Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl Ajournering kl ( 58) Ajournering kl ( 58) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Ove Ivarsen (S) ersättare för Kristina Adolfsson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Ove Ivarsen (S) ersättare för Mehari Tesfai (FP) Jonas Ahlström (M) Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mikael Börjesson (KD) Ersättare: Johnny Edvinsson (V) Mats-Olov Johansson (M) Mikael Welander (C) Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Yvonne Härling, Controller Anette Almqvist, verksamhetschef Gymnasiet/Vux Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16 Susann Johansson, verksamhetschef 1-16 Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef/verksamhetschef Stureplan Thorbjörn Levenstam, personalföreträdare Lärarförbundet Sirpa Mohlin, personalföreträdare Vision Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Justerare Utdragsbestyrkande

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Justering Justerare: Elisabet Stålarm Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 19 september 2014 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Anneli Löwhagen Sebastian Clausson Elisabet Stålarm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Den 19 september 2014 Datum då anslaget sätts upp: Den 19 september 2014 Datum då anslaget tas ned: Den 10 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Justerare Utdragsbestyrkande

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Bun 54 Godkännande av dagordning... 4 Bun 55 Dnr 13/117 Delårsrapport / Prognos Bun 56 Dnr 14/160 Programutbud gymnasiet lå 15/ Bun 57 Dnr 14/161 Programutbud gymnasiesärskolan lå 15/ Bun 58 Dnr 14/157 Planeringsförutsättningar inför och plan Bun 59 Dnr 14/157 Budget 2015 plan Strategiska mål... 9 Justerare Utdragsbestyrkande

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 54 Godkännande av dagordning Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista med följande ändringar; Tillkommande ärende Avstängning frivillig skolform, dnr 14/185 Justerare Utdragsbestyrkande

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 55 Dnr 13/117 Delårsrapport / Prognos 2 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport för perioden januari till augusti Beslutet förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Rapport och analys över innevarande års utfall för perioden januari till augusti, prognos för helåret samt uppföljning av målarbetet. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapport januari-augusti 2014 Bilaga 55/2014 Paragrafen ska skickas till; Kommunstyrelsen Ekonomichefen Justerare Utdragsbestyrkande

6 Bilaga Bun 55/2014 Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 55 den 19 september 2014

7 Innehållsförteckning Nämndernas redovisning... 3 Nämndens uppdrag... 3 Ekonomisk översikt... 4 Måluppfyllelse... 8 Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 2(16)

8 Nämndernas redovisning Nämndens uppdrag Nämndsordförande: Sebastian Clausson (S) Förvaltningschef: Ulla-Stina Millton Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola med skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, familjecentral, musikskola, fritidsgårdsverksamhet. Musikskola och fritidsgård utökades hösten 2013 med teknik- och entreprenörskapsskola samt skapande verksamhet till ett ungdomens hus med namnet Stureplan. Nämnden ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas. I planeringsförutsättningarna för 2014 och planperiod betonas den stora utmaningen de kommande åren att säkerställa en långsiktig god ekonomi. Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskraftig gentemot omgivande kommuner. I dokumentet 2014 återfinns uppdragsbeskrivningar som riktas till Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och detta ska återspeglas i alla verksamheter. Hela utbildningskedjan alltifrån förskola till eftergymnasial utbildning ska stärka individens kreativitet och utveckling. Tidiga insatser inom skola och omsorg ska prioriteras. Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta ska vara i fokus. Integrationsarbetet ska få en mer framträdande roll i Skara kommun. Barnperspektiv vid beslutsfattande. Det är av stor vikt att alla verksamheter deltar i omvärldsbevakningen inom sitt respektive område. Vuxenutbildningen utgör en viktig del av kommunens satsningar på arbetsmarknadsområdet. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan ska prioriteras. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 3(16)

9 Ekonomisk översikt Årets resultat Nettokostnad per verksamhet (Tkr) Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Föregående prognos Barnomsorg Grundskola & fritids Grundsärskola Gymnasium Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Elevhälsa Stureplan med musikskola % fritidsgård Centralt Summa nettokostnad För 2013 redovisades särskola under elevhälsa Tkr Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Föregående prognos Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag inkl. lönemedel Årets resultat Ekonomisk analys Åtgärder under året och fortsatta åtgärder för ett bättre helårsresultat är bland annat försiktighet gällande anställningar. Vakanta tjänster undviks att besättas. Antalet timvikarier vid sjukdom och kortare frånvaro minskas. Inför 2014 förtätat lokaler förskolan. Katedralskolan, inklusive gymnasiesär, har inför ht 2014 minskat med 11,5 tjänster. Denna minskning är med i prognos 1. Minskat arbetslagsledardel med 30%. Då nationella program fasas ut på gymnasiesärskolan men eleverna har rätt att gå kvar sina 4 år generar det högre kostnader. Fortsatt anpassning krävs dock på det individuella programmet vad gäller personaltäthet i förhållande till elever. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 4(16)

10 På verksamhetsnivå gymnasiet görs nu gruppindelningar i Sh, Ma och Hi för att undervisa 30% av kursen i större grupp samt 70% vanlig gruppering. Även sammanslagningar inom moderna språk görs. Antagande om detta finns med i prognos 1. Verksamhetsmedel gymnasiet är kraftig minskade och fortsatt anpassning mot lägre kostnader kommer till största delen handla om personalminskningar. Inför ht 2015 beräknas ytterligare ca 5 tjänster tas bort utifrån de utfasade programmen. Effekt halvår ca tkr. På gymnasiets lokalsida pågår en översyn och förvaltningen beräknar gå ur lokalerna på Vallgatan 49 Fordon/personbil. Då kontraktet löper till blir kostnadsminskningen först efter februari Gällande hyresavtal med Music Development Factory AB krävs uppsägning eller omförhandling senast den 31 december Om inte detta sker förlängs avtalet med 5 år. Årlig hyra tkr. Då elevantalet är minskat sedan avtalet skrev bör hyran omförhandlas. Avtalet med Music Center ska även det omförhandlas av ovanstående skäl. Lokalen för restaurang och livsmedel kan hyras ut från ht 2015 alternativt att hyreskostnaden minskas via att Katedralskolan kan blockhyras. Avvikelse mellan periodutfall och prognos Delårsresultatet ligger i linje med prognostiserat helårsresultat. Dock pågår fortsatt besparing och stor försiktighet för ett bättre resultat. Fasta kostnader och fasta personalkostnader är inte påverkbara under Prognosavvikelse Prognosen för barn- och utbildningsnämnden har försämrats med tkr jämfört med prognos 1. Barnomsorg Kostnaden för barnomsorgen ser i prognos ut att vara tkr högre än. Det är en förbättring mot föregående prognos med 595 tkr. Vistelsetimmarna har ökat utifrån småbarn. Antalet barn och vistelsetimmar beräknas minska hos friförskolorna, vilket förbättrar prognosen med 200 tkr. Antalet barn från andra kommuner beräknas vara fler, 200 tkr mer i IKE intäkter. Boa har något färre barn än. Grundskola/fritidshem Grundskolans prognos visar 212 tkr bättre än och tkr mot prognos 1. Enheterna har förbättrat sitt resultat med 100 tkr. I finns ett antagande om ett antal placerade barn för grundskolan men för närvarande har vi ingen elev placerad. De barn/elever som är placerade (och har varit under året) på institution är i gymnasieålder, kostnaden för detta är därför flyttad från denna verksamhet. Effekten blir en förbättring mot med 780 tkr. Antalet elever beräknas till något lägre vilket ger 300 tkr bättre än prognos. Antalet elever från andra kommuner ser i dagsläget ut att bli fler samt att bidrag från migrationsverket för asylsökande beräknas högre än i börja av året, totalt 900 tkr bättre än föregående prognos. Den fristående enheten har fler elever och prognosen visar ca 400 tkr sämre än prognos 1. Hyreskostnaden är 400 tkr lägre än på grund av att hyreshöjningen inte får effekt från beräknad månad avseende Källeskolan. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 5(16)

11 Grundsärskola Följer. Gymnasiet Gymnasiets prognos väntas i nuläget bli tkr sämre än föregående prognos. Gymnasiets egen har försämrats med 300 tkr på grund av oförutsedda personalkostnader under våren samt högre leasingkostnader av datorer. Utifrån preliminär elevräkning så är antalet Skaraelever som väljer annan gymnasieskola än Katedral i åk 1 fler än erat 2014 och utfall föregående läsår. Den gemensamma prislistan för gymnasium Skaraborg ökade 2014 dessutom med 7,3% mot När lades gjordes ett antagande om normal indexhöjning såsom tidigare år. Dessa två parametrar gör att kostnaden för IKE beräknas öka med tkr jämfört med föregående prognos. Kostnader för SISplacerade elever är flyttad hit. Gymnasiesär Prognosen visar ett minus på tkr. Det är 500 tkr sämre än föregående prognos. Fyra träningsskoleelever var felerade som elever från annan kommun men var folkbokförda i Skara. Det skiljer tkr från i intäktsposten. Kostnaden för IKE ut beräknas bli lägre med ca 600 tkr beroende på lägre kostnad per plats samt lägre inackorderingskostnader. Vuxenutbildning Följer. Det tillskott på tkr som kommunstyrelsen beslutade om under våren används till att möjliggöra för kommuninvånare att höja utbildningsnivå samt att ge möjlighet till yrkesutbildning, främst inom vård och omsorg. Elevhälsa Avvikelse i prognosen visar tkr bättre än. Detta beror på lägre lönekostnader utifrån vakanta tjänster. FC avvaktar med anställning. Stureplan Prognosen visar knappt 100 tkr bättre än och föregående prognos. Viss verksamhet är fortfarande i uppstartsläge. Centralt Den centrala prognosen är tkr sämre än. Medel för etablering har flyttats till gymnasiet/ vux motsvarande tkr. Ökade IT-kostnader motsvarande 150 tkr, fler accesspunkter har aktiverats för att förbättra ute på skolorna. Satsningen en till en 7-9 generar utbildningskostnad för chefer. Här har satsningen utökats med 100 tkr för att gälla alla chefer. Ett personalärende generar 100 tkr mer än erat. Avgifter för avtal och rättigheter såsom Stim har ökat med 120 tkr. Större osäkerhetsfaktorer i prognos Antalet asylsökande till vår kommun är fortsatt en osäkerhetsfaktor, administrationen och informationen kring när en elev blir kommunplacerad i en annan kommun är otillfredsställande. Det råder även en svårighet att bedöma vilka som är anhöriginvandrare och därmed får permanent uppehållstillstånd, samt vilka som är asylsökande. Handläggningstiden för beslut är lång. Därmed blir det också en osäkerhet kring intäkter från Migrationsverket samt via etableringsreformen. Prognosen för statsbidrag från Migrationsverket bygger på ansökta medel för vårterminen samt beräknat utfall för höstterminen utifrån inskrivna elever/barn i dagsläget. Schablonbidrag för personer inom etableringsreformen är beräknat på helår utifrån utfall våren Förväntade IKE intäkter samt kostnader är även de en osäkerhetsfaktor. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 6(16)

12 Detta gäller särskilt för gymnasiet där det i början av terminen råder stor rörlighet. Denna rörlighet har visat sig vara större i år. Gymnasiesärskolan har under 2013 haft svårighet anpassa organisation efter lägre elevantal. Detta släpar med in i 2014 och de anpassningar som enligt prognos krävs för att komma i balans är en osäkerhetsfaktor utifrån realiteten att genomföra dessa under Det råder en osäkerhet kring omfattning av SFI verksamheten. Det har kommit en ny lag under 2014 där även flyktingar med permanent uppehållstillstånds i anläggningsboende har rätt till SFI. Statsbidrag finns för dessa men bidraget är litet i förhållande till kommunens kostnad. I nuläget har personalkostnaderna ökat då lagstadgad SFI undervisning styr kostnaden. Investeringsredovisning Utifrån enheters behov har omfördelning gjorts gällande investeringsart. En till en för gymnasiet hanteras istället som leasing. På grund av svårare ekonomiskt läge uteblir vissa investeringar då kapitalkostnaden inte ryms inom verksamhetsmedel. Nettoinvesteringar (Tkr) Investering/projekt Budget pågående från tidigare År TOT. Projektkostnad Ack 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 En till en IKT Inv. administration Inv. verksamhet En till en gymnasiet Stureplan Summa nettoinvestering Totalanalys Sammanfattande bedömning av året Förvaltningen arbetar efter de mål som nämnden satt upp. Vårens resultat i åk 9 visade ett ökat meritvärde Samt att fler elever har minst E i alla ämnen. Den matematiksatsning som pågår i förskolan och i skolan visar att kollegialt lärande och forskning skapar förutsättningar för framgång. Arbetet visar vikten av att utgå från en grundlig analys av verksamheten för att identifiera utvecklingsområden. Det utvecklingsarbete som förvaltningen har startat utifrån de sex prioriterade politiska målen fortgår och detta arbete ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Under senare delen av våren startade ett utvecklingsarbete för chefer utifrån det pedagogiska ledarskapets vikt i relation till att skapa resultat och ökad måluppfyllelse. Verksamhetens utveckling och ev. förändringar/prioriteringar under perioden Förvaltningen ansökte om ytterligare 22 försteläraretjänster men ansökan kom in försent och beviljades därmed inte. Förvaltningen överklagade beslutet men förvaltningsrätten avslog. Planering för att flytta in förskoleverksamhet från Gläntan in i Ardalaskolan fortgår. Se vidare under måluppfyllelse. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 7(16)

13 Viktiga händelser under perioden Åtta förstelärare har tillträtt sina tjänster. Uppdraget innefattas av skolövergripande utvecklingsområden. Det första området som arbetas med är formativ bedömning. Ett arbete som sedan ska vidare ut i enheterna. Parallellt har ett arbete skett med rektorer inom formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap. Katedralskolans förutsättningar genomlystes under våren och ett antal scenario gällande framtidens programutbud samt fasta kostnader och verksamhetens behov. Vård och omsorgsprogram för vuxna, enligt beslutad, erbjudas från höstterminen Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA) flyttade in i nya lokaler på förskolan Björkbacken. De två avdelningarna på förskolan Bullerbyn flyttade verksamheten till förskolan Källeboda. Nämnden gick ur Bullerbyns lokaler i januari Flytten har fungerat bra och nu är Källeboda en förskola med återigen fyra avdelningar. Gällkvistskolan tar emot nyanlända elever och en verksamhet kallad internationella klassen har startats upp. Det råder en osäkerhet kring hur många nyanlända elever vår verksamhet ska planera för. Valleskolan tar emot elever från stora Ekeberg. Satsningen en till en i 7-9 har påbörjats. Ipads är utdelade till samtlig personal samt elever i åk 7. Till detta är en kompetensutveckling påbörjad för chefer och personal. Måluppfyllelse Övergripande måluppfyllelse Perspektiv Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Medborgare Verksamhet Personal Ekonomi Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott medarbetar- och ledarskap. God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt Samverkan sker mellan skolformer. Digitala resurser används i lärande/verksamheten. Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar. Ledarskapet utvecklar verksamheten. Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten präglas av aktuell forskning. Skara kommun ska vara den friska kommunen. Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka. Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare. Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider. Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 8(16)

14 Medborgare Samverkan sker mellan skolformer Samverkan ska ytterst generera en högre måluppfyllelse för alla elever i Skara kommun. Konkret har samarbete utvecklats över skolformerna genom den process och det arbete som förvaltningen valt att arbeta med kommunens förstelärare. På ledningssidan sker samarbete genom att förskolechefer och rektorer inom skolområde 1-16 samt gy/vux träffas regelbundet för att arbeta med helhetssyn och kvalitet. Varje förskolechef och rektor tar ansvar för sitt ansvars- och verksamhetsområdena pedagogiskt ledarskap och framgångsfaktorer i undervisningen. Utvecklingsområden är att utveckla ytterligare helhetssyn samt ett grundligare analysarbete för att finna rätta åtgärder och arbetsmetoder som leder till ökad måluppfyllelse. I detta krävs att förvaltingen fortsäter fortsätter samverkan med omsorgsförvaltningen. SYV resurserna har utvecklats och utökats mellan skolformerna. Det är för tidigt att dra slutsatser av det arbete som påbörjats 2014 för att analysera målindikatorerna. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program Totalt andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på studieförberedande program. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på yrkesförberedande program. Andel som nått målen i alla ämnen åk 9. Andelen behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram. Andelen behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram. Andelen behöriga till gymnasieskolans estetiska program. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel i åk 9 som får sitt förstahandsval på gymnasium. 81% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 82% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 85% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 82% Vi har inte officiell statistik i nuläget, vid genomgång i vårt interna system ser utfallet ut att hamna nära målvärdet för % Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 91% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 94% 91% 94% av antalet behöriga elever i årskurs 9 som kom in på sitt förstahandsval Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 9(16)

15 Digitala resurser används i lärande/verksamheten Nulägesanalysen är att IKT-verktyg används till del i förskola och skola. All personal har tillgång till lärplattform. Trots PIM-satsning för personal behövs en ökad säkerhet hos pedagoger att använda IKT som lärverktyg. Personalen har tillgång till att ge varje elev del av kompensatoriska IKT-verktyg. Datatek för detta håller på att byggas upp och ska introduceras under hösten. Tillgången till IKT-verktyg behöver öka i förskola och grundskola. De målindikatorer som finns i nuläget är inte tillförlitliga för att mäta hur digitala resurser används i lärandet. Huvudman har valt att avsätta medel till "en till en" satsning på gymnasiet och årskurs 7. Kopplat till detta är det inköpt en ettårig utbildning för lärarna på Djäkneskolan, Teglaskolan, grundsär samt för pedagogiska chefer i förvaltningen. Vi behöver förändra de digitala målindikatorerna för att garantera att de mäter förändring inom målområdet. Varje enhet oavsett ålder kommer att skriva ner sin egen plan för arbete med digitala resurser. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Lärarna i min skola använder digitala verktyg i undervisningen. Jag använder lärplattformen i mitt skolarbete. 86% 80% Årskurs 2 86% Årskurs 5 85% Årskurs 8 88% Mätvärdet avser läsåret 2013/2014 Elevernas uppfattning om användandet av digitala verktyg i undervisningen har ökat kraftigt från förra året. En orsak till detta är att skolorna under en längre tid försökt byta ut och utöka sin tillgång till digitala verktyg. 50% 80% Årskurs 2 45% Årskurs 5 51% Årskurs 8 55% Statistiken avser läsåret 2013/2014. Lärplattformen är en av många sätt att använda digitala resurser i skolan. Förvaltningen har köpt in plattformen för elever och föräldrar och den används inte i den omfattning som målet är. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 10(16)

16 Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar Här ger verksamhetschefer under hösten en gemensam kompetensutvecklingssatsning för chefer och elevhälsoteam för att få en gemensam syn på det hälsofrämjande uppdraget. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever åk 4 som är simkunniga. 77% 90% I statistiken saknas en av skolorna i Skara kommun. Ett konstaterande är att de skolor som har flest nysvenskar är de skolor som ar avsevärt lägre simkunnighet bland eleverna i årskurs 4. Det som mäts är om eleven klarar att simma 100 meter bröst och 50 meter rygg. Ett annat konstaterande är att i årskurs 6 har kommunen 97% simkunnighet och då ska eleverna kunna simma 200 meter bröst och 100 meter rygg. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 2. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 8. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 2 gymnasium. 98% 97% 98% 97% 94% 91% 0% 91% Nämnden kommer inte att ha någon statistik för gymnasiet i delår eller årsredovisning dåd et saknas tillförlitligt underlag Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 11(16)

17 Verksamhet Ledarskapet utvecklar verksamheten Nya chefer som anställs inom förvaltningen genomgår rektorsutbildning. Ledningsorganisationen möjliggör ett tydligt ledarskap samt möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Aktuell forskning presenteras och dialogiseras vid ledningsmöten. Rektors ansvar att leda den pedagogiska verksamheten har förtydligats i den nya skollagen. Perspektivet "ledarskapet utvecklar verksamheten" är oerhört viktigt men svårt att mäta. Det ska påpekas att vi har svårt att nå 100 % måluppfyllelse då vi har elever som kommer till våra skolor utan att ha gått i skola tidigare eller har bristfälliga skolkunskaper. Inom nämndens område kan det ställas större krav på högre måluppfyllelse. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 2. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 5. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 8. 97% 92% 90% 92% 88% 79% Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 2 gymnasium. Jag känner mig trygg i skolan åk 2. 99% 96% Jag känner mig trygg i skolan åk 5. 97% 96% Jag känner mig trygg i skolan åk 8. 96% 96% 0% 79% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag Jag känner mig trygg i skolan åk 2 gymnasium. Enheten har kompetensutvecklingsplan % av antalet enheter 0% 96% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 100% 100% Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål Det finns ett antal framgångsfaktorer enligt olika forskningsrapporter som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. För att det ska ske krävs att alla nivåer politiker, förvaltning, rektor, lärare och elever är delaktiga och arbetar enligt de arbetsprocesser och de framgångsfaktorer som ger resultat. I detta innefattas allt från styrning och ledning av resurser till ledarstilar bland våra medarbetare. Detta är av betydelse för hur långt våra elever når. Målindikatorerna visar att det finns ett tillitsfullt klimat för de allra flesta av eleverna i Skara kommun. En grundfaktor för att lyckas i sitt lärande. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 5. 90% 93% Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 12(16)

18 Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 8. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 2 gymnasium. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 2. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 5. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 8. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 2 gymnasium. Andel elever som når minst betyget E i samtliga ämnen åk 6. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 2. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 5. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 8. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser åk 2 gymnasium. 81% 83% 0% 83% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 97% 93% 92% 93% 83% 87% 0% 87% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 98% 94% 96% 94% 91% 90% 91% Vi saknar officiell statistik i nuläget, den fingervisning som finns på förvaltningsnivå är att det kan vara färre elever som klarat alla betygen i år än förra året. 0% 90% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. Verksamheten präglas av aktuell forskning Den samlade kunskapen om undervisning och om hur elever lär sig växer. För att nå förändring i praktiken krävs stöd och en bra fördelning av resurser för att nå större spridning av förändringar i praktiken. Det kommer mer och mer forskning som har till syfte att skapa ny kunskap som lärare kan använda. Skolverket är en aktör som gått in med resurser genom exempelvis matematiklyftet som förvaltningen deltagit i. Det är av vikt att politiker, förvaltning, rektor och pedagoger är mottagningsberedda för ny forskning och att det implementeras på rätt sätt. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 5. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 8. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 2 gymnasium. 96% 81% 85% 81% 69% 54% 0% 54% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 13(16)

19 Personal Skara kommun ska vara den friska kommunen Inom ramen för arbetsmiljöarbetet kommer en kartläggning att genomföras av chefers arbetstid och arbetsmiljö att göras under hösten. Denna kartläggning kommer att utgöra underlag för analys och handlingsplan för organisationen av chefers stöd. Frisknärvaron har totalt minskat och det är kvinnors sjukfrånvaro som ökar. Det är långtidssjukfrånvaron som ökar. Kommunövergripande hälsofrämjande satsningar planeras. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Frisknärvaro, procent 92,3% 95% Andel rökare, procent 6% 3% Andel medarbetare som röker har inte förändrats sedan tidigare mätning Utifrån medarbetarenkäten har däremot fler svarat att deras rökkonsumtion ökat. Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka En jämställdhetsanalys är framtagen utifrån lönekartläggning. Den är inte ännu presenterad. En övergripande mall för jämnställdhetsarbetet ska tas fram. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Könsfördelning, procent 19% 20% 19% av förvaltningsanställda är män. 81 % av förvaltningsanställda är kvinnor. Medelålder 46,8 45 Medelåldern har höjts marginellt. Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete Medarbetarenkäten visar att medarbetarna i förvaltningen har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Flera i förvaltningens personalgrupp har läst och läser in ytterligare poäng för att få sin behörighet eller utöka sin behörighet. Förvaltningen arbetar efter överenskommelse i facklig samverkan att det är viktigt med rätt kompetens på rätt plats samt att man är anställd i förvaltningen och inte på enhet. Det innebär att personalplanering är en ständigt återkommande process. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 14(16)

20 Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Utveckling/kompetens, skala ,1 4,5 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskola. Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare Vid årliga medarbetarsamtal samt lönesamtal sker en återkoppling av arbete och resultat utifrån uppställda mål. Under året kommer arbete med kollegialt lärande att utvecklas med chefer i grupper under ledning av verksamhetschefer. I medarbetarenkäten 2013 efterfrågas än mer återkoppling från ledaren till medarbetaren. Se rapport medarbetarenkät till PU. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Medarbetarsamtal, andel av medarbetare. 92% 100% Medarbetarsamtalets meningsfullhet, skala 1-6 Egenkontroll och påverkan, skala 1-6 4,4 4,8 Antal chefer med mer än 30 medarbetare. 8 8 Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider Årsarbetstid finns bland annat i förskolepoolen. Antal timavlönade räknat på årsarbetare har ökat något. En orsak är att förvaltningen fortsatt varit restriktiv med att återbesätta vakanta tjänster. I en verksamhet som kräver personal leder detta till ett ökat antal timanställda. Då det saknas behörighet visstidsanställs medarbetare i avvaktan på att hitta behöriga lärare. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Antal medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Andel enheter med årsarbetstid. 54% 55% 7 6 Antal medarbetare som önskar utökning av sysselsättningsgrad har ökat. Utifrån medarbetarenkäten har färre svarat att de är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Antal timavlönade årsarbetare Antal timavlönade har ökat. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 15(16)

21 Ekonomi Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande Prognos 2 för visar ett underskott för nämndens verksamhet. Svårighet att under hösten hämta in allt råder då en del av underskottet är kopplat till dimensioneringsproblematik samt minskade IKE intäkter avseende gymnasiet. Vidare är det svårt att prognostisera ersättning från migrationsverket. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Kostnad per betygspoäng. 277 Kommunens ranking i öppna jämförelser. 5 Avvikelse mot. 0% Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 16(16)

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 56 Dnr 14/160 Programutbud gymnasiet lå 15/16 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande programutbud och inriktningar för gymnasiet läsåret 2015/2016: Program Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Ekonomiprogrammet (EK) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) International Baccalaureate (IB) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Inriktning Husbyggnad Plåtslageri Elteknik Dans Musik (MoP) Musik spets Teater Ekonomi Transport Handel och service Naturvetenskap Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Vård och omsorg Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om möjligheten att starta ett Teknikprogram med inriktningen dataspelsprogrammering att kunna ske i samarbete med Högskolan i Skövde. Uppdraget ska presenteras för nämnden den 13 november Besluten förklaras omedelbart justerade. Paragrafen ska skickas till; Gymnasium Skaraborg Justerare Utdragsbestyrkande

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 57 Dnr 14/161 Programutbud gymnasiesärskolan lå 15/16 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden överlämnar frågan att beslutas av nämndens ordförande. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Det finns fortfarande en viss osäkerhet gällande elevunderlaget inför läsåret 15/16. Elevunderlaget förväntas klargöras under vecka 40. Paragrafen ska skickas till; Gymnasium Skaraborg Justerare Utdragsbestyrkande

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 58 Dnr 14/157 Planeringsförutsättningar inför och plan Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till planeringsförutsättningar inför och överlämnar den tillsammans med konsekvensbeskrivning till Beredningsutskottet. Beslutet förklaras omedelbart justerat. M, C och KD deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Förslag till planeringsförutsättningar inför Konsekvensbeskrivning utifrån planeringsförutsättningar inför och plan , dat Mötet ajourneras kl Mötet ajourneras kl Paragrafen ska skickas till; Kommunstyrelsen Ekonomichefen Bilaga 58/2014 Justerare Utdragsbestyrkande

25 Bilaga Bun 58/2014 Budgetdokument 2015 Barn- och utbildningsnämnden 58 den 19 september den 19 september 2014

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer