ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 1 Året i korthet Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse 25 Bolagsstyrning 30 Styrelse och revisor 31 Ledning 32 Femårsöversikt 33 Koncernens räkenskaper 37 Moderbolagets räkenskaper 41 Noter 54 Revisionsberättelse 55 Årsstämman 56 Kalendarium 57 Adresser ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med bas i Sverige, Finland, Danmark och Norge levererar ework konsulter globalt. eworks affärsmodell bygger på ett nätverk med över konsulter och ramavtal med fler än 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAq OMX Stockholm. B

3 Året i korthet 2011 Första kvartalet eworks nettoomsättning fortsatte att växa kraftigt. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet väsentligt. Marknadsläget var mycket gynnsamt och därtill var eworks tillväxt betydligt högre än den genomsnittliga tillväxten på marknaden, uppskattad till cirka 10 procent. För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 2 000, som mest Andra kvartalet ework fortsatte att växa kraftigt under andra kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt och rörelsemarginalen steg. Det gynnsamma marknadsläget bestod. Nya ramavtal tecknades, bland annat med Kammarkollegiet. Tredje kvartalet Utsikterna för konjunkturen diskuterades livligt under kvartalet men för ework fortsatte den goda utvecklingen. Omsättning och resultat ökade kraftigt. ework tecknade en avsiktsförklaring med Sony Ericsson som innebär företagets hittills största åtagande. Fjärde kvartalet Kvartalet innebar en stark avslutning på eworks bästa år hittills. Nettoomsättning och resultat fortsatte att öka kraftigt och även lönsamheten steg. Händelser efter perioden Styrelsen föreslog en utdelning om 1,85 SEK (1,15). Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 2 611, ,2 Rörelseresultat, MSEK 56,0 35,7 Rörelsemarginal, % 2,2 1,9 Avkastning på eget kapital, % 40,3 30,3 Soliditet, % 15,2 16,1 Medelantal anställda Omsättning per anställd, KSEK Resultat/aktie före utspädning, SEK 2,49 1,57 Resultat/aktie efter utspädning, SEK 2,48 1,57 Max antal konsulter på uppdrag För nyckeltalsdefinitioner, se sid 32. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT MAX ANTAL KONSULTER PÅ UPPDRAG ORDERINGÅNG MSEK MSEK 20 Antal MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Nettoomsättning (vänster) Rörelseresultat (höger) 1

4 Vd har ordet 2011 var eworks bästa år hittills. Nettoomsättning och resultat ökade kraftigt och lönsamheten steg. Det var första verksamhetsåret då alla enheter visade vinst samtidigt. Vi inleder 2012 med konsulter ute på uppdrag vilket innebär nära en fördubbling på två år var i många avseenden ett rekordår för ework. Trots en måttlig inbromsning på marknaden i slutet av året steg eworks nettoomsättning och orderingång kraftigt varje enskilt kvartal. För året som helhet steg nettoomsättningen med 37 procent, orderingången med 54 procent och rörelseresultatet med 57 procent. KRAFTIG TILLVÄXT MED LÖNSAMHET Den kraftiga tillväxten är resultatet av en långsiktig bearbetning av marknaden. Vi får många nya kunder, men ökningen är också en effekt av växande engagemang hos befintliga kunder. Det visar att vi har lyckats hitta rätt mix av värdeskapande erbjudanden. Vi är stolta över att vi kvartal efter kvartal har kunnat uppnå tillväxttal på procent. Lönsamheten steg, men inte så mycket som vi skulle ha velat. Vi jobbar fortsatt med att förbättra lönsamheten, både mätt som rörelsemarginal och som vinst per anställd. Den främsta utmaningen är att öka affärsvolymen på våra mindre marknader så att vi kan uppnå skalfördelar i verksamheten. Viktiga steg på vägen har tagits under 2011 och vi redovisar för första gången positivt resultat för alla enheter samtidigt. Här återstår dock fortfarande mycket att göra. Positiv TREND I HELA NORDEN Enligt IDC växte konsultmäklarsegmentet i Norden med 30 procent under året, i Sverige något mer. ework hade också starkast tillväxt i Sverige. Det visar att konsultmäklarmodellen fortsätter att ta marknadsandelar på konsultmarknaden, även efter att marknaden nått relativt hög mognadsgrad. Den svenska marknaden går på många sätt före de övriga nordiska marknaderna. Under året såg vi en utveckling i bland annat Norge som visar att de följer samma trend. I Norge tecknades två stora ramavtal i slutet av året som visar på denna trend. Telenor och en av Norges stora konsultköpare inom den offentliga sektorn använder nu ework för att kraftigt konsolidera sina inköp. I Danmark är leveransmodellen mer etablerad och konkurrensen större, men där har vi ändå lyckats få försäljningen att ta fart ordentligt. I Finland tog vi marknadsandelar på en svag marknad, så att vi i volym kompenserade för den marknadsmässiga nedgången i efterfrågan på standardaffärer. RESHAPING CONSULTING I PRAKTIKEN Under året lanserade vi begreppet reshaping consulting för att beskriva hur vår innovativa leveransmodell förändrar synen på hur företag anlitar konsulter. Vi visade i handling vad det betyder i praktiken. eworks innovativa leveransmodell har nu nått en bred acceptans på marknaden. Uppdragen växer och vi får en allt mer strategisk roll, vilket vi målmedvetet har arbetat mot. Den kraftiga tillväxten visar att vi har lyckats hitta rätt mix av värdeskapande erbjudanden Konsolideringstrenden fortsatte under hela året, vilket innebär att konsultköparna minskar antalet avtalsparter samtidigt som de vill ha bredast möjliga tillgång till kompetens. Även trenden att kunderna efterfrågar större och mer komplexa leveranser fortsatte. Tidigare år har enskilda konsulttillsättningar varit dominerande, men under 2011 blev det tydligt att kunderna är beredda att lägga ut ett större ansvar för hela konsultförsörjningen. Sådan outsourcing av funktionen 2

5 för konsultinköp är en intressant affärsmöjlighet för ework. Affärerna kännetecknas av stor volym men typiskt sett lägre bruttomarginal än i eworks traditionella standardaffär. Det viktiga uppdraget för Sony Ericsson inleddes som planerat i januari. Uppdraget är en milstolpe för vår roll som strategisk partner för storskalig outsourcing av konsultinköp. VÄL RUSTADE FÖR FRAMTIDEN Jag vill avsluta med att uppmärksamma och tacka alla anställda för det gångna årets insatser. Tillsammans har vi etablerat en gemensam ework-anda som kunder och konsulter uppfattar som professionell, angelägen och uppmärksam. Jag vill också tacka den snabbt växande skaran eworkkonsulter ute på uppdrag hos kunderna som visar vad ework står för: rätt konsult till rätt pris vid rätt tillfälle. Jag ser positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna för ework. Marknadsutsikterna för 2012 är mer osäkra än föregående år, men jag bedömer att utvecklingstrenden och vår strategi gör att ework kan fortsätta att ta marknadsandelar på konsultmarknaden. Vi är väl rustade för fortsatt tillväxt med lönsamhet, och vi har god beredskap vid en eventuell försvagning av efterfrågan. Stockholm i mars 2012 Claes Ruthberg vd och koncernchef 3

6 Affärsidé, mål och strategi eworks affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda uppdragsgivare konsulter med specialistkompetens för varje behov, samt att sköta administration, kvalitetssäkring och uppföljning kring uppdraget. Samtidigt ska konsulterna som säljer sina tjänster genom ework erbjudas utvecklande och lönsamma uppdrag. konsultbolag kund eworks positionering ework är en komplett konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework är innovatör som hittar nya sätt att effektivisera kundernas konsulthantering. ework är specialist på konsulter och aktiv i branschdebatten. eworks övergripande mål är att vara marknadens mest effektiva konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Styrelsen har fastställt det långsiktiga tillväxtmålet : 2015 ska ework nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor med en rörelsemarginal om 5 procent. Målet används som styrmedel och motivation internt men ska inte uppfattas som en prognos. Utfallet kommer bland annat att avgöras av den faktiska försäljningsmixen och hur eworks erbjudande utvecklas över tiden För 2012 har följande operativa mål fastställts: Ökad volym och lönsamhet främst på de mindre geografiska marknaderna. Fortsatt framgångsrik utveckling av konceptet för storskalig outsourcing av konsultleveransen. Fortsatt effektivisering och förbättrade processer, främst genom en satsning på att utveckla verksamhetens IT-stöd. eworks strategi är att effektivisera kundernas konsulthantering och samtidigt erbjuda värde för konsulterna baserat på konsultmäklarrollen som affärsmodell. Marknadsstrategi Förädling av eworks roll hos kunderna Nya erbjudanden Ständig effektivisering Nya kompetensområden Konsultstrategi FÖRÄDLING AV eworks ROLL HOS KUNDERNA ework strävar efter att fördjupa och bredda samarbetet med kunderna. Företaget har långvariga kundrelationer och arbetar målmedvetet för att axla en strategisk roll hos kunden, med växande ansvar för kundens konsultförsörjning. I typfallet utvecklas eworks roll från att i första fasen leverera enstaka konsulter, i nästa fas få större ansvar för konsulthanteringen och leverera hela konsultteam för att sedan i vissa fall nå en fas där kunden ger ework det totala ansvaret för att tillgodose samtliga kundens konsultbehov. 4

7 MARKNADSSTRATEGI eworks hemmamarknad är Norden. ework ser goda möjligheter att höja marknadsandelen på befintliga marknader, främst i Finland, Danmark och Norge. Den geografiska expansionen inriktas därför på tillväxt i Norden genom fortsatt marknadsbearbetning. Uppdrag i länder utanför hemmamarknaden erbjuds kunder på projektbasis, med konsulter baserade antingen i Norden eller globalt. Ytterligare utlandsetableringar utvärderas löpande och väntas i första hand bli aktuella i samband med att befintliga kunder har behov av mer varaktig närvaro på en annan marknad. STÄNDIG EFFEKTIVISERING En viktig del av det värde ework tillför är att dra nytta av skalfördelar i konsulthanteringen. ework ska successivt kunna leverera ett växande antal specialister till uppdrag utan att eworks egen personal och omkostnader växer i samma takt. Det fordrar att ework kontinuerligt utvecklar och förfinar effektiva system och processer. Under 2012 genomförs en kraftig satsning på processeffektivisering och verksamhetens IT-stöd. På så sätt skapar ework en viktig konkurrensfördel. NYA KOMPETENSOMRÅDEN Vid starten var ework enbart inriktat på konsulter inom IT och telekom. Idag levererar ework även konsulter inom teknik och verksamhetsutveckling. Marknadsandelen inom dessa två områden växer från en relativt låg nivå. Erbjudandet kan i framtiden komma att kompletteras med andra kompetensområden lämpade för eworks affärsmodell. Denna breddning är en möjlighet som främst väntas bli aktuell vid konkret efterfrågan från kunder. NYA ERBJUDANDEN ework skapar värde för såväl kunder som konsulter. Kärnaffären skapar värde genom effektiv konsultförsörjning och administration samt att ge konsulterna tillgång till attraktiva, utvecklande och lönsamma uppdrag. Därtill kan ework skapa ytterligare intäktsmöjligheter och stärka banden med kunder och konsulter genom att löpande utveckla nya kompletterande erbjudanden. Exempel på uppskattade sådana är SelfBilling, esigning och Try-and-Hire. KONSULTSTRATEGI eworks leveransförmåga är en viktig konkurrensfaktor. eworks konsultstrategi är att inte ha konsulter anställda, utan att långsiktigt bygga upp och förädla ett nätverk av konsulter som ser ework som en prioriterad säljkanal. ework arbetar kontinuerligt med att utöka kretsen av konsulter, samtidigt som kunskapen om konsulterna successivt förädlas. Navet i konsultstrategin är databasen med över konsulter. ework erbjuder konsulterna en effektiv säljkanal samt fördelar såsom system för fakturering och administration, förskottsbetalning och andra erbjudanden. Catriona MacLean Projektledare i egna bolaget MacLean Consulting AB Egenföretagare sedan fyra år tillbaka. På uppdrag: Scania IT ework är min säljkanal. Det är den viktigaste poängen för mig! Catriona har haft två uppdrag sedan hon startade eget för fyra år sedan, båda genom ework. Jag startade eget för att utvecklas vidare som projektledare. Jag har gärna långa uppdrag där jag får kontinuitet, berättar Catriona. Jag gillar att lära känna kunden och kan komma in i projekten på djupet. I eworkuppdragen kan jag göra just det, samtidigt som jag slipper lägga en stor del av min tid på sälj och marknadsföring. Catriona menar att ework är väldigt aktiva när man väl kommit in och bevisat sig. Första uppdraget är ganska tävlingsinriktat, men har man väl visat att man fungerar bra i ett uppdrag är ework angelägna om att hitta nya uppdrag när det väl behövs. Det är ett värdefullt stöd. 5

8 Erbjudande ework är en komplett konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med tillgång till hela konsultmarknaden levererar ework årligen konsulter till över uppdrag i Norden och globalt. Konsultköpare får genom ework snabbt och effektivt tillgång till specialiserade konsulter med lång erfarenhet inom sitt kompetensområde. Konsulthantering är en komplex och tidskrävande process. ework är specialist på att hitta rätt konsult för uppdraget, att förhandla fram rätt pris och att sköta all nödvändig administration och uppföljning. MARKNADENS STÖRSTA URVAL AV SPECIALISTER ework har inga fast anställda konsulter utan arbetar med ett stort konsultnätverk där alla är specialister inom sitt område. Genom en objektiv urvalsprocess och effektiv administration kan ework driva och utveckla kundernas konsultförsörjning. En individuell utvärdering av enskilda konsulter är komplicerad, osäker och tidsödande för konsultköparen. Detsamma gäller individuell förhandling och kontraktsskrivning. eworks konsultnätverk fortsatte att växa under 2011 och omfattar idag över specialister. ework har konsulternas profiler normaliserade och indexerade så att de är fullt jämförbara. Många gånger kommer konsulterna från tidigare karriärer i större konsultföretag, och arbetar nu ofta i enmans- eller små konsultföretag. De kan vara projektledare med bredare erfarenhet eller specialister inom olika kompetensområden: IT (test, utveckling, säkerhet, infrastruktur och affärssystem) Telekom Teknik Verksamhetsutveckling ework har därmed tillgång till ett brett urval av konsulter. Samtidigt som nätverket hela tiden växer samlar ework en erfarenhetsbank kring de konsulter som en gång valts ut till ett uppdrag. Kunskapen om enskilda konsulters expertis och prestationer gör att ework snabbt vet om en konsult passar för ett nytt uppdrag när det gamla löper ut. Över konsultuppdrag om året utförs av eworkkonsulter. Konsulterna finns i första hand tillgängliga på eworks hemmamarknad i Norden, men ework har historiskt levererat konsulter av ett 40-tal nationaliteter till ett 20-tal marknader. eworks ansträngningar syftar alltid till att ge kunden tillgång till rätt konsult till rätt pris i rätt tid. Eftersom varje konsultleverans i sin tur innebär en konkurrensutsatt upphandling från eworks sida, har ework blivit en av Nordens största köpare av konsulttjänster. eworks upphandlings- och urvalskompetens är av väsentligt värde för kunderna. Kundens behov kan variera i komplexitet. Efterfrågan drivs främst av kundernas önskan att få sina konsultbehov effektivt tillgodosedda med så få leverantörer som möjligt. Med ökande mognad tenderar komplexiteten öka i kundefterfrågan. Fyra typsituationer kan urskiljas: Kunden söker en konsult med en specifik profil från många leverantörer Kunden väljer att se ework som en del av sin löpande konsultförsörjning, ofta med ramavtal i botten men som en av flera leverantörer ework är en strategisk partner till kunden och hanterar alla konsultleveranser vid sidan av de konsultföretag som har eget ramavtal med kunden ework är en strategisk partner till kunden med exklusivt ramavtal och hanterar alla kundens konsultinköp, så kalllad Single Sourcing. I samtliga situationer ger ework kunden tillgång till en behovsanpassad, flexibel och effektiv konsultförsörjning. ework SOURCING MANAGEMENT ework Sourcing Management innebär att ework levererar konsulter till specifika behov. Det är en flexibel samarbetsform 6

9 KVALITETSSÄKRING AV eworks LEVERANSPROCESS DE ÅTTA STEGEN Behov Sök Urval Intervju Avtal Projektstatus Faktura Uppföljning för kunder som vill dra nytta av eworks stora konsultnätverk och erfarenhet inom konsultinköp och konsulthantering. ework ger kunden möjligheten att konsolidera antalet leverantörer och effektivisera administrationen för både befintliga och nya konsulter. I eworks arbete ingår urval, kvalitetskontroll, förhandling, att teckna och bevaka enhetliga avtal, kontroll av F-skattesedel, ansvarsförsäkring, tidrapprapportering, fakturering och att träffa leverantörer. Vid varje förfrågan görs en objektiv bedömning och de mindre konsultbolagen får samma chans som de stora att konkurrera om uppdragen. Fördelar för kunden Rätt kompetens Hög leveranssäkerhet Lägre konsultpriser Effektiv upphandling Minskad administration Kapade kostnader Effektiv konsulthantering En kontaktyta Ökad kontroll ework SINGLE SOURCING ework Single Sourcing är ett konkurrenskraftigt erbjudande till kunder som önskar outsourca hela företagets konsultförsörjning. Här får ework rollen som kundens outsourcade operativa inköpsfunktion. ework Single Sourcing ger kunden överblick, en timbaserad lägre totalkostnad och bättre förutsättningar att fokusera på den egna kärnverksamheten. ework tar ansvar för att driva och utveckla kundens hela konsultförsörjning med fokus på att öka kundens konkurrenskraft. Förutom lägre kostnad ger ework Single Sourcing flexibilitet, minskad administration och effektiva processer som bara låter sig utvecklas hos ett företag där konsulthantering är kärnverksamhet. Kunden drar nytta av eworks skalfördelar, erfarenhet och kunskap samt får tillgång till system speciellt anpassat för snabb och kostnadseffektiv konsulthantering. LEVERANSORGANISATION FÖR KOMPLEXA BEHOV eworks leveransorganisation är effektiv och speciellt utvecklad för att snabbt och flexibelt tillhandahålla rätt konsult till rätt pris i rätt tid. Allt oftare definieras mer komplexa behov, där ett antal konsulter med olika profil ska kombineras enligt kundens kravspecifikation. Efter att ework tillsammans med kunden har specificerat uppdraget och profilen på den eller de konsulter företaget, myndigheten eller organisationen är i behov av presenteras förslag på lämpliga personer i eworks konsultnätverk. Kandidaterna bedöms utifrån nödvändig professionell kompetens, erfarenhet av ett visst specialistområde eller bransch, språkkunskaper och även lämpliga personliga egenskaper. Leveransorganisationen har lokal närvaro på utvalda orter. ework har egna kontor i de nordiska huvudstäderna och ytterligare tre städer i Sverige. Emellertid har ework visat att affärsmodellen också ger möjlighet att följa med kunder utomlands på projektbasis. Hittills har ework levererat konsulter till uppdrag i ett 20-tal länder inklusive de fyra nordiska. KVALITETSSÄKRING AV LEVERANSPROCESSEN Som komplett konsultleverantör tar ework ett helhetsansvar för kvalitetssäkring och uppföljning av leveransen. ework för löpande dialog för att identifiera behoven hos kunderna. Eftersom ework inte har egna anställda konsulter är urvalsprocessen objektiv för att hitta rätt kompetens till rätt pris. ework tar alltid fullt ansvar för konsulten gentemot kunden. En professionell och engagerad kontaktperson med sitt team hjälper kunden att hitta rätt konsult och garanterar kvaliteten i hela leveransen från ework. eworks kvalitetssäkring av leveransprocessen omfattar åtta steg och en uppföljning med både kund och konsult genomförs efter avslutat uppdrag. ework kontrollerar även att alla konsulter har giltig ansvarsförsäkring och F-skattesedel. 7

10 Marknad ework är idag en etablerad aktör på den nordiska konsultmarknaden inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework är marknadsledande i Norden i marknadssegmentet konsultmäklare. Segmentet har växt kraftigt de senaste tio åren och bedöms under året ha fortsatt att ta marknadsandelar på konsultmarknaden. Den nordiska konsultmarknaden uppgår enligt eworks beräkningar till cirka 150 miljarder SEK. Därav bedöms IT och telekom utgöra cirka 60 miljarder SEK, vilket även stöds av IDC:s beräkningar. Konsultleverantörer med konsultmäkleri som leveransmodell har under 2000-talet växt fram och tagit en allt större del av konsultmarknaden, framför allt på IT-området inklusive telekom. Modellen förekommer även på områdena teknikkonsulting och verksamhetsutveckling. Områden där modellen vinner framgång kännetecknas av ett stort utbud av konsulter, ofta egenföretagare eller organiserade i små bolag, hög grad av specialisering samt att kunderna är vana konsultköpare och gärna tecknar stora ramavtal. Generellt kännetecknas konsultmäklarsegmentet av några gemensamma drag: Deras kunder utgörs av både slutanvändare och konsultintegratörer (exempelvis IBM, HP, Tieto och Logica), ofta i samband med deras projektåtaganden. På slutanvändarmarknaden finns långsiktiga kunder, ofta med stora projekt som pågår länge. Försäljningen till segmentet konsultintegratörer bedöms vara mer konjunkturkänslig. Sourcingtrenden och konkurrensen från utländska aktörer på konsultmarknaden gör att kunderna efterfrågar konsultmäklarnas förmåga att konkurrensutsätta konsultinköpen. Finns kompetensen tillgänglig på andra geografiska marknader, så kan konsultmäklaren bidra till att överbrygga geografiska hinder och finna kompetensen på konkurrenskraftiga villkor. Konsultmäklarmodellen gynnas av trenden att kunderna tenderar att vilja ha en högre andel konsulter i stället för fast anställda. LEVERANSMODELL MED MÅNGA FÖRDELAR ework är marknadsledare i Norden bland konsultmäklarna, och har gått i spetsen för segmentets starka utveckling, som hänger samman med mäklarmodellens fördelar: Konsultmäklaren gör ett objektivt urval som inte riskerar att hamna i konflikt med egenintresset att få beläggning för en konsult som råkar vara ledig. Det hänger samman med att konsultmäklarna inte har några anställda konsulter som riskerar att hamna på avbytarbänken. Konsultmäklaren ägnar sig enbart åt inköp av konsulttjänster och får därmed skalfördelar som kan ge lägre kostnader för denna hantering. De kan bygga upp ett kontaktnät som gör det möjligt att erbjuda ett brett urval av konsulter och kompetenser. De erbjuder ett flexibelt alternativ till att anställa egen personal. De kan erbjuda ett konkurrensutsatt pris, vilket innebär att kunden får den önskade konsulten till bästa marknadspris. De minskar kundens administration och ökar utbudet som är tillgängligt för kunden. KONSOLIDERINGSTREND DRIVER UTVECKLINGEN Den marknad som ework och övriga konsultmäklare har skapat har främst uppstått genom att kunderna blir allt mindre benägna att köpa konsulttjänster direkt av många små konsultföretag i egen regi. Istället samordnas dessa inköp genom konsultmäklare som på så vis konsoliderar och effektiviserar en fragmenterad marknad. Viss konkurrens kommer även från bemanningsföretag som erbjuder IT-kompetens, men affärsmodellen och profilen på de resurser som erbjuds gör att konkurrensen i praktiken är begränsad. Detsamma följer också av att ework allt mer blir en strategisk partner till kunderna. Det 8

11 blir allt vanligare med komplexa leveranser och bemanning av hela projekt, snarare än av ett antal isolerade konsultkompetenser. Den ökande komplexiteten höjer det värde som ework tillför i värdekedjan. MARKNADENS UTVECKLING Den nordiska konsultmarknaden var stark under hela 2011, med något lägre tillväxt i fjärde kvartalet. Den finska marknaden hade den svagaste utvecklingen, genom de specifika problemen i landets telekomsektor, där stora besparingar genomfördes. ework bedömer att den underliggande nordiska ITkonsultmarknaden växte med omkring 10 procent under året. Marknadssegmentet för konsultmäklare växte väsentligt mer och fortsatte att ta marknadsandelar. Vid halvårsskiftet 2011 gjorde marknadsinstitutet IDC bedömningen att den nordiska konsultmäklarmarknaden skulle växa med cirka 30 procent Det motsvarar eworks bedömning av den faktiska utvecklingen under året. IDC:s tillväxtprognos för 2012 var vid samma prognos tillfälle 19 procent för hela Norden och 12 procent för Sverige. Antalet inkommande kundförfrågningar till ework låg på en relativt stabil nivå, vilket är en indikation på kommande ordermöjligheter. Antalet var högre än föregående år. Antalet sökande till varje uppdrag var relativt oförändrat, vilket tolkas som att konsulternas beläggning var relativt oförändrad. ework hade tillgång till ett gott urval av kompetens och prisutvecklingen var stabil. Den grundläggande drivkraften för eworks tillväxt har sedan starten varit trenden att konsultköparna konsoliderar sina inköp på färre avtalsparter. ework har haft förmågan att skapa ett nätverk av konsulter i marknaden som har givit den nödvändiga leveransförmågan. Konsolideringstrenden fortsatte under hela året, liksom även att kunderna efterfrågar större och mer komplexa leveranser. Tidigare år har enskilda konsulttillsättningar varit dominerande, men under 2011 blev det tydligt att kunderna är beredda att lägga ut ett större ansvar för hela konsultförsörjningen. Sådan outsourcing av funktionen för konsultinköp är en intressant affärsmöjlighet för ework. Affärerna kännetecknas av stor volym men typiskt sett lägre marginal än i eworks traditionella standardaffär. eworks POSITION PÅ MARKNADEN ework har utvecklat sin affärsmodell för att optimera konkurrenskraften både mot aktörer med anställda konsulter och andra förmedlare av IT-konsulter. När ework tecknar ramavtal med större konsultköpare gör man det främst i konkurrens med IT-konsultföretag med fast anställda konsulter. ework är idag Nordens femte största leverantör av IT-konsulter. Bland konsultmäklarna är ework marknadsledare i Norden. eworks andel av marknadssegmentet varierar mellan de nordiska länderna, vilket hänger samman med när ework etablerades på respektive marknad och marknadens mognadsgrad. eworks marknadsandel bedöms ha växt under året i hela Norden. I Sverige är marknadsandelen cirka 38 procent och ework är väsentligt större än sina närmaste konkurrenter. I Finland är marknadsandelen omkring 30 procent och i Norge kring 15 procent. Marknaden är här fragmenterad och ework har ett fåtal konkurrenter som är renodlade konsultmäklare. I Danmark är marknadsandelen drygt 5 procent och ework konkurrerar med ett flertal jämnstora och större konsultmäklare. Möjligheterna för tillväxt bedöms som goda. Till eworks konkurrensfördelar hör det stora urvalet av specialister och det objektiva urvalsförfarandet. De avgörande urvalskriterierna är att konsulten har rätt kompetens och profil för uppdraget. ework ger också konsultköparna tillgång till de många specialister som valt att arbeta i enmans- eller mindre konsultföretag. Även konsultföretag med anställda konsulter anlitar ework när de själva saknar rätt konsultprofil för ett uppdrag eller åtagande. eworks åtagande gentemot konsultköpare och kunder är omfattande. ework är avtalspart och tar fullt ansvar för de konsulttjänster som levereras efter det objektiva urvalsförfarandet. ework kvalitetssäkrar noggrant varje konsult och följer upp uppdraget tillsammans med konsultköpare och konsult. ework skiljer sig därmed från många andra förmedlare av IT-konsulttjänster. 9

12 Verksamhet Med en innovativ leveransmodell har ework nått en position som en av Nordens ledande konsultleverantörer inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework förstärkte under året ytterligare sin marknadsledande position bland konsultmäklarna i Norden. AFFÄRSMODELL ework skiljer sig från traditionella konsultleverantörer genom att inte ha anställda konsulter. Istället arbetar ework med ett stort konsultnätverk där alla är specialister inom sitt område. Genom en objektiv urvalsprocess och effektiv administration kan ework driva och utveckla kundens konsultförsörjning. ework är avtalspart till både kunder och konsulter och sköter all administration kring konsultuppdragen. Modellen gör det möjligt att erbjuda uppdragsgivare ett stort urval av specialiserade konsulter, ett objektivt urvalsförfarande och unika, egenutvecklade processer för matchning, administration och uppföljning. eworks kunder är i första hand större företag, myndigheter och organisationer som reglerar sina konsultinköp i ramavtal. Inom detta regleras priser, tjänster och åtaganden. En mångårig, tydlig tendens är att kunderna tecknar färre och större ramavtal med sina leverantörer. Ramavtalet är i dessa fall en förutsättning men inte någon garanti för affärer. För att skapa affärer inom avtalen för ework en kontinuerlig dialog med kunderna kring deras konsultbehov och möjligheterna att utveckla och effektivisera konsulthanteringen. I början av eworks verksamhet var det vanligaste att konsulter efterfrågades och levererades styckevis. Med tiden har kunderna vant sig vid leveransmodellen, fått förtroende för att den fungerar och gör allt större inköp. Trenden förstärktes under året. De främsta konsulterna samlade på ett ställe Under 2011 tecknade ework ett flertal ramavtal med nya kunder och omfattningen av samarbetet med befintliga kunder ökade. Att ework lever upp till kundernas förväntningar visas av att nära 100 procent av ramavtalen som löpte ut under året förlängdes eller förnyades. 70 procent av konsulterna får sina uppdrag förlängda. Totalt har ework fler än 125 ramavtal. ework SKAPAR VÄRDE FÖR KONSULTERNA Över konsulter ingår i eworks nätverk. En klar majoritet har mer än tio års erfarenhet inom sitt specialistområde. De arbetar ofta i mindre konsultföretag eller i enmansföretag. ework är framför allt en viktig säljkanal för de mindre konsultföretagen. Möjligheten att få lönsamma och utvecklande uppdrag är alltså grunden för konsulternas affärsrelation till ework, men ework erbjuder även konsulterna andra fördelar som effektiviserar tillvaron för konsulten och skapar mervärde: ework SelfBilling ett elektroniskt självbetjäningssystem för fakturering som underlättar administrationen för konsulten, snabbar upp faktureringsrutinen och sparar därmed tid och kostnader. ework esigning, elektronisk avtalssignering, innebär att det trepartsförhållandet som ska knytas samman genom avtal vid varje uppdrag kan signeras elektroniskt på distans av alla parter, via nätet eller mobilen. Genom ework PayExpress erbjuds konsulterna snabbare betalning för fakturor till en jämförelsevis låg kostnad. Därmed bidrar ework till att skapa en bättre likviditet hos konsultföretagen när många företag tillämpar allt längre betalningstider. Normalt tillämpar ework samma betalningstider gentemot konsulterna som kunderna har gentemot ework. 10

13 Lönsamma utvecklande uppdrag för eworks konsulter ework PayExpress Finansieringslösning för konsulten Låga kostnader ework Family Rabatter Företagsservice Försäkringar Konsultskolan Nätverksträffar ework SelfBilling Elektronisk fakturahantering ework esigning Elektronisk avtalshantering Genom konceptet ework Family får konsulterna en rad erbjudanden såsom utbildningar, förmånligare villkor på produkter och företagsservice såsom redovisningstjänster samt försäkringar. Konceptet omfattar också eworks konsultskola. Konsultskolan syftar till att utveckla ett antal olika färdigheter som konsulten behöver för att öka chanserna att erhålla och utveckla ett uppdrag, såsom intervju- och CV-coaching. ework genomför regelbundet nätverksträffar med konsulter inom det egna specialistområdet och inbjuder till konsultmingel över specialistgränserna. STRATEGISKA PROCESSER FÖR TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT eworks konkurrenskraft och tillväxtstrategi vilar på fem strategiska, värdeskapande processer som representerar ett betydande strukturkapital för ework: Försäljning och marknadsföring eworks tillväxt har sedan starten varit kunddriven och värdeskapande. Arbetet fortsätter med att fördjupa marknadspenetrationen för eworks affärsmodell. Det sker både genom att fortsätta ökningen av antalet ramavtal och genom att öka engagemanget hos befintliga kunder. Förmågan att sälja bygger på en konsultexpertis, en ackumulerad kunskap om kundernas förhållanden och behov samt system som gör att kundens behov snabbt och effektivt kan omsättas i leverans. Direktkommunikation med kunder och konsulter är en viktig del av eworks marknadskommunikation. Nyhetsbrev, nätverksträffar och andra arrangemang är centrala inslag i denna del av arbetet. Leverans eworks databas med över specialiserade konsulter växer successivt och innebär en unik konkurrensfördel. I praktiken har ework tillgång till hela marknaden i såväl som utanför Norden. Detta breda urval i kombination med en genomarbetad systematisering av konsulternas profil och en effektiv, objektiv urvalsprocess gör att kunderna kan förvänta sig att snabbt få tag i den specialist som krävs för det aktuella behovet. Kunddriven affärsutveckling eworks erbjudande har lämnat pionjärstadiet och är idag väl beprövat. ework har med sin effektiva mäklarmodell och det starka nätverket av specialister blivit en komplett konsultleverantör på marknaden. Erbjudandet fortsätter att utvecklas i nära dialog med kunderna. Under året kunde ework även visa att tjänsten utvecklats ytterligare ett steg, och att företaget nu har kapacitet att överta hela konsultinköpsprocessen för kundernas räkning. 11 Richard Lindberg Projektledare i egna bolaget People Result AB Egenföretagare sedan snart sex år tillbaka. Har haft flera uppdrag genom ework. Gör man bra ifrån sig får man ett bra stöd från eworks sida I likhet med många andra enmanskonsulter har Richard Lindberg ett förflutet som anställd konsult på ett konsultföretag. Att starta eget var för honom ett sätt att komma närmare sina egna val. Sedan jag startade eget kan jag själv välja mina uppdrag. ework är en bra partner; lyhörda, flexibla och tillgängliga. Gör man bra ifrån sig får man ett bra stöd från eworks sida, säger Richard Lindberg. Han har haft ett stort antal uppdrag och alla har inte gått via ework. Oftast har jag hittat mina egna uppdrag, men kunderna vill inte ha en massa olika avtalsparter. Då har vi gemensamt gått till ework som har ramavtal med kunden, säger Richard. Det fina med att vara konsult i eget företag tycker jag är att jag väljer hur jag vill disponera min tillgängliga tid. Jag får därför enklare att prioritera, avslutar Richard.

14 Processer och IT Egenutvecklade processer och IT-system är viktiga verktyg för att ework snabbt och kostnadseffektivt ska kunna tillgodose kundernas behov. ework har byggt upp effektiva sök- och matchningssystem som stöd i arbetet med att välja ut rätt konsulter för ett visst uppdrag ur konsultdatabasen. IT-systemen är skalbara och en viktig resurs för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Under året initierades en satsning på vidareförädling av IT-systemet, som intensifieras Konsulterna kan enkelt följa upp de administrativa delarna av uppdraget för ework genom funktioner som ework SelfBilling och esigning. Konsultköparna erbjuds internetbaserade verktyg som gör det enkelt att följa upp olika nyckeltal kring konsultuppdragen. Ledarskap Ledarskapet är viktigt för att bibehålla och utveckla den entreprenöriella eworkandan. Den sammanfattas av eworks värderingar; professionell, angelägen och uppmärksam. ework satsar på ledarna med incitamentsprogram och kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamhetens utveckling eworks intäkter bestäms av antalet konsulttimmar som utförs och priset för dessa. Bruttomarginalen bestäms av storleken på den förmedlingsavgift som tas ut per konsulttimme. Koncernens försäljning utvecklades positivt under hela Orderingången ökade 47 procent till MSEK (2 472). Jämfört med den av IDC bedömda tillväxten i mäklarsegmentet om cirka 30 procent, fortsätter ework att ta marknadsandelar såväl på den etablerade konsultmarknaden som inom konsultmäklarsegmentet. Antalet konsulter på uppdrag fortsatte att stiga och uppgick som mest till I början av 2012 var siffran eworks kunderbjudande vidareutvecklades bland annat med målet att kunderna ska kunna erbjudas storskalig outsourcing av konsultinköp, så kallad Single Sourcing. För att kunna ta vara på tillväxtmöjligheterna på marknaden rekryterades ny personal under hela året. Ett intensivt arbete bedrevs för att integrera de nyanställda i organisationen och ge dem förutsättningar att bli fullt produktiva. Att snabbt få in dessa i effektiva rutiner är fortsatt en utmaning. Samtidigt fortsatte arbetet med att utöka nätverket och effektivisera leveransorganisationen ytterligare för att öka snabbheten och avslutsfrekvensen vid kundförfrågningar. Särskilt i Finland, Danmark och Norge har detta arbete varit prioriterat. Under året bedrevs ett fortsatt affärsutvecklingsarbete för att effektivisera verksamheten, förbättra IT-stödet och höja kvaliteten. Verksamhet i fyra Nordiska länder Sedan starten i Sverige år 2000 har ework etablerat sig i Finland (2004), Danmark (2005) och Norge (2006). ework är marknadsledare i Sverige. Här, liksom i Danmark, har ework direkt konkurrens av ett flertal aktörer. I Finland och Norge är ework marknadsledare på en i övrigt fragmenterad marknad utan tydliga huvudkonkurrenter. Danmark, Finland och Norge stod 2011 för 24,4 procent av eworks omsättning, något lägre än 2010 på grund av att ökningen i Sverige var särskilt stark. Orderingången ökade med 47 procent till MSEK Sverige Sverige är eworks största marknad som motsvarar 75,6 procent av omsättningen. Försäljningskontor finns i Sockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. I Sverige var utvecklingen mycket positiv under Nettoomsättningen uppgick till 1 975,5 MSEK (1 394,5), en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet var 53,0 MSEK (28,8). I Sverige tecknades nya ramavtal med bland andra Kammarkollegiet, Skanska, Volvo IT och Västra Götalandsregionen. I fjärde kvartalet tecknades ett avtal med Sony Ericsson som innebär en milstolpe för eworks roll som strategisk partner för storskalig outsourcing av konsultförsörjning. Åtagandet som inleddes 1 januari 2012 bedömdes initialt motsvara cirka 20 procent av eworks omsättning. 12

15 Finland Den finska marknaden är relativt mogen och lik den svenska. Trots relativt begränsad omsättning har den finska verksamheten periodvis uppnått lönsamhetstal över 4 procent. Den finska marknaden befann sig fortfarande i lågkonjunktur när 2011 inleddes. Marknaden var svag hela året till stor del på grund av neddragningar i telekomsektorn som har en stor andel av den finska ekonomin. Konsultmarknaden påverkades starkt negativt av dessa neddragningar. ework kunde delvis kompensera sig för den svaga efterfrågan genom att ta marknadsandelar på en krympande konsultmarknad. Som en följd av detta ökade dock andelen övertagsaffärer, vilket medförde att rörelsemarginalen försämrades. För helåret 2011 steg nettoomsättningen med 7,2 procent till 304,8 MSEK (284,2). Rörelseresultatet sjönk till 6,4 MSEK (12,9). Bland verksamhetens större kunder märks Tieto, Accenture, Logica och TeliaSonera. Magnus Silén Landschef, Finland Danmark Nettoomsättningen steg kraftigt under hela året. För året som helhet redovisas en fördubblad nettoomsättning, uppgående till 160,0 MSEK (80,1). Rörelseresultatet var 2,3 MSEK ( 1,5). Den danska verksamheten fungerar väl och ework förstärker snabbt sin ställning på marknaden i relativt hård konkurrens. Resultatförbättringen förklaras främst av den goda försäljningstillväxten. Tillväxten består till stor del av standardaffärer och möjligheterna att vidareutveckla befintliga kundrelationer bedöms som goda. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING Bettina Thorkelin Landschef, Danmark Sverige 75,6% Finland 11,7% Norge Den norska marknaden har legat senare än de övriga nordiska, vad gäller att ta till sig konsultmäkleri som leveransmodell. Under 2011 syntes tecken på att trenden nu har förstärkts även i Norge, och stora upphandlingar genomfördes på marknaden. I flera fall kunde ework teckna ramavtal som en av några få, större leverantörer. I många fall är ework den enda konsultmäklaren bland utvalda leverantörer. Nettoomsättningen i den norska verksamheten steg till 171,6 MSEK (144,5). Rörelseresultatet var 2,2 MSEK (3,2). Verksamheten förstärkte under året sin position och tillväxtpotential genom att vinna viktiga ramavtal med två av Norges största konsultköpare, Telenor samt en kund i den offentliga sektorn. Avtalet innebär att ework hanterar alla konsultleverantörer som inte längre har avtal direkt med Telenor. Samtidigt fördjupar ework samarbetet med befintliga kunder. En stor del av omsättningen var övertagsaffärer med förhållandevis lägre bruttomarginal vilket förklarar det vikande rörelseresultatet. Helge Strømnes Landschef, Norge Danmark 6,1% Norge 6,6% 13

16 Organisation och medarbetare eworks kunderbjudande bygger på att företaget är specialiserat på inköp av konsulttjänster. Företaget har också uttalat höga ambitioner med sitt eget personalarbete. Strävan är att vara bäst på talent management. HELTÄCKANDE I NORDEN VD Marknad Försäljning Leverans Ekonomi HR IT Sverige Finland Danmark Norge SAMSPEL MELLAN KUNDTEAM OCH KOMPETENSGRUPPEN ework erbjuder konsulter med rätt kompetens och som är snabbt på plats. Mycket kan systematiseras och automatiseras med effektiva rutiner men i varje affär finns också alltid en tydlig komponent av medarbetarnas personliga expertis och engagemang. Arbetet sker genom nära samverkan mellan eworks olika kundteam och kompetensgrupper. Kundteamen har god förståelse för kundens verksamhet och behov av konsulter både i dagsläget och i framtiden. Kompetensgruppen gör urvalet av konsulter med god kunskap om konsulterna och utvecklingen inom deras kompetensområden. Kundteamet Kundteamets uppgift är att se till att eworks erbjudande är så attraktivt att företag, myndigheter och organisationer väljer att teckna ramavtal med ework och sedan gör avrop inom avtalen. Deras roll har successivt växt. Tidigare var det vanligaste att en konsult levererades till ett enskilt behov. På senare år, när kunderna har vant sig vid leveransmodellen, har det oftare handlat om att leverera hela konsultteam för mer komplexa behov. Idag finns även kundteam som sköter sina kunders hela konsultförsörjning. Key Account Manager leder arbetet i kundteamet. Hon eller han har en löpande dialog med kunden kring behovet av konsulttjänster. En uppdragsspecifikation ligger till grund för eworks arbete med att välja ut och föreslå lämpliga konsulter för uppdraget. Dialogen förs även kring hur ework kan bidra till att effektivisera kundens hantering av sina inköp av konsulttjänster. I kundteamet ingår också en Business Coordinator vars uppgift är att förbereda konsulten för uppdraget och hålla löpande kontakt. Business Coordinator följer också upp uppdraget tillsammans med konsulten och ger återkoppling utifrån kundens utvärdering samt för en dialog om en eventuell förlängning. En viktig del av eworks erbjudande är att sköta all administration kring ett uppdrag. För denna uppgift finns eworks Service Center som utgör en självständig del av kundteamet. I Service Center hanteras frågor kring skatt, konsultavtal, tidrapportering, fakturering, utlägg och betalning. Kompetensgruppen I kompetensgruppen ingår Competence Managers. Dessa är eworks verkliga konsultspecialister. Utifrån kundens uppdragsspecifikationer tar de fram förslag på konsulter för ett visst uppdrag. Av specifikationen framgår både kraven på specialistkunskaper och vilka andra egenskaper och erfarenheter som uppdraget kräver. Uppdragen matchas mot kandidater i databasen och annonseras på eworks hemsida, där konsulterna kan anmäla 14

17 sitt intresse. Competence Managers gör också ett urval bland de konsulter i eworks nätverk som tidigare haft liknande uppdrag. På så sätt tillvaratar ework erfarenheterna av vilka konsulter som gör särskilt bra ifrån sig, och vilka som passar särskilt bra för uppdrag med en viss profil. Därefter presenteras ett färdigt förslag på konsulter till kunden som alltid har sista ordet. I kompetensgruppens uppgift ingår att kvalitetssäkra konsulternas uppgifter i databasen. MEDARBETARE Ständiga produktivitetsökningar gör att ework kan hantera allt högre omsättning per anställd. På grund av att omsättningsökningen under 2011 var så kraftiga fortsatte ework även att nyrekrytera. Under året ökade antalet anställda med 36 personer, framför allt i sälj- och leveransbefattningar. Att snabbt få nyanställda att komma in i verksamheten och bli produktiva är ett högt prioriterat mål. KÖNSFÖRDELNING MEDARBETARE 2011 Kvinnor 57% Män 43% Medelantalet anställda var 156 (110). 57 procent av de anställda var kvinnor och 43 procent män. I dessa siffror ingår 25 (15) projektanställda konsulter belagda med kunduppdrag. Anställningsformen kallas allmän visstidsanställning, vilket hos ework är en modell som ibland används som en tillfällig lösning, när den normala leveransmodellen med konsulter som fakturerar i eget bolag inte är lämplig. Syftet är oftast att konsulten genom att vara projektanställd snabbare kan tillsättas. Sådan projektanställning förekommer endast när den är direkt knuten till ett uppdrag. ework genomför årliga medarbetarundersökningar som ger en bild av medarbetarnas tillfredsställelse och identifierar möjligheter till förbättringar. Varje ny medarbetare får en fadder från en annan del av ework än där den nyanställda verkar. Syftet är att faddern ska förmedla eworks företagskultur samtidigt som de personliga relationerna mellan medarbetare på olika ÅLDERSFÖRDELNING MEDARBETARE 2011 % <30 år år >40 år avdelningar förstärks. Varje år delas ework Awards ut till personer i viktiga roller som presterat över förväntan och som visar goda exempel utifrån eworks värderingar. KOMPETENSUTVECKLING Grunden i eworks kompetensutveckling är on the job training. I sin yrkesroll följer medarbetarna nära hur konsultköparnas krav och förväntningar förändras. Samtidigt utvecklas kunskapen om de kompetensområden inom vilka konsulterna är verksamma. Miljö och hållbarhetsarbete Som tjänsteföretag ger ework inte upphov till någon betydande miljöbelastning. Företaget är främst verksamt i Norden och har inte anställda i länder där mänskliga rättigheter kränks. ework värnar om en hög affärsetisk standard med omsorg om människor och miljö. Principer för detta finns dokumenterade i företagets Miljöpolicy och CSR-policy. FILANTROPI Ett aktivt samhällsengagemang är en del av eworks företagskultur. Varje medarbetare kan varje månad utnyttja tre timmar av sin arbetstid till ideellt arbete i Mentor. Mentor är en ideell organisation med målet att ge ungdomar motivation, en positiv utveckling och styrka att stå emot våld och droger. Verksamheten som eworks medarbetare deltar i är inriktad på att ge ungdomar vuxna förebilder och studiemotiverande aktiviteter. 15

18 Risker All affärsverksamhet innefattar risker. eworks verksamhet påverkas av ett antal faktorer som i olika hög grad påverkar eworks verksamhet men som inte helt kan kontrolleras av bolaget. Delvis är detta grundförutsättningen för de affärsmöjligheter som eworks verksamhet bygger på. Nedan beskrivs faktorer som bedöms kunna innebära påverkan på eworks framtida utveckling, med kommentarer kring hur ework värderar och hanterar risken. OMVÄRLDS- OCH MARKNADSRISKER Konjunkturkänslighet Inhemsk konkurrens Internationell konkurrens Risk Beskrivning Värdering och hantering Efterfrågan på eworks tjänster kan förväntas skifta i olika konjunktur. ework konkurrerar direkt med andra konsultmäklare. Risken för prispress och en minskande efterfrågan på eworks tjänster på grund av ökad konkurrens kan inte uteslutas. ework konkurrerar också delvis med IT-konsultföretag med fast anställda konsulter. På den nordiska IT-konsultmarknaden agerar en rad internationella konsultföretag. Deras uppdrag är i regel sådana där en större grupp konsulter är engagerade i hemlandet och en mindre i det nordiska. Ett växande utbud av konsulter kommer också från konsulter i lågkostnadsländer. eworks affärsmodell gör att andelen fasta kostnader är relativt låg i förhållande till omsättningen, vilket ger möjlighet till flexibilitet för olika konjunkturlägen. Som marknadsledare i Norden har ework fördelen av skalfördelar i leveransorganisationen samt marknadens största nätverk av specialister. Genom ständig effektivisering och utveckling av erbjudandet höjs förädlingsvärdet och eworks position och konkurrenskraft förstärks. Hittills har ework endast i liten utsträckning mött direkt konkurrens från utländska konsultföretag. Det växande utbudet av konsulter i utlandet innebär inte bara konkurrens utan erbjuder en affärsmöjlighet för ework. Finansiella risker beskrivs i not 20 på sidan 51. Risker relaterade till lagstiftning och regelverk ework bedriver verksamhet i fyra nordiska länder. Förändringar i lagar och andra regler som exempelvis avser arbetsrätt och skatter kan påverka förutsättningen för konsultavtal och indirekt eworks resultat och finansiella ställning. eworks affärsmodell bedöms vila på en stabil legal grund i den nordiska arbets- och skattelagstiftningen. Nya begränsande regler skulle kunna ha negativ påverkan på sysselsättningen i hela konsultbranschen, konsultmäklarbranschen och bemanningsbranschen. Risken för begränsande förändringar i lagstiftningen på dessa områden bedöms därför som relativt liten. 16

19 Verksamhetsrelaterade risker Risk Beskrivning Värdering och hantering Tillgång till konsulter ework är beroende av samarbete med kvalificerade konsulter för att kunna erbjuda kunderna konsulter med rätt kompetens som är snabbt på plats. En risk för ework är därför att inte tillräckligt många kvalificerade konsulter och konsultföretag vill samarbeta med ework. En rad faktorer gör att tillgången till konsulter relativt sett kan bedömas utgöra en låg risk för ework. Antalet konsulter som väljer att ingå i eworks nätverk växer snabbt och 2011 var över registrerade i eworks databas. ework är dock inte begränsat till att anlita konsulterna i databasen, utan kan förmedla och samarbeta med alla konsulter på marknaden, inklusive konsulter i utlandet och i större konsultbolag. Ramavtal En tydlig tendens är att större kunder väljer att begränsa sina konsultinköp till färre leverantörer och reglera affärsrelationen genom ett ramavtal. Ramavtal är i många fall en förutsättning för att göra affärer som konsultmäklare. I ramavtalet regleras priser, tjänster och åtaganden. Ramavtalen påverkar riskerna i eworks verksamhet på två sätt: skulle antalet ramavtal minska innebär det med stor sannolikhet minskad efterfrågan på eworks tjänster. Samma negativa påverkan blir följden om kunderna i genomsnitt minskar inköpta volymer inom ramavtalen. ework har snabbt ökat antalet ramavtal som i slutet av 2011 uppgår till över 125 och gör regelbundet affärer inom en mycket stor andel av dessa. Roger Holmgren Projektledare i egna bolaget IT Mediation Group AB Egenföretagare sedan sex år tillbaka. Har haft två uppdrag genom ework. Beroende av enskilda kunder Stabilitet hos IT-system Beroende av nyckelpersoner Avtalsrisker och skadeståndsansvar Skulle ett flertal större kunder helt sluta eller kraftigt minska sina inköp från ework skulle det påverka ework negativt. eworks egenutvecklade IT-system spelar en central roll i eworks processer och kunderbjudande. Driftsstörningar och fel i IT-systemens funktion innebär därför en risk för eworks verksamhet eftersom de direkt påverkar kvaliteten i leverans till kund. ework har växt fram som ett utpräglat entreprenörsföretag där vissa nyckelpersoner spelat en central roll för utvecklingen. Skulle dessa nyckelpersoner välja att lämna ework kan det åtminstone på kort sikt få negativa konsekvenser. Konsulter som ework har på uppdrag hos kund kan förorsaka skadestånd eller begå brott hos en kund. Detta innebär en risk för ework eftersom ework är avtalspartner till kunden. Risken sprids på flera sätt. ework har ett stort antal kunder, ofta med ramavtal. Konsulterna hos en kund har ofta kontrakterats vid olika tid för olika uppdrag. Med undantag för ett långsiktigt uppdrag av outsourcingkaraktär står ingen kund för mer än 10 procent av omsättningen. IT-systemet har hittills utan några egentliga allvarliga driftstörningar medverkat till eworks snabba tillväxt sedan starten år IT-stödet vidareutvecklas löpande och under 2012 görs en riktad satsning på att förstärka det ytterligare. ework har under de senaste åren växt snabbt och målmedvetet byggt en allt stabilare organisation. Verksamheten vilar i allt större utsträckning på ett strukturkapital och systemstöd, vilket reducerar beroendet av enskilda nyckelpersoner. För att inte drabbas ekonomiskt av sådana händelser har ework tecknat ansvarförsäkringar. Hittills har dock inte någon sådan situation uppkommit där ansvarförsäkringen behövt träda i kraft. 17 Nu bestämmer jag över min egen kompetensutveckling! Roger Holmgren hittade sitt första uppdrag själv när han startade eget för omkring sex år sedan. Han kom från SAP och arbetar sedan dess som projektledare och konsult bland annat med just SAP-projekt. Mitt första uppdrag var på TeliaSonera. Den kontakten knöt jag själv, men i längden är det svårt att hinna med säljet om man är själv, säger Roger. Roger ser möjligheterna till kompetensutveckling som mycket större när man är sin egen och styr sin tid. Det viktiga med att vara sin egen är att nu bestämmer jag över min egen kompetensutveckling, konstaterar han. Han tycker att han själv tar ett större ansvar för kompetensutvecklingen än vad många större arbetsgivare gör. Jag råder över min tid, och kan satsa på det jag vill göra. Om jag tittar på min egen yrkesmässiga utveckling så har jag utvecklats något enormt sedan jag blev min egen, avslutar Roger.

20 Aktien eworkaktien är sedan den 18 februari 2010 noterad på Nasdaq OMX Stockholm, small cap. Dessförinnan var aktien listad på Nasdaq OMX First North. Kursutveckling och omsättning eworkaktien introducerades på First North den 22 maj 2008 till kursen 38,00 kronor. Sedan den 18 februari 2010 är den noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Vid ingången av år 2011 var kursen 32,30 SEK och vid årets slut 30,36 SEK, en nedgång med 6,0 procent. Under samma period sjönk OMX Stockholm IT PI-index* med 11,3 procent. eworks börsvärde var vid 2011 års utgång var 507,8 MSEK. Kursen har under året varierat med mellan som högst 44,04 SEK den 13 april 2011 och som lägst 27,66 SEK den 6 september Årets resultat per aktie uppgick till 2,49 SEK (1,57). Under 2011 omsattes eworkaktier till ett värde av 56,9 MSEK. Detta motsvarar en omsättningshastighet på 35,2 procent räknat på medianvärdet av det fria marknadsvärdet. Det fria marknadsvärdet uppgick vid årets slut till 161,7 MSEK, definierat som värdet på de aktier som är tillgängliga för handel (samtliga innehav ej överstigande 5 procent). Antal aktier och aktiekapital Antalet aktier i ework Scandinavia AB (publ) uppgick den 31 december 2011 till Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Kvotvärdet per aktie är 0,13 och uppgår totalt till SEK. Optioner och bemyndigande Bolaget har tre utestående optionsprogram: Ett om optioner med ett lösenpris på 27,53 SEK/aktie, ett om optioner med ett lösenpris på 34,96 SEK/aktie och ett om optioner med ett lösenpris på 46,02 SEK/aktie. Årsstämman 2011 bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Se vidare sidan 23 i förvaltningsberättelsen. Utdelningspolicy och utdelning Styrelsens mål är att dela ut 75 procent av årets resultat efter skatt. Styrelsen föreslår stämman att en utdelning på 1,85 SEK (1,15) per aktie, totalt 30,9 MSEK (19,2). Detta motsvarar 74 procent av 2011 års resultat efter skatt. Likviditetsgaranti ework har under året haft avtal med Carnegie Investment Bank AB om att denna ska agera likviditetsgarant för eworks aktie inom ramen för NASDAQ OMX Stockholms system. Syftet är att främja likviditeten i aktien. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING SEK Q1 Q2 ework 2009 Q3 Q4 Index Q1 Q2 Q Q4 Q1 Q2 Omsatta aktier per vecka Q Omsatta aktier, tusental Q4 Q * PrisIndex. Indexet tar endast hänsyn till kursutvecklingen. 18 SEK 60 Omsatta aktier, tusental 400

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Årsredovisning 2013. ework Scandinavia AB. Reshaping Consulting

Årsredovisning 2013. ework Scandinavia AB. Reshaping Consulting Årsredovisning 2013 ework Scandinavia AB Reshaping Consulting Reshaping consulting ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och

Läs mer

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework Årsredovisning 2010 2 Året i korthet 2010 3 Affärsidé, mål och strategi 4 Vd har ordet 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamheten 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

ÅRSR E DOVISN I NG 2009

ÅRSR E DOVISN I NG 2009 ÅRSR E DOVISN I NG 2009 2 Året i korthet 3 Affärsidé, mål och strategi 4 Vd har ordet 6 Verksamheten 10 Marknad 12 Risker och framgångsfaktorer 13 Filantropiskt engagemang 14 Organisation och medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Lite tankar runt Key Account Management

Lite tankar runt Key Account Management Lite tankar runt Key Account Management Key Account Management och affärsmannaskap att kunna hantera kunder och leverera enligt kundens förväntningar med lönsamhet en aktörs förmåga att kunna sin marknad

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer