-2, STST :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, STST 2015-06-08 16:00"

Transkript

1 -2, STST :00 Möteskallelse Måndagen den kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande Mona Vikström Kenneth Holmgård Maria Lunabba Owe Sjölund Christina Helsing Kari Koskela Tua Mäenpää Eero Luomala Personliga ersättare Markus Granholm Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Bo Forsman Marcus Suojoki Annica Haldin Brita Brännbacka-Brunell Bjarne Kull Mervi Rantala Kurt Hellstrand Marita Salmu Övriga deltagare Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Carola Sundqvist, stadsfullmäktiges ordförande Richard Sjölund, stadsfullmäktiges I viceordförande Markus Karlsson, stadsfullmäktiges II viceordförande Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare

2 224, STST :00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

3 225, STST :00 PROTOKOLLJUSTERING Stadssekreteraren: Protokolljustering äger rum i stadskansliet måndagen den 15 juni Stadsstyrelsen utser Mona Vikström och Eero Luomala till protokolljusterare.

4 226, STST :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy: kallelse till ordinarie bolagsstämma Stadssekreterare Milla Kallioinen har representerat staden vid bolagsstämman. Dnr 502/2015 Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia: kallelse till ordinarie bolagsstämma Jonny Wallsten har representerat staden vid bolagsstämman. Dnr 558/2015 Kasitie r.y. Riksåttan r.f: kallelse till årsmöte i Helsingfors. Jarmo Ittonen har representerat staden vid årsmötet. Handlingarna finns till påseende i stadskansliet. Stadsstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

5 227, STST :00 CFV: 49/2015 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING I STADSSTYRELSEN Stadsdirektörens ersättares beslut: Bilaga 227 A Stadssekreterarens beslut: Bilaga 227 B Stadssekreteraren: Enligt 51 i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd redan avgjort ärende till behandling i styrelsen. Styrelsen kan, med vissa undantag, upphäva nämndens beslut eller återföra ärendet till ny behandling. När rätten utövas skall det anses att ett beslut är fattat när protokollet är justerat. Rätten skall utövas inom den tid som gäller för framställande av rättelseyrkande. Enligt förvaltningsstadgan för staden Jakobstad 45 skall nämnd eller direktion meddela stadsstyrelsen senast inom fyra dagar efter att protokollet justerats om beslut i sådana ärenden som kan tas till behandling i stadsstyrelsen. Beträffande social- och hälsovårdsnämndens beslut har staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun i samarbetsavtalet inom detta område avtalat att värdkommunens (staden Jakobstads) styrelse inte utnyttjar den rätt som den har, i egenskap av högre organ, att till behandling i stadsstyrelsen överta ärenden som den gemensamma nämnden eller dess sektioner fattat beslut i. Undantaget är de fall där övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Protokoll från bildningsnämndens och tekniska nämndens sammanträden finns till påseende på sammanträdet, samt på Stadsstyrelsen beslutar att inte utöva sin rätt att överta behandlingen av något av de tjänstemannabeslut som nämns i bilagorna ovan samt ej heller överta något av de ärenden som det fattats beslut om på bildningsnämndens och tekniska nämndens sammanträden

6 228, STST :00 CFV: 872/2014 OLAV SUND: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Stst Anhållan: Bilaga 178 Stadssekreteraren: Olav Sund anhåller om befrielse från alla sina förtroendeuppdrag på grund av att han har bytt parti. Sund har varit ersättare i tekniska nämnden och ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar Olav Sund befrielse från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion samt väljer en ersättare till tekniska nämnden och en ersättare till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Anhållan: Bilaga 32 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar Olav Sund befrielse från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion samt väljer en ersättare till tekniska nämnden och en ersättare till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag, och beslöt bevilja Olav Sund befrielse från sina förtroendeuppdrag som ersättare i tekniska nämnden och i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, och valde på förslag av Owe Sjölund enhälligt Maria Lunabba till ersättare i tekniska nämnden och Mona Vikström till ersättare i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, för den resterande tiden av mandatperioden

7 228, STST :00 CFV: 872/2014 Stst Stadsstyrelsen meddelar Maria Lunabba, Mona Vikström, tekniska nämnden och bildningsnämndens svenskspråkiga sektion om stadsfullmäktiges beslut.

8 229, STST :00 CFV: 377/2015 PETER GRANHOLM: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Stst Anhållan: Bilaga 179 Stadssekreteraren: Peter Granholm anhåller om befrielse från alla sina kommunala uppdrag på grund av personliga skäl. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden, samt väljer ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Anhållan: Bilaga 33 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beslutar att bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden, samt väljer ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag och beslöt bevilja Peter Granholm befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i tekniska nämnden och valde på förslag av Kurt Hellstrand enhälligt Patrik Hellström till ny medlem i tekniska nämnden för den resterande tiden av mandatperioden Stst

9 229, STST :00 CFV: 377/2015 Stadsstyrelsen meddelar Peter Granholm, Patrik Hellström och tekniska nämnden om stadsfullmäktiges beslut.

10 230, STST :00 TV: 116/2015 SNABB FÖRBÄTTRING AV GATORNAS SKICK, ANHÅLLAN OM ANSLAG TN et år 2013: Bilaga 20 Beredning: Johan Enlund, Harri Kotimäki, Vid behandling av budget och ekonomiplan diskuterades det mycket om våra gator och deras skick. Stadsfullmäktige och invånarna har nu samma åsikt att nivån har sjunkit för lågt. För att få en uppfattning av helheten utfördes år 2012 en konditionsgranskning över alla asfalterade gator, med undantag av Västermalm som då var under sanering. På hösten 2013 har kommunaltekniska avdelningen också svarat på frågan hur får vi gatorna i skick? Då gjordes en grov uppskattning och förslag till åtgärder som skulle leda till en nivåhöjning på investeringsoch driftsekonomi. Kort sagt har gatorna lika som byggnader sin tekniska livslängd och vi har en saneringsskuld. Det finns gator som bör saneras djupt och gator som har brister i överbyggnaden eller bara i beläggningen. Om man vill se en snabb förbättring så skador på ytan är det som går snabbast att åtgärda, det vill säga asfalteringar. Oljepriset påverkar asfalteringar på många sätt och nu skulle det inte vara en dålig tidpunkt att åtgärda det som i alla fall behöver åtgärdas. Ifjol var vi helt utan asfalteringsanslag och också tidigare har vi lämnat flera gator halvfärdiga, utan beläggning. Nu har vi uppskattat våra akuta behov som gäller asfalteringar. Till nybyggnad (sanerade och nya gator ännu utan asfalt) skulle behövas (5,9 km) och till pådragningar (spår, slitage och hål i asfalt) Till trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) skulle behövas Det skulle också finnas behov till andra åtgärder som att förbättra avrinningen, belysningen och trafiksäkerheten. Det kunde tas i beaktande i kommande budgeter då man ger ramar för kommunaltekniken. Återställningsarbeten och asfalteringar som behövs, dvs. hur anslaget disponeras, skulle tekniska nämnden skilt besluta om. Stadsingenjören: Tekniska nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att den skulle föreslå för stadsfullmäktige ett tilläggsanslag om

11 230, STST :00 TV: 116/ för 2015 till tekniska nämndens förfogande för att med snabba åtgärder förbättra gatornas skick i Jakobstad. Tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Karta över gatuandelar som bör beläggas/repareras: Bilaga 202 A Gatorna specificerade och priskalkyl: Bilaga 202 B Stadssekreteraren: Stadsingenjören och kommunaltekniska avdelningen har nu uppgjort en preliminär plan över vilka gator tilläggsanslaget skulle användas för. Gatornas dåliga skick i staden är ett av stadsbornas största bekymmer. Av strategienkäten som genomfördes år 2013 framgick att 70 % av dem som svarat ansåg att om staden hade mer pengar till sitt förfogande, skulle pengarna i första hand användas för att förbättra vägar och gator. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på år 2015 till tekniska nämndens förfogande för sådana snabba åtgärder, som skulle förbättra gatornas skick i Jakobstad. Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel. Stadsstyrelsen: Stadsdirektörens ersättare ändrade under diskussionen sitt förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på totalt år 2015 till tekniska nämndens förfogande för följande åtgärder: för pådragningar (fåror, slitage och hål i asfalten) och för trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel.

12 230, STST :00 TV: 116/2015 Vad gäller asfaltering av nya gator beslutar stadsstyrelsen sända ärendet för ny beredning och vill få en helhetsutredning om förnyandet av gatornas ytor i centrum och om nödvändigheten av nybyggnad och om tidtabellen, innan tilläggsanslaget beviljas. Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Karta över gatuandelar som bör beläggas/repareras: Bilaga 34 A Gatorna specificerade och priskalkyl: Bilaga 34 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på totalt år 2015 till tekniska nämndens förfogande för följande åtgärder: för pådragningar (fåror, slitage och hål i asfalten) och för trafikregleringar (skyddsvägar och linjemålningar) Tilläggsanslaget finansieras i första hand med kassamedel. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar drätselkontoret, stadsingenjören och t.f. tekniska direktören om stadsfullmäktiges beslut.

13 231, STST :00 CFV: 563/2011 FULLMÄKTIG JYRKI JOUPPI M.FL.: MOTION OM FÖRBÄTTRANDE AV TRAFIK- SÄKERHETEN OCH -KULTUREN I JAKOBSTAD Stfm Motionen: Bilaga 37 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Motionen: Bilaga 267 Stadssekreteraren: Samarbetsnämnden har inlett en uppdatering av säkerhetsplanen för Jakobstadsregionen. En del av den uppdateringen kunde lämpligen utgöra ett svar på motionen om förbättrande av trafiksäkerheten i Jakobstad. Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter sända ärendet till samarbetsnämnden för att beaktas i samband med uppdateringen av säkerhetsplanen för Jakobstadsregionen. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. TN Motionen: Bilaga 84 A Beredning: Harri Kotimäki, Ärendet har inte behandlats av samarbetsnämnden utan riktades nyligen till centralen för tekniska tjänster. En uppdatering av trafiksäkerhetsplanen startade för två år sedan efter tekniska nämndens beslut (TN ). Projektet finns nu färdigt i bokform och arbetet för trafiksäkerheten är på gång. Nya planen kan hittas på stadens hemsida. Se en

14 231, STST :00 CFV: 563/2011 kort presentation direkt på: Den regionala arbetsgruppen har nu samlats två gånger som också den lokala arbetsgruppen. Tanken är att upplysningsarbetet fortsätter och möten hålls regelbundet. Arbetet som nu blev gjort och ännu fortsätter motsvarar motionens innehåll. Stadsingenjören: Tekniska nämnden sänder beredningen till stadsstyrelsen som sitt utlåtande. Motionen kan anses vara slutbehandlat men arbetet för bättre trafiksäkerhet skall fortsätta. T.f. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Stst Motionen: Bilaga 203 Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsingenjörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motionen: Bilaga 35 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner stadsingenjörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad.

15 231, STST :00 CFV: 563/2011 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar stadsingenjören, Jyrki Jouppi och tekniska nämnden om stadsfullmäktiges beslut.

16 232, STST :00 CFV: 214/2013 FULLMÄKTIG RICHARD SJÖLUND M.FL: MOTION OM TVÅSPRÅKIGHETEN SOM RESURS INOM UNDERVISNINGEN Stfm Motionen: Bilaga 48 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Richard Sjölund m.fl:s motion: Bilaga 172 Stadsdirektören: Stadsstyrelsen sänder motionen till dagvårds- och utbildningsverket för utlåtande. Utlåtandet bör ges till stadsstyrelsen senast Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Bildn Richard Sjölund m.fl. skriver i sin motion att tvåspråkigheten i högre grad än idag borde användas som en resurs i undervisningen av svenska och finska i stadens skolor. Försök har gjorts att knyta svenska o finska skolor närmare varandra men Sjölund anser att resultaten inte motsvarat målsättningarna. Undantaget är enligt honom språkbadsundervisningen som infördes för drygt 20 år sedan med en särskild språkbadsskola sedan Innan jag går in på förslagen i motionen vill jag poängtera att alla elever enligt lag om grundläggande utbildning har rätt att få sin undervisning på sitt modersmål. Tvåspråkighet och tvåspråkiga skolor behöver noggrant definieras förrän beslut tas om hur undervisningen skall ordnas. Språkundervisningen bör under alla omständigheter utvecklas mot en mera kommunikativ undervisning där eleverna erbjuds möjlighet att aktivt träna sina muntliga färdigheter och först i ett senare skede lära sig nödvändig grammatik. Självklart har ele-

17 232, STST :00 CFV: 214/2013 verna nytta av att ha goda eller till och med utmärkta kunskaper i våra två nationalspråk. Ett ypperligt tillfälle för utveckling erbjuds nu emedan nya läroplaner skall uppgöras och tas i bruk i alla stadier fr.o.m. hösten Arbetet med LP2016 har startat och lokala arbetsgrupper har utsetts. En del arbete med läroplanen sker även regionalt. Regionala angelägenheter är bl.a. timplan, språkprogram, bedömning och utvärdering. en som Sjölund m.fl. framför kommenteras enligt följande: 1. Undervisningen i det andra inhemska skall utvecklas för att stärka de kommunikativa färdigheterna. De lärare som undervisar i svenska respektive finska har haft möjlighet att fortbilda sig i dessa ämnen. Skolorna har fått utse lämpliga lärare med tvåspråkig bakgrund som deltagit i fortbildningen. Fortbildningen har delvis ordnats genom att språkbadsskolans lärare Mira Tallgård har samlat lärarna till fortbildningstillfällen och hon har även besökt enskilda skolor för att dela med sig av sina erfarenheter och gett tips och idéer om hur kommunikativa färdigheter rent konkret kan övas upp. Lärarna har även haft möjlighet att delta i fortbildning som ordnats inom projekt som kunnig (svenskspråkiga) och osaava (finskspråkiga). 2. Våra gymnasier, Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio finns sedan hösten 2013 i samma fastighet. Sakta men säkert hittas allt större kontaktytor mellan gymnasierna och de studerande har möjligheter att välja kurser från det andra gymnasiet. Undersökningar visar att de studerandena trivs bra i den gemensamma inlärningsmiljön. 3. Jakobstad skall absolut aktivt marknadsföra sig som en tvåspråkig stad. Olika projekt kan med fördel prövas i vår stad för att göra språkundervisningen bättre. Ett exempel på detta är att Bonäs och Länsinummi skolor aktivt byter lärare i språkundervisningen. Begreppet tvåspråkiga skolor definieras närmare i samband med en annan motion och i utredningsarbetet kring skolor och daghem I det här skedet kan redan konstateras när det gäller tvåspråkiga skolor att det inte finns särskilt många områden i Jakobstad för att naturligt skapa en närskola för de båda språkgrupperna. Enda lågstadiet som naturligt kunde ha sex svenska klasser och sex finska klasser är Länsinummi skola. I detta område finns tillräcklig med svenskspråkiga och finskspråkiga barn för en hel skola. I övriga delar av staden skulle tvåspråkiga skolor innebära enskilda klasser placerade in i en annan språkmiljö. För och nackdelar med tvåspråkiga skolor behöver noggrant övervägas. Bildningsdirektören: Bildningsnämnden ger ovanstående som svar på Richard Sjölund m.fl. motion.

18 232, STST :00 CFV: 214/2013 Bildningsnämnden: et godkändes. Stst Motionen: Bilaga 204 Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner bildningsdirektörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motionen: Bilaga 36 Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner bildningsdirektörens utredning som svar på motionen och förklarar den slutbehandlad. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar Richard Sjölund, bildningsdirektören och bildningsnämnden om stadsfullmäktiges beslut.

19 233, STST :00 CFV: 245/2014 FULLMÄKTIG ANNA-MAIJA LYYRA M.FL.:S MOTION: FÖREDRAGANDET AV IN- VESTERINGSPLANEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK SAMT UT- REDNINGEN AV RISKERNA MED KRAFTVERK Stfm Motionen: Bilaga 27 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera ärendet till stadsstyrelsen för beredning. Stst Motionen: Bilaga 156 Stadssekreteraren: Anna-Maija Lyyra m.fl. kräver att stadsstyrelsen ser till att Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt riskerna med dessa presenteras för stadsfullmäktige. Stadsdirektören: Stadsstyrelsen besluter att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa. Stadsstyrelsen: Stadsdirektören kompletterade sitt beslutsförslag enligt följande: Stadsstyrelsen besluter att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa och ger affärsverket Jakobstads Energi i uppdrag att utarbeta denna redogörelse. Stadsstyrelsen godkände enhälligt det förnyade beslutsförslaget. Stst Motion: Bilaga 207 A Jakobstads Energi Ab:s svar på motionen: Bilaga 207 B

20 233, STST :00 CFV: 245/2014 Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen beslutade att ge en redogörelse till stadsfullmäktige om Jakobstads energiverks kärnkraftverksinvesteringar samt eventuella risker med dessa och ger affärsverket Jakobstads Energi i uppdrag att utarbeta denna redogörelse. De aktier som Jakobstads energiverk ägde i Oy Katternö Kärnkraft Ab överläts till Jakobstads Energi Ab, och uppdraget att utarbeta redogörelsen överfördes på Jakobstads Energi Ab. Jakobstads Energi Ab har gett sitt svar på motionen och svaret finns som bilaga till den här föredragningslistan. Stadssekreteraren: Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner Jakobstads Energi Ab:s redogörelse som svar på motionen och förklarar motionen slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm Motion: Bilaga 37 A Jakobstads Energi Ab:s svar på motionen: Bilaga 37 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner Jakobstads Energi Ab:s redogörelse som svar på motionen och förklarar motionen slutbehandlad. Stadsfullmäktige: Fullmäktig Anna-Maija Lyyra föreslog att svaret på motionen var bristfälligt och att ärendet skulle återremitteras för ny behandling. Fullmäktig Sauli Isokoski understödde förslaget. Fullmäktige röstade om återremittering. De som var för en återremittering röstade NEJ och de som var för en fortsatt behandling av ärendet röstade JA. Resultatet av omröstningen: 37 JAröster, 9 NEJ-röster och 2 blankröster. : Behandlingen av ärendet fortsätter. Owe Sjölund föreslog att stadsstyrelsens förslag godkänns med det tillägget att stadsstyrelsen åläggs att presentera den i dag givna informationen i skriftlig form till fullmäktige. et

21 233, STST :00 CFV: 245/2014 understöddes av Jarmo Ittonen och Marcus Suojoki. Stadsfullmäktige godkände enhälligt tillägget. Anna-Maija Lyyra anmälde avvikande åsikt, som antecknas i protokollet. Antecknades att Anne Ekstrand var utstigen under behandlingen. Orsak: medlem i styrelsen för Jakobstads Energi Ab. Stst Stadsstyrelsen meddelar Anna-Maija Lyyra och Jakobstads Energi Ab om stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen konstaterar att den givna informationen har skickats åt fullmäktigeledamöterna.

22 234, STST :00 TV: 179/2015 REPARATION AV RÅDHUSETS GRUNDKONSTRUKTIONER TN Bilaga 28 A, B, C och D På hösten 2004 upptäckte utrymmesförvaltningens personal sprickbildningar i Rådhusets källarväggar och valv. Över sprickorna ritades det in mätlinjer för att kunna följa upp hur de förändras. Den kontinuerliga uppföljningen av förändringarna i sprickornas storlek och omfång visade att dessa ökar årligen. År 2007 beställdes det en konditionsgranskning av Rådhusets grundkonstruktioner och grundningsförhållanden. Arbetet utfördes av ingenjörsbyrå Mikko Vahanen Oy. På basen av undersökningarna kunde man konstatera att sprickbildningen och deformationerna i Råhusets konstruktioner beror på att grunderna sätter sig som en följd av att den under naturstensgrunden befintliga stock krossbädden förmurknas. Fundatec Oy uppgjorde handlingar för reparationsåtgärderna som kostnadskalkylerades genom att inbegära ett förhandspris av företag som har expertis av dylika byggnadsarbeten. Förhandsprisen då 2007 var Dessutom tillkommer det kostnaderna för att återställa källarvåningen som uppskattades till ca Beaktande byggnadskostnadsindexet är dagspriset ca kontra Utrymmesförvaltningen har varje år försökt få med i budgeten ett anslag för reparationsåtgärderna men dessa har ännu inte blivit beviljade. I slutet av år 2014 gjorde företaget Ideastructura en uppföljningsmätning av sättningarna i Rådhuset, bilaga 28 A. Enligt Ideastructuras mätningsrapport har sprickorna och förändringarna i konstruktionerna nu blivit så stora att det finns en uppenbar risk för konstruktionsras i byggnaden. Nu då byggandet av torgparkeringen är i startgroparna bör även reparationen av Rådhusets grunder påbörjas eftersom torgparkeringens grunder sträcker sig till lägre nivå än Rådhusets grunder och därigenom inverkar negativt på Rådhuset. Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner och året efter för återställandet av källarvåningens utrymmen. Anslaget för reparation av grundkonstruktionerna beviljas då byggarbetena för torgparkeringen påbörjas, dock senast Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget.

23 234, STST :00 TV: 179/2015 Stst PM: Rådhuset i Jakobstad: Uppföljningsmätningar av sättningarna i grunden : Bilaga 206 A Utlåtande: Rådhuset i Jakobstad: Brådskande förstärkning av grundkonstruktionerna : Bilaga 206 B Stadssekreteraren: Husavdelningen har inbegärt anbud på hur mycket en reparation av Rådhusets grundkonstruktioner skulle kosta och på vilket sätt det skulle vara ändamålsenligast att genomföra reparationen. om när reparationen av Rådhusets källarvåning kan inledas och om anslaget för den reparationen fattas senare. Sektionen för interna stödtjänster fattar beslut om valet av entreprenör efter att stadsfullmäktige har beviljat anslag för ändamålet. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner år Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stst Stadsstyrelsen föreslår dessutom för stadsfullmäktige att tilläggsanslaget finansieras med kassamedel. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Stfm

24 234, STST :00 TV: 179/2015 PM: Rådhuset i Jakobstad: Uppföljningsmätningar av sättningarna i grunden : Bilaga 38 A Utlåtande: Rådhuset i Jakobstad: Brådskande förstärkning av grundkonstruktionerna : Bilaga 38 B Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på för reparation av Rådhusets grundkonstruktioner år 2015, - att tilläggsanslaget finansieras med kassamedel. Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag. Stst Stadsstyrelsen meddelar drätselkontoret och t.f. tekniska direktören om stadsfullmäktiges beslut.

25 235, STST :00 SOCHV: 436/2015 ÄNDRING AV DEN PRAKTISERANDE VETERINÄRTJÄNSTEN I JAKOBSTAD FRÅN DELTID TILL HELTID Sochvn Beredning: chefen för miljöhälsovård Vid veterinärmottagningen i Jakobstad finns en veterinärtjänst på 70 %. Från har två veterinärer delat på arbetsuppgifterna och arbetat 50 % var. Budgeten har trots detta underskridits, eftersom både hygienikerveterinären och tillsynsveterinären har arbetat deltid. Antalet besök vid veterinärmottagningen i Jakobstad har stadigt ökat och en veterinärtjänst på 70 % räcker inte till för att sköta alla besök. I Pedersöre har veterinären i dagsläget många uppgifter jämfört med områdets övriga veterinärer och därför finns det behov av att överföra vissa uppgifter till andra veterinärer. I Jakobstad finns det möjlighet att ta emot smådjursbesök från de övriga samarbetskommunerna samt sköta viss övervakning av biprodukter via TRACES (staten ersätter lönen enligt timmar som utförs), förutsatt att veterinären kan arbeta heltid. En ändring av veterinärtjänsten från deltid (70 %) till en heltidstjänst innebär på årsnivå en merkostnad på euro. Chefen för miljöhälsovården: Föreslår för social- och hälsovårdsnämnden att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaderna intas i budgeten för år Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner att omändringen av veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för Överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling. Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden godkände omändringen att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för Överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling. Stst

26 235, STST :00 SOCHV: 436/2015 Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner omändringen att veterinärtjänsten i Jakobstad höjs från 70 % till 100 % från Merkostnaden intas i budgeten för 2016.

27 236, STST :00 CFV: 456/2015 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN: ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANSTÄLLA EN FAMILJERÅDGIVARE Familjerådgivningens anhållan: Bilaga 236 Stadssekreteraren: Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen anhåller av gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet om att få anställa en ny familjerådgivare på heltid. Som motivering anförs bl.a. långa väntetider till familjerådgivarnas mottagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet vill ha kommunernas godkännande, innan kyrkofullmäktige kan bevilja anslag i den kommande budgeten för att anställa ytterligare en familjerådgivare. För staden Jakobstad skulle tilläggskostnaderna för att anställa ytterligare en rådgivare uppgå till ,31 per år. Det är ännu oklart om befattningen skulle vara tillsvidare eller om det handlar om en tvåårig befattning på viss tid. Stadsdirektörens ersättare Stadsstyrelsen beslutar förhålla sig positiv till att anställa en ny familjerådgivare för viss tid (två år) och sänder ärendet till budgetberedningen.

28 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

29 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

30 236, STST :00 / :s bilaga: Bilaga 236, stst

31 237, STST :00 CFV: 156/2015 RAMAR FÖR BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN EUK I ekonomiplanen finns för år 2016 ett sparmål på 3,0 milj. euro och för år 2017 ett sparmål på 5,0 milj. euro. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar ärendet och slår fast tidtabell för kommande möten. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionens nästa möte hålls kl EUK Beredningen kompletteras på mötet. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar principerna gällande fördelningen av effektiveringskravet för Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Rune Wiik och Pia Vähäkangas kallas till ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionens nästa möte, kl. 14:00. EUK Bildningsdirektör Jan Levander informerade. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen antecknar informationen till kännedom och slår fast ny mötestidpunkt. Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen: Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen godkände förslaget. Följande möte är kl

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 510/2015 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ================================================================= UPPHANDLINGSSTADGA FÖR STADEN JAKOBSTAD Godkänd av stadsfullmäktige 15.06.2015

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

-2, STST 2015-06-22 16:00

-2, STST 2015-06-22 16:00 -2, STST 2015-06-22 16:00 Möteskallelse Måndagen den 22 juni 2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -2, STFM 2016-05-09 18:00 Mötesuppgifter Tid 9.5.2016 kl. 18.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää, Tua Englund,

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-02-10 16:00 Möteskallelse Onsdagen 10.2.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR

LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR Godkänd med stadsstyrelsens beslut 301, bilaga 87, 23.08.2010 2 Innehåll Inledning 3 1. Tillämpningsområde för anvisningarna för små upphandlingar 4 2. Utförandet

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-03-11 16:00 Möteskallelse Onsdag 11.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -, STFM 07-06-05 8:00 Mötesuppgifter Tid 5.6.07 kl. 8.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Aspvik, Matts Kull, Bjarne Björklund, Lars Lunabba, Maria Boström, Peter Luomala, Eero

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Nykarleby stads direktiv för upphandling. Checklistor

Nykarleby stads direktiv för upphandling. Checklistor Nykarleby stads direktiv för upphandling Checklistor ALLMÄNT Av anbuden ska antas det totalekonomiskt mest fördelaktiga eller det billigaste i enlighet med vad som anges i anbudsförfrågan. Oberoende av

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

-2, STFM :00

-2, STFM :00 -2, STFM 205--6 8:00 Mötesuppgifter Tid 6..205 kl. 8.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE

ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE 1 (5) ANVISNINGAR ENSKILT VÄGLAG SOM ENTREPRENADUPPHANDLARE 1. Tillämpning av upphandlingsbestämmelserna på ett enskilt väglag Ett enskilt väglag anses vara en offentlig upphandlande enhet, och detta ska

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

-2, BILDN-KS :00

-2, BILDN-KS :00 -2, BILDN-KS 2015-09-14 17:00 Möteskallelse Måndagen den 14.9.2015 kl. 17.00, Kulturbyrån, Storgatan 10 Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Harald Wester

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo KALLELSESIDA Utfärdat den 8.9.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Ärendets nr Ärende 53 Laglighet och beslutförhet 54 Protokolljustering 55 Ansökan om finansiering

Läs mer

-2, STST :00

-2, STST :00 -2, STST 2016-05-09 16:00 Möteskallelse Måndagen den 9 maj 2016 kl. 16.00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

-2, TN :00

-2, TN :00 -2, TN 2017-05-30 12:00 Möteskallelse Tisdagen den 30.5.2017 kl. 12.00 i restaurang Pavis, större kabinett, Pavisvägen 2 ande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Johan Karjaluoto, ordförande Michael

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Aktuellt om upphandling

Aktuellt om upphandling Aktuellt om upphandling Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Jurist Varpu Laankoski 9.9.2009 Innehållet Statsrådets redogörelse om reformen av upphandlingslagen SRR 7/2008 rd och ekonomiutskottets

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-03-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.3.2016 kl. 19.00, Oxhamns skola Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors Jacob Storbjörk,

Läs mer

Kommunstyrelsen Upphandlingsbeslut gällande restaurangtjänster i Kyrkslätts kommunhus. Kommunstyrelsen 60. Bakgrund

Kommunstyrelsen Upphandlingsbeslut gällande restaurangtjänster i Kyrkslätts kommunhus. Kommunstyrelsen 60. Bakgrund Kommunstyrelsen 60 16.02.2015 Upphandlingsbeslut gällande restaurangtjänster i Kyrkslätts kommunhus Kommunstyrelsen 60 Bakgrund Restaurangtjänsterna i Kyrkslätts kommunhus konkurrensutsattes år 2011. Kommunstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

-2, STST :00

-2, STST :00 -2, STST 2016-01-18 16:00 Möteskallelse Måndagen den 18 januari 2016 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen,

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-05-21 16:00 Möteskallelse Torsdag 21.5.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 347/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om elektroniska auktioner och dynamiska

Lag. RIKSDAGENS SVAR 347/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om elektroniska auktioner och dynamiska RIKSDAGENS SVAR 347/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem samt till vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2.

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2. Sida 1 Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008 PRINCIPER VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV SKOLSKJUTS Ärendet behandlades efter ärende 2. Föredragande: Bildningsdirektör

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer