Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström"

Transkript

1 Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

2

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND PÅ VÄG MOT PROCESSEN TILLSAMMANS MOT FRAMTIDEN SAMMANSTÄLLNING MEDBORGARDIALOGER FÖRKORTNING/TILLFÄLLEN/TYP AV TILLFÄLLE FOKUSOMRÅDE 1: KOMPETENS & SYSSELSÄTTNING RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS KOMPETENS OCH SYSSELSÄTTNING ALLA INKOMNA KOMMENTARER KOMPETENS OCH SYSSELSÄTTNING FOKUSOMRÅDE 2: GRUNDLÄGGANDE SERVICE RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS GRUNDLÄGGANDE SERVICE ALLA INKOMNA KOMMENTARER GRUNDLÄGGANDE SERVICE FOKUSOMRÅDE 3: KOMMUNIKATIONER RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS KOMMUNIKATIONER ALLA INKOMNA KOMMENTARER KOMMUNIKATIONER FOKUSOMRÅDE 4: LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER ALLA INKOMNA KOMMENTARER LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER... 97

4 1 Bakgrund 1.1 På väg mot 2030 För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där vi tar fram en strategi och plan för hur vi ska bli fler och vara en attraktiv plats att bo och verka på. Skellefteå, liksom många andra kommuner, står införstora utmaningar. I grunden handlar det om demografi, det vill säga vår befolkningssammansättning. Sedan 90-talet har Skellefteås befolkning minskatsamtidigt som åldern på de som bor i kommunen blivit högre. En viktig utmaning som vi måste hantera är därför hur vi i framtiden ska kunna upprätthålla en god välfärd och samhällsservice när den andel avbefolkningen som ska stå för våra skatteintäkter ständigt minskar. Ambitionen är att genomföra det viktiga arbetet med Skellefteå 2030 på ett involverande och inspirerandesätt, där öppenhet och dialog genomsyrar processen. Vi vill därför möta dagens och morgondagens Skelleftebor i många olika forum för att frigöra de idéer och den handlingskraft som finns inneboende i alla. I arbetet vill vi även bidra till att höja kunskapsnivån och engagemanget hos alla intresserade och göra dem tillviktiga medspelare i Skellefteås strategiarbete. Det är Skellefteå kommun som har initierat arbetet och tagit fram en grund till strategi. Den ska vi nu tillsammans alla invånare se till att utveckla och vässa. Bilden av Skellefteå är viktig för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Därför är det enormt betydelsefullt att den bild vi beskriver och sprider sinsemellan och till omvärlden, vårt platsvarumärke och gemensamma identitet, inte bygger på särintressen. Där alla kan känna sig inkluderade kan vi skapa förutsättningar för att så många krafter som möjligt samverkar för att göra Skellefteå ännu tydligare och attraktivare. Resan har bara börjat. 1.2 Processen Etapp 1 Kunskapsutbyte vår 2014 Här påbörjar vi ett samtal kring framtidsfrågor och skapar ett team av drivna, intresserade Skelleftebor som vill delta, påverka och fungera som stöd i arbetet. I öppna och uppsökande möten diskuterar vi fokusområden och prioriteringar för framtiden. En förhoppning är att vi utvecklar fokusområdena och fastställer en samsyn på var Skellefteå befinner sig, och vad som krävs för att nå målen. Etapp 2 Strategi/dialog höst 2014 I den andra delen av arbetsprocessen vill vi öppna för ytterligare dialog och samverkan. Här kommer analyser, idéer och kunskap att brytas ner till en strategi som ska leda oss in i det operativa framtidsarbetet. Denna strategi kommer att förankras och diskuteras, och en plan kring vem som ansvarar för vilka delar i kommande arbete påbörjas. Etapp 3 Beslut och genomförande 2015 och framåt I den tredje etappen går vi från ord till handling. Här kommer vi tillsammans att säkerställa att våra mål uppfylls och att den väg vi har valt i strategin följs. Naturligtvis kommer arbetet över tid att behöva utvärde-

5 ras och kanske förändras. Det är därför vi måste se arbetet som en process där vi delar synen på problem och möjligheter och är öppna för olika infallsvinklar. 1.3 Tillsammans mot framtiden Att utveckla en plats sker inte över en natt. Men någonstans måste man börja. Någonska ta initiativet, sedan ska det utredas och beslutas. Vill man göra ett bra jobb är det dessutom viktigt att ha frågan väl förankradhos alla. För det angår alla. Ett sätt är att bege sig ut på turné för att väcka engagemang. Det är precis vad en grupp tjänstemän och politiker inom Skellefteåkommun gjort, och gensvaret är enormt. Jag är otroligt glad att så många engagerar sig. Det har varit mycket folk på allamöten, säger Moa Hedström, som leder Skellefteå 2030-kontoret. Mellan januari och mars ägde ett antal så kallade framtidsworkshopsrum i Skellefteå och i serviceorterna runt om i kommunen. Över 900 personer deltog och på agendan stod Skellefteå 2030, det största gemensammaframtidsarbete som genomförts i Skellefteå. Syftet var att på riktigt få igång en dialog och ett engagemangmed lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv, politiker och tjänstemän om vår framtid hur vi ska skapa en ännu attraktivare plats med fler invånare. Viktigt att prioritera Delegationen på plats presenterade situationen i Skellefteå, hur det såg ut i går, hur det ser ut i dag och hur det kommer att se ut i morgon om ingenting görs. Som ett underlag till diskussionerna hade fyra fokusområden (kompetens/sysselsättning, levnadsmiljö/upplevelser, grundläggande service och kommunikationer)förberetts under hösten, där man från kommunenshåll definierat vilka styrkor och utmaningar Skellefteå har inom respektive områden. Vi har läst och beställt rapporter om hur Skellefteå utvecklas i förhållande till världen i övrigt, mot andrastäder, regionalt och nationellt. Vi har undersökt vilka trender som råder och tagit del av mycket forskning. Vi har även pratat internt inom förvaltningarna om vad som är våra styrkor och svagheter. Baserat på det har vi valt ut fokusområdena, säger Moa Hedström (t.v.). Varje fokusområde är i sig komplext och har en mängd olika beståndsdelar som tas upp till diskussion. Vilka delar som är viktigast att arbeta medmåste vi alla vara med och bestämma. Fokusområdena som vi har lyft fram är vad vi frånkommunens håll tycker är viktigt att prioritera och att använda oss av som underlag i diskussionerna. Men vi tänker inte att det är allt. Det handlar om ett kunskapsutbyte och vi är sugna på att höra folks åsikter för att utveckla fokusområdena, säger Moa. Och åsikter har de fått. Träffarna har varit väl besökta och kännetecknats av en god stämning med bra samtal och relevanta diskussioner.

6 Många är också frustrerade, men inte uppgivna. Vi har fått in otroligt många konstruktiva och kloka tankar om hur man bör agera, säger Moa som inte vill påstå att något område varit mer dominerande än andra. Generellt sett har möten utanför centrala stan lockat fler, sett till folkmängden. I Jörn kom nästan 100 personer! Jag kan tänka mig att mycket har förändrats där. De ser kanske effekten av urbaniseringen tydligare än på andra håll och blir därmed mer angelägna att engagera sig. Stort engagemang Viljan att bidra är stor, vilket märks inte minst i det massiva material som samlats in under träffarna. Vid varje möte har man dessutom ställt en avslutande fråga som folk besvarat via mentormeterknappar: Kan du tänka dig att engagera dig ytterligare för Skellefteås framtid? 97 procent av de svarande är positiva till det. Det är väldigt roligt, för en kommunorganisation kan och bör inte ensam utveckla en plats, det här arbetet måste göras av oss alla under lång tid, säger Moa och fortsätter: Nästa steg i 2030-kontorets arbete är nu att sammanställa och analysera alla de kommentarer som kommit in. Analysen görs tillsammans med experter från både Skellefteå och andra delar av Sverige. I höst får alla Skelleftebor möjlighet att tycka till om analysen. Även om de öppna mötena varit framgångsrika med stor uppslutning och en väldigt jämn könsfördelning har det visat sig svårt att nå vissa grupper. Inte minst de åtråvärda åringarna, som framtidsarbetet tillstora delar handlar om, har varit underrepresenterade. En av de grupper som är svårast att nå är småbarnsföräldrar. De har inte tid. Då har vi försökt komma dit de är, bland annat har vi besökt Leos lekland och öppna förskolan på Anderstorp. Men vi har även varit på ställen som Campus, Ungdomsfullmäktige, SFI och Folkparken för en kväll där vi träffade unga upp till 35, säger Moa som konstaterar att det finns många likheter mellan ungdomars och pensionärers tankar om vad som krävs i Skellefteå. Det handlar om jobb och pendlingsmöjligheter, ett levande samhälle med människor i rörelse, kultur och fritid.

7 2 Sammanställning medborgardialoger 2.1 Förkortning/Tillfällen/Typ av tillfälle Förkortning Tillfälle Typ av tillfälle 20S 20 Största företagen Uppsökande aktivitet BAL Balderskolan Uppsökande aktivitet Boliden Öppet möte Burträsk Öppet möte Bureå Öppet möte BYS Byske Öppet möte CAM Campus Uppsökande aktivitet Frukostmöte Öppet möte företag FKN Förskolan Knuten Uppsökande aktivitet GRH Grand Hotel Öppet möte Jörn Öppet möte KTJ Kundtjänst före April Telefon, webb, brev KTJ2 Kundtjänst efter April Telefon, webb, brev Kåge Öppet möte LEL Leos Lekland Uppsökande aktivitet Lövånger Öppet möte PLD Prata landsbygd Uppsökande aktivitet SPC Språkcafé Uppsökande aktivitet Skellefteå Stadshotell Inbjudna Sävenäs Öppet möte UF8 Ungdomsfullmäktige Åk. 8 Uppsökande aktivitet UF2 Ungdomsfullmäktige Åk. 2 Uppsökande aktivitet AGM Agera mera Öppet möte ungdomar SNS Lunchseminarium SNS Uppsökande aktivitet BLÅ Blandade åsikter Olika kanaler

8 2.2 Fokusområde 1: Kompetens & Sysselsättning Ett välmående näringsliv med tillgång till rätt kompetens för företag, samt människor i arbete är viktiga delar för ett samhälle som vill växa och utvecklas. Med kompetens och sysselsättning menas här att företag och offentlig sektor har tillgång till rätt kompetens och att människor har tillgång till utbildning och arbete. 2.3 Röster från deltagare vid framtidsworkshops Kompetens och Sysselsättning Det vore intressant att ytterligare utveckla IT-sektorn här och satsa på e-handel och datacenters. Det behövs fler etableringar, både till centrala Skellefteå och till serviceorterna. Såväl privat som offentlig verksamhet är viktig i ett tillväxtperspektiv och för att locka kompetens. Det är en ökad branschbredd också, med en större andel företagare som är kvinnor. Framtiden finns också till stor del i kunskapsintensiva branscher, men även där vi kan bli bättre på att vidareförädla produkter. Att marknadsföra spjutspetsarna är en bra metod för att göra oss attraktivare för etableringar. Undanröj hinder för investeringar i glesbygden, underlätta för unga att starta eget... Turismen är ett av de viktigaste områdena att fokusera på, eftersom den bidrar till att service bibehålls och faktiskt ger värdefulla instegsjobb åt unga.

9 Undanröj hinder för investeringar i glesbygden, underlätta för unga att starta eget och uppmuntra projekt där oväntade branscher möts. Överhuvudtaget borde samarbeten och utbyten öka i Skellefteå, men minst lika mycket i nationella och internationella sammanhang. Befintliga och nystartade företag skulle gynnas av ökade möjligheter till olika finansieringslösningar. Klargör vilka bristyrken som spås, vilken kompetens som saknas och matcha utbildningar mot dem. Varför inte starta en högskola och utveckla Campus till ett multicampusområde, likt det i finska Seinäjoki. Det är för övrigt inte bra att Campus är för beroende av universiteten i Umeå och Luleå. Mer forskning och utveckling till Campus efterfrågas, och en utökad samverkan mellan kommun, näringsliv och universitet likaså. Det lokala näringslivet kan ha stor nytta av forskningen och det är viktigt att finna fungerande former som alla vinner på. Vi har många invandrare som har mycket att bidra med, men som aldrig får chansen. Det måste vi ändra på. De måste känna sig hemma. Profilera och marknadsför näringslivet, de starka och unika branscher och företag som finns. Men glöm inte bort att marknadsföra serviceorterna som goda alternativ. Vi har mycket att vara stolta 2.4 Alla inkomna kommentarer Kompetens och Sysselsättning Tillfälle Förslag Varför 20S få instegsjobb, hur ska ungdomar och utrikesfödda utan högre utbildning komma in på arbetsmarknaden? 20S även branscher som inte har specifika utbildningar (gummi etc.) efterfrågar anställda med viss utbildning. I samarbete med arbetsförmedlingen skulle dessa grundläggande utbildningsbehov kunna ges till unga. 20S dagens arbetsmarknad svårt anställa ungdomar på tillsvidare, turordningen - svårt för unga att komma in, Instegsjobben saknas 20S jobba med entreprenörskap tvärs över gränserna, branscher, start i skolan. Ger unga en möjlighet att våga starta eget, komma in på arbetsmarknaden den vägen. 20S generationsskifte i alla led - anställda, ledare, ägare etc. behöver fokus och stöd. Svårt hitta folk på orten som har kapital att ta över, åtminstone i inlandskommunerna 20S Problem med ägarskift: företagen används som pensionsförsäkring och övervärderas av ägarna 20S Ägarskiften hos de företag lokalt som är underleverantörer till andra lokala företag- problematiskt om de inte lyckas och försvinner. Då köper ortens företag av företag på andra platser istället.

10 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S Ägarskiften - svårt för nya ägare. Ofta traditioner och familjeföretag Ägarskiften - behov av finansiellt stöd, andra alternativ än bankerna borde finnas. Riskkapital en möjlighet men försvinner ägarskapet? Kompetens - lägg fokus på hur arbetskraft kan lockas hit utifrån, räkna inte med att alla studerar här. Nå personer redan när de flyttar ut från Skellefteå till studier på andra orter, kan ha intresse av att flytta tillbaka sen. Hitta nya kombinationslösningar - läs på halvfart från Skellefteå för dem som är äldre och vill vidareutbilda sig men inte vill flytta och har ett jobb redan. Skapa samarbete mellan företag lokalt i behov av vidareutbildning bland personalen, så det kan bli bra studiegrupper som kan studera på deltid på distans och bjuda in föreläsare hit. "Attraktiv plats" är centralt för att attrahera arbetskraft mera vidareutbildning, lärlingssystem mm genom internt lärande på arbetsplatsen. EU pengar ex kan finansiera lärlingarnas tid och handledare tex. Försök på gång inom IF metall. Idag är det många olika branscher som har problem att rekrytera i Skellefteå. Efterfrågan på kompetens inom trä hög, men inga som utbildar sig lokalt Hur göra grupper som står utanför arbetsmarknaden anställningsbara är en svår fråga, traineesystem och vidareutbildning på arbetsplatsen kan vara ett alternativ. Flexibelt utbildningssystem som tar hand om unga, de som ändrar sig under livet, utrikesfödda efterfrågas Vad kan vi göra för att bli lika självklart alternativ för unga från t.ex. Brighton eller Borås som alternativet "rensa fisk i Norge" är för ungdomar i Skellefteå? yrkestvätt - människor med yrkeskunskap från andra länder intensivutbildning för att lära sig den svenska arbetsmarknaden. Konkurrenskraft - fokus på att företagen jobbar smart, drivande anställda och konkurrenskraftiga. Grunden till hållbara företag. Lean. Konkurrenskraft över tid är nyckel. Lokalt ägande också viktigt för långsiktighet, då finns intresset att göra företag i Skellefteå konkurrenskraftiga och inte flytta produktionen istället. Framtidens branscher: trä och malm och el med ökad vidareförädling. Traditionen av entreprenörskap och uppfinningsrikedom är värdefull men måste blandas med utbildning och influenser utifrån. Lyckas vi med detta så hittar vi de nya näringarna för Skellefteå. Hur stimulerar vi människor att våga starta eget? Det är en lång resa som krävs, inte minst på befintliga arbetsplatser - vilken roll får/kan du ta men redan i grundskolan kan frö sås. Medföljande jobb viktigt för att attrahera kompetens personal Flyktingmottagande. Möjligheten och viljan att stanna kvar i Skellefteå vid uppehållstillstånd är en nyckel till Starta företag. Kulturförändring: se det som en möjlighet att anställa utrikesfödda. Lättare att stanna om du har jobb. Fritidsgårdarna ( t ex 51:an) har stängt på helgerna. Inget att göra

11 20S 20S BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL till stor del en inställningsfråga att våga inställa utrikesfödda, unga, "andra" könet etc. Många av de "enkla jobben" har försvunnit i industrin, mer inom vård, lokalvård etc. Instegsjobb och extrajobb via kommunen Mer El/Industrijobb Fler teknikprogram på högskolan Tydligare information om utbildning och karriärsmöjligheter Fler industrijobb Byggjobb Bättre information om karriär, utbildning och starta eget Mer pengar via csn Fler utbildningar efter gymnasiet Jobba medan man går i skolan Skattefria extrajobb under skoltid Arbeta med en attitydförändring mot invandrare Alla ska ha sommarjobb/feriejobb Skräddarjobb/Hantverksjobb Fler jobb Jobba mer med integration Mer hänsyn ska visas till invandrare när det gäller jobb Sommarjobb till ALLA En ungdomsbarometer som kan penjla av jobb till ungdomar Fler mötesplatser till unga vuxna 18+ där det ska finnas massor med information om t ex jobb, skola, bostäder osv) Campusområdet har kommunen inflytande över det eller är man åskådare till vad Umeå och Luleå Universitet bestämmer? Yrkeshögskoleutbildningen mot tunga maskiner är bra Svårt att rekrytera bra kompetens till Boliden när inte partnern kan få jobb eller utbildning som passar. Öka attraktiviteten så att unga vill bo här. Det finns inga bostäder att tillgå för att få hitflyttning. Ungar söker också kultur för att få en bra livsmiljö Vi måste ha mer fritidsaktiviteter att erbjuda och vi behöver mer gympa i Boliden. Fritidsmöjligheter är nyckeln till en bra livsmiljö och få inflyttning Det är för mycket inpendling till Boliden och de kunde bo i Boliden om det fanns möjlighet Det måste finnas en trygg vårdapparat i Boliden för att folk ska flytta hit Företagen behöver också fungerande vård Bostäder är viktigt, kringservice och kommunikationer. Rekrytering av kompetent personal blir svår när det inte finns arbete åt partnern. De flyttar ofta efter något år. Vi måste försöka behålla personalen längre tid, nu flyttar de för ofta efter kort tid. Vi har sysselsättning i Boliden men 50% är pendlare. Pendlingen skulle dras in. Det behövs utbildningar mot gruvsektorn i Skellefteå Medflyttarservice Badhuset är stängt på sommaren Vården har och kommer att försämras Medflyttarservice

12 100 bilar per dag kommer från stan. Solbacken har förstört många mindre affärer utanför centrum. På servicesidan borde det finnas möjlighet till arbete. Det är SKEBOs fel som inte inser att Kankbergsgruvan inte kommer att få anställda som bor i Bilden. SFI flyttade till stan trots att invandrarna finns i Boliden Urbaniseringen kommer att fortsätta så att inlandet kommer att försörja Skellefteå ett tag till Om vi har 600 asylsökande och hälften får uppehållstillstånd så gäller det att behålla dem i kommunen så att de inte flyttar till ställen där det finns landsmän. Fånga upp de som får uppehållstillstånd och dra nytta av deras utbildning Migrationsverkets anställda ville hellre jobba i stan så de flyttade. Bara två hus i Boliden har gått vidare i arv utan här byts folk hela tiden. Det finns ingen kultur att bo kvar i Boliden hit flyttar man för att jobba inte för att bo. Det är typiskt modernt brukssamhälle. Bolaget skött allt före kommunsammanslagningen sedan har vi litat på kommunen. Den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen syns inte så mycket i Boliden. Men ny är de nyanlända ett problem med att få jobb. 1/3 av barnens klass är nyanlända men skolan kan bli bättre för att möte framtiden. Renovera skolan den är inte i ett bra skick. Det har varit lärarbrist i Boliden. Många av asylerna mår inte bra. Runt Jörn bor många Engelsmän, tyskar, holländare hur behåller vi dem och drar nytta av deras kunskaper? En del flyttar för att skolan inte håller måttet för föräldrarna Boliden har frihet och bra social samvaro jag kan tänka mig att flytta tillbaka när jag har utbildat mig. Det behövs större mångfald av arbeten i Boliden. Det finns inga större lokaler så dataföretagen flyttade Bolidenbolaget ser problem med bostäder i Boliden. Det finns inga lägenheter för unga i Boliden eller Skellefteå. Det borde finnas underlag för utbildningar som Bolidenbolaget har behov av som t.ex. geologer. På andra gruvorter finns utbildningar men inte i Skellefteå. Bostadsbrist Attraktivt samhälle Synpunkter på "bostadspolitik" Attraktivt samhälle Attraktivt samhälle Förbättra mottagandet av nyanlända

13 Det behövs mer jobb inom IT-sidan i Boliden Vill göra en film om Boliden för att göra marknadsföring för Boliden. Det behövs mer pengar än de idépengar som fritidsgården satsat. Mer modern fritidssysselsättning för ungdomar över 16 år. Tänk på att vi tar hand om integration i boliden & jörn, unikt i Skellefteå kommun Möjliggör för de nyanlända/asylsökande i Boliden att få aktiviteter, utbildning, sfi, samtal med af, mm I IDEN. mer utbyte med Bodö, Jakobstad, Vasa, Karlberg och Mo i Rana i form av handels/studieresor och mässor för små företag. Ordna kapitalkanaler till små företag med risk. Dvs inte banklån utamn "0-kupongare" med 5 års köptid Ordna bostäder i 1a han åt ungdomar som vill stanna på orten. Och till dom som vill bo och arbeta. Att fylla våra hyresbostäder till ankommande nysvenskar måste kanske begränsas så att de integreras på bästa sätt. högre utbildning som Skeria, med möjlighet för att starta företag med stöd t ex låg hyra vid större företagshus anpassad utbildning efter varierande behov. Det går ej att förutse behov allt för långt i förväg så en förändringvillig utbildning är viktig Bra kommunikationer för såväl folk som varor stödja - initiera samverkan mellan mindre företag var utbildad, utbildning inom trä skapa intresse hos de unga för att studera hitta utbildad personal för basnäring bredband, företag hög kostnad erbjuda praktikarbete och sommarjobb. Viktigt att det finns möjligheter utbildningar, högskoleutbildningar, universitet och utbildningsplatser utrikesfödda på arbetsmarknad. Företag behöver hjälp med hur man ska mottaga utrikesfödda Ta hand om de med låg och hög utbildning Språkutbildning Genom att decentralisera företag till billiga tomma lokaler som i stort sett är gratis. Och ge dem en chans att driva sina företag med en rimlig vinst. utbildade medborgare inom lokala branscher ex trä o andra basnäringar kompetensförsörjning bredband och IT-utbyggnad till alla till lägre kostnad rättvisefråga åringar bör erbjudas praktikarbetet, sommarjobb kommunprofilering högskoleutbildningar utvecklingsmöjligheter lokalt utrikesföddas integration, ffa i små orter, stötta och hjälp företagen småorternas utveckling

14 varierande behov bland utrikesfödda möjligheter för alla SFI-utbildning är grundläggande Ta vara på kompetenser Resursutnyttjande Sport och fritidsanläggningar Attraktiva arbetsplatser gm bra lönenivåer, utvecklingsmöjligheter Utveckla nischer Billigare bostäder, pendlingsmöjligheter finns Ungdomars etableringsmöjligheter Jobb till partner Möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden Arbetsmarknadens attraktivitet Utvecklings- Utvecklingsmöjligheter i företagen Kompetensförsörjning till vården nödvändigt för grundläggande service Skogs- och energibranscherna Jordbruksmöjligheter Konsumentansvar Kommunala inköpsregler enligt svenska regler Lokala näringens förutsättningar statliga subventioner Informationsbehov och informationsansvar För att lotsa konsumenterna Nätverk och samarbete behövs inom burträskbygden Förutsättningar för byggande i Burträsk ungdomars etablering och boende Omväxlande näringsliv och arbetsmarknad skapa attraktivitet Lönenivåer Samverkan samhälle o företag utbildningsmöjligheter skapade i samverkan näringsliv o samhälle Träbranschens möjligheter Utvecklar bygden Naturresurser Öka basnäringars attraktivitet Lyssna på ungdomarnas önskemål underlag för beslut Använd resurser som finns i samhället och gör saker tillsammans Bredda kunskaper om resurser Öka ungdomars kunskaper om arbetslivet Bredda kunskaper om resurser Arbetsgivarna behöver ta ansvar för kompetensförsörjning Långsiktighet Öka medvetenhet om behoven av personal Öka lärlingsplatser Kompetensförsörjning förbättra förskolans utemiljöer öka attraktiviten Ske-å kraft o industrin kan bilda privat sjukvårdsbolag och sälja sjukvårningsmöjligheter Ny nisch ger sysselsätt- Subventionerade bussar för studenter måste fungera även i Burträsk Rättvisa villkor för studenter Jordbruket Sambandet mellan tillväxt o befolkning behöver analyseras Skolsystemet behöver reformeras och anpassas till en ny framtid Skolan ger inte det som framtiden behöver De nya branscherna inom servicesektorn behöver personal Kompetensförsörjning

15 Vårdbranschen ger möjligheter Breddad branschbredd Ge möjligheter till träning i Burträsk Samhällets attraktivitet Musiklivet, vart tog det vägen Attraktiv miljö för ungdomar Teater, musik och kultur Samhällets attraktivitet Satsa inte för smalt, prioritera mångfald även hantverk Bra bas för utveckling företagen behöver hjälp att hitta kompetenta medarbetare Företagen behöver anpassa kravprofilerna Bredare arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter för kvinnor Burträsk behöver ökad branschbredd ex turism och service bredare bas breddar rekryteringsmöjligheter Utbildning ger bara en del av den nödvändiga kompetensen tillgång till utbildningsmöjligheter i kommunen Förutsättning för kompetensförsörjning Vårdens behov av utbildade undersköterskor Möjligheter till vidareutbildning av anställda Industrin utveckling Utbildning för industrin Industrins utveckling Folkhögskola och gymnasieskola är viktiga för Burträsk Skapar attraktivitet och inflyttning Möjligheter till finansiering av företag och boende i Burträsk Integration av nya svenskar skolan måste bli bättre, hela vägen från förskolan skolan borde vara statlig vi är dåliga på att vidareförädla våra råvor vi skickar bara iväg våra råvaror älvsmynningar måste underhållas älvsmyniningar kan vara en styrka ur turist många kommer från vattnet båthamning är viktig rikta campus mot de vi vill ha, ex förädling av trä, koppar universitetssjukhusen, där ske mkt forskning vi borde kunna få några utvecklingsspår hit lassarettet måste få vara kvar, det är viktigt lassarettet är viktigt för att få hit unga barnfamiljer utbildning är viktigt för att locka hit ungdomar Både mer högskoleutbildningar och en bra grundskola många vill studera här kommer utifrån ovan industrin kommer att rationaliseras järnvägen / kommunikation är viktigt Kommunikationer bostäder är viktigt Livsmiljöer det borde byggas pensionärslägenheter på bureå torg Livsmiljöer pensionärslägenheterna frilägger villor Livsmiljöer service och lysen är viktigt för landsbyggden Livsmiljöer bygg ett ålderdomshem i svarttjärn Grundläggande service bureborna vill bo kvar i bureå även när man är äldre Livsmiljöer de unga lockas av det låga huspriserna till bureå Livsmiljöer en multihall skull vara bra Livsmiljöer datoriseringen är inte bara ungdomar äldre vill också läsa ex tidningen på nätet

16 datakurser för äldre migrationsverket borde sitta i bureå, här det billiga hyror all grundläggande service finns i bureå, det måste vi marknadsföra Grundläggande service marknadsför vi att vi har bra IT utbyggnad Kommunikationer Kan vi locka hit utländska företag som kan nyttja vårt fina IT nätverk hög kompetens som kan bemanna jobben boendemiljön borde vi marknadsföra bättre Livsmiljöer förbjud preventivmedel mer barn dela ut kondomer och gör hål i dem för att få föryngring mer barn riks att inlandet utarmas vi måste ha en attraktiv plats att erbjuda vi måste erbjuda jobb vi kan erbjuda attraktiva boenden Livsmiljöer klimatförändringen kan spela oss i händerna Fler Klimatflyktingar bostadsbristen är ett problem Livsmiljöer de äldre vill bo kvar i bureå Livsmiljöer det finns inga lägenheter i bureå Livsmiljöer lärlingssystemet är ett bra system för att överbrygga generationsklyften Få in unga i arbetslivet saknar du kontaktnätet så är det tufft att få jobb Få in unga i arbetslivet det är billigt att bo här, det borde vi marknadsföra Livsmiljöer man måste räkna på nettot inte bara se till lönen i norr enklare jobb är borta, företagen behöver bara välutbildade vi får inte bara anställa de gamla, utan satsa på de unga reglerna kring lärlingar är för snåriga det tar tid och kostar pengar att lära upp unga om man tittar kortsiktigt det måste finnas ett längre tänk bland företagen vad är kompetens? förbjud preventivmedel man måste räkna på nettot inte bara se till lönen i norr enklare jobb är borta, företagen behöver bara välutbildade vi får inte bara anställa de gamla, utan satsa på de unga reglerna kring lärlingar är för snåriga det tar tid och kostar pengar att lära upp unga om man tittar kortsiktigt det måste finnas ett längre tänk bland företagen vad är kompetens? social kompetens är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden ge de unga chansen, låt dem pröva stirra dig inte blind på yrkeserfarenhet våra platsannonser är inte rimliga alla företag måste räkna med att växa för att få fler arbetstillfällen nyetableringar är viktiga för att få fler arbetstillfällen fritiden är också viktigt Livsmiljöer sälj ett helt koncept med både jobb och livsmiljöer det behövs en etablering i bureå mer arbetstillfällen

17 Yahoo får gärna etablera sig här mer arbetstillfällen vad gör vi för att företagen ska etablera sig här mer arbetstillfällen vi måste jobba för att locka hit företag mer arbetstillfällen vi måste besöka företagen och locka hit dem vi kan inte sitta och vänta bjud hit dem och hälsa på marknadsför att vi har lägre personalomsättning här jämfört med i sthlm vi måste få folk att rota sig här vi måste marknadsföra andra värden än lön här, ex tid, föreningsliv mm det är bra att de åker ut i världen och upptäcker lönen är för låg på kommunen vill ungdomarna bli kommunanställda vi måste besöka företagen och locka hit dem vi kan inte sitta och vänta bjud hit dem och hälsa på marknadsför att vi har lägre personalomsättning här jämfört med i sthlm vi måste få folk att rota sig här vi måste marknadsföra andra värden än lön här, ex tid, föreningsliv mm det är bra att de åker ut i världen och upptäcker lönen är för låg på kommunen vill ungdomarna bli kommunanställda gratis boende för utländska studenter som vill pröva jobba och forska Locka spetskompetens här vi måste locka hit spetskompetens för att vara konkurrenskraftiga vi borde ha Sveriges bästa äldrevård Grundläggande service det är viktigt med bra utbildningar det är viktigt att det får komma ut tidigt i arbetslivet uppmuntra arbetsgivaran att ta emot ungdomarna yrkesutbildningar är viktigt vi måste ta hand om varandra sommarjobbare är en bra ingång i arbetslivet måste man vara 18 för att få sommarjobba? kommunala sommarjobb borde gå att få även för yngre fler ferie arbetsplatser kan man ge de unga bra arbetsuppgifter trots att de är unga egenföretagare kommer inte att anställa unga som inte får göra något det är viktigt att får dem tidigt för att locka det att jobba alla ungdomar vill inte studera det borde finnas enklare jobb medan de funderar på vad de vill göra, inte bara gå och dra benen efter sig Lagar och regler gör att ungdomar under 18 år inte får göra vissa arbetsuppgifter så att ungdomar inte blir passiva och får arbetserfarenhet

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer