Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl Ajournering kl ( 58) Ajournering kl ( 58) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Ove Ivarsen (S) ersättare för Kristina Adolfsson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Ove Ivarsen (S) ersättare för Mehari Tesfai (FP) Jonas Ahlström (M) Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mikael Börjesson (KD) Ersättare: Johnny Edvinsson (V) Mats-Olov Johansson (M) Mikael Welander (C) Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Yvonne Härling, Controller Anette Almqvist, verksamhetschef Gymnasiet/Vux Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16 Susann Johansson, verksamhetschef 1-16 Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef/verksamhetschef Stureplan Thorbjörn Levenstam, personalföreträdare Lärarförbundet Sirpa Mohlin, personalföreträdare Vision Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Justerare Utdragsbestyrkande

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Justering Justerare: Elisabet Stålarm Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 19 september 2014 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Anneli Löwhagen Sebastian Clausson Elisabet Stålarm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Den 19 september 2014 Datum då anslaget sätts upp: Den 19 september 2014 Datum då anslaget tas ned: Den 10 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Justerare Utdragsbestyrkande

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Bun 54 Godkännande av dagordning... 4 Bun 55 Dnr 13/117 Delårsrapport / Prognos Bun 56 Dnr 14/160 Programutbud gymnasiet lå 15/ Bun 57 Dnr 14/161 Programutbud gymnasiesärskolan lå 15/ Bun 58 Dnr 14/157 Planeringsförutsättningar inför och plan Bun 59 Dnr 14/157 Budget 2015 plan Strategiska mål... 9 Justerare Utdragsbestyrkande

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 54 Godkännande av dagordning Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista med följande ändringar; Tillkommande ärende Avstängning frivillig skolform, dnr 14/185 Justerare Utdragsbestyrkande

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 55 Dnr 13/117 Delårsrapport / Prognos 2 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport för perioden januari till augusti Beslutet förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Rapport och analys över innevarande års utfall för perioden januari till augusti, prognos för helåret samt uppföljning av målarbetet. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapport januari-augusti 2014 Bilaga 55/2014 Paragrafen ska skickas till; Kommunstyrelsen Ekonomichefen Justerare Utdragsbestyrkande

6 Bilaga Bun 55/2014 Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 55 den 19 september 2014

7 Innehållsförteckning Nämndernas redovisning... 3 Nämndens uppdrag... 3 Ekonomisk översikt... 4 Måluppfyllelse... 8 Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 2(16)

8 Nämndernas redovisning Nämndens uppdrag Nämndsordförande: Sebastian Clausson (S) Förvaltningschef: Ulla-Stina Millton Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola med skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, familjecentral, musikskola, fritidsgårdsverksamhet. Musikskola och fritidsgård utökades hösten 2013 med teknik- och entreprenörskapsskola samt skapande verksamhet till ett ungdomens hus med namnet Stureplan. Nämnden ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas. I planeringsförutsättningarna för 2014 och planperiod betonas den stora utmaningen de kommande åren att säkerställa en långsiktig god ekonomi. Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskraftig gentemot omgivande kommuner. I dokumentet 2014 återfinns uppdragsbeskrivningar som riktas till Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och detta ska återspeglas i alla verksamheter. Hela utbildningskedjan alltifrån förskola till eftergymnasial utbildning ska stärka individens kreativitet och utveckling. Tidiga insatser inom skola och omsorg ska prioriteras. Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta ska vara i fokus. Integrationsarbetet ska få en mer framträdande roll i Skara kommun. Barnperspektiv vid beslutsfattande. Det är av stor vikt att alla verksamheter deltar i omvärldsbevakningen inom sitt respektive område. Vuxenutbildningen utgör en viktig del av kommunens satsningar på arbetsmarknadsområdet. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan ska prioriteras. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 3(16)

9 Ekonomisk översikt Årets resultat Nettokostnad per verksamhet (Tkr) Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Föregående prognos Barnomsorg Grundskola & fritids Grundsärskola Gymnasium Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Elevhälsa Stureplan med musikskola % fritidsgård Centralt Summa nettokostnad För 2013 redovisades särskola under elevhälsa Tkr Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Föregående prognos Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag inkl. lönemedel Årets resultat Ekonomisk analys Åtgärder under året och fortsatta åtgärder för ett bättre helårsresultat är bland annat försiktighet gällande anställningar. Vakanta tjänster undviks att besättas. Antalet timvikarier vid sjukdom och kortare frånvaro minskas. Inför 2014 förtätat lokaler förskolan. Katedralskolan, inklusive gymnasiesär, har inför ht 2014 minskat med 11,5 tjänster. Denna minskning är med i prognos 1. Minskat arbetslagsledardel med 30%. Då nationella program fasas ut på gymnasiesärskolan men eleverna har rätt att gå kvar sina 4 år generar det högre kostnader. Fortsatt anpassning krävs dock på det individuella programmet vad gäller personaltäthet i förhållande till elever. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 4(16)

10 På verksamhetsnivå gymnasiet görs nu gruppindelningar i Sh, Ma och Hi för att undervisa 30% av kursen i större grupp samt 70% vanlig gruppering. Även sammanslagningar inom moderna språk görs. Antagande om detta finns med i prognos 1. Verksamhetsmedel gymnasiet är kraftig minskade och fortsatt anpassning mot lägre kostnader kommer till största delen handla om personalminskningar. Inför ht 2015 beräknas ytterligare ca 5 tjänster tas bort utifrån de utfasade programmen. Effekt halvår ca tkr. På gymnasiets lokalsida pågår en översyn och förvaltningen beräknar gå ur lokalerna på Vallgatan 49 Fordon/personbil. Då kontraktet löper till blir kostnadsminskningen först efter februari Gällande hyresavtal med Music Development Factory AB krävs uppsägning eller omförhandling senast den 31 december Om inte detta sker förlängs avtalet med 5 år. Årlig hyra tkr. Då elevantalet är minskat sedan avtalet skrev bör hyran omförhandlas. Avtalet med Music Center ska även det omförhandlas av ovanstående skäl. Lokalen för restaurang och livsmedel kan hyras ut från ht 2015 alternativt att hyreskostnaden minskas via att Katedralskolan kan blockhyras. Avvikelse mellan periodutfall och prognos Delårsresultatet ligger i linje med prognostiserat helårsresultat. Dock pågår fortsatt besparing och stor försiktighet för ett bättre resultat. Fasta kostnader och fasta personalkostnader är inte påverkbara under Prognosavvikelse Prognosen för barn- och utbildningsnämnden har försämrats med tkr jämfört med prognos 1. Barnomsorg Kostnaden för barnomsorgen ser i prognos ut att vara tkr högre än. Det är en förbättring mot föregående prognos med 595 tkr. Vistelsetimmarna har ökat utifrån småbarn. Antalet barn och vistelsetimmar beräknas minska hos friförskolorna, vilket förbättrar prognosen med 200 tkr. Antalet barn från andra kommuner beräknas vara fler, 200 tkr mer i IKE intäkter. Boa har något färre barn än. Grundskola/fritidshem Grundskolans prognos visar 212 tkr bättre än och tkr mot prognos 1. Enheterna har förbättrat sitt resultat med 100 tkr. I finns ett antagande om ett antal placerade barn för grundskolan men för närvarande har vi ingen elev placerad. De barn/elever som är placerade (och har varit under året) på institution är i gymnasieålder, kostnaden för detta är därför flyttad från denna verksamhet. Effekten blir en förbättring mot med 780 tkr. Antalet elever beräknas till något lägre vilket ger 300 tkr bättre än prognos. Antalet elever från andra kommuner ser i dagsläget ut att bli fler samt att bidrag från migrationsverket för asylsökande beräknas högre än i börja av året, totalt 900 tkr bättre än föregående prognos. Den fristående enheten har fler elever och prognosen visar ca 400 tkr sämre än prognos 1. Hyreskostnaden är 400 tkr lägre än på grund av att hyreshöjningen inte får effekt från beräknad månad avseende Källeskolan. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 5(16)

11 Grundsärskola Följer. Gymnasiet Gymnasiets prognos väntas i nuläget bli tkr sämre än föregående prognos. Gymnasiets egen har försämrats med 300 tkr på grund av oförutsedda personalkostnader under våren samt högre leasingkostnader av datorer. Utifrån preliminär elevräkning så är antalet Skaraelever som väljer annan gymnasieskola än Katedral i åk 1 fler än erat 2014 och utfall föregående läsår. Den gemensamma prislistan för gymnasium Skaraborg ökade 2014 dessutom med 7,3% mot När lades gjordes ett antagande om normal indexhöjning såsom tidigare år. Dessa två parametrar gör att kostnaden för IKE beräknas öka med tkr jämfört med föregående prognos. Kostnader för SISplacerade elever är flyttad hit. Gymnasiesär Prognosen visar ett minus på tkr. Det är 500 tkr sämre än föregående prognos. Fyra träningsskoleelever var felerade som elever från annan kommun men var folkbokförda i Skara. Det skiljer tkr från i intäktsposten. Kostnaden för IKE ut beräknas bli lägre med ca 600 tkr beroende på lägre kostnad per plats samt lägre inackorderingskostnader. Vuxenutbildning Följer. Det tillskott på tkr som kommunstyrelsen beslutade om under våren används till att möjliggöra för kommuninvånare att höja utbildningsnivå samt att ge möjlighet till yrkesutbildning, främst inom vård och omsorg. Elevhälsa Avvikelse i prognosen visar tkr bättre än. Detta beror på lägre lönekostnader utifrån vakanta tjänster. FC avvaktar med anställning. Stureplan Prognosen visar knappt 100 tkr bättre än och föregående prognos. Viss verksamhet är fortfarande i uppstartsläge. Centralt Den centrala prognosen är tkr sämre än. Medel för etablering har flyttats till gymnasiet/ vux motsvarande tkr. Ökade IT-kostnader motsvarande 150 tkr, fler accesspunkter har aktiverats för att förbättra ute på skolorna. Satsningen en till en 7-9 generar utbildningskostnad för chefer. Här har satsningen utökats med 100 tkr för att gälla alla chefer. Ett personalärende generar 100 tkr mer än erat. Avgifter för avtal och rättigheter såsom Stim har ökat med 120 tkr. Större osäkerhetsfaktorer i prognos Antalet asylsökande till vår kommun är fortsatt en osäkerhetsfaktor, administrationen och informationen kring när en elev blir kommunplacerad i en annan kommun är otillfredsställande. Det råder även en svårighet att bedöma vilka som är anhöriginvandrare och därmed får permanent uppehållstillstånd, samt vilka som är asylsökande. Handläggningstiden för beslut är lång. Därmed blir det också en osäkerhet kring intäkter från Migrationsverket samt via etableringsreformen. Prognosen för statsbidrag från Migrationsverket bygger på ansökta medel för vårterminen samt beräknat utfall för höstterminen utifrån inskrivna elever/barn i dagsläget. Schablonbidrag för personer inom etableringsreformen är beräknat på helår utifrån utfall våren Förväntade IKE intäkter samt kostnader är även de en osäkerhetsfaktor. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 6(16)

12 Detta gäller särskilt för gymnasiet där det i början av terminen råder stor rörlighet. Denna rörlighet har visat sig vara större i år. Gymnasiesärskolan har under 2013 haft svårighet anpassa organisation efter lägre elevantal. Detta släpar med in i 2014 och de anpassningar som enligt prognos krävs för att komma i balans är en osäkerhetsfaktor utifrån realiteten att genomföra dessa under Det råder en osäkerhet kring omfattning av SFI verksamheten. Det har kommit en ny lag under 2014 där även flyktingar med permanent uppehållstillstånds i anläggningsboende har rätt till SFI. Statsbidrag finns för dessa men bidraget är litet i förhållande till kommunens kostnad. I nuläget har personalkostnaderna ökat då lagstadgad SFI undervisning styr kostnaden. Investeringsredovisning Utifrån enheters behov har omfördelning gjorts gällande investeringsart. En till en för gymnasiet hanteras istället som leasing. På grund av svårare ekonomiskt läge uteblir vissa investeringar då kapitalkostnaden inte ryms inom verksamhetsmedel. Nettoinvesteringar (Tkr) Investering/projekt Budget pågående från tidigare År TOT. Projektkostnad Ack 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 En till en IKT Inv. administration Inv. verksamhet En till en gymnasiet Stureplan Summa nettoinvestering Totalanalys Sammanfattande bedömning av året Förvaltningen arbetar efter de mål som nämnden satt upp. Vårens resultat i åk 9 visade ett ökat meritvärde Samt att fler elever har minst E i alla ämnen. Den matematiksatsning som pågår i förskolan och i skolan visar att kollegialt lärande och forskning skapar förutsättningar för framgång. Arbetet visar vikten av att utgå från en grundlig analys av verksamheten för att identifiera utvecklingsområden. Det utvecklingsarbete som förvaltningen har startat utifrån de sex prioriterade politiska målen fortgår och detta arbete ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Under senare delen av våren startade ett utvecklingsarbete för chefer utifrån det pedagogiska ledarskapets vikt i relation till att skapa resultat och ökad måluppfyllelse. Verksamhetens utveckling och ev. förändringar/prioriteringar under perioden Förvaltningen ansökte om ytterligare 22 försteläraretjänster men ansökan kom in försent och beviljades därmed inte. Förvaltningen överklagade beslutet men förvaltningsrätten avslog. Planering för att flytta in förskoleverksamhet från Gläntan in i Ardalaskolan fortgår. Se vidare under måluppfyllelse. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 7(16)

13 Viktiga händelser under perioden Åtta förstelärare har tillträtt sina tjänster. Uppdraget innefattas av skolövergripande utvecklingsområden. Det första området som arbetas med är formativ bedömning. Ett arbete som sedan ska vidare ut i enheterna. Parallellt har ett arbete skett med rektorer inom formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap. Katedralskolans förutsättningar genomlystes under våren och ett antal scenario gällande framtidens programutbud samt fasta kostnader och verksamhetens behov. Vård och omsorgsprogram för vuxna, enligt beslutad, erbjudas från höstterminen Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA) flyttade in i nya lokaler på förskolan Björkbacken. De två avdelningarna på förskolan Bullerbyn flyttade verksamheten till förskolan Källeboda. Nämnden gick ur Bullerbyns lokaler i januari Flytten har fungerat bra och nu är Källeboda en förskola med återigen fyra avdelningar. Gällkvistskolan tar emot nyanlända elever och en verksamhet kallad internationella klassen har startats upp. Det råder en osäkerhet kring hur många nyanlända elever vår verksamhet ska planera för. Valleskolan tar emot elever från stora Ekeberg. Satsningen en till en i 7-9 har påbörjats. Ipads är utdelade till samtlig personal samt elever i åk 7. Till detta är en kompetensutveckling påbörjad för chefer och personal. Måluppfyllelse Övergripande måluppfyllelse Perspektiv Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Medborgare Verksamhet Personal Ekonomi Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott medarbetar- och ledarskap. God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt Samverkan sker mellan skolformer. Digitala resurser används i lärande/verksamheten. Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar. Ledarskapet utvecklar verksamheten. Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten präglas av aktuell forskning. Skara kommun ska vara den friska kommunen. Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka. Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare. Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider. Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 8(16)

14 Medborgare Samverkan sker mellan skolformer Samverkan ska ytterst generera en högre måluppfyllelse för alla elever i Skara kommun. Konkret har samarbete utvecklats över skolformerna genom den process och det arbete som förvaltningen valt att arbeta med kommunens förstelärare. På ledningssidan sker samarbete genom att förskolechefer och rektorer inom skolområde 1-16 samt gy/vux träffas regelbundet för att arbeta med helhetssyn och kvalitet. Varje förskolechef och rektor tar ansvar för sitt ansvars- och verksamhetsområdena pedagogiskt ledarskap och framgångsfaktorer i undervisningen. Utvecklingsområden är att utveckla ytterligare helhetssyn samt ett grundligare analysarbete för att finna rätta åtgärder och arbetsmetoder som leder till ökad måluppfyllelse. I detta krävs att förvaltingen fortsäter fortsätter samverkan med omsorgsförvaltningen. SYV resurserna har utvecklats och utökats mellan skolformerna. Det är för tidigt att dra slutsatser av det arbete som påbörjats 2014 för att analysera målindikatorerna. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program Totalt andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på studieförberedande program. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på yrkesförberedande program. Andel som nått målen i alla ämnen åk 9. Andelen behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram. Andelen behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram. Andelen behöriga till gymnasieskolans estetiska program. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel i åk 9 som får sitt förstahandsval på gymnasium. 81% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 82% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 85% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 82% Vi har inte officiell statistik i nuläget, vid genomgång i vårt interna system ser utfallet ut att hamna nära målvärdet för % Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 91% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 94% 91% 94% av antalet behöriga elever i årskurs 9 som kom in på sitt förstahandsval Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 9(16)

15 Digitala resurser används i lärande/verksamheten Nulägesanalysen är att IKT-verktyg används till del i förskola och skola. All personal har tillgång till lärplattform. Trots PIM-satsning för personal behövs en ökad säkerhet hos pedagoger att använda IKT som lärverktyg. Personalen har tillgång till att ge varje elev del av kompensatoriska IKT-verktyg. Datatek för detta håller på att byggas upp och ska introduceras under hösten. Tillgången till IKT-verktyg behöver öka i förskola och grundskola. De målindikatorer som finns i nuläget är inte tillförlitliga för att mäta hur digitala resurser används i lärandet. Huvudman har valt att avsätta medel till "en till en" satsning på gymnasiet och årskurs 7. Kopplat till detta är det inköpt en ettårig utbildning för lärarna på Djäkneskolan, Teglaskolan, grundsär samt för pedagogiska chefer i förvaltningen. Vi behöver förändra de digitala målindikatorerna för att garantera att de mäter förändring inom målområdet. Varje enhet oavsett ålder kommer att skriva ner sin egen plan för arbete med digitala resurser. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Lärarna i min skola använder digitala verktyg i undervisningen. Jag använder lärplattformen i mitt skolarbete. 86% 80% Årskurs 2 86% Årskurs 5 85% Årskurs 8 88% Mätvärdet avser läsåret 2013/2014 Elevernas uppfattning om användandet av digitala verktyg i undervisningen har ökat kraftigt från förra året. En orsak till detta är att skolorna under en längre tid försökt byta ut och utöka sin tillgång till digitala verktyg. 50% 80% Årskurs 2 45% Årskurs 5 51% Årskurs 8 55% Statistiken avser läsåret 2013/2014. Lärplattformen är en av många sätt att använda digitala resurser i skolan. Förvaltningen har köpt in plattformen för elever och föräldrar och den används inte i den omfattning som målet är. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 10(16)

16 Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar Här ger verksamhetschefer under hösten en gemensam kompetensutvecklingssatsning för chefer och elevhälsoteam för att få en gemensam syn på det hälsofrämjande uppdraget. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever åk 4 som är simkunniga. 77% 90% I statistiken saknas en av skolorna i Skara kommun. Ett konstaterande är att de skolor som har flest nysvenskar är de skolor som ar avsevärt lägre simkunnighet bland eleverna i årskurs 4. Det som mäts är om eleven klarar att simma 100 meter bröst och 50 meter rygg. Ett annat konstaterande är att i årskurs 6 har kommunen 97% simkunnighet och då ska eleverna kunna simma 200 meter bröst och 100 meter rygg. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 2. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 8. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 2 gymnasium. 98% 97% 98% 97% 94% 91% 0% 91% Nämnden kommer inte att ha någon statistik för gymnasiet i delår eller årsredovisning dåd et saknas tillförlitligt underlag Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 11(16)

17 Verksamhet Ledarskapet utvecklar verksamheten Nya chefer som anställs inom förvaltningen genomgår rektorsutbildning. Ledningsorganisationen möjliggör ett tydligt ledarskap samt möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Aktuell forskning presenteras och dialogiseras vid ledningsmöten. Rektors ansvar att leda den pedagogiska verksamheten har förtydligats i den nya skollagen. Perspektivet "ledarskapet utvecklar verksamheten" är oerhört viktigt men svårt att mäta. Det ska påpekas att vi har svårt att nå 100 % måluppfyllelse då vi har elever som kommer till våra skolor utan att ha gått i skola tidigare eller har bristfälliga skolkunskaper. Inom nämndens område kan det ställas större krav på högre måluppfyllelse. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 2. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 5. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 8. 97% 92% 90% 92% 88% 79% Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 2 gymnasium. Jag känner mig trygg i skolan åk 2. 99% 96% Jag känner mig trygg i skolan åk 5. 97% 96% Jag känner mig trygg i skolan åk 8. 96% 96% 0% 79% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag Jag känner mig trygg i skolan åk 2 gymnasium. Enheten har kompetensutvecklingsplan % av antalet enheter 0% 96% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 100% 100% Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål Det finns ett antal framgångsfaktorer enligt olika forskningsrapporter som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. För att det ska ske krävs att alla nivåer politiker, förvaltning, rektor, lärare och elever är delaktiga och arbetar enligt de arbetsprocesser och de framgångsfaktorer som ger resultat. I detta innefattas allt från styrning och ledning av resurser till ledarstilar bland våra medarbetare. Detta är av betydelse för hur långt våra elever når. Målindikatorerna visar att det finns ett tillitsfullt klimat för de allra flesta av eleverna i Skara kommun. En grundfaktor för att lyckas i sitt lärande. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 5. 90% 93% Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 12(16)

18 Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 8. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 2 gymnasium. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 2. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 5. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 8. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 2 gymnasium. Andel elever som når minst betyget E i samtliga ämnen åk 6. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 2. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 5. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 8. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser åk 2 gymnasium. 81% 83% 0% 83% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 97% 93% 92% 93% 83% 87% 0% 87% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 98% 94% 96% 94% 91% 90% 91% Vi saknar officiell statistik i nuläget, den fingervisning som finns på förvaltningsnivå är att det kan vara färre elever som klarat alla betygen i år än förra året. 0% 90% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. Verksamheten präglas av aktuell forskning Den samlade kunskapen om undervisning och om hur elever lär sig växer. För att nå förändring i praktiken krävs stöd och en bra fördelning av resurser för att nå större spridning av förändringar i praktiken. Det kommer mer och mer forskning som har till syfte att skapa ny kunskap som lärare kan använda. Skolverket är en aktör som gått in med resurser genom exempelvis matematiklyftet som förvaltningen deltagit i. Det är av vikt att politiker, förvaltning, rektor och pedagoger är mottagningsberedda för ny forskning och att det implementeras på rätt sätt. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 5. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 8. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 2 gymnasium. 96% 81% 85% 81% 69% 54% 0% 54% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 13(16)

19 Personal Skara kommun ska vara den friska kommunen Inom ramen för arbetsmiljöarbetet kommer en kartläggning att genomföras av chefers arbetstid och arbetsmiljö att göras under hösten. Denna kartläggning kommer att utgöra underlag för analys och handlingsplan för organisationen av chefers stöd. Frisknärvaron har totalt minskat och det är kvinnors sjukfrånvaro som ökar. Det är långtidssjukfrånvaron som ökar. Kommunövergripande hälsofrämjande satsningar planeras. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Frisknärvaro, procent 92,3% 95% Andel rökare, procent 6% 3% Andel medarbetare som röker har inte förändrats sedan tidigare mätning Utifrån medarbetarenkäten har däremot fler svarat att deras rökkonsumtion ökat. Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka En jämställdhetsanalys är framtagen utifrån lönekartläggning. Den är inte ännu presenterad. En övergripande mall för jämnställdhetsarbetet ska tas fram. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Könsfördelning, procent 19% 20% 19% av förvaltningsanställda är män. 81 % av förvaltningsanställda är kvinnor. Medelålder 46,8 45 Medelåldern har höjts marginellt. Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete Medarbetarenkäten visar att medarbetarna i förvaltningen har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Flera i förvaltningens personalgrupp har läst och läser in ytterligare poäng för att få sin behörighet eller utöka sin behörighet. Förvaltningen arbetar efter överenskommelse i facklig samverkan att det är viktigt med rätt kompetens på rätt plats samt att man är anställd i förvaltningen och inte på enhet. Det innebär att personalplanering är en ständigt återkommande process. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 14(16)

20 Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Utveckling/kompetens, skala ,1 4,5 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskola. Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare Vid årliga medarbetarsamtal samt lönesamtal sker en återkoppling av arbete och resultat utifrån uppställda mål. Under året kommer arbete med kollegialt lärande att utvecklas med chefer i grupper under ledning av verksamhetschefer. I medarbetarenkäten 2013 efterfrågas än mer återkoppling från ledaren till medarbetaren. Se rapport medarbetarenkät till PU. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Medarbetarsamtal, andel av medarbetare. 92% 100% Medarbetarsamtalets meningsfullhet, skala 1-6 Egenkontroll och påverkan, skala 1-6 4,4 4,8 Antal chefer med mer än 30 medarbetare. 8 8 Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider Årsarbetstid finns bland annat i förskolepoolen. Antal timavlönade räknat på årsarbetare har ökat något. En orsak är att förvaltningen fortsatt varit restriktiv med att återbesätta vakanta tjänster. I en verksamhet som kräver personal leder detta till ett ökat antal timanställda. Då det saknas behörighet visstidsanställs medarbetare i avvaktan på att hitta behöriga lärare. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Antal medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Andel enheter med årsarbetstid. 54% 55% 7 6 Antal medarbetare som önskar utökning av sysselsättningsgrad har ökat. Utifrån medarbetarenkäten har färre svarat att de är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Antal timavlönade årsarbetare Antal timavlönade har ökat. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 15(16)

21 Ekonomi Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande Prognos 2 för visar ett underskott för nämndens verksamhet. Svårighet att under hösten hämta in allt råder då en del av underskottet är kopplat till dimensioneringsproblematik samt minskade IKE intäkter avseende gymnasiet. Vidare är det svårt att prognostisera ersättning från migrationsverket. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Kostnad per betygspoäng. 277 Kommunens ranking i öppna jämförelser. 5 Avvikelse mot. 0% Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 16(16)

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 56 Dnr 14/160 Programutbud gymnasiet lå 15/16 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande programutbud och inriktningar för gymnasiet läsåret 2015/2016: Program Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Ekonomiprogrammet (EK) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) International Baccalaureate (IB) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Inriktning Husbyggnad Plåtslageri Elteknik Dans Musik (MoP) Musik spets Teater Ekonomi Transport Handel och service Naturvetenskap Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Vård och omsorg Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om möjligheten att starta ett Teknikprogram med inriktningen dataspelsprogrammering att kunna ske i samarbete med Högskolan i Skövde. Uppdraget ska presenteras för nämnden den 13 november Besluten förklaras omedelbart justerade. Paragrafen ska skickas till; Gymnasium Skaraborg Justerare Utdragsbestyrkande

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 57 Dnr 14/161 Programutbud gymnasiesärskolan lå 15/16 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden överlämnar frågan att beslutas av nämndens ordförande. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Det finns fortfarande en viss osäkerhet gällande elevunderlaget inför läsåret 15/16. Elevunderlaget förväntas klargöras under vecka 40. Paragrafen ska skickas till; Gymnasium Skaraborg Justerare Utdragsbestyrkande

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 58 Dnr 14/157 Planeringsförutsättningar inför och plan Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till planeringsförutsättningar inför och överlämnar den tillsammans med konsekvensbeskrivning till Beredningsutskottet. Beslutet förklaras omedelbart justerat. M, C och KD deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Förslag till planeringsförutsättningar inför Konsekvensbeskrivning utifrån planeringsförutsättningar inför och plan , dat Mötet ajourneras kl Mötet ajourneras kl Paragrafen ska skickas till; Kommunstyrelsen Ekonomichefen Bilaga 58/2014 Justerare Utdragsbestyrkande

25 Bilaga Bun 58/2014 Budgetdokument 2015 Barn- och utbildningsnämnden 58 den 19 september den 19 september 2014

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2013-12-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Ersättare:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2015-09-24 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.10 13.40 Beslutande: Jessica

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.05 16.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 14.10 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2016-05-26 1(12) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30-15:20 Beslutande Olof Eriksson (S) ordförande Sofia Karlsson (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) Lisa Malm (MP) Klas Häggström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.40 15.40 Ajournering kl 13.55-14.00 ( 60) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.15 16.15 Ajournering klockan 15.30-15.35 ( 85) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 9.00 10.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19) 2016-09-29 1(19) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) Linda

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.50-15.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.40 12.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-09-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.10 16.15 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S)

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:20 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum 2016-02-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00-14.00 Beslutande: Sebastian

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19978 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Skolområde Öst Skolområde ÖST bedriver, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, pedagogiska verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Margaretha von Wachenfeldt

Margaretha von Wachenfeldt Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 49 Besök från Kulturskolan.59 50 Inspektion av fristående förskolor..60 51 Elev- och föräldraenkäter 2012..61 52 Ekonomisk månadsrapport.62 53 Anmälningsärenden 63 54 Informationsärenden...64

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Bo Karlsson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:35 15:30. Ersättare.

Bo Karlsson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:35 15:30. Ersättare. 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:35 15:30 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Gunnar Sporrong

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Kompletterande analys av utredningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden

Kompletterande analys av utredningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden Kompletterande analys av utredningsuppdrag Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden Kompletterande utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan Inledning Utbildningsnämnden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket Utbildning Gävle Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket men vi har för mycken vi har 20 000 barn och elever 5 800 Kommunal verksamhet 5 000 platser i förskola 350 platser i pedagogisk omsorg

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 www.amal.se Verksamhetsberättelse 2013, Barn- och utbildningsnämnden 2(9) Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSER SAMT MÅLUPPFYLLELSE... 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (FP) Jörgen Berglund

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum 2016-09-29 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00-14.00 Beslutande: Ersättare:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Annelie Carlsson (C)

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Annelie Carlsson (C) Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 18 maj 2016, klockan 16.00-18.10. Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ystads kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ystads kommun 2 (8) Tillsyn i Ystads kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ystads kommun under hösttermin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer