ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN

2 KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar

3 KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN Vårt uppdrag är att verka för ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstadsbor Öppenhet, frivillighet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är ledstjärnor för vårt dagliga arbete 2014 har varit ett händelserikt år, bland annat har ett nytt torg i Molkom blivit klart under året Utformningen och utsmyckningen togs fram i samarbete mellan Molkomsbor och konstnären Astrid Göransson Resultatet är ett torg som älskas av Molkomsborna Vi har lett en utredning av arenabehoven i Karlstads kommun som presenterades i början av året Utredningen pekade ut Sannafältet som Karlstads nya område för idrott, ett område som ska kopplas samman med I2-skogen och som därmed ger fantastiska möjligheter till motion och friskvård Vi har tagit fram Karlstads kommuns långsiktiga plan för idrottsfrågor, Idrott för alla plan för idrotten i Karlstads kommun Planen har ett tydligt folkhälsoperspektiv och fokuserar på att göra idrotten mer tillgänglig för alla kommunens invånare Stödet till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har ändrats så att det nu blir enklare att starta och bedriva verksamhet för barn och unga Karlstads stadsbibliotek fyllde 100 år och fi rade tillsammans med Karlstadsborna hela året Ett nytt konstverk, Bokmoln, ska placeras utanför huvudentrén till Bibliotekshuset, med ett budskap till kommande generationer; i en särskild vinkel kan man upptäcka en bok i det digitala molnet Satsningen på miljövänligare ljus i elljusspåren har påbörjats, och först ut med nya LEDljusarmaturer är spåret på Kronoparken som stod klart i slutet av året Helt nya Sundstabadet har nu haft sitt första verksamhetsår, och vi kan konstatera att Karlstadsborna hittar till och uppskattar den nya anläggningen Arbetet med regelbundna kund- och brukarundersökningar av våra verksamheter fortsätter I undersökningen av våra parklekar gav besökarna mycket höga betyg för bemötande och helhetsintryck Som ett led i arbetet med platsvarumärket Karlstad har turismverksamheten arrangerat en inspirationsdag om värdskap, med över 280 deltagare från en rad olika yrkeskategorier Listan på nya aktiviteter kan göras lång, men den viktiga kärnan i vårt arbete är det som pågår varje dag året runt, utan att hamna i rampljuset Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG Kultur- och fritidsförvaltningen 6 Kultur- och fritidsnämnden 9 Förvaltningsledning och stab 9 Bad och sport 9 Bibliotek och arkiv 9 Is och grönt 9 Turism 10 Kultur- och föreningsstöd 10 Öppen fritidsverksamhet 10 ÅRET SOM GÅTT Viktiga händelser Ekonomiskt resultat 15 Målområden 19 Tillväxt 19 Attraktiv stad 19 Utbildning och kunskap 22 En stad för alla 23 Den goda gröna staden 25 System/Kvalitetsarbete 25 Arbetsgivarperspektivet 25 FRAMTIDEN Förvaltningsledning och stab 29 Bad och sport 29 Bibliotek och arkiv 29 Is och grönt 30 Kultur- och föreningsstöd 31 Turism 32 Öppen fritidsverksamhet 32 BILAGA Statistik och nyckeltal 34 4 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

6 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för livsglädje, både för kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstads kommuninvånare. Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, konst i offentlig miljö, bibliotek och kommunarkiv. Förvaltningen driver Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Vi står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår och stöttar på olika sätt kultur- och föreningslivet. Förvaltningen arbetar också med arrangemangsstöd. Kultur- och fritidsnämnden sätter målen och styr förvaltningens arbete genom politiska beslut. 6 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSLEDNING Kultur- och fritidsdirektör STAB Biträdande förvaltningschef BAD OCH SPORT Verksamhetschef IS OCH GRÖNT Verksamhetschef TURISM Turismchef ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Verksamhetschef BIBLIOTEK OCH ARKIV Bibliotekschef KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Verksamhetschef KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

8 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

9 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för arbetet med att förverkliga kommunens mål inom kultur, fritid och turism. Det är nämnden som styr över förvaltningens arbete genom de politiska besluten. Nämnden fattar bland annat beslut om förvaltningens verksamhetsplan och om hur den budget som kommunfullmäktige har avsatt för kultur- och fritidsområdet ska fördelas inom förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden är även kommunens arkivmyndighet och lotterimyndighet. Ordförande i nämnden fram till den 31 december 2014 var Per-Inge Lidén (MP), 1:e vice ordförande var Björn Samuelsson (S) och 2:e vice ordförande var Göran Karlström (FP). FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STAB Förvaltningsledning och stab utgör de övergripande funktionerna för ledning och stöd på kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningens arbete leds av kultur- och fritidsdirektör Mats Ahrén och biträdande förvaltningschef Thomas Holmberg. Staben är indelad i fyra områden: administrativ stab, ekonomistab, personalstab och strategisk stab. Stabens uppdrag är att vara stödfunktion för nämnden och förvaltningens verksamheter. Stödet sker bland annat genom utredningar, projektsamordning och i att säkerställa att lagar, policyer och andra styrdokument följs. Staben ger även stöd inom kommunikationsfrågor och sköter förvaltningens diarium och ekonomi- och lönehanteringssystem. BAD OCH SPORT Bad och sport omfattar badverksamheten i Sundstabadet, Vålbergs simhall, utomhusanläggningen Parkbadet Kronan, sommarsimskolan utomhus och Sundstalägret. I verksamheten ingår också Sundsta idrottshus och Vålbergs sporthall. Verksamhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för att Karlstadsborna ska få ett brett fritidsutbud inom området bad och sport. BIBLIOTEK OCH ARKIV I biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket, barnbokbussen och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Biblioteken har i uppdrag att främja intresset för läsning, litteratur, information, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Uppdraget är också att göra databaserad information tillgänglig för medborgarna och att ge extra uppmärksamhet åt grupper med särskilda behov. Biblioteken ska erbjuda ett brett utbud av medier på flera olika språk och i flera olika former som är anpassade efter besökarnas behov. Inom verksamheten bibliotek och arkiv finns också kommunarkivet som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv. Kommunarkivets uppdrag är att utöva tillsyn över arkivverksamheten i kommunens koncern för att underlätta insynen i den kommunala förvaltningen och att skapa förutsättningar för arkivens framtida användning i kulturell verksamhet och forskning. IS OCH GRÖNT Verksamheten is och grönt ansvarar för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och skidspår runt om i kommunen samt en konstfrusen isarena i centrala Karlstad och en ishall i Vålberg. Is och grönts främsta uppgift är att erbjuda Karlstadsborna och föreningslivet ett rikt utbud av spår, arenor, idrottsanläggningar och hallar för olika fritidsaktiviteter. Från vänster till höger 1. Bad och sport: Sundstabadet 2. Bibliotek och arkiv: karneval utanför stadsbiblioteket 3. Is och grönt: motionsspår 4. Turism: båtbuss vid sluss i Haga 5. Kultur- och föreningsstöd: ledare för Drop in-idrott 6. Öppen fritidsverksamhet: Ungdomens hus (UNO) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

10 TURISM Turismverksamheten arbetar med förvaltning och utveckling av turismområdet. Visionen är att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål. Målet för verksamhetens arbete är att omsättningen och antalet årsverken inom besöksnäringen i Karlstad ska öka med tio procent årligen. Verksamheten marknadsför Karlstad gentemot prioriterade målgrupper, ansvarar för innehållet på besökssajten visitkarlstad.se, tar fram turistbroschyrer, samarbetar med Karlstads turistbyrå och driver kampanjer och aktiviteter i samarbete med besöksnäringen. Kommunens kontaktcenter driver på uppdrag av turismverksamheten Karlstads turistbyrå. KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Kultur- och föreningsstöd ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, Skaparverkstan, Racketcenter och kommunens kulturella programverksamhet samt beslutar om stöd till föreningsverksamhet. Verksamheten handlägger också inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokningen av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar och arbetar praktiskt med stöd vid arrangemang i Karlstad. Kultur- och föreningsstöd arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och föreningsliv i Karlstad. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Öppen fritidsverksamhet driver kommunens sju fritidsgårdar, fyra parklekar, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Verksamheten ska erbjuda barn, ungdomar och seniorer mötesplatser där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer. I de verksamheter som riktar sig till barn och unga ska det finnas goda vuxna förebilder. Mötesplatserna ska tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet och kultur och ge möjlighet till mångsidiga upplevelser. Besökarna ska ha inflytande över verksamheten. Till höger: Länsfestivalen Ung Kultur Möts, UKM, hölls på Kronoparken KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

11 ÅRET SOM GÅTT KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

12 VIKTIGA HÄNDELSER 2014 NYHETER OCH INVIGNINGAR Kronoparkens elljusspår fick LED-belysning och nya underhållsfria stolpar 3D-teknik installerades på kommunens biograf Arenan En konstgräsplan för 9-mannalag anlades på Kroppkärrs IP En övergripande plan för utbyte av konstgräs på kommunens olika konstgräsanläggningar har också tagits fram i samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen Fröken Onödig kom på plats på Nyedstorget i Molkom, efter en omfattande medborgardialog där konstnären Astrid Göransson involverade ett stort antal Molkomsbor i olika åldrar i gestaltningsprocessen UTMÄRKELSER OCH CERTIFIERINGAR Bibliotekets Facebooksida passerade gränsen anhängare och rankades den 24 april som den bästa bibliotekssidan i världen av analysverktyget Meltwater Likealizer Samtliga verksamheter inom öppen fritidsverksamhet har blivit HBT-certifierade Trygg förening för alla, en utbildningssatsning för att stärka föreningslivets arbete mot mobbning, diskriminering och kränkningar, startades Det nationella priset Barnens romanpris utsågs av en jury från Karlstad bestående av elever från sex olika skolor i kommunen 12 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

13 EVENEMANG Karlstads stadsbibliotek fyllde 100 år den 1 september 2014 vilket fi rades under hela året med författarbesök, teater, karneval, dans, musik, utställningar och bokelser Nämnden beslutade om att konstnären Peder Istads konstverk Bokmoln ska placeras utanför Bibliotekshuset Det stora barnkalaset, som anordnades för andra gången i Karlstad, erbjöd gratis aktiviteter för barn under en dag Solstadspelen, en dag där personer med funktionsnedsättning tävlar i olika friidrottsgrenar, anordnades i Våxnäshallen Tävlingen fi rade sitt 15-årsjubileum med att silvermedaljören från Paralympics i London, Jeffrey Ige, försökte slå världsrekord i kula I samarbete med Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Handikappförbunden Värmland arrangerades en konferens om tillgänglighet, kultur och hälsa Under helgen den 6 7 december fi rade nya Sundstabadet ett år Fram till det aktuella datumet har anläggningen haft över besökare Den högsta besöksnoteringen gjordes under höstlovsveckan (v 44) då personer besökte Sundstabadet Värmlands länsfestival Ung Kultur Möts (UKM) arrangerades i Fröding Arena på Kronoparken På Tingvalla IP hölls flera stora arrangemang, bland annat en fotbollslandskamp mellan Sverige och Norge för fl ickor 15 år och friidrottstävlingen Karlstad Grand Prix Som ett led i arbetet med hållbar hantering av resurser samordnades ett flertal arrangemang i början av juni: nationaldagsfi randet, Världens fest, Expander mångfaldsdagarna, Pridefestivalen, Svensktoppen nästa och Lots of love Turismverksamheten arrangerade en workshop i januari för ökat samarbete inom besöksnäringen i Karlstadsregionen där 180 möten genomfördes KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

14 STÖRRE UTREDNINGAR OCH BOKSLÄPP Idrott för alla plan för idrotten i Karlstads kommun togs fram. Planen ger förvaltningen möjlighet att på ett tydligt och systematiskt sätt arbeta för ett bättre idrottsoch folkhälsoklimat i Karlstad. Den så kallade Arenautredningen, om framtida arenabehov i Karlstads kommun, presenterades i början av året. Den pekade ut Sannafältet som Karlstads nya område för idrott, vilket ska kopplas samman med I2-skogen. Parkleksverksamheten under åren 1971 till 2012 beskrevs i ord och bild och gavs ut i bokform. Ett förslag till riktlinjer för skydds- och arbetskläder har tagits fram. Riktlinjerna ska fastställas i början av VERKSAMHETSUTVECKLING Medborgardialoger för utvecklingen av aktivitetsmiljöer på Gruvlyckan genomfördes under året. Stöd till spontankultur infördes. Smarta kort för säker inloggning i förvaltningens IT-system infördes. E-tjänster för samtliga stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet infördes. Den nya kontoplanen Bas 13 har implementerades i förvaltningen från och med den 1 januari En förvaltningsanpassad kontoplan har tagits fram och distribuerats till alla attestanter och slutattestanter. Arbetet med att utveckla den interna kommunikationen har påbörjats. Ett synligt resultat är att nya medarbetare inom förvaltningen presenteras i ord och bild på intranätet Solsidan. Sedan tidigare skriver kultur- och fritidsdirektören ett nyhetsbrev till alla medarbetare och från november har det gemensamma chefsbrevet en ny utformning, där utrymme för förvaltningsspecifik chefsinformation finns. Förvaltningen fortsatte sin samverkan med universitetet i UNIK-projektet som handlar om forskning på fritidsgårdar och parklek om barns möjlighet att förbättra sin inlärningsfömåga. Kommunrevisorerna genom PWC genomförde en granskning av förvaltningens kontanthantering. Granskningsrapporten visade att rutinerna för kontanthantering behöver ses över och förtydligas inom några områden. Staben har deltagit i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av samtliga personalchefer som har arbetat med att ta fram en helt ny lönepolicy för koncernen. Denna kommer att tas i bruk under Kommunarkivet har under året tagit fram nytt informationsmaterial, bland annat en ny släktforskningsguide, och har även producerat både analoga och digitala utställningar. Arkivcentrums nya gemensamma basutställning invigdes under släktforskardagarna på Karlstad CCC. En ny intern kontrollplan för 2014 fastställdes av kultur- och fritidsnämnden i mars. Parklekarnas besökare gav mycket höga betyg för bemötande och helhetsintryck i en kundoch brukarundersökning av verksamheterna. 14 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

15 EKONOMISKT RESULTAT ÅRETS RESULTAT (BELOPP I TUSEN KRONOR, TKR) Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag/ram Resultat Nettoinvestering UTVECKLING Nämndens verksamhetsintäkter har ökat väsentligt under budgetperioden. De största förändringarna beror på ökade entréavgifter på Sundstabadet, intäkter från den numera kommundrivna Rackethallen, ökade intäkter för planhyror samt olika former av driftbidrag från externa aktörer. På kostnadssidan slår de ökade kostnaderna för det nya Sundstabadet successivt igenom under alla år. Nämndens hyreskostnader har även ökat på grund av att nya objekt, bland annat Brigadmuséet och konstgräsplaner, har byggts under perioden. BOKSLUT 2014 Kultur- och fritidsnämndens totala resultat är betydligt bättre än vad nämnden redovisade i delårsbokslutet. Nästan alla verksamheter redovisar ett plusresultat. Stora överskott finns i verksamheterna Kultur- och föreningsstöd och Öppen fritidsverksamhet, vilka medverkar till att nämnden nästan når ett nollresultat. Undantaget är verksamheten Bad och sport som redovisar en stor budgetavvikelse och det är främst entré och övriga intäkter på Sundstabadet som inte når uppsatt budgetmål. ÅRETS RESULTAT (BELOPP I KRONOR) Nämnden Staben Bad och sport (varav Sundstabadet) Bibliotek och arkiv Is och grönt Turism Kultur- och föreningsstöd Öppen fritidsverksamhet Karlstads racketcenter Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Summa KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ( KRONOR) Nämndens överskott beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden, resor och konferenser samt lägre administrationskostnader i övrigt. STABEN ( KRONOR) Stabens totala resultat pekar på ett överskott på kronor, det finns dock några större budgetavvikelser. Fröding Arena överskrider sin budget med kronor varav kronor avser bidrag till Folkbildarna för verksamhet i arenan, något som nämnden beslutat att ta från förvaltningens eget kapital. Den administrativa staben har en budget särskilt för kommunikation och marknadsföring. De pengar som finns kvar, cirka kronor, är avsedda att användas för nya bilder. Eftersom upphandlingen av bilderna inte hanns med under 2014 kommer de att handlas upp under Övriga enheter inom förvaltningsledning och stab går cirka kronor plus. BAD OCH SPORT ( KRONOR) Sundstabadet har fortsatta problem att nå budgetmålet för intäkter. Årets underskott uppgår till cirka kronor. Kostnadsbudgeten för Sundstabadet redovisar plus kronor som tillsammans med mindre överskott inom verksamheten Bad och sports övriga enheter förbättrar resultatet. Resultatet i bokslutet stannar på minus kronor. Problemen kring Sundstabadets ekonomi har tidigare blivit belysta i budget- och bokslutssammanhang. En särskild utredning rörande badets ekonomi ska genomföras i samarbete med kommunledningskontoret under våren inför arbetet med budget BIBLIOTEK OCH ARKIV ( KRONOR) Verksamheten Bibliotek och arkiv budgeterade för 2014 ett underskott på kronor. Underskottet täcktes av ett tidigare överskott som uppstod under 2013 på grund av tjänster som inte återbesattes. Det tidigare överskottet har under 2014 använts till att lokalanpassa stadsbibliotekets publika lokaler i form av ombyggnation, uppgradering av teknik samt utökning och uppfräschning av sittplatser för besökare. Kommunarkivet gör ett plusresultat 2014 på cirka kronor. Det goda resultatet beror till största delen på att intäkterna översteg budget med kronor. IS OCH GRÖNT ( KRONOR) Is och grönt redovisar ett mindre överskott för Avdelningen har gjort organisationsförändringar under året för att effektivisera användningen av anläggningarna. 16 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

17 TURISM ( KRONOR) Turismverksamheten har haft större utgifter för webbplatsen visitkarlstad.se än beräknat, vilket inneburit att färre marknadsföringsaktiviteter än planerat genomfördes under Det har tagit mer tid och ekonomiska resurser att implementera den nya databasen och andra tekniska funktioner på webbplatsen än beräknat. KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD ( KRONOR) Kultur- och föreningsstöd uppvisar ett kraftigt ekonomiskt överskott för Till största del beror detta på att planerade aktiviteter skjutits fram till Till exempel uppförs konstverket till Stadsbibliotekets 100-årsjubileum först under våren Även en del medel som varit avsatta för spontanidrott flyttas till 2015 för ett planerat tillgänglighetsanpassat utegym. För teaterbiografen Arenan har besöksantalet ökat, men samtidigt har kostnaderna per visning ökar, vilket innebär att det inte blir något överskott för verksamheten under ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET ( KRONOR) Öppen fritidsverksamhet uppvisar ett överskott, vilket beror på en medveten återhållsamhet för att kunna avsätta driftpengar för möbler och inredning till den nya byggnaden på Orrleken under Övriga förklaringar till överskottet för verksamhetsåret 2014 är bland annat att vakanser inte har återbesatts samt att några ungdomsprojekt inte kunnat genomföras på grund av sjukdom. KARLSTADS RACKETCENTER ( KRONOR) Kultur- och fritidsförvaltningen tog över driften av rackethallen 1 januari Under 2014 är det ekonomiska resultatet nära noll. Jämfört med 2013 är det ett sämre resultat vilket kan förklaras av vissa mindre investeringar, i till exempel cafémöbler, som gjorts under året. Det mycket fina sommar- och höstvädret bidrog också till att bokningsgraden och därmed intäkterna varit lägre än förväntat. LOKAL- OCH KAPITALTJÄNSTKOSTNADER ( KRONOR) Ett underskott för kapitaltjänster uppgår till kronor medan utfallet för förvaltningens lokalhyror visar ett plus på kronor. Ett investeringsstopp infördes 2012 för att minska kapitaltjänstkostnaderna. Underskottet har minskat med kronor jämfört med föregående år, vilket är helt enligt plan. Balans beräknas uppstå under Lokalhyrorna minskar på flertalet hyresobjekt vilket beror på att kostnaderna för intern ränta minskar i takt med avskrivningar som sker av lokalernas bokförda värden. Några objekt som blivit färdigställda under 2014 aktiveras inte förrän 2015 vilket också påverkar resultatet i positiv riktning. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

18 18 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

19 MÅLOMRÅDEN Karlstads kommuns vision Livskvalitet Karlstad ligger till grund för hur förvaltningen arbetar. Visionen handlar om att skapa en tillväxt som sker på ett ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart sätt. För att nå visionen har den brutits ned i konkreta mål som beskrivs i kommunens strategiska plan. Så här har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med de olika åtaganden som varje mål innehåller. TILLVÄXT Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Genomför minst tio företagsbesök per månad, även övriga nämnder ska uppmuntras att göra företagsbesök. Turismverksamheten arbetar aktivt med besöksnäringen i Karlstad. I genomsnitt har turismen kontakt med fem företag per månad. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Ta fram en stadsbyggnadsvision. ATTRAKTIV STAD Arbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningen. Konstsekreteraren och en strateg från staben ingår i den grupp som stadsbyggnadsförvaltningen sammankallar för att föra in ett konstperspektiv på ett tidigt stadium och bevaka att kultur- och fritidsfrågor beaktas i visionsarbetet. Genomför handlingsplan för centrumutveckling i kommunens mindre tätorter och tätortscentra. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med åtagandet via stadsmiljögruppen. Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residentsparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya solsida. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar i projektgruppen för Älvpromenaden. Ett konstnärligt program för hela älvstråket är klart. Inom Rådet för konstnärlig gestaltning har ett specifikt konstprogram för Almentorget tagits fram. Teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott beslutade om val av konstnär för projektet i september, skisser har presenterats och konsten kommer på plats under Konstnärliga gestaltningar av den offentliga miljön är av stor betydelse för stadens attraktivitet. Den bidrar också till att skapa identitet åt platser och områden. Genom att integrera konstnärliga perspektiv tidigt i bygg- och exploateringsprojekt stärker vi utvecklingen av attraktiva miljöer. Analysera hur vi kan stärka kommunens mindre tätorters varumärke för att öka deras attraktionskraft. (stadsmiljögruppen) Ortsanalyser är klara för alla kommunens mindre tätorter. Praktiska arbeten för att öka attraktionskraften genom att förbättra centrummiljön har gjorts i Molkom under året och planering för Skattkärr pågår. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

20 Genomför uppdragen i den regionala kulturplanen som berör Karlstads kommun. Konferensen Kulturforum, om tillgänglighet, hinder och hälsa, arrangerades den 25 november tillsammans med Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Handikappförbunden Värmland. I samråd med Region Värmland förbereds överenskommelser med Värmlands museum och Wermland Opera som ska beskriva verksamheternas uppdrag i enlighet med den regionala kulturplanen och kommunens strategiska plan. Ett brett kulturutbud är viktigt för såväl medborgare som besökare. Den regionala kulturplanen ligger till grund för statsbidragen till länets kulturinstitutioner. Region Värmland är drivande i att genomföra och följa upp uppdragen i planen men i de fall där kommuner är berörda sker det i samverkan. Karlstad har två mottagare av statligt kulturstöd, Wermland Opera och Värmlands museum, två starka institutioner som har verksamhet av hög kvalitet. Det är viktigt för såväl Karlstadsbor, tillresta och varumärket Karlstad att kommunen och Region Värmland tillsammans arbetar för att båda institutionerna kan fortsätta att verka och utvecklas. Ta fram en plan i samverkan med Karlstads universitet för hur Kultur hela vägen ska implementeras. Kultur hela vägen är ett gemensamt åtagande för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och Mariebergsskogen i samverkan med Karlstads universitet. Arbetet syftar till att lyfta fram och stärka kulturlivet i Karlstad. En gemensam projektledare har under 2014 arbetat med projektet. Inventering och identifikation av befintliga verksamheter och kontaktytor mellan parterna i projektet påbörjades under våren. En inspirationsdag anordnades i april för kulturaktiva i Karlstad med föreläsning av Gunnar Bjursell som handlade om den kulturella hjärnan. Under året har parterna ringat in målet för vad kultur hela vägen innebär: Ett kulturattraktivt Karlstad där alla målgrupper har förutsättningar att uppleva, utöva, upptäcka och utveckla kultur. Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Ta fram en långsiktig planering för tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och lekplatser. Is och grönt planerar för att byta ut nuvarande ljuskällor i ett spår årligen, för att öka tryggheten för besökarna. Besöksnäringen ska utvecklas. Samordna information och marknadsföring av Karlstad som event- och besöksstad. Profilen för det nya platsvarumärket Karlstad används nu i turistbroschyrerna för Karlstadsregionen. En gemensam turistdatabas har byggts och utvecklats tillsammans med alla turismverksamheter i Värmland i samverkan med Visit Värmland och Region Värmland. Databasen har implementerats på visitkarlstad.se, som nu även har turistiskt innehåll om hela Karlstadsregionen. Karlstadsregionens turismverksamheter syns under samma varumärkesplattform Karlstad i olika kampanjer och aktiviteter. Turismverksamhetens onlinebokningssystem har också implementerats på den värmländska turistwebbplatsen visitvarmland.se. 20 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014

21 Genomför en marknadsföringskampanj av Karlstad som destination på prioriterade internationella och nationella marknader. Turismverksamheten har annonserat i tidningen Kupé, Hit och Dit och sommarbilagan. Dessutom har det skrivits redaktionella texter om Karlstad i olika medier. En onlinekampanj har genomförts i Oslo i samband med att Centrum Karlstad drev projektet att chartra tåg från Oslo till Karlstad. Turismverksamheten har också, tillsammans med besöksnäringen i Karlstadsregionen, deltagit på en mässa i Stockholm under platsvarumärket Karlstad. Utöver det har turismverksamheten även haft pressbesök från Tyskland i samband med Wermland Operas uppsättning av Trilogin. Ta fram en plan för skärgårdsutveckling i samarbete med Karlstadsregionen och andra berörda aktörer, med öppenhet för kommande samarbetsprojekt även med Säffle och Kristinehamn. Förvaltningen har fått rapport från kommunledningskontoret, som har huvudansvar för uppdraget. I rapporten står det att man håller på att ta fram en gemensam strategi gällande skärgårdsutveckling och att man vill lämna in en EU-ansökan. Arbeta aktivt tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer med värdskapet, bland annat genom en värdskapsutbildning för de som arbetar inom besöksnäringen. Turismverksamheten har i samverkan med Karlstad Convention Bureau arrangerat en värdskapsdag med föreläsaren Jan Gunnarsson där 280 personer deltog. Målgruppen var de personer som möter gästen vid besök i Karlstad. Ta fram en policy för socialt hållbara arrangemang ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret arbetat fram ett förslag till policy, som beräknas beslutas i kommunfullmäktige i början av Syftet med policyn är att på ett enkelt och tydligt sätt förmedla till arrangörer att kommunen vill att jämställdhet och mångfald beaktas vid planering och genomförande av arrangemang. Karlstads kommun har som mål att vara Sveriges fjärde största evenemangsstad. Evenemang är viktiga för stadens attraktivitet, för Karlstadsborna och besökare, och kan även bidra till att stärka varumärket Karlstad. En stads attraktivitet främjas också starkt av ett öppet och fördomsfritt klimat. Om arrangemangen ska bidra till Karlstads attraktivitet behöver de beakta kommunens värdegrund, och policyn gör det enkelt och tydligt för oss att förmedla den. Ta fram Karlstads 10 bästa besöksmål detta får du inte missa när du är i Karlstad och marknadsför dem tydligt på hemsidor, sociala medier med mera. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret har tillsammans med turismverksamheten tagit fram tio besöksmål i Karlstad som Karlstadsbor och besökare inte får missa. Besöksmålen har marknadsförts på visitkarlstad.se, på storbildstavlorna runt om i staden, på kommunens Facebooksida och i tidningen Vi i Karlstad som delas ut till alla hushåll i kommunen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer