Nationell avgift och investeringsavgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016"

Transkript

1 Nationell avgift och investeringsavgift Till förbundsstämman 14 15/ Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år För gemensamma kostnader och riksförbundets verksamhet betalar varje region dels en nationell avgift och dels en investeringsavgift; tillsammans utgör dessa förbundsavgiften. Avgiften är en procentsats av regionens intäkter från medlemsavgifter och hyressättningsavgifter. Förbundsstyrelsen poängterar att den nationella avgiften och investeringsavgiften är de enda avgifter som regionerna ska betala för förbundskontorets nationella verksamhet. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att den nationella avgiften till riksförbundets verksamhet för 2015 respektive 2016 utgör 20,8 procent av respektive regions bokförda medlemsintäkter samt bokförda intäkter av hyressättningsavgifter. Avgiften baseras på regionernas bokslut 2014 respektive 2015, att investeringsavgiften för 2015 respektive 2016 fastställs till 1,2 procent av respektive regions bokförda medlemsintäkter samt bokförda intäkter av hyressättningsavgifter. Avgiften baseras på regionernas bokslut 2014 respektive 2015, att av förbundsavgiften för år 2015 och 2016 avsätta en regional utjämningsreserv att fördelas efter beslut av förbundsstyrelsen. Utjämningsreserven ska uppgå till 0,5 procentenheter av förbundsavgiften för respektive år, att uttag av nationell avgift och investeringsavgift sker månadsvis à conto med en tolftedel samt att reglering sker i samband med att regionernas bokslut för 2014 respektive 2015 är känt. Förbundsavgift Sammanfattning Förbundsstyrelsen föreslår en oförändrad förbundsavgift Riksförbundet behöver tillräckligt med resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt stadgarna snabbt kunna agera på förändringar i omvärden. 1

2 Stabila ekonomiska förutsättningar är nödvändigt för att riksförbundet ska kunna planera och arbeta uthålligt över tid. Bostadsfrågorna är på snabb uppgång, både i media och på den bo-stadspolitiska dagordningen. Denna utveckling kommer att fortsätta, främst eftersom bristen på bostäder i Sverige idag är rekordstor. Detta ställer och kommer att fortsätta ställa stora krav på Hyresgästföreningen att agera och arbeta för en förbättring, både för dagens och morgonda-gens hyresgäster. För att Hyresgästföreningen ska lyckas, i det bostadspolitiska arbetet och för att nå målen i Agenda 2016, måste vi ha ett förbundskontor med resurser att agera snabbt, kraftfullt och inte minst samordnat med reg-ioner och övriga organisationsled. Vi blir starkare som organisation genom samordning. Att vi är samstämmiga i våra budskap och hur vi agerar i media och i andra sammanhang är av avgörande betydelse för om vi ska bli lyssnade på och nå goda resultat i vårt arbete. Genom samordning blir vi mer kostnadseffektiva och spar på medlemmarnas pengar. Vi spar redan idag många miljoner varje år på att samarbeta över regiongränserna. Mycket tack vare samordningen är Hyresgästföreningens ekonomi just nu stark. Det är bra, eftersom vi ständigt ställs inför nya hot och krav på förändringar från vår omvärld. Förändringar som hotar att minska våra intäkter och öka våra kostnader. Ett starkt förbundskontor som samordnar Hyresgästföreningens arbete ökar möjligheterna och förbättrar förutsättningarna för hela Hyresgästföreningen. För att Hyresgästföreningen ska nå de mål som förbundsstämman lagt fast i Agenda 2016, klara av de stora utmaningar som det snabbt ökade intresset för bostadsfrågorna i Sverige för med sig och för att riksförbundet ska leva upp till sitt uppdrag enligt stadgarna, anser förbundsstyrelsen att vi måste: 1. Stärka Hyresgästföreningens påverkans- och opinionsbildningsarbete samt förbättra samordningen av det arbetet för att klara de ökade kraven på vårt bostadspolitiska arbete. 2. Öka samordningen i Hyresgästföreningen genom gemensamma arbetssätt, utveckling av gemensamma IT-system för förtroendevalda och anställda i hela landet, för att effektivisera och spara på våra resurser. Därför föreslår förbundsstyrelsen att förbundsavgiften oförändrat ska vara 22 procent, varav 20,8 procentenheter avser nationell avgift och 1,2 procentenheter avser investeringsavgift. Bakgrund Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar upp och driver engagemang. 2

3 Det här arbetet pågår varje dag. I bostadsområdena, i förhandlingsdelegationer, på regionkontor, på förbundskontoret och i möten med politiker, fastighetsägare och andra beslutsfattare. Våra stadgar reglerar vilka uppgifter våra olika organisationsled har. Hyresgästföreningarna ska bland annat fokusera på förhandlingsverksamheten och på att stödja och utveckla lokalt engagemang. Regionerna ansvarar bland mycket annat för medlemsrekrytering och med att stödja hyresgästföreningarna. Till riksförbundets många arbetsuppgifter hör att opinionsbilda, påverka lagstiftare och framför allt stödja och underlätta regionernas arbete. Efter ett stämmobeslut 2002 infördes 2003 en ny metod för att finansiera riksförbundets verksamhet. Regionernas förbundsavgift till riksförbundet ska spegla organisationens fördelning av arbetsuppgifter och förändringar i regionens ekonomiska förutsättningar. Konstruktionen av förbundsavgiftsmodellen utvärderades av regionerna till stämman 2008, och konstruktionen fick då gott betyg. Förbundsavgiftens konstruktion Förbundsavgiften är idag totalt på 22 procent av regionens medlems- och hyressättningsavgifter och utgörs dels av en nationell avgift på 20,8 procent, dels av en investeringsavgift för gemensamma IT-system på 1,2 procent. Genom att förbundsavgiften är en fast procentandel av regionens medlems- och hyressättningsavgifter tar modellen hänsyn till regionernas ekonomiska bärkraft. Om regionernas intäkter minskar, minskar också förbundsavgiften, och tvärtom. En halv procentenhet av den nationella avgiften sätts varje år av till en utjämningsreserv. Förbundsstyrelsen beslutar varje år hur och till vad den ska användas. Tidigare år har reserven bland annat använts till ekonomiskt stöd till region Stockholm för arbetet med att ta fram en helt ny värvarorganisation, region Norrlands satsning på lokalt utvecklingsarbete och kostnader för SIFO-mätningar av hur väl Hyresgästföreningen uppfyller målen i Agenda Om utjämningsreserven i någon del inte används till riktade åtgärder i en region återbetalas det som blir kvar till alla regioner, vilket har skett 2011, 2012 och 2013.Riksförbundets uppgifter Enligt stadgarna 5.1 är riksförbundets arbetsuppgifter att: agitera för Hyresgästföreningen och dess mål, bedriva bostadspolitiskt påverkansarbete, företräda Hyresgästföreningen gentemot centrala myndigheter och instanser, genom överenskommelser med motpartens organisationer underlätta regionernas förhandlingsarbete, samordna och utöva tillsyn över regionernas verksamhet, utöva arbetsgivarerollen för all personal i Hyresgästföreningen, stödja övriga organisationsled i organisations- och verksamhetsfrågor, samt följa den bostads- och hyrespolitiska utvecklingen i andra länder. Förbundsavgiften finansierar alla gemensamma utvecklings- och projektarbeten. Exempel på detta är utvecklingsarbetet med kvällsöppen gemensam medlemsrådgivning i Helsingborg, den nya ge- 3

4 mensamma medlemsrådgivningen i Uppsala, en ny folkrörelsestrategi och ett nytt IT baserat arbetssätt vid dörrvärvning. Förbundsavgiften finansierar flera verksamheter som flyttats från regionerna. Förutom att kostnaden flyttats från regionerna har verksamheterna effektviserats och därmed inneburit kostnadsbesparingar totalt sett. Ett exempel på detta är våra gemensamma IT-system. Nu betalas alla anställdas standardprogram genom förbundsavgiften och distribution av dessa program till anställdas datorer sker från förbundets IT-enhet. Ett annat exempel är medlemsregistret som sedan några år tillbaka ingår i förbundsavgiften. Ytterligare exempel är kapitalförvaltningen av Hyresgästföreningens egna kapital och avtalshantering, större upphandlingar samt omförhandlingar med våra största leverantörer, frågor om medlemsservice och utveckling av nya IT-lösningar. 4

5 Riksförbundets ekonomi Miljoner kronor (mkr) 2014 Budget 2013 Bokslut Nationell avgift 142,2 141,4 Investeringsavgift IT 8,2 8,2 Förbundsavgift 150,4 149,6 Hyresgästföreningskostnader -67,1-64,5 (varav IT investeringar) (-8,5) (-9,0) Regionalt utjämningsstöd -3,4-3,4 Projektmedel -5,0-4,5 Summa Hyresgästföreningskostnader -75,5-72,4 Förbundskontorskostnader -76,6-69,8 Verksamhetsresultat -1,7 7,4 I tabellen ovan delas riksförbundets kostnader in i Hyresgästföreningskostnader och Förbundskontorskostnader. Allt arbete i riksförbundet ska stärka Hyresgästföreningen på olika sätt (se ovan under riksförbundets uppgifter), men Hyresgästföreningskostnader är kostnader som är gemensamma i Hyresgästföreningen. Det vill säga kostnader som i stor utsträckning har tagits över från regionerna beräknas dessa gemensamma kostnader uppgå till 67,1 miljoner kronor, det vill säga halva förbundsavgiften om vi lägger till regionalt utjämningsstöd och projektmedel. De tre största gemensamma kostnaderna som förbundsavgiften används till är: IT-verksamheten 18 miljoner kronor, medlemsregistret 17,2 miljoner kronor och profilering (marknadsföring) 11,3 miljoner kronor. I Hyresgästföreningskostnaderna ingår ingen förbundskontorspersonal utan bara regionchefer och personal på medlemsregistret. Båda dessa personalgrupper finansieras av förbundsavgiften. Förbundskontorskostnader är de direkta kostnaderna för förbundskontorets verksamhet: all förbundskontorsanställd personal, lokalhyra och andra förbrukningskostnader. Förbundskontorskostnaderna förväntas uppgå till 76,6 miljoner kronor De tre största kostnadsposterna för förbundskontoret är specialkompetens för utredningsarbete och framtagande av faktaunderlag inom förhandlingar, juridiska ärenden, hyresrättslagstiftning, energi, boendemiljö, internationella frågor och deltagande i statliga utredningar 15,7 miljoner kronor, kommunikation med medlemmar och vår omvärld samt påverkan på beslutsfattare och politiker 15,8 miljoner kronor, personalarbete, utbildning och rekrytering 7,8 miljoner kronor, IT-personal och ITkostnader på förbundskontoret 7,3 miljoner kronor. I förbundskontorskostnaderna ingår också förbundsstyrelsens möten och ledningskonferenser med förtroendevalda och anställda från både regioner och riksförbund. 5

6 Kostnadsökningar på grund av kollektivavtalsenliga löneökningar uppgår årligen till drygt en miljon kronor för riksförbundet. Det vill säga lönekostnaderna för befintlig personal på förbundet kommer att öka med drygt två miljoner kronor och måste hanteras i kommande budgetar. I tabellen och diagrammet ovan finns ett tredje och ett fjärde kostnadsslag: projektmedel och utjämningsreserv. Projektmedlen, cirka 5 miljoner kronor per år, används till olika utvecklings-/ förbättringsprojekt i hela Hyresgästföreningen. Till exempel utvecklingsarbetet med kvällsöppen gemensam medlemsrådgivning i Helsingborg, den nya gemensamma medlemsrådgivningen i Uppsala, en ny folkrörelsestrategi och ett nytt IT-baserat arbetssätt vid dörrvärvning. Utjämningsreserven uppgår till drygt 3 miljoner kronor årligen och användandet beslutas av förbundsstyrelsen. Om utjämningsreserven inte används återbetalas pengarna till regionerna. Hyresgästföreningens ekonomi Snabba förändringar i omvärlden kan leda till krav på snabb omställning och användande av organisationens resurser, där förbundsstyrelsens satsning på Bostadslyftet är det senaste exemplet. Hyresgästföreningens prognoser och bedömningar av ekonomin framöver visar på både hot och möjligheter. Långsiktig ekonomisk prognos för Hyresgästföreningens ekonomi är i dagsläget stark och möjliggör våra gemensamma extrasatsningar på Bostadslyftet, IT och opinionsbildning. Per sista december 2013 uppfyller vi samtliga våra ekonomiska mål som förbundsstämman beslutade om Däremot ser det svårare ut att nå målen framöver. I den långsiktiga ekonomiska prognos som Hyresgästföreningen tog fram 2013 framgår det att om inga förändringar genomförs kommer det samlade verksamhetsresultatet för Hyresgästföreningen åren bli ett underskott på 219 miljoner kronor. Hälften av underskottet är planerat och avser de ovan nämnda kraftfulla extrasatsningarna på Bostadslyftet, IT och opinionsbildning som vi gör för att vi ska uppnå målen i Agenda Den andra hälften av underskottet måste hanteras i det ordinarie budgetarbetet. 6

7 Den långsiktiga prognosens främsta uppgift är att utgöra ett tidigt varningssystem för att visa på behovet av ekonomiska åtgärder. Om det finns behov av åtgärder ska de vidtas i det ordinarie budgetarbetet. Ekonomisk strategi mot 2016 Den nya ekonomiska strategin mot 2016 som förbundsstyrelsen tagit fram visar på flera hot mot vår ekonomi, men också på möjligheter. Hoten delas i strategin in efter hur farliga de är och hur påverkbara de är. Strategin fokuserar på de hot som bedöms vara farligast men som också i hög grad är påverkbara. Till dessa hör: kraftigt minskat medlemsantal; skandaler i media; ekonomiska felplaceringar av kapital minskar vår förmögenhet; svårt att attrahera kompetenta förtroendevalda, ledare och medarbetare; ändrad lagstiftning för hyresrätten, t ex slopande av förhandlingsrätten. Det stora hotet att Hyresgästföreningens intäkter riskerade att bli momspliktiga är nu undanröjt, tack vare ett intensivt påverkansarbete. Hyresgästföreningen står nu omnämnd i förarbetena till den nya momslagen som ett av momsundantagen. Hyresgästföreningen slipper därmed intäktsminskningar på uppemot 50 miljoner kronor årligen. Ett ej påverkbart hot är risken för en ny finanskrasch lika stor som den 2008, då värdet på våra tillgångar minskade med 70 miljoner kronor. Förutom hot finns det självklart även möjligheter för Hyresgästföreningens ekonomi framöver. Till dessa hör ökat medlemsantal, ökad avkastning på kapitalplaceringar, ökad samordning och effektivisering samt fortsatta inköpsbesparingar. Hyresgästföreningens ekonomi är just nu stark. Det är bra, eftersom vi ständigt ställs inför nya hot och krav på förändringar från vår omvärld. Förändringar som hotar att minska våra intäkter och öka våra kostnader. Riksförbundets verksamhet I en värld där det är lätt att följa en organisations uttalanden och ageranden ökar behovet av samordning. Att vi är samstämmiga i våra budskap och vårt agerande är av avgörande betydelse för hur vi upplevs och hur vi lyckas. Genom samordning kan vi också bli mer kostnadseffektiva. Vi blir starkare som organisation. För att nå målen i Agenda 2016 vill förbundsstyrelsen beskriva några kritiska utvecklingsområden de kommande åren. Ökade krav på Hyresgästföreningens bostadspolitiska arbete Bostadsfrågorna är på snabb uppgång, både i media (se tabell nedan) och på den bostadspolitiska dagordningen. Det är en utveckling som vi kan räkna med kommer att fortsätta. Det kommer 7

8 att krävas stora insatser av oss och planeringsförutsättningar är små. Det är näst intill omöjligt att skåda in i framtiden för att kunna förutspå vilka frågor som blir aktuella, när det sker eller hur mycket det skulle kunna påverka Sveriges hyresgäster. Det kräver att vi har ett förbundskontor med resurser att agera snabbt, kraftfullt och inte minst samordnat med regioner och övriga organisationsled. Under 2013 tvingades vi till exempel att agera snabbt för att stoppa förslaget om individuella hyresavtal, marknadshyresdiskussionen tog ny och oväntad fart och kraven på förändringar på bruksvärdessystemet väcktes allt intensivare. Genom Bostadslyftet lägger vi en solid grund för en bättre samordning av vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete. En bra samordning är avgörande eftersom frågorna måste drivas både lokalt och nationellt. Hyresgästerna vet bäst vad som behöver göras lokalt, medan riksförbundet driver det nationella perspektivet, bland annat i form av krav på förändrad lagstiftning och 2016 kommer vi att behöva agera kraftfullt för att få igång byggandet av hyresrätter till rimliga hyror, öka inflytandet för hyresgästerna vid upprustningar och när förhandlingar och juridik inte räcker till måste vi också påverka fastighetsägarnas och kommunerans syn på hyran för att säkerställa rimliga hyresnivåer. Över hälften av landets kommuner saknar bostäder som unga har råd att bo i och unga vuxna saknar egen bostad. Politikerna kommer att känna sig tvingade att agera och vi måste se till att det fattas rätt beslut. Det kommer att krävas insatser både kommunalt och nationellt. Det räcker inte med en aktiv kommunal bostadspolitik, det måste också till någon slags ekonomisk stimulans för att kunna bygga bostäder som vanliga människor har råd att bo i. I område efter område med eftersatt underhåll möter vi fastighetsägare som planerar och genomför renoveringar som alldeles för ofta slutar med höga hyreshöjningar. Hyresgästernas rättsliga möjligheter att påverka är alltför begränsade. Förutom att vi agerar bra lokalt måste riksförbundet också driva på för lagförändringar, som ger hyresgästerna ett starkare skydd. För att bli än mer slagkraftiga behöver vi samordna arbetet och användningen av de nya kanaler för påverkansoch opinionsbildningsarbete som de sociala medierna representerar. Ett arbete som tack vare Bostadslyftet nu är inlett på bred front och som kommer intensifieras framöver. Samordning för framgång Internt behöver vi fortsätta att samordna våra processer så vi får gemensamma arbetssätt och kan ha gemensamma IT-stöd för både förtroendevalda och anställda. Det gör oss samspelta och effektiva. Ett starkt förbundskontor som samordnar Hyresgästföreningens arbete ökar möjligheten att förbättra förutsättningarna för hela Hyresgästföreningen, vilket framgick tydligt det senaste året. Under 2013 lyckades förbundskontoret till exempel avvärja hotet om moms på våra intäkter, en fråga som hade fått ödesdigra konsekvenser för Hyresgästföreningen om vi inte hade lyckats. Regionernas förväntningar på förbundskontoret att hålla ihop och ta fram bra gemensamma faktaunderlag ökar. Hyresgästföreningen förväntas ofta tycka något inom många olika områden och ingen region har resurser nog att täcka in specialistkompetens inom alla dessa områden. Genom förbundskontoret kan regionerna få bra faktaunderlag och tydliga ståndpunkter att kommunicera. Det gör oss starkare både nationellt och i den lokala debatten. 8

9 På förbundsstyrelsens uppdrag samordnar riksförbundet förhandlingsarbetet i Hyresgästföreningen. Under förhandlingstider har förhandlingsorganisationen på riksförbundet och regionerna avstämningsmöten varje vecka. Samordningen syftar till att nå ett så bra förhandlingsresultat som möjligt och begränsa hyreshöjningarna. Ett annat område där samordning är verksamhetskritiskt och kostnadseffektivt är våra ITlösningar. Under har stora satsningar gjorts på gemensamma IT-stöd. Ett exempel är utvecklingen av ett nytt ärendehanteringssystem som är en förutsättning för att klara av både förhandlingsrollen och servicen till våra medlemmar. Ett annat är vårt intranät, Bosse, som underlättar samarbetet mellan anställda och förtroendevalda. Under 2014 införs helt nya IT-stöd för att digitalisera och effektivisera medlemsrekryteringen. Under året inleds också en stor satsning på modernare medlemskommunikation. Vi inför ett lojalitetsprogram i syfte att stärka relationen med medlemmarna så att fler stannar kvar längre och förvaltningsenkäter som ger oss bättre underlag i hyresförhandlingarna. Vidare ska efter önskemål från regionerna en ny gemensam extern webbplats ( tas fram och närvaron i sociala medier både öka och förbättras. Samordning sparar miljoner Hyresgästföreningen som helhet sparar 10-tals miljoner kronor årligen genom gemensamma inköp, samordning och effektivisering jämfört med om inget hade gjorts. Hyresgästföreningens verksamhetskostnader har tack vare detta bara ökat med 3 % sedan Inflationen eller prisökningarna i samhället har under samma period varit 17 %. Samtidigt som vi gjort dessa stora besparingar har verksamheten förbättrats. Några av de större årliga miljonbesparingarna sedan Hyresgästföreningen blev en juridisk person: gemensam upphandling av autogirodragningar, gemensamma inköp av telefonkatalogannonser, gemensamt medlemsregister i Örebro, gemensamt lönekontor i Gävle, gemensam upphandling av revision och försäkringar förvaltningsavgifter och räntevillkor på våra kapitalplaceringar och gemensam telefonväxel i Stockholm. Till detta kan läggas många andra besparingar tack vare gemensamma inköp, samarbete och effektviseringar. Förutom rena kostnadsbesparingar ger samordning också andra fördelar. En gemensam växel innebär ökad kvalitet och vi blir en tydligare organisation för de som ringer oss. Gemensamma inköp och kapitalplaceringar ger stordriftsfördelar i förhandlingarna med leverantörerna och minskar den totala nedlagda arbetstiden för anställda i Hyresgästföreningen, eftersom arbetet görs på ett ställe och inte på tio. Det gemensamma medlemsregistret i Örebro har under 2013 tack vare sitt nya uppdrag, att ge övergripande juridisk rådgivning till icke medlemmar, lyckats värva nya medlemmar eller var femte person som ringde in. Den nya samordnade nationella rådgivningen i Uppsala som startat sitt arbete 2014 kommer innebära både snabbare och bättre service till medlemmarna. 9

10 Slutsatser och förbundsstyrelsens förslag För att Hyresgästföreningen ska nå de mål som förbundsstämman lagt fast i Agenda 2016, klara av de stora utmaningar som det snabbt ökade intresset för bostadsfrågorna i Sverige för med sig och för att riksförbundet ska leva upp till sitt uppdrag enligt stadgarna anser förbundsstyrelsen att vi måste: 1. Stärka Hyresgästföreningens påverkans- och opinionsbildningsarbete samt förbättra samordningen av det arbetet för att klara de ökade kraven på vårt bostadspolitiska arbete. 2. Öka samordningen i Hyresgästföreningen genom gemensamma arbetssätt, utveckling av gemensamma IT-system för förtroendevalda och anställda i hela landet, för att effektivisera och spara på våra resurser. Därför föreslår förbundsstyrelsen att förbundsavgiften oförändrat ska vara 22 procent, varav 20,8 procentenheter avser nationell avgift och 1,2 procentenheter avser investeringsavgift. 10

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Motion 1 Motion 2. med utlåtanden

Motion 1 Motion 2. med utlåtanden Motion 1 Motion 2 med utlåtanden 1 Motion 1 Gör varje region till en egen juridisk person Beslutet att göra Hyresgästföreningen till en juridisk person togs i hast. Den fråga som diskuterades och föranledde

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016. Från bra till enastående

1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016. Från bra till enastående 1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016 Från bra till enastående 2 (25) Innehållsförteckning 1. Inledning en enastående Hyresgästförening... 3 1.1 Vad vi brinner för... 3 1.2 Vad vi kan bli

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015 FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 Budgetberedningens förslag för perioden 2015-2018 samt förslag till medlemsavgifter för 2015 2 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner för Region Stockholm Regionens förhandlingsrutiner, målen i Agenda 2016 samt de nationella kvalitetskriterierna som beslutas

Läs mer

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016 Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling 21 november 2016 Riktlinjer och upp till bevis Förhandlingsarbetet i Region Stockholm har sin utgångspunkt i de nationella förhandlingsriktlinjerna Förhandlingsriktlinjerna

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte Budgetprognos 2018-2020 MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Förbundsmöte 2017 Förbundsmöte 2017 Budgetprognos 2018-2020 med verksamhetsmål för år 2018 Förbundsstyrelsens förslag

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Motion 3 Motion 4 Motion 5. med utlåtanden

Motion 3 Motion 4 Motion 5. med utlåtanden Motion 3 Motion 4 Motion 5 med utlåtanden 11 Motion 3 Stämmans roll i verksamhetsplaneringen Sammanfattning Regionstyrelsen i Region Mitt föreslår i en motion att förbundsstämman ges en förstärkt roll

Läs mer

Stadgar. Gällande från 1 januari 2015

Stadgar. Gällande från 1 januari 2015 Stadgar Gällande från 1 januari 2015 Stadgar antagna av förbundsstämman 2014, som gäller från 1 januari 2015 Stadgar för Hyresgästföreningen, riksförbundet, regioner, hyresgästföreningar och lokala hyresgästföreningar

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2016 Förbundsmöte 2016 Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 2017-2018 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för 2016-2018

Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för 2016-2018 Proposition Bilaga 16 Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för 2016-2018 Inledning Förbundets ekonomi står på fast grund. När det gäller själva förbundsverksamheten är

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar 1 (5) Handläggare Datum MH 2012-02-13 Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar Varför har Fastighetsägarna Stockholm strandat hyresförhandlingarna? Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommitténs rapport Avgiftskommitténs rapport LOs 26:e kongress 2008 Landsorganisationen i Sverige 2008 Grafisk Form: LO Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Stadgar. Gällande från 1 augusti 2016 undantaget medlemsavgifter som är gällande från 1 januari 2017

Stadgar. Gällande från 1 augusti 2016 undantaget medlemsavgifter som är gällande från 1 januari 2017 Stadgar Gällande från 1 augusti 2016 undantaget medlemsavgifter som är gällande från 1 januari 2017 Stadgar antagna av förbundsstämman 2016, som gäller från 1 augusti 2016 Stadgar för Hyresgästföreningen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden

Motion 12 Motion 13 Motion 14. med utlåtanden Motion 12 Motion 13 Motion 14 med utlåtanden 37 Motion 12 Motion angående samverkan med ifrågasatt nöjesarrangör. Det är nog inte så ovanligt att en lokal hyresgästförening sponsrar eller gör PR tör något

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60. med utlåtanden

Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60. med utlåtanden Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60 med utlåtanden 150 Motion 57 En demokratisk organisation där allas engagemang uppskattas, på riktigt. För att en enskild medlem ska kunna skicka en motion till stämman,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll 1. Förord 2. Inledning 3. Prioriterade verksamheter 4. Övergripande mål 1. Förord Förhållningssätt och värderingar Medlemmar i Seko ska alltid känna att vi anstränger oss

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Hyresförhandlingar utan HGF. Lokalavdelningarna

Hyresförhandlingar utan HGF. Lokalavdelningarna Hyresförhandlingar utan HGF Lokalavdelningarna 2012-02-16 Kollektiv hyressättning HGF förhandlar för alla medlemmar och alla andra hyresgäster i ett hus Hyresförhandlingslagen Förhandlingsordningen Förhandlingsklausulen

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner

Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner Hyresgästföreningen möter miljöförvaltningar i Sveriges kommuner Hyresgästföreningens mål och vision Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Målet är också att alla

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 2 Hyresgästföreningen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Den 14 15 juni 2014 genomförs förbundsstämman i Visby. På stämman ska de personer väljas

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Nämnd Kommunstyrelsen

Nämnd Kommunstyrelsen Stadsarkivet Sida 1 (6) 2015-03-16 Arkivmyndighetens beslut 2015:06 Nämnd Kommunstyrelsen Beslutets omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap. 2 arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) att

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer