Europaval. under regnbågen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaval. under regnbågen"

Transkript

1 Europaval under regnbågen

2 "#$%&''$()*+,*-.#*/0 1(-.2(*3(..,)&,.-45%.5)-.&6.,%-, "#$%&'()% 7,8.93/)-:(;--(; <()+9"/.=&%*/1&,=%

3 ""#$%&&'()*+#,-"."/ "##$%&''()*+,$-.#"#/ )* (5665#)5,,#"#/ (8),$2-%,"''9:/5/&#/((:,, ; (5.)+&/2+# A1.5#3"35,$+# AB?5+,"$+# C >

4 F&-,85,%%/E.)/;-B,)-(;,)(D=/;*)/B,)-(;,)+,*G5,,)/5..)HD2(D=&*,;.&.,.,)I=F.GJ -2H**,.-2/0/)/=,%.CD2/;*,LM/.F)(..-2/=/;.,)/-E&;(+ANE',;(+',+,;-/++/ O.'C)*,)L7)/;-B,)-(;,)-2/25;;/C;*)/$5)&*&-22#;-.&%%=#)&'=,.&;(+=,%/AN5./;/.. (0&*2(++/;*,2)/05BB-.C%%-LP-H%B)#0;&;',;6#)B,)-(;,)-(+6#)6#%$.-BO')5;*/0 -,85,%%%C'';&;',%%,)2#;-&*,;.&.,.(D=-#2,)/-H%-2/0/)/)C..--C2,)(D=%&20C)*&'..&%%C+B/*LAN-2/(D2-OF,*)&0/,../2.&0.(D=-.)/.,'&-2./)F,.,6#)/..6)C+$/=F.GJ B,)-(;,)-+C;-2%&'/)C..&'=,.,)5./;6#)ANLQ*,..//)F,.,=/)A5)(B/B/)%/+,;.,.,; /0'#)/;*,)(%%LR0,)&',-ST%,*/+#.,)=/),../;-0/)/..*)&0/BO6#)/..)C..&'=,.,);/(D= +#$%&'=,.,);/6#)=F.GJB,)-(;,)-2/0/)/%&20C)*&'/&/%%/AN9-+,*%,+-%C;*,)L U<R35.6()+/)-&..ANJ/)F,.,&;C)/-/+0,)2/;+,*Q3VPA5)(B/IWWWL&%'/J,5)(B,L()'KE *C)U<R3C)+,*%,+-()'/;&-/.&(;LIQ3VP-.O)6#)Q;.,);/.&(;/%3,-F&/;EV/HEX&-,85/%E 7)/;-/;*Q;.,)-,8P--(D&/.&(;(D=Q3VPJA5)(B/C)*,--,5)(B,&-2/'),;LKQ;6#)0/%,..&%% -.O5BB6#)+C;-2%&'/)C..&'=,.,)(D=%&2/F,=/;*%&;'6#)/%%/&A5)(B/E&;2%5-&0,+C;-2%&'/ )C..&'=,.,)6#)%,-F&-2/E=(+(-,85,%%/EF&-,85,%%/E.)/;-B,)-(;,)(D=&;.,)2#;/*, B,)-(;,)LYQ3VPA5)(B/-/+/)F,./)5;*,)0/%)#),%-,;(D2-O+,*A5)(B,/;Z,.W()2 P'/&;-.U/D&-+EAZPUE6#)/..F,.(;//../)F,.,.+(.=(+(6(F&E.)/;-6(F&(D=)/-&-+C),.. /)F,.,-(++O-.,F,*)&0/-',+,;-/+.LU<R35BB+/;/)/%%/-0,;-2/2/;*&*/.,)-(+&;., ),*/;'$().-O/..-2)&0/5;*,)Q3VPA5)(B/-YB%,*',YL R,*/;STT[E*O0/%.&%%A5)(B/B/)%/+,;.,.=#%%-6#))/'O;',;E=/)Q)%/;*E"/%./EN;',); <)/;2)&2,E1().5'/%(D=R.()F)&./;;&,;IA;'%/;*(D=]/%,--/+.R2(..%/;*K=/)&;6#). 2#;-;,5.)/%.C2.,;-2/BLZC-./0/%E,6.,)ST^?E.&%%A5)(B/B/)%/+,;.,.&;6/%%,)ST^[L7&%% *,--C)*,.U<R39-6#)=(BB;&;'/..EF%/;*/;;/.9 ""#$%&"%$'"()&%*#+),-*.#/0*+&+'1.#%*1()))&%#2#'$1-)&%#3*#+#'+)#).+4)%""#"5'.+,.)+)56## 78#9*#0.2+&5.#&%)#,*+#*-*"+59%.%)#.+""#..#4$,..#""#78:$%&;4*5*%#42'%..#*%".+4)''..0'6## '<"*(..%)#'(1*.'#+)4$#9%"#786#4=9## A5)(B/B/)%/+,;.,.*,;S_+/$LV#)*,.*5(D2-O` # "#$%&'()*+)#",-./'01#2,-.*3#.01#&-.)'4567% %?

5 ""#$%%#&#' U<R3=/)&*,;;/)/BB().5;*,)-#2.*,-0,;-2/B/).&,);/-&;-.C%%;&;'&=F.GJ6)O'()-(+ /%%/B/).&,)-(+6&D2+,)C;^B)(D,;./0)#-.,);/&*,.6#))/ANJ0/%,.STT[E(D=*,%- 5.&6)O;=5)*,ST-0,;-2/A5)(B/B/)%/+,;./)&2,);/=/))#-./.&.&(5.0/%*/(+)#-.;&;'/)& A5)(B/B/)%/+,;.,.5;*,)+/;*/.B,)&(*,;-(+=,%.,%%,)*,%0&-F,)#).=F.GJ6)O'()LA; -/++/;%/'*#0,),;--.C++,%-,&B)(D,;.=/))C2;/.-6)/++,%%/;B/).&,);/(D=U<R39- -.C%%;&;'-./'/;*,;LXC-.#0,),;--.C++,%-,/0*,-0,;-2/B/).&,);/+,*U<R39- -.C%%;&;'-./'/;*,;&ANJ6)O'()=/)"&%$#B/).&,.*,')#;/(D=<(%2B/).&,.%&F,)/%,);/E-(+ *,--/FO*/B/).&,)-(+-0/)/*,BOU<R39-,;2C./%%/-0/)/*,:PBO/%%/6)O'()&,;2C.,;E (D=/..B/)%/+,;./)&2,);/6)O;*,--/FO*/B/).&,))#-./.6#)=F.GJB,)-(;,)-)C..&'=,.,)& /%%/*,.&((+)#-.;&;'/)(+),-(%5.&(;,)&A5)(B/B/)%/+,;.,.-(+&;'O)&*,;;/)/BB().L a0,;<,+&;&-.&-2.&;&.&/.&05bb;o),;#0,),;--.c++,%-,+,*u<r3&anj6)o'()bo^tt B)(D,;.E+,;*O,;F/).5.&6)O;,;2C.-0/),;,6.,)-(+B/).&,.&;.,=/6.;O'(;%,*/+(.& A5)(B/B/)%/+,;.,.LRC+-.F,.H'6O)R0,)&',*,+(2)/.,);/I-(+&;.,=,%%,)=/6.;O'(; %,*/+(.&A5)(B/B/)%/+,;.,.KE0&%2/,;*/-.E5.&6)O;,;2C.-0/),;E,)=O%%,),; #0,),;--.C++,%-,&ANJ6)O'()BO?bEcB)(D,;.L A6.,)-(+*,=F.GJ6)O'()-(+F,=/;*%/-&A5)(B/B/)%/+,;.,.&*,6%,-./6/%%),*/;C) F,=/;*%/*,(D=/0'$()*/&R0,)&',BO*,.;/.&(;,%%/B%/;,.F%&)*,.-0O)/),C;& &;)&2,-6)O'()/..*,6&;&,)/+C)2F/)/-2&%%;/*,)&&;-.C%%;&;'+,%%/;6%,)//0*,-0,;-2/ F,$/2/)*,.-0,;-2/+,*%,+-2/B,.&AN(D=B/).&,)-(+C)ANJ-2,B.&-2/E,%%,)/;-,)/.. B/).&,);/&+&;*),5.-.)CD2;&;'C)F,;C';//..',-.#*O./..F,-%5.&=F.GJ6)O'()-2/6/../- BOANJ;&0OL _

6 "#$%&'()&$*++,-./ $$ Syfte V,;(+,;,;2C..&%%2/;*&*/.,)&0/%,..&%%A5)(B/B/)%/+,;.,.=/)2/;*&*/.,);/- -.O;*B5;2.,)&=F.GJ6)O'()5;*,)-#2.-LQ)/BB().,;'#)-(D2-O;,*-%/'&=5) A5)(B/B/)%/+,;.,.=/;.,)/.=F.GJ6)O'()5;*,)*,;-,;/-.,+/;*/.B,)&(*,;STT[JST^? (D==5)*,-0,;-2/B/)%/+,;./)&2,);/=/))#-./.&5.0/%*/(+)#-.;&;'/)-(+F,*#+.- 0/)/*,0&2.&'/-.,-(+6#),2(++&.L Tillvägagångssätt A;W,FF/-,)/*,;2C.-2&D2/*,-5.#0,),JB(-..&%%*,#0,)-./2/;*&*/.,);/6#)*,O../ -0,;-2/B/).&,)-(+&*/'6&;;-),B),-,;.,)/*,&A5)(B/B/)%/+,;.,.IR(D&/%*,+(2)/.,);/E "(*,)/.,);/E<(%2B/).&,.%&F,)/%,);/E"&%$#B/).&,.*,')#;/E1&)/.B/).&,.d,;.,)B/).&,.E ec;-.,)b/).&,.(d=4)&-.*,+(2)/.,);/k-/+..&%%r0,)&',*,+(2)/.,);/e:5;&%&-./;(d= <,+&;&-.&-2.&;&.&/.&0L"(../'/),0/)*,.&(#0,)-./2/;*&*/.,);/BO0/%-,*%/);/6#)/%%/ B/).&,)5.(+:5;&%&-./;(D=<,+&;&-.&-2.&;&.&/.&0E-(+F/)/=/);&(2/;*&*/.,)BO-&; 0/%-,*,%LN.6()+;&;',;/0,;2C.6)O'();/=/)-2,..&-/+)O*+,*Q3VPA5)(B/L 1/).&,);/-B)(')/+6#)2%/)&;'/)&ANJ6)O'()=/)*,--5.(+')/;-2/.-E%&2-(+=5)*, ;50/)/;*,-0,;-2/B/)%/+,;./)&2,);/)#-./.&5.0/%*/(+)#-.;&;'/)+,*=F.GJ),%,0/;-L Utformning R,86)O'()-.C%%*,-&,;2C.,;.&%%2/;*&*/.,);/BO0&%2/*,.BO/%%/6)O'()=/)0/)&.+#$%&'. /..-0/)/:PEZA:,%%,)"#$%&',;f&;.,./'&.-.C%%;&;'L7&((+)#-.;&;'/)&A5)(B/B/)%/+,;.,. 5;*,)+/;*/.B,)&(*,;-(+'C%%,)),-(%5.&(;,)-(+=,%.,%%,)*,%0&-=/;*%/)(+=F.GJ 6)O'()=/)0/%.-5.LN.&6)O;/%%/&;2(+;/-0/)BO,;2C.,;=/)*,.6#)0/)$,B/).&)C2;/.- -/++/;,;.(./%#0,),;--.C++,%-,+,%%/;2/;*&*/.,);/--0/)(D=U<R39- -.C%%;&;'-./'/;*,&6)O'();/LA;#0,),;--.C++,%-,5..)HD2.&B)(D,;.+,%%/; B/).&6#),.)C*/);/-),*(0&-/*,O-&2.,)(D=U<R39-O-&2.,)),*(0&-/-L1O-/++/-C..=/)*,. 5.&6)O;/%%/%,*/+#.,);/-)#-.;&;'/))C2;/.--/++/;,;.(./%#0,),;--.C++,%-,+,%%/; *,--/(D=U<R39--.C%%;&;'-./'/;*,&6)O'();/LA;.(./%-&66)/5..)HD2.&B)(D,;.E5.&6)O;/%%/,;2C.-0/)(D=/%%/)#-.;&;'/)E'C%%/;*,#0,),;--.C++,%-,+,%%/;2/;*&*/.,);/-(D= %,*/+#.,);/-O-&2.,)(D=U<R39-O-&2.,)),*(0&-/--%5.%&',;(D2-OL b

7 "#="#$%&'()* EU:s institutioner AN=/)6,+',+,;-/++/&;-.&.5.&(;,)9UO*,.EA5)(B,&-2/2(++&--&(;,;E A5)(B/B/)%/+,;.,.EANJ*(+-.(%,;(D=U,0&-&(;-)C..,;LN.#0,)*,6,+&;-.&.5.&(;,);/ 6&;;-A5)(B,&-2/)O*,.E*C)+,*%,+-%C;*,);/--./.-J(D=),',)&;'-D=,6,)-/+. 2(++&--&(;,;-()*6#)/;*,*,%./)L "*+,-./01%201103%4,3/51%6-78%9:%3;%<=+>%% ^L 4(++&--&(;,;%C'',)6)/+,..6#)-%/'L SL A5)(B/B/)%/+,;.,.(D=)O*,.F,=/;*%/)6#)-%/',.L >L UO*,.6/../)F,-%5.E(6./-.BO$C+%&2F/-&-.&%%-/++/;-+,*A5)(B/B/)%/+,;.,.L M5),..F,-%5.6/../-C)(%&2/6#)(%&2/6)O'()LQ+O;'/6)O'()+O-.,)O*,.0/)/#0,),;-+,* A5)(B/B/)%/+,;.,.LQ/;*)/6)O'()C)*,.+#$%&'.6#))O*,./..F,-%5./BO,',;=/;*E,6.,) *,./..A5)(B/B/)%/+,;.,.=/)H..)/.-&'#0,)6#)-%/',.L Europeiska rådet A5)(B,&-2/)O*,.F,-.O)/0-./.-J(D=),',)&;'-D=,6,)&AN9-+,*%,+--./.,)-/+. ()*6#)/;*,;6#)ANJ2(++&--&(;,;LA5)(B,&-2/)O*,.+#.-D/6H)/'O;',)B,)O)BO0/* (66,;.%&''#)-/0()*6#)/;*,%/;*,.0&*/0-%5.;&;',;/00/)$,+#.,LA5)(B,&-2/)O*,.*,%./) 5.0,D2%&;'(D=6/-.-.C%%//%%+C;;/B(%&.&-2/)&2.%&;$,)6#)*,;;/5.0,D2%&;'YL Rådet A5)(B,&-2/5;&(;,;-)O*C)E.&%%-/++/;-+,*A5)(B/B/)%/+,;.,.EAN9-=#'-./F,-%5./;*, ()'/;LRC.,6#))O*,.C)X)H--,%LQ+O;'/6)O'()-2,)F,-%5.-6/../;*,.',+,;-/+.+,* A5)(B/B/)%/+,;.,.LQ;;/;)O*,.2/;6/../F,-%5.&,;6)O'/F,=/;*%/-(D=6#)=/;*%/-*,;& ;O'(;/0*,D/S_T)O*-/)F,.-')5BB,);/(D=&d(),B,)E,;2(++&..g-(+F,-.O)/0 +,*%,+--./.,);/-ANJ/+F/--/*#),)LUO*,.=/)(D2-OF,6(',;=,./..&;'O&;.,);/.&(;,%%/ /0./%+,%%/;AN(D=,;,%%,)6%,)/-./.,),%%,)&;.,);/.&(;,%%/()'/;&-/.&(;,)LUO*,. '(*2C;;,)C0,;AN9-F5*',..&%%-/++/;-+,*B/)%/+,;.,.L P)F,.,.&)O*,.%,*-/0,..ANJ%/;*&./',.Lh)*6#)/;*,-2/B,.)(.,)/)0/)$,=/%0O)+,%%/; c

8 6)O'()-(+-2/F,=/;*%/-LUC..-%&'/6)O'()E2)&;',8,+B,%0&-D&0&%)C..EF,=/;*%/-/0 $5-.&.&,+&;&-.)/);/E+&%$#6)O'()/0+&%$#+&;&-.)/);/(-0L Europeiska kommissionen A5)(B,&-2/2(++&--&(;,;=/)Si%,*/+#.,)E2(++&--&(;C),)E,;6)O;0/)$,+,*%,+-%/;*L h)*6#)/;*,stt[jst^?i%&2-(+c0,;stt?jstt[k=/):(-g"/;5,%x/))(-(e6)o;1().5'/%e 0/)&.L4(++&--&(;C),);/5.-,-/0+,*%,+-%C;*,);/-),',)&;'/)LR0,;-22(++&--&(;C) -,*/;ST^TC)d,D&%&/"/%+-.)#+E-(+C)2(++&--&(;C)6#)&;)&2,-6)O'()E*C)/-H%)C..(D= /-H%-/+/)F,.,(D=-C2,)=,.--/+/)F,.,&;'O)L4(++&--&(;C),);/%,*,)/)F,.,.& 2(++&--&(;,;-',;,)/%*&),2.()/.E-(+/;-0/)/)6#)(%&2/B(%&.&2(+)O*,;LRC.,6#) 2(++&--&(;,;C)X)H--,%L -&;/=,+%C;*,)(D=6O)&;.,./,+(.&;-.)52.&(;,)6)O;;O'(.+,*%,+-%/;*L4(++&--&(;,; =/)C0,;.&%%5BB'&6./..',;(+6#)/*,F,-%5.-(+)O*,.(D=B/)%/+,;.,.=/)6/../.L 4(++&--&(;,;-2/(D2-O-,.&%%/..+,*%,+-%C;*,);/6#%$,)*,',+,;-/++/),'%,);/L Europaparlamentet A5)(B/B/)%/+,;.,.=/)cbb%,*/+#.,)E0/)/0ST5.-,-/00C%$/);/&R0,)&',L3,*/+#.,);/ 0C%$-0/).6,+.,O)&/%%+C;;/0/%/0+,*%,+-%C;*,);/-&;0O;/),LQB/)%/+,;.,.6&;;-ST 5.-2(..-(+/;-0/)/)6#)(%&2/C+;,-(+)O*,;LQ5.-2(..,;F,),*,) B/)%/+,;.-%,*/+#.,);/6#)-%/'(D=C),;*,;LA5)(B/B/)%/+,;.,.=/)-&..-C.,&X)H--,% (D=R.)/-F(5)'LV,;(+3&--/F(;6#)*)/',.E-(+.)C**,&2)/6.*,;^*,D,+F,)STT[E6&D2 A5)(B/B/)%/+,;.,.5.#2/*,F,6(',;=,.,)(D=B/)%/+,;.,.+O-.,;5+,)//;./*,6%,-./ *&),2.&06#)/..*,-2/25;;/.)C*/&2)/6.L Q/%%/6)O'()F,-%5./)B/)%/+,;.,.(D=+&;&-.,))O*,..&%%-/++/;-(+;H/),'%,)(D=%/'/) -/+)O*-6#)6/)/;*,(D='(*2C;;/;*,6#)6/)/;*,LQ,..-/+)O*-6#)6/)/;*,2/;)O*,.6/../ 6&;;-F5*',.6#)6/)/;*,LA5)(B/B/)%/+,;.,.6/../)&),',%F,-%5.+,*,;2,%+/$()&.,.L A5)(B/B/)%/+,;.,.2/;(D2-O6/../F,-%5.(+/..2)C0//..2(++&--&(;,;%C'',)6)/+,.. %/'6#)-%/'L4(++&--&(;,;C)*(D2&;.,F5;*,;/0,..-O*/;.F,-%5.E+,;+O-.,+(.&0,)/ 0/)6#)(++/;&;.,6#%$,)B/)%/+,;.,.-F,-%5.L i

9 De viktigaste uppgifterna för parlamentet är att: F,-%5./',+,;-/+.+,*)O*,.(+;H',+,;-/+ANJ%/'-.&6.;&;'E0&%2/2/%%/-ANJ *&),2.&0 6/-.-.C%%/AN9-F5*',..&%%-/++/;-+,*)O*,.5.-,2(++&--&(;,;-()*6#)/;*,(D=*C),6.,)E,6.,) 5.6)O';&;'/)/0*,6#),-%/';/E'(*2C;;/2(++&--&(;,;&*,--=,%=,.E-/+. 5.#0/2(;.)(%%#0,)=5)*,;/)F,./) 5.-,ANJ(+F5*-+/;;,;E-(+./),+(.(D=5.),*,)2%/'(+O%6)O;+,*F()'/);/ EU-domstolen ANJ*(+-.(%,;E+,*-C.,&358,+F5)'E-2/'/)/;.,)//..+,*%,+-%C;*,);/6#%$,)AN9-(%&2/ (%&2/+,*%,+-%C;*,)Le/)$,+,*%,+-%/;*;(+&;,)/),;%,*/+(..&%%*(+-.(%,;L Europeiska revisionsrätten ')/;-2/)(D2-O0,)2-/+=,.,;&;(+(%&2/ANJ()'/;Le/)$,O)%C+;/)),0&-&(;-)C..,;,; )/BB().(+=5))C2,;-2/B,);/(D=6#)0/%.;&;',;=/)65;',)/.L EU och hbtq-frågor 3&--/F(;6#)*)/',.-&2)/6..)C*/;*,&;;,F/)/..AN9--./*'/(+*,')5;*%C''/;*, )C..&'=,.,);/F%,0$5)&*&-2.F&;*/;*,6#)+,*%,+-%C;*,);/E5.(+6#)R.()F)&./;;&,;(D= 1(%,;-(+=/)6#)=/;*%/.6)/+,..5;*/;./'6)O;-./*'/;LQ-./*'/;O.,)6&;;-/).&2,%S^(+ -,85,%%%C'';&;'L<)O'()2)&;'&D2,J*&-2)&+&;,)&;'=C;6#)-E,;%&'.6#)*)/',.E.&%%*,.(+)O*, 6#)AN*C)*,%/*,F,6(',;=,.,)'C%%,)+,%%/;AN(D=+,*%,+-%C;*,);/LZC)5;&(;,; ),*/;=/)6/../.,..F,-%5.&,;6)O'/2/;+,*%,+-%C;*,);/&;.,F,-%5./(+%/'-.&6.;&;' -(+-.O)&-.)&*+,*ANJ%/'-.&6.;&;'&;(+*,B(%&.&2(+)O*,;/*C)*,%/*,F,6(',;=,.,) )O*,)La0,;-(D&/%B(%&.&2C);5+,)/E&0&--//0-,,;*,;E,..(+)O*,6#)*,%/*, F,6(',;=,.,)L AN=/)-,*/;^[[cE',;(+/).&2,%^>&P+-.,)*/+6#)*)/',.E=/6.)C../..0&*./O.'C)*,)6#) /;./'/;*,/0*&),2.&0,.(+6#)F5*+(.*&-2)&+&;,)&;'&;(+/)F,.-%&0,.E-(+6#)F$5*,) *&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0F%/;*/;;/.-,85,%%%C'';&;'&;(+/)F,.-%&0,.L ",*%,+-%C;*,);/=/*,6)/+.&%%*,D,+F,)STT>BO-&'/..6#)F$5*/-O*/;*&-2)&+&;,)&;'& -&;/;/.&(;,%%/%/'-.&6.;&;'/)LR/+.&*&'.-$#-/..,AN,..B)(')/+6#)/..+(.0,)2/ *&-2)&+&;,)&;'LQ,;6#)-./B)(')/+.&*+,%%/;STT^(D=STTb/0-/..,-#0,)^TT+&%$(;,),5)(6#)B)($,2.&+,*%,+-%C;*,);/+,**,../-H6.,LRO*/;/B,;'/)6&;;-(D2-O/0-/../& [

10 *,.BO'O,;*,B)(')/++,.UC..&'=,.,)(D=+,*F()'/)-2/B6#)ST^?JSTSTE&;(+0&%2,.?>[+&%$(;,),5)(/0-/..-L V,;(+,../02(++&--&(;,;STTi6)/+%/'.*&-2)&+&;,)&;'-*&),2.&02/;AN2(++//..'O 0&*/),(D=C0,;6#)F$5*/*&-2)&+&;,)&;'F%/;*/;;/.BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'&;(+ (+)O*,;/-(D&/%.-2H**E&;2%5-&0,-(D&/%.)H''=,.(D==C%-(0O)*E5.F&%*;&;'(D=.&%%'O;'.&%% (D=.&%%=/;*/=O%%/;*,/00/)()(D=.$C;-.,)LA5)(B/B/)%/+,;.,.=/)/;./'&.*,../*&),2.&0E +,;F,-%5.-'O;',;=/)6/-.;/.&)O*,.5;*,)*,-,;/-.,6,+O),;,6.,)-(+;O')/ +,*%,+-%C;*,)+(.-C..,)-&'*,../5.0&*'/*,*&-2)&+&;,)&;'--2H**L STTS),0&*,)/*,-AN9-*&),2.&0(+%&2/F,=/;*%&;'(/0-,..2#;E0&%2,.6#)F$5*,) /..',;(+'O2#;-2())&',)&;'L STT?E&-/+F/;*+,*,;),0&-&(;/0AN9-),'%,)6#)*,;6)&/)#)%&'=,.,;6#) 5;&(;-+,*F()'/);/E&;6#)*,-+#$%&'=,.6#),;B,)-(;/..6#%$/+,*-&;B/).;,)/0-/++/ 2#;&*,6/%%*OB/),.C)),'&-.),)/*,B/).;,)f'&6./(D=ANJ%/;*,.-(+B/),.6%H../).&%%=/) 6#)-/+2#;/*,B/)C)*(D2(65%%-.C;*&'*O*,;&;.,'C%%,)0&*6%H...&%%%C;*,)-(+&;.,=/) ),'&-.),)/.B/).;,)-2/B,%%,)2#;-;,5.)/%.C2.,;-2/BLP..5.0&*'/*,;6)&/)#)%&'=,.,;-O /..*,;'C%%,)$C+-.C%%.6#)(%&22#;/*,(D=-/+2#;/*,B/)C),;5.+/;&;'-(+*,;,5)(B,&-2/=F.GJ)#),%-,;-.C;*&'.5BB),B/)C)=#'B)&()&.,)/./..AN+O-.,././'&L R,*/;STTc0,)2/)AN9-FH)O6#)')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)E,;ANJ+H;*&'=,.+,*-C.,& ]&,;LXH)O;=/).&%%5BB'&6./..-/+%/&;(D=/;/%H-,)/*/./(+*,')5;*%C''/;*, )C..&'=,.,)-(+&;'O)&AN9--./*'/(+*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/(D==/)5;*,)O),; -,*/;*,--B5F%&D,)/.6%,)/F,.H*,%-,65%%/)/BB().,)2)&;'-&.5/.&(;,;&;(+AN6#)=F.GJ B,)-(;,)(D=*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'(D=2#;-&*,;.&.,.L ^T

11 "#$#%&'()*"*+,&$"$ "#$%&%&#'&()*+)+ #).39$*&#'?,#'.)'*9)-*%&'").&:1+)#-&'#1*+&+B'C)',+9&".&'#)*3",+$3-)#-&'A#'.)"*' *D.&-&',-.)#':&-.&+E)#$3.)-'*3:',+:F--&+/')"")#'A#'ED'9AG'&++',+:F--&/'$'.$#)%+$9' *3:'*F0+&#'+$""'01#2A++#$-G&#'&9'?2+HIE)#*3-)#*'*+A""-$-G'3>?'.)"*'.)'*)-&*+)' #)*3",+$3-)#-&'.A#'J,#3E&E&#"&:)-+)+'G1#',EE:&-$-G&#'$'2)+F.)"*)0,""&'?2+HI0#DG3#' -2H**-')5;*-*&),2.&0,.LQ*&),2.&0,.-./*'/-+&;&+&),'%,)&;(+AN6#);C)&D2,ANJ +,*F()'/),(D=-./.-%#-/-2//;-,-F,)C..&'/*,.&%%&;.,);/.&(;,%%.-2H**LA;,;=,.%&' -./.5-6/-.-%O-(D2-O6#)B,)-(;,)-(+F,.,D2;/--(+6%H2.&;'/),%%,)5BB6H%%,)2)/0,;6#) /..F,.,D2;/--(+-5F-&*&C).-2H**-F,=#0/;*,E%&2-(+6#)&;;,=O%%,.&*,.F,0&%$/*, -2H**,.LQ*&),2.&0,.,)2C;;--,85,%%%C'';&;'(D=E6#)6#)-./'O;',;EC0,;2#;-&*,;.&.,. 5;*/;./'BO(+)O*,.E5.'#),;(+/)F,.;&;'/0*,.-,*/;.&*&'/),'C%%/;*, -2H**-')5;*-*&),2.&0,.LV,;(+/;./'/;*,./0*&),2.&0,.6#)-.C)2.,-/-H%)C..,;&;(+AN ;C)*,.'C%%,)+#$%&'=,./..F,0&%$/-/-H%6#)B,)-(;,)-(+6#)6#%$.-BO')5;*/0 ANJ*&),2.&0L R(+*,6&;&.&(;/06%H2.&;'/;',-&*&),2.&0,.9Y,;.),*$,%/;*-+,*F()'/),-(++,* /;%,*;&;'/00C%')5;*/*6)52./;6#)6#)6#%$,%-,BO')5;*/0)/-E),%&'&(;E;/.&(;/%&.,.E B(%&.&-2O-2O*;&;',%%,).&%%=#)&'=,..&%%0&---/+=C%%-')5BBF,6&;;,)-&'5./;6#)*,.%/;* *C)=/;,%%,)=(;C)+,*F()'/),(D=-(+&;.,2/;,%%,)BO')5;*/0-&;6)52./;&;.,0&%% F,'/';/-&'/0*,.%/;*,.--2H**E,%%,),;-./.-%#-B,)-(;-(+/0-/++/-2C%-(+;C+;.- (0/;F,6&;;,)-&'5./;6#)*,.%/;**C)=/;,%%,)=(;.&*&'/),=/*,-&;0/;%&'/0&-.,%-,(). (D=-(+&;.,2/;,%%,)BO')5;*/0-&;6)52./;&;.,0&%%O.,)0C;*/*&.jY Q*&),2.&0,.-YP).&2,%^TkR2C%.&%%6#)6#%$,%-,;Y6/-.-%O-/..,;')5BB-2//;-,-5.'#)/,; -C)-2&%*-/+=C%%-')5BB;C)Y')5BB,;-+,*%,++/)=/),;',+,;-/+0C-,;.%&',',;-2/B,%%,),;',+,;-/+F/2')5;*-(+&;.,2/;C;*)/-,%%,)=/),;',+,;-/+,',;-2/B,%%,) ^^

12 #0,).H',%-,-(+C)-O')5;*%C''/;*,6#)&*,;.&.,.,;,%%,)-/+0,.,./..*,&;.,6O).0&;'/- /0-0C)/-&'*,;YLe/*,;Y-C)-2&%*-/+=C%%-')5BBYC)6#).H*%&'/-0&*/),&6#%$/;*, F,-2)&0;&;'9YX,)(,;*,BO(+-.C;*&'=,.,);/&5)-B)5;'-%/;*,.2/;,;-C)-2&%* -/+=C%%-')5BB(+6/../,;')5BB')5;*/*BO,;',+,;-/+,',;-2/BE.L,8L-,85,%% %C'';&;'LYR/+.0&*/),9Ye&*F,*#+;&;',;/0(+,;B,)-(;-2//;-,-.&%%=#)/,;0&-- -/+=C%%-')5BB,%%,);C),..2/)/2.,)&-.&-2.*)/'=(-,;-O*/;')5BB-2/6/-.-.C%%/--2/ A87EFAG>'#'.("")+)5'.5)&%DH#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#JKL#M?6#NJ#F7M#4=9#KO# )%&"5&#*-'.%*H## A5)(B/LX/2')5;*,;.&%%),-(%5.&(;,;0/)F%L/L/;./'/;*,/0),'&(;/%/%/'/)&UH--%/;*(+ 6#)F5*+(.YB)(B/'/;*/6#)=(+(-,85/%&.,.Y(D=/..,;%&2;/;*,%/'=#%%BO/..F,=/;*%/-& *,;)H-2/-./.-*5+/;6#)/..'C%%/&=,%/UH--%/;*E/..*,.%/'.-6)/+6#)-%/'&B/)%/+,;.,.& N2)/&;/(+/..'#)/*,.F)(..-%&'./..Y-B)&*/=(+(-,85/%&.,.Y(D=/..*,;&3&./5,; /;./';/%/',;(+-2H**/0+&;*,)O)&'/+(.-2/*%&'BO0,)2/;6)O;(66,;.%&'&;6()+/.&(; "#$%#"&'(')")*$+&,("-.%)$'"&'(') ^LA5)(B/B/)%/+,;.,.6#)*#+,)2)/6.&'./%%*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%% %C'';&;'(D=2#;-&*,;.&.,.E(D=F,2%/'/)*$5B./..*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/6#) =F.JB,)-(;,)C;;5&;.,/%%.&*5BB)C..=O%%-65%%.5.&ANL1/)%/+,;.,.5BB+/;/)*C)6#) +,*%,+--./.,);//..-,.&%%/..=F.JB,)-(;,)&;.,5.-C..-6#)=/.&-2/5../%/;*,;(D= 0O%*(D=/..-,.&%%/..,;2#;/*,B/)O.;$5.,)-/++/),-B,2.E0C)*&'=,.(D=-2H**-(+ *,.#0)&'/-/+=C%%,.L1/)%/+,;.,.5BB+/;/)+,*2)/6.+,*%,+--./.,);/(D= 2(++&--&(;,;/..-./)2.6#)*#+/=/.&-2/5../%/;*,;+(.=(+(-,85,%%/(D= 5BB0&'%&;'.&%%=/.(D=0O%*(D=/..-C2,)-.C%%//..+#.,-6)&=,.,;k-(+'/)/;.,)/-& /%%/+C;;&-2()C..-6#)*)/'k0,)2%&',;),-B,2.,)/-L SLA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;/..-,#0,))/+F,-%5.,.(+)/-&-+ (D=6)C+%&;'-6&,;.%&'=,.E&-H6.,/..-.C)2/(D=5.0&*'/*,--.&%%C+B;&;'-(+)O*,.&%%/.. (+6/../=/.F)(..-(+')5;*/-BO(66),.--,85,%%/%C'';&;'E2#;-&*,;.&.,.,%%,) 2#;-5..)HD2L >LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;/..-C2,)-.C%%//..*&-2)&+&;,)&;'BO ')5;*/0-,85,%%%C'';&;'C)6#)F$5*,;&;(+/%%/-,2.(),)',;(+/..6C)*&'-.C%%/ ^S

13 %/'-.&6.;&;'-B/2,.,.+(.*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*0/%/0/).&2,%^[&6#)*)/',.(+ A5)(B,&-2/5;&(;,;-65;2.&(;--C..L?LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;(D=+,*%,+--./.,);//..-,.&%%/.. *&),2.&0STT?f>ifAV(+6)&)#)%&'=,..&%%C+B/-5./;*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0 -,85,%%%C'';&;'L4(++&--&(;,;5BB+/;/-*,--5.(+/..6#),-%OO.'C)*,)6#) #+-,-&*&'.,)2C;;/;*,/0D&0&%-.O;*-=/;*%&;'/)-0,)2/;&,;%&'=,.+,*B)&;D&B,;(+ #+-,-&*&'.,)2C;;/;*,L _LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+C)2-/++/)*,-%5.%,*;&;'/)-(+AN9-FH)O6#) ')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)*)/)&-&;)/BB().(+=(+(6(F&E.)/;-6(F&(D= *&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'(D=2#;-&*,;.&.,.E(D=5BB+/;/) 2(++&--&(;,;(D=+,*%,+--./.,);//..&-.#)-./+#$%&'/5.-.)CD2;&;'/',)/&,;%&'=,. +,*-H;B5;2.,);/&*,;;/)/BB().L bla5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)2(++&--&(;,;/..;('')/;.5.0c)*,)/*,6)/+.&*/ ),-5%./.,;&*,5;*,)-#2;&;'/)-(+FH)O;6#)')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)'#)(+=F.J B,)-(;,)&A5)(B/(D=/..0&*./%C+B%&'/O.'C)*,)L cla5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)2(++&--&(;,;/..-,.&%%/..o)-)/bb().,;(+.&%%c+b;&;',;/0a5)(b,&-2/5;&(;,;--./*'/(+*,')5;*%c''/;*,)c..&'=,.,);/ &;F,')&B,),;-.)/.,'&6#)/..-.C)2/-2H**,./0*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/&ANE &;2%5-&0,65%%-.C;*&'(D=5..#++/;*,&;6()+/.&(;(+6#),2(+-.,;/0=(+(6(F&& +,*%,+--./.,);/(D=6#)-%/'.&%%%#-;&;'/)(D=O.'C)*,)6#)/..2(++/.&%%)C../+,* *,../B)(F%,+L ila5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)c;,;'o;'2(++&--&(;,;/..5./)f,./,; =,%.CD2/;*,6C)*B%/;6#)$C+%&2=,.5./;*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;',%%,)2#;-&*,;.&.,.L [LA5)(B/B/)%/+,;.,./;-,)/..=F.JB,)-(;,)-')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,)%C../),2/; '/)/;.,)/-(+*,=/))C../..&;'O-/+F(6#)=O%%/;*,;E),'&-.),)/*,B/).;,)-2/B,%%,) C2.,;-2/BL1/)%/+,;.,.0C%2(+;/)*,.6/2.5+/..*,--/+#$%&'=,.,);56&;;-&^b +,*%,+--./.,)(D=5BB+/;/)*,#0)&'/+,*%,+--./.,);//..#0,)0C'//..6#%$/,6.,)L /&0&1&2"-.%)3%4%+)&56)7##+%'8(1+"6(#)")*$+&,%) ^TLA5)(B/B/)%/+,;.,.()(/-/%%0/)%&'./0=C;*,%-,5.0,D2%&;'/)-(+&;-2)C;2,) H..)/;*,J(D=+#.,-6)&=,.,;BO')5;*/0+&--5BB6/..;&;'/)(+=(+(-,85,%%/(D=.)/;-B,)-(;,)L1/)%/+,;.,./;-,)/..ANJ+,*%,+--./.,);/F#)6#),'O+,*'(..,8,+B,%;C)*,.'C%%,)/...&%%C+B/(D=-2H**/*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/& A5)(B/L ^^LA5)(B/B/)%/+,;.,.F,2%/'/)/..*,;;/.HB/0%/'/)),*/;5.;H..$/-6#)/.. ^>

14 /)),-.,)/(D=F#.,-F,%C''/+,*F()'/),EC0,;=,.,)(-,85,%%/E-(+5..)HD2,)-&..-.#*.&%%,%%,)-&;.(%,)/;-(D=/DD,B./;-6#)=F.JB,)-(;,)L1/)%/+,;.,.F,2%/'/)C0,;/.. *,;;/%/'-.&6.;&;'%,'&.&+,)/)=(+(6(F&(D=&F%/;*0O%*E-O-(+*,;0O%*-/++/ /../D2,;&R/;2.1,.,)-F5)'*,;^c+/$ST^S+(.,;F5--+,*=F.J/2.&0&-.,)L ^SLA5)(B/B/)%/+,;.,.6#)*#+,)0O%*-/+=,.,);/2)&;'1)&*,B/)/*,;&4&,0*,; ST+/$ST^S*C).0O/01)&*,B/)/*,;-%,*/),+&--=/;*%/*,-E0&%2,.%,**,.&%%/.. B/)/*,;-.C%%*,-&;L1/)%/+,;.,.BO+&;;,)(+/..,..0&%%2()6#)/..AN-2/&;'O/0./% C)/..*,')5;*%C''/;*,)C..&'=,.,);/),-B,2.,)/-E&*,;6()+*,6/-.-.C%%.-& 6#)*)/',.L1/)%/+,;.,.5BB+/;/)*C)6#)N2)/&;//..&;6#)/%/'-.&6.;&;'+(. *&-2)&+&;,)&;'EC0,;*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'L1/)%/+,;.,./;-,) +H;*&'=,.,);/5BB+/;/-(+,*,%F/)./..*)/.&%%F/2/F,)#)*/%/'6#)-%/'E/..6#),-%O %/'-.&6.;&;'+(.*&-2)&+&;,)&;'E&;2%5-&0,+(.*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0-,85,%% %C'';&;'E(D=/..'O&;6#)/..;C-./O)-1)&*,B/)/*&4&,0-2/25;;/-2,5;*,) F,.)H''/;*,6#)=O%%/;*,;L ^>LA5)(B/B/)%/+,;.,.5;*,)-.)H2,)/...,)+,;YB)(B/'/;*/Y-C%%/;*,6&;&,)/-L 1/)%/+,;.,.C)F,*)#0/.#0,)/..+,*&,);/F,0&-%&',;=/)D,;-5),)/.-&'-$C%0/E/.. +,*F()'/);/5.-C..-6#)=(.(D=C))C**/6#)/..5..)HD2/-&;/O-&2.,)(D=/.. 6#),;&;'/)(D=6#),./'-(+/;0C;*,)'/H0C;%&'/-H+F(%,)E-O-(+),';FO'/)E2/; O./%/-L ^?LA5)(B/B/)%/+,;.,.6)/+=O%%,)/..*,--/%/'/)(D=6#)-%/'-.)&*,)+(.*,; &;.,);/.&(;,%%/2(;0,;.&(;,;(++,*F()',)%&'/(D=B(%&.&-2/)C..&'=,.,)E-(+ 6#)F$5*,)*&-2)&+&;,)/;*,%/'/)(D=B)/8&-BO')5;*/0-,85,%%%C'';&;'(D=-(+ 5;*,).,D2;/.-/0UH--%/;*EN2)/&;/E"(%*/0&,;(D=/%%/ANJ+,*%,+--./.,)L 1/)%/+,;.,.5BB+/;/)A5)(B/)O*,./..5.),*/*,--/+C;;&-2()C..-F)(..E/.. 2(;.)(%%,)/(+*,C)6#),;%&'/+,**,O./'/;*,;-(+6#%$,)/0+,*%,+-2/B,.& A5)(B/)O*,.(D=5;*,).,D2;/;*,./0A5)(B/2(;0,;.&(;,;(D=/..0&*./%C+B%&'/ O.'C)*,)L ^_LA5)(B/B/)%/+,;.,.5;*,)-.)H2,)/..5.F&%*;&;'C)/0'#)/;*,(D=6)/+=O%%,) *C)6#)F,=(0,./0F)/E.&%%'C;'%&'(D=),-B,2.65%%-,85/%5BB%H-;&;'L1/)%/+,;.,. 5BB+/;/)+,*2)/6.+,*%,+--./.,);/(D=2(++&--&(;,;/..&;.,;-&6&,)/2/+B,; +(.=(+(6(F&+,*=$C%B/05.F&%*;&;'-/+./*+&;&-.)/.&0/E)C..-%&'/(D=%/'-.&6./;*, O.'C)*,)L ^bla5)(b/b/)%/+,;.,.5;*,)-.)h2,)-%5.%&',;/..;/.&(;,%%/(d=&;.,);/.&(;,%%/ *(+-.(%/)2(;-,20,;.=/)6/-.-.C%%./..=C;-H;-./'/;*,;/0-,,;*,/%%+C;+()/%&;., +(.&0,)/)(%&2/F,=/;*%&;'EC0,;&-/+F/;*+,*H..)/;*,6)&=,.L1/)%/+,;.,. 6)/+=O%%,)*,.-.()/6%,)./%%C;*,)&A5)(B/-(+&;.,=/)-O*/;/%/'/)(D=-(+=/) ^?

15 6)/+'O;'-)&2/-/+=C%%,;B)C'%/*,/0+O;'6/%*(D=#+-,-&*&'),-B,2.L ^cla5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)*,f,)#)*/+h;*&'=,.,);/&uh--%/;*en2)/&;/e "(%*/0&,;(D=/%%/ANJ+,*%,+--./.,)/..0&-/(D='/)/;.,)/),-B,2.6#)B)&;D&B,;(+ &D2,J*&-2)&+&;,)&;'-/+./..(+B)#0/*,--/%/'/)(D=6#)-%/'+(.F/2')5;*/0 &;.,);/.&(;,%%+C;;&-2()C..-%/'-.&6.;&;'(D=-&;/O./'/;*,;&;(+)/+,;6#)*,;;/ %/'-.&6.;&;'L ^ila5)(b/b/)%/+,;.,.5bb+/;/)2(++&--&(;,;e)o*,.(d=a5)(b,&-2/ 5.)&2,-.$C;-.,;/..5BB+C)2-/++/(D=6#)*#+/*,--/6#)F5*E-C)-2&%.&-/+F/;* +,*&;)&2,-B(%&.&-2/6)O'()EF&%/.,)/%/*&/%(',)(D=*,;,5)(B,&-2/ ')/;;-2/B-B(%&.&2,;LUO*,.(D=5.)&2,-.$C;-.,;5BB+/;/-*,--5.(+/.../5BB*,;;/ 6)O'/&;(+),%,0/;./&;.,);/.&(;,%%/6()5+E-O-(+A5)(B/)O*,.Eh)'/;&-/.&(;,;6#) -C2,)=,.(D=-/+/)F,.,&A5)(B/IhRRAK(D=<ZL ^[LA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB*)/)O../%+/;;,;/..#0,)-C;*/*,;;/),-(%5.&(;.&%% 2(++&--&(;,;E)O*,.E0&D,()*6#)/;*,;6#)2(++&--&(;,;f5;&(;,;-=#'/ ),B),-,;./;.6#)5.)&2,-6)O'()(D=-C2,)=,.-B(%&.&2E+,*%,+--./.,);/-),',)&;'/) (D=B/)%/+,;.EUH--%/;*-(D=N2)/&;/-),',)&;'/)(D=B/)%/+,;.EUH--%/;*- (0/;;C+;*/),'&(;/%/B/)%/+,;.-/+."(%*/0&,;-(0/;;C+;*/ 2(++5;65%%+C2.&',L?""#)(*2*)&%#'2%)'1#70*433*"$%).*+1%*#*-'.&%#,-*#*%'4"0.+4)%)H#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#JOP#M?6#QPR#F7M#4=9#RS#)%&"5&#*-'.%*H## % @,;^T-,B.,+F,)ST^>/;.('A5)(B/B/)%/+,;.,..0O),-(%5.&(;,)+,*/;%,*;&;'/0 6#)-%/'.&%%),',%0,)26)O;2(++&--&(;,;(+6#),;2%/*$5)&*&-2B)(D,*5)6#) &;.,);/.&(;,%%/B/)I+,*=,+0&-.(D=f,%%,),',;*(+&/;;/.ANJ%/;*C;*,.%/;*,;%&'. 0&%2,.-%/'C2.,;-2/B,%%,)B/).;,)-2/B&;'&D2-K&=C;*,%-,/0-2&%-+C--/,%%,)*#*-6/%%L U,'%,);/-H6./).&%%/..5;*,)%C../',+,;-/+.C'/;*,(D=0&*5BB*,%;&;'/0,',;*(+E -O-(+6/-.&'=,.,)(D=6&;/;-&,%%/.&%%'O;'/)LQ2(++&--&(;,;-6#)-%/'25;*,,;F/).C2./ +/2/)IC0,;-/+2#;/*,-O*/;/&%C;*,)+,*2#;-;,5.)/%.C2.,;-2/BK0C%$/0&%2,.%/;*- %/'-(+.&%%C+B/-0&*5BB*,%;&;'/0,',;*(+,;E+,*/;),'&-.),)/*,B/).;,)0/).05;';/ /...&%%C+B/*,.%/;*-%/'&,;%&'=,.+,*0&%2,.B/).;,)-2/B,.&;'&D2-LA5)(B/B/)%/+,;.,. 6#),-%('C;*)&;'/)&2(++&--&(;,;-6#)-%/'6#)/..5;*/;)#$/*&-2)&+&;,)&;'/0 ),'&-.),)/*,B/).;,)L1/)%/+,;.,.6#),-%('/..C0,;),'&-.),)/*,B/).;,)-2/25;;/0C%$/ 0&%2,.%/;*-%/'-(+.&%%C+B/-E5;*,)6#)5.-C..;&;'/..),'&-.),)/.B/).;,)-2/B,8&-.,)/)& *,./;*)/%/;*,.-%/'-.&6.;&;'L ^_

16 ?""#)(*2*)&%#'2%)'1#70*433*"$%).*+1%*#*-'.&%#,-*#*%'4"0.+4)%)H#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#ROT#M?6#OJ#F7M#4=9#RJ#)%&"5&#*-'.%*H## STT?6#)F$5*,)*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/02#;;C)*,.'C%%,).&%%'O;'(D=.&%%=/;*/=O%%/;*,/00/)()(D=.$C;-.,)LX%/;*,;%O;')/*-H;B5;2.,)BO=5)*&),2.&0,..&%%C+B/-/;6#)A5)(B/B/)%/+,;.,.-(+-&;O-&2./..2#;-&*,;.&.,.-2/&;2%5*,)/-& 6)/+.&*/%/'-.&6.;&;'BO$C+-.C%%*=,.-(+)O*,.L7)/;-B,)-(;,)-2H**/-&;.,65%%.5.&;(+ ANJ%/'-.&6.;&;',;+(.*&-2)&+&;,)&;'LQ*,;.(%2;&;'-(+ANJ*(+-.(%,;'$().&;'O)& *&-2)&+&;,)&;'-')5;*,;2#;C0,;.)/;-B,)-(;,)-(+B%/;,)/)/..',;(+'O,%%,)=/) ',;(+'O..2#;-2())&',)&;'LA5)(B/B/)%/+,;.,.--.C%%;&;'-./'/;*,&;;,FC)/..+/; +,;/)/../%%/.)/;-B,)-(;,)-2/-2H**/-+(.*&-2)&+&;,)&;'BO-/++/-C..-(+-2H** 6&;;-+(.*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/02#;L NBB+/;&;',;6)O;B/)%/+,;.,.%H*,)9YA5)(B/B/)%/+,;.,.5BB+/;/)2(++&--&(;,;/..& %&;$,+,**(+-.(%,;-)C..-B)/8&-65%%.5.&;2%5*,)/*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0 ),B)(*52.&0=C%-/(D=)C..&'=,.,)E*,;-O2/%%/*,A-.),%/J)/BB().,;I,6.,)*,;/;-0/)&'/ )/BB().#),;A*&.,A-.),%/6)O;1().5'/%K6)O;5.-2(..,.6#)20&;;()-)C..&'=,.,)(D= $C+-.C%%*=,.+,%%/;20&;;()(D=+C;LX%/;*/;;/.&;'&D2&),-(%5.&(;,;5BB+/;&;'/)(+.&%%'O;'.&%%-C2)/(D=%/'%&'//F().,)E(+-,85/%5;*,)0&-;&;'(D=(+.&%%'O;'.&%%-,85,%% (D=),B)(*52.&0=C%-(0O)*-/+..&%%B),0,;.&0+,*,%LQ),-(%5.&(;,;&;'&D2C0,;,;B5;2. (+.0O;'--.,)&%&-,)&;'9YA5)(B/B/)%/+,;.,.F,.(;/)/...0O;'--.,)&%&-,)&;',%%,)BO.0&;'/* -.,)&%&-,)&;'/0,;B,)-(;EC),;2)C;2;&;'/0B,)-(;,;-+C;-2%&'/)C..&'=,.,)(D= 2)(BB-%&'/&;.,')&.,.L1/)%/+,;.,.5BB+/;/)+,*%,+--./.,);//..5BB=C0//%%F,6&;.%&' %/'-.&6.;&;'-(+6#),-2)&0,)-.,)&%&-,)&;'LYQ-.C%%,.6#)*,./05.-2(..,.6)/+%/'*/6#)-%/',. /;.('-,;),-(%5.&(;-(+2().6/../.2(;-./.,)/*,/..Y5.6()+;&;',;(D=',;(+6#)/;*,./0 -.)/.,'&,)6#)-,85,%%(D=),B)(*52.&0=C%-/(D=)C..&'=,.,)(D=-,85/%5;*,)0&-;&;'& ^b

17 +,*2;/BB+/$()&.,.)#-./*,-&',;(+E%/*,-6)/+/0*,;2)&-.*,+(2)/.&-2/(D= 2(;-,)0/.&0/B/).&')5BB,;A11(D=*,;2(;-,)0/.&0/B/).&')5BB,;AdUL?""#)(*2*)&%#'2%)'1#70*433*"$%).*+1%*#*-'.&%#$4.#&%.#".%*).+2#,-*'"5#.+""# ".%*).+2#,-*'"5%.H#I-'.'+,,*4*)#.4.".#0.,-""#$%&#OOJ#M?#.+""#&%)#".%*).+2#*%'4"0.+4)%)6# ONK#F7M#4=9#OR#)%&"5&#*-'.%*H# % @,;^T*,D,+F,)ST^>/;.('A5)(B/B/)%/+,;.,.2(++&--&(;,;-6#)-%/'.&%%&;)&2.;&;' (D=6&;/;-&,)&;'/0*,.-$5O)&'/B)(')/++,.UC..&'=,.,)(D=+,*F()'/)-2/BL1)(')/++,. C),;6().-C..;&;'/0.),.&*&'/),B)(')/+-(+65;;&.-5;*,)STTcJST^>L<&;/;-&,)&;',; 5BB'O).&%%?>[+&%$(;,)5;*,)B)(')/+.&*,;L",*,%-(+F%L/L2(++,)/;0C;*/-.&%% B)($,2.-(++(.0,)2/)*&-2)&+&;,)&;'BO')5;*/0/%%/*,*&-2)&+&;,)&;'-')5;*,)-(+ /K<)C+$/,66,2.&0.',;(+6#)/;*,/0B)&;D&B,;(+6#)F5*+(.*&-2)&+&;,)&;'BO ')5;*/02#;E)/-,%%,),.;&-2.5)-B)5;'E),%&'&(;,%%,)#0,).H',%-,E65;2.&(;-=&;*,)E O%*,),%%,)-,85,%%%C'';&;'(D=&/2../B)&;D&B,;(+6#)F5*+(.*&-2)&+&;,)&;'BO*, ')5;*,)-(+/;',-&/).&2,%S^&-./*'/;L FK<#),FH''/(D=F,2C+B/)/-&-+E6)C+%&;'-6&,;.%&'=,.E=(+(6(F&(D=/;*)/6()+,) /0&;.(%,)/;-L DK<)C+$/(D=-2H**/)C..&'=,.,)6#)B,)-(;,)+,*65;2.&(;-=&;*,)L *K<)C+$/$C+-.C%%*=,.+,%%/;20&;;()(D=+C;(D=&;.,'),)&;'/0,..$C+-.C%%*=,.-B,)-B,2.&0L,K<#),FH''/(D=F,2C+B//%%/6()+,)/00O%*+(.F/);E5;'*(+/)(D=20&;;()(D= 0O%*+(./;*)/)&-2')5BB,)E-C)-2&%.*,-(+C)&)&-2l(;,;/..5.-C../-6#)0O%*&;C)/ ),%/.&(;,)E-/+.-2H**/*,+-(+*)/FF/.-/0-O*/;.0O%*L 6K<)C+$/(D=-2H**/F/);,.-)C..&'=,.,)L 'KX&*)/.&%%/..-C2,)-.C%%/=#'-./+#$%&'/-2H**/0B)&0/.%&0,.(D=B,)-(;5BB'&6.,)L =K<)C+$/(D=-.C)2/5.#0/;*,./0)C..&'=,.,)-(+')5;*/)-&' BO5;&(;-+,*F()'/)-2/B,.L &KV#)/*,.+#$%&'.6#),;-2&%*/&*,)/-,',;-2/B/02(;-5+,;.,),%%,);C)&;'-&*2/), BO*,;&;),+/)2;/*,;/..O.;$5./-&;/)C..&'=,.,),;%&'.5;&(;-)C..,;E+,* F,/2./;*,/0*,B)($,2.-(+6&;/;-&,)/-',;(+2(;-5+,;.B)(')/++,.L ^c

Europahuset. Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Kl. 10.00 11.00

Europahuset. Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Kl. 10.00 11.00 Söndag den 29 juni Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Resultatet av EU-toppmötet i Bryssel den 26 juni med Europaparlamentariker Åsa Westlund (S) och Efraim Gómez från Sveriges

Läs mer

Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön?

Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön? Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön? Naturskyddsföreningens bakåtriktade granskning inför EU-valet 2014 Innehåll Förord 3 Naturskyddsföreningens miljöbetyg EU-parlamentariker 4 Hur har vi gjort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser.

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Placering Namn Totalpoäng 1 Lars Pettersson 44 2 Torbjörn

Läs mer

Resultat Salomon City Trail 2014 14km Damer. 1 119 Namn Petra Kindlund Ort/förening 59:34 efter 4:15 2 36 Judith Trunschke 1:00:29 +0:54 4:19 3 27 Jenny Lyck 1:06:17 +6:42 4:44 4 7 Caroline Egnefors 1:06:44

Läs mer

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Wiman David 1950 21 6 Kullberg Bo 1950 21 8 Lindahl Karl 1950 21 9 Nilsson P-E 1950 21 10 Svensson K-E 1950 21 12 Carlberg C-E 1950 21 15 Lanfeldt A

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Resultat 3 km-5 km-10 km. Placering Startnr Tid Förnamn Efternamn Förening Född Klass Bana 1 1028 45:13 Anna Karin Vikingsson Damer/Flickor 10 km

Resultat 3 km-5 km-10 km. Placering Startnr Tid Förnamn Efternamn Förening Född Klass Bana 1 1028 45:13 Anna Karin Vikingsson Damer/Flickor 10 km 1 1028 45:13 Anna Karin Vikingsson Damer/Flickor 10 km 2 1006 45:55 Annika Rehn Cykelklubben U6 Damer/Flickor 10 km Triathlon 3 1043 46:34 Emma Ekman ÖPIF Damer/Flickor 10 km 4 1009 48:04 Karin Knauer

Läs mer

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10.

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10. Stora priset 2014 Kjell Westö, 300.000 2013 Fioretos, Aris, 300.000 2012 Johnsson, Arne, 300.000 2011 Lugn, Kristina, 300.000 2010 Björkeson, Ingvar, 250.000 2009 Sem-Sandberg, Steve, 250.000 2008 Lillpers,

Läs mer

Resultat Täbyloppet 2012

Resultat Täbyloppet 2012 Resultat Täbyloppet 2012 Klass 10 flickor födda 1997 och 1998 1 2040 Hanna Hänström Täby OK 1998.13.41 03.54 2 2008 Frida Lindgärde 1998.14.20.00.38 04.05 3 2036 Matilda Forsberg 1998.14.29.00.48 04.08

Läs mer

MEN 1 KM SWIM, Stockholm Djurgården. 2014-07- 13 # Förnamn Efternamn Team/Företag 1 Fredrik Gustafsson 2 Per Svensson Team Robur

MEN 1 KM SWIM, Stockholm Djurgården. 2014-07- 13 # Förnamn Efternamn Team/Företag 1 Fredrik Gustafsson 2 Per Svensson Team Robur MEN 1 KM SWIM, Stockholm Djurgården. 2014-07- 13 Team/Företag 1 Fredrik Gustafsson 2 Per Svensson Team Robur MEN 1 KM SWIM & 7 KM RUN, Stockholm Djurgården. 2014-07- 13 1 Niklas Dahlberg 2 Oscar Forsberg

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Studion gick i svart. Avskalad med. Makthavare. Makt i gråblått

Studion gick i svart. Avskalad med. Makthavare. Makt i gråblått Makthavare Den undfl maktenvem kan har den? och skap av torbjörn nilsson Makt i gråblått Studion gick i svart. Avskalad med en liten röd bård och så tre bokstäver i samma kulör: KGB. Med detta menade man

Läs mer

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val.

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. Statistik 2011:7 Valstatistik I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. I denna publikation som behandlar lagtings- och kommunalvalet på Åland

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Telefon- och rumsnummer Hälsa och samhälle 2012-11-01

Telefon- och rumsnummer Hälsa och samhälle 2012-11-01 A AVD ANKN/TELRUMSNR Adamson Göran SA 6657966 Scylla, hämtställe 78 Afzelius Maria HV 6657423 F220 Ahlström Richard HV 6657999 F324 Albér Cathrine BML 6657438 E511-13 Alm Sofie Kansli 6657484 F119 Alm-Roijer

Läs mer

Resultat Sisjöloppet 2013

Resultat Sisjöloppet 2013 Resultat Sisjöloppet 2013 Flickor 11 2500m 1 201 Elin Bogren.10.43 04.17 2 40 Moa Dahlsjö Askims IK.10.44.00.01 04.17 3 43 Mirjam Söderström.11.30.00.46 04.36 4 41 Elin Hallin Askims IK.11.48.01.04 04.43

Läs mer

Resultat Urban Trail 2013

Resultat Urban Trail 2013 Resultat Urban Trail 2013 Damer 10km 1 165 Lydia Bennedich Kahn Sibirien.44.42 04.28 2 183 Maria Hedqvist Holmen Skog AB.45.49.01.07 04.34 3 213 Hillevi Wahl Nordic Military Training.45.58.01.15 04.35

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

Resultat DM 10km landsväg 2015 Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 12 apr 2015 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson

Resultat DM 10km landsväg 2015 Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 12 apr 2015 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson Resultat DM 10km landsväg 2015 Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 12 apr 2015 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson MS 10km 1 Johan Larsson 1983 Strömstad Löparklubb 29,34 Ej Dm 2 Johan Fagerberg

Läs mer

10-bästa genom tiderna All-time top-10

10-bästa genom tiderna All-time top-10 10-bästa genom tiderna All-time top-10 Per den 31.12.2004 Män M 100 m 10.18 Peter Karlsson, Alingsås IF 23nov70 1 Cottbus, GER 9. 6.96 +2.0 10.21 Patrik Strenius, KA 2 IF 6mar72 1 X Madrid, ESP 1. 6.96

Läs mer

Men 1 KM Swim 1 Finn Gaudenz Team SK Laxen Ungdom 2 Henrik Kjaergaard

Men 1 KM Swim 1 Finn Gaudenz Team SK Laxen Ungdom 2 Henrik Kjaergaard Tylösand Aquathlon & Swim July 25th. MEN 400 M Swim 1 Gustaf Josson Team SK Laxen Ungdom 2 Lukas Isaksson Team SK Laxen Ungdom Men 400 M Swim 7 KM Run 1 Pierre Borg 2 Olof Christensson 3 Johan Holmsten

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

10 Äg: Stall Galg HB, Ånäset Gustafsson P U 11/10-11 1/ 2180 3 17,2 x x 109 5

10 Äg: Stall Galg HB, Ånäset Gustafsson P U 11/10-11 1/ 2180 3 17,2 x x 109 5 U20111219-1 1Gul V4-1 V P Tv Högst 195.000 kr. 2640 m. Voltstart. Pris: 25.000-12.500-8.000-5.300-3.200-2.000-2.000-2.000 (8 priser) Hederspris till segrande hästs ägare. ca kl 12:15 2011-12-19 H U = 2

Läs mer

ROMME LÖRDAG 25 APRIL

ROMME LÖRDAG 25 APRIL ROMME LÖRDAG 25 APRIL TJEJKVÄLL MED V65-14 Första start 17.35 Dalatravet Romme. Bankod 23. Pris 20 kr. År 2015 Romme Telefon 0243-23 95 00 www.dalatravet.se info@dalatravet.se 103,6 MHz DAGENS PROGRAM

Läs mer

1Gul. 4 Äg: Isaksson Katarina, Burträsk. 5 Äg: Stall Olymp HB, Boden Eriksson P Bs 30/6-10 2/ 2160 0 36,1 g x x 140 15

1Gul. 4 Äg: Isaksson Katarina, Burträsk. 5 Äg: Stall Olymp HB, Boden Eriksson P Bs 30/6-10 2/ 2160 0 36,1 g x x 140 15 BO20120202-1 1Gul V P Tv Fördel ston Svenska och norska kallblodiga högst 10.000 kr. 2140 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker. Pris: 20.000-10.000-7.500-5.000-3.000-2.000(2.000) kr. Hederspris till

Läs mer

Var står svenska samhällsvetare

Var står svenska samhällsvetare Var står svenska samhällsvetare politiskt? nr 1 2011 årgång 39 I denna artikel redovisas resultat från en enkät om svenska samhällsvetares politiska uppfattningar. Tydliga skillnader återfinns mellan olika

Läs mer