Europaval. under regnbågen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaval. under regnbågen"

Transkript

1 Europaval under regnbågen

2 "#$%&''$()*+,*-.#*/0 1(-.2(*3(..,)&,.-45%.5)-.&6.,%-, "#$%&'()% 7,8.93/)-:(;--(; <()+9"/.=&%*/1&,=%

3 ""#$%&&'()*+#,-"."/ "##$%&''()*+,$-.#"#/ )* (5665#)5,,#"#/ (8),$2-%,"''9:/5/&#/((:,, ; (5.)+&/2+# A1.5#3"35,$+# AB?5+,"$+# C >

4 F&-,85,%%/E.)/;-B,)-(;,)(D=/;*)/B,)-(;,)+,*G5,,)/5..)HD2(D=&*,;.&.,.,)I=F.GJ -2H**,.-2/0/)/=,%.CD2/;*,LM/.F)(..-2/=/;.,)/-E&;(+ANE',;(+',+,;-/++/ O.'C)*,)L7)/;-B,)-(;,)-2/25;;/C;*)/$5)&*&-22#;-.&%%=#)&'=,.&;(+=,%/AN5./;/.. (0&*2(++/;*,2)/05BB-.C%%-LP-H%B)#0;&;',;6#)B,)-(;,)-(+6#)6#%$.-BO')5;*/0 -,85,%%%C'';&;',%%,)2#;-&*,;.&.,.(D=-#2,)/-H%-2/0/)/)C..--C2,)(D=%&20C)*&'..&%%C+B/*LAN-2/(D2-OF,*)&0/,../2.&0.(D=-.)/.,'&-2./)F,.,6#)/..6)C+$/=F.GJ B,)-(;,)-+C;-2%&'/)C..&'=,.,)5./;6#)ANLQ*,..//)F,.,=/)A5)(B/B/)%/+,;.,.,; /0'#)/;*,)(%%LR0,)&',-ST%,*/+#.,)=/),../;-0/)/..*)&0/BO6#)/..)C..&'=,.,);/(D= +#$%&'=,.,);/6#)=F.GJB,)-(;,)-2/0/)/%&20C)*&'/&/%%/AN9-+,*%,+-%C;*,)L U<R35.6()+/)-&..ANJ/)F,.,&;C)/-/+0,)2/;+,*Q3VPA5)(B/IWWWL&%'/J,5)(B,L()'KE *C)U<R3C)+,*%,+-()'/;&-/.&(;LIQ3VP-.O)6#)Q;.,);/.&(;/%3,-F&/;EV/HEX&-,85/%E 7)/;-/;*Q;.,)-,8P--(D&/.&(;(D=Q3VPJA5)(B/C)*,--,5)(B,&-2/'),;LKQ;6#)0/%,..&%% -.O5BB6#)+C;-2%&'/)C..&'=,.,)(D=%&2/F,=/;*%&;'6#)/%%/&A5)(B/E&;2%5-&0,+C;-2%&'/ )C..&'=,.,)6#)%,-F&-2/E=(+(-,85,%%/EF&-,85,%%/E.)/;-B,)-(;,)(D=&;.,)2#;/*, B,)-(;,)LYQ3VPA5)(B/-/+/)F,./)5;*,)0/%)#),%-,;(D2-O+,*A5)(B,/;Z,.W()2 P'/&;-.U/D&-+EAZPUE6#)/..F,.(;//../)F,.,.+(.=(+(6(F&E.)/;-6(F&(D=)/-&-+C),.. /)F,.,-(++O-.,F,*)&0/-',+,;-/+.LU<R35BB+/;/)/%%/-0,;-2/2/;*&*/.,)-(+&;., ),*/;'$().-O/..-2)&0/5;*,)Q3VPA5)(B/-YB%,*',YL R,*/;STT[E*O0/%.&%%A5)(B/B/)%/+,;.,.=#%%-6#))/'O;',;E=/)Q)%/;*E"/%./EN;',); <)/;2)&2,E1().5'/%(D=R.()F)&./;;&,;IA;'%/;*(D=]/%,--/+.R2(..%/;*K=/)&;6#). 2#;-;,5.)/%.C2.,;-2/BLZC-./0/%E,6.,)ST^?E.&%%A5)(B/B/)%/+,;.,.&;6/%%,)ST^[L7&%% *,--C)*,.U<R39-6#)=(BB;&;'/..EF%/;*/;;/.9 ""#$%&"%$'"()&%*#+),-*.#/0*+&+'1.#%*1()))&%#2#'$1-)&%#3*#+#'+)#).+4)%""#"5'.+,.)+)56## 78#9*#0.2+&5.#&%)#,*+#*-*"+59%.%)#.+""#..#4$,..#""#78:$%&;4*5*%#42'%..#*%".+4)''..0'6## '<"*(..%)#'(1*.'#+)4$#9%"#786#4=9## A5)(B/B/)%/+,;.,.*,;S_+/$LV#)*,.*5(D2-O` # "#$%&'()*+)#",-./'01#2,-.*3#.01#&-.)'4567% %?

5 ""#$%%#&#' U<R3=/)&*,;;/)/BB().5;*,)-#2.*,-0,;-2/B/).&,);/-&;-.C%%;&;'&=F.GJ6)O'()-(+ /%%/B/).&,)-(+6&D2+,)C;^B)(D,;./0)#-.,);/&*,.6#))/ANJ0/%,.STT[E(D=*,%- 5.&6)O;=5)*,ST-0,;-2/A5)(B/B/)%/+,;./)&2,);/=/))#-./.&.&(5.0/%*/(+)#-.;&;'/)& A5)(B/B/)%/+,;.,.5;*,)+/;*/.B,)&(*,;-(+=,%.,%%,)*,%0&-F,)#).=F.GJ6)O'()LA; -/++/;%/'*#0,),;--.C++,%-,&B)(D,;.=/))C2;/.-6)/++,%%/;B/).&,);/(D=U<R39- -.C%%;&;'-./'/;*,;LXC-.#0,),;--.C++,%-,/0*,-0,;-2/B/).&,);/+,*U<R39- -.C%%;&;'-./'/;*,;&ANJ6)O'()=/)"&%$#B/).&,.*,')#;/(D=<(%2B/).&,.%&F,)/%,);/E-(+ *,--/FO*/B/).&,)-(+-0/)/*,BOU<R39-,;2C./%%/-0/)/*,:PBO/%%/6)O'()&,;2C.,;E (D=/..B/)%/+,;./)&2,);/6)O;*,--/FO*/B/).&,))#-./.6#)=F.GJB,)-(;,)-)C..&'=,.,)& /%%/*,.&((+)#-.;&;'/)(+),-(%5.&(;,)&A5)(B/B/)%/+,;.,.-(+&;'O)&*,;;/)/BB().L a0,;<,+&;&-.&-2.&;&.&/.&05bb;o),;#0,),;--.c++,%-,+,*u<r3&anj6)o'()bo^tt B)(D,;.E+,;*O,;F/).5.&6)O;,;2C.-0/),;,6.,)-(+B/).&,.&;.,=/6.;O'(;%,*/+(.& A5)(B/B/)%/+,;.,.LRC+-.F,.H'6O)R0,)&',*,+(2)/.,);/I-(+&;.,=,%%,)=/6.;O'(; %,*/+(.&A5)(B/B/)%/+,;.,.KE0&%2/,;*/-.E5.&6)O;,;2C.-0/),;E,)=O%%,),; #0,),;--.C++,%-,&ANJ6)O'()BO?bEcB)(D,;.L A6.,)-(+*,=F.GJ6)O'()-(+F,=/;*%/-&A5)(B/B/)%/+,;.,.&*,6%,-./6/%%),*/;C) F,=/;*%/*,(D=/0'$()*/&R0,)&',BO*,.;/.&(;,%%/B%/;,.F%&)*,.-0O)/),C;& &;)&2,-6)O'()/..*,6&;&,)/+C)2F/)/-2&%%;/*,)&&;-.C%%;&;'+,%%/;6%,)//0*,-0,;-2/ F,$/2/)*,.-0,;-2/+,*%,+-2/B,.&AN(D=B/).&,)-(+C)ANJ-2,B.&-2/E,%%,)/;-,)/.. B/).&,);/&+&;*),5.-.)CD2;&;'C)F,;C';//..',-.#*O./..F,-%5.&=F.GJ6)O'()-2/6/../- BOANJ;&0OL _

6 "#$%&'()&$*++,-./ $$ Syfte V,;(+,;,;2C..&%%2/;*&*/.,)&0/%,..&%%A5)(B/B/)%/+,;.,.=/)2/;*&*/.,);/- -.O;*B5;2.,)&=F.GJ6)O'()5;*,)-#2.-LQ)/BB().,;'#)-(D2-O;,*-%/'&=5) A5)(B/B/)%/+,;.,.=/;.,)/.=F.GJ6)O'()5;*,)*,;-,;/-.,+/;*/.B,)&(*,;STT[JST^? (D==5)*,-0,;-2/B/)%/+,;./)&2,);/=/))#-./.&5.0/%*/(+)#-.;&;'/)-(+F,*#+.- 0/)/*,0&2.&'/-.,-(+6#),2(++&.L Tillvägagångssätt A;W,FF/-,)/*,;2C.-2&D2/*,-5.#0,),JB(-..&%%*,#0,)-./2/;*&*/.,);/6#)*,O../ -0,;-2/B/).&,)-(+&*/'6&;;-),B),-,;.,)/*,&A5)(B/B/)%/+,;.,.IR(D&/%*,+(2)/.,);/E "(*,)/.,);/E<(%2B/).&,.%&F,)/%,);/E"&%$#B/).&,.*,')#;/E1&)/.B/).&,.d,;.,)B/).&,.E ec;-.,)b/).&,.(d=4)&-.*,+(2)/.,);/k-/+..&%%r0,)&',*,+(2)/.,);/e:5;&%&-./;(d= <,+&;&-.&-2.&;&.&/.&0L"(../'/),0/)*,.&(#0,)-./2/;*&*/.,);/BO0/%-,*%/);/6#)/%%/ B/).&,)5.(+:5;&%&-./;(D=<,+&;&-.&-2.&;&.&/.&0E-(+F/)/=/);&(2/;*&*/.,)BO-&; 0/%-,*,%LN.6()+;&;',;/0,;2C.6)O'();/=/)-2,..&-/+)O*+,*Q3VPA5)(B/L 1/).&,);/-B)(')/+6#)2%/)&;'/)&ANJ6)O'()=/)*,--5.(+')/;-2/.-E%&2-(+=5)*, ;50/)/;*,-0,;-2/B/)%/+,;./)&2,);/)#-./.&5.0/%*/(+)#-.;&;'/)+,*=F.GJ),%,0/;-L Utformning R,86)O'()-.C%%*,-&,;2C.,;.&%%2/;*&*/.,);/BO0&%2/*,.BO/%%/6)O'()=/)0/)&.+#$%&'. /..-0/)/:PEZA:,%%,)"#$%&',;f&;.,./'&.-.C%%;&;'L7&((+)#-.;&;'/)&A5)(B/B/)%/+,;.,. 5;*,)+/;*/.B,)&(*,;-(+'C%%,)),-(%5.&(;,)-(+=,%.,%%,)*,%0&-=/;*%/)(+=F.GJ 6)O'()=/)0/%.-5.LN.&6)O;/%%/&;2(+;/-0/)BO,;2C.,;=/)*,.6#)0/)$,B/).&)C2;/.- -/++/;,;.(./%#0,),;--.C++,%-,+,%%/;2/;*&*/.,);/--0/)(D=U<R39- -.C%%;&;'-./'/;*,&6)O'();/LA;#0,),;--.C++,%-,5..)HD2.&B)(D,;.+,%%/; B/).&6#),.)C*/);/-),*(0&-/*,O-&2.,)(D=U<R39-O-&2.,)),*(0&-/-L1O-/++/-C..=/)*,. 5.&6)O;/%%/%,*/+#.,);/-)#-.;&;'/))C2;/.--/++/;,;.(./%#0,),;--.C++,%-,+,%%/; *,--/(D=U<R39--.C%%;&;'-./'/;*,&6)O'();/LA;.(./%-&66)/5..)HD2.&B)(D,;.E5.&6)O;/%%/,;2C.-0/)(D=/%%/)#-.;&;'/)E'C%%/;*,#0,),;--.C++,%-,+,%%/;2/;*&*/.,);/-(D= %,*/+#.,);/-O-&2.,)(D=U<R39-O-&2.,)),*(0&-/--%5.%&',;(D2-OL b

7 "#="#$%&'()* EU:s institutioner AN=/)6,+',+,;-/++/&;-.&.5.&(;,)9UO*,.EA5)(B,&-2/2(++&--&(;,;E A5)(B/B/)%/+,;.,.EANJ*(+-.(%,;(D=U,0&-&(;-)C..,;LN.#0,)*,6,+&;-.&.5.&(;,);/ 6&;;-A5)(B,&-2/)O*,.E*C)+,*%,+-%C;*,);/--./.-J(D=),',)&;'-D=,6,)-/+. 2(++&--&(;,;-()*6#)/;*,*,%./)L "*+,-./01%201103%4,3/51%6-78%9:%3;%<=+>%% ^L 4(++&--&(;,;%C'',)6)/+,..6#)-%/'L SL A5)(B/B/)%/+,;.,.(D=)O*,.F,=/;*%/)6#)-%/',.L >L UO*,.6/../)F,-%5.E(6./-.BO$C+%&2F/-&-.&%%-/++/;-+,*A5)(B/B/)%/+,;.,.L M5),..F,-%5.6/../-C)(%&2/6#)(%&2/6)O'()LQ+O;'/6)O'()+O-.,)O*,.0/)/#0,),;-+,* A5)(B/B/)%/+,;.,.LQ/;*)/6)O'()C)*,.+#$%&'.6#))O*,./..F,-%5./BO,',;=/;*E,6.,) *,./..A5)(B/B/)%/+,;.,.=/)H..)/.-&'#0,)6#)-%/',.L Europeiska rådet A5)(B,&-2/)O*,.F,-.O)/0-./.-J(D=),',)&;'-D=,6,)&AN9-+,*%,+--./.,)-/+. ()*6#)/;*,;6#)ANJ2(++&--&(;,;LA5)(B,&-2/)O*,.+#.-D/6H)/'O;',)B,)O)BO0/* (66,;.%&''#)-/0()*6#)/;*,%/;*,.0&*/0-%5.;&;',;/00/)$,+#.,LA5)(B,&-2/)O*,.*,%./) 5.0,D2%&;'(D=6/-.-.C%%//%%+C;;/B(%&.&-2/)&2.%&;$,)6#)*,;;/5.0,D2%&;'YL Rådet A5)(B,&-2/5;&(;,;-)O*C)E.&%%-/++/;-+,*A5)(B/B/)%/+,;.,.EAN9-=#'-./F,-%5./;*, ()'/;LRC.,6#))O*,.C)X)H--,%LQ+O;'/6)O'()-2,)F,-%5.-6/../;*,.',+,;-/+.+,* A5)(B/B/)%/+,;.,.LQ;;/;)O*,.2/;6/../F,-%5.&,;6)O'/F,=/;*%/-(D=6#)=/;*%/-*,;& ;O'(;/0*,D/S_T)O*-/)F,.-')5BB,);/(D=&d(),B,)E,;2(++&..g-(+F,-.O)/0 +,*%,+--./.,);/-ANJ/+F/--/*#),)LUO*,.=/)(D2-OF,6(',;=,./..&;'O&;.,);/.&(;,%%/ /0./%+,%%/;AN(D=,;,%%,)6%,)/-./.,),%%,)&;.,);/.&(;,%%/()'/;&-/.&(;,)LUO*,. '(*2C;;,)C0,;AN9-F5*',..&%%-/++/;-+,*B/)%/+,;.,.L P)F,.,.&)O*,.%,*-/0,..ANJ%/;*&./',.Lh)*6#)/;*,-2/B,.)(.,)/)0/)$,=/%0O)+,%%/; c

8 6)O'()-(+-2/F,=/;*%/-LUC..-%&'/6)O'()E2)&;',8,+B,%0&-D&0&%)C..EF,=/;*%/-/0 $5-.&.&,+&;&-.)/);/E+&%$#6)O'()/0+&%$#+&;&-.)/);/(-0L Europeiska kommissionen A5)(B,&-2/2(++&--&(;,;=/)Si%,*/+#.,)E2(++&--&(;C),)E,;6)O;0/)$,+,*%,+-%/;*L h)*6#)/;*,stt[jst^?i%&2-(+c0,;stt?jstt[k=/):(-g"/;5,%x/))(-(e6)o;1().5'/%e 0/)&.L4(++&--&(;C),);/5.-,-/0+,*%,+-%C;*,);/-),',)&;'/)LR0,;-22(++&--&(;C) -,*/;ST^TC)d,D&%&/"/%+-.)#+E-(+C)2(++&--&(;C)6#)&;)&2,-6)O'()E*C)/-H%)C..(D= /-H%-/+/)F,.,(D=-C2,)=,.--/+/)F,.,&;'O)L4(++&--&(;C),);/%,*,)/)F,.,.& 2(++&--&(;,;-',;,)/%*&),2.()/.E-(+/;-0/)/)6#)(%&2/B(%&.&2(+)O*,;LRC.,6#) 2(++&--&(;,;C)X)H--,%L -&;/=,+%C;*,)(D=6O)&;.,./,+(.&;-.)52.&(;,)6)O;;O'(.+,*%,+-%/;*L4(++&--&(;,; =/)C0,;.&%%5BB'&6./..',;(+6#)/*,F,-%5.-(+)O*,.(D=B/)%/+,;.,.=/)6/../.L 4(++&--&(;,;-2/(D2-O-,.&%%/..+,*%,+-%C;*,);/6#%$,)*,',+,;-/++/),'%,);/L Europaparlamentet A5)(B/B/)%/+,;.,.=/)cbb%,*/+#.,)E0/)/0ST5.-,-/00C%$/);/&R0,)&',L3,*/+#.,);/ 0C%$-0/).6,+.,O)&/%%+C;;/0/%/0+,*%,+-%C;*,);/-&;0O;/),LQB/)%/+,;.,.6&;;-ST 5.-2(..-(+/;-0/)/)6#)(%&2/C+;,-(+)O*,;LQ5.-2(..,;F,),*,) B/)%/+,;.-%,*/+#.,);/6#)-%/'(D=C),;*,;LA5)(B/B/)%/+,;.,.=/)-&..-C.,&X)H--,% (D=R.)/-F(5)'LV,;(+3&--/F(;6#)*)/',.E-(+.)C**,&2)/6.*,;^*,D,+F,)STT[E6&D2 A5)(B/B/)%/+,;.,.5.#2/*,F,6(',;=,.,)(D=B/)%/+,;.,.+O-.,;5+,)//;./*,6%,-./ *&),2.&06#)/..*,-2/25;;/.)C*/&2)/6.L Q/%%/6)O'()F,-%5./)B/)%/+,;.,.(D=+&;&-.,))O*,..&%%-/++/;-(+;H/),'%,)(D=%/'/) -/+)O*-6#)6/)/;*,(D='(*2C;;/;*,6#)6/)/;*,LQ,..-/+)O*-6#)6/)/;*,2/;)O*,.6/../ 6&;;-F5*',.6#)6/)/;*,LA5)(B/B/)%/+,;.,.6/../)&),',%F,-%5.+,*,;2,%+/$()&.,.L A5)(B/B/)%/+,;.,.2/;(D2-O6/../F,-%5.(+/..2)C0//..2(++&--&(;,;%C'',)6)/+,.. %/'6#)-%/'L4(++&--&(;,;C)*(D2&;.,F5;*,;/0,..-O*/;.F,-%5.E+,;+O-.,+(.&0,)/ 0/)6#)(++/;&;.,6#%$,)B/)%/+,;.,.-F,-%5.L i

9 De viktigaste uppgifterna för parlamentet är att: F,-%5./',+,;-/+.+,*)O*,.(+;H',+,;-/+ANJ%/'-.&6.;&;'E0&%2/2/%%/-ANJ *&),2.&0 6/-.-.C%%/AN9-F5*',..&%%-/++/;-+,*)O*,.5.-,2(++&--&(;,;-()*6#)/;*,(D=*C),6.,)E,6.,) 5.6)O';&;'/)/0*,6#),-%/';/E'(*2C;;/2(++&--&(;,;&*,--=,%=,.E-/+. 5.#0/2(;.)(%%#0,)=5)*,;/)F,./) 5.-,ANJ(+F5*-+/;;,;E-(+./),+(.(D=5.),*,)2%/'(+O%6)O;+,*F()'/);/ EU-domstolen ANJ*(+-.(%,;E+,*-C.,&358,+F5)'E-2/'/)/;.,)//..+,*%,+-%C;*,);/6#%$,)AN9-(%&2/ (%&2/+,*%,+-%C;*,)Le/)$,+,*%,+-%/;*;(+&;,)/),;%,*/+(..&%%*(+-.(%,;L Europeiska revisionsrätten ')/;-2/)(D2-O0,)2-/+=,.,;&;(+(%&2/ANJ()'/;Le/)$,O)%C+;/)),0&-&(;-)C..,;,; )/BB().(+=5))C2,;-2/B,);/(D=6#)0/%.;&;',;=/)65;',)/.L EU och hbtq-frågor 3&--/F(;6#)*)/',.-&2)/6..)C*/;*,&;;,F/)/..AN9--./*'/(+*,')5;*%C''/;*, )C..&'=,.,);/F%,0$5)&*&-2.F&;*/;*,6#)+,*%,+-%C;*,);/E5.(+6#)R.()F)&./;;&,;(D= 1(%,;-(+=/)6#)=/;*%/.6)/+,..5;*/;./'6)O;-./*'/;LQ-./*'/;O.,)6&;;-/).&2,%S^(+ -,85,%%%C'';&;'L<)O'()2)&;'&D2,J*&-2)&+&;,)&;'=C;6#)-E,;%&'.6#)*)/',.E.&%%*,.(+)O*, 6#)AN*C)*,%/*,F,6(',;=,.,)'C%%,)+,%%/;AN(D=+,*%,+-%C;*,);/LZC)5;&(;,; ),*/;=/)6/../.,..F,-%5.&,;6)O'/2/;+,*%,+-%C;*,);/&;.,F,-%5./(+%/'-.&6.;&;' -(+-.O)&-.)&*+,*ANJ%/'-.&6.;&;'&;(+*,B(%&.&2(+)O*,;/*C)*,%/*,F,6(',;=,.,) )O*,)La0,;-(D&/%B(%&.&2C);5+,)/E&0&--//0-,,;*,;E,..(+)O*,6#)*,%/*, F,6(',;=,.,)L AN=/)-,*/;^[[cE',;(+/).&2,%^>&P+-.,)*/+6#)*)/',.E=/6.)C../..0&*./O.'C)*,)6#) /;./'/;*,/0*&),2.&0,.(+6#)F5*+(.*&-2)&+&;,)&;'&;(+/)F,.-%&0,.E-(+6#)F$5*,) *&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0F%/;*/;;/.-,85,%%%C'';&;'&;(+/)F,.-%&0,.L ",*%,+-%C;*,);/=/*,6)/+.&%%*,D,+F,)STT>BO-&'/..6#)F$5*/-O*/;*&-2)&+&;,)&;'& -&;/;/.&(;,%%/%/'-.&6.;&;'/)LR/+.&*&'.-$#-/..,AN,..B)(')/+6#)/..+(.0,)2/ *&-2)&+&;,)&;'LQ,;6#)-./B)(')/+.&*+,%%/;STT^(D=STTb/0-/..,-#0,)^TT+&%$(;,),5)(6#)B)($,2.&+,*%,+-%C;*,);/+,**,../-H6.,LRO*/;/B,;'/)6&;;-(D2-O/0-/../& [

10 *,.BO'O,;*,B)(')/++,.UC..&'=,.,)(D=+,*F()'/)-2/B6#)ST^?JSTSTE&;(+0&%2,.?>[+&%$(;,),5)(/0-/..-L V,;(+,../02(++&--&(;,;STTi6)/+%/'.*&-2)&+&;,)&;'-*&),2.&02/;AN2(++//..'O 0&*/),(D=C0,;6#)F$5*/*&-2)&+&;,)&;'F%/;*/;;/.BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'&;(+ (+)O*,;/-(D&/%.-2H**E&;2%5-&0,-(D&/%.)H''=,.(D==C%-(0O)*E5.F&%*;&;'(D=.&%%'O;'.&%% (D=.&%%=/;*/=O%%/;*,/00/)()(D=.$C;-.,)LA5)(B/B/)%/+,;.,.=/)/;./'&.*,../*&),2.&0E +,;F,-%5.-'O;',;=/)6/-.;/.&)O*,.5;*,)*,-,;/-.,6,+O),;,6.,)-(+;O')/ +,*%,+-%C;*,)+(.-C..,)-&'*,../5.0&*'/*,*&-2)&+&;,)&;'--2H**L STTS),0&*,)/*,-AN9-*&),2.&0(+%&2/F,=/;*%&;'(/0-,..2#;E0&%2,.6#)F$5*,) /..',;(+'O2#;-2())&',)&;'L STT?E&-/+F/;*+,*,;),0&-&(;/0AN9-),'%,)6#)*,;6)&/)#)%&'=,.,;6#) 5;&(;-+,*F()'/);/E&;6#)*,-+#$%&'=,.6#),;B,)-(;/..6#%$/+,*-&;B/).;,)/0-/++/ 2#;&*,6/%%*OB/),.C)),'&-.),)/*,B/).;,)f'&6./(D=ANJ%/;*,.-(+B/),.6%H../).&%%=/) 6#)-/+2#;/*,B/)C)*(D2(65%%-.C;*&'*O*,;&;.,'C%%,)0&*6%H...&%%%C;*,)-(+&;.,=/) ),'&-.),)/.B/).;,)-2/B,%%,)2#;-;,5.)/%.C2.,;-2/BLP..5.0&*'/*,;6)&/)#)%&'=,.,;-O /..*,;'C%%,)$C+-.C%%.6#)(%&22#;/*,(D=-/+2#;/*,B/)C),;5.+/;&;'-(+*,;,5)(B,&-2/=F.GJ)#),%-,;-.C;*&'.5BB),B/)C)=#'B)&()&.,)/./..AN+O-.,././'&L R,*/;STTc0,)2/)AN9-FH)O6#)')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)E,;ANJ+H;*&'=,.+,*-C.,& ]&,;LXH)O;=/).&%%5BB'&6./..-/+%/&;(D=/;/%H-,)/*/./(+*,')5;*%C''/;*, )C..&'=,.,)-(+&;'O)&AN9--./*'/(+*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/(D==/)5;*,)O),; -,*/;*,--B5F%&D,)/.6%,)/F,.H*,%-,65%%/)/BB().,)2)&;'-&.5/.&(;,;&;(+AN6#)=F.GJ B,)-(;,)(D=*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'(D=2#;-&*,;.&.,.L ^T

11 "#$#%&'()*"*+,&$"$ "#$%&%&#'&()*+)+ #).39$*&#'?,#'.)'*9)-*%&'").&:1+)#-&'#1*+&+B'C)',+9&".&'#)*3",+$3-)#-&'A#'.)"*' *D.&-&',-.)#':&-.&+E)#$3.)-'*3:',+:F--&+/')"")#'A#'ED'9AG'&++',+:F--&/'$'.$#)%+$9' *3:'*F0+&#'+$""'01#2A++#$-G&#'&9'?2+HIE)#*3-)#*'*+A""-$-G'3>?'.)"*'.)'*)-&*+)' #)*3",+$3-)#-&'.A#'J,#3E&E&#"&:)-+)+'G1#',EE:&-$-G&#'$'2)+F.)"*)0,""&'?2+HI0#DG3#' -2H**-')5;*-*&),2.&0,.LQ*&),2.&0,.-./*'/-+&;&+&),'%,)&;(+AN6#);C)&D2,ANJ +,*F()'/),(D=-./.-%#-/-2//;-,-F,)C..&'/*,.&%%&;.,);/.&(;,%%.-2H**LA;,;=,.%&' -./.5-6/-.-%O-(D2-O6#)B,)-(;,)-(+F,.,D2;/--(+6%H2.&;'/),%%,)5BB6H%%,)2)/0,;6#) /..F,.,D2;/--(+-5F-&*&C).-2H**-F,=#0/;*,E%&2-(+6#)&;;,=O%%,.&*,.F,0&%$/*, -2H**,.LQ*&),2.&0,.,)2C;;--,85,%%%C'';&;'(D=E6#)6#)-./'O;',;EC0,;2#;-&*,;.&.,. 5;*/;./'BO(+)O*,.E5.'#),;(+/)F,.;&;'/0*,.-,*/;.&*&'/),'C%%/;*, -2H**-')5;*-*&),2.&0,.LV,;(+/;./'/;*,./0*&),2.&0,.6#)-.C)2.,-/-H%)C..,;&;(+AN ;C)*,.'C%%,)+#$%&'=,./..F,0&%$/-/-H%6#)B,)-(;,)-(+6#)6#%$.-BO')5;*/0 ANJ*&),2.&0L R(+*,6&;&.&(;/06%H2.&;'/;',-&*&),2.&0,.9Y,;.),*$,%/;*-+,*F()'/),-(++,* /;%,*;&;'/00C%')5;*/*6)52./;6#)6#)6#%$,%-,BO')5;*/0)/-E),%&'&(;E;/.&(;/%&.,.E B(%&.&-2O-2O*;&;',%%,).&%%=#)&'=,..&%%0&---/+=C%%-')5BBF,6&;;,)-&'5./;6#)*,.%/;* *C)=/;,%%,)=(;C)+,*F()'/),(D=-(+&;.,2/;,%%,)BO')5;*/0-&;6)52./;&;.,0&%% F,'/';/-&'/0*,.%/;*,.--2H**E,%%,),;-./.-%#-B,)-(;-(+/0-/++/-2C%-(+;C+;.- (0/;F,6&;;,)-&'5./;6#)*,.%/;**C)=/;,%%,)=(;.&*&'/),=/*,-&;0/;%&'/0&-.,%-,(). (D=-(+&;.,2/;,%%,)BO')5;*/0-&;6)52./;&;.,0&%%O.,)0C;*/*&.jY Q*&),2.&0,.-YP).&2,%^TkR2C%.&%%6#)6#%$,%-,;Y6/-.-%O-/..,;')5BB-2//;-,-5.'#)/,; -C)-2&%*-/+=C%%-')5BB;C)Y')5BB,;-+,*%,++/)=/),;',+,;-/+0C-,;.%&',',;-2/B,%%,),;',+,;-/+F/2')5;*-(+&;.,2/;C;*)/-,%%,)=/),;',+,;-/+,',;-2/B,%%,) ^^

12 #0,).H',%-,-(+C)-O')5;*%C''/;*,6#)&*,;.&.,.,;,%%,)-/+0,.,./..*,&;.,6O).0&;'/- /0-0C)/-&'*,;YLe/*,;Y-C)-2&%*-/+=C%%-')5BBYC)6#).H*%&'/-0&*/),&6#%$/;*, F,-2)&0;&;'9YX,)(,;*,BO(+-.C;*&'=,.,);/&5)-B)5;'-%/;*,.2/;,;-C)-2&%* -/+=C%%-')5BB(+6/../,;')5BB')5;*/*BO,;',+,;-/+,',;-2/BE.L,8L-,85,%% %C'';&;'LYR/+.0&*/),9Ye&*F,*#+;&;',;/0(+,;B,)-(;-2//;-,-.&%%=#)/,;0&-- -/+=C%%-')5BB,%%,);C),..2/)/2.,)&-.&-2.*)/'=(-,;-O*/;')5BB-2/6/-.-.C%%/--2/ A87EFAG>'#'.("")+)5'.5)&%DH#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#JKL#M?6#NJ#F7M#4=9#KO# )%&"5&#*-'.%*H## A5)(B/LX/2')5;*,;.&%%),-(%5.&(;,;0/)F%L/L/;./'/;*,/0),'&(;/%/%/'/)&UH--%/;*(+ 6#)F5*+(.YB)(B/'/;*/6#)=(+(-,85/%&.,.Y(D=/..,;%&2;/;*,%/'=#%%BO/..F,=/;*%/-& *,;)H-2/-./.-*5+/;6#)/..'C%%/&=,%/UH--%/;*E/..*,.%/'.-6)/+6#)-%/'&B/)%/+,;.,.& N2)/&;/(+/..'#)/*,.F)(..-%&'./..Y-B)&*/=(+(-,85/%&.,.Y(D=/..*,;&3&./5,; /;./';/%/',;(+-2H**/0+&;*,)O)&'/+(.-2/*%&'BO0,)2/;6)O;(66,;.%&'&;6()+/.&(; "#$%#"&'(')")*$+&,("-.%)$'"&'(') ^LA5)(B/B/)%/+,;.,.6#)*#+,)2)/6.&'./%%*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%% %C'';&;'(D=2#;-&*,;.&.,.E(D=F,2%/'/)*$5B./..*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/6#) =F.JB,)-(;,)C;;5&;.,/%%.&*5BB)C..=O%%-65%%.5.&ANL1/)%/+,;.,.5BB+/;/)*C)6#) +,*%,+--./.,);//..-,.&%%/..=F.JB,)-(;,)&;.,5.-C..-6#)=/.&-2/5../%/;*,;(D= 0O%*(D=/..-,.&%%/..,;2#;/*,B/)O.;$5.,)-/++/),-B,2.E0C)*&'=,.(D=-2H**-(+ *,.#0)&'/-/+=C%%,.L1/)%/+,;.,.5BB+/;/)+,*2)/6.+,*%,+--./.,);/(D= 2(++&--&(;,;/..-./)2.6#)*#+/=/.&-2/5../%/;*,;+(.=(+(-,85,%%/(D= 5BB0&'%&;'.&%%=/.(D=0O%*(D=/..-C2,)-.C%%//..+#.,-6)&=,.,;k-(+'/)/;.,)/-& /%%/+C;;&-2()C..-6#)*)/'k0,)2%&',;),-B,2.,)/-L SLA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;/..-,#0,))/+F,-%5.,.(+)/-&-+ (D=6)C+%&;'-6&,;.%&'=,.E&-H6.,/..-.C)2/(D=5.0&*'/*,--.&%%C+B;&;'-(+)O*,.&%%/.. (+6/../=/.F)(..-(+')5;*/-BO(66),.--,85,%%/%C'';&;'E2#;-&*,;.&.,.,%%,) 2#;-5..)HD2L >LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;/..-C2,)-.C%%//..*&-2)&+&;,)&;'BO ')5;*/0-,85,%%%C'';&;'C)6#)F$5*,;&;(+/%%/-,2.(),)',;(+/..6C)*&'-.C%%/ ^S

13 %/'-.&6.;&;'-B/2,.,.+(.*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*0/%/0/).&2,%^[&6#)*)/',.(+ A5)(B,&-2/5;&(;,;-65;2.&(;--C..L?LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;(D=+,*%,+--./.,);//..-,.&%%/.. *&),2.&0STT?f>ifAV(+6)&)#)%&'=,..&%%C+B/-5./;*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0 -,85,%%%C'';&;'L4(++&--&(;,;5BB+/;/-*,--5.(+/..6#),-%OO.'C)*,)6#) #+-,-&*&'.,)2C;;/;*,/0D&0&%-.O;*-=/;*%&;'/)-0,)2/;&,;%&'=,.+,*B)&;D&B,;(+ #+-,-&*&'.,)2C;;/;*,L _LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+C)2-/++/)*,-%5.%,*;&;'/)-(+AN9-FH)O6#) ')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)*)/)&-&;)/BB().(+=(+(6(F&E.)/;-6(F&(D= *&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'(D=2#;-&*,;.&.,.E(D=5BB+/;/) 2(++&--&(;,;(D=+,*%,+--./.,);//..&-.#)-./+#$%&'/5.-.)CD2;&;'/',)/&,;%&'=,. +,*-H;B5;2.,);/&*,;;/)/BB().L bla5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)2(++&--&(;,;/..;('')/;.5.0c)*,)/*,6)/+.&*/ ),-5%./.,;&*,5;*,)-#2;&;'/)-(+FH)O;6#)')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)'#)(+=F.J B,)-(;,)&A5)(B/(D=/..0&*./%C+B%&'/O.'C)*,)L cla5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)2(++&--&(;,;/..-,.&%%/..o)-)/bb().,;(+.&%%c+b;&;',;/0a5)(b,&-2/5;&(;,;--./*'/(+*,')5;*%c''/;*,)c..&'=,.,);/ &;F,')&B,),;-.)/.,'&6#)/..-.C)2/-2H**,./0*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/&ANE &;2%5-&0,65%%-.C;*&'(D=5..#++/;*,&;6()+/.&(;(+6#),2(+-.,;/0=(+(6(F&& +,*%,+--./.,);/(D=6#)-%/'.&%%%#-;&;'/)(D=O.'C)*,)6#)/..2(++/.&%%)C../+,* *,../B)(F%,+L ila5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)c;,;'o;'2(++&--&(;,;/..5./)f,./,; =,%.CD2/;*,6C)*B%/;6#)$C+%&2=,.5./;*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;',%%,)2#;-&*,;.&.,.L [LA5)(B/B/)%/+,;.,./;-,)/..=F.JB,)-(;,)-')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)%C../),2/; '/)/;.,)/-(+*,=/))C../..&;'O-/+F(6#)=O%%/;*,;E),'&-.),)/*,B/).;,)-2/B,%%,) C2.,;-2/BL1/)%/+,;.,.0C%2(+;/)*,.6/2.5+/..*,--/+#$%&'=,.,);56&;;-&^b +,*%,+--./.,)(D=5BB+/;/)*,#0)&'/+,*%,+--./.,);//..#0,)0C'//..6#%$/,6.,)L /&0&1&2"-.%)3%4%+)&56)7##+%'8(1+"6(#)")*$+&,%) ^TLA5)(B/B/)%/+,;.,.()(/-/%%0/)%&'./0=C;*,%-,5.0,D2%&;'/)-(+&;-2)C;2,) H..)/;*,J(D=+#.,-6)&=,.,;BO')5;*/0+&--5BB6/..;&;'/)(+=(+(-,85,%%/(D=.)/;-B,)-(;,)L1/)%/+,;.,./;-,)/..ANJ+,*%,+--./.,);/F#)6#),'O+,*'(..,8,+B,%;C)*,.'C%%,)/...&%%C+B/(D=-2H**/*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/& A5)(B/L ^^LA5)(B/B/)%/+,;.,.F,2%/'/)/..*,;;/.HB/0%/'/)),*/;5.;H..$/-6#)/.. ^>

14 /)),-.,)/(D=F#.,-F,%C''/+,*F()'/),EC0,;=,.,)(-,85,%%/E-(+5..)HD2,)-&..-.#*.&%%,%%,)-&;.(%,)/;-(D=/DD,B./;-6#)=F.JB,)-(;,)L1/)%/+,;.,.F,2%/'/)C0,;/.. *,;;/%/'-.&6.;&;'%,'&.&+,)/)=(+(6(F&(D=&F%/;*0O%*E-O-(+*,;0O%*-/++/ /../D2,;&R/;2.1,.,)-F5)'*,;^c+/$ST^S+(.,;F5--+,*=F.J/2.&0&-.,)L ^SLA5)(B/B/)%/+,;.,.6#)*#+,)0O%*-/+=,.,);/2)&;'1)&*,B/)/*,;&4&,0*,; ST+/$ST^S*C).0O/01)&*,B/)/*,;-%,*/),+&--=/;*%/*,-E0&%2,.%,**,.&%%/.. B/)/*,;-.C%%*,-&;L1/)%/+,;.,.BO+&;;,)(+/..,..0&%%2()6#)/..AN-2/&;'O/0./% C)/..*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/),-B,2.,)/-E&*,;6()+*,6/-.-.C%%.-& 6#)*)/',.L1/)%/+,;.,.5BB+/;/)*C)6#)N2)/&;//..&;6#)/%/'-.&6.;&;'+(. *&-2)&+&;,)&;'EC0,;*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'L1/)%/+,;.,./;-,) +H;*&'=,.,);/5BB+/;/-(+,*,%F/)./..*)/.&%%F/2/F,)#)*/%/'6#)-%/'E/..6#),-%O %/'-.&6.;&;'+(.*&-2)&+&;,)&;'E&;2%5-&0,+(.*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%% %C'';&;'E(D=/..'O&;6#)/..;C-./O)-1)&*,B/)/*&4&,0-2/25;;/-2,5;*,) F,.)H''/;*,6#)=O%%/;*,;L ^>LA5)(B/B/)%/+,;.,.5;*,)-.)H2,)/...,)+,;YB)(B/'/;*/Y-C%%/;*,6&;&,)/-L 1/)%/+,;.,.C)F,*)#0/.#0,)/..+,*&,);/F,0&-%&',;=/)D,;-5),)/.-&'-$C%0/E/.. +,*F()'/);/5.-C..-6#)=(.(D=C))C**/6#)/..5..)HD2/-&;/O-&2.,)(D=/.. 6#),;&;'/)(D=6#),./'-(+/;0C;*,)'/H0C;%&'/-H+F(%,)E-O-(+),';FO'/)E2/; O./%/-L ^?LA5)(B/B/)%/+,;.,.6)/+=O%%,)/..*,--/%/'/)(D=6#)-%/'-.)&*,)+(.*,; &;.,);/.&(;,%%/2(;0,;.&(;,;(++,*F()',)%&'/(D=B(%&.&-2/)C..&'=,.,)E-(+ 6#)F$5*,)*&-2)&+&;,)/;*,%/'/)(D=B)/8&-BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'(D=-(+ 5;*,).,D2;/.-/0UH--%/;*EN2)/&;/E"(%*/0&,;(D=/%%/ANJ+,*%,+--./.,)L 1/)%/+,;.,.5BB+/;/)A5)(B/)O*,./..5.),*/*,--/+C;;&-2()C..-F)(..E/.. 2(;.)(%%,)/(+*,C)6#),;%&'/+,**,O./'/;*,;-(+6#%$,)/0+,*%,+-2/B,.& A5)(B/)O*,.(D=5;*,).,D2;/;*,./0A5)(B/2(;0,;.&(;,;(D=/..0&*./%C+B%&'/ O.'C)*,)L ^_LA5)(B/B/)%/+,;.,.5;*,)-.)H2,)/..5.F&%*;&;'C)/0'#)/;*,(D=6)/+=O%%,) *C)6#)F,=(0,./0F)/E.&%%'C;'%&'(D=),-B,2.65%%-,85/%5BB%H-;&;'L1/)%/+,;.,. 5BB+/;/)+,*2)/6.+,*%,+--./.,);/(D=2(++&--&(;,;/..&;.,;-&6&,)/2/+B,; +(.=(+(6(F&+,*=$C%B/05.F&%*;&;'-/+./*+&;&-.)/.&0/E)C..-%&'/(D=%/'-.&6./;*, O.'C)*,)L ^bla5)(b/b/)%/+,;.,.5;*,)-.)h2,)-%5.%&',;/..;/.&(;,%%/(d=&;.,);/.&(;,%%/ *(+-.(%/)2(;-,20,;.=/)6/-.-.C%%./..=C;-H;-./'/;*,;/0-,,;*,/%%+C;+()/%&;., +(.&0,)/)(%&2/F,=/;*%&;'EC0,;&-/+F/;*+,*H..)/;*,6)&=,.L1/)%/+,;.,. 6)/+=O%%,)*,.-.()/6%,)./%%C;*,)&A5)(B/-(+&;.,=/)-O*/;/%/'/)(D=-(+=/) ^?

15 6)/+'O;'-)&2/-/+=C%%,;B)C'%/*,/0+O;'6/%*(D=#+-,-&*&'),-B,2.L ^cla5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)*,f,)#)*/+h;*&'=,.,);/&uh--%/;*en2)/&;/e "(%*/0&,;(D=/%%/ANJ+,*%,+--./.,)/..0&-/(D='/)/;.,)/),-B,2.6#)B)&;D&B,;(+ &D2,J*&-2)&+&;,)&;'-/+./..(+B)#0/*,--/%/'/)(D=6#)-%/'+(.F/2')5;*/0 &;.,);/.&(;,%%+C;;&-2()C..-%/'-.&6.;&;'(D=-&;/O./'/;*,;&;(+)/+,;6#)*,;;/ %/'-.&6.;&;'L ^ila5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)2(++&--&(;,;e)o*,.(d=a5)(b,&-2/ 5.)&2,-.$C;-.,;/..5BB+C)2-/++/(D=6#)*#+/*,--/6#)F5*E-C)-2&%.&-/+F/;* +,*&;)&2,-B(%&.&-2/6)O'()EF&%/.,)/%/*&/%(',)(D=*,;,5)(B,&-2/ ')/;;-2/B-B(%&.&2,;LUO*,.(D=5.)&2,-.$C;-.,;5BB+/;/-*,--5.(+/.../5BB*,;;/ 6)O'/&;(+),%,0/;./&;.,);/.&(;,%%/6()5+E-O-(+A5)(B/)O*,.Eh)'/;&-/.&(;,;6#) -C2,)=,.(D=-/+/)F,.,&A5)(B/IhRRAK(D=<ZL ^[LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB*)/)O../%+/;;,;/..#0,)-C;*/*,;;/),-(%5.&(;.&%% 2(++&--&(;,;E)O*,.E0&D,()*6#)/;*,;6#)2(++&--&(;,;f5;&(;,;-=#'/ ),B),-,;./;.6#)5.)&2,-6)O'()(D=-C2,)=,.-B(%&.&2E+,*%,+--./.,);/-),',)&;'/) (D=B/)%/+,;.EUH--%/;*-(D=N2)/&;/-),',)&;'/)(D=B/)%/+,;.EUH--%/;*- (0/;;C+;*/),'&(;/%/B/)%/+,;.-/+."(%*/0&,;-(0/;;C+;*/ 2(++5;65%%+C2.&',L?""#)(*2*)&%#'2%)'1#70*433*"$%).*+1%*#*-'.&%#,-*#*%'4"0.+4)%)H#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#JOP#M?6#QPR#F7M#4=9#RS#)%&"5&#*-'.%*H## % @,;^T-,B.,+F,)ST^>/;.('A5)(B/B/)%/+,;.,..0O),-(%5.&(;,)+,*/;%,*;&;'/0 6#)-%/'.&%%),',%0,)26)O;2(++&--&(;,;(+6#),;2%/*$5)&*&-2B)(D,*5)6#) &;.,);/.&(;,%%/B/)I+,*=,+0&-.(D=f,%%,),',;*(+&/;;/.ANJ%/;*C;*,.%/;*,;%&'. 0&%2,.-%/'C2.,;-2/B,%%,)B/).;,)-2/B&;'&D2-K&=C;*,%-,/0-2&%-+C--/,%%,)*#*-6/%%L U,'%,);/-H6./).&%%/..5;*,)%C../',+,;-/+.C'/;*,(D=0&*5BB*,%;&;'/0,',;*(+E -O-(+6/-.&'=,.,)(D=6&;/;-&,%%/.&%%'O;'/)LQ2(++&--&(;,;-6#)-%/'25;*,,;F/).C2./ +/2/)IC0,;-/+2#;/*,-O*/;/&%C;*,)+,*2#;-;,5.)/%.C2.,;-2/BK0C%$/0&%2,.%/;*- %/'-(+.&%%C+B/-0&*5BB*,%;&;'/0,',;*(+,;E+,*/;),'&-.),)/*,B/).;,)0/).05;';/ /...&%%C+B/*,.%/;*-%/'&,;%&'=,.+,*0&%2,.B/).;,)-2/B,.&;'&D2-LA5)(B/B/)%/+,;.,. 6#),-%('C;*)&;'/)&2(++&--&(;,;-6#)-%/'6#)/..5;*/;)#$/*&-2)&+&;,)&;'/0 ),'&-.),)/*,B/).;,)L1/)%/+,;.,.6#),-%('/..C0,;),'&-.),)/*,B/).;,)-2/25;;/0C%$/ 0&%2,.%/;*-%/'-(+.&%%C+B/-E5;*,)6#)5.-C..;&;'/..),'&-.),)/.B/).;,)-2/B,8&-.,)/)& *,./;*)/%/;*,.-%/'-.&6.;&;'L ^_

16 ?""#)(*2*)&%#'2%)'1#70*433*"$%).*+1%*#*-'.&%#,-*#*%'4"0.+4)%)H#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#ROT#M?6#OJ#F7M#4=9#RJ#)%&"5&#*-'.%*H## STT?6#)F$5*,)*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/02#;;C)*,.'C%%,).&%%'O;'(D=.&%%=/;*/=O%%/;*,/00/)()(D=.$C;-.,)LX%/;*,;%O;')/*-H;B5;2.,)BO=5)*&),2.&0,..&%%C+B/-/;6#)A5)(B/B/)%/+,;.,.-(+-&;O-&2./..2#;-&*,;.&.,.-2/&;2%5*,)/-& 6)/+.&*/%/'-.&6.;&;'BO$C+-.C%%*=,.-(+)O*,.L7)/;-B,)-(;,)-2H**/-&;.,65%%.5.&;(+ ANJ%/'-.&6.;&;',;+(.*&-2)&+&;,)&;'LQ*,;.(%2;&;'-(+ANJ*(+-.(%,;'$().&;'O)& *&-2)&+&;,)&;'-')5;*,;2#;C0,;.)/;-B,)-(;,)-(+B%/;,)/)/..',;(+'O,%%,)=/) ',;(+'O..2#;-2())&',)&;'LA5)(B/B/)%/+,;.,.--.C%%;&;'-./'/;*,&;;,FC)/..+/; +,;/)/../%%/.)/;-B,)-(;,)-2/-2H**/-+(.*&-2)&+&;,)&;'BO-/++/-C..-(+-2H** 6&;;-+(.*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/02#;L NBB+/;&;',;6)O;B/)%/+,;.,.%H*,)9YA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;/..& %&;$,+,**(+-.(%,;-)C..-B)/8&-65%%.5.&;2%5*,)/*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0 ),B)(*52.&0=C%-/(D=)C..&'=,.,)E*,;-O2/%%/*,A-.),%/J)/BB().,;I,6.,)*,;/;-0/)&'/ )/BB().#),;A*&.,A-.),%/6)O;1().5'/%K6)O;5.-2(..,.6#)20&;;()-)C..&'=,.,)(D= $C+-.C%%*=,.+,%%/;20&;;()(D=+C;LX%/;*/;;/.&;'&D2&),-(%5.&(;,;5BB+/;&;'/)(+.&%%'O;'.&%%-C2)/(D=%/'%&'//F().,)E(+-,85/%5;*,)0&-;&;'(D=(+.&%%'O;'.&%%-,85,%% (D=),B)(*52.&0=C%-(0O)*-/+..&%%B),0,;.&0+,*,%LQ),-(%5.&(;,;&;'&D2C0,;,;B5;2. (+.0O;'--.,)&%&-,)&;'9YA5)(B/B/)%/+,;.,.F,.(;/)/...0O;'--.,)&%&-,)&;',%%,)BO.0&;'/* -.,)&%&-,)&;'/0,;B,)-(;EC),;2)C;2;&;'/0B,)-(;,;-+C;-2%&'/)C..&'=,.,)(D= 2)(BB-%&'/&;.,')&.,.L1/)%/+,;.,.5BB+/;/)+,*%,+--./.,);//..5BB=C0//%%F,6&;.%&' %/'-.&6.;&;'-(+6#),-2)&0,)-.,)&%&-,)&;'LYQ-.C%%,.6#)*,./05.-2(..,.6)/+%/'*/6#)-%/',. /;.('-,;),-(%5.&(;-(+2().6/../.2(;-./.,)/*,/..Y5.6()+;&;',;(D=',;(+6#)/;*,./0 -.)/.,'&,)6#)-,85,%%(D=),B)(*52.&0=C%-/(D=)C..&'=,.,)(D=-,85/%5;*,)0&-;&;'& ^b

17 +,*2;/BB+/$()&.,.)#-./*,-&',;(+E%/*,-6)/+/0*,;2)&-.*,+(2)/.&-2/(D= 2(;-,)0/.&0/B/).&')5BB,;A11(D=*,;2(;-,)0/.&0/B/).&')5BB,;AdUL?""#)(*2*)&%#'2%)'1#70*433*"$%).*+1%*#*-'.&%#$4.#&%.#".%*).+2#,-*'"5#.+""# ".%*).+2#,-*'"5%.H#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#OOJ#M?#.+""#&%)#".%*).+2#*%'4"0.+4)%)6# ONK#F7M#4=9#OR#)%&"5&#*-'.%*H# % @,;^T*,D,+F,)ST^>/;.('A5)(B/B/)%/+,;.,.2(++&--&(;,;-6#)-%/'.&%%&;)&2.;&;' (D=6&;/;-&,)&;'/0*,.-$5O)&'/B)(')/++,.UC..&'=,.,)(D=+,*F()'/)-2/BL1)(')/++,. C),;6().-C..;&;'/0.),.&*&'/),B)(')/+-(+65;;&.-5;*,)STTcJST^>L<&;/;-&,)&;',; 5BB'O).&%%?>[+&%$(;,)5;*,)B)(')/+.&*,;L",*,%-(+F%L/L2(++,)/;0C;*/-.&%% B)($,2.-(++(.0,)2/)*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0/%%/*,*&-2)&+&;,)&;'-')5;*,)-(+ /K<)C+$/,66,2.&0.',;(+6#)/;*,/0B)&;D&B,;(+6#)F5*+(.*&-2)&+&;,)&;'BO ')5;*/02#;E)/-,%%,),.;&-2.5)-B)5;'E),%&'&(;,%%,)#0,).H',%-,E65;2.&(;-=&;*,)E O%*,),%%,)-,85,%%%C'';&;'(D=&/2../B)&;D&B,;(+6#)F5*+(.*&-2)&+&;,)&;'BO*, ')5;*,)-(+/;',-&/).&2,%S^&-./*'/;L FK<#),FH''/(D=F,2C+B/)/-&-+E6)C+%&;'-6&,;.%&'=,.E=(+(6(F&(D=/;*)/6()+,) /0&;.(%,)/;-L DK<)C+$/(D=-2H**/)C..&'=,.,)6#)B,)-(;,)+,*65;2.&(;-=&;*,)L *K<)C+$/$C+-.C%%*=,.+,%%/;20&;;()(D=+C;(D=&;.,'),)&;'/0,..$C+-.C%%*=,.-B,)-B,2.&0L,K<#),FH''/(D=F,2C+B//%%/6()+,)/00O%*+(.F/);E5;'*(+/)(D=20&;;()(D= 0O%*+(./;*)/)&-2')5BB,)E-C)-2&%.*,-(+C)&)&-2l(;,;/..5.-C../-6#)0O%*&;C)/ ),%/.&(;,)E-/+.-2H**/*,+-(+*)/FF/.-/0-O*/;.0O%*L 6K<)C+$/(D=-2H**/F/);,.-)C..&'=,.,)L 'KX&*)/.&%%/..-C2,)-.C%%/=#'-./+#$%&'/-2H**/0B)&0/.%&0,.(D=B,)-(;5BB'&6.,)L =K<)C+$/(D=-.C)2/5.#0/;*,./0)C..&'=,.,)-(+')5;*/)-&' BO5;&(;-+,*F()'/)-2/B,.L &KV#)/*,.+#$%&'.6#),;-2&%*/&*,)/-,',;-2/B/02(;-5+,;.,),%%,);C)&;'-&*2/), BO*,;&;),+/)2;/*,;/..O.;$5./-&;/)C..&'=,.,),;%&'.5;&(;-)C..,;E+,* F,/2./;*,/0*,B)($,2.-(+6&;/;-&,)/-',;(+2(;-5+,;.B)(')/++,.L ^c

De svenska partiernas valplattformar till EU-valet 2014 samt en genomgång av relevanta SRHRdokument

De svenska partiernas valplattformar till EU-valet 2014 samt en genomgång av relevanta SRHRdokument De svenska partiernas valplattformar till EU-valet 2014 samt en genomgång av relevanta SRHRdokument inom EU Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer Sverige 20 ledamöter som ska representera

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sidan 1 av 4 Plats och tid Närvarande ledamöter Turbergsrummet, plan 13 kl.14:00 Benkt Kullgard (M) ordförande Bo Johansson (FP) Roger Sjöberg (S) Margareta Cantell (C) Gert Nordin (KD) Tahir Qureshi (V)

Läs mer

Enkätsvar från toppkandidaterna till EU-valet den 25 maj

Enkätsvar från toppkandidaterna till EU-valet den 25 maj Enkätsvar från toppkandidaterna till EU-valet den 25 maj DHR ställde 3 frågor till kandidaterna från de partierna som idag har mandat i Europaparlamentet. Frågorna rörde tillgänglighet, den fria rörligheten

Läs mer

STEN STORGÄRDS EFTERVALSRAPPORT. - de svenska EU-parlamentarikerna före och efter EU-valet 2014

STEN STORGÄRDS EFTERVALSRAPPORT. - de svenska EU-parlamentarikerna före och efter EU-valet 2014 STEN STORGÄRDS EFTERVALSRAPPORT - de svenska EU-parlamentarikerna före och efter EU-valet 2014 Augusti 2014 Inledning Denna rapport tar upp hur de svenska EU-parlamentarikerna som valdes den 25 maj 2014

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Handelsavtalet USA-EU kan utgöra ett miljöhot för Sverige

Handelsavtalet USA-EU kan utgöra ett miljöhot för Sverige Svenska ledamöter i EUparlamentet 2014-2019 Stockholm den 26 september 2014 Handelsavtalet USA-EU kan utgöra ett miljöhot för Sverige Som företrädare för Sveriges och en av Europas största miljöorganisationer

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Hur ställer du och/eller ditt parti dig/er till införandet av humanitära visum?

Hur ställer du och/eller ditt parti dig/er till införandet av humanitära visum? LARS ADAKTUSSON, Kristdemokraterna Vi behöver skaffa fler lagliga vägar in i EU. Vi har sagt att humanitära visum skulle vara en framkomlig väg förutsatt att det administreras och sköts gemensamt av EU.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Hur vinner man nästa EU- val?

Hur vinner man nästa EU- val? Hur vinner man nästa EU- val? Välkomna! Chris'na Riksén, projektledare, Sverige i Europa Anders Ydstedt, styrelseordförande, Svensk Tidskri@ Presenta8on av undersökning Örjan Hultåker, vetenskaplig ledare,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Valdebatt om migranterna inom EU

Valdebatt om migranterna inom EU Foto från The Telegraph Valdebatt om migranterna inom EU med kandidaterna till EU-parlamentet2014 (V, S, MP, FP, KD, M) Arr. Immigrant-institutet EU-parlamentsvalet närmar sig! Den 25 maj 2014 hålls det

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggerier skickade tre frågor till Sveriges hugade Europaparlamentariker den 15e maj. Här sammanställs alla svar vi fått in. Bör

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Val till Europaparlamentet - Valsedlar

Val till Europaparlamentet - Valsedlar Hela riket Val till Europaparlamentet - Valsedlar 2014-05-29 13:59:01 Här är de partier som beställt valsedlar. Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Centerpartiet Djurens parti Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Semantik och pragmatik

Semantik och pragmatik Semantik och pragmatik OH-serie 7.2 http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv12/semp/ Dagens punkter Om att undersöka språkbruket i politisk text, närmare bestämt riksdagsanföranden. Text från ett parti kontra

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

bloggbävningen Debatten om FRA-lagen en jordbävning i bloggosfären

bloggbävningen Debatten om FRA-lagen en jordbävning i bloggosfären bloggbävningen Debatten om FRA-lagen en jordbävning i bloggosfären 2 Bloggbävningen 27 maj-27 juni Översikt Ni som läst Twingly Report Sweden vet att politik är ett av de mest omskrivna områdena i bloggvärlden.

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-05-20 m Plats och tid: Beslutande: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40 Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅRE Plats: Linet konferens Dnr: 201-5386-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LEKEBERG Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5361-2014 Rösträkningen och

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Europahuset. Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Kl. 10.00 11.00

Europahuset. Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Kl. 10.00 11.00 Söndag den 29 juni Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Resultatet av EU-toppmötet i Bryssel den 26 juni med Europaparlamentariker Åsa Westlund (S) och Efraim Gómez från Sveriges

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer