Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011

2 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING... 7 JÄMFÖRELSER... 7 FRAMTIDEN... 8 FÖRVALTNINGSLEDNING... 9 KANSLIENHETEN... 9 EKONOMIENHETEN PERSONALENHETEN KOMMUNHÄLSAN IT-ENHETEN ARBETSMARKNADSENHETEN MARK- OCH PLANERINGSENHETEN NÄRINGSLIVSENHETEN UTVECKLINGSENHETEN INFORMATIONSENHETEN BILAGA 1 - UPPFÖLJNING AV KOMMUNLEDNINGSKONTORETS DETALJERADE MÅL, UPPDRAG OCH AKTIVITETER

3 Årsrapport för kommunledningskontoret 2011 Inledning Årsrapporten är det sista steget i kommunledningskontorets budget- och uppföljningsprocess. Här summeras verksamheten under det gångna året, med dess viktiga händelser och ändrade förutsättningar. Det ekonomiska utfallet presenteras och avvikelser mot budgeten analyseras. Det sker en jämförelse över tiden kring hur resurserna använts och viktiga framtidsfrågor för kontoret lyfts fram. Kontoret har brutit ned de övergripande budgetmålen inom de prioriterade områdena Attraktiva Kalmar och Den hållbara kommunen (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) i mätbara mål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, tillvägagångssätt, mätning och ansvarig för respektive mål. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 Uppföljning av kommunledningskontorets detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Befolkning personer var folkbokförda i Kalmar kommun den 31 december 2011 enligt preliminära uppgifter. Det är en ökning från föregående år med 248 personer. Bostadsbyggande Under 2011 har cirka 140 bostäder färdigställts i nybyggnad. Av dessa är hälften småhus och hälften lägenheter i flerbostadshus. Under året har fördjupade översiktsplaner för Kvarnholmen och Norrlidens strand tagits fram. 3

4 Arbetsmarknad Året som gick präglades av en stor osäkerhet kring det arbetsmarknadspolitiska området. Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern år var i Kalmar kommun vid årsskiftet 2011/2012 6,4 % för åldersgruppen år. För årsskiftet 2010/2011 var andelen 6,5 %. Riket hade vid samma tillfällen 6,6 % respektive 6,8 %. Relativt sett klarade sig Kalmar under 2011, liksom 2010, bättre än både riket och jämförelsekommunerna när det gäller arbetslösheten. Näringsliv Antalet verksamma företag i kommunen var och jämfört med föregående års antal 6 017, en ökning med 353 företag. Samtidigt minskade antalet huvudkontor under året från till st. Statistikleverantör har bytts mellan åren, från SCB 2010 till UC Medborgarundersökning och kvalitetsundersökning Under hösten 2011 genomfördes en medborgarundersökning som sammanställts till tre index: Nöjd- Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. De visar att invånarna överlag är mer nöjda med Kalmar som kommun att leva i och med de tjänster som kommunen tillhandahåller än genomsnittet av de kommuner som deltar i undersökningen. För andra året i rad deltog Kalmar även i Sveriges Kommuner och Landstings mätning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultatet för 2011 visade att Kalmar förbättrat sig inom över 20 områden jämfört med Regionalt samarbete Kalmar ingår tillsammans med andra kommuner, regionförbund och landsting i grupper som arbetar med Linnéuniversitetets utveckling. Kontakter med övriga kommuner i södra Kalmar län har inletts kring att utveckla begreppet Kalmarsundsregionen. Aktörer i regionen samverkar kring behovet av framtida infrastruktursatsningar i sydöstra Sverige. Kollektivtrafik Under 2011 infördes etapp två av enhetstaxan inom kollektivtrafiken, vilket innebär att man reser till en kostnad motsvarande tätortstaxan inom hela kommunen. Till årsskiftet 2011/2012 genomfördes en skatteväxling med landstinget som blir ensam huvudman för kollektivtrafiken. Kvar inom kommunens ansvarsområde blir skoltrafiken och tillköp såsom enhetstaxan. Jämställdhet Arbetet med att bli en jämställd kommun fortsatte under 2011 på bred front. Ytterligare 1,8 mnkr erhölls från SKL för att fortsätta kommunens arbete. Miljö Klimatlöfteskampanjen tillsammans med länets övriga kommuner har avslutats. Arbetet fortskrider i projektet om LED-belysning för att kunna gå över till nästa generations belysningsteknik. Inom ramen för Kalmarsundskommissionen genomförs en mängd insatser för att förbättra kustmiljön. Arbetet med energieffektivisering av kommunens fastigheter pågår. Projektet Kalmar Cykelstad fortskrider. Internationellt arbete Inom det internationella arbetet har ett stort antal delegationsbesök genomförts från bl.a. europeiska länder, Uganda och Kina. Även årliga händelser som Hansedagarna i Kaunas, Litauen med utdelning av Kalmar kommuns internationella miljöpris och Schwedenfest i Wismar har genomförts. Interna utvecklingsområden Kommunledningskontoret bedriver internt utvecklingsarbete bland annat gällande införande av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Ett systemstöd för målstyrningsprocessen har införts. Ett kommungemensamt certifikat för ISO 9001 (kvalitet) och (miljö) delades ut till kommunen i april

5 Resultatredovisning och analys Kommunledningskontoret, undantaget exploateringsverksamheten, redovisar ett överskott på 3,4 mnkr jämfört med budget för De enskilt största avvikelserna är följande: - Inom förvaltningsledningen ger anslaget för avsättning till sluttäckning av deponi Moskogen 2,7 mnkr oförbrukat. En avsättning på 100 mnkr görs i bokslutet för 2011 i enlighet med den nya kostnadsberäkningen för sluttäckningen, dock inte inom kommunledningskontorets budgetram. - Inom kanslienheten innebär införandet av ett dokument- och ärendehanteringssystem stora kostnader initialt. Över tid kompenseras detta genom omfördelningen av budgetramar från förvaltningarna, men för det enskilda året 2011 innebär det en avvikelse i förhållande till budget med cirka 1,2 mnkr. - Arbetsmarknadsenhetens tilläggsbudgetanslag på 1,2 mnkr för Försöksverksamhet Aktiva/TIA har inte förbrukats. Detta på grund av att projektet har förlängts och finansierats under 2011 av Samordningsförbundet. - Personalenhetens anslag för personliga tjänster, övriga personaladministrativa åtgärder, har inte förbrukats fullt ut och ger 0,9 mnkr i en positiv avvikelse. - Inom mark- och planeringsenheten ger kollektivtrafiken en negativ avvikelse på 0,6 mnkr enligt preliminära uppgifter för slutavräkningen från KLT. Lägre intäkter än budgeterat är en orsak. - Näringslivsenhetens projektanslag lämnar 1,0 mnkr oförbrukat. Enheten har haft lägre kostnader är budgeterat för tidningen Jenny, kalmarsundsfärjan samt för marknadsföring. - Informationsenhetens avvikelse på -0,4 mnkr jämfört med budget beror dels på extrapersonal i växeln och dels på att arbetet med kommunens hemsida varit dyrare än beräknat. Inom exploateringsverksamheten är avvikelsen i driftresultatet -39,2 mnkr. Budgeterade nettointäkter för verksamhetsområden på 17,1 mnkr blev ett utfall på cirka 2,9 mnkr. De största avvikelserna utgörs av 6,2 mnkr för gång- och cykelbron över E22 vid Hansa City som istället utfaller 2012 samt 7,5 mnkr för Gota Media vars planärende är försenat i jämförelse med budgetens tidsplan. Nettointäkterna för bostadsområden budgeterades till 35,4 mnkr och utfallet visar på 7,9 mnkr. Bland de större avvikelserna märks östra Vimpeltorpet med 11,2 mnkr och Djurängen med 3,4 mnkr. En genomgående orsak är förseningar i tidsplaner och överklaganden i planarbeten men även en generell avmattning i marknaden har betydelse. 5

6 DRIFTREDOVISNING BUDGET REDOVISAT AVVIKELSE 2011 (mnkr) 2011 (mnkr) 2011 (mnkr) FÖRVALTNINGSLEDNING 27,5 25,8 1,9 KANSLIENHET 24,9 26,3-1,4 EKONOMIENHET 5,7 5,8-0,1 PERSONALENHET 15,7 14,9 0,8 KOMMUNHÄLSAN 7,6 7,6 0,0 IT-ENHET 11,3 10,3 1,0 ARBETSMARKNADSENHET 36,1 34,9 1,2 MARK- O PLANERINGSENHET 64,1 64,7-0,6 NÄRINGSLIVSENHET 6,7 5,7 1,0 UTVECKLINGSENHET 12,0 12,0 0,0 INFORMATIONSENHET 5,6 6,0-0,4 SUMMA DRIFTRESULTAT 217,4 214,0 3,4 EXPLOATERINGSVERKSAMHET -51,8-12,6-39,2 RESULTAT INKLUSIVE EXPLOATERING 165,6 201,4-35,8 Investeringar Av 2011 års investeringsbudget på 78,3 mnkr har 59,6 mnkr förbrukats. Av de oförbrukade anslagen uppgår investeringar i hamnverksamheten till 7,2 mnkr. Större markförvärv har under året genomförts i Tehuset för 6,6 mnkr. För bostadsområdena återstår 14,7 mnkr av investeringsanslaget. Orsaken är dels förskjutningar i planprocesser och dels att det slutliga färdigställandet av gator och parkytor i många fall dröjer tills områdena är färdigbebyggda. Exploateringsområdenas investeringsutgifter har upptagits på nytt i investeringsbudgeten för 2012 med uppdaterade bedömningar av tidsplanerna. Samlingsanslaget för kommunledningskontoret avviker på grund av att en ny datalagringslösning och batteri-backup har anskaffats till IT-enheten för 3,7 mnkr. INVESTERINGSREDOVISNING 2011 (mnkr) BUDGET REDOVISAT AVVIKELSE SAMLINGSANSLAG KOMMUNLEDNINGSKONTORET 0,2 3,5-3,3 HAMNVERKSAMHETEN 14,0 6,8 7,2 PRODUKTION AV ARBETSOMRÅDEN 14,1 15,1-1,0 MARKFÖRVÄRV, MARKREGLERING 8,1 7,0 1,1 PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDEN 41,9 27,2 14,7 INVESTERINGAR TOTALT 78,3 59,6 18,7 6

7 Mål och måluppföljning Detaljerade mål Kommunledningskontoret hade under detaljerade mål. 29 mål var möjliga att mäta under året och 72 % av dessa uppnåddes. Återstående 11 mål var inte möjliga att mäta under på grund av att de antingen sträckte sig över längre tid än 2011 eller att förutsättningarna förändrades under året. Åtta av de 29 målen berör nöjda kunder. Tre av dessa uppnåddes inte men det finns planer framtagna för att åtgärda detta. En generell iakttagelse är att verksamheternas bedömningar av om målen är uppnådda eller inte behöver förbättras. I uppföljningen svarar man inte direkt på själva målformuleringen utan beskriver mer allmänt vad som åstadkommits. Kommunledningskontorets Attraktiva Kalmar Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Alla mål Ej mätta detaljerade mål 2011 Uppnått Ej uppnått Uppnått Ej uppnått Uppnått Ej uppnått Uppnått ej uppnått Antal Andel 75% 25% 63% 38% 60% 40% 53% 20% 28% Aktiviteter I kommunledningskontorets handlingsplaner för att uppnå målen fanns 71 aktiviteter planerade under % av dessa har bedömts som helt genomförda. Ytterligare 21 % är minst till hälften genomförda. En slutsats som kan dras är att aktiviteterna behöver få en tydligare koppling till målen och bli mer specifika/avgränsade. Vissa av aktiviteterna är dessutom så omfattande att de med fördel hade kunnat brytas ned till flera aktiviteter. Det finns också aktiviteter som är formulerade som verksamhet av löpande karaktär. De löper under hela året vilket också innebär en svårighet i att korrekt bedöma graden av genomförande. Avgränsning och tidssättning av aktiviteterna behöver förbättras och bli mer specifik. Löpande arbete är ständigt pågående och bör därför inte rapporteras som en helt genomförd aktivitet. Kommunledningskontorets Ej Påbörjad Genomförd Genomförd Genomförd Helt Ej Totalt aktiviteter 2011 påbörjad 25% 50% 75% genomförd aktuell Antal Andel 1% 13% 3% 8% 13% 59% 4% 100% Jämförelser Inom kommunledningskontorets verksamhetsområden finns inte någon statistik som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Istället presenteras en jämförelse över tiden avseende kontorets verksamhetsområden. Diagrammet avser perioden Kontorets totala budgetram exklusive exploateringsverksamheten har ökat från 206 mnkr till 242 mnkr. Det kan konstateras att kontorets kärnverksamhet som är central administration och stöd till kommunledning, förvaltningar och bolag står för en relativt konstant del av ramen. Löneuppräkningarna påverkar i huvudsak detta område och uppgår till cirka 2,5 mnkr per år. Ökningen från 2007 utgörs främst av kostnaden för kollektivtrafiken där övertagandet av skolskjutsarna är en stor del. För 2011 märks också satsningar på dokument- och ärendehanteringssystem samt systemstöd för målstyrning och uppföljning. Inför 2012 görs en skatteväxling med landstinget i samband med att de blir ensam huvudman för kollektivtrafiken. Då försvinner cirka 66 mnkr ur budgetramen. 7

8 Framtiden Kommunledningskontorets verksamhet måste ständigt anpassas till förändringar i omvärlden så att vi får fortsatt nöjda kunder. Visionen om en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samt växande kommun är styrande för vårt arbete. Följande uppgifter är centrala i kontorets verksamhet kommande år: - Arbetet med Vision 2020 presenteras under Slutsatser där kommer att påverka kontorets framtida organisation. - Arbetet med att möjliggöra ökat bostadsbyggande kommer att vara fortsatt prioriterat. - Linnéuniversitetet har stor betydelse för Kalmars utveckling. Genom utvecklat samarbete universitet kommun näringsliv kan vi få fler studenter, mer forskning och injektioner i vårt näringsliv. Familjen Kamprads donation till forskning och utveckling ger nya möjligheter. Lokaliseringsfrågan kommer att få betydelse för hela stadens utveckling. - Infrastrukturen måste förbättras för att Kalmar ska få en utvidgad arbetsmarknadsregion och för att Linnéuniversitetets behov av integrering ska tillgodoses. - Den stora satsningen för att bli en jämställd kommun fortsätter. - Klimat- och kustmiljöarbetet har långsiktigt stor inverkan på Kalmars framtid. - Kommunens arbete med effektiviseringar och ständiga förbättringar fokuseras ytterligare med hjälp av de tre mnkr som tillförts i satsningen Ännu Bättre. - Användning av digital teknik för utveckling av tjänster och sociala medier är en viktig framtidsfråga. - Kommunledningskontoret har uppdraget att förbättra samordning av integrationsarbetet, vilket är en viktig faktor för befolkningsutvecklingen. - Särskilda insatser för att minska ungdomsarbetslösheten tas fram. - Ett kontaktcenter etableras för att förbättra kommunens service, bemötande och tillgänglighet. 8

9 Förvaltningsledning Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Förvaltningsledningen omfattar kommunchef och fyra centralt placerade projektledare, varav en delfinansieras av Kalmar kommunbolag AB. Under 2011 har man bland annat arbetat med följande frågor: Biogas Vindkraft Kontaktcenter Bergakommissionen Försäljning av fastigheter Linnéuniversitetets placering Gemensam kostorganisation Kommungemensamt verksamhetsledningssystem Kommunledningskontorets kundbesök hos förvaltningar och bolag Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter/bidrag -4,2-4,8 0,6 Personalkostnader 5,5 5,5 0,0 Övriga kostnader 26,2 25,1 1,1 Nettokostnader 27,5 25,8 1,7 Förvaltningsledningen redovisar ett överskott på cirka 1,7 mnkr. Huvudorsaken är att anslaget för avsättning till sluttäckning av deponi Moskogen, som varit en årlig kostnad, lämnar 2,8 mnkr oförbrukat. Istället görs en engångsavsättning i bokslutet för 2011 baserat på de nya beräkningar för totalkostnaden av en sluttäckning som tagits fram. Det nyinrättade Linnéstipendiet ger en negativ avvikelse på 250 tkr då denna post inte fanns med i budget. Nedskrivning av inventarier har medfört en kostnad utöver budget på 0,6 mnkr. Kanslienheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Enheten driver ett mycket omfattande projekt om införande av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Det är ett kommunövergripande projekt. Projektledarna kommer från kommunledningskontoret, varav en från kanslienheten. Projektet innebär att flera från enheten på många sätt är inblandade i införandet och samordningen av hur dokument- och ärendehanteringen ska se ut i framtiden. Från och med den 1 september 2011 har överförmyndarnämndens kansli flyttats över till kommunledningskontoret och kanslienheten. Övergången innebär att enheten utökats med fem personer. För gruppen har det utsetts en gruppchef. I slutet av 2010 anställdes en ny stadssekreterare och ytterligare en kommunarkivarie. Under 2010 förstärktes även enheten med en kommunjurist. Från och med den 1 januari 2011 är denne kommunjurist 9

10 tillsvidareanställd. De förstärkningar som gjorts underlättar för oss att utföra vårt serviceåtagande mot såväl medborgarna som mot den interna organisationen. Under året har vi arbetat hårt med att digitalisera nämndadministrationen. Vi har köpt läsplattor till arbetsutskottet och helt avskaffat pappersutskick till deras sammanträden. Arbetet med att digitalisera nämndadministrationen ska fortsätta under 2012 genom att avskaffa pappersutskick till kommunstyrelsens sammanträden. Trots en ökad digitalisering har pappersmängden som skickats ut ökat under året. De utskick som gjorts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under året har innefattat en mycket stor mängd handlingar. Det har sin förklaring i att många omfattande planeringsdokument har tagits fram inom den fysiska planeringen (översiktsplan, vindkraftplan, detaljplaner m.m.). Kommunarkivet tar emot stora mängder handlingar och det är på nytt så att arkivet ytmässigt inte räcker till. Lokalerna är heller inte bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det är därför nödvändigt att söka efter nya, mer ändamålsenliga, arkivlokaler. Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter -1,4-1,3-0,1 Personalkostnader 14,9 14,1 0,8 Övriga kostnader 11,4 13,5-2,1 Nettokostnader 24,9 26,3-1,4 Projektet med ärendehanteringssystem innebär stora kostnader initialt. Över tid kommer vi att få kompensation genom omfördelningen av budgetramar från förvaltningarna, men för det enskilda året 2011 innebär det en fördyring i förhållande till budget med cirka 1,2 mnkr. Enheten har också haft en del oförutsedda utgifter som inte det budgeterats några medel för. Bland annat gäller det kostnader för den permanentade arbetsmarknadsberedningen, höga frankeringskostnader, utökat bidrag till folkrörelsearkivet, teknikförbättring i KS-salen, tillägg till hyresavtal för parkeringsplatser samt inköp av läsplattor till arbetsutskottet och de som handhar nämndadministrationen. Strategiska framtidsfrågor Arbetet med digitalisering av handlingar fortsätter. Vidare kommer arbetet med att få våra handlingar att se likartade ut att fortsätta. Det sker framförallt genom nämndsekreterarnätverket men också genom vissa utbildningsinsatser och genom kontakt med handläggarna i de enskilda ärendena. När det gäller projektet med ett dokument- och ärendehanteringssystem så är det nu i införandefasen, men det finns en efterfrågan på att införa fler moduler för att uppnå fler samordningsfördelar. Det gäller bland annat gemensamt dokumentlager och avtalshantering. Arbetet med det nya systemet kommer därmed att fortsätta även under 2012 och framåt, oavsett om enheten kommer fortsätta att vara projektägare eller inte. 10

11 Ekonomienheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Antalet leverantörer som nu skickar elektronisk faktura har successivt ökat. I dagsläget skickar cirka 20 leverantörer sammantaget i storleksordningen fakturor på årsbasis. För att komma vidare med vår e-handel har under året en förstudie avseende införande av beställningsportal redovisats. Utifrån förstudien har förvaltningschefsgruppen fastställt projektdirektiv. Projektet kommer att starta under januari 2012 med en beräknad projekttid på 21 månader. Vårt ledningssystem Hypergene har under året byggts ut med ekonomi- och personalrapporter. Vidare har arbetet med stöd för budget och prognos påbörjats. Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter -5,8-5,9 0,1 Personalkostnader 4,3 4,1 0,2 Övriga kostnader 7,2 7,6-0,4 Nettokostnader 5,7 5,8-0,1 Ekonomiskt redovisar enheten ett underskott på 91 tkr med anledning av att arbetet med ledningssystemet Hypergene gått snabbare än beräknat. Uppföljningen av enhetens mål visar att målet Nöjd kund kommunstyrelsen är uppfyllt, 85 % (mål 75 %). Även målet Nöjd kund- ekonomiadministration är uppfyllt, 76,5 % (mål 75 %). Däremot är inte målet Nöjd kund ekonomisystem uppfyllt, 74 % (mål 75 %). Med hjälp av lämnade kommentarer i enkäterna kommer enheten att arbeta vidare med åtgärder för att öka nöjdhetsgraden. Strategiska framtidsfrågor Enheten behöver bli bättre på att möta de förväntningar som kommunledning, förvaltningar och bolag har på enheten beträffande utveckling och förnyelse av ekonomistyrningen. För att tillgodose detta, inom befintlig budgetram, måste enheten effektivisera nuvarande processer, stöd och system. Personalenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under 2011 har enheten arbetat mycket med systemutvecklingsfrågor på lönesystemet och applikationer som hör till lönesystemet. Arbetet med att införa självservice inom löneadministrationen har fortsatt även under Under 2011 har enheten ingått i utvecklingsarbetet med anledning av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, Public 360. Av de två projektledarna kommer en från enheten och projektgruppen har under året jobbat intensivt med förberedelser och implementering. Annat utvecklingsarbete har varit att revidera det personalpolitiska programmet. Arbetet slutförs under

12 Utbildningssatsningar under 2011 har bland annat varit föreläsning för all personal med Sara Lund, utbildningar inom internrevision och ISO-system samt fortsatt satsning på ledarutvecklingsprogram. Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter -4,2-5,9 1,7 Personalkostnader 14,9 16,4-1,5 Övriga kostnader 5,0 4,4 0,6 Nettokostnader 15,7 14,9 0,8 Enheten redovisar ett överskott på ca 0,8 mnkr som dels beror på att vi genom ett effektivare rekryteringsarbete har minskat våra annonskostnader, dels har kontot övriga personaladministrativa åtgärder gett ett överskott p.g.a. att personer med åtgärder har haft långtidssjukfrånvaro vilket inte genererat några lönekostnader. Aktiv Fritid har inte använt hela sitt anslag men har begärt att få med överskottet i en tilläggsbudget för Strategiska framtidsfrågor Under 2012 kommer det nya personalprogrammet att bli klart och enheten kommer att bedriva arbete för att göra det känt i organisationen. Sveriges Kommuner och Landsting satsar centralt och Kalmar kommun lokalt på Sveriges Viktigaste Jobb (SVJ) att göra de viktiga jobben i kommunen mer kända och att öka attraktionskraften hos oss som arbetsgivare. Den tekniska utvecklingen med systemstöd förväntas fortsätta vilket ger effekter i förenklad administration lokalt men ökar arbetsbelastningen centralt med systemägarskap, samordning, stöd och utbildningsverksamhet. Kommunhälsan Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under 2011 har en ny hälsoutvecklare och en ny administratör anställts. Däremot har vi inte kunnat tillsätta den vakanta sjukgymnasttjänsten efter pensionsavgång. Vi har nu totalt tolv tjänster tillsatta. Vi har i budgeten fått förstärkning för Livsstilsprojektet och detta kommer att fortsätta med forskningsanknytning till Karolinska institutet. Vi har arbetat intensivt med sjukskrivningsärenden och har under 2011 haft en mängd avstämningsmöten och trepartsmöten vilka har inbringat sammanlagt från Försäkringskassan kr och från Landstinget Inför 2012 kommer sannolikt volymen av dessa insatser och möten fortsätta att minska så som under Landstinget har beslutat om nya ersättningsnivåer i sjukskrivningsprocessen, där de tar bort ersättningen för avstämningsmöte (750 kr) och halverar ersättningen för trepartsmöte (3 000 kr/1 500 kr). Prognosen är därför att vi kommer att minska våra ersättningsintäkter från drygt kr till kr. Det pågår samtidigt diskussioner med landstinget om eventuellt förändrade samverkansrutiner och om det fria nyttjandet av provanalyser, röntgen m.m. 12

13 Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter -1,9-1,6-0,3 Personalkostnader 7,7 7,3 0,4 Övriga kostnader 1,8 1,9-0,1 Nettokostnader 7,6 7,6 0,0 Kommunhälsans ekonomiska resultat för 2011 är i balans med budget. Lägre intäkter än budgeterat har kompenserats med lägre personalkostnader under året. IT-enheten IT-enheten arbetar med kommunens gemensamma plattform för telefoni och data. Strävan är att leverera en rationell IT-drift och infrastruktur till hela den kommunala koncernen. Enheten ansvarar också för samordning mellan kommunens verksamheter och att det tas fram policy och strategier inom IT-området. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Enhetens mätbara mål gäller åtgärdande av fel. Minst 90 procent av alla arbetshindrande fel ska vara åtgärdade inom 8 arbetstimmar. Under 2011 har vi inte riktigt nått målet utan hamnar på 86 procent i ett snitt över året. Vid analys verkar det finnas två större anledningar till att målet inte uppnås. 1. Det har varit svårt att rekrytera tekniker till enheten vilket gjort att vi under 2011 inte kunnat utöka antalet resurser enligt plan. 2. En hel del ärenden har inte kunnat slutföras i tid på grund av problem med att få tag på användare efter anmälan. Förhoppningsvis kommer IT-enhetens nya arbetssätt för registrering av ärenden under 2012 att avhjälpa en del av problemet. Förväntningarna på IT-enheten ökar kontinuerligt. Eftersom IT blir mer och mer integrerat i verksamheten och dessutom mer kritiskt, så ställs högre krav vad gäller snabbare åtgärdstider och medverkan i diverse projekt och upphandlingar. Systemen blir mer och mer komplexa och dessutom mer inbördes beroende av varandra. Det här innebär att IT-enheten under 2011 känt ett större tryck än tidigare. Troligtvis kommer krav och förväntningar att öka ännu mer under de kommande åren. Under 2011 har ett nytt telefonisystem införts. Införandeprojekt och initial drift har kantats av diverse problem vilket krävt en hel del resurser från IT-enheten. Förhoppningsvis blir systemet mer stabilt efter uppgradering i mars 2012 så att vi kan nyttja dess kapacitet och möjligheter att ge en modern telefoni i Kalmar kommun. Ett pilotprojekt med införande av Windows 7 har genomförts på samhällsbyggnadskontoret. Ett stort antal timmar har lagts i projektet av IT-enheten, samhällsbyggnadskontoret och extern konsult. Projektet har gett möjlighet att sätta en plattform för Windows 7 så att vi under 2012 kan fortsätta med införandet i resten av kommunen. Expansionen av trådlösa nät fortsätter. På bara några år har antalet ökat från ett 50-tal till drygt 400 st. i de kommunala lokalerna. Under 2011 fördubblades antalet och prognosen för utbyggnadstakten är densamma för 2012 som för Framförallt är det skolorna som vill ha trådlös uppkoppling. Det här ger större flexibilitet för verksamheten men ställer också högre krav på IT-enheten. 13

14 Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter -21,1-21,1 0,0 Personalkostnader 11,5 11,7-0,2 Övriga kostnader 20,9 19,7 1,2 Nettokostnader 11,3 10,3 1,0 Enheten redovisar ett överskott på cirka 1 mnkr för 2011 och det finns två anledningar till detta. Dels fick enheten i 2011 års budget 500 tkr för ett intranätsprojekt där någon projektledare inte kunnat hittas. Dels har leverantören av telefoni fakturerat enligt felaktig prisplan och kreditering för detta har gått via ITenheten. För det icke genomförda intranätsprojektet har 500 tkr tagits upp i tilläggsbudgeten för Strategiska framtidsfrågor Den största strategiska frågan under 2012 kommer att handla om utbyggnad av bredband, både i Kalmar kommun och i regionen. Arbetsmarknadsenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Året som gick präglades precis som tidigare av en stor osäkerhet kring det arbetsmarknadspolitiska området. Bland annat hade enheten för första gången inget avtal med Arbetsförmedlingen om anvisning av ungdomar. Detta har till viss del kunnat kompenseras av att vi deltar i ett ESF-projekt (RAMP) som för Kalmars del riktar sig till ungdomar. Under 2011 har cirka 450 personer varit i någon form av åtgärd/praktik via Arbetsmarknadsenheten. Sommaren 2011 tackade 415 ungdomar ja till en Prova På Praktik (PPP). Nya projekt inom PPP sommaren 2011 var sommarlovsentreprenörerna och inom Kultur- och fritidsförvaltningen danssommar respektive teaterprojekt tackade fler ungdomar än tidigare nej till sin plats och anledningen var i första hand att de hade fått sommarjobb. (453 ungdomar sökte och fick en plats). Sommaren 2010 var det drygt 500 ungdomar som fick PPP. Inom den kommunala vuxenutbildningen har vi kunnat behålla den höga nivån. Under 2011 har vi genomfört 860 helårsplatser mot 838 platser Genom upphandlingar/överenskommelser med olika utbildningsanordnare har vi kunnat erbjuda yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom fler områden än tidigare. Det av ESF-rådet finansierade LPA-projektet (Lärande på arbetsplats) har i huvudsak genomförts som planerat. Med anledning av att omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen inte kunnat avvara personal i den omfattning som ursprungligen planerats, så har antalet i validering/studier blivit lägre. Omvårdnadslyftet som är Socialstyrelsens satsning för anställda inom äldreomsorgen har tack vare erfarenheter från LPA-projektet kunnat påbörjas hösten

15 Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd var i Kalmar kommun vid årsskiftet 2011/2012 6,4 % för åldersgruppen år. För årsskiftet 2010/2011 var andelen 6,5 %. Riket hade vid samma tillfällen 6,6 % respektive 6,8 %. Relativt sett klarade sig Kalmar under 2011, liksom 2010, bättre än både riket och jämförelsekommunerna när det gäller arbetslösheten. Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter -30,2-70,5 40,3 Personalkostnader 43,7 71,3-27,6 Övriga kostnader 22,6 34,1-11,5 Nettokostnader 36,1 34,9 1,2 Verksamheten har i stort sett gått plus minus noll under året. Som tidigare år har vissa av Kunskapsnavets utbildningar beslutats och startats under 2011 och fortsätter under 2012 och därför görs periodiseringar. De 1,2 mnkr som anslogs i tilläggsbudget för 2011 avseende försöksverksamhet Aktiva/TIA har inte förbrukats. Detta på grund av att projektet har förlängts och finansierades under 2011 av Samordningsförbundet. Strategiska framtidsfrågor I de prognoser som görs har det framkommit att arbetslösheten kommer att öka under Hur detta kommer att påverka Kalmar kommun återstår att se. December 2010 gick samordningsansvaret för flyktingmottagandet över till staten/arbetsförmedlingen. Det kan befaras att konsekvenserna av denna etableringsreform kan bli kännbar för kommunen då statens stöd till flyktingarna upphör efter cirka två år. Tiden för ersättning från staten var tidigare i genomsnitt 3,5 år. I genomsnitt är två år inte tillräckligt varför det härmed blir en övervältring av kostnader från staten till kommunen i form av ökat försörjningsstöd vilket i första hand kommer att drabba socialnämnden. Mark- och planeringsenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Mark- och planeringsenhetens organisation har under de senaste åren förstärkts mot bakgrund av den stora bredden av arbetsuppgifter som enheten har när det gäller att utveckla Kalmar och möta intresset från externa aktörer att satsa i Kalmar. Enheten har vid ingången av 2012 tjugo medarbetare, varav en är en halvtidstjänst med lönebidrag. Två av tjänsterna en planeringsingenjör och en infrastrukturplanerare - är för närvarande vakanta. Bakgrunden till enhetens personalförstärkning är kommunens beslut att 40 detaljplaner ska tas fram årligen mot tidigare 20 detaljplaner. Avsikten är också att i större utsträckning ersätta inköp av konsulter med egen arbetskraft. Den kommunomfattande översiktsplanen har varit ute på samråd och kommer att ställas ut under våren Den fördjupade översiktsplanen för Norra Kvarnholmen antogs i december 2011 liksom den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand. Handlingsplaner för dessa områden pågår. Som en del i 15

16 planen för Norra Kvarnholmen har förstudier genomförts för stationsområdet och Sveaplan. Arbete med att ta fram ett planprogram för Fredriksskans pågår. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Rinkabyholm mot bakgrund av bland annat flyttningen av E22:an har påbörjats. Ett stadsförnyelseprojekt för Oxhagen inleds under Enheten leder projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet och flera av enhetens medarbetare arbetar med projektets olika delar. Exempelvis med att föreslå lokalisering för ett samlat kulturcentrum. Hållbarhetsfrågorna har under året fått ett nytt fokus och målet är att etappvis öka kraven vid försäljning av mark. Ett exempel på detta är ett så kallat kvalitetsprogram som tas fram för Fredriksskans. Enheten arbetar också med att ta fram förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Avsikten är att riktlinjerna ska inkluderas i kommande års budget. Förberedelse för en andra omgång av utvecklingsdialoger under åren pågår. En resvaneundersökning kommer att genomföras under 2012 tillsammans med Regionförbundet. Enheten leder planeringsarbetet inför lokalisering av en ny brandstation 2015 samt utreder vad som bör ske med den befintliga stationen. Under året har två markanvisningstävlingar genomförts. Den första gällde kvarteret Oljeväxten vid Södra vägen och den andra gällde kvarteren Muren och Gesällen på Kvarnholmen. I båda fallen svarade marknaden med stort intresse och tävlingarna kunde avgöras i konkurrens. Trycket på enheten när det gäller genomförandefrågorna är stort. Försäljning av tomt för Wollinska Stiftelsen har skett på Norrgårdsgärde och försäljning av tomt för pingstkyrkan har skett på Malmen. Försäljning av tomter för rad/kedjehus, villor m.m. fortsätter i Östra Vimpeltorpet. Försäljning av villatomter fortsätter också i Fjölebro, Ljungbyholm och Trekanten. Utbyggnad av ett större område för verksamheter pågår i östra Smedby (del av Flygstaden ). Enheten har genomfört omfattande exploateringsarbeten kring flerbostadsprojekten vid Stensövägen, i Bergavik och på Varvsholmen. Enheten har också medverkat med mark- och genomförandefrågor vid projekt Sandrarondellen och det kommande ombyggnadsprojektet längs Södra vägen. Under 2011 har enheten arbetat med förberedelser för exploateringsarbeten i de nya detaljplaneområdena Jakobsberg i Smedby, Snättebro i Läckeby och Boholmsvägen vid Rinkabyholm. Enheten har också medverkat i flera pågående detaljplanearbeten. Det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken flyttas från och med årsskiftet till landstinget som blir regional trafikmyndighet. Skatteväxling har skett mellan landstinget och kommunen. Kommunen har genomfört etapp två i enhetstaxan som innebär att resande inom kommunen kan köpa 10-resorskort på bussarna till ett och samma pris oberoende av var i kommunen man bor. Resultatredovisning och analys Driftresultat exklusive exploateringsverksamhet Budget Redovisat Avvikelse Intäkter -55,3-62,1 6,8 Personalkostnader 10,9 10,9 0,0 Övriga kostnader 108,5 115,9-7,4 Nettokostnader 64,1 64,7-0,6 Exploateringsverksamhet Budget Redovisat Avvikelse Nettointäkter -51,8-12,6-39,2 16

17 Intäktssidan på exploateringsverksamheten redovisas i driftredovisningen medan utgiftssidan redovisas i investeringsredovisningen. Avvikelsen i driftresultatet uppgick sammanlagt till 39,2 mnkr. Budgeterade nettointäkter för verksamhetsområden på 17,1 mnkr blev ett utfall på cirka 2,9 mnkr. De största avvikelserna utgörs av -6,2 mnkr för gång- och cykelbron över E22 vid Hansa City som istället utfaller 2012 samt -7,5 mnkr för Gota Media vars planärende är försenat i jämförelse med budgetens tidsplan. Nettointäkterna för bostadsområden budgeterades till 35,4 mnkr och utfallet visar på 7,9 mnkr. Bland de större avvikelserna märks östra Vimpeltorpet 11,2 mnkr, Djurängen 3,4 mnkr, Terrassen och Pergolan 2,1 mnkr, Boholmarna 3,5 mnkr och Majavallen 1,7 mnkr. En genomgående orsak är förseningar i tidsplaner och överklaganden i planarbeten. Kostnaden för kollektivtrafiken har medfört en negativ avvikelse mot budget på 0,6 mnkr. Den slutliga siffran är preliminär i väntan på slutavräkningen av aktieägartillskottet till KLT. Det råder även osäkerhet kring det bokförda värdet av det nya biljettsystemet i KLT:s balansräkning per och i samband med landstingets övertagande kan det bli aktuellt med en nedskrivning av värdet. Den i nuläget bedömda risken för Kalmar kommun är att en kostnad på cirka 1 mnkr kan tillkomma på årets resultat. Friköpen av tomträtter har under året genererat en nettovinst på cirka 28,8 mnkr. (Försäljningsintäkt minus bokfört värde för marken.) Budgeterad intäkt var 29,0 mnkr. Enhetens verksamhet i övrigt har bedrivits inom ram med endast smärre avvikelser mellan de olika verksamheterna. Strategiska framtidsfrågor Enheten har ansvar för att ta fram ett Framtids-/visionsarbete för Kalmar Det ska resultera i en gemensam strategi för hur vi vill att Kalmar ska se ut om 10 år. Utgångspunkten för arbetet ska vara att Kalmar ska vara en av landets mest attraktiva kommuner. Arbetet ska ske i en bred dialog med politiker, näringsliv och medborgare. Ett viktigt arbete är hur vi går vidare från vision till verklighet. Ett genomarbetat översiktligt planeringsunderlag i form av översiktsplan och fördjupade översiktsplaner har tagits fram. Nästa steg är att genomföra visionerna i form av exempelvis handlingsplaner. Ett projektorienterat arbetssätt ska användas. Vi måste till exempel bli bättre på att tydligt fördela ansvar, ta fram realistiska tidplaner och tidiga kalkyler. Enheten behöver också i ökad utsträckning följa och analysera omvärldsfaktorer som påverkar kommunens planering och verksamhet. Under genomför enheten tillsammans med politiker och tjänstemän en andra omgång av utvecklingsdialoger i de mindre tätorterna. Som en följd av detta måste vi diskutera hur vi går vidare med detta arbete och vilka konsekvenser detta medför för enheten i arbetet med exempelvis landsbygdsfrågorna. Enheten har fått ett mycket breddat ansvarsområde med stora utvecklingsfrågor och många stora projekt. De budgetbelopp som enheten förfogar över när det gäller planerings- och utredningsfrågor har legat oförändrat under många år och är otillräckligt för det planeringsarbete som nu bedrivs. Antalet projekt har ökat mycket, projekten är stora och komplicerade för det aktiva planeringsarbete som nu bedrivs. Bland annat ska enheten i stor utsträckning kommunicera, föra dialoger och nå ut till kommunmedborgarna i de olika projekten. 17

18 Näringslivsenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Fortsatt samverkan med Linnèuniversitetet. I och med bildandet av Linnéuniversitetet är regionen vi verkar i större, både geografiskt och resursmässigt. Linnéuniversitetet är en viktig motor för regionens utveckling. För företag och organisationer innebär det många möjligheter till samverkan med studenter och forskare. Kalmar kommuns företaglots och Linnéuniversitetets samverkanskoordinator har även under 2011 tillsammans besökt företag i kommunen för att gemensamt bemöta företagens behov och visa på de möjligheter som kan erbjudas. Näringslivsenheten har också medverkat i arbetet kring ett stadsintegrerat universitet. Kvällskurser i ämnet starta företag. I samarbete med ALMI Företagspartner har Kalmar kommun arrangerat under våren en informationskväll i ämnet starta företag. Kvällen har vänt sig till de som just har startat företag eller haft intentioner att göra det. Näringslivsråd för samverkan. Näringslivsrådets vision är att genom dialog skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv. De gröna näringarna blev under 2011 ett nytt tillskott i näringslivsrådet. Näringslivsrådets enkät. Kalmar kommuns näringslivråd undersökte under våren företagarnas syn på vår näringslivsmiljö och vårt näringslivsklimat. Förbättrade kommunikationer var enligt enkätsvaren framgångsfaktorn för att göra vår region än mer attraktiv och företagarvänlig. Flera nämnde att de upplever en vilja och en drivkraft kring att utveckla regionen och att potentialen finns. Kalmarföretagarna efterlyser kompetens och erfarenhet främst inom olika teknik- och ingenjörsområden, kvalificerade utesäljare och kvalificerad IT-personal. Mer interaktion i näringslivet önskades när det gäller universitetsutbildning och annan utbildning. På frågan, vilket transportsätt skulle du gärna se prioriterades inom regionen, svarade 49 procent att de vill se en prioritering av vägnätet. Fairtrade City Kalmar. Scandic Kalmar Väst fick 2011 års Fairtradeutmärkelse. Kalmars näringsliv är brett och konkurrenskraftigt. Kalmar kommun har ett brett, stabilt och konkurrenskraftigt näringsliv visade Grufman Rejes näringslivsstudie som presenterades under året. Strukturen i kommunens näringsliv är bred med många medelstora företag, ett konkurrenskraftigt nyföretagande och tre starka branscher: tjänster, handel och tillverkningsindustri. Kalmar kommun klättrade på kommunrankingen. Kalmar kommun klättrade 30 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunrankning Kalmar kommun ligger nu på plats 139. Insikt. Kalmar kommun har självklart som mål att erbjuda företag i kommunen en god grundläggande service. För att ta reda på hur pass väl vi uppfyller målet vill vi kontinuerligt följa upp hur företagare som varit i kontakt med oss i myndighetsrollen uppfattar vår service fick Kalmar kommuns service betyg 63 på en 100-gradig skala. De kvalitetsfaktorer som behöver prioriteras för att vår kommun ska få ett högre NKI framöver är framförallt effektivitet, men också rättssäkerhet och kompetens. Tjänstedirektivet. Enligt tjänstedirektivet är myndigheterna i EU:s medlemsländer skyldiga att hjälpa varandra. IMI är ett IT-baserat systemhjälpmedel som nås via internet där myndigheter i de olika länderna kan kommunicera med varandra. Under 2011 har en medarbetare på näringslivsenheten registrerats som användare i IMI för kommunstyrelsens räkning. Kalmar- varumärket med möjligheter. Vi har påbörjat en serie filmer där vi marknadsför Kalmarsundsregionen. Med hjälp av filmerna vill vi med enkla budskap visa på de möjligheter som finns här. Målgrupp är befintliga företag men även potentiella nya företag och invånare. 18

19 Kalmarsundstrafiken tillbaka. Från mitten av juni trafikerade Ressel rederi den moderna katamaranfärjan m/s Dessa rutten Färjestaden- Kalmar. Nuvarande avtal gäller Pris i Ung Företagsamhet. Kalmar kommuns näringslivsenhet har delat ut pris i Ung Företagsamhet. Priset är ett sätt att premiera våra ungdomar som drivit företag genom Ung Företagsamhet. Affärsplan, årsredovisning, samarbete, erfarenhet, genomförande och utveckling är områden som har bedömts. Sommarlovsentreprenörer. Näringslivsenheten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och Ung Företagsamhet drivit sommarlovsentreprenörer. Projektet blev lyckat med 14 ungdomar som startade och drev åtta företag under fyra veckor. Erbjudandet vände sig till ungdomar som har avslutat årskurs ett på gymnasiet. Projekt Närkontakt SkolaNäringsliv. Näringslivsenheten har tillsammans med barn och ungdomsförvaltningen under 2011 ingått i ett regionalt projekt om samverkan mellan näringsliv och skola. Projektets syfte är att skapa långsiktiga samarbetsformer och metoder som främjar kontakten mellan skola och näringsliv. Projektet kommer att fortlöpa under Dialog med företag om Kalmars utveckling. Det Nya Kalmar och mötet är två aktiviteter som Näringslivsenheten har drivit under I mötet Det nya Kalmar har specifika grupper från näringslivet bjudits in och mötet är ett sätt att träffa unga företagare. Näringslivet i korthet (Källa UC jan Siffrorna inom parentes avser förra året, SCB:s Företagsregister dec 2010) (5 653) huvudarbetsställen (arbetsställen i kommunen som är huvudkontor) (6 017) verksamma företag. Resultatredovisning och analys Driftresultat Budget Redovisat Avvikelse Intäkter 0,0-0,5 0,5 Personalkostnader 2,3 2,3 0,0 Övriga kostnader 4,4 3,9 0,5 Nettokostnader 6,7 5,7 1, visar på ett överskott på cirka 1 mnkr. Verksamheten har överskott beroende på stor försiktighet med utgifter. Färjan har inte haft de kostnader vi kalkylerade med. Kostnader för marknadsföring har behandlats med stor försiktighet. Tidningen Jennys kostnader har också minskat för enheten under Strategiska framtidsfrågor Samverkan med Linnéuniversitetet. Vi tittar över möjligheterna att delta aktivt i donationen som blev känd december Uppnå samverkan mellan våra näringsidkare och Ironman Hitta bildspråk och kommunikation som skapar ett intresse för Kalmar ur ett internationellt perspektiv. LW Fastigheters övertagande av PG Ejendoms fastigheter i Kalmar kräver medverkan. 19

20 Utvecklingsenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Kalmar kommun har med utvecklingsenheten som initiativtagare och projektledare under året tilldelats ytterligare ett nationellt pris inom jämställdhetsområdet. Priset som mottogs av kommunchefen hösten 2011 delas ut årligen av Arbetsmiljöforum, Göteborgs Universitet Nationella sekretariatet för genusforskning, SKL och Vinnova. Utvecklingsenheten arbetar med ett stort antal kommunövergripande projekt, som t.ex.: Det stora och omfattande Jämställdhetsprojektet, 6 milj kr som pågår till oktober Det interkommunala Föräldrastödprojektet, 6.4 milj kr, som avslutas i mars LED-projektet, 25 milj kr, pågår ytterligare ett år och där installationer görs under Det nya internationella EU-projektet WEBSR som fokuserar på energi och konst i Norrliden, ytterligare två år. Ett stort antal uppdrag och utredningar: I övrigt också ett stort antal mindre projekt i olika program som gäller bl.a. kustmiljön. Effektivare tjänste- och arbetsresor som är en del i arbetet med energieffektivisering som stöd av Energimyndigheten. Energieffektivisering i kommunens byggnader, bl.a. i serviceförvaltningen med ett mycket stort EPC-projekt. Arbetet med Kalmarsundskommissionen och dess olika projekt har fortsatt. Bl.a. marina substrat till biogas, kustmiljögrupper, våtmarker Vi har fått stor nationell uppmärksamhet, bl.a. från Sveriges Kommuner och Landsting, olika kommuner och regioner i hela Sverige och internationellt i samband med såväl vårt arbete med internationella frågor, miljö-, folkhälso- och drogförebyggande verksamhet, där man lyfter fram Kalmar som Sveriges goda exempel och där utvecklingsenheten ofta bidrar med föreläsare. Enheten är representerad i ett antal referensgrupper som t.ex. regeringens arbete med CSR-frågor (Cooperate Social Responsibility), och olika nationella arbetsgrupper inom det drogförebyggande arbetet, jämställdhetsarbetet och folkhälsoarbetet. Organisation De stora nya projekten medför en utökad belastning på de administrativa stödfunktionerna. Personalstyrkan har utökats med tre nyanställningar och tre förlängda korttidsanställningar respektive konverterat två korttidsanställda till tillsvidare. Under 2011 har vi även haft ett nystartsjobb och tre praktikanter. Ett omfattande uppföljningsarbete har varit erforderligt. Totalt under 2011 har 26 personer ingått i personalstyrkan. Utvecklingsenheten arbetar med insatser och mobilisering under de tre hållbarhetsaspekterna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Inom social hållbarhet har enheten under 2011 gjort ett stort antal insatser, som t.ex. samordning inom det drogförebyggande arbetet med satsningen Fullt Ös vid valborg och insatserna vid rugbyn. Bägge exempel på både kostnadseffektiva och lyckade satsningar. Enheten har också bistått med stöd, rådgivning och information till förvaltningar och bolag inom jämställdhets- och folkhälsopolitikens område. Enheten är vidare ansvarig för det omfattande omställningsarbete inom jämställdhetsområdet som påbörjades i förvaltningarna under 2009 och vars inledande del avslutades 2010 med en fortsättning Inom jämställdhetsarbetet har över 100 politiker deltagit i utbildning, ca 200 chefer har genomgått JGL-bas, (Jämställdhet-Göra-Lära) eller andra chefsutbildningar inom jämställdhetsområdet och över 700 medarbetare på olika nivåer berörs på olika sätt av arbetet. Utvecklingsenheten har arbetat med att utveckla organisationen och styrningen av folkhälsoarbetet och att utveckla metoder för att säkerställa att fördelningen av välfärd och förutsättningar för hälsa i hela 20

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 31 Stadsplaneringsnämnden Summa: 15 795 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 15 795 2017: 20 954 2018:

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer