ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2

3 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Vitecs strategi...14 Medarbetare...20 Historik...22 AKTIEN OCH ÄGARNA Aktien och ägarförhållanden...26 Välkommen till årsstämma...30 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse...32 Bolagsstyrningsrapport...38 Styrelse, ledningsgrupp och revisorer...40 Vitecs utveckling...44 Förslag till vinstdisposition...45 Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen...46 Rapport över finansiell ställning, koncernen...47 Rapport över förändring i koncernens egna kapital...48 Rapport över kassaflöden, koncernen...49 Resultaträkning moderbolaget...50 Balansräkning moderbolaget...51 Förändringar i moderbolagets egna kapital...52 Kassaflödesanalys, moderbolaget...53 Noter...54 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...72 Revisionsberättelse

4 Koncernens verksamhet/kort OM VITEC Programvarubolag i förvärvsdriven tillväxt BRANSCHSPECIFIKA AFFÄRSSYSTEM Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Koncernen, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Vår strategi är att fokusera på nischer där generella affärssystem inte kan erbjuda lika kostnadseffektiva lösningar som Vitec. I dessa nischer strävar vi efter en marknadsledande position. Vårt erbjudande omfattar: Programvaror Specialisttjänster SaaS, Support-/underhållsavtal Nuvarande marknad utgörs till ca 55 % av Sverige och till resterande del av Norge, Finland, Danmark samt till en mindre del av övriga Europa. LÅNGA KUNDRELATIONER Vitec bildades 1985 och har sedan 1998 varit ett publikt bolag med programvaror som grund. Vårt agerande är långsiktigt och syftar till att bygga förtroende och trygghet hos våra kunder. Vi skapar värden genom ett kundfokuserat arbetssätt och ett programerbjudande som stödjer, utvecklar och ökar lönsamheten hos våra kunder. AFFÄRSMODELL MED REPETITIVA INTÄKTER Repetitiva avtalsintäkter utgör en central del i vår affärsmodell. Med begreppet avses återkommande intäkter för användandet av programvaror, tillgång till kundtjänst och till vidareutvecklade programvaror. Teknikutvecklingen går idag mot Software as a Service (SaaS), där programvarans funktioner levereras över internet. Med SaaS-lösningar utökas vårt erbjudande till att även omfatta drift och lagring. Det ger i sin tur en ytterligare ökning av andelen repetitiva avtalsintäkter och en stabil, förutsägbar och återkommande intäktsvolym. Samtidigt får våra kunder ett tryggt helhetserbjudande. En affärsmodell med hög andel repetitiva intäkter ger oss kontinuerliga tillskott till rörelsekapitalet och minskar känsligheten för konjunkturnedgångar. Hög andel repetitiva avtalsintäkter ger även starka kassaflöden, vilket är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt. TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV Vitec har en uttalad tillväxtstrategi med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt är viktig, då den ger energi och skapar nya möjligheter. Förvärv är viktiga för att uppnå kostnads- och volymsfördelar, men har också stor betydelse vid expansion till nya marknader och nischer. Vi identifierar och utvärderar löpande förvärvsobjekt främst på den nordiska marknaden. Under vår 30-åriga historia har vi befunnit oss i ständig tillväxt och ständigt förbättrat vårt resultat. 4

5 5

6 Koncernens verksamhet/2014 I KORTHET med ökad omsättning och ökad vinst per aktie VERKSAMHETEN Vitec växer vidare och med kraftigt ökad omsättning, förbättrad rörelsemarginal och ökad vinst per aktie blev 2014 Vitecs hittills starkaste år. Vitecs tillväxt är förvärvsdriven. Sedan 1998 har vi gjort ett 20-tal förvärv av lönsamma, väl fungerande och vertikalt starkt nischade programvarubolag med en betydande andel repetitiva intäkter. Sedan år 2000 har koncernen ökat omsättningen med 20 procent i snitt per år och resultatet har ökat med över 30 procent i snitt. Med fokus på Norden har vi idag en prospektlista på 100-talet intressanta programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4 miljarder SEK. Det pågår ständigt en dialog med ett tiotal av dessa för att sålla fram kommande förvärvskandidater. Flera års fokus på att öka andelen repetitiva intäkter har gett oss ett bra rörelseresultat för De etablerade affärsområdena har gjort en medveten förflyttning mot ökad andel repetitiva intäkter samtidigt som de nya förvärven redan från start bidrar med en hög andel repetitiva SaaS-intäkter. Tillsammans har det resulterat i att andelen repetitiva intäkter i slutet av 2014 uppgick till 76% av nettoomsättningen. Rörelsemarginalen är förbättrad och den interna effektiviteten ökad. Parallellt har våra kunder fått bättre och effektivare affärsstöd. Under 2014 har vi investerat ca 120 manår i vår produktportfölj och ytterligare 150 Mkr i nya förvärv för att säkerställa vår befintliga affär och samtidigt skapa tillväxt. Med noga utvalda förvärv och ökande andel repetitiva intäkter fortsätter Vitec på en medveten väg mot uthålligt lönsam tillväxt. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 492,0 Mkr (371,6) vilket motsvarade en ökning med 32 % jämfört med föregående år. Licensintäkterna ökade med 17 % från föregående år och uppgick till 24,9 Mkr (21,3). I licensintäkterna ingår en engångsförsäljning på 4,8 Mkr inom Affärsområde Media. Periodens repetitiva intäkter ökade med 42 % från föregående år och uppgick till 372,8 Mkr (262,4), vilket motsvarade 76 % (71) av nettoomsättningen. Tjänsteintäkterna ökade med 6 % från föregående år och uppgick till 88,0 Mkr (83). Affärsområde Hälsa, som konsoliderades från och med den 1 mars, bidrog under perioden med en nettoomsättning på 43,6 Mkr. Affärsområde Auto, som konsoliderades från och med den 24 april, bidrog under perioden med en nettoomsättning på 28,3 Mkr. Aloc A/S, som konsoliderades i affärsområde Finans & Försäkring från och med den 30 juni, bidrog under perioden med en omsättning på 38,7 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 68,6 Mkr (40,7) med en rörelsemarginal om 14 % (11). I rörelseresultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om 4,1 Mkr (0) samt en nedskrivning av goodwill inom Affärsområde Media på 4,8 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 49,1 Mkr (30,2). Vinst per aktie före utspädning blev 8,76 kr (5,78). OMSÄTTNING NYCKELTAL Nettoomsättning (Tkr) Rörelseresultat (Tkr) Resultat efter finansiella poster (Tkr) Rörelsemarginal 14 % 11 % Avkastning på eget kapital 23 % 19 % Avkastning på sysselsatt kapital 18 % 16 % Soliditet 34 % 44 % JEK per aktie (kr) 44,24 31,95 Vinst per aktie (kr) 8,76 5,78 Aktieutdelning per aktie* (kr) 2,75 2,50 P/E 15,1 15,3 Medelantal anställda * Föreslagen utdelning 2015 uppgår till 3,35 kr per aktie 6

7 FÖRESLAGEN UTDELNING 3,35 kr (2,75) RÖRELSE- VINST PER AKTIE MARGINAL 14 % 8,76 kr (5,78) OMSÄTTNING +32 % Affärsområde MÄKLARE För Affärsområde Mäklare har de genomförda kostnadsminskningarna under 2013 fortsatt att ge positiva effekter för helåret Rörelseresultatet har förbättrats kraftigt jämfört med föregående år, i synnerhet när det gäller den norska delen av verksamheten. Efterfrågan i Norge och Sverige på affärsområdets nyaste produkterbjudanden OnBroker respektive Express, vilka erbjuds som SaaS-lösningar, är fortsatt stor. I Sverige växer SaaS-användandet snabbt och nyttjas idag av fler än användare. I Norge är antalet användare drygt Flera aktiva fastighetsmäklare som bytt från äldre mäklarsystem till molntjänst vittnar om hur förändringen underlättar och effektiviserar arbetet som fastighetsmäklare. Erik Olsson Fastighetsförmedling, en större svensk kedja som tidigare utvecklat eget, har återgått till Vitec vilket stärker vår position på marknaden. Affärsområde FASTIGHET Affärsområde Fastighet uppvisar för helåret en organisk tillväxt om 3 % samtidigt som rörelseresultatet förbättrats med 18 % jämfört med Förbättringen kopplas till framgångsrik försäljning av abonnemangsavtal i kombination med att utrullningen av nya produkterbjudandet ger en stabilare efterfrågan på konsulttjänster. De repetitiva intäkterna har fortsatt att öka och utgör nu mer än 56 % av de totala intäkterna. Affärsområdet har fortsatt fokus på kundleveranser och går in i 2015 med en stark orderstock. Affärsområde MEDIA Affärsområde Media visar en minskad omsättning. De repetitiva intäkternas andel har dock successivt ökat och bidrar till att man, trots omsättningsminskning och en ökad avskrivningstakt på produkter riktade till gula-sidor-företag, kan redovisa ett fördubblat resultat jämfört med föregående år. Affärsområde ENERGI Affärsområde Energi uppvisar för helåret en organisk tillväxt om 14 % och samtidigt en rörelseresultatförbättring med 30 %, samtidigt som man bibehåller en hög och stabil andel repetitiva intäkter. Tjänsteintäkterna är högre än föregående år beroende på en större andel kundfinansierad produktutveckling. En framgångsrik försäljning av abonnemang till kunder i och utanför Sverige har resulterat i 30 nytecknade avtal. Investeringar görs fortlöpande i ökade försäljningsinsatser utanför Sverige. Affärsområde HÄLSA Affärsområde Hälsa är nytt i koncernen från och med mars månad. Affärsområdets andel repetitiva intäkter utgör cirka 85 % av de totala intäkterna. Under andra halvåret har stora insatser gjorts i vidareutveckling av standardprogramvaran inför leverans av ett nytt patientinformationssystem till Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland. Rörelsemarginalen för perioden mars t.o.m. december uppgick till 9 %, vilket är i nivå med motsvarande period tidigare år med korrigering av att resultatet nu påverkas av avskrivningar och koncernkostnader. Affärsområde AUTO Affärsområde Auto, som erbjuder affärssystem för reservdelar och tillbehör till bilbranschen i Norge är nytt i koncernen från och med den 24 april För perioden fram till 31 december redovisar Auto en stabil omsättning om 28,3 Mkr och en rörelsemarginal om 14 %. Intäkterna består till närmare 100 % av repetitiva intäkter. Affärsområde FINANS & FÖRSÄKRING Affärsområde Finans & Försäkring, med verksamhet riktad mot banker och försäkringsbolag, uppvisar en kraftig omsättningsökning för helåret på grund av förvärvet av Vitec Aloc A/S i Danmark från och med 1 juli Under perioden har den svenska verksamheten levererat i nivå med tidigare år samtidigt som den danska delen efter ett svagare tredje kvartal avslutat året starkt. 7

8 Koncernens verksamhet/viktiga HÄNDELSER UNDER ÅRET Viktiga händelser under året Q1 januari Vitec växer och anpassar organisationen Vitec anpassar sin organisation utifrån koncernens allt tydligare nordiska engagemang efter förvärven av det finska bolaget Acute FDS (december 2013) samt de norska bolagen IT-Makeriet (2011) och Midas Data (2012). Förändringar sker på ledande poster enligt följande; Richard Larsson, affärsområdeschef för Finans & Försäkring, blir ny affärsområdeschef för Mäklare i Sverige. Erik Hansen blir chef för Affärsområde Mäklare i Norge. Linda Tybring, chef för Affärsområde Media, får också ansvar som chef för Affärsområde Finans & Försäkring. Ilari Laaksonen blir chef för Affärsområde Hälsa i Finland. Fredrik Ruben, chef för Affärsområde Mäklare i Sverige och Norge, går till Tobii Technology och lämnar därmed sin operativa roll i koncernen men kvarstår som ledamot i affärsområdets styrelse. mars Vitec vinner storkund med prognossystem Vitec tecknar avtal med E.ON avseende användandet av Vitecs prognossystem Aiolos. Systemet skall användas för prognostisering av E.ON s slutkunders elförbrukning samt för produktionen av el från hela deras vindkraftportfölj i Norden. För energiföretag med elbalansansvar samt aktörer som säljer eller köper el är behovet av prognossystem väldigt stort. Att ha tillförlitliga prognoser om hur mycket energi som kommer produceras vid bolagets vindkraftsparker samt hur mycket energi som företagets kunder kommer att behöva under de kommande dygnen är grunden för bolagens elhandelsverksamhet. Vitec förordad som leverantör av patientinformationssystem till SHVS i Finland SHVS Studenternas Hälsovårsstiftelse i Finland, har i en anbudsutvärdering beslutat att förorda Acuvitec Oy som leverantör av ett nytt patientinformationssystem. Upphandlingen som omfattar ett kontrakt med ett uppskattat ordervärde om drygt fyra miljoner euro sträcker sig över en period om sju år. Slutligt avtal kan tecknas efter en 21-dagars överklagandeperiod. Q2 april Vitec tecknar SaaS-avtal med HusmanHagberg Vitec tecknade avtal med fastighetsmäklarkedjan HusmanHagberg avseende tillhandahållande av Vitecs nya mäklarsystem Express enligt SaaS-principen (Software as a Service). Avtalet innebär att samtliga kontor hos HusmanHagberg under våren 2014 flyttar in i Vitecs driftmiljö samt börjar använda molntjänsten Vitec Express. Richard Larsson, affärsområdeschef för affärsområde Mäklare Vitec tecknar flerårsavtal med Ikano Bostad Vitec tecknar ett flerårigt avtal med Ikano Bostad avseende förvaltning och vidareutveckling av programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion. Ikano Bostad använder programvaran som stöd för sina processer vid försäljning av bostadsrätter. Med hjälp av programvaran förenklar och förbättrar Ikano både köpprocessen för sina kunder och säljprocessen för sig själva. Det nya avtalet säkrar Ikanos framtida tillgång till ett sådant programvarustöd. Vitec förvärvar Autodata Norge AS Vitec avtalar den 24 april om förvärv av 100 % av aktierna i det norska programvarubolaget AutoData Norge AS, som erbjuder ett branschspecifikt affärssystem till den norska bildelsbranschen. Bolaget omsatte ,3 MNOK, med nära 100 % repetitiva intäkter och ett resultat före skatt på 6,4 MNOK. Betalning sker kontant med 33,4 MNOK vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Autodata konsolideras från och med den 24 april. 8

9 Koncernens verksamhet maj Vitec tecknar avtal om patientinformationssystem till FSHS Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland, FSHS, tecknar avtal om ett patientinformationssystem utvecklat av Acuvitec Oy. Kontrakten har ett ordervärde om ca fyra miljoner euro och sträcker sig över en period om sju år. Tuomas Toivola och Elina Martikainen på Acuvitec OY i Tampere. Vitec Software Group avser att genomföra riktad nyemission av B-aktier Vitec meddelar att man avser att genom en nyemission riktad till institutionella svenska och internationella investerare, ta in 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen kan utökas med ytterligare 10 miljoner kronor och således uppgå till 45 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktierna betalas kontant. Vitec levererar system för bostadsförmedling till Kungsbacka kommun Vitec har tecknat avtal med Kungsbacka kommun avseende ett system för bostadsförmedling. Det nya systemet beräknas lanseras i slutet av juni Ökat antal aktier och röster i Vitec Som tidigare offentliggjorts per den 22 maj 2014 har Vitec emitterat nya aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp svenska institutionella investerare. Genom nyemissionen har antalet aktier i Vitec ökat med från till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Antalet röster har ökat med från röster till röster. Genom nyemissionen har aktiekapitalet ökat med kronor till ,50 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 7,8 % av aktiekapitalet och cirka 3,5 % av rösterna i bolaget. De emitterade aktierna av serie B fördelades enligt följande; Nordea fonder aktier, Didner & Gerge aktier, Cliens fonder aktier, Alfred Berg Norden aktier samt Carlbergssjön aktier. Vitec förvärvar Aloc A/S i Danmark Vitec Software Group AB (publ) har den 30 juni 2014 förvärvat 100 % av aktierna i det danska programvarubolaget Aloc A/S av BEC (Bankernas EDB Central). Aloc erbjuder branschspecifika verksamhetssystem för den nordiska finans- och försäkringsbranschen. Bolaget omsatte för helåret ,7 MDKK, med ca 65 % repetitiva intäkter och redovisade ett EBITDA resultat om 12,1 MDKK. Betalning sker med 71 MDKK vid tillträdet som sker omgående. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec Säljarna av IT-Makeriet AS väljer att konvertera det skuldebrev man erhöll i samband med förvärvet Konverteringen innebär att antalet aktier i Vitec ökar med B-aktier samt att aktiekapitalet ökar med kr. Totalt ökar det egna kapitalet med kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till aktier varav aktier utgör A-aktier. Vitec genomför en riktad nyemission Vitec genomför den emission som aviserades den 22 maj. Emissionen blev fulltecknad och genomförs till en kurs på 105 kronor per aktie. Emissionskursen bestämdes genom ett book buildingförfarande. Vitec tillförs 47,25 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Vitec med , från till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Antalet röster kommer att öka med från röster till röster. Genom nyemissionen ökas aktiekapitalet med kronor till ,5 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 7,8 procent av aktiekapitalet och cirka 3,5 procent av rösterna i bolaget efter emissionen. Kim Andreasen, VD för Aloc A/S 9

10 Koncernens verksamhet Q3 Q4 juli Vitec tecknar flerårsavtal med Förvaltaren Vitec tecknar avtal med Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg avseende leverans av ett nytt fastighetssystem. Det nya systemet omfattar funktioner för fastighetsadministration, fastighetsförvaltning, uthyrning av lägenheter och lokaler, samt internetbaserade lösningar för hyresgäster. Avtalet som är värt 6 Mkr över fem år kommer att börja levereras efter sommaren augusti Vitec tecknar SaaS-avtal med Erik Olsson Vitec har tecknat avtal med Erik Olsson Fastighetsförmedling rörande leverans av molntjänsten Vitec Express det webbaserade mäklarsystemet från Vitec. Under första kvartalet 2015 flyttar samtliga kontor hos Erik Olsson in i Vitecs driftmiljö och börjar då använda tjänsten. september Niklas Berg ny chef för Vitec Affärsområde Energi Niklas Berg tillträder den 1 september som ny affärsområdeschef för Vitec Affärsområde Energi. Niklas har tidigare varit konsult- och försäljningschef för affärsområdet. Jerker Vallbo, tidigare affärsområdeschef tillträder samtidigt en tjänst som teknikansvarig i Vitecs koncernledning. Ledande fastighetsbolag samverkar i satsningen på Sveriges största marknadsplats för hyreslägenheter Några av Sveriges största fastighetsbolag står bakom uppbyggnaden av Boplats Sverige (boplatssverige.se) som nu lanseras på den svenska marknaden. Redan från start kan därmed över 300 lediga hyreslägenheter på närmare 70 orter presenteras för bostadssökande i hela landet. Ambitionen är nu att fler fastighetsbolag ansluter sig till sajten som kan liknas vid ett Hemnet för hyresrätter. För de bostadssökande är tjänsten helt gratis och kommer att underlätta sökandet efter lediga hyreslägenheter i hela Sverige. oktober Valberedningen inför Vitecs årsstämma 2015 utsågs I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ.) den 6 maj 2014 erbjöds bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 att jämte ordföranden utse var sin ledamot i valberedningen inför årsstämman Följande valberedning bildades; Lars Stenlund (ordförande), Olov Sandberg, Jerker Vallbo samt Crister Stjernfelt (styrelseordförande). Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB Vitec tecknade ett flerårigt avtal med HSB avseende förvaltning och nya funktioner till programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion. HSB använder programvaran som ett stöd för sina processer vid försäljning av bostadsrätter och äganderätter och har beslutat sig för att utöka både funktionaliteten och användandet. Därför tecknade Vitec och HSB ett flerårigt avtal, med syfte att tillsammans arbeta långsiktigt för en bra förvaltning och ökad funktionalitet i programvaran och därmed öka nyttan för HSB. november Extra bolagsstämma beslutar om konvertibla skuldebrev Vid en extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ.) den 10 november 2014 beslutades om utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec-koncernen. Sammanfattning av beslut; emissionen uppgår till högst skuldebrev om vardera kronor, konverteringskursen sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på Vitecs aktie under perioden november 2014, vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med ca st vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med kronor samt en utspädning om cirka 3 % av aktiekapitalet och cirka 1 % av röstetalet. Det slutgiltiga tecknade beloppet uppgick till 14,1 Mkr med en konverteringskurs om 159 kr. Konvertibler tecknades av cirka 22 procent av medarbetarna. Konvertibel konverterad i sin helhet De konvertibla skuldebrev, riktade till medarbetare i Vitec, som tecknades i januari 2012 har konverterats till B-aktier. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med st. samt att aktiekapitalet i Vitec ökat med kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till st. varav utgör A-aktier. Mikael Georgsson, Affärsområde Fastighet, Vitec. 10

11 Koncernens verksamhet 11

12 Koncernens verksamhet/vd-ord Tillväxt och ökad effektivitet 2003 formulerade vi vår strategi för tillväxt som vi följt sedan dess. Den säger att vi skall befinna oss i väl definierade nischer med programvaror som stödjer kundernas verksamhetskritiska processer. Vår affärsmodell syftar till att generera repetitiva intäkter, som ger oss möjlighet att åstadkomma starka kassaflöden och därmed styrka att investera i konkurrenskraftiga produkter och i nya företagsförvärv. Vitec har kunnat öka omsättning och resultat uthålligt över tiden. För att tillväxtstrategin ska fungera är det centralt att resultatet och därmed kassaflödet kan öka. Tidigare har resultatökningen enbart varit en konsekvens av tillväxten, vi lyckades då inte nämnvärt förbättra effektiviteten i processerna. Under de senaste fyra åren har vi dock sett en klart förbättrad effektivitet. Förbättringen är tydligt kopplad till ökningen av de repetitiva intäkterna och utgör en stark motivation till att fortsätta utveckla vår affärsmodell mot abonnemangsmodellen - SaaS (Software as a Service). Vi har sedan 2010 ökat andelen repetitiva intäkter från 55 procent till att den 2014 utgör 76 procent av de totala intäkterna. Under samma period har de totala intäkterna ökat från 313 Mkr till 492 Mkr. Vi strävar efter att fortsätta denna förflyttning till en ökande andel repetitiva intäkter även 2015 samtidigt som omsättningen växer. Under 2014 tillkom tre nya bolag i koncernen, Acute i Finland, AutoData i Norge och Aloc AS i Danmark. Tillsammans tillför dessa ca 190 Mkr i omsättning med en andel av repetitiva intäkter i nivå med resten av koncernen. FÖRVÄRVSPROCESSEN Vitecs tillväxt är förvärvsdriven. Sedan 1998 har vi gjort drygt 20 förvärv av lönsamma, väl fungerande, vertikalt starkt nischade programvarubolag med en betydande andel repetitiva intäkter. Detta har hittills inneburit att vi sedan år 2000 har ökat omsättningen med 20 procent i snitt per år och att resultatet växt med över 30 procent i snitt över samma tidrymd. Vi avser att fortsätta växa genom förvärv och med fokus på Norden har vi idag en prospektlista på cirka 100 intressanta programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4 miljarder SEK. Det pågår ständigt en aktiv dialog med ett tiotal av dessa och vi ser goda förutsättningar till fortsatta förvärv. HÖJD UTDELNING IGEN Årets föreslagna utdelning på 3,35 kr är en höjning med 22 procent och innebär att utdelningen till våra aktieägare höjts tretton år i rad. När Vitec 2002 för första gången lämnade aktieutdelning som noterat bolag delades 25 öre per aktie ut. I takt med att omsättning och resultat har växt har också utdelningen kunnat höjas år för år. UTHÅLLIG LÖNSAM TILLVÄXT Att befinna sig i ständig tillväxt innebär kontinuerliga förändringar i verksamheten och i organisationen. Vitecs strategiska val, tillsammans med medarbetarnas och organisationens goda förmåga att förnya och anpassa sig, har genom åren gett en lönsam tillväxt oavsett konjunktur- eller ränteläge. Vi fortsätter på den inslagna vägen - att verka inom specialiserade programvarunischer för att skapa uthållig lönsam tillväxt! Lars Stenlund, VD 12

13 13

14 Koncernens verksamhet/strategier OCH MÅL Mål Utfall Strategi för uthållig lönsam tillväxt 16% 14% Vår affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och effektivt verksamhetsstöd. ERBJUDANDE Vårt erbjudande består av: Programvaror SaaS, Support-/underhållsavtal Specialisttjänster Våra programvaror erbjuds till våra kunder genom olika upplåtelseformer. Den nya erbjudandeformen kallas Software as a Service (SaaS) och innebär att kunden abonnerar på programvaran inklusive drift och support. FINANSIELLA MÅL Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter nya förvärv. Den historiska tillväxten har uppgått till ca 25 % per år i genomsnitt. Styrelsen har satt upp som mål att nå en rörelsemarginal om 15 % samt fortsätta arbetet med fokus på kontinuerlig tillväxt. Utfall Medel Omsättningstillväxt 33 % 117 % 15 % 8 % -5 % 32 % Rörelsemarginal 11 % 7 % 11 % 11 % 11 % 14 % 12% SaaS kännetecknas av låga investeringskostnader för kunden och att 10% kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i det löpande avtalet. Tjänsten tillhandahålls över internet 8% och kunden betalar endast för den tid och den omfattning som mjukvarorna används. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt 6% eftersom de flesta kunderna kontinuerligt förnyar sina avtal. Förändringen sker successivt och underlättas av att internet blir allt mer 4% tillgängligt och kostnadseffektivt. Idag utgör de repetitiva avtalsintäkterna 76 % av nettointäkten. En stor fördel med vår affärs- 2% modell är att den ger en ökad transparens om framtida intäkter samt 0% ökad förutsägbarhet och lägre risk i prognoser AVKASTNING PÅ EGET OCH SYSSELSATT KAPITAL Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital 30% 25% 20% 15% 10% STRATEGIER Vertikala nischer branschspecifika mjukvaror Vitecs strategi är att verka inom smala och specialiserade nischer (Vertical Market Software) där vi kan erbjuda branschspecifika programvaror som tillgodoser kundernas behov effektivare än generella affärslösningar. Branscherna skall ha en betydande affärsmässig potential. I våra nischer strävar vi efter att uppnå starka marknadspositioner. Härigenom skapar vi höga inträdesbarriärer för andra intressenter som vill in på samma marknad. Starka marknadspositioner Vitec har en marknadsledande position i samtliga utvalda nischer i Sverige. Det ger oss betydande skalfördelar gentemot mindre konkurrenter. I ett par nischer har vi även en stark position i ett nordiskt perspektiv, samtidigt som försäljning utanför Norden har ökat under året. Affärsmodell med hög andel repetitiva intäkter Vår affärsmodell bygger till stor del på repetitiva avtalsintäkter. Den tidigare modellen för programvarubolag byggde i stor utsträckning på licensförsäljning av nya programvaror. Modellen ersätts mer och mer av avtalsrelationer där vi löpande erbjuder såväl programvaror som driftmiljöer till nya kunder. Den nya affärsmodellen, SaaS, gör det billigare och smidigare för kunden. 5% 0% RÖRELSEMARGINAL JÄMFÖRT MED MÅLET Mål Utfall 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Avkastning på sysselsatt kapital 14 Avkastning på eget kapital

15 Höga inträdesbarriärer Våra utvalda affärsnischer kännetecknas av en hög grad av specialisering. Det innebär att vi måste kunna leverera såväl kompetenta specialisttjänster som programvaror som är utvecklade för specifika och delvis unika behov som finns hos kunderna. Höga krav på specialisering, tillsammans med att marknadssegmenten inte betraktas som tillräckligt stora av de dominerande leverantörerna av generella affärssystem, gör att det krävs stora investeringar för konkurrenter som vill in i Vitecs affärsnischer. Tillväxtstrategi med förvärv Vitec har en uttalad tillväxtstrategi där tillväxten sker i huvudsak genom förvärv. Vår gedigna kunskap om utveckling, försäljning och support av mjukvaror gör det möjligt för oss att identifiera lönsamhetspotential i förvärvskandidater och att efter förvärvet realisera denna potential. Förvärven sker såväl i nischer där vi redan är verksamma som i nya nischer. Vi söker förvärvsobjekt i Sverige och i övriga Norden, där vi har identifierat att våra nischer uppvisar en likartad leverantörsstruktur som i Sverige. Träffsäkerheten i våra förvärv kan mätas i att avkastningen på det egna kapitalet inte understigit 15 % under något år sedan Riktvärdet vid förvärv är att vinsten per aktie skall öka. Strategi för varumärke och produkter Vår strategi när det gäller namngivning av produkter och bolag är att samtliga verksamheter inom koncernen skall bidra till att stärka Vitec som varumärke. Detta innebär att vi som regel namnändrar förvärvade bolag genom att lägga Vitec framför bolagsnamnet. Förvärv kan medföra att vi erbjuder olika programvaror med delvis överlappande funktionalitet. I dessa situationer förvaltar vi alltid förvärvade produkter utan att genomföra omedelbara förändringar. Vid senare nyutveckling överväger vi alltid möjligheten att skapa nya komponenter som erbjuder stöd till alla produktlinjer för att skapa största möjliga nytta i kundledet. Härigenom initieras en process som framtidssäkrar varje kunds lösning och som skapar en ny gemensam produktlinje för samtliga kunder. VERTIKAL NISCHORIENTERING - VÅR AFFÄRSSTRATEGI egenutvecklade produkter Lågt beroende av tredjepartsleverantörer, egenutveckling dominerar. små och nischade kundmarknader Marknader med några hundra upp till flera tusen kunder. kundens alternativ Begränsade och mindre kostnadseffektiva lösningar från generalister och konsulter. Affärskritiska system med hög utbyteskostnad och långa ledtider i utveckling. 15

16 Koncernens verksamhet/affärsområden AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDESCHEF/ER Mäklare Affärsområde Mäklares kunder utgörs av fastighetsmäklarkedjor samt fristående fastighetsmäklare. Kundernas verksamhetsområden sträcker sig från förmedling av villor och bostadsrättslägenheter till förmedling av kommersiella fastigheter. Exempel på större kedjekunder i Sverige är Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, SkandiaMäklarna, HusmanHagberg och Mäklarringen. Bland våra kunder i Norge kan nämnas DNB, EiendomsMegler 1, Eie Eiendomsmegling och Eiendomsmegler Krogsveen. Richard Larsson, Sverige Erik Hansen, Norge Fastighet Affärsområde Fastighet erbjuder ett heltäckande affärssystem för bygg- och fastighetsförvaltande bolag. Produktfilosofin är att erbjuda applikationer som på ett effektivt sätt stödjer och optimerar huvudprocesserna uthyrning/försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Den befintliga kundbasen utgörs av privata samt kommunalt ägda bolag. Hela 33 av Sveriges 50 största bygg och fastighetsbolag använder ett eller flera av Fastighets system. Bland dessa bolag återfinns bland annat Vasakronan, PEAB, Wihlborgs, Rikshem, LE Lundberg, Stena Fastigheter, Botkyrkabyggen, Sollentunahem och Telgekoncernen. Johan Kull Media Affärsområde Medias erbjudande är riktat mot tidningsföretag, sökmediabolag samt företag inom distribution och detaljhandel. Befintlig kundbas utgörs i huvudsak av tidningsföretag i Sverige. Bland kunderna återfinns bland annat MittMedia-koncernen med 36 tidningsbolag, Eskilstuna-Kuriren och Parks & Resorts AB. Affärssystemet finns även med kundanpassade påbyggnader för distributions- och detaljhandelsföretag som exempelvis Åbro Bryggeriet samt Galatea Spirits. Linda Tybring Energi Affärsområde Energis erbjudande är riktat mot energibolag och konsultbolag inom energisektorn. Avancerade expertsystem för prognoser av el- och värmebehov för stora kraftnät samt prognossystem för vindkraftverk finns bland produkterna. Befintlig kundbas utgörs i huvudsak av bolag i Norden och Baltikum samt övriga Europa. Några av kunderna är Vattenfall, Helsingfors Energi, Fingrid Oy, Hafslund Fjernvarme AS, Litgrid, Sollentuna Energi, Linde Energi, Agder Energi AS och Marafeq Qatar. Niklas Berg 16

17 Koncernens verksamhet OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT REPETITIVA INTÄKTER MEDARBETARE ,7 Andel MKR omsättning Andel (181,2) resultat 49 % av Vitecs omsättning 29,5 MKR Andel (12,5) resultat 41 % av Vitecs resultat 91 % (89%) 96 ng g 134,3 MKR (130,7) 20,5 MKR (17,3) 56 Andel % (53%) rep int 27 % av Vitecs omsättning 28 % av Vitecs resultat ng 8 g Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int ng 21,7 Andel MKR omsättning (26,1) 4 % av Vitecs omsättning) 1,7 Andel MKR resultat (0,9) 2 % av Vitecs resultat 34 % (28%) Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int g Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep.int Andel rep.int 13 Andel rep.int del omsättning Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int 22,7 MKR (19,8) 5 % av Vitecs omsättning 7,0 MKR (5,3) 10 % Andel av resultat Vitecs resultat Andel rep.int 71% (74%) Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int l omsättning Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int 17

18 Koncernens verksamhet AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDESCHEF/ER Hälsa Affärsområde Hälsa har ett programvaruerbjudande till den finländska marknaden för hälsovård. Erbjudandet som är helt SaaS-baserat används exempelvis av läkarcentraler, sjukhus, fysioterapi- och rehabiliteringsanstalter samt inom företagshälsovård och offentliga organisationer. Bland de större kunderna kan nämnas Helsingfors kommuns företagshälsovård, Studenthälsovården i Finland och Tammerfors kommunhälsa. Ilari Laaksonen Auto Affärsområde Auto erbjuder ett affärssystem för den norska bildelsbranschen med stöd för försäljning, inköp, lagerstyrning, fakturering, redovisning och lön. Systemet har inbyggda kopplingar till ett flertal verkstadsprogram för att underlätta för serviceverkstäder vid bilreparationer etc. Affärsområde Autos erbjudande är riktat till kunder som är aktiva inom bildelsbranschen i Norge. Här finns exempelvis importörer, grossister, detaljister och verkstäder som erbjuder tjänster till bilbranschen. Här finns fler än 160 importörer grossister och detaljister som använder vår lösning. Dessutom har fler än bilverkstäder i Norge tillgång till vårt system. Svein Roger Westengen Finans & Försäkring Affärsområde Finans & Försäkrings kunder i Sverige består främst av banker och försäkringsbolag. Här är våra produkter för pensionsberäkningar och bolånekalkyler ledande på marknaden. Några av de större kunderna är Svenska Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB som använder våra produkter för bolån och i flera fall även våra produkter för pensionsberäkningar. I Danmark och Norge består kunderna av banker, pensionsfonder, kapitalförvaltare och företag. Här är produkterna för portföljförvaltning, handel, orderhantering och Corporate Treasury erkända produkter med höga marknadsandelar. Några av de större kunderna är Nordea, Nykredit, Spar Nord och de tre danska bankerna. På affärssidan finns NKT, danska Supermarket och ISS bland de stora kunderna. Linda Tybring, Sverige Kim Andreasen, Danmark 18

19 sättning Koncernens verksamhet ättning OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT REPETITIVA INTÄKTER MEDARBETARE ing Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int sättning 41 7 ing Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int 43,6 MKR (-) 9 % av Vitecs omsättning 3,8 MKR (-) 5 % av Vitecs resultat Andel rep. int 82 % (-) Andel rep. int Andel rep. int ning Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int g Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep.int Andel rep.int 16 Andel rep.int ng Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int 28,3 MKR (-) 6 % av Vitecs omsättning 3,9 MKR (-) 5 % av Vitecs resultat 96% Andel (-) rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int ,0 MKR (13,7) 11 % av Vitecs omsättning 6,3 MKR (4,7) 9 % av Vitecs resultat 77 % (75%) 19

20 Koncernens verksamhet/medarbetare Vi som jobbar på Vitec I en föränderlig värld måste man samtidigt skapa stabilitet och uppmuntra flexibilitet. Hur vi reagerar på skeenden, tolkas av alla omkring oss medarbetare, kunder och investerare. Vitec har under året arbetat med att lansera och förankra sin värdegrund. Det handlar om ett antal enkla satser: Produkterna är vår grund Branschspecifika affärssystem Vi agerar långsiktigt Bygger förtroenden och skapar trygghet Öppenhet och förtroende Samarbete och ansvar ger framgång Tillväxt skapar möjligheter Förändring ger energi Gör det enkelt Enkla lösningar vinner i längden Lönsamhet skapar frihet Vi formar vår framtid Värdegrunden har utvecklats genom Vitecs historia och är tydligt påverkad av lärdomar genom åren. Under 2014 kommunicerades värdegrunden i hela organisationen efter en uppstart vid ledningskonferensen. Ledningskonferensen 2014 förändrades i grunden genom de förvärv som gjordes första halvåret. Vi kunde välkomna 66 deltagare från de fyra nordiska länderna och kunde samtidigt konstatera att svenska inte längre var ett gemensamt språk. Större delen av konferensen hölls därför på engelska. Förutom värdegrundsfrågor stod frågor kring affärsmodellen i fokus. Många viktiga band knöts under konferensen, som var upplagd för att stimulera nätverksbyggande. En gemensam middag i Guitars The Museum, som bländade och fascinerade även icke-spelemän, var en av höjdpunkterna. Arbetet med värdegrunden har sedan fortsatt inom respektive affärsområde. Kreativiteten har varit stor när det gäller att koppla värdeorden till situationer i vår vardag. AO Fastighet omsatte sina idéer i korta filmsnuttar, där både humor och allvar bidrog till att landa tänket hos varje medarbetare. KONVERTIBELPROGRAM Vitec erbjuder genom incitamentsprogram sina medarbetare möjlighet att få ta del av värdetillväxten i Vitec. Konvertibler har valts som verktyg för att möjliggöra att medarbetare i bolaget skall kunna få ta del av bolagets värdetillväxt och samtidigt kan man minimera den risk som en negativ kursutveckling skulle kunna innebära. För närvarande finns ett pågående program som har riktats till medarbetare i koncernen. LEDARUTBILDNING I maj genomförde koncernen sin första ledarutbildning. Den syftade till att tydliggöra rollen och presentera verktyg som kan underlätta ledarskapet. Dessutom låg ett stort värde i de diskussioner som deltagarna förde under och efter utbildningstillfället. En uppföljning är planerad under 2015 för att behålla gruppen som ett forum för fortsatt utveckling. Därutöver har chefer haft möjlighet till guidning i de aktiviteter som finns i chefens årskalender genom Lyncutbildningar i bl a utvecklingssamtal och lönerevision. Utbildningarna har dels utgjort startskott för årets aktiviteter, dels syftat till att uppdatera cheferna och skapa trygghet vid genomförandet. ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Vitec-koncernen växer och förändras. Inom affärsområdena pågår också ständigt utveckling som innebär anpassningar av organisatoriska strukturer och därmed förändringar för medarbetare. Våra chefer arbetar intensivt för att utifrån våra värdeord öppet kommunicera och förklara vad som händer, så att medarbetarna förstår och kan bidra i arbetet. En hög förändringsberedskap är och kommer att vara viktig för framgång. ACTIVITEC ActiVitec fortsätter att aktivera och skapa gemenskap, samtidigt som vi rör på oss mer och på fler olika sätt. På olika orter har aktiviteter genomförts såsom löpskola, simskola, längdåkningsteknik, golfturnering, stand up paddelboard, mountainbikecykling och aktiv vila. Ett par kontorskamper har genomförts, där medarbetarna rapporterat in individuella insatser på intranätet, tillgängliga för alla. FÖRVÄRVADE BOLAG Vi har under året fått nya medarbetare i Finland, Danmark och Norge. Det skapar en bredd och ökad rikedom i form av kultur och arbetssätt. Integrationsarbetet skräddarsys för att stödja, men inte i onödan störa, affärsverksamheten. Vi identifierar område efter område där det nordiska perspektivet öppnar nya möjligheter och emellanåt - ställer nya krav. MOT UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Våra aktiviteter mot högskolor inkluderar examensarbeten, mentorskap och gästföreläsningar på för oss intressanta utbildningar. 20

Vårt erbjudande. Unika erbjudanden. Affärsidé

Vårt erbjudande. Unika erbjudanden. Affärsidé Lars Stenlund Kortfakta Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Olov Sandberg, Medgrundare, vvd

Olov Sandberg, Medgrundare, vvd Olov Sandberg, Medgrundare, vvd Om Vitec Vitec är ett nordiskt programvarubolag. Vi utvecklar och levererar standardiserade programvaror för branschunika behov. Grundades 1985 Vitec bildades 1985 av forskarkollegorna

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-juni för helåret 2012 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % NETTOOMSÄTTNING 389,2 Mkr (359,6) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 40,1 Mkr (35,7) RÖRELSEMARGINAL 11 % (11)

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Programvarubolaget. Vitec Software Group AB (publ)

Programvarubolaget. Vitec Software Group AB (publ) Programvarubolaget Vitec 2011 på 30 sekunder + 62 % ökad vinst per aktie 6,10 kr vinst per aktie 2,00* kr utdelning *Styrelsens förslag 25 % avkastning eget kapital 359,6 Mkr omsättning Nasdaq OMX noterad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 54 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2014 Nettoomsättning 217,6 Mkr (192,2) Resultat efter finansnetto 24,3 Mkr (15,7) Rörelsemarginal 12

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

årsredovisning 2013 1

årsredovisning 2013 1 årsredovisning 2013 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2013 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...10 Vitecs strategi...12 Vitecs affärsområden...14 Affärsområde Mäklare...16

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2009

delårsrapport januari-mars 2009 delårsrapport januari-mars Resultat efter finansnetto upp 71% till 4,6 MKR (2,7 MKR) Vinst per aktie upp 65% till 0,92 KR (0,56 KR) Nettoomsättning upp 8% till 35,0 MKR (32,3 MKR) väsentliga händelser

Läs mer

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009 delårsrapport januari-september fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade med 3% till 101,5 Mkr (98,6) resultat efter finansnetto 6,6 Mkr (10,4) vinst per aktie 1,42 (2,07) KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 FORTSATTA FÖRBÄTTRINGAR I FJÄRDE KVARTALET SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2013 Nettoomsättning 371,6 Mkr (389,2) Resultat efter finansnetto 38,1 Mkr (40,1) Rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

årsredovisning 2013 PB 1

årsredovisning 2013 PB 1 årsredovisning 2013 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2013 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...10 Vitecs strategi...12 Vitecs affärsområden...14 Affärsområde Mäklare...16

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 bokslutskommuniké 2007 Resultat efter finansnetto upp 45 % till 10,3 Mkr (7,1 Mkr) Vinst per aktie upp 30 % till 2,13 kr (1,64 kr) Omsättning 83,6 Mkr ( 84,2 Mkr) Förvärv av Svensk Fastighetsdata AB Styrelsen

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning delårsrapport januari-juni dubblerad omsättning och kraftig resultatökning NETTOOMSÄTTNING 138,7 Mkr (70,4) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 14,3 Mkr (5,5) RÖRELSEMARGINAL 10 % (8) VINST PER AKTIE 1,92 kr (1,05)

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM ÅTERSTÄLLER LÖNSAMHETEN I AFFÄRSOMRÅDE MÄKLARE

ÅTGÄRDSPROGRAM ÅTERSTÄLLER LÖNSAMHETEN I AFFÄRSOMRÅDE MÄKLARE DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 ÅTGÄRDSPROGRAM ÅTERSTÄLLER LÖNSAMHETEN I AFFÄRSOMRÅDE MÄKLARE SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2013 Nettoomsättning 192,2 Mkr (188,0) Resultat efter finansnetto 15,7

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Innehåll. koncernens verksamhet. 2012 i korthet...6. årsredovisning. Historik...72. Välkommen till årsstämma...74. Kort om Vitec...

Innehåll. koncernens verksamhet. 2012 i korthet...6. årsredovisning. Historik...72. Välkommen till årsstämma...74. Kort om Vitec... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Innehåll koncernens verksamhet Kort om Vitec...4 2012 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Aktien...14 Vitecs strategi...16 Vitecs affärsområden...18 Affärsområde

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

kraftig omsättningsökning och ökad vinst

kraftig omsättningsökning och ökad vinst delårsrapport januari-mars 2010 kraftig omsättningsökning och ökad vinst NETTOOMSÄTTNING 67,5 Mkr (35,0) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 8,7 Mkr (4,6) RÖRELSEMARGINAL 14 % (14) VINST PER AKTIE 1,17 kr (0,92)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT RÖRELSEMARGINAL

OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT RÖRELSEMARGINAL DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT RÖRELSEMARGINAL SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2015 Nettoomsättning 448,3 Mkr (350,4) Resultat efter finansnetto 67,8

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport januari-september 2017 Delårsrapport januari-september 2017 Delårsrapport januari-september 2017 Stärkt kassaflöde, ökade avskrivningar belastar resultatet Nettoomsättning 608 Mkr (483) Resultat efter finansnetto 69,5 Mkr (57,6)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 85 %

VINST PER AKTIE UPP 85 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 VINST PER AKTIE UPP 85 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - MARS 2015 Nettoomsättning 143,4 Mkr (101,0) Resultat efter finansnetto 21,6 Mkr (12,0) Rörelsemarginal 16 %

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport januari juni 2016 OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT KASSAFLÖDE Nettoomsättning 318 Mkr (296) Resultat efter finansnetto 40,5 Mkr (43,8) Rörelsemarginal 13,6 % (15,8) Vinst

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Vinst per aktie upp 33% Nettoomsättning 192 Mkr (157) Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0) Rörelsemarginal 13,7 % (12,4) Vinst per

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt bokslutskommuniké stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt NETTOOMSÄTTNING 144,5 Mkr (136,3) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 17,9 Mkr (15,5) RÖRELSEMARGINAL 13 % (13) VINST PER AKTIE 3,59 kr (3,12) KASSAFLÖDE

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2008

Delårsrapport jan-jun 2008 Delårsrapport Resultat efter finansnetto upp 17 % till 5,9 Mkr (5,1) Intäkterna upp 63 % till 68,1 Mkr (41,8) Vinst per aktie upp 17 % till 1,21 kr (1,03) ägarandelen i 3l system group har ökats väsentliga

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017

Delårsrapport januari-juni 2017 Delårsrapport januari-juni 2017 Delårsrapport januari-juni 2017 Vinst per aktie upp 33% Nettoomsättning 388 Mkr (318) Resultat efter finansnetto 54,2 Mkr (40,5) Rörelsemarginal 14,9 % (13,6) Vinst per

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer