Omarbetad Ersätter datum (7) Art.nr (1 kg), (2 kg)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omarbetad 2007-01-23 Ersätter datum 2004-01-01 1 (7) Art.nr 152012 (1 kg), 152014 (2 kg)"

Transkript

1 1 (7) VARUINFORMATIONSBLAD 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: Användningsområde: Leverantör: Etsmedel Art.nr (1 kg), (2 kg) Etsmedel - Natriumpersulfat är ett specialetsmedel för framställning av mönsterkort med full etskraft mellan +40 C upp till 45 C. SOLECTRO AB Tenngatan 6-8, SE LOMMA Tel. +46-(0) Fax +46-(0) Telefon vid olycksfall: Giftinformationscentralen eller Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Ämnen: CAS-nr EG-nr Halt % Farosymbol Riskfraser Dinatriumperoxidisulfat <99 vikt-% O, Xn R Kemisk formel: Na 2 S 2 O 8 Molmassa: 238.1g/mol 3. Farliga egenskaper Märkbokstav: O Oxiderande Xn Hälsoskadlig Riskfraser: R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand R22 Farligt vid förtäring R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt

2 2 (7) 4. Första hjälpen Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Information till läkare: Frisk luft och vila under uppsikt. Vid medvetslöshet skall personen ligga i stabilt sidoläge. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Observera att ögonen måste vara öppna. Uppsök sedan läkare. Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inga kräkningar. Uppsök läkare. Vid förtäring: Gäller det större mängd bör patienten magspolas, efterkontroll. Vid inandning: Symtomisk behandling, kodein mot rethosta, doseraerosol med beclometason eller dexametason mot retning i andningsvägarna. Det är nödvändigt med antibiotisk profylax vid skador på andningsvägarna och lungor. Risk för lungödem. 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel: Olämpliga släckmedel: Viktiga risker med stoffet: Ytterligare information: CO 2, släckpulver eller vattenstråle. Större brand bekämpas med vattenstråle eller alkoholbeständigt skum. Organiska föreningar Vid brand kan svaveldioxid (CO 2 ) och svaveltrioxid bildas. Produkten är brandfarlig vid kontakt med brännbara material som kan leda till antändning. Skydda mot värme och vätska. Kan antändas vid värmepåverkan och/eller genomfuktning på grund av frisättning av syre. Brandrester och kontaminerat släckvatten måste avfallshanteras enligt gällande föreskrifter.

3 3 (7) 6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp Skyddsåtgärder för person: Skyddsåtgärder för natur: Åtgärder vid sanering: Använd skyddsutrustning, håll oskyddade personer på avstånd. Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik dammbildning Får ej hällas ut i avlopp eller vattendrag. Om så skulle hända beakta gällande föreskrifter. Ta bort produkten med mekaniskt. Hantera kontaminerat material som avfall enligt punkt 13. Sörj för god ventilation. 7. Hantering och lagring Säker omgivning: Brand- och explosionsskydd: Lagerlokal/behållare: Ytterligare information: Behållaren skall hållas ordentligt stängd. Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen Undvik dammbildning Rester får inte hällas tillbaka i förvaringskärlet Skydda mot värme Håll på avstånd från brännbara material Lagras på kall plats. Får endast förvaras i originalbehållare. Beakta TRGS 515 God ventilation Väl förslutna behållare Kallt och torrt Skydda mot värme och solljus Skydda mot vatten och luftfuktighet Produkten är hygroskopisk Rekommenderad lagertemperatur under 30 C

4 4 (7) 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder Allmän pulvergränsvärde (DFG): Skydds- och hygienåtgärder: 4mg/m 3 E (inandningsbar andel) Ta genast av nedsmutsade kläder Tvätta händerna före paus och efter arbete Håll på avstånd från livsmedel, dricka och fodermedel Ät, drick, rök eller snusa inte under arbete Undvik kontakt med ögon och hud Undvik inandning av damm, rök eller dimma Andningsskydd: Rekommenderas vid dammbildning (Partikelfilter P2) Handskydd: Ögonskydd: Kroppsskydd: Skyddshandskar av gummi Skyddshandskar av PVC Tätslutande skyddsglasögon Arbetskläder tex. skyddsoverall 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Färg: Form: Lukt: Vit Fast Luktlös Nedbrytningstemperatur: >180 C (under bildning av svaveltrioxid och syre Tändtemperatur: Produkten är ej brännbar, men mycket reaktiv Explosionsrisk: Produktdamm/luftblandning kan förorsaka dammexplosion Densitet (vid 20 C): ca 2,59 g/cm 3 Skrymdensitet: kg/m 3 Aktivt syre halt: ca 6,65% Löslighet (vid 20 C) 545 g/l (vid 50 C) 650 g/l Medium: Vatten PH-värde (ca 10 g/l) 3,5 3,8 Medium (vid 20 C) Vatten Ytterligare information: Brandfarligt

5 5 (7) 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållande som skall undvikas: Material att undvika: Farliga reaktioner: Ingen nedbrytning med lagstadgad lagring och hantering För att undvika termisk nedbrytning får överhettning ej ske Nedbrytningsrisk vid värmepåverkan Exotermisk nedbrytning vid > 180 C Föroreningar Alkalier Metaller Metallsalter Reduktionsmedel (nedbrytningsrisk) Brännbara material (brandrisk) Fuktighet Produkten är ett oxidationsmedel Produkten är brandfarlig Kan antändas tid värmepåverkan och/eller genomfuktning genom Frisättning av syre Kontakt med brännbara material kan leda till antändning Farliga nedbrytningsprodukter: Etsande gas/ånga Svaveldioxid Syre Svaveltrioxid Ozon 11. Toxikologisk information Inordningsrelevant LD/LC 50-värde: Natriumpersulfat Oral: LD50: 920 mg/kg (råtta) Primär retningsverkan: Huden Lätt retning Ögonen Ingen retning Känslighet: Vid inandning är kan viss känslighet uppstå Vid hudkontakt kan viss känslighet uppstå 12. Ekologisk information Allmän information: Mobilitet och bioakkumulationspotential: Förhållande i reningsverk: Vattenskadeklass: I vatten abiotisk uppbyggnad till följd av hydrolys, reduktion, nedbrytning. Bildning av syre, natrium-joner, sulfat. Ingen väsentlig bioakkumullation I vatten nedbrytning (hydrolys) och reduktion i natriumjoner, syre och sulfat 1-Något vattenskadlig Får ej hällas ut i grundvatten, i vattendrag eller avloppssystem. Får ej hällas ut oförtunnat resp. oneutraliserat i avlopp eller liknande

6 6 (7) 13. Avfallshantering Produkten: Avfallsnycklar: Orengjorda förpackningar: Rekommenderat rengöringsmedel: Får inte slängas i husmull och inte heller i avloppssystemet. Hantera avfallet enligt myndigheternas föreskrifter. Kontakta lokal återvinningsstation Kontaminerade förpackningar skall tömmas optimalt så att de kan återvinnas efter noggrann rengöring. Förpackningar som ej är rengjorda skall återvinnas som själva produkten. Vatten 14. Transportinformation ADR/RID-GGVS/E Klass: 5.1 Siffra/Bokstav: 18c Varningstavla: 50/1505 UN-nummer: 1505 Godsbeteckning: 1505 Natriumpersulfat Olycksblad bana: 636 IMDG/GGVSee Klass: 5.1 Sida: 3230 UN-nummer: 1505 Förpackningsgrupp: III MFAG: 700 EMS: Riktigt namn/proper name: Sodium persulfat Information: Skyddas från direkt solljus och placeras ej i närheten av varm tank. ICAO/IATA Klass: 5.1 UN-/ID-nummer: 1505 Förpackningsgrupp: III Riktigt namn/proper name: Sodium persulfat Kommentar: Drill 5L Förvaring: Kallt och torrt. Förvaras på avstånd från värmekällor.

7 7 (7) 15. Gällande föreskrifter Farosymbol: Märkbokstav: O Oxiderande Xn Hälsoskadlig R-fraser: R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand R22 Farligt vid förtäring R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt S-fraser: S17 Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen S22 Undvik inandning av damm S24 Undvik kontakt med huden S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Klassificering enligt VBF: Vattenskadeklass: Saknas 1 - något vattenskadlig 16. Annan information Varudeklarationens uppgifter grundar sig på vår kännedom av produkten vid utfärdandet. Varudeklarationen används som produktbeskrivning med hänsyn till omgivning och säkerhetsrelevanta krav. Varudeklarationen anger därmed inga bindande uppgifter angående avtalsenliga produktegenskaper. Användaren är ansvarig att noga iaktta alla nödvändiga lagar och bestämmelser. Varudeklarationen är maskinellt framställd och därmed inte underskriven.

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning CIDEX OPA Lösning Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.10.2009 Produktnamn CIDEX OPA Lösning Användningsområde Desinfektionsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE ROCK SPLIT WHITE Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.02.2008 Produktnamn ROCK SPLIT WHITE Produktgrupp Blandsprängämne,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: :1026422; 1027595; 950136; 950137 Abbreviation:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04.

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Adress Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Telefon: +49(0)7443

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/17 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning IsoPMDI 92033 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer