SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Örjan Andersson (S) Thure Andersén (S) Reijo Tarkka (V) Göran Lindén (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Ersättarna Rolf Hahre (S), Tommy Claesson (S), Susanne Johansson (S), Berit Ulander (S), Richard Andersson (V), Anna Lundberg (FP), Daniel Enblom (KD) samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström 84-91, skolchef Lena Millberg 85, teknisk chef Kjell Jacobsson och socialchef Lillemor Quist 85. Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Christina Aspenryd (S) och Marianne Avelin (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 maj 2013 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Christina Aspenryd (S) Marianne Avelin (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 84 Information av kommunchefen Kommunchefen informerar om att ärenden angående bl a bildande av regionförbund, ombildande av Vafab Miljö AB, kommunstyrelsens reglemente och SISAB kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i juni. Därefter informerar tekniske chefen om förslag till ny cykelledsplan som är ute på samråd, vilken kommunstyrelsen kommer att behandla på sitt junisammanträde.

3 Kommunstyrelsen () KS 85 Föredragning/besvarande av frågor inför beslut Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: Punkt 4-6 teknisk chef Kjell Jacobsson Punkt 7 9 socialchef Lillemor Quist Punkt 10 - skolchef Lena Millberg

4 Kommunstyrelsen () KS 86 Införande av teknisk utrustning för kommunala sammanträdeshandlingar Dnr 126/13 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att utse arbetsutskottet och Jenny Landernäs (M) som referensgrupp för införande av teknisk utrustning för kommunala sammanträdeshandlingar. Förvaltningen har tillsammans med kommunens it-leverantör tagit fram ett program som klarar de säkerhetskrav kommunen ställer på digitala handlingar vilket nu möjliggör att samtliga nämnder framöver kan få sammanträdeshandlingar digitalt. I dag finns ca 100 förtroendevalda (ledamöter och ersättare) i fullmäktige och nämnder som kommer att beröras av införandet att teknisk utrustning. Syftet är under hösten påbörja arbetet med att byta ut det pappersbaserade systemet mot digitala handlingar till samtliga nämnder. Kostnaden för införande av teknisk utrustning kommer över en fyraårsperiod att vara detsamma som för det pappersbaserade systemet och kostnaderna härför ryms inom nu tillgängliga budgetramar. Varje nämnd kommer att stå för sina kostnader. Initialt kommer även kostnader att tillkomma för bl a nätverksuppkopplingar, programvaror för kringutrustning, licenser m m. Förvaltningen föreslår att införandet sker successivt och teknisk utrustning införskaffas för referensgruppen för att om möjligt utökas med kommunstyrelsen i augusti. Programmet har presenterats för referensgruppen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att inleda projektet med elektroniska kommunala sammanträdeshandlingar, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillse att nödvändig teknisk utrustning införskaffas, att initialt införskaffa teknisk utrustning till referensgruppen och därefter kommunstyrelsen, att kostnaden för nödvändig teknisk utrustning kommer att hanteras inom nu tillgängliga budgetramar för att producera sammanträdeshandlingar, samt

5 Kommunstyrelsen () Forts KS 86 att utse kommunsekreterare Carina Iwemyr och utvecklingsstrateg Jari Heikkinen som projektledare i det fortsatta arbetet. Exp till: Ekonomichefen Jari Heikkinen Carina Iwemyr

6 Kommunstyrelsen () KS 87 Avstyckning från Hallstahammars-Skällby 4:2 hänskjutning enligt 4 kap. 25a FBL för prövning av fastighetsbildning Dnr 104/13 Amsta Förvaltning AB har genom köpekontrakt förvärvat ett område av fastigheten Hallstahammars-Skällby 4:2. En ansökan om att avstycka området, som är bebyggt med ett hus av lägre standard, har inkommit till Lantmäteriet. I ansökan anges att området skall överföras till fastigheten Fjällsta 2:14, som ägs av Amsta Fastighetsförvaltning AB genom fastighetsreglering. Sökanden yrkar att området ska avstyckas till en fastighet. Byggnaden inom området är av låg standard och ska enligt uppgift ha gemensamt vatten och avlopp med den angränsande fastigheten Fjällsta 2:14. På Fjällsta 2:14 finns anmärkningar om förbud mot utsläpp av avloppsvatten respektive föreläggande om markprovtagning. Kommunstyrelsen har genom skriftligt samråd begärt att Lantmäterimyndigheten ska hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för prövning enligt 4 kap. 25a fastighetsbildningslagen (FBL). Lantmäterimyndigheten bedömer att fastighetsbildningen inte möter hinder enligt vare sig 3 kap. 1 eller 2 FBL. Med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 25a FBL hänskjuts ärendet till kommunstyrelsen för prövning av fastighetsbildningens tillåtlighet enligt 3 kap. 3 FBL. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 maj 2013 bl att ett antal frågor har kommit i anslutning till avstyckningen beträffande bl a att bostadshuset är i dåligt skick, bostadshuset ligger nära väg 555 med tänkbara bullerproblem och förbudet mot utsläpp av avloppsvatten. Av skrivelsen framgår att köparen har/har för avsikt att åtgärda problemen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avstyckningen. Exp till: Lantmäterimyndigheten, Box 894, Västerås Tekniska förvaltningen

7 Kommunstyrelsen () KS 88 Ansökan om planbesked för Eldsboda 1:247 Dnr 142/13 AB Hallstahem har den 17 april 2013 inkommit med ansökan om planbesked i syfte att bygga flerfamiljshus mellan lägenheter som är fördelade i två huskroppar. Tillhörande carport/förråd och p-platser vill också etableras inom området. Hallstahem vill bygga inom centrumparken i Hallstahammar, närmare bestämt den sydvästra delen. Området används idag som park och grönyta och är även utpekat i översiktsplanen som närströvsområde. Detaljplanens omfattning gör att processen ska hanteras enligt normalt planförfarande, varför tekniska nämnden ska yttra sig till kommunstyrelsen senast 3 maj Tekniska nämnden har den 29 april ställt sig positiv till att planarbete påbörjas och i övrigt överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 19 april 2013 som sitt yttrande. Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2013 att aktuell detaljplan över området är Hallstahammars köping (Pl 6) upprättad i november Delar av detaljplanen är upphävd genom framställandet av nya detaljplaner. Den del som fortfarande är aktuell, är över centrumparken samt över Eldsboda med f d parkskolan, gymnastikhallen samt grusplanen. Fastigheten över det aktuella planområdet är Eldsboda 1:247 som ägs av Hallstahammars kommun. Centrumparken beskrivs bäst som en skogspark i norr med löv och barrträd och en finpark i söder med gräsområden, planteringar och en vattendamm. I öster ligger kommunhuset med tillhörande parkering. I väster ligger gatuköket Metropol med tillhörande parkering. Centrumparken har flertalet gångstråk som är populära att använda bland annat för hundägare och förskoleklasser. Närheten till centrum är en viktig del av parkens attraktivitet. Parken avgränsas av Storgatan, Skolgatan, Prästgårdsgatan och Eldsbodavägen. Under en planprocess kommer ställningstaganden att behöva tas till: omfattning och placering av bebyggelse, bevarandevärde av centrumparken samt ändamål för befintliga byggnader inom planområdet. Tekniska förvaltningen anför vidare att centrumparken i Hallstahammar är ett värdefullt närströvsområde för Hallstahammars invånare särskilt då gröna strövområden endast finns i ett fåtal i Hallstahammars tätort. Ny bebyggelse bör tillåtas sparsamt i centrumparken för att bevara naturvärdena. Däremot kan ny bebyggelse också göra att parken blir mer övervakad och därmed mer använd av kommunens invånare. Vid en planprocess är det viktigt att detaljstyra bebyggelsens placering i parken för att säkerställa att det allmänna intresset kvarstår. Vid uppförandet av en ny detaljplan behöver hela området säkras genom nya planbestämmelser. Planområdet skulle således omfatta hela centrumparkens areal på ca kvm.

8 Kommunstyrelsen () Forts KS 88 Förvaltningen anser att ny bebyggelse i form av flerfamiljshus till största del är en positiv utveckling av området och att en ny detaljplan bör tas fram. Planarbetet beräknas ta ca månader efter det att planavtal är undertecknat av båda parter. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökandena att kommunen kommer påbörja planarbete så snart planavtal är tecknat mellan Hallstahammars kommun och AB Hallstahem, att en avgift på kronor tas ut enligt gällande taxa av sökanden, samt att arbetet beräknas ta ca månader efter det att planavtalet är undertecknat av båda parter. Exp till: AB Hallstahem, Box 64, Hallstahammar Tekniska förvaltningen

9 Kommunstyrelsen () KS 89 Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64 i Västerås stad - för yttrande Dnr 200/12 Hallstahammars kommun bereds tillfäll att lämna synpunkter på Västerås stad fördjupade översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64. Synpunkter på utställningshandlingarna skall vara Västerås stad tillhanda senast den 27 maj Den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet omfattar en cirka 50 hektar stor yta som sträcker sig från Hamngatan i väst till Björnövägen i öst och från Södra Ringvägen och Pilgatan i norr till Kungsängsgatan och Kraftverksgatan i söder. Området som ligger centralt i staden är ett före detta verksamhetsområde som under 90-talet började omvandlas. Centralt i området finns en stor målpunkt, järnvägsstationen och bussterminalen. Målet med planarbetet är att Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och levande stadsdel, väl sammanlänkad med intilliggande stadsdelar, centrum och Mälaren. Den nya stadsdelen Stationsområdet, föreslås innehålla en tät och blandad stadsbebyggelse, i kvartersstruktur och i en varierad skala. Kvarter och byggnader ska innehålla en blandning av funktioner och verksamheter. Områdets identitet och karaktär utgår också från platsens historia. Äldre värdefull bebyggelse införlivas i den nya stadsstrukturen. Planförslaget föreslår bland annat: nya gång- och cykelstråk, nya trevligare parkeringar, gröna ytor, resecentrum med två framsidor. Kommunstyrelsen har tidigare, den 12 november , beslutat att man inte hade något att erinra mot planförslaget. Planavdelningen har meddelat att man inte har något att erinra mot planen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra mot fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, ÖP 64, Västerås stad. Exp till: Västerås stad, Stadsbyggnadskontoret, Västerås

10 Kommunstyrelsen () KS 90 Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, kvartal Dnr 135/13 Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- och familjomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar att det fanns totalt 8 gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Av dessa är samtliga inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som verkställts. Socialnämnden har den 25 april beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

11 Kommunstyrelsen () KS 91 Redovisning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, av ej verkställda beslut enligt 9 LSS, kvartal Dnr 136/13 Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar på att det fanns 1 gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts, vilket gäller särskilt boende för vuxna. Socialnämnden har den 25 april beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

12 Kommunstyrelsen () KS 92 Överenskommelse med staten genom Länsstyrelsen i Västmanlands län om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Dnr 114/13 Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 2 april 2013 inkommit med förslag till ny överenskommelse mellan staten och Hallstahammars kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Överenskommelsen ska gälla fr o m den 1 april 2013 och tillsvidare och innebär att Hallstahammars kommun åtar sig att årligen ta emot 30 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen från 2012 enligt vilken Hallstahammars kommun årligen åtar sig att ta emot 50 stycken nyanlända. Socialnämnden föreslår den 25 april att kommunens skall teckna överenskommelse med staten om att årligen ta emot 30 nyanlända invandrare för bosättning i kommunen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att teckna överenskommelsen med staten genom Länsstyrelsen i Västmanlands län om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare fr o m den 1 april 2013, enligt en till ärendet hörande bilaga.

13 Kommunstyrelsen () KS 93 Tillämpningsföreskrifter och taxa gällande förskoleverksamhet och fritidshem Dnr 42/13 Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att fastställa tilllämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem fr o m den 1 oktober Förslag till nya tillämpningsföreskrifter och taxa för förskoleverksamhet och fritidshem (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) har tagits fram inom förvaltningen. I förslag till nya tillämpningsföreskrifter föreslås följande ändringar: - Fyra kompetensutvecklingsdagar för fritidshemmens personal. Kompetensutvecklingsdagarna kommer att planeras från och med läsåret 2013/ Följande lydelse angående inkomstuppgifter: För lågt uppgiven inkomst medför att tilläggsdebitering kommer att ske för den period som felaktig inkomstuppgift lämnats för. Ingen återbetalning sker i efterhand vid för högt uppgiven inkomst. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 24 april bl a att fullmäktige ska fastställa dels nya tillämpningsföreskrifter dels taxa för förskoleverksamhet och fritidshem. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 24 september fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och fritidshem, att med upphävande av sitt beslut den 24 september fastställa taxa för förskoleverksamhet och fritidshem, samt att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag.

14 Kommunstyrelsen () KS 94 Revisionsrapport Uppföljning av granskningen av upphandlingar Dnr 38/13 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten Uppföljning av granskningen av upphandlingar, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 22 januari Rapporten har den 31 januari 2013 inkommit tillsammans med följebrev till kommunstyrelsen för yttrande. Av följebrevet framgår bl a att revisorerna genomförde en granskning av upphandlingsverksamheten Den nu presenterande uppföljande granskningen konstateras att kommunen har vidtagit det åtgärder som framfördes Vidare bedömer revisorerna att kommunens egna uppföljningar har lett till en större trohet med de leverantörer som kommunen har tecknat avtal med. Kommunjuristen/upphandlaren meddelar att man tagit del av revisorernas bedömning och delar deras slutsatser. Kommunstyrelsen arbetar för närvarnade, tillsammans med kommunens it-leverantör, Solid Park, på att införa ett nytt itverktyg för avtalshantering. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över rapporten uttala att man delar revisorernas slutsatser och att arbetet med ett nytt it-verktyg för avtalshantering pågår. Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors Lidbecksgatan 10, Hallstahammar

15 Kommunstyrelsen () KS 95 Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening - instruktion till ombudet. Dnr 92/13 Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 18 april 2013 tillsammans med verksamhetsberättelse 2012 och årsredovisning för 2012 inkommit med kallelse till ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2013 klockan i Stadshuset, kommunstyrelsesalen A287, Västerås. Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2013 fram till ordinarie föreningsstämma 2014 utsett Inga-Britt Helgesson (S) med Nikolai Tiurinen (S) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att ombudet vid föreningsstämman skall föreslå Harriet Berggren (S) som ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2013 t o m ordinarie föreningsstämma 2014 (KF 242/12). Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 20 februari 2013 att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt att anmoda ombudet att föreslå Harriet Berggren (S) som ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2013 t o m ordinarie föreningsstämma Exp till: Nikolai Tiurinen, Blomstervägen 10, Kolbäck (2 st)

16 Kommunstyrelsen () KS 96 Kallelse till ordinarie årsstämma med Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen - instruktion till ombudet. Dnr 128/13 Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har den 19 april 2013 tillsammans med årsredovisning 2012, budget 2013, verksamhetsplan 2013 och avgifter 2014 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma fredagen den 17 maj 2013 klockan 10.00, Tolvsbo Bergsmansgård. Kommunfullmäktige har till ombud för tiden 2013 utsett Ingmar Sten (S) med Tommy Claesson (S) som ersättare. (KF 140/10, 258/12). Revisorerna anför i revisionsberättelse att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Kultur- och fritidsnämnden har i sitt budgetförslag lagt fram förslag om att bidraget till Ekomuseum Bergslagen om inte ska betalas ut fr o m Enligt gällande avtal avseende stiftelsens verksamhet löper detta kalenderårsvis och skall sägas upp senast ett år före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning förlängs avtalet fortsättningsvis med ett år åt gången. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att säga upp nu gällande avtal med Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen. Vidare beslutar kommunstyrelsen att anmoda ombudet att vid årsstämma med Ekomuseum Bergslagen rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att avgiften för 2014 fastställs. Exp till: Ingmar Sten, Skällby. Övre Lyckan 12, Hallstahammar (2 st) Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen, Nils Nils gata 7, Ludvika (uppsägelse) Kultur- och fritidsnämnden

17 Kommunstyrelsen () KS 97 Bidrag/sponsring av motocrosstävlande Dnr 41/13 XXX Hallstahammar, ansöker i skrivelse den 31 januari 2013 om bidraga/sponsring för hennes utövning inom motorsporten. I dag kör hon motorcross i crossklubben Msk Hammaren i Surahammar och har för avsikt att köra SM. Hon överväger nu att byta till en annan klubb som har möjlighet att betala ut bidrag till förare som deltar i större tävlingar. Denna möjlighet har inte Msk Hammaren. Näringslivschefen anför i skrivelse den 4 februari 2013 att Motorsporten i Sverige är en av de sporter som drar mest publik och då framför allt inom folkrace, rally och banracing. Merparten av utövarna kan bedriva sin verksamhet tack vare sponsorer. Hallstahammars kommun tycker det är viktigt att synas i de evenemang där idrottsutövaren/idrottutövarna har sin hemvist och tävlar för en lokal förening. Så är det tyvärr inte i detta fall. Därför förordas avslag på inkommen begäran. Kultur- och fritidsnämnden anför i sitt yttrande den 30 april att Hallstahammars kommun ger årligen stöd till föreningslivet i form av verksamhetsbidrag och lokalsubventioner. Detta sammantaget gör att kommunen är den största bidragsgivaren till föreningslivet. Kommunen prioriterar barn- och ungas verksamheter. Msk Hammaren är en av kommunens registrerade föreningar och erhåller i dag bidrag om sammanlagt kronor. Nu gällande regelverket för bidrag till föreningslivet tillåter inte stöd till enskild utövare varför XXX begäran om bidrag till hennes träningsomkostnader inte kan beviljas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja sponsringsbidrag till XXX för hennes utövande inom motorsporten. Exp till: XXX Kultur- och fritidsnämnden

18 Kommunstyrelsen () KS 98 Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2012 ansvarsfrihet för styrelsen Dnr 123/13 Norra Västmanlands Samordningsförbunds har den 15 april 2013 inkommit med årsredovisning för Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 8 april 2013 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kommunfullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

19 Kommunstyrelsen () KS 99 Kallelse till årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget - instruktion till ombudet Dnr 54/13 Intresseföreningen Bergslaget har den 16 april 2013 inkommit med kallelse till ordinarie årsmöte torsdagen den 16 maj 2013 klockan 10.00, Lugnsundet Hotell & Restaurang, Storfors. Övriga stämmohandlingar inkom den 10 maj 2013 Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie föreningsstämma 2013 fram till ordinarie föreningsstämma 2014 utsett Kjell Ivemyr (S) med Ove Andersson (V) som ersättare (KF 248/12) Revisorerna tillstyrker i berättelse den 25 januari 2013 att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet skall rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret och att förslag till medlemsavgift 2014 fastställs. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att anmoda ombudet att vid årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret, samt att förslag till medlemsavgift 2014 fastställs.

20 Kommunstyrelsen () KS 100 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer