Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012"

Transkript

1 Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2012 STF

2 Innehåll 1 Ordförandens översikt 2 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning 2 3 Extern revision 3 4 Grankulla stads ekonomi Uppfyllelse av målen för verksamheten och ekonomin 4 6 Revisionsiakttagelser per sektor Samhällsteknik Samhällstekniska nämnden Byggnadsnämnden Bildning Undervisningsnämnderna Bildningsnämnden Medborgarinstitutet Stadsbiblioteket Kulturtjänster Ungdomsnämnden och ungdomstjänster Idrottsnämnden och idrottstjänster Social- och hälsovård Social- och hälsovårdsnämnden Allmän förvaltning Stadskansliet Drätselkontoret 9 7 Koncernförvaltning 9 8 Riskhantering och intern kontroll Riskhantering och intern kontroll Koncerntillsyn och riskhantering 10 9 Andra observationer under granskningen Sammanfattning och slutsatser Underskrifter 11 1

3 GRANKULLA STADS REVISIONSNÄMND UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR Ordförandens översikt Grankulla mår i det stora hela bra och stadens ärenden sköts väl. Stadens tjänster kunde skötas också med mindre resurser, men man har i Grankulla beslutat att upprätthålla en högklassig servicenivå. Detta beslut har också invånarna varit nöjda med. Ett nytt fullmäktige valdes för staden för de följande fyra åren. Nya fullmäktige står inför stora utmaningar. Särskilt de reformer som statsförvaltningen planerar medför osäkerhet inför framtiden och gör det svårare att planera och utveckla den egna verksamheten. Grankulla har redan länge samarbetat med huvudstadsregionens kommuner och upplever att den naturliga utvecklingsriktningen är att utvidga och fördjupa samarbetet. Revisionsnämnden framför sina kondoleanser med anledning av professor Edward Andersons bortgång i juni Professor Andersson var en av vårt lands främsta sakkunniga i frågor som gällde skatte- och kommunalrätt. Han var medlem i revisionsnämnden och fortsatte så sin långa karriär som förtroendevald i Grankulla. Andersson var sekreterare för revisionsnämnden under Även i denna roll var han av stor betydelse för utvecklingen och utvärderingen av stadens förvaltning. 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning Revisionsnämnden övervakar och utvärderar hur målen för stadens förvaltning och ekonomi nåtts. Därtill ska revisionsnämnden enligt kommunallagen skapa, öka och upprätthålla förtroendet för kommunalförvaltningen. Utvärderingen av måluppfyllelsen och förvaltningens verksamhet grundar sig på nedan nämnda handlingar och under räkenskapsperioden gjorda granskningsobservationer: stadens bokslut för 2012 budgeten 2012 och verksamhetsplanen stadsstyrelsens och nämndernas protokoll för 2012 intervjuer med tjänsteinnehavare utvärderingsblanketter stadens revisors rapporter Nämnden har i sitt arbete beaktat utvärderingen för 2011 och fortsatt arbetet utifrån denna. De centrala observationer som gjorts om nämndens fokusområden under utvärderingen av år

4 presenteras i avsnitt 6 i utvärderingsberättelsen. Revisionsnämnden sammanträdde 10 gånger under Revisionsnämnden har sammanställt utvärderingsberättelsen vid sina möten Revisionsnämndens ledamöter och ersättare under verksamhetsåret var: Ledamot Clara Palmgren, ordförande Martti Syväniemi, vice ordförande Erkki Karimaa Maarit Laakso-Eräkallio Guy Willman Ersättare Ingrid Ojaluoma Matti Kauppila Thomas Romantschuk Irmeli Viherluoto-Lindström Pia Maria Lindén-Linna Irmeli Viherluoto-Lindström har som ersättare till Laakso-Eräkallio deltagit i revisionsnämndens möten 2012 och i utarbetandet av utvärderingsberättelsen. Revisor Antti Kärkkäinen från BDO Audiator Ab (tidigare Oy Audiator Ab) har varit sekreterare för revisionsnämnden. Enligt revisionsnämnden arbetsprogram har bildningssektorn och samhällstekniska sektorn varit fokusområden för Revisionsnämnden tog i början av granskningsområdet i bruk utvärderingsblanketter som Audiator Ab gjort, och sektorernas ansvariga personer intervjuades vid mötena utgående från blanketterna. Syftet med blanketterna var att få en heltäckande bild av organisationsenheternas verksamhet som stöd för den utvärdering som nämnden gjorde. I utvärderingsarbetet borde man i mån av möjlighet också höra andra än ledande tjänsteinnehavare. 3 Extern revision Den av fullmäktige för valda revisorn har varit Oy Audiator Ab. Huvudansvarig revisor har varit OFR, AVM Tove Lindström-Koli. Revisionen har utförts enligt det arbetsprogram för revisionen som revisionsnämnden godkänt. Revisionsnämnden har fått mellanrapporter om hur revisionen under räkenskapsperioden utfallit och om observationer under revisionen. Revisionsberättelsen gavs och i den förordas att bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Staden beslutade att fortsätta samarbetet med BDO Audiator Ab med ett tvåårigt avtal. 4 Grankulla stads ekonomi 2012 Grankulla stads bokslut uppvisar ett överskott på 1,8 miljoner euro. I budgeten hade resultatet uppskattats bli ett underskott (-0,7 miljoner ). Att resultatet var bättre än väntat beror främst på de under extraordinära poster bokförda skadeersättningar som erhölls för brandskador (Klostret). Grankullas ekonomi försvagades jämfört med 2011, trots att räkenskapsperiodens resultat var klart bättre än väntat. Utgiftsutvecklingen i Grankulla ledde till en klar försämring av verksamhetsbidraget jämfört med år Årsbidraget var 1,5 miljoner euro svagare än året innan, med räckte till för att täcka de planenliga avskrivningarna tack vare att skatteinkomsterna utvecklades bättre än väntat. Stadens 3

5 investeringsutgifter under 2012 var 10,5 miljoner euro, dvs. klart större än året innan. Staden var tvungen att täcka en del av investeringsutgifterna genom att ta ett kortfristigt lån. I balansräkningen hade staden ca 1 miljon euro kortfristigt lån i slutet av 2012, vilket var 112 /invånare. Enligt Kommunförbundets bokslutsprognoser hade kommuner med invånare i genomsnitt lån per invånare. I kommuner av ovan nämnda storleksklass täckte årsbidraget i genomsnitt 73 % av avskrivningarna. I Grankulla täckte årsbidraget 103 % av avskrivningarna. Stadens resultat 2012 kan således anses vara bra med hänsyn till kommunernas genomsnittliga ekonomiska utveckling under året. Förutom att skatteinkomsterna och statsandelarna utvecklades bättre än väntat inverkade också vinster på 1,0 miljoner euro av försäljning av anläggningstillgångar på Grankullas resultat. Rensat med poster av engångskaraktär uppvisar resultatet för 2012 således ett underskott, och situationen var likadan också Man kan inte år efter år fortsätta att täcka de årliga utgifterna med överlåtelseintäkter av egendom och andra inkomster av engångskaraktär. Det här bör beaktas när kommande budgetar görs upp. Däremot kan investeringar finansieras med poster av engångskaraktär. Bokslutet visar att investeringarna 2012 är större än avskrivningarna och inkomsterna av engångskaraktär sammanlagt. Detta har lett till upplåning och minskning av kassareserven. Stadens investeringsbehov har ökat i och med att bl.a. fastigheternas skick försvagats. Nämnden föreslår att staden ska göra upp ett långsiktigt investeringsprogram där en hållbar investeringsnivå definieras och investeringarna sätts i viktighetsordning. I fortsättningen är staden eventuellt tvungen att alltmer finansiera investeringar med lånefinansiering, varvid en helhetssyn är nödvändig. 5 Uppfyllelse av målen för verksamheten och ekonomin Revisionsnämnden konstaterar igen att det är svårt att bedöma hur målen för verksamheten och ekonomin uppfyllts, eftersom fullmäktige inte har satt upp bindande mål för sektorerna. I budgeten har utvecklingsobjekt framförts som mål. Utfallet av Grankulla stads strategiska mål uppvisar däremot enligt revisionsnämndens bedömning inga betydande avvikelser från de mål som satts upp i budgeten. Man har dock gått framåt i styrningen av den årliga verksamheten med de mål som fullmäktige fastställt. För de strategiska projekten (eller riktlinjerna) har framförts verksamhetsmål 2012 samt uppföljning/mätare och ansvarig aktör. Men de s.k. målen har uppfattats som utvecklingsåtgärder eller utvecklingsobjekt och inte som eftersträvade tillstånd eller egenskaper hos dessa objekt. Att sätta upp äkta mål för kommunens resultatenheter och deras serviceprocesser förutsätter mätare/nyckeltal samt datateknik och datasystem med vilka uppgifter kan fås av verksamhetens väsentliga egenskaper (mätningar, enkäter). Staden borde alltså investera i att definiera mätare och utveckla datasystem. Investeringen utgör grunden också för intern redovisning och statistik samt 4

6 kvalitetsledning och ett styrsystem för verksamheten. Investeringen är förenlig med det första strategiska målet: Grankulla utvecklar aktivt sin verksamhet --- föregångare på flera områden. När stadens ekonomiska läge försämras och med beaktande av tillväxttrycket vad gäller både verksamhetsutgifter och investeringar, konstaterar revisionsnämnden att staden i fortsättningen kan vara tvungen att pruta på stadens invanda och mycket högklassiga servicenivå. Också därför är det mycket viktigt att förtydliga målen för verksamheten och ekonomin, så att man kan försäkra sig om att sektorerna arbetar enligt fullmäktiges vilja. Revisionsnämnden har i sin utvärdering konstaterat att verksamheten till alla delar inte aktivt jämförs med liknande kommuner eller andra aktörer. Redovisningen, datasystemen och datatekniken borde utvecklas så att det blir lättare att göra jämförelser inom kommunen och med andra kommuner. 6 Revisionsiakttagelser per sektor 6.1 Samhällsteknik Samhällstekniska nämnden Det centrala i fråga om samhällstekniska nämnden och den förvaltning som lyder under den framgår väl av nämndens verksamhetsberättelse Samhällstekniska sektorns verksamhetsutgifter har följt budgeten. Revisionsnämnden hörde under året direktören för samhällstekniken och markanvändningschefen. Revisionsnämnden uppmärksammar motiveringarna till investeringar. Revisionsnämnden anser att motiveringarna till investeringsprojekt inte till alla delar varit tillräckliga 1. Av motiveringarna ska det klart framgå (1) vilket investeringsbehovet är vilka krav objektet inte uppfyller (kriterier, situation) och (2) varför den föreslagna lösningen(investeringen) är det bästa alternativet (jämförelse av alternativen). Investeringsplanen ska också visa vilka kostnaderna för verksamheten är efter investeringen, eventuella kostnadsbesparingar eller möjligheter till tilläggsinkomster. På så sätt kan genomförandet av investeringar också bättre kopplas till planeringen av driftsekonomin. Det finns mycket litet obebyggd mark på de fastigheter som staden äger, vilket kommer att vara en utmaning i framtiden. Därför kommer också inkomsterna av markförsäljning att sjunka under de närmaste åren. De av markförsäljning bokförda försäljningsvinsterna i resultaträkningen var år 2012 ca 2 miljoner euro mindre än året innan. Det finns brister i stadens fastigheter och en del av fastigheterna behöver renoveras. Fastighetsunderhållet förutsätter ett tätt samarbete mellan användarna och samhällstekniska sektorn, utomstående användare inte att förglömma (bl.a. föreningar). Revisionsnämnden anser det bra att ett fastighetsdatasystem och elektroniska serviceböcker har börjat användas. Allmänt taget har samhällstekniska nämnden och den förvaltning som lyder under den klarat av sina uppgifter väl. 1 Exempelvis motiveringarna till ombyggnadsplanen för Helsingforsvägen för nästan en miljon euro var bristfälliga 5

7 6.1.2 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens budget utföll nästan som beräknat. Budgeten underskreds med ca och verksamhetsintäkterna överskreds med ca Ett av Grankullas vackraste områden i närheten av södra Gallträsk (Kavallvägen 8 och 12) är till salu. Man bör ägna särskild uppmärksamhet åt byggnationen i området, eftersom området är en unik helhet. 6.2 Bildning Revisionsnämnden hörde under året bildningsdirektören, bibliotekschefen och kultur- och fritidschefen. Under året har den här sektorn genomgått olika omorganiseringar vars syfte varit att samla flera resultatenheter och därigenom också verksamheten under en enhetlig förvaltning. Biblioteket, medborgarinstitutet och kulturtjänsterna är nu resultatenheter som lyder under en ny kultur- och fritidsnämnd. I början av 2013 fick de här verksamheterna, skolförvaltningen och dagvården en gemensam chef, bildningsdirektören. En sammanslagning av så många verksamheter under en förvaltning är ett steg mot större helheter, men samtidigt har det minskat de små nämndernas och nämndledamöternas påverkningsmöjligheter och direkta deltagande, och har därför ansetts försvaga demokratin Undervisningsnämnderna Den finskspråkiga skolförvaltningens verksamhetsutgifter översteg budgeten med ca 0,4 miljoner euro. Dessutom var verksamhetsintäkterna 0,4 miljoner euro större än beräknat. Det var i synnerhet de till Grankulla betalade hemkommunersättningar som inverkade på verksamhetsintäkterna. Den svenskspråkiga skolförvaltningens verksamhetsutgifter utföll praktiskt taget enligt budgeten. Grankulla vill fortsätta att undervisa i mindre grupper än vad som är genomsnittet i Finland. De mindre undervisningsgrupperna förbättrar arbetsron, inlärningsresultaten och studiemotivationen, vilket revisionsnämnden anser gagna alla parter på längre sikt. Revisionsnämnden önskar ett djupare samarbete mellan skolorna. En gemensam förvaltning och överföringen av småbarnsfostran att lyda under undervisningsnämnden från början av 2013 stödjer detta mål. Revisionsnämnden upprepar sin ståndpunkt att skolorna i Grankulla fungerar bra och åstadkommer goda resultat. 6

8 6.2.2 Bildningsnämnden Revisionsnämnden bekantade sig under granskningsåret med kultur- och fritidstjänsterna genom att intervjua kultur- och fritidschefen Medborgarinstitutet Antalet kursdeltagare i medborgarinstitutet var över Under läsåret ordnades 268 kurser. Både antalet deltagare och antalet kurser kan anses utmärkta. Revisionsnämnden tycker att en utmaning för medborgarinstitutets verksamhet kan anses vara en föryngring vad gäller både deltagarna ålder och kursutbudet Stadsbiblioteket Revisionsnämnden besökte biblioteket och hörde bibliotekschefen om bibliotekets verksamhet och ekonomi. Revisionsnämnden var nöjd med bibliotekets verksamhet och dess lokaliteter. Fastigheten är i gott skick och ligger centralt. Biblioteket har fått mycket god respons av användare i alla åldrar. Bibliotekets personal, service och bokbestånd förtjänar ett särskilt tack. Enligt revisionsnämndens åsikt bör man allvarligt diskutera en eventuell utbyggnad av bibliotekshuset samt möjligheten att beakta nya trender när centrum byggts färdigt och antalet invånare i centrum i och med detta ökat märkbart Kulturtjänster Kulturtjänsterna koncentrerades på stora evenemang, på World Design Capital-projektet (genomfördes i samarbete med bl.a. Helsingfors stad) och på Musikveckan i oktober-november. Båda evenemangen lyckades och fick en stor publik. Revisionsnämnden konstaterar att organiseringen av sådana stora evenemang inte skulle lyckas utan frivilliga från lokala föreningar. Detta kan anses karakteristiskt för små orter och förstärker också vi-andan. Storevenemangen får dock inte innebära att mindre, lokala projekt, som i allmänhet ger en liten ort dess egen identitet, åsidosätts. Det här gäller exempelvis det småskaliga kulturutbudet i Vallmogård och upprätthållandet av det lokalhistoriska arkivet. Arkivet kan inte längre skötas med frivilliga krafter utan förutsätter professionellt ledarskap Ungdomsnämnden och ungdomstjänster Ungdomstjänsterna nådde de mål som ställts för verksamheten och ekonomin. Ungdomstjänsternas verksamhetsutgifter understeg budgeten med euro Idrottsnämnden och idrottstjänster Idrottstjänsterna nådde de mål som satts upp för verksamheten och ekonomin. Idrottstjänsternas verksamhetsbidrag var euro bättre än budgeterat tack vare större inkomster och lägre utgifter än beräknat. Idrottstjänsterna har ett stort antal aktiva och nöjda kunder. 7

9 6.3 Social- och hälsovård Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämndens budget överstegs med ca euro. Under flera år efter varandra har social- och hälsovårdskostnaderna ökat betydligt. Revisionsnämnden bekantade sig under året med handikappserviceverksamheten. Flera långtidsprojekt eller långsiktiga program (bl.a. äldrepolitiskt program, ungdomspolitiskt program) har genomförts inom sektorn. Revisionsnämnden konstaterar att programmen har behövts och önskar att de verkställs i praktiken. Stadens äldreråd spelar en viktig roll i beslutsfattandet. Under året har man i rådet hört sakkunniga, deltagit i diskussioner om tillbyggnaden av Villa Breda och gett utlåtanden om frågor som gäller äldre. Den öppna dagvårdsverksamheten har fått positiv respons hos barnens föräldrar. Den åldrande befolkningen, den stramare lagstiftningen och eventuella social- och hälsovårdsreformer medför nya utmaningar när det gäller att ordna verksamheten kostnadseffektivt utan att servicekvaliteten försämras. Social- och hälsovårdsreformen, som bereds som bäst, vållar osäkerhet inom verksamhetssektorn. 6.4 Allmän förvaltning Stadskansliet Vid utgången av 2012 hade staden litet över 700 anställda. Största delen av personalen arbetade i skolorna och daghemmen. Antalet anställda kan anses stort i förhållande till stadens invånarantal. Problemen med inomhusluften i stadshuset och placeringen av personal i temporära lokaliteter (socialbyrån) till följd av detta har enligt revisionsnämnden kunnat inverka på arbetet och arbetsklimatet. Statsmaktens reformer (social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen) skapar osäkerhet bland de anställda och kan öka stressen. Den högsta ledningen ansvarar för att aktivt informera personalen om innehållet i de förändringar som gäller personalen och om hur dessa avancerar. Revisionsnämnden anser att det är viktigt att föra utvecklingssamtal med de anställda. De ledande tjänsteinnehavarna har visat en positiv attityd till att utveckla sina respektive sektorer och trygga de anställdas välmående. De anställdas möjligheter att bekanta sig med varandra och med andras arbetsuppgifter har blivit svårare till följd av den ökade arbetstakten. Detta kan också försämra arbetsklimatet och samhörigheten. Personaltidningen är ett viktigt och uppskattad medel för att skapa gemenskapskänsla. Det samma gäller gemensamma utflykter och annat fritidsprogram. 8

10 Revisionsnämnden bekantade sig under granskningsåret med informations- och kommunikationsverksamheten. Kommuninvånarna söker allt oftare information om sin hemstad via webben. Lokaltidningen Kaunis Grani är ändå fortfarande ett mycket viktig medium i synnerhet för den äldre befolkningen. I Grankulla ordnas informationskvällar om både kommunens och föreningarnas aktuella frågor. Antalet deltagare i evenemangen kunde ha varit högre. Det låga deltagandet kan vara ett tecken på invånarnas förtroende eller ointresse. Revisionsnämnden önskar att kommuninvånarna ska ta mer direkt kontakt med de förtroendevalda Drätselkontoret Drätselkontorets verksamhet beskrivs ganska knapphändigt i bokslutet. Det finns exempelvis inte uppgifter om utvecklingen av ekonomiförvaltningen eller om datatekniken. Dataadministrationens uppgifter borde definieras. IT-strategin har beretts Enligt denna utvecklas dataadministrationen (datasystemen, deras gemensamma datatekniska grund) decentraliserat. Man borde se till att sektorernas lösningar är kompatibla så att informationen vid behov kan förmedlas från en serviceprocess och dess datasystem till en annan och så att generella lösningar som lämpar sig för flera verksamhetområden väljs. IT-strategins insatsområden är rätt omfattande helheter (exempelvis insatsområde 5: effektivisering av verksamheten). 7 Koncernförvaltning Revisionsnämnden fäster fortfarande vikt vid bolagens styrelsearbete. Vi rekommenderar att koncerndirektivet uppdateras så att där fastställs principerna för val av personer till bolagens styrelser och bolagsstämmor. Man bör utveckla ägarstyrningen och övervaka att koncernbolagens ekonomi är i balans. Vid utgången av 2012 var stadskoncernens lånestock ca 20 miljoner euro, dvs /invånare. Koncernlånen inkluderade också stadens andel av lån vilka tagits av de samkommuner där staden är medlem. Staden bör följa upp de till koncernen hörande dottersamfundens förmåga att klara sina amorteringsförpliktelser. Staden svarar för koncernsamfundens lån genom de garantier den gett. 8 Riskhantering och intern kontroll 8.1 Riskhantering och intern kontroll Stadens ledning har i anslutning till godkännandet av bokslutet gett ett utlåtande på 11 sidor om genomförandet av den interna kontrollen. I utlåtandet behandlas den interna kontrollen i stadens olika verksamhetssektorer. Revisionsnämnden anser detta utlåtande vara tillräckligt omfattande, 9

11 men en sammanfattning enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse bör presenteras i balansboken. I sina tidigare utvärderingsberättelser har revisionsnämnden fäst vikt vid hur riskhanteringen genomförts och riskerna bedömts. Stadens risker bör kartläggas kontinuerligt så att man känner till de viktigaste riskerna och kan reagera på dem. Revisionsnämnden ägnar uppmärksamhet åt kommunallagens ändrade bestämmelser i fråga om riskhantering och intern kontroll. Bestämmelserna träder i kraft från ingången av Enligt de ändrade bestämmelserna bör också stadens avtalshantering ordnas så att den är systematisk. Revisionsnämnden anser att det för staden bör göras upp ett kontinuerligt uppdaterat avtalsregister där det finns uppgifter om åtminstone gällande avtal, deras centrala innehåll, giltighetstid och konkurrensutsättning. 8.2 Koncerntillsyn och riskhantering Till Grankullas kommunkoncern hör lokaltidningsbolaget, 9 fastighetsbolag där staden äger majoriteten och 9 samkommuner där stadens ägarandel är mycket liten. Det viktigaste är att Grankulla övervakar förvaltningen av fastighetsbolagen och framför allt kontrollerar att de tar väl hand om sin betydande fastighetsegendom. Fastighetsbolagen är också rätt skuldsatta, eftersom de byggt sina fastigheter nästan helt med lånemedel. I bokslutet ingår fortfarande inte en tillräcklig bedömning av för koncernen betydande risker eller en tillräcklig redogörelse för hur koncerntillsynen ordnats. 9 Andra observationer under granskningen Nya planer för tågtrafiken görs upp som bäst, men de kommer att kräva stora ekonomiska resurser av Grankulla, som ändå har rätt bra trafikförbindelser sedan tidigare. Revisionsnämnden anser att näringspolitiken borde spela en klart större roll i stadens strategiska mål. De långvariga byggarbetena och bristen på parkeringsplatser i centrum inverkar negativt på företagsverksamheten. När det gäller jämförelser av budgetutfallet rapporterar resultatenheterna oenhetligt om sitt områdes omfattning och situation, behovet av olika prestationer, resultatenheternas servicekapacitet, tillgången på serviceprestationer, antalet prestationer och deras täckningsgrad samt effekterna av dem. I allmänhet har man framfört antalet prestationer och specificerat penningutgifterna och penninginkomsterna, varifrån enhetskostnaderna kan räknas. T.ex. dagvårdslokaliteternas användningsgrad kunde vara ett intressant tillägg till de framförda nyckeltalen Med hjälp av uppgifter som bygger på mätningar kan organisationen på ett tillförlitligt sätt visa kommuninvånarna och utomstående att Grankulla stad arbetar resultatrikt och effektivt och att Grankulla är konkurrenskraftigt vare sig staden jämförs med större kommuner eller privata företag. 10

12 10 Sammanfattning och slutsatser Utgående från ovan nämnda observationer anser revisionsnämnden att de mål fullmäktige satt upp har nåtts i tillräcklig utsträckning. Staden gör fortfarande utveckla uppsättandet av verksamhetsmål för att det ska vara lättare att bedöma hur de nåtts. Stadens ekonomiska läge har försvagats jämfört med de föregående åren. Resultatet för räkenskapsperioden 2012 uppvisar ett överskott främst till följd av försäljningsvinster av engångskaraktär och en brandförsäkringsersättning som bokförts bland extraordinära poster. Således bör man i fortsättningen vara återhållsam med utgiftsökningen. Ägarstyrningen och övervakningen av stadskoncernen bör intensifieras och utvecklas. Koncernens skuldsättningsutveckling bör följas. Staden har tagit revisionsnämndens observationer på allvar i ledningen av verksamheten och har utgående från dem strävat efter att utveckla verksamheten. Revisionsnämnden vill tacka alla tjänsteinnehavare som nämnden intervjuat och önskar att de observationer som redogjorts i den här utvärderingsberättelsen beaktas i verksamheten 2013 och när budgeten för 2014 görs upp. Dessutom tackar nämnden yrkesrevisorn, de förtroendevalda och stadens tjänsteinnehavare för ett gott samarbete under hela fullmäktigeperioden. Revisionsnämnden instämmer med revisorns utlåtande och föreslår fullmäktige att bokslutet för 2012 godkänns och att de medlemmar i organen och de ledande tjänsteinnehavare i uppgiftsområdena som handhaft stadens ekonomi och förvaltning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Underskrifter Grankulla den 22 maj 2013 Grankulla stads revisionsnämnd: Clara Palmgren Erkki Karimaa Martti Syväniemi Irmeli Viherluoto-Lindström Guy Willman 11

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2013. Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2013 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden 1 Innehåll 1 Revisionsnämndens sammansättning, uppgifter, mål och fokusområden vid utvärderingen

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras?

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? 3.6.2014 Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden Ekonomiska sakområden som behandlats Mer fokus på kommunkoncernen Inget skattetak

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 Stadsfullmäktige 68 12.11.2012 Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 samt investeringsplan 2013-2017 154/331/2012 STF 68 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 105 1 (3) 6.3.2012 Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet 1 Begäran om utlåtande Ordföranden i revisionsnämnden i stad X har bett bokföringsnämndens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern Pargas stad Utkast 27.2.2017 1668/02.02.01/2010 Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern Innehållsförteckning 1. Lagstiftning 2. Tillämpningsområde 3. Den

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Bemötande*) till utvecklings- och åtgärdsrekommendationerna i utvärderingsberättelsen

Bemötande*) till utvecklings- och åtgärdsrekommendationerna i utvärderingsberättelsen 1 STS 27.5.2014 111 Bemötande*) till utvecklings- och åtgärdsrekommendationerna i utvärderingsberättelsen *) skrivet i rött 3 Utvärdering av måluppfyllelsen Utvärdering av hur målen för verksamheten uppfyllts

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen RP 157/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås kommunallagen bli ändrad

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer