-2, STST :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-06-08 16:00"

Transkript

1 -2, STST :00 Möteskallelse Måndagen den kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 224, STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 225, STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den 15 juni Stadsstyrelsen utser Mona Vikström och Eero Luomala till protokolljusterare.

4 226, STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy: kallelse till ordinarie bolagsstämma Stadssekreterare Milla Kallioinen har representerat staden vid bolagsstämman. Dnr 502/2015 Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia: kallelse till ordinarie bolagsstämma Jonny Wallsten har representerat staden vid bolagsstämman. Dnr 558/2015 Kasitie r.y. Riksåttan r.f: kallelse till årsmöte i Helsingfors. Jarmo Ittonen har representerat staden vid årsmötet. Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 227, STST :00 CFV: 49/2015 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga 227 A Stadssekreterarens beslut: Bilaga 227 B Stadssekreteraren: Enligt 51 i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad 45 skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från bildningsnämndens och tekniska nämndens sammanträden finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på bildningsnämndens och tekniska nämndens sammanträden

6 228, STST :00 CFV: 872/2014 OLAV SUND: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Stst Anhållan: Bilaga 178 Stadssekreteraren: Olav Sund anhåller om befrielse från alla sina förtroendeuppdrag på grund av att han har bytt parti. Sund har varit ersättare i tekniska nämnden och ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar Olav Sund befrielse från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion samt väljer en ersättare till tekniska nämnden och en ersättare till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Anhållan: Bilaga 32 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar Olav Sund befrielse från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion samt väljer en ersättare till tekniska nämnden och en ersättare till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag, och beslöt bevilja Olav Sund befrielse från sina förtroendeuppdrag som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, och valde på förslag av Owe Sjölund enhälligt Maria Lunabba till ersättare i tekniska nämnden och Mona Vikström till ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, för den resterande tiden av mandatperioden

7 228, STST :00 CFV: 872/2014 Stst Stadsstyrelsen meddelar Maria Lunabba, Mona Vikström, tekniska nämnden och bildningsnämndens svenskspråkiga sektion om stadsfullmäktiges beslut.

8 229, STST :00 CFV: 377/2015 PETER GRANHOLM: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Stst Anhållan: Bilaga 179 Stadssekreteraren: Peter Granholm anhåller om befrielse från alla sina kommunala uppdrag på grund av personliga skäl. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden, samt väljer ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Anhållan: Bilaga 33 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beslutar att bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden, samt väljer ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag och beslöt bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden och valde på förslag av Kurt Hellstrand enhälligt Patrik Hellström till ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stst

9 229, STST :00 CFV: 377/2015 Stadsstyrelsen meddelar Peter Granholm, Patrik Hellström och tekniska nämnden om stadsfullmäktiges beslut.

10 230, STST :00 TV: 116/2015 SNABB FÖRBÄTTRING AV GATORNAS SKICK, ANHÅLLAN OM ANSLAG TN et år 2013: Bilaga 20 Beredning: Johan Enlund, Harri Kotimäki, Vid behandling av budget och ekonomiplan diskuterades det mycket om våra gator och deras skick. Stadsfullmäktige och invånarna har nu samma åsikt att nivån har sjunkit för lågt. För att få en uppfattning av helheten utfördes år 2012 en konditionsgranskning över alla asfalterade gator, med undantag av Västermalm som då var under sanering. På hösten 2013 har kommunaltekniska avdelningen också svarat på frågan hur får vi gatorna i skick? Då gjordes en grov uppskattning och förslag till åtgärder som skulle leda till en nivåhöjning på investeringsoch driftsekonomi. Kort sagt har gatorna lika som byggnader sin tekniska livslängd och vi har en saneringsskuld. Det finns gator som bör saneras djupt och gator som har brister i överbyggnaden eller bara i beläggningen. Om man vill se en snabb förbättring så skador på ytan är det som går snabbast att åtgärda, det vill säga asfalteringar. Oljepriset påverkar asfalteringar på många sätt och nu skulle det inte vara en dålig tidpunkt att åtgärda det som i alla fall behöver åtgärdas. Ifjol var vi helt utan asfalteringsanslag och också tidigare har vi lämnat flera gator halvfärdiga, utan beläggning. Nu har vi uppskattat våra akuta behov som gäller asfalteringar. Till nybyggnad (sanerade och nya gator ännu utan asfalt) skulle behövas (5,9 km) och till pådragningar (spår, slitage och hål i asfalt) Till trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) skulle behövas Det skulle också finnas behov till andra åtgärder som att förbättra avrinningen, belysningen och trafiksäkerheten. Det kunde tas i beaktande i kommande budgeter då man ger ramar för kommunaltekniken. Återställningsarbeten och asfalteringar som behövs, dvs. hur anslaget disponeras, skulle tekniska nämnden skilt besluta om. Stadsingenjören: Tekniska nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att den skulle föreslå för stadsfullmäktige ett tilläggsanslag om

11 230, STST :00 TV: 116/ för 2015 till tekniska nämndens förfogande för att med snabba åtgärder förbättra gatornas skick i Jakobstad. Tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Karta över gatuandelar som bör beläggas/repareras: Bilaga 202 A Gatorna specificerade och priskalkyl: Bilaga 202 B Stadssekreteraren: Stadsingenjören och kommunaltekniska avdelningen har nu uppgjort en preliminär plan över vilka gator tilläggsanslaget skulle användas för. Gatornas dåliga skick i staden är ett av stadsbornas största bekymmer. Av strategienkäten som genomfördes år 2013 framgick att 70 % av dem som svarat ansåg att om staden hade mer pengar till sitt förfogande, skulle pengarna i första hand användas för att förbättra vägar och gator. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på år 2015 till tekniska nämndens förfogande för sådana snabba åtgärder, som skulle förbättra gatornas skick i Jakobstad. Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel. Stadsstyrelsen: Stadsdirektörens ersättare ändrade under diskussionen sitt förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på totalt år 2015 till tekniska nämndens förfogande för följande åtgärder: för pådragningar (fåror, slitage och hål i asfalten) och för trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel.

12 230, STST :00 TV: 116/2015 Vad gäller asfaltering av nya gator beslutar stadsstyrelsen sända ärendet för ny beredning och vill få en helhetsutredning om förnyandet av gatornas ytor i centrum och om nödvändigheten av nybyggnad och om tidtabellen, innan tilläggsanslaget beviljas. Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Karta över gatuandelar som bör beläggas/repareras: Bilaga 34 A Gatorna specificerade och priskalkyl: Bilaga 34 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på totalt år 2015 till tekniska nämndens förfogande för följande åtgärder: för pådragningar (fåror, slitage och hål i asfalten) och för trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar drätselkontoret, stadsingenjören och t.f. tekniska direktören om stadsfullmäktiges beslut.

13 231, STST :00 CFV: 563/2011 FULLMÄKTIG JYRKI JOUPPI M.FL.: MOTION OM FÖRBÄTTRANDE AV TRAFIK- SÄKERHETEN OCH -KULTUREN I JAKOBSTAD Stfm Motionen: Bilaga 37 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Motionen: Bilaga 267 Stadssekreteraren: Samarbetsnämnden har inlett en uppdatering av säkerhetsplanen för Jakobstadsregionen. En del av den uppdateringen kunde lämpligen utgöra ett svar på motionen om förbättrande av trafiksäkerheten i Jakobstad. Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter sända ärendet till samarbetsnämnden för att beaktas i samband med uppdateringen av säkerhetsplanen för Jakobstadsregionen. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. TN Motionen: Bilaga 84 A Beredning: Harri Kotimäki, Ärendet har inte behandlats av samarbetsnämnden utan riktades nyligen till centralen för tekniska tjänster. En uppdatering av trafiksäkerhetsplanen startade för två år sedan efter tekniska nämndens beslut (TN ). Projektet finns nu färdigt i bokform och arbetet för trafiksäkerheten är på gång. Nya planen kan hittas på stadens hemsida. Se en

14 231, STST :00 CFV: 563/2011 kort presentation direkt på: Den regionala arbetsgruppen har nu samlats två gånger som också den lokala arbetsgruppen. Tanken är att upplysningsarbetet fortsätter och möten hålls regelbundet. Arbetet som nu blev gjort och ännu fortsätter motsvarar motionens innehåll. Stadsingenjören: Tekniska nämnden sänder beredningen till stadsstyrelsen som sitt utlåtande. Motionen kan anses vara slutbehandlat men arbetet för bättre trafiksäkerhet skall fortsätta. T.f. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Motionen: Bilaga 203 Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsingenjörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motionen: Bilaga 35 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner stadsingenjörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad.

15 231, STST :00 CFV: 563/2011 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar stadsingenjören, Jyrki Jouppi och tekniska nämnden om stadsfullmäktiges beslut.

16 232, STST :00 CFV: 214/2013 FULLMÄKTIG RICHARD SJÖLUND M.FL: MOTION OM TVÅSPRÅKIGHETEN SOM RESURS INOM UNDERVISNINGEN Stfm Motionen: Bilaga 48 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Richard Sjölund m.fl:s motion: Bilaga 172 Stadsdirektören: Stadsstyrelsen sänder motionen till dagvårds- och utbildningsverket för utlåtande. Utlåtandet bör ges till stadsstyrelsen senast Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Bildn Richard Sjölund m.fl. skriver i sin motion att tvåspråkigheten i högre grad än idag borde användas som en resurs i undervisningen av svenska och finska i stadens skolor. Försök har gjorts att knyta svenska o finska skolor närmare varandra men Sjölund anser att resultaten inte motsvarat målsättningarna. Undantaget är enligt honom språkbadsundervisningen som infördes för drygt 20 år sedan med en särskild språkbadsskola sedan Innan jag går in på förslagen i motionen vill jag poängtera att alla elever enligt lag om grundläggande utbildning har rätt att få sin undervisning på sitt modersmål. Tvåspråkighet och tvåspråkiga skolor behöver noggrant definieras förrän beslut tas om hur undervisningen skall ordnas. Språkundervisningen bör under alla omständigheter utvecklas mot en mera kommunikativ undervisning där eleverna erbjuds möjlighet att aktivt träna sina muntliga färdigheter och först i ett senare skede lära sig nödvändig grammatik. Självklart har ele-

17 232, STST :00 CFV: 214/2013 verna nytta av att ha goda eller till och med utmärkta kunskaper i våra två nationalspråk. Ett ypperligt tillfälle för utveckling erbjuds nu emedan nya läroplaner skall uppgöras och tas i bruk i alla stadier fr.o.m. hösten Arbetet med LP2016 har startat och lokala arbetsgrupper har utsetts. En del arbete med läroplanen sker även regionalt. Regionala angelägenheter är bl.a. timplan, språkprogram, bedömning och utvärdering. en som Sjölund m.fl. framför kommenteras enligt följande: 1. Undervisningen i det andra inhemska skall utvecklas för att stärka de kommunikativa färdigheterna. De lärare som undervisar i svenska respektive finska har haft möjlighet att fortbilda sig i dessa ämnen. Skolorna har fått utse lämpliga lärare med tvåspråkig bakgrund som deltagit i fortbildningen. Fortbildningen har delvis ordnats genom att språkbadsskolans lärare Mira Tallgård har samlat lärarna till fortbildningstillfällen och hon har även besökt enskilda skolor för att dela med sig av sina erfarenheter och gett tips och idéer om hur kommunikativa färdigheter rent konkret kan övas upp. Lärarna har även haft möjlighet att delta i fortbildning som ordnats inom projekt som kunnig (svenskspråkiga) och osaava (finskspråkiga). 2. Våra gymnasier, Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio finns sedan hösten 2013 i samma fastighet. Sakta men säkert hittas allt större kontaktytor mellan gymnasierna och de studerande har möjligheter att välja kurser från det andra gymnasiet. Undersökningar visar att de studerandena trivs bra i den gemensamma inlärningsmiljön. 3. Jakobstad skall absolut aktivt marknadsföra sig som en tvåspråkig stad. Olika projekt kan med fördel prövas i vår stad för att göra språkundervisningen bättre. Ett exempel på detta är att Bonäs och Länsinummi skolor aktivt byter lärare i språkundervisningen. Begreppet tvåspråkiga skolor definieras närmare i samband med en annan motion och i utredningsarbetet kring skolor och daghem I det här skedet kan redan konstateras när det gäller tvåspråkiga skolor att det inte finns särskilt många områden i Jakobstad för att naturligt skapa en närskola för de båda språkgrupperna. Enda lågstadiet som naturligt kunde ha sex svenska klasser och sex finska klasser är Länsinummi skola. I detta område finns tillräcklig med svenskspråkiga och finskspråkiga barn för en hel skola. I övriga delar av staden skulle tvåspråkiga skolor innebära enskilda klasser placerade in i en annan språkmiljö. För och nackdelar med tvåspråkiga skolor behöver noggrant övervägas. Bildningsdirektören: Bildningsnämnden ger ovanstående som svar på Richard Sjölund m.fl. motion.

18 232, STST :00 CFV: 214/2013 Bildningsnämnden: et godkändes. Stst Motionen: Bilaga 204 Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner bildningsdirektörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motionen: Bilaga 36 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner bildningsdirektörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar Richard Sjölund, bildningsdirektören och bildningsnämnden om stadsfullmäktiges beslut.

19 233, STST :00 CFV: 245/2014 FULLMÄKTIG ANNA-MAIJA LYYRA M.FL.:S MOTION: FÖREDRAGANDET AV IN- VESTERINGSPLANEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK SAMT UT- REDNINGEN AV RISKERNA MED KRAFTVERK Stfm Motionen: Bilaga 27 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Motionen: Bilaga 156 Stadssekreteraren: Anna-Maija Lyyra m.fl. kräver att stadsstyrelsen ser till att Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt riskerna med dessa presenteras för stadsfullmäktige. Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa. Stadsstyrelsen: Stadsdirektören kompletterade sitt beslutsförslag enligt följande: Stadsstyrelsen besluter att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa och ger affärsverket Jakobstads Energi i uppdrag att utarbeta denna redogörelse. Stadsstyrelsen godkände enhälligt det förnyade beslutsförslaget. Stst Motion: Bilaga 207 A Jakobstads Energi Ab:s svar på motionen: Bilaga 207 B

20 233, STST :00 CFV: 245/2014 Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen beslutade att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa och ger affärsverket Jakobstads Energi i uppdrag att utarbeta denna redogörelse. De aktier som Jakobstads energiverk ägde i Oy Katternö Kärnkraft Ab överläts till Jakobstads Energi Ab, och uppdraget att utarbeta redogörelsen överfördes på Jakobstads Energi Ab. Jakobstads Energi Ab har gett sitt svar på motionen och svaret finns som bilaga till den här föredragningslistan. Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner Jakobstads Energi Ab:s redogörelse som svar på motionen och förklarar motionen slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motion: Bilaga 37 A Jakobstads Energi Ab:s svar på motionen: Bilaga 37 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner Jakobstads Energi Ab:s redogörelse som svar på motionen och förklarar motionen slutbehandlad. Stadsfullmäktige: Fullmäktig Anna-Maija Lyyra föreslog att svaret på motionen var bristfälligt och att ärendet skulle återremitteras för ny behandling. Fullmäktig Sauli Isokoski understödde förslaget. Fullmäktige röstade om återremittering. De som var för en återremittering röstade NEJ och de som var för en fortsatt behandling av ärendet röstade JA. Resultatet av omröstningen: 37 JAröster, 9 NEJ-röster och 2 blankröster. : Behandlingen av ärendet fortsätter. Owe Sjölund föreslog att stadsstyrelsens förslag godkänns med det tillägget att stadsstyrelsen åläggs att presentera den i dag givna informationen i skriftlig form till fullmäktige. et

21 233, STST :00 CFV: 245/2014 understöddes av Jarmo Ittonen och Marcus Suojoki. Stadsfullmäktige godkände enhälligt tillägget. Anna-Maija Lyyra anmälde avvikande åsikt, som antecknas i protokollet. Antecknades att Anne Ekstrand var utstigen under behandlingen. Orsak: medlem i styrelsen för Jakobstads Energi Ab. Stst Stadsstyrelsen meddelar Anna-Maija Lyyra och Jakobstads Energi Ab om stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen konstaterar att den givna informationen har skickats åt fullmäktigeledamöterna.

22 234, STST :00 TV: 179/2015 REPARATION AV RÅDHUSETS GRUNDKONSTRUKTIONER TN Bilaga 28 A, B, C och D På hösten 2004 upptäckte utrymmesförvaltningens personal sprickbildningar i Rådhusets källarväggar och valv. Över sprickorna ritades det in mätlinjer för att kunna följa upp hur de förändras. Den kontinuerliga uppföljningen av förändringarna i sprickornas storlek och omfång visade att dessa ökar årligen. År 2007 beställdes det en konditionsgranskning av Rådhusets grundkonstruktioner och grundningsförhållanden. Arbetet utfördes av ingenjörsbyrå Mikko Vahanen Oy. På basen av undersökningarna kunde man konstatera att sprickbildningen och deformationerna i Råhusets konstruktioner beror på att grunderna sätter sig som en följd av att den under naturstensgrunden befintliga stock krossbädden förmurknas. Fundatec Oy uppgjorde handlingar för reparationsåtgärderna som kostnadskalkylerades genom att inbegära ett förhandspris av företag som har expertis av dylika byggnadsarbeten. Förhandsprisen då 2007 var Dessutom tillkommer det kostnaderna för att återställa källarvåningen som uppskattades till ca Beaktande byggnadskostnadsindexet är dagspriset ca kontra Utrymmesförvaltningen har varje år försökt få med i budgeten ett anslag för reparationsåtgärderna men dessa har ännu inte blivit beviljade. I slutet av år 2014 gjorde företaget Ideastructura en uppföljningsmätning av sättningarna i Rådhuset, bilaga 28 A. Enligt Ideastructuras mätningsrapport har sprickorna och förändringarna i konstruktionerna nu blivit så stora att det finns en uppenbar risk för konstruktionsras i byggnaden. Nu då byggandet av torgparkeringen är i startgroparna bör även reparationen av Rådhusets grunder påbörjas eftersom torgparkeringens grunder sträcker sig till lägre nivå än Rådhusets grunder och därigenom inverkar negativt på Rådhuset. Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner och året efter för återställandet av källarvåningens utrymmen. Anslaget för reparation av grundkonstruktionerna beviljas då byggarbetena för torgparkeringen påbörjas, dock senast Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget.

23 234, STST :00 TV: 179/2015 Stst PM: Rådhuset i Jakobstad: Uppföljningsmätningar av sättningarna i grunden : Bilaga 206 A Utlåtande: Rådhuset i Jakobstad: Brådskande förstärkning av grundkonstruktionerna : Bilaga 206 B Stadssekreteraren: Husavdelningen har inbegärt anbud på hur mycket en reparation av Rådhusets grundkonstruktioner skulle kosta och på vilket sätt det skulle vara ändamålsenligast att genomföra reparationen. om när reparationen av Rådhusets källarvåning kan inledas och om anslaget för den reparationen fattas senare. Sektionen för interna stödtjänster fattar beslut om valet av entreprenör efter att stadsfullmäktige har beviljat anslag för ändamålet. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner år Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stst Stadsstyrelsen föreslår dessutom för stadsfullmäktige att tilläggsanslaget finansieras med kassamedel. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm

24 234, STST :00 TV: 179/2015 PM: Rådhuset i Jakobstad: Uppföljningsmätningar av sättningarna i grunden : Bilaga 38 A Utlåtande: Rådhuset i Jakobstad: Brådskande förstärkning av grundkonstruktionerna : Bilaga 38 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner år 2015, - att tilläggsanslaget finansieras med kassamedel. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar drätselkontoret och t.f. tekniska direktören om stadsfullmäktiges beslut.

25 235, STST :00 SOCHV: 436/2015 ÄNDRING AV DEN PRAKTISERANDE VETERINÄRTJÄNSTEN I JAKOBSTAD FRÅN DELTID TILL HELTID Sochvn Beredning: chefen för miljöhälsovård Vid veterinärmottagningen i Jakobstad finns en veterinärtjänst på 70 %. Från har två veterinärer delat på arbetsuppgifterna och arbetat 50 % var. Budgeten har trots detta underskridits, eftersom både hygienikerveterinären och tillsynsveterinären har arbetat deltid. Antalet besök vid veterinärmottagningen i Jakobstad har stadigt ökat och en veterinärtjänst på 70 % räcker inte till för att sköta alla besök. I Pedersöre har veterinären i dagsläget många uppgifter jämfört med områdets övriga veterinärer och därför finns det behov av att överföra vissa uppgifter till andra veterinärer. I Jakobstad finns det möjlighet att ta emot smådjursbesök från de övriga samarbetskommunerna samt sköta viss övervakning av biprodukter via TRACES (staten ersätter lönen enligt timmar som utförs), förutsatt att veterinären kan arbeta heltid. En ändring av veterinärtjänsten från deltid (70 %) till en heltidstjänst innebär på årsnivå en merkostnad på euro. Chefen för miljöhälsovården: Föreslår för social- och hälsovårdsnämnden att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaderna intas i budgeten för år Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner att omändringen av veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för Överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände omändringen att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för Överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling. Stst

26 235, STST :00 SOCHV: 436/2015 Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner omändringen att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för 2016.

27 236, STST :00 CFV: 456/2015 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN: ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANSTÄLLA EN FAMILJERÅDGIVARE Familjerådgivningens anhållan: Bilaga 236 Stadssekreteraren: Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen anhåller av gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet om att få anställa en ny familjerådgivare på heltid. Som motivering anförs bl.a. långa väntetider till familjerådgivarnas mottagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet vill ha kommunernas godkännande, innan kyrkofullmäktige kan bevilja anslag i den kommande budgeten för att anställa ytterligare en familjerådgivare. För staden Jakobstad skulle tilläggskostnaderna för att anställa ytterligare en rådgivare uppgå till ,31 per år. Det är ännu oklart om befattningen skulle vara tillsvidare eller om det handlar om en tvåårig befattning på viss tid. Stadsdirektörens ersättare Stadsstyrelsen beslutar förhålla sig positiv till att anställa en ny familjerådgivare för viss tid (två år) och sänder ärendet till budgetberedningen.

28 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

29 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

30 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

31 237, STST :00 CFV: 156/2015 RAMAR FÖR BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN EUK I ekonomiplanen finns för år 2016 ett sparmål på 3,0 milj. euro och för år 2017 ett sparmål på 5,0 milj. euro. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar ärendet och slår fast tidtabell för kommande möten. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionens nästa möte hålls kl EUK Beredningen kompletteras på mötet. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar principerna gällande fördelningen av effektiveringskravet för Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Rune Wiik och Pia Vähäkangas kallas till ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionens nästa möte, kl. 14:00. EUK Bildningsdirektör Jan Levander informerade. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen antecknar informationen till kännedom och slår fast ny mötestidpunkt. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen godkände förslaget. Följande möte är kl

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen Evijärvi, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion D-UPPSATS 2005:14 LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion Liza Pettersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer