Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010"

Transkript

1 Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

2 Om Företagarna Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar företagare, varav ca direktanslutna medlemmar och ca medlemmar via anslutna branschförbund. Företagarna gör det enklare, roligare och mera lönsamt att driva företag. Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna rekryterare och projektledare. Om författarna Företagarnas avsnitt har författats av Lars Holm, jur. kand, regionchef vid Företagarna Östergötland och nationell projektledare för Företagarnas kommungranskningar. Skills avsnitt har författats av Alexandra Schröder som har en magisterexamen i Human Resources Management & Development vid Linköpings universitet Projektledare: Björn Mattiasson & Robert Wenemark 13 december Skill december

3 Förord En kommuns verksamhet kan delas in i två delar, myndighetsutövning och tjänsteproduktion. Myndighetsutövning kan endast kommunen själv utföra, medan tjänsteproduktion kan utföras även av privata entreprenörer. Företagarna anser att staten, landsting och kommuner, för att få ut mer effekt och kvalitet av varje skattekrona, bör konkurrensutsätta sin tjänsteproduktion och utnyttja de konkurrensdrivna småföretagen som entreprenörer. Konkurrensverket har pekat på att bättre upphandling och konkurrensutsättning kan reducera kostnaderna med procent. 1 Inom tjänster såsom vård, skola och omsorg kan dessutom flera utförare ofta vara en viktig garanti för valfrihet och kvalitet. Ur Företagarna Östergötlands medlemsblad december 2009: Görbra i Motala I februari kritiserade Företagarna Motala kommun för att man lade ut väldigt lite på de privata företagen. Under våren beslutade den politiska majoriteten att låta ett privat vårdföretag ta över två av kommunens äldreboende. Med ett delvis nytt sätt att arbeta, med de äldres behov i fokus och det lilla extra som skapar guldkant på tillvaron, har det blivit "görbra" tycker både boende och anställda. Allt enligt Motala & Vadstena Tidning, som också uppger att medarbetarna upplever att arbetet blivit mer strukturerat med en ny arbetsgivare. Bäst och billigast, skall göra jobbet, anser vi. Oftast är det ett småföretag! Sveriges kommuner har också under en 10-årsperiod näst intill fördubblat den andel av den kommunala verksamheten som utförs av privata aktörer. De största ökningarna har skett inom utbildning och barnomsorg. Denna utveckling bör rimligen fortsätta inom alla områden. Tron på marknadsekonomin med en fri och sund konkurrens som välståndsskapande system är väl förankrad och utbredd i samhället, men för offentligt producerade tjänster ifrågasätts den av ett inte ringa antal kommunala beslutsfattare. På annat sätt kan man inte tolka den stora spridning mellan kommunerna som denna rapport visar på. Vissa kommuner följer inte alls med i 1 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

4 utvecklingen mot att se möjligheterna med konkurrensutsättning och det mervärde som privata företag kan skapa. Medan privata företag utför 15,9 procent av tjänsteproduktionen i Uppsala är andelen i Skara och Ludvika alltjämt under 1 procent. Medan i Karlstad och Uppsala 17 procent av de förvärvsarbetande är anställda av kommunen, är andelen i Filipstad hela 33 procent. Var tredje är kommunanställd! Skara kommun äger endast 4 procent av bostäderna i kommunen, medan motsvarande andel för Motala är 27procent. Inom alla eller inom fem av sex separata verksamhetsområden, har majoriteten av de granskade kommunerna en lägre andel av den kommunala verksamheten på entreprenad än riksgenomsnittet för år Två av kommunerna placerar sig mycket lågt år 2008 de ligger t.o.m. fortfarande under riksgenomsnittet för 1998: Ludvika (i samtliga sex verksamhetsområden) samt Skara (i fem av sex verksamhetsområden). En sammanfattande slutsats är att ett stort antal kommuner torde ha goda skäl att börja diskutera följande frågor: Vilka mekanismer är det som hindrar utvecklingen? Finns det på olika håll i landets kommuner en misstro mot privata företags kapacitet att tillföra nytänkande och effektiva lösningar i fråga om kommunala tjänsteverksamheter? Finns det inom kommunerna en missriktad lojalitet mot den egna personalen, trots att studier visar att konkurrensutsättning leder till fler möjliga arbetsgivare och bättre löneutveckling för personalen? Är kommunernas lojalitet gentemot och facket större än lojaliteten med medborgarna? Vilka konsekvenser får detta för kommunens ekonomi och för tjänsternas kvalitet och tillgänglighet för medborgarna? Om rapporten Företagarna bevakar konkurrensrelaterade frågor av många olika slag, såsom offentlig säljverksamhet, offentlig upphandling, valfrihetssystem och konkurrensutsättning. Denna rapport fokuserar specifikt på frågan om konkurrensutsättning. Skill har på Företagarnas uppdrag utfört granskningar av 15 kommuner, som visar i vilken utsträckning dessa efter konkurrensutsättning har lagt ut sin tjänsteproduktion på entreprenad. Urvalet av kommuner har gjorts av respektive regionchef hos Företagarna. Granskningarna bygger på befintlig statistik och har december

5 genomförts under perioden maj 2008 till september Respektive kommunrapport används som underlag för diskussion mellan Företagarna och respektive kommun. Denna sammanfattande rapport är en sammanställning av de 15 kommungranskningarna. december

6 Innehåll Om rapporten INLEDNING Bakgrund Undersökningens genomförande RESULTAT Andel anställda i kommunal sektor Andel kommunalägda bostäder Privat regi i sex separata verksamheter Utvecklingen i Sverige under 10 år Kommunala skillnader Utbildning Barnomsorg Äldre och funktionshindrade Fritid och kultur Affärsverksamhet Infrastruktur och skydd SLUTSATSER december

7 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Företagarna arbetar för enskild företagsamhet grundad på marknadsekonomi under socialt ansvar. Medlemmarna är företagare som själva äger och driver sina företag. Uppdraget från dessa är, enkelt uttryckt, att göra det enklare, roligare och mera lönsamt att driva företag. De tre viktigaste arbetsområdena är företagarpolitik, medlemsförmåner och nätverk. Med sina direktanslutna medlemmar i 21 regioner och ytterligare medlemmar anslutna genom ett antal branschförbund är Företagarna Sveriges största företagarorganisation. En sund marknadsekonomi med fri och sund konkurrens har historiskt visat sig vara det mest effektiva systemet för att producera resurser för den enskilda människan och för den gemensamma välfärden. Av detta skäl bör, enligt Företagarnas mening, stat, landsting och kommuner i ökad omfattning nyttja de konkurrensdrivna småföretagen för att producera gemensamt finansierade tjänster. Det skulle alla vinna på, eftersom det skulle skapa förutsättningar för billigare och effektivare tjänster för medborgarna och ett mer vitalt och växande näringsliv. Erfarenheter visar att kostnadsbesparingar på procent är möjliga genom bättre upphandling och konkurrensutsättning 2 samt att både kvalitet och arbetsvillkor för medarbetare oftast ökar vid konkurrensutsättning. Företagarna har uppdragit åt Skill att genomföra granskningar av 15 kommuner, som visar i vilken utsträckning dessa efter konkurrensutsättning har lagt ut sin tjänsteproduktion på entreprenad. Denna rapport är en sammanställning av de resultat som framkommit vid dessa granskningar. I rapporten jämförs de olika kommunerna med fokus på hur stor andel av den kommunala verksamheten som utförs av privata företag. För mer information om respektive kommungranskning och om de ytterligare områden som ingått i dessa granskningar, hänvisas till de enskilda kommungranskningarna. Uppdraget har utförts i samarbete mellan Skill och Företagarna. Skill står huvudsakligen för framtagande och analys av den statistik som presenteras, medan Företagarna står för bakgrund och slutsatser i såväl delrapporterna som denna sammanfattande rapport. 1.2 Undersökningens genomförande Granskningar av enskilda kommuner har genomförts av Skill under perioden maj 2008 till september De 15 kommuner som ingått är: 2 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

8 Alingsås, Filipstad, Finspång, Gotland, Halmstad, Karlstad, Kristianstad, Ludvika, Malung/Sälen, Mjölby, Motala, Skara, Skellefteå, Sollefteå och Uppsala. Urvalet har gjorts av respektive regionchef hos Företagarna, i vissa fall för att man anat att graden av konkurrensutsättning är låg, i vissa fall för att se eventuella effekter av att kommunen 2006 skiftade från rött till blått styre och i andra fall för att frågan aktualiserats av andra skäl. Urvalet baseras således på en bedömning från Företagarnas sida och är inte avsett att vara ett representativt urval för Sveriges kommuner. Information och uppgifter har i första hand inhämtats från Statistiska Centralbyråns databaser och publikationer, Svenskt Näringslivs kommunfakta samt från kommunernas hemsidor och årsredovisningar. För mer information om hur resultatet tagits fram i enskilda kommungranskningar hänvisas till respektive delrapport. 2. RESULTAT 2.1 Andel anställda i kommunal sektor Diagram 1 nedan visar andelen förvärvsarbetande som är anställda av kommunen. Siffrorna avser antal anställda inom den kommunala sektorn som andel av det totala antalet förvärvsarbetande invånare 3. Siffrorna är hämtade från SCB:s Årsbok för kommuner och avser år Statistiska Centralbyrån (SCB) december

9 Diagram 1 Förvärvsarbetande i den kommunala sektorn Filipstad 33% Gotland Sollefteå Skellefteå, Allingsås Ludvika Malung/Sälen Skara, Mjölby, Kristianstad, Motala 30% 29% 28% 26% 25% 24% Halmstad, Finspång 21% Karlstad, Uppsala 17% I genomsnitt arbetar 20 % av Sveriges förvärvsarbetande i den kommunala sektorn. Filipstad är den kommun bland de granskade som har högst andel förvärvsarbetande i den kommunala sektorn, med 13 procentenheter fler anställda än genomsnittet för Sveriges kommuner. Karlstad och Uppsala är de enda kommunerna som placerar sig under riksgenomsnittet (3 procentenheter lägre). 2.2 Andel kommunalägda bostäder I diagram 2 nedan visas kommunalägda bostäder som andel av antalet hushåll i kommunerna. Siffrorna är hämtade från SCB:s Årsbok för kommuner och avser år december

10 Diagram 2 Kommunalägda bostäder Motala 27% Kristianstad Ludvika Mjölby, Karlstad, Halmstad 21% 20% 23% Finspångs, Alingsås, MalungSälen, Gotland Skellefteå Uppsala 15% 14% 17% Filipstads Sollefteå 10% 9% Skara 4% Sveriges kommunalägda bostäder utgör i genomsnitt 17 % av det totala antalet bostäder i Sverige. Diagrammet visar att Motala är den kommun bland de granskade som har högst andel kommunala bostäder (i Motala ägda av en bostadsstiftelse), med 10 procentenheter över genomsnittet för Sveriges kommuner. Kommunerna Skellefteå, Uppsala, Filipstad, Sollefteå och Skara har alla en lägre andel kommunala bostäder än riksgenomsnittet. 2.3 Privat regi i sex separata verksamheter I de genomförda 15 kommungranskningarna har särskilt granskats vilken andel av kommunens verksamhet som utförs av privata företag inom sex områden: * Utbildning * Barnomsorg * Äldre och funktionshindrade * Fritid och kultur * Affärsverksamhet * Infrastruktur och skydd december

11 Samtliga uppgifter i diagram 3-10 är inhämtade från avsnittet om entreprenader i Svenskt Näringslivs faktabas om företagsklimatet i Sverige 4. Avsnittet som behandlar entreprenader visar hur stor del av kommunens totala verksamhet som är utlagd på entreprenad i privat drift Utvecklingen i Sverige under 10 år I diagram 3 nedan presenteras hur stor del av den kommunala verksamheten som läggs ut på entreprenad för varje enskilt verksamhetsområde. Siffrorna representerar ett genomsnitt för Sveriges samtliga kommuner. Diagram 3 Kommunal verksamhet i privat regi, riksgenomsnitt År 1998 År ,8 14,6 11,9 12,2 4,6 7,2 8,3 1,7 2,6 7,6 3,3 6,1 Diagrammet visar att det finns en positiv trend i Sverige att lägga ut allt mer kommunal verksamhet på entreprenad. Sveriges kommuner har under en 10- årsperiod näst intill fördubblat den andel av den kommunala verksamheten som utförs av externa aktörer. Störst ökning har skett inom området Utbildning som mellan åren har stigit 9,2 procentenheter. Tätt efter, på andra plats finns området Barnomsorg som har ökat med 7,4 procentenheter. Verksamhetsområdet med lägst ökning under denna period är Fritid och kultur som stigit 0,9 procentenheter Kommunala skillnader Diagram 4 nedan visar på skillnaderna när det gäller att lägga ut tjänsteverksamheten på entreprenad. I genomsnitt lägger Sveriges kommuner ut 7,5 procent av verksamheten på entreprenad 5, dvs man konkurrensutsätter sin 4 Källa: Svenskt Näringsliv, kommunfakta 5 Motsvarande siffra år 1998 var 2 procent, vilket är en ökning med 5,5 procentenheter. december

12 verksamhet genom att anlita privata företag för utförandet av olika kommunala tjänster. Endats tre av kommunerna som ingått i denna granskning placerar sig över riksgenomsnittet. De är Uppsala (8,4 procentenheter över), Gotland (3,3 procentenheter över) samt Karlstad (1,8 procentenheter över). Således placerar sig 12 av kommunerna i granskningen under det totala riksgenomsnittet för entreprenadverksamhet år Störst avvikelse från riksgenomsnittet har Ludvika som ligger 7,1 procentenheter under riksgenomsnittet. december

13 Diagram 4 Entreprenader - kommunala skillnader (2008) Kommuner med en högre andel entreprenader än riksgenomsnittet Uppsala (15,9) Gotland (10,8) Karlstad (9,3) Riksgenomsnitt 7,5 Kommuner med en lägre andel entreprenader än riksgenomsnittet Mjölby (3,9) Alingsås (3,9) Motala (3,0) Kristianstad (2,4) Malung/Sälen (2,2) Finspång (2,2) Halmstad (2,1) Sollefteå (2,0) Filipstad (1,3) Skellefteå (1,0) Skara (0,7) Ludvika (0,4) Utbildning Verksamhetsområdet Utbildning innefattar exempelvis grundskola, gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, högskoleutbildning och svenska för invandrare. december

14 14,2 14,1 13,1 11,9 Diagram 5 Utbildningsverksamhet i privat regi ,2 10,9 10,7 10,3 10 9,8 8,6 7,2 7 3,4 Riket 2008 (13,8) Riket 1998 (4,6) Två av de granskade kommunerna (Uppsala, Gotland) överstiger 2008 års riksgenomsnitt för andel privata aktörer inom utbildningsområdet. Lägst andel har Ludvika kommun med 3,4 procent. Ludvika är också den enda av femton kommuner som fortfarande placerar sig under 1998 års riksgenomsnitt. För verksamhetsområde Utbildning kan även göras en separat jämförelse över andelen elever i fristående skolor, se tabell 1 nedan. december

15 Tabell 1 Friskolor Fristående grundskolor - Andel elever Fristående gymnasieskolor - Andel elever Alingsås 16,2 7,7 Filipstad 2,8 11,8 Finspång 2,1 21,4 Gotland 9,3 19,4 Halmstad 6,4 20,6 Karlstad 3,9 18,0 Kristianstad 7,4 13,7 Ludvika 0,1 9,7 Malung/Sälen 0,2 11,2 Mjölby 0,2 21,3 Motala 6,7 12,9 Skara 7,1 8,6 Skellefteå 2,6 11,3 Sollefteå 1,3 7 Uppsala 14,2 21,9 Sverige 11,1 21,7 Sett över hela landet har gymnasieskolan en nästan dubbelt så stor andel elever i fristående skolor jämfört med grundskolan, 21,7 procent mot 11,1. Skillnaderna är mycket stora mellan de femton kommunerna. Alingsås har högst andel elever i fristående grundskolor. Lägst andel elever i fristående grundskolor återfinns i Ludvika, Malung/Sälen och Mjölby. Uppsala, med Finspång tätt efter, är de kommuner som har högst andel elever i fristående gymnasieskolor. Lägst andel elever i fristående gymnasieskolor återfinns i Sollefteå kommun Barnomsorg Verksamhetsområdet Barnomsorg innefattar bland annat kommunernas förskolor. december

16 12,6 11,2 10,8 9,2 9 Diagram 6 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- Barnomsorg 21,4 7,5 6,9 4,7 3,3 1,7 0,5 0,4 0 0 Riket 2008 (14,6) Riket 1998(7,2) Högst andel verksamhet i privat regi för området Barnomsorg har Uppsala kommun. Uppsala är också den enda av de femton kommunerna som placerar sig över riksgenomsnittet för 2008 (7,6 procentenheter över). Lägst andel verksamhet i privat regi år 2008 för området Barnomsorg återfinns i Ludvika, Mjölby, Malung/Sälen och Filipstad som alla ligger under en procent. Åtta av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande under 1998 års riksgenomsnitt Äldre och funktionshindrade Verksamhetsområdet Äldre och funktionshindrade inkluderar även hälso- och sjukvård. december

17 Diagram 7 Kommunal verksamhet i privat regi äldre och funktionshindrade 24,4 13,1 12,6 8,8 7,5 6 5, ,9 3,6 3 2,2 1,9 0,7 Riket 2008 (11,9) Riket 1998(8,3) Högst andel verksamhet i privat regi för området Äldre och funktionshindrade har Uppsala kommun (12,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet 2008). Lägst andel verksamhet i privat regi för området Äldre och funktionshindrade har Skara kommun (11,2 procentenheter lägre än riksgenomsnittet 2008). Endast tre av de femton granskade kommunerna placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt. Dessa är Uppsala, Karlstad och Gotland. Elva av de femton granskade kommunerna ligger fortfarande under 1998 års riksgenomsnitt Fritid och kultur Verksamhetsområdet Fritid och kultur innefattar exempelvis bibliotek, idrottsanläggningar och fritidsgårdar. december

18 Diagram 8 Kommunal verksamhet i privat regi (2008) - Fritid och kultur 11,1 4,1 4,0 2,6 1,6 1,4 1,4 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Riket 2008 (2,6) Riket 1998 (1,7) Högst andel verksamhet i privat regi för området Fritid och kultur har Finspångs kommun med 14,1 procent av verksamheten i privat regi. Därmed är Finspångs kommun är en stark utstickare för verksamhetsområdet och placerar sig hela 8,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet år Endast tre av de femton granskade kommunerna placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt, dessa är Finspång, Uppsala och Sollefteå. Kommunerna Skara, Skellefteå, Ludvika, Mjölby, Filipstad, Alingsås och Halmstad har år 2008 alla mindre än 1 procent av sin fritid- och kulturverksamhet i privat regi. Elva av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt Affärsverksamhet Området Affärsverksamhet innefattar exempelvis lokaler, bostadsverksamhet, kommunikation, el, värme, vatten, avlopp och avfall. december

19 Diagram 9 46,6 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- Affärsverksamhet 28, , ,9 13,3 10,4 9,7 8,7 7,2 2,8 0,1 0,1 0 Riket 2008 (12,2) Riket 1998(7,6) Högst andel verksamhet i privat regi för området Affärsverksamhet har Karlstad kommun med nästan hälften av den kommunala verksamheten på entreprenad. Karlstad är därmed en utstickare inom detta verksamhetsområde och placerar sig hela 34,4 procentenheter högre än riksgenomsnittet Kommunerna Skara, Kristianstad och Finspång har alla mindre än 1 procent av sin affärsverksamhet i privat regi år Fyra av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt Infrastruktur och skydd Verksamhetsområdet Infrastruktur och skydd innefattar exempelvis gator, parkeringar, parker, miljöskydd, hälsoskydd, räddningstjänst och totalförsvar. december

20 Diagram 10 7,6 6,3 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- infrastruktur och skydd 5,4 5,2 5,2 4,1 3 2,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 Riket 2008 (6,1) Riket 1998 (3,3) Högst andel verksamhet i privat regi för området Infrastruktur och skydd har Uppsala kommun som ligger 1,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Uppsala är också den enda av de femton kommunerna som placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt. Kommunerna Skara, Filipstad, Ludvika, Karlstad, Kristianstad och Finspång har alla lägre än 1 procent av sin verksamhet inom Infrastruktur och skydd i privat regi år Nio av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt. december

21 3. SLUTSATSER Tron på marknadsekonomin med en fri och sund konkurrens som välståndsskapande system är vida utbredd och väl förankrad. Men, när det kommer till offentligt producerade tjänster ifrågasätts den av ett inte ringa antal kommunala beslutsfattare. På annat sätt kan man inte tolka den stora spridning mellan kommunerna som denna rapport visar på. Konkurrensverket har pekat på att bättre upphandling och konkurrensutsättning kan reducera kostnaderna med procent 6. Den andel av kommunernas tjänsteproduktion som utförs av privata företag har också fördubblats i Sverige under de senaste 10 åren, men vissa kommuner följer inte alls med i denna utveckling. Denna sammanfattande rapport visar bland annat: Medan i Karlstad och Uppsala 17 procent av de förvärvsarbetande är anställda av kommunen, är andelen i Filipstad hela 33 procent. Var tredje är kommunanställd! 13 av de granskade kommunerna har en högre andel förvärvsarbetande i den kommunala sektorn än genomsnittet för Sveriges kommuner. Varför väljer vissa kommuner att fortfarande i så stor omfattning bedriva sin tjänsteproduktion i egen regi? Kommunernas aktivitet i fråga om kommunalägda bostäder varierar också i mycket stor utsträckning. Att Skara kommun äger endast 4 procent av bostäderna i kommunen, medan motsvarande andel för Motala är 27procent, visar att det finns en frihet för kommunerna att själva välja omfattning. Varför väljer vissa kommuner att vara en så dominerande aktör på bostadsmarknaden? Generellt sett har trenden att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad varit positiv mellan åren Ökningen har varit starkare inom vård, skola och omsorg medan den har varit svagare inom t ex fritid och kultur. Så mycket som 12 av kommunerna i denna granskning lägger dock ut en lägre andel av sin verksamhet på entreprenad än genomsnittet för Sveriges kommuner. 6 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

22 Inom de sex separata verksamhetsområden som granskats, har majoriteten av de granskade kommunerna en lägre andel av den kommunala verksamheten på entreprenad än riksgenomsnittet för år Halmstad, Kristianstad, Ludvika, Skara och Skellefteå ligger under riksgenomsnittet i samtliga sex verksamhetsområden. - Finspång, Filipstad, Mjölby och Motala ligger under riksgenomsnittet i fem av sex undersökta verksamhetsområden. Två av kommunerna i sammanställningen placerar sig mycket lågt år 2008 de ligger t.o.m. fortfarande under riksgenomsnittet för 1998: Ludvika (i samtliga sex verksamhetsområden) samt Skara (i fem av sex verksamhetsområden). En sammanfattande slutsats är att ett stort antal kommuner i landet torde ha goda skäl att börja diskutera följande frågor: Vilka mekanismer är det som hindrar utvecklingen? Finns det på olika håll i landets kommuner en misstro mot privata företags kapacitet att tillföra nytänkande och effektiva lösningar i fråga om kommunala tjänsteverksamheter? Finns det inom kommunerna en missriktad lojalitet mot den egna personalen, trots att studier visar att konkurrensutsättning leder till fler möjliga arbetsgivare och bättre löneutveckling för personalen? Är kommunernas lojalitet gentemot facket större än lojaliteten med medborgarna? Vilka konsekvenser får detta för kommunens ekonomi och för tjänsternas kvalitet och tillgänglighet för medborgarna? december

23 Fortsatt läsning För den som är intresserad finns mer att läsa! Nedan hittar du länkar och publikationer som innehåller mer information om kommunernas verksamhet och om företagsklimatet i Sverige Hemsidor (Statistiska Centralbyrån) (Sveriges Allmännyttiga Bostäders Organisation) Publikationer Myndigheter och marknader - tydligare gräns mellan offentligt och privat Konkurrensverkets rapportserie 2004:4 Åtgärder för bättre konkurrens förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Uppföljning av vårdval i primärvården Konkurrensverkets rapportserie 2009:5 Årsbok för Sveriges kommuner 2010, Statistiska Centralbyrån Offentlig Ekonomi 2010, Statistiska Centralbyrån december

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer