SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Örjan Andersson (S) Thure Andersén (S) Reijo Tarkka (V) Göran Lindén (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Ersättarna Rolf Hahre (S), Tommy Claesson (S), Susanne Johansson (S), Berit Ulander (S), Richard Andersson (V), Anna Lundberg (FP), Daniel Enblom (KD) samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström 84-91, skolchef Lena Millberg 85, teknisk chef Kjell Jacobsson och socialchef Lillemor Quist 85. Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Christina Aspenryd (S) och Marianne Avelin (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 maj 2013 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Christina Aspenryd (S) Marianne Avelin (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 84 Information av kommunchefen Kommunchefen informerar om att ärenden angående bl a bildande av regionförbund, ombildande av Vafab Miljö AB, kommunstyrelsens reglemente och SISAB kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i juni. Därefter informerar tekniske chefen om förslag till ny cykelledsplan som är ute på samråd, vilken kommunstyrelsen kommer att behandla på sitt junisammanträde.

3 Kommunstyrelsen () KS 85 Föredragning/besvarande av frågor inför beslut Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: Punkt 4-6 teknisk chef Kjell Jacobsson Punkt 7 9 socialchef Lillemor Quist Punkt 10 - skolchef Lena Millberg

4 Kommunstyrelsen () KS 86 Införande av teknisk utrustning för kommunala sammanträdeshandlingar Dnr 126/13 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att utse arbetsutskottet och Jenny Landernäs (M) som referensgrupp för införande av teknisk utrustning för kommunala sammanträdeshandlingar. Förvaltningen har tillsammans med kommunens it-leverantör tagit fram ett program som klarar de säkerhetskrav kommunen ställer på digitala handlingar vilket nu möjliggör att samtliga nämnder framöver kan få sammanträdeshandlingar digitalt. I dag finns ca 100 förtroendevalda (ledamöter och ersättare) i fullmäktige och nämnder som kommer att beröras av införandet att teknisk utrustning. Syftet är under hösten påbörja arbetet med att byta ut det pappersbaserade systemet mot digitala handlingar till samtliga nämnder. Kostnaden för införande av teknisk utrustning kommer över en fyraårsperiod att vara detsamma som för det pappersbaserade systemet och kostnaderna härför ryms inom nu tillgängliga budgetramar. Varje nämnd kommer att stå för sina kostnader. Initialt kommer även kostnader att tillkomma för bl a nätverksuppkopplingar, programvaror för kringutrustning, licenser m m. Förvaltningen föreslår att införandet sker successivt och teknisk utrustning införskaffas för referensgruppen för att om möjligt utökas med kommunstyrelsen i augusti. Programmet har presenterats för referensgruppen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att inleda projektet med elektroniska kommunala sammanträdeshandlingar, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillse att nödvändig teknisk utrustning införskaffas, att initialt införskaffa teknisk utrustning till referensgruppen och därefter kommunstyrelsen, att kostnaden för nödvändig teknisk utrustning kommer att hanteras inom nu tillgängliga budgetramar för att producera sammanträdeshandlingar, samt

5 Kommunstyrelsen () Forts KS 86 att utse kommunsekreterare Carina Iwemyr och utvecklingsstrateg Jari Heikkinen som projektledare i det fortsatta arbetet. Exp till: Ekonomichefen Jari Heikkinen Carina Iwemyr

6 Kommunstyrelsen () KS 87 Avstyckning från Hallstahammars-Skällby 4:2 hänskjutning enligt 4 kap. 25a FBL för prövning av fastighetsbildning Dnr 104/13 Amsta Förvaltning AB har genom köpekontrakt förvärvat ett område av fastigheten Hallstahammars-Skällby 4:2. En ansökan om att avstycka området, som är bebyggt med ett hus av lägre standard, har inkommit till Lantmäteriet. I ansökan anges att området skall överföras till fastigheten Fjällsta 2:14, som ägs av Amsta Fastighetsförvaltning AB genom fastighetsreglering. Sökanden yrkar att området ska avstyckas till en fastighet. Byggnaden inom området är av låg standard och ska enligt uppgift ha gemensamt vatten och avlopp med den angränsande fastigheten Fjällsta 2:14. På Fjällsta 2:14 finns anmärkningar om förbud mot utsläpp av avloppsvatten respektive föreläggande om markprovtagning. Kommunstyrelsen har genom skriftligt samråd begärt att Lantmäterimyndigheten ska hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för prövning enligt 4 kap. 25a fastighetsbildningslagen (FBL). Lantmäterimyndigheten bedömer att fastighetsbildningen inte möter hinder enligt vare sig 3 kap. 1 eller 2 FBL. Med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 25a FBL hänskjuts ärendet till kommunstyrelsen för prövning av fastighetsbildningens tillåtlighet enligt 3 kap. 3 FBL. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 maj 2013 bl att ett antal frågor har kommit i anslutning till avstyckningen beträffande bl a att bostadshuset är i dåligt skick, bostadshuset ligger nära väg 555 med tänkbara bullerproblem och förbudet mot utsläpp av avloppsvatten. Av skrivelsen framgår att köparen har/har för avsikt att åtgärda problemen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avstyckningen. Exp till: Lantmäterimyndigheten, Box 894, Västerås Tekniska förvaltningen

7 Kommunstyrelsen () KS 88 Ansökan om planbesked för Eldsboda 1:247 Dnr 142/13 AB Hallstahem har den 17 april 2013 inkommit med ansökan om planbesked i syfte att bygga flerfamiljshus mellan lägenheter som är fördelade i två huskroppar. Tillhörande carport/förråd och p-platser vill också etableras inom området. Hallstahem vill bygga inom centrumparken i Hallstahammar, närmare bestämt den sydvästra delen. Området används idag som park och grönyta och är även utpekat i översiktsplanen som närströvsområde. Detaljplanens omfattning gör att processen ska hanteras enligt normalt planförfarande, varför tekniska nämnden ska yttra sig till kommunstyrelsen senast 3 maj Tekniska nämnden har den 29 april ställt sig positiv till att planarbete påbörjas och i övrigt överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 19 april 2013 som sitt yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2013 att aktuell detaljplan över området är Hallstahammars köping (Pl 6) upprättad i november Delar av detaljplanen är upphävd genom framställandet av nya detaljplaner. Den del som fortfarande är aktuell, är över centrumparken samt över Eldsboda med f d parkskolan, gymnastikhallen samt grusplanen. Fastigheten över det aktuella planområdet är Eldsboda 1:247 som ägs av Hallstahammars kommun. Centrumparken beskrivs bäst som en skogspark i norr med löv och barrträd och en finpark i söder med gräsområden, planteringar och en vattendamm. I öster ligger kommunhuset med tillhörande parkering. I väster ligger gatuköket Metropol med tillhörande parkering. Centrumparken har flertalet gångstråk som är populära att använda bland annat för hundägare och förskoleklasser. Närheten till centrum är en viktig del av parkens attraktivitet. Parken avgränsas av Storgatan, Skolgatan, Prästgårdsgatan och Eldsbodavägen. Under en planprocess kommer ställningstaganden att behöva tas till: omfattning och placering av bebyggelse, bevarandevärde av centrumparken samt ändamål för befintliga byggnader inom planområdet. Tekniska förvaltningen anför vidare att centrumparken i Hallstahammar är ett värdefullt närströvsområde för Hallstahammars invånare särskilt då gröna strövområden endast finns i ett fåtal i Hallstahammars tätort. Ny bebyggelse bör tillåtas sparsamt i centrumparken för att bevara naturvärdena. Däremot kan ny bebyggelse också göra att parken blir mer övervakad och därmed mer använd av kommunens invånare. Vid en planprocess är det viktigt att detaljstyra bebyggelsens placering i parken för att säkerställa att det allmänna intresset kvarstår. Vid uppförandet av en ny detaljplan behöver hela området säkras genom nya planbestämmelser. Planområdet skulle således omfatta hela centrumparkens areal på ca kvm.

8 Kommunstyrelsen () Forts KS 88 Förvaltningen anser att ny bebyggelse i form av flerfamiljshus till största del är en positiv utveckling av området och att en ny detaljplan bör tas fram. Planarbetet beräknas ta ca månader efter det att planavtal är undertecknat av båda parter. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökandena att kommunen kommer påbörja planarbete så snart planavtal är tecknat mellan Hallstahammars kommun och AB Hallstahem, att en avgift på kronor tas ut enligt gällande taxa av sökanden, samt att arbetet beräknas ta ca månader efter det att planavtalet är undertecknat av båda parter. Exp till: AB Hallstahem, Box 64, Hallstahammar Tekniska förvaltningen

9 Kommunstyrelsen () KS 89 Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64 i Västerås stad - för yttrande Dnr 200/12 Hallstahammars kommun bereds tillfäll att lämna synpunkter på Västerås stad fördjupade översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64. Synpunkter på utställningshandlingarna skall vara Västerås stad tillhanda senast den 27 maj Den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet omfattar en cirka 50 hektar stor yta som sträcker sig från Hamngatan i väst till Björnövägen i öst och från Södra Ringvägen och Pilgatan i norr till Kungsängsgatan och Kraftverksgatan i söder. Området som ligger centralt i staden är ett före detta verksamhetsområde som under 90-talet började omvandlas. Centralt i området finns en stor målpunkt, järnvägsstationen och bussterminalen. Målet med planarbetet är att Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och levande stadsdel, väl sammanlänkad med intilliggande stadsdelar, centrum och Mälaren. Den nya stadsdelen Stationsområdet, föreslås innehålla en tät och blandad stadsbebyggelse, i kvartersstruktur och i en varierad skala. Kvarter och byggnader ska innehålla en blandning av funktioner och verksamheter. Områdets identitet och karaktär utgår också från platsens historia. Äldre värdefull bebyggelse införlivas i den nya stadsstrukturen. Planförslaget föreslår bland annat: nya gång- och cykelstråk, nya trevligare parkeringar, gröna ytor, resecentrum med två framsidor. Kommunstyrelsen har tidigare, den 12 november , beslutat att man inte hade något att erinra mot planförslaget. Planavdelningen har meddelat att man inte har något att erinra mot planen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra mot fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64, Västerås stad. Exp till: Västerås stad, Stadsbyggnadskontoret, Västerås

10 Kommunstyrelsen () KS 90 Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, kvartal Dnr 135/13 Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- och familjomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar att det fanns totalt 8 gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Av dessa är samtliga inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som verkställts. Socialnämnden har den 25 april beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

11 Kommunstyrelsen () KS 91 Redovisning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, av ej verkställda beslut enligt 9 LSS, kvartal Dnr 136/13 Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar på att det fanns 1 gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts, vilket gäller särskilt boende för vuxna. Socialnämnden har den 25 april beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

12 Kommunstyrelsen () KS 92 Överenskommelse med staten genom Länsstyrelsen i Västmanlands län om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Dnr 114/13 Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 2 april 2013 inkommit med förslag till ny överenskommelse mellan staten och Hallstahammars kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Överenskommelsen ska gälla fr o m den 1 april 2013 och tillsvidare och innebär att Hallstahammars kommun åtar sig att årligen ta emot 30 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen från 2012 enligt vilken Hallstahammars kommun årligen åtar sig att ta emot 50 stycken nyanlända. Socialnämnden föreslår den 25 april att kommunens skall teckna överenskommelse med staten om att årligen ta emot 30 nyanlända invandrare för bosättning i kommunen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att teckna överenskommelsen med staten genom Länsstyrelsen i Västmanlands län om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare fr o m den 1 april 2013, enligt en till ärendet hörande bilaga.

13 Kommunstyrelsen () KS 93 Tillämpningsföreskrifter och taxa gällande förskoleverksamhet och fritidshem Dnr 42/13 Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att fastställa tilllämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem fr o m den 1 oktober Förslag till nya tillämpningsföreskrifter och taxa för förskoleverksamhet och fritidshem (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) har tagits fram inom förvaltningen. I förslag till nya tillämpningsföreskrifter föreslås följande ändringar: - Fyra kompetensutvecklingsdagar för fritidshemmens personal. Kompetensutvecklingsdagarna kommer att planeras från och med läsåret 2013/ Följande lydelse angående inkomstuppgifter: För lågt uppgiven inkomst medför att tilläggsdebitering kommer att ske för den period som felaktig inkomstuppgift lämnats för. Ingen återbetalning sker i efterhand vid för högt uppgiven inkomst. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 24 april bl a att fullmäktige ska fastställa dels nya tillämpningsföreskrifter dels taxa för förskoleverksamhet och fritidshem. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 24 september fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och fritidshem, att med upphävande av sitt beslut den 24 september fastställa taxa för förskoleverksamhet och fritidshem, samt att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag.

14 Kommunstyrelsen () KS 94 Revisionsrapport Uppföljning av granskningen av upphandlingar Dnr 38/13 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten Uppföljning av granskningen av upphandlingar, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 22 januari Rapporten har den 31 januari 2013 inkommit tillsammans med följebrev till kommunstyrelsen för yttrande. Av följebrevet framgår bl a att revisorerna genomförde en granskning av upphandlingsverksamheten Den nu presenterande uppföljande granskningen konstateras att kommunen har vidtagit det åtgärder som framfördes Vidare bedömer revisorerna att kommunens egna uppföljningar har lett till en större trohet med de leverantörer som kommunen har tecknat avtal med. Kommunjuristen/upphandlaren meddelar att man tagit del av revisorernas bedömning och delar deras slutsatser. Kommunstyrelsen arbetar för närvarnade, tillsammans med kommunens it-leverantör, Solid Park, på att införa ett nytt itverktyg för avtalshantering. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över rapporten uttala att man delar revisorernas slutsatser och att arbetet med ett nytt it-verktyg för avtalshantering pågår. Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors Lidbecksgatan 10, Hallstahammar

15 Kommunstyrelsen () KS 95 Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening - instruktion till ombudet. Dnr 92/13 Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 18 april 2013 tillsammans med verksamhetsberättelse 2012 och årsredovisning för 2012 inkommit med kallelse till ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2013 klockan i Stadshuset, kommunstyrelsesalen A287, Västerås. Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2013 fram till ordinarie föreningsstämma 2014 utsett Inga-Britt Helgesson (S) med Nikolai Tiurinen (S) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att ombudet vid föreningsstämman skall föreslå Harriet Berggren (S) som ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2013 t o m ordinarie föreningsstämma 2014 (KF 242/12). Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 20 februari 2013 att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt att anmoda ombudet att föreslå Harriet Berggren (S) som ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2013 t o m ordinarie föreningsstämma Exp till: Nikolai Tiurinen, Blomstervägen 10, Kolbäck (2 st)

16 Kommunstyrelsen () KS 96 Kallelse till ordinarie årsstämma med Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen - instruktion till ombudet. Dnr 128/13 Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har den 19 april 2013 tillsammans med årsredovisning 2012, budget 2013, verksamhetsplan 2013 och avgifter 2014 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma fredagen den 17 maj 2013 klockan 10.00, Tolvsbo Bergsmansgård. Kommunfullmäktige har till ombud för tiden 2013 utsett Ingmar Sten (S) med Tommy Claesson (S) som ersättare. (KF 140/10, 258/12). Revisorerna anför i revisionsberättelse att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Kultur- och fritidsnämnden har i sitt budgetförslag lagt fram förslag om att bidraget till Ekomuseum Bergslagen om inte ska betalas ut fr o m Enligt gällande avtal avseende stiftelsens verksamhet löper detta kalenderårsvis och skall sägas upp senast ett år före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning förlängs avtalet fortsättningsvis med ett år åt gången. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att säga upp nu gällande avtal med Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen. Vidare beslutar kommunstyrelsen att anmoda ombudet att vid årsstämma med Ekomuseum Bergslagen rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att avgiften för 2014 fastställs. Exp till: Ingmar Sten, Skällby. Övre Lyckan 12, Hallstahammar (2 st) Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen, Nils Nils gata 7, Ludvika (uppsägelse) Kultur- och fritidsnämnden

17 Kommunstyrelsen () KS 97 Bidrag/sponsring av motocrosstävlande Dnr 41/13 XXX Hallstahammar, ansöker i skrivelse den 31 januari 2013 om bidraga/sponsring för hennes utövning inom motorsporten. I dag kör hon motorcross i crossklubben Msk Hammaren i Surahammar och har för avsikt att köra SM. Hon överväger nu att byta till en annan klubb som har möjlighet att betala ut bidrag till förare som deltar i större tävlingar. Denna möjlighet har inte Msk Hammaren. Näringslivschefen anför i skrivelse den 4 februari 2013 att Motorsporten i Sverige är en av de sporter som drar mest publik och då framför allt inom folkrace, rally och banracing. Merparten av utövarna kan bedriva sin verksamhet tack vare sponsorer. Hallstahammars kommun tycker det är viktigt att synas i de evenemang där idrottsutövaren/idrottutövarna har sin hemvist och tävlar för en lokal förening. Så är det tyvärr inte i detta fall. Därför förordas avslag på inkommen begäran. Kultur- och fritidsnämnden anför i sitt yttrande den 30 april att Hallstahammars kommun ger årligen stöd till föreningslivet i form av verksamhetsbidrag och lokalsubventioner. Detta sammantaget gör att kommunen är den största bidragsgivaren till föreningslivet. Kommunen prioriterar barn- och ungas verksamheter. Msk Hammaren är en av kommunens registrerade föreningar och erhåller i dag bidrag om sammanlagt kronor. Nu gällande regelverket för bidrag till föreningslivet tillåter inte stöd till enskild utövare varför XXX begäran om bidrag till hennes träningsomkostnader inte kan beviljas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja sponsringsbidrag till XXX för hennes utövande inom motorsporten. Exp till: XXX Kultur- och fritidsnämnden

18 Kommunstyrelsen () KS 98 Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2012 ansvarsfrihet för styrelsen Dnr 123/13 Norra Västmanlands Samordningsförbunds har den 15 april 2013 inkommit med årsredovisning för Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 8 april 2013 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kommunfullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

19 Kommunstyrelsen () KS 99 Kallelse till årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget - instruktion till ombudet Dnr 54/13 Intresseföreningen Bergslaget har den 16 april 2013 inkommit med kallelse till ordinarie årsmöte torsdagen den 16 maj 2013 klockan 10.00, Lugnsundet Hotell & Restaurang, Storfors. Övriga stämmohandlingar inkom den 10 maj 2013 Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie föreningsstämma 2013 fram till ordinarie föreningsstämma 2014 utsett Kjell Ivemyr (S) med Ove Andersson (V) som ersättare (KF 248/12) Revisorerna tillstyrker i berättelse den 25 januari 2013 att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet skall rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret och att förslag till medlemsavgift 2014 fastställs. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att anmoda ombudet att vid årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret, samt att förslag till medlemsavgift 2014 fastställs.

20 Kommunstyrelsen () KS 100 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-04-10 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 53 Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.00-16.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 87 Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-27 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-10-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet Rex, klockan 14.15 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14-30 17.00 Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 29 Kjell Ivemyr Mariette Sjölund (S) Åsa Kfouri (MP) Peter Ristikartano

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-06-07 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.40 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, Anna Lundberg (FP) 107-115 Tommy Persson (S) Göran Lindén (M) 112-115

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.30-12.35 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S) Harriet Berggren (S) Ingvor Regnemer (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-29 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-10 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-06-11 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordföranden ej 67 Berit

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer