Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström"

Transkript

1 Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

2

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND PÅ VÄG MOT PROCESSEN TILLSAMMANS MOT FRAMTIDEN SAMMANSTÄLLNING MEDBORGARDIALOGER FÖRKORTNING/TILLFÄLLEN/TYP AV TILLFÄLLE FOKUSOMRÅDE 1: KOMPETENS & SYSSELSÄTTNING RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS KOMPETENS OCH SYSSELSÄTTNING ALLA INKOMNA KOMMENTARER KOMPETENS OCH SYSSELSÄTTNING FOKUSOMRÅDE 2: GRUNDLÄGGANDE SERVICE RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS GRUNDLÄGGANDE SERVICE ALLA INKOMNA KOMMENTARER GRUNDLÄGGANDE SERVICE FOKUSOMRÅDE 3: KOMMUNIKATIONER RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS KOMMUNIKATIONER ALLA INKOMNA KOMMENTARER KOMMUNIKATIONER FOKUSOMRÅDE 4: LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID FRAMTIDSWORKSHOPS LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER ALLA INKOMNA KOMMENTARER LEVNADSMILJÖ & UPPLEVELSER... 97

4 1 Bakgrund 1.1 På väg mot 2030 För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där vi tar fram en strategi och plan för hur vi ska bli fler och vara en attraktiv plats att bo och verka på. Skellefteå, liksom många andra kommuner, står införstora utmaningar. I grunden handlar det om demografi, det vill säga vår befolkningssammansättning. Sedan 90-talet har Skellefteås befolkning minskatsamtidigt som åldern på de som bor i kommunen blivit högre. En viktig utmaning som vi måste hantera är därför hur vi i framtiden ska kunna upprätthålla en god välfärd och samhällsservice när den andel avbefolkningen som ska stå för våra skatteintäkter ständigt minskar. Ambitionen är att genomföra det viktiga arbetet med Skellefteå 2030 på ett involverande och inspirerandesätt, där öppenhet och dialog genomsyrar processen. Vi vill därför möta dagens och morgondagens Skelleftebor i många olika forum för att frigöra de idéer och den handlingskraft som finns inneboende i alla. I arbetet vill vi även bidra till att höja kunskapsnivån och engagemanget hos alla intresserade och göra dem tillviktiga medspelare i Skellefteås strategiarbete. Det är Skellefteå kommun som har initierat arbetet och tagit fram en grund till strategi. Den ska vi nu tillsammans alla invånare se till att utveckla och vässa. Bilden av Skellefteå är viktig för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Därför är det enormt betydelsefullt att den bild vi beskriver och sprider sinsemellan och till omvärlden, vårt platsvarumärke och gemensamma identitet, inte bygger på särintressen. Där alla kan känna sig inkluderade kan vi skapa förutsättningar för att så många krafter som möjligt samverkar för att göra Skellefteå ännu tydligare och attraktivare. Resan har bara börjat. 1.2 Processen Etapp 1 Kunskapsutbyte vår 2014 Här påbörjar vi ett samtal kring framtidsfrågor och skapar ett team av drivna, intresserade Skelleftebor som vill delta, påverka och fungera som stöd i arbetet. I öppna och uppsökande möten diskuterar vi fokusområden och prioriteringar för framtiden. En förhoppning är att vi utvecklar fokusområdena och fastställer en samsyn på var Skellefteå befinner sig, och vad som krävs för att nå målen. Etapp 2 Strategi/dialog höst 2014 I den andra delen av arbetsprocessen vill vi öppna för ytterligare dialog och samverkan. Här kommer analyser, idéer och kunskap att brytas ner till en strategi som ska leda oss in i det operativa framtidsarbetet. Denna strategi kommer att förankras och diskuteras, och en plan kring vem som ansvarar för vilka delar i kommande arbete påbörjas. Etapp 3 Beslut och genomförande 2015 och framåt I den tredje etappen går vi från ord till handling. Här kommer vi tillsammans att säkerställa att våra mål uppfylls och att den väg vi har valt i strategin följs. Naturligtvis kommer arbetet över tid att behöva utvärde-

5 ras och kanske förändras. Det är därför vi måste se arbetet som en process där vi delar synen på problem och möjligheter och är öppna för olika infallsvinklar. 1.3 Tillsammans mot framtiden Att utveckla en plats sker inte över en natt. Men någonstans måste man börja. Någonska ta initiativet, sedan ska det utredas och beslutas. Vill man göra ett bra jobb är det dessutom viktigt att ha frågan väl förankradhos alla. För det angår alla. Ett sätt är att bege sig ut på turné för att väcka engagemang. Det är precis vad en grupp tjänstemän och politiker inom Skellefteåkommun gjort, och gensvaret är enormt. Jag är otroligt glad att så många engagerar sig. Det har varit mycket folk på allamöten, säger Moa Hedström, som leder Skellefteå 2030-kontoret. Mellan januari och mars ägde ett antal så kallade framtidsworkshopsrum i Skellefteå och i serviceorterna runt om i kommunen. Över 900 personer deltog och på agendan stod Skellefteå 2030, det största gemensammaframtidsarbete som genomförts i Skellefteå. Syftet var att på riktigt få igång en dialog och ett engagemangmed lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv, politiker och tjänstemän om vår framtid hur vi ska skapa en ännu attraktivare plats med fler invånare. Viktigt att prioritera Delegationen på plats presenterade situationen i Skellefteå, hur det såg ut i går, hur det ser ut i dag och hur det kommer att se ut i morgon om ingenting görs. Som ett underlag till diskussionerna hade fyra fokusområden (kompetens/sysselsättning, levnadsmiljö/upplevelser, grundläggande service och kommunikationer)förberetts under hösten, där man från kommunenshåll definierat vilka styrkor och utmaningar Skellefteå har inom respektive områden. Vi har läst och beställt rapporter om hur Skellefteå utvecklas i förhållande till världen i övrigt, mot andrastäder, regionalt och nationellt. Vi har undersökt vilka trender som råder och tagit del av mycket forskning. Vi har även pratat internt inom förvaltningarna om vad som är våra styrkor och svagheter. Baserat på det har vi valt ut fokusområdena, säger Moa Hedström (t.v.). Varje fokusområde är i sig komplext och har en mängd olika beståndsdelar som tas upp till diskussion. Vilka delar som är viktigast att arbeta medmåste vi alla vara med och bestämma. Fokusområdena som vi har lyft fram är vad vi frånkommunens håll tycker är viktigt att prioritera och att använda oss av som underlag i diskussionerna. Men vi tänker inte att det är allt. Det handlar om ett kunskapsutbyte och vi är sugna på att höra folks åsikter för att utveckla fokusområdena, säger Moa. Och åsikter har de fått. Träffarna har varit väl besökta och kännetecknats av en god stämning med bra samtal och relevanta diskussioner.

6 Många är också frustrerade, men inte uppgivna. Vi har fått in otroligt många konstruktiva och kloka tankar om hur man bör agera, säger Moa som inte vill påstå att något område varit mer dominerande än andra. Generellt sett har möten utanför centrala stan lockat fler, sett till folkmängden. I Jörn kom nästan 100 personer! Jag kan tänka mig att mycket har förändrats där. De ser kanske effekten av urbaniseringen tydligare än på andra håll och blir därmed mer angelägna att engagera sig. Stort engagemang Viljan att bidra är stor, vilket märks inte minst i det massiva material som samlats in under träffarna. Vid varje möte har man dessutom ställt en avslutande fråga som folk besvarat via mentormeterknappar: Kan du tänka dig att engagera dig ytterligare för Skellefteås framtid? 97 procent av de svarande är positiva till det. Det är väldigt roligt, för en kommunorganisation kan och bör inte ensam utveckla en plats, det här arbetet måste göras av oss alla under lång tid, säger Moa och fortsätter: Nästa steg i 2030-kontorets arbete är nu att sammanställa och analysera alla de kommentarer som kommit in. Analysen görs tillsammans med experter från både Skellefteå och andra delar av Sverige. I höst får alla Skelleftebor möjlighet att tycka till om analysen. Även om de öppna mötena varit framgångsrika med stor uppslutning och en väldigt jämn könsfördelning har det visat sig svårt att nå vissa grupper. Inte minst de åtråvärda åringarna, som framtidsarbetet tillstora delar handlar om, har varit underrepresenterade. En av de grupper som är svårast att nå är småbarnsföräldrar. De har inte tid. Då har vi försökt komma dit de är, bland annat har vi besökt Leos lekland och öppna förskolan på Anderstorp. Men vi har även varit på ställen som Campus, Ungdomsfullmäktige, SFI och Folkparken för en kväll där vi träffade unga upp till 35, säger Moa som konstaterar att det finns många likheter mellan ungdomars och pensionärers tankar om vad som krävs i Skellefteå. Det handlar om jobb och pendlingsmöjligheter, ett levande samhälle med människor i rörelse, kultur och fritid.

7 2 Sammanställning medborgardialoger 2.1 Förkortning/Tillfällen/Typ av tillfälle Förkortning Tillfälle Typ av tillfälle 20S 20 Största företagen Uppsökande aktivitet BAL Balderskolan Uppsökande aktivitet Boliden Öppet möte Burträsk Öppet möte Bureå Öppet möte BYS Byske Öppet möte CAM Campus Uppsökande aktivitet Frukostmöte Öppet möte företag FKN Förskolan Knuten Uppsökande aktivitet GRH Grand Hotel Öppet möte Jörn Öppet möte KTJ Kundtjänst före April Telefon, webb, brev KTJ2 Kundtjänst efter April Telefon, webb, brev Kåge Öppet möte LEL Leos Lekland Uppsökande aktivitet Lövånger Öppet möte PLD Prata landsbygd Uppsökande aktivitet SPC Språkcafé Uppsökande aktivitet Skellefteå Stadshotell Inbjudna Sävenäs Öppet möte UF8 Ungdomsfullmäktige Åk. 8 Uppsökande aktivitet UF2 Ungdomsfullmäktige Åk. 2 Uppsökande aktivitet AGM Agera mera Öppet möte ungdomar SNS Lunchseminarium SNS Uppsökande aktivitet BLÅ Blandade åsikter Olika kanaler

8 2.2 Fokusområde 1: Kompetens & Sysselsättning Ett välmående näringsliv med tillgång till rätt kompetens för företag, samt människor i arbete är viktiga delar för ett samhälle som vill växa och utvecklas. Med kompetens och sysselsättning menas här att företag och offentlig sektor har tillgång till rätt kompetens och att människor har tillgång till utbildning och arbete. 2.3 Röster från deltagare vid framtidsworkshops Kompetens och Sysselsättning Det vore intressant att ytterligare utveckla IT-sektorn här och satsa på e-handel och datacenters. Det behövs fler etableringar, både till centrala Skellefteå och till serviceorterna. Såväl privat som offentlig verksamhet är viktig i ett tillväxtperspektiv och för att locka kompetens. Det är en ökad branschbredd också, med en större andel företagare som är kvinnor. Framtiden finns också till stor del i kunskapsintensiva branscher, men även där vi kan bli bättre på att vidareförädla produkter. Att marknadsföra spjutspetsarna är en bra metod för att göra oss attraktivare för etableringar. Undanröj hinder för investeringar i glesbygden, underlätta för unga att starta eget... Turismen är ett av de viktigaste områdena att fokusera på, eftersom den bidrar till att service bibehålls och faktiskt ger värdefulla instegsjobb åt unga.

9 Undanröj hinder för investeringar i glesbygden, underlätta för unga att starta eget och uppmuntra projekt där oväntade branscher möts. Överhuvudtaget borde samarbeten och utbyten öka i Skellefteå, men minst lika mycket i nationella och internationella sammanhang. Befintliga och nystartade företag skulle gynnas av ökade möjligheter till olika finansieringslösningar. Klargör vilka bristyrken som spås, vilken kompetens som saknas och matcha utbildningar mot dem. Varför inte starta en högskola och utveckla Campus till ett multicampusområde, likt det i finska Seinäjoki. Det är för övrigt inte bra att Campus är för beroende av universiteten i Umeå och Luleå. Mer forskning och utveckling till Campus efterfrågas, och en utökad samverkan mellan kommun, näringsliv och universitet likaså. Det lokala näringslivet kan ha stor nytta av forskningen och det är viktigt att finna fungerande former som alla vinner på. Vi har många invandrare som har mycket att bidra med, men som aldrig får chansen. Det måste vi ändra på. De måste känna sig hemma. Profilera och marknadsför näringslivet, de starka och unika branscher och företag som finns. Men glöm inte bort att marknadsföra serviceorterna som goda alternativ. Vi har mycket att vara stolta 2.4 Alla inkomna kommentarer Kompetens och Sysselsättning Tillfälle Förslag Varför 20S få instegsjobb, hur ska ungdomar och utrikesfödda utan högre utbildning komma in på arbetsmarknaden? 20S även branscher som inte har specifika utbildningar (gummi etc.) efterfrågar anställda med viss utbildning. I samarbete med arbetsförmedlingen skulle dessa grundläggande utbildningsbehov kunna ges till unga. 20S dagens arbetsmarknad svårt anställa ungdomar på tillsvidare, turordningen - svårt för unga att komma in, Instegsjobben saknas 20S jobba med entreprenörskap tvärs över gränserna, branscher, start i skolan. Ger unga en möjlighet att våga starta eget, komma in på arbetsmarknaden den vägen. 20S generationsskifte i alla led - anställda, ledare, ägare etc. behöver fokus och stöd. Svårt hitta folk på orten som har kapital att ta över, åtminstone i inlandskommunerna 20S Problem med ägarskift: företagen används som pensionsförsäkring och övervärderas av ägarna 20S Ägarskiften hos de företag lokalt som är underleverantörer till andra lokala företag- problematiskt om de inte lyckas och försvinner. Då köper ortens företag av företag på andra platser istället.

10 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S Ägarskiften - svårt för nya ägare. Ofta traditioner och familjeföretag Ägarskiften - behov av finansiellt stöd, andra alternativ än bankerna borde finnas. Riskkapital en möjlighet men försvinner ägarskapet? Kompetens - lägg fokus på hur arbetskraft kan lockas hit utifrån, räkna inte med att alla studerar här. Nå personer redan när de flyttar ut från Skellefteå till studier på andra orter, kan ha intresse av att flytta tillbaka sen. Hitta nya kombinationslösningar - läs på halvfart från Skellefteå för dem som är äldre och vill vidareutbilda sig men inte vill flytta och har ett jobb redan. Skapa samarbete mellan företag lokalt i behov av vidareutbildning bland personalen, så det kan bli bra studiegrupper som kan studera på deltid på distans och bjuda in föreläsare hit. "Attraktiv plats" är centralt för att attrahera arbetskraft mera vidareutbildning, lärlingssystem mm genom internt lärande på arbetsplatsen. EU pengar ex kan finansiera lärlingarnas tid och handledare tex. Försök på gång inom IF metall. Idag är det många olika branscher som har problem att rekrytera i Skellefteå. Efterfrågan på kompetens inom trä hög, men inga som utbildar sig lokalt Hur göra grupper som står utanför arbetsmarknaden anställningsbara är en svår fråga, traineesystem och vidareutbildning på arbetsplatsen kan vara ett alternativ. Flexibelt utbildningssystem som tar hand om unga, de som ändrar sig under livet, utrikesfödda efterfrågas Vad kan vi göra för att bli lika självklart alternativ för unga från t.ex. Brighton eller Borås som alternativet "rensa fisk i Norge" är för ungdomar i Skellefteå? yrkestvätt - människor med yrkeskunskap från andra länder intensivutbildning för att lära sig den svenska arbetsmarknaden. Konkurrenskraft - fokus på att företagen jobbar smart, drivande anställda och konkurrenskraftiga. Grunden till hållbara företag. Lean. Konkurrenskraft över tid är nyckel. Lokalt ägande också viktigt för långsiktighet, då finns intresset att göra företag i Skellefteå konkurrenskraftiga och inte flytta produktionen istället. Framtidens branscher: trä och malm och el med ökad vidareförädling. Traditionen av entreprenörskap och uppfinningsrikedom är värdefull men måste blandas med utbildning och influenser utifrån. Lyckas vi med detta så hittar vi de nya näringarna för Skellefteå. Hur stimulerar vi människor att våga starta eget? Det är en lång resa som krävs, inte minst på befintliga arbetsplatser - vilken roll får/kan du ta men redan i grundskolan kan frö sås. Medföljande jobb viktigt för att attrahera kompetens personal Flyktingmottagande. Möjligheten och viljan att stanna kvar i Skellefteå vid uppehållstillstånd är en nyckel till Starta företag. Kulturförändring: se det som en möjlighet att anställa utrikesfödda. Lättare att stanna om du har jobb. Fritidsgårdarna ( t ex 51:an) har stängt på helgerna. Inget att göra

11 20S 20S BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL till stor del en inställningsfråga att våga inställa utrikesfödda, unga, "andra" könet etc. Många av de "enkla jobben" har försvunnit i industrin, mer inom vård, lokalvård etc. Instegsjobb och extrajobb via kommunen Mer El/Industrijobb Fler teknikprogram på högskolan Tydligare information om utbildning och karriärsmöjligheter Fler industrijobb Byggjobb Bättre information om karriär, utbildning och starta eget Mer pengar via csn Fler utbildningar efter gymnasiet Jobba medan man går i skolan Skattefria extrajobb under skoltid Arbeta med en attitydförändring mot invandrare Alla ska ha sommarjobb/feriejobb Skräddarjobb/Hantverksjobb Fler jobb Jobba mer med integration Mer hänsyn ska visas till invandrare när det gäller jobb Sommarjobb till ALLA En ungdomsbarometer som kan penjla av jobb till ungdomar Fler mötesplatser till unga vuxna 18+ där det ska finnas massor med information om t ex jobb, skola, bostäder osv) Campusområdet har kommunen inflytande över det eller är man åskådare till vad Umeå och Luleå Universitet bestämmer? Yrkeshögskoleutbildningen mot tunga maskiner är bra Svårt att rekrytera bra kompetens till Boliden när inte partnern kan få jobb eller utbildning som passar. Öka attraktiviteten så att unga vill bo här. Det finns inga bostäder att tillgå för att få hitflyttning. Ungar söker också kultur för att få en bra livsmiljö Vi måste ha mer fritidsaktiviteter att erbjuda och vi behöver mer gympa i Boliden. Fritidsmöjligheter är nyckeln till en bra livsmiljö och få inflyttning Det är för mycket inpendling till Boliden och de kunde bo i Boliden om det fanns möjlighet Det måste finnas en trygg vårdapparat i Boliden för att folk ska flytta hit Företagen behöver också fungerande vård Bostäder är viktigt, kringservice och kommunikationer. Rekrytering av kompetent personal blir svår när det inte finns arbete åt partnern. De flyttar ofta efter något år. Vi måste försöka behålla personalen längre tid, nu flyttar de för ofta efter kort tid. Vi har sysselsättning i Boliden men 50% är pendlare. Pendlingen skulle dras in. Det behövs utbildningar mot gruvsektorn i Skellefteå Medflyttarservice Badhuset är stängt på sommaren Vården har och kommer att försämras Medflyttarservice

12 100 bilar per dag kommer från stan. Solbacken har förstört många mindre affärer utanför centrum. På servicesidan borde det finnas möjlighet till arbete. Det är SKEBOs fel som inte inser att Kankbergsgruvan inte kommer att få anställda som bor i Bilden. SFI flyttade till stan trots att invandrarna finns i Boliden Urbaniseringen kommer att fortsätta så att inlandet kommer att försörja Skellefteå ett tag till Om vi har 600 asylsökande och hälften får uppehållstillstånd så gäller det att behålla dem i kommunen så att de inte flyttar till ställen där det finns landsmän. Fånga upp de som får uppehållstillstånd och dra nytta av deras utbildning Migrationsverkets anställda ville hellre jobba i stan så de flyttade. Bara två hus i Boliden har gått vidare i arv utan här byts folk hela tiden. Det finns ingen kultur att bo kvar i Boliden hit flyttar man för att jobba inte för att bo. Det är typiskt modernt brukssamhälle. Bolaget skött allt före kommunsammanslagningen sedan har vi litat på kommunen. Den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen syns inte så mycket i Boliden. Men ny är de nyanlända ett problem med att få jobb. 1/3 av barnens klass är nyanlända men skolan kan bli bättre för att möte framtiden. Renovera skolan den är inte i ett bra skick. Det har varit lärarbrist i Boliden. Många av asylerna mår inte bra. Runt Jörn bor många Engelsmän, tyskar, holländare hur behåller vi dem och drar nytta av deras kunskaper? En del flyttar för att skolan inte håller måttet för föräldrarna Boliden har frihet och bra social samvaro jag kan tänka mig att flytta tillbaka när jag har utbildat mig. Det behövs större mångfald av arbeten i Boliden. Det finns inga större lokaler så dataföretagen flyttade Bolidenbolaget ser problem med bostäder i Boliden. Det finns inga lägenheter för unga i Boliden eller Skellefteå. Det borde finnas underlag för utbildningar som Bolidenbolaget har behov av som t.ex. geologer. På andra gruvorter finns utbildningar men inte i Skellefteå. Bostadsbrist Attraktivt samhälle Synpunkter på "bostadspolitik" Attraktivt samhälle Attraktivt samhälle Förbättra mottagandet av nyanlända

13 Det behövs mer jobb inom IT-sidan i Boliden Vill göra en film om Boliden för att göra marknadsföring för Boliden. Det behövs mer pengar än de idépengar som fritidsgården satsat. Mer modern fritidssysselsättning för ungdomar över 16 år. Tänk på att vi tar hand om integration i boliden & jörn, unikt i Skellefteå kommun Möjliggör för de nyanlända/asylsökande i Boliden att få aktiviteter, utbildning, sfi, samtal med af, mm I IDEN. mer utbyte med Bodö, Jakobstad, Vasa, Karlberg och Mo i Rana i form av handels/studieresor och mässor för små företag. Ordna kapitalkanaler till små företag med risk. Dvs inte banklån utamn "0-kupongare" med 5 års köptid Ordna bostäder i 1a han åt ungdomar som vill stanna på orten. Och till dom som vill bo och arbeta. Att fylla våra hyresbostäder till ankommande nysvenskar måste kanske begränsas så att de integreras på bästa sätt. högre utbildning som Skeria, med möjlighet för att starta företag med stöd t ex låg hyra vid större företagshus anpassad utbildning efter varierande behov. Det går ej att förutse behov allt för långt i förväg så en förändringvillig utbildning är viktig Bra kommunikationer för såväl folk som varor stödja - initiera samverkan mellan mindre företag var utbildad, utbildning inom trä skapa intresse hos de unga för att studera hitta utbildad personal för basnäring bredband, företag hög kostnad erbjuda praktikarbete och sommarjobb. Viktigt att det finns möjligheter utbildningar, högskoleutbildningar, universitet och utbildningsplatser utrikesfödda på arbetsmarknad. Företag behöver hjälp med hur man ska mottaga utrikesfödda Ta hand om de med låg och hög utbildning Språkutbildning Genom att decentralisera företag till billiga tomma lokaler som i stort sett är gratis. Och ge dem en chans att driva sina företag med en rimlig vinst. utbildade medborgare inom lokala branscher ex trä o andra basnäringar kompetensförsörjning bredband och IT-utbyggnad till alla till lägre kostnad rättvisefråga åringar bör erbjudas praktikarbetet, sommarjobb kommunprofilering högskoleutbildningar utvecklingsmöjligheter lokalt utrikesföddas integration, ffa i små orter, stötta och hjälp företagen småorternas utveckling

14 varierande behov bland utrikesfödda möjligheter för alla SFI-utbildning är grundläggande Ta vara på kompetenser Resursutnyttjande Sport och fritidsanläggningar Attraktiva arbetsplatser gm bra lönenivåer, utvecklingsmöjligheter Utveckla nischer Billigare bostäder, pendlingsmöjligheter finns Ungdomars etableringsmöjligheter Jobb till partner Möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden Arbetsmarknadens attraktivitet Utvecklings- Utvecklingsmöjligheter i företagen Kompetensförsörjning till vården nödvändigt för grundläggande service Skogs- och energibranscherna Jordbruksmöjligheter Konsumentansvar Kommunala inköpsregler enligt svenska regler Lokala näringens förutsättningar statliga subventioner Informationsbehov och informationsansvar För att lotsa konsumenterna Nätverk och samarbete behövs inom burträskbygden Förutsättningar för byggande i Burträsk ungdomars etablering och boende Omväxlande näringsliv och arbetsmarknad skapa attraktivitet Lönenivåer Samverkan samhälle o företag utbildningsmöjligheter skapade i samverkan näringsliv o samhälle Träbranschens möjligheter Utvecklar bygden Naturresurser Öka basnäringars attraktivitet Lyssna på ungdomarnas önskemål underlag för beslut Använd resurser som finns i samhället och gör saker tillsammans Bredda kunskaper om resurser Öka ungdomars kunskaper om arbetslivet Bredda kunskaper om resurser Arbetsgivarna behöver ta ansvar för kompetensförsörjning Långsiktighet Öka medvetenhet om behoven av personal Öka lärlingsplatser Kompetensförsörjning förbättra förskolans utemiljöer öka attraktiviten Ske-å kraft o industrin kan bilda privat sjukvårdsbolag och sälja sjukvårningsmöjligheter Ny nisch ger sysselsätt- Subventionerade bussar för studenter måste fungera även i Burträsk Rättvisa villkor för studenter Jordbruket Sambandet mellan tillväxt o befolkning behöver analyseras Skolsystemet behöver reformeras och anpassas till en ny framtid Skolan ger inte det som framtiden behöver De nya branscherna inom servicesektorn behöver personal Kompetensförsörjning

15 Vårdbranschen ger möjligheter Breddad branschbredd Ge möjligheter till träning i Burträsk Samhällets attraktivitet Musiklivet, vart tog det vägen Attraktiv miljö för ungdomar Teater, musik och kultur Samhällets attraktivitet Satsa inte för smalt, prioritera mångfald även hantverk Bra bas för utveckling företagen behöver hjälp att hitta kompetenta medarbetare Företagen behöver anpassa kravprofilerna Bredare arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter för kvinnor Burträsk behöver ökad branschbredd ex turism och service bredare bas breddar rekryteringsmöjligheter Utbildning ger bara en del av den nödvändiga kompetensen tillgång till utbildningsmöjligheter i kommunen Förutsättning för kompetensförsörjning Vårdens behov av utbildade undersköterskor Möjligheter till vidareutbildning av anställda Industrin utveckling Utbildning för industrin Industrins utveckling Folkhögskola och gymnasieskola är viktiga för Burträsk Skapar attraktivitet och inflyttning Möjligheter till finansiering av företag och boende i Burträsk Integration av nya svenskar skolan måste bli bättre, hela vägen från förskolan skolan borde vara statlig vi är dåliga på att vidareförädla våra råvor vi skickar bara iväg våra råvaror älvsmynningar måste underhållas älvsmyniningar kan vara en styrka ur turist många kommer från vattnet båthamning är viktig rikta campus mot de vi vill ha, ex förädling av trä, koppar universitetssjukhusen, där ske mkt forskning vi borde kunna få några utvecklingsspår hit lassarettet måste få vara kvar, det är viktigt lassarettet är viktigt för att få hit unga barnfamiljer utbildning är viktigt för att locka hit ungdomar Både mer högskoleutbildningar och en bra grundskola många vill studera här kommer utifrån ovan industrin kommer att rationaliseras järnvägen / kommunikation är viktigt Kommunikationer bostäder är viktigt Livsmiljöer det borde byggas pensionärslägenheter på bureå torg Livsmiljöer pensionärslägenheterna frilägger villor Livsmiljöer service och lysen är viktigt för landsbyggden Livsmiljöer bygg ett ålderdomshem i svarttjärn Grundläggande service bureborna vill bo kvar i bureå även när man är äldre Livsmiljöer de unga lockas av det låga huspriserna till bureå Livsmiljöer en multihall skull vara bra Livsmiljöer datoriseringen är inte bara ungdomar äldre vill också läsa ex tidningen på nätet

16 datakurser för äldre migrationsverket borde sitta i bureå, här det billiga hyror all grundläggande service finns i bureå, det måste vi marknadsföra Grundläggande service marknadsför vi att vi har bra IT utbyggnad Kommunikationer Kan vi locka hit utländska företag som kan nyttja vårt fina IT nätverk hög kompetens som kan bemanna jobben boendemiljön borde vi marknadsföra bättre Livsmiljöer förbjud preventivmedel mer barn dela ut kondomer och gör hål i dem för att få föryngring mer barn riks att inlandet utarmas vi måste ha en attraktiv plats att erbjuda vi måste erbjuda jobb vi kan erbjuda attraktiva boenden Livsmiljöer klimatförändringen kan spela oss i händerna Fler Klimatflyktingar bostadsbristen är ett problem Livsmiljöer de äldre vill bo kvar i bureå Livsmiljöer det finns inga lägenheter i bureå Livsmiljöer lärlingssystemet är ett bra system för att överbrygga generationsklyften Få in unga i arbetslivet saknar du kontaktnätet så är det tufft att få jobb Få in unga i arbetslivet det är billigt att bo här, det borde vi marknadsföra Livsmiljöer man måste räkna på nettot inte bara se till lönen i norr enklare jobb är borta, företagen behöver bara välutbildade vi får inte bara anställa de gamla, utan satsa på de unga reglerna kring lärlingar är för snåriga det tar tid och kostar pengar att lära upp unga om man tittar kortsiktigt det måste finnas ett längre tänk bland företagen vad är kompetens? förbjud preventivmedel man måste räkna på nettot inte bara se till lönen i norr enklare jobb är borta, företagen behöver bara välutbildade vi får inte bara anställa de gamla, utan satsa på de unga reglerna kring lärlingar är för snåriga det tar tid och kostar pengar att lära upp unga om man tittar kortsiktigt det måste finnas ett längre tänk bland företagen vad är kompetens? social kompetens är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden ge de unga chansen, låt dem pröva stirra dig inte blind på yrkeserfarenhet våra platsannonser är inte rimliga alla företag måste räkna med att växa för att få fler arbetstillfällen nyetableringar är viktiga för att få fler arbetstillfällen fritiden är också viktigt Livsmiljöer sälj ett helt koncept med både jobb och livsmiljöer det behövs en etablering i bureå mer arbetstillfällen

17 Yahoo får gärna etablera sig här mer arbetstillfällen vad gör vi för att företagen ska etablera sig här mer arbetstillfällen vi måste jobba för att locka hit företag mer arbetstillfällen vi måste besöka företagen och locka hit dem vi kan inte sitta och vänta bjud hit dem och hälsa på marknadsför att vi har lägre personalomsättning här jämfört med i sthlm vi måste få folk att rota sig här vi måste marknadsföra andra värden än lön här, ex tid, föreningsliv mm det är bra att de åker ut i världen och upptäcker lönen är för låg på kommunen vill ungdomarna bli kommunanställda vi måste besöka företagen och locka hit dem vi kan inte sitta och vänta bjud hit dem och hälsa på marknadsför att vi har lägre personalomsättning här jämfört med i sthlm vi måste få folk att rota sig här vi måste marknadsföra andra värden än lön här, ex tid, föreningsliv mm det är bra att de åker ut i världen och upptäcker lönen är för låg på kommunen vill ungdomarna bli kommunanställda gratis boende för utländska studenter som vill pröva jobba och forska Locka spetskompetens här vi måste locka hit spetskompetens för att vara konkurrenskraftiga vi borde ha Sveriges bästa äldrevård Grundläggande service det är viktigt med bra utbildningar det är viktigt att det får komma ut tidigt i arbetslivet uppmuntra arbetsgivaran att ta emot ungdomarna yrkesutbildningar är viktigt vi måste ta hand om varandra sommarjobbare är en bra ingång i arbetslivet måste man vara 18 för att få sommarjobba? kommunala sommarjobb borde gå att få även för yngre fler ferie arbetsplatser kan man ge de unga bra arbetsuppgifter trots att de är unga egenföretagare kommer inte att anställa unga som inte får göra något det är viktigt att får dem tidigt för att locka det att jobba alla ungdomar vill inte studera det borde finnas enklare jobb medan de funderar på vad de vill göra, inte bara gå och dra benen efter sig Lagar och regler gör att ungdomar under 18 år inte får göra vissa arbetsuppgifter så att ungdomar inte blir passiva och får arbetserfarenhet

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer