ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2

3 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Vitecs strategi...14 Medarbetare...20 Historik...22 AKTIEN OCH ÄGARNA Aktien och ägarförhållanden...26 Välkommen till årsstämma...30 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse...32 Bolagsstyrningsrapport...38 Styrelse, ledningsgrupp och revisorer...40 Vitecs utveckling...44 Förslag till vinstdisposition...45 Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen...46 Rapport över finansiell ställning, koncernen...47 Rapport över förändring i koncernens egna kapital...48 Rapport över kassaflöden, koncernen...49 Resultaträkning moderbolaget...50 Balansräkning moderbolaget...51 Förändringar i moderbolagets egna kapital...52 Kassaflödesanalys, moderbolaget...53 Noter...54 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...72 Revisionsberättelse

4 Koncernens verksamhet/kort OM VITEC Programvarubolag i förvärvsdriven tillväxt BRANSCHSPECIFIKA AFFÄRSSYSTEM Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Koncernen, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Vår strategi är att fokusera på nischer där generella affärssystem inte kan erbjuda lika kostnadseffektiva lösningar som Vitec. I dessa nischer strävar vi efter en marknadsledande position. Vårt erbjudande omfattar: Programvaror Specialisttjänster SaaS, Support-/underhållsavtal Nuvarande marknad utgörs till ca 55 % av Sverige och till resterande del av Norge, Finland, Danmark samt till en mindre del av övriga Europa. LÅNGA KUNDRELATIONER Vitec bildades 1985 och har sedan 1998 varit ett publikt bolag med programvaror som grund. Vårt agerande är långsiktigt och syftar till att bygga förtroende och trygghet hos våra kunder. Vi skapar värden genom ett kundfokuserat arbetssätt och ett programerbjudande som stödjer, utvecklar och ökar lönsamheten hos våra kunder. AFFÄRSMODELL MED REPETITIVA INTÄKTER Repetitiva avtalsintäkter utgör en central del i vår affärsmodell. Med begreppet avses återkommande intäkter för användandet av programvaror, tillgång till kundtjänst och till vidareutvecklade programvaror. Teknikutvecklingen går idag mot Software as a Service (SaaS), där programvarans funktioner levereras över internet. Med SaaS-lösningar utökas vårt erbjudande till att även omfatta drift och lagring. Det ger i sin tur en ytterligare ökning av andelen repetitiva avtalsintäkter och en stabil, förutsägbar och återkommande intäktsvolym. Samtidigt får våra kunder ett tryggt helhetserbjudande. En affärsmodell med hög andel repetitiva intäkter ger oss kontinuerliga tillskott till rörelsekapitalet och minskar känsligheten för konjunkturnedgångar. Hög andel repetitiva avtalsintäkter ger även starka kassaflöden, vilket är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt. TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV Vitec har en uttalad tillväxtstrategi med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt är viktig, då den ger energi och skapar nya möjligheter. Förvärv är viktiga för att uppnå kostnads- och volymsfördelar, men har också stor betydelse vid expansion till nya marknader och nischer. Vi identifierar och utvärderar löpande förvärvsobjekt främst på den nordiska marknaden. Under vår 30-åriga historia har vi befunnit oss i ständig tillväxt och ständigt förbättrat vårt resultat. 4

5 5

6 Koncernens verksamhet/2014 I KORTHET med ökad omsättning och ökad vinst per aktie VERKSAMHETEN Vitec växer vidare och med kraftigt ökad omsättning, förbättrad rörelsemarginal och ökad vinst per aktie blev 2014 Vitecs hittills starkaste år. Vitecs tillväxt är förvärvsdriven. Sedan 1998 har vi gjort ett 20-tal förvärv av lönsamma, väl fungerande och vertikalt starkt nischade programvarubolag med en betydande andel repetitiva intäkter. Sedan år 2000 har koncernen ökat omsättningen med 20 procent i snitt per år och resultatet har ökat med över 30 procent i snitt. Med fokus på Norden har vi idag en prospektlista på 100-talet intressanta programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4 miljarder SEK. Det pågår ständigt en dialog med ett tiotal av dessa för att sålla fram kommande förvärvskandidater. Flera års fokus på att öka andelen repetitiva intäkter har gett oss ett bra rörelseresultat för De etablerade affärsområdena har gjort en medveten förflyttning mot ökad andel repetitiva intäkter samtidigt som de nya förvärven redan från start bidrar med en hög andel repetitiva SaaS-intäkter. Tillsammans har det resulterat i att andelen repetitiva intäkter i slutet av 2014 uppgick till 76% av nettoomsättningen. Rörelsemarginalen är förbättrad och den interna effektiviteten ökad. Parallellt har våra kunder fått bättre och effektivare affärsstöd. Under 2014 har vi investerat ca 120 manår i vår produktportfölj och ytterligare 150 Mkr i nya förvärv för att säkerställa vår befintliga affär och samtidigt skapa tillväxt. Med noga utvalda förvärv och ökande andel repetitiva intäkter fortsätter Vitec på en medveten väg mot uthålligt lönsam tillväxt. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 492,0 Mkr (371,6) vilket motsvarade en ökning med 32 % jämfört med föregående år. Licensintäkterna ökade med 17 % från föregående år och uppgick till 24,9 Mkr (21,3). I licensintäkterna ingår en engångsförsäljning på 4,8 Mkr inom Affärsområde Media. Periodens repetitiva intäkter ökade med 42 % från föregående år och uppgick till 372,8 Mkr (262,4), vilket motsvarade 76 % (71) av nettoomsättningen. Tjänsteintäkterna ökade med 6 % från föregående år och uppgick till 88,0 Mkr (83). Affärsområde Hälsa, som konsoliderades från och med den 1 mars, bidrog under perioden med en nettoomsättning på 43,6 Mkr. Affärsområde Auto, som konsoliderades från och med den 24 april, bidrog under perioden med en nettoomsättning på 28,3 Mkr. Aloc A/S, som konsoliderades i affärsområde Finans & Försäkring från och med den 30 juni, bidrog under perioden med en omsättning på 38,7 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 68,6 Mkr (40,7) med en rörelsemarginal om 14 % (11). I rörelseresultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om 4,1 Mkr (0) samt en nedskrivning av goodwill inom Affärsområde Media på 4,8 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 49,1 Mkr (30,2). Vinst per aktie före utspädning blev 8,76 kr (5,78). OMSÄTTNING NYCKELTAL Nettoomsättning (Tkr) Rörelseresultat (Tkr) Resultat efter finansiella poster (Tkr) Rörelsemarginal 14 % 11 % Avkastning på eget kapital 23 % 19 % Avkastning på sysselsatt kapital 18 % 16 % Soliditet 34 % 44 % JEK per aktie (kr) 44,24 31,95 Vinst per aktie (kr) 8,76 5,78 Aktieutdelning per aktie* (kr) 2,75 2,50 P/E 15,1 15,3 Medelantal anställda * Föreslagen utdelning 2015 uppgår till 3,35 kr per aktie 6

7 FÖRESLAGEN UTDELNING 3,35 kr (2,75) RÖRELSE- VINST PER AKTIE MARGINAL 14 % 8,76 kr (5,78) OMSÄTTNING +32 % Affärsområde MÄKLARE För Affärsområde Mäklare har de genomförda kostnadsminskningarna under 2013 fortsatt att ge positiva effekter för helåret Rörelseresultatet har förbättrats kraftigt jämfört med föregående år, i synnerhet när det gäller den norska delen av verksamheten. Efterfrågan i Norge och Sverige på affärsområdets nyaste produkterbjudanden OnBroker respektive Express, vilka erbjuds som SaaS-lösningar, är fortsatt stor. I Sverige växer SaaS-användandet snabbt och nyttjas idag av fler än användare. I Norge är antalet användare drygt Flera aktiva fastighetsmäklare som bytt från äldre mäklarsystem till molntjänst vittnar om hur förändringen underlättar och effektiviserar arbetet som fastighetsmäklare. Erik Olsson Fastighetsförmedling, en större svensk kedja som tidigare utvecklat eget, har återgått till Vitec vilket stärker vår position på marknaden. Affärsområde FASTIGHET Affärsområde Fastighet uppvisar för helåret en organisk tillväxt om 3 % samtidigt som rörelseresultatet förbättrats med 18 % jämfört med Förbättringen kopplas till framgångsrik försäljning av abonnemangsavtal i kombination med att utrullningen av nya produkterbjudandet ger en stabilare efterfrågan på konsulttjänster. De repetitiva intäkterna har fortsatt att öka och utgör nu mer än 56 % av de totala intäkterna. Affärsområdet har fortsatt fokus på kundleveranser och går in i 2015 med en stark orderstock. Affärsområde MEDIA Affärsområde Media visar en minskad omsättning. De repetitiva intäkternas andel har dock successivt ökat och bidrar till att man, trots omsättningsminskning och en ökad avskrivningstakt på produkter riktade till gula-sidor-företag, kan redovisa ett fördubblat resultat jämfört med föregående år. Affärsområde ENERGI Affärsområde Energi uppvisar för helåret en organisk tillväxt om 14 % och samtidigt en rörelseresultatförbättring med 30 %, samtidigt som man bibehåller en hög och stabil andel repetitiva intäkter. Tjänsteintäkterna är högre än föregående år beroende på en större andel kundfinansierad produktutveckling. En framgångsrik försäljning av abonnemang till kunder i och utanför Sverige har resulterat i 30 nytecknade avtal. Investeringar görs fortlöpande i ökade försäljningsinsatser utanför Sverige. Affärsområde HÄLSA Affärsområde Hälsa är nytt i koncernen från och med mars månad. Affärsområdets andel repetitiva intäkter utgör cirka 85 % av de totala intäkterna. Under andra halvåret har stora insatser gjorts i vidareutveckling av standardprogramvaran inför leverans av ett nytt patientinformationssystem till Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland. Rörelsemarginalen för perioden mars t.o.m. december uppgick till 9 %, vilket är i nivå med motsvarande period tidigare år med korrigering av att resultatet nu påverkas av avskrivningar och koncernkostnader. Affärsområde AUTO Affärsområde Auto, som erbjuder affärssystem för reservdelar och tillbehör till bilbranschen i Norge är nytt i koncernen från och med den 24 april För perioden fram till 31 december redovisar Auto en stabil omsättning om 28,3 Mkr och en rörelsemarginal om 14 %. Intäkterna består till närmare 100 % av repetitiva intäkter. Affärsområde FINANS & FÖRSÄKRING Affärsområde Finans & Försäkring, med verksamhet riktad mot banker och försäkringsbolag, uppvisar en kraftig omsättningsökning för helåret på grund av förvärvet av Vitec Aloc A/S i Danmark från och med 1 juli Under perioden har den svenska verksamheten levererat i nivå med tidigare år samtidigt som den danska delen efter ett svagare tredje kvartal avslutat året starkt. 7

8 Koncernens verksamhet/viktiga HÄNDELSER UNDER ÅRET Viktiga händelser under året Q1 januari Vitec växer och anpassar organisationen Vitec anpassar sin organisation utifrån koncernens allt tydligare nordiska engagemang efter förvärven av det finska bolaget Acute FDS (december 2013) samt de norska bolagen IT-Makeriet (2011) och Midas Data (2012). Förändringar sker på ledande poster enligt följande; Richard Larsson, affärsområdeschef för Finans & Försäkring, blir ny affärsområdeschef för Mäklare i Sverige. Erik Hansen blir chef för Affärsområde Mäklare i Norge. Linda Tybring, chef för Affärsområde Media, får också ansvar som chef för Affärsområde Finans & Försäkring. Ilari Laaksonen blir chef för Affärsområde Hälsa i Finland. Fredrik Ruben, chef för Affärsområde Mäklare i Sverige och Norge, går till Tobii Technology och lämnar därmed sin operativa roll i koncernen men kvarstår som ledamot i affärsområdets styrelse. mars Vitec vinner storkund med prognossystem Vitec tecknar avtal med E.ON avseende användandet av Vitecs prognossystem Aiolos. Systemet skall användas för prognostisering av E.ON s slutkunders elförbrukning samt för produktionen av el från hela deras vindkraftportfölj i Norden. För energiföretag med elbalansansvar samt aktörer som säljer eller köper el är behovet av prognossystem väldigt stort. Att ha tillförlitliga prognoser om hur mycket energi som kommer produceras vid bolagets vindkraftsparker samt hur mycket energi som företagets kunder kommer att behöva under de kommande dygnen är grunden för bolagens elhandelsverksamhet. Vitec förordad som leverantör av patientinformationssystem till SHVS i Finland SHVS Studenternas Hälsovårsstiftelse i Finland, har i en anbudsutvärdering beslutat att förorda Acuvitec Oy som leverantör av ett nytt patientinformationssystem. Upphandlingen som omfattar ett kontrakt med ett uppskattat ordervärde om drygt fyra miljoner euro sträcker sig över en period om sju år. Slutligt avtal kan tecknas efter en 21-dagars överklagandeperiod. Q2 april Vitec tecknar SaaS-avtal med HusmanHagberg Vitec tecknade avtal med fastighetsmäklarkedjan HusmanHagberg avseende tillhandahållande av Vitecs nya mäklarsystem Express enligt SaaS-principen (Software as a Service). Avtalet innebär att samtliga kontor hos HusmanHagberg under våren 2014 flyttar in i Vitecs driftmiljö samt börjar använda molntjänsten Vitec Express. Richard Larsson, affärsområdeschef för affärsområde Mäklare Vitec tecknar flerårsavtal med Ikano Bostad Vitec tecknar ett flerårigt avtal med Ikano Bostad avseende förvaltning och vidareutveckling av programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion. Ikano Bostad använder programvaran som stöd för sina processer vid försäljning av bostadsrätter. Med hjälp av programvaran förenklar och förbättrar Ikano både köpprocessen för sina kunder och säljprocessen för sig själva. Det nya avtalet säkrar Ikanos framtida tillgång till ett sådant programvarustöd. Vitec förvärvar Autodata Norge AS Vitec avtalar den 24 april om förvärv av 100 % av aktierna i det norska programvarubolaget AutoData Norge AS, som erbjuder ett branschspecifikt affärssystem till den norska bildelsbranschen. Bolaget omsatte ,3 MNOK, med nära 100 % repetitiva intäkter och ett resultat före skatt på 6,4 MNOK. Betalning sker kontant med 33,4 MNOK vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Autodata konsolideras från och med den 24 april. 8

9 Koncernens verksamhet maj Vitec tecknar avtal om patientinformationssystem till FSHS Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland, FSHS, tecknar avtal om ett patientinformationssystem utvecklat av Acuvitec Oy. Kontrakten har ett ordervärde om ca fyra miljoner euro och sträcker sig över en period om sju år. Tuomas Toivola och Elina Martikainen på Acuvitec OY i Tampere. Vitec Software Group avser att genomföra riktad nyemission av B-aktier Vitec meddelar att man avser att genom en nyemission riktad till institutionella svenska och internationella investerare, ta in 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen kan utökas med ytterligare 10 miljoner kronor och således uppgå till 45 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktierna betalas kontant. Vitec levererar system för bostadsförmedling till Kungsbacka kommun Vitec har tecknat avtal med Kungsbacka kommun avseende ett system för bostadsförmedling. Det nya systemet beräknas lanseras i slutet av juni Ökat antal aktier och röster i Vitec Som tidigare offentliggjorts per den 22 maj 2014 har Vitec emitterat nya aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp svenska institutionella investerare. Genom nyemissionen har antalet aktier i Vitec ökat med från till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Antalet röster har ökat med från röster till röster. Genom nyemissionen har aktiekapitalet ökat med kronor till ,50 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 7,8 % av aktiekapitalet och cirka 3,5 % av rösterna i bolaget. De emitterade aktierna av serie B fördelades enligt följande; Nordea fonder aktier, Didner & Gerge aktier, Cliens fonder aktier, Alfred Berg Norden aktier samt Carlbergssjön aktier. Vitec förvärvar Aloc A/S i Danmark Vitec Software Group AB (publ) har den 30 juni 2014 förvärvat 100 % av aktierna i det danska programvarubolaget Aloc A/S av BEC (Bankernas EDB Central). Aloc erbjuder branschspecifika verksamhetssystem för den nordiska finans- och försäkringsbranschen. Bolaget omsatte för helåret ,7 MDKK, med ca 65 % repetitiva intäkter och redovisade ett EBITDA resultat om 12,1 MDKK. Betalning sker med 71 MDKK vid tillträdet som sker omgående. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec Säljarna av IT-Makeriet AS väljer att konvertera det skuldebrev man erhöll i samband med förvärvet Konverteringen innebär att antalet aktier i Vitec ökar med B-aktier samt att aktiekapitalet ökar med kr. Totalt ökar det egna kapitalet med kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till aktier varav aktier utgör A-aktier. Vitec genomför en riktad nyemission Vitec genomför den emission som aviserades den 22 maj. Emissionen blev fulltecknad och genomförs till en kurs på 105 kronor per aktie. Emissionskursen bestämdes genom ett book buildingförfarande. Vitec tillförs 47,25 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Vitec med , från till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Antalet röster kommer att öka med från röster till röster. Genom nyemissionen ökas aktiekapitalet med kronor till ,5 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 7,8 procent av aktiekapitalet och cirka 3,5 procent av rösterna i bolaget efter emissionen. Kim Andreasen, VD för Aloc A/S 9

10 Koncernens verksamhet Q3 Q4 juli Vitec tecknar flerårsavtal med Förvaltaren Vitec tecknar avtal med Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg avseende leverans av ett nytt fastighetssystem. Det nya systemet omfattar funktioner för fastighetsadministration, fastighetsförvaltning, uthyrning av lägenheter och lokaler, samt internetbaserade lösningar för hyresgäster. Avtalet som är värt 6 Mkr över fem år kommer att börja levereras efter sommaren augusti Vitec tecknar SaaS-avtal med Erik Olsson Vitec har tecknat avtal med Erik Olsson Fastighetsförmedling rörande leverans av molntjänsten Vitec Express det webbaserade mäklarsystemet från Vitec. Under första kvartalet 2015 flyttar samtliga kontor hos Erik Olsson in i Vitecs driftmiljö och börjar då använda tjänsten. september Niklas Berg ny chef för Vitec Affärsområde Energi Niklas Berg tillträder den 1 september som ny affärsområdeschef för Vitec Affärsområde Energi. Niklas har tidigare varit konsult- och försäljningschef för affärsområdet. Jerker Vallbo, tidigare affärsområdeschef tillträder samtidigt en tjänst som teknikansvarig i Vitecs koncernledning. Ledande fastighetsbolag samverkar i satsningen på Sveriges största marknadsplats för hyreslägenheter Några av Sveriges största fastighetsbolag står bakom uppbyggnaden av Boplats Sverige (boplatssverige.se) som nu lanseras på den svenska marknaden. Redan från start kan därmed över 300 lediga hyreslägenheter på närmare 70 orter presenteras för bostadssökande i hela landet. Ambitionen är nu att fler fastighetsbolag ansluter sig till sajten som kan liknas vid ett Hemnet för hyresrätter. För de bostadssökande är tjänsten helt gratis och kommer att underlätta sökandet efter lediga hyreslägenheter i hela Sverige. oktober Valberedningen inför Vitecs årsstämma 2015 utsågs I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ.) den 6 maj 2014 erbjöds bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 att jämte ordföranden utse var sin ledamot i valberedningen inför årsstämman Följande valberedning bildades; Lars Stenlund (ordförande), Olov Sandberg, Jerker Vallbo samt Crister Stjernfelt (styrelseordförande). Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB Vitec tecknade ett flerårigt avtal med HSB avseende förvaltning och nya funktioner till programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion. HSB använder programvaran som ett stöd för sina processer vid försäljning av bostadsrätter och äganderätter och har beslutat sig för att utöka både funktionaliteten och användandet. Därför tecknade Vitec och HSB ett flerårigt avtal, med syfte att tillsammans arbeta långsiktigt för en bra förvaltning och ökad funktionalitet i programvaran och därmed öka nyttan för HSB. november Extra bolagsstämma beslutar om konvertibla skuldebrev Vid en extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ.) den 10 november 2014 beslutades om utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec-koncernen. Sammanfattning av beslut; emissionen uppgår till högst skuldebrev om vardera kronor, konverteringskursen sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på Vitecs aktie under perioden november 2014, vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med ca st vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med kronor samt en utspädning om cirka 3 % av aktiekapitalet och cirka 1 % av röstetalet. Det slutgiltiga tecknade beloppet uppgick till 14,1 Mkr med en konverteringskurs om 159 kr. Konvertibler tecknades av cirka 22 procent av medarbetarna. Konvertibel konverterad i sin helhet De konvertibla skuldebrev, riktade till medarbetare i Vitec, som tecknades i januari 2012 har konverterats till B-aktier. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med st. samt att aktiekapitalet i Vitec ökat med kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till st. varav utgör A-aktier. Mikael Georgsson, Affärsområde Fastighet, Vitec. 10

11 Koncernens verksamhet 11

12 Koncernens verksamhet/vd-ord Tillväxt och ökad effektivitet 2003 formulerade vi vår strategi för tillväxt som vi följt sedan dess. Den säger att vi skall befinna oss i väl definierade nischer med programvaror som stödjer kundernas verksamhetskritiska processer. Vår affärsmodell syftar till att generera repetitiva intäkter, som ger oss möjlighet att åstadkomma starka kassaflöden och därmed styrka att investera i konkurrenskraftiga produkter och i nya företagsförvärv. Vitec har kunnat öka omsättning och resultat uthålligt över tiden. För att tillväxtstrategin ska fungera är det centralt att resultatet och därmed kassaflödet kan öka. Tidigare har resultatökningen enbart varit en konsekvens av tillväxten, vi lyckades då inte nämnvärt förbättra effektiviteten i processerna. Under de senaste fyra åren har vi dock sett en klart förbättrad effektivitet. Förbättringen är tydligt kopplad till ökningen av de repetitiva intäkterna och utgör en stark motivation till att fortsätta utveckla vår affärsmodell mot abonnemangsmodellen - SaaS (Software as a Service). Vi har sedan 2010 ökat andelen repetitiva intäkter från 55 procent till att den 2014 utgör 76 procent av de totala intäkterna. Under samma period har de totala intäkterna ökat från 313 Mkr till 492 Mkr. Vi strävar efter att fortsätta denna förflyttning till en ökande andel repetitiva intäkter även 2015 samtidigt som omsättningen växer. Under 2014 tillkom tre nya bolag i koncernen, Acute i Finland, AutoData i Norge och Aloc AS i Danmark. Tillsammans tillför dessa ca 190 Mkr i omsättning med en andel av repetitiva intäkter i nivå med resten av koncernen. FÖRVÄRVSPROCESSEN Vitecs tillväxt är förvärvsdriven. Sedan 1998 har vi gjort drygt 20 förvärv av lönsamma, väl fungerande, vertikalt starkt nischade programvarubolag med en betydande andel repetitiva intäkter. Detta har hittills inneburit att vi sedan år 2000 har ökat omsättningen med 20 procent i snitt per år och att resultatet växt med över 30 procent i snitt över samma tidrymd. Vi avser att fortsätta växa genom förvärv och med fokus på Norden har vi idag en prospektlista på cirka 100 intressanta programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4 miljarder SEK. Det pågår ständigt en aktiv dialog med ett tiotal av dessa och vi ser goda förutsättningar till fortsatta förvärv. HÖJD UTDELNING IGEN Årets föreslagna utdelning på 3,35 kr är en höjning med 22 procent och innebär att utdelningen till våra aktieägare höjts tretton år i rad. När Vitec 2002 för första gången lämnade aktieutdelning som noterat bolag delades 25 öre per aktie ut. I takt med att omsättning och resultat har växt har också utdelningen kunnat höjas år för år. UTHÅLLIG LÖNSAM TILLVÄXT Att befinna sig i ständig tillväxt innebär kontinuerliga förändringar i verksamheten och i organisationen. Vitecs strategiska val, tillsammans med medarbetarnas och organisationens goda förmåga att förnya och anpassa sig, har genom åren gett en lönsam tillväxt oavsett konjunktur- eller ränteläge. Vi fortsätter på den inslagna vägen - att verka inom specialiserade programvarunischer för att skapa uthållig lönsam tillväxt! Lars Stenlund, VD 12

13 13

14 Koncernens verksamhet/strategier OCH MÅL Mål Utfall Strategi för uthållig lönsam tillväxt 16% 14% Vår affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och effektivt verksamhetsstöd. ERBJUDANDE Vårt erbjudande består av: Programvaror SaaS, Support-/underhållsavtal Specialisttjänster Våra programvaror erbjuds till våra kunder genom olika upplåtelseformer. Den nya erbjudandeformen kallas Software as a Service (SaaS) och innebär att kunden abonnerar på programvaran inklusive drift och support. FINANSIELLA MÅL Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter nya förvärv. Den historiska tillväxten har uppgått till ca 25 % per år i genomsnitt. Styrelsen har satt upp som mål att nå en rörelsemarginal om 15 % samt fortsätta arbetet med fokus på kontinuerlig tillväxt. Utfall Medel Omsättningstillväxt 33 % 117 % 15 % 8 % -5 % 32 % Rörelsemarginal 11 % 7 % 11 % 11 % 11 % 14 % 12% SaaS kännetecknas av låga investeringskostnader för kunden och att 10% kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i det löpande avtalet. Tjänsten tillhandahålls över internet 8% och kunden betalar endast för den tid och den omfattning som mjukvarorna används. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt 6% eftersom de flesta kunderna kontinuerligt förnyar sina avtal. Förändringen sker successivt och underlättas av att internet blir allt mer 4% tillgängligt och kostnadseffektivt. Idag utgör de repetitiva avtalsintäkterna 76 % av nettointäkten. En stor fördel med vår affärs- 2% modell är att den ger en ökad transparens om framtida intäkter samt 0% ökad förutsägbarhet och lägre risk i prognoser AVKASTNING PÅ EGET OCH SYSSELSATT KAPITAL Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital 30% 25% 20% 15% 10% STRATEGIER Vertikala nischer branschspecifika mjukvaror Vitecs strategi är att verka inom smala och specialiserade nischer (Vertical Market Software) där vi kan erbjuda branschspecifika programvaror som tillgodoser kundernas behov effektivare än generella affärslösningar. Branscherna skall ha en betydande affärsmässig potential. I våra nischer strävar vi efter att uppnå starka marknadspositioner. Härigenom skapar vi höga inträdesbarriärer för andra intressenter som vill in på samma marknad. Starka marknadspositioner Vitec har en marknadsledande position i samtliga utvalda nischer i Sverige. Det ger oss betydande skalfördelar gentemot mindre konkurrenter. I ett par nischer har vi även en stark position i ett nordiskt perspektiv, samtidigt som försäljning utanför Norden har ökat under året. Affärsmodell med hög andel repetitiva intäkter Vår affärsmodell bygger till stor del på repetitiva avtalsintäkter. Den tidigare modellen för programvarubolag byggde i stor utsträckning på licensförsäljning av nya programvaror. Modellen ersätts mer och mer av avtalsrelationer där vi löpande erbjuder såväl programvaror som driftmiljöer till nya kunder. Den nya affärsmodellen, SaaS, gör det billigare och smidigare för kunden. 5% 0% RÖRELSEMARGINAL JÄMFÖRT MED MÅLET Mål Utfall 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Avkastning på sysselsatt kapital 14 Avkastning på eget kapital

15 Höga inträdesbarriärer Våra utvalda affärsnischer kännetecknas av en hög grad av specialisering. Det innebär att vi måste kunna leverera såväl kompetenta specialisttjänster som programvaror som är utvecklade för specifika och delvis unika behov som finns hos kunderna. Höga krav på specialisering, tillsammans med att marknadssegmenten inte betraktas som tillräckligt stora av de dominerande leverantörerna av generella affärssystem, gör att det krävs stora investeringar för konkurrenter som vill in i Vitecs affärsnischer. Tillväxtstrategi med förvärv Vitec har en uttalad tillväxtstrategi där tillväxten sker i huvudsak genom förvärv. Vår gedigna kunskap om utveckling, försäljning och support av mjukvaror gör det möjligt för oss att identifiera lönsamhetspotential i förvärvskandidater och att efter förvärvet realisera denna potential. Förvärven sker såväl i nischer där vi redan är verksamma som i nya nischer. Vi söker förvärvsobjekt i Sverige och i övriga Norden, där vi har identifierat att våra nischer uppvisar en likartad leverantörsstruktur som i Sverige. Träffsäkerheten i våra förvärv kan mätas i att avkastningen på det egna kapitalet inte understigit 15 % under något år sedan Riktvärdet vid förvärv är att vinsten per aktie skall öka. Strategi för varumärke och produkter Vår strategi när det gäller namngivning av produkter och bolag är att samtliga verksamheter inom koncernen skall bidra till att stärka Vitec som varumärke. Detta innebär att vi som regel namnändrar förvärvade bolag genom att lägga Vitec framför bolagsnamnet. Förvärv kan medföra att vi erbjuder olika programvaror med delvis överlappande funktionalitet. I dessa situationer förvaltar vi alltid förvärvade produkter utan att genomföra omedelbara förändringar. Vid senare nyutveckling överväger vi alltid möjligheten att skapa nya komponenter som erbjuder stöd till alla produktlinjer för att skapa största möjliga nytta i kundledet. Härigenom initieras en process som framtidssäkrar varje kunds lösning och som skapar en ny gemensam produktlinje för samtliga kunder. VERTIKAL NISCHORIENTERING - VÅR AFFÄRSSTRATEGI egenutvecklade produkter Lågt beroende av tredjepartsleverantörer, egenutveckling dominerar. små och nischade kundmarknader Marknader med några hundra upp till flera tusen kunder. kundens alternativ Begränsade och mindre kostnadseffektiva lösningar från generalister och konsulter. Affärskritiska system med hög utbyteskostnad och långa ledtider i utveckling. 15

16 Koncernens verksamhet/affärsområden AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDESCHEF/ER Mäklare Affärsområde Mäklares kunder utgörs av fastighetsmäklarkedjor samt fristående fastighetsmäklare. Kundernas verksamhetsområden sträcker sig från förmedling av villor och bostadsrättslägenheter till förmedling av kommersiella fastigheter. Exempel på större kedjekunder i Sverige är Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, SkandiaMäklarna, HusmanHagberg och Mäklarringen. Bland våra kunder i Norge kan nämnas DNB, EiendomsMegler 1, Eie Eiendomsmegling och Eiendomsmegler Krogsveen. Richard Larsson, Sverige Erik Hansen, Norge Fastighet Affärsområde Fastighet erbjuder ett heltäckande affärssystem för bygg- och fastighetsförvaltande bolag. Produktfilosofin är att erbjuda applikationer som på ett effektivt sätt stödjer och optimerar huvudprocesserna uthyrning/försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Den befintliga kundbasen utgörs av privata samt kommunalt ägda bolag. Hela 33 av Sveriges 50 största bygg och fastighetsbolag använder ett eller flera av Fastighets system. Bland dessa bolag återfinns bland annat Vasakronan, PEAB, Wihlborgs, Rikshem, LE Lundberg, Stena Fastigheter, Botkyrkabyggen, Sollentunahem och Telgekoncernen. Johan Kull Media Affärsområde Medias erbjudande är riktat mot tidningsföretag, sökmediabolag samt företag inom distribution och detaljhandel. Befintlig kundbas utgörs i huvudsak av tidningsföretag i Sverige. Bland kunderna återfinns bland annat MittMedia-koncernen med 36 tidningsbolag, Eskilstuna-Kuriren och Parks & Resorts AB. Affärssystemet finns även med kundanpassade påbyggnader för distributions- och detaljhandelsföretag som exempelvis Åbro Bryggeriet samt Galatea Spirits. Linda Tybring Energi Affärsområde Energis erbjudande är riktat mot energibolag och konsultbolag inom energisektorn. Avancerade expertsystem för prognoser av el- och värmebehov för stora kraftnät samt prognossystem för vindkraftverk finns bland produkterna. Befintlig kundbas utgörs i huvudsak av bolag i Norden och Baltikum samt övriga Europa. Några av kunderna är Vattenfall, Helsingfors Energi, Fingrid Oy, Hafslund Fjernvarme AS, Litgrid, Sollentuna Energi, Linde Energi, Agder Energi AS och Marafeq Qatar. Niklas Berg 16

17 Koncernens verksamhet OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT REPETITIVA INTÄKTER MEDARBETARE ,7 Andel MKR omsättning Andel (181,2) resultat 49 % av Vitecs omsättning 29,5 MKR Andel (12,5) resultat 41 % av Vitecs resultat 91 % (89%) 96 ng g 134,3 MKR (130,7) 20,5 MKR (17,3) 56 Andel % (53%) rep int 27 % av Vitecs omsättning 28 % av Vitecs resultat ng 8 g Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int ng 21,7 Andel MKR omsättning (26,1) 4 % av Vitecs omsättning) 1,7 Andel MKR resultat (0,9) 2 % av Vitecs resultat 34 % (28%) Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int g Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep.int Andel rep.int 13 Andel rep.int del omsättning Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int 22,7 MKR (19,8) 5 % av Vitecs omsättning 7,0 MKR (5,3) 10 % Andel av resultat Vitecs resultat Andel rep.int 71% (74%) Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int l omsättning Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int 17

18 Koncernens verksamhet AFFÄRSOMRÅDE AFFÄRSOMRÅDESCHEF/ER Hälsa Affärsområde Hälsa har ett programvaruerbjudande till den finländska marknaden för hälsovård. Erbjudandet som är helt SaaS-baserat används exempelvis av läkarcentraler, sjukhus, fysioterapi- och rehabiliteringsanstalter samt inom företagshälsovård och offentliga organisationer. Bland de större kunderna kan nämnas Helsingfors kommuns företagshälsovård, Studenthälsovården i Finland och Tammerfors kommunhälsa. Ilari Laaksonen Auto Affärsområde Auto erbjuder ett affärssystem för den norska bildelsbranschen med stöd för försäljning, inköp, lagerstyrning, fakturering, redovisning och lön. Systemet har inbyggda kopplingar till ett flertal verkstadsprogram för att underlätta för serviceverkstäder vid bilreparationer etc. Affärsområde Autos erbjudande är riktat till kunder som är aktiva inom bildelsbranschen i Norge. Här finns exempelvis importörer, grossister, detaljister och verkstäder som erbjuder tjänster till bilbranschen. Här finns fler än 160 importörer grossister och detaljister som använder vår lösning. Dessutom har fler än bilverkstäder i Norge tillgång till vårt system. Svein Roger Westengen Finans & Försäkring Affärsområde Finans & Försäkrings kunder i Sverige består främst av banker och försäkringsbolag. Här är våra produkter för pensionsberäkningar och bolånekalkyler ledande på marknaden. Några av de större kunderna är Svenska Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB som använder våra produkter för bolån och i flera fall även våra produkter för pensionsberäkningar. I Danmark och Norge består kunderna av banker, pensionsfonder, kapitalförvaltare och företag. Här är produkterna för portföljförvaltning, handel, orderhantering och Corporate Treasury erkända produkter med höga marknadsandelar. Några av de större kunderna är Nordea, Nykredit, Spar Nord och de tre danska bankerna. På affärssidan finns NKT, danska Supermarket och ISS bland de stora kunderna. Linda Tybring, Sverige Kim Andreasen, Danmark 18

19 sättning Koncernens verksamhet ättning OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT REPETITIVA INTÄKTER MEDARBETARE ing Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int sättning 41 7 ing Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int 43,6 MKR (-) 9 % av Vitecs omsättning 3,8 MKR (-) 5 % av Vitecs resultat Andel rep. int 82 % (-) Andel rep. int Andel rep. int ning Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int g Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int Andel rep.int Andel rep.int 16 Andel rep.int ng Andel rep. int Andel rep. int Andel rep. int 28,3 MKR (-) 6 % av Vitecs omsättning 3,9 MKR (-) 5 % av Vitecs resultat 96% Andel (-) rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int Andel rep.int ,0 MKR (13,7) 11 % av Vitecs omsättning 6,3 MKR (4,7) 9 % av Vitecs resultat 77 % (75%) 19

20 Koncernens verksamhet/medarbetare Vi som jobbar på Vitec I en föränderlig värld måste man samtidigt skapa stabilitet och uppmuntra flexibilitet. Hur vi reagerar på skeenden, tolkas av alla omkring oss medarbetare, kunder och investerare. Vitec har under året arbetat med att lansera och förankra sin värdegrund. Det handlar om ett antal enkla satser: Produkterna är vår grund Branschspecifika affärssystem Vi agerar långsiktigt Bygger förtroenden och skapar trygghet Öppenhet och förtroende Samarbete och ansvar ger framgång Tillväxt skapar möjligheter Förändring ger energi Gör det enkelt Enkla lösningar vinner i längden Lönsamhet skapar frihet Vi formar vår framtid Värdegrunden har utvecklats genom Vitecs historia och är tydligt påverkad av lärdomar genom åren. Under 2014 kommunicerades värdegrunden i hela organisationen efter en uppstart vid ledningskonferensen. Ledningskonferensen 2014 förändrades i grunden genom de förvärv som gjordes första halvåret. Vi kunde välkomna 66 deltagare från de fyra nordiska länderna och kunde samtidigt konstatera att svenska inte längre var ett gemensamt språk. Större delen av konferensen hölls därför på engelska. Förutom värdegrundsfrågor stod frågor kring affärsmodellen i fokus. Många viktiga band knöts under konferensen, som var upplagd för att stimulera nätverksbyggande. En gemensam middag i Guitars The Museum, som bländade och fascinerade även icke-spelemän, var en av höjdpunkterna. Arbetet med värdegrunden har sedan fortsatt inom respektive affärsområde. Kreativiteten har varit stor när det gäller att koppla värdeorden till situationer i vår vardag. AO Fastighet omsatte sina idéer i korta filmsnuttar, där både humor och allvar bidrog till att landa tänket hos varje medarbetare. KONVERTIBELPROGRAM Vitec erbjuder genom incitamentsprogram sina medarbetare möjlighet att få ta del av värdetillväxten i Vitec. Konvertibler har valts som verktyg för att möjliggöra att medarbetare i bolaget skall kunna få ta del av bolagets värdetillväxt och samtidigt kan man minimera den risk som en negativ kursutveckling skulle kunna innebära. För närvarande finns ett pågående program som har riktats till medarbetare i koncernen. LEDARUTBILDNING I maj genomförde koncernen sin första ledarutbildning. Den syftade till att tydliggöra rollen och presentera verktyg som kan underlätta ledarskapet. Dessutom låg ett stort värde i de diskussioner som deltagarna förde under och efter utbildningstillfället. En uppföljning är planerad under 2015 för att behålla gruppen som ett forum för fortsatt utveckling. Därutöver har chefer haft möjlighet till guidning i de aktiviteter som finns i chefens årskalender genom Lyncutbildningar i bl a utvecklingssamtal och lönerevision. Utbildningarna har dels utgjort startskott för årets aktiviteter, dels syftat till att uppdatera cheferna och skapa trygghet vid genomförandet. ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Vitec-koncernen växer och förändras. Inom affärsområdena pågår också ständigt utveckling som innebär anpassningar av organisatoriska strukturer och därmed förändringar för medarbetare. Våra chefer arbetar intensivt för att utifrån våra värdeord öppet kommunicera och förklara vad som händer, så att medarbetarna förstår och kan bidra i arbetet. En hög förändringsberedskap är och kommer att vara viktig för framgång. ACTIVITEC ActiVitec fortsätter att aktivera och skapa gemenskap, samtidigt som vi rör på oss mer och på fler olika sätt. På olika orter har aktiviteter genomförts såsom löpskola, simskola, längdåkningsteknik, golfturnering, stand up paddelboard, mountainbikecykling och aktiv vila. Ett par kontorskamper har genomförts, där medarbetarna rapporterat in individuella insatser på intranätet, tillgängliga för alla. FÖRVÄRVADE BOLAG Vi har under året fått nya medarbetare i Finland, Danmark och Norge. Det skapar en bredd och ökad rikedom i form av kultur och arbetssätt. Integrationsarbetet skräddarsys för att stödja, men inte i onödan störa, affärsverksamheten. Vi identifierar område efter område där det nordiska perspektivet öppnar nya möjligheter och emellanåt - ställer nya krav. MOT UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Våra aktiviteter mot högskolor inkluderar examensarbeten, mentorskap och gästföreläsningar på för oss intressanta utbildningar. 20

årsredovisning 2013 1

årsredovisning 2013 1 årsredovisning 2013 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2013 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...10 Vitecs strategi...12 Vitecs affärsområden...14 Affärsområde Mäklare...16

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar.

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar. Årsredovisning 2014 Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Namnet Creades kommer från uttrycket Creative

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer