ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 1 Året i korthet Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse 25 Bolagsstyrning 30 Styrelse och revisor 31 Ledning 32 Femårsöversikt 33 Koncernens räkenskaper 37 Moderbolagets räkenskaper 41 Noter 54 Revisionsberättelse 55 Årsstämman 56 Kalendarium 57 Adresser ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med bas i Sverige, Finland, Danmark och Norge levererar ework konsulter globalt. eworks affärsmodell bygger på ett nätverk med över konsulter och ramavtal med fler än 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAq OMX Stockholm. B

3 Året i korthet 2011 Första kvartalet eworks nettoomsättning fortsatte att växa kraftigt. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet väsentligt. Marknadsläget var mycket gynnsamt och därtill var eworks tillväxt betydligt högre än den genomsnittliga tillväxten på marknaden, uppskattad till cirka 10 procent. För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 2 000, som mest Andra kvartalet ework fortsatte att växa kraftigt under andra kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt och rörelsemarginalen steg. Det gynnsamma marknadsläget bestod. Nya ramavtal tecknades, bland annat med Kammarkollegiet. Tredje kvartalet Utsikterna för konjunkturen diskuterades livligt under kvartalet men för ework fortsatte den goda utvecklingen. Omsättning och resultat ökade kraftigt. ework tecknade en avsiktsförklaring med Sony Ericsson som innebär företagets hittills största åtagande. Fjärde kvartalet Kvartalet innebar en stark avslutning på eworks bästa år hittills. Nettoomsättning och resultat fortsatte att öka kraftigt och även lönsamheten steg. Händelser efter perioden Styrelsen föreslog en utdelning om 1,85 SEK (1,15). Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 2 611, ,2 Rörelseresultat, MSEK 56,0 35,7 Rörelsemarginal, % 2,2 1,9 Avkastning på eget kapital, % 40,3 30,3 Soliditet, % 15,2 16,1 Medelantal anställda Omsättning per anställd, KSEK Resultat/aktie före utspädning, SEK 2,49 1,57 Resultat/aktie efter utspädning, SEK 2,48 1,57 Max antal konsulter på uppdrag För nyckeltalsdefinitioner, se sid 32. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT MAX ANTAL KONSULTER PÅ UPPDRAG ORDERINGÅNG MSEK MSEK 20 Antal MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Nettoomsättning (vänster) Rörelseresultat (höger) 1

4 Vd har ordet 2011 var eworks bästa år hittills. Nettoomsättning och resultat ökade kraftigt och lönsamheten steg. Det var första verksamhetsåret då alla enheter visade vinst samtidigt. Vi inleder 2012 med konsulter ute på uppdrag vilket innebär nära en fördubbling på två år var i många avseenden ett rekordår för ework. Trots en måttlig inbromsning på marknaden i slutet av året steg eworks nettoomsättning och orderingång kraftigt varje enskilt kvartal. För året som helhet steg nettoomsättningen med 37 procent, orderingången med 54 procent och rörelseresultatet med 57 procent. KRAFTIG TILLVÄXT MED LÖNSAMHET Den kraftiga tillväxten är resultatet av en långsiktig bearbetning av marknaden. Vi får många nya kunder, men ökningen är också en effekt av växande engagemang hos befintliga kunder. Det visar att vi har lyckats hitta rätt mix av värdeskapande erbjudanden. Vi är stolta över att vi kvartal efter kvartal har kunnat uppnå tillväxttal på procent. Lönsamheten steg, men inte så mycket som vi skulle ha velat. Vi jobbar fortsatt med att förbättra lönsamheten, både mätt som rörelsemarginal och som vinst per anställd. Den främsta utmaningen är att öka affärsvolymen på våra mindre marknader så att vi kan uppnå skalfördelar i verksamheten. Viktiga steg på vägen har tagits under 2011 och vi redovisar för första gången positivt resultat för alla enheter samtidigt. Här återstår dock fortfarande mycket att göra. Positiv TREND I HELA NORDEN Enligt IDC växte konsultmäklarsegmentet i Norden med 30 procent under året, i Sverige något mer. ework hade också starkast tillväxt i Sverige. Det visar att konsultmäklarmodellen fortsätter att ta marknadsandelar på konsultmarknaden, även efter att marknaden nått relativt hög mognadsgrad. Den svenska marknaden går på många sätt före de övriga nordiska marknaderna. Under året såg vi en utveckling i bland annat Norge som visar att de följer samma trend. I Norge tecknades två stora ramavtal i slutet av året som visar på denna trend. Telenor och en av Norges stora konsultköpare inom den offentliga sektorn använder nu ework för att kraftigt konsolidera sina inköp. I Danmark är leveransmodellen mer etablerad och konkurrensen större, men där har vi ändå lyckats få försäljningen att ta fart ordentligt. I Finland tog vi marknadsandelar på en svag marknad, så att vi i volym kompenserade för den marknadsmässiga nedgången i efterfrågan på standardaffärer. RESHAPING CONSULTING I PRAKTIKEN Under året lanserade vi begreppet reshaping consulting för att beskriva hur vår innovativa leveransmodell förändrar synen på hur företag anlitar konsulter. Vi visade i handling vad det betyder i praktiken. eworks innovativa leveransmodell har nu nått en bred acceptans på marknaden. Uppdragen växer och vi får en allt mer strategisk roll, vilket vi målmedvetet har arbetat mot. Den kraftiga tillväxten visar att vi har lyckats hitta rätt mix av värdeskapande erbjudanden Konsolideringstrenden fortsatte under hela året, vilket innebär att konsultköparna minskar antalet avtalsparter samtidigt som de vill ha bredast möjliga tillgång till kompetens. Även trenden att kunderna efterfrågar större och mer komplexa leveranser fortsatte. Tidigare år har enskilda konsulttillsättningar varit dominerande, men under 2011 blev det tydligt att kunderna är beredda att lägga ut ett större ansvar för hela konsultförsörjningen. Sådan outsourcing av funktionen 2

5 för konsultinköp är en intressant affärsmöjlighet för ework. Affärerna kännetecknas av stor volym men typiskt sett lägre bruttomarginal än i eworks traditionella standardaffär. Det viktiga uppdraget för Sony Ericsson inleddes som planerat i januari. Uppdraget är en milstolpe för vår roll som strategisk partner för storskalig outsourcing av konsultinköp. VÄL RUSTADE FÖR FRAMTIDEN Jag vill avsluta med att uppmärksamma och tacka alla anställda för det gångna årets insatser. Tillsammans har vi etablerat en gemensam ework-anda som kunder och konsulter uppfattar som professionell, angelägen och uppmärksam. Jag vill också tacka den snabbt växande skaran eworkkonsulter ute på uppdrag hos kunderna som visar vad ework står för: rätt konsult till rätt pris vid rätt tillfälle. Jag ser positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna för ework. Marknadsutsikterna för 2012 är mer osäkra än föregående år, men jag bedömer att utvecklingstrenden och vår strategi gör att ework kan fortsätta att ta marknadsandelar på konsultmarknaden. Vi är väl rustade för fortsatt tillväxt med lönsamhet, och vi har god beredskap vid en eventuell försvagning av efterfrågan. Stockholm i mars 2012 Claes Ruthberg vd och koncernchef 3

6 Affärsidé, mål och strategi eworks affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda uppdragsgivare konsulter med specialistkompetens för varje behov, samt att sköta administration, kvalitetssäkring och uppföljning kring uppdraget. Samtidigt ska konsulterna som säljer sina tjänster genom ework erbjudas utvecklande och lönsamma uppdrag. konsultbolag kund eworks positionering ework är en komplett konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework är innovatör som hittar nya sätt att effektivisera kundernas konsulthantering. ework är specialist på konsulter och aktiv i branschdebatten. eworks övergripande mål är att vara marknadens mest effektiva konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Styrelsen har fastställt det långsiktiga tillväxtmålet : 2015 ska ework nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor med en rörelsemarginal om 5 procent. Målet används som styrmedel och motivation internt men ska inte uppfattas som en prognos. Utfallet kommer bland annat att avgöras av den faktiska försäljningsmixen och hur eworks erbjudande utvecklas över tiden För 2012 har följande operativa mål fastställts: Ökad volym och lönsamhet främst på de mindre geografiska marknaderna. Fortsatt framgångsrik utveckling av konceptet för storskalig outsourcing av konsultleveransen. Fortsatt effektivisering och förbättrade processer, främst genom en satsning på att utveckla verksamhetens IT-stöd. eworks strategi är att effektivisera kundernas konsulthantering och samtidigt erbjuda värde för konsulterna baserat på konsultmäklarrollen som affärsmodell. Marknadsstrategi Förädling av eworks roll hos kunderna Nya erbjudanden Ständig effektivisering Nya kompetensområden Konsultstrategi FÖRÄDLING AV eworks ROLL HOS KUNDERNA ework strävar efter att fördjupa och bredda samarbetet med kunderna. Företaget har långvariga kundrelationer och arbetar målmedvetet för att axla en strategisk roll hos kunden, med växande ansvar för kundens konsultförsörjning. I typfallet utvecklas eworks roll från att i första fasen leverera enstaka konsulter, i nästa fas få större ansvar för konsulthanteringen och leverera hela konsultteam för att sedan i vissa fall nå en fas där kunden ger ework det totala ansvaret för att tillgodose samtliga kundens konsultbehov. 4

7 MARKNADSSTRATEGI eworks hemmamarknad är Norden. ework ser goda möjligheter att höja marknadsandelen på befintliga marknader, främst i Finland, Danmark och Norge. Den geografiska expansionen inriktas därför på tillväxt i Norden genom fortsatt marknadsbearbetning. Uppdrag i länder utanför hemmamarknaden erbjuds kunder på projektbasis, med konsulter baserade antingen i Norden eller globalt. Ytterligare utlandsetableringar utvärderas löpande och väntas i första hand bli aktuella i samband med att befintliga kunder har behov av mer varaktig närvaro på en annan marknad. STÄNDIG EFFEKTIVISERING En viktig del av det värde ework tillför är att dra nytta av skalfördelar i konsulthanteringen. ework ska successivt kunna leverera ett växande antal specialister till uppdrag utan att eworks egen personal och omkostnader växer i samma takt. Det fordrar att ework kontinuerligt utvecklar och förfinar effektiva system och processer. Under 2012 genomförs en kraftig satsning på processeffektivisering och verksamhetens IT-stöd. På så sätt skapar ework en viktig konkurrensfördel. NYA KOMPETENSOMRÅDEN Vid starten var ework enbart inriktat på konsulter inom IT och telekom. Idag levererar ework även konsulter inom teknik och verksamhetsutveckling. Marknadsandelen inom dessa två områden växer från en relativt låg nivå. Erbjudandet kan i framtiden komma att kompletteras med andra kompetensområden lämpade för eworks affärsmodell. Denna breddning är en möjlighet som främst väntas bli aktuell vid konkret efterfrågan från kunder. NYA ERBJUDANDEN ework skapar värde för såväl kunder som konsulter. Kärnaffären skapar värde genom effektiv konsultförsörjning och administration samt att ge konsulterna tillgång till attraktiva, utvecklande och lönsamma uppdrag. Därtill kan ework skapa ytterligare intäktsmöjligheter och stärka banden med kunder och konsulter genom att löpande utveckla nya kompletterande erbjudanden. Exempel på uppskattade sådana är SelfBilling, esigning och Try-and-Hire. KONSULTSTRATEGI eworks leveransförmåga är en viktig konkurrensfaktor. eworks konsultstrategi är att inte ha konsulter anställda, utan att långsiktigt bygga upp och förädla ett nätverk av konsulter som ser ework som en prioriterad säljkanal. ework arbetar kontinuerligt med att utöka kretsen av konsulter, samtidigt som kunskapen om konsulterna successivt förädlas. Navet i konsultstrategin är databasen med över konsulter. ework erbjuder konsulterna en effektiv säljkanal samt fördelar såsom system för fakturering och administration, förskottsbetalning och andra erbjudanden. Catriona MacLean Projektledare i egna bolaget MacLean Consulting AB Egenföretagare sedan fyra år tillbaka. På uppdrag: Scania IT ework är min säljkanal. Det är den viktigaste poängen för mig! Catriona har haft två uppdrag sedan hon startade eget för fyra år sedan, båda genom ework. Jag startade eget för att utvecklas vidare som projektledare. Jag har gärna långa uppdrag där jag får kontinuitet, berättar Catriona. Jag gillar att lära känna kunden och kan komma in i projekten på djupet. I eworkuppdragen kan jag göra just det, samtidigt som jag slipper lägga en stor del av min tid på sälj och marknadsföring. Catriona menar att ework är väldigt aktiva när man väl kommit in och bevisat sig. Första uppdraget är ganska tävlingsinriktat, men har man väl visat att man fungerar bra i ett uppdrag är ework angelägna om att hitta nya uppdrag när det väl behövs. Det är ett värdefullt stöd. 5

8 Erbjudande ework är en komplett konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med tillgång till hela konsultmarknaden levererar ework årligen konsulter till över uppdrag i Norden och globalt. Konsultköpare får genom ework snabbt och effektivt tillgång till specialiserade konsulter med lång erfarenhet inom sitt kompetensområde. Konsulthantering är en komplex och tidskrävande process. ework är specialist på att hitta rätt konsult för uppdraget, att förhandla fram rätt pris och att sköta all nödvändig administration och uppföljning. MARKNADENS STÖRSTA URVAL AV SPECIALISTER ework har inga fast anställda konsulter utan arbetar med ett stort konsultnätverk där alla är specialister inom sitt område. Genom en objektiv urvalsprocess och effektiv administration kan ework driva och utveckla kundernas konsultförsörjning. En individuell utvärdering av enskilda konsulter är komplicerad, osäker och tidsödande för konsultköparen. Detsamma gäller individuell förhandling och kontraktsskrivning. eworks konsultnätverk fortsatte att växa under 2011 och omfattar idag över specialister. ework har konsulternas profiler normaliserade och indexerade så att de är fullt jämförbara. Många gånger kommer konsulterna från tidigare karriärer i större konsultföretag, och arbetar nu ofta i enmans- eller små konsultföretag. De kan vara projektledare med bredare erfarenhet eller specialister inom olika kompetensområden: IT (test, utveckling, säkerhet, infrastruktur och affärssystem) Telekom Teknik Verksamhetsutveckling ework har därmed tillgång till ett brett urval av konsulter. Samtidigt som nätverket hela tiden växer samlar ework en erfarenhetsbank kring de konsulter som en gång valts ut till ett uppdrag. Kunskapen om enskilda konsulters expertis och prestationer gör att ework snabbt vet om en konsult passar för ett nytt uppdrag när det gamla löper ut. Över konsultuppdrag om året utförs av eworkkonsulter. Konsulterna finns i första hand tillgängliga på eworks hemmamarknad i Norden, men ework har historiskt levererat konsulter av ett 40-tal nationaliteter till ett 20-tal marknader. eworks ansträngningar syftar alltid till att ge kunden tillgång till rätt konsult till rätt pris i rätt tid. Eftersom varje konsultleverans i sin tur innebär en konkurrensutsatt upphandling från eworks sida, har ework blivit en av Nordens största köpare av konsulttjänster. eworks upphandlings- och urvalskompetens är av väsentligt värde för kunderna. Kundens behov kan variera i komplexitet. Efterfrågan drivs främst av kundernas önskan att få sina konsultbehov effektivt tillgodosedda med så få leverantörer som möjligt. Med ökande mognad tenderar komplexiteten öka i kundefterfrågan. Fyra typsituationer kan urskiljas: Kunden söker en konsult med en specifik profil från många leverantörer Kunden väljer att se ework som en del av sin löpande konsultförsörjning, ofta med ramavtal i botten men som en av flera leverantörer ework är en strategisk partner till kunden och hanterar alla konsultleveranser vid sidan av de konsultföretag som har eget ramavtal med kunden ework är en strategisk partner till kunden med exklusivt ramavtal och hanterar alla kundens konsultinköp, så kalllad Single Sourcing. I samtliga situationer ger ework kunden tillgång till en behovsanpassad, flexibel och effektiv konsultförsörjning. ework SOURCING MANAGEMENT ework Sourcing Management innebär att ework levererar konsulter till specifika behov. Det är en flexibel samarbetsform 6

9 KVALITETSSÄKRING AV eworks LEVERANSPROCESS DE ÅTTA STEGEN Behov Sök Urval Intervju Avtal Projektstatus Faktura Uppföljning för kunder som vill dra nytta av eworks stora konsultnätverk och erfarenhet inom konsultinköp och konsulthantering. ework ger kunden möjligheten att konsolidera antalet leverantörer och effektivisera administrationen för både befintliga och nya konsulter. I eworks arbete ingår urval, kvalitetskontroll, förhandling, att teckna och bevaka enhetliga avtal, kontroll av F-skattesedel, ansvarsförsäkring, tidrapprapportering, fakturering och att träffa leverantörer. Vid varje förfrågan görs en objektiv bedömning och de mindre konsultbolagen får samma chans som de stora att konkurrera om uppdragen. Fördelar för kunden Rätt kompetens Hög leveranssäkerhet Lägre konsultpriser Effektiv upphandling Minskad administration Kapade kostnader Effektiv konsulthantering En kontaktyta Ökad kontroll ework SINGLE SOURCING ework Single Sourcing är ett konkurrenskraftigt erbjudande till kunder som önskar outsourca hela företagets konsultförsörjning. Här får ework rollen som kundens outsourcade operativa inköpsfunktion. ework Single Sourcing ger kunden överblick, en timbaserad lägre totalkostnad och bättre förutsättningar att fokusera på den egna kärnverksamheten. ework tar ansvar för att driva och utveckla kundens hela konsultförsörjning med fokus på att öka kundens konkurrenskraft. Förutom lägre kostnad ger ework Single Sourcing flexibilitet, minskad administration och effektiva processer som bara låter sig utvecklas hos ett företag där konsulthantering är kärnverksamhet. Kunden drar nytta av eworks skalfördelar, erfarenhet och kunskap samt får tillgång till system speciellt anpassat för snabb och kostnadseffektiv konsulthantering. LEVERANSORGANISATION FÖR KOMPLEXA BEHOV eworks leveransorganisation är effektiv och speciellt utvecklad för att snabbt och flexibelt tillhandahålla rätt konsult till rätt pris i rätt tid. Allt oftare definieras mer komplexa behov, där ett antal konsulter med olika profil ska kombineras enligt kundens kravspecifikation. Efter att ework tillsammans med kunden har specificerat uppdraget och profilen på den eller de konsulter företaget, myndigheten eller organisationen är i behov av presenteras förslag på lämpliga personer i eworks konsultnätverk. Kandidaterna bedöms utifrån nödvändig professionell kompetens, erfarenhet av ett visst specialistområde eller bransch, språkkunskaper och även lämpliga personliga egenskaper. Leveransorganisationen har lokal närvaro på utvalda orter. ework har egna kontor i de nordiska huvudstäderna och ytterligare tre städer i Sverige. Emellertid har ework visat att affärsmodellen också ger möjlighet att följa med kunder utomlands på projektbasis. Hittills har ework levererat konsulter till uppdrag i ett 20-tal länder inklusive de fyra nordiska. KVALITETSSÄKRING AV LEVERANSPROCESSEN Som komplett konsultleverantör tar ework ett helhetsansvar för kvalitetssäkring och uppföljning av leveransen. ework för löpande dialog för att identifiera behoven hos kunderna. Eftersom ework inte har egna anställda konsulter är urvalsprocessen objektiv för att hitta rätt kompetens till rätt pris. ework tar alltid fullt ansvar för konsulten gentemot kunden. En professionell och engagerad kontaktperson med sitt team hjälper kunden att hitta rätt konsult och garanterar kvaliteten i hela leveransen från ework. eworks kvalitetssäkring av leveransprocessen omfattar åtta steg och en uppföljning med både kund och konsult genomförs efter avslutat uppdrag. ework kontrollerar även att alla konsulter har giltig ansvarsförsäkring och F-skattesedel. 7

10 Marknad ework är idag en etablerad aktör på den nordiska konsultmarknaden inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework är marknadsledande i Norden i marknadssegmentet konsultmäklare. Segmentet har växt kraftigt de senaste tio åren och bedöms under året ha fortsatt att ta marknadsandelar på konsultmarknaden. Den nordiska konsultmarknaden uppgår enligt eworks beräkningar till cirka 150 miljarder SEK. Därav bedöms IT och telekom utgöra cirka 60 miljarder SEK, vilket även stöds av IDC:s beräkningar. Konsultleverantörer med konsultmäkleri som leveransmodell har under 2000-talet växt fram och tagit en allt större del av konsultmarknaden, framför allt på IT-området inklusive telekom. Modellen förekommer även på områdena teknikkonsulting och verksamhetsutveckling. Områden där modellen vinner framgång kännetecknas av ett stort utbud av konsulter, ofta egenföretagare eller organiserade i små bolag, hög grad av specialisering samt att kunderna är vana konsultköpare och gärna tecknar stora ramavtal. Generellt kännetecknas konsultmäklarsegmentet av några gemensamma drag: Deras kunder utgörs av både slutanvändare och konsultintegratörer (exempelvis IBM, HP, Tieto och Logica), ofta i samband med deras projektåtaganden. På slutanvändarmarknaden finns långsiktiga kunder, ofta med stora projekt som pågår länge. Försäljningen till segmentet konsultintegratörer bedöms vara mer konjunkturkänslig. Sourcingtrenden och konkurrensen från utländska aktörer på konsultmarknaden gör att kunderna efterfrågar konsultmäklarnas förmåga att konkurrensutsätta konsultinköpen. Finns kompetensen tillgänglig på andra geografiska marknader, så kan konsultmäklaren bidra till att överbrygga geografiska hinder och finna kompetensen på konkurrenskraftiga villkor. Konsultmäklarmodellen gynnas av trenden att kunderna tenderar att vilja ha en högre andel konsulter i stället för fast anställda. LEVERANSMODELL MED MÅNGA FÖRDELAR ework är marknadsledare i Norden bland konsultmäklarna, och har gått i spetsen för segmentets starka utveckling, som hänger samman med mäklarmodellens fördelar: Konsultmäklaren gör ett objektivt urval som inte riskerar att hamna i konflikt med egenintresset att få beläggning för en konsult som råkar vara ledig. Det hänger samman med att konsultmäklarna inte har några anställda konsulter som riskerar att hamna på avbytarbänken. Konsultmäklaren ägnar sig enbart åt inköp av konsulttjänster och får därmed skalfördelar som kan ge lägre kostnader för denna hantering. De kan bygga upp ett kontaktnät som gör det möjligt att erbjuda ett brett urval av konsulter och kompetenser. De erbjuder ett flexibelt alternativ till att anställa egen personal. De kan erbjuda ett konkurrensutsatt pris, vilket innebär att kunden får den önskade konsulten till bästa marknadspris. De minskar kundens administration och ökar utbudet som är tillgängligt för kunden. KONSOLIDERINGSTREND DRIVER UTVECKLINGEN Den marknad som ework och övriga konsultmäklare har skapat har främst uppstått genom att kunderna blir allt mindre benägna att köpa konsulttjänster direkt av många små konsultföretag i egen regi. Istället samordnas dessa inköp genom konsultmäklare som på så vis konsoliderar och effektiviserar en fragmenterad marknad. Viss konkurrens kommer även från bemanningsföretag som erbjuder IT-kompetens, men affärsmodellen och profilen på de resurser som erbjuds gör att konkurrensen i praktiken är begränsad. Detsamma följer också av att ework allt mer blir en strategisk partner till kunderna. Det 8

11 blir allt vanligare med komplexa leveranser och bemanning av hela projekt, snarare än av ett antal isolerade konsultkompetenser. Den ökande komplexiteten höjer det värde som ework tillför i värdekedjan. MARKNADENS UTVECKLING Den nordiska konsultmarknaden var stark under hela 2011, med något lägre tillväxt i fjärde kvartalet. Den finska marknaden hade den svagaste utvecklingen, genom de specifika problemen i landets telekomsektor, där stora besparingar genomfördes. ework bedömer att den underliggande nordiska ITkonsultmarknaden växte med omkring 10 procent under året. Marknadssegmentet för konsultmäklare växte väsentligt mer och fortsatte att ta marknadsandelar. Vid halvårsskiftet 2011 gjorde marknadsinstitutet IDC bedömningen att den nordiska konsultmäklarmarknaden skulle växa med cirka 30 procent Det motsvarar eworks bedömning av den faktiska utvecklingen under året. IDC:s tillväxtprognos för 2012 var vid samma prognos tillfälle 19 procent för hela Norden och 12 procent för Sverige. Antalet inkommande kundförfrågningar till ework låg på en relativt stabil nivå, vilket är en indikation på kommande ordermöjligheter. Antalet var högre än föregående år. Antalet sökande till varje uppdrag var relativt oförändrat, vilket tolkas som att konsulternas beläggning var relativt oförändrad. ework hade tillgång till ett gott urval av kompetens och prisutvecklingen var stabil. Den grundläggande drivkraften för eworks tillväxt har sedan starten varit trenden att konsultköparna konsoliderar sina inköp på färre avtalsparter. ework har haft förmågan att skapa ett nätverk av konsulter i marknaden som har givit den nödvändiga leveransförmågan. Konsolideringstrenden fortsatte under hela året, liksom även att kunderna efterfrågar större och mer komplexa leveranser. Tidigare år har enskilda konsulttillsättningar varit dominerande, men under 2011 blev det tydligt att kunderna är beredda att lägga ut ett större ansvar för hela konsultförsörjningen. Sådan outsourcing av funktionen för konsultinköp är en intressant affärsmöjlighet för ework. Affärerna kännetecknas av stor volym men typiskt sett lägre marginal än i eworks traditionella standardaffär. eworks POSITION PÅ MARKNADEN ework har utvecklat sin affärsmodell för att optimera konkurrenskraften både mot aktörer med anställda konsulter och andra förmedlare av IT-konsulter. När ework tecknar ramavtal med större konsultköpare gör man det främst i konkurrens med IT-konsultföretag med fast anställda konsulter. ework är idag Nordens femte största leverantör av IT-konsulter. Bland konsultmäklarna är ework marknadsledare i Norden. eworks andel av marknadssegmentet varierar mellan de nordiska länderna, vilket hänger samman med när ework etablerades på respektive marknad och marknadens mognadsgrad. eworks marknadsandel bedöms ha växt under året i hela Norden. I Sverige är marknadsandelen cirka 38 procent och ework är väsentligt större än sina närmaste konkurrenter. I Finland är marknadsandelen omkring 30 procent och i Norge kring 15 procent. Marknaden är här fragmenterad och ework har ett fåtal konkurrenter som är renodlade konsultmäklare. I Danmark är marknadsandelen drygt 5 procent och ework konkurrerar med ett flertal jämnstora och större konsultmäklare. Möjligheterna för tillväxt bedöms som goda. Till eworks konkurrensfördelar hör det stora urvalet av specialister och det objektiva urvalsförfarandet. De avgörande urvalskriterierna är att konsulten har rätt kompetens och profil för uppdraget. ework ger också konsultköparna tillgång till de många specialister som valt att arbeta i enmans- eller mindre konsultföretag. Även konsultföretag med anställda konsulter anlitar ework när de själva saknar rätt konsultprofil för ett uppdrag eller åtagande. eworks åtagande gentemot konsultköpare och kunder är omfattande. ework är avtalspart och tar fullt ansvar för de konsulttjänster som levereras efter det objektiva urvalsförfarandet. ework kvalitetssäkrar noggrant varje konsult och följer upp uppdraget tillsammans med konsultköpare och konsult. ework skiljer sig därmed från många andra förmedlare av IT-konsulttjänster. 9

12 Verksamhet Med en innovativ leveransmodell har ework nått en position som en av Nordens ledande konsultleverantörer inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework förstärkte under året ytterligare sin marknadsledande position bland konsultmäklarna i Norden. AFFÄRSMODELL ework skiljer sig från traditionella konsultleverantörer genom att inte ha anställda konsulter. Istället arbetar ework med ett stort konsultnätverk där alla är specialister inom sitt område. Genom en objektiv urvalsprocess och effektiv administration kan ework driva och utveckla kundens konsultförsörjning. ework är avtalspart till både kunder och konsulter och sköter all administration kring konsultuppdragen. Modellen gör det möjligt att erbjuda uppdragsgivare ett stort urval av specialiserade konsulter, ett objektivt urvalsförfarande och unika, egenutvecklade processer för matchning, administration och uppföljning. eworks kunder är i första hand större företag, myndigheter och organisationer som reglerar sina konsultinköp i ramavtal. Inom detta regleras priser, tjänster och åtaganden. En mångårig, tydlig tendens är att kunderna tecknar färre och större ramavtal med sina leverantörer. Ramavtalet är i dessa fall en förutsättning men inte någon garanti för affärer. För att skapa affärer inom avtalen för ework en kontinuerlig dialog med kunderna kring deras konsultbehov och möjligheterna att utveckla och effektivisera konsulthanteringen. I början av eworks verksamhet var det vanligaste att konsulter efterfrågades och levererades styckevis. Med tiden har kunderna vant sig vid leveransmodellen, fått förtroende för att den fungerar och gör allt större inköp. Trenden förstärktes under året. De främsta konsulterna samlade på ett ställe Under 2011 tecknade ework ett flertal ramavtal med nya kunder och omfattningen av samarbetet med befintliga kunder ökade. Att ework lever upp till kundernas förväntningar visas av att nära 100 procent av ramavtalen som löpte ut under året förlängdes eller förnyades. 70 procent av konsulterna får sina uppdrag förlängda. Totalt har ework fler än 125 ramavtal. ework SKAPAR VÄRDE FÖR KONSULTERNA Över konsulter ingår i eworks nätverk. En klar majoritet har mer än tio års erfarenhet inom sitt specialistområde. De arbetar ofta i mindre konsultföretag eller i enmansföretag. ework är framför allt en viktig säljkanal för de mindre konsultföretagen. Möjligheten att få lönsamma och utvecklande uppdrag är alltså grunden för konsulternas affärsrelation till ework, men ework erbjuder även konsulterna andra fördelar som effektiviserar tillvaron för konsulten och skapar mervärde: ework SelfBilling ett elektroniskt självbetjäningssystem för fakturering som underlättar administrationen för konsulten, snabbar upp faktureringsrutinen och sparar därmed tid och kostnader. ework esigning, elektronisk avtalssignering, innebär att det trepartsförhållandet som ska knytas samman genom avtal vid varje uppdrag kan signeras elektroniskt på distans av alla parter, via nätet eller mobilen. Genom ework PayExpress erbjuds konsulterna snabbare betalning för fakturor till en jämförelsevis låg kostnad. Därmed bidrar ework till att skapa en bättre likviditet hos konsultföretagen när många företag tillämpar allt längre betalningstider. Normalt tillämpar ework samma betalningstider gentemot konsulterna som kunderna har gentemot ework. 10

13 Lönsamma utvecklande uppdrag för eworks konsulter ework PayExpress Finansieringslösning för konsulten Låga kostnader ework Family Rabatter Företagsservice Försäkringar Konsultskolan Nätverksträffar ework SelfBilling Elektronisk fakturahantering ework esigning Elektronisk avtalshantering Genom konceptet ework Family får konsulterna en rad erbjudanden såsom utbildningar, förmånligare villkor på produkter och företagsservice såsom redovisningstjänster samt försäkringar. Konceptet omfattar också eworks konsultskola. Konsultskolan syftar till att utveckla ett antal olika färdigheter som konsulten behöver för att öka chanserna att erhålla och utveckla ett uppdrag, såsom intervju- och CV-coaching. ework genomför regelbundet nätverksträffar med konsulter inom det egna specialistområdet och inbjuder till konsultmingel över specialistgränserna. STRATEGISKA PROCESSER FÖR TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT eworks konkurrenskraft och tillväxtstrategi vilar på fem strategiska, värdeskapande processer som representerar ett betydande strukturkapital för ework: Försäljning och marknadsföring eworks tillväxt har sedan starten varit kunddriven och värdeskapande. Arbetet fortsätter med att fördjupa marknadspenetrationen för eworks affärsmodell. Det sker både genom att fortsätta ökningen av antalet ramavtal och genom att öka engagemanget hos befintliga kunder. Förmågan att sälja bygger på en konsultexpertis, en ackumulerad kunskap om kundernas förhållanden och behov samt system som gör att kundens behov snabbt och effektivt kan omsättas i leverans. Direktkommunikation med kunder och konsulter är en viktig del av eworks marknadskommunikation. Nyhetsbrev, nätverksträffar och andra arrangemang är centrala inslag i denna del av arbetet. Leverans eworks databas med över specialiserade konsulter växer successivt och innebär en unik konkurrensfördel. I praktiken har ework tillgång till hela marknaden i såväl som utanför Norden. Detta breda urval i kombination med en genomarbetad systematisering av konsulternas profil och en effektiv, objektiv urvalsprocess gör att kunderna kan förvänta sig att snabbt få tag i den specialist som krävs för det aktuella behovet. Kunddriven affärsutveckling eworks erbjudande har lämnat pionjärstadiet och är idag väl beprövat. ework har med sin effektiva mäklarmodell och det starka nätverket av specialister blivit en komplett konsultleverantör på marknaden. Erbjudandet fortsätter att utvecklas i nära dialog med kunderna. Under året kunde ework även visa att tjänsten utvecklats ytterligare ett steg, och att företaget nu har kapacitet att överta hela konsultinköpsprocessen för kundernas räkning. 11 Richard Lindberg Projektledare i egna bolaget People Result AB Egenföretagare sedan snart sex år tillbaka. Har haft flera uppdrag genom ework. Gör man bra ifrån sig får man ett bra stöd från eworks sida I likhet med många andra enmanskonsulter har Richard Lindberg ett förflutet som anställd konsult på ett konsultföretag. Att starta eget var för honom ett sätt att komma närmare sina egna val. Sedan jag startade eget kan jag själv välja mina uppdrag. ework är en bra partner; lyhörda, flexibla och tillgängliga. Gör man bra ifrån sig får man ett bra stöd från eworks sida, säger Richard Lindberg. Han har haft ett stort antal uppdrag och alla har inte gått via ework. Oftast har jag hittat mina egna uppdrag, men kunderna vill inte ha en massa olika avtalsparter. Då har vi gemensamt gått till ework som har ramavtal med kunden, säger Richard. Det fina med att vara konsult i eget företag tycker jag är att jag väljer hur jag vill disponera min tillgängliga tid. Jag får därför enklare att prioritera, avslutar Richard.

14 Processer och IT Egenutvecklade processer och IT-system är viktiga verktyg för att ework snabbt och kostnadseffektivt ska kunna tillgodose kundernas behov. ework har byggt upp effektiva sök- och matchningssystem som stöd i arbetet med att välja ut rätt konsulter för ett visst uppdrag ur konsultdatabasen. IT-systemen är skalbara och en viktig resurs för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Under året initierades en satsning på vidareförädling av IT-systemet, som intensifieras Konsulterna kan enkelt följa upp de administrativa delarna av uppdraget för ework genom funktioner som ework SelfBilling och esigning. Konsultköparna erbjuds internetbaserade verktyg som gör det enkelt att följa upp olika nyckeltal kring konsultuppdragen. Ledarskap Ledarskapet är viktigt för att bibehålla och utveckla den entreprenöriella eworkandan. Den sammanfattas av eworks värderingar; professionell, angelägen och uppmärksam. ework satsar på ledarna med incitamentsprogram och kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamhetens utveckling eworks intäkter bestäms av antalet konsulttimmar som utförs och priset för dessa. Bruttomarginalen bestäms av storleken på den förmedlingsavgift som tas ut per konsulttimme. Koncernens försäljning utvecklades positivt under hela Orderingången ökade 47 procent till MSEK (2 472). Jämfört med den av IDC bedömda tillväxten i mäklarsegmentet om cirka 30 procent, fortsätter ework att ta marknadsandelar såväl på den etablerade konsultmarknaden som inom konsultmäklarsegmentet. Antalet konsulter på uppdrag fortsatte att stiga och uppgick som mest till I början av 2012 var siffran eworks kunderbjudande vidareutvecklades bland annat med målet att kunderna ska kunna erbjudas storskalig outsourcing av konsultinköp, så kallad Single Sourcing. För att kunna ta vara på tillväxtmöjligheterna på marknaden rekryterades ny personal under hela året. Ett intensivt arbete bedrevs för att integrera de nyanställda i organisationen och ge dem förutsättningar att bli fullt produktiva. Att snabbt få in dessa i effektiva rutiner är fortsatt en utmaning. Samtidigt fortsatte arbetet med att utöka nätverket och effektivisera leveransorganisationen ytterligare för att öka snabbheten och avslutsfrekvensen vid kundförfrågningar. Särskilt i Finland, Danmark och Norge har detta arbete varit prioriterat. Under året bedrevs ett fortsatt affärsutvecklingsarbete för att effektivisera verksamheten, förbättra IT-stödet och höja kvaliteten. Verksamhet i fyra Nordiska länder Sedan starten i Sverige år 2000 har ework etablerat sig i Finland (2004), Danmark (2005) och Norge (2006). ework är marknadsledare i Sverige. Här, liksom i Danmark, har ework direkt konkurrens av ett flertal aktörer. I Finland och Norge är ework marknadsledare på en i övrigt fragmenterad marknad utan tydliga huvudkonkurrenter. Danmark, Finland och Norge stod 2011 för 24,4 procent av eworks omsättning, något lägre än 2010 på grund av att ökningen i Sverige var särskilt stark. Orderingången ökade med 47 procent till MSEK Sverige Sverige är eworks största marknad som motsvarar 75,6 procent av omsättningen. Försäljningskontor finns i Sockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. I Sverige var utvecklingen mycket positiv under Nettoomsättningen uppgick till 1 975,5 MSEK (1 394,5), en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet var 53,0 MSEK (28,8). I Sverige tecknades nya ramavtal med bland andra Kammarkollegiet, Skanska, Volvo IT och Västra Götalandsregionen. I fjärde kvartalet tecknades ett avtal med Sony Ericsson som innebär en milstolpe för eworks roll som strategisk partner för storskalig outsourcing av konsultförsörjning. Åtagandet som inleddes 1 januari 2012 bedömdes initialt motsvara cirka 20 procent av eworks omsättning. 12

15 Finland Den finska marknaden är relativt mogen och lik den svenska. Trots relativt begränsad omsättning har den finska verksamheten periodvis uppnått lönsamhetstal över 4 procent. Den finska marknaden befann sig fortfarande i lågkonjunktur när 2011 inleddes. Marknaden var svag hela året till stor del på grund av neddragningar i telekomsektorn som har en stor andel av den finska ekonomin. Konsultmarknaden påverkades starkt negativt av dessa neddragningar. ework kunde delvis kompensera sig för den svaga efterfrågan genom att ta marknadsandelar på en krympande konsultmarknad. Som en följd av detta ökade dock andelen övertagsaffärer, vilket medförde att rörelsemarginalen försämrades. För helåret 2011 steg nettoomsättningen med 7,2 procent till 304,8 MSEK (284,2). Rörelseresultatet sjönk till 6,4 MSEK (12,9). Bland verksamhetens större kunder märks Tieto, Accenture, Logica och TeliaSonera. Magnus Silén Landschef, Finland Danmark Nettoomsättningen steg kraftigt under hela året. För året som helhet redovisas en fördubblad nettoomsättning, uppgående till 160,0 MSEK (80,1). Rörelseresultatet var 2,3 MSEK ( 1,5). Den danska verksamheten fungerar väl och ework förstärker snabbt sin ställning på marknaden i relativt hård konkurrens. Resultatförbättringen förklaras främst av den goda försäljningstillväxten. Tillväxten består till stor del av standardaffärer och möjligheterna att vidareutveckla befintliga kundrelationer bedöms som goda. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING Bettina Thorkelin Landschef, Danmark Sverige 75,6% Finland 11,7% Norge Den norska marknaden har legat senare än de övriga nordiska, vad gäller att ta till sig konsultmäkleri som leveransmodell. Under 2011 syntes tecken på att trenden nu har förstärkts även i Norge, och stora upphandlingar genomfördes på marknaden. I flera fall kunde ework teckna ramavtal som en av några få, större leverantörer. I många fall är ework den enda konsultmäklaren bland utvalda leverantörer. Nettoomsättningen i den norska verksamheten steg till 171,6 MSEK (144,5). Rörelseresultatet var 2,2 MSEK (3,2). Verksamheten förstärkte under året sin position och tillväxtpotential genom att vinna viktiga ramavtal med två av Norges största konsultköpare, Telenor samt en kund i den offentliga sektorn. Avtalet innebär att ework hanterar alla konsultleverantörer som inte längre har avtal direkt med Telenor. Samtidigt fördjupar ework samarbetet med befintliga kunder. En stor del av omsättningen var övertagsaffärer med förhållandevis lägre bruttomarginal vilket förklarar det vikande rörelseresultatet. Helge Strømnes Landschef, Norge Danmark 6,1% Norge 6,6% 13

16 Organisation och medarbetare eworks kunderbjudande bygger på att företaget är specialiserat på inköp av konsulttjänster. Företaget har också uttalat höga ambitioner med sitt eget personalarbete. Strävan är att vara bäst på talent management. HELTÄCKANDE I NORDEN VD Marknad Försäljning Leverans Ekonomi HR IT Sverige Finland Danmark Norge SAMSPEL MELLAN KUNDTEAM OCH KOMPETENSGRUPPEN ework erbjuder konsulter med rätt kompetens och som är snabbt på plats. Mycket kan systematiseras och automatiseras med effektiva rutiner men i varje affär finns också alltid en tydlig komponent av medarbetarnas personliga expertis och engagemang. Arbetet sker genom nära samverkan mellan eworks olika kundteam och kompetensgrupper. Kundteamen har god förståelse för kundens verksamhet och behov av konsulter både i dagsläget och i framtiden. Kompetensgruppen gör urvalet av konsulter med god kunskap om konsulterna och utvecklingen inom deras kompetensområden. Kundteamet Kundteamets uppgift är att se till att eworks erbjudande är så attraktivt att företag, myndigheter och organisationer väljer att teckna ramavtal med ework och sedan gör avrop inom avtalen. Deras roll har successivt växt. Tidigare var det vanligaste att en konsult levererades till ett enskilt behov. På senare år, när kunderna har vant sig vid leveransmodellen, har det oftare handlat om att leverera hela konsultteam för mer komplexa behov. Idag finns även kundteam som sköter sina kunders hela konsultförsörjning. Key Account Manager leder arbetet i kundteamet. Hon eller han har en löpande dialog med kunden kring behovet av konsulttjänster. En uppdragsspecifikation ligger till grund för eworks arbete med att välja ut och föreslå lämpliga konsulter för uppdraget. Dialogen förs även kring hur ework kan bidra till att effektivisera kundens hantering av sina inköp av konsulttjänster. I kundteamet ingår också en Business Coordinator vars uppgift är att förbereda konsulten för uppdraget och hålla löpande kontakt. Business Coordinator följer också upp uppdraget tillsammans med konsulten och ger återkoppling utifrån kundens utvärdering samt för en dialog om en eventuell förlängning. En viktig del av eworks erbjudande är att sköta all administration kring ett uppdrag. För denna uppgift finns eworks Service Center som utgör en självständig del av kundteamet. I Service Center hanteras frågor kring skatt, konsultavtal, tidrapportering, fakturering, utlägg och betalning. Kompetensgruppen I kompetensgruppen ingår Competence Managers. Dessa är eworks verkliga konsultspecialister. Utifrån kundens uppdragsspecifikationer tar de fram förslag på konsulter för ett visst uppdrag. Av specifikationen framgår både kraven på specialistkunskaper och vilka andra egenskaper och erfarenheter som uppdraget kräver. Uppdragen matchas mot kandidater i databasen och annonseras på eworks hemsida, där konsulterna kan anmäla 14

17 sitt intresse. Competence Managers gör också ett urval bland de konsulter i eworks nätverk som tidigare haft liknande uppdrag. På så sätt tillvaratar ework erfarenheterna av vilka konsulter som gör särskilt bra ifrån sig, och vilka som passar särskilt bra för uppdrag med en viss profil. Därefter presenteras ett färdigt förslag på konsulter till kunden som alltid har sista ordet. I kompetensgruppens uppgift ingår att kvalitetssäkra konsulternas uppgifter i databasen. MEDARBETARE Ständiga produktivitetsökningar gör att ework kan hantera allt högre omsättning per anställd. På grund av att omsättningsökningen under 2011 var så kraftiga fortsatte ework även att nyrekrytera. Under året ökade antalet anställda med 36 personer, framför allt i sälj- och leveransbefattningar. Att snabbt få nyanställda att komma in i verksamheten och bli produktiva är ett högt prioriterat mål. KÖNSFÖRDELNING MEDARBETARE 2011 Kvinnor 57% Män 43% Medelantalet anställda var 156 (110). 57 procent av de anställda var kvinnor och 43 procent män. I dessa siffror ingår 25 (15) projektanställda konsulter belagda med kunduppdrag. Anställningsformen kallas allmän visstidsanställning, vilket hos ework är en modell som ibland används som en tillfällig lösning, när den normala leveransmodellen med konsulter som fakturerar i eget bolag inte är lämplig. Syftet är oftast att konsulten genom att vara projektanställd snabbare kan tillsättas. Sådan projektanställning förekommer endast när den är direkt knuten till ett uppdrag. ework genomför årliga medarbetarundersökningar som ger en bild av medarbetarnas tillfredsställelse och identifierar möjligheter till förbättringar. Varje ny medarbetare får en fadder från en annan del av ework än där den nyanställda verkar. Syftet är att faddern ska förmedla eworks företagskultur samtidigt som de personliga relationerna mellan medarbetare på olika ÅLDERSFÖRDELNING MEDARBETARE 2011 % <30 år år >40 år avdelningar förstärks. Varje år delas ework Awards ut till personer i viktiga roller som presterat över förväntan och som visar goda exempel utifrån eworks värderingar. KOMPETENSUTVECKLING Grunden i eworks kompetensutveckling är on the job training. I sin yrkesroll följer medarbetarna nära hur konsultköparnas krav och förväntningar förändras. Samtidigt utvecklas kunskapen om de kompetensområden inom vilka konsulterna är verksamma. Miljö och hållbarhetsarbete Som tjänsteföretag ger ework inte upphov till någon betydande miljöbelastning. Företaget är främst verksamt i Norden och har inte anställda i länder där mänskliga rättigheter kränks. ework värnar om en hög affärsetisk standard med omsorg om människor och miljö. Principer för detta finns dokumenterade i företagets Miljöpolicy och CSR-policy. FILANTROPI Ett aktivt samhällsengagemang är en del av eworks företagskultur. Varje medarbetare kan varje månad utnyttja tre timmar av sin arbetstid till ideellt arbete i Mentor. Mentor är en ideell organisation med målet att ge ungdomar motivation, en positiv utveckling och styrka att stå emot våld och droger. Verksamheten som eworks medarbetare deltar i är inriktad på att ge ungdomar vuxna förebilder och studiemotiverande aktiviteter. 15

18 Risker All affärsverksamhet innefattar risker. eworks verksamhet påverkas av ett antal faktorer som i olika hög grad påverkar eworks verksamhet men som inte helt kan kontrolleras av bolaget. Delvis är detta grundförutsättningen för de affärsmöjligheter som eworks verksamhet bygger på. Nedan beskrivs faktorer som bedöms kunna innebära påverkan på eworks framtida utveckling, med kommentarer kring hur ework värderar och hanterar risken. OMVÄRLDS- OCH MARKNADSRISKER Konjunkturkänslighet Inhemsk konkurrens Internationell konkurrens Risk Beskrivning Värdering och hantering Efterfrågan på eworks tjänster kan förväntas skifta i olika konjunktur. ework konkurrerar direkt med andra konsultmäklare. Risken för prispress och en minskande efterfrågan på eworks tjänster på grund av ökad konkurrens kan inte uteslutas. ework konkurrerar också delvis med IT-konsultföretag med fast anställda konsulter. På den nordiska IT-konsultmarknaden agerar en rad internationella konsultföretag. Deras uppdrag är i regel sådana där en större grupp konsulter är engagerade i hemlandet och en mindre i det nordiska. Ett växande utbud av konsulter kommer också från konsulter i lågkostnadsländer. eworks affärsmodell gör att andelen fasta kostnader är relativt låg i förhållande till omsättningen, vilket ger möjlighet till flexibilitet för olika konjunkturlägen. Som marknadsledare i Norden har ework fördelen av skalfördelar i leveransorganisationen samt marknadens största nätverk av specialister. Genom ständig effektivisering och utveckling av erbjudandet höjs förädlingsvärdet och eworks position och konkurrenskraft förstärks. Hittills har ework endast i liten utsträckning mött direkt konkurrens från utländska konsultföretag. Det växande utbudet av konsulter i utlandet innebär inte bara konkurrens utan erbjuder en affärsmöjlighet för ework. Finansiella risker beskrivs i not 20 på sidan 51. Risker relaterade till lagstiftning och regelverk ework bedriver verksamhet i fyra nordiska länder. Förändringar i lagar och andra regler som exempelvis avser arbetsrätt och skatter kan påverka förutsättningen för konsultavtal och indirekt eworks resultat och finansiella ställning. eworks affärsmodell bedöms vila på en stabil legal grund i den nordiska arbets- och skattelagstiftningen. Nya begränsande regler skulle kunna ha negativ påverkan på sysselsättningen i hela konsultbranschen, konsultmäklarbranschen och bemanningsbranschen. Risken för begränsande förändringar i lagstiftningen på dessa områden bedöms därför som relativt liten. 16

19 Verksamhetsrelaterade risker Risk Beskrivning Värdering och hantering Tillgång till konsulter ework är beroende av samarbete med kvalificerade konsulter för att kunna erbjuda kunderna konsulter med rätt kompetens som är snabbt på plats. En risk för ework är därför att inte tillräckligt många kvalificerade konsulter och konsultföretag vill samarbeta med ework. En rad faktorer gör att tillgången till konsulter relativt sett kan bedömas utgöra en låg risk för ework. Antalet konsulter som väljer att ingå i eworks nätverk växer snabbt och 2011 var över registrerade i eworks databas. ework är dock inte begränsat till att anlita konsulterna i databasen, utan kan förmedla och samarbeta med alla konsulter på marknaden, inklusive konsulter i utlandet och i större konsultbolag. Ramavtal En tydlig tendens är att större kunder väljer att begränsa sina konsultinköp till färre leverantörer och reglera affärsrelationen genom ett ramavtal. Ramavtal är i många fall en förutsättning för att göra affärer som konsultmäklare. I ramavtalet regleras priser, tjänster och åtaganden. Ramavtalen påverkar riskerna i eworks verksamhet på två sätt: skulle antalet ramavtal minska innebär det med stor sannolikhet minskad efterfrågan på eworks tjänster. Samma negativa påverkan blir följden om kunderna i genomsnitt minskar inköpta volymer inom ramavtalen. ework har snabbt ökat antalet ramavtal som i slutet av 2011 uppgår till över 125 och gör regelbundet affärer inom en mycket stor andel av dessa. Roger Holmgren Projektledare i egna bolaget IT Mediation Group AB Egenföretagare sedan sex år tillbaka. Har haft två uppdrag genom ework. Beroende av enskilda kunder Stabilitet hos IT-system Beroende av nyckelpersoner Avtalsrisker och skadeståndsansvar Skulle ett flertal större kunder helt sluta eller kraftigt minska sina inköp från ework skulle det påverka ework negativt. eworks egenutvecklade IT-system spelar en central roll i eworks processer och kunderbjudande. Driftsstörningar och fel i IT-systemens funktion innebär därför en risk för eworks verksamhet eftersom de direkt påverkar kvaliteten i leverans till kund. ework har växt fram som ett utpräglat entreprenörsföretag där vissa nyckelpersoner spelat en central roll för utvecklingen. Skulle dessa nyckelpersoner välja att lämna ework kan det åtminstone på kort sikt få negativa konsekvenser. Konsulter som ework har på uppdrag hos kund kan förorsaka skadestånd eller begå brott hos en kund. Detta innebär en risk för ework eftersom ework är avtalspartner till kunden. Risken sprids på flera sätt. ework har ett stort antal kunder, ofta med ramavtal. Konsulterna hos en kund har ofta kontrakterats vid olika tid för olika uppdrag. Med undantag för ett långsiktigt uppdrag av outsourcingkaraktär står ingen kund för mer än 10 procent av omsättningen. IT-systemet har hittills utan några egentliga allvarliga driftstörningar medverkat till eworks snabba tillväxt sedan starten år IT-stödet vidareutvecklas löpande och under 2012 görs en riktad satsning på att förstärka det ytterligare. ework har under de senaste åren växt snabbt och målmedvetet byggt en allt stabilare organisation. Verksamheten vilar i allt större utsträckning på ett strukturkapital och systemstöd, vilket reducerar beroendet av enskilda nyckelpersoner. För att inte drabbas ekonomiskt av sådana händelser har ework tecknat ansvarförsäkringar. Hittills har dock inte någon sådan situation uppkommit där ansvarförsäkringen behövt träda i kraft. 17 Nu bestämmer jag över min egen kompetensutveckling! Roger Holmgren hittade sitt första uppdrag själv när han startade eget för omkring sex år sedan. Han kom från SAP och arbetar sedan dess som projektledare och konsult bland annat med just SAP-projekt. Mitt första uppdrag var på TeliaSonera. Den kontakten knöt jag själv, men i längden är det svårt att hinna med säljet om man är själv, säger Roger. Roger ser möjligheterna till kompetensutveckling som mycket större när man är sin egen och styr sin tid. Det viktiga med att vara sin egen är att nu bestämmer jag över min egen kompetensutveckling, konstaterar han. Han tycker att han själv tar ett större ansvar för kompetensutvecklingen än vad många större arbetsgivare gör. Jag råder över min tid, och kan satsa på det jag vill göra. Om jag tittar på min egen yrkesmässiga utveckling så har jag utvecklats något enormt sedan jag blev min egen, avslutar Roger.

20 Aktien eworkaktien är sedan den 18 februari 2010 noterad på Nasdaq OMX Stockholm, small cap. Dessförinnan var aktien listad på Nasdaq OMX First North. Kursutveckling och omsättning eworkaktien introducerades på First North den 22 maj 2008 till kursen 38,00 kronor. Sedan den 18 februari 2010 är den noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Vid ingången av år 2011 var kursen 32,30 SEK och vid årets slut 30,36 SEK, en nedgång med 6,0 procent. Under samma period sjönk OMX Stockholm IT PI-index* med 11,3 procent. eworks börsvärde var vid 2011 års utgång var 507,8 MSEK. Kursen har under året varierat med mellan som högst 44,04 SEK den 13 april 2011 och som lägst 27,66 SEK den 6 september Årets resultat per aktie uppgick till 2,49 SEK (1,57). Under 2011 omsattes eworkaktier till ett värde av 56,9 MSEK. Detta motsvarar en omsättningshastighet på 35,2 procent räknat på medianvärdet av det fria marknadsvärdet. Det fria marknadsvärdet uppgick vid årets slut till 161,7 MSEK, definierat som värdet på de aktier som är tillgängliga för handel (samtliga innehav ej överstigande 5 procent). Antal aktier och aktiekapital Antalet aktier i ework Scandinavia AB (publ) uppgick den 31 december 2011 till Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Kvotvärdet per aktie är 0,13 och uppgår totalt till SEK. Optioner och bemyndigande Bolaget har tre utestående optionsprogram: Ett om optioner med ett lösenpris på 27,53 SEK/aktie, ett om optioner med ett lösenpris på 34,96 SEK/aktie och ett om optioner med ett lösenpris på 46,02 SEK/aktie. Årsstämman 2011 bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Se vidare sidan 23 i förvaltningsberättelsen. Utdelningspolicy och utdelning Styrelsens mål är att dela ut 75 procent av årets resultat efter skatt. Styrelsen föreslår stämman att en utdelning på 1,85 SEK (1,15) per aktie, totalt 30,9 MSEK (19,2). Detta motsvarar 74 procent av 2011 års resultat efter skatt. Likviditetsgaranti ework har under året haft avtal med Carnegie Investment Bank AB om att denna ska agera likviditetsgarant för eworks aktie inom ramen för NASDAQ OMX Stockholms system. Syftet är att främja likviditeten i aktien. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING SEK Q1 Q2 ework 2009 Q3 Q4 Index Q1 Q2 Q Q4 Q1 Q2 Omsatta aktier per vecka Q Omsatta aktier, tusental Q4 Q * PrisIndex. Indexet tar endast hänsyn till kursutvecklingen. 18 SEK 60 Omsatta aktier, tusental 400

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan 2003.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer