Budget med plan samt. budget för nämnderna Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010"

Transkript

1 Budget 2011 med plan samt budget för nämnderna Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour (MP) Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX ORG.NUMMER

2 Innehållsförteckning En framåtsyftande budget 3 Mål och uppdrag till stadens alla nämnder åren Kommunstyrelsen 6 Grundskole- och gymnasienämnden 12 Äldrenämnden 16 Förskolenämnden 19 Individ- och omsorgsnämnden 21 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 26 Stadsbyggnads- och miljönämnden 28 Överförmyndarnämnden 34 Valnämnd 34 Revision 35 Kommunkoncernen Sundbybergs stad 35 Koncernen Sundbybergs stadshus AB 36 Norrenergi & Miljö AB 38 Ekonomi och finansiering 39 God ekonomisk hushållning 39 Resultaträkning 39 Stadens samlade investeringsbudget 44 Balansräkning 46 Kassaflödesanalys 47 Bilagor: 48 Sundbybergs stads organisation den 1 januari 2011 Befolkningsutveckling 2

3 En framåtsyftande budget Sundbyberg är en stad med goda förutsättningar. Den som bor här har tillgång till de bästa kollektivtrafikförbindelserna i landet, ett stort utbud av bostäder och dessutom en unik kombination av småstad och storstad med tillgång till fin natur. Dessa goda förutsättningar vill vi bygga vidare på och skapa en stad som vi alla kan vara stolta över. Vårt mål är att Sundbyberg ska vara ett starkt varumärke och ett föredöme i regionen. De närmaste åren förbättras konjunkturen. Budgeten präglas av en positiv framtidstro och höga ambitioner för staden. Fokus ligger på jobb, kvalitet i välfärden och hållbar utveckling. Sundbyberg är Sveriges snabbast växande stad och kommer fortsätta att växa. År 2020 kommer vi att vara ytterligare invånare. Det innebär att stadens verksamheter måste fortsätta att utvecklas vad gäller såväl volym som förbättrad kvalitet. Samtidigt ska verksamheterna fortsatt präglas av valfrihet och hög tillgänglighet. De val vi gör i dag är viktiga för det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd fortsätter. Den goda ekonomiska utvecklingen för staden medför att kvalitetsförbättringar kommer att kunna göras inom välfärdssektorn samtidigt som skatten ska sänkas under mandatperioden, om den ekonomiska utvecklingen tillåter. Ett skäl är att det ger våra medborgare en större frihet i sin vardag. Vi är överens om att under mandatperioden bevara Kymlinge grönt. Detta innebär att ingen exploatering, byggnation eller planering för nybyggnation ska ske i Kymlinge. Vi vill stärka Kymlinges roll som ett viktigt rekreations- och friluftsområde genom att under mandatperioden utöka naturreservatet och genom att försöka få området skyddat som statligt naturreservat. De gröna värdena, liksom Kymlinge som en del av Järvakilen, ska bevaras. Under mandatperioden vill vi pröva möjligheten att öppna spökstationen i Kymlinge för av- och påstigning. Det innebär att Sundbyberg kan bli den första kommun där man kan ta tunnelbanan rakt ut i ett grönområde. Styrningen präglas av ett ekonomiskt ansvarstagande, med en ekonomi i balans och överskott under en konjunkturcykel. Transparens är viktigt, där man kan följa kostnader och intäkter. All verksamhet som påverkar barn ska utgå från barnperspektivet, så som angivet i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi kommer därför att genomföra en revision av kommunens verksamheter utifrån FN:s konventioner om barnets rättigheter och om de mänskliga rättigheterna. 3

4 Sundbyberg kan bli bättre om fler sundbybergare får chansen att bidra till stadens utveckling. Därför kommer vi att arbeta med att öka det medborgerliga inflytandet och ge sundbybergarna en nyckelroll i utvecklandet av de egna stadsdelarna. I områden där förtätningar och renoveringar planeras ska dialogen med medborgarna stärkas genom nya arbetsmetoder. Vi ska arbeta för att Sundbyberg ska fortsätta vara en mångfaldens stad. Allas lika rätt, lika värde och lika skyldigheter, ska vara grundprinciper. Vårt Sundbyberg är ett jämlikt Sundbyberg. Integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Vi ska därför ta fram en mångfaldspolicy för att säkra likabehandling. Vi ska fortsätta att bevaka tillgänglighetsfrågorna så att det offentliga rummet blir tillgängligt för alla. Genom en ansvarsfull ekonomisk hushållning och landets starkaste inflyttningstakt kan vi tillsammans skapa kvalitet i välfärden och satsa på kärnverksamheten. Samtidigt ska vi ta täten i klimatarbetet. Ett ökat samarbete med närliggande kommuner kan effektivisera och höja kvaliteten i de tjänster som staden levererar. Med ett tydligt och målmedvetet arbete kan vi dessutom göra Sundbyberg till ett centrum för arbete och företagande. En stark välfärd är avgörande för vår framtida utveckling och varje individs förutsättningar. I Sundbyberg kommer vi att stärka välfärden, bland annat genom ökad personaltäthet och satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. Välfärden måste utgå från ett individperspektiv och från att vi alla är olika, med olika behov och önskemål. Valfriheten är en viktig del av välfärden och ska vara fortsatt stor i Sundbyberg. Det måste vara lätt för varje individ att göra sina egna val utifrån önskemål och behov. Det ska också vara en självklarhet att enkelt kunna göra omval. Arbetet med kvalitetsutveckling och uppföljning ska utvecklas och vara lättillgängligt för alla medborgare. Sundbybergs stad ska vara en föregångare som arbetsgivare inom alla områden. Vi ska avskaffa osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi ska arbeta aktivt mot ofrivilliga deltider; normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till deltid, om den anställde så önskar. Det valet ska ligga hos den anställde och inte hos staden. Staden ska också införa en personlig friskvårdspeng. Vi har höga ambitioner när det gäller att förbättra klimatet för Sundbybergs företagare. Vi vill skapa förbättrade möjligheter för lokala småföretag att delta i stadens upphandlingar. Samtidigt vill vi också stärka möjligheterna att garantera bra villkor vid upphandlingar. Vi ska aktivt informera och engagera invånarna och näringslivet i arbetet för att göra Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor, bl.a. genom att fortsätta erbjuda konsumentrådgivning, miljödiplomering och energirådgivning. 4

5 Sundbyberg är en kommun där jämställdhetsarbetet prioriteras. Vi ska fortsätta stödja kvinno- och mansjourer, och förskola och skola ska präglas av ett normkritiskt tänkande kring könsroller. I Sundbyberg är det självklart att all stadens verksamhet präglas av ett aktivt jämställdhetstänkande. Alla typer av könsdiskriminering ska motverkas. Förbättrad folkhälsa är fortsatt i fokus. Fram till 2020 ska sundbybergarnas folkhälsa kraftigt förbättras, genom ett aktivt arbete som involverar alla kommunens nämnder och verksamheter. Vi vill genomföra både trygghetsvandringar i kommunen, liksom återkommande vandringar med polisen för att minska otrygghet och den nedskräpning som finns i kommunen. Vi kommer att analysera handslaget med idrottslivet utifrån ändrade behov och önskemål. En översyn ska göras av behov och möjliga placeringar av anläggningar för inom- och utomhusidrott och finansieringsfrågorna ska lösas. Mål och uppdrag till stadens alla nämnder 1 åren Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret. Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år. Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd MedarbetarIndex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex) Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år Med nämnder menas i detta fall även kommunstyrelsen 5

6 Kommunstyrelsen 2 Det ska vara enkelt för våra medborgare att förstå hur vår stad fungerar. Därför ska arbetet med att göra all stadens verksamhet transparent gå vidare. Politiken och politikerna ska bli tydligare och mer tillgängliga för medborgarna. Under mandatperioden ska arbetet med att stärka dialogen med medborgarna i staden utvecklas. Vi ska arbeta både med fysiska möten, exempelvis i form av en allmänhetens frågestund på fullmäktige, liksom med kommunikation över nätet, exempelvis genom möjlighet att chatta med politiker på stadens hemsida. Vi vill under mandatperioden också se över möjligheterna att engagera fler unga i utvecklingen av vår stad. Syftet är att ungdomarna ska ha en egen kanal, t.ex. ett ungdomsfullmäktige att föra fram sina frågor i, och komma med synpunkter på utvecklingen av vår stad. Med dessa satsningar på ökad demokratisering vill vi stärka delaktigheten och skapa en stad som ger alla lika möjligheter till inflytande. En viktig grund för detta är en utvecklad och förbättrad kommunikation från stadens sida. Arbetet med att höja valdeltagandet i de allmänna valen ska fortsätta genom särskilda aktiviteter under hela mandatperioden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunen och dess långsiktiga utveckling. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling. Den nya översiktsplanen anger utvecklingen för ett hållbart Sundbyberg som bygger på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vision Sundbybergs stadskärna 2020 visar också vägen för utvecklingen av vår stad. En tillgänglig stad, en stad för mänskliga möten och en grön stad är viktiga delar i visionen och i översiktsplanen. Den fysiska planeringen ska vara aktiv i den meningen att politiskt styrda forum ska ha en helhetssyn över fortsatta förtätningar och att olika byggföretag ska inbjudas att komma med förslag på byggnation, exempelvis i form av tävlingar. Det är viktigt att initiativet till byggprojekt och förtätningar kommer från kommunen i dialog med byggföretag. Under början av mandatperioden kommer vi därför att gå igenom översiktsplanen för att kunna ta detaljbeslut gällande förtätningen av staden. Vi kommer även att ändra översiktsplanen för att värna Kymlinge, och detta genom att stänga möjligheterna till exploatering i förändringsområde ett och två, undantaget den kommande dragningen av tvärbanan (norra Kymlinge och kilen utmed E18). En viktig framtidsfråga för Sundbyberg är järnvägen i tunnel och här vill vi skapa breda överenskommelser kring hur det ska ske och finansieras. Ekologisk hållbarhet innebär att staden inte tär på jordens resurser mer än naturen kan återskapa. All upphandling i kommunen ska utgå från minskad energiförbrukning och minskad klimatpåverkan. 2 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden framgår av respektive reglemente. 6

7 Sundbybergs övergripande miljöarbete ska präglas av att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart genom effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, samt hushållning av mark, vatten, avlopp och bebyggd miljö. Staden ska söka samarbete med koncernen Sundbybergs stadshus AB och det lokala näringslivet, för att kunna göra Sundbyberg till Sveriges ledande elbilsstad. Den sociala hållbarheten innebär bland annat att vi ska utforma en samhällsplanering där medborgarnas behov sätts i fokus. Därför kommer vi de närmaste åren att stärka kvaliteten inom välfärdsverksamheterna. Sundbyberg ska även i fortsättningen kännetecknas av bostadsområden med en mångfald av boenden och upplåtelseformer i våra olika stadsdelar. Det måste vara möjligt att hitta den typ av boende man behöver i kommunen; man ska inte vara tvingad att lämna staden för att man inte kan hitta den typ av boende som efterfrågas och man måste kunna göra en boendekarriär i staden. Vi kommer att satsa särskilt på studentbostäder och bostäder för unga under mandatperioden. Här vill vi även pröva möjligheten att omvandla tomma kontorslokaler till studentbostäder, liksom påbyggnader på befintliga fastigheter. Arbetet med att öka medborgarinflytande och förbättrad kommunikation ingår som ett viktigt uppdrag de närmaste åren. Bland annat ska medborgardialogen utvecklas, och rådslagsarbetet utvärderas, i syfte att få större delaktighet. Kommunikationen på webb och i sociala medier ska förbättras. Ett viktigt fokus är att underlätta för medborgarna, att i en tidig fas, vara med och forma Sundbyberg, däribland genom en utveckling av samråden, med målet att fler ska vara med och tycka till. Den politiska processen kring exploatering och byggnation ska således tydliggöras och förbättras, med målet att utöka dialogen med sundbybergarna. Årligen avsätts medel för utökad medborgardialog. De kommande åren kommer flera avgörande steg att tas för förbättrad infrastruktur i staden. Stora projekt de närmaste åren är bland annat den nya dragningen av E18, järnvägen i tunnel och de två tvärspårbanorna. De centrala delarna av Sundbyberg ska utvecklas i linje med Vision Sundbybergs stadskärna Vi ska utveckla det sammanhängande gång- och cykelvägnätet i centrala Sundbyberg och mellan stadsdelarna. Tempot ska höjas i arbetet med utvecklingen av norra Sundbyberg och Rissne, Hallonbergen och Ör. Upprustning och omgestaltning av Hallonbergen och Ör ska säkras och ske i samråd med de boende i området, såväl barn som vuxna. I investeringsbudgeten finns 22 mnkr under en treårsperiod avsatta för detta ändamål. För att ta ett samlat grepp om den långsiktiga utvecklingen av centrala Sundbyberg har staden tagit initiativ till att bilda ett projektbolag med uppgiften att bygga samman Sundbybergs stadskärna på Sundbybergs villkor. Att förbättra näringslivsklimatet är ett politiskt prioriterat mål. Vi kan nu stolt konstatera att Sundbyberg åter är tillbaka på topp 10 i Svenskt Näringslivs rankning 7

8 efter en tillfällig nedgång under Målet är att näringslivsklimatet ska stärkas ytterligare de kommande två åren. Detta görs bland annat genom fler mötesplatser och genom en fortsatt god dialog mellan politik och näringsliv. Personalförsörjningen ska säkras på sikt. Det strategiska arbetet med rekrytering ska fortsätta. Staden ska präglas av ett tydligt och modernt ledarskap, på alla nivåer. Jämställdheten ska ha ett särskilt fokus inom alla staden verksamheter. Heltid ska vara en norm, deltid en möjlighet. I grunden är Sundbyberg en välmående och skuldfri 3 kommun med en välskött verksamhet. Men även Sundbyberg kan bli bättre. Insatta skattepengar i verksamheten ska ge maximal effekt. Kostnaden för administration och lokaler ska minska. För att nå målet behöver arbetet med lokalförsörjningsplanen utvecklas och kontinuerligt utvärderas. Naturreservatet och Ursviks motionsområde ska förädlas som grönområde. Milot ska utvecklas med bland annat ridhus och kennelklubb. En förbättrad folkhälsa bygger bland annat på att staden har ett aktivt föreningsliv. Därför ska staden skapa fler samlingslokaler. En möjlig samlingslokal är Betlehemskyrkan. Vi vill under mandatperioden hitta en lösning som utvecklar Vattentornet och som gör det tillgängligt för kommunens invånare. Maten är viktig i såväl förskola, skola som äldreomsorg. Maten ska inte bara mätta och vara näringsrik, den ska vara vällagad, välsmakande och råvarorna i största möjliga mån ekologiska. Vi kommer att arbeta för att all mat som serveras inom Sundbybergs verksamheter ska lagas från grunden så nära brukaren som möjligt, med stor andel ekologiska råvaror. Vi ska under mandatperioden uppfylla det nationella målet om minst 25 procent ekologiska råvaror i förskola, skola och äldreomsorg. All mat som köps in till Sundbyberg ska vara ursprungsmärkt och brukarna ska kunna få reda på varifrån maten kommer. Vi ska kraftigt minska användningen av hel- och halvfabrikat. Inom äldreomsorgen ska vi arbeta vidare med hela måltidsupplevelsen som ska ge möjlighet till social samvaro i hemtrevlig miljö. Maten ska ses som en viktig del för behandlingen och för förebyggande hälsa. Även de äldre som får maten levererad i hemmet ska erbjudas mat på samma villkor som de som bor på äldreboenden. Antalet vegetariska alternativ ska bli fler i skola och förskola och det ska alltid finnas riklig tillgång till säsongens grönsaker. De skolor och förskolor som önskar ska kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ en eller flera dagar i veckan. Möjligheten till variation, liksom möjligheten att välja, ska finnas även för de som har olika typer av födoämnesallergier. Det måste finnas goda och nyttiga alternativ även för dem. Personalen i köket är de allra viktigaste personerna för bra mat. Vi vill kompetensutveckla måltidspersonalen generellt och särskilt vad gäller att laga god vegetarisk mat. Vi vill även arbeta för att ha en kock i varje skola och förskola. Vi ska även arbeta aktivt för att minska matsvinnet i våra verksamheter. 3 Staden har inga upptagna banklån. 8

9 Mål Medborgare och andra aktörer ska uppleva staden som tillgänglig och minst 90 procent ska vara nöjda med det bemötande de får i kontakter med staden. Ingångsvärde ska finnas i början av Ett positivt och utvecklat företagsklimat ska attrahera nya företag och främja tillväxten i befintliga företag och Nöjd-Kund-Index (NKI) ska vara högre än 69 Antalet bostäder ska öka och vara i balans med antalet arbetsplatser. Antalet färdigställda bostäder under åren ska vara Säkra kvalitet och en hög effektivitet i avtalshantering och upphandlingsförfarande Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess uppdrag ska vidareutvecklas under budgetperioden. Antalet samlingslokaler ska öka bl.a. genom att skapa ett föreningarnas hus. En plan för långsiktig planering av alternativa boendeformer ska tas fram utifrån handslaget med pensionärsorganisationerna. En plan utifrån Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad ska tas fram. En mångfaldspolicy ska tas fram för att öka integrationen och stärka den demokratiska processen En uppföljning av handslaget med idrottsalliansen ska göras och en långsiktig plan ska tas fram. Den politiska organisationen ska formas för att på bästa sätt svara upp mot de utmaningar som kommer av att staden växer. Stadens organisation ska kännetecknas av tydlig politisk styrning. Därför ska översynen av stadens organisation fortsätta, vilket omfattar både nämnd- och bolagsstruktur, med fokus på den politiska styrningen och en effektiv administration. Kommunstyrelsens budget (mnkr) Prognos Budget Budget Verksamhetens intäkter 33,1 31,8 32,0 Verksamhetens kostnader -167,9-179,9-187,0 Nettokostnader -134,8-148,1-155,0 Kommunbidrag 134,8 148,1 155,0 Resultat

10 Volym och ersättningsnivå per prestation inom måltidsverksamheten Preliminär Ersättning för måltider per barn/elev år 2011 Förskolan kr Förskoleklass Grundskolan: Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Skolbarnomsorg 6-9 år kr kr kr kr kr Kommunstyrelsens investeringsbudget 2011 med plan Objekt/beskrivning Budget Plan Plan (mnkr) Inventarier 0,5 0,5 0,5 Utvecklingsprogram: ekologisk hållbarhet 2,0 2,0 2,0 e-tjänster och systemutveckling 2,5 1,0 1,0 IT: datorer, skrivare, servrar, nätverk 4,9 6,1 7,8 Målverktyg 1,0 Systemstöd lokalplanering 1,0 Serveringsdiskar, Rissneskolans matsal 0,4 Serveringsdiskar, Lilla Albys matsal 0,2 Värmeskåp, 2 st, matsalar i Ursvikskolan och Örskolan 0,1 Intranät (KommuNet) 1,0 Inventarier Vattentornet 1,0 Förstudie/program Föreningarnas hus 0,5 Förtätning Rissne Hallonbergen Ör Projektorg. R-H-Ö, ,6 0,6 0,6 11,9 Total 15,7 10,2 Kommunstyrelsens upphandlingsplan Typ av upphandling Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer Synundersökningar år Ramavtal Kapitalförvaltning år Måltidsupphandling år Försäkringsmäklare år Kopieringstjänster år Ramavtal Städning kommunhus år Juristtjänster år 10

11 Typ av upphandling Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer Kravhantering år inkasso Citylogistik år Kvalitetsledningssystem år Telefoni år Ramavtal Arrangemang av år nationaldagsfirandet Arbetskläder år Ramavtal Idrottsredskap år Ramavtal Kemtekniska år Ramavtal produkter Layouttjänster år Ramavtal Kuvert år Ramavtal Glasarbeten år Ramavtal Brandredskap år Ramavtal Personaluthyrning år Ramavtal och chefsrekrytering Hushålls och AVprodukter år Ramavtal Livsmedel år Ramavtal Koncernkontosystem och andra finansiella tjänster år Bevakningstjänster år Resebyråtjänster år Ramavtal Företagshälsovård år 11

12 Grundskole- och gymnasienämnden Våra skolor ska klättra i de nationella jämförelserna. Barn i behov av särskilt stöd ska ges särskilda, individanpassade resurser. Skolan ska även se till att de elever som ligger långt fram i undervisningen får stimulerande utmaningar. I skolan är det viktigt att vi ser individen och inser att vi har olika behov, likväl att dessa behov ändras när vi utvecklas. Det ska finnas ett brett utbud av kommunala skolor och friskolor för att öka valfriheten, konkurrensen och den pedagogiska variationen. Det ska också finnas ett stort utbud av yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vi är positiva till en gemensam gymnasie- och vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Vi vill införa Läsa-skriva-räkna-garanti på lågstadiet och systemet med omdömen ska fortsätta utvecklas från första klass. Baskunskaperna måste erhållas så tidigt som möjligt. Vi ska därför även garantera läxstöd i skolan i de lägre stadierna. Ett mål är fler pedagoger på fritidshemmen. En bra arbetsmiljö ger bättre arbetsro, det gäller även i skolan. Det är en viktig faktor för att stärka kunskapsresultaten. I varje skola ska det finnas någon typ av tyst miljö. Skolgårdarna ska erbjuda gröna och attraktiva miljöer som uppmuntrar till lek och aktivitet. Vi kommer att inventera vilka miljö- och hälsoskadliga ämnen som används i undervisningen och ta bort dem. Sundbybergs skolor ska präglas av nytänkande och innovativa arbetsmetoder. Det är viktigt att skolan innehåller både teoretiska och praktiska moment. I fokus finns språkutveckling och matematik. Alla lärare i Sundbybergs skolor ska vara behöriga och få möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Pedagogisk handledning ska ge arbetslagen möjlighet att stärka den gemensamma kunskapen, att göra goda pedagogiska val, synliggöra tankar och idéer samt att reflektera och få stöd i sin vardagliga arbetssituation. Ledarskapet är avgörande för goda resultat och rektorerna ska få möjlighet att fungera som pedagogiska ledare, med tydligt ansvar och mandat. För de lärare som redan är anställda men saknar lärarexamen ska kommunen erbjuda vidareutbildning så att alla anställda lärare blir behöriga den här mandatperioden. Sundbyberg ska vara en stad som tar sitt ansvar. Därför vill vi stärka det förebyggande sociala arbetet och elevhälsan. Elevhälsans roll är att i samarbete med personal i skolan bidra till en god läromiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa men även barnens delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med barnens hälsa i fokus. Arbetet mot mobbning och annan form av kränkande behandling ska stärkas ytterligare för att säkra att nolltolerans råder i alla skolor. Arbetet ska vara 12

13 förebyggande för att tidigt motverka all form av mobbning. Skolan ska alltid ta ställning för den som blir utsatt för mobbning. Vi ska satsa på en gymnasie- och högstadieskola i centrala Sundbyberg, samt hitta en långsiktig lösning på skolsituationen i Duvbo. Under mandatperioden behöver vi ta ett helhetsgrepp över lokalsituationen inom skolverksamheten och prioriterat är då en renovering och upprustning av Ängsskolan. Det är viktigt att våra elever i grundskolan får den utbildning de har rätt till. Fler ska bli behöriga till gymnasieskolan och skolket ska minska. Elevens möjlighet att påverka sin utbildning är viktig i en modern skola. Sundbybergs skolor ska stimuleras för att finna nya metoder som ökar elevernas inflytande över sin vardag. Mål Andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen ska öka från 73 procent 2009 till 100 procent år Andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ska öka till 100 procent år Andelen föräldrar som är nöjda med skolan i årskurs 3, 5 och 8 ska öka från 79 procent för årskurs 3, 80 procent för årskurs 5 och 78 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012 Andelen elever som tycker att de går i en bra skola ska öka från 90 procent för årskurs 3, 85 procent för årskurs 5 och 61 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012 Meritvärdet ska vara + 5 enheter högre än det förväntade/modellberäknade meritvärdet enligt SALSA år Värdet var + 6 vårterminen Under perioden ska satsningar på matematik och naturvetenskap fortsätta, projektet med en-till-en undervisning ska utvecklas och omfatta fler ämnen. Under 2011 satsas 800 tkr på detta. Satsningar på personal och struktur ska göras för att höja kompetensen och anpassa verksamheten till ny skollag. För implementering av den nya skollagen satsas 1 mnkr under En översyn och nysatsning på kommunens gymnasieskolor i nära samarbete med näringsliv och samhälle ska genomföras för att anpassa dem till de förändringar som den nya skollagen medför. Under 2011 satsas 500 tkr på samarbetet med näringslivet. Elevhälsoarbetet ska stärkas och utvecklas. Samarbetet med landstinget, barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra nämnder ska stärkas inom ramen för arbetet med våra gemensamma barn. Alla barn i grundskolan ska även i fotsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år. 13

14 Grundskole- och gymnasienämndens budget (mnkr) Prognos Budget Budget Verksamhetens intäkter - 87,8 93,0 Verksamhetens kostnader ,7-507,6 Nettokostnader ,9-414,6 Kommunbidrag - 393,9 414,6 Resultat 0 0 Volym och ersättningsnivå per prestation Grundskolan och förskoleklass Sundbybergs elever Peng till annan regi Förkskoleklass kr Årskurs kr Årskurs kr Årskurs kr Skolbarnomsorg 6-9 år kr år kr Gymnasieverksamhet Enligt länsprislista Kompensation för 6 procent moms tillkommer på pengen till annan regi som inte är kommun förutom för gymnasieverksamheten där det ingår i prislistan. För annan regi som omfattas av nyttjanderättsavtal avgår kr för lokalkostnader från pengen. Grundskole- och gymnasienämndens investeringsbudget 2011 med plan Objekt/beskrivning Budget Plan Plan (mnkr) Inventarier m m, 993xx 5,5 1,0 5,0 Ursvik förstudie skola 2E 0,7 Duvbo F-6, program 3,0 Lilla Alby F-6, program 2,5 Örskolan F-3, program 1,5 Lilla Ursvik F-6, program 1,5 Paviljonger Ursvik 0,3 Programarbete Ursvik 2D 2,0 Total 16,3 1,0 5,7 14

15 Grundskole- och gymnasienämndens upphandlingsplan Typ av upphandling Brukarundersökning i förskola och skola Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer år Samordnas med förskolenämnden Lekmaterial år Samordnas med förskolenämnden Läromedel år Skolläkare år Persontransport år samordnas med individoch omsorgsnämnden och förskolenämnden 15

16 Äldrenämnden Alla Sundbybergs äldre har rätt till en trygg ålderdom. Vi ser flera utvecklingsområden. Vi vill se en utveckling där den individuelles behov och önskemål blir styrande och där äldreomsorgen mer och mer frångår institutionsliknande former. Under mandatperioden kommer en omstrukturering av äldreomsorgen att påbörjas med inriktning på fler mindre boenden i stadens olika delar och en satsning på fler trygghetsboenden. Kvaliteten på våra särskilda boenden ska stärkas och boendena ska vara utformade för att ge en hemliknande miljö. Det är också viktigt att äldreomsorgen präglas av valfrihet, där våra äldre ska kunna välja äldreomsorg med specifika inriktningar i andra kommuner. Äldre som lever tillsammans ska ges möjlighet till gemensamt boende även om det bara är en av dem som är i behov av vård och omsorg. Under mandatperioden kommer en parboendegaranti att införas. Vi kommer att införa en värdighetsgaranti för våra äldre, som tydliggör vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de behöver vård och omsorg. Denna garanti bör utgå från de äldres rätt att bestämma själva; man blir aldrig för gammal för att bestämma själv. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv. En ut-och-gå-garanti, samt en aktivitetsgaranti kommer att införas. Vidare kommer vi att satsa på ett årligt återkommande äldrekollo samt upplevelsesatsningar såsom sinnenas trädgård. Vi vill även genomföra ett kulturpaket inom äldreomsorgen. Frivilligorganisationerna utgör en viktig resurs för många av våra äldre och samverkan mellan staden och organisationerna behöver utvecklas och stärkas. Ett av målen för äldreomsorgen är att arbeta vidare med det handslag som staden ingått med de lokala pensionärsföreningarna fram till Det innefattar utveckling av de träffpunkter som finns samt att ytterligare en träffpunkt startas. Därför satsas 2,7 mnkr under en treårsperiod. Vi kommer att vidareutveckla och följa upp kvalitetsarbetet. Omsorgen om våra äldre ska präglas av guldkant på tillvaron samtidigt som de basala behoven tillgodoses. För att öka kvaliteten inom äldreomsorgen måste personaltätheten ses över och vid behov ökas. För att öka valfriheten för den enskilde samtidigt som konkurrensen stärks ska lagen om valfrihetssystem (LOV) införas. Initialt kommer LOV att införas och därefter utvärderas inom hemtjänsten. Om utvärderingen är positiv kommer LOV att användas även framöver. Det fortsatta politiska arbetet är inriktat på att öka brukarnas valfrihet, genom LOV - upphandling eller annan lämplig metod. LOV innebär att en mångfald av utförare konkurrerar med kvalitet eftersom priset är fastställt på förhand. Med ökat personalinflytande inom stadens hemtjänst vill vi göra äldreomsorgen i Sundbyberg till en mer attraktiv arbetsplats. En engagerad och kompetent personal är en viktig kvalitetsfaktor för äldreomsorgen. En kontinuerlig kompetensutveckling av äldreomsorgens personal måste prioriteras. I kompetensutvecklingen bör 16

17 satsningar på ledarskapsutbildning ingå. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en högkvalitativ äldreomsorg. Vi kommer också att se över och förbättra anhörigstödet, såväl avlastning som ekonomiska förutsättningar. En generell översyn av avgifterna inom äldreomsorgen kommer att göras. För att klara de satsningar som måste göras inom äldreomsorgen kommer vi att prioritera en förstärkning av äldreomsorgen. Mål Brukarnas inflytande och delaktighet i de insatser de får ska öka och genomsnittsvärdet på alla frågor i kvalitetsuppföljningen (f.d. Qualimax 4 ) ska vara minst 4,0 år Värdigheten i omsorgen om de äldre ska öka och genomsnittsvärdet på alla frågor i kvalitetsuppföljningen (f.d. Qualimax) ska vara minst 4,0 år Ökad kvalitet till individerna. Sundbyberg ska stiga med minst 50 platser i Socialstyrelsens brukarundersökning. Under 2011 satsas 7,5 mnkr på ökad kvalitet i den befintliga verksamheten. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 ska vara genomförd Sundbyberg ska vara en förebild när det gäller att utveckla och erbjuda en god äldreomsorg och uppmärksammas i media, vid konferenser, mässor etc. Utvecklad hemtjänst, bland annat genom att taxesystemet ses över, ökad kvalitet och valfrihet. För att minska timtaxan avsätts 1,4 mnkr under Förbättrade måltider och måltidssituationer, bland annat genom fortsatt arbete med dietist inom äldreomsorgen. Under 2011 avsätts 0,5 mnkr på en dietisttjänst. Fler äldre ska delta i kultur- och fritidsaktiviteter år 2012 jämfört med Äldrenämndens budget (mnkr) Prognos Budget Budget Verksamhetens intäkter 55,0 55,2 53,9 Verksamhetens kostnader -333,9-336,3-343,7 Nettokostnader -278,9-281,1-289,8 Kommunbidrag 269,9 281,1 289,8 Resultat -9, Kvalitetsuppföljning i form av en brukarundersökning som äldrenämnden genomför en gång per år i form av enkäter och intervjuer. 17

18 Volym och ersättningsnivå per prestation Prestation Volym* Ersättningsbelopp per år och styck Prel volym Ersättningsbelopp per år och styck Hemtjänst kr kr Äldreboende Egen regi kr kr Entreprenad kr kr Enstaka köpta kr kr En utvärdering av modellen för prestationsersättning inom äldreomsorgen görs under Äldrenämndens investeringsbudget 2011 med plan Objekt/beskrivning Budget Plan Plan (mnkr) Inventarier m.m. 999xx 2,0 2,0 2,0 Förstudie äldreboende Hallonbergen 1,0 Total 3,0 2,0 2,0 Äldrenämndens upphandlingsplan Typ av upphandling Utförande av hemtjänst lagen om valfrihetssystem (LOV) Trygghetslarm med GPS-positionering Låssystem för personer med hemtjänst Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer 2011/ Under förutsättning av fullmäktiges beslut om användning av LOV /2014 Eventuellt serviceavtal på 3 år /2014 Eventuellt serviceavtal på 3 år. Tar bort användning av nycklar. Tekniska hjälpmedel år Ramavtal Persontransporter år Verksamhetssystem år 18

19 Förskolenämnden Vår utgångspunkt för familjepolitiken är att föräldrar själva bäst vet vilken barnomsorgsform som passar just deras barn. Staden ska se till att det finns olika former av barnomsorg, allt efter föräldrarnas önskemål. Det kan vara förskola eller annan typ av pedagogisk omsorg. Staden ska se positivt på föräldrars initiativ och utveckla valfriheten, så att föräldrarna kan hitta en form som passar just dem. Vårt mål för förskoleverksamheten är bland annat fler behöriga pedagoger, en utvecklad barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten ska anpassas efter föräldrarnas behov och önskemål så att alla får plats på den förskola de valt. Det ska finnas förskolor i alla stadens delar med små barngrupper och hög pedagogtäthet. All verksamhet ska utgå från barnperspektivet, så som angivet i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn i behov av särskilt stöd ska ges särskilda, individanpassade resurser. I våra förskolor ska den pedagogiska verksamheten vara fortsatt inriktad på att uppmuntra barn att få utveckla sina språk, både det svenska språket och andra modersmål. Mål Antal barn/personal i den kommunala förskolan ska minska från 5,5 barn/personal 2009 till 5,0 år 2012 Andelen föräldrar som är nöjda med förskolan ska öka från 87 procent 2010 till 90 procent Tillgång till barnomsorg på natten, så kallat Nattis ska erbjudas. För detta avsätts 2,50 mnkr under treårsperioden. Förslag till utformning av socioekonomiskt bidrag ska tas fram. Alla barn i förskolan ska även i fotsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år. Förskolenämndens budget (mnkr) Prognos Budget Budget Verksamhetens intäkter - 26,0 27,0 Verksamhetens kostnader ,7-319,7 Nettokostnader ,7-292,7 Kommunbidrag - 265,7 292,7 Resultat

20 Volym och ersättningsnivå per prestation Förskoleverksamhet Antal Sundbybergs barn Peng till annan regi 1-2 år kr 3-5 år kr Kompensation för 6 procent moms tillkommer på pengen till annan regi som inte är kommun. För annan regi som omfattas av nyttjanderättsavtal avgår kr för lokalkostnader från pengen. Enligt ny princip för beräkning av lokalpeng ingår inte ersättning för tillfälliga lokaler och jämförestörande engångskostnader. Förskolenämndens investeringsbudget 2011 med plan Objekt/beskrivning Budget Plan Plan (mnkr) Inventarier m m, 993xx 3,0 1,5 1,0 Ör förskola, program 1,5 Anpassning förskola/skola Rissne 0,5 0,3 Total 5,0 1,8 1,0 Förskolenämndens upphandlingsplan Typ av upphandling Brukarundersökning i förskola och skola Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer år Samordnas med grundskole- och gymnasienämnden Lekmaterial år Samordnas med grundskole- och gymnasienämnden Läromedel år Samordnas med grundskole- och gymnasienämnden Blöjor år Persontransport år Samordnas med individ- och omsorgsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden 20

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Handlingar till pensionärsrådets sammanträde den 27 oktober 2011

Handlingar till pensionärsrådets sammanträde den 27 oktober 2011 PENSIONÄRSRÅDET 2011-10-21 Handlingar till pensionärsrådets sammanträde den 27 oktober 2011 I enlighet med kallelsen till pensionärsrådets sammanträde den 27 oktober 2011 utsänds härmed handlingar till

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011 Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Bakgrund Förskolans uppdrag Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer