Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010"

Transkript

1 Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

2 Om Företagarna Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar företagare, varav ca direktanslutna medlemmar och ca medlemmar via anslutna branschförbund. Företagarna gör det enklare, roligare och mera lönsamt att driva företag. Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna rekryterare och projektledare. Om författarna Företagarnas avsnitt har författats av Lars Holm, jur. kand, regionchef vid Företagarna Östergötland och nationell projektledare för Företagarnas kommungranskningar. Skills avsnitt har författats av Alexandra Schröder som har en magisterexamen i Human Resources Management & Development vid Linköpings universitet Projektledare: Björn Mattiasson & Robert Wenemark 13 december Skill december

3 Förord En kommuns verksamhet kan delas in i två delar, myndighetsutövning och tjänsteproduktion. Myndighetsutövning kan endast kommunen själv utföra, medan tjänsteproduktion kan utföras även av privata entreprenörer. Företagarna anser att staten, landsting och kommuner, för att få ut mer effekt och kvalitet av varje skattekrona, bör konkurrensutsätta sin tjänsteproduktion och utnyttja de konkurrensdrivna småföretagen som entreprenörer. Konkurrensverket har pekat på att bättre upphandling och konkurrensutsättning kan reducera kostnaderna med procent. 1 Inom tjänster såsom vård, skola och omsorg kan dessutom flera utförare ofta vara en viktig garanti för valfrihet och kvalitet. Ur Företagarna Östergötlands medlemsblad december 2009: Görbra i Motala I februari kritiserade Företagarna Motala kommun för att man lade ut väldigt lite på de privata företagen. Under våren beslutade den politiska majoriteten att låta ett privat vårdföretag ta över två av kommunens äldreboende. Med ett delvis nytt sätt att arbeta, med de äldres behov i fokus och det lilla extra som skapar guldkant på tillvaron, har det blivit "görbra" tycker både boende och anställda. Allt enligt Motala & Vadstena Tidning, som också uppger att medarbetarna upplever att arbetet blivit mer strukturerat med en ny arbetsgivare. Bäst och billigast, skall göra jobbet, anser vi. Oftast är det ett småföretag! Sveriges kommuner har också under en 10-årsperiod näst intill fördubblat den andel av den kommunala verksamheten som utförs av privata aktörer. De största ökningarna har skett inom utbildning och barnomsorg. Denna utveckling bör rimligen fortsätta inom alla områden. Tron på marknadsekonomin med en fri och sund konkurrens som välståndsskapande system är väl förankrad och utbredd i samhället, men för offentligt producerade tjänster ifrågasätts den av ett inte ringa antal kommunala beslutsfattare. På annat sätt kan man inte tolka den stora spridning mellan kommunerna som denna rapport visar på. Vissa kommuner följer inte alls med i 1 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

4 utvecklingen mot att se möjligheterna med konkurrensutsättning och det mervärde som privata företag kan skapa. Medan privata företag utför 15,9 procent av tjänsteproduktionen i Uppsala är andelen i Skara och Ludvika alltjämt under 1 procent. Medan i Karlstad och Uppsala 17 procent av de förvärvsarbetande är anställda av kommunen, är andelen i Filipstad hela 33 procent. Var tredje är kommunanställd! Skara kommun äger endast 4 procent av bostäderna i kommunen, medan motsvarande andel för Motala är 27procent. Inom alla eller inom fem av sex separata verksamhetsområden, har majoriteten av de granskade kommunerna en lägre andel av den kommunala verksamheten på entreprenad än riksgenomsnittet för år Två av kommunerna placerar sig mycket lågt år 2008 de ligger t.o.m. fortfarande under riksgenomsnittet för 1998: Ludvika (i samtliga sex verksamhetsområden) samt Skara (i fem av sex verksamhetsområden). En sammanfattande slutsats är att ett stort antal kommuner torde ha goda skäl att börja diskutera följande frågor: Vilka mekanismer är det som hindrar utvecklingen? Finns det på olika håll i landets kommuner en misstro mot privata företags kapacitet att tillföra nytänkande och effektiva lösningar i fråga om kommunala tjänsteverksamheter? Finns det inom kommunerna en missriktad lojalitet mot den egna personalen, trots att studier visar att konkurrensutsättning leder till fler möjliga arbetsgivare och bättre löneutveckling för personalen? Är kommunernas lojalitet gentemot och facket större än lojaliteten med medborgarna? Vilka konsekvenser får detta för kommunens ekonomi och för tjänsternas kvalitet och tillgänglighet för medborgarna? Om rapporten Företagarna bevakar konkurrensrelaterade frågor av många olika slag, såsom offentlig säljverksamhet, offentlig upphandling, valfrihetssystem och konkurrensutsättning. Denna rapport fokuserar specifikt på frågan om konkurrensutsättning. Skill har på Företagarnas uppdrag utfört granskningar av 15 kommuner, som visar i vilken utsträckning dessa efter konkurrensutsättning har lagt ut sin tjänsteproduktion på entreprenad. Urvalet av kommuner har gjorts av respektive regionchef hos Företagarna. Granskningarna bygger på befintlig statistik och har december

5 genomförts under perioden maj 2008 till september Respektive kommunrapport används som underlag för diskussion mellan Företagarna och respektive kommun. Denna sammanfattande rapport är en sammanställning av de 15 kommungranskningarna. december

6 Innehåll Om rapporten INLEDNING Bakgrund Undersökningens genomförande RESULTAT Andel anställda i kommunal sektor Andel kommunalägda bostäder Privat regi i sex separata verksamheter Utvecklingen i Sverige under 10 år Kommunala skillnader Utbildning Barnomsorg Äldre och funktionshindrade Fritid och kultur Affärsverksamhet Infrastruktur och skydd SLUTSATSER december

7 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Företagarna arbetar för enskild företagsamhet grundad på marknadsekonomi under socialt ansvar. Medlemmarna är företagare som själva äger och driver sina företag. Uppdraget från dessa är, enkelt uttryckt, att göra det enklare, roligare och mera lönsamt att driva företag. De tre viktigaste arbetsområdena är företagarpolitik, medlemsförmåner och nätverk. Med sina direktanslutna medlemmar i 21 regioner och ytterligare medlemmar anslutna genom ett antal branschförbund är Företagarna Sveriges största företagarorganisation. En sund marknadsekonomi med fri och sund konkurrens har historiskt visat sig vara det mest effektiva systemet för att producera resurser för den enskilda människan och för den gemensamma välfärden. Av detta skäl bör, enligt Företagarnas mening, stat, landsting och kommuner i ökad omfattning nyttja de konkurrensdrivna småföretagen för att producera gemensamt finansierade tjänster. Det skulle alla vinna på, eftersom det skulle skapa förutsättningar för billigare och effektivare tjänster för medborgarna och ett mer vitalt och växande näringsliv. Erfarenheter visar att kostnadsbesparingar på procent är möjliga genom bättre upphandling och konkurrensutsättning 2 samt att både kvalitet och arbetsvillkor för medarbetare oftast ökar vid konkurrensutsättning. Företagarna har uppdragit åt Skill att genomföra granskningar av 15 kommuner, som visar i vilken utsträckning dessa efter konkurrensutsättning har lagt ut sin tjänsteproduktion på entreprenad. Denna rapport är en sammanställning av de resultat som framkommit vid dessa granskningar. I rapporten jämförs de olika kommunerna med fokus på hur stor andel av den kommunala verksamheten som utförs av privata företag. För mer information om respektive kommungranskning och om de ytterligare områden som ingått i dessa granskningar, hänvisas till de enskilda kommungranskningarna. Uppdraget har utförts i samarbete mellan Skill och Företagarna. Skill står huvudsakligen för framtagande och analys av den statistik som presenteras, medan Företagarna står för bakgrund och slutsatser i såväl delrapporterna som denna sammanfattande rapport. 1.2 Undersökningens genomförande Granskningar av enskilda kommuner har genomförts av Skill under perioden maj 2008 till september De 15 kommuner som ingått är: 2 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

8 Alingsås, Filipstad, Finspång, Gotland, Halmstad, Karlstad, Kristianstad, Ludvika, Malung/Sälen, Mjölby, Motala, Skara, Skellefteå, Sollefteå och Uppsala. Urvalet har gjorts av respektive regionchef hos Företagarna, i vissa fall för att man anat att graden av konkurrensutsättning är låg, i vissa fall för att se eventuella effekter av att kommunen 2006 skiftade från rött till blått styre och i andra fall för att frågan aktualiserats av andra skäl. Urvalet baseras således på en bedömning från Företagarnas sida och är inte avsett att vara ett representativt urval för Sveriges kommuner. Information och uppgifter har i första hand inhämtats från Statistiska Centralbyråns databaser och publikationer, Svenskt Näringslivs kommunfakta samt från kommunernas hemsidor och årsredovisningar. För mer information om hur resultatet tagits fram i enskilda kommungranskningar hänvisas till respektive delrapport. 2. RESULTAT 2.1 Andel anställda i kommunal sektor Diagram 1 nedan visar andelen förvärvsarbetande som är anställda av kommunen. Siffrorna avser antal anställda inom den kommunala sektorn som andel av det totala antalet förvärvsarbetande invånare 3. Siffrorna är hämtade från SCB:s Årsbok för kommuner och avser år Statistiska Centralbyrån (SCB) december

9 Diagram 1 Förvärvsarbetande i den kommunala sektorn Filipstad 33% Gotland Sollefteå Skellefteå, Allingsås Ludvika Malung/Sälen Skara, Mjölby, Kristianstad, Motala 30% 29% 28% 26% 25% 24% Halmstad, Finspång 21% Karlstad, Uppsala 17% I genomsnitt arbetar 20 % av Sveriges förvärvsarbetande i den kommunala sektorn. Filipstad är den kommun bland de granskade som har högst andel förvärvsarbetande i den kommunala sektorn, med 13 procentenheter fler anställda än genomsnittet för Sveriges kommuner. Karlstad och Uppsala är de enda kommunerna som placerar sig under riksgenomsnittet (3 procentenheter lägre). 2.2 Andel kommunalägda bostäder I diagram 2 nedan visas kommunalägda bostäder som andel av antalet hushåll i kommunerna. Siffrorna är hämtade från SCB:s Årsbok för kommuner och avser år december

10 Diagram 2 Kommunalägda bostäder Motala 27% Kristianstad Ludvika Mjölby, Karlstad, Halmstad 21% 20% 23% Finspångs, Alingsås, MalungSälen, Gotland Skellefteå Uppsala 15% 14% 17% Filipstads Sollefteå 10% 9% Skara 4% Sveriges kommunalägda bostäder utgör i genomsnitt 17 % av det totala antalet bostäder i Sverige. Diagrammet visar att Motala är den kommun bland de granskade som har högst andel kommunala bostäder (i Motala ägda av en bostadsstiftelse), med 10 procentenheter över genomsnittet för Sveriges kommuner. Kommunerna Skellefteå, Uppsala, Filipstad, Sollefteå och Skara har alla en lägre andel kommunala bostäder än riksgenomsnittet. 2.3 Privat regi i sex separata verksamheter I de genomförda 15 kommungranskningarna har särskilt granskats vilken andel av kommunens verksamhet som utförs av privata företag inom sex områden: * Utbildning * Barnomsorg * Äldre och funktionshindrade * Fritid och kultur * Affärsverksamhet * Infrastruktur och skydd december

11 Samtliga uppgifter i diagram 3-10 är inhämtade från avsnittet om entreprenader i Svenskt Näringslivs faktabas om företagsklimatet i Sverige 4. Avsnittet som behandlar entreprenader visar hur stor del av kommunens totala verksamhet som är utlagd på entreprenad i privat drift Utvecklingen i Sverige under 10 år I diagram 3 nedan presenteras hur stor del av den kommunala verksamheten som läggs ut på entreprenad för varje enskilt verksamhetsområde. Siffrorna representerar ett genomsnitt för Sveriges samtliga kommuner. Diagram 3 Kommunal verksamhet i privat regi, riksgenomsnitt År 1998 År ,8 14,6 11,9 12,2 4,6 7,2 8,3 1,7 2,6 7,6 3,3 6,1 Diagrammet visar att det finns en positiv trend i Sverige att lägga ut allt mer kommunal verksamhet på entreprenad. Sveriges kommuner har under en 10- årsperiod näst intill fördubblat den andel av den kommunala verksamheten som utförs av externa aktörer. Störst ökning har skett inom området Utbildning som mellan åren har stigit 9,2 procentenheter. Tätt efter, på andra plats finns området Barnomsorg som har ökat med 7,4 procentenheter. Verksamhetsområdet med lägst ökning under denna period är Fritid och kultur som stigit 0,9 procentenheter Kommunala skillnader Diagram 4 nedan visar på skillnaderna när det gäller att lägga ut tjänsteverksamheten på entreprenad. I genomsnitt lägger Sveriges kommuner ut 7,5 procent av verksamheten på entreprenad 5, dvs man konkurrensutsätter sin 4 Källa: Svenskt Näringsliv, kommunfakta 5 Motsvarande siffra år 1998 var 2 procent, vilket är en ökning med 5,5 procentenheter. december

12 verksamhet genom att anlita privata företag för utförandet av olika kommunala tjänster. Endats tre av kommunerna som ingått i denna granskning placerar sig över riksgenomsnittet. De är Uppsala (8,4 procentenheter över), Gotland (3,3 procentenheter över) samt Karlstad (1,8 procentenheter över). Således placerar sig 12 av kommunerna i granskningen under det totala riksgenomsnittet för entreprenadverksamhet år Störst avvikelse från riksgenomsnittet har Ludvika som ligger 7,1 procentenheter under riksgenomsnittet. december

13 Diagram 4 Entreprenader - kommunala skillnader (2008) Kommuner med en högre andel entreprenader än riksgenomsnittet Uppsala (15,9) Gotland (10,8) Karlstad (9,3) Riksgenomsnitt 7,5 Kommuner med en lägre andel entreprenader än riksgenomsnittet Mjölby (3,9) Alingsås (3,9) Motala (3,0) Kristianstad (2,4) Malung/Sälen (2,2) Finspång (2,2) Halmstad (2,1) Sollefteå (2,0) Filipstad (1,3) Skellefteå (1,0) Skara (0,7) Ludvika (0,4) Utbildning Verksamhetsområdet Utbildning innefattar exempelvis grundskola, gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, högskoleutbildning och svenska för invandrare. december

14 14,2 14,1 13,1 11,9 Diagram 5 Utbildningsverksamhet i privat regi ,2 10,9 10,7 10,3 10 9,8 8,6 7,2 7 3,4 Riket 2008 (13,8) Riket 1998 (4,6) Två av de granskade kommunerna (Uppsala, Gotland) överstiger 2008 års riksgenomsnitt för andel privata aktörer inom utbildningsområdet. Lägst andel har Ludvika kommun med 3,4 procent. Ludvika är också den enda av femton kommuner som fortfarande placerar sig under 1998 års riksgenomsnitt. För verksamhetsområde Utbildning kan även göras en separat jämförelse över andelen elever i fristående skolor, se tabell 1 nedan. december

15 Tabell 1 Friskolor Fristående grundskolor - Andel elever Fristående gymnasieskolor - Andel elever Alingsås 16,2 7,7 Filipstad 2,8 11,8 Finspång 2,1 21,4 Gotland 9,3 19,4 Halmstad 6,4 20,6 Karlstad 3,9 18,0 Kristianstad 7,4 13,7 Ludvika 0,1 9,7 Malung/Sälen 0,2 11,2 Mjölby 0,2 21,3 Motala 6,7 12,9 Skara 7,1 8,6 Skellefteå 2,6 11,3 Sollefteå 1,3 7 Uppsala 14,2 21,9 Sverige 11,1 21,7 Sett över hela landet har gymnasieskolan en nästan dubbelt så stor andel elever i fristående skolor jämfört med grundskolan, 21,7 procent mot 11,1. Skillnaderna är mycket stora mellan de femton kommunerna. Alingsås har högst andel elever i fristående grundskolor. Lägst andel elever i fristående grundskolor återfinns i Ludvika, Malung/Sälen och Mjölby. Uppsala, med Finspång tätt efter, är de kommuner som har högst andel elever i fristående gymnasieskolor. Lägst andel elever i fristående gymnasieskolor återfinns i Sollefteå kommun Barnomsorg Verksamhetsområdet Barnomsorg innefattar bland annat kommunernas förskolor. december

16 12,6 11,2 10,8 9,2 9 Diagram 6 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- Barnomsorg 21,4 7,5 6,9 4,7 3,3 1,7 0,5 0,4 0 0 Riket 2008 (14,6) Riket 1998(7,2) Högst andel verksamhet i privat regi för området Barnomsorg har Uppsala kommun. Uppsala är också den enda av de femton kommunerna som placerar sig över riksgenomsnittet för 2008 (7,6 procentenheter över). Lägst andel verksamhet i privat regi år 2008 för området Barnomsorg återfinns i Ludvika, Mjölby, Malung/Sälen och Filipstad som alla ligger under en procent. Åtta av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande under 1998 års riksgenomsnitt Äldre och funktionshindrade Verksamhetsområdet Äldre och funktionshindrade inkluderar även hälso- och sjukvård. december

17 Diagram 7 Kommunal verksamhet i privat regi äldre och funktionshindrade 24,4 13,1 12,6 8,8 7,5 6 5, ,9 3,6 3 2,2 1,9 0,7 Riket 2008 (11,9) Riket 1998(8,3) Högst andel verksamhet i privat regi för området Äldre och funktionshindrade har Uppsala kommun (12,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet 2008). Lägst andel verksamhet i privat regi för området Äldre och funktionshindrade har Skara kommun (11,2 procentenheter lägre än riksgenomsnittet 2008). Endast tre av de femton granskade kommunerna placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt. Dessa är Uppsala, Karlstad och Gotland. Elva av de femton granskade kommunerna ligger fortfarande under 1998 års riksgenomsnitt Fritid och kultur Verksamhetsområdet Fritid och kultur innefattar exempelvis bibliotek, idrottsanläggningar och fritidsgårdar. december

18 Diagram 8 Kommunal verksamhet i privat regi (2008) - Fritid och kultur 11,1 4,1 4,0 2,6 1,6 1,4 1,4 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Riket 2008 (2,6) Riket 1998 (1,7) Högst andel verksamhet i privat regi för området Fritid och kultur har Finspångs kommun med 14,1 procent av verksamheten i privat regi. Därmed är Finspångs kommun är en stark utstickare för verksamhetsområdet och placerar sig hela 8,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet år Endast tre av de femton granskade kommunerna placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt, dessa är Finspång, Uppsala och Sollefteå. Kommunerna Skara, Skellefteå, Ludvika, Mjölby, Filipstad, Alingsås och Halmstad har år 2008 alla mindre än 1 procent av sin fritid- och kulturverksamhet i privat regi. Elva av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt Affärsverksamhet Området Affärsverksamhet innefattar exempelvis lokaler, bostadsverksamhet, kommunikation, el, värme, vatten, avlopp och avfall. december

19 Diagram 9 46,6 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- Affärsverksamhet 28, , ,9 13,3 10,4 9,7 8,7 7,2 2,8 0,1 0,1 0 Riket 2008 (12,2) Riket 1998(7,6) Högst andel verksamhet i privat regi för området Affärsverksamhet har Karlstad kommun med nästan hälften av den kommunala verksamheten på entreprenad. Karlstad är därmed en utstickare inom detta verksamhetsområde och placerar sig hela 34,4 procentenheter högre än riksgenomsnittet Kommunerna Skara, Kristianstad och Finspång har alla mindre än 1 procent av sin affärsverksamhet i privat regi år Fyra av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt Infrastruktur och skydd Verksamhetsområdet Infrastruktur och skydd innefattar exempelvis gator, parkeringar, parker, miljöskydd, hälsoskydd, räddningstjänst och totalförsvar. december

20 Diagram 10 7,6 6,3 Kommunal verksamhet i privat regi (2008)- infrastruktur och skydd 5,4 5,2 5,2 4,1 3 2,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 Riket 2008 (6,1) Riket 1998 (3,3) Högst andel verksamhet i privat regi för området Infrastruktur och skydd har Uppsala kommun som ligger 1,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Uppsala är också den enda av de femton kommunerna som placerar sig över 2008 års riksgenomsnitt. Kommunerna Skara, Filipstad, Ludvika, Karlstad, Kristianstad och Finspång har alla lägre än 1 procent av sin verksamhet inom Infrastruktur och skydd i privat regi år Nio av de femton granskade kommunerna placerar sig fortfarande lägre än 1998 års riksgenomsnitt. december

21 3. SLUTSATSER Tron på marknadsekonomin med en fri och sund konkurrens som välståndsskapande system är vida utbredd och väl förankrad. Men, när det kommer till offentligt producerade tjänster ifrågasätts den av ett inte ringa antal kommunala beslutsfattare. På annat sätt kan man inte tolka den stora spridning mellan kommunerna som denna rapport visar på. Konkurrensverket har pekat på att bättre upphandling och konkurrensutsättning kan reducera kostnaderna med procent 6. Den andel av kommunernas tjänsteproduktion som utförs av privata företag har också fördubblats i Sverige under de senaste 10 åren, men vissa kommuner följer inte alls med i denna utveckling. Denna sammanfattande rapport visar bland annat: Medan i Karlstad och Uppsala 17 procent av de förvärvsarbetande är anställda av kommunen, är andelen i Filipstad hela 33 procent. Var tredje är kommunanställd! 13 av de granskade kommunerna har en högre andel förvärvsarbetande i den kommunala sektorn än genomsnittet för Sveriges kommuner. Varför väljer vissa kommuner att fortfarande i så stor omfattning bedriva sin tjänsteproduktion i egen regi? Kommunernas aktivitet i fråga om kommunalägda bostäder varierar också i mycket stor utsträckning. Att Skara kommun äger endast 4 procent av bostäderna i kommunen, medan motsvarande andel för Motala är 27procent, visar att det finns en frihet för kommunerna att själva välja omfattning. Varför väljer vissa kommuner att vara en så dominerande aktör på bostadsmarknaden? Generellt sett har trenden att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad varit positiv mellan åren Ökningen har varit starkare inom vård, skola och omsorg medan den har varit svagare inom t ex fritid och kultur. Så mycket som 12 av kommunerna i denna granskning lägger dock ut en lägre andel av sin verksamhet på entreprenad än genomsnittet för Sveriges kommuner. 6 Åtgärder för bättre konkurrens, förslag - Konkurrensverkets rapportserie 2009:4, sid 264 december

22 Inom de sex separata verksamhetsområden som granskats, har majoriteten av de granskade kommunerna en lägre andel av den kommunala verksamheten på entreprenad än riksgenomsnittet för år Halmstad, Kristianstad, Ludvika, Skara och Skellefteå ligger under riksgenomsnittet i samtliga sex verksamhetsområden. - Finspång, Filipstad, Mjölby och Motala ligger under riksgenomsnittet i fem av sex undersökta verksamhetsområden. Två av kommunerna i sammanställningen placerar sig mycket lågt år 2008 de ligger t.o.m. fortfarande under riksgenomsnittet för 1998: Ludvika (i samtliga sex verksamhetsområden) samt Skara (i fem av sex verksamhetsområden). En sammanfattande slutsats är att ett stort antal kommuner i landet torde ha goda skäl att börja diskutera följande frågor: Vilka mekanismer är det som hindrar utvecklingen? Finns det på olika håll i landets kommuner en misstro mot privata företags kapacitet att tillföra nytänkande och effektiva lösningar i fråga om kommunala tjänsteverksamheter? Finns det inom kommunerna en missriktad lojalitet mot den egna personalen, trots att studier visar att konkurrensutsättning leder till fler möjliga arbetsgivare och bättre löneutveckling för personalen? Är kommunernas lojalitet gentemot facket större än lojaliteten med medborgarna? Vilka konsekvenser får detta för kommunens ekonomi och för tjänsternas kvalitet och tillgänglighet för medborgarna? december

23 Fortsatt läsning För den som är intresserad finns mer att läsa! Nedan hittar du länkar och publikationer som innehåller mer information om kommunernas verksamhet och om företagsklimatet i Sverige Hemsidor (Statistiska Centralbyrån) (Sveriges Allmännyttiga Bostäders Organisation) Publikationer Myndigheter och marknader - tydligare gräns mellan offentligt och privat Konkurrensverkets rapportserie 2004:4 Åtgärder för bättre konkurrens förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Uppföljning av vårdval i primärvården Konkurrensverkets rapportserie 2009:5 Årsbok för Sveriges kommuner 2010, Statistiska Centralbyrån Offentlig Ekonomi 2010, Statistiska Centralbyrån december

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Privat drift i kommunala verksamheter JANUARI 2011

Privat drift i kommunala verksamheter JANUARI 2011 Privat drift i kommunala verksamheter JANUARI 2011 Privat drift i kommunala verksamheter 1 Inledning Att olika företag och organisationer ges möjlighet att konkurrera med varandra är en förutsättning för

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Välfärdsskaparna 2017

Välfärdsskaparna 2017 Välfärdsskaparna 2017 Günther Mårder vd, Företagarna @gunthermarder Interagera gärna! Använd hashtag: #arebiz @gunthermarder www.foretagarna.se Opinion v Rapporter v 2017 Småföretagen utgör 99,4 procent

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Värmlands län Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter.

Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter. FS 2016:1 2016-01-11 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2016 Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter. Den totala

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Uppsala län Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Välfärdstappet - Västernorrlands län

Välfärdstappet - Västernorrlands län Välfärdstappet - Västernorrlands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Kronobergs län Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 3 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Kommunernas ekonomi och verksamhet 8 Kommunernas ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och verksamheten i de större verksamhetsområdena som bedrivs

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Västernorrlands län Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2013

Övergångar från gymnasium till högskola 2013 FS 14:7 14-11-25 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 13 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n

Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n Blekinge län Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2015

Övergångar från gymnasium till högskola 2015 FS 16:4 16-10-26 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 15 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner. Olle Nylund April 2009

Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner. Olle Nylund April 2009 Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner Olle Nylund April 2009 Företagsklimatet blir långsamt något bättre 1 Företagsklimatet blir långsamt något bättre Det lokala företagsklimatet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n

Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n Jämtländs län Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Så mycket bättre? 2016

Så mycket bättre? 2016 Så m yctt Så mbyc? ke t bä e keret?b r t t ä t e k c ättre Så my? En jä m i priv förelse a En jämförelse av anstaällni va t chngsv ner illko tällnlöner or ocholö kom nrsoch svillkmun g ingsv i priva in

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västmanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Västmanland Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Kalmar län Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor

PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor 2017-09-21 PM: Sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor Sammanfattning I redovisningen nedan jämförs sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvård, som drivs av landsting respektive privata aktörer samt utbildning

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-04-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Mars 2014 20 364 (9,6 %) 9 056 kvinnor (9,1 %) 11 308 män

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7858 Grums kommun kommunstyrelsen@grums.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Grums kommun 2 (6) Tillsyn i Grums kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2014

Övergångar från gymnasium till högskola 2014 FS 15:5 15-11- FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 14 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer