-2, STST :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-06-08 16:00"

Transkript

1 -2, STST :00 Möteskallelse Måndagen den kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 224, STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 225, STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den 15 juni Stadsstyrelsen utser Mona Vikström och Eero Luomala till protokolljusterare.

4 226, STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy: kallelse till ordinarie bolagsstämma Stadssekreterare Milla Kallioinen har representerat staden vid bolagsstämman. Dnr 502/2015 Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia: kallelse till ordinarie bolagsstämma Jonny Wallsten har representerat staden vid bolagsstämman. Dnr 558/2015 Kasitie r.y. Riksåttan r.f: kallelse till årsmöte i Helsingfors. Jarmo Ittonen har representerat staden vid årsmötet. Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 227, STST :00 CFV: 49/2015 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga 227 A Stadssekreterarens beslut: Bilaga 227 B Stadssekreteraren: Enligt 51 i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad 45 skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från bildningsnämndens och tekniska nämndens sammanträden finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på bildningsnämndens och tekniska nämndens sammanträden

6 228, STST :00 CFV: 872/2014 OLAV SUND: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Stst Anhållan: Bilaga 178 Stadssekreteraren: Olav Sund anhåller om befrielse från alla sina förtroendeuppdrag på grund av att han har bytt parti. Sund har varit ersättare i tekniska nämnden och ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar Olav Sund befrielse från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion samt väljer en ersättare till tekniska nämnden och en ersättare till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Anhållan: Bilaga 32 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar Olav Sund befrielse från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion samt väljer en ersättare till tekniska nämnden och en ersättare till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag, och beslöt bevilja Olav Sund befrielse från sina förtroendeuppdrag som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, och valde på förslag av Owe Sjölund enhälligt Maria Lunabba till ersättare i tekniska nämnden och Mona Vikström till ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, för den resterande tiden av mandatperioden

7 228, STST :00 CFV: 872/2014 Stst Stadsstyrelsen meddelar Maria Lunabba, Mona Vikström, tekniska nämnden och bildningsnämndens svenskspråkiga sektion om stadsfullmäktiges beslut.

8 229, STST :00 CFV: 377/2015 PETER GRANHOLM: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Stst Anhållan: Bilaga 179 Stadssekreteraren: Peter Granholm anhåller om befrielse från alla sina kommunala uppdrag på grund av personliga skäl. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden, samt väljer ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Anhållan: Bilaga 33 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beslutar att bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden, samt väljer ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag och beslöt bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden och valde på förslag av Kurt Hellstrand enhälligt Patrik Hellström till ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stst

9 229, STST :00 CFV: 377/2015 Stadsstyrelsen meddelar Peter Granholm, Patrik Hellström och tekniska nämnden om stadsfullmäktiges beslut.

10 230, STST :00 TV: 116/2015 SNABB FÖRBÄTTRING AV GATORNAS SKICK, ANHÅLLAN OM ANSLAG TN et år 2013: Bilaga 20 Beredning: Johan Enlund, Harri Kotimäki, Vid behandling av budget och ekonomiplan diskuterades det mycket om våra gator och deras skick. Stadsfullmäktige och invånarna har nu samma åsikt att nivån har sjunkit för lågt. För att få en uppfattning av helheten utfördes år 2012 en konditionsgranskning över alla asfalterade gator, med undantag av Västermalm som då var under sanering. På hösten 2013 har kommunaltekniska avdelningen också svarat på frågan hur får vi gatorna i skick? Då gjordes en grov uppskattning och förslag till åtgärder som skulle leda till en nivåhöjning på investeringsoch driftsekonomi. Kort sagt har gatorna lika som byggnader sin tekniska livslängd och vi har en saneringsskuld. Det finns gator som bör saneras djupt och gator som har brister i överbyggnaden eller bara i beläggningen. Om man vill se en snabb förbättring så skador på ytan är det som går snabbast att åtgärda, det vill säga asfalteringar. Oljepriset påverkar asfalteringar på många sätt och nu skulle det inte vara en dålig tidpunkt att åtgärda det som i alla fall behöver åtgärdas. Ifjol var vi helt utan asfalteringsanslag och också tidigare har vi lämnat flera gator halvfärdiga, utan beläggning. Nu har vi uppskattat våra akuta behov som gäller asfalteringar. Till nybyggnad (sanerade och nya gator ännu utan asfalt) skulle behövas (5,9 km) och till pådragningar (spår, slitage och hål i asfalt) Till trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) skulle behövas Det skulle också finnas behov till andra åtgärder som att förbättra avrinningen, belysningen och trafiksäkerheten. Det kunde tas i beaktande i kommande budgeter då man ger ramar för kommunaltekniken. Återställningsarbeten och asfalteringar som behövs, dvs. hur anslaget disponeras, skulle tekniska nämnden skilt besluta om. Stadsingenjören: Tekniska nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att den skulle föreslå för stadsfullmäktige ett tilläggsanslag om

11 230, STST :00 TV: 116/ för 2015 till tekniska nämndens förfogande för att med snabba åtgärder förbättra gatornas skick i Jakobstad. Tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Karta över gatuandelar som bör beläggas/repareras: Bilaga 202 A Gatorna specificerade och priskalkyl: Bilaga 202 B Stadssekreteraren: Stadsingenjören och kommunaltekniska avdelningen har nu uppgjort en preliminär plan över vilka gator tilläggsanslaget skulle användas för. Gatornas dåliga skick i staden är ett av stadsbornas största bekymmer. Av strategienkäten som genomfördes år 2013 framgick att 70 % av dem som svarat ansåg att om staden hade mer pengar till sitt förfogande, skulle pengarna i första hand användas för att förbättra vägar och gator. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på år 2015 till tekniska nämndens förfogande för sådana snabba åtgärder, som skulle förbättra gatornas skick i Jakobstad. Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel. Stadsstyrelsen: Stadsdirektörens ersättare ändrade under diskussionen sitt förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på totalt år 2015 till tekniska nämndens förfogande för följande åtgärder: för pådragningar (fåror, slitage och hål i asfalten) och för trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel.

12 230, STST :00 TV: 116/2015 Vad gäller asfaltering av nya gator beslutar stadsstyrelsen sända ärendet för ny beredning och vill få en helhetsutredning om förnyandet av gatornas ytor i centrum och om nödvändigheten av nybyggnad och om tidtabellen, innan tilläggsanslaget beviljas. Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Karta över gatuandelar som bör beläggas/repareras: Bilaga 34 A Gatorna specificerade och priskalkyl: Bilaga 34 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på totalt år 2015 till tekniska nämndens förfogande för följande åtgärder: för pådragningar (fåror, slitage och hål i asfalten) och för trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar drätselkontoret, stadsingenjören och t.f. tekniska direktören om stadsfullmäktiges beslut.

13 231, STST :00 CFV: 563/2011 FULLMÄKTIG JYRKI JOUPPI M.FL.: MOTION OM FÖRBÄTTRANDE AV TRAFIK- SÄKERHETEN OCH -KULTUREN I JAKOBSTAD Stfm Motionen: Bilaga 37 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Motionen: Bilaga 267 Stadssekreteraren: Samarbetsnämnden har inlett en uppdatering av säkerhetsplanen för Jakobstadsregionen. En del av den uppdateringen kunde lämpligen utgöra ett svar på motionen om förbättrande av trafiksäkerheten i Jakobstad. Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter sända ärendet till samarbetsnämnden för att beaktas i samband med uppdateringen av säkerhetsplanen för Jakobstadsregionen. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. TN Motionen: Bilaga 84 A Beredning: Harri Kotimäki, Ärendet har inte behandlats av samarbetsnämnden utan riktades nyligen till centralen för tekniska tjänster. En uppdatering av trafiksäkerhetsplanen startade för två år sedan efter tekniska nämndens beslut (TN ). Projektet finns nu färdigt i bokform och arbetet för trafiksäkerheten är på gång. Nya planen kan hittas på stadens hemsida. Se en

14 231, STST :00 CFV: 563/2011 kort presentation direkt på: Den regionala arbetsgruppen har nu samlats två gånger som också den lokala arbetsgruppen. Tanken är att upplysningsarbetet fortsätter och möten hålls regelbundet. Arbetet som nu blev gjort och ännu fortsätter motsvarar motionens innehåll. Stadsingenjören: Tekniska nämnden sänder beredningen till stadsstyrelsen som sitt utlåtande. Motionen kan anses vara slutbehandlat men arbetet för bättre trafiksäkerhet skall fortsätta. T.f. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Motionen: Bilaga 203 Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsingenjörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motionen: Bilaga 35 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner stadsingenjörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad.

15 231, STST :00 CFV: 563/2011 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar stadsingenjören, Jyrki Jouppi och tekniska nämnden om stadsfullmäktiges beslut.

16 232, STST :00 CFV: 214/2013 FULLMÄKTIG RICHARD SJÖLUND M.FL: MOTION OM TVÅSPRÅKIGHETEN SOM RESURS INOM UNDERVISNINGEN Stfm Motionen: Bilaga 48 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Richard Sjölund m.fl:s motion: Bilaga 172 Stadsdirektören: Stadsstyrelsen sänder motionen till dagvårds- och utbildningsverket för utlåtande. Utlåtandet bör ges till stadsstyrelsen senast Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Bildn Richard Sjölund m.fl. skriver i sin motion att tvåspråkigheten i högre grad än idag borde användas som en resurs i undervisningen av svenska och finska i stadens skolor. Försök har gjorts att knyta svenska o finska skolor närmare varandra men Sjölund anser att resultaten inte motsvarat målsättningarna. Undantaget är enligt honom språkbadsundervisningen som infördes för drygt 20 år sedan med en särskild språkbadsskola sedan Innan jag går in på förslagen i motionen vill jag poängtera att alla elever enligt lag om grundläggande utbildning har rätt att få sin undervisning på sitt modersmål. Tvåspråkighet och tvåspråkiga skolor behöver noggrant definieras förrän beslut tas om hur undervisningen skall ordnas. Språkundervisningen bör under alla omständigheter utvecklas mot en mera kommunikativ undervisning där eleverna erbjuds möjlighet att aktivt träna sina muntliga färdigheter och först i ett senare skede lära sig nödvändig grammatik. Självklart har ele-

17 232, STST :00 CFV: 214/2013 verna nytta av att ha goda eller till och med utmärkta kunskaper i våra två nationalspråk. Ett ypperligt tillfälle för utveckling erbjuds nu emedan nya läroplaner skall uppgöras och tas i bruk i alla stadier fr.o.m. hösten Arbetet med LP2016 har startat och lokala arbetsgrupper har utsetts. En del arbete med läroplanen sker även regionalt. Regionala angelägenheter är bl.a. timplan, språkprogram, bedömning och utvärdering. en som Sjölund m.fl. framför kommenteras enligt följande: 1. Undervisningen i det andra inhemska skall utvecklas för att stärka de kommunikativa färdigheterna. De lärare som undervisar i svenska respektive finska har haft möjlighet att fortbilda sig i dessa ämnen. Skolorna har fått utse lämpliga lärare med tvåspråkig bakgrund som deltagit i fortbildningen. Fortbildningen har delvis ordnats genom att språkbadsskolans lärare Mira Tallgård har samlat lärarna till fortbildningstillfällen och hon har även besökt enskilda skolor för att dela med sig av sina erfarenheter och gett tips och idéer om hur kommunikativa färdigheter rent konkret kan övas upp. Lärarna har även haft möjlighet att delta i fortbildning som ordnats inom projekt som kunnig (svenskspråkiga) och osaava (finskspråkiga). 2. Våra gymnasier, Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio finns sedan hösten 2013 i samma fastighet. Sakta men säkert hittas allt större kontaktytor mellan gymnasierna och de studerande har möjligheter att välja kurser från det andra gymnasiet. Undersökningar visar att de studerandena trivs bra i den gemensamma inlärningsmiljön. 3. Jakobstad skall absolut aktivt marknadsföra sig som en tvåspråkig stad. Olika projekt kan med fördel prövas i vår stad för att göra språkundervisningen bättre. Ett exempel på detta är att Bonäs och Länsinummi skolor aktivt byter lärare i språkundervisningen. Begreppet tvåspråkiga skolor definieras närmare i samband med en annan motion och i utredningsarbetet kring skolor och daghem I det här skedet kan redan konstateras när det gäller tvåspråkiga skolor att det inte finns särskilt många områden i Jakobstad för att naturligt skapa en närskola för de båda språkgrupperna. Enda lågstadiet som naturligt kunde ha sex svenska klasser och sex finska klasser är Länsinummi skola. I detta område finns tillräcklig med svenskspråkiga och finskspråkiga barn för en hel skola. I övriga delar av staden skulle tvåspråkiga skolor innebära enskilda klasser placerade in i en annan språkmiljö. För och nackdelar med tvåspråkiga skolor behöver noggrant övervägas. Bildningsdirektören: Bildningsnämnden ger ovanstående som svar på Richard Sjölund m.fl. motion.

18 232, STST :00 CFV: 214/2013 Bildningsnämnden: et godkändes. Stst Motionen: Bilaga 204 Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner bildningsdirektörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motionen: Bilaga 36 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner bildningsdirektörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar Richard Sjölund, bildningsdirektören och bildningsnämnden om stadsfullmäktiges beslut.

19 233, STST :00 CFV: 245/2014 FULLMÄKTIG ANNA-MAIJA LYYRA M.FL.:S MOTION: FÖREDRAGANDET AV IN- VESTERINGSPLANEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK SAMT UT- REDNINGEN AV RISKERNA MED KRAFTVERK Stfm Motionen: Bilaga 27 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Motionen: Bilaga 156 Stadssekreteraren: Anna-Maija Lyyra m.fl. kräver att stadsstyrelsen ser till att Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt riskerna med dessa presenteras för stadsfullmäktige. Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa. Stadsstyrelsen: Stadsdirektören kompletterade sitt beslutsförslag enligt följande: Stadsstyrelsen besluter att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa och ger affärsverket Jakobstads Energi i uppdrag att utarbeta denna redogörelse. Stadsstyrelsen godkände enhälligt det förnyade beslutsförslaget. Stst Motion: Bilaga 207 A Jakobstads Energi Ab:s svar på motionen: Bilaga 207 B

20 233, STST :00 CFV: 245/2014 Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen beslutade att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa och ger affärsverket Jakobstads Energi i uppdrag att utarbeta denna redogörelse. De aktier som Jakobstads energiverk ägde i Oy Katternö Kärnkraft Ab överläts till Jakobstads Energi Ab, och uppdraget att utarbeta redogörelsen överfördes på Jakobstads Energi Ab. Jakobstads Energi Ab har gett sitt svar på motionen och svaret finns som bilaga till den här föredragningslistan. Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner Jakobstads Energi Ab:s redogörelse som svar på motionen och förklarar motionen slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motion: Bilaga 37 A Jakobstads Energi Ab:s svar på motionen: Bilaga 37 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner Jakobstads Energi Ab:s redogörelse som svar på motionen och förklarar motionen slutbehandlad. Stadsfullmäktige: Fullmäktig Anna-Maija Lyyra föreslog att svaret på motionen var bristfälligt och att ärendet skulle återremitteras för ny behandling. Fullmäktig Sauli Isokoski understödde förslaget. Fullmäktige röstade om återremittering. De som var för en återremittering röstade NEJ och de som var för en fortsatt behandling av ärendet röstade JA. Resultatet av omröstningen: 37 JAröster, 9 NEJ-röster och 2 blankröster. : Behandlingen av ärendet fortsätter. Owe Sjölund föreslog att stadsstyrelsens förslag godkänns med det tillägget att stadsstyrelsen åläggs att presentera den i dag givna informationen i skriftlig form till fullmäktige. et

21 233, STST :00 CFV: 245/2014 understöddes av Jarmo Ittonen och Marcus Suojoki. Stadsfullmäktige godkände enhälligt tillägget. Anna-Maija Lyyra anmälde avvikande åsikt, som antecknas i protokollet. Antecknades att Anne Ekstrand var utstigen under behandlingen. Orsak: medlem i styrelsen för Jakobstads Energi Ab. Stst Stadsstyrelsen meddelar Anna-Maija Lyyra och Jakobstads Energi Ab om stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen konstaterar att den givna informationen har skickats åt fullmäktigeledamöterna.

22 234, STST :00 TV: 179/2015 REPARATION AV RÅDHUSETS GRUNDKONSTRUKTIONER TN Bilaga 28 A, B, C och D På hösten 2004 upptäckte utrymmesförvaltningens personal sprickbildningar i Rådhusets källarväggar och valv. Över sprickorna ritades det in mätlinjer för att kunna följa upp hur de förändras. Den kontinuerliga uppföljningen av förändringarna i sprickornas storlek och omfång visade att dessa ökar årligen. År 2007 beställdes det en konditionsgranskning av Rådhusets grundkonstruktioner och grundningsförhållanden. Arbetet utfördes av ingenjörsbyrå Mikko Vahanen Oy. På basen av undersökningarna kunde man konstatera att sprickbildningen och deformationerna i Råhusets konstruktioner beror på att grunderna sätter sig som en följd av att den under naturstensgrunden befintliga stock krossbädden förmurknas. Fundatec Oy uppgjorde handlingar för reparationsåtgärderna som kostnadskalkylerades genom att inbegära ett förhandspris av företag som har expertis av dylika byggnadsarbeten. Förhandsprisen då 2007 var Dessutom tillkommer det kostnaderna för att återställa källarvåningen som uppskattades till ca Beaktande byggnadskostnadsindexet är dagspriset ca kontra Utrymmesförvaltningen har varje år försökt få med i budgeten ett anslag för reparationsåtgärderna men dessa har ännu inte blivit beviljade. I slutet av år 2014 gjorde företaget Ideastructura en uppföljningsmätning av sättningarna i Rådhuset, bilaga 28 A. Enligt Ideastructuras mätningsrapport har sprickorna och förändringarna i konstruktionerna nu blivit så stora att det finns en uppenbar risk för konstruktionsras i byggnaden. Nu då byggandet av torgparkeringen är i startgroparna bör även reparationen av Rådhusets grunder påbörjas eftersom torgparkeringens grunder sträcker sig till lägre nivå än Rådhusets grunder och därigenom inverkar negativt på Rådhuset. Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner och året efter för återställandet av källarvåningens utrymmen. Anslaget för reparation av grundkonstruktionerna beviljas då byggarbetena för torgparkeringen påbörjas, dock senast Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget.

23 234, STST :00 TV: 179/2015 Stst PM: Rådhuset i Jakobstad: Uppföljningsmätningar av sättningarna i grunden : Bilaga 206 A Utlåtande: Rådhuset i Jakobstad: Brådskande förstärkning av grundkonstruktionerna : Bilaga 206 B Stadssekreteraren: Husavdelningen har inbegärt anbud på hur mycket en reparation av Rådhusets grundkonstruktioner skulle kosta och på vilket sätt det skulle vara ändamålsenligast att genomföra reparationen. om när reparationen av Rådhusets källarvåning kan inledas och om anslaget för den reparationen fattas senare. Sektionen för interna stödtjänster fattar beslut om valet av entreprenör efter att stadsfullmäktige har beviljat anslag för ändamålet. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner år Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stst Stadsstyrelsen föreslår dessutom för stadsfullmäktige att tilläggsanslaget finansieras med kassamedel. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm

24 234, STST :00 TV: 179/2015 PM: Rådhuset i Jakobstad: Uppföljningsmätningar av sättningarna i grunden : Bilaga 38 A Utlåtande: Rådhuset i Jakobstad: Brådskande förstärkning av grundkonstruktionerna : Bilaga 38 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner år 2015, - att tilläggsanslaget finansieras med kassamedel. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar drätselkontoret och t.f. tekniska direktören om stadsfullmäktiges beslut.

25 235, STST :00 SOCHV: 436/2015 ÄNDRING AV DEN PRAKTISERANDE VETERINÄRTJÄNSTEN I JAKOBSTAD FRÅN DELTID TILL HELTID Sochvn Beredning: chefen för miljöhälsovård Vid veterinärmottagningen i Jakobstad finns en veterinärtjänst på 70 %. Från har två veterinärer delat på arbetsuppgifterna och arbetat 50 % var. Budgeten har trots detta underskridits, eftersom både hygienikerveterinären och tillsynsveterinären har arbetat deltid. Antalet besök vid veterinärmottagningen i Jakobstad har stadigt ökat och en veterinärtjänst på 70 % räcker inte till för att sköta alla besök. I Pedersöre har veterinären i dagsläget många uppgifter jämfört med områdets övriga veterinärer och därför finns det behov av att överföra vissa uppgifter till andra veterinärer. I Jakobstad finns det möjlighet att ta emot smådjursbesök från de övriga samarbetskommunerna samt sköta viss övervakning av biprodukter via TRACES (staten ersätter lönen enligt timmar som utförs), förutsatt att veterinären kan arbeta heltid. En ändring av veterinärtjänsten från deltid (70 %) till en heltidstjänst innebär på årsnivå en merkostnad på euro. Chefen för miljöhälsovården: Föreslår för social- och hälsovårdsnämnden att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaderna intas i budgeten för år Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner att omändringen av veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för Överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände omändringen att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för Överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling. Stst

26 235, STST :00 SOCHV: 436/2015 Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner omändringen att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för 2016.

27 236, STST :00 CFV: 456/2015 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN: ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANSTÄLLA EN FAMILJERÅDGIVARE Familjerådgivningens anhållan: Bilaga 236 Stadssekreteraren: Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen anhåller av gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet om att få anställa en ny familjerådgivare på heltid. Som motivering anförs bl.a. långa väntetider till familjerådgivarnas mottagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet vill ha kommunernas godkännande, innan kyrkofullmäktige kan bevilja anslag i den kommande budgeten för att anställa ytterligare en familjerådgivare. För staden Jakobstad skulle tilläggskostnaderna för att anställa ytterligare en rådgivare uppgå till ,31 per år. Det är ännu oklart om befattningen skulle vara tillsvidare eller om det handlar om en tvåårig befattning på viss tid. Stadsdirektörens ersättare Stadsstyrelsen beslutar förhålla sig positiv till att anställa en ny familjerådgivare för viss tid (två år) och sänder ärendet till budgetberedningen.

28 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

29 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

30 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

31 237, STST :00 CFV: 156/2015 RAMAR FÖR BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN EUK I ekonomiplanen finns för år 2016 ett sparmål på 3,0 milj. euro och för år 2017 ett sparmål på 5,0 milj. euro. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar ärendet och slår fast tidtabell för kommande möten. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionens nästa möte hålls kl EUK Beredningen kompletteras på mötet. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar principerna gällande fördelningen av effektiveringskravet för Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Rune Wiik och Pia Vähäkangas kallas till ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionens nästa möte, kl. 14:00. EUK Bildningsdirektör Jan Levander informerade. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen antecknar informationen till kännedom och slår fast ny mötestidpunkt. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen godkände förslaget. Följande möte är kl

-2, STST 2015-06-22 16:00

-2, STST 2015-06-22 16:00 -2, STST 2015-06-22 16:00 Möteskallelse Måndagen den 22 juni 2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2.

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2. Sida 1 Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008 PRINCIPER VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV SKOLSKJUTS Ärendet behandlades efter ärende 2. Föredragande: Bildningsdirektör

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Som svar på motionen konstateras följande:

Som svar på motionen konstateras följande: SVAR PÅ MOTION OM UTREDNING AV DEN GRÅ EKONOMINS VERKNINGAR OCH INFÖRANDE AV ETT PROGRAM FÖR ATT MOTARBETA GRÅ EKONOMI STST 263 Beredning och tilläggsuppgifter: upphandlingschef Tuure Marku, 040-4891908,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD Godkänd av stadsfullmäktige 31.3.2005 1. INLEDNING 2. PRINCIPER OCH MÅLSÄTTNINGAR 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper 3. ORGANISATION 3.1. Tjänsteman

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Grunden för val av anbud och jämförelsegrunder

Grunden för val av anbud och jämförelsegrunder Kommunstyrelsen 339 08.09.2014 Upphandlingsbeslut gällande restaurangtjänster i Kyrkslätts kommunhus Kommunstyrelsen 339 Restaurangtjänsterna i Kyrkslätts kommunhus konkurrensutsattes år 2011. Till serviceproducenter

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer