Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl Ajournering kl ( 58) Ajournering kl ( 58) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Ove Ivarsen (S) ersättare för Kristina Adolfsson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Ove Ivarsen (S) ersättare för Mehari Tesfai (FP) Jonas Ahlström (M) Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mikael Börjesson (KD) Ersättare: Johnny Edvinsson (V) Mats-Olov Johansson (M) Mikael Welander (C) Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Yvonne Härling, Controller Anette Almqvist, verksamhetschef Gymnasiet/Vux Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16 Susann Johansson, verksamhetschef 1-16 Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef/verksamhetschef Stureplan Thorbjörn Levenstam, personalföreträdare Lärarförbundet Sirpa Mohlin, personalföreträdare Vision Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Justerare Utdragsbestyrkande

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Justering Justerare: Elisabet Stålarm Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 19 september 2014 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Anneli Löwhagen Sebastian Clausson Elisabet Stålarm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Den 19 september 2014 Datum då anslaget sätts upp: Den 19 september 2014 Datum då anslaget tas ned: Den 10 oktober 2014 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Justerare Utdragsbestyrkande

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Bun 54 Godkännande av dagordning... 4 Bun 55 Dnr 13/117 Delårsrapport / Prognos Bun 56 Dnr 14/160 Programutbud gymnasiet lå 15/ Bun 57 Dnr 14/161 Programutbud gymnasiesärskolan lå 15/ Bun 58 Dnr 14/157 Planeringsförutsättningar inför och plan Bun 59 Dnr 14/157 Budget 2015 plan Strategiska mål... 9 Justerare Utdragsbestyrkande

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 54 Godkännande av dagordning Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista med följande ändringar; Tillkommande ärende Avstängning frivillig skolform, dnr 14/185 Justerare Utdragsbestyrkande

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 55 Dnr 13/117 Delårsrapport / Prognos 2 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport för perioden januari till augusti Beslutet förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Rapport och analys över innevarande års utfall för perioden januari till augusti, prognos för helåret samt uppföljning av målarbetet. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapport januari-augusti 2014 Bilaga 55/2014 Paragrafen ska skickas till; Kommunstyrelsen Ekonomichefen Justerare Utdragsbestyrkande

6 Bilaga Bun 55/2014 Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 55 den 19 september 2014

7 Innehållsförteckning Nämndernas redovisning... 3 Nämndens uppdrag... 3 Ekonomisk översikt... 4 Måluppfyllelse... 8 Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 2(16)

8 Nämndernas redovisning Nämndens uppdrag Nämndsordförande: Sebastian Clausson (S) Förvaltningschef: Ulla-Stina Millton Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola med skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, familjecentral, musikskola, fritidsgårdsverksamhet. Musikskola och fritidsgård utökades hösten 2013 med teknik- och entreprenörskapsskola samt skapande verksamhet till ett ungdomens hus med namnet Stureplan. Nämnden ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas. I planeringsförutsättningarna för 2014 och planperiod betonas den stora utmaningen de kommande åren att säkerställa en långsiktig god ekonomi. Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskraftig gentemot omgivande kommuner. I dokumentet 2014 återfinns uppdragsbeskrivningar som riktas till Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och detta ska återspeglas i alla verksamheter. Hela utbildningskedjan alltifrån förskola till eftergymnasial utbildning ska stärka individens kreativitet och utveckling. Tidiga insatser inom skola och omsorg ska prioriteras. Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta ska vara i fokus. Integrationsarbetet ska få en mer framträdande roll i Skara kommun. Barnperspektiv vid beslutsfattande. Det är av stor vikt att alla verksamheter deltar i omvärldsbevakningen inom sitt respektive område. Vuxenutbildningen utgör en viktig del av kommunens satsningar på arbetsmarknadsområdet. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan ska prioriteras. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 3(16)

9 Ekonomisk översikt Årets resultat Nettokostnad per verksamhet (Tkr) Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Föregående prognos Barnomsorg Grundskola & fritids Grundsärskola Gymnasium Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Elevhälsa Stureplan med musikskola % fritidsgård Centralt Summa nettokostnad För 2013 redovisades särskola under elevhälsa Tkr Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Föregående prognos Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag inkl. lönemedel Årets resultat Ekonomisk analys Åtgärder under året och fortsatta åtgärder för ett bättre helårsresultat är bland annat försiktighet gällande anställningar. Vakanta tjänster undviks att besättas. Antalet timvikarier vid sjukdom och kortare frånvaro minskas. Inför 2014 förtätat lokaler förskolan. Katedralskolan, inklusive gymnasiesär, har inför ht 2014 minskat med 11,5 tjänster. Denna minskning är med i prognos 1. Minskat arbetslagsledardel med 30%. Då nationella program fasas ut på gymnasiesärskolan men eleverna har rätt att gå kvar sina 4 år generar det högre kostnader. Fortsatt anpassning krävs dock på det individuella programmet vad gäller personaltäthet i förhållande till elever. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 4(16)

10 På verksamhetsnivå gymnasiet görs nu gruppindelningar i Sh, Ma och Hi för att undervisa 30% av kursen i större grupp samt 70% vanlig gruppering. Även sammanslagningar inom moderna språk görs. Antagande om detta finns med i prognos 1. Verksamhetsmedel gymnasiet är kraftig minskade och fortsatt anpassning mot lägre kostnader kommer till största delen handla om personalminskningar. Inför ht 2015 beräknas ytterligare ca 5 tjänster tas bort utifrån de utfasade programmen. Effekt halvår ca tkr. På gymnasiets lokalsida pågår en översyn och förvaltningen beräknar gå ur lokalerna på Vallgatan 49 Fordon/personbil. Då kontraktet löper till blir kostnadsminskningen först efter februari Gällande hyresavtal med Music Development Factory AB krävs uppsägning eller omförhandling senast den 31 december Om inte detta sker förlängs avtalet med 5 år. Årlig hyra tkr. Då elevantalet är minskat sedan avtalet skrev bör hyran omförhandlas. Avtalet med Music Center ska även det omförhandlas av ovanstående skäl. Lokalen för restaurang och livsmedel kan hyras ut från ht 2015 alternativt att hyreskostnaden minskas via att Katedralskolan kan blockhyras. Avvikelse mellan periodutfall och prognos Delårsresultatet ligger i linje med prognostiserat helårsresultat. Dock pågår fortsatt besparing och stor försiktighet för ett bättre resultat. Fasta kostnader och fasta personalkostnader är inte påverkbara under Prognosavvikelse Prognosen för barn- och utbildningsnämnden har försämrats med tkr jämfört med prognos 1. Barnomsorg Kostnaden för barnomsorgen ser i prognos ut att vara tkr högre än. Det är en förbättring mot föregående prognos med 595 tkr. Vistelsetimmarna har ökat utifrån småbarn. Antalet barn och vistelsetimmar beräknas minska hos friförskolorna, vilket förbättrar prognosen med 200 tkr. Antalet barn från andra kommuner beräknas vara fler, 200 tkr mer i IKE intäkter. Boa har något färre barn än. Grundskola/fritidshem Grundskolans prognos visar 212 tkr bättre än och tkr mot prognos 1. Enheterna har förbättrat sitt resultat med 100 tkr. I finns ett antagande om ett antal placerade barn för grundskolan men för närvarande har vi ingen elev placerad. De barn/elever som är placerade (och har varit under året) på institution är i gymnasieålder, kostnaden för detta är därför flyttad från denna verksamhet. Effekten blir en förbättring mot med 780 tkr. Antalet elever beräknas till något lägre vilket ger 300 tkr bättre än prognos. Antalet elever från andra kommuner ser i dagsläget ut att bli fler samt att bidrag från migrationsverket för asylsökande beräknas högre än i börja av året, totalt 900 tkr bättre än föregående prognos. Den fristående enheten har fler elever och prognosen visar ca 400 tkr sämre än prognos 1. Hyreskostnaden är 400 tkr lägre än på grund av att hyreshöjningen inte får effekt från beräknad månad avseende Källeskolan. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 5(16)

11 Grundsärskola Följer. Gymnasiet Gymnasiets prognos väntas i nuläget bli tkr sämre än föregående prognos. Gymnasiets egen har försämrats med 300 tkr på grund av oförutsedda personalkostnader under våren samt högre leasingkostnader av datorer. Utifrån preliminär elevräkning så är antalet Skaraelever som väljer annan gymnasieskola än Katedral i åk 1 fler än erat 2014 och utfall föregående läsår. Den gemensamma prislistan för gymnasium Skaraborg ökade 2014 dessutom med 7,3% mot När lades gjordes ett antagande om normal indexhöjning såsom tidigare år. Dessa två parametrar gör att kostnaden för IKE beräknas öka med tkr jämfört med föregående prognos. Kostnader för SISplacerade elever är flyttad hit. Gymnasiesär Prognosen visar ett minus på tkr. Det är 500 tkr sämre än föregående prognos. Fyra träningsskoleelever var felerade som elever från annan kommun men var folkbokförda i Skara. Det skiljer tkr från i intäktsposten. Kostnaden för IKE ut beräknas bli lägre med ca 600 tkr beroende på lägre kostnad per plats samt lägre inackorderingskostnader. Vuxenutbildning Följer. Det tillskott på tkr som kommunstyrelsen beslutade om under våren används till att möjliggöra för kommuninvånare att höja utbildningsnivå samt att ge möjlighet till yrkesutbildning, främst inom vård och omsorg. Elevhälsa Avvikelse i prognosen visar tkr bättre än. Detta beror på lägre lönekostnader utifrån vakanta tjänster. FC avvaktar med anställning. Stureplan Prognosen visar knappt 100 tkr bättre än och föregående prognos. Viss verksamhet är fortfarande i uppstartsläge. Centralt Den centrala prognosen är tkr sämre än. Medel för etablering har flyttats till gymnasiet/ vux motsvarande tkr. Ökade IT-kostnader motsvarande 150 tkr, fler accesspunkter har aktiverats för att förbättra ute på skolorna. Satsningen en till en 7-9 generar utbildningskostnad för chefer. Här har satsningen utökats med 100 tkr för att gälla alla chefer. Ett personalärende generar 100 tkr mer än erat. Avgifter för avtal och rättigheter såsom Stim har ökat med 120 tkr. Större osäkerhetsfaktorer i prognos Antalet asylsökande till vår kommun är fortsatt en osäkerhetsfaktor, administrationen och informationen kring när en elev blir kommunplacerad i en annan kommun är otillfredsställande. Det råder även en svårighet att bedöma vilka som är anhöriginvandrare och därmed får permanent uppehållstillstånd, samt vilka som är asylsökande. Handläggningstiden för beslut är lång. Därmed blir det också en osäkerhet kring intäkter från Migrationsverket samt via etableringsreformen. Prognosen för statsbidrag från Migrationsverket bygger på ansökta medel för vårterminen samt beräknat utfall för höstterminen utifrån inskrivna elever/barn i dagsläget. Schablonbidrag för personer inom etableringsreformen är beräknat på helår utifrån utfall våren Förväntade IKE intäkter samt kostnader är även de en osäkerhetsfaktor. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 6(16)

12 Detta gäller särskilt för gymnasiet där det i början av terminen råder stor rörlighet. Denna rörlighet har visat sig vara större i år. Gymnasiesärskolan har under 2013 haft svårighet anpassa organisation efter lägre elevantal. Detta släpar med in i 2014 och de anpassningar som enligt prognos krävs för att komma i balans är en osäkerhetsfaktor utifrån realiteten att genomföra dessa under Det råder en osäkerhet kring omfattning av SFI verksamheten. Det har kommit en ny lag under 2014 där även flyktingar med permanent uppehållstillstånds i anläggningsboende har rätt till SFI. Statsbidrag finns för dessa men bidraget är litet i förhållande till kommunens kostnad. I nuläget har personalkostnaderna ökat då lagstadgad SFI undervisning styr kostnaden. Investeringsredovisning Utifrån enheters behov har omfördelning gjorts gällande investeringsart. En till en för gymnasiet hanteras istället som leasing. På grund av svårare ekonomiskt läge uteblir vissa investeringar då kapitalkostnaden inte ryms inom verksamhetsmedel. Nettoinvesteringar (Tkr) Investering/projekt Budget pågående från tidigare År TOT. Projektkostnad Ack 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 En till en IKT Inv. administration Inv. verksamhet En till en gymnasiet Stureplan Summa nettoinvestering Totalanalys Sammanfattande bedömning av året Förvaltningen arbetar efter de mål som nämnden satt upp. Vårens resultat i åk 9 visade ett ökat meritvärde Samt att fler elever har minst E i alla ämnen. Den matematiksatsning som pågår i förskolan och i skolan visar att kollegialt lärande och forskning skapar förutsättningar för framgång. Arbetet visar vikten av att utgå från en grundlig analys av verksamheten för att identifiera utvecklingsområden. Det utvecklingsarbete som förvaltningen har startat utifrån de sex prioriterade politiska målen fortgår och detta arbete ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Under senare delen av våren startade ett utvecklingsarbete för chefer utifrån det pedagogiska ledarskapets vikt i relation till att skapa resultat och ökad måluppfyllelse. Verksamhetens utveckling och ev. förändringar/prioriteringar under perioden Förvaltningen ansökte om ytterligare 22 försteläraretjänster men ansökan kom in försent och beviljades därmed inte. Förvaltningen överklagade beslutet men förvaltningsrätten avslog. Planering för att flytta in förskoleverksamhet från Gläntan in i Ardalaskolan fortgår. Se vidare under måluppfyllelse. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 7(16)

13 Viktiga händelser under perioden Åtta förstelärare har tillträtt sina tjänster. Uppdraget innefattas av skolövergripande utvecklingsområden. Det första området som arbetas med är formativ bedömning. Ett arbete som sedan ska vidare ut i enheterna. Parallellt har ett arbete skett med rektorer inom formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap. Katedralskolans förutsättningar genomlystes under våren och ett antal scenario gällande framtidens programutbud samt fasta kostnader och verksamhetens behov. Vård och omsorgsprogram för vuxna, enligt beslutad, erbjudas från höstterminen Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA) flyttade in i nya lokaler på förskolan Björkbacken. De två avdelningarna på förskolan Bullerbyn flyttade verksamheten till förskolan Källeboda. Nämnden gick ur Bullerbyns lokaler i januari Flytten har fungerat bra och nu är Källeboda en förskola med återigen fyra avdelningar. Gällkvistskolan tar emot nyanlända elever och en verksamhet kallad internationella klassen har startats upp. Det råder en osäkerhet kring hur många nyanlända elever vår verksamhet ska planera för. Valleskolan tar emot elever från stora Ekeberg. Satsningen en till en i 7-9 har påbörjats. Ipads är utdelade till samtlig personal samt elever i åk 7. Till detta är en kompetensutveckling påbörjad för chefer och personal. Måluppfyllelse Övergripande måluppfyllelse Perspektiv Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Medborgare Verksamhet Personal Ekonomi Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott medarbetar- och ledarskap. God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt Samverkan sker mellan skolformer. Digitala resurser används i lärande/verksamheten. Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar. Ledarskapet utvecklar verksamheten. Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten präglas av aktuell forskning. Skara kommun ska vara den friska kommunen. Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka. Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare. Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider. Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 8(16)

14 Medborgare Samverkan sker mellan skolformer Samverkan ska ytterst generera en högre måluppfyllelse för alla elever i Skara kommun. Konkret har samarbete utvecklats över skolformerna genom den process och det arbete som förvaltningen valt att arbeta med kommunens förstelärare. På ledningssidan sker samarbete genom att förskolechefer och rektorer inom skolområde 1-16 samt gy/vux träffas regelbundet för att arbeta med helhetssyn och kvalitet. Varje förskolechef och rektor tar ansvar för sitt ansvars- och verksamhetsområdena pedagogiskt ledarskap och framgångsfaktorer i undervisningen. Utvecklingsområden är att utveckla ytterligare helhetssyn samt ett grundligare analysarbete för att finna rätta åtgärder och arbetsmetoder som leder till ökad måluppfyllelse. I detta krävs att förvaltingen fortsäter fortsätter samverkan med omsorgsförvaltningen. SYV resurserna har utvecklats och utökats mellan skolformerna. Det är för tidigt att dra slutsatser av det arbete som påbörjats 2014 för att analysera målindikatorerna. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program Totalt andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på studieförberedande program. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på yrkesförberedande program. Andel som nått målen i alla ämnen åk 9. Andelen behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram. Andelen behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram. Andelen behöriga till gymnasieskolans estetiska program. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel i åk 9 som får sitt förstahandsval på gymnasium. 81% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 82% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 85% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 82% Vi har inte officiell statistik i nuläget, vid genomgång i vårt interna system ser utfallet ut att hamna nära målvärdet för % Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 90% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 91% Statistik finns tillgänglig i slutet av oktober. I nuläget går det inte att säga något om resultat och slutsats. 94% 91% 94% av antalet behöriga elever i årskurs 9 som kom in på sitt förstahandsval Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 9(16)

15 Digitala resurser används i lärande/verksamheten Nulägesanalysen är att IKT-verktyg används till del i förskola och skola. All personal har tillgång till lärplattform. Trots PIM-satsning för personal behövs en ökad säkerhet hos pedagoger att använda IKT som lärverktyg. Personalen har tillgång till att ge varje elev del av kompensatoriska IKT-verktyg. Datatek för detta håller på att byggas upp och ska introduceras under hösten. Tillgången till IKT-verktyg behöver öka i förskola och grundskola. De målindikatorer som finns i nuläget är inte tillförlitliga för att mäta hur digitala resurser används i lärandet. Huvudman har valt att avsätta medel till "en till en" satsning på gymnasiet och årskurs 7. Kopplat till detta är det inköpt en ettårig utbildning för lärarna på Djäkneskolan, Teglaskolan, grundsär samt för pedagogiska chefer i förvaltningen. Vi behöver förändra de digitala målindikatorerna för att garantera att de mäter förändring inom målområdet. Varje enhet oavsett ålder kommer att skriva ner sin egen plan för arbete med digitala resurser. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Lärarna i min skola använder digitala verktyg i undervisningen. Jag använder lärplattformen i mitt skolarbete. 86% 80% Årskurs 2 86% Årskurs 5 85% Årskurs 8 88% Mätvärdet avser läsåret 2013/2014 Elevernas uppfattning om användandet av digitala verktyg i undervisningen har ökat kraftigt från förra året. En orsak till detta är att skolorna under en längre tid försökt byta ut och utöka sin tillgång till digitala verktyg. 50% 80% Årskurs 2 45% Årskurs 5 51% Årskurs 8 55% Statistiken avser läsåret 2013/2014. Lärplattformen är en av många sätt att använda digitala resurser i skolan. Förvaltningen har köpt in plattformen för elever och föräldrar och den används inte i den omfattning som målet är. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 10(16)

16 Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar Här ger verksamhetschefer under hösten en gemensam kompetensutvecklingssatsning för chefer och elevhälsoteam för att få en gemensam syn på det hälsofrämjande uppdraget. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever åk 4 som är simkunniga. 77% 90% I statistiken saknas en av skolorna i Skara kommun. Ett konstaterande är att de skolor som har flest nysvenskar är de skolor som ar avsevärt lägre simkunnighet bland eleverna i årskurs 4. Det som mäts är om eleven klarar att simma 100 meter bröst och 50 meter rygg. Ett annat konstaterande är att i årskurs 6 har kommunen 97% simkunnighet och då ska eleverna kunna simma 200 meter bröst och 100 meter rygg. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 2. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 8. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det åk 2 gymnasium. 98% 97% 98% 97% 94% 91% 0% 91% Nämnden kommer inte att ha någon statistik för gymnasiet i delår eller årsredovisning dåd et saknas tillförlitligt underlag Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 11(16)

17 Verksamhet Ledarskapet utvecklar verksamheten Nya chefer som anställs inom förvaltningen genomgår rektorsutbildning. Ledningsorganisationen möjliggör ett tydligt ledarskap samt möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Aktuell forskning presenteras och dialogiseras vid ledningsmöten. Rektors ansvar att leda den pedagogiska verksamheten har förtydligats i den nya skollagen. Perspektivet "ledarskapet utvecklar verksamheten" är oerhört viktigt men svårt att mäta. Det ska påpekas att vi har svårt att nå 100 % måluppfyllelse då vi har elever som kommer till våra skolor utan att ha gått i skola tidigare eller har bristfälliga skolkunskaper. Inom nämndens område kan det ställas större krav på högre måluppfyllelse. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 2. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 5. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 8. 97% 92% 90% 92% 88% 79% Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 2 gymnasium. Jag känner mig trygg i skolan åk 2. 99% 96% Jag känner mig trygg i skolan åk 5. 97% 96% Jag känner mig trygg i skolan åk 8. 96% 96% 0% 79% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag Jag känner mig trygg i skolan åk 2 gymnasium. Enheten har kompetensutvecklingsplan % av antalet enheter 0% 96% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 100% 100% Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål Det finns ett antal framgångsfaktorer enligt olika forskningsrapporter som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. För att det ska ske krävs att alla nivåer politiker, förvaltning, rektor, lärare och elever är delaktiga och arbetar enligt de arbetsprocesser och de framgångsfaktorer som ger resultat. I detta innefattas allt från styrning och ledning av resurser till ledarstilar bland våra medarbetare. Detta är av betydelse för hur långt våra elever når. Målindikatorerna visar att det finns ett tillitsfullt klimat för de allra flesta av eleverna i Skara kommun. En grundfaktor för att lyckas i sitt lärande. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 5. 90% 93% Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 12(16)

18 Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 8. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 2 gymnasium. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 2. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 5. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 8. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 2 gymnasium. Andel elever som når minst betyget E i samtliga ämnen åk 6. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 2. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 5. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 8. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser åk 2 gymnasium. 81% 83% 0% 83% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 97% 93% 92% 93% 83% 87% 0% 87% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. 98% 94% 96% 94% 91% 90% 91% Vi saknar officiell statistik i nuläget, den fingervisning som finns på förvaltningsnivå är att det kan vara färre elever som klarat alla betygen i år än förra året. 0% 90% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. Verksamheten präglas av aktuell forskning Den samlade kunskapen om undervisning och om hur elever lär sig växer. För att nå förändring i praktiken krävs stöd och en bra fördelning av resurser för att nå större spridning av förändringar i praktiken. Det kommer mer och mer forskning som har till syfte att skapa ny kunskap som lärare kan använda. Skolverket är en aktör som gått in med resurser genom exempelvis matematiklyftet som förvaltningen deltagit i. Det är av vikt att politiker, förvaltning, rektor och pedagoger är mottagningsberedda för ny forskning och att det implementeras på rätt sätt. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 5. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 8. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 2 gymnasium. 96% 81% 85% 81% 69% 54% 0% 54% Nämnden kan inte redovisa statistik på denna målindikator varken i delår eller bokslut då vi saknar tillförlitligt underlag. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 13(16)

19 Personal Skara kommun ska vara den friska kommunen Inom ramen för arbetsmiljöarbetet kommer en kartläggning att genomföras av chefers arbetstid och arbetsmiljö att göras under hösten. Denna kartläggning kommer att utgöra underlag för analys och handlingsplan för organisationen av chefers stöd. Frisknärvaron har totalt minskat och det är kvinnors sjukfrånvaro som ökar. Det är långtidssjukfrånvaron som ökar. Kommunövergripande hälsofrämjande satsningar planeras. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Frisknärvaro, procent 92,3% 95% Andel rökare, procent 6% 3% Andel medarbetare som röker har inte förändrats sedan tidigare mätning Utifrån medarbetarenkäten har däremot fler svarat att deras rökkonsumtion ökat. Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka En jämställdhetsanalys är framtagen utifrån lönekartläggning. Den är inte ännu presenterad. En övergripande mall för jämnställdhetsarbetet ska tas fram. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Könsfördelning, procent 19% 20% 19% av förvaltningsanställda är män. 81 % av förvaltningsanställda är kvinnor. Medelålder 46,8 45 Medelåldern har höjts marginellt. Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete Medarbetarenkäten visar att medarbetarna i förvaltningen har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Flera i förvaltningens personalgrupp har läst och läser in ytterligare poäng för att få sin behörighet eller utöka sin behörighet. Förvaltningen arbetar efter överenskommelse i facklig samverkan att det är viktigt med rätt kompetens på rätt plats samt att man är anställd i förvaltningen och inte på enhet. Det innebär att personalplanering är en ständigt återkommande process. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 14(16)

20 Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Utveckling/kompetens, skala ,1 4,5 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskola. Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare Vid årliga medarbetarsamtal samt lönesamtal sker en återkoppling av arbete och resultat utifrån uppställda mål. Under året kommer arbete med kollegialt lärande att utvecklas med chefer i grupper under ledning av verksamhetschefer. I medarbetarenkäten 2013 efterfrågas än mer återkoppling från ledaren till medarbetaren. Se rapport medarbetarenkät till PU. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Medarbetarsamtal, andel av medarbetare. 92% 100% Medarbetarsamtalets meningsfullhet, skala 1-6 Egenkontroll och påverkan, skala 1-6 4,4 4,8 Antal chefer med mer än 30 medarbetare. 8 8 Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider Årsarbetstid finns bland annat i förskolepoolen. Antal timavlönade räknat på årsarbetare har ökat något. En orsak är att förvaltningen fortsatt varit restriktiv med att återbesätta vakanta tjänster. I en verksamhet som kräver personal leder detta till ett ökat antal timanställda. Då det saknas behörighet visstidsanställs medarbetare i avvaktan på att hitta behöriga lärare. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Antal medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Andel enheter med årsarbetstid. 54% 55% 7 6 Antal medarbetare som önskar utökning av sysselsättningsgrad har ökat. Utifrån medarbetarenkäten har färre svarat att de är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Antal timavlönade årsarbetare Antal timavlönade har ökat. Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 15(16)

21 Ekonomi Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande Prognos 2 för visar ett underskott för nämndens verksamhet. Svårighet att under hösten hämta in allt råder då en del av underskottet är kopplat till dimensioneringsproblematik samt minskade IKE intäkter avseende gymnasiet. Vidare är det svårt att prognostisera ersättning från migrationsverket. Målindikator Utfall Målvärde Kommentar Kostnad per betygspoäng. 277 Kommunens ranking i öppna jämförelser. 5 Avvikelse mot. 0% Delårsrapport jan-aug 2014 Barn- och utbildningsnämnden 16(16)

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 56 Dnr 14/160 Programutbud gymnasiet lå 15/16 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande programutbud och inriktningar för gymnasiet läsåret 2015/2016: Program Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Ekonomiprogrammet (EK) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) International Baccalaureate (IB) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Inriktning Husbyggnad Plåtslageri Elteknik Dans Musik (MoP) Musik spets Teater Ekonomi Transport Handel och service Naturvetenskap Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Vård och omsorg Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om möjligheten att starta ett Teknikprogram med inriktningen dataspelsprogrammering att kunna ske i samarbete med Högskolan i Skövde. Uppdraget ska presenteras för nämnden den 13 november Besluten förklaras omedelbart justerade. Paragrafen ska skickas till; Gymnasium Skaraborg Justerare Utdragsbestyrkande

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 57 Dnr 14/161 Programutbud gymnasiesärskolan lå 15/16 Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden överlämnar frågan att beslutas av nämndens ordförande. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Det finns fortfarande en viss osäkerhet gällande elevunderlaget inför läsåret 15/16. Elevunderlaget förväntas klargöras under vecka 40. Paragrafen ska skickas till; Gymnasium Skaraborg Justerare Utdragsbestyrkande

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Bun 58 Dnr 14/157 Planeringsförutsättningar inför och plan Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till planeringsförutsättningar inför och överlämnar den tillsammans med konsekvensbeskrivning till Beredningsutskottet. Beslutet förklaras omedelbart justerat. M, C och KD deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Förslag till planeringsförutsättningar inför Konsekvensbeskrivning utifrån planeringsförutsättningar inför och plan , dat Mötet ajourneras kl Mötet ajourneras kl Paragrafen ska skickas till; Kommunstyrelsen Ekonomichefen Bilaga 58/2014 Justerare Utdragsbestyrkande

25 Bilaga Bun 58/2014 Budgetdokument 2015 Barn- och utbildningsnämnden 58 den 19 september den 19 september 2014

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.15 16.15 Ajournering klockan 15.30-15.35 ( 85) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 2014-06-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD),

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer