kommun Hissieholms Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommun Hissieholms Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-04-23, kl. 15.00-15.30"

Transkript

1 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(29) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Pär Palmgren (11) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) Tommy Nilsson (S) FatrikJönsson (SD) Urban Widmark (M) Joachim Fors (S) Douglas Roth (lv1) lrene Nilsson (S) Ulf Erlandsson (SD) Per-Åke Purk (V) Lars Johnsson (11) Lena Svensson (Q Tjänstgörande ersättare Cecilia Tomerefelt (-) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Rune Stensby, KarinaJannerstig, Lars Olsson, Christer Caesar, Harald Lind och Ernst Herslow. Kommunchef Bengt-Arne Persson, Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier, Teknisk chef Mats Svensson, Exploateringschef Jakob Tannerfalk, Personalchef Per-Olof Drottler,!Tstrateg Göran Karlsson och Kommunsekreterare Lisa Thell. Kommunledningskontoret! :101'1-0~~~~ 1 ~2-113 omedelbar justering) Underskrift sekreterare Ordförande Justerare :...

2 SAMMANIRÄDESPROTOKOll 2(29) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Lisa Thell Håssieholms, O'a.t ~, Kommunledningskontoret 2014-

3 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (29) 102 Hemställan om medgivande till ändringar i stadgarna för stiftelsen Bjärnum-hus Beslut beslutar att föreslå fullmäktige att medge att stiftelsen Bjämum-hus stadgar ändras på det sätt stiftelsen önskar, nämligen att 17 upphävs och att 2 får den lydelse som framgår nedan. Beskrivning av ärendet För stiftelsen Bjämum-hus gäller föreskrifter i stadgar antagna av fullmäktige i dåvarande Bjämums. Styrelsen för stiftelsen har vid sammantriiden i november 2013 och i mars 2014 beslutat om ändring respektive upphävande av 2 respektive 17 i föreskrifterna. Motivet för styrelsens beslut är att stiftelen saknar medel till att finansiera de omfattande underhålls- och investeringsåtgärder som fastighetsbeståndet måste genomgå de närmaste tio åren. Besluten ska möjliggöra en avyttring av fastighets beståndet. Styrelsen kommer att ansöka om Kammarkollegiets tillstånd att få tillämpa sina beslut. Enligt 22 i stadgama kräver ändring av stadgama dessutom medgivande av ens beslutande organ, alltså fullmäktige, och det är sannolikt att Kammarkollegiet kommer att kräva att ett sådant medgivande föreligger redan innan myndigheten tar ställning till en ansökan om ändring av stadgarna. 2 i stadgama föreslås få följande lydelse: "Stiftelsen har till ändarnål att främja bostadsförsörjningen inom det område som motsvarade Bjämums vid överföringen till Håssieholms." Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 403 beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige att medge att stiftelsen Bjämum-hus stadgar ändras på det sätt stiftelsen önskar, nämligen att 17 upphävs och att 2 får den lydelse som framgår nedan. ~ l

4 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ {29) Forts. 102 Orredelh:tr justeri'ff, Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sänt till: Stiftelsen Bjämum-hus

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (29) 103 Riktlinjer för lönepolitiken Beslut beslutar att godkänna personalutskottets förslag till reviderade lönepolitiska riktlinjer för ens nämnder, styrelse och bolag, enligt bilaga. Beskrivning av ärendet Personalutskottet har reviderat de lönepolitiska riktlinjerna för ens nämnder, styrelse och bolag. De lönepolitiska riktlinjerna syftar till en gemensam personal och lönepolitik för en och dess bolag. Förhandlingsordningen har tydliggjorts genom ett klargörande av interaktionen i lönefrågor mellan styrelsen och bolagen. Ärendets tidigare behandling Personalutskottet , 17 beslutar föreslå styrelsen att godkänna personalutskottets förslag till reviderade lönepolitiska riktlinjer för ens nämnder, styrelse och bolag, enligt bilaga. Bilaga: l. Förslag tilllönepolitiska riktlinjer. Sänt till: Personalavdelning

6 1 (2) Hässleholms Datum HandiSggare Personalchef Per-OlOf Drottler Kommunledninoskontoret Personalavdelningen Inledning Med utgångspunkt från personalpolicyn har följande riktlinjer för lönepolitiken i Hässleholms utarbetats. Kommunens nämnder/styrelse och bolag, ska ha en gemensam personal- och lönepolitik. Riktlinjerna skall präglas av att: stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor som skall bidra till en tryggad personalförsörjning på kort och lång sikt. Arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat o uppnas. Dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Lönepolitiken skall utgå från följande: Lönesättningen skall vara Individuell och differentierad Avspegla uppnådda mål och resultat Lönen får inte användas som konkurrensmedel mellan koncernens olika enheter Könsneutral Eftersträva en ökad lönespridning så att utveckling stimuleras Lönepolitikens mål: Öka engagemanget och intresset för koncernens verksamhet och resultat. stimulera till personlig arbetstillfredsställelse. Underlätta rekrytering, delegering och befordran. Belöna faktorer som bidrar till en förbättring av resultatet. Utjämna och förhindra löneskillnader mellan män och kvinnor. Styrmedel för de politiska målen. Kommunledningskontoret l Personalavdelningen., _. Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E post: Bankgiro: Org. nr: Webb: v.ww.hassleholm.se

7 2(2) Förhandlingsordning Utgängspunkterna för löneblldningen anges i HÖK eller för bolagen jämförbara avtal. Personalutskottet bestämmer löneökningsutrymme samt samordnar och beslutar om koncernens övergripande lönepolitiska mål. Bolagen skall inför årliga löneförhandlingar, tecknande av kollektivavtal och tillämpningar av dessa, ha avstämning med personalutskottet. Frägor som rör de verkställande direktörernas anställnings- och lönevillkor samt löneöversyner för respektive år, handläggs av bolagsstyrelsen i samråd med styrelsens arbetsutskott. Frågor som rör förvaltningschefernas anställnings- och lönevillkor samt löneöversyner för respektive år, handläggs av chefen i samråd med styrelsens arbetsutskott. Förvaltningschefen ansvarar för att löneförhandlingarna genomförs l enlighet med ens lönepolitiska Intentioner. När förhandlas lönen? Löneförhandling kan ske vid intern/extern nyanställning, löneöversynsförhandlingar och omorganisation (avsevärt förändrade arbetsuppgifter) Övergripande kriterier vid lönesättning: Befattningen - Vad Kompetens Ansvar Komplexitet, svårighetsgrad Arbetsmarknad Chefs- och ledningsansvar Individuellt- Hur Arbetsresultat, måluppfyllelse Kreativitet, Initiativ, utveckling sa m arbetsförmåga, serviceförmåga Flexibilitet Ansvarsfördelning Personalutskottet ansvarar för ens lönepolitik. Lönesättningen sker i lönesamtal genom dialog mellan lönesättande chef och medarbetare. Lönen skall svara mot arbetsuppgifterna, kompetensen och resultatet. Utvecklingssamtal skall ärligen genomföras av respektive chef. Kommunledningskontoret/ Personalavdelningen Postadress: stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset. Nyterget 1 Telefon: , Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K.\HLM - KLK\Personalutskott\Skriv\Brev2014\Lönepolltlk\Sknv lönepolitiska nkthn1er DG doc

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) 104 Gemensam IT -d rittsorganisation Beslut beslutar följande: 1. Förslaget till projektplan Gemensam IT-driftsorganisation godkänns. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med projektplane n. Beskrivning av ärendet Den 29 maj 2012 träffade cheferna i Håssleholms, Hörby, Höörs och Östra Göinge er en överenskommelse om sarnarbete i en gemensam!tplattform. Kommuncheferna träffade en ny överenskommelse den 18 april2013 om att bilda en gemensam organisation med uppdrag att förvalta ernas!t-miljö. Den 3 juni 2013 beslutade cheferna att uppdra åt en projektgrupp att förbereda bildandet av en gemensam IT-driftorganisation. godkände den 7 augusti 2013 chefernas överenskommelse och projektuppdraget. Den 29 oktober 2013 godkände cheferna projektgruppens förslag till projektplan. Göran Karlsson föredrar ärendet inför styrelsen den 23 april2014. Ärendets tidigare behandling beslutar att återremittera ärendet. Yrkande Lars-Göran Wiberg (Q yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare politisk beredning. Lena Wallentheim (S) instämmer i detta yrkande. ~ l

9 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) Forts. 104 CJrrmtning Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag, dels om det ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. s arbetsutskott , 353 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. beslutar att godkänna förslaget till projektplan Gemensam I T-driftorganisation. 2. beslutar att uppdra åt chefen att arbeta vidare i enlighet med projektplanen. Sänt till:!t-avdelning - Göran Karlsson Kommunchef ~ l

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (29) 105 Fastställande av kvadratmeterpris vid försäljning av al mark för verksamhetsändamål Beslut beslutar att återremittera ärendet. Yrkande Lars-Göran Wiberg (Q yrkar att ärendet ska återremitteras för fortsatt beredning. Lena Wallentheim (S) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet För de flesta områden med ägd mark för verksamheter i Håssieholms finns i dagsläget inga fastställda kvadratmeterpriser. Vid försäljning av mark i dessa områden tar en ut ett pris på omkring 50 kronor per kvadratmeter och prisnivån är densamma för alla o ner i en. Inom området Läreda Nordost där styrelsen den 21 november 2012 fastställde priserna är kvadratmeterpriset högre och ligger på 150, 125 respektive 100 kronor per kvadratmeter. Tekniska avdelningen föreslår nu att den generella prisnivån vid försäljning av industrimark inne i Håssieholm ska fastställas till100 kronor per kvadratmeter i de områden där inget pris fastställts tidigare. Detta kvadratmeterpris stämmer bättre överens med de fastställda priserna i området Läreda nordost och ligger närmre taxeringsvärdena för industrimark skatteverkets riktvärde för taxeringsvärdet på industrimark i Håssieholm är 140 kronor per kvadratmeter. ~ l

11 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (29) Forts. 105 En jämförelse med priserna på industrimark i ett antal andra er i närheten av Håssieholm har också gjorts. Priserna skiljer sig mycket åt mellan de olika erna och ligger på allt från 15 kronor per kvadratmeter till 300 kronor per kvadratmeter. För ett område inne i Håssieholm med mark som är planlagd för både industri och handel, och som har ett läge som gör att den lämpar sig för handel, föreslås priset fastställas tillzoo kronor per kvadratmeter. För övriga orter i en föreslås att prisnivån för mark som är planlagd för industri eller både industri och handel fastställs till 50 kronor per kvadratmeter. Då markförhållandena varierar inom de olika områdena bör det vid försäljning av verksamhetsmark finnas visst utrymme att korrigera priserna om det bedöms motiverat utifrån den aktuella fastighetens beskaffenhet och läge. Intervallet inom vilket priserna kan korrigeras föreslås vara plus/ minus ZO procent. Kommunägd mark för verksamheter redovisas i bifogad förteckning. För de fastigheter eller delar av fastigheter som det finns ett gällande optionsavtal för föreslås de förutsättningar som anges i optionsavtalet gälla vid försäljning. Ärendets tidigare behandling Tekniska utskottet Z Z, 61 beslutar att föreslå styrelsen fastställa prisnivån 1. för planlagd industrimark i Håssieholm till100 kronor per kvadratmeter, med möjlighet till korrigeringar på plus/ minus ZO procent av priset vid försäljning. Z. för mark i det område som är planlagt och lämpar sig för både industri och handel tillzoo kronor per kvadratmeter med möjlighet till korrigeringar på plus/ minus ZO procent av priset vid försäljning. 3. för mark planlagd för industri och handel till 50 kronor per kvadratmeter i de övriga orterna i en med möjlighet till korrigeringar på plus/ minus ZO procent av priset vid försäljning.

12 HlssWiolms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ {29) Forts. 105 Bilagor: l. Förteckning över ägd mark Sänt till: Tekniska avdelningen

13 Mark för verksamhet Hässleholm Föreslagen Adress Detaljplan Areal, m2 prisnivå, kr/m2 Va lfisken 2 Herkulesvägen Småindustri Läreda Herkulesväge n Småindustri 6 soo 100 Stoby 24: 1 m.fl. Krossgatan In dustri Röinge 7:3 Bultvägen Industri Röinge 7:3 skenvägen Industri Röinge 7:3 Sam la rvägen Industri, kontor, handel 2S Lansen l Kristianstadvägen Småindustri och hand el Bjärnum Bjärnum 206: 1 Beställsgatan Industri so Bjärnum 206:1 Bl ankettvägen Industri, småindustri so Hästved a Hästveda 14:91 Lunnvägen Småindustri 4 soo so Hästveda 141:1 Hyggesvägen Industri och handel so Hästveda 14:91 Hyggesvägen Industri och handel s 000 so Hästveda 14:91 Lunnvägen Industri so Sösdala Sösadala 4:2/ 11:3 Länsmansgatan Småindustri so Vannaröd 2:189 Sträntevägen Småindustri so Tyringe Vesslan 8 Tvärskogsvägen Industri so Tyri nge 129:1 Tvä rskogsvägen Industri so Finja-Smedstorp 1:7 Hässleholmsvägen Industri och handel so Finja-Smedstorp 1:13 Hässleholmsväge n Industri so Vinslöv Vinslöv S:1 Björkhagavägen Små industri so Vinslöv 5:1 Björkhagavägen Småindustri Avenboken 2 Markvägen Småindustri Vinslöv 129:2 Markvägen Småindustri Vittsjö Vittsjö 84:1 Pi lväge n Småindustri Vittsjö 106:3 Industriga tan Småindust ri s Vittsjö 3:409 Verkstadsgatan Småi ndustri Vittsjö 108:1 Gran sätersväge n Små industri Vittsjö 3:384 Gra nsätersväge n Småindustri so Vittsjö 108:1 Verkstadsgatan Småindustri 4000 so

14 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) 106 Instruktion 2014 till ombudet i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Beslut beslutar att godkänna följande instruktion till ombudet. Instruktion Förslag till fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen fastställs. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen godkänns. Ansvarsfrihet beviljas för styrelseledamöterna och verkställande direktören för tiden Arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter fastställs enligt förslag. Valberedningen kommer att lägga fram förslag senare. Ombudet föreslås godkänna valberedningens förslag beträffande nedanstående: - antalet styrelseledamöter. - val av ordförande och vice ordförande i styrelsen - val av övriga ledamöter i styrelsen, samt fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen. - val av revisor och revisorssuppleant samt val av lekmannarevisorer och suppleanter. Förslag till val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen godkänns. Bemyndiga styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma. Godkänna ny aktiefördelning i samband med ny delägare. &W l

15 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) Fons. 106 Beskrivning av ärendet Kommunassurans Syd Försäkrings AB håller årsstänuna tisdagen den 6 maj kl på AF-borgen, Nya Festsalen, Sandgatan 2, Lund. Inför årsstänunan föreslås ovanstående instruktion till ombudet Urban Widmark (Nr) med ersättare Tommy Nilsson (S). Sänt till: Kommtmassurans Försäkrings AB Urban Widmark Tommy Nilsson ~ l

16 SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (29) 107 Intern kontrollplan 2014 för arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut godkänner "Intern kontrollplan 2014" för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling hargjon en "Risk- och väsentlighetsanalys" samt efter denna upprättat förslag till intern kontrollplan för år Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 372 beslutar att föreslå styrelsen att godkänna "Intern kontrollplan 2014" för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling

17 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) 108 Verksamhetsplan för arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut godkänner "Verksamhetsplan " för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling har upprättat verksamhetsplan för Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 373 beslutar att föreslå styrelsen att godkänna "Verksamhetsplan " för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling ~ l

18 Hluleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (29) 109 Driftbudget 2014 för arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut godkänner föreliggande driftbudget för Beskrivning av ärendet Förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling har upprättat driftbudget för Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 37 4 beslutar att föres lå styrelsen att godkänna föreliggande driftbudget för Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling

19 SAMMANfRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) 110 Omvärldsanalys 2014 för arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut godkänner" Omvärldsanalys 20 14" för arbetsmarknad och kompetensutveckling Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling har upprättat en omvärldsanalys för Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 375 beslutar att föreslå styrelsen att godkänna" Omvärldsanalys 20 14" för arbetsmarknad och kompetensutveckling Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling

20 ~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 17{29) Sam m anträdesdatum Diarienummer / Prislista för tillfällig uthyrning av möteslokaler Beslut beslutar följande: 1. Föreliggande prislista för uthyrning av nya lokaler godkänns. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma med utredning avseende ~~~v{.:, e, uthyrningspt-~eisem beträffande kulturhuset, Norra Station och.r~f' 1,crl\q_, arbetsmarknadsenhetens lokaler. J..ct'tO'Il> o ~ Yrkande Douglas Roth (l\1) yrkar bifall tillliggande förslag med följande tillägg: "Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma med utredning avseende uthyrningsprecisera beträffande kulturhuset, Norra Station och..,.. arbetsmarknadsenhetens lokaler." - pn ~unav Lena Wallentheim (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Han ställer därefter proposition på Douglas Roths med fleras tilläggsyrkande och finner även det bifallet. Beskrivning av ärendet I samband med färdigställandet av etapp 3 på Norra Station har fler lokaler blivit tillgängliga för tillfällig uthyrning. Även lokaler i arbetsmarknadsenhetens verksamhetslokaler är numera tillgängliga för uthyrning. En prislista för uthyrning av lokalerna har upprättats. ~ l

21 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) Fons. 111 Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 376 beslutar att föreslå styrelsen att godkänna föreliggande prislista för uthyrning av nya lokaler. Bilagor: 1. Prislista. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling

22 PRISLISTA FÖR UTHYRNING AV NYA LOKALER 2014 Nya lokaler- Norra station (Etapp 3) Heldag Halvdag eller kväll {Ingen moms) Internt Externt Internt Externt l :a klass 750;- 1240;- 450;- 750;- 2:a klass 900; ;- 500;- l 000;- Dressinen 1100; ;- 750;- 1850;- Nya lokaler - Heldag Halvdag eller kväll Arbetsmarknadsenheten Internt Externt Internt Externt (Ingen moms) Aulan 1500; ;- 900; ;- Salongen 1300; ;- 800;- 1900;- Grupprum 700;- l 000;- 400;- 700;- cafe +kök 1800; ;- l 000; ;-

23 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2006/ (29) 114 Svar på motion om upprättande av kulturmiljöprogram Beslut beslutar att föres lå fullmäktige följande beslut: 1. Kommunledningskontorets tillväxtavdelning ges i uppdrag att samordna arbetet med för hur ett kulturmiljöprogram för en kan upprättas. 2. Motionen anses härmed besvarad. Beskrivning av ärendet Lars-Ivar Eriksson (Q har i fullmäktige väckt en motion om kulturmiljöprogram för Håssieholms. Ärendet remitterades till kulturnämnden som rekommenderade styrelsens arbetsutskott att avslå motionen. s arbetsutskott återremitterade ärendet i oktober I januari 2011 föreslår miljönämnden, med hänvisning till de nationella miljökvalitetsmålen, att motionen börtillstyrkas. En al kulturmiljövårdsplan och ett byggnadsvårdsprogram ger möjlighet till en översyn av ens totala bestånd av äldre bebyggelse. Överblicken ger kunskap och kompetens att värdera och planera insatser för underhåll och vård med ett mera långsiktigt och strategiskt förhållningssätt. En kulturmiljövårdsplan bidrar även till att miljömålen uppnås. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 381 beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: l. Kommunledningskontorets tillväxtavdelning ges i uppdrag att samordna arbetet med för hur ett kulturmiljöprogram för en kan upprättas. 2. Motionen anses härmed besvarad.

24 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) Forts. 114 Yrkande Lena Wallentheim (S) yrkar bifall tillliggande förslag med tillägget att motionen ska anses besvarad. Orrmtning Ordförande ställer proposition på liggande förslag och finner det bifallet. Han ställer därefter proposition på Lena Wallentheims tilläggsyrkande och finner även det bifallet. Bilagor: l. Motionen. Sänt till: Tillväxtavdelning Miljönämnd

25 r ;.i A :.Q Le -.L :: :-;.:::-:~-;-:- -;-, ;:,v ~:.;. ""IU :v;,;. 1\U:":! ii ;;J..J;~! K orr1r~!~;; 1~r /'B:!'. 'i"! { Motion till fullmäktige i Hässleholm Kulturmiljöprogram Många er i Sverige upprättar nu kulturmiljöprogram. I dessa program beskrivs kulturmiljöer och enskilda objekt med kulturhistoriskt värde. Genom programmet vet en vilka områden som är särskilt angelägna att bevara. Programmet kan även vara en viktig bas for ens planering och ett stöd vid exempelvis bygglovsansökningar.ett kulturmiljöprogram kan bidra till ökad kunskap och medvetenhet om kulturmiljö och kulturarv. Under processen att få till stånd ett kulturmiljöprogram är det lämpligt att efterhöra synpunkter från Miljöförbund, antikvariska myndigheter,lrf, hembygdsföreningar och byalag samt de politiska partierna. Ett kulturmiljöprogram torde stimulera intresset både för kultur- och miljöfrågor och hjälpa till att bevara unika miljöer till kommande generationer. Det känns därför angeläget att Hässleholms upprättar ett kulturmiljöprogram i Tyringe 22/ ol(n-~ c_ Lars-Ivar Ericsn (C) - = f:>~ l< 1-J x f6r... for..... l l -.. fc)r kannedom ttl: e<jj.j/1/s

26 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ (29) 115 Avsiktsförklaring avseende lokalt ledd utveckling - CLLD (tidigare Leader) under perioden Beslut beslutar följande: 1. Avsiktsförklaring avseende verksamhet för lokalt ledd utveckling- O.LD (tidigare Leader) för Hässleholms under programperioden godkänns. 2. Eventuell finansiering hanteras i 2015 års budgetberedning. Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: "Eventuell finansiering hanteras i 2015 års budgetberedning." Omröstning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Han ställer därefter proposition på Lars-Göran Wibergs tilläggsyrkande och finner även det bifallet. Beskrivning av ärendet Under EU:s budget- och programperiod har Hässleholms varit aktiv i arbetet med lokalt ledd utveckling genom projektverksamhet med leadermetoden. Den ideella föreningen Leader Lag PH har geografiskt omfattat Håssieholms och Perstorps er. Ett verksamhetskontor förlagt i Hässleholm har tillsammans med föreningens styrelse handlagt och beviljat ansökningar för lokala utvecklingsprojekt enligt beslutad strategi. ~ l

27 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ (29) Forts. 115 Håssieholms och Perstorps er har medfinansierat arbetet enligt gällande finansieringsmodell för programperioden. Projektverksamheten är ännu inte helt avslutad men det kan konstateras att beviljade projekt inneburit en betydande uppväxling av de tillgängliga projektmedlen. I den nya programperioden finns möjligheter att arbeta med lokalt ledd utveckling, nu O...LD (Cornmunity-Led Local Development) enligt motsvarande former. Trots att Landsbygdsdepartementet för närvarande skriver det nya landsbygdsprogrammet och många oklarheter kvarstår, uppmanas nuvarande leaderområden att bö~a arbetet med lokala strategier och finansieringsfrågor. Bland de frågor som återstår att lösa finns bland annat förslag om samarbete med andra fonder, modell för medfinansiering samt frågor kring om nya utvecklingsområden ska tas fram eller om de nuvarande ska bibehållas. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 382 beslutar att föreslå kornmunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaring avseende verksamhet för lokalt ledd utveckling- O...LD (tidigare Leader) för Hässleholms kornmun under programperioden Sänt till: Tillväxtavdelning

28 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (29) 116 Svar på revisionsrapport om granskning av bygglovsprocessen Beslut beslutar att föreslå fullmäktige att lägga byggnadsnämndens yttrande till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ernst & Y o ung har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håssieholms granskat bygglovsprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida byggnadsnämnden arbetar på ett tillfredsställande sätt i enlighet med plan- och bygglagen Byggnadsnämnden har yttrat sig över rapporten. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 383 beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige att lägga byggnadsnämndens yttrande till handlingarna. Bilagor: 1. Yttrande, byggnadsnämnden. Sänt till: Byggnadsnämnd Revisionen

29 v"'"''""'" SAlvfMANTRÄDESPROTOKOll 13(37) Hässleholms Sam manträdesdatum Diarienummer BN Byggnadsnämnden 23 Granskning av bygglovsprocessen 2013, revisionsrapporten- Yttrande till styrelsen Beslut Byggnadsnämnden översänder stadsbyggnadskontorets ~änsteutlåtande daterat den 30 januari 2014 som sitt svar på revisionsrapporten till styrelsen. Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadschefen i uppdrag att senast till nämndens junisammanträde 2014 ta fram ett förslag till systematisk uppföljning av kundnöjdheten. Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms granskat bygglovsprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida byggnadsnämnden arbetar på ett tillfredsställande sätt i enlighet med plan- och bygglagen. EY:s bedömning är att byggnadsnämnden arbetar tillfredsställande för att säkerställa att bygglovprocessen genomförs rättssäkert och i enlighet med plan- och bygglagens krav. Nämnden har även gjort vissa riktade insatser och förändringar i befintliga rutiner för att utveckla arbetssätt och kvaliteten på arbetet utifrån den kartläggning av bygglovsprocessen som genomförts under året. För att utveckla arbetet är EY:s bedömning att kundnöjdheten bör följas upp kontinuerligt för att få en bild av hur allmänheten upplever att verksamheten fungerar. I dagsläget saknas en systematiserad uppföljning av kundnöjdheten vad gäller beslutade bygglov. Revisorerna har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/ rekommendationer: Byggnadsnämnden bör utifrån genomförd kartläggning av bygglovsprocessen säkerställa att identifierade riskområden åtgärdas och att framtagen handlingsplan implementeras och följs upp kontinuerligt. Byggnadsnämnden

30 SA.MMANTRÄDESPROTOKOll 14(37) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer BN Byggnadsnämnden Forts. 23 Byggnadsnämnden bör säkerställa att ledningssystemet Tekis RX-PBL/Nätnnd implementeras och utgör ett ändamålsenligt stöd i nämndens hantering av bygglov och för uppföljning av lagkravens handläggningstider. Byggnadsnämnden bör utarbeta ett system för att systematiskt följa upp kundnöjdheten. Revisionsrapporten har remitterats till byggnadsnämnden för utredning och yttrande till styrelsen senast den 20 februari stadsbyggnadskontorets svar och jo'rslag till åtgärder: Utifrån handlingsplanens risk- och väsetrtlighetsanafys har de mest angelägna åtgärderna i bygglovsprocessens handlingsplanfo'rts rtpp i års tirtema kontrollplatr. Handlingsplanerna fo'r kontorets huvudprocesser ska vara levande dokument som regelbundet ska jo'!fas rtpp på avdelningsmöte n, arbetsplatsträffar och på ledningsgmppsmiiten. Ledningssystemet Te kis RX-PBL/ Nämnd är inhandlat och ska installeras och driftsättas i närtid. Tidigare rmdersökningar av kundnöjdhet har varit kortvariga undersb'kningar av engångskaraktät~ men gett ett bra resultat. Enligt verksamhetsplanenfor 2014 har kontoret som mål att kundnöjdhetm i INSIKTS -undersökningm ska b'ka jämfo'rt med fo'regåmde undersb'knitrg. Det bb'r ges ett rtppdrag till kontoret att under forsta halvåret utarbeta ett fo'rslag till ett kostnadseffektivt system med hb'g svarsfrekvms som n1er kontinuerligt fo'fjer rtpp kundnöjdhetm. Sänt till: Byggnadsnämnden i, 1

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Stadshuset, sammanträderum 3, 2015-01-16 kl 08:30-11 :35

Stadshuset, sammanträderum 3, 2015-01-16 kl 08:30-11 :35 l SAMMANTRÄDESPROTOKOll 1(10) Personalutskottet Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare Övriga närvarande Ersattare Tjansteman Stadshuset, sammanträderum 3, kl 08:30-11 :35 Lena Wallentheim

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (17) Sammanträdesdatum s. 1 (17) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer