera. En stor andel av våra medarbetare är ansvariga för eller delaktiga på olika nivåer i olika forskningsprojekt. Ekonomi God överblick över prestationer inom öppen och slutenvård som grund för planering av resursfördelning och strategier för framtiden. Positivt ekonomiskt utfall. 6 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015

Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 Huvudhandledare - Verksamhetsberättelse för 2014 och utvecklingsplan för 2015 1. Årsberättelse 2014 Enligt handledarmodellen ingår det i huvudhandledarens uppdrag att skapa förutsättningar för att studenterna

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård. Vi gjorde det med ett Genombrottsprogram

Implementering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård. Vi gjorde det med ett Genombrottsprogram Implementering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård Vi gjorde det med ett Genombrottsprogram Syfte Att förbättra STROKE - sjukvården inom prehospital- och akut strokesjukvård för alla patienter

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 2013

Verksamhetsplan 2012 2013 Verksamhetsplan 2012 2013 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2009-10-15 Henrik Stenwall Utkastet justerat efter synpunkter och beslut vid styrelsekonferensen. Hänsyn har också tagits till ledningsgruppens

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer