Posten Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Posten Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Posten Hållbarhetsredovisning 2005

2

3 Samarbetspartners sid 18 Medarbetare sid 20 Om Posten Posten är ett av Nordens största företag inom meddelande- och logistiktjänster. Med drygt medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är Posten också en av Sveriges större koncerner. Varje vardag, året om, tillhandahåller Posten sina tjänster till 4,5 miljoner hushåll och företag i Sverige. Postens kunder är såväl stora som små företag, organisationer, offentlig förvaltning, kommuner, landsting och privatpersoner. Företagskunder står för nio av tio intäktskronor. Posten har en världsledande kvalitet och service. Genom Posten är det möjligt att nå alla hushåll och företag i Sverige snabbt, säkert och kostnadseffektivt oavsett om det handlar om ett enskilt brev eller större logistiklösningar. Via ett nätverk av dotterbolag och samarbetspartners förmedlar Posten även brev och paket till övriga Norden och resten av världen. Postens verksamhet bedrivs på en helt avreglerad marknad, med en allt hårdare konkurrens som följd. Samtidigt har Posten ett uppdrag från staten att tillhandahålla rikstäckande postservice till hushåll och företag i Sverige och genom dotterbolaget Svensk Kassaservice tillhandahålls en rikstäckande kassaservice. Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat MSEK ) ) ) Värdena är inte omräknade enligt IFRS/IAS. ViP-index Sjukfrånvaro % ) mål 2006 mål ) Transportemissioner*, koldioxid Ton Transportemissioner Ton Kolmonoxid Kväveoxid Kolväten Partiklar * Från fossildrivna transporter

4 VD har ordet sid 2 Kunder sid 13 InnehållVD-ord Samhällsansvaret är en del av vår affär. Vår unika infrastruktur innebär stora möjligheter men också ett ansvar att utveckla verksamheten med hänsyn till miljön, medarbetarna och samhället omkring oss., Erik Olsson om Postens arbete med hållbar utveckling. Läs mer på sidan 2 Det här är Posten Posten levererar brev och paket snabbt, säkert och kostnadseffektivt till och från alla hushåll och företag i hela Sverige. De senaste åren har Posten genomgått stora förändringar och idag agerar Posten på en konkurrensutsatt marknad vilket ställer stora krav på att hela tiden utveckla verksamheten. Läs mer på sidan 4 Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i Postens verksamhet. Arbetet vilar på ett antal koncernövergripande policies som alla chefer och medarbetare har ett ansvar att beakta i det löpande arbetet. Läs mer på sidan 6 Kunder Nästan alla Sveriges företag och hushåll har någon form av kundrelation med Posten. Posten strävar efter att stärka förtroendet hos kunderna genom att bland annat genomföra förbättringar i servicenätet. Framöver ska det bli enklare att använda Postens tjänster och produkter. Läs mer på sidan 13 Samarbetspartners En förutsättning för Postens framgång är goda och långsiktiga relationer med sina samarbetspartners. Tillsammans med postombuden ökar Posten tillgängligheten i servicenätet och förenklar för kunderna. Läs mer på sidan 18 Medarbetare Genom bra ledarskap och möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation vill Posten vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetares hälsa och utveckling. Läs mer på sidan 20 Miljö För Sveriges största transportör är ett aktivt miljöarbete en central del av verksamheten. Det ska bidra till en hållbar utveckling och samtidigt stärka Postens konkurrenskraft. Läs mer på sidan 25 Bolagsstyrning Posten ägs till 100 procent av svenska staten. Statens ägarpolitik anger ramverket för bolagsstyrningen. Hållbarhetsarbetet är en prioriterad del av statens ägarpolitik. Läs mer på sidan 30 Andra samarbeten och insatser I Sverige har Posten ett antal samarbeten med bland annat utbildningsväsende, näringsliv och frivilligorganisationer. Läs mer på sidan 34 Översikt av Postens hållbarhetsarbete I följande tabell sammanfattas Postens hållbarhetsredovisning enligt de internationella riktlinjerna Global Reporting Initative och dess indikatorer. Läs mer på sidan 36

5 Postens miljöarbete sid 25 Så styrs Posten sid 30 Postens hållbarhetsarbete Postens verksamhet berör många privatpersoner, företag, medarbetare, ägare, politiker och samhället omkring oss. En förutsättning för Postens framgång är att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Som stor transportör har Posten ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär för Posten en samtidig strävan efter ekonomisk lönsamhet, socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete. Genom att arbeta med hållbar utveckling vill Posten stärka förtroendet för företaget och fördjupa relationerna med omvärlden. Postens viktigaste bidrag är att långsiktigt utveckla verksamheten så att privatpersoner och företag i hela Sverige når önskad mottagare till en rimlig kostnad. Ambitionen är att erbjuda resurseffektiva logistiklösningar med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta är första året som Posten ger ut en hållbarhetsredovisning. Ambitionen är att synliggöra det arbete som bedrivs inom ramen för hållbar utveckling. Posten har sedan länge arbetat med att utveckla arbetsmiljön för medarbetarna och att minska avgasutsläppen från transporterna. Även på andra områden pågår ett arbete. Målet är att utveckla rutiner för systematiskt rapporterande och historiska data och att denna redovisning ska bli mer utförlig framöver i takt med att Posten gör framsteg på allt fler områden. Postens hållbarhetsredovisning baseras på de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisningar som har tagits fram av Global Reporting Initiative, GRI. En värdering har gjorts av vilka GRI-indikatorer som är relevanta för Postens verksamhet. HÅLLBAR UTVECKLING Postens mål är att förena ekonomisk lönsamhet med ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete. MILJÖ Miljöansvar för Posten innebär att utveckla hållbara logistiklösningar och aktivt arbeta för att minska företagets miljöpåverkan. SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar för Posten innebär att utveckla medarbetarskap, ledarskap och engagemang bland medarbetarna. Det handlar också om att stärka relationerna med olika intressenter i samhället. EKONOMI Posten ska bidra till en positiv samhällsutveckling genom att vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag och genom att upprätthålla en viktig infrastruktur för samhället.

6 2 VD har ordet Aktivt hållbarhetsarbete för Posten framåt Samhällsansvaret är en del av vår affär. Vår unika infrastruktur innebär stora möjligheter men också ett ansvar att utveckla verksamheten med hänsyn till miljön, medarbetarna och samhället omkring oss. Posten är ett företag vars verksamhet berör många. Genom att bidra med en väl utvecklad, rikstäckande infrastruktur där vi ger hela Sverige tillgång till posttjänster är Posten med och skapar förutsättningar för den samhällsekonomiska utvecklingen. Samtidigt har vi som stor arbetsgivare och transportör ett tydligt ansvar för hur människor och miljö påverkas av våra aktiviteter. Detta ställer höga krav och förväntningar på att Posten ska agera som ett ansvarsfullt företag. När vi nu för första året ger ut en hållbarhetsredovisning vill vi synliggöra det arbete som Posten sedan länge bedriver inom ramen för hållbar utveckling. En bred och öppen redovisning hjälper till att tydliggöra våra mål och visa hur långt vi kommit på vägen. Posten verkar på världens mest avreglerade postmarknad. Vi har samtidigt ett omfattande samhällsåtagande med tillhörande krav på rikstäckning, service och kvalitet. Det nödvändiga förändringsarbete som inleddes 2003 bär idag frukt och för andra året i rad levererar Posten ett starkt resultat som överträffar de ekonomiska målen. Att Posten idag är ett företag med god lönsamhet ger oss bättre möjligheter att lyckas i det förändringsarbete som nu fortsätter. Arbetet med att möta förändringarna i Postens omvärld innebär ett särskilt ansvar att utveckla verksamheten med hänsyn till medarbetarna, miljön och samhället runt omkring oss. Därför är hållbarhetsfrågorna integrerade i den normala affärsverksamhetens verktyg och processer. Arbetet stöds av våra koncernövergripande policies, lednings- och certifieringssystem. En kontinuerlig dialog med Postens intressenter är en viktig del i arbetet att utveckla verksamheten. Ambitionen är att framöver bli ännu bättre och mer systematiska i vårt hållbarhetsarbete. Postens positiva utveckling hade inte varit möjlig utan det starka engagemang och arbete som våra medarbetare bidragit med. Därför har det varit särskilt viktigt att alla anställda känt sig delaktiga och haft möjlighet att påverka. Detta har bland annat möjliggjorts genom det långsiktiga projekt som vi kallar den interna dialogen, där Postens medarbetare under 2005 deltagit i samtal om Postens omvärld, nuläge och framtid. De ökade värden vi ser i Postens interna medarbetarmätningar (ViP) är sannolikt en effekt av detta omfattande förankringsarbete. Även våra insatser inom arbetsmiljö och hälsa, där vi satt upp tydliga mål för att minska sjukfrånvaron, börjar ge resultat vilket märks i både lägre ohälsotal och lägre kostnader. Sjukfrånvaron är emellertid fortfarande för hög, inte minst när det gäller antalet långtidssjukskrivna. Vi fortsätter att prioritera området högt med konkreta åtgärder som ska förbättra situationen. Postens stora utmaning idag är att stärka förtroendet hos kunderna. Det är bekymmersamt att många privatkunder

7 3 har en negativ syn på Posten. Mitt mål är att Postens kunder ska uppleva att de har en fantastisk post med mycket hög kvalitet. Internationella jämförelser visar att vi är bäst i världen på att leverera post, men vi är givetvis inte nöjda förrän vi får det förtroendekvittot direkt från våra kunder. Posten genomför just nu förändringar som ska förenkla för våra kunder att hitta rätt lösningar och tjänster. Under posthornet som symbol samlar vi tjänster som frimärken, brev och paket, alltså den rent postala servicen hos våra postombud. En ny symbol med ett frimärke kännetecknar de cirka butiker och kiosker som erbjuder försäljning av just frimärken. Utöver detta kommer det att finnas cirka 380 företagscentra landet över, med egen symbol, avsedda för våra företagskunder. Där ska vi utveckla Postens erbjudanden och ge företagskunderna bästa möjliga service. Även Postens arbete med miljöfrågor har stor betydelse för Postens förtroende och konkurrenskraft. Detta gäller inte minst i relationen med våra kunder som ställer höga miljökrav på sina samarbetspartners. När transporterna och koldioxidutsläpp ökar måste alla aktörer inom transportsektorn arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Arbetet med att utveckla hållbara logistiklösningar har medfört att Posten redan idag tar ett ansvar utöver gällande miljölagstiftning. Målet är att utsläppen per transportkilometer ska fortsätta att minska. Vi arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att förbättra verksamhetens miljöeffektivitet på fler områden. Posten ligger exempelvis mycket långt framme när det gäller energibesparande åtgärder och materialåtervinning. Vi är stolta över det vi har åstadkommit hittills, men samtidigt väl medvetna om att mycket återstår att göra. Ekonomisk lönsamhet, aktivt miljöarbete och sociala framsteg är alla nödvändiga faktorer för att åstadkomma en hållbar utveckling. I denna redovisning och på vår hemsida, Posten.se, kan du läsa mer om det resultat vi åstadkommit och de utmaningar som Posten fortsätter att arbeta med. Vi inom Posten strävar alltid efter ständig förbättring. Stockholm i april 2006 Erik Ohlsson VD och koncernchef

8 4 Det här är Posten Posten en viktig samhällsaktör Den svenska Posten har i 370 år levererat posttjänster i hela landet. Genom Postens infrastruktur skapas förutsättningar för ekonomisk tillväxt, såväl i storstäder som på landsbygden. Posten är ett av Sveriges mest publika företag. Uttrycket Säkert som ett brev på Posten berättar både om kvalitetsnivån på postdistributionen i ett land som från norr till söder motsvarar avståndet Köpenhamn Rom och om de förväntningar som Posten ska leva upp till. Posten verkar sedan 1993 på en konkurrensutsatt marknad. Detta ställer stora krav på att ständigt utveckla verksamheten för att möta kundernas efterfrågan och den tilltagande konkurrensen. Postens strategi är att fokusera på kärnverksamheten: att vara ett modernt och konkurrenskraftigt meddelande- och logistikföretag. Samtidigt finns inom Posten en stolthet över samhällsuppdraget och att kunna erbjuda postservice med hög kvalitet i hela landet. Vision Posten levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder. Affärsidé Med Posten når man den man vill med försändelser i rätt tid, säkert och kostnadseffektivt. Posten ska skapa högt kund- och förädlingsvärde genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden. Uppdrag Postens uppdrag är att säkerställa brev- och paketdistribution i hela Sverige och samtidigt utveckla värdet av statens aktieinnehav. Dessutom har Posten i uppdrag att tillhandahålla rikstäckande kassaservice, vilket tillgodoses genom dotterbolaget Svensk Kassaservice. Omvärld i förändring Marknaden för Postens tjänster befinner sig i snabb förändring. Det är framför allt fyra drivkrafter som påverkar utvecklingen: Internationaliseringen innebär att kundernas hemmamarknader omdefinieras till att omfatta större områden än tidigare. Det medför i sin tur att en allt större del av deras meddelande- och logistikflöden passerar över gränserna. Konkurrenstrycket ökar i takt med internationaliseringen. Det innebär att Posten går från en traditionell, nationellt fokuserad brev- och paketmarknad till en konkurrensutsatt global meddelande och logistikmarknad. Avregleringen av den svenska Postmarknaden ägde rum redan Flera andra länder i Europa förväntas följa efter och avreglera postverksamheten. Teknikskiftet, det vill säga att fysiska meddelanden i allt högre grad ersätts med elektroniska, har pågått under många år och det fysiska brevet utsätts för allt starkare konkurrens. Dessa omvärldsförändringar kommer på sikt också att få konsekvenser för Postens arbete med hållbar utveckling.

9 5 Postens viktiga intressenter Postens framgång är avhängig företagets förmåga att lyssna till kundernas behov och förstå förändringar i omvärlden. Utvecklingen av verksamheten ska ske i ständig dialog med företagsintressenter. De viktigaste intressenterna är förutom kunderna, medarbetare, postombud, leverantörer, ägare och det lokala samhället. Men även till exempel media och myndigheter har stor påverkan på Posten. Postens kontakter med olika intressenter Intressent Behov/förväntningar Viktigaste kontaktytor Kunder Medarbetare Postombud Leverantörer Ägare/Riksdag Lokala samhället Intresseorganisationer Att nå den man vill med försändelser i rätt tid, säkert och kostnadseffektivt, förstklassigt bemötande, aktivt miljöarbete Utveckling, uppskattning, möjlighet att påverka sin arbetssituation, god arbetsmiljö Affärsvillkor, förtroende, dialog och utbildning Affärsvillkor, förtroende och dialog Lönsamhetskrav, samhällsuppdraget att bedriva rikstäckande posttjänst och kassaservice, förtroende och dialog Infrastruktur, god service, sysselsättning, engagemang i lokalsamhället Infrastruktur, anpassad och god service, engagemang i prioriterade frågor Ombudsnätet, Contact Center, försäljningsorganisation, posten.se, kund- och kvalitetsmätningar, fokusgrupper, reklamationshantering Direktkontakt medarbetare och chef, Vi-i-Posten - attitydmätning, regelbundna kontakter med fackföreningar Direktkontakter, Nöjd Partner-mätning, utbildning Förhandlingar Ägarpolitik, styrelse, företagsstyrning, löpande dialog, årsstämma Dialog och möten med företrädare för det lokala samhället till exempel kommun och lokala intresseorganisationer Dialog och möten med företrädare för till exempel pensionärsorganisationer, handikappförbund med flera, deltagande i seminarier och aktiviteter som till exempel landsbygdsriksdagen arrangerad av folkrörelserådet OM POSTENS HÅLLBARHETSREDOVISNING Genom att samla de mest väsentliga aspekterna av Postens ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagande i en integrerad redovisning vill Posten beskriva inriktning, arbete och resultat inom de områden som omfattas av begreppet hållbarhet. Syftet med redovisningen är även att öka förståelsen för Postens verksamhet och stärka förtroendet för företaget. En bedömning har gjorts utifrån vilka frågor som anses relevanta för Postens intressenter och de huvudsakliga målgrupperna för hållbarhetsredovisningen såsom kunder, ägare, medarbetare, politiker, myndigheter och leverantörer. Detta har även varit utgångspunkten för den indelning av kapitel som Posten valt för redovisningen. Redovisningsprinciper och avgränsningar Postens hållbarhetsredovisning baseras på de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisningar som har tagits fram av Global Reporting Initiative, GRI. En värdering har gjorts av vilka GRI-indikatorer som är relevanta för Postens verksamhet. På vissa områden saknas historisk data, vilket förklaras av att detta är Postens första hållbarhetsredovisning. På sidorna kan du läsa en sammanfattning över var information som efterfrågas av GRI redovisas i Postens hållbarhetsredovisning. Redovisningen är inte verifierad av någon tredje part. Där inget annat anges omfattar uppgifterna Postens svenska verksamhet och helägda dotterbolag i Sverige.

10 6 Det här är Posten HÅLLBARHETSARBETETS ORGANISATION Hållbar utveckling innebär för Posten en samtidig strävan efter ekonomisk lönsamhet, socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete. Kunskap och engagemang hos medarbetarna är en förutsättning för att lyckas. Genom tydliga mål, kommunikation och utbildning arbetar Posten för att öka kompetensen och delaktigheten bland medarbetarna. Posten har inte en formell organisation för hållbarhetsarbetet. Frågorna ska integreras i affärsverksamheten och följas upp inom de koncernövergripande styrsystemen. Det är alla chefers och medarbetares ansvar att beakta Postens policies i det löpande arbetet. Varje chef är ansvarig för att sprida informationen bland medarbetarna. Hållbarhetsarbetet integrerat i verksamhetssystemet Postens verksamhetssystem är certifierat enligt miljöstandarden ISO och kvalitetsstandarden ISO Miljö- och kvalitetsarbetet utgår från Postens ledning och är integrerat i hela verksamheten. Planera, leda samt tilldela resurser Stödja verksamheten Mäta, analysera och förbättra Postens affärsprocess Kundens synpunkter Kunder Kundens behov >> Utveckla tjänst >> Sälja tjänst >> Producera tjänst >> Postens tjänster Kunder Policies Postens arbete med hållbar utveckling styrs av ett antal koncernpolicies: Finans Representation, gåvor och arbetsmåltider Risk management Skatter Inköp Kvalitet Miljö Säkerhet Totalförsvar Lokaler Avtalshantering Dokumenthantering Etik Immaterialrätt Integritetsskydd i Postens informationshantering Arbetsmiljö-Hälsa Trafiksäkerhet Lön och förmåner Medarbetarskap och ledarskap Resor Kundbemötande Kommunikation IT

11 7 Ur Postens etikpolicy Respekt I Posten ska alltid de mänskliga rättigheterna respekteras. Alla former av sexuella trakasserier, främlingsfientlighet eller annan respektlöshet och intolerans mot medmänniskor är oacceptabla. Posten ska inte dra oskälig fördel eller nytta av att vara en stor och välkänd organisation i förhållandet med affärspartners eller andra intressenter. Ärlighet Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och andra bindande föreskrifter ska naturligtvis alltid följas, oavsett i vilket land Posten agerar. Mutbrott och bestickning accepteras aldrig, även om Posten till följd av detta förlorar en viktig och värdefull affär. Postens marknadsföring ska vara saklig och seriös och inte motverka en sund konkurrens på marknaden. Jämförelser med konkurrenter ska vara objektiva. Nedsättande uttryck eller omdömen får aldrig användas. Posten ställer krav på att underleverantörer och andra affärspartners är seriösa. Samhällsansvar Posten värnar aktivt miljön. För det fall att Postens affärspartners anlitar underleverantörer för att fullfölja avtalet med Posten, ställs det alltid krav på att även underleverantören kan uppfylla de etiska regler som Posten själv står för. Mångfald Posten ska vara en jämställd arbetsplats fri från diskriminering, främlingsfientlighet och trakasserier. Arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter hos människor och kulturer. Vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens. Öppenhet och integritet Kontakten med media och myndigheter ska präglas av öppenhet och saklighet. Posten ska inte utnyttja information om kunder, medarbetare och andra människor om det på ett otillbörligt sätt kan kränka den personliga integriteten. Ansvar Det ställs höga krav på chefer i Posten att vara föredömen i etiskt hänseende. Det är oacceptabelt att chefer kringgår interna regelsystem eller på annat sätt missbrukar det förtroende Posten gett dem.

12 8 Det här är Posten Postens mål Posten arbetar mot fem koncernövergripande mål. Målen innebär att Posten ska skapa förutsättningar för en långsiktig lönsamhet, bättre kostnadseffektivitet, starkare konkurrenskraft, högre förtroende från kunder och samarbetspartners samt friska och motiverade medarbetare. Detta är förutsättningar som behöver uppfyllas för ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling. Lönsamhet Posten ska vara lönsamt. Svenska staten äger Posten. Ägarens övergripande mål för företag med statligt ägande är värdeskapande. På statligt ägda företag som verkar på konkurrensutsatta marknader ställs krav på marknadsmässig avkastning. Utgångspunkten för de beslutade målen är att Posten verkar på en konkurrensutsatt marknad samtidigt som delar av Postens verksamhet bedrivs inom ramen för ett samhällsuppdrag och pristaksreglering. Soliditeten uppgick 2005 till 33 (25) procent och avkastningen på eget kapital till 34 (42) procent. För 2005 föreslås att Posten lämnar en utdelning på 175 (150) MSEK, vilket motsvarar 12 procent av årets resultat. Kostnadseffektivitet Posten ska ha effektiva och tillförlitliga processer. Posten ska ha en hög kvalitetsnivå och kostnadseffektivitet oavsett volymutvecklingen för brev och paket. Kvaliteten mäts genom en viktad sammanvägning av mätningar avseende förstaklassbrev, oadresserad reklam samt företagspaket. Målet är att kvaliteten ska öka till 97,1 procent till slutet av Utfallet för 2005 var 96,2 (96,7) procent. Konkurrenskraft Posten ska ha hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Postens konkurrenskraft mäts årligen i ett konkurrenskraftsindex (KKI). KKI mäter om kunderna anser att Postens tjänster är prisvärda och enkla att använda. Även leveranssäkerhet ingår i indexet. Målet för 2006 är att KKI ska vara 71. Utfallet för 2005 var 71. Förtroendekapital Posten ska ha nöjda kunder. Postens målsättning är att ha högt förtroende hos samtliga kundgrupper, affärs- och samarbetspartners samt övriga intressenter. Utvecklingen följs upp genom två styrtal: Nöjd Kund Index (NKI) och Corporate Image. Målet för 2006 är att NKI ska vara 66. Utfallet för 2005 var 61. Målet för Postens Corporate Image är att det fram till utgången av 2006 ska visa en tydlig förflyttning mot bättre värden. Medarbetare Förbättrad hälsa, högre motivation och ökad effektivitet bland medarbetarna. Posten ska vara ett företag med friska och engagerade medarbetare. Uppföljning görs genom att kvartalsvis mäta sjukfrånvaro i relation till total arbetstid samt att varje kvartal genomföra en attitydmätning bland medarbetare (ViP). Målet för ViP (exklusive Svensk Kassaservice) är att det ska öka till 65 under Utfallet för 2005 var 63. Postens brevhantering dygnet runt Inlämning >>> brevlådor serviceställen Uppsamling på terminal >>> 11 brevterminaler Mellanregional transport >>> 29 flyglinjer, 14 godståg och 269 långtradare är igång varje natt Spridning från terminal >>> 11 brevterminaler

13 9 MEDDELANDE OCH LOGISTIK ADMINISTRATIV KOMMUNIKATION Postens ambition är att vara den naturliga partnern inom fysisk distribution och kombinationen fysisk och elektronisk meddelandehantering. Sverige är huvudmarknaden för Postens tjänster inom administrativ kommunikation. Postens tillstånd att bedriva postverksamhet är villkorat av att Posten även tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten. Inom detta uppdrag ligger bland annat att alla i hela landet ska ha möjlighet att ta emot brev samt att det ska vara möjligt att skicka försändelser som når mottagaren inom ett dygn, var man än bor och var mottagaren än finns i Sverige. Varje dag tömmer Posten brevlådor och hanterar över 20 miljoner brevförsändelser i 11 brevterminaler. Inom den administrativa kommunikationen innebär nuvarande prisreglering att Posten inte fritt kan anpassa priset för vissa tjänster. Samtidigt har konkurrensen ökat. Nya aktörer etablerar sig vanligen i storstäderna med möjligheten att konkurrera med lägre priser på grund av att de inte omfattas av samma regelverk som Posten. Postens tjänster inom administrativ kommunikation omfattar brevdistribution, tidningsdistribution samt flera tillhörande för- och eftermarknadstjänster. Brev från företag och myndigheter står för över 90 procent av volymerna medan privatpersoner är den största mottagaren. Posten blir allt oftare även en partner när kunder lägger ut olika administrativa rutiner som till exempel fakturor, lönebesked och andra printtjänster. Utmaningen för Posten är den allt ökande graden av substitution till elektroniska medier. Banker, försäkringsbolag och andra företag med många fakturor tar olika initiativ för att få både privatkunder och företagskunder att i högre grad acceptera elektroniska fakturor och kontoutdrag. Postoch telestyrelsens årliga Temo-undersökning visar att 53 procent säger sig vanligen betala sina räkningar via dator. Utvecklingen av nya tjänster, mervärdestjänster och kombinationstjänster syftar till att kompensera för minskande brevvolymer och därmed vårda Postens kärnverksamhet. Postens erbjudande inom administrativ kommunikation: Brev Tidningar Intern postservice Konceptlösningar Frimärken Internationell brevverksamhet Mellanregional transport >>> Sammanlagt kör Posten mil varje natt Brevbärarkontor >>> 673 brevbärarkontor Utdelning brevbärare, varav lantbrevbärare

14 10 Det här är Posten MEDDELANDE OCH LOGISTIK DIREKTREKLAM Posten är verksam på den svenska marknaden för direktreklam, DR. Mediemarknaden hade en stark tillväxt 2005 i takt med ett allt stabilare konjunkturläge. Posten är marknadsledare för distribution av såväl adresserad som oadresserad DR, en del av Postens verksamhet som växer snabbt. En av Postens styrkor är att 4,5 miljoner hushåll i Sverige nås varje dag. Kunderna är koncentrerade till storstäderna. Cirka 70 procent av reklamköparna finns i Stockholm. De viktigaste kundgrupperna är detaljhandeln, postorderföretag och förlag. Posten har de senaste åren rustat sig för ett tydligare DRerbjudande. Målet är att vara den drivande aktören på medie- och DR-marknaden samt att öka andelen DR hos reklamköpare. Liksom Posten i övrigt pågår en ökad marknads- och försäljningsfokusering i DR-verksamheten. Under året har ett 20-tal personer utbildat sig till specialiserade medieförsäljare med ökad förståelse för kundernas DRbehov, en satsning som kommer att fortlöpa under Posten erbjuder allt en kund behöver för en framgångsrik DR-kampanj: Målgruppsanalys Produktion Adressering och paketering (Plock och Pack) Distribution Hantering av svar (Svarspost) Effektmätning av kampanjen Distributionen av både adresserad och oadresserad DR är kärnan i Postens DR-erbjudande.

15 11 MEDDELANDE OCH LOGISTIK LOGISTIK Postens ambition är att vara det naturliga valet för kunder med behov av logistiklösningar till, från och inom Norden. Tillväxten på den europeiska logistikmarknaden har varit god och bedöms växa med 5 procent per år de närmaste åren. Norden står för 3-4 procent av den europeiska logistikmarknaden. Sverige är basen för Postens logistikverksamhet och genom bolag i bland annat Norge och Danmark samt partnerskap breddas erbjudandet till kunder som har behov av logistiklösningar till och från Norden. Företag står för nära 100 procent av intäkterna från Postens logistikverksamhet. Tillväxten märks främst hos stora kunder inom distanshandel, detaljhandel samt tillverkningsindustri. Cirka 70 procent av inrikespaketen i Sverige har ett internationellt ursprung. För att vårda och utveckla Postens nationella distributionskapacitet blir det allt viktigare att kontrollera och fånga de gränsöverskridande flödena av gods. Postens erbjudande inom logistik: Pakettjänster PALL.ETT Pall till Sverige och Europa Express Tredjepartslogistik Fjärdepartslogistik Systemtransporter Distanshandelskoncept Krav på kostnadseffektivisering och skalfördelar resulterar i ett allt mer globaliserat näringsliv. När företag centraliserar sina lager och flyttar ut sin produktion till låglöneländer växer marknaden för logistikföretag både geografiskt och i värde. För att vara en konkurrenskraftig logistikpartner arbetar Posten med internationella partners och nätverk. Posten är franchisetagare i Norden för Europas största paketnätverk, DPD, med bolag i samtliga nordiska länder. Samarbetet stärker Postens position i paketverksamheten till, från och inom Norden då bolagen kan erbjuda helintegrerade nordiska lösningar. Förmågan att anpassa och integrera det totala produktionssystemet med kundens system är en avgörande framgångsfaktor. På logistikområdet automatiseras och systematiseras företagens försörjningskedjor i ökande grad. Material och produkter beställs och skickas direkt till användaren. Som ett resultat av detta efterfrågas mer frekventa transporter av mindre volymer. Kraven på logistikleverantörernas förmåga att skapa precisa leveranser skärps. Utvecklingen kommer att fortsätta tills transportkostnaderna överstiger lagerhushållningskostnaderna. Ett exempel är den offentliga sektorn där behovet av leveranser av produkter för vård och omsorg i hemmet ökar. Med paket och palltjänster som bas erbjuder Posten även konkurrenskraftiga tjänster inom express och systemtransporter. Som fullserviceleverantör inom tredjepartslösningar och fjärdepartslösningar kan kunderna överlåta ansvaret för logistik- och distributionsfunktionen åt Posten.

16 12 Det här är Posten SVENSK KASSASERVICE Enligt lagen om grundläggande kassaservice ska Posten tillhandahålla en daglig och rikstäckande kassaservice som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. För detta ges Posten en ersättning från staten om 400 MSEK årligen för service i de områden där det saknas alternativ till Posten och verksamheten inte är kommersiellt motiverad. Marknaden för manuella kassatjänster har förändrats de senaste åren och efterfrågan har minskat dramatiskt. Nya tekniska lösningar har minskat kundernas behov av att besöka bankkontoren. Bankerna styr kunderna från manuella transaktioner över disk till användning av Internet, kontokort, brevgiro och telefontjänster. För Svensk Kassaservice har detta inneburit att kundunderlaget och därmed transaktionsvolymerna minskat för varje år. Transaktionsvolymerna minskade under perioden med i genomsnitt 17 procent per år. Under 2005 minskade volymerna med 20 procent. Utredning om samhällsuppdraget Regeringen tillsatte i oktober 2003 en utredning för att se över behovet av ny reglering av postverksamheten samt behovet av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen. Utredningen presenterade i maj 2004 sitt delbetänkande Samhällets behov av betaltjänster (SOU 2004:52). Utredningen föreslår att statens ansvar för betaltjänster ska Svensk kassaservices tjänster: För Nordea, Föreningssparbanken, Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken Insättning och uttag bankkonton In- och utbetalningskort (Plusgiro/bankgiro) Utlandsbetalningar För GE Money Bank: Uttag Egna tjänster: Dagskassehantering Inrikes postanvisning Beställning/hämtning ID-kort begränsas till de orter och den landsbygd där det inte är kommersiellt motiverat att tillhandahålla sådana tjänster och där det inte heller finns några alternativ. På landsbygden ska betaltjänster erbjudas genom lantbrevbäringen. Tjänsterna ska upphandlas av Post- och Telestyrelsen (PTS). Posten har i ett remissyttrande meddelat att man i stort delar utredningens slutsats att lagen om grundläggande kassaservice bör upphävas och att tjänsterna istället ska upphandlas av staten. Regeringen har inte återkommit till riksdagen med propositionen om grundläggande kassaservice. Det innebär en fortsatt stor osäkerhet för Kassaservice medarbetare och kunder. NYCKELTAL POSTEN Intäkter MSEK Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Geografiska områden Postens sekundära segmentsindelning är geografisk. Intäkter per geografiskt område baseras på kundens faktureringsadress. Sverige utgör Postens huvudmarknad och svarar för 86 procent av intäkterna. Genom dotterbolag och samarbete med andra aktörer har företaget en god position i Norden och möjlighet att lämna service i hela Europa och större delen av världen. Intäkter Tillgångar Investeringar MSEK Sverige Övriga Norden Övriga världen Summa Kostnader för varor, material och tjänster MSEK Kostnader för varor, material och tjänster Personalkostnader MSEK Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader 1) Övriga personalkostnader Summa ) Uppdelning av pensionskostnaderna på förmånsbaserade och avgiftsbaserade framgår av not 24, Ersättningar till anställda i årsredovisningen. Av koncernens pensionskostnader avser 13 (22) MSEK nuvarande och tidigare verkställande och vice verkställande direktörer. Koncernens utestående förpliktelser för dessa uppgår till 126 (128) MSEK. Finansiella flöden till olika finansiärer MSEK Amorterade lån Utdelning till ägare Räntekostnader Förändringar i eget kapital Det egna kapitalet uppgick till (3 702) MSEK, en ökning om MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 34 (42) procent vilket överträffar målet som är satt till 10 procent. Skatt MSEK Skatt 33 25

17 Kunder 13 Kundrelationer i fokus Ett av Postens koncernövergripande mål är att leverera konkurrenskraftiga tjänster av hög kvalitet. Marknaden för Postens tjänster befinner sig i snabb förändring. För att möta kundernas behov arbetar Posten för att ständigt utveckla sitt erbjudande. POSTENS KUNDER Varje vardag, året runt, besöker Posten Sveriges företag och privatpersoner. Genom sin breda kontaktyta med 4,5 miljoner hushåll och företag har Posten en konkurrensfördel i jämförelse med andra aktörer på den svenska marknaden. Nästan alla Sveriges företag och hushåll har någon form av kundrelation med Posten. De större företagskunderna är vanligen avtalskunder. Företag och privatpersoner möter i hög grad Posten via företagscenter och postombud. Företagskunder med avtal står för mer än 90 procent av Postens omsättning. De största företagskunderna motsvarar nära hälften av den totala försäljningen. Privatkunder och kontantbetalande företag står för cirka 10 procent av Postens intäkter. Nya utmaningar med förändrad efterfrågan hos företagen Företagskunder efterfrågar i allt högre grad än tidigare hantering av hela distributionskedjan från produktion till mottagning. För att möta kundernas behov har Posten kompletterat sina erbjudanden med ett antal för- och eftermarknadstjänster. Samtidigt ska det bli lättare för kunderna att förstå och utnyttja Postens tjänster genom tydligare försäljningskanaler och förenklade sortiment. Brevdistribution är en viktig del av Postens kärnaffär. För många av Postens företagskunder är kommunikationen med slutkunder en del i kundmötet som bygger företagens varumärke. Postens största kunder finns i branscher som bank och finans samt i offentlig sektor. För meddelandeintensiva branscher är utvecklingen mot elektronisk substitution tydlig. Posten arbetar aktivt med att integrera elektroniska lösningar som effektiviserar kundernas meddelandeflöden. Inom logistik kan Posten ta ett helhetsansvar för hela logistikhanteringen hos kunden. Företagens ökade krav på effektivitet i alla flöden gör logistiken till en affärskritisk funktion. Bland kunderna finns bland annat leverantörer inom detaljhandel, hemelektronik och kontorsvaror. Av de företag som vänder sig direkt till konsumentmarknaden är postorderföretag och bokförlag stora kunder till Posten. I takt med den starka utvecklingen inom direktreklam ökar efterfrågan bland Postens företagskunder på olika mervärdestjänster som kan utveckla företagens kundrelation och öka kundernas svarsbenägenhet. Posten erbjuder bland annat elektroniska databaser som möjliggör dialogbaserad relationsmarknadsföring samt skräddarsydda DM-kampanjer för stora företagskunder. Posten arbetar för att stärka relationerna med företagets små och medelstora företagskunder. Bland annat har Posten under året utvecklat lokala säljkårer runt om i Sverige. De mindre företagen finns i en mängd olika branscher och har därmed mycket varierande behov av kommunikationslösningar. Kund- och intäktsfördelning Stora företag 13,0 Mdr Medelstora företag 6,1 Mdr Små företag 3,1 Mdr Privatkunder 1,3 Mdr * Exklusive Kassaservice och övrigt Administrativ kommunikation Direktreklam Logistik Cirka 9 av 10 intäktskronor kommer från företagskunder. Drygt hälften av intäkterna 2005 kom från det Administrativa sortimentet.

18 14 Kunder Posten utvecklar kontinuerligt tjänsterna på privatmarknaden. Kännetecknande är att kunderna tilltalas av enkla och effektiva lösningar. Posten har exempelvis lanserat SMSavisering och erbjuder kunderna valfritt hämtställe. Kundnöjdhet Utvecklingen av den övergripande kundnöjdheten mäts genom attitydmätningen Nöjd Kund Index (NKI), som regelbundet genomförs bland Postens kunder. NKI undersöker kundernas uppfattning om service, kvalitet och tjänsteutbud. Resultatet av mätningarna används för att utvärdera om Postens verksamhet och strategi är framgångsrik och kundanpassad. Sett över hela året har NKI totalt sjunkit med en enhet från 63 till 62 sedan 2004, vilket är tre enheter under målet för Detta beror huvudsakligen på att företagskunderna har blivit mindre nöjda. Kunderna tycker inte att Posten har tillräckligt kundanpassade tjänster, de upplever att det är svårt att få tag på rätt person och tycker inte att Posten är en tillräckligt bra affärspartner. Bland Postens stora avtalskunder finns tecken på ett trendbrott. I den senaste mätningen var resultatutvecklingen positiv på flera kvalitetsområden. Bland Postens privatkunder har NKI ökat under Kunderna tycker att det blivit tydligare var man ska vända sig med olika postärenden samtidigt som upplevelsen av att uträtta postärenden hos ombuden har ökat. Nivån är fortfarande för låg. En rad åtgärder har därför vidtagits för att förbättra och utveckla kundrelationerna. Postens förtroende hos allmänheten mäts årligen i TEMOs Corporate Image. Målet för Postens Corporate Image är att det fram till utgången av 2006 ska visa en tydlig förflyttning mot bättre värden. Målet sattes utifrån en bedömning att frågan om Svensk Kassaservice skulle få en tydlig lösning under 2005 samt att förtydligandet av Postens servicenät skulle ha skett under Det är sannolikt att ett tydligare servicenät leder till mer positiva attityder hos allmänheten. Med anledning av tidsförskjutningen av dessa två avgörande attitydpåverkande händelser görs också en tidsmässig förskjutning av målet för Corporate Image, som väntas uppnås först KUNDARBETE I UTVECKLING Ett prioriterat arbete har varit att öka tillgängligheten för kunderna genom det nya servicenätet. Idag går det att uträtta postärenden i livsmedelsbutiker, servicebutiker och på bensinstationer. Tillgängligheten har ökat genom närhet och bättre öppettider. Mindre företag kan vända sig till Postens företagscenter. Förändringen som påbörjades 2001 har successivt fått ett bättre mottagande bland kunder och allmänhet. Detta har bland annat avspeglats i Postens Corporate Image. I takt med att avregleringen av postmarknaden i Europa äger rum används nu Postens modell som förebild för andra länders postar inom EU. NöjdKundIndex (NKI) Förtroendekapital 2005 Corporate Image 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 neg 0, neg 2004 mål 2006 mål Elon POS TENS KUNDER Posten slöt under 2005 ett samarbetsavtal avseende oadresserad direktreklam med elektronikkedjan Elon AB. Några vinnande faktorer var bland annat Postens utdelningskvalitet och den starka lokala etablering som följt av den nya marknadsorganisationen. Postens marknadsspecialister identifierade även nya affärsmöjligheter såsom adressköp samt utkörning och hämtning. Totalt omfattar avtalet distribution av cirka 48 miljoner ODR-enheter och är värt mellan 20 till 25 MSEK.

19 15 Under 2005 inleddes ett arbete för att Posten ska bli ännu tydligare gentemot kunderna. Bland annat ska en omprofilering av ombuden förtydliga vilka postärenden som går att uträtta på respektive ställe. Tre nya begrepp har introducerats för att vägleda kunderna: postombud, frimärksombud och företagscenter. Ny skyltning visar vilka postärenden som går att uträtta på respektive ställe. Även inredningen hos ombuden har förändrats så att kunderna känner igen sig oavsett vilket ombud de besöker. Samtidigt införs ett förenklat sortiment för privatkunderna. Konkurrenskraft Posten ska ha hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Postens konkurrenskraft mäts årligen genom ett konkurrenskraftsindex (KKI). KKI mäter om kunderna anser att Postens tjänster är prisvärda och enkla att använda.även leveranssäkerhet ingår i indexet. Målet för 2006 är att KKI ska vara 71, vilket också var utfallet Posten har därmed uppnått målet för andra året i rad. Postens styrkor i konkurrentjämförelser är främst bredden i erbjudandet men även leveranskvaliteten. Effektivare marknadsbearbetning Posten satsar på en effektivare marknadsbearbetning i syfte att öka sin kundorientering och vinna fler kunder. För att öka förståelsen för kundernas behov och önskemål har Posten under 2005 intensifierat och utvecklat kundanalyser. Marknadsbearbetningen är det största fokusområdet under Kontinuerligt kvalitetsarbete Sedan hösten 2005 omfattas hela Postens kärnaffär av ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001, vilket utgör ytterligare ett stöd att styra och strukturera det dagliga arbetet. Posten har även ett stödsystem, C2, där alla medarbetare kan lämna förbättringsförslag som sedan förs vidare till aktuell chef för beslut om eventuellt genomförande. Varje medarbetare kan i systemet följa upp utfallet av respektive idé. Det kvalitetskrav som ställs på övernattbefordran inom ramen för Postens samhällsuppdrag är att minst 85 procent av försändelserna ska levereras inom ett dygn. Posten levererar en kvalitet som långt överträffar detta krav. Under 2005 var leveranskvaliteten på övernattförsändelser 95,9 procent. Leveranssäkerheten för brev och adresserad direktreklam följs upp genom de oberoende mätningarna SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes). Resultaten har ständigt förbättrats och under de senaste tio åren har Posten legat över 90 procent. Det finns ingen annan post i världen som når denna kvalitet år efter år. Posten Produktion som administrerar brevnätet erhöll år 2000 och 2004 utmärkelsen Recognized Excellence av The European Foundation för Quality Management, EFQM, som är en europeisk modell för kundorienterad affärsutveckling. Andreas Falkenmark, vvd Division Marknad och Försäljning Ett prioriterat område är att stärka Postens affärsmannaskap. Med ett tydligare kundfokus och engagemang blir det fler affärer. En ökad marknadsnärvaro på både central och lokal nivå är en viktig framgångsfaktor. NKI visar att Posten måste bli ännu bättre på att inte bara förstå utan även agera snabbare utifrån kunskapen om kunderna, deras förväntningar och förändrade behov. Därför fokuseras arbetet på att utveckla Postens arbetssätt och kompetens för att ytterligare förbättra förutsättningarna för att våra kunder ska bli mer framgångsrika i sin verksamhet. Kvalitet, 1:a klassbrev %

20 16 Kunder Contact Centers ambition är att Posten ska vara bäst på kundservice och reklamationshantering i Sverige. Kvaliteten i kundkontakterna följs upp genom bland annat Bright Index som är Nordens största jämförande undersökning mellan callcenters. De senaste kundmätningarna visar på en positiv resultatutveckling. Framför allt tycker kunderna att Posten blivit bättre på att snabbt hantera förfrågningar och lösa problem. Ett prioriterat mål är att förenkla för kunderna i kontakten med Posten. Posten satsar på att öka andelen ärenden som klaras upp direkt i kundens första kontakt med kundtjänst. Målet är att 80 procent av alla generella frågor ska kunna lösas i den första kontakten. Måluppfyllelsen ligger i dagsläget på närmare 80 procent. Posten hanterar dagligen cirka 20 miljoner försändelser. Under 2005 uppgick det totala antalet reklamationer till cirka , eller endast 0,003 procent av skickade försändelser. Vanligen rör reklamationerna försenade och förlorade försändelser. Kunddialog Posten når kunderna via ett antal olika kanaler. Förutom de kontakter som sker genom den lokala organisationen och ombuden är centrala mötesplatser Postens hemsida, Posten.se samt Posten Contact Center. Via Postens hemsida kan Postens kunder bland annat söka information om de olika tjänster som Posten erbjuder samt få kontakt med säljare och marknadsspecialister. Dagligen besöker kunder Postens hemsida. Contact Center är Postens organisation för kundservice och reklamationshantering. Contact Center utgör även en del av Postens försäljningsorganisation och ansvarar bland annat för telefonkontakterna med olika kundgrupper. Contact Center finns på sex orter i Sverige och har cirka 470 medarbetare som dagligen hanterar cirka kundkontakter. Kundsäkerhet Det är avgörande för Postens framgång att kunderna känner sig trygga med att deras försändelser når mottagaren. Posten är det enda större företaget i Sverige som har sina säkerhetsprocesser certifierade enligt BS 7799 och ISO/IEC Detta innebär systematiska angreppssätt för att styra, utföra och mäta resultatet av Postens säkerhetsarbete. Certifieringen innebär också att Posten har lättare att erbjuda kunden rätt säkerhet, vilket ökar förtroendet i relationerna. Kundsäkerhet blir allt viktigare inom såväl logistik som i meddelandeverksamheten på den allt mer internationella marknad som Posten agerar på. Våga Fråga Fördelning av reklamationer 2005 Saknat innehåll 6% Övrigt 3% Skadad försändelse 9% Felaktigt redovisat PF-belopp 14% Försenad 18% Förlorad försändelse 50% Mottagna reklamationer under 2005 fördelade på orsak. Framgångsrika kundkontakter bygger på att Posten har kunniga och engagerade medarbetare. Postens säljare genomgår kontinuerligt utbildningar för att bli bättre i kundmötet. Under året initierades utbildningen Våga fråga bland anställda på Postens företagscenter. Projektet syftar till att öka butikspersonalens säkerhet och kunskap i kundmötet att våga fråga och ta initiativ i dialogen med kunderna. Särskild tonvikt ligger på produktkunskap, säljteknik och kundbemötande. När utbildningen genomfördes i Uppsalaregionen gav det omedelbar effekt och redan efter en månad hade försäljningen mångdubblats. KUNDDIALOG

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning 2005 Information inför årsstämman Årsstämma Årsstämma äger rum onsdagen den 26 april 2006 på Postens Huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna, Kristinasalen. Tryckt årsredovisning på

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten.

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Vi vet inte vad varje paket innehåller. Vi vet bara att någonstans finns en av dina kunder som väntar på just sitt paket. För oss är därför alla paket Sveriges

Läs mer

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS Postens Årsredovisning Väsentliga händelser Väsentliga händelser II Koncernöversikt III Ekonomisk översikt 1 VD har ordet 2 Strategi och mål

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för

Läs mer

normala tillstånd i Postens utveckling

normala tillstånd i Postens utveckling Film Duvan Paradigm och anomali normala tillstånd i Postens utveckling Takten ökar, spelplaner förändras och kunders behov diversifieras. Tjänster och deras produktion tar nya former där Informationslogistiken

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning Postens ombud vinner i längden En infrastruktur för tillväxt i hela Sverige Miljöarbete för hållbar utveckling och stärkt konkurrens Posten ska ha ett högt förtroende hos

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

Postens service 2007. - En rapport om Postens service på landsbygden

Postens service 2007. - En rapport om Postens service på landsbygden Postens service 2007 - En rapport om Postens service på landsbygden Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 6 1. Posten i förändring... 8. Stolt historia... 8. Posten sedan avregleringen...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Vi går i täten för hållbar utveckling i vår bransch! Vi vet att ni inte bara efterfrågar pålitliga, tillgängliga, och effektiva lösningar av oss. Ni efter frågar också ansvarsfulla

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS

POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS POSTEN FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS Innehåll Väsentliga händelser Väsentliga händelser II Priser och utmärkelser II Koncernöversikt III Året i korthet 1 VD har ordet 2 Vision,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Strategisk inriktning och mål

Strategisk inriktning och mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / STRATEGI OCH MÅL Strategisk inriktning och mål Svenska Spel har fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Affärsmässighet och Medarbetare. Liksom visionen och värdegrunden utgår

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer