»Benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08-2002. »Benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt."

Transkript

1 N u har vi passerat första oktober och kan andas ut så till vida som att reformen hittills inte verkar inneburit några större problem på våra apotek eller bland våra patienter. Patienterna har fått sina mediciner utan problem. Attitydundersökningar har visat att benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt. Arbetsplatskoder har funnits på våra recept och det har alltså inte heller orsakat några stora problem. Vi känner oss givetvis glada över att det gått så pass bra. hormone replacement therapy Friska, symtomfria kvinnor behöver inte HRT HRT har en dokumenterad positiv effekt på behandling av klimateriella bortfallssymtom. Dock ska inte HRT används som någon slags allmän profylax mot kronisk sjukdom. M ånga observationsstudier har visat positiva effekter av HRT (hormone replacement therapy), vad gäller kardio-vaskulär sjukdom. Stora förhoppningar har därför ställts på HRT, men dessa förhoppningar har nu grusats genom resultaten av några stora studier. Den första prospektiva randomiserade studien av HRT, den så kallade HERSstudien (the Heart and Estrogen/progestin Replacement Study), skulle studera om HRT, som sekundärprevention, kunde motverka återinsjuknande i hjärtinfarkt. En daglig behandling med en fast kombination av konjugerade östrogener och medroxyprogesteronacetat uppvisade ingen skillnad mot placebo, vad gällde fatala och icke-fatala hjärtinfarkter under det första året, medan man tyckte sig se en viss skyddseffekt under de två sista åren av den genomsnittliga uppföljningstiden på fyra år. Författarna till HERS-studien rekommenderar därför inte att forts nästa sida redaktion: Thomas Ericson (ordf Läkemedelskommittén), Maj-Britt Elmvik (Apoteket Svanen, Thn), Christina Edward, Lisbeth Leandersson (Apoteket Björnen, NÄL) samt Hans Klaive som extern producent. grafisk form och produktion: Klaive Kommunikation AB. prepress och tryck: Cela Grafiska AB, Vänersborg. upplaga: ex. Läkebladet ges ut av Nordvästra Läkemedelskommittén Västra Götaland och distribueras till alla förskrivare i Läkemedelskommitténs område. adress: Läkebladet, Apoteket Björnen, Trollhättan. Telefon , fax , e-post:.»benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt.«denna höst har utökat sin informationsverksamhet. Vi arbetar för närvarande på vårt projekt»rek-listan till allmänheten«med sikte på att dela ut den nya REK-listan till allmänheten i januari. Två nya terapigrupper har bildats: Äldre och läkemedel med målet att informera allmänheten via handkapporganisationer och patientföreningar om läkemedelsfrågor. Vidare har denna terapigrupp också ansvaret för att informera inåt mot linjeorganisationen om de äldres läkemedelsproblem. En terapigrupp har till uppgift att hantera Läkemedel och följsamhet. Gruppen ska syssla med åtgärder för att förbättra följsamheten till givna ordinationer. Läkebladet har utkommit med ett extra nummer vilket också utgör ett tecken på vår informationssatsning. Just nu är vi mitt uppe i vår kampanj»framtidsmötet«med målet att möta så många förskrivare som möjligt vid ett personligt möte. Jag hoppas vi ses!

2 fortsättning från föregående sida man påbörjar HRT som sekundärpreventiv behandling av koronarkärlssjukdom. Eftersom man dock tycktes ha en viss skyddseffekt efter flera års HRT-användning, gjordes en uppföljande studie, HERS II, där ett antal kvinnor, som deltagit i HERS-studien, fortsatte med HRT eller placebo. Uppföljningstiden blev sex år och resultaten visade inga skillnader mellan grupperna, vad gällde frekvensen fatal och icke-fatal koronarkärlssjukdom. Man såg heller ingen skillnad i frekvensen ischemisk stroke. Sålunda har de stora positiva förväntningarna på HRT kommit på skam. Studie stoppad I juli i år meddelade en enhet inom the National Institutes of Health i USA, att den stoppat en studie över behandling med estrogen/gestagen vs placebo av friska postmenopausala kvinnor. Denna studie utgjorde en del av WHI (the Women s Health Initiative), som skulle undersöka alla fördelar och risker av behandling, som skulle kunna reducera incidensen av hjärtsjukdom, bröst- och kolorektalcancer samt frakturer hos postmenopausala kvinnor. WHI är den första randomiserade studien, som prospektivt skulle titta på effekterna av HRT, som primärprevention, till friska kvinnor. Mellan 1993 och 1998 har WHI rekryterat mer än postmenopausala kvinnor. Mer skada än nytta Studien stoppades, då man såg en ökning av bröstcancerfall och att behandlingen tycktes totalt medföra mera skada än nytta. Man såg nämligen också en viss ökning av fall med koronarkärlssjukdom, stroke och lungembolism, medan det förelåg en minskning av fall med kolorektalcancer och frakturer. Totalantalet dödsfall var dock lika i bägge grupperna. En ökad incidens av bröstcancer och trombo-embolism är dock ingen okänd effekt av HRT. Förekomst av stroke överensstämmer med HERS-studien. Minskning av kolorektalcancer överensstämmer med tidigare observationsstudier. WHI är den första studien med definitiva data om att HRT förebygger frakturer i höft, ryggrad och andra delar av skelettet. Risken att drabbas av sjukdomar på grund av HRT är generellt mycket liten. Behandling av kvinnor under ett år skulle ge sju extrafall av hjärtinfarkt, åtta av stroke och åtta av bröstcancer. På motsvarande sätt skyddades sex fall mot kolorektalcancer, och fem fall mot frakturer. De studier, som redovisats här, har använt konjugerade estrogener. Man vet inte om andra typer av estrogener har samma effekter. Kontrollerade prospektiva studier pågår. Väldokumenterad effekt Indikationerna för HRT i Sverige är för närvarande klimakteriella bortfallssymtom samt osteoporosprofylax, speciellt hos yngre kvinnor. HRT har, vid behandling av klimakteriella bortfallssymtom, en väldokumenterad positiv effekt som för de flesta kvinnor uppväger eventuella risker. Friska kvinnor, som är symtomfria och utan risk för osteoporos, ska inte ha HRT som någon slags allmän profylax mot kronisk sjukdom. elisabeth ivarsson överläkare näl läkebladet informerar Fetma problem och åtgärder Rapport från en konferens ordnad i samarbete med SBU av läkemedelskommitteerna i Nordvästra Götaland och Mellersta Bohuslän den 9 oktober i Stenungsund: I maj publicerades SBU:s rapport om behandling av fetma. Efter sedvanlig noggrann genomgång av kunskapsläget kunde man redovisa slutsatser om förekomst av fetma, risker med övervikt och dokumenterade resultat av behandling. I Sverige har övervikt (ännu?) ej samma omfattning som i USA och i många Europeiska länder. Risken för komplikationer sekundära till övervikt är störst för de som har påtaglig bukfetma. Det är en välkänd sanning för alla som arbetar kliniskt med behandling av övervikt att det är otacksamt, svårt och tålamodsprövande. Detta verifierades också vid SBU Christer Enkvist, Thomas Kjellström, Mona Britton, Haldora Altvall och Ulla Dahlström. konferensen. Säkrast effekt vid behandling av vuxna erbjuder kirurgiskt komplicerade ingrepp varmed man reducerar ventrikelns volym kraftigt genom s.k. gastric by pass. Åtgärden är komplicerad och dyrbar och kan endast genomföras i extrema situationer. Långtidseffekterna är inte helt kända men en del bristsymtom förekommer på samma sätt som efter ventrikelresektion. Andra volyms begränsande ingrepp med band kring magsäcken hade numer övergivits på grund av komplikationsrisker. Medicinsk behandling är inget bra alternativ. I dagsläget finns två tillgängliga preparat: Xenical och Reductil som bägge har biverkningar som kraftigt begränsar användbarheten. Konsensus är att för framtiden är förebyggande åtgärder inriktade mot barn och ungdom av största betydelse. Undervisning om kost i skolan, återinförande av tillräckligt utrymme för skolgymnastik, samt särskilda åtgärder mot snabbmatskulturen var olika förslag som diskuterades. Fetma måste också uppmärksammas som ett samhällsproblem då det krävs olika typer av politiska lösningar för att åtgärda den epidemi som fetma utgör.

3 konferensreferat Halv miljon svenskar besväras av urininkontinens B ehandling av urininkontinens belystes vid en konferens 23 maj. Vid den avslutande debatten framhölls vikten av att sjukvårdshuvudmännen utvecklar information och vidareutbildning om inkontinens. Hjälp och behandling ger bättre livskvalitet för den drabbade. Kostnaden för urininkontinens beräknas till ca 3-4 miljarder kronor. Begreppet urininkontinens Leif Rentzhog, docent vid kirugiska kliniken i Sundsvall och ordförande i SBU:s arbetsgrupp för urininkontinens började med att reda ut begreppen. Man beskriver besvären i 4 olika skeden: 1. symptom; 2. kliniskt tecken; 3. tillstånd; 4. sjukdom. Minst en halv miljon vuxna svenskars besväras en gång per vecka av urininkontinens. Besvären är av den art att de påverkar patienternas liv, men bara drygt hälften vill ha behandling. Urininkontinens är med andra ord ett delvis dolt problem. Enligt SBU bör besvären därför diagnostiseras och dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalerna. Utbrett problem Hos äldre är urininkontinens ett utbrett problem. Nästan alla resurser satsas på blöjskydd. Istället bör all utredning anpassas till patientens allmäntillstånd i relation till ålder och risk för allvarlig bakomliggande sjukdom. Behandlingsmetoder De viktigaste behandlingsmetoderna är toalettassistans, blåsträning och bäckenbottensträning. Möjligheter till läkemedelsbehandling är däremot begränsade. Det råder allvarlig brist på långtidsstudier. Det finns få jämförande studier med annan konservativ behandling. Man har konstaterat att mellan 30 och 50 procent av de behandlade patienterna blir bra eller bättre av placebo. Inkontinensmottagningen Ulla-Beth Kroon och Ingegerd Olssonöverläkare på kvinnokliniken vid NÄL informerade om arbetet på mottagningarna i Uddevalla och på NÄL. Läkare, uroterapeut och undersköterska tar emot patienterna som kommer till mottagningen på eget initivativ, eller med intern eller extern remiss. Efter utredning görs bedömning av lämplig behandling, som kan vara konservativ behandling, läkemedel eller kirurgisk behandling. TVT Tension free vaginal tape är en kirurgisk behandling som utförs på NÄL. TVT innebär att ett prolennät fästes under uretra under en poliklinisk operation. Sjukskrivningstiden uppgår till 1-2 veckor. Utbildning Marianne Nykvist, chef för inkontinenscentrum i Västra Götaland informerade om utbildning, fortbildning och organisation. Information Till patienter som undrar över sina besvär rekommenderas en patientbroschyr,»urininkontinens frågor och svar«. Den finns på apoteket och delas ut gratis. Arrangör SBU, EBMoN Rådet, Läkemedelskommittén i Mellersta Bohuslän och Läkemedelskommittén i Nordvästra Götaland. Thomas Ericson hälsade välkommen och Leif Rentzhog ledde avslutande paneldebatten. Ordförande i EBMoN Rådet för evidensbaserad sjukvård i Västra Götalandsregionen, Christer Enkvist är öppen för inbjudan från verksamheten. Evidensbaserad sjukvård och kritisk granskning är hjärtefrågor som han gärna vill förmedla till främst förskrivare av läkemedel. maud hagelberg mas uddevalla kommun Nexium ej bättre än Lanzo! Informationsgranskningsmannen har återigen fällt AstraZeneca för osaklig marknadsföring kring Nexium. Bötesbeloppet är kronor. Det fanns ej fog för påståendet att Nexium var bättre än Lanzo. En studie av Castell gav liten statistisk signifikans av osäker klinisk betydelse vid jämförelse mellan preparaten. Wyeth Lederle anförde en studie av Howden et al som ej visade någon skillnad i effekt. AstraZeneca hade därmed brutit mot artikel 11 i reglerna för läkemedelsinformation. läkebladet informerar Begränsade kunskaper om dagen-efter-piller Antalet aborter i Sverige har ökat under första halvåret 2002, jämfört med samma period föregående år. Antalet aborter i Sverige under första halvåret 2002 uppgick till , medan antalet var under motsvarande period Inom NU-sjukvården har trenden vad gäller totalantalet aborter varit tvärtom. Under första halvåret 2002 hade vi 423 aborter mot 450 aborter första halvåret Orsaken till detta är oklar. Tonårsaborterna har ökat kraftigt i Sverige. Sedan 1995 har ökningen varit 50 procent. Under första halvåret 2002 har tonårsaborterna ökat med 25 procent jämfört med samma period förra året. Inom NU-sjukvården har tonårsaborterna ökat med 11 procent. Vi utförde 91 tonårsaborter första halvåret 2002, mot 82 st samma period Det finns ingen säker förklaring till ökningen av tonårsaborterna, men den pågående debatten om risker med p- piller kan ha påverkat många flickor att sluta med p-piller. Vi ser dock att försäljningen av hormonella preventivmedel totalt, både östrogenfria medel och kombinerade medel, har ökat i vårt område, när vi jämför försäljningsstatistik från perioderna september augusti 2001 och september augusti Försäljning är dock inte lika med användande. Så kallade dagen-efter-piller, Norlevo, blev receptfritt förra året och man hade hoppats att denna ökade tillgänglighet skulle bidra med en minskning av aborterna. Inom Nordvästra s område har försäljningen av Norlevo ökat. Under perioden aprilaugusti 2001 såldes 883 förpackningar, medan det såldes förpackningar motsvarande period i år, vilket är en ökning med 52 procent. Undersökningar tyder dock på att många kvinnor fortfarande har begränsade kunskaper om dagen-efter-piller. Det vore säkert bra om det spreds mer information om denna enkla metod, som också har en hög säkerhet att förhindra en graviditet. elisabeth ivarsson överläkare näl

4 referat från konferens i göteborg 18 september 2002 Upphandling av läkemedel Läkemedelskommittéerna i Västra Götaland anordnade en konferens när det gäller både läkemedelskommittéernas uppdrag i och turerna kring den upphandling av läkemedel som har dragit igång och som eventuellt kommer att ske i framtiden. Till detta samlades ett hundratal personer. K onferensen inleddes med att ordförande i den Nordvästra, Thomas Ericson, inledde. Därefter redovisade Christer Reinefelt från Westma turerna kring upphandling av framför allt Citalopram. Här redovisades också de turer som har varit och som kommer att bli i framtiden om nu upphandlingar kommer att bli regel. Sten Ivarsson från Göteborgs läkemedelskommitté poserade lite grann över industrins reaktioner på upphandling men kom också in på läkemedel vars patent går ut i närtid. Framför allt rör det statiner. Gruppindelningar Terapigrupperna och läkemedelskommittéledamöterna delades sedan in i grupper för att titta över flera frågeställningar. Bland annat tittades på följande frågor: 1. Hur påverkas terapigruppernas arbete av lagen om substitution som kommer den 1 oktober? 2. Behövs ny gemensam organisation för prisfrågan? 3. Behövs fördjupat samarbete mellan terapigrupper från olika kommittéområden? 4. Bör samarbetet mellan läkemedelskommittéerna utvecklas eller hur många läkemedelskommittéer behövs i Västra Götaland? Thomas Ericson skickade också med frågan om målsättning för läkmedelskommittéerna. Efter stundtals livliga diskussioner ledde Thomas Ericson och Anders Carlstén från Apoteket överläggningarna och redovisningarna. Flera frågeställningar belyste bland annat vem betalar mellanskillnaden mellan det upphandlade preparatet och det billigaste såväl för patienten som för den enskilde kliniken? Om upphandlingarna löper under långa perioder blir det en viss ekonomisk skillnad. Ökat samarbete behövs Diskussionernas vågor gick också höga när det gäller huruvida upphandling ska ske och om man inte vid upphandling låser den tanke som lagstiftaren hade när det gäller generikautbyte. Läkemedelskommittéledamöterna och terapigrupperna var överens om att ett ökat samarbete behövs och förekommer också mellan de olika terapigrupperna i Västra Götaland. Hans Ekman, regionens läkemedelschef kommenterade också de olika reglerna som kommer att gälla från 1 oktober. Det finns ett utbildningspaket med OH-bilder och stödmanus för de som vill penetrera detta ytterligare. Som vanligt när det gäller förändringar så är saker och ting inte helt klara och det lär dröja en god bit efter den 1 oktober På konferensen redovisades bland annat turerna kring upphandlingen av Citalopram. innan regelverket kan gälla fullt ut. Mer tid för kärnfrågorna Sammanfattningsvis en givande dag där som vanligt helhetsintrycket var att man skulle behövt mer tid för att fokusera på kärnfrågorna. Klart är emellertid att läkemedel och läkemedelsanvändning och kostnader kommer att vara en stor fråga för sjukhus och kliniker i framtiden. Det är därför viktigt med ett engagemang från så många som möjligt för att få så bra användning och ekonomi i det hela som möjligt. gunder parenmark verksamhetschef/bk med kliniken, uddevalla sjukhus Göran Welke och Britt-Marie Widestadh. Nya medlemmar i Läkemedelskommittén Britt-Marie Widestadh och Göran Welke är distriktsläkare på Stavre vårdcentral i Trollhättan och delar från och med i höst på ett»mandat«i. Stavre vårdcentral ingår sedan ett år i Praktikertjänst. Britt-Marie Widestadh är verksamhetschef: För oss utgör läkemedelskommitten en viktig länk till den offentliga vården. Överhuvudtaget är samverkan mellan de olika intressenterna inom läkemedelsområdet mycket viktig. Vården och läkemedelsindustrin har stort utbyte av varandra. Debatten om läkemedel kretsar ofta om pengar, kanske lyfter man alltför sällan fram det positiva, kostnadsbesparande med vissa läkemedel.

5 Vetenskapliga bevis för effekt hos hostmediciner saknas Akutläkemedel vid allergi och astma Åtgärder vid akuta allergiska reaktioner: 1. Vid lindriga fall med enbart lokal svullnad kan det räcka att ge Tavegyl tabletter, 1-2 stycken, eller Tavegyl injektionsvätska, 1-2 ml, intramuskulärt. 2. Vid svårare reaktioner (prodromalsymtom till anafylaktisk chock) såsom lindrig andnöd, kallsvett, illamående, klåda, urtikaria: Ge Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml 0,3-0,5 ml djupt subcutant. Upprepa dosen om inte tillräcklig effekt uppnås. Kontrollera blodtrycket. Därpå kan Betapred 4 mg/ml och Tavegyl injektionsvätska 1 mg/ml 1-2 ml av vardera injiceras intramuskulärt eller intravenöst. Försök redan nu ordna en väl fungerande venväg. 3. Vid anafylaktisk chock: Tänk på fria luftvägar och höj patientens ben samt ordna en väl fungerande venväg. Ge omedelbart Adrenalin injektionsvätska 0,1 mg/ml 3-5 ml om möjligt intravenöst, annars intramuskulärt. Upprepa vid behov. Kontrollera blodtrycket. Ge Betapred injektionsvätska 4 mg/ml 1-2 ml och sedan, särskilt vid andningssvårigheter, Teofyllamin injektionsvätska 23 mg/ml ml långsamt intravenöst. Om hudsymtom, klåda eller värmekänsla utvecklas, ge Tavegyl injektionsvätska 1 mg/ml 1-2 ml intravenöst. Åtgärder vid astma: Ge Bricanyl inhalationsaerosol, 3-6 inhalationer. I svåra fall kan upp till 20 inhalationer ges. Vid terapisvikt ge även Teofyllamin injektionsvätska 23 mg/ml ml långsamt intravenöst samt Betapred inj 4 mg/ml 1-2 ml intravenöst. Vid livshotande astma ge Adrenalin som vid anafylaktisk chock. Kalla fötter? Lagen om generika har givit läkemedelsföretagen kalla fötter. Flera större företag har genomfört en kraftig prissänkning. I vissa fall hamnar man tom under generikapriset. Lagen tycks bli precis den prispressare som man tänkt sig. Läkemedelsföretagens reaktion stämmer också till eftertanke. Hur är det med marginalerna på läkemedel? Oskäliga kanske är ordet för dagen? Akut hosta är ett vanligt symtom, inte minst under förkylningstider. Hosta finns av olika typer, framför allt torr rethosta samt hosta som är delvis produktiv med slemmiga upphostningar. Hosta är vanligare hos rökare. Vid långdragen hosta, över tre veckor, rekommenderas patienten att uppsöka läkare (1,2). Under en första 3-veckorsperiod vid hosta utan feber rekommenderas egenvård, med undantag för barn under 2 år, hosta kombinerad med andnöd eller upphostningar med blodigt slem, gulgrönt slem i mer än en vecka eller kikningar (2). På Apotekets hemsida rekommenderas hostdämpande medicin vid torr och irriterande hosta alternativt slemlösande medicin vid besvär med segt slem (1). I egenvårdshäftet Hälsan är din: råd om egenvård utgivet av Hälso- och Sjukvårdskansliet i Göteborgs stad, Tandvården i Göteborg och Apoteket AB tillråds patienter också använda hostdämpande medel, om hostan är besvärande. Även om varm dryck tycks rekommenderas i första hand finns också i Läkemedelsboken 2001/2002 rekommendationer angående receptfria och receptbelagda hostmediciner (3). Dessa råd faller i nytt ljus mot bakgrund av en nyligen publicerad systematisk genomgång av randomiserade kontrollerade kliniska prövningar av receptfria läkemedel för användning vid akut hosta hos vuxna (4). Studien, som nyligen publicerades i British Medical Journal, inkluderar delvis även läkemedel som i Sverige är receptbelagda. Forskarna sökte i medicinska databaser efter kliniska prövningar som värderat hostmediciner. En motsvarade analys, som även inkluderade barn har länge funnits tillgänlig via Cochrane Collaboration. Av 328 prövningar uppfyllde endast 15 stycken moderna krav på dokumentation på läkemedel. Studierna representerade såväl hostdämpande läkemedel som slemlösande och kombinationer innehållande antihistaminer. I de analyserade 15 studierna påvisas positiva behandlingseffekter enbart i sex fall. Samtliga patienter i studierna redovisas dock endast i undantagsfall. I de flesta studier redovisades heller inte förekomst av bieffekter. Den metodologiska kvaliteten på studierna är generellt låg. Dessutom bedömmer forskarna resultatet vara av begränsad klinisk relevans. Det konkluderas från denna systematiska genomgång att receptfria hostmediciner för akut hosta inte kan rekommenderas då det saknas kliniska bevis för deras effekter. I de fall signifikanta resultat påvisas är effekten av tveksam klinisk relevans. Detta bör tas i beaktande vid rekommendation av hostmediciner till patienter med akut hosta. anders himmelmann avd klinisk farmakologi sahlgrenska universitetssjukhuset Referenser: (1) Apotekets hemsida (2) Hälsan är din: råd om egenvård. Hälso- och Sjukvårdskansliet i Göteborgs stad, Tandvården i Göteborg och Apoteket AB. Göteborg, (3) Läkemedelsboken 2001/2002. Apoteket AB. Lund, (4) Schroeder K, Fahey T. Systematic review of randomised controlled trials of over the counter cough medicines for acute cough in adults. BMJ 2002;324:1-6.

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Bästa kollega - i din hand håller du en undersökning som rör behandling med blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner. Undersökningen riktar sig

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 1. En säker, effek5v och kostnadseffek5v läkemedelsbehandling förutsä2er a2 pa5enten vet vilka läkemedel han/hon ska ta varje dag, och ändamålet med

Läs mer

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect frågor, svar och praktiska tips Svaren är baserade på bipacksedel för Mollipect bromhexin 0,5mg/ml + efedrin 1 mg/ml, oral lösning, daterad 2011-01-26.

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Holger Holst Närsjukvårdskliniken Hässleholm Vilka är vi? Holger Holst Med dr, Läkare, Specialist

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-10-31 1070/2006

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-10-31 1070/2006 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Bränningevägen 12 120 54 Årsta SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Bilaga 1 TLV (TLV beslut 2106/2006)

Bilaga 1 TLV (TLV beslut 2106/2006) Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.0 (1)6 Dokumentbeskrivning: Bilaga 1 till Pilotprojekt TLV Bilaga 1 TLV (TLV beslut 2106/2006) Bilaga 1:2 Definition Enligt TLV`s subventionsbeslut ska Champix förskrivas

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation 38 Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga

Läs mer

Tipspromenad om finnar

Tipspromenad om finnar Tipspromenad om finnar Rätt svar och kommentarer Fundera gärna hur du kan följa upp svaren, individuellt eller varför inte samarbeta med en lärarkollega och gå igenom rätta svaren och kommentera under

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Det torra ögat. Patientinformation

Det torra ögat. Patientinformation Det torra ögat Patientinformation Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten.

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer