Nationell avgift och investeringsavgift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016"

Transkript

1 Nationell avgift och investeringsavgift Till förbundsstämman 14 15/ Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år För gemensamma kostnader och riksförbundets verksamhet betalar varje region dels en nationell avgift och dels en investeringsavgift; tillsammans utgör dessa förbundsavgiften. Avgiften är en procentsats av regionens intäkter från medlemsavgifter och hyressättningsavgifter. Förbundsstyrelsen poängterar att den nationella avgiften och investeringsavgiften är de enda avgifter som regionerna ska betala för förbundskontorets nationella verksamhet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att den nationella avgiften till riksförbundets verksamhet för 2015 respektive 2016 utgör 20,8 procent av respektive regions bokförda medlemsintäkter samt bokförda intäkter av hyressättningsavgifter. Avgiften baseras på regionernas bokslut 2014 respektive 2015, att investeringsavgiften för 2015 respektive 2016 fastställs till 1,2 procent av respektive regions bokförda medlemsintäkter samt bokförda intäkter av hyressättningsavgifter. Avgiften baseras på regionernas bokslut 2014 respektive 2015, att av förbundsavgiften för år 2015 och 2016 avsätta en regional utjämningsreserv att fördelas efter beslut av förbundsstyrelsen. Utjämningsreserven ska uppgå till 0,5 procentenheter av förbundsavgiften för respektive år, att uttag av nationell avgift och investeringsavgift sker månadsvis à conto med en tolftedel samt att reglering sker i samband med att regionernas bokslut för 2014 respektive 2015 är känt. Förbundsavgift Sammanfattning Förbundsstyrelsen föreslår en oförändrad förbundsavgift Riksförbundet behöver tillräckligt med resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt stadgarna snabbt kunna agera på förändringar i omvärden. 1

2 Stabila ekonomiska förutsättningar är nödvändigt för att riksförbundet ska kunna planera och arbeta uthålligt över tid. Bostadsfrågorna är på snabb uppgång, både i media och på den bo-stadspolitiska dagordningen. Denna utveckling kommer att fortsätta, främst eftersom bristen på bostäder i Sverige idag är rekordstor. Detta ställer och kommer att fortsätta ställa stora krav på Hyresgästföreningen att agera och arbeta för en förbättring, både för dagens och morgonda-gens hyresgäster. För att Hyresgästföreningen ska lyckas, i det bostadspolitiska arbetet och för att nå målen i Agenda 2016, måste vi ha ett förbundskontor med resurser att agera snabbt, kraftfullt och inte minst samordnat med reg-ioner och övriga organisationsled. Vi blir starkare som organisation genom samordning. Att vi är samstämmiga i våra budskap och hur vi agerar i media och i andra sammanhang är av avgörande betydelse för om vi ska bli lyssnade på och nå goda resultat i vårt arbete. Genom samordning blir vi mer kostnadseffektiva och spar på medlemmarnas pengar. Vi spar redan idag många miljoner varje år på att samarbeta över regiongränserna. Mycket tack vare samordningen är Hyresgästföreningens ekonomi just nu stark. Det är bra, eftersom vi ständigt ställs inför nya hot och krav på förändringar från vår omvärld. Förändringar som hotar att minska våra intäkter och öka våra kostnader. Ett starkt förbundskontor som samordnar Hyresgästföreningens arbete ökar möjligheterna och förbättrar förutsättningarna för hela Hyresgästföreningen. För att Hyresgästföreningen ska nå de mål som förbundsstämman lagt fast i Agenda 2016, klara av de stora utmaningar som det snabbt ökade intresset för bostadsfrågorna i Sverige för med sig och för att riksförbundet ska leva upp till sitt uppdrag enligt stadgarna, anser förbundsstyrelsen att vi måste: 1. Stärka Hyresgästföreningens påverkans- och opinionsbildningsarbete samt förbättra samordningen av det arbetet för att klara de ökade kraven på vårt bostadspolitiska arbete. 2. Öka samordningen i Hyresgästföreningen genom gemensamma arbetssätt, utveckling av gemensamma IT-system för förtroendevalda och anställda i hela landet, för att effektivisera och spara på våra resurser. Därför föreslår förbundsstyrelsen att förbundsavgiften oförändrat ska vara 22 procent, varav 20,8 procentenheter avser nationell avgift och 1,2 procentenheter avser investeringsavgift. Bakgrund Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar upp och driver engagemang. 2

3 Det här arbetet pågår varje dag. I bostadsområdena, i förhandlingsdelegationer, på regionkontor, på förbundskontoret och i möten med politiker, fastighetsägare och andra beslutsfattare. Våra stadgar reglerar vilka uppgifter våra olika organisationsled har. Hyresgästföreningarna ska bland annat fokusera på förhandlingsverksamheten och på att stödja och utveckla lokalt engagemang. Regionerna ansvarar bland mycket annat för medlemsrekrytering och med att stödja hyresgästföreningarna. Till riksförbundets många arbetsuppgifter hör att opinionsbilda, påverka lagstiftare och framför allt stödja och underlätta regionernas arbete. Efter ett stämmobeslut 2002 infördes 2003 en ny metod för att finansiera riksförbundets verksamhet. Regionernas förbundsavgift till riksförbundet ska spegla organisationens fördelning av arbetsuppgifter och förändringar i regionens ekonomiska förutsättningar. Konstruktionen av förbundsavgiftsmodellen utvärderades av regionerna till stämman 2008, och konstruktionen fick då gott betyg. Förbundsavgiftens konstruktion Förbundsavgiften är idag totalt på 22 procent av regionens medlems- och hyressättningsavgifter och utgörs dels av en nationell avgift på 20,8 procent, dels av en investeringsavgift för gemensamma IT-system på 1,2 procent. Genom att förbundsavgiften är en fast procentandel av regionens medlems- och hyressättningsavgifter tar modellen hänsyn till regionernas ekonomiska bärkraft. Om regionernas intäkter minskar, minskar också förbundsavgiften, och tvärtom. En halv procentenhet av den nationella avgiften sätts varje år av till en utjämningsreserv. Förbundsstyrelsen beslutar varje år hur och till vad den ska användas. Tidigare år har reserven bland annat använts till ekonomiskt stöd till region Stockholm för arbetet med att ta fram en helt ny värvarorganisation, region Norrlands satsning på lokalt utvecklingsarbete och kostnader för SIFO-mätningar av hur väl Hyresgästföreningen uppfyller målen i Agenda Om utjämningsreserven i någon del inte används till riktade åtgärder i en region återbetalas det som blir kvar till alla regioner, vilket har skett 2011, 2012 och 2013.Riksförbundets uppgifter Enligt stadgarna 5.1 är riksförbundets arbetsuppgifter att: agitera för Hyresgästföreningen och dess mål, bedriva bostadspolitiskt påverkansarbete, företräda Hyresgästföreningen gentemot centrala myndigheter och instanser, genom överenskommelser med motpartens organisationer underlätta regionernas förhandlingsarbete, samordna och utöva tillsyn över regionernas verksamhet, utöva arbetsgivarerollen för all personal i Hyresgästföreningen, stödja övriga organisationsled i organisations- och verksamhetsfrågor, samt följa den bostads- och hyrespolitiska utvecklingen i andra länder. Förbundsavgiften finansierar alla gemensamma utvecklings- och projektarbeten. Exempel på detta är utvecklingsarbetet med kvällsöppen gemensam medlemsrådgivning i Helsingborg, den nya ge- 3

4 mensamma medlemsrådgivningen i Uppsala, en ny folkrörelsestrategi och ett nytt IT baserat arbetssätt vid dörrvärvning. Förbundsavgiften finansierar flera verksamheter som flyttats från regionerna. Förutom att kostnaden flyttats från regionerna har verksamheterna effektviserats och därmed inneburit kostnadsbesparingar totalt sett. Ett exempel på detta är våra gemensamma IT-system. Nu betalas alla anställdas standardprogram genom förbundsavgiften och distribution av dessa program till anställdas datorer sker från förbundets IT-enhet. Ett annat exempel är medlemsregistret som sedan några år tillbaka ingår i förbundsavgiften. Ytterligare exempel är kapitalförvaltningen av Hyresgästföreningens egna kapital och avtalshantering, större upphandlingar samt omförhandlingar med våra största leverantörer, frågor om medlemsservice och utveckling av nya IT-lösningar. 4

5 Riksförbundets ekonomi Miljoner kronor (mkr) 2014 Budget 2013 Bokslut Nationell avgift 142,2 141,4 Investeringsavgift IT 8,2 8,2 Förbundsavgift 150,4 149,6 Hyresgästföreningskostnader -67,1-64,5 (varav IT investeringar) (-8,5) (-9,0) Regionalt utjämningsstöd -3,4-3,4 Projektmedel -5,0-4,5 Summa Hyresgästföreningskostnader -75,5-72,4 Förbundskontorskostnader -76,6-69,8 Verksamhetsresultat -1,7 7,4 I tabellen ovan delas riksförbundets kostnader in i Hyresgästföreningskostnader och Förbundskontorskostnader. Allt arbete i riksförbundet ska stärka Hyresgästföreningen på olika sätt (se ovan under riksförbundets uppgifter), men Hyresgästföreningskostnader är kostnader som är gemensamma i Hyresgästföreningen. Det vill säga kostnader som i stor utsträckning har tagits över från regionerna beräknas dessa gemensamma kostnader uppgå till 67,1 miljoner kronor, det vill säga halva förbundsavgiften om vi lägger till regionalt utjämningsstöd och projektmedel. De tre största gemensamma kostnaderna som förbundsavgiften används till är: IT-verksamheten 18 miljoner kronor, medlemsregistret 17,2 miljoner kronor och profilering (marknadsföring) 11,3 miljoner kronor. I Hyresgästföreningskostnaderna ingår ingen förbundskontorspersonal utan bara regionchefer och personal på medlemsregistret. Båda dessa personalgrupper finansieras av förbundsavgiften. Förbundskontorskostnader är de direkta kostnaderna för förbundskontorets verksamhet: all förbundskontorsanställd personal, lokalhyra och andra förbrukningskostnader. Förbundskontorskostnaderna förväntas uppgå till 76,6 miljoner kronor De tre största kostnadsposterna för förbundskontoret är specialkompetens för utredningsarbete och framtagande av faktaunderlag inom förhandlingar, juridiska ärenden, hyresrättslagstiftning, energi, boendemiljö, internationella frågor och deltagande i statliga utredningar 15,7 miljoner kronor, kommunikation med medlemmar och vår omvärld samt påverkan på beslutsfattare och politiker 15,8 miljoner kronor, personalarbete, utbildning och rekrytering 7,8 miljoner kronor, IT-personal och ITkostnader på förbundskontoret 7,3 miljoner kronor. I förbundskontorskostnaderna ingår också förbundsstyrelsens möten och ledningskonferenser med förtroendevalda och anställda från både regioner och riksförbund. 5

6 Kostnadsökningar på grund av kollektivavtalsenliga löneökningar uppgår årligen till drygt en miljon kronor för riksförbundet. Det vill säga lönekostnaderna för befintlig personal på förbundet kommer att öka med drygt två miljoner kronor och måste hanteras i kommande budgetar. I tabellen och diagrammet ovan finns ett tredje och ett fjärde kostnadsslag: projektmedel och utjämningsreserv. Projektmedlen, cirka 5 miljoner kronor per år, används till olika utvecklings-/ förbättringsprojekt i hela Hyresgästföreningen. Till exempel utvecklingsarbetet med kvällsöppen gemensam medlemsrådgivning i Helsingborg, den nya gemensamma medlemsrådgivningen i Uppsala, en ny folkrörelsestrategi och ett nytt IT-baserat arbetssätt vid dörrvärvning. Utjämningsreserven uppgår till drygt 3 miljoner kronor årligen och användandet beslutas av förbundsstyrelsen. Om utjämningsreserven inte används återbetalas pengarna till regionerna. Hyresgästföreningens ekonomi Snabba förändringar i omvärlden kan leda till krav på snabb omställning och användande av organisationens resurser, där förbundsstyrelsens satsning på Bostadslyftet är det senaste exemplet. Hyresgästföreningens prognoser och bedömningar av ekonomin framöver visar på både hot och möjligheter. Långsiktig ekonomisk prognos för Hyresgästföreningens ekonomi är i dagsläget stark och möjliggör våra gemensamma extrasatsningar på Bostadslyftet, IT och opinionsbildning. Per sista december 2013 uppfyller vi samtliga våra ekonomiska mål som förbundsstämman beslutade om Däremot ser det svårare ut att nå målen framöver. I den långsiktiga ekonomiska prognos som Hyresgästföreningen tog fram 2013 framgår det att om inga förändringar genomförs kommer det samlade verksamhetsresultatet för Hyresgästföreningen åren bli ett underskott på 219 miljoner kronor. Hälften av underskottet är planerat och avser de ovan nämnda kraftfulla extrasatsningarna på Bostadslyftet, IT och opinionsbildning som vi gör för att vi ska uppnå målen i Agenda Den andra hälften av underskottet måste hanteras i det ordinarie budgetarbetet. 6

7 Den långsiktiga prognosens främsta uppgift är att utgöra ett tidigt varningssystem för att visa på behovet av ekonomiska åtgärder. Om det finns behov av åtgärder ska de vidtas i det ordinarie budgetarbetet. Ekonomisk strategi mot 2016 Den nya ekonomiska strategin mot 2016 som förbundsstyrelsen tagit fram visar på flera hot mot vår ekonomi, men också på möjligheter. Hoten delas i strategin in efter hur farliga de är och hur påverkbara de är. Strategin fokuserar på de hot som bedöms vara farligast men som också i hög grad är påverkbara. Till dessa hör: kraftigt minskat medlemsantal; skandaler i media; ekonomiska felplaceringar av kapital minskar vår förmögenhet; svårt att attrahera kompetenta förtroendevalda, ledare och medarbetare; ändrad lagstiftning för hyresrätten, t ex slopande av förhandlingsrätten. Det stora hotet att Hyresgästföreningens intäkter riskerade att bli momspliktiga är nu undanröjt, tack vare ett intensivt påverkansarbete. Hyresgästföreningen står nu omnämnd i förarbetena till den nya momslagen som ett av momsundantagen. Hyresgästföreningen slipper därmed intäktsminskningar på uppemot 50 miljoner kronor årligen. Ett ej påverkbart hot är risken för en ny finanskrasch lika stor som den 2008, då värdet på våra tillgångar minskade med 70 miljoner kronor. Förutom hot finns det självklart även möjligheter för Hyresgästföreningens ekonomi framöver. Till dessa hör ökat medlemsantal, ökad avkastning på kapitalplaceringar, ökad samordning och effektivisering samt fortsatta inköpsbesparingar. Hyresgästföreningens ekonomi är just nu stark. Det är bra, eftersom vi ständigt ställs inför nya hot och krav på förändringar från vår omvärld. Förändringar som hotar att minska våra intäkter och öka våra kostnader. Riksförbundets verksamhet I en värld där det är lätt att följa en organisations uttalanden och ageranden ökar behovet av samordning. Att vi är samstämmiga i våra budskap och vårt agerande är av avgörande betydelse för hur vi upplevs och hur vi lyckas. Genom samordning kan vi också bli mer kostnadseffektiva. Vi blir starkare som organisation. För att nå målen i Agenda 2016 vill förbundsstyrelsen beskriva några kritiska utvecklingsområden de kommande åren. Ökade krav på Hyresgästföreningens bostadspolitiska arbete Bostadsfrågorna är på snabb uppgång, både i media (se tabell nedan) och på den bostadspolitiska dagordningen. Det är en utveckling som vi kan räkna med kommer att fortsätta. Det kommer 7

8 att krävas stora insatser av oss och planeringsförutsättningar är små. Det är näst intill omöjligt att skåda in i framtiden för att kunna förutspå vilka frågor som blir aktuella, när det sker eller hur mycket det skulle kunna påverka Sveriges hyresgäster. Det kräver att vi har ett förbundskontor med resurser att agera snabbt, kraftfullt och inte minst samordnat med regioner och övriga organisationsled. Under 2013 tvingades vi till exempel att agera snabbt för att stoppa förslaget om individuella hyresavtal, marknadshyresdiskussionen tog ny och oväntad fart och kraven på förändringar på bruksvärdessystemet väcktes allt intensivare. Genom Bostadslyftet lägger vi en solid grund för en bättre samordning av vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete. En bra samordning är avgörande eftersom frågorna måste drivas både lokalt och nationellt. Hyresgästerna vet bäst vad som behöver göras lokalt, medan riksförbundet driver det nationella perspektivet, bland annat i form av krav på förändrad lagstiftning och 2016 kommer vi att behöva agera kraftfullt för att få igång byggandet av hyresrätter till rimliga hyror, öka inflytandet för hyresgästerna vid upprustningar och när förhandlingar och juridik inte räcker till måste vi också påverka fastighetsägarnas och kommunerans syn på hyran för att säkerställa rimliga hyresnivåer. Över hälften av landets kommuner saknar bostäder som unga har råd att bo i och unga vuxna saknar egen bostad. Politikerna kommer att känna sig tvingade att agera och vi måste se till att det fattas rätt beslut. Det kommer att krävas insatser både kommunalt och nationellt. Det räcker inte med en aktiv kommunal bostadspolitik, det måste också till någon slags ekonomisk stimulans för att kunna bygga bostäder som vanliga människor har råd att bo i. I område efter område med eftersatt underhåll möter vi fastighetsägare som planerar och genomför renoveringar som alldeles för ofta slutar med höga hyreshöjningar. Hyresgästernas rättsliga möjligheter att påverka är alltför begränsade. Förutom att vi agerar bra lokalt måste riksförbundet också driva på för lagförändringar, som ger hyresgästerna ett starkare skydd. För att bli än mer slagkraftiga behöver vi samordna arbetet och användningen av de nya kanaler för påverkansoch opinionsbildningsarbete som de sociala medierna representerar. Ett arbete som tack vare Bostadslyftet nu är inlett på bred front och som kommer intensifieras framöver. Samordning för framgång Internt behöver vi fortsätta att samordna våra processer så vi får gemensamma arbetssätt och kan ha gemensamma IT-stöd för både förtroendevalda och anställda. Det gör oss samspelta och effektiva. Ett starkt förbundskontor som samordnar Hyresgästföreningens arbete ökar möjligheten att förbättra förutsättningarna för hela Hyresgästföreningen, vilket framgick tydligt det senaste året. Under 2013 lyckades förbundskontoret till exempel avvärja hotet om moms på våra intäkter, en fråga som hade fått ödesdigra konsekvenser för Hyresgästföreningen om vi inte hade lyckats. Regionernas förväntningar på förbundskontoret att hålla ihop och ta fram bra gemensamma faktaunderlag ökar. Hyresgästföreningen förväntas ofta tycka något inom många olika områden och ingen region har resurser nog att täcka in specialistkompetens inom alla dessa områden. Genom förbundskontoret kan regionerna få bra faktaunderlag och tydliga ståndpunkter att kommunicera. Det gör oss starkare både nationellt och i den lokala debatten. 8

9 På förbundsstyrelsens uppdrag samordnar riksförbundet förhandlingsarbetet i Hyresgästföreningen. Under förhandlingstider har förhandlingsorganisationen på riksförbundet och regionerna avstämningsmöten varje vecka. Samordningen syftar till att nå ett så bra förhandlingsresultat som möjligt och begränsa hyreshöjningarna. Ett annat område där samordning är verksamhetskritiskt och kostnadseffektivt är våra ITlösningar. Under har stora satsningar gjorts på gemensamma IT-stöd. Ett exempel är utvecklingen av ett nytt ärendehanteringssystem som är en förutsättning för att klara av både förhandlingsrollen och servicen till våra medlemmar. Ett annat är vårt intranät, Bosse, som underlättar samarbetet mellan anställda och förtroendevalda. Under 2014 införs helt nya IT-stöd för att digitalisera och effektivisera medlemsrekryteringen. Under året inleds också en stor satsning på modernare medlemskommunikation. Vi inför ett lojalitetsprogram i syfte att stärka relationen med medlemmarna så att fler stannar kvar längre och förvaltningsenkäter som ger oss bättre underlag i hyresförhandlingarna. Vidare ska efter önskemål från regionerna en ny gemensam extern webbplats (www.hyresgastforeningen.se) tas fram och närvaron i sociala medier både öka och förbättras. Samordning sparar miljoner Hyresgästföreningen som helhet sparar 10-tals miljoner kronor årligen genom gemensamma inköp, samordning och effektivisering jämfört med om inget hade gjorts. Hyresgästföreningens verksamhetskostnader har tack vare detta bara ökat med 3 % sedan Inflationen eller prisökningarna i samhället har under samma period varit 17 %. Samtidigt som vi gjort dessa stora besparingar har verksamheten förbättrats. Några av de större årliga miljonbesparingarna sedan Hyresgästföreningen blev en juridisk person: gemensam upphandling av autogirodragningar, gemensamma inköp av telefonkatalogannonser, gemensamt medlemsregister i Örebro, gemensamt lönekontor i Gävle, gemensam upphandling av revision och försäkringar förvaltningsavgifter och räntevillkor på våra kapitalplaceringar och gemensam telefonväxel i Stockholm. Till detta kan läggas många andra besparingar tack vare gemensamma inköp, samarbete och effektviseringar. Förutom rena kostnadsbesparingar ger samordning också andra fördelar. En gemensam växel innebär ökad kvalitet och vi blir en tydligare organisation för de som ringer oss. Gemensamma inköp och kapitalplaceringar ger stordriftsfördelar i förhandlingarna med leverantörerna och minskar den totala nedlagda arbetstiden för anställda i Hyresgästföreningen, eftersom arbetet görs på ett ställe och inte på tio. Det gemensamma medlemsregistret i Örebro har under 2013 tack vare sitt nya uppdrag, att ge övergripande juridisk rådgivning till icke medlemmar, lyckats värva nya medlemmar eller var femte person som ringde in. Den nya samordnade nationella rådgivningen i Uppsala som startat sitt arbete 2014 kommer innebära både snabbare och bättre service till medlemmarna. 9

10 Slutsatser och förbundsstyrelsens förslag För att Hyresgästföreningen ska nå de mål som förbundsstämman lagt fast i Agenda 2016, klara av de stora utmaningar som det snabbt ökade intresset för bostadsfrågorna i Sverige för med sig och för att riksförbundet ska leva upp till sitt uppdrag enligt stadgarna anser förbundsstyrelsen att vi måste: 1. Stärka Hyresgästföreningens påverkans- och opinionsbildningsarbete samt förbättra samordningen av det arbetet för att klara de ökade kraven på vårt bostadspolitiska arbete. 2. Öka samordningen i Hyresgästföreningen genom gemensamma arbetssätt, utveckling av gemensamma IT-system för förtroendevalda och anställda i hela landet, för att effektivisera och spara på våra resurser. Därför föreslår förbundsstyrelsen att förbundsavgiften oförändrat ska vara 22 procent, varav 20,8 procentenheter avser nationell avgift och 1,2 procentenheter avser investeringsavgift. 10

Motion 1 Motion 2. med utlåtanden

Motion 1 Motion 2. med utlåtanden Motion 1 Motion 2 med utlåtanden 1 Motion 1 Gör varje region till en egen juridisk person Beslutet att göra Hyresgästföreningen till en juridisk person togs i hast. Den fråga som diskuterades och föranledde

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden Motion 12 Motion 13 Motion 14 med utlåtanden 37 Motion 12 Motion angående samverkan med ifrågasatt nöjesarrangör. Det är nog inte så ovanligt att en lokal hyresgästförening sponsrar eller gör PR tör något

Läs mer

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 2 Hyresgästföreningen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Den 14 15 juni 2014 genomförs förbundsstämman i Visby. På stämman ska de personer väljas

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner

Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner Hyresgästföreningens mål och vision Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Målet är också att alla

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Att bli fiberförening 5 steg

Att bli fiberförening 5 steg Att bli fiberförening 5 steg Hitta entusiaster och utse en interrimsstyrelse Stadgeförslag, låna inte grannens-fråga oss! Kalla till, och håll, en bildandestämma Konstituerande styrelsemöte hålls efter

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM Diskussionsunderlag VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM 1 (9) SYFTE Verksamhetsplan och Vision för Adoptionscentrums verksamheter skall ge vägledning för de långsiktiga besluten,

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Reviderad budget 2012

Reviderad budget 2012 Reviderad budget 2012 Ärendet Samordningsförbundet Göteborg Nordost fattade 2011-11-21 beslut om budget för 2012. Under 2012 har budgetförutsättningarna förändrats. Följande huvudsakliga skäl föreligger

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25 med utlåtanden 63 Motion 22 Stärk hyresgästernas ställning i hyreslagen Hyresgästernas ställning i hyreslagen (JB kap 12) är betydligt svagare än de flesta tror.

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten.

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. PM 1 (8) Datum Diarienr/Dplankod Central förvaltning Stab Åsa Nylander, Controller Tel. 0224-361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen ser allvarligt

Läs mer

En utvecklingskraftig bussbransch

En utvecklingskraftig bussbransch En utvecklingskraftig bussbransch bidrar till en fördubblad kollektivtrafik Juni 2014 Sveriges Bussföretag 2014-06-10 Hög effektivitet förutsättning för en utvecklingskraftig bussbransch Regering, riksdag

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut med anledning av överskott/underskott enligt de för Saco (moderföreningen) fastställda resultat- och balansräkningarna

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer