»Benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08-2002. »Benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt."

Transkript

1 N u har vi passerat första oktober och kan andas ut så till vida som att reformen hittills inte verkar inneburit några större problem på våra apotek eller bland våra patienter. Patienterna har fått sina mediciner utan problem. Attitydundersökningar har visat att benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt. Arbetsplatskoder har funnits på våra recept och det har alltså inte heller orsakat några stora problem. Vi känner oss givetvis glada över att det gått så pass bra. hormone replacement therapy Friska, symtomfria kvinnor behöver inte HRT HRT har en dokumenterad positiv effekt på behandling av klimateriella bortfallssymtom. Dock ska inte HRT används som någon slags allmän profylax mot kronisk sjukdom. M ånga observationsstudier har visat positiva effekter av HRT (hormone replacement therapy), vad gäller kardio-vaskulär sjukdom. Stora förhoppningar har därför ställts på HRT, men dessa förhoppningar har nu grusats genom resultaten av några stora studier. Den första prospektiva randomiserade studien av HRT, den så kallade HERSstudien (the Heart and Estrogen/progestin Replacement Study), skulle studera om HRT, som sekundärprevention, kunde motverka återinsjuknande i hjärtinfarkt. En daglig behandling med en fast kombination av konjugerade östrogener och medroxyprogesteronacetat uppvisade ingen skillnad mot placebo, vad gällde fatala och icke-fatala hjärtinfarkter under det första året, medan man tyckte sig se en viss skyddseffekt under de två sista åren av den genomsnittliga uppföljningstiden på fyra år. Författarna till HERS-studien rekommenderar därför inte att forts nästa sida redaktion: Thomas Ericson (ordf Läkemedelskommittén), Maj-Britt Elmvik (Apoteket Svanen, Thn), Christina Edward, Lisbeth Leandersson (Apoteket Björnen, NÄL) samt Hans Klaive som extern producent. grafisk form och produktion: Klaive Kommunikation AB. prepress och tryck: Cela Grafiska AB, Vänersborg. upplaga: ex. Läkebladet ges ut av Nordvästra Läkemedelskommittén Västra Götaland och distribueras till alla förskrivare i Läkemedelskommitténs område. adress: Läkebladet, Apoteket Björnen, Trollhättan. Telefon , fax , e-post:.»benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt.«denna höst har utökat sin informationsverksamhet. Vi arbetar för närvarande på vårt projekt»rek-listan till allmänheten«med sikte på att dela ut den nya REK-listan till allmänheten i januari. Två nya terapigrupper har bildats: Äldre och läkemedel med målet att informera allmänheten via handkapporganisationer och patientföreningar om läkemedelsfrågor. Vidare har denna terapigrupp också ansvaret för att informera inåt mot linjeorganisationen om de äldres läkemedelsproblem. En terapigrupp har till uppgift att hantera Läkemedel och följsamhet. Gruppen ska syssla med åtgärder för att förbättra följsamheten till givna ordinationer. Läkebladet har utkommit med ett extra nummer vilket också utgör ett tecken på vår informationssatsning. Just nu är vi mitt uppe i vår kampanj»framtidsmötet«med målet att möta så många förskrivare som möjligt vid ett personligt möte. Jag hoppas vi ses!

2 fortsättning från föregående sida man påbörjar HRT som sekundärpreventiv behandling av koronarkärlssjukdom. Eftersom man dock tycktes ha en viss skyddseffekt efter flera års HRT-användning, gjordes en uppföljande studie, HERS II, där ett antal kvinnor, som deltagit i HERS-studien, fortsatte med HRT eller placebo. Uppföljningstiden blev sex år och resultaten visade inga skillnader mellan grupperna, vad gällde frekvensen fatal och icke-fatal koronarkärlssjukdom. Man såg heller ingen skillnad i frekvensen ischemisk stroke. Sålunda har de stora positiva förväntningarna på HRT kommit på skam. Studie stoppad I juli i år meddelade en enhet inom the National Institutes of Health i USA, att den stoppat en studie över behandling med estrogen/gestagen vs placebo av friska postmenopausala kvinnor. Denna studie utgjorde en del av WHI (the Women s Health Initiative), som skulle undersöka alla fördelar och risker av behandling, som skulle kunna reducera incidensen av hjärtsjukdom, bröst- och kolorektalcancer samt frakturer hos postmenopausala kvinnor. WHI är den första randomiserade studien, som prospektivt skulle titta på effekterna av HRT, som primärprevention, till friska kvinnor. Mellan 1993 och 1998 har WHI rekryterat mer än postmenopausala kvinnor. Mer skada än nytta Studien stoppades, då man såg en ökning av bröstcancerfall och att behandlingen tycktes totalt medföra mera skada än nytta. Man såg nämligen också en viss ökning av fall med koronarkärlssjukdom, stroke och lungembolism, medan det förelåg en minskning av fall med kolorektalcancer och frakturer. Totalantalet dödsfall var dock lika i bägge grupperna. En ökad incidens av bröstcancer och trombo-embolism är dock ingen okänd effekt av HRT. Förekomst av stroke överensstämmer med HERS-studien. Minskning av kolorektalcancer överensstämmer med tidigare observationsstudier. WHI är den första studien med definitiva data om att HRT förebygger frakturer i höft, ryggrad och andra delar av skelettet. Risken att drabbas av sjukdomar på grund av HRT är generellt mycket liten. Behandling av kvinnor under ett år skulle ge sju extrafall av hjärtinfarkt, åtta av stroke och åtta av bröstcancer. På motsvarande sätt skyddades sex fall mot kolorektalcancer, och fem fall mot frakturer. De studier, som redovisats här, har använt konjugerade estrogener. Man vet inte om andra typer av estrogener har samma effekter. Kontrollerade prospektiva studier pågår. Väldokumenterad effekt Indikationerna för HRT i Sverige är för närvarande klimakteriella bortfallssymtom samt osteoporosprofylax, speciellt hos yngre kvinnor. HRT har, vid behandling av klimakteriella bortfallssymtom, en väldokumenterad positiv effekt som för de flesta kvinnor uppväger eventuella risker. Friska kvinnor, som är symtomfria och utan risk för osteoporos, ska inte ha HRT som någon slags allmän profylax mot kronisk sjukdom. elisabeth ivarsson överläkare näl läkebladet informerar Fetma problem och åtgärder Rapport från en konferens ordnad i samarbete med SBU av läkemedelskommitteerna i Nordvästra Götaland och Mellersta Bohuslän den 9 oktober i Stenungsund: I maj publicerades SBU:s rapport om behandling av fetma. Efter sedvanlig noggrann genomgång av kunskapsläget kunde man redovisa slutsatser om förekomst av fetma, risker med övervikt och dokumenterade resultat av behandling. I Sverige har övervikt (ännu?) ej samma omfattning som i USA och i många Europeiska länder. Risken för komplikationer sekundära till övervikt är störst för de som har påtaglig bukfetma. Det är en välkänd sanning för alla som arbetar kliniskt med behandling av övervikt att det är otacksamt, svårt och tålamodsprövande. Detta verifierades också vid SBU Christer Enkvist, Thomas Kjellström, Mona Britton, Haldora Altvall och Ulla Dahlström. konferensen. Säkrast effekt vid behandling av vuxna erbjuder kirurgiskt komplicerade ingrepp varmed man reducerar ventrikelns volym kraftigt genom s.k. gastric by pass. Åtgärden är komplicerad och dyrbar och kan endast genomföras i extrema situationer. Långtidseffekterna är inte helt kända men en del bristsymtom förekommer på samma sätt som efter ventrikelresektion. Andra volyms begränsande ingrepp med band kring magsäcken hade numer övergivits på grund av komplikationsrisker. Medicinsk behandling är inget bra alternativ. I dagsläget finns två tillgängliga preparat: Xenical och Reductil som bägge har biverkningar som kraftigt begränsar användbarheten. Konsensus är att för framtiden är förebyggande åtgärder inriktade mot barn och ungdom av största betydelse. Undervisning om kost i skolan, återinförande av tillräckligt utrymme för skolgymnastik, samt särskilda åtgärder mot snabbmatskulturen var olika förslag som diskuterades. Fetma måste också uppmärksammas som ett samhällsproblem då det krävs olika typer av politiska lösningar för att åtgärda den epidemi som fetma utgör.

3 konferensreferat Halv miljon svenskar besväras av urininkontinens B ehandling av urininkontinens belystes vid en konferens 23 maj. Vid den avslutande debatten framhölls vikten av att sjukvårdshuvudmännen utvecklar information och vidareutbildning om inkontinens. Hjälp och behandling ger bättre livskvalitet för den drabbade. Kostnaden för urininkontinens beräknas till ca 3-4 miljarder kronor. Begreppet urininkontinens Leif Rentzhog, docent vid kirugiska kliniken i Sundsvall och ordförande i SBU:s arbetsgrupp för urininkontinens började med att reda ut begreppen. Man beskriver besvären i 4 olika skeden: 1. symptom; 2. kliniskt tecken; 3. tillstånd; 4. sjukdom. Minst en halv miljon vuxna svenskars besväras en gång per vecka av urininkontinens. Besvären är av den art att de påverkar patienternas liv, men bara drygt hälften vill ha behandling. Urininkontinens är med andra ord ett delvis dolt problem. Enligt SBU bör besvären därför diagnostiseras och dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalerna. Utbrett problem Hos äldre är urininkontinens ett utbrett problem. Nästan alla resurser satsas på blöjskydd. Istället bör all utredning anpassas till patientens allmäntillstånd i relation till ålder och risk för allvarlig bakomliggande sjukdom. Behandlingsmetoder De viktigaste behandlingsmetoderna är toalettassistans, blåsträning och bäckenbottensträning. Möjligheter till läkemedelsbehandling är däremot begränsade. Det råder allvarlig brist på långtidsstudier. Det finns få jämförande studier med annan konservativ behandling. Man har konstaterat att mellan 30 och 50 procent av de behandlade patienterna blir bra eller bättre av placebo. Inkontinensmottagningen Ulla-Beth Kroon och Ingegerd Olssonöverläkare på kvinnokliniken vid NÄL informerade om arbetet på mottagningarna i Uddevalla och på NÄL. Läkare, uroterapeut och undersköterska tar emot patienterna som kommer till mottagningen på eget initivativ, eller med intern eller extern remiss. Efter utredning görs bedömning av lämplig behandling, som kan vara konservativ behandling, läkemedel eller kirurgisk behandling. TVT Tension free vaginal tape är en kirurgisk behandling som utförs på NÄL. TVT innebär att ett prolennät fästes under uretra under en poliklinisk operation. Sjukskrivningstiden uppgår till 1-2 veckor. Utbildning Marianne Nykvist, chef för inkontinenscentrum i Västra Götaland informerade om utbildning, fortbildning och organisation. Information Till patienter som undrar över sina besvär rekommenderas en patientbroschyr,»urininkontinens frågor och svar«. Den finns på apoteket och delas ut gratis. Arrangör SBU, EBMoN Rådet, Läkemedelskommittén i Mellersta Bohuslän och Läkemedelskommittén i Nordvästra Götaland. Thomas Ericson hälsade välkommen och Leif Rentzhog ledde avslutande paneldebatten. Ordförande i EBMoN Rådet för evidensbaserad sjukvård i Västra Götalandsregionen, Christer Enkvist är öppen för inbjudan från verksamheten. Evidensbaserad sjukvård och kritisk granskning är hjärtefrågor som han gärna vill förmedla till främst förskrivare av läkemedel. maud hagelberg mas uddevalla kommun Nexium ej bättre än Lanzo! Informationsgranskningsmannen har återigen fällt AstraZeneca för osaklig marknadsföring kring Nexium. Bötesbeloppet är kronor. Det fanns ej fog för påståendet att Nexium var bättre än Lanzo. En studie av Castell gav liten statistisk signifikans av osäker klinisk betydelse vid jämförelse mellan preparaten. Wyeth Lederle anförde en studie av Howden et al som ej visade någon skillnad i effekt. AstraZeneca hade därmed brutit mot artikel 11 i reglerna för läkemedelsinformation. läkebladet informerar Begränsade kunskaper om dagen-efter-piller Antalet aborter i Sverige har ökat under första halvåret 2002, jämfört med samma period föregående år. Antalet aborter i Sverige under första halvåret 2002 uppgick till , medan antalet var under motsvarande period Inom NU-sjukvården har trenden vad gäller totalantalet aborter varit tvärtom. Under första halvåret 2002 hade vi 423 aborter mot 450 aborter första halvåret Orsaken till detta är oklar. Tonårsaborterna har ökat kraftigt i Sverige. Sedan 1995 har ökningen varit 50 procent. Under första halvåret 2002 har tonårsaborterna ökat med 25 procent jämfört med samma period förra året. Inom NU-sjukvården har tonårsaborterna ökat med 11 procent. Vi utförde 91 tonårsaborter första halvåret 2002, mot 82 st samma period Det finns ingen säker förklaring till ökningen av tonårsaborterna, men den pågående debatten om risker med p- piller kan ha påverkat många flickor att sluta med p-piller. Vi ser dock att försäljningen av hormonella preventivmedel totalt, både östrogenfria medel och kombinerade medel, har ökat i vårt område, när vi jämför försäljningsstatistik från perioderna september augusti 2001 och september augusti Försäljning är dock inte lika med användande. Så kallade dagen-efter-piller, Norlevo, blev receptfritt förra året och man hade hoppats att denna ökade tillgänglighet skulle bidra med en minskning av aborterna. Inom Nordvästra s område har försäljningen av Norlevo ökat. Under perioden aprilaugusti 2001 såldes 883 förpackningar, medan det såldes förpackningar motsvarande period i år, vilket är en ökning med 52 procent. Undersökningar tyder dock på att många kvinnor fortfarande har begränsade kunskaper om dagen-efter-piller. Det vore säkert bra om det spreds mer information om denna enkla metod, som också har en hög säkerhet att förhindra en graviditet. elisabeth ivarsson överläkare näl

4 referat från konferens i göteborg 18 september 2002 Upphandling av läkemedel Läkemedelskommittéerna i Västra Götaland anordnade en konferens när det gäller både läkemedelskommittéernas uppdrag i och turerna kring den upphandling av läkemedel som har dragit igång och som eventuellt kommer att ske i framtiden. Till detta samlades ett hundratal personer. K onferensen inleddes med att ordförande i den Nordvästra, Thomas Ericson, inledde. Därefter redovisade Christer Reinefelt från Westma turerna kring upphandling av framför allt Citalopram. Här redovisades också de turer som har varit och som kommer att bli i framtiden om nu upphandlingar kommer att bli regel. Sten Ivarsson från Göteborgs läkemedelskommitté poserade lite grann över industrins reaktioner på upphandling men kom också in på läkemedel vars patent går ut i närtid. Framför allt rör det statiner. Gruppindelningar Terapigrupperna och läkemedelskommittéledamöterna delades sedan in i grupper för att titta över flera frågeställningar. Bland annat tittades på följande frågor: 1. Hur påverkas terapigruppernas arbete av lagen om substitution som kommer den 1 oktober? 2. Behövs ny gemensam organisation för prisfrågan? 3. Behövs fördjupat samarbete mellan terapigrupper från olika kommittéområden? 4. Bör samarbetet mellan läkemedelskommittéerna utvecklas eller hur många läkemedelskommittéer behövs i Västra Götaland? Thomas Ericson skickade också med frågan om målsättning för läkmedelskommittéerna. Efter stundtals livliga diskussioner ledde Thomas Ericson och Anders Carlstén från Apoteket överläggningarna och redovisningarna. Flera frågeställningar belyste bland annat vem betalar mellanskillnaden mellan det upphandlade preparatet och det billigaste såväl för patienten som för den enskilde kliniken? Om upphandlingarna löper under långa perioder blir det en viss ekonomisk skillnad. Ökat samarbete behövs Diskussionernas vågor gick också höga när det gäller huruvida upphandling ska ske och om man inte vid upphandling låser den tanke som lagstiftaren hade när det gäller generikautbyte. Läkemedelskommittéledamöterna och terapigrupperna var överens om att ett ökat samarbete behövs och förekommer också mellan de olika terapigrupperna i Västra Götaland. Hans Ekman, regionens läkemedelschef kommenterade också de olika reglerna som kommer att gälla från 1 oktober. Det finns ett utbildningspaket med OH-bilder och stödmanus för de som vill penetrera detta ytterligare. Som vanligt när det gäller förändringar så är saker och ting inte helt klara och det lär dröja en god bit efter den 1 oktober På konferensen redovisades bland annat turerna kring upphandlingen av Citalopram. innan regelverket kan gälla fullt ut. Mer tid för kärnfrågorna Sammanfattningsvis en givande dag där som vanligt helhetsintrycket var att man skulle behövt mer tid för att fokusera på kärnfrågorna. Klart är emellertid att läkemedel och läkemedelsanvändning och kostnader kommer att vara en stor fråga för sjukhus och kliniker i framtiden. Det är därför viktigt med ett engagemang från så många som möjligt för att få så bra användning och ekonomi i det hela som möjligt. gunder parenmark verksamhetschef/bk med kliniken, uddevalla sjukhus Göran Welke och Britt-Marie Widestadh. Nya medlemmar i Läkemedelskommittén Britt-Marie Widestadh och Göran Welke är distriktsläkare på Stavre vårdcentral i Trollhättan och delar från och med i höst på ett»mandat«i. Stavre vårdcentral ingår sedan ett år i Praktikertjänst. Britt-Marie Widestadh är verksamhetschef: För oss utgör läkemedelskommitten en viktig länk till den offentliga vården. Överhuvudtaget är samverkan mellan de olika intressenterna inom läkemedelsområdet mycket viktig. Vården och läkemedelsindustrin har stort utbyte av varandra. Debatten om läkemedel kretsar ofta om pengar, kanske lyfter man alltför sällan fram det positiva, kostnadsbesparande med vissa läkemedel.

5 Vetenskapliga bevis för effekt hos hostmediciner saknas Akutläkemedel vid allergi och astma Åtgärder vid akuta allergiska reaktioner: 1. Vid lindriga fall med enbart lokal svullnad kan det räcka att ge Tavegyl tabletter, 1-2 stycken, eller Tavegyl injektionsvätska, 1-2 ml, intramuskulärt. 2. Vid svårare reaktioner (prodromalsymtom till anafylaktisk chock) såsom lindrig andnöd, kallsvett, illamående, klåda, urtikaria: Ge Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml 0,3-0,5 ml djupt subcutant. Upprepa dosen om inte tillräcklig effekt uppnås. Kontrollera blodtrycket. Därpå kan Betapred 4 mg/ml och Tavegyl injektionsvätska 1 mg/ml 1-2 ml av vardera injiceras intramuskulärt eller intravenöst. Försök redan nu ordna en väl fungerande venväg. 3. Vid anafylaktisk chock: Tänk på fria luftvägar och höj patientens ben samt ordna en väl fungerande venväg. Ge omedelbart Adrenalin injektionsvätska 0,1 mg/ml 3-5 ml om möjligt intravenöst, annars intramuskulärt. Upprepa vid behov. Kontrollera blodtrycket. Ge Betapred injektionsvätska 4 mg/ml 1-2 ml och sedan, särskilt vid andningssvårigheter, Teofyllamin injektionsvätska 23 mg/ml ml långsamt intravenöst. Om hudsymtom, klåda eller värmekänsla utvecklas, ge Tavegyl injektionsvätska 1 mg/ml 1-2 ml intravenöst. Åtgärder vid astma: Ge Bricanyl inhalationsaerosol, 3-6 inhalationer. I svåra fall kan upp till 20 inhalationer ges. Vid terapisvikt ge även Teofyllamin injektionsvätska 23 mg/ml ml långsamt intravenöst samt Betapred inj 4 mg/ml 1-2 ml intravenöst. Vid livshotande astma ge Adrenalin som vid anafylaktisk chock. Kalla fötter? Lagen om generika har givit läkemedelsföretagen kalla fötter. Flera större företag har genomfört en kraftig prissänkning. I vissa fall hamnar man tom under generikapriset. Lagen tycks bli precis den prispressare som man tänkt sig. Läkemedelsföretagens reaktion stämmer också till eftertanke. Hur är det med marginalerna på läkemedel? Oskäliga kanske är ordet för dagen? Akut hosta är ett vanligt symtom, inte minst under förkylningstider. Hosta finns av olika typer, framför allt torr rethosta samt hosta som är delvis produktiv med slemmiga upphostningar. Hosta är vanligare hos rökare. Vid långdragen hosta, över tre veckor, rekommenderas patienten att uppsöka läkare (1,2). Under en första 3-veckorsperiod vid hosta utan feber rekommenderas egenvård, med undantag för barn under 2 år, hosta kombinerad med andnöd eller upphostningar med blodigt slem, gulgrönt slem i mer än en vecka eller kikningar (2). På Apotekets hemsida rekommenderas hostdämpande medicin vid torr och irriterande hosta alternativt slemlösande medicin vid besvär med segt slem (1). I egenvårdshäftet Hälsan är din: råd om egenvård utgivet av Hälso- och Sjukvårdskansliet i Göteborgs stad, Tandvården i Göteborg och Apoteket AB tillråds patienter också använda hostdämpande medel, om hostan är besvärande. Även om varm dryck tycks rekommenderas i första hand finns också i Läkemedelsboken 2001/2002 rekommendationer angående receptfria och receptbelagda hostmediciner (3). Dessa råd faller i nytt ljus mot bakgrund av en nyligen publicerad systematisk genomgång av randomiserade kontrollerade kliniska prövningar av receptfria läkemedel för användning vid akut hosta hos vuxna (4). Studien, som nyligen publicerades i British Medical Journal, inkluderar delvis även läkemedel som i Sverige är receptbelagda. Forskarna sökte i medicinska databaser efter kliniska prövningar som värderat hostmediciner. En motsvarade analys, som även inkluderade barn har länge funnits tillgänlig via Cochrane Collaboration. Av 328 prövningar uppfyllde endast 15 stycken moderna krav på dokumentation på läkemedel. Studierna representerade såväl hostdämpande läkemedel som slemlösande och kombinationer innehållande antihistaminer. I de analyserade 15 studierna påvisas positiva behandlingseffekter enbart i sex fall. Samtliga patienter i studierna redovisas dock endast i undantagsfall. I de flesta studier redovisades heller inte förekomst av bieffekter. Den metodologiska kvaliteten på studierna är generellt låg. Dessutom bedömmer forskarna resultatet vara av begränsad klinisk relevans. Det konkluderas från denna systematiska genomgång att receptfria hostmediciner för akut hosta inte kan rekommenderas då det saknas kliniska bevis för deras effekter. I de fall signifikanta resultat påvisas är effekten av tveksam klinisk relevans. Detta bör tas i beaktande vid rekommendation av hostmediciner till patienter med akut hosta. anders himmelmann avd klinisk farmakologi sahlgrenska universitetssjukhuset Referenser: (1) Apotekets hemsida (2) Hälsan är din: råd om egenvård. Hälso- och Sjukvårdskansliet i Göteborgs stad, Tandvården i Göteborg och Apoteket AB. Göteborg, (3) Läkemedelsboken 2001/2002. Apoteket AB. Lund, (4) Schroeder K, Fahey T. Systematic review of randomised controlled trials of over the counter cough medicines for acute cough in adults. BMJ 2002;324:1-6.

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Östrogenbehandling i klimakteriet

Östrogenbehandling i klimakteriet Östrogenbehandling i klimakteriet Aktuellt kunskapsläge utifrån SBU, WHI, HERS vad är det? Kerstin Nilsson 13 november 2002 Behandling med östrogen SBU-rapport nr 159, 2002 Systematisk litteraturöversikt

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Företrädare: Karl-Johan Myren

Företrädare: Karl-Johan Myren BESLUT 1 (8) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-10 Vår beteckning 583/2004 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 30037 104 25 Stockholm Företrädare: Karl-Johan Myren SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus

Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet. Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Medicinsk Behandling vid Missfall Med fokus på Missed Abortion och Ofostrig Graviditet Balsam Haseeb Kvinnokliniken Gävle Sjukhus Missfall i tidig graviditet vanligt 15-20% av alla graviditeter Var fjärde

Läs mer

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL Dokumentbeteckning: Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 Datum: 2015-06-10 Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Östrogen är

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Läkemedelscentrum - LMC Information och utbildning i läkemedelsfrågor för hälso-

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne Specialiserad planerad vård 1 (5) Kirurgisk behandling av åderbråck i Gemensamma riktlinjer för utredning och behandling av åderbråckssjukdom har saknats i. Ett vårdprogram för patienter med åderbråckssjukdom

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin? EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin (epinefrin) och används som akutbehandling vid en anafylaktisk

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Läkemedel: nytta och risker hos äldre

Läkemedel: nytta och risker hos äldre Läkemedel: nytta och risker hos äldre Arne Melander professor emeritus i klinisk farmakologi och läkemedelsepidemiologi Lunds Universitet f.d. överläkare i klinisk farmakologi (Malmö) f.d. chef för Nätverk

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) EMA/33513/2016 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Portrazza som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:So474 av Barbro Westerholm (fp} Åtgärder för en rationellläkemedelsanvändning

Motion till riksdagen 1988/89:So474 av Barbro Westerholm (fp} Åtgärder för en rationellläkemedelsanvändning Motion till riksdagen 1988/89: av Barbro Westerholm (fp} Åtgärder för en rationellläkemedelsanvändning Rationellläkemedelsanvändning innebär att rätt läkemedel fö krivs till rätt patient, på rätt indikation,

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-04-02

BESLUT. Datum 2015-04-02 BESLUT 1 (5) Datum 2015-04-02 Vår beteckning SÖKANDE Nigaard Pharma AS, Norge filial Medicon Village 223 81 Lund SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin EpiPen är en injektionspenna med en förfylld engångsdos av adrenalin (epinefrin). Epipen är ett receptbelagt läkemedel och

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Studiedesign och effektmått

Studiedesign och effektmått Studiedesign och effektmått Kohortstudier och randomiserade studier Disposition Mått på association Studiedesign Randomiserade kliniska/kontrollerade prövningar Kohortstudier Mått på sjukdomsförekomst

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 263 431 23 MÖLNDAL SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) Förfylld penna (autoinjektor), 1 st. Förfylld penna (autoinjektor), 1 st

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) Förfylld penna (autoinjektor), 1 st. Förfylld penna (autoinjektor), 1 st 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Medeca Pharma AB Box 24005 750 24 Uppsala SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Nordic Drugs AB Box 30035 200 61 Limhamn Företrädare: Eva Lindqvist SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

05-2002. Vid produktinformation om läkemedel:

05-2002. Vid produktinformation om läkemedel: 05-2002 L äkemedelsföretagen satsar ca 20 procent av läkemedelskostnaderna på marknadsföring. Besök av konsulenter utgör en del av vår vardag. Regionala läkemedelsrådet rekommenderar dessa gemensamma riktlinjer

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Osteoporos & Frakturprevention Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Höftfrakturförekomst Tillgång till bentäthetsmätare (DXA) Prioritet Osteoporos är

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Evra - världens första p-plåster

Evra - världens första p-plåster Evra - världens första p-plåster Evra är ett preventivmedel, avsett för kvinnor, i plåsterform. Det är världens första p-plåster. Evra har blivit godkänt av läkemedelsmyndigheterna i USA, Kanada och Europa.

Läs mer

AHS AHS. Vårdsamordnare Vårdsamordnare. Vårdsamordnare. Din guide i vården

AHS AHS. Vårdsamordnare Vårdsamordnare. Vårdsamordnare. Din guide i vården AHS AHS Vårdsamordnare Vårdsamordnare Vårdsamordnare Din guide i vården Vårdsamordnare Uppdraget Uppkom i samband med projekt Balans Minska behovet av inläggningar eller besök på akuten av så kallade mångbesökare

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 1. En säker, effek5v och kostnadseffek5v läkemedelsbehandling förutsä2er a2 pa5enten vet vilka läkemedel han/hon ska ta varje dag, och ändamålet med

Läs mer

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Larsson et al Accepterad för publicering den 3 mars 2000 Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Bengt Larsson, Nils Bäckman och Anna-Karin Holm I en tidigare publicerad studie undersöktes

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Janusinfo Stockholms läns landsting Utskriftsversion Nyhet 2007-10-19 Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Hittills har förskrivningen av bantningsmedlet Acomplia varit

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-02-15 Vår beteckning FÖRETAG Algol Pharma AB Kista Science Tower Färögatan 33, 164 51, Kista SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Läs mer

SBU-rapport 1 okt -09

SBU-rapport 1 okt -09 SBU-rapport 1 okt -09 Sten Landahl Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdalinstitutet Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland Bakgrund Hög läkemedelsförbrukning Vanligt med olämpliga

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CYPRETYL Datum: 29.6.2015, Version: 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akne är ett allmänt hudbesvär

Läs mer

s00015487-06 Affärshemligheter och konfidentiell information 2015 Boehringer Ingelheim International GmbH eller ett eller flera dotterbolag

s00015487-06 Affärshemligheter och konfidentiell information 2015 Boehringer Ingelheim International GmbH eller ett eller flera dotterbolag Sida 1199 av 5 av 275 DEL VI.2 Del VI.2.1 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Information om sjukdomsförekomst Ischemisk stroke orsakas av en blodpropp i en artär i hjärnan. Bland personer över 55

Läs mer

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning och det är därför viktigt att rapportera alla eventuella

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

SAKEN BESLUT. ALK SVERIGE AB Box Kungsbacka SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT. ALK SVERIGE AB Box Kungsbacka SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 1 (5) 2011-01-27 Vår beteckning SÖKANDE ALK SVERIGE AB Box 10073 434 21 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:13 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:9 av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för bukaortaaneurysm Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist Ärendet

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer