FSAs kvalitetsutmärkelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSAs kvalitetsutmärkelse 2011"

Transkript

1 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Arbetsterapienheten, (område 3) Göteborg Självskattning av kvalitetsindikatorer och bilagor

2 Innehåll FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Sid 3 Skattning av FSAs kvalitetsindikatorer Sid 4 Bilaga 1 Balanserat styrkort (BSK) för verksamheten Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2011 Bilaga 2a Årsredovisning 2010 VO Sjukgymnastik och Arbetsterapi Bilaga 2b Verksamhetsberättelse, Viktiga händelser 2010 för Arbetsterapienheten SU Bilaga 3 Förteckning över Arbetsterapiprogram, Vårdprogram och Rutiner Bilaga 4 Vårdprogram - Arbetsterapi vid stroke Bilaga 5 Vårdprogram - Arbetsterapi vid reumatoid artrit Bilaga 6 Vårdprogram Sjukgymnastik och Arbetsterapi vid brännskador 2

3 FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 Vid At-forum den 6 april delades 2011 års kvalitetsutmärkelse för bästa arbetsterapeutiska verksamhet utifrån FSAs kvalitetsindikatorer ut (kategorin 4 eller fler arbetsterapeuter). Det gick till arbetsterapeuterna vid arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg. Motiveringen till utmärkelsen 2011 lyder: Arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg har - en årlig verksamhetsplan med mätbara mål - en verksamhetsrapport där måluppfyllelsen redovisas - arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten. Exempel är ett Arbetsterapiprogram vid höftplastik, Vårdprogram - Sjukgymnastik och Arbetsterapi vid brännskador, Rutiner vid sjukgymnastik och arbetsterapeutisk rehabilitering efter radiusfraktur. I den här rapporten sammanställs den självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer som arbetsterapeuterna vid vid arbetsterapienheten (område 3) vid, Göteborg, genomfört med några insända program och bilagor i sin ansökan. FSAs förhoppning är att det ska kunna leda till inspiration till eget lokalt kvalitetsarbete. Vi hoppas även att en samlad rapport med olika bilagor kan ge en utförligare bild av hur kvalitetsarbetet kan ta sig uttryck i det vardagliga kliniska arbetet och hur man kan administrera och dokumentera detta. I Självskattningens fält för kommentarer finns angivet vilken del av rapporten eller vilken bilaga som åsyftas. Nacka maj 2011 Lena Haglund Förbundsordförande Kontaktuppgifter: Vill du komma i kontakt med arbetsterapeuterna vid, Göteborg kan följande personer kontaktas; Marie Erickson, tel , e-post; Gunilla Christiansson, tel , e-post 3

4 Självskattning av FSAs kvalitetsindikatorer (Skattning genomförd av arbetsterapeuterna vid i ansökan ) FSAs kvalitetspolicy, version 3, beskriver syftet med de nationella kvalitetsindikatorerna som är att skapa och upprätthålla en grundläggande kvalitet i den arbetsterapeutiska verksamheten. Självskattningsformuläret är konstruerat utifrån FSAs kvalitetsindikatorer. Formuläret är ett stöd i arbetet för att skapa ett ändamålsenligt system för egenkontroll av den arbetsterapeutiska verksamheten. Följande indikatorer avser den arbetsterapeutiska verksamheten: Ej tillämplig Finns inte Finns/ görs inte Finns/ görs till viss del Finns/ görs helt Kommentarer/ ev sidhänvisning Verksamhetsplan med mätbara mål görs årligen. X Bilaga 1, Balanserat styrkort Verksamhetsrapport med angivande av måluppfyllelse görs årligen X Bilaga 2, Årsredovisning inkl organisationsplan Arbetsterapiprogram finns för de mest frekventa patientgrupperna inom verksamheten X Bilaga 3-6, Arbetsterapiprogram Mätbara resultatmål finns för patienter som erhållit enbart utredning. Exempel på resultatmål är: andel patienter som genom utredning fått något klarlagt om sin situation. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 6,7,11,13 Mätbara resultatmål finns för patienter som erhållit både utredning och intervention. Exempel på resultatmål är andel patienter som uppnått något aktivitetsmål. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5,6,11,12,13 Finns det rutiner med mål och måluppfyllelse beskrivna för: Ej tillämplig Finns inte Finns/ görs inte Finns/ görs till viss del Finns/ görs helt Kommentarer/ ev sidhänvisning Patientens delaktighet i utredning och intervention? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 13 Användningen av FSAs klassifikation av arbetsterapeutiska åtgärder?. X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 8 Redovisning av resultat till remittent och samverkansparter avseende utredning och intervention på individnivå X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5,6,7,12,13 Arbetet med yrkesetiska frågor i enlighet med FSAs etiska kod? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 5 Patientdokumentation enligt ARTUR? X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 13 Regelbunden granskning av patientdokumentation X Bilaga 1, Balanserat styrkort, sid 7,13 4

5 Bilaga 1 Balanserat styrkort för verksamheten Sjukgymnastik och Arbetsterapi

6 Vår vision Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten ska värderas som ledande i Norden inom vård, forskning och utbildning Vår verksamhetsidé Tillgodose behovet av sjukgymnastik och arbetsterapi för patienter inom somatisk vuxensjukvård inom, samt medverka i dess hälsofrämjande arbete. Verksamheten ska vara nationellt och internationellt ledande, präglas av hög kompetens och kvalitet samt bidra till spridning av sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska kunskaper. uppdrag är att bedriva: vård forskning och utveckling utbildning Verksamheten för Sjukgymnastik och Arbetsterapi skall bedrivas i enlighet med lagar och förordningar, samt de styrande dokument som finns för, såsom budget för Västra Götalandsregionen och överenskommelse 2010 mellan SU och Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5,7, 11 och 12. Vårt uppdrag är att, utifrån den enskilde patientens behov, tillhandahålla sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk vård av karaktären länssjukvård för Göteborgsområdet, regionsjukvård för Västra Götalandsregionen, rikssjukvård för hela riket, samt viss planerad vård för utländska patienter. Detta omfattar slutenvård och öppenvård och grundar sig på de prioriteringar som arbetats fram inom verksamheten. Verksamheten har ett SU-internt uppdrag att bedriva friskvård för anställda på alla fyra sjukhustomter. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Patienter och anhöriga ska bemötas med omtanke, inlevelse och respekt, samt kunna lita på att den vård de får är trygg och säker. Regionens utvecklingsstrategi syftar till att ge rätt vård på rätt vårdnivå. Samverkan med övriga vårdgivare är prioriterat. Målet är att patienterna inte upplever några organisationsgränser vid byte av vårdnivå. Samverkan vårdgivare emellan är ett led i kunskapsspridning och utveckling av hälso- och sjukvården. Verksamhetsutveckling ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Fokus ska vara på att ta fram och implementera ny kunskap, samt att utveckla vårdkedjan. Arbetet ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och bygga på vårdprogram eller medicinska rutindokument. Verksamheten strävar efter att möjliggöra för medarbetarna att kunna kombinera kliniskt arbete med forskning. 2

7 I uppdraget ingår också att tillgodose praktikplatser för verksamhetsförlag utbildning, främst för arbetsterapeut- och sjukgymnaststuderande vid Sahlgrenska Akademin. s värderingar är: Patient- och kundorientering Långsiktighet Snabba reaktioner Faktabaserade beslut Ständiga förbättringar Allas delaktighet Dessa värderingar ska också prägla Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten. 3

8 Patient- och kundperspektivet Vår verksamhet håller hög internationell kvalitet och har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrift om God Vård 2005:12 Strategiska mål: vård på lika villkor rätt och säker vård och behandling i rimlig tid patientfokuserad vård med delaktiga och välinformerade patienter och närstående patienter som är nöjda med bemötande, behandling och resultat effektivt nyttjande av tillgängliga resurser Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Följsamhet till befintliga prioriteringsordningar, medicinska rutiner och vårdprogram God rapportering i MedControlPro Följsamhet till prioriteringsordningar och riktlinjer Andel enheter som informerat medarbetarna Högre än 2010 Skatta följsamheten via enkät Dec VLG + sektionsledare 100 % Information för alla medarbetare i MedControlPro Febr EC Antal inrapporterade vårdskador/medarbetare Minst 50 % ökning jämfört med 2010 Registrera vårdskador Dec EC, medarbetare Nöjda och delaktiga patienter Antal inrapporterade klagomål Andel nöjda och delaktiga patienter i slutenvården > % Registrera klagomål Enkäter inom slutenvård SG + AT och återkoppling av resultat till medarbetarna Dec Juni EC, medarbetare VLG Genomfört patientbesök 1/1 Patient i ledningsgruppen Juni VLG 4

9 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Barnrättsombud Person utsedd 1/1 Utse en person i verksamheten Febr VLG Fysiskt aktiva patienter Andel utbildade enheter 100 % Utbilda samtliga enheter SG+AT i förskrivning av Fysisk aktivitet med FaR Juni Övergripande FaRsamordnare Antal förskrivna recept 100 % fler än 2010 Följa statistik över antal utskrivna recept och återkoppla resultatet till medarbetarna Juni dec VLG och övergripande FaR-samordnare Arbete utifrån Riks-Strokes direktiv Antal registrerade patienter Följsamhet till direktiv Följsamhet till direktiv 90 % 90 % 100 % Registrering i Riks-Stroke Bedömning enligt direktiv Behandling enligt direktiv Jan, mars och septem ber Medarbetarna VLG VLG Högt deltagande av sjukhusets personal i friskvården Genomförd träff 1/1 Bjuda in hälsoinspiratörer till särskilt möte Mars Friskvårdsgruppen Fungerande blänkare 1/1 Få in en särskild blänkare, vid terminstarterna, på första sidan av SU:s hemsidan Sept Friskvårdsgruppen 5

10 Processperspektivet Verksamheten fokuserar på patienternas och kundernas behov och önskemål samt hur dessa skall uppfyllas. Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Arbetet präglas av helhetssyn, samarbete, dialog och öppenhet. Strategiska mål: gemensamma ledningssystem vilket bland annat omfattar kvalitet, patientsäkerhet och miljö tydliggörande av våra insatser och i vilka verksamheter de sker en välfungerande gemensam verksamhet för sjukgymnastik och arbetsterapi fungerande vårdkedjor gott samarbete med interna sjukhusaktörer Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Tydlighet kring verksamhetens uppdrag och den beslutsorganisation vi befinner oss i Antal arbetsgrupper, som genomfört detta samtal Antal arbetsgrupper, som tagit del av APT-info Genomfört seminarium 100 % 100 % 1/1 Arbetsgruppen ska, utifrån given mall, reflektera kring vilket specifikt uppdrag den har mot sin aktuella verksamhet Tydliggöra, på APT, den beslutsorganisation vi befinner oss i Bjuda in rehabchefer från universitetssjukhusen + forskare inom våra yrkesgrupper till en heldags framtidsseminarium Juni Feb Dec VLG + EC+ sektionsledare VC VLG Optimalt resursutnyttjande genom systematiskt utvecklingsarbete Genomförda utvärderingar för KASK-projektet, geriatriken 100 % Arbeta och utvärdera enligt handlingsplanprojekt för KASKprojektet, geriatriken Juni Projektledare + styrgrupp 6

11 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Gemensamt diskussionsforum för AT och SG inom SU, kommun och PV Genomförd konferens 1/1 Genomföra vårdkedjekonferens för AT och SG i kommun, primärvård och SU Maj Vårdkedjegruppen + utvecklingssekreterare. Utvärderad konferens 1/1 Utvärdera vårdkedjekonferensen Sep Vårdkedjegruppen + utvecklingssekreterare God kunskap om organisation, kompetensbehov och patientflöden inom PV och kommun Redovisat uppdragsresultat 1/1 Genomföra uppdrag inom projekt Förbättrat och effektivare samarbete i vårdkedjan Juni Linda Kristensson, AT/Ö och VC Gemensam behandlingsplan mellan SU, kommun och PV Genomfört samtal 1/1 Påbörja strukturerat samtal mellan kollegor från SU, kommun och PV om gemensam behandlingsplan. Maj Vårdkedjegruppen Handlingsplan upprättad 1/1 Synpunkter från gruppdiskussioner bearbetas till handlingsplan Dec Vårdkedjegruppen God mappstruktur på domän Fullföljt uppdrag 1/1 Arbetsgrupp tillsätts, med uppdrag att skapa en framgångsrik struktur på domän Juni VLG Välfungerande KLARA / SVPL-rutin Fungerande lathund/rutin 1/1 Utarbeta lathund/rutin för KLARA- SVPL Juni Vårdkedjegruppen 7

12 Medarbetarperspektivet Verksamheten ska präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och utvecklingsanda. Mångfald är en tillgång och verksamheten genomsyras av en positiv människosyn med ett respektfullt och öppet förhållningssätt. Alla medarbetare har ett ansvar dels för de egna arbetsuppgifterna dels för verksamhetens resultat. Arbetsmiljöarbetet sker i samspel med en öppen kommunikation och fokuserar på hälsofrämjande arbete. Våra medarbetare ska känna framtidstro, delaktighet, engagemang och stolthet över sitt bidrag till verksamhetens mål. Strategiska mål: attrahera, behålla och utveckla kvalificerade och engagerade medarbetare medarbetarskapet präglas av engagemang, delaktighet, initiativ- och ansvarstagande ledarskapet är målinriktat och kommunikativt med förmåga att tydliggöra och leda verksamhetens processer verksamheten främjar god arbetsmiljö och hälsa Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Bra löneprocess Tillsatt arbetsgrupp 1/1 Tillsättande av en arbetsgrupp med uppdrag att revidera lönekriterier för alla förbunden Sep VLG och arbetsgrupp Medarbetarna är väl förtrogna med vårt uppdrag och arbetar för att uppfylla verksamhetens strategiska mål Medarbetarenkät: Delaktig i att ta fram enhetens strategiska mål. Jag känner till enhetens strategiska mål > 3,7 medarb.index > 4,3 medarb.index Tydliggöra verksamhetens uppdrag och strategiska mål för medarbetarna April EC Likabehandlingsombud Andel enheter som genomfört aktiviteten 100 % Genomgång av likabehandlingsmålen och dess arbetssätt på APT Sep EC och likabehandlingsombudet 8

13 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Aktiva och engagerade medarbetare i arbetet med förbättringar Andel enheterna med fungerande rutindokument 100 % Färdigställa fungerande rutindokument på varje enhet, för hur förbättringsidéer tas om hand Juni EC Antal enheter som arbetat enligt FOKUS-modellen Minst 2 Starta förbättringsarbete genom användande av FOKUS-modellen Dec EC Enkätresultat från KASK Bättre än 2010 Enkät från KASK om förbättringsklimat Juni Arbetsgrupp Trygghet för cheferna i att hantera FK:s och AF:s nya sjukskrivningsregler Genomförd träff 1/1 VLG inbjuder representanter för FK och AF okt VLG Välfungerande sektionsledare Genomförd halvdagsutbildning 1/1 Ledarutvecklingsträff för sektionsledare och chefer Okt VLG Rimlig arbetsbelastning Andel gröna prickar på arbetsbelastningslappen Högre % gröna prickar än 2010 Regelbundna diskussioner och mätning av arbetsbelastning enligt instrument Feb och sep och feb 2012 Sektionsledare + VLG 9

14 Forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet Verksamheten ska stödja och stimulera forskning och utvecklingsarbete samt verka för att resultat och evidensbaserade metoder används i det dagliga arbetet. Kunskapsförmedling ska ske kontinuerligt liksom samarbete med Sahlgrenska Akademin (SA). Strategiska mål: forskning och utvecklingsarbete sker strukturerat och systematiskt som en integrerad del i enlighet med verksamhetens inriktning medarbetarna ska ha förmåga att kritiskt granska, värdera och använda ny kunskap implementering av evidensbaserade metoder samt avveckling av mindre effektiva metoder sker strukturerat överföring av kunskap sker kontinuerligt inom verksamheten och till andra vårdgivare studenter upplever den kliniska utbildningen inom verksamheten som en del i ett effektivt lärande Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Goda jämförelsemöjligheter med externa aktörer Publicerad lista på hemsidan 1/1 Skapa en lista över befintliga kvalitetsregister, där AT/SG registrerar Mars FoU-koordinator Genomförd genomlysning 1/1 Klargöra vilken information i registren som är användbara i kliniken Juni FoU-koordinator Andel enheter som mottagit information 100 % Informationstillfällen för att återkoppla till medarbetarna Nov FoU-koordinator/sektion God överblick över vilka nätverk som vi är involverade i Genomförd inventering och publicerad lista på hemsidan 1/1 Inventering och publicering på hemsidan av befintliga nätverk för diagnoser/tillstånd internt och externt Okt FoU-koordinator Förekomst av artikelgranskningsklubbar Antal artikelgranskningsklubbar > 2010 Starta ytterligare artikelgranskningsklubbar Okt FoU-sektion + EC Antal deltagare i artikelgranskningsklubbar > 2010 Räkna antalet deltagare i artikelgranskningsklubbar Dec FoU-koordinator 10

15 Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Publicerade vetenskapliga artiklar Antal publicerade vetenskapliga artiklar under året > 2010 Räkna antalet publicerade vetenskapliga artiklar Dec FoU-koordinator God samverkan med GU Framarbetad avsiktsförklaring 1/1 Färdigställa dokumentet om avsiktsförklaringen mellan SU och GU Juni VC + arbetsgrupp Fungerande rutindokument 1/1 Skapa ett fungerande rutindokument för alla VFUplaceringar Okt VLG+huvudhandledare Nöjda studenter avseende ett effektivt lärande Andel nöjda studerande 90 % Genomföra studentenkät och återkoppla resultat Juni och dec Huvudhandledare Kompetenta bashandledare Genomförd föreläsning 1/1 SU-gemensam föreläsning för alla bashandledare Nov Huvudhandledare Antal handledare som gått handledarutbildning under året > 2010 Tillse att handledare går handledarutbildning Dec EC, huvudhandledare Akademiskt välutbildad personal på rätt ställe Framtagna måltal i en strategisk plan 1/1 Skapa en strategisk plan för antal specialister, magistrar, mastrar och doktorander och disputerade Nov VLG+FoU-koordinator Strukturerat implementeringsarbete Framtagen strategi 1/1 Utarbeta strategi för implementering Juni VLG genom arbetsgrupp 11

16 Ekonomiperspektivet Verksamheten ska ha långsiktiga, stabila och realistiska ekonomiska förutsättningar och ha en kostnadsutveckling som ligger i nivå med i budget tilldelade medel. Strategiska mål: en ekonomi i balans en verksamhet som är kostnadseffektiv Framgångsfaktorer Styrtal Måltal 2011 Handlingsplan/Aktiviteter Klart Ansvarig/ Mottagare uppföljning Resultatuppföljning månad, delår och år Kostnader får ej överstiga intäkter 100 % Resultatuppföljning månad, delår och år Kont EC + VC Antalet årsarbetare anpassat till ram i personalbudget Kont EC 12

17 Bilaga 2a Årsredovisning 2010 VO sjukgymnastik och arbetsterapi 1 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

18 Viktiga händelser under året 2 Patient Helgtjänstgöring på StrokeS har utvärderats och införts permanent. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter anser själva att helgtjänstgöringen är viktig för att uppfylla målen i Nationella riktlinjer för Strokesjukvård och övrig vårdpersonal anser att deras närvaro på helgerna underlättar en tidig igångsättning av rehabiliteringen. Patienterna och anhöriga och har uttalat sig positivt om den tidigt påbörjade träningen. Andelen första bedömning inom 24 timmar och antalet patienter bedömda inom 24 timmar har ökat enligt data registrerade i RiksStroke utan att mängden erhållen träning under resten av veckan har minskat. Inte heller har arbetsbelastningen eller kontinuiteten för patienten försämrats. StrokeS har under året arbetat med att i pilotprojektform ta fram och utvärdera en modell för hemrehabilitering/tidig understödd hemgång integrerad i strokevården. Personalen har upplevt att hemrehabilitering är till mycket stor nytta för patienterna och anhöriga. Patientenkät inom all vår öppenvård har genomförts som visar att patienterna är mycket nöjda med vård, delaktighet och bemötande. En ny rutin för läsbehörighet i journaler utefter PDL har inneburit begränsningar av läsbehörighet i Melior vilket försvårat rapporteringsarbetet och tvingat fram nya administrativa rutiner för kommunikation om patienternas behov av arbetsterapi och sjukgymnastik. Genombrottsprojektet Steget före, fallförebyggande åtgärder har genomförts. Process Arbetsterapeuter har under året infört KVÅ registrering inom slutenvården vilket nu ger möjlighet till uppföljning av alla insatser som våra medarbetare gör inom såväl sluten som öppenvård. Ett övergripande SU verkställighetsbeslut om journalföring av KVÅ har underlättat genomförandet. Under året har arbetet med sjukgymnastiska lokaler, behandlings- och träningsutrymmen på Sahlgrenska sjukhuset varit intensivt med färdigställandet av en träningssal i kulvertplan i Nya vårdbyggnaden. Permanenta lokaler för sjukgymnastik och arbetsterapi på plan 09 i Höghuset/Centralkomplexet har färdigställts. De nya lokalerna på plan 09 kommer att utnyttjas för att bedriva träning och bedömning av inneliggande patienter. Östra enheterna har investerat mycket i att förbättra behandlingsmiljön i patientlokaler. Enheterna har strukturerat arbetat med förbättringsarbete under Man har identifierat förbättringsområden, vilka följts upp med checklistor uppsatta på väggarna på flera enheter. Inom sjukgymnastik och arbetsterapi på Östra har arbetet med Rätt patient i rätt tid och göra rätt saker fortsatt. På tre sjukhustomter har enheterna för arbetsterapi och sjukgymnastik gjort gemensamma BSK-affischer för att tydliggöra verksamhetsidé, vision och strategiska mål inom de olika perspektiven. Affischer finns även anslagna för viktiga mål och för avcheckning när aktivitet är gjord och mål uppfyllt ( Mäta på väggarna ). På arbetsterapienheten Sahlgrenska har man tagit tag i arbetet med prioriteringar på ett systematiskt sätt. Under året har det funnits stora problem kring det nya hjälpmedelsförsörjningsavtalet som trädde i kraft den 1 mars Leverantören har inte levt upp till ställda krav när det gäller tjänster och bemötande. Under våren har vi haft stora problem med leveranssäkerheten till våra buffertförråd. Patientsäkerheten minskade vid förskrivning då det inte alltid fanns tillgång till rätt hjälpmedel. Arbetsmiljön påverkades då problemen kring hjälpmedelshanteringen ledde till mycket merarbete för både förskrivare och 2 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

19 3 hjälpmedelsansvariga. Rätt verksamhet inom rätt verksamhet lekterapi till Omr 1 och Armprotes-/handkirurgi barn till verksamheten från Omr 5 Starten för översynen av Dagsjukvården Reumatologi är också en viktig händelse som även kommer att prägla Kollegial journalgranskning har genomförts på alla enheter. Klara SVPL har införts för informationsöverföring. Ny överenskommelse med PV, Kommun och SU angående hjälpmedelsförskrivning. Reningsanläggningen i bassängen på sjukgymnastiken Mölndal byggs om och får nya effektiva filter. Detta för att kunna säkra en god vattenkvalité för den stora mängden brukare som i dag besöker bassängen. Vidare har under året Västfastigheter genomfört nödvändig reparation av fönster, där det tidigare läckte in vatten. Medarbetare Under året skedde ett stort omställningsarbete då Dagrehab, Exstro, Hjärtrehab och A- teamet på Högsbo avvecklades. Många medarbetare berördes och flera fick flytta till andra enheter eller till andra arbetsgivare. Hela verksamheten har på så vis påverkats av omställningen. Vi har tagit fram en ny gemensam modell för uppdraget som gruppledare, vilka nu benämns sektionsledare. Gemensamt verktyg för arbetsbelastningsmätning har införts på alla enheter. FoU Förbättringsarbetet KASK har under året aktivt involverat alla medarbetare inom geriatrisk verksamhet, som tagit fram åtgärdsplaner, arbetat med effektivare arbetssätt på alla geriatriska avdelningar inom SU och förbättrad kommunikation i vårdkedjan. Huvudhandledare inom sjukgymnastik har utsetts under året (finns sedan tidigare inom arbetsterapi) och modellen har integrerats i verksamheten vad gäller VFU och övriga student och handledarfrågor. 0,5 FoU koordinator och 0,5 utvecklingssekreterare för verksamheten har tillsatts. Arbetsterapeuter på samtliga strokeenheter har under året börja registrera i RiksStroke. Ekonomi Rekrytering av en heltid sjukgymnast för vuxna med CF skedde under våren då extra resurser tillskapats. Utveckling av arbetet med GUCH patienter. Arbetet har dokumenterats väl och förbättringar har skett vilket har lett till att 2 heltidstjänster är beviljade inför Viktiga mål under året Patient Rätt och säker vård och behandling inom rimlig tid Patientfokuserad vård med delaktiga och välinformerade patienter och närstående Uppdaterad och genomarbetad patientinformation och träningsprogram tillgängliga i mapp på domän Tydliggörande av våra insatser i de verksamheter de sker med fungerande rapportrutiner på avdelningarna, att få rätt patient i rätt tid i samstämmighet med Patientdatalagen. 3 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

20 Följsamhet till befintliga prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram Följsamhet till kläd och hygienregler. Öka rapportering av avvikelser och följa upp dessa i Medcontrol Pro Utvärdering av helgtjänstgöring och integrerad hemrehabilitering på StrokeS 4 Process Effektiv dokumentation Organisera arbetet så att vi får mer patientnära tid och mindre tidstjuvar Utveckla ett effektivt samarbete mellan AT/SG på husen Medarbetare Medarbetarna är väl förtrogna med vårt uppdrag och arbetar för att uppfylla verksamhetens strategiska mål FoU Medarbetare som är aktiva och engagerade i arbetet med förbättringar Att jobba med prioriteringar och förändrat och effektivare arbetssätt. Att ta fram en FoU strategi Fortsatt ha en hög aktivitetsnivå när det gäller utveckling av våra behandlingsmetoder Fortsatt hög aktivitetsnivå när det gäller vår delaktighet i forskningsaktiviteter och användningen av forskningsresultaten i verksamheten. Ekonomi Effektivt utnyttjande av våra resurser, god arbetsfördelning/arbetsbelastning Faktabaserade beslut Aktiviteter för att nå dessa mål Patient Genomgång av allt befintligt patientinformationsmaterial och träningsprogram, revidering av det material som ska vara kvar, SG och AT verksamhetsövergripande informationsmaterial för en diagnos Inhämtat synpunkter från patienterna på externa hemsidan Utarbetande av ny patientinformation och träningsprogram Införande av nya versionen av Mobilus och utbildning av medarbetarna i detta Genomgång av befintliga prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram på gruppnivå. Stickprovsmätningar följsamhet hygien och klädregler och rapportering till kvalitetskoordinator område 3. Information om Medcontrol Pro till alla medarbetare. Regelbunden återkoppling på enheten. Testveckor där vi samlat in ex på avvikelser som vi sedan har diskuterat Helgtjänstgöring och understödd hemgång från strokes Förändrat arbetsorganisation och en rad behandlingsmetoder med mer fokus på ökad tillgänglighet och större valmöjligheter för patienten vad gäller träningsuppgifter och träningstider, mer träning i grupp och mer understödd självträning Genomgång av prioriteringsordningar och tillskapande av flera träningsgrupper för 4 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

21 patienter Informerat om insatser från arbetsterapeuter och sjukgymnaster på avdelningarnas APT Information och dialog med avdelningarna om Patientdatalagens riktlinjer för vår läsbehörighet i Melior. Uppföljning av RiksStroke och KVÅ-registrering 5 Process Avdelningsvis utarbetade administrativa rutiner samt implementering av dessa. Tydliggörande av verksamhetens uppdrag och strategiska mål APT med fokus på gemensamma aktiviteter på enheterna på sjukhustomterna; posters med verksamhetsidé vision och strategiska mål; vi mäter måluppfyllelse på planscher på väggarna; BSK är ett ständigt levande dokument. Struktur för att ta tillvara och synliggöra förslag till förbättringar samt feedbackstruktur. Förbättringsarbete finns som en stående punkt på alla gruppmöten. Ett levande dokument för förbättringsidéer och planerad handläggning av dessa finns anslaget i våra lokaler. Arbete enligt handlingsplaner i KASK-projekten samt gemensam journalgranskning Gemensam prioriteringsordning för AT+SG/geriatrik. Genomgång av dokumentation och kollegial journalgranskning Alla medarbetare har registrerat en förbättringsidé och detta är sedan sammanställt i en handlingsplan där nästan alla saker är åtgärdade Diskussion utifrån överenskommelsen om hjälpmedelsförskrivning och informationsöverföring Informationsmöte om KLARA/SVPL Påbörjat förbättringsförslag om hur vi kan effektivisera arbetet genom att samarbeta mer AT/SG Medarbetare Regelbundna diskussioner och mätning av arbetsbelastning enligt instrument i varje arbetsgrupp. Riktade kompetensutvecklingsinsatser, metodkurser/studiebesök/mi-utbildning/mm FoU Tillsättande av 0,5 FoU koordinator, tillskapande av en FoU sektion för alla disputerade medarbetare samt tydligt uppdrag till utvecklingssekreterare. Kartläggning av utbildningsnivå och pågående forskningsprojekt. Under året har vi fokuserat på utveckling av behandlingsmetoder med dator. Vi har aktivt arbetat med att möjliggöra för medarbetare att delta i vidareutbildning och i olika forskningsprojekt. Ekonomi Tillsättande av utvecklingssekreterare för att ta fram metoder för effektiv verksamhetsuppföljning. Uppföljning av antal insatser inom slutenvården och bemanningstal 5 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

22 Resultat som har uppnåtts 6 Patient De flesta grupperna har gått igenom allt befintligt patientinformationsmaterial och träningsprogram. Utarbetad patientinformation och träningsprogram används i det dagliga arbetet Gemensamt informationsmaterial har utarbetats av SG och AT på Handrehab och inom Hjärtrehabilitering är ett sådant påbörjat. Samliga grupper har haft genomgång av prioriteringsordningar, behandlingsriktlinjer och vårdprogram på gruppnivå. Samtliga arbetsgrupper anger att de har fungerande rapportrutiner på alla vårdavdelningar Tydlighet i behovet av information och uppföljning beträffande fallförebyggande arbete. Helgtjänstgöring implementerad i ordinarie verksamhet Två nya behandlingsgrupper har startat Under hösten har leverenssäkerheten ökat till våra buffertförråd och därmed också patientsäkerheten. Problem med förrådssaldon, uppackning i förråd, fakturering och krediteringar har kvarstått under hösten vilket har lett till merarbete. Process Samarbete med SG o AT har förbättrats och dialoger sker ofta om hur man kan samarbeta mer kring patienterna. Samtliga arbetsgrupper har genomfört kollegial journalgranskning En förbättringsidé per medarbetare på flera enheter Målen I BSK på verksamhets- och enhetsnivå är väl kända. Medarbetarenkäten 2011 får utvisa detta. Alla medarbetare införstådda med vårt uppdrag inom respektive arbetsområde Ökad effektivitet genom ny rutin för strukturerad medverkan i SVPL Medarbetare Positiv feedback från medarbetarna men ej utvärderat hur stor andel som upplever sig varit delaktiga i att ta fram enhetens mål eller hur stor andel som känner till enhetens mål då detta framkommer i nästa Medarbetarenkät I genomsnitt 75 % gröna veckor i arbetsbelastningsmätningar Mycket gott resultat på Medarbetarenkäten FoU FoU koordinator och utvecklingssekreterare tillsatt. FoU katalog med alla pågående och under 2010 avslutade projekt/publikationer framställd. Arbetet med utvecklingen av datorbaserade behandlingsmetoder har gått framåt men är inte avslutat. Arbetet med förändrat arbetssätt för ökad tillgänglig och valmöjlighet för patienten har påbörjats men det är ännu för tidigt att utvärdera. En stor andel av våra medarbetare är ansvariga för eller delaktiga på olika nivåer i olika forskningsprojekt. Ekonomi God överblick över prestationer inom öppen och slutenvård som grund för planering av resursfördelning och strategier för framtiden. Positivt ekonomiskt utfall. 6 Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten Hus A4, Mölndal växel direkt

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg Sida 1 av 28 Innehåll Inledning... 4 Verksamhet/produktion... 4 Ortopedi/handkirurgi... 4 Reumatologi... 5 Medicinsk service... 6 Laboratoriet... 6 Röntgen... 7 Rehabilitering... 8 Reumarehabilitering...

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer