ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN

2 KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar

3 KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN Vårt uppdrag är att verka för ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstadsbor Öppenhet, frivillighet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är ledstjärnor för vårt dagliga arbete 2014 har varit ett händelserikt år, bland annat har ett nytt torg i Molkom blivit klart under året Utformningen och utsmyckningen togs fram i samarbete mellan Molkomsbor och konstnären Astrid Göransson Resultatet är ett torg som älskas av Molkomsborna Vi har lett en utredning av arenabehoven i Karlstads kommun som presenterades i början av året Utredningen pekade ut Sannafältet som Karlstads nya område för idrott, ett område som ska kopplas samman med I2-skogen och som därmed ger fantastiska möjligheter till motion och friskvård Vi har tagit fram Karlstads kommuns långsiktiga plan för idrottsfrågor, Idrott för alla plan för idrotten i Karlstads kommun Planen har ett tydligt folkhälsoperspektiv och fokuserar på att göra idrotten mer tillgänglig för alla kommunens invånare Stödet till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har ändrats så att det nu blir enklare att starta och bedriva verksamhet för barn och unga Karlstads stadsbibliotek fyllde 100 år och fi rade tillsammans med Karlstadsborna hela året Ett nytt konstverk, Bokmoln, ska placeras utanför huvudentrén till Bibliotekshuset, med ett budskap till kommande generationer; i en särskild vinkel kan man upptäcka en bok i det digitala molnet Satsningen på miljövänligare ljus i elljusspåren har påbörjats, och först ut med nya LEDljusarmaturer är spåret på Kronoparken som stod klart i slutet av året Helt nya Sundstabadet har nu haft sitt första verksamhetsår, och vi kan konstatera att Karlstadsborna hittar till och uppskattar den nya anläggningen Arbetet med regelbundna kund- och brukarundersökningar av våra verksamheter fortsätter I undersökningen av våra parklekar gav besökarna mycket höga betyg för bemötande och helhetsintryck Som ett led i arbetet med platsvarumärket Karlstad har turismverksamheten arrangerat en inspirationsdag om värdskap, med över 280 deltagare från en rad olika yrkeskategorier Listan på nya aktiviteter kan göras lång, men den viktiga kärnan i vårt arbete är det som pågår varje dag året runt, utan att hamna i rampljuset Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG Kultur- och fritidsförvaltningen 6 Kultur- och fritidsnämnden 9 Förvaltningsledning och stab 9 Bad och sport 9 Bibliotek och arkiv 9 Is och grönt 9 Turism 10 Kultur- och föreningsstöd 10 Öppen fritidsverksamhet 10 ÅRET SOM GÅTT Viktiga händelser Ekonomiskt resultat 15 Målområden 19 Tillväxt 19 Attraktiv stad 19 Utbildning och kunskap 22 En stad för alla 23 Den goda gröna staden 25 System/Kvalitetsarbete 25 Arbetsgivarperspektivet 25 FRAMTIDEN Förvaltningsledning och stab 29 Bad och sport 29 Bibliotek och arkiv 29 Is och grönt 30 Kultur- och föreningsstöd 31 Turism 32 Öppen fritidsverksamhet 32 BILAGA Statistik och nyckeltal 34 4 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

6 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för livsglädje, både för kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstads kommuninvånare. Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, konst i offentlig miljö, bibliotek och kommunarkiv. Förvaltningen driver Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Vi står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår och stöttar på olika sätt kultur- och föreningslivet. Förvaltningen arbetar också med arrangemangsstöd. Kultur- och fritidsnämnden sätter målen och styr förvaltningens arbete genom politiska beslut. 6 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSLEDNING Kultur- och fritidsdirektör STAB Biträdande förvaltningschef BAD OCH SPORT Verksamhetschef IS OCH GRÖNT Verksamhetschef TURISM Turismchef ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Verksamhetschef BIBLIOTEK OCH ARKIV Bibliotekschef KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Verksamhetschef KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

8 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

9 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för arbetet med att förverkliga kommunens mål inom kultur, fritid och turism. Det är nämnden som styr över förvaltningens arbete genom de politiska besluten. Nämnden fattar bland annat beslut om förvaltningens verksamhetsplan och om hur den budget som kommunfullmäktige har avsatt för kultur- och fritidsområdet ska fördelas inom förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden är även kommunens arkivmyndighet och lotterimyndighet. Ordförande i nämnden fram till den 31 december 2014 var Per-Inge Lidén (MP), 1:e vice ordförande var Björn Samuelsson (S) och 2:e vice ordförande var Göran Karlström (FP). FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STAB Förvaltningsledning och stab utgör de övergripande funktionerna för ledning och stöd på kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningens arbete leds av kultur- och fritidsdirektör Mats Ahrén och biträdande förvaltningschef Thomas Holmberg. Staben är indelad i fyra områden: administrativ stab, ekonomistab, personalstab och strategisk stab. Stabens uppdrag är att vara stödfunktion för nämnden och förvaltningens verksamheter. Stödet sker bland annat genom utredningar, projektsamordning och i att säkerställa att lagar, policyer och andra styrdokument följs. Staben ger även stöd inom kommunikationsfrågor och sköter förvaltningens diarium och ekonomi- och lönehanteringssystem. BAD OCH SPORT Bad och sport omfattar badverksamheten i Sundstabadet, Vålbergs simhall, utomhusanläggningen Parkbadet Kronan, sommarsimskolan utomhus och Sundstalägret. I verksamheten ingår också Sundsta idrottshus och Vålbergs sporthall. Verksamhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för att Karlstadsborna ska få ett brett fritidsutbud inom området bad och sport. BIBLIOTEK OCH ARKIV I biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket, barnbokbussen och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Biblioteken har i uppdrag att främja intresset för läsning, litteratur, information, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Uppdraget är också att göra databaserad information tillgänglig för medborgarna och att ge extra uppmärksamhet åt grupper med särskilda behov. Biblioteken ska erbjuda ett brett utbud av medier på flera olika språk och i flera olika former som är anpassade efter besökarnas behov. Inom verksamheten bibliotek och arkiv finns också kommunarkivet som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv. Kommunarkivets uppdrag är att utöva tillsyn över arkivverksamheten i kommunens koncern för att underlätta insynen i den kommunala förvaltningen och att skapa förutsättningar för arkivens framtida användning i kulturell verksamhet och forskning. IS OCH GRÖNT Verksamheten is och grönt ansvarar för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och skidspår runt om i kommunen samt en konstfrusen isarena i centrala Karlstad och en ishall i Vålberg. Is och grönts främsta uppgift är att erbjuda Karlstadsborna och föreningslivet ett rikt utbud av spår, arenor, idrottsanläggningar och hallar för olika fritidsaktiviteter. Från vänster till höger 1. Bad och sport: Sundstabadet 2. Bibliotek och arkiv: karneval utanför stadsbiblioteket 3. Is och grönt: motionsspår 4. Turism: båtbuss vid sluss i Haga 5. Kultur- och föreningsstöd: ledare för Drop in-idrott 6. Öppen fritidsverksamhet: Ungdomens hus (UNO) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

10 TURISM Turismverksamheten arbetar med förvaltning och utveckling av turismområdet. Visionen är att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål. Målet för verksamhetens arbete är att omsättningen och antalet årsverken inom besöksnäringen i Karlstad ska öka med tio procent årligen. Verksamheten marknadsför Karlstad gentemot prioriterade målgrupper, ansvarar för innehållet på besökssajten visitkarlstad.se, tar fram turistbroschyrer, samarbetar med Karlstads turistbyrå och driver kampanjer och aktiviteter i samarbete med besöksnäringen. Kommunens kontaktcenter driver på uppdrag av turismverksamheten Karlstads turistbyrå. KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Kultur- och föreningsstöd ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, Skaparverkstan, Racketcenter och kommunens kulturella programverksamhet samt beslutar om stöd till föreningsverksamhet. Verksamheten handlägger också inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokningen av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar och arbetar praktiskt med stöd vid arrangemang i Karlstad. Kultur- och föreningsstöd arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och föreningsliv i Karlstad. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Öppen fritidsverksamhet driver kommunens sju fritidsgårdar, fyra parklekar, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Verksamheten ska erbjuda barn, ungdomar och seniorer mötesplatser där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer. I de verksamheter som riktar sig till barn och unga ska det finnas goda vuxna förebilder. Mötesplatserna ska tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet och kultur och ge möjlighet till mångsidiga upplevelser. Besökarna ska ha inflytande över verksamheten. Till höger: Länsfestivalen Ung Kultur Möts, UKM, hölls på Kronoparken KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

11 ÅRET SOM GÅTT KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

12 VIKTIGA HÄNDELSER 2014 NYHETER OCH INVIGNINGAR Kronoparkens elljusspår fick LED-belysning och nya underhållsfria stolpar 3D-teknik installerades på kommunens biograf Arenan En konstgräsplan för 9-mannalag anlades på Kroppkärrs IP En övergripande plan för utbyte av konstgräs på kommunens olika konstgräsanläggningar har också tagits fram i samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen Fröken Onödig kom på plats på Nyedstorget i Molkom, efter en omfattande medborgardialog där konstnären Astrid Göransson involverade ett stort antal Molkomsbor i olika åldrar i gestaltningsprocessen UTMÄRKELSER OCH CERTIFIERINGAR Bibliotekets Facebooksida passerade gränsen anhängare och rankades den 24 april som den bästa bibliotekssidan i världen av analysverktyget Meltwater Likealizer Samtliga verksamheter inom öppen fritidsverksamhet har blivit HBT-certifierade Trygg förening för alla, en utbildningssatsning för att stärka föreningslivets arbete mot mobbning, diskriminering och kränkningar, startades Det nationella priset Barnens romanpris utsågs av en jury från Karlstad bestående av elever från sex olika skolor i kommunen 12 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

13 EVENEMANG Karlstads stadsbibliotek fyllde 100 år den 1 september 2014 vilket fi rades under hela året med författarbesök, teater, karneval, dans, musik, utställningar och bokelser Nämnden beslutade om att konstnären Peder Istads konstverk Bokmoln ska placeras utanför Bibliotekshuset Det stora barnkalaset, som anordnades för andra gången i Karlstad, erbjöd gratis aktiviteter för barn under en dag Solstadspelen, en dag där personer med funktionsnedsättning tävlar i olika friidrottsgrenar, anordnades i Våxnäshallen Tävlingen fi rade sitt 15-årsjubileum med att silvermedaljören från Paralympics i London, Jeffrey Ige, försökte slå världsrekord i kula I samarbete med Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Handikappförbunden Värmland arrangerades en konferens om tillgänglighet, kultur och hälsa Under helgen den 6 7 december fi rade nya Sundstabadet ett år Fram till det aktuella datumet har anläggningen haft över besökare Den högsta besöksnoteringen gjordes under höstlovsveckan (v 44) då personer besökte Sundstabadet Värmlands länsfestival Ung Kultur Möts (UKM) arrangerades i Fröding Arena på Kronoparken På Tingvalla IP hölls flera stora arrangemang, bland annat en fotbollslandskamp mellan Sverige och Norge för fl ickor 15 år och friidrottstävlingen Karlstad Grand Prix Som ett led i arbetet med hållbar hantering av resurser samordnades ett flertal arrangemang i början av juni: nationaldagsfi randet, Världens fest, Expander mångfaldsdagarna, Pridefestivalen, Svensktoppen nästa och Lots of love Turismverksamheten arrangerade en workshop i januari för ökat samarbete inom besöksnäringen i Karlstadsregionen där 180 möten genomfördes KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

14 STÖRRE UTREDNINGAR OCH BOKSLÄPP Idrott för alla plan för idrotten i Karlstads kommun togs fram. Planen ger förvaltningen möjlighet att på ett tydligt och systematiskt sätt arbeta för ett bättre idrottsoch folkhälsoklimat i Karlstad. Den så kallade Arenautredningen, om framtida arenabehov i Karlstads kommun, presenterades i början av året. Den pekade ut Sannafältet som Karlstads nya område för idrott, vilket ska kopplas samman med I2-skogen. Parkleksverksamheten under åren 1971 till 2012 beskrevs i ord och bild och gavs ut i bokform. Ett förslag till riktlinjer för skydds- och arbetskläder har tagits fram. Riktlinjerna ska fastställas i början av VERKSAMHETSUTVECKLING Medborgardialoger för utvecklingen av aktivitetsmiljöer på Gruvlyckan genomfördes under året. Stöd till spontankultur infördes. Smarta kort för säker inloggning i förvaltningens IT-system infördes. E-tjänster för samtliga stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet infördes. Den nya kontoplanen Bas 13 har implementerades i förvaltningen från och med den 1 januari En förvaltningsanpassad kontoplan har tagits fram och distribuerats till alla attestanter och slutattestanter. Arbetet med att utveckla den interna kommunikationen har påbörjats. Ett synligt resultat är att nya medarbetare inom förvaltningen presenteras i ord och bild på intranätet Solsidan. Sedan tidigare skriver kultur- och fritidsdirektören ett nyhetsbrev till alla medarbetare och från november har det gemensamma chefsbrevet en ny utformning, där utrymme för förvaltningsspecifik chefsinformation finns. Förvaltningen fortsatte sin samverkan med universitetet i UNIK-projektet som handlar om forskning på fritidsgårdar och parklek om barns möjlighet att förbättra sin inlärningsfömåga. Kommunrevisorerna genom PWC genomförde en granskning av förvaltningens kontanthantering. Granskningsrapporten visade att rutinerna för kontanthantering behöver ses över och förtydligas inom några områden. Staben har deltagit i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av samtliga personalchefer som har arbetat med att ta fram en helt ny lönepolicy för koncernen. Denna kommer att tas i bruk under Kommunarkivet har under året tagit fram nytt informationsmaterial, bland annat en ny släktforskningsguide, och har även producerat både analoga och digitala utställningar. Arkivcentrums nya gemensamma basutställning invigdes under släktforskardagarna på Karlstad CCC. En ny intern kontrollplan för 2014 fastställdes av kultur- och fritidsnämnden i mars. Parklekarnas besökare gav mycket höga betyg för bemötande och helhetsintryck i en kundoch brukarundersökning av verksamheterna. 14 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

15 EKONOMISKT RESULTAT ÅRETS RESULTAT (BELOPP I TUSEN KRONOR, TKR) Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Nettoinvestering UTVECKLING Nämndens verksamhetsintäkter har ökat väsentligt under budgetperioden. De största förändringarna beror på ökade entréavgifter på Sundstabadet, intäkter från den numera kommundrivna Rackethallen, ökade intäkter för planhyror samt olika former av driftbidrag från externa aktörer. På kostnadssidan slår de ökade kostnaderna för det nya Sundstabadet successivt igenom under alla år. Nämndens hyreskostnader har även ökat på grund av att nya objekt, bland annat Brigadmuséet och konstgräsplaner, har byggts under perioden. BOKSLUT 2014 Kultur- och fritidsnämndens totala resultat är betydligt bättre än vad nämnden redovisade i delårsbokslutet. Nästan alla verksamheter redovisar ett plusresultat. Stora överskott finns i verksamheterna Kultur- och föreningsstöd och Öppen fritidsverksamhet, vilka medverkar till att nämnden nästan når ett nollresultat. Undantaget är verksamheten Bad och sport som redovisar en stor budgetavvikelse och det är främst entré och övriga intäkter på Sundstabadet som inte når uppsatt budgetmål. ÅRETS RESULTAT (BELOPP I KRONOR) Nämnden Staben Bad och sport (varav Sundstabadet) Bibliotek och arkiv Is och grönt Turism Kultur- och föreningsstöd Öppen fritidsverksamhet Karlstads racketcenter Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Summa KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ( KRONOR) Nämndens överskott beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden, resor och konferenser samt lägre administrationskostnader i övrigt. STABEN ( KRONOR) Stabens totala resultat pekar på ett överskott på kronor, det finns dock några större budgetavvikelser. Fröding Arena överskrider sin budget med kronor varav kronor avser bidrag till Folkbildarna för verksamhet i arenan, något som nämnden beslutat att ta från förvaltningens eget kapital. Den administrativa staben har en budget särskilt för kommunikation och marknadsföring. De pengar som finns kvar, cirka kronor, är avsedda att användas för nya bilder. Eftersom upphandlingen av bilderna inte hanns med under 2014 kommer de att handlas upp under Övriga enheter inom förvaltningsledning och stab går cirka kronor plus. BAD OCH SPORT ( KRONOR) Sundstabadet har fortsatta problem att nå budgetmålet för intäkter. Årets underskott uppgår till cirka kronor. Kostnadsbudgeten för Sundstabadet redovisar plus kronor som tillsammans med mindre överskott inom verksamheten Bad och sports övriga enheter förbättrar resultatet. Resultatet i bokslutet stannar på minus kronor. Problemen kring Sundstabadets ekonomi har tidigare blivit belysta i budget- och bokslutssammanhang. En särskild utredning rörande badets ekonomi ska genomföras i samarbete med kommunledningskontoret under våren inför arbetet med budget BIBLIOTEK OCH ARKIV ( KRONOR) Verksamheten Bibliotek och arkiv budgeterade för 2014 ett underskott på kronor. Underskottet täcktes av ett tidigare överskott som uppstod under 2013 på grund av tjänster som inte återbesattes. Det tidigare överskottet har under 2014 använts till att lokalanpassa stadsbibliotekets publika lokaler i form av ombyggnation, uppgradering av teknik samt utökning och uppfräschning av sittplatser för besökare. Kommunarkivet gör ett plusresultat 2014 på cirka kronor. Det goda resultatet beror till största delen på att intäkterna översteg budget med kronor. IS OCH GRÖNT ( KRONOR) Is och grönt redovisar ett mindre överskott för Avdelningen har gjort organisationsförändringar under året för att effektivisera användningen av anläggningarna. 16 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

17 TURISM ( KRONOR) Turismverksamheten har haft större utgifter för webbplatsen visitkarlstad.se än beräknat, vilket inneburit att färre marknadsföringsaktiviteter än planerat genomfördes under Det har tagit mer tid och ekonomiska resurser att implementera den nya databasen och andra tekniska funktioner på webbplatsen än beräknat. KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD ( KRONOR) Kultur- och föreningsstöd uppvisar ett kraftigt ekonomiskt överskott för Till största del beror detta på att planerade aktiviteter skjutits fram till Till exempel uppförs konstverket till Stadsbibliotekets 100-årsjubileum först under våren Även en del medel som varit avsatta för spontanidrott flyttas till 2015 för ett planerat tillgänglighetsanpassat utegym. För teaterbiografen Arenan har besöksantalet ökat, men samtidigt har kostnaderna per visning ökar, vilket innebär att det inte blir något överskott för verksamheten under ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET ( KRONOR) Öppen fritidsverksamhet uppvisar ett överskott, vilket beror på en medveten återhållsamhet för att kunna avsätta driftpengar för möbler och inredning till den nya byggnaden på Orrleken under Övriga förklaringar till överskottet för verksamhetsåret 2014 är bland annat att vakanser inte har återbesatts samt att några ungdomsprojekt inte kunnat genomföras på grund av sjukdom. KARLSTADS RACKETCENTER ( KRONOR) Kultur- och fritidsförvaltningen tog över driften av rackethallen 1 januari Under 2014 är det ekonomiska resultatet nära noll. Jämfört med 2013 är det ett sämre resultat vilket kan förklaras av vissa mindre investeringar, i till exempel cafémöbler, som gjorts under året. Det mycket fina sommar- och höstvädret bidrog också till att bokningsgraden och därmed intäkterna varit lägre än förväntat. LOKAL- OCH KAPITALTJÄNSTKOSTNADER ( KRONOR) Ett underskott för kapitaltjänster uppgår till kronor medan utfallet för förvaltningens lokalhyror visar ett plus på kronor. Ett investeringsstopp infördes 2012 för att minska kapitaltjänstkostnaderna. Underskottet har minskat med kronor jämfört med föregående år, vilket är helt enligt plan. Balans beräknas uppstå under Lokalhyrorna minskar på flertalet hyresobjekt vilket beror på att kostnaderna för intern ränta minskar i takt med avskrivningar som sker av lokalernas bokförda värden. Några objekt som blivit färdigställda under 2014 aktiveras inte förrän 2015 vilket också påverkar resultatet i positiv riktning. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

18 18 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

19 MÅLOMRÅDEN Karlstads kommuns vision Livskvalitet Karlstad ligger till grund för hur förvaltningen arbetar. Visionen handlar om att skapa en tillväxt som sker på ett ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart sätt. För att nå visionen har den brutits ned i konkreta mål som beskrivs i kommunens strategiska plan. Så här har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med de olika åtaganden som varje mål innehåller. TILLVÄXT Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Genomför minst tio företagsbesök per månad, även övriga nämnder ska uppmuntras att göra företagsbesök. Turismverksamheten arbetar aktivt med besöksnäringen i Karlstad. I genomsnitt har turismen kontakt med fem företag per månad. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Ta fram en stadsbyggnadsvision. ATTRAKTIV STAD Arbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningen. Konstsekreteraren och en strateg från staben ingår i den grupp som stadsbyggnadsförvaltningen sammankallar för att föra in ett konstperspektiv på ett tidigt stadium och bevaka att kultur- och fritidsfrågor beaktas i visionsarbetet. Genomför handlingsplan för centrumutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med åtagandet via stadsmiljögruppen. Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residentsparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya solsida. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar i projektgruppen för Älvpromenaden. Ett konstnärligt program för hela älvstråket är klart. Inom Rådet för konstnärlig gestaltning har ett specifikt konstprogram för Almentorget tagits fram. Teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott beslutade om val av konstnär för projektet i september, skisser har presenterats och konsten kommer på plats under Konstnärliga gestaltningar av den offentliga miljön är av stor betydelse för stadens attraktivitet. Den bidrar också till att skapa identitet åt platser och områden. Genom att integrera konstnärliga perspektiv tidigt i bygg- och exploateringsprojekt stärker vi utvecklingen av attraktiva miljöer. Analysera hur vi kan stärka kommunens mindre tätorters varumärke för att öka deras attraktionskraft. (stadsmiljögruppen) Ortsanalyser är klara för alla kommunens mindre tätorter. Praktiska arbeten för att öka attraktionskraften genom att förbättra centrummiljön har gjorts i Molkom under året och planering för Skattkärr pågår. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

20 Genomför uppdragen i den regionala kulturplanen som berör Karlstads kommun. Konferensen Kulturforum, om tillgänglighet, hinder och hälsa, arrangerades den 25 november tillsammans med Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Handikappförbunden Värmland. I samråd med Region Värmland förbereds överenskommelser med Värmlands museum och Wermland Opera som ska beskriva verksamheternas uppdrag i enlighet med den regionala kulturplanen och kommunens strategiska plan. Ett brett kulturutbud är viktigt för såväl medborgare som besökare. Den regionala kulturplanen ligger till grund för statsbidragen till länets kulturinstitutioner. Region Värmland är drivande i att genomföra och följa upp uppdragen i planen men i de fall där kommuner är berörda sker det i samverkan. Karlstad har två mottagare av statligt kulturstöd, Wermland Opera och Värmlands museum, två starka institutioner som har verksamhet av hög kvalitet. Det är viktigt för såväl Karlstadsbor, tillresta och varumärket Karlstad att kommunen och Region Värmland tillsammans arbetar för att båda institutionerna kan fortsätta att verka och utvecklas. Ta fram en plan i samverkan med Karlstads universitet för hur Kultur hela vägen ska implementeras. Kultur hela vägen är ett gemensamt åtagande för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och Mariebergsskogen i samverkan med Karlstads universitet. Arbetet syftar till att lyfta fram och stärka kulturlivet i Karlstad. En gemensam projektledare har under 2014 arbetat med projektet. Inventering och identifikation av befintliga verksamheter och kontaktytor mellan parterna i projektet påbörjades under våren. En inspirationsdag anordnades i april för kulturaktiva i Karlstad med föreläsning av Gunnar Bjursell som handlade om den kulturella hjärnan. Under året har parterna ringat in målet för vad kultur hela vägen innebär: Ett kulturattraktivt Karlstad där alla målgrupper har förutsättningar att uppleva, utöva, upptäcka och utveckla kultur. Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Ta fram en långsiktig planering för tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och lekplatser. Is och grönt planerar för att byta ut nuvarande ljuskällor i ett spår årligen, för att öka tryggheten för besökarna. Besöksnäringen ska utvecklas. Samordna information och marknadsföring av Karlstad som event- och besöksstad. Profilen för det nya platsvarumärket Karlstad används nu i turistbroschyrerna för Karlstadsregionen. En gemensam turistdatabas har byggts och utvecklats tillsammans med alla turismverksamheter i Värmland i samverkan med Visit Värmland och Region Värmland. Databasen har implementerats på visitkarlstad.se, som nu även har turistiskt innehåll om hela Karlstadsregionen. Karlstadsregionens turismverksamheter syns under samma varumärkesplattform Karlstad i olika kampanjer och aktiviteter. Turismverksamhetens onlinebokningssystem har också implementerats på den värmländska turistwebbplatsen visitvarmland.se. 20 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

21 Genomför en marknadsföringskampanj av Karlstad som destination på prioriterade internationella och nationella marknader. Turismverksamheten har annonserat i tidningen Kupé, Hit och Dit och sommarbilagan. Dessutom har det skrivits redaktionella texter om Karlstad i olika medier. En onlinekampanj har genomförts i Oslo i samband med att Centrum Karlstad drev projektet att chartra tåg från Oslo till Karlstad. Turismverksamheten har också, tillsammans med besöksnäringen i Karlstadsregionen, deltagit på en mässa i Stockholm under platsvarumärket Karlstad. Utöver det har turismverksamheten även haft pressbesök från Tyskland i samband med Wermland Operas uppsättning av Trilogin. Ta fram en plan för skärgårdsutveckling i samarbete med Karlstadsregionen och andra berörda aktörer, med öppenhet för kommande samarbetsprojekt även med Säffle och Kristinehamn. Förvaltningen har fått rapport från kommunledningskontoret, som har huvudansvar för uppdraget. I rapporten står det att man håller på att ta fram en gemensam strategi gällande skärgårdsutveckling och att man vill lämna in en EU-ansökan. Arbeta aktivt tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer med värdskapet, bland annat genom en värdskapsutbildning för de som arbetar inom besöksnäringen. Turismverksamheten har i samverkan med Karlstad Convention Bureau arrangerat en värdskapsdag med föreläsaren Jan Gunnarsson där 280 personer deltog. Målgruppen var de personer som möter gästen vid besök i Karlstad. Ta fram en policy för socialt hållbara arrangemang ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret arbetat fram ett förslag till policy, som beräknas beslutas i kommunfullmäktige i början av Syftet med policyn är att på ett enkelt och tydligt sätt förmedla till arrangörer att kommunen vill att jämställdhet och mångfald beaktas vid planering och genomförande av arrangemang. Karlstads kommun har som mål att vara Sveriges fjärde största evenemangsstad. Evenemang är viktiga för stadens attraktivitet, för Karlstadsborna och besökare, och kan även bidra till att stärka varumärket Karlstad. En stads attraktivitet främjas också starkt av ett öppet och fördomsfritt klimat. Om arrangemangen ska bidra till Karlstads attraktivitet behöver de beakta kommunens värdegrund, och policyn gör det enkelt och tydligt för oss att förmedla den. Ta fram Karlstads 10 bästa besöksmål detta får du inte missa när du är i Karlstad och marknadsför dem tydligt på hemsidor, sociala medier med mera. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret har tillsammans med turismverksamheten tagit fram tio besöksmål i Karlstad som Karlstadsbor och besökare inte får missa. Besöksmålen har marknadsförts på visitkarlstad.se, på storbildstavlorna runt om i staden, på kommunens Facebooksida och i tidningen Vi i Karlstad som delas ut till alla hushåll i kommunen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen VISION Livsglädje för alla för både kropp och själ Ledord för kultur- och fritidsförvaltningens vision är kunskap, bildning, kreativitet, upplevelser,

Läs mer

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN I slutet av 2013 stod Sundstabadet, en av de största investeringar i ett byggprojekt som Karlstads kommun

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2012

Idrottspolitiskt program 2012 Idrottspolitiskt program 2012 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Inledning idrottspolitiskt program för helsingborgs stad Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46 Attraktiv stad Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning Diarienr 2016/00628-KS nternati Handlingsplan för genomförande av ett program för personer 2017-2018 Antagen av den 2016-12-07 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för genomförande av ett

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer