Budget med plan samt. budget för nämnderna Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010"

Transkript

1 Budget 2011 med plan samt budget för nämnderna Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour (MP) Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX ORG.NUMMER

2 Innehållsförteckning En framåtsyftande budget 3 Mål och uppdrag till stadens alla nämnder åren Kommunstyrelsen 6 Grundskole- och gymnasienämnden 12 Äldrenämnden 16 Förskolenämnden 19 Individ- och omsorgsnämnden 21 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 26 Stadsbyggnads- och miljönämnden 28 Överförmyndarnämnden 34 Valnämnd 34 Revision 35 Kommunkoncernen Sundbybergs stad 35 Koncernen Sundbybergs stadshus AB 36 Norrenergi & Miljö AB 38 Ekonomi och finansiering 39 God ekonomisk hushållning 39 Resultaträkning 39 Stadens samlade investeringsbudget 44 Balansräkning 46 Kassaflödesanalys 47 Bilagor: 48 Sundbybergs stads organisation den 1 januari 2011 Befolkningsutveckling 2

3 En framåtsyftande budget Sundbyberg är en stad med goda förutsättningar. Den som bor här har tillgång till de bästa kollektivtrafikförbindelserna i landet, ett stort utbud av bostäder och dessutom en unik kombination av småstad och storstad med tillgång till fin natur. Dessa goda förutsättningar vill vi bygga vidare på och skapa en stad som vi alla kan vara stolta över. Vårt mål är att Sundbyberg ska vara ett starkt varumärke och ett föredöme i regionen. De närmaste åren förbättras konjunkturen. Budgeten präglas av en positiv framtidstro och höga ambitioner för staden. Fokus ligger på jobb, kvalitet i välfärden och hållbar utveckling. Sundbyberg är Sveriges snabbast växande stad och kommer fortsätta att växa. År 2020 kommer vi att vara ytterligare invånare. Det innebär att stadens verksamheter måste fortsätta att utvecklas vad gäller såväl volym som förbättrad kvalitet. Samtidigt ska verksamheterna fortsatt präglas av valfrihet och hög tillgänglighet. De val vi gör i dag är viktiga för det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd fortsätter. Den goda ekonomiska utvecklingen för staden medför att kvalitetsförbättringar kommer att kunna göras inom välfärdssektorn samtidigt som skatten ska sänkas under mandatperioden, om den ekonomiska utvecklingen tillåter. Ett skäl är att det ger våra medborgare en större frihet i sin vardag. Vi är överens om att under mandatperioden bevara Kymlinge grönt. Detta innebär att ingen exploatering, byggnation eller planering för nybyggnation ska ske i Kymlinge. Vi vill stärka Kymlinges roll som ett viktigt rekreations- och friluftsområde genom att under mandatperioden utöka naturreservatet och genom att försöka få området skyddat som statligt naturreservat. De gröna värdena, liksom Kymlinge som en del av Järvakilen, ska bevaras. Under mandatperioden vill vi pröva möjligheten att öppna spökstationen i Kymlinge för av- och påstigning. Det innebär att Sundbyberg kan bli den första kommun där man kan ta tunnelbanan rakt ut i ett grönområde. Styrningen präglas av ett ekonomiskt ansvarstagande, med en ekonomi i balans och överskott under en konjunkturcykel. Transparens är viktigt, där man kan följa kostnader och intäkter. All verksamhet som påverkar barn ska utgå från barnperspektivet, så som angivet i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi kommer därför att genomföra en revision av kommunens verksamheter utifrån FN:s konventioner om barnets rättigheter och om de mänskliga rättigheterna. 3

4 Sundbyberg kan bli bättre om fler sundbybergare får chansen att bidra till stadens utveckling. Därför kommer vi att arbeta med att öka det medborgerliga inflytandet och ge sundbybergarna en nyckelroll i utvecklandet av de egna stadsdelarna. I områden där förtätningar och renoveringar planeras ska dialogen med medborgarna stärkas genom nya arbetsmetoder. Vi ska arbeta för att Sundbyberg ska fortsätta vara en mångfaldens stad. Allas lika rätt, lika värde och lika skyldigheter, ska vara grundprinciper. Vårt Sundbyberg är ett jämlikt Sundbyberg. Integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Vi ska därför ta fram en mångfaldspolicy för att säkra likabehandling. Vi ska fortsätta att bevaka tillgänglighetsfrågorna så att det offentliga rummet blir tillgängligt för alla. Genom en ansvarsfull ekonomisk hushållning och landets starkaste inflyttningstakt kan vi tillsammans skapa kvalitet i välfärden och satsa på kärnverksamheten. Samtidigt ska vi ta täten i klimatarbetet. Ett ökat samarbete med närliggande kommuner kan effektivisera och höja kvaliteten i de tjänster som staden levererar. Med ett tydligt och målmedvetet arbete kan vi dessutom göra Sundbyberg till ett centrum för arbete och företagande. En stark välfärd är avgörande för vår framtida utveckling och varje individs förutsättningar. I Sundbyberg kommer vi att stärka välfärden, bland annat genom ökad personaltäthet och satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. Välfärden måste utgå från ett individperspektiv och från att vi alla är olika, med olika behov och önskemål. Valfriheten är en viktig del av välfärden och ska vara fortsatt stor i Sundbyberg. Det måste vara lätt för varje individ att göra sina egna val utifrån önskemål och behov. Det ska också vara en självklarhet att enkelt kunna göra omval. Arbetet med kvalitetsutveckling och uppföljning ska utvecklas och vara lättillgängligt för alla medborgare. Sundbybergs stad ska vara en föregångare som arbetsgivare inom alla områden. Vi ska avskaffa osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi ska arbeta aktivt mot ofrivilliga deltider; normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till deltid, om den anställde så önskar. Det valet ska ligga hos den anställde och inte hos staden. Staden ska också införa en personlig friskvårdspeng. Vi har höga ambitioner när det gäller att förbättra klimatet för Sundbybergs företagare. Vi vill skapa förbättrade möjligheter för lokala småföretag att delta i stadens upphandlingar. Samtidigt vill vi också stärka möjligheterna att garantera bra villkor vid upphandlingar. Vi ska aktivt informera och engagera invånarna och näringslivet i arbetet för att göra Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor, bl.a. genom att fortsätta erbjuda konsumentrådgivning, miljödiplomering och energirådgivning. 4

5 Sundbyberg är en kommun där jämställdhetsarbetet prioriteras. Vi ska fortsätta stödja kvinno- och mansjourer, och förskola och skola ska präglas av ett normkritiskt tänkande kring könsroller. I Sundbyberg är det självklart att all stadens verksamhet präglas av ett aktivt jämställdhetstänkande. Alla typer av könsdiskriminering ska motverkas. Förbättrad folkhälsa är fortsatt i fokus. Fram till 2020 ska sundbybergarnas folkhälsa kraftigt förbättras, genom ett aktivt arbete som involverar alla kommunens nämnder och verksamheter. Vi vill genomföra både trygghetsvandringar i kommunen, liksom återkommande vandringar med polisen för att minska otrygghet och den nedskräpning som finns i kommunen. Vi kommer att analysera handslaget med idrottslivet utifrån ändrade behov och önskemål. En översyn ska göras av behov och möjliga placeringar av anläggningar för inom- och utomhusidrott och finansieringsfrågorna ska lösas. Mål och uppdrag till stadens alla nämnder 1 åren Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret. Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år. Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd MedarbetarIndex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex) Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år Med nämnder menas i detta fall även kommunstyrelsen 5

6 Kommunstyrelsen 2 Det ska vara enkelt för våra medborgare att förstå hur vår stad fungerar. Därför ska arbetet med att göra all stadens verksamhet transparent gå vidare. Politiken och politikerna ska bli tydligare och mer tillgängliga för medborgarna. Under mandatperioden ska arbetet med att stärka dialogen med medborgarna i staden utvecklas. Vi ska arbeta både med fysiska möten, exempelvis i form av en allmänhetens frågestund på fullmäktige, liksom med kommunikation över nätet, exempelvis genom möjlighet att chatta med politiker på stadens hemsida. Vi vill under mandatperioden också se över möjligheterna att engagera fler unga i utvecklingen av vår stad. Syftet är att ungdomarna ska ha en egen kanal, t.ex. ett ungdomsfullmäktige att föra fram sina frågor i, och komma med synpunkter på utvecklingen av vår stad. Med dessa satsningar på ökad demokratisering vill vi stärka delaktigheten och skapa en stad som ger alla lika möjligheter till inflytande. En viktig grund för detta är en utvecklad och förbättrad kommunikation från stadens sida. Arbetet med att höja valdeltagandet i de allmänna valen ska fortsätta genom särskilda aktiviteter under hela mandatperioden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunen och dess långsiktiga utveckling. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling. Den nya översiktsplanen anger utvecklingen för ett hållbart Sundbyberg som bygger på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vision Sundbybergs stadskärna 2020 visar också vägen för utvecklingen av vår stad. En tillgänglig stad, en stad för mänskliga möten och en grön stad är viktiga delar i visionen och i översiktsplanen. Den fysiska planeringen ska vara aktiv i den meningen att politiskt styrda forum ska ha en helhetssyn över fortsatta förtätningar och att olika byggföretag ska inbjudas att komma med förslag på byggnation, exempelvis i form av tävlingar. Det är viktigt att initiativet till byggprojekt och förtätningar kommer från kommunen i dialog med byggföretag. Under början av mandatperioden kommer vi därför att gå igenom översiktsplanen för att kunna ta detaljbeslut gällande förtätningen av staden. Vi kommer även att ändra översiktsplanen för att värna Kymlinge, och detta genom att stänga möjligheterna till exploatering i förändringsområde ett och två, undantaget den kommande dragningen av tvärbanan (norra Kymlinge och kilen utmed E18). En viktig framtidsfråga för Sundbyberg är järnvägen i tunnel och här vill vi skapa breda överenskommelser kring hur det ska ske och finansieras. Ekologisk hållbarhet innebär att staden inte tär på jordens resurser mer än naturen kan återskapa. All upphandling i kommunen ska utgå från minskad energiförbrukning och minskad klimatpåverkan. 2 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden framgår av respektive reglemente. 6

7 Sundbybergs övergripande miljöarbete ska präglas av att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart genom effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, samt hushållning av mark, vatten, avlopp och bebyggd miljö. Staden ska söka samarbete med koncernen Sundbybergs stadshus AB och det lokala näringslivet, för att kunna göra Sundbyberg till Sveriges ledande elbilsstad. Den sociala hållbarheten innebär bland annat att vi ska utforma en samhällsplanering där medborgarnas behov sätts i fokus. Därför kommer vi de närmaste åren att stärka kvaliteten inom välfärdsverksamheterna. Sundbyberg ska även i fortsättningen kännetecknas av bostadsområden med en mångfald av boenden och upplåtelseformer i våra olika stadsdelar. Det måste vara möjligt att hitta den typ av boende man behöver i kommunen; man ska inte vara tvingad att lämna staden för att man inte kan hitta den typ av boende som efterfrågas och man måste kunna göra en boendekarriär i staden. Vi kommer att satsa särskilt på studentbostäder och bostäder för unga under mandatperioden. Här vill vi även pröva möjligheten att omvandla tomma kontorslokaler till studentbostäder, liksom påbyggnader på befintliga fastigheter. Arbetet med att öka medborgarinflytande och förbättrad kommunikation ingår som ett viktigt uppdrag de närmaste åren. Bland annat ska medborgardialogen utvecklas, och rådslagsarbetet utvärderas, i syfte att få större delaktighet. Kommunikationen på webb och i sociala medier ska förbättras. Ett viktigt fokus är att underlätta för medborgarna, att i en tidig fas, vara med och forma Sundbyberg, däribland genom en utveckling av samråden, med målet att fler ska vara med och tycka till. Den politiska processen kring exploatering och byggnation ska således tydliggöras och förbättras, med målet att utöka dialogen med sundbybergarna. Årligen avsätts medel för utökad medborgardialog. De kommande åren kommer flera avgörande steg att tas för förbättrad infrastruktur i staden. Stora projekt de närmaste åren är bland annat den nya dragningen av E18, järnvägen i tunnel och de två tvärspårbanorna. De centrala delarna av Sundbyberg ska utvecklas i linje med Vision Sundbybergs stadskärna Vi ska utveckla det sammanhängande gång- och cykelvägnätet i centrala Sundbyberg och mellan stadsdelarna. Tempot ska höjas i arbetet med utvecklingen av norra Sundbyberg och Rissne, Hallonbergen och Ör. Upprustning och omgestaltning av Hallonbergen och Ör ska säkras och ske i samråd med de boende i området, såväl barn som vuxna. I investeringsbudgeten finns 22 mnkr under en treårsperiod avsatta för detta ändamål. För att ta ett samlat grepp om den långsiktiga utvecklingen av centrala Sundbyberg har staden tagit initiativ till att bilda ett projektbolag med uppgiften att bygga samman Sundbybergs stadskärna på Sundbybergs villkor. Att förbättra näringslivsklimatet är ett politiskt prioriterat mål. Vi kan nu stolt konstatera att Sundbyberg åter är tillbaka på topp 10 i Svenskt Näringslivs rankning 7

8 efter en tillfällig nedgång under Målet är att näringslivsklimatet ska stärkas ytterligare de kommande två åren. Detta görs bland annat genom fler mötesplatser och genom en fortsatt god dialog mellan politik och näringsliv. Personalförsörjningen ska säkras på sikt. Det strategiska arbetet med rekrytering ska fortsätta. Staden ska präglas av ett tydligt och modernt ledarskap, på alla nivåer. Jämställdheten ska ha ett särskilt fokus inom alla staden verksamheter. Heltid ska vara en norm, deltid en möjlighet. I grunden är Sundbyberg en välmående och skuldfri 3 kommun med en välskött verksamhet. Men även Sundbyberg kan bli bättre. Insatta skattepengar i verksamheten ska ge maximal effekt. Kostnaden för administration och lokaler ska minska. För att nå målet behöver arbetet med lokalförsörjningsplanen utvecklas och kontinuerligt utvärderas. Naturreservatet och Ursviks motionsområde ska förädlas som grönområde. Milot ska utvecklas med bland annat ridhus och kennelklubb. En förbättrad folkhälsa bygger bland annat på att staden har ett aktivt föreningsliv. Därför ska staden skapa fler samlingslokaler. En möjlig samlingslokal är Betlehemskyrkan. Vi vill under mandatperioden hitta en lösning som utvecklar Vattentornet och som gör det tillgängligt för kommunens invånare. Maten är viktig i såväl förskola, skola som äldreomsorg. Maten ska inte bara mätta och vara näringsrik, den ska vara vällagad, välsmakande och råvarorna i största möjliga mån ekologiska. Vi kommer att arbeta för att all mat som serveras inom Sundbybergs verksamheter ska lagas från grunden så nära brukaren som möjligt, med stor andel ekologiska råvaror. Vi ska under mandatperioden uppfylla det nationella målet om minst 25 procent ekologiska råvaror i förskola, skola och äldreomsorg. All mat som köps in till Sundbyberg ska vara ursprungsmärkt och brukarna ska kunna få reda på varifrån maten kommer. Vi ska kraftigt minska användningen av hel- och halvfabrikat. Inom äldreomsorgen ska vi arbeta vidare med hela måltidsupplevelsen som ska ge möjlighet till social samvaro i hemtrevlig miljö. Maten ska ses som en viktig del för behandlingen och för förebyggande hälsa. Även de äldre som får maten levererad i hemmet ska erbjudas mat på samma villkor som de som bor på äldreboenden. Antalet vegetariska alternativ ska bli fler i skola och förskola och det ska alltid finnas riklig tillgång till säsongens grönsaker. De skolor och förskolor som önskar ska kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ en eller flera dagar i veckan. Möjligheten till variation, liksom möjligheten att välja, ska finnas även för de som har olika typer av födoämnesallergier. Det måste finnas goda och nyttiga alternativ även för dem. Personalen i köket är de allra viktigaste personerna för bra mat. Vi vill kompetensutveckla måltidspersonalen generellt och särskilt vad gäller att laga god vegetarisk mat. Vi vill även arbeta för att ha en kock i varje skola och förskola. Vi ska även arbeta aktivt för att minska matsvinnet i våra verksamheter. 3 Staden har inga upptagna banklån. 8

9 Mål Medborgare och andra aktörer ska uppleva staden som tillgänglig och minst 90 procent ska vara nöjda med det bemötande de får i kontakter med staden. Ingångsvärde ska finnas i början av Ett positivt och utvecklat företagsklimat ska attrahera nya företag och främja tillväxten i befintliga företag och Nöjd-Kund-Index (NKI) ska vara högre än 69 Antalet bostäder ska öka och vara i balans med antalet arbetsplatser. Antalet färdigställda bostäder under åren ska vara Säkra kvalitet och en hög effektivitet i avtalshantering och upphandlingsförfarande Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess uppdrag ska vidareutvecklas under budgetperioden. Antalet samlingslokaler ska öka bl.a. genom att skapa ett föreningarnas hus. En plan för långsiktig planering av alternativa boendeformer ska tas fram utifrån handslaget med pensionärsorganisationerna. En plan utifrån Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad ska tas fram. En mångfaldspolicy ska tas fram för att öka integrationen och stärka den demokratiska processen En uppföljning av handslaget med idrottsalliansen ska göras och en långsiktig plan ska tas fram. Den politiska organisationen ska formas för att på bästa sätt svara upp mot de utmaningar som kommer av att staden växer. Stadens organisation ska kännetecknas av tydlig politisk styrning. Därför ska översynen av stadens organisation fortsätta, vilket omfattar både nämnd- och bolagsstruktur, med fokus på den politiska styrningen och en effektiv administration. Kommunstyrelsens budget (mnkr) Prognos Budget Budget Verksamhetens intäkter 33,1 31,8 32,0 Verksamhetens kostnader -167,9-179,9-187,0 Nettokostnader -134,8-148,1-155,0 Kommunbidrag 134,8 148,1 155,0 Resultat

10 Volym och ersättningsnivå per prestation inom måltidsverksamheten Preliminär Ersättning för måltider per barn/elev år 2011 Förskolan kr Förskoleklass Grundskolan: Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Skolbarnomsorg 6-9 år kr kr kr kr kr Kommunstyrelsens investeringsbudget 2011 med plan Objekt/beskrivning Budget Plan Plan (mnkr) Inventarier 0,5 0,5 0,5 Utvecklingsprogram: ekologisk hållbarhet 2,0 2,0 2,0 e-tjänster och systemutveckling 2,5 1,0 1,0 IT: datorer, skrivare, servrar, nätverk 4,9 6,1 7,8 Målverktyg 1,0 Systemstöd lokalplanering 1,0 Serveringsdiskar, Rissneskolans matsal 0,4 Serveringsdiskar, Lilla Albys matsal 0,2 Värmeskåp, 2 st, matsalar i Ursvikskolan och Örskolan 0,1 Intranät (KommuNet) 1,0 Inventarier Vattentornet 1,0 Förstudie/program Föreningarnas hus 0,5 Förtätning Rissne Hallonbergen Ör Projektorg. R-H-Ö, ,6 0,6 0,6 11,9 Total 15,7 10,2 Kommunstyrelsens upphandlingsplan Typ av upphandling Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer Synundersökningar år Ramavtal Kapitalförvaltning år Måltidsupphandling år Försäkringsmäklare år Kopieringstjänster år Ramavtal Städning kommunhus år Juristtjänster år 10

11 Typ av upphandling Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer Kravhantering år inkasso Citylogistik år Kvalitetsledningssystem år Telefoni år Ramavtal Arrangemang av år nationaldagsfirandet Arbetskläder år Ramavtal Idrottsredskap år Ramavtal Kemtekniska år Ramavtal produkter Layouttjänster år Ramavtal Kuvert år Ramavtal Glasarbeten år Ramavtal Brandredskap år Ramavtal Personaluthyrning år Ramavtal och chefsrekrytering Hushålls och AVprodukter år Ramavtal Livsmedel år Ramavtal Koncernkontosystem och andra finansiella tjänster år Bevakningstjänster år Resebyråtjänster år Ramavtal Företagshälsovård år 11

12 Grundskole- och gymnasienämnden Våra skolor ska klättra i de nationella jämförelserna. Barn i behov av särskilt stöd ska ges särskilda, individanpassade resurser. Skolan ska även se till att de elever som ligger långt fram i undervisningen får stimulerande utmaningar. I skolan är det viktigt att vi ser individen och inser att vi har olika behov, likväl att dessa behov ändras när vi utvecklas. Det ska finnas ett brett utbud av kommunala skolor och friskolor för att öka valfriheten, konkurrensen och den pedagogiska variationen. Det ska också finnas ett stort utbud av yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vi är positiva till en gemensam gymnasie- och vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Vi vill införa Läsa-skriva-räkna-garanti på lågstadiet och systemet med omdömen ska fortsätta utvecklas från första klass. Baskunskaperna måste erhållas så tidigt som möjligt. Vi ska därför även garantera läxstöd i skolan i de lägre stadierna. Ett mål är fler pedagoger på fritidshemmen. En bra arbetsmiljö ger bättre arbetsro, det gäller även i skolan. Det är en viktig faktor för att stärka kunskapsresultaten. I varje skola ska det finnas någon typ av tyst miljö. Skolgårdarna ska erbjuda gröna och attraktiva miljöer som uppmuntrar till lek och aktivitet. Vi kommer att inventera vilka miljö- och hälsoskadliga ämnen som används i undervisningen och ta bort dem. Sundbybergs skolor ska präglas av nytänkande och innovativa arbetsmetoder. Det är viktigt att skolan innehåller både teoretiska och praktiska moment. I fokus finns språkutveckling och matematik. Alla lärare i Sundbybergs skolor ska vara behöriga och få möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Pedagogisk handledning ska ge arbetslagen möjlighet att stärka den gemensamma kunskapen, att göra goda pedagogiska val, synliggöra tankar och idéer samt att reflektera och få stöd i sin vardagliga arbetssituation. Ledarskapet är avgörande för goda resultat och rektorerna ska få möjlighet att fungera som pedagogiska ledare, med tydligt ansvar och mandat. För de lärare som redan är anställda men saknar lärarexamen ska kommunen erbjuda vidareutbildning så att alla anställda lärare blir behöriga den här mandatperioden. Sundbyberg ska vara en stad som tar sitt ansvar. Därför vill vi stärka det förebyggande sociala arbetet och elevhälsan. Elevhälsans roll är att i samarbete med personal i skolan bidra till en god läromiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa men även barnens delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med barnens hälsa i fokus. Arbetet mot mobbning och annan form av kränkande behandling ska stärkas ytterligare för att säkra att nolltolerans råder i alla skolor. Arbetet ska vara 12

13 förebyggande för att tidigt motverka all form av mobbning. Skolan ska alltid ta ställning för den som blir utsatt för mobbning. Vi ska satsa på en gymnasie- och högstadieskola i centrala Sundbyberg, samt hitta en långsiktig lösning på skolsituationen i Duvbo. Under mandatperioden behöver vi ta ett helhetsgrepp över lokalsituationen inom skolverksamheten och prioriterat är då en renovering och upprustning av Ängsskolan. Det är viktigt att våra elever i grundskolan får den utbildning de har rätt till. Fler ska bli behöriga till gymnasieskolan och skolket ska minska. Elevens möjlighet att påverka sin utbildning är viktig i en modern skola. Sundbybergs skolor ska stimuleras för att finna nya metoder som ökar elevernas inflytande över sin vardag. Mål Andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen ska öka från 73 procent 2009 till 100 procent år Andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ska öka till 100 procent år Andelen föräldrar som är nöjda med skolan i årskurs 3, 5 och 8 ska öka från 79 procent för årskurs 3, 80 procent för årskurs 5 och 78 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012 Andelen elever som tycker att de går i en bra skola ska öka från 90 procent för årskurs 3, 85 procent för årskurs 5 och 61 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012 Meritvärdet ska vara + 5 enheter högre än det förväntade/modellberäknade meritvärdet enligt SALSA år Värdet var + 6 vårterminen Under perioden ska satsningar på matematik och naturvetenskap fortsätta, projektet med en-till-en undervisning ska utvecklas och omfatta fler ämnen. Under 2011 satsas 800 tkr på detta. Satsningar på personal och struktur ska göras för att höja kompetensen och anpassa verksamheten till ny skollag. För implementering av den nya skollagen satsas 1 mnkr under En översyn och nysatsning på kommunens gymnasieskolor i nära samarbete med näringsliv och samhälle ska genomföras för att anpassa dem till de förändringar som den nya skollagen medför. Under 2011 satsas 500 tkr på samarbetet med näringslivet. Elevhälsoarbetet ska stärkas och utvecklas. Samarbetet med landstinget, barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra nämnder ska stärkas inom ramen för arbetet med våra gemensamma barn. Alla barn i grundskolan ska även i fotsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år. 13

14 Grundskole- och gymnasienämndens budget (mnkr) Prognos Budget Budget Verksamhetens intäkter - 87,8 93,0 Verksamhetens kostnader ,7-507,6 Nettokostnader ,9-414,6 Kommunbidrag - 393,9 414,6 Resultat 0 0 Volym och ersättningsnivå per prestation Grundskolan och förskoleklass Sundbybergs elever Peng till annan regi Förkskoleklass kr Årskurs kr Årskurs kr Årskurs kr Skolbarnomsorg 6-9 år kr år kr Gymnasieverksamhet Enligt länsprislista Kompensation för 6 procent moms tillkommer på pengen till annan regi som inte är kommun förutom för gymnasieverksamheten där det ingår i prislistan. För annan regi som omfattas av nyttjanderättsavtal avgår kr för lokalkostnader från pengen. Grundskole- och gymnasienämndens investeringsbudget 2011 med plan Objekt/beskrivning Budget Plan Plan (mnkr) Inventarier m m, 993xx 5,5 1,0 5,0 Ursvik förstudie skola 2E 0,7 Duvbo F-6, program 3,0 Lilla Alby F-6, program 2,5 Örskolan F-3, program 1,5 Lilla Ursvik F-6, program 1,5 Paviljonger Ursvik 0,3 Programarbete Ursvik 2D 2,0 Total 16,3 1,0 5,7 14

15 Grundskole- och gymnasienämndens upphandlingsplan Typ av upphandling Brukarundersökning i förskola och skola Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer år Samordnas med förskolenämnden Lekmaterial år Samordnas med förskolenämnden Läromedel år Skolläkare år Persontransport år samordnas med individoch omsorgsnämnden och förskolenämnden 15

16 Äldrenämnden Alla Sundbybergs äldre har rätt till en trygg ålderdom. Vi ser flera utvecklingsområden. Vi vill se en utveckling där den individuelles behov och önskemål blir styrande och där äldreomsorgen mer och mer frångår institutionsliknande former. Under mandatperioden kommer en omstrukturering av äldreomsorgen att påbörjas med inriktning på fler mindre boenden i stadens olika delar och en satsning på fler trygghetsboenden. Kvaliteten på våra särskilda boenden ska stärkas och boendena ska vara utformade för att ge en hemliknande miljö. Det är också viktigt att äldreomsorgen präglas av valfrihet, där våra äldre ska kunna välja äldreomsorg med specifika inriktningar i andra kommuner. Äldre som lever tillsammans ska ges möjlighet till gemensamt boende även om det bara är en av dem som är i behov av vård och omsorg. Under mandatperioden kommer en parboendegaranti att införas. Vi kommer att införa en värdighetsgaranti för våra äldre, som tydliggör vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de behöver vård och omsorg. Denna garanti bör utgå från de äldres rätt att bestämma själva; man blir aldrig för gammal för att bestämma själv. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv. En ut-och-gå-garanti, samt en aktivitetsgaranti kommer att införas. Vidare kommer vi att satsa på ett årligt återkommande äldrekollo samt upplevelsesatsningar såsom sinnenas trädgård. Vi vill även genomföra ett kulturpaket inom äldreomsorgen. Frivilligorganisationerna utgör en viktig resurs för många av våra äldre och samverkan mellan staden och organisationerna behöver utvecklas och stärkas. Ett av målen för äldreomsorgen är att arbeta vidare med det handslag som staden ingått med de lokala pensionärsföreningarna fram till Det innefattar utveckling av de träffpunkter som finns samt att ytterligare en träffpunkt startas. Därför satsas 2,7 mnkr under en treårsperiod. Vi kommer att vidareutveckla och följa upp kvalitetsarbetet. Omsorgen om våra äldre ska präglas av guldkant på tillvaron samtidigt som de basala behoven tillgodoses. För att öka kvaliteten inom äldreomsorgen måste personaltätheten ses över och vid behov ökas. För att öka valfriheten för den enskilde samtidigt som konkurrensen stärks ska lagen om valfrihetssystem (LOV) införas. Initialt kommer LOV att införas och därefter utvärderas inom hemtjänsten. Om utvärderingen är positiv kommer LOV att användas även framöver. Det fortsatta politiska arbetet är inriktat på att öka brukarnas valfrihet, genom LOV - upphandling eller annan lämplig metod. LOV innebär att en mångfald av utförare konkurrerar med kvalitet eftersom priset är fastställt på förhand. Med ökat personalinflytande inom stadens hemtjänst vill vi göra äldreomsorgen i Sundbyberg till en mer attraktiv arbetsplats. En engagerad och kompetent personal är en viktig kvalitetsfaktor för äldreomsorgen. En kontinuerlig kompetensutveckling av äldreomsorgens personal måste prioriteras. I kompetensutvecklingen bör 16

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD 2 sundbybergs stad Innehåll Den politiska ledningen har ordet...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Årets

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 HELA SVERIGES PARTI Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer