Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010"

Transkript

1 Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

2 Om Företagarna Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar företagare, varav ca direktanslutna medlemmar och ca medlemmar via anslutna branschförbund. Företagarna gör det enklare, roligare och mera lönsamt att driva företag. Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna rekryterare och projektledare. Om författarna Företagarnas avsnitt har författats av Lars Holm, jur. kand, regionchef vid Företagarna Östergötland och nationell projektledare för Företagarnas kommungranskningar. Skills avsnitt har författats av Alexandra Schröder som har en magisterexamen i Human Resources Management & Development vid Linköpings universitet Projektledare: Björn Mattiasson & Robert Wenemark 13 december Skill december

3 Förord En kommuns verksamhet kan delas in i två delar, myndighetsutövning och tjänsteproduktion. Myndighetsutövning kan endast kommunen själv utföra, medan tjänsteproduktion kan utföras även av privata entreprenörer. Företagarna anser att staten, landsting och kommuner, för att få ut mer effekt och kvalitet av varje skattekrona, bör konkurrensutsätta sin tjänsteproduktion och utnyttja de konkurrensdrivna småföretagen som entreprenörer. Konkurrensverket har pekat på att bättre upphandling och konkurrensutsättning kan reducera kostnaderna med procent. 1 Inom tjänster såsom vård, skola och omsorg kan dessutom flera utförare ofta vara en viktig garanti för valfrihet och kvalitet. Ur Företagarna Östergötlands medlemsblad december 2009: Görbra i Motala I februari kritiserade Företagarna Motala kommun för att man lade ut väldigt lite på de privata företagen. Under våren beslutade den politiska majoriteten att låta ett privat vårdföretag ta över två av kommunens äldreboende. Med ett delvis nytt sätt att arbeta, med de äldres behov i fokus och det lilla extra som skapar guldkant på tillvaron, har det blivit "görbra" tycker både boende och anställda. Allt enligt Motala & Vadstena Tidning, som också uppger att medarbetarna upplever att arbetet blivit mer strukturerat med en ny arbetsgivare. Bäst och billigast, skall göra jobbet, anser vi. Oftast är det ett småföretag! Sveriges kommuner har också under en 10-årsperiod näst intill fördubblat den andel av den kommunala verksamheten som utförs av privata aktörer. De största ökningarna har skett inom utbildning och barnomsorg. Denna utveckling bör rimligen fortsätta inom alla områden. Tron på marknadsekonomin med en fri och sund konkurrens som välståndsskapande system är väl förankrad och utbredd i samhället, men för offentligt producerade tjänster ifrågasätts den av ett inte ringa antal kommunala beslutsfattare. På annat sätt kan man inte tolka den stora spridning mellan kommunerna som denna rapport visar på. Vissa kommuner följer inte alls med i 1 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

4 utvecklingen mot att se möjligheterna med konkurrensutsättning och det mervärde som privata företag kan skapa. Medan privata företag utför 15,9 procent av tjänsteproduktionen i Uppsala är andelen i Skara och Ludvika alltjämt under 1 procent. Medan i Karlstad och Uppsala 17 procent av de förvärvsarbetande är anställda av kommunen, är andelen i Filipstad hela 33 procent. Var tredje är kommunanställd! Skara kommun äger endast 4 procent av bostäderna i kommunen, medan motsvarande andel för Motala är 27procent. Inom alla eller inom fem av sex separata verksamhetsområden, har majoriteten av de granskade kommunerna en lägre andel av den kommunala verksamheten på entreprenad än riksgenomsnittet för år Två av kommunerna placerar sig mycket lågt år 2008 de ligger t.o.m. fortfarande under riksgenomsnittet för 1998: Ludvika (i samtliga sex verksamhetsområden) samt Skara (i fem av sex verksamhetsområden). En sammanfattande slutsats är att ett stort antal kommuner torde ha goda skäl att börja diskutera följande frågor: Vilka mekanismer är det som hindrar utvecklingen? Finns det på olika håll i landets kommuner en misstro mot privata företags kapacitet att tillföra nytänkande och effektiva lösningar i fråga om kommunala tjänsteverksamheter? Finns det inom kommunerna en missriktad lojalitet mot den egna personalen, trots att studier visar att konkurrensutsättning leder till fler möjliga arbetsgivare och bättre löneutveckling för personalen? Är kommunernas lojalitet gentemot och facket större än lojaliteten med medborgarna? Vilka konsekvenser får detta för kommunens ekonomi och för tjänsternas kvalitet och tillgänglighet för medborgarna? Om rapporten Företagarna bevakar konkurrensrelaterade frågor av många olika slag, såsom offentlig säljverksamhet, offentlig upphandling, valfrihetssystem och konkurrensutsättning. Denna rapport fokuserar specifikt på frågan om konkurrensutsättning. Skill har på Företagarnas uppdrag utfört granskningar av 15 kommuner, som visar i vilken utsträckning dessa efter konkurrensutsättning har lagt ut sin tjänsteproduktion på entreprenad. Urvalet av kommuner har gjorts av respektive regionchef hos Företagarna. Granskningarna bygger på befintlig statistik och har december

5 genomförts under perioden maj 2008 till september Respektive kommunrapport används som underlag för diskussion mellan Företagarna och respektive kommun. Denna sammanfattande rapport är en sammanställning av de 15 kommungranskningarna. december

6 Innehåll Om rapporten INLEDNING Bakgrund Undersökningens genomförande RESULTAT Andel anställda i kommunal sektor Andel kommunalägda bostäder Privat regi i sex separata verksamheter Utvecklingen i Sverige under 10 år Kommunala skillnader Utbildning Barnomsorg Äldre och funktionshindrade Fritid och kultur Affärsverksamhet Infrastruktur och skydd SLUTSATSER december

7 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Företagarna arbetar för enskild företagsamhet grundad på marknadsekonomi under socialt ansvar. Medlemmarna är företagare som själva äger och driver sina företag. Uppdraget från dessa är, enkelt uttryckt, att göra det enklare, roligare och mera lönsamt att driva företag. De tre viktigaste arbetsområdena är företagarpolitik, medlemsförmåner och nätverk. Med sina direktanslutna medlemmar i 21 regioner och ytterligare medlemmar anslutna genom ett antal branschförbund är Företagarna Sveriges största företagarorganisation. En sund marknadsekonomi med fri och sund konkurrens har historiskt visat sig vara det mest effektiva systemet för att producera resurser för den enskilda människan och för den gemensamma välfärden. Av detta skäl bör, enligt Företagarnas mening, stat, landsting och kommuner i ökad omfattning nyttja de konkurrensdrivna småföretagen för att producera gemensamt finansierade tjänster. Det skulle alla vinna på, eftersom det skulle skapa förutsättningar för billigare och effektivare tjänster för medborgarna och ett mer vitalt och växande näringsliv. Erfarenheter visar att kostnadsbesparingar på procent är möjliga genom bättre upphandling och konkurrensutsättning 2 samt att både kvalitet och arbetsvillkor för medarbetare oftast ökar vid konkurrensutsättning. Företagarna har uppdragit åt Skill att genomföra granskningar av 15 kommuner, som visar i vilken utsträckning dessa efter konkurrensutsättning har lagt ut sin tjänsteproduktion på entreprenad. Denna rapport är en sammanställning av de resultat som framkommit vid dessa granskningar. I rapporten jämförs de olika kommunerna med fokus på hur stor andel av den kommunala verksamheten som utförs av privata företag. För mer information om respektive kommungranskning och om de ytterligare områden som ingått i dessa granskningar, hänvisas till de enskilda kommungranskningarna. Uppdraget har utförts i samarbete mellan Skill och Företagarna. Skill står huvudsakligen för framtagande och analys av den statistik som presenteras, medan Företagarna står för bakgrund och slutsatser i såväl delrapporterna som denna sammanfattande rapport. 1.2 Undersökningens genomförande Granskningar av enskilda kommuner har genomförts av Skill under perioden maj 2008 till september De 15 kommuner som ingått är: 2 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

8 Alingsås, Filipstad, Finspång, Gotland, Halmstad, Karlstad, Kristianstad, Ludvika, Malung/Sälen, Mjölby, Motala, Skara, Skellefteå, Sollefteå och Uppsala. Urvalet har gjorts av respektive regionchef hos Företagarna, i vissa fall för att man anat att graden av konkurrensutsättning är låg, i vissa fall för att se eventuella effekter av att kommunen 2006 skiftade från rött till blått styre och i andra fall för att frågan aktualiserats av andra skäl. Urvalet baseras således på en bedömning från Företagarnas sida och är inte avsett att vara ett representativt urval för Sveriges kommuner. Information och uppgifter har i första hand inhämtats från Statistiska Centralbyråns databaser och publikationer, Svenskt Näringslivs kommunfakta samt från kommunernas hemsidor och årsredovisningar. För mer information om hur resultatet tagits fram i enskilda kommungranskningar hänvisas till respektive delrapport. 2. RESULTAT 2.1 Andel anställda i kommunal sektor Diagram 1 nedan visar andelen förvärvsarbetande som är anställda av kommunen. Siffrorna avser antal anställda inom den kommunala sektorn som andel av det totala antalet förvärvsarbetande invånare 3. Siffrorna är hämtade från SCB:s Årsbok för kommuner och avser år Statistiska Centralbyrån (SCB) december

9 Diagram 1 Förvärvsarbetande i den kommunala sektorn Filipstad 33% Gotland Sollefteå Skellefteå, Allingsås Ludvika Malung/Sälen Skara, Mjölby, Kristianstad, Motala 30% 29% 28% 26% 25% 24% Halmstad, Finspång 21% Karlstad, Uppsala 17% I genomsnitt arbetar 20 % av Sveriges förvärvsarbetande i den kommunala sektorn. Filipstad är den kommun bland de granskade som har högst andel förvärvsarbetande i den kommunala sektorn, med 13 procentenheter fler anställda än genomsnittet för Sveriges kommuner. Karlstad och Uppsala är de enda kommunerna som placerar sig under riksgenomsnittet (3 procentenheter lägre). 2.2 Andel kommunalägda bostäder I diagram 2 nedan visas kommunalägda bostäder som andel av antalet hushåll i kommunerna. Siffrorna är hämtade från SCB:s Årsbok för kommuner och avser år december

10 Diagram 2 Kommunalägda bostäder Motala 27% Kristianstad Ludvika Mjölby, Karlstad, Halmstad 21% 20% 23% Finspångs, Alingsås, MalungSälen, Gotland Skellefteå Uppsala 15% 14% 17% Filipstads Sollefteå 10% 9% Skara 4% Sveriges kommunalägda bostäder utgör i genomsnitt 17 % av det totala antalet bostäder i Sverige. Diagrammet visar att Motala är den kommun bland de granskade som har högst andel kommunala bostäder (i Motala ägda av en bostadsstiftelse), med 10 procentenheter över genomsnittet för Sveriges kommuner. Kommunerna Skellefteå, Uppsala, Filipstad, Sollefteå och Skara har alla en lägre andel kommunala bostäder än riksgenomsnittet. 2.3 Privat regi i sex separata verksamheter I de genomförda 15 kommungranskningarna har särskilt granskats vilken andel av kommunens verksamhet som utförs av privata företag inom sex områden: * Utbildning * Barnomsorg * Äldre och funktionshindrade * Fritid och kultur * Affärsverksamhet * Infrastruktur och skydd december

11 Samtliga uppgifter i diagram 3-10 är inhämtade från avsnittet om entreprenader i Svenskt Näringslivs faktabas om företagsklimatet i Sverige 4. Avsnittet som behandlar entreprenader visar hur stor del av kommunens totala verksamhet som är utlagd på entreprenad i privat drift Utvecklingen i Sverige under 10 år I diagram 3 nedan presenteras hur stor del av den kommunala verksamheten som läggs ut på entreprenad för varje enskilt verksamhetsområde. Siffrorna representerar ett genomsnitt för Sveriges samtliga kommuner. Diagram 3 Kommunal verksamhet i privat regi, riksgenomsnitt År 1998 År ,8 14,6 11,9 12,2 4,6 7,2 8,3 1,7 2,6 7,6 3,3 6,1 Diagrammet visar att det finns en positiv trend i Sverige att lägga ut allt mer kommunal verksamhet på entreprenad. Sveriges kommuner har under en 10- årsperiod näst intill fördubblat den andel av den kommunala verksamheten som utförs av externa aktörer. Störst ökning har skett inom området Utbildning som mellan åren har stigit 9,2 procentenheter. Tätt efter, på andra plats finns området Barnomsorg som har ökat med 7,4 procentenheter. Verksamhetsområdet med lägst ökning under denna period är Fritid och kultur som stigit 0,9 procentenheter Kommunala skillnader Diagram 4 nedan visar på skillnaderna när det gäller att lägga ut tjänsteverksamheten på entreprenad. I genomsnitt lägger Sveriges kommuner ut 7,5 procent av verksamheten på entreprenad 5, dvs man konkurrensutsätter sin 4 Källa: Svenskt Näringsliv, kommunfakta 5 Motsvarande siffra år 1998 var 2 procent, vilket är en ökning med 5,5 procentenheter. december

12 verksamhet genom att anlita privata företag för utförandet av olika kommunala tjänster. Endats tre av kommunerna som ingått i denna granskning placerar sig över riksgenomsnittet. De är Uppsala (8,4 procentenheter över), Gotland (3,3 procentenheter över) samt Karlstad (1,8 procentenheter över). Således placerar sig 12 av kommunerna i granskningen under det totala riksgenomsnittet för entreprenadverksamhet år Störst avvikelse från riksgenomsnittet har Ludvika som ligger 7,1 procentenheter under riksgenomsnittet. december

13 Diagram 4 Entreprenader - kommunala skillnader (2008) Kommuner med en högre andel entreprenader än riksgenomsnittet Uppsala (15,9) Gotland (10,8) Karlstad (9,3) Riksgenomsnitt 7,5 Kommuner med en lägre andel entreprenader än riksgenomsnittet Mjölby (3,9) Alingsås (3,9) Motala (3,0) Kristianstad (2,4) Malung/Sälen (2,2) Finspång (2,2) Halmstad (2,1) Sollefteå (2,0) Filipstad (1,3) Skellefteå (1,0) Skara (0,7) Ludvika (0,4) Utbildning Verksamhetsområdet Utbildning innefattar exempelvis grundskola, gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, högskoleutbildning och svenska för invandrare. december

14 14,2 14,1 13,1 11,9 Diagram 5 Utbildningsverksamhet i privat regi ,2 10,9 10,7 10,3 10 9,8 8,6 7,2 7 3,4 Riket 2008 (13,8) Riket 1998 (4,6) Två av de granskade kommunerna (Uppsala, Gotland) överstiger 2008 års riksgenomsnitt för andel privata aktörer inom utbildningsområdet. Lägst andel har Ludvika kommun med 3,4 procent. Ludvika är också den enda av femton kommuner som fortfarande placerar sig under 1998 års riksgenomsnitt. För verksamhetsområde Utbildning kan även göras en separat jämförelse över andelen elever i fristående skolor, se tabell 1 nedan. december

15 Tabell 1 Friskolor Fristående grundskolor - Andel elever Fristående gymnasieskolor - Andel elever Alingsås 16,2 7,7 Filipstad 2,8 11,8 Finspång 2,1 21,4 Gotland 9,3 19,4 Halmstad 6,4 20,6 Karlstad 3,9 18,0 Kristianstad 7,4 13,7 Ludvika 0,1 9,7 Malung/Sälen 0,2 11,2 Mjölby 0,2 21,3 Motala 6,7 12,9 Skara 7,1 8,6 Skellefteå 2,6 11,3 Sollefteå 1,3 7 Uppsala 14,2 21,9 Sverige 11,1 21,7 Sett över hela landet har gymnasieskolan en nästan dubbelt så stor andel elever i fristående skolor jämfört med grundskolan, 21,7 procent mot 11,1. Skillnaderna är mycket stora mellan de femton kommunerna. Alingsås har högst andel elever i fristående grundskolor. Lägst andel elever i fristående grundskolor återfinns i Ludvika, Malung/Sälen och Mjölby. Uppsala, med Finspång tätt efter, är de kommuner som har högst andel elever i fristående gymnasieskolor. Lägst andel elever i fristående gymnasieskolor återfinns i Sollefteå kommun Barnomsorg Verksamhetsområdet Barnomsorg innefattar bland annat kommunernas förskolor. december

16 12,6 11,2 10,8 9,2 9 Diagram 6 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- Barnomsorg 21,4 7,5 6,9 4,7 3,3 1,7 0,5 0,4 0 0 Riket 2008 (14,6) Riket 1998(7,2) Högst andel verksamhet i privat regi för området Barnomsorg har Uppsala kommun. Uppsala är också den enda av de femton kommunerna som placerar sig över riksgenomsnittet för 2008 (7,6 procentenheter över). Lägst andel verksamhet i privat regi år 2008 för området Barnomsorg återfinns i Ludvika, Mjölby, Malung/Sälen och Filipstad som alla ligger under en procent. Åtta av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande under 1998 års riksgenomsnitt Äldre och funktionshindrade Verksamhetsområdet Äldre och funktionshindrade inkluderar även hälso- och sjukvård. december

17 Diagram 7 Kommunal verksamhet i privat regi äldre och funktionshindrade 24,4 13,1 12,6 8,8 7,5 6 5, ,9 3,6 3 2,2 1,9 0,7 Riket 2008 (11,9) Riket 1998(8,3) Högst andel verksamhet i privat regi för området Äldre och funktionshindrade har Uppsala kommun (12,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet 2008). Lägst andel verksamhet i privat regi för området Äldre och funktionshindrade har Skara kommun (11,2 procentenheter lägre än riksgenomsnittet 2008). Endast tre av de femton granskade kommunerna placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt. Dessa är Uppsala, Karlstad och Gotland. Elva av de femton granskade kommunerna ligger fortfarande under 1998 års riksgenomsnitt Fritid och kultur Verksamhetsområdet Fritid och kultur innefattar exempelvis bibliotek, idrottsanläggningar och fritidsgårdar. december

18 Diagram 8 Kommunal verksamhet i privat regi (2008) - Fritid och kultur 11,1 4,1 4,0 2,6 1,6 1,4 1,4 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Riket 2008 (2,6) Riket 1998 (1,7) Högst andel verksamhet i privat regi för området Fritid och kultur har Finspångs kommun med 14,1 procent av verksamheten i privat regi. Därmed är Finspångs kommun är en stark utstickare för verksamhetsområdet och placerar sig hela 8,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet år Endast tre av de femton granskade kommunerna placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt, dessa är Finspång, Uppsala och Sollefteå. Kommunerna Skara, Skellefteå, Ludvika, Mjölby, Filipstad, Alingsås och Halmstad har år 2008 alla mindre än 1 procent av sin fritid- och kulturverksamhet i privat regi. Elva av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt Affärsverksamhet Området Affärsverksamhet innefattar exempelvis lokaler, bostadsverksamhet, kommunikation, el, värme, vatten, avlopp och avfall. december

19 Diagram 9 46,6 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- Affärsverksamhet 28, , ,9 13,3 10,4 9,7 8,7 7,2 2,8 0,1 0,1 0 Riket 2008 (12,2) Riket 1998(7,6) Högst andel verksamhet i privat regi för området Affärsverksamhet har Karlstad kommun med nästan hälften av den kommunala verksamheten på entreprenad. Karlstad är därmed en utstickare inom detta verksamhetsområde och placerar sig hela 34,4 procentenheter högre än riksgenomsnittet Kommunerna Skara, Kristianstad och Finspång har alla mindre än 1 procent av sin affärsverksamhet i privat regi år Fyra av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt Infrastruktur och skydd Verksamhetsområdet Infrastruktur och skydd innefattar exempelvis gator, parkeringar, parker, miljöskydd, hälsoskydd, räddningstjänst och totalförsvar. december

20 Diagram 10 7,6 6,3 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- infrastruktur och skydd 5,4 5,2 5,2 4,1 3 2,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 Riket 2008 (6,1) Riket 1998 (3,3) Högst andel verksamhet i privat regi för området Infrastruktur och skydd har Uppsala kommun som ligger 1,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Uppsala är också den enda av de femton kommunerna som placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt. Kommunerna Skara, Filipstad, Ludvika, Karlstad, Kristianstad och Finspång har alla lägre än 1 procent av sin verksamhet inom Infrastruktur och skydd i privat regi år Nio av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt. december

21 3. SLUTSATSER Tron på marknadsekonomin med en fri och sund konkurrens som välståndsskapande system är vida utbredd och väl förankrad. Men, när det kommer till offentligt producerade tjänster ifrågasätts den av ett inte ringa antal kommunala beslutsfattare. På annat sätt kan man inte tolka den stora spridning mellan kommunerna som denna rapport visar på. Konkurrensverket har pekat på att bättre upphandling och konkurrensutsättning kan reducera kostnaderna med procent 6. Den andel av kommunernas tjänsteproduktion som utförs av privata företag har också fördubblats i Sverige under de senaste 10 åren, men vissa kommuner följer inte alls med i denna utveckling. Denna sammanfattande rapport visar bland annat: Medan i Karlstad och Uppsala 17 procent av de förvärvsarbetande är anställda av kommunen, är andelen i Filipstad hela 33 procent. Var tredje är kommunanställd! 13 av de granskade kommunerna har en högre andel förvärvsarbetande i den kommunala sektorn än genomsnittet för Sveriges kommuner. Varför väljer vissa kommuner att fortfarande i så stor omfattning bedriva sin tjänsteproduktion i egen regi? Kommunernas aktivitet i fråga om kommunalägda bostäder varierar också i mycket stor utsträckning. Att Skara kommun äger endast 4 procent av bostäderna i kommunen, medan motsvarande andel för Motala är 27procent, visar att det finns en frihet för kommunerna att själva välja omfattning. Varför väljer vissa kommuner att vara en så dominerande aktör på bostadsmarknaden? Generellt sett har trenden att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad varit positiv mellan åren Ökningen har varit starkare inom vård, skola och omsorg medan den har varit svagare inom t ex fritid och kultur. Så mycket som 12 av kommunerna i denna granskning lägger dock ut en lägre andel av sin verksamhet på entreprenad än genomsnittet för Sveriges kommuner. 6 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

22 Inom de sex separata verksamhetsområden som granskats, har majoriteten av de granskade kommunerna en lägre andel av den kommunala verksamheten på entreprenad än riksgenomsnittet för år Halmstad, Kristianstad, Ludvika, Skara och Skellefteå ligger under riksgenomsnittet i samtliga sex verksamhetsområden. - Finspång, Filipstad, Mjölby och Motala ligger under riksgenomsnittet i fem av sex undersökta verksamhetsområden. Två av kommunerna i sammanställningen placerar sig mycket lågt år 2008 de ligger t.o.m. fortfarande under riksgenomsnittet för 1998: Ludvika (i samtliga sex verksamhetsområden) samt Skara (i fem av sex verksamhetsområden). En sammanfattande slutsats är att ett stort antal kommuner i landet torde ha goda skäl att börja diskutera följande frågor: Vilka mekanismer är det som hindrar utvecklingen? Finns det på olika håll i landets kommuner en misstro mot privata företags kapacitet att tillföra nytänkande och effektiva lösningar i fråga om kommunala tjänsteverksamheter? Finns det inom kommunerna en missriktad lojalitet mot den egna personalen, trots att studier visar att konkurrensutsättning leder till fler möjliga arbetsgivare och bättre löneutveckling för personalen? Är kommunernas lojalitet gentemot facket större än lojaliteten med medborgarna? Vilka konsekvenser får detta för kommunens ekonomi och för tjänsternas kvalitet och tillgänglighet för medborgarna? december

23 Fortsatt läsning För den som är intresserad finns mer att läsa! Nedan hittar du länkar och publikationer som innehåller mer information om kommunernas verksamhet och om företagsklimatet i Sverige Hemsidor (Statistiska Centralbyrån) (Sveriges Allmännyttiga Bostäders Organisation) Publikationer Myndigheter och marknader - tydligare gräns mellan offentligt och privat Konkurrensverkets rapportserie 2004:4 Åtgärder för bättre konkurrens förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Uppföljning av vårdval i primärvården Konkurrensverkets rapportserie 2009:5 Årsbok för Sveriges kommuner 2010, Statistiska Centralbyrån Offentlig Ekonomi 2010, Statistiska Centralbyrån december

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Örebro Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Företagens betydelse i Gotland. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gotland. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gotland Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media NOVEMBER 2008 Tystade lärare Om att kunna framföra kritik i media Innehåll Sammanfattning... 4 Bakrund och metod... 5 Ett aktuellt fall... 6 Redovisning av enkätundersökning... 7 Analys... 11 2 Förord

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Företagens betydelse i Falköping. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Falköping. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Falköping Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

SMÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG. Betydelsefulla för välfärden

SMÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG. Betydelsefulla för välfärden SMÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG Betydelsefulla för välfärden Rapport från Företagarna Januari 2013 INNEHÅLL 3. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 6. INLEDNING OCH BAKGRUND 9. SMÅFÖRETAGEN INOM VÅRD OCH OMSORG

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010

Köp av verksamhet. kommuner och landsting 2006 2010 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Köp av verksamhet kommuner och landsting 26 21 Generella frågor om skriften besvaras av: Olle Olsson, olle.olsson@skl.se, tel. 8-452 79 46 Frågor om kommunsektorn

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Höör Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Statistiska bilder av privatiseringen av välfärdstjänster

Statistiska bilder av privatiseringen av välfärdstjänster Statistiska bilder av privatiseringen av välfärdstjänster 12 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Denna rapport är sammanställd av Ingegerd Berggren, programmet Offentlig ekonomi. Den är ett utdrag

Läs mer

Företagens betydelse i Håbo. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Håbo. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Håbo Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Västervik. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Västervik Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN #4av5jobb Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen håller krisorterna under armarna....... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill.3 Sverige totalt.....

Läs mer

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Stockholm Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Sammanfattning 2014:1

Sammanfattning 2014:1 Sammanfattning Äldreomsorg är en viktig välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska resurser i anspråk. I dag går var femte kommunal skattekrona till vård och omsorg om äldre. En tydlig trend är att allt

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Företagens betydelse i Vallentuna. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Vallentuna. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Vallentuna Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Gävle. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Gävle Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Övergången från gymnasieskolan till högskolan

Övergången från gymnasieskolan till högskolan STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 39 anders.wiberg@hsv.se 2007/10 Övergången från gymnasieskolan till högskolan I regleringsbrevet för 2007 har regeringen

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Företagens betydelse i Borgholm. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Borgholm. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Borgholm Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Företagens betydelse i Salem. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Salem. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Salem Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Danderyd. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Danderyd. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Danderyd Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer