Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn"

Transkript

1 ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008

2 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling... 5 Tillfällig försämring... 6 Uppföljning och behandlingskontroll... 6 Graviditet och astma... 7 Behandlingsmål... 7 Remiss till specialist... 7 Kvalitetssäkring... 7 ASTMA HOS BARN Definition... 8 Tänk på astma vid... 8 Vanliga symptomutlösande faktorer... 8 Diagnostik/Utredning... 9 Behandling... 9 Underhållsbehandling...10 Tillfällig försämring...11 Uppföljning och behandlingskontroll...11 Behandlingsmål...11 Remiss till specialist...12

3 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn ASTMA HOS VUXNA Definition Astma är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av bronkiell hyperreaktivitet och reversibel luftvägsobstruktion av varierande svårighetsgrad. Symptom Typiska symptom är: Variabel andnöd Trånghetskänsla i bröstet Hosta och upphostningar Pip i luftrören Tänk på astma vid Långvarig förkylning Upprepade förkylningar Nattlig hosta och/eller andnöd Konditionsförsämring Ansträngningsrelaterad hosta eller andnöd Långvarig hosta Symptomutlösande faktorer Allergi Infektion Fysisk ansträngning Kyla Luftföroreningar t ex rök, damm, starka dofter Läkemedelsöverkänslighet Psykiska faktorer 3

4 Diagnostik/Utredning Akut Anamnes (se ovan) Status PEF, ev inhalationsbehandling, ny PEF Snabb-CRP (bakteriell infektion?) Fortsatt utredning PEF-kurveregistrering (2veckor): - Dygnsvariation > %? - Effekt av β2-stimulerare? Reversibilitetstest: - PEF/FEV1 Ventoline Diskus 0,2 mg 3-4 inhalationer ny PEF/FEV1 efter 15 minuter: Ökning > 12 %? Spirometri Frågeformulär - Astma/Allergianamnes Ansträngningsprovokation (vid kvarstående misstanke om astma trots normal >PEF-kurva och spirometri): - FEV1 standardiserad ansträngning FEV1-sänkning > 10 %? RAST, luftvägsallergiöversikt Lungröntgen - f f a vid nydebut, rökning, äldre patient Specialistremiss: Vid oklar diagnos, otillräcklig effekt av adekvat medicinering eller behov av ytterligare utredning. Behandling Akut 1. Inhalationsbehandling: -Ventoline/Atrovent eller Combivent i Ailos/Maxin 2. Steroider peroralt: - T Betapred 0,5 mg 8-16 tabl eller T Prednisolon 5mg 6-12 tabl 4

5 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn 3. Syrgastillförsel på generös indikation, via näsgrimma, 4-6 l/min 4. Injektionsbehandling vid mycket svåra besvär eller när pat har svårt att inhalera: - Bricanyl 0,5 mg/ml 0,25-0,5 mg s c - Betapred 4 mg/ml 4-8 mg i v - Ev Teofyllamin (23 mg/ml) långsamt i v eller infusion Teofyllin 5. Sjukhustransport: Akut astmaanfall som ej kan hävas på vårdcentralen Tillgång till pulsoximeter en fördel: Riktlinjer SaO 2 : < 91% - kraftigt anfall 91-95% - måttligt anfall Underhållsbehandling 1. Snabbverkande β2-stimulerare Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/d eller 0,5 mg/d Ventoline Diskus 0,2 mg/d. Till alla astmatiker vid behov. Som enda behandling hos patienter med sporadiska besvär och vid profylax (inför exempelvis ansträngning, kyla, pälsdjurskontakt). Om behov av β2-stimulerare >3 ggr/vecka, överväg inhalationssteroider! 2. Inhalationssteroider - basbehandling! Inled med: Pulmicort Turbuhaler µg x 2 eller Flutide Diskus µg x 2 Sänk sedan till lägsta möjliga dos, ofta hälften. Om otillräcklig effekt av ovanstående: 5

6 3. Långverkande β2-stimulerare Serevent Diskus µg x 1-2 Oxis Turbuhaler (4,5) (18) µg x 1-2 (har även v b indikation) Obs! Aldrig långverkande β2-stimulerare utan inhalationssteroider! 4. Kombinationspreparat Seretide Diskus Symbicort Turbuhaler För patienter med behov av både inhalationssteroid och långverkande β2-stimulerare kan kombinationspreparat användas och då finns möjlighet till olika behandlingsstrategier, fast (Seretide) respektive variabel (Symbicort) dosering. 5. Leukotrienantagonister (Singulair) Kan användas som komplement till steroider eller som alternativ till långverkande β2-stimulerare. Viktigt med utvärdering. Tillfällig försämring Vid infektioner eller annan tillfällig försämring: Dubbla dosen inhalationssteroider 2-4 veckor och/eller ge peroral steroidkur - T Betapred 0,5 mg t ex tabl x 2-3 dagar alternativt 6 tabl x 5-7 dagar. Vid misstanke om bakteriell infektion - överväg antibiotika. Uppföljning och behandlingskontroll Vid stabil astma ett årligt läkarbesök. Mellan läkarbesöken 1-3 årliga besök hos astmasköterska, eller efter behov. Däremellan telefonkontakt vid behov. Gör gärna en individuell behandlingsplan. Patienter som haft akuta besvär: Uppföljning görs av astmasköterska i samråd med ansvarig läkare. God inhalationsteknik. 6

7 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Graviditet och astma Astma är farligare för fostret än den moderna astmabehandlingen. Kvinnan ska ha kvar sin behandling, inklusive inhalationssteroder, under graviditeten. Vid behov kan även korta perorala kortisonkurer ges. Behandlingsmål 1. Få eller inga symptom eller exacerbationer 2. Ej nattliga besvär 3. Ingen begränsning i dagliga aktiviteter 4. Minimalt behov av kortverkande β2-stimulerare 5. Minsta möjliga biverkningar av medicineringen 6. Bibehållen lungfunktion Remiss till specialist 1. Diagnostiska/differentialdiagnostiska problem 2. Svårare astma som man ej kommer tillrätta med trots behandling enligt ovan. Kvalitetssäkring Förslag till kontrollparametrar: 1. PEF vid alla astmarelaterade besök 2. Få eller inga besök p g a akuta försämringar 3. Behandlingseffekter - symptomfri nattetid 4. Regelbundna återbesök astmasköterska/läkare 5. Medicinering enligt vårdprogram 6. Antal rökare/icke rökare 7. Finns diagnos 8. Spirometri 9. Patient-diagnosregister 7

8 ASTMA HOS BARN Definition Astma är en inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av bronkiell hyperreaktivitet och reversibel luftvägsobstruktion av varierande svårighetsgrad. Tänk på astma vid 0-2 år: - Recidiverande (obstruktiva) bronkiter eller pneumonier - Långvarig hosta, f f a nattetid (>6 v eller 2 v uppr ggr) - Hosta och/eller dålig ork vid ansträngning och lek - Ständig rosslighet - Akut astmaanfall - Takypné 2-7 år: - Som ovan - Misstanke redan vid första bronkiten med obstruktivitet 7-18 år: - Som ovan - Ansträngningsutlösta besvär av mer diffust slag Ju fler atopiparametrar (aktuellt eller tidigare atopiskt eksem, allergisk rinit eller konjunktivit, födoämnesreaktioner, torr hud, stark hereditet) - desto större risk att ovanstående symptom representerar begynnande astma. Vanliga symptomutlösande faktorer Allergi Infektion Fysisk ansträngning 8

9 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Kyla Luftföroreningar, t ex rök, damm, starka dofter Diagnostik/Utredning 0 - cirka 5 år: - Anamnes - Status - S-allergi screeningtest - lge luftvägsallergi (ev lge eget djur) - Ev frågeformulär - Ev pricktest - remiss - Effekt av β2-stimulerare? 5-18 år: - Som ovan + - PEF-kurveregistrering - variabilitet > 15 %? - Spirometri - Reversibilitetstest efter kortverkande β2-stimulerare: FEV1/PEF ökning > %? - Ev utökad lge med t ex kvalster, pälsdjur - Ansträngningsprovokation: FEV1/PEF sänkning > %? Ev försöksvis och i diagnostiskt syfte: Steroidtest - inhalationssteroid i 4-6 veckor (normal-hög dos, se nedan), sedan uppföljning och ny bedömning. Behandling Akut 1. Inhalationsbehandling (om barnet kan medverka) Ventoline inhalationsvätska enligt särskild dosering i Ailos/Maxin. Till barn under 2 år kan inhalation av Adrenalin vara ett alternativ. För dosering - se Bryggan - Barnkliniken - PM. 2. Steroider peroralt: T Betapred 0,5 mg 6-10 tabl 3. Teovent klysma, dosering enlig FASS 9

10 4. Syrgastillförsel på generös indikation 5. Sjukhustransport: Akut astmaanfall som ej kan hävas på vårdcentralen Tillgång till pulsoximeter en fördel: Riktlinjer SaO2: <91 % - kraftigt anfall % - måttligt anfall Underhållsbehandling 1. Snabbverkande β2-stimulerare (Till alla vid behov) För barn < 4-5 år: Spray via spacer (hjälpmedelskort) Airomir inhalationsspray 100 mg/d via Spacer (Nebunette eller Vortex) För övriga barn: Ventoline Diskus 0,2 mg/d Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/d 2. Inhalationssteroider Budesonid (Pulmicort) Flutikason (Flutide) Insättes vid fastställd astmadiagnos (om inte symptomen är milda och intermittenta med besvärsfria mellanperioder och β2-stimulerarbehov <2-3 ggr/vecka). - Dygnsdoser - barn Låg dos Medelhög dos Hög dos 200 µg µg > 400 µg Pulverinhalatorer eller spray med spacer enligt ovan. För barn/ungdomar gäller ovanstående doser tills de vuxit färdigt. För färdigvuxna ungdomar gäller vuxendoser. Dosen anpassas individuellt. Riktlinjer: Börja med medelhög dos och sträva efter halverad dos vid kontroll efter 2-8 veckor. Svår astma: Börja med hög dos och sträva efter normaldos. 3. Leukotrienantagonister (Singulair) Som tillägg om besvär trots inhalationssteroid 400 µg i ålders- 10

11 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn gruppen upp till 7 år, samt i åldersgruppen över 7 år efter tillägg av långverkande β2-stimulerare. Viktigt med utvärdering. 4. Långverkande β2-stimulerare (Oxis, Serevent) Som tillägg om besvär trots inhalationssteroid 400 µg i åldersgruppen över 7 år samt i åldersgruppen 4-7 efter tillägg av Singulair. 5. Kombinationspreparat (Seretide, Symbicort) Kan övervägas för att öka följsamheten när behov av bägge substanserna finns. 6. Saneringsråd vid behov 7. Nässymptom Överväg behandling av nässymptom vid astma + allergisk rinit. Tillfällig försämring Vid infektioner eller annan tillfällig försämring: I första hand ökning av dosen inhalationssteroider 2-4 ggr i 4-10 dagar. I andra hand peroral steroidkur. Uppföljning och behandlingskontroll Efter 2-8 veckor, därefter om stabil astma 1-2 ggr/år. Särskild observans på längdtillväxten. Behandlingsmål 1. Få eller inga symptom eller exacerbationer 2. Ingen begränsning i dagliga aktiviteter 3. Minimalt behov av kortverkande β2-stimulerare 4. Inga långtidsbiverkningar av medicineringen 5. Normal lungfunktion 11

12 Remiss till specialist Barn < 6-7 år: Bör remitteras till specialist för fastställande av diagnos och ev insättande av förebyggande behandling. Skolbarn: Kan kontrolleras av intresserad distriktsläkare om följande är uppfyllt: - Diagnosen är klar och verifierad lungfunktionsmätning (PEF/Spirometri). - Patienten är väsentligen besvärsfri på högst 400 µg/d av inhalationssteroid. - Allergiutredningar och ev saneringsåtgärder är vidtagna. - Lungfunktionen är normal i mellanperioder. - Tillgång till astmasköterska är en fördel. Vid osäkerhet - remittera gärna! 12

13 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn 13

14 Vårdprogrammet är utarbetat av Kalmar läns läkemedelskommittés expertgrupp i Astma-KOL Läkemedelskommittén i Kalmar län 14 Landstingets informationsenhet

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: 040 3316 91 Diana Bernhardt Tel: 040 3316 91 Elisabeth Holmner Tel: 040 3337 92 3:e obstruktiva episoden om barnet

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

ASTMA HOS BARN OCH UNGA

ASTMA HOS BARN OCH UNGA ASTMA HOS BARN OCH UNGA Innehåll Astma som sjukdom 5 Symtom och misstankar om astma 5 Astmaundersökningar som stöd för diagnos och uppföljning 6 Hur behandlas astma 10 - Behandling med mediciner 10 - Medicinapparater

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Rapporten är framtagen

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN.

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. METODBESKRIVNING SPIROMETRI Utgåva 5: 2010-01-01 Införd i rutin: 2010-01-01

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Jag vill också ha en hund...

Jag vill också ha en hund... UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATIONS New Series 949 ISSN 0346-6612 From the Department of Nursing, Umeå University, Umeå Sweden Jag vill också ha en hund... EN STUDIE AV BARN OCH TONÅRINGAR MED ASTMA

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer